חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני תאגידים
  Corporations  
1411-9222-01
סמ'  א'1000-1200035 טרובוביץ משפשיעור פרופ פרוקצ'יה אוריאל
סמ'  א'1000-1200035 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני תאגידים - פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

בקורס זה נתמקד בעיקר בדיני החברות הישראליים תוך מתן תשומת לב פחותה לסוגי תאגידים אחרים. הדיון יהיה בעיקרו תיאורטי ויתמקד בהבנת העקרונות המשפטיים, הכלכליים, הפיננסיים והחשבונאיים המנחים את דיני החברות. לקראת כל שיעור יפורסם חומר הקריאה המתייחס אליו. בשיעור עצמו לא ייעשה מאמץ לנתח את חומרי הקריאה, אך במהלך הסמסטר יינתנו ששה בחני פתע על הבקיאות בחומרים אלה. ציון "עובר" על ארבעה מתוך ששה בחנים אלה יזכה את התלמידים בעשר נקודות מתוך הציון הסופי. כמו כן תינתן עבודה סמסטריאלית שתזכה אף היא בעשר נקודות מתוך הציון הסופי.

מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 10%, עבודה 10%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description
Corporations
This course will focus on the law of business corporations in Israel. Other forms of corporate entities will be discussed only cursorily. Our discussion will attempt to reveal the legal, economic, financial and accounting underpinnings of corporate law and hence will be rather theoretical in nature. Reading assignments will not be discussed as such, but during the Term the students will be required to complete six un-announced quizzes regarding these assignments. A passing grade for 5 out of these 6 quizzes will give students 10 out of 100 points in the final grade. A written paper will also be required and its weight in the final grade is also 10%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת