חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני עבודה
  Labor and Employment Law  
1411-9225-10
סמ'  ב'1000-1200308 טרובוביץ משפשיעור ד"ר כהנא צבי
סמ'  ב'1000-1200308 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני עבודה – פרופ' צבי כהנא

לעבודה חשיבות מרכזית בחייו של אדם, והסדרתה המשפטית משקפת – ולעיתים יוצרת – מארג מורכב של יחסים מקצועיים, כלכליים וחברתיים בדמוקרטיה ליברלית. הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בתחום דיני העבודה בישראל. בתחום זה מערכת דינים ייחודית ומורכבת, המבוססת בעיקר על דיני החוזים ועל המשפט החוקתי, אך קשורה גם לתחומי משפט אחרים, כגון המשפט המנהלי ודיני הנזיקין. נדון, בין היתר, ביחסי העבודה בין העובד למעסיק, בצורות עבודה מיוחדות המאפיינות את שוק העבודה כיום, במשפט העבודה האישי והקיבוצי, בזכויות המגן ובאיסור הפליה בעבודה. עיקר הקורס יעסוק בסוגיות פרקטיות, אולם הדיון בחקיקה ובפסיקה יראה לנו כי דיני העבודה מעלים שאלות מורכבות של שוויון, יחסי כוח, הסכמה ואכיפה.

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description

Labor and Employment Law

Work is a central feature of life, and the regulation of work reflects – and sometimes creates – a complex web of professional, economic, and social relationships in a liberal democracy. This course will deal with central issues in Israeli labour and employment law. These are governed in Israel by a unique and complex set of laws, founded mostly on contract law and constitutional law, but relate to other areas of law such as administrative law and tort law. We will discuss topics such as the employer-employee relationship in the context of both labour and employment law, new forms of work and their regulation, labour and employment rights, and anti-discrimination in the workplace.

The course will mostly focus on practical topics, but the analysis of legislation and jurisprudence will reveal that labour and employment law raise complex questionsayub are governed in Israel צורף.sent and enforement ent law raises complex question רים, כגון  of equality, power relations, consent and enforcement.

סילבוס מפורט


1411-9225-10 דיני עבודה
Labor and Employment Law
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר כהנא צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת