שנה"ל תשע"ז

0699-4001-01
 עריכה עיתונאית
 Workshop in News Editing
ד"ר ארבל אילנהסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  א'
הסדנה תוקדש ללימוד עריכה של מאמרים פובליציסטיים ומאמרים המשלבים פובליציסטיקה ודיווח המתפרסמים ב"עמודים הפנימיים" של העיתונות היומית. בסדנה תילמד צורת העריכה המיוחדת למאמרים מסוג כזה, מן הבחינה הלשונית, התוכנית והצורנית (כותרות ופתיחים). כמו כן, יילמדו הדרכים לטיפול במאמרים כאלה, בהתאם לסוג העיתון שבו הם אמורים להתפרסם: עיתוני הערב או עיתוני הבוקר. מטרת הקורס, שיהיה מעשי בעיקרו, להביא את התלמידים לרמה של עריכה העומדת בקריטריונים מקצועיים. לשם כך יוטל עליהם לערוך מדי שבוע - בכיתה או בבית - מאמרי עיתונות. בתרגילים אלה יתנסו התלמידים בכל שלבי העריכה ויידרשו להביא את המאמרים לרמה העומדת בקריטריונים של הדפסה בעיתון. השיעורים יתרכזו בניתוח של עבודות התלמידים וכן בניתוח מאמרים שכבר הופיעו בעיתונות.
The workshop focuses on language, contents and structure editing of opinion articles and articles that combine both opinion and news; all according to the type of newspaper these articles are published in – morning or evening papers. The course is mostly practical, therefore the students will be required to edit – in class or at home – journalistic articles on a weekly basis. At the end of the workshop the students will be able to edit articles according to the professional standards and criteria required by leading newspapers.
0699-4003-01
 העברית הנורמטיבית בת-ימינו
 Editorial Decisions and Normative Grammar
פרופ כהן חייםשיעור ותרוזנברג106 ד'1800-1600 סמ'  א'
הקורס נועד להביא את התלמיד לידי הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המיוסדים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. במסגרת הקורס יעוין ברקע הלשוני של ההחלטות וייבחנו דרכי יישומן (או אי­-יישומן) בעריכת טקסטים מן הסוגים השונים ­ ספרותיים, מחקריים, פורמליים וכיו"ב. עיון מיוחד יוקדש לשאלות שלא נמסרו (או שאין דרכן להימסר) להכרעת האקדמיה, ושהעורך הלשוני חייב להכריע בהן מדעתו.

 This course aims to introduce to students the rules of grammar, syntax and other linguistic uses of Modern Hebrew that are based mainly on the decisions of the Academy of the Hebrew Language. The course will analyze the linguistic backgrounds of the Academy’s decisions and investigate the ways in which these determinations have been implemented (or unimplemented) in the editorship of various types of texts: literary, research, formal and the like. Special attention will be granted to questions that have not been submitted (or cannot be submitted) for the Academy’s ruling, which linguistic editors must decide upon according to their own judgment.
0699-4004-01
 עריכת התרגום מאנגלית
 Workshop in Editing Translated Literature
ד"ר ברוך נחמהסדנה רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הסדנה היא לימוד מלאכת העריכה של ספרים מתורגמים מאנגלית לעברית. מלאכה זו מציבה שאלות רבות ומגוונות, כגון: שמירה על נאמנות למקור, קשיים שהשפה העברית מעלה, לשון נורמטיבית בתרגום לעומת המקור, העתקה נכונה של רובדי הלשון במקור, שמירה על טעמו של המתרגם ועוד ועוד. בשאלות אלה ואחרות אין טעם לדון בסדר מסוים, לכן תתמקד הסדנה בעבודה על טקסטים ובדיון בבעיות שעולות מהם. כל בעיה בטקסט תידון לאור דוגמאות נוספות של בעיות דומות שעלו בטקסטים אחרים. הטקסטים ייבחרו מתוך תרגומים מהשפה האנגלית (ספרות יפה וספרי עיון). מכלול הטקסטים יעלה מספר רב ככל האפשר של בעיות בתחומים שונים. לתלמידים יימסרו טקסטים מתורגמים שטרם עברו עריכה ולצדם העתק של המקור הכתוב אנגלית. התלמידים יערכו את הקטעים בבית, ועבודתם תיבדק במהלך השיעור. בתום הקורס ידעו התלמידים כיצד לערוך טקסט מתורגם, כלומר כיצד לאתר את הבעיות שבו וכיצד לפתור אותן.
הערות: מטלת סיום- בחינה.
  The workshop focuses on editing texts translated from English to Hebrew. Editing translated texts presents unique dilemmas and choices: Staying true to the original text vs. characteristics of the Hebrew language and culture; differences in grammar and normative language aspects; keeping the proper linguistic register, etc. During the workshop students will receive various texts and translations (Fiction and Non-fiction books, articles), edit them and analyze the problems that arise from these texts.
0699-4006-01
 עריכה מנהלית
 Workshop in Administrative Editing
גב' איזנברג דנהסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרות הסדנה ושיטות הלימוד מטרת הסדנה היא להכיר את קהילת השיח המנהלית. תיבחנה מטרות הכתיבה ויידונו האמצעים הלשוניים המשרתים את השגת התכלית הרצויה, כך שבסופו של דבר ישיג התלמיד יכולת עריכה הולמת של מסמך מנהלי המתאפיין בהעברה יעילה של המסר ובניסוח בהיר, מדויק וחד-משמעי תוך הקפדה על שימוש בעברית תקנית. בסדנה יושם דגש על הקניית כללים ועקרונות שיסייעו לכותב (ולאו דווקא לעורך) לשכלל את מיומנות הכתיבה בתחום הנידון; ינותחו מסמכים שונים זה מזה ותתורגל כתיבה של מסמכים מנהליים. ההתנסות והתרגול יחשפו קשיים אפשריים ובעיות שהכותב נתקל בהם בשלב תכנון המסמך, בארגון החומר ובעריכתו הסופית. ב. נושאי הלימוד הכרת קהילת השיח המנהלית סוגלים סגנוניים משלבים בלשון משיח דבור לשיח כתוב רמת הפורמליות של השיח יחסי מוען - נמען עקרונות שיתוף הפעולה בשיח המנהלי גורמים המשפיעים על תהליך בחירת המבע הלשוני ועל גיבושו גורמים המשפיעים על תהליך פיענוח המבע יצירת סביבה לשונית המסייעת להשגת שיתוף הפעולה של הנמען סוגים שונים של טקסטים כתיבה דיווחית, כתיבה מעריכה רכיבי מבנה ודגמים רטוריים של מסמכים שונים - ניתוח ומיפוי מסמכים מכתבים בנושאים שונים, דו"ח, פרוטוקול, נייר עמדה, תזכיר, נוהל, הוראות הפעלה.
The course deals with different strategies for achieving the optimal effectiveness of the administrative document, e.g. the position of ‘take home messages’ in the texts, phrasing headings, the role of the opening and concluding statements, etc. Furthermore, the course pinpoints and analyses linguistic errors in the texts that are studied in class, and suggests alternative and corrected versions.
The course is practical in nature, and is entirely based upon genuine administrative texts.
0699-4009-01
 עריכת דברי מדע
 Workshop in Editing Scientific Texts
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בסדנה זו ירכשו תלמידי תכנית העריכה את הכלים המיוחדים לעריכת טקסטים מדעיים ולהתקנתם (בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה), החל בחכמת ההפניה והרישום הביבליוגרפי וכלה ברזי הסגנון והמבנה של הטקסט המדעי.

  The aim of the workshop is to equip the students with the proper tools and knowledge required for editing and arrangement of scientific texts, especially in the fields of humanities and social sciences. The workshop focuses on text logic and structure as well as on formal writing regulations such as bibliography rules, footnotes and endnotes.
0699-4010-01
 הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
 Styles of Hebrew Writing
פרופ כהן חייםשיעור ותרוזנברג205 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בעיון בסגנונות השונים הנוהגים בכתיבה העברית המודרנית ובסגנונות העברית לדורותיה המשפיעים על דרכה. במסגרת הקורס יעוין בספרות היפה לגווניה, בלשון העיתונות והכתיבה הפובליציסטית, בלשון הכתיבה המדעית¬-מחקרית ובלשון הכתיבה המשרדית-¬פורמלית. העיון ילווה בקריאת טקסטים, ניתוחם וחשיפת מקורותיהם של השימושים הלשוניים ברובדי הלשון לתקופותיה ולסגנונותיה השונים.


 This course analyzes the different styles in use in Modern Hebrew writing and Hebrew styles over the generations that influenced its development. The course will address a range of higher literature, press language and publicistic writing, as well as grammar of scientific-research writing and of office/formal writing. The course will be accompanied by a reading and analysis of text and exposure of the sources of various linguistic uses in the strata of the language over its generations and spanning its differing styles.

0699-4016-01
 עריכה נורמטיבית א'
 Workshop on Normative Editing - Part I
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המבוססים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. הסדנה תתמקד בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי הפיסוק החדשים ובכללי התעתיק. נושאים נוספים שיידונו בה הם: סדר המילים במשפט וצירופי הסמיכות. כמו כן יושם דגש על הכרת המילון העברי מהיבטים אלה: צירופים כבולים, מילים שאולות, מילים נרדפות וסוגי הבידולים שביניהן. במסגרת הסדנה ייבחן יישומן של החלטות האקדמיה בטקסטים מסוגים שונים: ספרותיים, מדעיים, משפטיים וכיו"ב.
The aim of the workshop is for the students to get acquainted with the rules of grammar and syntax of Modern Hebrew, which are mainly based on the decisions of the Academy of the Hebrew Language. The workshop focuses on Hebrew spelling, punctuation and transcription rules. Other matters dealt with in the workshop are word order and the construct state; and lexicographic issues such as idioms, synonyms and borrowed words. Examining the implementation of the Academy's decisions in various types of texts: Literature texts, scientific texts, legal texts and others.
0699-4017-01
 עריכת לשון השידור
 Workshop in Copyediting in Radio and Television
גב' שקלים-ליבוביץ צופיהסדנה רוזנברג106 ב'2000-1800 סמ'  ב'
הסדנה מתמקדת בהקניית היסודות בעבודתם של יועצי הלשון ברדיו ובטלוויזיה על מורכבותה וחשיבותה. היועצים מעצבים במידה רבה את דמותה של השפה העברית המשתקפת מבעד לשידורים, והשאיפה היא כי לשון השידור תהיה מופתית, ועם זאת – ערבה וקרובה לכלל ציבור המאזינים. משום כך, ומשום מגוון הטקסטים והסוגות המשמשים בשידור (חדשות, כתבות, פתיחים, קדימונים, זמרירים ופרסומות), היועץ נדרש למיזוג נכון של כל משלבי העברית בת ימינו, בדגש על ההגייה הנכונה המתבקשת מן הדקדוק, והכרעותיו צריכות שייעשו מתוך אוזן כרויה לעברית המהלכת בקרב דובריה ובזיקה להחלטות האקדמיה ללשון העברית בתחומי הדקדוק והמינוח.
 This workshop aims both to acquaint participants with the complex, vital role played by linguistic consultants to radio and television and to impart the requisite primary skills. To a large extent responsible for shaping the character of the Hebrew heard on public broadcasts, linguistic consultants aspire to inculcate the use of exemplary Hebrew and to ensure its engaging and accessible nature. Given the variety of texts and genres utilized—news, in-depth coverage, openings, promos, jingles, and ads—the linguistic consultant must strive to achieve an apt blend of contemporary Hebrew registers, without losing sight of the demands of correct pronunciation and grammar. In making their choices, linguistic consultants must balance the need for attunement to the nuances of everyday spoken Hebrew with the requirement to abide by Academy of the Hebrew Language decisions on grammar and terminology.
0699-4020-01
 עריכה נורמטיבית ב'
 Workshop on Normative Editing - Part II
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הסדנה היא הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המבוססים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. במסגרת הסדנה ייבחן יישומן של החלטות האקדמיה בטקסטים מסוגים שונים ויוקנו כלים לשיפור הלשון בטקסט נתון. בסמסטר השני תתמקד הסדנה בקישוריות ולכידות בטקסט, בהלימות משלבית ובמיקוד המידע במשפט.
The aim of the workshop is for the students to get acquainted with the rules of grammar and syntax of Modern Hebrew, which are mainly based on the decisions of the Academy of the Hebrew Language. Examining the implementation of the Academy's decisions in various types of texts. Likewise, the students will be given tools for improving the language of the text. In Semester B we will focus on the text connectivity and cohesion, register adequacy and ways to focus the information within the sentence.

0699-4024-01
 שפת השיר
 Aspects of Poetic Language
ד"ר נוב עידיתסדנה רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא לחזק את "הכשירות הספרותית" של העורכים לעתיד: לחדד את רגישותם ולאפשר להם התייחסות מורכבת ורבת פנים ללשון באמצעות הטקסט השירי. לשם כך יוצגו היבטים שונים של לשון השירה, ביניהם: מה זה שיר? מה בין המבע הלשוני השירי למבע לשוני אחר (כגון פרוזה או כתבה בעיתון); מה בין "כשירות לשונית" ל"כשירות ספרותית". כמו כן נתייחס להיבטים מוסיקאליים בלשון השירה (מצלול, חרוז, ריתמוס, משקל) ולהשפעתם האפשרית על משמעות השיר ("האם יש לצליל משמעות?"), וכן ליסודות דקדוקיים ותחביריים ולהשפעתם על הפעילות האסתטית של הטקסט. המישור התיאורטי – הכרות עם תיאוריות יסוד בתחום חקר לשון השירה - ילווה את המישור המעשי: קריאה מדוקדקת וצמודה בטקסטים שיריים. האבחנות התיאורטיות ייושמו בטקסטים ספציפיים.
הערות: השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת עבודת גמר.

 

0699-4027-01
 תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת
 Planning and Production of Books and Magazines
מר פרץ שמואלסדנה רוזנברג105 ב'1400-1200 סמ'  א'
עריכה – זוהי ראשיתו של התהליך, ואחריתו – מוצר דפוס סופי: ספר, כתב-עת, ביטאון. עורכי כתבי-עת כלליים ומקצועיים, עורכי ביטאונים פנימיים, מוסדיים וכן עורכי ספרים – כולם מעורבים באופן ישיר, או באמצעות מפיק, בתהליך התכנון וההפקה.
בתוקף תפקידם, על העורכים להכיר את אפשרויות ההפקה ואת התהליכים השונים. עליהם לקיים תקשורת, תרתי משמע, עם המעצב, המקליד, הצלם, המדפיס והכורך. להכיר את תהליכי עבודתם ואת המונחים המקצועיים בנושאי הדפסה, צילום, אותיות, צבעים, נייר, כריכה וקביעת מחיר ההפקה.
הסדנא כוללת נושאים נבחרים בתחומי הפקות הדפוס, התהליכים והטכנולוגיה, ברמה הנדרשת לקיום קשר טוב עם המבצעים השונים, ולמעורבות בתכנון, בקרה ופיקוח על איכותו של הספר או כתב-העת.
Planning and production of books and magazines
0690-1001-01
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 Integrative Bibliographical Exercise
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  ב'
המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטקסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית.
נוכחות חובה. מטלה סופית-בחינה.

 Integrative Bibliographic Exercise
 This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.
0690-1203-01
 נוסחים ותרגומים של המקרא
 Versions and Translations of the Bible
ד"ר מזרחי נועםתרגיל רוזנברג208 ב'1600-1400 סמ'  א'

 מטרת התרגיל להתוודע לעדי הנוסח העתיקים של המקרא ולדרכי השימוש בהם ובכלים המדעיים שפותחו כדי למצות את עדותם הטקסטואלית. מלבד נוסח המסורה, שהוא הטקסט העברי המשמש אותנו עד עצם היום הזה, נכיר גם מסורות נוסח עבריות אחרות (החומש השומרוני, מגילות מדבר יהודה) וכן את מסורות הנוסח המונחות ביסוד תרגומי המקרא שנעשו כבר בעת העתיקה (כגון תרגום השבעים ליוונית, או התרגומים הארמיים למיניהם). עדים אלה מלמדים על מגוון הצורות שלבשו הטקסטים המקראיים מאז העלאתם על הכתב, דרך מסירתם בידי מעתיקים מדור לדור עד לתקופת הדפוס. נלמד על תופעות טקסטואליות שהשפיעו על מסירת נוסח המקרא ועומדות ביסוד ההבדלים – שלעתים הם משמעותיים ביותר – בין העדים השונים. כמו כן נעיין במהדורות ביקורתיות של המקרא המציגות בפנינו מבחר של גרסאות, כל אחת לפי דרכה ובהתאם לגישה התאורטית של עורכיה לבעיות היסוד של ביקורת נוסח המקרא. הסוגיות השונות יידונו באמצעות ניתוח דוגמאות טקסטואליות קונקרטיות, תוך התייחסות להיבטי הלשון, הסגנון, התוכן וההקשר המשפיעים כולם על הערכת הגרסאות השונות.
נוכחות חובה,מטלה סופית: בחינה (בנוסף לתרגילים שיינתנו לאורך הסמסטר).

Texts and Versions: The History of the Biblical Text
The course intends to introduce the ancient textual witnesses of the Hebrew Bible, as well as the ways and critical tools that were developed in biblical research in order to exhaust their textual testimony. In addition to the Masoretic Text, i.e., the received Hebrew text that is known to us today via Jewish tradition, we will learn about other Hebrew texts (the Samaritan Pentateuch, the Dead Sea scrolls) as well as textual traditions that underlie the ancient versions, i.e., translations of the Bible made already in Antiquity (e.g., the Greek Septuagint and the various Aramaic Targumim). These witnesses testify to the variety of textual forms that the biblical texts has assumed since they were first committed to writing, through their copying by successive generations of scribes, until the age of printing press. We will also learn about the range of textual phenomena that were operative in the production of these texts, phenomena that explain some of the many—and sometimes crucial—differences between them. Finally, we will learn to use various critical editions of the Hebrew Bible. Such editions present the reader with selections of variant readings, each in accordance with its peculiar methodology and with its editors’ approach to the fundamental problems of the textual criticism of the Hebrew Bible. All these issues will be discussed with the help of concrete textual specimens, taking into account linguistic, stylistic, thematic and contextual aspects, all of which affect the evaluation of the various variant readings.
0690-1212-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא(חלק א')
 Introduction to the Bible I: Exercise
מר אסנר עודדתרגיל רוזנברג204 ב'1800-1600 סמ'  א'
 בתרגיל המלווה את חלקו הראשון של שיעור המבוא למקרא, נכיר את כ"ד ספרי המקרא, נזהה את הרעיונות המרכזיים של כל ספר ונעמוד על הסוגות השונות המרכיבות את ספרות המקרא: סיפורת, היסטוריוגרפיה, חוק, שירה, נבואה, ספרות החוכמה והמזמורים. כמו כן, ננתח ביחד חלק מן המאמרים שברשימת קריאת החובה של שיעור המבוא.
התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: מבחן בקיאות בספרי המקרא.
In this course, which accompanies the first part of the “Introduction to the Hebrew Bible,” we will outline the content of the 24 books of the Old Testament, identify the central themes of each book and learn about the different genres that comprise biblical literature: narrative, historiography, law, poetry, prophecy, wisdom and the psalms. In addition, we will analyze together some of the articles that are to be read as part of Introduction.
The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.
Presence in class is mandatory. Final assignment: Bible proficiency test.
0690-1213-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב')
 Introduction to the Hebrew Bible (II): Currents of Biblical Research Exercise
מר אסנר עודדתרגיל רוזנברג204 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בתרגיל המלווה את חלקו השני של שיעור המבוא למקרא, נדון במבחר של סוגיות יסוד מתודולוגיות בתחום המחקר הביקורתי של המקרא. נתמודד עם שאלת התהוות התורה (השערת התעודות וההסברים החלופיים לה) והספרות ההיסטוריוגרפית (הדויטרונומיסטית והכרוניסטית), ונמשיך בניתוח משותף של מאמרי מפתח מרשימת קריאת החובה של שיעור המבוא.
התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: עבודת גמר קורס.
In this course, which accompanies the second part of the “Introduction to the Hebrew Bible,” we will discuss select methodological issues in the field of biblical criticism. We will deal with the question of the formation of the Pentateuch (the Documentary Hypothesis and the alternative theories) and of the historical writings (the Deuteronomistic History and the Chronistic History), and we will continue analyzing key articles required as part of the Introduction.
The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.
Presence in class is mandatory. Final assignment: End-term papers.
0690-1215-01
 מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה
 Introduction to the Hebrew Bible: (I) the Literature and Its Genres
ד"ר מזרחי נועםשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  א'
המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו הראשון של המבוא ("הספרות לסוגותיה") מציג את מגוון היצירות והסוגות שהשתלבו במקרא – ההיסטוריוגרפיה הקדומה והמאוחרת, החוק והסיפורת שבתורה, הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה – ומעמיד אותן על רקע הצורות הספרותיות, ההקשרים החברתיים העיקריים והתמורות ההיסטוריות שעדויות להם נתגלו במזרח הקדום.
תלמידי החוג למקרא נדרשים ללמוד במקביל את התרגיל הנלווה למבוא (על שני חלקיו)
לא ניתן להירשם לחלק ב של הקורס ללא חלק א.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
Introduction to the Hebrew Bible: (I) The Literature and its Genres
The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The first part of the Introduction (“The Literature and its Genres”) presents the variety of works and genres that were integrated into the biblical collection—early and late historiography, the laws and narratives of the Pentateuch, prophetic writings, psalmodic poetry and wisdom literature—and sets them against the background of the variety of literary forms, social contexts, and historical developments that emerged in the ancient Near East.
0690-1216-01
 מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו
 Introduction to the Hebrew Bible: (II) Currents of Biblical Research
ד"ר מזרחי נועםשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  ב'
המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו השני של המבוא ("המחקר לזרמיו") מתמקד בתהליכי ההתהוות והקנוניזציה של הספרות המקראית, ובעיקר בחיבור התורה והספרות ההיסטורית, כפי שנתגבשה הבנתם במחקר הביקורתי מאז ימי שפינוזה ועד היום. אגב כך ייסקרו גישות פרשניות עיקריות, למן הפרשנות הקדומה (שניצניה ניכרים כבר במקרא עצמו), עבור בזרמי הפרשנות של ימי הביניים, וכלה בתולדות המחקר הפילולוגי ובערעורים פוסט-מודרניים על יסודותיו ומסקנותיו. 
תלמידי החוג למקרא נדרשים ללמוד במקביל את התרגיל הנלווה למבוא (על שני חלקיו)
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
לא ניתן להירשם לחלק ב של הקורס ללא חלק א.
 
Introduction to the Hebrew Bible: (II) Currents of Biblical Research
The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The second part of the Introduction (“Currents of Biblical Research”) focuses on the processes of consolidation and canonization of biblical literature—first and foremost the composition of the Pentateuch and the historical works—and their understanding that crystallized in critical research since the time of Spinoza until the present day. The discussion will also introduce the main hermeneutic approaches to the Hebrew Bible, beginning with ancient exegesis (whose forerunners are already to be found within the Bible), through different schools of thoughts among medieval commentators, and ending with the history of philological investigation and some post-modern questioning of its presumptions and conclusions.
0690-1219-01
 חמש מגילות (תרגיל טקסטואלי א')
 Five Scrolls
גב' בורובסקי רחלתרגיל רוזנברג107 ב'1200-1000 סמ'  א'
'חמש מגילות' הוא קובץ של חמישה ספרים קצרים המופיעים בחלק ה'כתובים' של נוסח המסורה. 'חמש מגילות' אלו הותאמו ללוח השנה היהודי והפכו לחלק מהמנהגים הליטורגיים של המועדים השונים. בקורס נלמד לעומק את תפיסות העולם השונות העולות מהמגילות ואת המבנה הספרותי שלהן. בקורס נדון בשאלת הקשר שבין המגילות לבין המועד הליטורגי.
במהלך הקורס נכיר את השימוש בכלי המחקר העיקריים לניתוח טקסט מקראי בדרך הקריאה הצמודה: קונקורדנציה, מילונים, ספרי דקדוק, אנציקלופדיות. נוסיף לדיון את עדותם של עדי הנוסח השונים, ונכיר את השימוש בספרי פירוש מסורתיים וביקורתיים.
קורס זה כולל חמישה בחני בקיאות קצרים – אחד לכל מגילה. כמו כן יינתן תרגיל סיכום כמטלת סיום קורס.
הנוכחות חובה.
'Five Scrolls' is a collection of five short books that appear at the 'Ktuvim' part of the Masoretic text. 'Five Scrolls' were matched to the Jewish calendar and have become part of the liturgical traditions of the various festivals. In the course, we will discuss the variance worldviews which emerge from the scrolls and in their literary structure. The course will also discuss the question of the relationship between the scrolls and the liturgical date.
Students will be guided in the art of “close reading” of biblical texts. We will introduce research tools, such as concordances, dictionaries, grammar books and encyclopedias. We will also take into account the text-critical testimony of the ancient versions, and get to know Jewish Medieval exegetes and critical commentaries.
The course includes five proficiency exams – one for each scroll. Likewise, will be given a summary task as final assignment.
0690-1220-01
 המקדש בספרות הנבואה (תרגילטקסטואלי ב')
 The Temple in the Prophetic Literature
גב' בורובסקי רחלתרגיל רוזנברג208 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס זה נתור אחר הופעתו של המקדש והיחס אליו בספרות נביאי הכתב (מישעיהו ועד מלאכי). נבדוק מהו העולם הפולחני אליו התייחסו נביאי הכתב וכיצד הוא בא לידי ביטוי בספרות הנבואית. צעד נוסף בקורס יהיה השוואה בין הכתוב במקורות הנבואיים לבין ביטויים המתייחסים למקדש במקורות שונים במקרא (ספרות התורה והספרות ההיסטוריוגראפית) במטרה לבדוק את יחסי הגומלין בין הכתובים. המתודולוגיה של הפרשנות הפנים-מקראית תשמש בידינו כלי כדי לבדוק קשרים בין המקורות המקראיים. כמו כן נתייחס באופן מעמיק לשאלת יחסם של הנביאים לפולחן ולמקומו ולהתהוותו של הפולחן בתקופה שבה נתגבשה ספרות הנבואה.
במהלך הקורס נכיר את השימוש בכלי המחקר העיקריים לניתוח טקסט מקראי בדרך הקריאה הצמודה: קונקורדנציה, מילונים, ספרי דקדוק, אנציקלופדיות. נוסיף לדיון את עדותם של עדי הנוסח השונים, ונכיר את השימוש בספרי פירוש מסורתיים וביקורתיים.
קורס זה כולל שלושה תרגילים קצרים להגשה: שניים יינתנו במהלכו, ושלישי כמטלת סיום.
הנוכחות חובה.
In this course, we will discuss the temple's appearance in the classical prophets' literature. We will examine what was the cultic worldview of the prophets and how it is reflected in the prophetic literature. Another step in the course will be a comparison between the prophetic sources and the Torah cult sources in order to investigate the relationship between the Scriptures. The methodology of biblical inner-interpretation will provide the tools to examine the connections between the biblical sources. We will also discuss the question of the prophets' attitude to cult and worship.
Students will be guided in the art of “close reading” of biblical texts. We will introduce research tools, such as concordances, dictionaries, grammar books and encyclopedias. We will also take into account the text-critical testimony of the ancient versions, and get to know Jewish Medieval exegetes and critical commentaries.
The course includes three short assignments: two to be handed in during the course, and the third as a final assignment.
0690-1221-01
 מבוא לפרשנות המקרא בימה"ב: זרמים והתפתחויות (ב)
 Introduction to Medieval Biblical Exegesis (b)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג002 ד'1400-1200 סמ'  ב'
פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, זכתה לפריחה בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א) סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל. מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית (אשכנז, המזרח, ספרד). במהלך הקורס נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים. מקום מרכזי בקורס תופסת הגישה ה"ליטראלית" (הלשונית-ספרותית-היסטורית), המכונה גישת ה"פשט" בכתבי פרשני ארצות האסלאם (רבנים וקראים) מחד, ופרשני ארצות הנצרות (חבל הריין) מאידך. חלק ב של הקורס (סמ' ב') יתמקד במאות ה-14 עד ה-16 והוא יעסוק בפרשנות המקרא בצפון ספרד, בפרובנס ובאיטליה. ההקדמות והשיטות הפרשניות של רבי דוד קמחי, רבי משה בן נחמן ודון יצחק ארבנאל, כמבשר הרנסנס, יידונו, לצד דמויות פחות מוכרות, וזאת בהקשר הביקורתי של עבודתם על המקרא, בפרט בהקשר ההיסטוריוגארפי ולתובנות שהוליכו לצמיחת ביקורת המקרא המודרנית.
לתלמידי מקרא: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא.
תלמידי חוגים אחרים יכולים להשתתף בחלק א' או ב' לבחירתם.
נוכחות חובה, מטלה סופית: בחינת בית.
Jewish Bible interpretation flourished in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. Part I o the course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical models, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur’anic exegesis. Special focus will be given to the “literal” or “Peshat” schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course. Part II of the course will focus on the work of Pre-renaissance exegetes who introduced a new historical and critical dimension to their work on the Bible as precursors of the early modern age of biblical criticism.

0690-1222-01
 תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים-ספר מלכים א'
 Companion Exercise in Medieval and Renaissance Exegesis- Kings 1
מר ניר סיוןתרגיל רוזנברג208 ד'2000-1800 סמ'  א'
ספר מלכים נכתב מתוך תפיסה ברורה של חורבן וגלות. כחלק מתהליך זה, עובדו חומרים מגוונים לשרת מסר תיאולוגי אחדותי. בקורס נתמקד בקריאה צמודה של מגוון פרשנים מימי הביניים והרנסנס לספר מלכים א', בכללם: ר' שלמה יצחקי, ר' יוסף קרא, תלמיד של ר' ישעיהו מטראני, ר' יוסף אבן כספי, ר' לוי בן גרשום, ר' דויד קמחי, ר' אברהם בן שלמה התימני, דון יצחק אברבנאל ואף ר' דוד אלטשולר (בעל המצודות).
בין הטקסטים שנבחן: סיפור ירושת הכיסא (מל"א א-ב), שלמה ומלכת שבא (מל"א י), פילוג הממלכה המאוחדת (מל"א יא-יג) וכן מחזור סיפורי אליהו וסיפורים נוספים המוטמעים בו (מל"א יז- מל"ב א).
בתרגיל נקרא ונעבוד על מגוון השוואתי של פרושים, מתוך דגש על תרגול וקניית כלים בקריאת הפרשנות השיטתית של ימי הביניים והרנסנס:
א. נתחקה אחר האופנים בהם מודעות פרשני ימה"ב והרנסנס לדרכי הייצוג ולתחבולות הספרותיות המקראיות סייעה להם לעמוד על הקשר בין תוכן לצורה בצורה חדשנית ונועזת.
ב. נערוך השוואה מקפת לספרות המדרש (מוקדמת ומאוחרת כאחד).
ג. כמו כן, ננתח את "הקדמות" הפרשנים ונבחן את יישום היגדיהם המתודולוגיים, לאור חשיבותו ההיסטורית של מוסד המלוכה, עלייתם של ז'אנרים חדשים בספרות העולם ושינויים פילוסופיים בתפישת האדם וההיסטוריה באירופה ומחוצה לה.
בין השאלות שנשאל, כחלק מההתמודדות הישירה עם הטקסט הפרשני: כיצד התמודדו עם המתח שבין המסר התיאולוגי האחדותי של ספר זה לבין החומרים המעובדים בתוכו; כיצד הם הכריעו בדבר משמעות הסיפור והספר; ומה היחס בין מקרא לפירושיו (אקטואליזציה, הסטת מוקד, עלילה נגדית וכו'...).
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודה.

The Books of Kings were written out of a clear concept of exile and destruction. As a part of this process, various different materials were reworked to serve a uniform theological message. In this course we shall focus on close reading a variety of medieval and renaissance exegetes on Kings 1, including: Rashi, Joseph Kara, an anonymous student of Isaiah di Trani, Joseph Kaspi, Gersonides, Radak, Avraham ben Shlomo the Yemenite, Isaac Abravanel and even David Altschuler.
Among the texts we shall examine: the securing of the throne (1Ki 1-2), Solomon and the queen of Sheba (1Ki 10), the division of the “united kingdom” (1Ki 11-13) and the Elijah cycle and other stories contained therein (1Ki 17-2Ki 1).
We shall read and work on a comparative variety of commentaries, emphasizing practice and attainment of a multitude of tools in aid of reading systematic medieval and renaissance exegesis:
a. We shall follow the ways in which the exegetes’ awareness of biblical means of representation and literary techniques aided them in understanding the connection between form and substance in innovative bold new ways.
b. We will conduct a thorough comparison of the interpretations with Midrash literature (both classical and late).
C. We will analyze the exegetes’ “introductions” to their commentaries and implementations of methodical remarks in light of the historical significance of monarchy, the rise of new literary genres and changes in the concepts of man and history in Europe and beyond.
Among the questions we shall ask when dealing directly with the exegetic texts: how did they cope with the tension between the uniform theological message of the book and the myriad materials in it; how did they understand the meaning of the individual story and the book at large; what is the relationship between bible and commentary (actualization, refocusing, counterplot, etc.’ …).
Final assignment: a term paper.
0690-1223-01
 חקר המרחב והמקרא
 Spatial Theory and Bible Studies
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג208 ב'1200-1000 סמ'  א'
מאז ה"תפנית המרחבית" שהתרחשה בחקר הספרות לקראת סוף המאה העשרים, השתווה מעמד המרחב בטקסטים ספרותיים למעמד הזמן, כשהוא נתפס מאותה נקודה כדינמי וטעון. אט אט חלחלה חשיבות המרחב אל דיסציפלינות הרוח ביניהן אל חקר המקרא. בקורס זה נבחן את יסודות תיאוריית המרחב ואת האופנים שבהם היא באה לידי ביטוי בטקסטים מקראיים. המרחב במקרא ייבחן עפ"י הנושאים הבאים: מרחב גן העדן; מרחב טמא ומרחב מקודש; המקדש; פנים המחנה וחוץ המחנה; מרחב הבית והסף; המרחב העירוני ומרחב הספר; כיווניות (Directionality), היינו, משמעותם הספרותית של הכיוונים: מעלה-מטה, ימין ושמאל, קרוב-רחוק, מאחורי-לפני בספרות כללית ובמקרא; כן יידונו המרחב בסיפור כרם נבות וגבולות הארץ המובטחת.
נוכחות חובה, מטלה סופית- מבחן.
Since the ʽSpatial Turnʼ occurring toward the end of the twentieth century the status of time in literature has been elevated to that of time. From that point on space was no longer perceived as static, but rather as dynamic, multifaceted and carrying literary and cultural meanings. This course aims to introduce basic concepts in Spatial Theory, and examines space in the Hebrew Bible according to the following categories: The space of Eden; sacred and profane spaces; the Temple; ʽinʼ and ʽoutʼ of the camp; the house and the threshold; urban and rural spaces; directionality, i.e. the symbolic meanings of directions such as up-down, left-right, close-far, front-back; space in the narrative of Naboth's Vineyard; and the borders of the Promised Land.


0690-1225-01
 ראשית האמונה המקראית
 The Origins of Biblical Religion
ד"ר דרשן גיאשיעור רוזנברג103 ג'1600-1400 סמ'  א'
מוצאה של אמונת הייחוד המקראית היא מהשאלות המרכזיות ביותר בחקר הדת. נעקוב אחר התפתחותה של האמונה המקראית לאור הספרות המקראית ומקורות חוץ מקראיים. נעמוד על הדעות השונות במחקר בשאלת ראשית האמונה המונותאסטית, וסוגיות בתולדות הדת המקראית כגון: סינקרטיזם, מונולוטריה, ריכוז הפולחן, ואיקונוקלאזם. נבחן את ההתפתחויות השונות במהלך ימי הבית הראשון וראשית ימי הבית השני, ונשאל מתי הפכה האמונה היהוויסטית לאמונה מונותאסטית מופשטת. באמצעות בחינה של כתובים מקראיים נברר גם כיצד שינויים מרחיקי לכת באמונה הדתית נתנו את אותותיהם במסירת נוסחי המקרא.
נוכחות חובה מטלת סיום: מבחן.
The rise of monotheism is a central issue in the study of religion. In this course, we shall trace the development of biblical religion as reflected in biblical and extra-biblical sources, examining divergent scholarly theories regarding the origin of the monotheistic belief of the Bible and related issues such as syncretism, monolatry, cult centralization, and iconoclasm. We shall also seek explore the impression far-reaching changes in religious thought left upon the transmission of the biblical text.


0690-1226-01
 סיפור יציאת מצרים והשתלשלותו
 The Exodus Narrative and its Developments
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג103 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק במרכיביה של מסורת יציאת מצרים: הולדת משה, התחרות בין שליח ה' לבין חרטומי מצרים, סיפור המכות, זבח הפסח וקריעת ים סוף. נעמוד על הופעת חלקי הסיפור בספר שמות ובמקורות מקראיים אחרים, כגון מזמורי תהילים, ספר יהושע וספר יחזקאל, ונבחן את ההבדלים בין התיאורים. כך למשל, מזמורים עח ו-קה שבתהילים מתעדים שבע מכות בלבד ולא עשר, יהושע ורחב מזכירים את אירוע ייבוש הים מבלי שיוזכר אירוע טביעת מרכבות המצרים בו. בנוסף, נבחן את מסורת יציאת מצרים כפי שבאה לידי ביטוי במקורות חוץ מקראיים קרובים, כגון ספר היובלים, כתבי יוספוס פלביוס וקדמוניות המקרא.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
The course examines the tradition of the Exodus through its smaller constituents: the birth of Moses, the contest between God's messenger and the Egyptian magicians, the account of the ten plagues, the Passover sacrifice, and the splitting of the Red Sea. We shall discuss some discrepancies found between the book of Exodus and other accounts of the Exodus, such as Psalms, Joshua and Ezekiel. For example, Psalms 78 and 105 mention seven plagues instead of ten, Joshua and Rahab speak of the drying of the sea, instead of its splitting and the drowning of the Egyptian army in it. In addition, the description of the Exodus story will be examined in light of extra-biblical writings such as Jubilees, Josephus Flavius' Antiquities of the Jews, and Liber Antiquitatum Biblicarum.
0690-1228-01
 קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום
 Intercultural reading of the Bible
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג104 ד'1600-1400 סמ'  א'
קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לסקור "במבט-על" את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית והספרותית שלהם, קרי, התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, הכנענית. הקורס, העשיר במצגות ובחומר ויזואלי, נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון רחב של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים: סיפורת, שירה, חוק, ספרות חוכמה ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: חלום יעקב (בר' כח 10–22); טקס שילוח השעיר לעזאזל (ויק' טז); חוקי השור הנוגח (שמ' כא 28–32, 35–36); מגילת איכה.
נוכחות חובה, מטלה סופית – בחינה.
An introductory course designed to BA students in biblical studies and to students of other departments, aiming to survey and give an overview of the relations between biblical texts and their cultural and literary environment, i.e., Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite cultures. Using rich visual presentations the course gives a wider cultural and historic perspective on the Bible. The course presents a wide range of cultural bonds and influences, as reflected in different genres: narrative, poetry, law, wisdom literature etc. Some of the biblical texts that will be discussed in detail are: Jacob’s dream (Gen 28:10–22); the ritual of the scapegoat (Lev 16); the laws of the goring ox (Exod 21:28–32, 35–36); the Book of Lamentations. Course requirements: final exam.
0690-1231-01
 דמות המלכה במקרא
 The Queen in the Bible
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  ב'
במקרא ובמזרח הקדום יש התייחסות מוגבלת לאפשרות של אשה, המשמשת בתפקיד של מלכה במובן של שליטה. בקורס זה נבחן את האופן שבו מוצגת המלכה בישראל ומחוצה לה, באמצעות ההשוואה לספרות המזרח הקדום ובאמצעות הסיפורים המקראיים המתייחסים למלכות:
מלכת שבא, הגבירה איזבל, המלכה עתליה, המלכה נחושתא, המלכה ושתי.
נבדוק את ייצוגה הספרותי של המלכה ואת המשמעות ההיסטורית העומדת מאחוריו.
פרקי לימוד:
א. דמות הגבירה במזרח הקדום: שבתו, שמרמית ונקייה/זכותו
ב. בחינת המונחים "גבירה", "שרה", "מלכה" במקרא
ג. מלכות זרות: מלכת שבא (מלכים א י'), המלכה ושתי (אסתר א-ב)
ד. הגבירה - מלכות ישראליות: איזבל, עתליה, נחושתא.
ה. נשות מלך: מיכל, בת שבע והמלכה אסתר.

נוכחות חובה, מטלת סיום מבחן.
The Bible and ancient Near Eastern sources bring to us some evidence regarding the existance of queens. This course will examine the written representation of the figure of queen in the Bible and the historical significance of this representation by comparing historical and other ancient Near Eastern sources. We will examine some key terms in the Bible and then turn to see how foreign queens are represented in the text: the queen of Sheba, Washti; and Israelite and Judean queens, Izebel, Athalia, and Nehushta and compare them to queens from the ancient Near East.

0690-1232-01
 הנבואה המקראית: בין היסטוריה לספרות
 Israelite Prophecy: Between History and Literature
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג106 ג'1200-1000 סמ'  ב'
נביאים פעלו בישראל וביהודה לאורך כל ימי המלוכה ועד לאמצע המאה החמישית לפה״ס, ופעילותם מצטיינת במעורבות בחיי החצר, בעבודה הפולחנית, בחיי הציבור והפרט. ספרות הנבואה הקלאסית מביאה את דברי הנביאים וממשיכי דרכם בשירה ובפרוזה, סיפורים על הנביאים, חומרים היסטוריוגרפיים ועוד. אך, האם ספרי הנבואה נותנים ביטוי לנביאים כדמויות היסטוריות, או שמא ספריהם מציגים עיצובים מאוחרים בהרבה של דמויות ספרותיות בלבד? או במלים אחרות, מה בין הפעילות הנבואית בישראל לספרי הנבואה?
השיעור יפגיש את הלומדים עם גישות ותיקות וחדשות במחקר ספרי הנביאים. נבחן שאלות כגון: מה מייחד את הנבואה הישראלית? מה הם השינויים שחלו בפעילות הנבואית ובספרות הנבואית לאורך היצירה המקראית? כיצד הפעילות הנבואית במזרח הקדום עשויה לשפוך אור על המאפיין את הנבואה הישראלית ואת הכתיבה הנבואית? האם ספרות מימי הבית השני יכולה ללמד על היווצרותה של הספרות הנבואית, או על שלבים בהתגבשותה?
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.
Prophets were active in Israel and in Judah throughout the history of the Kingdoms and much beyond, down to the mid-fifth century BCE. Their activity contains involvement in the court, the cultic worship, the communal and the individual daily life. The prophetic literature brings the words of the prophets and their followers in both poetry and prose, stories about the prophets, historiographical materials, etc. But, do the prophetic books retain the prophets as historical figures, or do their books bring a much later portrayal of the prophets as but literary figures? Or, said in a different way, what differs the prophetic activity in Israel from the prophetic books?
This course introduces old and new approaches to the study of the prophetic writings. We will examine the following questions: What characterizes Israelite prophecy? What are the transformations in the prophetic activity and the prophetic literature we can trace through the biblical literature? In what ways can Ancient Near Eastern prophecy shed light on Israelite prophecy and on the prophetic writing? What can Second Temple literature tell of the evolution of prophetic literature?
0690-1235-01
 על סדר היום...התנ"כי: סוגיות במחלוקת מאז ו"עד עצם היום הזה"
 On the Biblical Agenda: Polemics from Then "To This Very Day"
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג104 ד'1800-1600 סמ'  ב'
נקודת המוצא לשיעור זה הן סוגיות שבהן הציבור הישראלי/היהודי בהווה מתלבט (לעתים מתגושש ממש). בין שאנחנו יודעים ובין שלא, נדמה ששורשיהן של המחלוקות הללו נעוצים רחוק בעברו של העם, וחוזרים אל היצירה המקראית. השיעור מבקש לחשוף את המחלוקות הללו בשלביהן הראשונים, ביצירה המקראית, ולהציג את ריבוי הדעות השורר בשאלות אלה כבר עד וסביב למחצית הראשונה של האלף הראשון לפה״ס. [למעט נקודת המוצא העכשווית, לא יהיו בקורס זה אנלוגיות להווה]. בין הנושאים שיידונו: מוצאנו החיצוני (או: זכותנו על הארץ?); ישראל והתפוצות; אלהים ושליחיו – מאבקים של לגיטימציה על הזכות להיות דובריו; נצחון ותבוסה: אלהים ואדם במלחמה, ועוד …
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.
The point of departure of this course are issues that the Israeli/Jewish public currently face (at times practically struggle over). Whether known or yet unknown, it seems that those polemics are rooted in the far history of the people, and draw back to the biblical literature. This course is aimed at unraveling those polemics in their ancient phases, in the Hebrew Bible, and is to present the multi-vocality one finds concerning those issues already up to and around the first half of the first millennium BCE. [Beyond the contemporary point of departure, there will not be other analogies drawn to the present]. Among the topics to be discussed are: our foreign origin (or: our merit over the land?); Israel and the Diaspora; God and his messengers: struggles over the legitimacy to be his spokespersons; Victory and defeat: God and man in war, etc.
0690-1236-01
 מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי
 Introduction to the Dead Sea Scrolls
ד"ר מזרחי נועםשיעור רוזנברג104 ב'1800-1600 סמ'  ב'
גילויין של מגילות מדבר יהודה באמצע המאה העשרים חולל מהפכה עמוקה בחקר המקרא וימי הבית השני. לראשונה ניתנה לחוקרים גישה לתעודות אותנטיות מן התקופה ההלניסטית והרומית המעידות על מגוון היבטים בחיי הרוח והיצירה הספרותית בשלהי ימיו של הבית השני. הקורס מבקש להציג באופן שיטתי את אוספי הטקסטים שנתגלו באתרים שונים במדבר יהודה, (במיוחד במערות שליד חורבת קומראן), את הסוגות הספרותיות השונות המיוצגות באוספים אלה על רקע הקשרן ההיסטורי, ואת מצבו המעודכן של המחקר בחזיתות העיקריות. כמו כן ננסה להבין כיצד הושפע המחקר מן ההקשר ההיסטורי של התגלית עצמה ומן ההקשרים שפעלו בהם החוקרים לדורותיהם.
נוכחות חובה,מטלה סופית: בחינה

The discovery of the Dead Sea Scrolls in the mid-twentieth century revolutionized the study of the biblical and Second Temple literature. For the first time, scholars had access to authentic documents of the Hellenistic and Roman period, which witness a variety of aspects in the cultural and spiritual life of the late Second Temple period. The course offers a systematic explorations of the various textual collections found in several sites in the Judean Desert (especially the caves near Qumran, on the shore of the Dead Sea) and the numerous literary genres represented in these collections against their historical background. It will also survey the “state of the art,” namely, and the updated achievements of current research with respect to the main problems that are at the focus of contemporary studies. We will also attempt to understand how the historical context of the discovery itself and of subsequent generations has impacted scholarship.
0690-1300-01
 מבוא לבלשנות שמית
 Introduction to Semitic Languages
פרופ יזרעאל שלמהשיעור רוזנברג002 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג002 ד'1200-1000 סמ'  ב'
נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיס לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון. עיקר עיוננו בשאלות של תיאור הלשון וניתוחה, מתוך נקודת המבט של השפות השמיות: ניתוח שפה נתונה בנקודת זמן מסויימת וניתוח שפה בהתפתחותה ההיסטורית. נדון, בין היתר, בנושאים האלה: מהי משפחת שפות; מהי שפה שמית; דמיון ושוני בין שפות; שפה קמאית וקירבה בין שפות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים לשפות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט.
נכיר את משפחת השפות השמיות ומאפייניהן בתחומי עיון לשוניים מגוונים, נשווה בין השפות ונדגיש את הדרכים הנתונות בידי הבלשן לאישוש קרבתן הלשונית ומוצאן המשותף.
נוכחות חובה,מטלה: בחינה בסוף הקורס.
הקורס פתוח לכל המתעניינים.
 
Introduction to Semitic Linguistics
The course opens with basic questions regarding language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic language family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblances of languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic languages.
We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.


0690-1400-01
 הלשון העברית לתקופותיה (שיעור)
 The History of the Hebrew Language
פרופ כהן חייםשיעור ביה"ס לשפות001 א'1600-1400 סמ'  א'
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות מימיה המוקדמים ביותר ועד לימינו. מוצגים בה פניהָ השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית, המשמשת לכל צורכי החיים, והמדוברת בימינו בפיהם של למעלה מחמישה מיליון איש. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה. הקורס יכול לשמש כקורס בחירה לכלל תלמידי האוניברסיטה.
The History of the Hebrew Language
This course surveys the Hebrew language over its various periods from its earliest days to the present. The different faces of the Hebrew tongue over the annals of its history are presented – from the biblical era, through the period of the Second Temple (the grammar of Mishnaic Hebrew, the Talmuds and the Judean Desert Scrolls), Hebrew Piyyut and poetry, Hebrew in the shadow of Arabic, the grammar of early and late Rabbinic literature, the grammar of the Enlightenment and the language of the new Hebrew literature. The survey ultimately reaches contemporary Hebrew and sheds light on the wondrous phenomenon of the rebirth of the Hebrew tongue in spoken word as part of the Zionist endeavor and the transformation of Hebrew into a live and modern language used for all aspects of life, spoken these days by over five million people.

0690-1401-01
 הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)
 The History of the Hebrew Language
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  א'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The History of the Hebrew Language
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1401-02
 הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)
 The History of the Hebrew Language
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The History of the Hebrew Language
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1402-01
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  א'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar    
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1402-02
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג102 ד'1000-0800 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar    
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1403-01
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ב'1000-0800 סמ'  א'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-02
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ד'1000-0800 סמ'  א'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-03
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג102 ג'1600-1400 סמ'  ב'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1406-01
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar   
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1410-01
 יסודות הלשון
 Basics of Linguistics A
ד"ר גונן עינתשיעור ותרוזנברג102 א'1800-1600 סמ'  א'

 בקורס זה נלמד מושגי יסוד בתחום החקירה הבלשנית הכללית, ונתמקד בחקירת הלשון העברית. בקורס נפתח צוהר לדיון בכל אחד מתחומי הלשון העיקריים:
• פונטיקה ופונולוגיה • מורפולוגיה • תחביר • סמנטיקה • מילון
בתחומים האלה נדון בלוויית הדגמות מרובדי העברית השונים.
בצד השאלות העקרוניות נעסוק גם ביחידת לימודים מעשית שתיוחד לחיזוק השליטה בניתוח שורשים, בניינים ומשקלים.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
 

 In this course, we will get acquainted with fundamental terminology of general and Hebrew linguistics, according to various fields of research.
The course will review important milestones in the development of linguistics. Throughout the course we will open a window for each major linguistic field:
• Phonetics • Phonology • Morphology • Syntax • Semantics • Lexicology

In each of these areas we will deal with basic linguistic concepts and illustrate them with examples taken from Classical and Israeli Hebrew as appropriate. We will also study a practical unit, devoted to the analysis of roots, verbs, and patterns in Modern Hebrew.

0690-1611-01
 קריאה במורה הנבוכים(חלק א')
 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a)
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן282 ב'1800-1600 סמ'  א'
מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר יישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאולוגיה פואטית בסמסטר הראשון ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים' בסמסטר השני. 
נוכחות חובה. מטלת סופית: עבודה.
  Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a) 
This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology.  
0690-1612-01
 קריאה במורה הנבוכים (חלק ב')
 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed II
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן277 ב'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר יישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאולוגיה פואטית בסמסטר הראשון ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים' בסמסטר השני.
השתתפות בחלק ב` של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א`. 
נוכחות חובה. מטלת סופית: עבודה.  

 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part B)  
  This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology in the first semester and then move to an intensive discussion of the theology of the Guide in the second.
0690-1613-01
 מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים
 Introduction to Medieval Jewish Thought
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן280 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 המבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב (קורס סמסטריאלי) יתמקד בהגות הפילוסופית שנכתבה החל מהמאה העשירית על ידי סעדיה גאון ועד גדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים הרמב"ם. המבוא יתמקד בבעיות היסוד עמן התמודדו הפילוסופים היהודים בימי הביניים כגון בעיית אחדות האל, ההשגחה האלוהית, נבואה והתגלות, שלמות האדם והחוויה הדתית. במסגרת השיעור הסמסטריאלי נעמיד את ההגות היהודית בימי הביניים במאות הי'-י"ב בהקשר הפילוסופי הרחב יותר של הפילוסופיה היוונית והערבית תוך השוואה לזרמים הפילוסופים העיקריים שפעלו בסביבה המוסלמית והנוצרית והשפעתם העמוקה על עיצוב חיי הדת בימי הביניים.
דרישות: נוכחות חובה; קריאה והכנה של מקורות ומחקרים משיעור לשיעור; מטלה סופית: מבחן.

 The introduction to medieval Jewish philosophy (one semester) will focus on the emergence of medieval Jewish philosophy. Starting with Sadia Gaon, continuing with Shlomo ibn Gabirol, Yehuda Halevy up to Moses Maimonides, the introduction will present and analyze the basic ideas and issues dealt by Jewish philosophy and its impact on the development of new forms of Jewish religiosity. Special attention will be given to the impact of Platonic and Aristotelian philosophy on the articulation of medieval Jewish philosophy.

0690-1615-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')
 Introduction to Modern Jewish Thought (I): Who Is a Jew & What Is Judaism
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  א'

 לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של שפינוזה, משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
חלק א' שיילמד בסמסטר א' יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו בשאלה מהי היהדות במיוחד במהלך המאות השמונה עשרה והתשע עשרה.
בחלק ב' שיתקיים בסמסטר ב' נדון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

Introduction to Modern Jewish Thought (Part I) - Who Is a Jew and What Is Judaism
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
Part I of the introductory course in Modern Jewish Thought during the first semester will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism".
Part II, the continuation of the course in the second semester will probe the thought of A.D. Gordon, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel and Emmanuel Levinas, and consider new directions in modern Jewish thought.
Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.
0690-1616-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')
 Introduction to Modern Jewish Thought (Part II) - Who Is a Jew and What Is Judai
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  ב'

 לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
השיעור יסתיים בדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
חלק ב' שיילמד בסימסטר ב' כהמשך לחלק א' יוקדש להוגי המאה העשרים, לדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות העכשוויות שפורטו לעיל.
השתתפות בחלק ב` של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א`.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

Introduction to Modern Jewish Thought (Part II) - Who Is a Jew and What Is Judaism
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
Part II of the introductory course in Modern Jewish Thought during the second semester will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism", during the 20th century including Jewish thought after the holocaust, and contemporary issues.
Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.


0690-1617-01
 מנדלסון, כהן ובובר-קריאה בהגות יהודית מודרנית
 Mendelssohn, Cohen and Buber: Readings in Modern Jewish Thought
מר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ב'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל רוזנברג205 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מנדלסון, כהן ובובר – קריאות בהגות יהודית מודרנית
הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים ארופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין הבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בתרגיל זה, נקרא בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר. ננסה להבין את הדרכים בהם שלושה הוגים אילו מנסים להתגבר על המתחים בין יהדות למודרנה ובין אוניברסליזם ופרטיקולריזם, ונחשוב על משמעות מאמציהם לזהויות יהודיות בנות ימינו.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

Mendelssohn, Cohen and Buber – Readings in Modern Jewish Thought
The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this course, we will engage in a thorough reading of Mendelssohn's Jerusalem, Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism and several texts by Martin Buber. We will focus on the way in which all three suggest to overcome the perceived dichotomies between Judaism and Modernity and between Universalism and Particularism, and reflect on the significance of their effort for contemporary Jewish identities.
0690-1630-01
 סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
 Critical Reading and Academic Writing Workshop
גב' ישראלי נועהסדנה רוזנברג105 ג'1400-1200 סמ'  ב'

סדנה שמטרתה להנחיל כלי עבודה בסיסיים לקריאה ועיבוד של מקורות מחקריים מחד גיסא, ולכתיבת עבודות במתכונת אקדמית מאידך גיסא. בשיעורי הסדנה יושם הדגש על תרגול קריאה ביקורתית של מאמרים ומחקרים. בנוסף תכלול הסדנה מטלת כתיבה שבועית, לתרגול מיומנויות הכתיבה. נוכחות חובה.


 

Critical Reading and Academic Writing Workshop
The workshop aims to provide basic tools for reading primary and secondary sources on the one hand, and academic writing on the other. In the workshop we will emphasize the practice of critical reading of relevant texts. In addition, the workshop will include weekly writing assignments, in order to practice academic writing skills.
0690-1707-01
 זוהר למתחילים
 Reading in the Zohar
ד"ר מרוז רוניתשיעור ותרוזנברג205 ג'1400-1000 סמ'  א'

זוהר למתחילים – הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו

ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, נתחבר ככל הנראה באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א. 'תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה.

בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר בזוהר, אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג. לקט הטקסטים אותו נקרא בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן, המשובצים בזוהר בפרשות שונות. יחדיו הם יוצרים, תחת מעטה סימבולי כבד, אוטוביוגרפיה קבוצתית. אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה, התיאולוגיה והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.

חובות הקורס:

חובת נוכחות; חובת קריאה של החומרים המוצגים באתר והכנתם מראש משיעור לשיעור; הצגת החומר הנקרא בכיתה; מבחן בסוף הסמסטר.

Reading Zohar as an Encoded  Mystical Group Autobiography

The Book of Zohar is the only book to be held sacred other than the Bible and the Talmud. Its value lies also in its poetical  value as well as its bringing up unusual ideas, charged with strong emotions and abounding in mythical images. It has therefore become the most very important source of inspiration in the field of Kabbbalah ever since it was published at the end of the 13th century and has been nourishing Jewish culture throughout the centuries. Jewish tradition attributes the writing of the book to R. Shimeon Bar Yohay who lived in the 2nd century CE, but researchers have convincingly proven that most of it was written in 13th century Spain, while some of it might be as early as the 11th century.

In this course we will focus on one of the Zohar's later and very ripe strata – a collection of stories which tell the writers' imagined collective autobiography. We will learn how to read such a Zoharic text, how to decipher its symbolism and its poetics.

Students are expected to read texts and articles from class to class and be ready for presenting them at class. An examinations at the end of the course is another requirement.

0690-1708-01
 מבוא למיסטיקה היהודית
 Introduction to Jewish Mysticism
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן280 ב'1400-1200 סמ'  א'
המבוא הסמסטריאלי יעסוק במיסטיקה היהודית ובשאלות עקרוניות: כיצד מגדירים מיסטיקה ומה יחסה לדת ובפרט לדת היהודית? מהם המאפיינים המיוחדים של המיסטיקה היהודית? כיצד מנתחים פרטיקות וחוויות מיסטיות באקדמיה? האם המיסטיקה היהודית הושפעה מהמזרח? מהאסלם והנצרות?
במבוא הסמסטריאלי נתמקד בספרות המיסטית היהודית שנוצרה בשתי תקופות עיקריות:
המיסטיקה היהודית הקדומה שנכתבה במאות הראשונות לספירה הידועה בשם "ספרות ההיכלות והמרכבה". ; ספרות זו מתארת בין היתר פרקטיקות מיסטיות של עליה למרום וחזיונות מיסטיים מרהיבים של היכלות עליונים, מלאכים ואף של האל עצמו אך גם פרקטיקות מאגיות מגוונות.
החלק השני יעסוק בספרות הקבלה שנכתבה במאות הי"ג –י"ד, הקבלה היא ספרות מיסטית עשירה ומגוונת ונעסוק בהיבטים החווייתיים והביצועיים של המיסטיקה הזו בשני זרמיה העיקרים בימי הביניים: הקבלה האקסטטית והקבלה הקלאסית ובכלל זה של ספרות הזוהר.
דרישות: השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים; קריאה של ספרות בבית משיעור לשיעור; בחינה בסוף הקורס.

The intro course will introduce the fundamentals of Jewish mysticism. We will engage questions such as how do we define mysticism and mystical experience? How mystical techniques and experiences are analyzed in the university? In what way Jewish mysticism was influenced by eastern tradition and by Muslim and Christian sources? What are the fundamental features of Jewish mysticism?
We shall focus on two major phases in the history of Jewish mysticism: ancient Jewish mysticism with its visionary mysticism and medieval kabbalah with its two major trends ecstatic and classic kabbalah. We shall focus on the experiential and practical dimensions of both literary sources.
Students are required to attend fully the class. Prepare sources at home. Final test at the end of the semester

 

 

 

0690-1902-01
 מבוא למחשבת חז"ל
 Introduction to Rabbinical Thought
פרופ בוהק גדעוןשיעור גילמן281 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נעקוב אחר התפתחותה של התרבות הרוחנית היהודית מימי בית שני לעולמם של חז"ל.
נלמד להכיר ולקרוא את הספרות הענפה בה באה תרבות זו לידי ביטוי, ואת שיטות המחקר המודרני בתחום זה. במהלך הקורס נסקור את עיקרי משנתם של חז"ל בתחומים כגון הלכה ואגדה, היחס להיסטוריה, היחס לתרבויות זרות ולגויים, היחס לנשים, תפיסת האל, שכר ועונש, הכישוף והנס, משיחיות וגאולה, בחירת עם ישראל, מעמדם של חכמים, וכו'. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים (משנה ותוספתא, תלמודים, מדרשים) ומחקרים מודרניים (מאמרים ופרקים מתוך ספרים).
במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו בחינה.
נוכחות חובה,מטלת סיום- בחינה.

An Introduction to Rabbinic Culture 
 Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we shall trace the development of Jewish culture from the Second Temple period to the rabbinic period.
We shall learn to read the extensive rabbinic literature, and get to know the main types of modern scholarship in this field. We shall also survey the Sages' views on such issues as Halakha and Aggada, their attitudes towards history, their attitudes towards other cultures and towards Gentiles, their views of women, their understanding of God, of rewards and punishments, magic and miracle, messianism and redemption, the election of Israel, the status of the Sages themselves, and so on. The reading materials will consist of primary sources (Mishna, Tosephta, Talmudim, Midrashim) and modern scholarship (papers, and chapters from books). Course obligations will include short summaries during the course, and a final exam.
0690-1917-01
 איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים
 How does Midrash interpret?
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג205 ג'1800-1600 סמ'  ב'
כיצד מפרש המדרש? באיזה מובן אפשר בכלל לכנות את הדרשות הפתלתלות של החכמים פרשנות? בקורס זה נבחן שאלות אלו דרך קריאה צמודה במדרשי התנאים – קורפוס של פירושים מדרשיים על החומש (להוציא ספר בראשית). עיקר מטרתו של הקורס הנה רכישת מיומנות בקריאת מדרש ובפיענוח דרכי הפרשנות שלו. לכל שיעור יכינו הסטודנטים מספר עמודי מדרש (וכן ספרות משנית רלוונטית) אותם נקרא בכיתה וננתחם.
נוכחות חובה, מטלה סופית- עבודה.
How does Midrash interpret? In what sense is it even possible to call the Midrashic manipulations an exegesis? In this course we will examine these questions through a close reading in the Tannaitic Midrashim. The main purpose of this course is to acquire skills in reading Midrash.
0690-1918-01
 מכינה בתלמוד: סוגיות בסדר נשים ונזיקין
 Reading in Seder Nashim and Tractate Nezikin
ד"ר דוד יחזקאלשיעור רוזנברג104 ג'2000-1800 סמ'  ב'
במהלך הקורס נלמד על דיני נישואין וגירושין וסוגיות המסתעפות מהן כגון, ייבום וחליצה, האישה המורדת, גירושין ביזמת האישה, גט גירושין וגט שחרור, תקנות שתקנו חכמים לשיפור מעמד האשה וילדיה. נלמד על ארבעה מקרה גירושין שהסעירו בזמנם את עולם הרבנים. בהמשך נעבור לדיני נזיקין נלמד על דיני ארבעת השומרים, דיני המלך ותפקידי הסנהדרין.
נוכחות חובה, מטלה סופית- עבודה.
0690-1919-01
 בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה
 Holiness,Time, Space:An Integrative Beit Midrash
פרופ נעם ורדשיעור ג'1000-0800 סמ'  א'
הקורס הוא יוזמה חדשה של החוג ליצור מפגש לימוד חי ותוסס בין תלמידי התואר הראשון מכל תחומי הלימוד בפילוסופיה יהודית, תלמוד ולשון עברית ובין מגוון מרצים בתחומי מדעי היהדות השונים, על פני טקסטים שונים מתקופות שונות, בנושא הרחב של קדושה – קדושת האדם, המקום והזמן. כל מפגש יונחה על ידי אחד המרצים בחוג, שילמד טקסט מתחום התמחותו, מן המקרא, דרך חז"ל וספרות ימי הביניים, ועד הגות העת החדשה. הסטודנטים יכירו כל מרצה גם באמצעות מאמר אחד נבחר שלו שיתבקשו לקרוא לקראת המפגש.
מלבד מרחב הנושאים והגיוון של המרצים, יתייחד הקורס גם באופי הבית-מדרשי שלו. מחציתו הראשונה של כל שיעור תוקדש ללימוד עצמאי מונחה של הסטודנטים בחברותות, והמחצית השניה תוקדש לשיעור מפי המרצה. הקורס יתקיים בבית המדרש במרכז ע"ש צימבליסטה.
נוכחות חובה, מטלת סיום: בחינה.
Holiness,Time, Space:An Integrative Beit Midrash
This novel departmental initiative seeks to create a lively learning encounter between BA students from all fields in Jewish philosophy, Talmud, and Hebrew language, and a variety of faculty members in the different spheres of Jewish Studies, focusing on the wide-ranging topic of holiness: personal, spatial, and temporal.
Each session will be led by one faculty member, who will teach a text from his/her field of expertise, from Bible, through rabbinic literature and medieval literature, up until modern Jewish philosophy. The students will also be acquainted with each lecturer through one of her/his articles, which they will be asked to prepare for the class.
Besides offering a variety of subjects and teachers, the course is also characterized by its interactive nature. The first half of each session will be dedicated to independent, guided havruta learning by the students; the second half will be taught by the faculty member. The course will be held in the Cymbalista Jewish Heritage Center.
Course requirement: a test.

0690-1921-01
 חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיק
 Sages, Patriarchs and Demons: Between Babylonia and Palestine in Late Antiquity
ד"ר בן שחר מאירשיעור רוזנברג104 ד'1200-1000 סמ'  א'
בשלהי העת העתיקה הולך ועולה המתח בין המרכז היהודי הוותיק בארץ ישראל המונהג על ידי בית הנשיאות לבין יהדות בבל וחכמיה. מטרתו של הקורס לעמוד על מאפייני המתח והעימות בין שני המרכזים דרך שלוש זוויות שונות. הזווית האידיאולוגית העוסקת בהגדרת סולם הערכים של היהדות הבתר-חורבנית ומעמדו של המקום הקדוש לעומת הטקסט הקדוש; הזווית המוסדית העוסקת בסמכותם של מוסדות ההנהגה - הנשיאות בארץ ישראל וראשות הגולה בבבל; הזווית העממית הבוחנת את טיב התרבות העממית דרך העיסוק בשדים, מקומות קדושים ומאגיה. הקורס יתבסס על קריאה בספרות המדרש והתלמודים תוך דגש על המתודה ההשוואתית - עיון בסיפורים ובסוגיות בתלמוד הבבלי ומקבילותיהם בספרותם של חכמי ארץ ישראל.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינת בית.

0690-2212-01
 מבוא לפרשנות המקרא בימה"ב: זרמים והתפתחויות (א)
 Introduction to Medieval Biblical Exegesis (a)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  א'

 פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, זכתה לפריחה בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א) סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל. מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית (אשכנז, המזרח, ספרד). במהלך הקורס נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים. מקום מרכזי בקורס תופסת הגישה ה"ליטראלית" (הלשונית-ספרותית-היסטורית), המכונה גישת ה"פשט" בכתבי פרשני ארצות האסלאם (רבנים וקראים) מחד, ופרשני ארצות הנצרות (חבל הריין) מאידך. חלק ב של הקורס (סמ' ב') יתמקד במאות ה-14 עד ה-16 והוא יעסוק בפרשנות המקרא בצפון ספרד, בפרובנס ובאיטליה. ההקדמות והשיטות הפרשניות של רבי דוד קמחי, רבי משה בן נחמן ודון יצחק ארבנאל, כמבשר הרנסנס, יידונו, לצד דמויות פחות מוכרות, וזאת בהקשר הביקורתי של עבודתם על המקרא, בפרט בהקשר ההיסטוריוגארפי ולתובנות שהוליכו לצמיחת ביקורת המקרא המודרנית.
לתלמידי מקרא: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא.
תלמידי חוגים אחרים יכולים להשתתף בחלק א' או ב' לבחירתם.
נוכחות חובה, מטלה סופית: בחינת בית. 

 

Jewish Bible interpretation flourished in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. Part I o the course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical models, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur’anic exegesis. Special focus will be given to the “literal” or “Peshat” schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course. Part II of the course will focus on the work of Pre-renaissance exegetes who introduced a new historical and critical dimension to their work on the Bible as precursors of the early modern age of biblical criticism.


0690-2223-01
 הורים וילדים במקרא
 Parents and Children in the Hebrew Bible
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג102 ב'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יידון בדגמי הורות העולים מתוך הטקסט המקראי, ואשר מתוארים בספרות המחקרית. במבוא לקורס ייבחנו שלושה טיפוסי המשפחה, שלהם עדויות בספרות המקרא: המשפחה הפאטריארכלית (סמכות האב), פראטריארכיה (סמכות האח) ומאטריארכיה (סמכות האם). אחרי כן ייבחנו יחסי אבות ובנים, יחסי אבות ובנות וכן יחסי אמהות ובנים. נוסף על אלה, ייבחנו יחסי הורים וילדים בראי החוק המקראי ובראי ספרות החכמה. הדיון בדמויות הוריות במקרא ילווה בהשוואות למצוי בטקסטים כנעניים ובספרות יוון (תיאוגוניה, איפיגניה באאוליס, עלילות אקהת). הקורס ייחתם בבחינת יחסי האל ועם ישראל, המעוצבים אף הם כיחסי הורה-ילד, ונעמוד על מטאפורות מרכזיות המשמשות לתיאור יחסים אלה.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינה
The course discusses parenting styles found in the Hebrew Bible and depicted in biblical research. The introduction includes a survey of evidence for three types of familial authorities occurring in the Bible: patriarchy, fratriarchy, and matriarchy. The course continues with discussions regarding patterns of father-son relations, father-daughter relations, and mother-son relations. Parenting in the biblical genres of law and wisdom are also examined. Many of the discussions are accompanied by examples for parallel accounts of parenting found in Canaanite texts and Greek mythology (the Aqhat epic, the Theogony of Hesiod, Iphigenia in Aulis). The course ends with an examination of the relationship between God and Israel, which take form of a parent-child relationship. Central metaphors regarding God-Israel relations shall be pointed out as well.

0690-2225-01
 הליכים שיפוטיים במקרא
 Legal proceedings in the Bible
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג104 ד'1600-1400 סמ'  ב'
קורס תואר ראשון במקרא המיועד לתלמידי מקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לערוך היכרות עם מערכת המשפט בחברה הישראלית הקדומה. מה היו המאפיינים שלה? איך התנהל ההליך השיפוטי הקדום? האם היו סוגים שונים של הליכים שיפוטיים? והאם אפשר להשיב על השאלות הללו ועל שאלות נוספות בהסתמך על החוקים ועל הסיפורים המקראיים המתארים הליכים שיפוטיים? הקורס גם יעסוק ביחס שבין התפישות המשפטיות שמשתקפות בספרות המקראית לבין המציאות המשפטית בחברה המקראית. חלק מהטקסטים שיידונו בקורס: "הדיאלוג השיפוטי" בסיפור גן עדן (בר' ג 9–19); ה"ריב" המשפטי בין יעקב ולבן (בר' לא); פרשת הסוטה (במ' ה 11–31); חוקי מערכת המשפט (בדב' טז–יז); משפט שלמה (מל"א ג 16–28); ומשפטו של ירמיהו (יר' כו).
נוכחות חובה מטלת סיום- בחינה.
BA Course in biblical studies designed to Bible students and to students of other departments, aiming to become familiar with the legal system in ancient Israel. What were the characteristics of the legal system? How did the judicial proceeding look like? Were there different kinds of judicial proceedings? And is it possible to answer these questions and other questions relying on biblical laws and narratives which describe judicial proceedings? The course also deals with the relations between the legal conceptions reflected in biblical literature and the real life judicature in the biblical society. Some of the texts that will be discussed in detail are: the “juridical dialogue” in the story of the Garden of Eden (Gen 3:9–19); the legal “Rib” between Jacob and Laban (Gen 31); the Sotah law (Num 5:11–31); the laws of the legal system (in Deut 16–17); the judgment of Solomon (1 Kgs 3:16–28); the trial of Jeremiah (Jer 26). Course requirements: final exam.

0690-2227-01
 אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
 Sexual Violence in the Bible and Ancient Near East
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג104 ב'1600-1400 סמ'  א'
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים העוסקים באלימות. ננסה לברר מה היה תפקידן של סצנות המתארות אירועים של אלימות מינית בסיפור המקראי, לאור התפיסות המקובלות כפי שהן נחשפו באמצעות החוקים. במסגרת הקורס נעסוק בסיפורי האונס במקרא: אונס בנות שילה ובנות יבש גלעד, אונס דינה, אונס הפילגש בגבעה, אונס תמר.
נוכחות חובה, מטלת סיום מבחן.
Sexual violence is an aggressive action with a sexual intent. Its object is to define the dominance of the attacker in a power struggle between the parties. At the first stage, this issue will be dealt according to the data available in the Biblical and ancient Near Eastern Laws; the objective will be to reveal the social concepts behind the formulation of the laws.
At the second stage, Biblical episodes dealing with violence will be examined. We will try to understand what is the function of scenes describing sexual violence in light of normative behavior as revealed by the laws .

0690-2251-01
 לשון המקרא וסגנונו
 Language and Style in the Hebrew Bible
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג208 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתחביר ובשיח המקראי. מטרת הקורס היא ללמד את התלמיד לזהות את מרכיביה התחביריים של הפסוקית במקרא, כגון נושא, נשוא, מושאים, תיאורים ופסוקיות משועבדות, ובתחום תורת השיח- לזהות כינוים מקשרים (דאיקסיס) ולהתעכב על סדר המילים בפסוקית. כל זאת תוך חידוד ההבחנה בין טקסטים מתקופות שונות (לשון ימי הבית הראשון לעומת לשון בית שני) ומז'אנרים שונים (שירה ופרוזה).
נוכחות חובה, מטלה סופית – בחינה.
 
Language and Style in the Hebrew Bible
The course discusses Biblical Hebrew syntax and discourse. It aims to train students to identify the syntactic constituents of the biblical clause, such as the subject, predicate, objects, adverbial complements, and types of subordination. As for discourse analysis, the topics of deixis and word order will be introduced. Lastly, the main linguistic phenomena which help distinguish between early and late Biblical Hebrew, and between poetry and prose, will also be pointed out.
0690-2299-01
 ספר שופטים: טיפוסי הנהגה
 The Book of Judges: Leadership Styles
ד"ר סוצקובר טליהשיעור ותרוזנברג103 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס זה נעסוק בקריאה צמודה של טקסטים נבחרים מתוך ספר שופטים, כגון סיפור מלחמתם של דבורה וברק כנגד יבין מלך חצור וצבאו (שופ' ד-ה), סיפור עגלון מלך מואב הנרצח ע"י השופט אהוד בן גרא (שופ' ג), ושבטי ישראל תחת הנהגתו של גדעון (שופ' ו-ח). במהלך הקריאה נבחין בטיפוסי הנהגה שונים המסתמנים בקרב השופטים, וכן נעלה שאלות הנוגעות לנוסח הטקסט ולעריכתו. הדיון בקורס כולל עיון בפרשנות המודרנית, בפרשנות ימה"ב ובכלי עזר נוספים.
נוכחות חובה, מטלה סופית: עבודה (שתי עבודות במהלך הסמסטר ואחת בסופו, סה"כ שלוש עבודות).

This course includes close reading of selected narratives in Judges, such as the battle of Deborah and Barak against Yabin the king of Hazor (Judg. 4-5), the killing of Eglon by Ehud ben Gera (Judg. 3), and Gideon's gradual rise to leadership (Judg. 6-8). Attention will be given to thematic matters such as the types of leadership styles, and to matters of textual criticism and textual authorship. Students will practice reading through modern and medieval interpretations, and using additional biblical tools.
0690-2308-01
 אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
 Ethiopia: History, Language & Culture
ד"ר טפרה אנבסהשיעור רוזנברג102 א'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, היסטוריה קצרה של אתיופיה, מאפייני תרבות, תרבות חומרית,
פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'. 
 נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינה.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לגשת לבחינה. 
 
Ethiopia: History, Language and Culture 
 The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things general information on Ethiopia, a general history of Ethiopia, features of Ethiopian culture, object language, Amharic proverbs, a brief history of Ethiopian Jews, etc.
0690-2321-01
 הערבית הפלסטינית
 Palestinian Arabic
ד"ר צ'רקוואליני לטיציהשיעור ותרוזנברג001 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג001 ד'1600-1400 סמ'  ב'

בחלק א של הקורס ייחשפו הסטודנטים לשונוּת הרבה במרחב הלשוני הפלסטיני באמצעות הקשבה מודרכת לטקסטים בפי דוברים בדואים, כפריים, עירוניים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ויהודים. מקווי הדמיון והשוני נרכיב מערכת תכונות המתוארת במונחים שיילמדו בקורס מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית. חלק ב יעסוק בשיטות מחקר שדה ויישומן בדיאלקטולוגיה ערבית של אזורנו. נתמקד בסוגיות סוציולשוניות באמצעות מושגים כגון איזוגלוסה, גרמטיקליזציה, סובסטראטום, קוינה. נבדוק היבטים היסטוריים של השפעת שפות סובסטראט וגם נציץ במבט השוואתי אל מחוץ למרחב הפלסטיני.
יעדים
היכרות עם המגוון הלשוני במרחב הפלסטיני וההשפעות הסוציו-תרבותיות על הפרופיל הלשוני הזה באמצעות כלי מחקר דיאלקטליים ועבודת שדה שיטתית. הסטודנטים ירכשו מיומנות בהקלטה, תיעתוק ותרגום חומר דיאלקטלי, זיהוי ומיון תכונות רלבנטיות וטיפוסים דיאלקטליים לצורך ניתוח סינכרוני ושחזור דיאכרוני. לימוד ביקורתי של תודלות הדיאלקטולוגיה האזורית יאפשר להם להמשיך במחקר דיאלקטולוגי ומשווה.
דרישות קדם:מבוא לבלשנות שמית; מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית.
נוכחות חובה, מטלת סיום עבודת בית המבוססת על עבודת שדה אישית.

The first part of this course exposes the students to variation within the Palestinian linguistic space and prepares them for linguistic fieldwork. Students will listen, under guidance, to different Palestinian varieties – Bedouin (Negev, Galilee, Judean desert); rural (Triangle, Galilee, villages around Ramallah); urban (Jerusalem, Haifa, Hebron); communal varieties (Christian, Jewish, Druze) in order to infer major distinctions. A systematic outline of cross-dialectal features will be presented in linguistic terminology (as acquired in the course Arabic Dialectology, sem. A).
In the second part of the course, basic fieldwork methodology will be provided and key issues in Palestinian dialectology will be introduced, based on existing literature. We will focus on how profoundly socio-cultural aspects differentiate the tiny Palestinian linguistic region. Concepts of ‘isogloss’, ‘shared innovation’, ‘grammaticalization’, ‘sub-stratum’, ‘Sprachbund’, ‘linguistic koiné’ will be applied to sketch a concrete dialectal map of the region, with some historical consideration of the impact of sub-stratum languages and of relations with other varieties outside the Palestinian region.
AIMS: Students will become aware of the linguistic variety existing within ‘Palestinian’ - through systematic knowledge of specific linguistic features and concrete fieldwork – and of the effect of socio-cultural factors on its profile. Student will be able to conduct individual fieldwork with native speakers, applying fieldwork skills in recording, transcribing and translating material. They will be able to recognize features and classify dialectal types for synchronic analysis and diachronic reconstruction. They will have a critical outline of the history of Palestinian dialectology, enabling them to continue comparative and dialectological research.
Home-work based on individual fieldwork-
PREREQUIREMENTS: Introduction to Semitic Linguistics; Introduction to Arabic Dialectology.
0690-2322-01
 מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית
 Arabic Dialectology
ד"ר צ'רקוואליני לטיציהשיעור ותרוזנברג103 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג103 ד'1600-1400 סמ'  א'

נפתח בהצגת המגוון הרחב של השונוּת בשפה הערבית, החל בערבית עתיקה ועד הלהגים החדשים. נרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגיים ונדגים בכל רובדי הלשון (הגה, צורות, תחביר, לקסיקון) באמצעות טקסטים מדוברים מוקלטים ומתועתקים. נערוך השוואות בין טיפוסי להגים, ממוינים למזרחיים/מערביים, בדואים/כפריים/עירוניים, ולהגים עדתיים באמצעות מושגי מפתח כגון תכונות אזוריות/גנטיות, איזוגלוסה, חידוש משותף, סובסטראט, גרמטיקליזציה. נתמקד במתאם בין שונוּת לשונות למשתנים חברתיים (אתניות, דת, אורבניזציה, מגדר) וחיוניותם של כלים סוציו-לשוניים ומודלים של שחזור להבנת מורכבות העולם הלשוני הערבי ומיקומו במרחב הלשוני השמי.
יעדים
היכרות עם המגוון הלשוני במרחב הערבי על להגיו הרבים: מקורותיה, התפתחותה וביטויה של השונוּת בכל תחומי הלשון. רכישת כלים מחקריים וטרמינולוגיה לתיאור וניתוח שיטתי של התופעות הלשוניות והיכרות עם תולדות המחקר הדיאלקטולוגי הערבי וכיווני התפתחות חדשים בתחום.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות שמית; ידע בסיסי בערבית. יוכלו להירשם לקורס גם תלמידים בעלי ידע רחב בערבית שלא למדו את הקורס ״מבוא לבלשנות שמית״.  נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
 

Lessons 1-7 introduce the range of Arabic diversity, from Old Arabic to modern dialects. Phonetic/phonological, morphological, syntactic and lexical features of different spoken varieties are presented by means of recorded and transcribed texts. Lessons 8-11 deal with cross-dialectal comparison - developed around phonetic, morphological and lexical key issues. Current dialectal classifications - distinguishing eastern/western, urban/rural/Bedouin and communal varieties – are described using concepts of ‘linguistic classification’ and ‘reconstruction’, ‘areal vs. genetic feature’, ‘grammaticalization’, ‘shared innovation’ and ‘isogloss’. Lessons 12-14 discuss theoretical and methodological issues: the strict correlation between linguistic variation and other social variables (ethnicity, urbanization and religion) supports the importance of integrating sociolinguistic approach and neo-grammarian models of reconstruction and classification: ‘sub-stratum’ and ‘Arabization’ become central for historical reconstruction, to situate Arabic dialects within Semitic.
AIMS: Students will become aware of the cross-dialectal diversity of Arabic, its origin, development and key features, and will acquire the proper linguistic terminology to describe these phenomena. They will also be guided through the history and latest trajectories of investigation of Arabic dialectology. Mastery of systematic parameters of analysis eases fast and autonomous acquisition of different Arabic varieties in further studies.
Final home paper .   
Prerequirements: Introduction to semitic Linguistics; basic Arabic (standard and/or dialectal).
Students who have not taken the Intro course yet have advanced knowledge of Arabic are also welcome. 
 

0690-2323-01
 כתובות צפון ערב
 Ancient North Arabian Inscriptions
ד"ר צ'רקוואליני לטיציהשיעור ותרוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג103 ד'1800-1600 סמ'  א'

כתובות בשפות טרום-ערביות צפוניות כגון צפאיתית, תמודית ודדאנית, חסאיתית, לחיאנית, מתועדות מאמצע האלף הראשון לפני הספירה עד למאה הרביעית לספירה במערב חצי האי ערב בין סוריה לתימן. הכתב הוא עיצורי דומה לכתב השמי הדרומי. כתובות אלה חשובות מאוד לשחזור השפה והתרבות של הנוודים ותושבי נאות המדבר בערב העתיקה והתפתחות הערבית. בקורס נכיר שפות אלה ואף נחקור את היחסים הלשוניים בין טרום-ערבית צפונית ללהגים הבדואים מהמשפחה הצפון-מערבית, המדוברים כיום בדרום ירדן, הנגב וסיני.
יעדים
היכרות עם מתודולוגיה אפיגרפית כמו גם עם שיטות הכתב, הדקדוק והשפה הנוסחתית של טרום-ערבית צפונית. בסיום הקורס יוכלו הסטודנטים להשתמש בטקסטים אלה ויכירו סוגיות חשובות בהיסטוריה הלשונית של ערב, בפרט הקשרים בין טרום ערבית לערבית.
דרישות-קדם: מבוא לבלשנות שמית.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה

Ancient North Arabian (ANA) is represented by epigraphic material found in western Arabia (from Syria to Yemen) and dated from the middle of the 1st millennium BC to the 4th century AD. Represented by a consonantal system similar to Ancient South Arabian script, ANA includes different languages: Dadanitic, Dumaitic, Hismaic, Hasaitic, Safaitic (different dialects), Taymanitic and Thamudic (B-C-D and Southern). Hismaic and Safaitic probably belong to Old Arabic. ANA inscriptions are extremely important for reconstructing the linguistic and cultural history of nomads and oasis dwellers of pre-Islamic Arabia, the diffusion of North-West Semitic and its contacts with the South Semitic area, and the origin and identity of Arabic speakers. The final part of the course will be devoted to investigating linguistic relations between ANA and North-West Arabian dialects (Bedouin dialects spoken today in Sinai, Negev, Jordan).
Students will master basic epigraphic methodology, ANA writing systems, grammar and formulaic language and be able to autonomously consult ANA corpora. They will become aware of major issues and key topics in the linguistic history of Arabia, such as the relation between ANA and Arabic dialects.
FINAL HOME PAPER.
PREREQUISITES: INTRODUCTION TO SEMITIC LINGUISTICS.

0690-2324-01
 השפות השמיות המדוברות של דרום ערב
 Modern South Arabian Languages
ד"ר צ'רקוואליני לטיציהשיעור ותרוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג103 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אלה שפות שמיות שמדוברות בפי קבוצות שבטיות קטנות בין תימן, עומן וערב הסעודית. בשל כמה תכונות שמרניות ומיקום גיאוגרפי שולי הן סווגו כשריד לשמית העתיקה, אך המיון עדיין בגדר שאלה פתוחה. נתארן מבחינה פונטית/פונולוגית, מורפולוגית, תחבירית וסוציו-לשונית, בהסתמך בעיקר על ג’יבַּלי. נשווה את השמית הדרום-ערבית החדשה לשמית הדרום-ערבית העתיקה, לשפות שמיות צפוניות, לשפות כושיתיות ובעיקר ללהגים ערביים באזור (תימן, עומן, דרום נג’ד, המפרץ). באמצעות שיטות מסורתיות של שחזור ומיון גנטי וניתוח סוציו-לשוני של תופעות מגע, הסתגלות וערביזציה נשאף לאפיין את העבר וההווה של העולם הלשוני השמי בגבולותיו הדרומיים.
יעדים
היכרות בסיסית עם שפות דרום-ערב החדשות, בעיקר ג’יבלי, מבחינת דקדוק, חברה ותרבות. משתתפי הקורס ילמדו לטפל בנושאים מרכזיים בהיסטוריה של מחקר ומיון השפות האלה, ולהכיר את המגעים בינן לבין להגים ערביים באזור.
דרישות-קדם: מבוא לבלשנות שמית.
נוכחות חובה, מטלה סופית- עבודה.
 

Modern South Arabian Languages (MSAL) are a cluster of Semitic languages spoken by small tribal groups between Yemen, Oman and Saudi Arabia. The first part of the course presents their phonetic/phonological, morphological and syntactic description - mainly centered on Jibbāli - and a socio-cultural outline. Marginal position and some conservative traits led to classify MSAL within South Semitic, as linguistic relics of the oldest Semitic, but their classification remains an open question. In the second part of the course, we compare MSAL to Ancient South Arabian, North Semitic languages and Cushitic and – most important - to neighboring Arabic dialects (Yemenite, Omani, Southern Najdi, Gulf Arabic): trying to classify MSAL, we will use traditional methods of genetic reconstruction and classification and the analysis of sociolinguistic phenomena - contact, acculturation and Arabisation - characterizing the past and the present of the Semitic world, till its extreme boundaries.
COURSE AIMS: Students will acquire a basic knowledge of MSAL grammars, societies and cultures, mainly centered on Jibbāli. They will be able to cope with key-topics in the history of MSAL study and classification and will become aware of the interaction between MSAL and neighboring Arabic dialects.
Home Paper
PRE-REQUIREMENTS: Introduction to Semitic Linguistics0690-2400-01
 תורת ההגה
 The Phonology of the Hebrew Language
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  א'
הקורס סוקר בפירוט את המבנה ואת מצאי ההגאים של העברית העתיקה כפי שהיא משתקפת מבעד לטקסט המקרא. השיעורים הראשונים ( שישה-שבעה) מוקדשים למבוא שנסקרים בו העניינים הבאים: גבולות הזמן והמקום של העברית המקראית והמקורות המלמדים עליה; יסודות הפונולוגיה; פונטיקה; תהליכי לשון. הדיון בכלל סוגיות ההגה מתקיים לאור גישות בלשניות שונות זו מזו: סינכרונית, היסטורית והשוואתית. בדיון הסינכרוני מתברר מעמד העיצורים, התנועות וההטעמה כפי שהם משתקפים בייחוד בניקודם של בעלי המסורה הטברנים. הדיון ההיסטורי מתמקד באותן סוגיות אך מתחקה אחר תופעות הלשון ההגאיות בתקופות שקדמו לתקופת גיבושו של טקסט המקרא. העיון ההשוואתי פונה אל עדויות לשוניות שמחוץ לניקוד הטברני של המקרא, כלומר שפות שמיות אחרות (בייחוד ארמית וערבית), מסורות אחרות של העברית (ארץ-ישראלית, בבלית, תעתיקים, שומרונית) ומטרתו לחשוף את פניה המגוונים של העברית בימי הבית הראשון והשני.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
The Phonology of the Hebrew Language  
The course describes in detail the structure and inventory of the phonemes in classical Hebrew as reflected in the Biblical text. The first lessons (six or seven) are dedicated to an introduction which includes the following issues: Delimitation of time and place of Biblical Hebrew and its sources; introduction to general phonology; and phonetics. The discussions are pursued in light of different linguistic approaches: Synchronic, historical and comparative. Within the framework of synchronic discussion we analyze the status of consonants, vowels and stress as reflected in the vocalization of the Masoretes. The historical discussion scrutinizes the phonetic phenomena in the periods before the crystallization of the Biblical text. The comparative study refers to other Semitic languages (especially Aramaic and Arabic) and other traditions of Hebrew, and aims to reveal the grammatical structure of Hebrew during the periods of the first and the second temples.
0690-2401-01
 תורת הצורות
 The Morphology of the Hebrew Language
ד"ר בן נון אדםשיעור רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס "תורת הצורות" הוא המשכו של הקורס "תורת ההגה" (המהווה תנאי קבלה לקורס זה). בקורס נסקרת המורפולוגיה של העברית המקראית. בשיעורים הראשונים (אחד-שניים) מתבררים מושגים בסיסיים הנוגעים לתורת הצורות: מורפמה, סוגי הצורנים (חבור, פרוד, גזירה וכו'), דרכי גזירה של מילים וחלוקה לחלקי דיבר. הקורס גופו מטפל בניתוחם ההיסטורי והסינכרוני של רוב חלקי הדיבר: כינויים, מערכת הפועל ומערכת השם. מקום מרכזי בקורס תופסת סקירה מפורטת של מערכת הפועל שבמקרא. לצד שחזורן של צורות עתיקות מתברר בקורס מעמדן הסינכרוני ותפקודן של הצורות הקיימות בעין ונדונות מהויותיהן של קטיגוריות דקדוקיות כגון מין ומספר. במהלך הקורס ובתרגילים הנלווים אליו מופנים התלמידים אל טקסט המקרא גופו, כך שבסופו פתוחות לפניהם דרכי הגישה אל הטקסט, מוכר להם דקדוק לשונו, והם מצוידים בכלים הבלשניים והביבליוגרפיים שיש בהם להרחיב ולהעמיק את הידע שקנו בקורס.
דרישות קדם: ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

The Morphology of the Hebrew Language  
This course continues the course "The Phonology of the Hebrew Language". During the course we discuss the main issues of Biblical Hebrew morphology. In the first lessons basic and general concepts of morphology are presented: Morpheme, word-derivations and parts of speech. We subsequently analyze mainly – but not only - the verbal system of Biblical Hebrew. Pre-Masoretic forms are reconstructed, and their synchronic status and function in the text itself are discussed. During the course and in the accompanying exercises the students address and analyze the Biblical text itself, and are also trained to use classical and modern research literature.
Prerequisites for Admission: Course – Phonology of the Hebrew Language .
0690-2402-01
 לשון חז"ל
 Mishnaic Hebrew
פרופ כהן חייםשיעור רוזנברג102 א'1800-1400 סמ'  ב'

 הקורס מציג את עיקרי דקדוקה של לשון חז"ל בעיקר בתחומי תורת ההגה ותורת הצורות. הקורס מלוּוה בקריאה במשנה (על פי כתבי יד מעולים) שבמהלכה מוצגות תופעות לשוניות שונות שאינן עולות ממהלך ההרצאה.
דרישות קדם: הקורס "תורת ההגה". 
נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינה.

 

   The course presents the rudimental grammar of Mishnaic Hebrew, focusing mainly on phonology and morphology. The course is accompanied by Mishnaic readings (based on reliable manuscripts), which demonstrate different grammatical phenomena that are not raised in the lectures themselves.

 

 

 

 

0690-2403-01
 תחביר למתקדמים
 Advanced Syntax
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  ב'
בחלקו הראשון של הקורס מוצגים שלושה מישורים בניתוח התחבירי: המישור הפורמלי, המישור הסמנטי והמישור הפרגמטי. סוגיות תחביריות שונות נדונות תוך הדגשת התרומה של הבנת מישורי הניתוח השונים לניתוחן. חלקו השני של הקורס מתרכז בהצגת המבנים התחביריים של המשפטים הפועליים בעברית בת-זמננו. מוצעת שיטה סמנטית (המבוססת על עקרונות גנרטיביים, על דקדוק היחסות, על דקדוק הצירופים ועוד) המאפשרת לעמוד על הציפיות למימוש התחבירי של תכנים שונים. הציפיות מתייחסות לערכיות הפועל, לחלקי הדיבר של רכיבי המשפט ולעמדות התחביריות השונות של נושאי התפקידים הסמנטיים השונים. לאחר העמדת מסגרת הציפיות התחביריות מובאים באופן שיטתי גורמים שונים, סמנטיים ופרגמטיים, למימושים עמומים של המשפט הפועלי, הן במה שנוגע לערכיות הפועל והן במה שנוגע ליסודות הלשוניים ולעמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות. 
נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינה.Advanced Syntax
The first part of the course introduces three aspects of syntactic analysis: the formal aspect, the semantic aspect and the pragmatic aspect. Different syntactic issues are discussed while emphasizing the contribution of the different analysis aspects. The second part of the course focuses on presenting the syntactic structures of verbal sentences in contemporary Hebrew. A semantic method is suggested (based on principles from generative grammar, case grammar, functional grammar, construction grammar and more), which enables predicting the syntactic realization of different contents. The predictions concern the verb valency, the parts of speech of the sentential components and the different syntactic positions of the various semantic role bearers. After setting the frame of syntactic predictions, semantic and pragmatic accounts for opaque realizations of verbal sentences will be systematically presented, considering the verb valency, as well as the linguistic categories and syntactic positions of the realizations of arguments in the different cases.


0690-2404-01
 סמנטיקה
 Semantics
ד"ר סיידון ורדשיעור גילמן277 ג'1800-1600 סמ'  א'
הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות בו; שינויי משמעות של מילים על פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Semantics
The course deals with the classical issues within the theory of meaning: the various approaches to meaning; the expressive aspect of meaning and its sociolinguistic effects; semantic shifts; semantic relations; the influence of foreign languages on the structure of the lexicon.

0690-2405-01
 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית
 Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew
מר קיטנפלון טלשיעור ותרוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת השיעור היא הכרת תכונותיה הפונולוגיות והמורפולוגיות של השפה הערבית הספרותית בהשוואה לעברית (בעיקר המקראית). הקורס מבליט את חשיבותה הרבה של הערבית ותרומתה לעיסוק דיאכרוני בלשון העברית. הוא מקנה לבוגריו את היכולת להציג ניתוח דקדוקי לצורות לשוניות בערבית ולהשתמש במילון הערוך על-פי סדר אותיות השורש.
פונולוגיה
הכרת הגרפמים על-פי האורתוגרפיה הערבית: האותיות (כעיצורים ואמות קריאה), סימני התנועות וסימני עזר נוספים (שדה, המזה, וצלה וכו'), מבנה ההברה, סוגיית ההטעמה.
מורפולוגיה
בתחום הפועל: תצורת הזמנים, נטיית הגופים, הכרת מערכת הבניינים על הוראותיהם.
בתחום השם: טיפול בקטגוריות הדקדוקיות הקשורות בשם העצם – היידוע, נטיית הקניין, נטיית המין, נטיית המספר (יחיד, זוגי ורבים) ותופעת ה"ריבוי השבור" האופיינית לערבית, סימני היחסות. הצורות השמניות הגזורות מן הפועל (הבינוני ושם הפעולה) ושמות התואר הרלטיביים ("יא נסבה"). בקטגוריית תחליפי השם – כינויי הגוף וכינויי הרמז. 
אין לקורס דרישות קדם. רצוי ללמוד תחילה את הקורס "יסודות הדקדוק". 
נוכחות והגשת תרגילים חובה.
מטלת סיום- בחינה. 
 


 
 

  Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew   
The aim of the course is to present a review of the phonological and morphological characteristics of literary Arabic based on comparison with Hebrew. It manifests Arabic's profound contribution to the historic research of the Hebrew Language. During the course the students are acquainted with Arabic graphemes and orthography – e.g. the consonants and the vowels, the structure of the syllable, the intonation; Arabic morphology of the verb and the noun; and grammatical categories such as number, gender, person tense, define articles etc

0690-2407-01
 מדע הלשון
 The Science of Language
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג104 ג'1600-1400 סמ'  א'
בקורס זה נעסוק באופני החקירה המדעית של הלשון.
בחלק הראשון של הקורס נבסס את הידע התאורטי בתחום החקירה הבלשנית: נסקור בקצרה נקודות ציון חשובות בהתפתחות החקירה הבלשנית בעולם ובבלשנות העברית, החל בהתעניינות הבלשנית בימי קדם, דרך העבודה הבלשנית בימי הביניים וכלה בהתפתחות הבלשנות במאה העשרים.
בהמשך נסקור את מחקר העברית בעשורים האחרונים, את ההתפתחויות בתחום ובשיטות החקירה.
יחידת לימוד נרחבת תיוחד לבלשנות המאגר (corpus linguistics) בארץ ובעולם.
בחלקו השני והעיקרי של הקורס נדון בסוגיות לשון מעשיות בהיבט חוויתי. נעסוק בהעמדת שאלת המחקר, בגיבוש שיטת חקירה ההולמת את שאלת המחקר, ונטעם גם מהתנסות מעשית בחקירה עצמה. בסוף כל יחידה נבחן את דרך הסקת המסקנות בהתאם למגבלות החקירה.
לאורך הקורס ילוו אותנו כמה תמות מרכזיות:
• ההבחנה בין עבודה מתארת לעבודה פוסקנית (נורמטיבית) – חתירה להצגה מדעית מתוך שמירה על הפרדה בין שני מיני העבודות;
• חקירה סינכרונית וחקירה דיאכרונית – הבחנה בין שני מיני התיאורים ודיון בשאלת דרכי חקירה נפרדות או משולבות;
• מחקר כמותי ומחקר איכותני בבלשנות העברית;
• מגבלות החקירה הלשונית – מה אפשרי ומה איננו אפשרי באמצעים העומדים לרשותנו.
בכל שיעור תינתן מטלת קריאה או תרגיל מעשי. בסיום הקורס תינתן עבודה מסכמת ובה יתבקשו התלמידים ליישם את עקרונות המחקר שנלמדו בקורס. 
הרישום לתלמידים שאינם תלמידי החוג, באישור המרצה בלבד.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
  The Science of Language 
 In this course we will discuss scientific methodologies of linguistic research.
In the first section of the course we will establish the theoretical knowledge in the field of linguistic investigation. Later we will review the Hebrew research in recent decades, and the developments in this field.
A special unit will be devoted to Corpus Linguistics in Israel and around the world.
In the second and main section of this course we will discuss practical language issues in an experiential manner. We will learn how to formulate the research question, how to choose an appropriate method of inquiry, and finally we will have a taste of a practical inquiry. At the end of each unit we will examine the way of reaching a conclusion considering the limits of the given investigation.
Throughout the course we will deal with several themes:
• The distinction between a descriptive and a prescriptive work
• Synchronic and diachronic investigation
• Quantitative and qualitative research in linguistics
In each lesson the students will be given a reading or a practical assignment.
At the end of the course they will be given a final paper, in which they will be asked to apply the concepts and methodologies learned throughout the course.
0690-2408-01
 העברית החדשה בהתגבשותה
 The Formation of Modern Hebrew
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג106 א'1200-1000 סמ'  א'
בעוד שפות העולם זכו ברובן לרציפות היסטורית, העברית זכתה במהלך חייה לרציפות מוגבלת, והיא שבה לחיים מלאים כשפה אופפת כול רק במאה השנה האחרונות. בקורס זה נעסוק בהתגבשות העברית החדשה. נפתח את הקורס בתקופת ההשכלה ונתוודע לטקסטים כתובים בסוגות שונות. משם נמשיך לתקופת התחייה ולהתגבשות הנוסח. יחידה נוספת תיוחד לתחיית הדיבור העברי ולדיון בגורמים השונים להצלחת התהליך. נתעמק בעשייה של גופים ושל יחידים בתקופת תחיית הלשון, ונבחן בחינה טיפולוגית את הלשון שהתגבשה.
נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.
The Formation of Modern Hebrew
While numerous languages were in continuous use throughout history, Hebrew attained only limited continuity in its existence, returning to full use only during the last one hundred years. This course will address Modern Hebrew’s formation.
The course begins with the Haskalah period, and will present written texts from various genres. Then we will proceed to the Revival period of Hebrew, during which the language crystallized in written form. An additional unit will be designated for studying the revival of spoken Hebrew, along with a discussion on the various factors that contributed to this successful process. We will also study in depth the contribution of institutions and figures to the revival process, and we will examine the language that ultimately coalesced .
0690-2639-01
 אמונה וספק (חלק א')
 Faith Doubt & Disbelief I
גב' ישראלי נועהשיעור רוזנברג105 ד'1600-1400 סמ'  א'
פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
Faith, Doubt & Disbelief ,part I
The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.
0690-2640-01
 אמונה וספק (חלק ב')
 Faith Doubt & Disbelief II
מר פוגל ג'רמישיעור רוזנברג105 ד'1600-1400 סמ'  ב'
פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.

Faith, Doubt & Disbelief, part II

The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.

 

0690-2644-01
 משנתו הקבלית עיונית של בעל הסולם
 The Thought and Kabbalah of Ba'al Hasulam
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג105 ב'1600-1400 סמ'  א'

הרב המקובל יהודה הלוי אשלג ז"ל שנודע בכינויו "בעל הסולם" פעל בארץ ישראל משנות העשרים עד מותו בתל אביב בשנת 1954. עבודתו המרכזית התמקדה בכתיבת פרשנות שיטתית לקבלת האר"י שנוסחה בספרו תלמוד עשר ספירות ובתרגום עברי ופרשנות ברוח שיטתו לספר הזהר שנודע כפירוש הסולם. השפעתו בימי חייו הייתה מצומצמת לחוג קטן מאד של תלמידים ומאז שנות השבעים של המאה העשרים החלה הקבלה הנלמדת ברוח שיטתו בהתאמות פופוליסטיות לציבורים רחבים, להתפשט בעולם ובישראל גם בקרב רבים שאינם מרקע יהודי דתי. השיעור יתמקד בלימוד מחשבתו העיונית ותפיסת הקבלה הייחודית שפיתח על בסיס כתביו העיוניים שרובם יצאו לאור לאחר מותו מתוך כתבי היד שהשאיר אחריו. דגש מיוחד יושם על תפיסתו האלטרואיסטית, יחסו למדע ולפילוסופיה ובמיוחד לסוגיית גוף ונפש ועל מחשבתו הסוציאליסטית-קומוניסטית.נוכחות חובה.מטלת סיום- עבודה.

 

The Kabbalistic-Philosophic Doctrine of the Baal Hasulam
Yehuda Halevi Ashlag, also known as "Baal Hasulam", was a Rabbi and Kabbalist who worked in Jerusalem from 1921 onwards, and died in Tel Aviv in 1954. His well known works were his interpretation of the Lurianic Kabbalah and his Hebrew translation and interpretation of the Zohar (The book of Splendor) known as Hasulam. During his life his influence was very limited, but since the 1970’s, his method of teaching Kabbalah has spread all over the world. This course will be dedicated to the study of Ashlag's ideas, and his understandings of Kabbalah based on his theoretical writings, most of which were published only after his death. We'll study his altruistic approach, his attitude toward science and philosophy (the mind-body problem in particular), and his socialistic-communist thought.

0690-2645-01
 התיתכן יהדות כתרבות
 What does 'Judaism as Culture' Mean?
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג105 ב'1600-1400 סמ'  ב'

שיעור זה יעסוק במהותה של תפיסת היהדות כתרבות שראשיתה בביקורת הציונות המדינית של אחד העם. מושג היהדות כתרבות יונק מפילוסופיות התרבות השונות שהתפתחו במיוחד מאז המאה השמונה עשרה והוא נועד להחליף את התפיסות המצמצמות המזהות את היהדות כדת או כלאום. תביעתם של אחד העם וביאליק לראות ביהדות תרבותו של העם היהודי הייתה בוסרית וראשונית, אולם במהלך מאה השנים שחלפו התעשרה המחשבה הכללית במגוון הבנות של מושג התרבות. הללו מעמידות את תפיסת היהדות כתרבות כחלופה הרצינית ואולי הבלעדית לתפיסות המצמצמות של דת או לאום המזינות את המחלוקות העמוקות ביותר בישראל ומחוץ לה על שאלת מהותו של העם היהודי כיום. השיעור יוקדש להבנת תיאוריות תרבות מרכזיות ולבחינת משמעותן מנקודת המבט של הקיום היהודי.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודה

 

What does 'Judaism as Culture' Mean?
This course will be dedicated to the significance of the notion of Judaism as a Culture, a viewpoint based on Ahad Ha'am criticism of Herzl's political Zionism. The concept of Judaism as a Culture was nourished from various philosophies of culture, especially those that rose from the 18th century, and its target was to replace the reductive conceptions of Judaism as religion or as nationality. Ahad Ham and Bialik’s idea of cultural Judaism was rather elementary but during the last century various new general conceptions of culture have been developed. These can be serious replacements of the narrow conceptions of religion or nationality which are in the background of many controversies in Israel and outside Israel. The course will open with some contemporary approaches to the concept of culture and their meaning for contemporary Jewish life.

0690-2720-01
 "ספר הכוזרי" ליהודה הלוי
 Yehuda Halevy's Kuzari: Reading a Medieval Jewish Classic
פרופ אפטרמן אדםשיעור רוזנברג107 ד'1400-1200 סמ'  א'

בקורס נקרא בעיון את ספר הכוזרי ליהודה הלוי בתרגומו העברי של יהודה אבן תיבון. אחד מספרי המופת של המחשבה היהודית, ספר הכוזרי היה ונשאר חיבור מרכזי ורב עניין גם היום. בקורס נעמוד על התיאולוגיה הייחודית של החבר היהודי ועל הזיקות המרתקות של החיבור למסורות איסמעליות ואחרות בתיאולוגיה הערבית שהשפיעו השפעה מכרעת על עיצוב החיבור במקורו הערבי. כמו כן החיבור יבחן לאור הזיקות המעניינות בין הספר למיסטיקה היהודית הקדומה, לקבלה שבאה בעקבותיו, לזרמי הפילוסופיה הערבית שפעלו לפניו ובמקביל אליו וכן יבחנו הזיקות המרתקות בין התיאולוגיה המיסטית שעיצב בחיבור זה ושירתו המופלאה שכתב בלשון הקודש. בנוסף ייבחן השימוש שעשו מחברים מודרניים במונחי מפתח בהגותו ובכלל זה במושג "עם סגולה". נוכחות חובה.מטלת סיום- עבודה.

Yehuda Halevy's Kuzari: reading a medieval Jewish classic
The course will offer an intensive reading from Yehuda Halevy's classic "Kuzari" in its medieval Hebrew translation. We will examine its deep correlations to earlier phases in Jewish thought and to current Arab and Muslim theology. We will investigate Halevy's unique theology and its correlations to his poetry and compare his unique spiritual theology to Maimonides and 13th century Kabbalah. We will also examine the place the classic text holds in modern Jewish theology.
0690-2947-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים-סוגיות נבחרות (חלק א')
 Reading Talmudic Texts Workshop I
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  א'
הסדנה תעסוק בלימוד פרק תלמוד או סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי, אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם מרצה או תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.
Reading Talmudic texts Workshop
In the workshop we will is read together selected topics from the Babylonian Talmud dealing with various aspects of the reflections of the sages on Jewish law and lore.
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

0690-2948-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים-סוגיות נבחרות(חלק ב')
 Reading Talmudic texts Workshop (part b)
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  ב'
הסדנה תעסוק בלימוד פרק תלמוד או סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי, אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Reading Talmudic texts Workshop
The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.
0690-2968-01
 מבוא לארמית גלילית
 Galilean Aramaic
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג103 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור רוזנברג103 א'1600-1400 סמ'  ב'
קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית הגלילית, הן במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד. הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן ההספרות התלמודית הארצישראלית. דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס. חומר עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום, והוא מתבסס על מצב המחקר כיום.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינת בית.
This course aims to enable to participants to read texts in Galilean Aramaic, both in printed editions of the texts and in manuscripts. The course is based upon the systematic study of the basic forms and selected readings from Palestinian Rabbinic literature. Particular emphasis is placed upon the effective use of the grammatical aids that accompany the course. These aids have been prepared from the most accurate textual witnesses that are currently available, and are based upon the current state of research.
0690-2970-01
 מתורה שבכתב לתורה שבעל פה: עיונים במהפכה המשנאית
 The Mishnah as a revolutionary compendium
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג104 ג'2000-1600 סמ'  א'
המשנה הנה חיבור מהפכני המציג לראשונה מערכת הלכה עצמאית, מאורגנת באורח תמטי ומנותקת מסדר המקרא. אף כי קיימים קובצי חוקים לא מקראיים עוד קודם למשנה, המשנה שונה מהם באופן מהותי, הן במידת פיתוחה ועצמאותה והן ביומרתה להקיף את מכלול הידע ההלכתי הקיים. בקורס זה נבחן את המהפכה המשנאית תוך עיון במבחר פרקים מן המשנה, והשוואתם לקבצי הלכה וחוק אחרים בני הזמן.
נוכחות חובה, מטלה סופית-בחינה.
The Mishnah is a revolutionary compendium that presents – for the first time – a Jewish system of law that is thematically organized and separate from scripture. Although non-biblical legal compendia existed even before the Mishanh, the Mishnah is substantially different from them, both in its complexity and its claim of totality. In this course we will study the Mishnaic revolution through a reading of several chapters of Mishnah, comparing them with other contemporary legal and halakhic compendia.
0690-2971-01
 ארון הספרים היהודי: הברית החדשה
 The Jewish Bookshelf: The New Testament
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג107 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג107 ד'1800-1600 סמ'  ב'
למרות שאין זה הכלל, שיעור זה יחזיר את כתבי הברית החדשה אל תוך ארון הספרים היהודים וישמש מבוא הן לאוסף זה המוכר לתלמידים יהודים בארץ פחות. לא רק נעבור על הכתבים השונים אלא גם על ההתפתות המחשבתית הפנימית, משמעותה להבנת היהדות בימי הבית השני ובכלל.
נוכחות חובה, מטלת סוף קורס- עבודה
This Intro will replace the writings of the New Testament within the framwork of ancient Jewish literature, not only regarding the several writings contained, but also explaining the development of thought that has brought about this outstanding witness for Jewish thought and its parting from the general Judaism of its time.
0690-3201-01
 המקור הכוהני בתורה: שאלות במחקר התורה העכשווי
 The Priestly Source of the Pentateuch: New Questions in Recent Pentateuchal Rese
ד"ר דרשן גיאשיעור ותרוזנברג208 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מאז זיהויו במאה התשע-עשרה של הרובד הכוהני בתורה ועד ימינו ניטשת מחלוקת במחקר בדבר אופיו של רובד ספרותי זה. האם מדובר ברובד עריכתי או סיפור עצמאי? מה היקפו של החיבור והאם השתרע גם אל תוך ספרי נביאים ראשונים? מי האסכולה האחראית ליצירה זו? מה זמן פעילותה ונסיבות יצירתה? מה היחס בין הרבדים הפנימיים ביצירה הכוהנית כמו רובדי H או Ps? מה בין קבצי החוק הכוהני לסיפור, ומהם האמונות והדעות המרכזיות של הקבוצה שאחראית ליצירה זו? תוך עיון בפרקים נבחרים מהטקסט הכוהני בתורה, ננסה לעמוד על כמה משאלות אלו, ולאפיין את דרכו של המספר הכוהני וזיקתו לחיבור הסופי של התורה.
נוכחות חובה מטלת סיום: מבחן.
The identification of the Priestly strata in the Pentateuch during the nineteenth century initiated a fierce and ongoing controversy regarding the precise nature of this literary stratum. Is it an editorial layer or an independent narrative? Does it stretch into the Former Prophets? What school was responsible for its creation and in what period and circumstances was it composed? What is the relationship between the various elements, such as Ps or H, within the Priestly work, and what ideas and beliefs inform them? How are the legal and narrative sections within P related? Reading selected P and non-P sections in the Pentateuch, we shall attempt to answer these questions in order to understand who the Priestly scribes were and their association with the final composition of the Pentateuch.
0690-3274-01
 פעולה, מבנה ומשמעות בעברית המקראית
 Action, Structure and Meaning in Biblical Hebrew
ד"ר מזרחי נועםסמינר רוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  ב'
אחד הנושאים המרכזיים במחקר העברית המקראית הוא תחביר הפועל, שכן שימושי הצורות השונות ומערכת הזמנים הדקדוקיים משפיעים עמוקות על הבנת הטקסטים השלמים, במיוחד בתחום הסיפורת. נדון בגישות חדשות לבעיה מורכבת זו ונעמוד על מגוון משמעויותיהן של צורות הפועל ועל השלכותיהן הפרשניות של ההבחנות הלשוניות.
דרישה מוקדמת: הקורס "לשון המקרא וסגנונו" או קורס מקביל.
הנוכחות חובה.
One of the central topics in the study of Biblical Hebrew is verbal syntax, because the range of usage of the various verbal forms and their system of tense, aspect and mood (TAM) have profound implications for our understanding of whole texts, especially in the realm of narratives. We will discuss new approaches to this complex problem and survey the semantic range of verbal forms and the interpretive implications of linguistic analysis.
0690-3275-01
 המיתוס באגן הים התיכון:ספרות המקרא, העולם הקלאסי והמזרח הקדום
 Ancient Mediterranean Myth: Biblical Literature, the Ancient Near East, and the
ד"ר דרשן גיאסמינר רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  ב'
נבחן במבט משווה כמה מהמיתוסים המרכזיים של אגן הים התיכון הקדום: מהספרות המקראית, אוגרית, חת, מצרים, והעולם היווני והרומי. נעמוד על ייחודה של ספרות אגן הים התיכון המזרחי, לעומת הספרות המסופוטמית הקדומה, ונתחקה אחר תולדות המחשבה המיתית בעולם העתיק. נתמקד במיוחד במיתוסים המשתקפים מן המקרא ומן העולם היווני, שמהם התעצבה מחשבת המערב.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
This course engages in a comparative study of some of the major myths of the ancient Mediterranean in biblical, Ugaritic, Hittite, Egyptian, Greek, and Roman literature. We shall discuss the unique features of Mediterranean texts in relation to their Mesopotamian counterparts and trace the evolution of some of the ancient myths and mindset that have shaped Western thought.
0690-3303-01
 געז למתחילים
 Ge'ez for Beginner Students
ד"ר טפרה אנבסהשיעור ותרוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס "געז למתחילים" נועד לתלמידי בלשנות שמית. געז היא שפה אתיופית עתיקה שתחילתה במאה הרביעית לספירה. למרות שהיום היא איננה שפה חיה יש לגעז חשיבות כלשון הפולחן הדתי וכן לשון התרבות האתיופית. הרבה מאד טקסטים עתיקים, כולל כאלה שאבדו במקור העברי, נשתמרו בתרגום לגעז. מכאן חשיבות כפולה לשפה זו היום: כלשון שמית עתיקה לבלשנים וכן כלשונם של טקסטים רבים – העוסקים בהיסטוריה של אתיופיה, בתנ"ך ובפרשנות למקרא. הקורס יתחיל בלימוד הכתב האתיופי המיוחד, הפונולוגיה והמורפולוגיה של השפה וקריאת טקסטים מהמקרא ומכרוניקות אתיופיות קדומות.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינת בית.
Geez is the old Ethiopian language which had been in use since the 4th century. It is not a spoken language anymore but is used in Ethiopian church and also by Ethiopian Jews. Numerous ancient texts are preserved in Geez, even translations of texts whose original is lost. Study of Geez is important for Semitic linguistics since it is an old Semitic language. Besides it is important for those who are interested in Ethiopian history and for those who are investigating Biblical texts. The study begins with learning the unique Ethiopian script, the phonology and morphology of the language. This will be followed by the reading of Biblical translations and ancient Ethiopian chronicles.
Prerequisite: none.
Remarks: Attendance is a must
0690-3307-01
 אמהרית למתחילים
 Amharic for Beginners
ד"ר טפרה אנבסהשיעור ותרוזנברג107 ג'1600-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1600-1200 סמ'  ב'
האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.
Amharic for Beginners
Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Cushitic languages. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at beginners and intermediate level. Likewise reading of simple and intermediate level texts and listening of recordings in spoken Amharic will also be included.

0690-3308-01
 אמהרית למתקדמים
 Amharic for Advanced Students
ד"ר טפרה אנבסהשיעור ותרוזנברג107 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 א'1200-1000 סמ'  ב'
אמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף היותה שפה רשמית, השומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות חמיתיות. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה גבוהה. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים בינוניים ומורכבים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
דרישות קדם: הקורס "אמהרית למתחילים" או ידע בסיסי בקריאה וכתיבה של השפה האמהרית
נוכחות חובה מטלת סיום- בחינת בית.
  Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Hamitic languages. The course begins with the revision of some of the salient grammatical features of Amharic. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at an advanced level. Likewise reading of intermediate and advanced level texts and audio and video recordings in spoken Amharic will also be included.
Knowledge of basic Amharic including its script system is a prerequisite for this course.
Prerequisite: Completion of the course “Amharic for Beginners”

0690-3359-01
 כתובות שמיות צפון-מערביות מתקופת המקרא
 North West Semitic Inscriptions
פרופ יזרעאל שלמהסמינר ביה"ס לשפות501 ג'1000-0800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות501 ג'1000-0800 סמ'  ב'

הענף הצפון-‬מערבי של השפות השמיות כולל את האוגריתית‏, ‬את הארמית לתקופותיה, ‬ואת השפות הכנעניות‏, ‬אליהן שייכות, בין היתר, העברית והפיניקית.‬‏ תיעוד לשפות מן הענף השמי הצפון-מערבי החל מן האלף השני לפני הספירה ועד ימינו.‬‏ ‬הקורס יתמקד בתקופת המקרא. ‬נקרא בעיקר טקסטים ראשוניים (כתובות) ונשווה אותם למידע הנשאב מטקסטים הנתונים לנו שלא מכלי ראשון. ‬נעמוד בעיקר על בעיות של תיעוד‏, ‬תיעוד חלקי והסקת מסקנות מתוך הקיים; נבדוק כיצד ניתן להתגבר על הפער בזמן ועל הפער התרבותי; ונעסוק בשאלות של היסטוריה לשונית והיחסים בין הדיאלקטים המתועדים.‬‏ ‬
דרישות קדם: הקורס מיועד לבוגרי קורס מבוא לבלשנות שמית או בוגרי קורס למתחילים באחת מן השפות השמיות.‬ נוכחות חובה.
מטלות: רפראט בעל-פה; עבודה סמינריונית.

 

Northwest Semitic Inscriptions

The Northwest Semitic branch includes Ugaritic, Aramaic and Canaanite languages, among which Hebrew and Phoenician are the most known languages. Linguistic materials attesting NWS languages started to show up in written in the second millennium B.C.. We shall concentrate in genuine texts from the biblical period, comparing it when necessary to transmitted texts. We will mainly deal with problems of documentation, partial documentation and reaching conclusions about lesser documented languages. We will look at the ways to overcome the temporal and cultural gaps and deal with questions of limnguistic history and the relationship between the attested dialects. Requirements: Introduction to Semitic Linguistics or any Semitic language beginners‘ course.

0690-3401-01
 תחביר לשון המקרא
 The Syntax of Biblical Hebrew
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ד'1200-1000 סמ'  א'
הכרת התופעות התחביריות האופייניות ללשון המקראית ואשר ניכר בהן שוני מלא או חלקי מלשון ימינו.
הכרת מערכת הזמנים של הפועל המקראי, עיון תחבירי וסמנטי בדגמי משפטים פועליים ושמניים האופייניים ללשון המקרא, מבנהו של משפט הייחוד, הגישות השונות לניתוחו והתועלת הסגנונית שבשימוש בו, דרכים להבעת המודאליות, סוגי הצירופים השמניים ומשמעויותיהם, הכרת טעמי המקרא ותפקידיהם.
נוכחות חובה, הגשת תרגילים, מטלת סיום -בחינה.
 
The Syntax of Biblical Hebrew
The course introduces the characteristics of Biblical Hebrew in comparison with those of Contemporary Hebrew. It deals with the use of tenses and moods in Biblical Hebrew, the accents and their functions, the noun phrase: construct state, apposition and their meanings, the syntax and semantics of characteristic patterns of noun clauses and verbal clauses, the structure of compound sentence, its stylistic use and the main approaches to its analysis, modality and aspect in special kinds of sentences.
0690-3402-01
 ארמית מקראית
 Biblical Aramaic
פרופ מורגנשטרן משהשיעור ותרוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  ב'
הכרת הארמית של תקופת המקרא על דקדוקה ואוצר מילותיה, כפי שהיא מוצגת במסורת הטברנית של המקרא ותוך השוואה לעברית בת התקופה. בנוסף, הכרת מקורות ארמיים חוץ-מקראיים הקרובים בלשונם לארמית המקראית, כמו תעודות יב והמגילה החיצונית לבראשית.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

Biblical Aramaic
The course deals with the grammar and lexicon of the Aramaic parts of the Bible, most of which are chapters in the books of Ezra and Daniel. The grammar outlined throughout the course is according to the Tiberian vocalization of the text, and is accompanied with comparisons to Biblical Hebrew. Closely related texts such as papyri from Egypt and the Genesis Apocryphon of the Dead Sea scrolls are also read and examined.

0690-3403-01
 לשונה של הסיפורת העברית החדשה
 The Language of Modern Hebrew Literature: Prose
פרופ סברן תמרשיעור ביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  א'
המהפכה התרבותית שעברה על העם היהודי, שהביאה גם לחזרתה של העברית לחיי שפה מלאים התרחשה ברובה בספרות: בכתבי עת, בקבצים, ברומנים ובספרים של יוצרים גדולים. השיעור יעקוב אחר נקודות ציון חשובות בתהליך זה. התלמידים יתוודעו אל בחירות עקרוניות ואישיות בתבניות לשון ואל תפקידן ביצירה הבודדת ובמהלך התפתחותה של העברית החדשה. ייסקרו מהלכים ובחירות סגנוניות של יוצרים בדור המשכילים כמשה מנדלסון, מאפו, מנדלי; בדור התחייה: אחד העם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר, גנסין ואחרים. ייבחן יחסה של העברית המתפתחת אל לשונות אירופה ואל רבדיה הקדומים של העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון הרבנית. עם התעוררות הדיבור בדור התחייה ואחריו החלו להיווצר יחסי גומלין בין העברית הספרותית הכתובה לבין לשון הדיבור על משלביה המתעשרים, יחסים אלה ייבדקו ביצירות של יוצרים מהעשורים האחרונים מאז מלחמת השחרור ועד ימינו. 
חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.
The language of Moderm Hebrew Literature: Prose
 The course follows milestones in the revolution in Modern Hebrew that has occurred mostly in periodicals, novels, and short stories from the turn of the 19th century. Personal stylistic choices and norms of writers such as Moses Mendelsshon, Abraham Mapu, Mendele, Bialik, Brenner, Gnesin, and more, will be introduced. We will examine innovative aspects of the emergent Modern Hebrew with its relation to the layers of Traditional Hebrew, as well as the ongoing development of new registers and the ever-growing lexicon.
Requirements: active participation, two term papers.

0690-3404-01
 לשונה של השירה העברית החדשה
 The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry
פרופ סברן תמרשיעור גילמן278 ד'2000-1800 סמ'  א'
לשון השירה נעה בין שני קטבים: בין השימוש הנורמטיבי בשפה על כלליה והגבלותיה, לבין החתירה לחידוש ולפריצת דרך המשקפת סגנון, זרם, דור ויוצרים יחידים. השיעור יעקוב אחר ההתעשרות של מגוון המבעים השיריים בעברית המתחדשת: מיל"ג ובני דורו דרך ביאליק, טשרניחובסקי, פוגל, רחל, ראב, בן-יצחק, אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, עמיחי, זך, רביקוביץ, וולך, הורביץ, ויזלטיר ובני דורם ועד משוררי ימינו. מספרם של המחקרים הבלשניים בלשון השירה הוא מועט, השיעור מבקש לתקן מצב זה ולצייד את התלמידים בכלי זיהוי וניתוח בלשניים. מטרת השיעור היא ללמד את התלמידים להפעיל כלים אלה בבואם לדון בטקסט הספרותי במישורי הצלילי, התחבירי, הסמנטי, הפרגמטי ומנקודת המבט של חקר השיח, כל זאת תוך שימת לב להקשרים התרבותיים וההיסטוריים של התופעות על רקע התפתחותה של העברית החדשה. יובלטו הזיקות של לשון השירה אל סוגות וזרמים בעולם וכן יחסיה המתעשרים בדורות האחרונים עם לשון הדיבור. 
 חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.

The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry
The language of poetry spans between two poles: the normative and the innovative use of language. The course offers linguistic tools for examining the emergence of Modern Hebrew poetry. Its lexical, syntactic, pragmatic, prosodic aspect are examined form a linguistic, and a historical point of view, pointing at the unique phenomenon of the returning of Hebrew to full life, as well as to its relations tendencies and styles in European poetry. The course begins with poets of the enlightenment era and ends in the present days.
Demands: active participation, two term papers.
0690-3406-01
 מדקדקי ימה"ב
 Medieval Hebrew Grammarians
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג105 א'1200-1000 סמ'  ב'
ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו. בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה. התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג' ויונה אבן ג'אנח. הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

 Medieval Hebrew Grammarians 
The course examines the status of biblical Hebrew over its various periods: how it was perceived in the period of Second Temple, by the grammarians of the Middle Ages and in the period of enlightenment; and what the nature of the debate was in modern times, as Hebrew became a spoken language again. The course deals with issues such as: is Hebrew a “natural” language; the unique status of Hebrew as both secular and holy tongue; the affinity between Jewish religion and Hebrew language; the connection between Hebrew language and Hebrew alphabet and writing; the source of the Hebrew language; the magical power of language; the limits of language innovation; and the rebirth of Hebrew language and the battle over it’s shape and form. These issues and others are discussed based on texts and writings from the above mentioned periods.
0690-3459-01
 תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו
 The Origins of Contemporary Normative Hebrew
פרופ כהן חייםסמינר רוזנברג204 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 א'1400-1200 סמ'  ב'
דמותו של הדקדוק הנורמטיבי בן-ימינו כפי שנתעצבה על ידי החלטות האקדמיה ללשון העברית במהלך למעלה מחמישים שנות קיומה מיוסדת בעיקרה על הלשון העברית הקלאסית ובעיקר על לשון המקרא. עם זאת ניכרים בה גם כיוונים אחרים המעמידים בסופו של דבר דקדוק השונה בפרטים רבים מן המצוי במקרא והנסמך גם על המצוי ברבדיה האחרים של הלשון.
הסמינריון יעסוק בעיון בכיוונים אלו תוך בחינתם בכמה מישורים ובכללם אף המישור הפרקטי והרצון להעמיד דקדוק בעל כללים מוצקים ככל האפשר.
במסגרת זו ייבחנו תופעות לשון שצמחו בדורות מאוחרים ותיבדק מידת השפעתן על מקבלי ההחלטות. עוד ייבחנו שינויים בכיווני חשיבה שבאו בעבודתה של האקדמיה במהלך שנות פעילותה, למן שנותיה הראשונות ועד לימינו. 
נוכחות חובה. ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה ולהגיש רפראט.


The Origins of Contemporary Normative Hebrew
The image of normative contemporary Hebrew as designed by decisions of the Academy of the Hebrew Language during the course of its existence of over fifty years is based mainly on classical Hebrew grammar – mainly biblical grammar. However, other influences exist as well, which created, ultimately, a grammar that differs in many details from that of the Bible and that is based also on other linguistic strata as well.
The seminar will scrutinize these issues, investigating them on a few levels including the practical realm and the desire to construct a grammar possessing rules that are as solid as possible.
In this framework, linguistic phenomena that emerged in later generations will be investigated, and the extent of their influence on decision-makers will be explored. Furthermore, changes in the line of thought affecting the work of the Academy from its early days through the present will be surveyed. The Origins of Contemporary Normative Hebrew.
0690-3466-01
 העברית הישראלית במבט דיאכרוני: מעבדה לבחינת שינויי לשון
 Language Change Lab: Israeli Hebrew in a Diachronic Perspective
ד"ר גונן עינתסמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סוגיית השינוי הלשוני נידונה בבלשנות העולם, וגם בעברית הישראלית מחקרים שונים עוסקים בנושא בהיבטי חקירה מגוונים. בקורס זה נעסוק בתהליכי לשון שחלו בעבר ועדיין חלים בעברית הישראלית, ונסקור את הכלים העומדים לרשותנו בחקירת השינוי הלשוני בעת החדשה. נתעמק בשינויים בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, השיח והמילון.
משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות, לרבות הקלטות, ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית. השיעורים יתקיימו במתכונת מעבדה, ולצד הדיון התאורטי תיעשה עבודה עצמאית.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת רפרט או עבודה סמינריונית.

Language Change Lab: Israeli Hebrew in a diachronic perspective

The issue of language change has been discussed in linguistics literature. Israeli Hebrew has also been the subject of inquiry in numerous works, researching its transformations from a wide variety of angles. This course addresses the linguistic processes that have occurred within Israeli Hebrew in the past and present. It surveys the tools available to research linguistic change in the modern era.
Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various linguistic periods, including recordings, pursuing guided work.
Course requirements: Active participation and submission of a referat paper or seminar

0690-3467-01
 דיאלקטולוגיה של הארמית הקדם-חדשה
 The Dialectology of Pre-Modern Aramaic.
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג204 א'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג204 ג'2000-1800 סמ'  ב'

 הסמינר ידון בהתפתחותה של הארמית בהתחשב בשלושה צירים של שוני לשוני – הזמן, המקום והמשלב. בסמינר נעיין בסוגיות עיקריות במערכת הלשון – תורת ההגה, תורת הצורות, מערכת הכינויים, התחביר ואוצר המילים – וננסה לעמוד על דרכי חלוקתה של הארמית הקדם-מודרנית לקצובות דיאלקטיות ועל הגורמים שהביאו לקווי הדמיון והשוני בין הדיאלקטים שהתקיימו באותו הזמן: התפתחויות מקומיות, תופעות אזוריות, השפעות חיצוניות וגיבושים של דיאלקטים עדתיים.  

 

This seminar with discuss the development of Aramaic while considering three angles of linguistic difference – chronology, geography and register. In the seminar, we shall examine several fundamental topics in the linguistic system – phonology, morphology, pronouns, syntax and vocabulary – and try to understand the division of pre-modern Aramaic into dialectal groups and the causes that gave rise to the similarities and differences between dialects that co-existed: local developments, areal developments, external influences and the consolidation of communal dialects.

0690-3671-01
 מרטין מרדכי בובר
 Martin Buber
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מ‘ בובר היה איש רוח, סופר, הוגה דעות ואף מנהיג ציונ י מובהק. הסמינר יתעסק ברוודים החשובים בהגותו של מ‘ בובר: פרשנות המקרא, פרשנות החסידות, התורה הפילוסופית שלו (ושורשיה), ובבובר כציוני ואיש מדיניות. התחומים ייבדקו הן בטכסטים של בובר עצמו והן בספרות המחקר עליו.
הנוכחות חובה.
Buber was a writer, interrpeter, philosopher and zionist in one. The seminar will explore these different strands following his b iblical and chassidic interpretations, his philosophy (and it‘s sources) and the zionist-political attitude. This will be done by reading his own works (partially) and the scholarly work done so far.
0690-3752-01
 משיחיות בקבלה
 Messianism and Mysticism
ד"ר מרוז רוניתסמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  א'

משיחיות עשויה להיות דתית, פילוסופית או חילונית אבל לעתים מאוד קרובות היא כרוכה בעבותות במיסטיקה ובחזיונות, וכך היא הופכת להיות מוטיב מרכזי בתורת הסוד היהודית. החזיונות המשיחיים הללו ייחודיים מאוד במחשבתם הנועזת והעלאת דעות בלתי קונוונציונליות. בקורס זה נעסוק במבחר מתוך קורפוס עצום זה – ספר יצירה וספר זרובבל מן האלף הראשון; זוהר ור' שלמה מולכו מן האלף השני. עוד נעסוק בדמותו של המשיח המכזיב בסיפורו של ר' יוסף די לה  ריינה.

0690-3775-01
 אכילה רוחנית במיסטיקה היהודית
 Spiritual Eating in Jewish Mysticism
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  ב'

במסורות רבות כולל גם ביהדות נחשבות האכילה והשתיה לפעילויות בעלת פוטנציאל רוחני ומיסטי רב אך מאידך גם לבעלי פוטנציאל ״חוסם״ או מקרקע. האכילה הרוחנית מתמקדת באכילה כפעילות בעלת פוטנציאל מיסטי ורוחני. פרקטיקת האכילה הרוחנית והמיסטית מתמקדת בשורה של במזונות שונים ומגוונים החל מאוכל רגיל הנאכל בהקשרים ליטורגיים וריטואלים שונים כולל בארוחות שבת ובחגים דרך המן שנאכל במדבר ומאכלים רוחניים אחרים וכלה באוכל אסכטולוגי הנאכל בגן עדן ולעתיד לבא ואף אנשים הניזונים מן האלוהות עצמה. בסמינר נעיין באופן בו המיסטיקה היהודית תופשת את נושא האכילה כמפתח להשגת שלמות וכמטאפורה לדבקות ואיחוד מיסטי באלוהות. בסמינר נדון בין היתר גם בכוונות האכילה שפיתחו המקובלים ובתפישות שונות של אכילה רוחנית ומיסטית החל ממקורות המיסטיקה היהודית הקדומה דרך קבלת המאה הי״ג והזוהר וכלה בקבלת המאה הט״ז והשבתאות.
נוכחות חובה, מטלה סיום: עבודה.

the seminar will analyze the theme of spiritual and mystical eating in Judaism emphasizing the practical and embodied elements of this tradition. the seminar will follow the different foods that are consumed during the Jewish mystical path and will analyze different understandings of mystical eating as a mystical technique and as a form of mystical communion and union.

0690-4200-01
 ספרות מסופוטמית והמקרא
 Mesopotamian Literature and the Bible
ד"ר דרשן גיאשיעור ותרוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  ב'
היצירה המסופוטמית הקדומה מספקת מקור חשוב להכרת העולם התרבותי שבו התפתחה היצירה המקראית ולהבנת הספרות המקראית ולשון המקרא. בקורס זה נחשפים הלומדים למבחר יצירות אכדיות מסוגות שונות, ומתנסים בקריאת קטעים מהן במקור האכדי. נדון בחשיבותם של מקורות אלו להבנת הספרות המקראית, ותוך כדי כך נתוודע אל יסודות הלשון האכדית וכתב היתדות. החיבורים שנקרא ייבחרו על פי זיקתם לספרות המקראית, ובהתאם לצרכי המפגש עם הלשון, כגון חוקי חמורבי ביחס לחוקי התורה, עלילות גלגמש ביחס לקהלת ט, כתובת סנחריב ביחס מלכים ב יח-יט (=ישעיה לו-לז) ונבואה ממארי ביחס לתפיסת הנבואה בישראל.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.
Ancient Mesopotamian texts serve as an important source for our knowledge of the cultural world in which biblical literature developed, and for our understanding of biblical texts and their language. This course exposes students to a variety of genres, familiarizing them with reading Akkadian and cuneiform. Each of texts selected is related to a particular aspects of the biblical corpus—the Code of Hammurabi with the Pentateuchal laws, episodes from the Epic of Gilgamesh with Ecclesiastes, Sennacherib’s inscription with 2 Kings 18–19 (= Isaiah 36–37), and Mari prophecy with Israelite prophecy.
0690-4263-01
 זהות וזרות ביצירה המקראית
 Identity and Alliance in Biblical Literature
פרופ רום שילוני דלית מריםסמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  ב'

היצירה המקראית בכל גווניה מציירת את ישראל כמי שבאו לארצם מן החוץ, ממסופוטמיה (אור/חרן) או ממצרים, לארץ מיושבת בעמים כנעניים. הסמינר מבקש להציג את עיצובה של תפיסת הזהות הלאומית של ישראל מתוך זרות למרחב התרבותי הסובב. הגישה המחקרית היא בינתחומית: תפיסות הזהות הלאומית במקרא יידונו מתוך עיון בגישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות של הגדרות זהות-קבוצתית שבהן נמתחים קוים ברורים של היררכיה וסטריאוטיפיזציה, היוצרים מנגנונים של בדלנות ושל קביעת אחרוּת. מנגנונים אלה בונים לגיטמציה של קבוצה אחת ודה-לגיטימציה של האחרת.
נעסוק בארבעה מעגלים של הגדרות לאומיות-קבוצתיות: (1) בין ישראל לעמים הכנעניים ולארם בסיפורי האבות: אברהם-יצחק ויעקב (פרקים מספר בראשית ודברים כו 5—10); הדרישות להיבדל משבעת העמים או מגויי הארץ בקובצי החוק בתורה (שמות כג, לד; ויקרא יח, כ; דברים ז). נתבונן באופן שבו מועתק הבידול מן העמים הכנעניים ומשרת עימותים פנימיים בישראל: (2) בין יהודה לישראל (מלכים ב יז); (3) בין הגולים מיהודה לבבל לנשארים בה בספר יחזקאל ובספר עזרא-נחמיה (יחזקאל טז לעומת כ; עזרא ט—י; נחמיה יג); (4) בין ישראל לשומרונים (מלכים ב יז 24—41; עזרא ד 1—4).
נוכחות חובה, מטלה סופית: רפראט או עבודה סמינריונית.

 Biblical literature throughout portrays Israel as arriving from the outside to their land, from Mesopotamia (Ur or Haran) or from Egypt, to a land settled by Canaanite peoples. This seminar presents the Israelite conception of national identity as being foreign to its cultural surroundings. The methodology is interdisciplinary: National conceptions of identity in the Hebrew Bible are discussed from the perspectives of social and psychological categories of group-identity definitions, where clear lines of hierarchy and stereotype are drawn, such that create conceptions of exclusivity and “otherness.” These constructions build the legitimacy of one group and the de-legitimacy of the other.
We will discuss four circles of national-group definitions: (1) Between Israel, the Canaanites and the Arameans in the forefathers stories (chapters from Genesis and Deut 26:5–10); the demand to separate from the seven Canaanite peoples in legal codices in the Pentateuch (Exodus 23, 34; Leviticus 18, 20; Deuteronomy 7). We will then look at the ways this separation is transformed to serve internal struggles within Israel: (2) Between Judah and Israel (2Kings 17); (3) Between the Judean exiles and those who remained in Ezekiel and in Ezra-Nehemiah (Ezekiel 16 and 20; Ezra 9–10; Nehmeiah 13); (4) Between Israel and the Samaritans (2Kings 17:24–41; Ezra 4:1–4).0690-4277-01
 הפואטיקה של השירה המקראית
 The Poetics of Biblical Poetry
סמינר רוזנברג206 ג'1200-1000 סמ'  א'
פרופ פוליאק מאירה
הקורס מבקש להקנות לתלמידים היכרות מתקדמת עם כללי היסוד של סוגת השירה במקרא, בתשומת לב להיבטי הלשון, הסגנון והמבנה הספרותי. טקסטים המייצגים שלבי היסטוריים שונים (השירה הקדומה, הלשון הקלסית של ימי הבית הראשון, והלשון המאוחרת של ימי הבית השני) ייבחנו לאור מקבילות מספרויות אחרות של העולם העתיק. אגב כך יידונו גישות בולטות בספרות המחקר לתופעות המיוחדות לשירה המקראית, כגון התקבולת לסוגיה וצמדי המילים, הסוגות המזמוריות, ייחודי תחביר ועוד.
הנוכחות חובה.
The seminar intends to acquaint students with the fundamental rules of the genre of poetry as attested in the Hebrew Bible, paying special attention to language, style and literary structure. We will examine texts that represent the archaic poetry, the classical ear of the First Temple period, and the late era of the Second Temple period. This will be done in the light of comparative material, i.e., parallel texts from other literatures of the ancient Near East. We will also discuss prominent theoretical approaches to key phenomena of biblical poetry, such as the parallelism and word-pairs, psalmodic genres, syntactic peculiarities, etc.
0690-4278-01
 הרנסנס והמקרא: סוגיות פרשניות
 The Bible in Jewish Renaissance Exegesis
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  א'
הסמינר לתואר השני מתמקד בפרשנות המקרא תקופת הרנסנס (בין המאות הארבע עשרה עד השש עשרה). במהלכו נבדוק כיצד פרשני המקרא היהודיים בני תקופה זו שינו את הגישות הפרשניות לטקסטים המקראיים, והחלו ליישם רעיונות של ביקורת היסטורית ופוליטית על המקרא. בנוסף, נעיין בהשפעה של האומנות הרנסנסית על התודעה של פרשנים אלה, כולל עליית ההומניזם והדגש על נפש האדם והאינדבידואליות שלו בפירושיהם למקרא.בסמינר יידונו פרושיהם של פרופיאט דוראן, דון יציק אברבנאל ועוד פרשנים יהודיים, אולם אנו נעיין גם בעבודות של פרשנים נוצרים, ובמקורות משווים נוספים להבנת השינויים בפרשנות על התנ"ך בתקופה זו.
הנוכחות חובה.
This MA seminar focuses on pertinent changes that occurred in Biblical exegesis during the Renascence period, among them the introduction of political and historical critical thinking into the reading and wider exegesis of the biblical text, especially by Jewish commentators such as Abravanel. We will also look into the artistic and other expressions such as humanism and individualism which underlie the new developments in biblical exegesis during this period, including in the work of contemporary Christian exegetes.

0690-4279-01
 תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים)
 The Septuagint to the Books of Kingdoms (Samuel-Kings)
ד"ר דרשן גיאסמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תרגום המקרא ליוונית הוא עד הנוסח החשוב ביותר של המקרא מלבד נוסח המסורה. במסגרת הקורס נקרא (בלשון המקור ובתרגום חוזר לעברית) מבחר פרקים בתרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) בהשוואה לעדי הנוסח האחרים, במיוחד נוסח המסורה ומגילות קומראן. נעמוד על שאלות של תולדות הנוסח, טכניקת התרגום ושאלות פרשניות, ונבחן לאורן את התפתחות היצירה הספרותית והמחשבה הדתית בספרים אלו.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
Alongside the Masoretic Text, the Septuagint—the Greek translation of the Bible—is the most important witness to the text of the Hebrew Bible. In this course, we shall read—both in the original language and in reverse Hebrew translation—a selection of chapters from the Septuagint to the Books of Kingdoms (Samuel–Kings), comparing these with other witnesses of the biblical text, particularly the MT and the biblical scrolls from Qumran. Discussing questions of textual history, translation technique, and hermeneutics, we shall trace the way in which the book was composed and its central religious beliefs.
0690-4280-01
 קהלת: אקזיסטנציאליזם מקראי על רקע ספרות החכמה
 Qoheleth: Biblical Existentialism against the Background of Wisdom Literature
ד"ר מזרחי נועםסמינר רוזנברג206 ג'1200-1000 סמ'  ב'
מכל ספרי המקרא, ספר קהלת הוא אולי הקרוב ביותר לרגישויות מודרניות ובמיוחד לזרם הפילוסופי הידוע בשם 'אקזיסטנציאליזם'. הסמינר יקנה כלים לקריאה צמודה בספר קהלת ולהבנת השקפותיו על רקע ספרות החכמה שהוא חלק ממנה, גם אם הוא משקיף עליה ממרחק ובמידה גדושה של ספקנות ואירוניה. בד בבד ננסה לראות כיצד קריאה בספר מבעד להגות מודרנית חושפת רבדים רעיוניים בלתי מוכרים בחיבור המקראי.
הנוכחות חובה.

Of all the biblical books, Qoheleth might be the closest to modern sensitivities and especially to the philosophical current of Existentialism. The seminar seeks to train students in close reading of the book of Qoheleth in order to properly appreciate its conceptions against the background of Wisdom literature, of which it is an integral part—even if viewing from a distance and ironically. At the same time, we will try to see how reading the book through the lens of modern philosophy exposes unrecognized levels of meaning within the biblical text.
0690-4281-01
 ספרות המקרא בראי המחקר הספרותי-קוגניטיבי
 Literary and Cognitive Approaches to Biblical Literature
ד"ר סוצקובר טליהסמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה יעסוק בשתי גישות מודרניות ונושקות לניתוח הספרות המקראית על סוגותיה: הגישה ספרותית והגישה קוגניטיבית. דומה שבראש מעייניהם של הנוקטים בגישות אלה הוא הצורך להבין את היחידה המקראית הנבדקת כיחידה בעלת שלמות פנימית. חלקים שנחשדו כמפריעים להרמוניה, נבחנים כאן מתוך ניסיון לעמוד על השלם שנוצר בהשפעתם. במהלך השיעור נעסוק בהבנת מונחי יסוד בתחום הגישה הספרותית ובתחום הגישה הקוגניטיבית, וביישום המונחים בתהליך קריאה פרשני. מושגים שיועלו לדיון מתחום המחקר הספרותי הם: הזרה, עלילה, דמויות, זמן ונקודת תצפית, ובתחום המחקר הקוגניטיבי יידונו הנושאים: דאיקסיס, קוהרנטיות (לכידות), סכמות, שדות סמנטיים, מטאפורות וז'אנרים. קורס זה יכלול מספר הרצאות אורח.
הנוכחות חובה.
The course discusses the two modern and close interpretational approaches to biblical literature: the Literary and Cognitive approaches. It seems that both approaches share a common premise that most biblical pericopes consist of an inherent unity. Thus, textual constituents which according to other methodologies are perceived as causing disharmony are here seen as contributing to content, meaning and textual coherence. Basic concepts of both approaches are introduced and applied. Concepts related to the Literary approach and raised for discussion are: foregrounding, plot, characters, time and focalization. Discussed concepts related to the Cognitive approach are: deixis, coherence, schemas, semantic fields, metaphors and genres.
The course will include several guest lecturers, who will share their interpretational approaches to the Hebrew Bible as well as their recent findings.

0690-4307-01
 מחקר הלשון המדוברת
 Spoken language research
פרופ יזרעאל שלמהסמינר ביה"ס לשפות501 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות501 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תיאור הלשון וניתוחה מתבסס בדרך כלל על נתונים מן הלשון הכתובה. אולם הלשון המדוברת, ודאי לשון היומיום, שונה במבניה מן הלשון הכתובה. מטרת הסמינר לבדוק במה. נשאל את עצמנו האם כדאי לנו להשתחרר מכבלי העיון בלשון הכתובה כדי להכיר בייחודה המבני של הלשון המדוברת, וכיצד נוכל לעשות זאת. נעסוק בעיקר בשאלה איך חוקרים לשון מדוברת. ננסה לזהות מבנים ולבדוק כיצד להכריע בשאלות שונות מתחומיו המגוונים של העיון הבלשני. נעיין הן ביסודות הסגמנטליים שבלשון (ההגאים, המורפימות, המילים והיחידות הגדולות ממילה, יחידות שיח ויחידות תחביר), והן ביסודות הסופרסגמנטליים (אינטונציה ויסודות פרוזודיים אחרים. מחקר הלשון המדוברת נעזר בכלים ממוחשבים, ואנו נעיין באופציות קיימות.
סמינר לתואר שני; פתוח לתלמידי כל הדיסציפלינות הבלשניות.
מטלות: רפראט בעל-פה; ניתוח הקלטות;  רפראט או עבודה סמינריונית.
הנוכחות חובה.

Linguistic description and analysis are commonly based on written language data. However, the structure of written language is radically different from that of the spoken one, notably spontaneous language. By exploring features and structures of spontaneous daily Hebrew, we will ask ourselves whether we need to detach ourselves from traditional notions of linguistic analysis so as to be aware of spoken language structures. We will mainly deal with methodologies for the study of spoken spontaneous language, looking into segmental (phonological, morphological, syntactic and discoursive) and suprasegmental (i.e, intonational or prosodic) features. The study of spoken language makes use of computerized tools, and we will look into several such options.
0690-4423-01
 סגנונות התרגום מהערבית היהודית מימי הביניים עד העברית החדשה
 Translation Styles From Judeo-Arabic From the Middle Ages to Modern Hebrew
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  ב'
 כבר בימי הביניים, חכמים יהודים שלא ידעו ערבית ביקשו לקרוא את הספרות ההלכתית והפילוסופית שנכתבה בשפה זו. במשך הזמן התפתחה שפה תרגומית חדשה שתרמה רבות לגיבושה של העברית הספרותית בימי הביניים. מלאכת התרגום התחדשה בעת החדשה תחת השפעת העברית המדוברת. בקורס זה נעיין בסגנונות התרגום השונים ונשווה בין אסטרטגיות תרגום שונות.
הנוכחות חובה.
Translation Styles from Judeo-Arabic from the Middle Ages to Modern Hebrew
Already in the Middle Ages, Jewish scholars who did not know Arabic wished to read the legal and philosophical literature that had been composed in that language. Over the years, a new translation idiom developed that contributed greatly to the consolidation of literary Hebrew in the Middle Ages. The process of translation was taken up again in the modern period, under the influence of modern spoken Hebrew. In this course, we shall examine different translation styles and compare differing translation strategies.
0690-4424-01
 עיונים בלשון התפילה והפיוט
 Studies in the Language of Teffila and Piyyut
פרופ כהן חייםסמינר רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הסמינריון עוסק בעיקר בצורות הלשון שבנוסח התפילה האשכנזי תוך עיון בחיבוריהם של מדקדקים אשכנזיים בני המאות הי"ז–י"ט, שעסקו בההדרת סידורי תפילה ובתיקון לשון התפילה ונוסחה: רבי שבתי סופר, זלמן הענא, יצחק סטאנוב, יעב"ץ, יצחק זליגמן בר, וולף היידנהיים ואחרים. דרך שיטתם ותיקוניהם נחשפת מסורת אשכנזית טובה של לשון חז"ל, וזו תידון בסמינריון על רקע הידוע כבר ממסורות אחרות.
במסגרת זו יוקדש עיון לפיוט הארץ-ישראלי הקדום וכפי שהוא בא לידי ביטוי בפיוטים שחדרו למחזור התפילות האשכנזי.
עוד יעוין בקורס בפיוטים שנשמרו בנוסח התפילה האשכנזי, בעיקר בפיוט הארץ ישראלי, על חידושיו, שהמנהג האשכנזי אימץ חלק גדול ממנו ובכך שימר אותו לדורות.
הנוכחות חובה.
Studies in the Language of Teffila and Piyyut 
This seminar will deal with works of Ashkenazic grammarians of the seventeenth to nineteenth centuries, who dealt with rectification of the language of prayer: the formulation and reprinting of prayer books by Shabbethai Sofer, Zalman Hanau, Isaac Satanow, Jacob Emden, Seligman Baer, Wolf Heidenheim and others. Through their methods and amendments, a good Ashkenazic tradition of Mishnaic grammar is exposed, and will be analyzed in this seminar against a background of knowledge from other traditions.
The course will also cover piyyutim that were preserved in the Ashkenazic liturgy, primarily those composed in Eretz Yisrael. The Ashkenazic custom adopted a large part of these piyyutim, thereby preserving them for generations.
0690-4431-01
 לשון, שירה, תודעה
 Language, Poetry, Cognition
פרופ סברן תמרסמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בסמינר יתוודעו התלמידים אל תאוריות וכלי ניתוח של הבלשנות הקוגנטיבית החדשה ויתנסו ביישומם על לשון השירה. יידונו תאוריות של שדות סמנטיים, מטפורה, עירובים , מרחק סמנטי, מנגנוני ריסון והגברה , מהלכים לוגייים ופסוודו לוגיים ואיזונים בשירתם של משוררים שונים כביאליק, טשרניחובסקי, אלתרמן, שלונסקי, לאה גולדברג, אבות ישורון, רביקוביץ, פגיס, ויזלטיר, וולך, משעול ביטון ואחרים. בתוך כך יוצע מבט על התפתחות הלשון הפואטית היצירתית במאה העשרים.
חובות: נוכחות רציפה ופעילה בשיעורים, הגשת רפראט או עבודה סמינריונית.

Language,  poetry,  cognition

The students will cope with 20th century cognitive linguistic theories such as semantic frames and fields, metaphor, blends, semantic distance, restraining and augmenting mechanisms, logic and pseudo-logic in the poetry of Bialik and Tshernichovsky, Alterman, Shlonsky, Goldberg, Yeshurun, Ravikovitch, Pagis, Viseltir, Wallach, Mish'ol, Biton and more. The Students will cope with these poems and will trace the development of Hebrew poetic creative language in the 20th century.
Requierments: Active participation, final or seminar paper.

0690-4622-01
 זיווג עם האל בסופיות ובחסידות
 Union with God in Sufism and Hasidism
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  ב'

 הסמינר יפתח בעיון בתרגומים לעברית של שירת האהבה המיסטית של ג'לאל א-דין רומי, המיסטיקן הפרסי-תורכי, ממוריה הגדולים של הסופיות - המיסטיקה המוסלמית. פתיחה זו תאפשר לבחון את הדמיון והשוני שבין עולמו של רומי לעולמם המיסטי של הבעש"ט והמגיד בסוגיית הזיווג והמגע עם האל המהווה את שיאה של החוויה המיסטית בשני העולמות הרוחניים שמיצגים השלושה. שאלת יסוד בחקר העולמות הללו קשורה לטיבה של הטרמינולוגיה המינית המאפיינת את הטקסטים המיוחסים לאישים אלו העוסקים במגע עם האל ובמהותה של האהבה המיסטית שבין החסיד לאל. במהלך הסמינר ייבחנו טקסטים מראשית החסידות המתייחסים למגע אינטימי עם האל ובמיוחד אלה המשווים מגע זה להתעוררות ואיחוד מיני. הנוכחות חובה.

Union with God in Sufism and Hasidism
Sexuality and Mysticism in the writings of Rumi, the Besht and the Maggid of Mezritch
This seminar will open with the study of Hebrew translations of the most important mystical love poems of Jalaluddin Rumi, the Persian-Turkish mystic and one of the great teachers of Sufism (Islamic mysticism). This introduction will enable a comparison between Rumi's mystical world and the spiritual world of the Baal Shem Tov (Besht) the founder of Hasidism and his student the Maggid of Mezritch concerning the meaning of their highest mystical experience. The question of the meaning of the sexual terminology characteristic to these mystical texts, is a fundamental one. During the seminar we'll study relevant texts from early Hasidism concerning intimate devotion toward God which compare this state to sexual arousal and union.
Course Task: Paper
0690-4723-01
 הזוהר ומחקרו
 The Zohar and its research
סמינר סמ'  א'

קורס זה מיועד לתלמידים מתקדמים בקריאת הזוהר. הוא שונה מכל הקורסים שהעברתי בעבר, ויעמוד בסימנו של ריבוד פנימי בזוהר והדיאלוג הפנימי הניכר בו.

מבנהו של הקורס מעוצב על פי המחקר החדש ביותר על ספר הזוהר, הטוען כי לזוהר יש מחברים רבים וכי הם לאו דווקא בני אותו הדור. בקורס נקרא בטקסטים אשר נכתבו בדורות שונים של חוג הזוהר (ובניסוח אחר - נקרא טקסטים מרבדים טקסטואליים שונים של הזוהר). מצד אחד נראה את מאפייניו הייחודיים של כל טקסט ומן הצד השני את הדיאלוג שהטקסט מקיים עם הדורות האחרים ועם בני דורו. 

הטקסטים הקדומים ביותר בהם נעיין יהיו 'מדרשו של ר' יצחק' וכן המתניתין; מדור ההמשך נעיין בסתרי תורה וגוף הזוהר; ולבסוף נעיין בתיקוני זוהר, אשר נכתב בראשית המאה הי"ד. המוטיבים המרכזיים שייעלו בטקסטים אלו יהיו א. משיחיות ב. תגובתם של חברי החוג לארועים הטרגיים בשנת 1280, הרתמותם של החברים לתנועת התשובה שהתעוררה בעקבות זאת, והשפעת ארועים אלו על היחס למיניות.

נוכחות חובה.

The Zohar and its research.
This seminar is designated for the advanced students of the Zohar and it is different from any of my earlier courses on the Zohar.

Where as Scholem contended that the Zohar was written solely by Moses de Leon and within a few years modern research claims that the Zohar was written by several authors over a long perios of time. In this course we will study different Zoharic texts from different generations empahsazing their uniqueness as well as the dialogue they have with each other.

Thus, we will read texts as early as the Matnintin and as late as Tikunei Zohar. these texts focus on messianism and sexuality.

0690-4725-01
 טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז
 Mystical Practices and Techniques in 16th century Kabbalah
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג207 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הסמינר המתקדם יתמקד בספרות הקבלית מהמאה הט״ז (מהמרכזים בירושלים ובצפת) בו נקרא מתוך ספרות המוסר הקבלית העוסקת בפרקטיקות מתקדמות להשגת שלמות דתית שבשיאה השגת רוח הקודש. בסמינר נעיין בשורה של מקורות קבליים העוסקים בטרנספורמציה דתית-רוחנית-מיסטית ונתמקד בעיקר בשלבים המתקדמים הכוללים שימוש בטכניקות מיסטיות מגוונות על מנת להשיג את השלמות המיסטית האחרונה והשראה רוחנית. בסמינר נעמוד על הקשרים של חיבורים אלה לספרות הקבלית הזוהרית והקבלה הנבואית ונתמקד בהיבטים החוויתיים והביצועיים של ספרות הטרנספורמציה הקבלית-מוסרית בקבלת המאה הט״ז הארץ ישראלית.
הנוכחות חובה.
In the advanced seminar I plan to read extensively from the 16th century Kabbalistic ethical writings and in particular from the parts describing and analyzing the advanced levels of mystical transformation leading to spiritual inspiration in the Ruch Hakodesh (divine spirit) and other mystical experiences. the seminar will emphasis the experiential and embodied elements of the Kabbalistic technique and its relation to Hallacha and Jewish liturgy

--
0690-4945-01
 בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות:במתכונת בית מדרש
 Between World: Bavli and Yerushalmi Berakhot
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג204 ד'1200-0800 סמ'  ב'
פרופ נעם ורד
בקורס נעסוק בסוגיות שונות ממסכת ברכות בשני התלמודים. הלימוד יתקיים במתכונת של בית מדרש. לקורס שתי מטרות: האחת היא היכרות עם עולם הליטורגיה החז"לי, תפילה וברכות; ואילו השניה, והעיקרית, הנה אימון בלימוד משווה של התלמודים ומקורותיהם. העיון ישלב אם כן יחדיו כלים שונים – הסטוריים, ספרותיים, תיאולוגיים ופנומנולוגיים – על מנת לפצח את חידת היחס בין התלמודים. בכל סוגיה וסוגיה נתחיל מן המקורות התנאיים, ואז נשווה בדקדוק את הבבלי והירושלמי ונראה כיצד כל אחד מן התלמודים מעבד את מקורותיו ומעצב מתוכם את הסוגיה ואת תמונת העולם העולה ממנה.
הנוכחות חובה.
In this course, we will deal with various sugiot from tractate Berakhot in both Talmuds. The study will be in the format of Beith Midrash. It combines two main goals: acquaintance with the liturgical world of the rabbis, prayers and benedictions, and practicing comparative study of the Bavli and the Yerushalmi.

0690-4946-01
 מוכסים, גזלנים,יהודים וגויים: בבלי, בבא קמא פרק י
 Tax Collectors, Robbers, Jews and Gentiles: Bavli Baba Qamma Chapter 10
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג204 ד'1200-0800 סמ'  א'
פרופ נעם ורד
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות במסכת בבא קמא, פרק הגוזל בתרא (קיא : - קיט:). הוא יתקיים במתכונת של בית מדרש, ויתעכב על היבטים שונים במשניות ובסוגיות, בהן:
הרקע ההיסטורי של הלכות המשנה – היחס אל השלטון, מוכסים, 'מסיקין', 'מכת מדינה'.
הריאליה של הסוגיה הבבלית: תקנת השוק, תיאור הישיבה הבבלית, דינא דמלכותא דינא, גזל ואבידת נוכרי.
וכן קטיגוריות הלכתיות-משפטיות שונות: קניין, יאוש, אחריות, נשבע ונוטל, "הרי שלך לפניך".
כן נבחן במהלך לימוד הסוגיות מושגי יסוד מתחום חקר התלמוד: המקורות התנאיים המשוקעים בתלמוד;
מבנה הסוגיות ועריכתן; פרשנות המשנה האמוראית והסתמאית; סוגיות מקבילות בירושלמי; תולדות הנוסח.
הנוכחות חובה.
The seminar will deal with a series of sugyot in this chapter, in the format of Beit Midrash interactive learning. We will inspect the historical background of the mishnaic legislation and the Babylonian discussions, and ponder various issues, among them judicial matters, the rabbinic attitude towards gentiles and the foreign government, the Babylonian yeshivah, the relationship between the Palestinian and Babylonian Jewish centers and more. The seminar will also grapple with problems concerning the research of Talmud, such as the creation and redaction of the Talmudic units, the development of the different versions, etc.
0690-4947-01
 אסטרולוגיה ומדע ביהדות העתיקה
 Astrology and Science in Ancient Judaism
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג208 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ד'1400-1200 סמ'  ב'
בניגוד לתקופה המודרנית, בה יהודים מרבים לעסוק במדע ולתרום לו תרומות חשובות, בעת העתיקה יהודים לא הרבו לעסוק בחשיבה מדעית או בהתבוננות אמפירית בעולם. למרות זאת, היו יהודים שהתעניינו במבנה היקום, ברפואה, באסטרולוגיה, ובטכניקות שונות של גילוי עתידות. במהלך הסמינר נבחן את שרידיה של הספרות המדעית היהודית מהעת העתיקה, כפי שנשתמרו במגילות הגנוזות, בספרות חז"ל, ובעיקר בגניזת קהיר, בה מצויים טקסטים רבים שטרם ראו אור. נתמקד בקריאה צמודה של הטקסטים הרלוונטיים - בארמית ובעברית - ונקרא גם תרגומים לעברית או אנגלית של טקסטים דומים ביוונית, בערבית, ובשפות נוספות. כמו כן נשאל האם, מתי ומדוע מותר לכנות טקסטים מהעולם העתיק "טקסטים מדעיים".
מטלות הקורס - חובת נוכחות, השתתפות פעילה במהלך הקורס, וכתיבת רפרט או עבודה סמינריונית בסופו.
In contrast with the Modern period, when Jews often are involved in science and contribute much to its development, in Antiquity Jews did not often engage in scientific thought or in an empirical observation of the world around them. And yet, some Jews displayed an interest in cosmology, in medicine, in astrology, and in different techniques of divination. In our seminar we shall examine the remains of the Jewish scientific literature of Antiquity, as preserved among the Dead Sea Scrolls, in Rabbinic literature, and especially in the Cairo Genizah, which preserves many such texts that have never been published. We shall focus on a close reading of the relevant texts - in Aramaic and in Hebrew - and we shall also read English and Hebrew translations of similar texts in Greek, Arabic, and other languages. We shall also ask whether, when, and why one may refer to ancient texts as dealing with ''science''.
Course requirements - active participation in class, and a research paper (referat or avodah seminarionit) at the end of the year.


0690-4948-01
 מיניות, פרשנות ומוסר
 Gender, Interpretation, Ethics
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1600-1400 סמ'  ב'
בעשרות השנים האחרונות חלה התעוררות הן בצד הפמיניסטי והן בצד החד-מיני שהביאה לפרשנות שונה - ולפעמים שנויה במחלוקת - של הטכסטים הקטנוניים המקובלים. בסמינר זה נבחון כמה מן הפרשניות האלה לאור המחויבות המוסרית של הפרשנים (לאו דווקא המחויבות הדתית - אלא המוסרית!). נשלב תאוריה בקריאה מגדרית של טכסטים בעיקר מן המקרא, ספרות הבית השני וראשית ספרות חז“ל.
הנוכחות חובה.
During the lkast decadex feminist and queer studies have brought about new interpretatio0ns of old, canonical texts. In this seminar we will cheque some of the theoretical ways of interpretation with regard to the ethical commitment of the interpretaor (not necessarily his or her religious commitment!) the seminar will fuse theoretical and textual discussions basically from the Hebrew Bible, 2nd Temple literature and the beginnings of Rabbinic writings.

0690-6205-01
 תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות
 Psalms and The Song of Songs: Literary and Exegetical Perspectives
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון מתקדמים ופתוח גם לתלמידי תואר שני המבקשים להעמיק את הידע בטקסטים הללו . מטרתו המרכזית היא להקנות הכרות עם סוגיות מרכזיות המעסיקות את ביקורת המקרא המודרנית ואת תולדות הפרשנות המקראית ביחס לשיר השירים ולתהלים. הקורס כולל גם לימוד טקסטואלי של פרקים נבחרים מספרים אלה, תוך דיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות ללשון, מבנה ספרותי, מעמדם כ"שירה" ומקומם בקורפוס הכתובים.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית
The course will introduce students to major topics in the study of the books of Psalms and Song of Songs through the prism of the history of their exegesis, from the Middle Ages to modern times. We will study specific chapters and compare them, as well as highlight aspects of language, literary structure, their "poetic" definitions and their place within the writings.
0690-7055-01
 סמינר דוקטורנטים לפילוסופיה יהודית ותלמוד
 Seminar for PhD Students in the department of Jewish Philosophy and Talmud
פרופ רוזן צבי ישיסמינר ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר זה מוקדש לכם הדוקטורנטים בשלבים השונים ומיועד לסייע בכתיבת העבודות, הן תמטית והן, ובעיקר, מתודולוגית. מטרה נוספת היא עידוד יצירת 'חברותא' (או 'קבוצת תמיכה') של דוקטורנטיות ודוקטורנטים במדעי היהדות, אשר כותבים בדרך כלל בבדידות מזהרת. לאחר כמה הקדמות מתודיות ותאורטיות, נעבור לגופי העבודות: לקראת כל שיעור נקרא טיוטת פרק של אחד התלמידים, ולאחר שהוא יוצג על ידי הכותב/ת נדון בו תוך קריאה משותפת בכיתה של ספרות ראשונית שבה דן הפרק. מי שעדיין אינם בשלבי כתיבה יוכלו להציג את התכניות והרעיונות שלהם ולקבל פידבק באוירה חברית ופתוחה.

הקורס (והציון למי שיזדקק לו) יהיה בנוי על קריאה, השתתפות ופרזנטציות.
 

 

 

 

Seminar for PhD Students in the department of Jewish Philosophy and Talmud
This seminar is a platform for discussing all things related to the writing of dissertations. Students will present drafts of chapters they work on (and struggle with) and we will discuss method, as well as textual and bibliographical issues. We will also use the seminar to foster a vibrant community of doctoral students in the department.