חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמן, מיתוס ומציאות: מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשווית
  Artist, Myth and Reality: Myths in Art from Modernism to Contemporary Times  
0821-3795-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600203 כיתות דן דודסמינר ד"ר ארונוב איגור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר עוסק בתבניות מיתולוגיות של אמנות מודרנית ופוסט-מודרנית. נתמקד בהבנה של "מיתוס" כמרכיב מבני של שפת התרבות, אשר מהווה תודעה קולקטיבית ואינדיווידואלית. נדון ביחסי הגומלין בין מיתוס לבין מציאות, ובתרומת האמנות לגיבוש מיתולוגיות מודרניות ופוסט-מודרניות. הדיון במשמעויות של דימויים מיתיים באמנות יתבסס על התיאוריות המרכזיות של המיתוס, כולל תפישות אנטרופולוגיות, פילוסופיות, חברתיות-פוליטיות ופסיכולוגיות.  

 

Course description

The seminar deals with mythological patterns in modern and postmodern art. We will focus on the understanding of "myth" as a structural component of the language of culture, which constitutes collective and individual consciousness. We will discuss the interplay between myth and reality, and the contribution of art to the crystallization of modern and postmodern mythologies. The discussion of the meanings of mythical images in art will be based on the main theories of the myth, including anthropological, philosophical, socio-political, and psychological conceptions.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3795-01 אמן, מיתוס ומציאות: מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשווית
Artist, Myth and Reality: Myths in Art from Modernism to Contemporary Times
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ארונוב איגור

סילבוס מפורט/דף מידע

אמן, מיתוס ומציאות: מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשווית

 

Artist, Myth and Reality: Myths in Art from Modernism to Contemporary Times

0821379501

סמסטר א' תשע"ט

יום ד' 12:00-16:00

4  ש"ס

 

סוג המסגרת: סמינר ב.א.

שם המרצה: דר' איגור ארונוב

טלפון:  0524642470 

דואר אלקטרוני:   aarogoraa@gmail.com

שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש  

תאור הקורס  

הסמינר עוסק בתבניות מיתולוגיות של אמנות מודרנית ופוסט-מודרנית. נתמקד בהבנה של "מיתוס" כמרכיב מבני של שפת התרבות, אשר מהווה תודעה קולקטיבית ואינדיווידואלית. נדון ביחסי הגומלין בין מיתוס לבין מציאות, ובתרומת האמנות לגיבוש מיתולוגיות מודרניות ופוסט-מודרניות. הדיון במשמעויות של דימויים מיתיים באמנות יתבסס על התיאוריות המרכזיות של המיתוס, כולל תפישות אנטרופולוגיות, פילוסופיות, חברתיות-פוליטיות ופסיכולוגיות.  

 

The seminar deals with mythological patterns in modern and postmodern art. We will focus on the understanding of "myth" as a structural component of the language of culture, which constitutes collective and individual consciousness. We will discuss the interplay between myth and reality, and the contribution of art to the crystallization of modern and postmodern mythologies. The discussion of the meanings of mythical images in art will be based on the main theories of the myth, including anthropological, philosophical, socio-political, and psychological conceptions.

 

 דרישות הקורס וחובות התלמידים:

נוכחות בשיעורים 80%, השתתפות בדיונים במהלך השיעור

מטלת סוף קורס:

עבודה כתובה (רפרט/פרוס/סמינר)

מרכיבי הציון הסופי:

3%  פרזנטציה בכיתה  

97%  עבודה כתובה     

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. מבוא. המיתוס: הגדרה, תפקידים, מבנה וסוגים

2. תיאוריות של המיתוס

Lévi-Strauss C. Structural Anthropology. New York: Basic Books, 1963, pp. 206-231.

Jung C.G. The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton: Princeton University Press, 1980, pp. 3-41.

Camus A. The Myth of Sisyphus. London: Hamish Hamilton, 1955, pp. 107-111.

Barthes R. Mythologies. New York: The Noonday Press, 1991, pp. 107-126.

 

3. המטמורפוזות של התודעה המיתולוגית: הדגם "הרומנטי", "הסימבוליסטי", "האוונגרדי",

    "הפוסט-מודרני" והעכשווי".    

Von Hendy A. The Modern Construction of Myth. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2001, pp. 25-48, 134-153, 304-340.

4. המיתוס והאסתטיקה: יצירתיות והשראה.

Moffitt J.F. Inspiration: Bacchus and the Cultural History of a Creation Myth. Leiden & Boston: Brill, 2005, pp. 11-32.

 

5. מיתולוגיזציה של דימוי האמן

Soussloff C.M. The Absolute Artist: The Historiography of a Concept. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, pp. 138-158

 

6. מיתולוגיה פמיניסטית מול מיתולוגיה פטריארכלית

Pollock G. "Beyond Oedipus: Feminist Thought, Psychoanalysis, and Mythical Figurations of the Feminine", in Zajko V. & Leonard M. Laughing with Medusa. New York: Oxford University Press, 2006, pp. 67-120.

7. מיתולוגיה של "מוות" ו"אהבה"

Binion R. Love beyond Death: The Anatomy of a Myth in the Arts. New York: New York University Press, 1993, pp. 45-95.

8. האישה המיתית: אידיאל ומסטיקה של הנשיות 

Auerbach N. Woman and the Demon: The Life of a Victorian Myth. Cambridge & London: Harvard University Press, 1982, pp. 7-62.

9. מיתולוגיה והתודעה החברתית

Baudrillard J. The Consumer Society: Myths & Structures. London: Sage Publications, 1998, pp. 1-22.

 

10. הגיבור: מיתוסים של "ישועה" ו"הקרבה"

Campbell J. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 2004, pp. 322-326, 358-362.

 

 

11. המיתוסים הפוליטיים    

Bottici Ch. A Philosophy of Political Myth. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 246-260.

 

12. "גיהנום", "גן עדן" ותרבות אסכטולוגית

Williamson A.H. Apocalypse Then: Prophesy and the Making of the Modern World. Westport: Praeger, 2008, pp. 293-320.

.13 פרזנטציות סטודנטיות/ים בכיתה

 

ביבליוגרפיה / רשימת חומר קריאה:

חובה

 

Auerbach N. Woman and the Demon: The Life of a Victorian Myth. Cambridge &

London: Harvard University Press, 1982.

Barthes R. Mythologies. New York: The Noonday Press, 1991.

Baudrillard J. The Consumer Society: Myths & Structures. London: Sage

            Publications, 1998.

Binion R. Love beyond Death: The Anatomy of a Myth in the Arts. New York: New

            York University Press, 1993.

Bottici Ch. A Philosophy of Political Myth. Cambridge: Cambridge University Press,

             2007.

Campbell J. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press,

             2004.  

Camus A. The Myth of Sisyphus. London: Hamish Hamilton, 1955.

Jung C.G. The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton: Princeton

             University Press, 1980.

Lévi-Strauss C. Structural Anthropology. New York: Basic Books, 1963.

Moffitt J.F. Inspiration: Bacchus and the Cultural History of a Creation Myth.

            Leiden & Boston: Brill, 2005.

Soussloff C.M. The Absolute Artist: The Historiography of a Concept. Minneapolis:

            University of Minnesota Press, 1997

Von Hendy A. The Modern Construction of Myth. Bloomington & Indianapolis, 2001

Williamson A.H. Apocalypse Then: Prophesy and the Making of the Modern World.

Westport: Indiana University Press, 2008.

Zajko V. & Leonard M. Laughing with Medusa. New York: Oxford University Press,

             2006.

 

רשות

 

Burdett M.S. Eschatology and the Technological Future. New York & London: Routledge, 2015

Cole Ph. The Myth of Evil. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006

Coup L. Myth. London & New York: Routledge, 1997

Heller S. The Absence of Myth. New York: State University of New York Press, 2006.   

Stillman P. G. "Nothing is, but what is not: Utopias as Practical Political Philosophy".

Critical Review of International Social and Political Philosophy. 3: 2-3, 9-24.

Tymieniecka A.-T. Metamorphosis: Creative Imagination in Fine Arts Between Life-

            Projects and Human Aesthetic Aspiration. Dordrecht: Kluwer Academic

            Publishers, 2004.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת