חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה: היבטים משפטיים
  education for citizenship & democracy: legal aspects  
0769-2022-01
חינוך
סמ'  א'1200-1400309 שרתשיעור גב' כפרי יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תכנית הלימודים באזרחות לבתי הספר הממלכתיים מגיעה שוב ושוב לכותרות בשל אי-הסכמה חריפה מקצועית ופוליטית אודות תכנית הלימודים ודרכי הוראתה. בפתח הקורס נתאר את המאבק המשפטי והציבורי סביב ספר הלימוד החדש באזרחות ונעמוד על השינויים המרכזיים שחלו בתכנית הלימוד ועל משמעויותיהם המשפטיות.  לאחר מכן נסקור שורת נושאים מעוררי דילמה מתכנית הלימודים, כמו: כמה כפיה מותרת בדמוקרטיה ליבראלית, מדוע מתעקשת המדינה לכפות תכנית ליבה על מי שאינו רוצה בה, מה מצבן של חירויות היסוד שלנו ומהן והעילות להגבלתן, אפליות אסורות לעומת הבחנות מותרות, ועוד. הקורס פתוח בברכה לתלמידי חינוך בכל הנושאים ואין נדרש ידע משפטי קודם. הדיונים יתמקדו ככל האפשר בדוגמאות מתחום החינוך ומחיי בית הספר.

Course description

The Israeli Citizenship official curriculum in state schools is subject to a severe professional and political disagreement regarding its content and instruction. The opening discussion would articulate the legal struggle against the new citizenship reader for students and track the conceptual developments which are under dispute and bear legal meaning. Following discussions will focus on polemic topics of the curriculum, for instance: How much coercion is legitimate in liberal democracy? Why does the state insist on core curriculum for sectarian groups that reject it? What are the arguments in favor of limiting civil rights? What differs discrimination from relevant distinctions? Education students for all subjects are welcome and no prior knowledge in law is required. The discussions would focus as much as possible in the educational arena and in concrete schools' issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת