חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים
  The Perception of Language in Various Medieval Islamic Disciplines                                   
0631-4015-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800301ווב - שפותסמינר ד"ר שייחטוביץ ביאטה
סמ'  ב'1800-2000105ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים נתנו את דעתם על השפה ועל הסוגיות הקשורות לפרשנות טקסטים. קורס זה מציג מספר סוגיות הקשורות לשפה (מקור השפה, שימושים ליטראליים ומטאפוריים, מילים נרדפות ועוד) כפי שנידונו בחיבורים מתחומי דעת שונים (פרשנות הקוראן, פילוסופיה, דקדוק והלכה), במטרה להראות את יחסי הגומלין בין אותם התחומים ולהעניק ללומד כלים למחקר אינטרדיסציפלינרי. בכיתה יידונו קטעים מחיבוריהם של אלטברי (מת ב-923), אלפאראבי (מת ב-950), אבן ג'ני (מת ב-1002), אלג'רג'אני (מת ב-1078) ואלע'זאלי (מת ב-1111).

Course description

Various medieval Islamic disciplines paid attention to the language and to issues related to the interpretation of texts. This course presents several language-related topics (the origin of language, literal and metaphoric usages, synonyms etc.) as discussed in various disciplines (Qurʾānic exegesis, philosophy, grammatical and juridical literature), in order to demonstrate the interaction between these disciplines and to provide students with tools for an interdisciplinary research. The lessons are based on reading and discussing texts composed by the following scholars: al-Ṭabarī (d. 923), al-Fārābī (d. 950), Ibn Jinnī (d. 1002), al-Jurjānī (d. 1078), al-Ġazzālī (d. 1111).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-4015-01 תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים
The Perception of Language in Various Medieval Islamic Disciplines
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שייחטוביץ ביאטה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת