חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הורים וילדים במקרא
  Parents and Children in the Hebrew Bible  
0690-2223-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400102 רוזנברגשיעור ד"ר סוצקובר טליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יידון בדגמי הורות העולים מתוך הטקסט המקראי, ואשר מתוארים בספרות המחקרית. במבוא לקורס ייבחנו שלושה טיפוסי המשפחה, שלהם עדויות בספרות המקרא: המשפחה הפאטריארכלית (סמכות האב), פראטריארכיה (סמכות האח) ומאטריארכיה (סמכות האם). אחרי כן ייבחנו יחסי אבות ובנים, יחסי אבות ובנות וכן יחסי אמהות ובנים. נוסף על אלה, ייבחנו יחסי הורים וילדים בראי החוק המקראי ובראי ספרות החכמה. הדיון בדמויות הוריות במקרא ילווה בהשוואות למצוי בטקסטים כנעניים ובספרות יוון (תיאוגוניה, איפיגניה באאוליס, עלילות אקהת). הקורס ייחתם בבחינת יחסי האל ועם ישראל, המעוצבים אף הם כיחסי הורה-ילד, ונעמוד על מטאפורות מרכזיות המשמשות לתיאור יחסים אלה.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינה
Course description
The course discusses parenting styles found in the Hebrew Bible and depicted in biblical research. The introduction includes a survey of evidence for three types of familial authorities occurring in the Bible: patriarchy, fratriarchy, and matriarchy. The course continues with discussions regarding patterns of father-son relations, father-daughter relations, and mother-son relations. Parenting in the biblical genres of law and wisdom are also examined. Many of the discussions are accompanied by examples for parallel accounts of parenting found in Canaanite texts and Greek mythology (the Aqhat epic, the Theogony of Hesiod, Iphigenia in Aulis). The course ends with an examination of the relationship between God and Israel, which take form of a parent-child relationship. Central metaphors regarding God-Israel relations shall be pointed out as well.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת