חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למדעי כדור הארץ
  Introduction to earth sciences                                                                       
0341-1201
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000שיעור פרופ מרקו שמואל
סמ'  א'1600-1800007שיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס נלמד את צורת המחשבה הגאולוגית ושיטות המחקר המיוחדות לתחום ונעסוק בשאלות העיקריות במדעי כה"א, כגון איך הוא נוצר? איך הוא התפתח? אילו תהליכים מתרחשים בו? מהם מקורות האנרגיה לתהליכים? מהי סביבתו ומהם הקשרים עמה? מתי ואיך נוצרו החיים? איך יודעים את המבנה הפנימי של כדור הארץ?

מה מאפיין את השדה המגנטי של כדור הארץ, חשיבותו לעולם החי, החום של כדור הארץ – פיזור הטמפרטורות בפני השטח, מקורות החום, הקשר למבנה כדור הארץ.

הרכב האטמוספירה, התפתחות האטמוספרה, בעבר ובהווה ומשמעויות לעתיד,

מה יש בפני השטח – משפחות הסלעים העיקריות – מגמתיים-סדימנטריים-מטמורפיים: מאפיינים חיצוניים, הופעה בנוף, אקלים כדור הארץ היווצרות ושינויים בסביבות קדומות-פאליאוגיאוגרפיה, עדויות לאקלים קדום - פאליאואקלים.

קורלציה סטרטיגרפית, שיחזור סביבות השקעה. הצטברות סדרות עבות והשתפלות של אגני השקעה.

אבולוציה – על פי רקורד המאובנים בסלעי משקע, קונטקסט ההופעה של מאובנים, הכחדות, זמן גיאולוגי, תיארוך יחסי

דפורמציה בסלעים – סוגי מבנים גיאולוגיים ומשמעותם, מאמץ-מעוות, הגורמים שמשפיעים על התנהגות הסלעים

היסטוריה גיאולוגית. אי התאמות, חוסר בחתך (unconformities) ועיצוב פני השטח.

איזוסטזה, טקטוניקה, היווצרות יבשות ואוקיאנוסים, רעידות אדמה, סוגי גלים סייסמיים, מחזור סייסמי, קביעת מיקום, מגניטודה, עוצמה, מומנט, נפיצות GR

סיורים: בסיור לחוף הים נלמד על תהליכים בגבול ים-יבשה, רכס הכורכר וסביבת החוף, שינויי מפלס, שינויי אקלים ומחזורי מילנקוביץ,מבנה מדף היבשת.

Course description

 

The course addresses fundamental questions about Planet Earth and teaches the basic geological research methods and lines of thought. We will learn about the way Earth was formed, the processes that govern its evolution, both at depth and at the surface, how we know its composition and structure, how life evolved, how the different systems interact – the geosphere, hydrosphere, and atmosphere, how we reconstruct past environments, past climates, and past geography, what are the energy sources that propel the tectonics, ocean and atmospheric circulations, how we know about the tectonic plates and the occurrence of earthquakes, volcanos, and other natural hazards. 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-1201-01 מבוא למדעי כדור הארץ
Introduction to earth sciences
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ מרקו שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת