חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות ניצוח תזמורת למבצעים
  Fundamentals of Orchestral Conducting for Instrumentalists  
0842-3454-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600017 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בנימין
סמ'  ב'1400-1600017 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מעניק מושג כללי ומיומנות בסיסית בניצוח על תזמורת ומיועד כקורס בחירה לתלמידי ביצוע. לצד הקניית יסודות טכניקת הניצוח (קדמה, פיגורות ניצוח, מתן כניסות וכד'), הקורס  יעסוק באופן הכנת הפרטיטורה וסימונה לקראת עבודה עם תזמורת, מושגי יסוד בניהול חזרה וכד'. במהלך הקורס יוכרו ויוכנו מבחר יצירות של הרפרטואר התזמורתי הקנוני.

Course description

This course provides a general introduction to the work of an orchestral conductor and the basic skills required, and is meant as an elective for students of music performance. Addressing various issues of basic conducting technique (upbeat, conducting figures, entry cues etc.), the course will also deal with preparing and marking the score for rehearsals as well as some basics of rehearsing technique. Selected works of the canonic symphonic repertory will be studied and prepared throughout the course.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3454-01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים
Fundamentals of Orchestral Conducting for Instrumentalists
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בנימין

סילבוס מפורט/דף מידע

The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, The Buchmann-Mehta School of Music

 

Course: Fundamentals of orchestral conducting for instrumentalists

יסודות ניצוח תזמורת למבצעים

 

Annual, 2017 - 2018

Lesson-Exercise, 4 semester hours

 

Lecturer: Uri Rom, Ph.D.

Email: urom@post.tau.ac.il   

Office hours:

Thursday, 2-3pm, Room 20 (please make an appointment by email)

 

This practical course will be held in both English and Hebrew

 

Course description

This course provides a general introduction to the work of an orchestral conductor and the basic skills required, and is meant as an elective for students of music performance. Addressing various issues of basic conducting technique (upbeat, conducting figures, entry cues etc.), the course will also deal with preparing and marking the score for rehearsals as well as some basics of rehearsing technique. Selected works of the canonic symphonic repertory will be studied and prepared throughout the course.

 

תאור הקורס  

קורס זה מעניק מושג כללי ומיומנות בסיסית בניצוח על תזמורת ומיועד כקורס בחירה לתלמידי ביצוע. לצד הקניית יסודות טכניקת הניצוח (קדמה, פיגורות ניצוח, מתן כניסות וכד'), הקורס  יעסוק באופן הכנת הפרטיטורה וסימונה לקראת עבודה עם תזמורת, מושגי יסוד בניהול חזרה וכד'. במהלך הקורס יוכרו ויוכנו מבחר יצירות של הרפרטואר התזמורתי הקנוני.

 

A note regarding enrollment

In case enrollment through the bidding system fails, you may contact the lecturer via email. A number of additional participants will be admitted.

 

הערה בנוגע להרשמה

אם ההרשמה באמצעות מערכת הבידינג נכשלה, ניתן לפנות למרצה הקורס בדוא"ל. מספר מסוים של משתתפים נוספים יוכל להתקבל לקורס.

 


 

Requirements

Regular attendance, active class participation, preparation of regular conducting and score reading exercises as required, final practical examination testing conducting faculty and basic knowledge of orchestral scores. A baton is required for the course.

 

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הכנת תרגילי ניצוח ופרטיטורות משיעור לשיעור כנדרש, עמידה במבחן שנתי מעשי בו תידרש יכולת ניצוח והיכרות עם פרטיטורות תזמורתיות ברמה בסיסית. יש לרכוש מקל ניצוח עבור הקורס.

 

Grades

The final grade will be calculated: 50% final practical examination, 20% interim test, 30% preparation of regular conducting and score reading exercises and active class participation.

מרכיבי הציון הסופי

50% בחינת גמר מעשית, 20% בוחן אמצע, 30% הכנת תרגילים שוטפת והשתתפות פעילה בכיתה. השתתפות פעילה תוגדר כיכולת של הסטודנט/ית להתייחס לשאלות המרצה במהלך השיעור באופן ענייני המצביע על קשב והיכרות עם תכני הקורס. בפרט תחשב להשתתפות פעילה מעורבות יזומה בשיעור באופן התורם לעבודה הכיתתית.

 

Practical examination

The final practical examination will involve: conducting a prepared orchestral work (with piano), command of conducting technique basics and knowledge of the score.

 

בחינה מעשית

המבחן השנתי המעשי יכלול ניצוח על יצירה תזמורתית שהוכנה מראש (מול פסנתר), שליטה ביסודות טכניקת הניצוח והכרת הפרטיטורה.

 

Topics (subject to changes):

Basic conducting technique (conducting schemata, posture, entries, standard sitting order, cut-offs, dynamics, phrasing), knowledge and command of score notation, score preparation, basics of rehearsal technique and conductor-orchestra interaction, subject to progress: advanced conducting issues.

 

נושאי הקורס ומבנהו (נתון לשינויים)

טכניקת ניצוח בסיסית (יציבת הניצוח, אחיזת מקל הניצוח, הקדמה, סכמות הניצוח עבור המשקלים השונים, מתן כניסות, היכרות עם סדרי ישיבה סטנדרטיים של התזמורת, סימון סיומים, סימון דינאמיקה ופראזות), היכרות עם מבנה הפרטיטורה (לרבות טרנספוזיציות ומפתחות), יסודות הכנת הרפרטואר וסימון פרטיטורה לקראת עבודה עם תזמורת, הבנת תהליך העבודה, הקניית הרגלים בסיסיים בניצוח ואינטראקציה בין המנצח לתזמורת, בכפוף לקצב ההתקדמות: חילופי משקל וניצוח על משקלים באורכי פעמה משתנים. בקורס מעשי זה תמלא העבודה הפעילה בכיתה תפקיד מרכזי. הסטודנטים יידרשו להכין ולנצח בכיתה על יצירות נבחרות מתוך הרפרטואר לתזמורת.

 

 

Bibliography

רשימת ספרות

 

Max Rudolf, The grammar of conducting : a practical study of modern baton technique (New York: G. Schirmer, 1950).

Hermann Scherchen, Handbook of conducting (Oxford: Oxford University Press, 1989).

 

Repertoire studied throughout the course

Mozart: Eine kleine Nachtmusik, Symphonies nos. 35, 39, 41.

Haydn: Symphonies nos. 101, 49.

Beethoven: Symphonies nos. 1 & 4.

Mendelssohn: Symphony nr. 4, 2nd and 3rd movements

Schumann: Symphony nr. 1, 1st movement; Symphony nr. 2, 2nd movement

Schubert: Symphony nr. 5, Symphony nr. 7 (Unfinished) – 1st movement

Bartok: Concerto for Orchestra, 4th movement

 

Additional bibliography and repertoire will be announced.

 

יצירות שיילמדו בקורס

מוצרט: מוזיקת לילה זעירה, סימפוניות מס' 35 (הפנר), 39, 41 (יופיטר).

היידן: סימפוניה מס' 101 (השעון), 49 (לה פסיונה).

בטהובן: סימפוניה מס' 1, סימפוניה מס' 4.

מנדלסון: סימפוניה מס' 4 (האיטלקית), פרקים 2 ו-3.

שומן: סימפוניה מס' 1, פרק 1, סימפוניה מס' 2, פרק 2.

שוברט: סימפוניה מס' 5, סימפוניה מס' 7 (הבלתי גמורה), פרק 1.

ברטוק: קונצ'רטו לתזמורת, פרק 4 ("אינטרמצו שנקטע" – בכפוף לקצב ההתקדמות).

 

ביבליוגרפיה ויצירות נוספות יימסרו במהלך הקורס.

 

 

מטרות הלמידה

הסטודנטים יירכשו הבנה בסיסית במיומנויותיו של מנצח התזמורת באופן שיתמוך בתפקודם כנגני תזמורת וכמבצעים עם תזמורת ויאפשר להם להתמודד בהצלחה עם מטלות ניצוח בסיסיות. יושם דגש על הטמעת ארגז כלים בסיסי וחיוני (יציבה, טכניקת ניצוח, מתודות ללימוד יצירות וטכניקת חזרות בסיסית).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת