חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  האם אני משכנע?
  Do I Convince?  
0757-4121
חינוך
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600332 שרתשיעור ות ד"ר גינת דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ניסוח טענות והצדקתן הינם מרכיבים מרכזיים בפתרון בעיות מתמטיות. בפרט, טענות ונימוקים הם המרכיבים היסודיים של הסברים והוכחות במתמטיקה. הניסיון ומחקרים מלמדים שמרכיבים אלה אינם תמיד מובנים כדרוש ואינם קלים ליישום. הקורס יתמקד בניסוח מדוייק, ממוקד וממצה של טענות, ובהצדקתן בצורה שתשכנע הן את הטוען והן את סביבתו המיומנת. ניסוח וטיעון יוצגו, יתורגלו ויחודדו דרך פתרון בעיות מגוונות, תוך הדגמה והמחשה של ניסוחים וטיעונים הולמים ולא-הולמים.
דרישות הערכה: עבודות בית שוטפות, הצגות של מיני-שיעורים, עבודה עצמית מסכמת בשיעור האחרון.

Course description
The formulation of assertions and convincing argumentation are essential in mathematics in general; and in mathematical proofs and explanations in particular. The course will focus on proper and improper formulation of convincing and unconvincing, concise and inconcise, and precise and imprecise assertions and argumentations, through the solution of diverse and colorful mathematical problems.
Evaluation: homework assignments, mini-lesson presentations, concluding class assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת