חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות הגיאוגרפיה החברתית-תרבותית
  Introduction to Social and Cultural Geography  
0691-2277-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400232 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית. כלים אלו יהוו תשתית ללימודי המשך בתחומי לימוד שונים כגון: עיר ותכנון, גיאוגרפיה סביבתית, גיאוגרפיה פוליטית והיסטורית , גיאו-קרטוגרפיה ועוד. הקורס יכלול דיונים בשאלות מהי גאוגרפיה חברתית תרבותית? מהן מתודולוגיות המחקר בתחום זה? וכן דיונים במושגים מרחביים (מרחב ,מקום, מיקום ,מפה), חברתיים (יחיד- חברה , עצמי- אחר) ותרבותיים (תרבות ומרחב , גלובלי – לוקלי) וכן מושגים הקשורים לעיר מנקודת מבט חברתית תרבותית.
Course description
Introduction to Social and Cultural Geography
The purpose of the course is to provide students with the basic theoretical concepts and methodological tools of social and cultural geography. These tools will be the base for future studies in geography especially in the following fields: city and planning, environmental geography, political and historical geography. The concepts and tools discussed in the course include: the nature of social and cultural geography, spatial terminologies (place, location, space, map); social terminologies (individual-society; self-other) and cultural terminologies (culture and space; global-local). Discussions on the city from a social cultural perspectives will be also part of this course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת