חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאוגרפיה חברתית של העיר
  Social Geography of the City  
0691-2445-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800104 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהיבטים החברתיים והמרחביים המאפיינים מציאות עירונית בה מתקיים מגוון של קבוצות חברתיות למיניהן. בתוך כך, יבחנו דגמי הזיקות ביניהן בחיי היום יום - כמו הפרדה לעומת מפגש, שילוב לעומת קונפליקט - כפי שהם משתקפים ומוסברים בהתייחס למבנה ותכונות הסביבה העירונית, להיבדלות במגורים ובתפקוד יומיומי, למבנה החברתי ועמדות של סובלנות. דיון בהיבטים התיאורטיים של הנושא ילווה בהתייחסות להצגת מקרים לדוגמא בדגש על קבוצות חברתיות בישראל המוגדרות על פי אתניות, מעמד חברתי כלכלי וסגנון חיים במסגרת עיר ואזור מטרופוליני.
דרך הלימוד: השיעורים מבוססים על הרצאות ועל קריאה של מאמרים.
דרישת קדם: גיאוגרפיה עירונית
חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
Course description
This course considers social and spatial aspects of social heterogenic cities. The course covers daily intergroup interaction patterns with respect to the structure and properties of the urban built environment, residential and functional segregation, social structure and intergroup tolerance. The discussion of these aspects will be illustrated by examples of social groups in Israel that defined by ethnicity, socioeconomic status and life style at the city and metropolitan scale.

Prerequisite: Urban Geography

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת