חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  גיאוגרפיה קוגניטיבית
  Cognitive Geography  
0349-2902
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400104 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק ביסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי; למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות וסוגי מרחק קוגניטיבי. על בסיס זה יתמקד הקורס בנושאים הבאים: מקורן של טעויות בהערכת מרחקים וכיוונים ומשמעותן להתנהגות מרחבית; הקשר בין מבנה הסביבה הגיאוגרפיה להתנהגות (למשל, בין מורכבות רשת הדרכים לבין ייצוג קוגניטיבי); הקשר בין מורפולוגיה עירונית להתנהגות מרחבית בתחומים מגוונים כדוגמת תנועה לא-ממונעת וממונעת, בחירת מסלולי תנועה ברשת דרכים וחלוקה של אזורים חברתיים ותפקודיים בעיר; מקומן של עמדות חברתיות במיפוי קוגניטיבי. 

דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפרט, הגשת עבודה מסכמת

 

 

 

Course description

The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; selecting of movement paths in road networks.

Prerequisite: Introduction to the Human Environment

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת