חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מגורים ואדריכלות מודרנית: היסטוריה, רעיונות ומושגי יסוד
  Dwelling and Modern Architecture, History, Ideas and Basic Terms  
0881-3520-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400212 מכסיקושיעור ד"ר יזהר דקלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציע הכרות עם אדריכלות המגורים המודרנית: גישות זרמים וסוגיות יסוד. התפתחות

הרעיונות תוסבר כרונולוגית ועל רקע תהליכים משמעותיים שהתרחשו במאה האחרונה בחלקי

הגלובוס השונים. בנוסף, נלמד את המקורות האינטלקטואליים של הגישות השונות ואת ביטויים

המרחבי, פורמלי וטיפולוגי. המשגה זו תשמש בקורס בסיס לקריאה מחודשת של מגורים

בישראל. כאן נבחן באיזה אופן רעיונות ומודלים שפותחו מעבר לים הוטמעו )או נדחו( במציאות

המקומית

Course description

The course offers an introduction to the architecture of modern housing: fundamental issues and approaches. The development of ideas will be explained chronologically and in the context of significant processes that have taken place in the past century globally. In addition, we will study the intellectual sources of the different approaches and spatial, formal and typological expressions. This conceptualization will serve as a basis for a renewed reading of modern housing in Israel. Here we will examine how ideas and models developed overseas were assimilated or rejected locally

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3520-01 מגורים ואדריכלות מודרנית: היסטוריה, רעיונות ומושגי יסוד
Dwelling and Modern Architecture, History, Ideas and Basic Terms
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר יזהר דקלה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת