חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  למידה- התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי
  Learning: Classical & Operant Conditioning: Basic Paradigm  
1071-2911
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200001 נפתלישיעור פרופ ברק שגב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור תופעות בסיסיות בהתניה קלסית ואופרנטית בבעלי חיים ובבני אדם כולל, רכישה, הכחדה, הכללה והבחנה, התניה אקסיטטורית ואינהיביטורית, התניה אפטטיבית ואברסיבית, חיזוק חיובי, חיזוק שלילי, עונש והמנעות. יתוארו גורמים המשפיעים על יעילות ההתניה, כולל חסך, גודל החיזוק, עיכוב בחיזוק. יודגם יישום של עקרונות התניה קלסית והתניה אופרנטית בטיפול עם בני אדם. בנוסף, יוצג ניתוח תאורטי של התניה קלאסית והתניה אופרנטית.

Course description

The course will describe basic phenomena in classical and operant conditioning including, acquisition, extinction, generalization and discrimination, excitatory and inhibitory conditioning, appetitive and aversive conditioning, positive and negative reinforcement, punishment and avoidance. Factors affecting the efficacy of conditioning will be described, including drive, magnitude of reinforcement, delayed reinforcement. The application of the principles of classical and operant conditioning in treating humans will be demonstrated. Finally, the course will present a theoretical analysis of classical and operant conditioning. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת