חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
  Introduction to Nineteenth Century Art  
0821-1509-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר מאיר תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה-19 באירופה. "המאה ה-19 הארוכה" (1789-1914) מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, אותם נבחן בהקשרם החברתי, ההיסטורי והפוליטי. דגש רב יושם על התבוננות קרובה ביצירות אמנות במגוון חומרים וטכניקות – ציור, פיסול, רישום, הדפס – תוך אימוץ מודלים פרשניים שונים. במקביל, נעסוק בשאלות של חדשנות מודרניסטית מול יחס למסורת, הירארכיית הז'אנרים, ומרחבי תצוגה ציבוריים מול פרטיים. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות, כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

Course description

This course provides a critical survey of the major developments in nineteenth-century European art. “The long nineteenth century” (1789-1914) is characterized by frequent stylistic transformations, which will be examined within their broader cultural, historical, and political contexts. A strong emphasis will be put on close examination of works of art in different media (painting, sculpture, drawing, print), and thinking about them through various interpretive models. Among the themes we will address in looking at works of art are questions of modernism, artistic innovation and relation to tradition, genre definitions and hierarchies, and public versus private settings of display. In this class students will learn to identify and describe works of art, analyzing them by making self-conscious use of sources, both visual and textual.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1509-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
Introduction to Nineteenth Century Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מאיר תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לאמנות המאה ה-19

Introduction to Nineteenth Century Art

 

יום ה', 14-16, סמסטר א', תשע"ט

2 ש"ס

מסגרת הקורס: קורס מבוא לתואר ראשון

שם המרצה: ד"ר תמר מאיר                

דואר אלקטרוני:mayertamar@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

תאור הקורס:

קורס זה הינו מבוא ביקורתי לתמורות ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה-19 באירופה. "המאה ה-19 הארוכה" (1789-1914) מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, אותם נבחן בהקשרם החברתי, ההיסטורי והפוליטי. דגש רב יושם על התבוננות קרובה ביצירות אמנות במגוון חומרים וטכניקות – ציור, פיסול, רישום, הדפס – תוך אימוץ מודלים פרשניים שונים. במקביל, נעסוק בשאלות של חדשנות מודרניסטית מול יחס למסורת, הירארכיית הז'אנרים, ומרחבי תצוגה ציבוריים מול פרטיים. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות, כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

 

This course provides a critical survey of the major developments in nineteenth-century European art. “The long nineteenth century” (1789-1914) is characterized by frequent stylistic transformations, which will be examined within their broader cultural, historical, and political contexts. A strong emphasis will be put on close examination of works of art in different media (painting, sculpture, drawing, print), and thinking about them through various interpretive models. Among the themes we will address in looking at works of art are questions of modernism, artistic innovation and relation to tradition, genre definitions and hierarchies, and public versus private settings of display. In this class students will learn to identify and describe works of art, analyzing them by making self-conscious use of sources, both visual and textual.

 

דרישות הקורס:

 1. הנוכחות בשיעורים הינה חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).
 2. קריאת חומר הקריאה הנלווה לקורס
 3. בחינה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי:

בחינה מסכמת – 100%

 

ספרים מרכזיים לקורס:

 • Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, P. Wood and J. Gaiger, Blackwell Publishing LTD, 2005 (AiT)
 • Stephen Eisenman, Nineteenth century art: a critical history, New York, N.Y.: Thames & Hudson, 2007 (Nineteenth Cen. Art)

 

פירוט המפגשים:

 

שבוע ראשון: הקדמה לשיעור – אמנות לפני 1800

 • Denis Diderot, “Section on Composition in which I hope I’ll talk about it,” In: Diderot on Art Volume I: the Salon of 1765, and, notes on painting, translated by John Goodman, New Haven: Yale University Press, 1995, pp. 220-232.

 

שבוע שני: עליית הניאו-קלאסיקה

 • Johann Joachim Winckelmann, “from Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture,” In: AiT 1648-1815, pp. 450-456.
 • “Patriotism and Virtue: David to the Young Ingres,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 18-38.

 

שבוע שלישי: שיא הניאוקלאסיקה – ז'אק-לואי דוד ומורשתו

 • Jacques-Louis David, “The Painting of the Sabines” (1799), In: AiT 1648-1815, pp. 1119-1125.
 • Jean Auguste Dominique Ingres, “from notebooks” (1820-1848), In: AiT 1815-1900, pp. 183-185.
 • “Patriotism and Virtue: David to the Young Ingres,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 38-54.

 

שבוע רביעי: פרוטו-רומנטיקה – תיאודור ז'ריקו

 • Théodore Géricault, “on Genius and Academies” (1822-24), In: AiT 1815-1900, pp. 23-26.
 • “Classicism in Crisis: Gros to Delacroix,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 55-76.

 

שבוע חמישי: רומנטיקה בספרד – פרנסיסקו גויה

 • “The Tensions of Enlightenment: Goya,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 82-101.

 

שבוע שישי: שיא הרומנטיקה בצרפת – אז'ן דלקרואה

 • Eugène Delacroix, “on Romanticism, from Journals 1822-4,” In: AiT 1815-1900, pp. 26-30.
 • Charles Baudelaire, Selections from “the Salon of 1846” (“To the Bourgeois”; “What is the Good of Criticism?”; “What is Romanticism?”; “On Colour”; “Eugène Délacroix”), In: Art in Paris 1845-1862: salons and other exhibitions, translated by Jonathan Mayne, London: Phaidon Press., 1981, pp. 41-68.
 • “Classicism in Crisis: Gros to Delacroix,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 76-81.

 

שבוע שביעי: רומנטיקה באנגליה – טרנר וקונסטבל

 • John Constable, “Four Letters to John Fisher,” (1821-1824), “Introduction to English Landscape” (1833), and “from Discourses” (1836), In: AiT, 1815-1900, pp.117-120, pp. 127-134.
 • “Nature and History in English Romantic Landscape Painting,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 119-142

 

 

 

שבוע שמיני: רומנטיקה גרמנית – פרידריך ורונגה

 • Immanuel Kant, Excerpts from Critique of Judgment (1790). In: Eitner, Lorenz (ed.), Neoclassicism and Romanticism, 1750-1850: Sources and Documents. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1970, Vol. I, pp. 95-99.
 • Caspar David Friedrich, “On the Cross in the Mountains, Letter to Schulze” (1809), In: AiT 1648-1815, pp. 1023-1027
 • “Landscape Art and Romantic Nationalism,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 142-151.

 

שבוע תשיעי: ריאליזם – דומייה וקורבה

 • Eugène Delacroix, “on Realism and Naturalism 1849-60”; Max Buchon, “on Courbet’s Stonebreakers and Burial at Ornans, 1850”; Champfleury, “The Burial at Ornans; 1851/61,” Gustave Courbet, “Statement on Realism 1855” and “Letter to Young Artists 1861,” In: AiT 1815-1900, pp. 356-370, 372-3, 402-404.
 • “The Generation of 1830 and the Crisis in the Public Sphere,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 224-241.
 • “The Rhetoric of Realism: Courbet and the Origins of the Avant-Garde,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 242-264.

שבוע תשיעי: מודרניזם – אדוארד מאנה

 • Eduard Manet, “Reasons for Holding a Private Exhibition” (1867); Émile Zola, “Edouard Manet,” In: AiT 1815-1900, pp. 519-520, 554-565.
 • Charles Baudelaire, “The painter of Modern Life,” In: The painter of modern life and other essays, translated and edited by Jonathan Mayne, London: Phaidon Press, 1995, pp. 1-41.
 • “Manet and the Impressionists,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 332-348.

שבוע עשירי: הפיסול של אוגוסט רודין

 • Leo Steinberg,” On Rodin,” In: Rodin in perspective, edited by Ruth Butler, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1980, pp. 172-182.
 • Auguste Rodin: Art, Conversations with Paul Gsell, translated by Jacques de Caso and P.G. Sanders, Berkeley, California: University of California Press, 1984, pp. 22-39

 

שבוע אחד עשר: אימפרסיוניזם

 • Richard Shiff, “Defining “Impressionism” and the “Impression” In: Cézanne and the End of Impressionism, Chicago: The University of Chicago Press, 1984, pp. 14-20.
 • Jules-Antoine Castagnary, “The Exhibition on the Boulevard des Capucines”; Georges Rivière, “The Exhibition of the Impressionists (No. 1),” (1877), In: AiT, 1815-1900, pp. 572-573, 593-596.

 

שבוע שנים עשר: ניאו-אינפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם

 • Félix Fénéon, “Neo Impressionism” (1887) and Georges Seurat, “Letters to Maurice Beaubourg” (1890), In: AiT, 1815-1900, pp. 966-970
 • Paul Gauguin, “Notes on Colour” (1896-1898), In: AiT, 1815-1900, pp. 992-999.
 • “Mass Culture and Utopia: Seurat and Neoimpressionism,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 368-381.
 • “Abstraction and populism: Van Gogh,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 390-405.

 

שבוע שלושה עשר: מפנה המאה ה-20 – פול סזאן

 • Paul Cézanne, “Letters to Emile Bernard” (1904-1906); Rainer Maria Rilke, “From Letters on Cézanne 1907,” In: AiT, 1900-2000, pp. 33-39.
 • Émile Zola, “‘Dedication to Cézanne’ and ‘The Moment in Art’ from Mon Salon,” In: AiT, 1815-1900, pp. 550-554.
 • “The Failure and success of Cézanne,” In: Nineteenth Cen. Art, pp. 440-453.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת