חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18
  From an Intimate Circle to a Mass Movement: Hasidism in the 18th Century  
0677-1273-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1400203 קרטר-תפוצותשיעור פרופ אסף דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק בשלביה הראשונים של תנועת החסידות ויבחן את תהליכי התגבשותה וצמיחתה על רקע המציאות הפוליטית והחברתית שבה התנהלו חייהם של בני החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במאה ה-18. הקורס יתמקד בשני הדורות הראשונים של החסידות – הבעש"ט (נפטר 1760) ובני דורו; ר' דב בער המגיד ממזריץ' (נפטר 1772) וחוג תלמידיו. תשומת לב מיוחדת תינתן לשאלות בעלות אופי היסטורי-חברתי: דמותו ההיסטורית של הבעש"ט, תורת הצדיק ובעיית ההנהגה, החצר החסידית בראשיתה ודרכי התפשטותה של החסידות.
דרישות הקורס:
נוכחות רצופה, השתתפות פעילה, קריאה והכנה של המקורות והמחקרים המלווים את הקורס, וכתיבת עבודת בית במקום בחינה. הציון הסופי ישקלל את כל הגורמים הללו.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
Course description
From an Intimate Circle to a Mass Movement: Hasidism in the 18th Century
The course will deal with the first stages of Hasidism and will examine its emergence and development in light of the political and social conditions in which the 18th century Jewish traditional society in Eastern Europe conducted its life. The course will focus on the first two generations of Hasidism – Israel Ba’al Shem Tov (the Besht; d. 1760) and his circle; and Dov Ber the maggid of Mezritsh (d. 1772) and his disciples. Special attention will be given to discussion on social history questions such as the historical figure of the Bestht; problems of leadership; the expansion of Hasidism and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת