חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תגובות יהודיות לשואה
  Jewish Reactions to the Holocaust  
0677-4104-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400202 קרטר-תפוצותסמינר פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במהלך קורס זה נדון במגוון רחב של תגובות יהודיות לשואה. על אף שנתייחס גם לתגובות שנוצרו מחוץ לשטחי הכיבוש הגרמני ולכאלו שהתעצבו שנים לאחר תום האירועים, מרבית הקורס נעסוק בתגובות של יהודים כפי שנתהוו ברחבי אירופה הכבושה. בין הנושאים שבהם נעסוק: בין המרחב הפרטי לציבורי; שינויי תודעה בתקופות קיצון; עמידה, התנגדות ומרי ועוד. כמו כן, במהלך הקורס נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
Course description
Jewish Reactions to the Holocaust
This course will discuss the wide range of Jewish reactions to the Holocaust focusing mainly on those which were formed during the war in occupied Europe. Among the issues that we will discuss: Between the private and the public spheres; Changes in human consciousness in times of stress; Amida, resistance and uprisings. During the course we will discuss the basics of academic writing and we will strive to improve the skills of critical reading and analysis of sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת