שנה"ל תשע"ו

0699-4004-01
 עריכת התרגום מאנגלית
 Workshop in Editing Translated Literature
ד"ר ברוך נחמהסדנה רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הסדנה היא לימוד מלאכת העריכה של ספרים מתורגמים מאנגלית לעברית. מלאכה זו מציבה שאלות רבות ומגוונות, כגון: שמירה על נאמנות למקור, קשיים שהשפה העברית מעלה, לשון נורמטיבית בתרגום לעומת המקור, העתקה נכונה של רובדי הלשון במקור, שמירה על טעמו של המתרגם ועוד ועוד. בשאלות אלה ואחרות אין טעם לדון בסדר מסוים, לכן תתמקד הסדנה בעבודה על טקסטים ובדיון בבעיות שעולות מהם. כל בעיה בטקסט תידון לאור דוגמאות נוספות של בעיות דומות שעלו בטקסטים אחרים. הטקסטים ייבחרו מתוך תרגומים מהשפה האנגלית (ספרות יפה וספרי עיון). מכלול הטקסטים יעלה מספר רב ככל האפשר של בעיות בתחומים שונים. לתלמידים יימסרו טקסטים מתורגמים שטרם עברו עריכה ולצדם העתק של המקור הכתוב אנגלית. התלמידים יערכו את הקטעים בבית, ועבודתם תיבדק במהלך השיעור. בתום הקורס ידעו התלמידים כיצד לערוך טקסט מתורגם, כלומר כיצד לאתר את הבעיות שבו וכיצד לפתור אותן.
הערות: מטלת סיום- בחינה.
  The workshop focuses on editing texts translated from English to Hebrew. Editing translated texts presents unique dilemmas and choices: Staying true to the original text vs. characteristics of the Hebrew language and culture; differences in grammar and normative language aspects; keeping the proper linguistic register, etc. During the workshop students will receive various texts and translations (Fiction and Non-fiction books, articles), edit them and analyze the problems that arise from these texts.
0699-4006-01
 עריכה מנהלית
 Workshop in Administrative Editing
גב' ולפה עידיתסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרות הסדנה ושיטות הלימוד מטרת הסדנה היא להכיר את קהילת השיח המנהלית. תיבחנה מטרות הכתיבה ויידונו האמצעים הלשוניים המשרתים את השגת התכלית הרצויה, כך שבסופו של דבר ישיג התלמיד יכולת עריכה הולמת של מסמך מנהלי המתאפיין בהעברה יעילה של המסר ובניסוח בהיר, מדויק וחד-משמעי תוך הקפדה על שימוש בעברית תקנית. בסדנה יושם דגש על הקניית כללים ועקרונות שיסייעו לכותב (ולאו דווקא לעורך) לשכלל את מיומנות הכתיבה בתחום הנידון; ינותחו מסמכים שונים זה מזה ותתורגל כתיבה של מסמכים מנהליים. ההתנסות והתרגול יחשפו קשיים אפשריים ובעיות שהכותב נתקל בהם בשלב תכנון המסמך, בארגון החומר ובעריכתו הסופית. ב. נושאי הלימוד הכרת קהילת השיח המנהלית סוגלים סגנוניים משלבים בלשון משיח דבור לשיח כתוב רמת הפורמליות של השיח יחסי מוען - נמען עקרונות שיתוף הפעולה בשיח המנהלי גורמים המשפיעים על תהליך בחירת המבע הלשוני ועל גיבושו גורמים המשפיעים על תהליך פיענוח המבע יצירת סביבה לשונית המסייעת להשגת שיתוף הפעולה של הנמען סוגים שונים של טקסטים כתיבה דיווחית, כתיבה מעריכה רכיבי מבנה ודגמים רטוריים של מסמכים שונים - ניתוח ומיפוי מסמכים מכתבים בנושאים שונים, דו"ח, פרוטוקול, נייר עמדה, תזכיר, נוהל, הוראות הפעלה.
The course deals with different strategies for achieving the optimal effectiveness of the administrative document, e.g. the position of ‘take home messages’ in the texts, phrasing headings, the role of the opening and concluding statements, etc. Furthermore, the course pinpoints and analyses linguistic errors in the texts that are studied in class, and suggests alternative and corrected versions.
The course is practical in nature, and is entirely based upon genuine administrative texts.
0699-4009-01
 עריכת דברי מדע
 Workshop in Editing Scientific Texts
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בסדנה זו ירכשו תלמידי תכנית העריכה את הכלים המיוחדים לעריכת טקסטים מדעיים ולהתקנתם (בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה), החל בחכמת ההפניה והרישום הביבליוגרפי וכלה ברזי הסגנון והמבנה של הטקסט המדעי.

  The aim of the workshop is to equip the students with the proper tools and knowledge required for editing and arrangement of scientific texts, especially in the fields of humanities and social sciences. The workshop focuses on text logic and structure as well as on formal writing regulations such as bibliography rules, footnotes and endnotes.
0699-4011-01
 עריכה נורמטיבית
 Workshop on Normatve Editing
ד"ר גרילק ליאורהסדנה רוזנברג106 ב'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המבוססים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית. הסדנה תתמקד בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי הפיסוק החדשים ובכללי התעתיק. נושאים נוספים שיידונו בה הם: סדר המילים במשפט וצירופי הסמיכות. כמו כן יושם דגש על הכרת המילון העברי מהיבטים אלה: צירופים כבולים, מילים שאולות, מילים נרדפות וסוגי הבידולים שביניהן. במסגרת הסדנה ייבחן יישומן של החלטות האקדמיה בטקסטים מסוגים שונים: ספרותיים, מדעיים, משפטיים וכיו"ב.
  The aim of the workshop is to familiarize the students with the rules of grammar and syntax of Modern Hebrew, rules that are mostly based on the decisions of the Academy of Hebrew Language. The workshop focuses on unvowelized Hebrew spelling, punctuation and transcription rules. Other matters dealt with in the workshop are word order and the construct state; and lexicographic issues such as idioms, synonyms and borrowed words. Implementation of Academy decisions will be examined in different types of texts: Fiction and Non-fiction, Juridical texts, etc.
0699-4017-01
 עריכת לשון השידור
 Workshop in Copyediting in Radio and Television
גב' שקלים-ליבוביץ צופיהסדנה רוזנברג106 ב'2000-1800 סמ'  ב'
הסדנה מתמקדת בהקניית היסודות בעבודתם של יועצי הלשון ברדיו ובטלוויזיה על מורכבותה וחשיבותה. היועצים מעצבים במידה רבה את דמותה של השפה העברית המשתקפת מבעד לשידורים, והשאיפה היא כי לשון השידור תהיה מופתית, ועם זאת – ערבה וקרובה לכלל ציבור המאזינים. משום כך, ומשום מגוון הטקסטים והסוגות המשמשים בשידור (חדשות, כתבות, פתיחים, קדימונים, זמרירים ופרסומות), היועץ נדרש למיזוג נכון של כל משלבי העברית בת ימינו, בדגש על ההגייה הנכונה המתבקשת מן הדקדוק, והכרעותיו צריכות שייעשו מתוך אוזן כרויה לעברית המהלכת בקרב דובריה ובזיקה להחלטות האקדמיה ללשון העברית בתחומי הדקדוק והמינוח.
 This workshop aims both to acquaint participants with the complex, vital role played by linguistic consultants to radio and television and to impart the requisite primary skills. To a large extent responsible for shaping the character of the Hebrew heard on public broadcasts, linguistic consultants aspire to inculcate the use of exemplary Hebrew and to ensure its engaging and accessible nature. Given the variety of texts and genres utilized—news, in-depth coverage, openings, promos, jingles, and ads—the linguistic consultant must strive to achieve an apt blend of contemporary Hebrew registers, without losing sight of the demands of correct pronunciation and grammar. In making their choices, linguistic consultants must balance the need for attunement to the nuances of everyday spoken Hebrew with the requirement to abide by Academy of the Hebrew Language decisions on grammar and terminology.
0699-4024-01
 שפת השיר
 Aspects of Poetic Language
ד"ר נוב עידיתסדנה רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הסדנה היא לחזק את "הכשירות הספרותית" של העורכים לעתיד: לחדד את רגישותם ולאפשר להם התייחסות מורכבת ורבת פנים ללשון באמצעות הטקסט השירי. לשם כך יוצגו היבטים שונים של לשון השירה, ביניהם: מה זה שיר? מה בין המבע הלשוני השירי למבע לשוני אחר (כגון פרוזה או כתבה בעיתון); מה בין "כשירות לשונית" ל"כשירות ספרותית". כמו כן נתייחס להיבטים מוסיקאליים בלשון השירה (מצלול, חרוז, ריתמוס, משקל) ולהשפעתם האפשרית על משמעות השיר ("האם יש לצליל משמעות?"), וכן ליסודות דקדוקיים ותחביריים ולהשפעתם על הפעילות האסתטית של הטקסט. המישור התיאורטי – הכרות עם תיאוריות יסוד בתחום חקר לשון השירה - ילווה את המישור המעשי: קריאה מדוקדקת וצמודה בטקסטים שיריים. האבחנות התיאורטיות ייושמו בטקסטים ספציפיים.
הערות: השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת עבודת גמר.

 

0699-4026-01
 עריכה עיתונאית בתקשורת הנדפסת והאלקטרונית
 Workshop in Editing News and Magazine articles in the Printe
גב' איזנברג דנהסדנה רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  א'
סדנה בעריכה עיתונאית בתקשורת הנדפסת והאלקטרונית
בסדנה נלמד לערוך ידיעות חדשותיות וכתבות דעה ומגזין המיועדות לפרסום בתקשורת הנדפסת והאלקטרונית. בעזרת ניתוח של מגוון טקסטים נעמוד על ההבדלים בין עריכה של כתבות למהדורה מודפסת ובין עריכה של כתבות לאתר, נדון בסוגיות העומדות לפני עורך התוכן ונציע פתרונות לבעיות השונות. את העריכה נתרגל הן מבחינת הלשון הן מבחינת התוכן והצורה (ארגון המידע, שכתוב, כתיבת כותרות, כותרות משנה, פתיחים וכדומה).
דרישות: התלמידים יתבקשו להביא לדיון בכיתה טקסטים מכלי התקשורת ולהגיש כמה טקסטים ערוכים במהלך הסמסטר. הציון הסופי ייצג את ממוצע הציונים של מטלות אלה.
Workshop in Editing News and Magazine articles in the Printed and Electronic Media
The workshop focuses on editing news items and magazine articles in the printed and electronic media. Through analysis of texts in class we will learn the unique characteristics of editing in each media, discuss the editor's challenges and suggests possible solutions. The students will practice language editing as well as content editing – organizing the information, rewriting, writing headline, subhead, opening etc.
Requirements: students participating in the workshop will be required to submit various texts edited by them, which will then be discussed in class. The final grade will represent the average grade of these assignments.
0699-4027-01
 תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת
 Planning and Production of Books and Magazines
מר פרץ שמואלסדנה רוזנברג105 ב'1400-1200 סמ'  א'
עריכה – זוהי ראשיתו של התהליך, ואחריתו – מוצר דפוס סופי: ספר, כתב-עת, ביטאון. עורכי כתבי-עת כלליים ומקצועיים, עורכי ביטאונים פנימיים, מוסדיים וכן עורכי ספרים – כולם מעורבים באופן ישיר, או באמצעות מפיק, בתהליך התכנון וההפקה.
בתוקף תפקידם, על העורכים להכיר את אפשרויות ההפקה ואת התהליכים השונים. עליהם לקיים תקשורת, תרתי משמע, עם המעצב, המקליד, הצלם, המדפיס והכורך. להכיר את תהליכי עבודתם ואת המונחים המקצועיים בנושאי הדפסה, צילום, אותיות, צבעים, נייר, כריכה וקביעת מחיר ההפקה.
הסדנא כוללת נושאים נבחרים בתחומי הפקות הדפוס, התהליכים והטכנולוגיה, ברמה הנדרשת לקיום קשר טוב עם המבצעים השונים, ולמעורבות בתכנון, בקרה ופיקוח על איכותו של הספר או כתב-העת.
Planning and production of books and magazines
0699-4028-01
 העברית הנורמטיבית הלכה ומעשה
 A;glk;a
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג106 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור רוזנברג106 ד'1800-1600 סמ'  ב'
 העברית הנורמטיבית הלכה ומעשה
בקורס יידונו היבטים תאורטיים ומעשיים בהתגבשות העברית הנורמטיבית. נלמד מושגי יסוד בהכוונת לשון, ונדון גם בתפקידו של עורך הלשון. נתוודע לעבודת ועד הלשון ולעבודתם של יחידים בראשית התגבשותה של העברית הישראלית החיה, ומשם נתקדם לפועלה של האקדמיה ללשון בהסדרת הדקדוק הנורמטיבי.
דגש מיוחד יינתן להיכרות עומק עם החלטות האקדמיה בדקדוק, בתחביר ובשימושי הלשון. נלמד את פסיקות האקדמיה בתחומים השונים, ונחקור את דרכי הפסיקה ואת הלבטים העולים בעבודת האקדמיה.
דרישות הקורס: נוכחות, עבודה פעילה במהלך הקורס, הגשת עבודה מסכמת.
Theoretical and Practical Aspects of Normative Hebrew
This course discusses the theoretical and practical aspects in the formation of normative Hebrew. It presents the basic concepts of language standardization, including a discussion on the role of a language editor. It will feature an examination into the work of the Committee of the Hebrew Language, as well as the work of personalities in the early days of the formation of the living Israeli Hebrew language. The course then proceeds to analyze the role of the Academy of Hebrew Language in establishing normative grammar. In particular, the course will study in-depth the Academy's decisions concerning grammar, syntax, and language use. The course will examine the rulings of the Academy in various fields, researching the ways in which the rulings are established, and identifying the numerous trends that have arisen in the Academy’s work.
Course requirements: full attendance, active work participation, and submission of a final-research paper.
0690-1001-01
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 Integrative Bibliographical Exercise
גב' פרי נחמיתתרגיל רוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  א'
התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי הוא תרגיל החובה המשותף לכל תלמידי שנה א' בחוג ללימודי התרבות העברית .המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטקסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית.
נוכחות חובה. מטלה סופית-בחינה.

 Integrative Bibliographic Exercise
The Integrative Bibliographic Exercise is an obligatory course for all students in the Department of Hebrew Culture Studies.This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.
0690-1001-02
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 Integrative Bibliographical Exercise
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 א'1600-1400 סמ'  ב'
התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי הוא תרגיל החובה המשותף לכל תלמידי שנה א' בחוג ללימודי התרבות העברית. המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטקסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית. 
נוכחות חובה. מטלה סופית- בחינה.


 Integrative Bibliographic Exercise
The Integrative Bibliographic Exercise is an obligatory course for all students in the Department of Hebrew Culture Studies  .This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.
0690-1203-01
 נוסחים ותרגומים של המקרא
 Versions and Translations of the Bible
ד"ר דרשן גיאתרגיל רוזנברג104 א'1200-1000 סמ'  א'
מטרת התרגיל להתוודע לעדי הנוסח העתיקים של המקרא ולדרכי השימוש בהם ובכלים המדעיים שפותחו כדי למצות את עדותם הטקסטואלית. מלבד נוסח המסורה, שהוא הטקסט העברי המשמש אותנו עד עצם היום הזה, נכיר גם מסורות נוסח עבריות אחרות (החומש השומרוני, מגילות מדבר יהודה) וכן את מסורות הנוסח המונחות ביסוד תרגומי המקרא שנעשו כבר בעת העתיקה (כגון תרגום השבעים ליוונית, או התרגומים הארמיים למיניהם). עדים אלה מלמדים על מגוון הצורות שלבשו הטקסטים המקראיים מאז העלאתם על הכתב, דרך מסירתם בידי מעתיקים מדור לדור עד לתקופת הדפוס. נלמד על תופעות טקסטואליות שהשפיעו על מסירת נוסח המקרא ועומדות ביסוד ההבדלים – שלעתים הם משמעותיים ביותר – בין העדים השונים. כמו כן נעיין במהדורות ביקורתיות של המקרא המציגות בפנינו מבחר של גרסאות, כל אחת לפי דרכה ובהתאם לגישה התאורטית של עורכיה לבעיות היסוד של ביקורת נוסח המקרא. הסוגיות השונות יידונו באמצעות ניתוח דוגמאות טקסטואליות קונקרטיות, תוך התייחסות להיבטי הלשון, הסגנון, התוכן וההקשר המשפיעים כולם על הערכת הגרסאות השונות.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.

 The course intends to introduce the ancient textual witnesses of the Hebrew Bible, as well as the ways and critical tools that were developed in biblical research in order to exhaust their textual testimony. In addition to the Masoretic Text, i.e., the received Hebrew text that is known to us today via Jewish tradition, we will learn about other Hebrew texts (the Samaritan Pentateuch, the Dead Sea scrolls) as well as textual traditions that underlie the ancient versions, i.e., translations of the Bible made already in Antiquity (e.g., the Greek Septuagint and the various Aramaic Targumim). These witnesses testify to the variety of textual forms that the biblical texts has assumed since they were first committed to writing, through their copying by successive generations of scribes, until the age of printing press. We will also learn about the range of textual phenomena that were operative in the production of these texts, phenomena that explain some of the many—and sometimes crucial—differences between them. Finally, we will learn to use various critical editions of the Hebrew Bible. Such editions present the reader with selections of variant readings, each in accordance with its peculiar methodology and with its editors’ approach to the fundamental problems of the textual criticism of the Hebrew Bible. All these issues will be discussed with the help of concrete textual specimens, taking into account linguistic, stylistic, thematic and contextual aspects, all of which affect the evaluation of the various variant readings.

0690-1212-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא(חלק א')
 Introduction to the Bible I: Exercise
מר כהן רוניתרגיל רוזנברג107 א'1600-1400 סמ'  א'

 בקורס זה, המלווה את חלקו הראשון של המבוא למקרא, נכיר את כ"ד ספרי המקרא. נלמד על הרעיונות המרכזיים של כל ספר, על זמן גיבושם של הספרים ושל החטיבות השונות ונתמקד בז'אנרים המרכיבים את ספרות המקרא: ההיסטוריוגרפיה, החוק, הנבואה, ספרות החוכמה והמזמורים. כמו כן נחשף לטקסטים שונים מן המקרא המהווים נקודות מפתח בחקר המקרא המודרני.
התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה

 

This course, which accompanies the “Introduction to the Hebrew Bible”, introduces the 24 books of the Hebrew Bible. We will learn about the main ideas of each book and their time of formation, while discussing the different genres that constitute biblical literature: historiography, law, prophecy, wisdom literature, and psalmody. In addition, we will read specimens of biblical texts which are considered to be “key texts” by modern biblical studies. The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.

0690-1213-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב')
 Introduction to the Hebrew Bible (II): Currents in Biblical
מר כהן רוניתרגיל רוזנברג107 א'1800-1600 סמ'  ב'
בקורס זה, המלווה את חלקו הראשון של המבוא למקרא, נכיר את כ"ד ספרי המקרא. נלמד על הרעיונות המרכזיים של כל ספר, על זמן גיבושם של הספרים ושל החטיבות השונות ונתמקד בז'אנרים המרכיבים את ספרות המקרא: ההיסטוריוגרפיה, החוק, הנבואה, ספרות החוכמה והמזמורים. כמו כן נחשף לטקסטים שונים מן המקרא המהווים נקודות מפתח בחקר המקרא המודרני.
התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

 
This course, which accompanies the “Introduction to the Hebrew Bible”, introduces the 24 books of the Hebrew Bible. We will learn about the main ideas of each book and their time of formation, while discussing the different genres that constitute biblical literature: historiography, law, prophecy, wisdom literature, and psalmody. In addition, we will read specimens of biblical texts which are considered to be “key texts” by modern biblical studies. The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.

0690-1215-01
 מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה
 Introduction to the Hebrew Bible: (I) the Literature and Its
ד"ר מזרחי נועםשיעור גילמן281 א'1400-1200 סמ'  א'
המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו הראשון של המבוא ("הספרות לסוגותיה") מציג את מגוון היצירות והסוגות שהשתלבו במקרא – ההיסטוריוגרפיה הקדומה והמאוחרת, החוק והסיפורת שבתורה, הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה – ומעמיד אותן על רקע הצורות הספרותיות, ההקשרים החברתיים העיקריים והתמורות ההיסטוריות שעדויות להם נתגלו במזרח הקדום. חלקו השני של המבוא ("המחקר לזרמיו") מתמקד בתהליכי ההתהוות והקנוניזציה של הספרות המקראית, ובעיקר בחיבור התורה והספרות ההיסטורית, כפי שנתגבשה הבנתם במחקר הביקורתי מאז ימי שפינוזה ועד היום. אגב כך ייסקרו גישות פרשניות עיקריות, למן הפרשנות הקדומה (שניצניה ניכרים כבר במקרא עצמו), עבור בזרמי הפרשנות של ימי הביניים, וכלה בתולדות המחקר הפילולוגי ובערעורים פוסט-מודרניים על יסודותיו ומסקנותיו.
הנוכחות חובה. מטלה סופית: בחינה.
הקורס פתוח לתלמידים מחוץ לפקולטה.
לא ניתן להירשם לחלק ב של הקורס ללא חלק א.
The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The first part of the Introduction (“The Literature and its Genres”) presents the variety of works and genres that were integrated into the biblical collection—early and late historiography, the laws and narratives of the Pentateuch, prophetic writings, psalmodic poetry and wisdom literature—and sets them against the background of the variety of literary forms, social contexts, and historical developments that emerged in the ancient Near East. The second part of the Introduction (“Currents of Biblical Research”) focuses on the processes of consolidation and canonization of biblical literature—first and foremost the composition of the Pentateuch and the historical works—and their understanding that crystallized in critical research since the time of Spinoza until the present day. The discussion will also introduce the main hermeneutic approaches to the Hebrew Bible, beginning with ancient exegesis (whose forerunners are already to be found within the Bible), through different schools of thoughts among medieval commentators, and ending with the history of philological investigation and some post-modern questioning of its presumptions and conclusions.
0690-1216-01
 מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו
 Introduction to the Hebrew Bible: (II) Currents of Biblical
ד"ר מזרחי נועםשיעור גילמן281 א'1400-1200 סמ'  ב'
המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו הראשון של המבוא ("הספרות לסוגותיה") מציג את מגוון היצירות והסוגות שהשתלבו במקרא – ההיסטוריוגרפיה הקדומה והמאוחרת, החוק והסיפורת שבתורה, הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה – ומעמיד אותן על רקע הצורות הספרותיות, ההקשרים החברתיים העיקריים והתמורות ההיסטוריות שעדויות להם נתגלו במזרח הקדום. חלקו השני של המבוא ("המחקר לזרמיו") מתמקד בתהליכי ההתהוות והקנוניזציה של הספרות המקראית, ובעיקר בחיבור התורה והספרות ההיסטורית, כפי שנתגבשה הבנתם במחקר הביקורתי מאז ימי שפינוזה ועד היום. אגב כך ייסקרו גישות פרשניות עיקריות, למן הפרשנות הקדומה (שניצניה ניכרים כבר במקרא עצמו), עבור בזרמי הפרשנות של ימי הביניים, וכלה בתולדות המחקר הפילולוגי ובערעורים פוסט-מודרניים על יסודותיו ומסקנותיו.
הנוכחות חובה. מטלה סופית: בחינה.
הקורס פתוח לתלמידים מחוץ לפקולטה.
לא ניתן להירשם לחלק ב של הקורס ללא חלק א.
The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The first part of the Introduction (“The Literature and its Genres”) presents the variety of works and genres that were integrated into the biblical collection—early and late historiography, the laws and narratives of the Pentateuch, prophetic writings, psalmodic poetry and wisdom literature—and sets them against the background of the variety of literary forms, social contexts, and historical developments that emerged in the ancient Near East. The second part of the Introduction (“Currents of Biblical Research”) focuses on the processes of consolidation and canonization of biblical literature—first and foremost the composition of the Pentateuch and the historical works—and their understanding that crystallized in critical research since the time of Spinoza until the present day. The discussion will also introduce the main hermeneutic approaches to the Hebrew Bible, beginning with ancient exegesis (whose forerunners are already to be found within the Bible), through different schools of thoughts among medieval commentators, and ending with the history of philological investigation and some post-modern questioning of its presumptions and conclusions.
0690-1218-01
 נביא אנטי-נביא: קריאה בספר יונה
 A Prophet Who is an Anti-Prophet: Reading the Book of Jonah
גב' בורובסקי רחלתרגיל רוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  א'
ספר יונה מהווה הזדמנות ללימוד סיפורו של נביא חריג במובנים רבים. בקורס זה נבחן את המסגרת המושגית של הנבואה הקלאסית ואל מולה נשווה את סיפורו המיוחד של יונה, אשר בעצם אפשר לראות בו דמות של "אנטי-נביא". במהלך הקורס נלמד את נבואת יונה לאנשי נינווה ונעמיק בדמות הגויים בספר; נבחן את יחסו של ספר יונה למוסד הנבואה ובעיקר לנבואות אמת ולנבואות שקר; נכיר את הז'אנרים השונים המרכיבים את הספר; נלמד את מגמתו התאולוגית של הספר לרבות רעיון התשובה ורעיון החסד האלוהי; נשווה בין ספר יונה לבין סיפורים אחרים במקרא העוסקים בנושאים דומים, ונתייחס למקומו של הספר במסורת היהודית המאוחרת. במהלך הקורס נכיר את השימוש בכלי המחקר העיקריים לניתוח טקסט מקראי בדרך הקריאה הצמודה: קונקורדנציה, מילונים, ספרי דקדוק, אנציקלופדיות. נוסיף לדיון את עדותם של עדי הנוסח השונים, ונכיר את השימוש בספרי פירוש מסורתיים וביקורתיים. הקורס כולל בוחן בקיאות קצר שייערך בשיעור השני, ושלושה תרגילים קצרים להגשה: שניים יינתנו במהלכו, ושלישי כמטלת סיום. הנוכחות חובה.
A Prophet Who is an Anti-Prophet: Reading the Book of Jonah
The book of Jonah offers an opportunity to study an unusual story of a prophet. The course will examine the conceptual framework of classical prophecy and compare it to the unique story of Jonah, who can actually be viewed as an “anti-prophet”. We will learn about the prophecy of Jonah to the people of Nineveh, and the book’s attitude to prophecy; we will explore the main aims of the book by examining the theological ideas of repentance and grace; and we will compare between Jonah and other biblical narratives and relate to the book’s place in later Jewish tradition. Students will be guided in the art of “close reading” of biblical texts. We will introduce research tools, such as concordances, dictionaries, grammar books and encyclopedias. We will also take into account the text-critical testimony of the ancient versions, and get to know Jewish Medieval exegetes and critical commentaries. The course includes a proficiency exam to be held at the second lesson, and three short assignments: two to be assignment.

0690-1300-01
 מבוא לבלשנות שמית
 Introduction to Semitic Languages
פרופ יזרעאל שלמהשיעור רוזנברג002 ד'1200-1000 סמ'  א'
 נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון; מהי משפחת לשונות; מהי לשון שמית. נדון גם בנושאים כגון: דמיון ושוני בין לשונות; משפחת לשונות, פרוטו-שפה ולשונות אחיות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים ללשונות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט .לאחר מכן נעסוק בשני ענפי עיון של הבלשנות השמית: הפונולוגיה והמורפולוגיה.
פונולוגיה, או תורת ההגה, הוא הענף העוסק בהגאי הלשון ותפקודם. יידונו עיקרי התורה הפונולוגית של משפחת הלשונות השמיות וייבדקו יסודות להשוואה היסטורית בין המערכות של הלשונות השונות.
מורפולוגיה, או תורת הצורות, עוסקת ביחידות הבסיסיות שבלשון שנושאות משמעות. נדון במערכות המורפולוגיות השונות בלשונות השמיות: כינויים; שם-העצם; הפועל על מבחר צורותיו, כולל נטייה לפי גופים, מערכת הבניינים, זמנים ואספקטים, דרכי הפועל. נבדוק את דרכי הבנייה של המילים בלשונות השמיות. 
 לתלמידי החוג- שיעור המבוא והתרגיל נלמדים כחטיבה אחת.
הנוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

 

 

 

 

 

 

 
Introduction to Semitic Linguistics
The course opens with basic questions about language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we shall then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic languages family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblance between languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic lamguages.
We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.

The final grade for the course is composed of a final exam and a number of assignments that will be given in the exercise.

 

0690-1300-02
 מבוא לבלשנות שמית
 Introduction to Semitic Languages
מר ברון רועיתרגיל רוזנברג104 ד'1600-1400 סמ'  א'
נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון; מהי משפחת לשונות; מהי לשון שמית. נדון גם בנושאים כגון: דמיון ושוני בין לשונות; משפחת לשונות, פרוטו-שפה ולשונות אחיות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים ללשונות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט .לאחר מכן נעסוק בשני ענפי עיון של הבלשנות השמית: הפונולוגיה והמורפולוגיה.
פונולוגיה, או תורת ההגה, הוא הענף העוסק בהגאי הלשון ותפקודם. יידונו עיקרי התורה הפונולוגית של משפחת הלשונות השמיות וייבדקו יסודות להשוואה היסטורית בין המערכות של הלשונות השונות.
מורפולוגיה, או תורת הצורות, עוסקת ביחידות הבסיסיות שבלשון שנושאות משמעות. נדון במערכות המורפולוגיות השונות בלשונות השמיות: כינויים; שם-העצם; הפועל על מבחר צורותיו, כולל נטייה לפי גופים, מערכת הבניינים, זמנים ואספקטים, דרכי הפועל. נבדוק את דרכי הבנייה של המילים בלשונות השמיות.
 לתלמידי החוג- שיעור המבוא והתרגיל נלמדים כחטיבה אחת.

 

 

 

 


Introduction to Semitic Linguistics
The course opens with basic questions about language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we shall then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic languages family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblance between languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic lamguages.
We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.

The final grade for the course is composed of a final exam and a number of assignments that will be given in the exercise.

 

0690-1400-01
 הלשון העברית לתקופותיה (שיעור)
 The History of the Hebrew Language
פרופ מוצפי יחזקאלשיעור ביה"ס לשפות001 א'1800-1600 סמ'  א'
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות מימיה המוקדמים ביותר ועד לימינו. מוצגים בה פניהָ השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית, המשמשת לכל צורכי החיים, והמדוברת בימינו בפיהם של למעלה מחמישה מיליון איש. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה. הקורס יכול לשמש כקורס בחירה לכלל תלמידי האוניברסיטה.
The History of the Hebrew Language
This course surveys the Hebrew language over its various periods from its earliest days to the present. The different faces of the Hebrew tongue over the annals of its history are presented – from the biblical era, through the period of the Second Temple (the grammar of Mishnaic Hebrew, the Talmuds and the Judean Desert Scrolls), Hebrew Piyyut and poetry, Hebrew in the shadow of Arabic, the grammar of early and late Rabbinic literature, the grammar of the Enlightenment and the language of the new Hebrew literature. The survey ultimately reaches contemporary Hebrew and sheds light on the wondrous phenomenon of the rebirth of the Hebrew tongue in spoken word as part of the Zionist endeavor and the transformation of Hebrew into a live and modern language used for all aspects of life, spoken these days by over five million people.

0690-1401-01
 הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)
 The History of the Hebrew Language
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 ג'1000-0800 סמ'  א'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The History of the Hebrew Language
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1401-02
 הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)
 The History of the Hebrew Language
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג102 ב'1800-1600 סמ'  ב'
התרגיל מלווה את השיעור "הלשון העברית לתקופותיה" ומשלים אותו באמצעות קריאה ועיון בטקסטים עבריים המציגים את פניה המגוונות של העברית כפי שנתגבשו במהלך הדורות – כתובות עבריות מתקופת המקרא (הכתובות בכתב העברי העתיק), קטעים מספרות חז"ל, מספרות המחשבה של ימי הביניים (העברית בצלה של הערבית) ומספרות ההשכלה והתחייה. כן עוסק הקורס בקריאה מונחית של מאמרים מדעיים הנוגעים בנושאים המועלים בשיעור.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
The History of the Hebrew Language
The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.
0690-1402-01
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  א'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar    
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1402-02
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar    
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1402-03
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג102 ד'1000-0800 סמ'  ב'
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Elementary Hebrew Grammar
The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

0690-1403-01
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ב'1000-0800 סמ'  א'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-02
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ד'1000-0800 סמ'  א'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1403-03
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 ג'1000-0800 סמ'  ב'
ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.
Elementary Hebrew Syntax   
The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.


0690-1410-01
 יסודות הלשון
 Basics of Linguistics A
ד"ר גונן עינתשיעור ותרוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  א'

 בקורס זה נלמד מושגי יסוד בתחום החקירה הבלשנית הכללית, ונתמקד בחקירת הלשון העברית. בקורס נפתח צוהר לדיון בכל אחד מתחומי הלשון העיקריים:
• פונטיקה ופונולוגיה • מורפולוגיה • תחביר • סמנטיקה • מילון
בתחומים האלה נדון בלוויית הדגמות מרובדי העברית השונים.
בצד השאלות העקרוניות נעסוק גם ביחידת לימודים מעשית שתיוחד לחיזוק השליטה בניתוח שורשים, בניינים ומשקלים.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
 

 In this course, we will get acquainted with fundamental terminology of general and Hebrew linguistics, according to various fields of research.
The course will review important milestones in the development of linguistics. Throughout the course we will open a window for each major linguistic field:
• Phonetics • Phonology • Morphology • Syntax • Semantics • Lexicology

In each of these areas we will deal with basic linguistic concepts and illustrate them with examples taken from Classical and Israeli Hebrew as appropriate. We will also study a practical unit, devoted to the analysis of roots, verbs, and patterns in Modern Hebrew.

0690-1611-01
 קריאה במורה הנבוכים(חלק א')
 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a)
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  א'
מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר יישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאולוגיה פואטית בסמסטר הראשון ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים' בסמסטר השני. 
נוכחות חובה. מטלת סופית: עבודה.
  Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a) 
This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology.  
0690-1612-01
 קריאה במורה הנבוכים (חלק ב')
 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part B)
פרופ אפטרמן אדםשיעור רוזנברג205 ד'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר יישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאולוגיה פואטית בסמסטר הראשון ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים' בסמסטר השני.
השתתפות בחלק ב` של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א`. 
נוכחות חובה. מטלת סופית: עבודה.  

 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part B)  
  This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology in the first semester and then move to an intensive discussion of the theology of the Guide in the second.
0690-1613-01
 מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים
 Introduction to Medieval Jewish Thought
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן282 ב'1600-1400 סמ'  א'

 המבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב (קורס סמסטריאלי) יתמקד בהגות הפילוסופית שנכתבה החל מהמאה העשירית על ידי סעדיה גאון ועד גדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים הרמב"ם. המבוא יתמקד בבעיות היסוד עמן התמודדו הפילוסופים היהודים בימי הביניים כגון בעיית אחדות האל, ההשגחה האלוהית, נבואה והתגלות, שלמות האדם והחוויה הדתית. במסגרת השיעור הסמסטריאלי נעמיד את ההגות היהודית בימי הביניים במאות הי'-י"ב בהקשר הפילוסופי הרחב יותר של הפילוסופיה היוונית והערבית תוך השוואה לזרמים הפילוסופים העיקריים שפעלו בסביבה המוסלמית והנוצרית והשפעתם העמוקה על עיצוב חיי הדת בימי הביניים.
דרישות: נוכחות חובה; קריאה והכנה של מקורות ומחקרים משיעור לשיעור; מטלה סופית: מבחן.

 The introduction to medieval Jewish philosophy (one semester) will focus on the emergence of medieval Jewish philosophy. Starting with Sadia Gaon, continuing with Shlomo ibn Gabirol, Yehuda Halevy up to Moses Maimonides, the introduction will present and analyze the basic ideas and issues dealt by Jewish philosophy and its impact on the development of new forms of Jewish religiosity. Special attention will be given to the impact of Platonic and Aristotelian philosophy on the articulation of medieval Jewish philosophy.

0690-1615-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')
 Introduction to Modern Jewish Thought (I): Who Is a Jew & Wh
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  א'

 לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של שפינוזה, משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
חלק א' שיילמד בסמסטר א' יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו בשאלה מהי היהדות במיוחד במהלך המאות השמונה עשרה והתשע עשרה.
בחלק ב' שיתקיים בסמסטר ב' נדון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

Introduction to Modern Jewish Thought (Part I) - Who Is a Jew and What Is Judaism
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
Part I of the introductory course in Modern Jewish Thought during the first semester will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism".
Part II, the continuation of the course in the second semester will probe the thought of A.D. Gordon, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel and Emmanuel Levinas, and consider new directions in modern Jewish thought.
Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.
0690-1616-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')
 Introduction to Modern Jewish Thought (Part II) - Who Is a J
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  ב'

 לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני.
ב. דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
השיעור יסתיים בדיון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
חלק ב' שיילמד בסימסטר ב' כהמשך לחלק א' יוקדש להוגי המאה העשרים, לדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות העכשוויות שפורטו לעיל.
השתתפות בחלק ב` של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א`.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

Introduction to Modern Jewish Thought (Part II) - Who Is a Jew and What Is Judaism
This introductory course in Modern Jewish Thought will focus on two main questions: The first question, "Who is a Jew?" will be examined in light of developments in the modern secular world and the place of religion after the French Revolution and the development of nationalism and historical philosophy. The discussion will relate to the ideas of Moses Mendelssohn, Nachman Krochmal, Heinrich (Zvi) Graetz, Moses Hess and the early Zionist thinkers.
The second question, "What is Judaism?", initially raised in the Theological-Political Treatise of Baruch Spinoza, will be examined in light of writings by Moses Mendelssohn, Samson Raphael Hirsch, Ahad Ha'am, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Mordecai Kaplan, Emmanuel Levinas and others.
The course will culminate with a discussion of modern directions in Jewish thought: The teleology of the State of Israel, the future of Jewish life in the Diaspora, the concept of Judaism as culture, Jewish feminism and the desire for renewal in Jewish life.
Part II of the introductory course in Modern Jewish Thought during the second semester will be devoted to the question "Who Is a Jew" and survey thinkers who dealt with the question "What Is Judaism", during the 20th century including Jewish thought after the holocaust, and contemporary issues.
Core bibliography: Julius Gutman, The Philosophy of Judaism; Nathan Rotenstreich, Jewish Thought in the Modern Age; Isaiah Berlin, Against the Current; Eliezer Schweid, Judaism and Secular Culture, Towards a Modern Jewish Culture, Judaism and Secular Culture, and History of the Philosophy of Jewish Religion, Volumes A-D.


0690-1617-01
 מנדלסון, כהן ובובר-קריאה בהגות יהודית מודרנית
 Mendelssohn, Cohen and Buber ? Readings in Modern Jewish Tho
מר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ג'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל רוזנברג205 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מנדלסון, כהן ובובר – קריאות בהגות יהודית מודרנית
הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים ארופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין הבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בתרגיל זה, נקרא בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר. ננסה להבין את הדרכים בהם שלושה הוגים אילו מנסים להתגבר על המתחים בין יהדות למודרנה ובין אוניברסליזם ופרטיקולריזם, ונחשוב על משמעות מאמציהם לזהויות יהודיות בנות ימינו.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

Mendelssohn, Cohen and Buber – Readings in Modern Jewish Thought
The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this course, we will engage in a thorough reading of Mendelssohn's Jerusalem, Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism and several texts by Martin Buber. We will focus on the way in which all three suggest to overcome the perceived dichotomies between Judaism and Modernity and between Universalism and Particularism, and reflect on the significance of their effort for contemporary Jewish identities.
0690-1701-01
 מבוא לתורת הסוד היהודית
 An Introduction to Jewish Mysticism
ד"ר מרוז רוניתשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1600-1400 סמ'  א'

 כיצד משחזרים את חזונו של יחזקאל וצופים במרכבה? כיצד חוזים בהיכל ה' עליו סיפר הנביא ישעיה? אלו הן חלק מן השאלות שהטרידו את המיסטיקאים היהודים באלף הראשון לספירה.נפתח את הקורס במוטיבים שהמסיטיקנים נטלו מן התנ"ך ומן הספרות החצונית כדי לבנות עולם רעיוני חדש ונדון במאפייניו של עולם זה – במסע הרוחני לעולמות עליונים, במאגיה שפיתחו וטיפחו, ב'מעשה בראשית' וב'מעשה מרכבה'.
אחר כך נמשיך ונבחן כיצד מתגלגלים רעיונות אלו ומשתנים באלף השני לספירה המונחים המרכזיים אשר יעסיקו מעתה את המיסטיקאים לא יהיו עוד היכלות ומרכבה אלא ספירות ואין סוף. עתה נעסוק בעמודי התווך של הקבלה – בספר בהיר, בספרות הזוהר, בתורות הקבליות המתפתחות בצפת של המאה הט"ז. בכל אחת מן התחנות האלו נדון בקשת שלמה של נושאים – למן מעמדם החברתי של הכותבים ועד לשאיפותיהם הרוחניות וחוויותיהם המיסטיות. מקום מרכזי יתפסו, כמובן, הדיונים בהגותם בענייני האל ועבודת האל ואגב כך יבואו בירורם של מושגי יסוד, כגון, הספירות, צמצום, שבירה, תיקון, צדיק וחסיד.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
 

0690-1707-01
 זוהר למתחילים
 Reading in the Zohar
פרופ אפטרמן אדםשיעור ותרוזנברג205 ב'1600-1200 סמ'  ב'

 ספר הזוהר, ספר הספרים של הקבלה, הינו היצירה הקבלית החשובה ביותר בימי הביניים. יצירה זו הינה מקור קבלי חשוב לעצמו ובה בעת מעיין נובע ממנו שתו מקובלים מיום חיבורו ואילך. מטרתו העיקרית של הקורס תהיה להכיר את עולמו הרעיוני והמיתי של הזוהר, את לשונו הסימבולית וסגנונותיו הייחודיים, ולהקנות ללומד יכולת התמצאות ראשונית בספרות הזוהרית. בהתאם לכך הקורס יתמקד בקריאה של חלקים שונים בספרות הזוהרית ובהיכרות עם עולמו הספרותי והרעיוני. במהלך הקורס נלמד גם להאזין לרבדים הספרותיים, המיסטיים והמיתיים שבזוהר, נכיר את החוגים הקבליים שמתוכם או בזיקה אליהם צמח, נבין את השפעתו על התפתחות הקבלה בדורו ובדורות מאוחרים יותר ונדון באופן משווה במחקר הקלאסי והחדש על ספרות הזוהר.
חובות הקורס:
חובת נוכחות, קריאה של סיליבוס בבית והכנה של מקורות לקראת לימוד פעיל בשיעורים.
הגשה של ״עבודת סיום קורס״ שתתמקד בניתוח ספרותי ורעיוני של מקור מהזוהר לבחירה.

 The course will introduce the Zoharic literature, its unique esoteric symbolism and mystical theology. The textual workshop will aim at introducing the students with the fundamental tools that will allow them to engage with the complex and sophisticated Zoharic text. In class we shall focus on reading primary sources and classic homilies from the Zohar.
Students are expected to prepare sources from class to class and read articles from the syllabus.
Students are expected to submit a short “final paper” in which they will analyze a Zoharic source of choice.

0690-1901-01
 חז"ל - ספרותם ועולמם
 Introduction to Rabbinical Thought
פרופ נעם ורדשיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  ב'
 סקירת ההיסטוריה של תקופת התנאים והאמוראים ותולדות אישים ואסכולות מרכזיים בתקופה זו. עיונים באופייה, מגמתה והגותה של ספרות חז"ל: המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה, וסוגיות בהלכה ובאגדה בשני התלמודים. 
נוכחות חובה,מטלה סופית- בחינה.
Introduction: The Sages, their World and Literature
The course will review the history and development of the rabbinic literature and describe prominent figures and schools which shaped it. It will examine the character, purposes and conceptions of the rabbinic works: the Mishnah, Tosefta, Halakhic Midrashim and Talmudim.
0690-1912-01
 מבוא לארמית בבלית (חלק א')
 Introduction to Jewish Babylonian Aramaic (part A)
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג105 ד'1400-1200 סמ'  א'

 קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית בבלית, הן במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד. הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן התלמוד הבבלי. דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס. חומר עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום, והוא מתבסס על מצב המחקר כיום.
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינת בית.

 This course aims to enable to participants to read texts in Jewish Babylonian Aramaic, both in printed editions of the texts and in manuscripts. The course is based upon the systematic study of the basic forms and selected readings from the Babylonian Talmud. Particular emphasis is placed upon the effective use of the grammatical aids that accompany the course. These aids have been prepared from the most accurate textual witnesses that are currently available, and are based upon the current state of research.

0690-1913-01
 מבוא לארמית בבלית (חלק ב')
 Introduction to Jewish Babylonian Aramaic (part b)
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג106 ד'1400-1200 סמ'  ב'

 קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית בבלית, הן במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד. הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן התלמוד הבבלי. דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס. חומר עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום, והוא מתבסס על מצב המחקר כיום.
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום-קטע לניתוח - עבודה. 

 

 

   This course is based upon readings of texts from various periods of Hebrew: the Qumran literature, the period between the two rebellions (70–135 CE), Rabbinic Hebrew, the Middle Ages and Early Modern Hebrew. The course will discuss the changes that entered the Hebrew language over the years, the influence of surrounding languages and the expansion of the Hebrew vocabulary in the Middle Ages and modern period.

0690-1915-01
 דרכי פרשנות המקרא במדרשי התנאים
 Interpretive Techniques in the Tannaitic Midrashim
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג102 ג'1800-1600 סמ'  א'
שאלת הפרשנות המדרשית היא מן החידות העיקשות ביותר בחקר ספרות חז"ל. באיזה מובן ניתן לראות בדרשות התנאים, הרחוקות מרחק רב מפשוטו של מקרא, פרשנות? הסמינר יבחן שאלה זו דרך ניתוח מדוקדק של מבחר דרשות בהלכה ובאגדה מתוך מגוון מדרשי התנאים. תוך כדי העיון נבחן מספר נושאים: טרמינולוגיה מדרשית, יחס לפרשנות המקרא בבית שני, עריכת המדרשים השונים ועוד. כמו כן נלמד להשתמש במהדורות מדעיות של המדרשים ובכלים ביבליוגרפיים שונים הקשורים להם. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
The question of Midrash as Exegesis is one of the most irritating riddles in rabbinic studies. Why does Midrash deviate so often from the simple meaning of the biblical text? Should we look at the bold Midrashic homilies as attempts to read and interpret scripture, or are the basic motivations of Midrash non-exegetical in nature? In what sense can we claim that Midrash interprets scripture? In this course we shall engage with these issues through a series of case studies, in both law and aggada, from the various Tannaitic Midrashim.
0690-1916-01
 בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות
 Between men and women, Jews and gentiles in tractate Yevamot
ד"ר ברנר איתמרשיעור ותרוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
כיצד ראו חז"ל את היחס בין גברים ונשים? מה היה להם לומר על 'האשה'? באיזה אופן תפסו את הפער בינם לבין העולם הנוכרי שסביבם? והאם ראו בחיוב את האפשרות לגשר על הפער הזה? סוגיות התלמוד הבבלי לפרק השישי של מסכת יבמות יוצאות מתוך פרשנות למשנה, וכדרכו של התלמוד מפתחות דיון עצמאי בשלל נושאים מרתקים. הקורס יתמקד בסוגיות נרחבות העוסקות ביחסי מגדר וביחסי יהודים-נוכרים, ויבקש להצביע על האופן שבו הפרקטיקה, השיח והאידיאולוגיה החז"ליים מתעצבים סביב סוגיות אלה ועל יחסי הכוח והמתחים התרבותיים החבויים בתוכן.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
Between men and women, Jews and gentiles in tractateYevamot
In what perspective did Chazal see the diversity between men and women? What would they say about 'the woman'? And in what way did they see the difference between themselves and the gentile world around them? The Talmudic suggiyot in Chapter VI of Bavli Yevamot suggests independent and fascinating discussions about a variety of issues. The course will focus on a broad range of issues dealing with gender relations and Jews-gentiles relations, and will seek to point out how the practice, the discourse and the ideology of Chazal were shaped through these issues and to reveal the power relations and cultural tensions concealed behind them.

0690-2212-01
 מבוא לפרשנות המקרא בימה"ב: זרמים והתפתחויות (א)
 Introduction to Medieval Biblical Exegesis (a)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  ב'

פרשנות המקרא היהודית זכתה לפריחה מחודשת בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. הקורס סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים ולאלה המקבילים בפרשנות הנוצרית למקרא ובפרשנות הקוראן. במהלך הקורס נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים. מקום מרכזי בקורס תופסת הגישה ה"ליטראלית" (הלשונית-ספרותית-היסטורית), המכונה גישת ה"פשט" בכתבי פרשני ארצות האסלאם (רבנים וקראים) מחד, ופרשני ארצות הנצרות (חבל הריין) מאידך.
נוכחות חובה. מטלה סופית: בחינה. 
 

 Jewish Bible interpretation flourished in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. The course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical models, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur’anic exegesis. Special focus will be given to the “literal” or “Peshat” schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course.

0690-2234-01
 אהבה במקרא: קריאה מגדרית
 Love in the Bible - Gender Reading
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג106 ג'1400-1200 סמ'  א'
בחברה פטריארכלית האשה תלויה בגבר בכול, לכן אהבה בחברה כזו מבוססת על מערכת יחסים בין כל-יכול לבין חסר-כול. במסגרת הקורס נעמוד על המשמעות החברתית והתרבותית העומדת מאחורי ייצוג האהבה בסיפורים, וזאת על רקע יחסי הכוחות בין המינים בחברה המקראית הפטריארכלית ובאמצעות מיון הכולל שלוש קבוצות: (א) אהבה של גבר לאשה: יעקב ורחל, שמשון ודלילה, שכם ודינה, אמנון ותמר; (ב) אהבה של אשה לגבר: מיכל ודוד, לאה ויעקב, דמות האהובה בשיר השירים ודמות המפתה בספר משלי; (ג) אהבה בין גברים המזוהה עם תפיסה של אחוות לוחמים ונאמנות: דוד ויונתן, דוד ואיתי הגתי. 
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

 Within the context of patriarchal society, women depend on men in all respects. As a result, love in such a society is based on a relationship between an omnipotent person and a helpless person. The course will explore the social and cultural meaning of the literary representation of love in biblical narratives, against the background of power-relations between the sexes in the biblical, patriarchal society, while utilizing a distinction between three groups: (a) the love of men to women: Jacob and Rachel, Samson and Delilah , Shechem and Dinah, Amnon and Tamar; (b) the love of women to men: Michal and David, Leah and Jacob, the beloved woman of Canticles and the tempting woman of Proverbs; (c) the love between men, identified with the concept of warriors’ brotherhood and loyalty: David and Jonathan, David and Ittai the Gittite.

0690-2236-01
 עם לבדד ישכון - האומנם?ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדו
 Biblical World and Other Ancient Near Eastern Cultures
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג205 א'1200-1000 סמ'  ב'

 הקורס סוקר את תרבויות המזרח הקדום (המסופוטמית, המצרית, האשורית, החתית, הכנענית), במטרה לתת פרספקטיבה תרבותית והיסטורית רחבה יותר על המקרא. הספרות המקראית תיבחן בהקשר של שאר תרבויות וספרויות המזרח הקדום תוך הצבעה על ההשפעות וזיקות הגומלין המשתקפות בז'אנרים הספרותיים השונים: בפרוזה, בשירה, בחוק, בספרות החוכמה.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.

 The Biblical World and Other Ancient Near Eastern Cultures
The course reviews ancient Near Eastern cultures (Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite) in order to get a broader cultural and historical perspective on the Bible. Biblical literature will be examined in the context of the other ancient Near Eastern cultures and literatures, paying attention to varied influences as reflected in different genres: prose, poetry, law, wisdom literature.

0690-2251-01
 לשון המקרא וסגנונו
 Language and Style in the Hebrew Bible
ד"ר מזרחי נועםשיעור רוזנברג208 א'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מתמקד בתחביר לשון המקרא, בתורת השיח ובסגנונות המיוחדים לסיפורת ולשירה שבמקרא. מטרת הקורס היא להנחות את הקוראים בטקסט המקראי להתמודד עם סוגיות לשוניות רלוונטיות לפרשנות המקרא, כגון: פיסוק הטעמים, איחוי פסוקיות ושיעבודן, תחביר הפועל ומערכת הזמנים, סדר מרכיבי השיח, וכן ניהול המידע בסיפר. כל זאת תוך חידוד האבחנה בין טקסטים מז'אנרים ספרותיים שונים (סיפורת לעומת שירה) ותקופות שונות (הלשון הקלאסית של ימי הבית הראשון לעומת הלשון המאוחרת של ימי הבית השני).
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה. 
 

 Language and Style in the Hebrew Bible
The course focuses on the syntactic and discourse analysis of Biblical Hebrew. It intends to guide the students in dealing with linguistic issues pertinent to the interpretation of the biblical text, such as the syntactic parsing implied by the accents and cantillation marks, the coordination and subordination of clauses, verbal morpho-syntax (tenses, aspects, and moods), word and constituent order, and information structure. This will be done by highlighting the importance of distinguishing between different genres (prose vs. poetry) and language phases (the classical language of the First Temple period vs. the late language of the Second Temple period).

0690-2270-01
 שכר ועונש בחיי היחיד והציבור ביצירה המקראית
 Retribution Conceptions in Personal and Communal Spheres wit
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג208 א'1400-1200 סמ'  א'

השכר והעונש הם תמה מכוננת ביצירה המקראית לסוגותיה השונות: החל בספרות החכמה, והמשך בסיפור, בהיסטוריוגרפיה, בשירה ובנבואה. נקדיש מחצית מן השיעורים לגמולו של היחיד, ומחצית לגמול הציבורי/הלאומי, ונדון בנושאים כגון: תפיסות הגמול בשירה המזמורית: השבח וההתרסה (תהלים לז; עג); שכר ועונש בספר איוב; מה מבדיל בין תפיסות הגמול האישי, המשפחתי, הקיבוצי, המיידי או המתמשך? שכר ועונש במעשה העריכה: סיפורי דוד; שיתוף הגמול הלאומי: שכר ועונש בכתיבה ההיסטורית של ספר מלכים ולעומתו ספר דברי הימים; מנגנונים של שכר ועונש בנבואות פורענות (מיונה ועד ירמיה ויחזקאל). המכנה המשותף לכל אלה הוא העיסוק בתפיסות השכר והעונש נוכח המציאות (בתקופות שונות) – בכל אלה חוזרת השאלה: האם וכיצד יעמדו התפיסות התאולוגיות במשברים האישיים והלאומיים?
נוכחות חובה. מטלה סופית- בחינת בית. 
 

 

0690-2282-01
 הנביא "מן הכהנים אשר בענתות" וספרו: קריאה בספר ירמיה
 The Prophet ?of the Priests at Anathoth? and his Book: Readi
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור ותרוזנברג208 א'1800-1600 סמ'  א'
ספר ירמיה מפגיש את הלומדים אותו עם תקופה סוערת בחיי יהודה באחרית שנותיה, ועם פעולתו של נביא המעורר סערת רגשות סביבו, הן של מעריצים והן של מתנגדים. הקורס נועד לתת בפני הלומדים כלים לקריאה צמודה של הטקסט המקראי, והוא מאפשר היכרות עם ספרות הנבואה הקלאסית ועם פעולתו של הנביא בחברה היהודאית של זמנו. נלמד פרקים נבחרים מספר ירמיה ובאמצעותם נכיר סוגות שונות בכתיבה הנבואית, היבטים מיוחדים לסגנונו של ירמיהו, סוגיות מרכזיות בתפיסותיו של הנביא ובמאבקיו עם בני זמנו, וכן נושאים הקשורים בהתגבשות ספר הנבואה ובמסירתו.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
0690-2294-01
 חבקוק ופשרו
 From Prophecy to Interpretation: Habakkuk in Qumran
ד"ר מזרחי נועםשיעור רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  ב'
חבקוק הוא מן הנביאים שרק מעט שרד מיצירתם, והמעט הזה כונס בספר תרי-עשר. אבל נבואתו, מסוף המאה השביעית לפנה"ס, נלמדה בעניין מיוחד בקרב חוגים אפוקליפטיים במאה הראשונה לפנה"ס, כפי שמלמדת מגילת 'פשר חבקוק' שנתגלתה בקומראן, והיא הדוגמה הקדומה ביותר הידועה לנו של פירוש רצוף לספר מקראי כלשהו. במהלך הקורס ננסה להבין את נבואת חבקוק בהקשרה ההיסטורי, סמוך לשלהי ימי הבית הראשון, בעזרת כלי המחקר הפילולוגי והספרותי-היסטורי. כמו כן נתחקה אחר האופן שהספר נקרא והתפרש מחדש בקומראן, בשלהי ימי הבית השני. אגב כך נתנסה בעצמנו בכתיבת פירוש מודרני, שנועד להנגיש לקהל בן זמננו את דברי הפשר הקדום.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.
From Prophecy to Interpretation: Habakkuk in Qumran
Habakkuk is one of the Minor Prophets, and the small portion that survived of his oeuvre is now part of the book of The Twelve. Still, his prophecy, originally produced at the end of the seventh century BCE, became the focus of special interest for apocalyptic circles during the first century BCE, as witnessed by the Pesher Habakkuk scroll, found at Qumran (1QpHab). This work is the oldest known example for a continuous commentary of any biblical book from antiquity. The course will attempt to understand Habakkuk’s prophecy in its historical context, at the end of the First Temple period, by using a range of analytical tools drawn from the realm of philology and literary-historical research. We will then attempt to trace the ways in which this book was read and reinterpreted in Qumran, at the end of the Second Temple period. We will also experiment in preparing a modern commentary that aims at rendering the ancient Pesher accessible to contemporary audience.

0690-2296-01
 ייצוגה של ממלכת ישראל בספר מלכים
 The Representation of the Kingdom of Israel in Biblical Hist
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג106 ג'1400-1200 סמ'  ב'
ספר מלכים הוא הספר המרכזי העוסק בהיסטוריה של עם ישראל מימי בית ראשון. ספר מלכים כולל מגוון של חומרים ספרותיים: סיפורי נביאים, מקורות ספרותיים שקדמו לחיבור, או שנוספו לחיבור מאוחר יותר (מקורות קדם-דויטרונומיסטיים/פוסט-דויטרונומיסטיים), מקורות כרונוגרפיים ועריכה. בחיבור זה, הנחשב לחיבור יהודאי, בולט במיוחד הייצוג הספרותי של ממלכת ישראל הצפונית. בקורס נעמוד על תפקידה של ממלכת ישראל ככלי להגדרת הזהות היהודאית. אנו נעסוק באופייה וייחודה של ההיסטוריוגרפיה המקראית הדויטרונומיסטית, נעמוד על המתח שבין היסטוריה ואידיאולוגיה, ונבחין בין חומרי המקור הקדומים (הקדם-דויטרונומיסטיים) לבין שכתובם ההיסטוריוגרפי באמצעות השוואתם למקורות חוץ-מקראיים, תוך מיקוד בטקסטים העוסקים בממלכת הצפון.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
The Representation of the Kingdom of Israel in Biblical Historiography
The book of Kings is the main source dealing with Israelite history in the First Temple period. Kings comprises a variety of literary materials: prophetic narratives, literary sources that either preceded the composition of Kings or proceeded it (pre-/post-Deuteronomistic sources), chronographic sources, and redaction. In this composition, which is considered to be a Judean one, the literary representation of the northern kingdom of Israel stands out. The course will focus on the function of this kingdom as a tool for defining Judean identity. We will study the character and uniqueness of biblical, Deuteronomistic historiography; we shall explore the tension between history and ideology; and we will distinguish between older sources (pre- Deuteronomistic) and their historiographical rewriting by comparing them to extra-biblical sources, focusing our attention on texts dealing with the northern kingdom.
0690-2297-01
 סיפורי בראשית: מסורות ומקורות
 The Stories of Genesis: Sources and Traditions
ד"ר דרשן גיאתרגיל רוזנברג106 א'1400-1200 סמ'  ב'
במסגרת הקורס נתחקה אחר המסורות והמקורות השונים המשוקעים בספר בראשית ותהליך חיבורו, תוך לימוד קווי הזיקה לרבדים ספרותיים אחרים בתורה ולספרות עמי הסביבה. בד בבד נדון במלאכת הסיפור של מחזורי הסיפורים על ראשית האנושות וסיפורי האבות וברעיונות המרכזיים המשתקפים מהם.
נוכחות חובה, מטלת סיום: בחינה.
The Stories of Genesis: Sources and Traditions
This course intends to trace the various traditions and sources embedded in the Book of Genesis, and its process of composition. We will study the book’s connection to the literary layers of other Pentateuchal books, and its relation to the literature of the ancient civilizations of the area. In addition, we will discuss the artistic and literary techniques of the authors of the stories of Genesis, and the central ideas reflected in them.
0690-2298-01
 קריאה בפרשנות ימה"ב: מגילת רות
 Reading from Middle Ages Exegetes: The Book of Ruth
מר ניר סיוןתרגיל רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  א'
מהותו של קורס זה היא קריאה אינטנסיבית בפרשני ימה"ב למגילת רות. בשיעורים נקרא את המגילה בליווי פירושי רש"י, רי"ק, ראב"ע, ר' יוסף כספי, רלב"ג, יפת בן עלי ועוד. לצד קשיים שונים העולים מן הכתוב, מגילת רות מעלה קושיות בתחומי החוק המקראי, המגדר ומעמד ה'אחר'. אנו נבדוק כיצד כל פרשן מתמודד עם שאלות אלה בדרכו, תוך הבלטת מעלותיה הספרותיות של המגילה. כך נתעמק בדרכי פרשנותו של כל פרשן ובשיח הגלוי והסמוי אותו הוא מנהל עם קודמיו.
נוכחות: חובה.
מטלת סיום: עבודה ושני תרגילים קצרים.
 
Reading Medieval Exegetes: The Book of Ruth
The essence of this course is intensively reading medieval commentaries on the book of Ruth. We shall read 'Ruth' accompanied by the commentaries of Rashi, Joseph Kara, Abraham ibn Ezra, Joseph Caspi, Gersonides, Yefet ben Eli and others. In addition to various textual difficulties, the book of Ruth problematizes Biblical law, gender and the status of the 'other'. We shall examine how each exegete deals with these problems in his own way, while emphasizing literary qualities of the book. We shall thus become acquainted with the modes of interpretation typical to the various exegetes and with the direct and indirect discourse between them.
Course evaluation: A term paper and two shorter exercises.
Attendance: mandatory.

0690-2303-01
 לשונות וכתבים במרחב השמי
 Languages and Scripts in the Semitic World
מר ברון רועישיעור רוזנברג103 ב'1200-1000 סמ'  א'
לשונות וכתבים במרחב השמי
עד המצאת מכשירי ההקלטה, הכתב היה המדיום היחיד ששימש לתיעוד שפות, ולפיכך הוא גם הממצא היחיד שיש בידינו למחקר שפות עתיקות. הטקסט הכתוב הוא גם התיעוד העיקרי של השפות החיות. על כן, בטרם נוכל לקרוא טקסטים ולנתח באמצעותם את השפות שבהן הם נכתבו, עלינו להכיר את המבנים של מערכות הכתב השונות ואת המגבלות שהן מציבות בפני הכותב, הקורא והחוקר.
בקורס זה נעמוד על הקשרים שבין השפות השמיות העתיקות והחיות לבין מערכות הכתב שלהן. נסקור את הכתבים השונים ששימשו במרחב השפות השמיות ובקרבתן: כתב היתדות המסופוטמי, הכתב המצרי, הכתבים העיצוריים השונים, האלפבית, הכתב האוגריתי, הכתב האתיופי ומערכות הניקוד השונות של הארמית, העברית והערבית. בתוך כך נבין גם כיצד הותאמו מערכות הכתב לשפות בעלות מבנה שונה זו מזו, ונלמד כיצד פוענחו כתבים עתיקים, אשר נשכחו ביחד עם השפות שאותן הם שימשו, לפני אלפי שנים.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Languages and Scripts in the Semitic World   
 Before the invention of the sound recorder, the written record was the only medium used to document languages, and it is therefore our only datum for the study of ancient languages. Texts are also the primary documentation form of modern languages. Hence, before we can read texts and use them to analyse the languages they documented, we must familiarize ourselves with the structure of various writing systems and the limitations they pose for the writer, the reader and the scholar.
In this course, we will become acquainted with the interconnections between Semitic languages, both ancient and modern, and their writing systems. We will survey the different systems that were used in the area in which Semitic languages were spoken and in its vicinity: Mesopotamian cuneiform, Egyptian Hieroglyphs, various consonantal scripts, the alphabet, the Ugaritic and Ethiopian scripts and the different vocalization systems of Aramaic, Hebrew and Arabic. In doing so, we will also understand how writing systems were adapted for languages of disparate structures, and learn how scholars deciphered ancient scripts that had been forgotten along with the languages they recorded, millenia ago.


0690-2304-01
 מבוא לארמית מדוברת
 Introduction to Spoken Aramaic
פרופ מוצפי יחזקאלשיעור ותרוזנברג107 א'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יחל בסקירה כללית של תולדות הארמית ושל כמה ממאפייניה העיקריים של הארמית הקלאסית, וימשיך בסקירת הארמית המדוברת על שלל טיפוסיה, לשונותיה וניביה. עיקר הקורס יעסוק בארמית המדוברת בכורדיסתאן ומצפון- מערב איראן, בתכונותיה העיקריות של ארמית זו תוך השוואה לארמית הקלאסית, ובהצגת הרבגוניות הדיאלקטולוגית שלה. הקורס יסתייע בהצגת חומרי אודיו ווידאו הכוללים ראיונות עם דוברי השפה, שידורי רדיו, סרטי עלילה וסרטי הנפשה (אנימציה). כמו כן יכלול הקורס מפגשים עם דוברי השפה .
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
לא נדרש ידע מוקדם בארמית או בבלשנות שמית.

Introduction to Spoken Aramaic  
The course begins in an outline of the history of Aramaic as well as some of the salient characteristics of the classical phases of this language. The following lessons are dedicated to modern Aramaic and its wide and diverse spectrum of regional idioms. The bulk of the course deals with the diversity of vernacular Aramaic dialects spoken in south-eastern Turkey, northern Iraq and north-western Iran. The main linguistic features of these dialects, often compared with classical Aramaic varieties, are the focus of most of the lessons. Audio and video recordings of Neo-Aramaic, including radio broadcasts, songs and films, are presented throughout the course. Aramaic speakers invited to some of the lessons present their native dialects. Knowledge in Aramaic or Semitic linguistics is not a prerequisite for this course.
0690-2306-01
 המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה
 Language and Society in Ethiopia
ד"ר טפרה אנבסהשיעור רוזנברג103 א'1200-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי השפה והחברה באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: סיווג שפות באתיופיה, שפת נשים, שפה של קבוצות מסוימות, אמהרית מעורבת, שמות פרטיים בשפות שונות, וכו'.
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לגשת לבחינה. 
 
 Language and Society in Ethiopia   
The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things classification of languages, women's language of avoidance, jargons, "sandwich" Amharic, naming systems in various languages, etc. .
0690-2308-01
 אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
 Ethiopia: History, Language & Culture
ד"ר טפרה אנבסהשיעור רוזנברג103 א'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, היסטוריה קצרה של אתיופיה, מאפייני תרבות, תרבות חומרית,
פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'. 
 נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינה.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לגשת לבחינה. 
 
Ethiopia: History, Language and Culture
Dr. Anbessa Teferra
The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things general information on Ethiopia, a general history of Ethiopia, features of Ethiopian culture, object language, Amharic proverbs, a brief history of Ethiopian Jews, etc.
0690-2400-01
 תורת ההגה
 The Phonology of the Hebrew Language
פרופ פלורנטין משהשיעור רוזנברג106 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג106 ג'1000-0800 סמ'  א'
הקורס סוקר בפירוט את המבנה ואת מצאי ההגאים של העברית העתיקה כפי שהיא משתקפת מבעד לטקסט המקרא. השיעורים הראשונים ( שישה-שבעה) מוקדשים למבוא שנסקרים בו העניינים הבאים: גבולות הזמן והמקום של העברית המקראית והמקורות המלמדים עליה; יסודות הפונולוגיה; פונטיקה; תהליכי לשון. הדיון בכלל סוגיות ההגה מתקיים לאור גישות בלשניות שונות זו מזו: סינכרונית, היסטורית והשוואתית. בדיון הסינכרוני מתברר מעמד העיצורים, התנועות וההטעמה כפי שהם משתקפים בייחוד בניקודם של בעלי המסורה הטברנים. הדיון ההיסטורי מתמקד באותן סוגיות אך מתחקה אחר תופעות הלשון ההגאיות בתקופות שקדמו לתקופת גיבושו של טקסט המקרא. העיון ההשוואתי פונה אל עדויות לשוניות שמחוץ לניקוד הטברני של המקרא, כלומר שפות שמיות אחרות (בייחוד ארמית וערבית), מסורות אחרות של העברית (ארץ-ישראלית, בבלית, תעתיקים, שומרונית) ומטרתו לחשוף את פניה המגוונים של העברית בימי הבית הראשון והשני.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
The Phonology of the Hebrew Language  
The course describes in detail the structure and inventory of the phonemes in classical Hebrew as reflected in the Biblical text. The first lessons (six or seven) are dedicated to an introduction which includes the following issues: Delimitation of time and place of Biblical Hebrew and its sources; introduction to general phonology; and phonetics. The discussions are pursued in light of different linguistic approaches: Synchronic, historical and comparative. Within the framework of synchronic discussion we analyze the status of consonants, vowels and stress as reflected in the vocalization of the Masoretes. The historical discussion scrutinizes the phonetic phenomena in the periods before the crystallization of the Biblical text. The comparative study refers to other Semitic languages (especially Aramaic and Arabic) and other traditions of Hebrew, and aims to reveal the grammatical structure of Hebrew during the periods of the first and the second temples.
0690-2401-01
 תורת הצורות
 The Morphology of the Hebrew Language
פרופ פלורנטין משהשיעור רוזנברג106 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג106 ג'1000-0800 סמ'  ב'
הקורס "תורת הצורות" הוא המשכו של הקורס "תורת ההגה" (המהווה תנאי קבלה לקורס זה). בקורס נסקרת המורפולוגיה של העברית המקראית. בשיעורים הראשונים (אחד-שניים) מתבררים מושגים בסיסיים הנוגעים לתורת הצורות: מורפמה, סוגי הצורנים (חבור, פרוד, גזירה וכו'), דרכי גזירה של מילים וחלוקה לחלקי דיבר. הקורס גופו מטפל בניתוחם ההיסטורי והסינכרוני של רוב חלקי הדיבר: כינויים, מערכת הפועל ומערכת השם. מקום מרכזי בקורס תופסת סקירה מפורטת של מערכת הפועל שבמקרא. לצד שחזורן של צורות עתיקות מתברר בקורס מעמדן הסינכרוני ותפקודן של הצורות הקיימות בעין ונדונות מהויותיהן של קטיגוריות דקדוקיות כגון מין ומספר. במהלך הקורס ובתרגילים הנלווים אליו מופנים התלמידים אל טקסט המקרא גופו, כך שבסופו פתוחות לפניהם דרכי הגישה אל הטקסט, מוכר להם דקדוק לשונו, והם מצוידים בכלים הבלשניים והביבליוגרפיים שיש בהם להרחיב ולהעמיק את הידע שקנו בקורס.
דרישות קדם: ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

The Morphology of the Hebrew Language  
This course continues the course "The Phonology of the Hebrew Language". During the course we discuss the main issues of Biblical Hebrew morphology. In the first lessons basic and general concepts of morphology are presented: Morpheme, word-derivations and parts of speech. We subsequently analyze mainly – but not only - the verbal system of Biblical Hebrew. Pre-Masoretic forms are reconstructed, and their synchronic status and function in the text itself are discussed. During the course and in the accompanying exercises the students address and analyze the Biblical text itself, and are also trained to use classical and modern research literature.
Prerequisites for Admission: Course – Phonology of the Hebrew Language .
0690-2402-01
 לשון חז"ל
 Mishnaic Hebrew
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  ב'

 הקורס מציג את עיקרי דקדוקה של לשון חז"ל בעיקר בתחומי תורת ההגה ותורת הצורות. הקורס מלוּוה בקריאה במשנה (על פי כתבי יד מעולים) שבמהלכה מוצגות תופעות לשוניות שונות שאינן עולות ממהלך ההרצאה.
דרישות קדם: הקורס "תורת ההגה".
הערות: נוכחות חובה.מטלת סיום-בחינה.

   The course presents the rudimental grammar of Mishnaic Hebrew, focusing mainly on phonology and morphology. The course is accompanied by Mishnaic readings (based on reliable manuscripts), which demonstrate different grammatical phenomena that are not raised in the lectures themselves.

 

 

 

 

0690-2404-01
 סמנטיקה
 Semantics
ד"ר סיידון ורדשיעור גילמן280 ג'1600-1400 סמ'  א'
הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות בו; שינויי משמעות של מילים על פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Semantics
The course deals with the classical issues within the theory of meaning: the various approaches to meaning; the expressive aspect of meaning and its sociolinguistic effects; semantic shifts; semantic relations; the influence of foreign languages on the structure of the lexicon.

0690-2405-01
 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית
 Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew
מר קיטנפלון טלשיעור ותרוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת השיעור היא הכרת תכונותיה הפונולוגיות והמורפולוגיות של השפה הערבית הספרותית בהשוואה לעברית (בעיקר המקראית). הקורס מבליט את חשיבותה הרבה של הערבית ותרומתה לעיסוק דיאכרוני בלשון העברית. הוא מקנה לבוגריו את היכולת להציג ניתוח דקדוקי לצורות לשוניות בערבית ולהשתמש במילון הערוך על-פי סדר אותיות השורש.
פונולוגיה
הכרת הגרפמים על-פי האורתוגרפיה הערבית: האותיות (כעיצורים ואמות קריאה), סימני התנועות וסימני עזר נוספים (שדה, המזה, וצלה וכו'), מבנה ההברה, סוגיית ההטעמה.
מורפולוגיה
בתחום הפועל: תצורת הזמנים, נטיית הגופים, הכרת מערכת הבניינים על הוראותיהם.
בתחום השם: טיפול בקטגוריות הדקדוקיות הקשורות בשם העצם – היידוע, נטיית הקניין, נטיית המין, נטיית המספר (יחיד, זוגי ורבים) ותופעת ה"ריבוי השבור" האופיינית לערבית, סימני היחסות. הצורות השמניות הגזורות מן הפועל (הבינוני ושם הפעולה) ושמות התואר הרלטיביים ("יא נסבה"). בקטגוריית תחליפי השם – כינויי הגוף וכינויי הרמז. 
אין לקורס דרישות קדם. רצוי ללמוד תחילה את הקורס "יסודות הדקדוק". 
נוכחות והגשת תרגילים חובה.
מטלת סיום- בחינה. 
 


 
 

  Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew   
The aim of the course is to present a review of the phonological and morphological characteristics of literary Arabic based on comparison with Hebrew. It manifests Arabic's profound contribution to the historic research of the Hebrew Language. During the course the students are acquainted with Arabic graphemes and orthography – e.g. the consonants and the vowels, the structure of the syllable, the intonation; Arabic morphology of the verb and the noun; and grammatical categories such as number, gender, person tense, define articles etc

0690-2407-01
 מדע הלשון
 The Science of Language
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה נעסוק באופני החקירה המדעית של הלשון.
בחלק הראשון של הקורס נבסס את הידע התאורטי בתחום החקירה הבלשנית: נסקור בקצרה נקודות ציון חשובות בהתפתחות החקירה הבלשנית בעולם ובבלשנות העברית, החל בהתעניינות הבלשנית בימי קדם, דרך העבודה הבלשנית בימי הביניים וכלה בהתפתחות הבלשנות במאה העשרים.
בהמשך נסקור את מחקר העברית בעשורים האחרונים, את ההתפתחויות בתחום ובשיטות החקירה.
יחידת לימוד נרחבת תיוחד לבלשנות המאגר (corpus linguistics) בארץ ובעולם.
בחלקו השני והעיקרי של הקורס נדון בסוגיות לשון מעשיות בהיבט חוויתי. נעסוק בהעמדת שאלת המחקר, בגיבוש שיטת חקירה ההולמת את שאלת המחקר, ונטעם גם מהתנסות מעשית בחקירה עצמה. בסוף כל יחידה נבחן את דרך הסקת המסקנות בהתאם למגבלות החקירה.
לאורך הקורס ילוו אותנו כמה תמות מרכזיות:
• ההבחנה בין עבודה מתארת לעבודה פוסקנית (נורמטיבית) – חתירה להצגה מדעית מתוך שמירה על הפרדה בין שני מיני העבודות;
• חקירה סינכרונית וחקירה דיאכרונית – הבחנה בין שני מיני התיאורים ודיון בשאלת דרכי חקירה נפרדות או משולבות;
• מחקר כמותי ומחקר איכותני בבלשנות העברית;
• מגבלות החקירה הלשונית – מה אפשרי ומה איננו אפשרי באמצעים העומדים לרשותנו.
בכל שיעור תינתן מטלת קריאה או תרגיל מעשי. בסיום הקורס תינתן עבודה מסכמת ובה יתבקשו התלמידים ליישם את עקרונות המחקר שנלמדו בקורס. 
הרישום לתלמידים שאינם תלמידי החוג, באישור המרצה בלבד.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
  The Science of Language 
 In this course we will discuss scientific methodologies of linguistic research.
In the first section of the course we will establish the theoretical knowledge in the field of linguistic investigation. Later we will review the Hebrew research in recent decades, and the developments in this field.
A special unit will be devoted to Corpus Linguistics in Israel and around the world.
In the second and main section of this course we will discuss practical language issues in an experiential manner. We will learn how to formulate the research question, how to choose an appropriate method of inquiry, and finally we will have a taste of a practical inquiry. At the end of each unit we will examine the way of reaching a conclusion considering the limits of the given investigation.
Throughout the course we will deal with several themes:
• The distinction between a descriptive and a prescriptive work
• Synchronic and diachronic investigation
• Quantitative and qualitative research in linguistics
In each lesson the students will be given a reading or a practical assignment.
At the end of the course they will be given a final paper, in which they will be asked to apply the concepts and methodologies learned throughout the course.
0690-2408-01
 העברית החדשה בהתגבשותה
 The Formation of Modern Hebrew
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג104 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בעוד שפות העולם זכו ברובן לרציפות היסטורית, העברית זכתה במהלך חייה לרציפות מוגבלת, והיא שבה לחיים מלאים כשפה אופפת כול רק במאה השנה האחרונות. בקורס זה נעסוק בהתגבשות העברית החדשה. נפתח את הקורס בתקופת ההשכלה ונתוודע לטקסטים כתובים בסוגות שונות. משם נמשיך לתקופת התחייה ולהתגבשות הנוסח. יחידה נוספת תיוחד לתחיית הדיבור העברי ולדיון בגורמים השונים להצלחת התהליך. נתעמק בעשייה של גופים ושל יחידים בתקופת תחיית הלשון, ונבחן בחינה טיפולוגית את הלשון שהתגבשה.
נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.
The Formation of Modern Hebrew
While numerous languages were in continuous use throughout history, Hebrew attained only limited continuity in its existence, returning to full use only during the last one hundred years. This course will address Modern Hebrew’s formation.
The course begins with the Haskalah period, and will present written texts from various genres. Then we will proceed to the Revival period of Hebrew, during which the language crystallized in written form. An additional unit will be designated for studying the revival of spoken Hebrew, along with a discussion on the various factors that contributed to this successful process. We will also study in depth the contribution of institutions and figures to the revival process, and we will examine the language that ultimately coalesced .
0690-2637-01
 ניטשה בירושלים: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה
 Nietzsche and the Jews
ד"ר גובני יובלשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  א'
ניטשה מצא עניין מיוחד בגנאלוגיה של הדת היהודית בכלל וביהודים בני זמנו בפרט. בפאזה המקראית של הדת היהודית הוא מאתר ביטויים נשגבים של הרצון לעוצמה. בפאזה הכהנית הוא מאבחן ניוון, התנכרות מן הטבע ושלילת החיים שהולידו מתוכם את הנצרות.
בפאזה הגלותית, הוא טוען, הצליחו היהודים לשחזר את העוצמה שאבדה להם דווקא מתוך הסבל שעברו. ולכן, בהיותם נקיים מן הרסנטימנט שהטילו ברודפיהם הנוצרים, ובעלי עוצמה קיומית שצברו בגלות, ניטשה מבקש להשתמש ביהודים בני-זמנו כמנוף לחילוצה של אירופה מן הניוון שבו היא שקועה. היהודים מצידם, ובמיוחד אלה שלקחו חלק בכינונה של התרבות העברית, אם כי לא רק הם, לא נשארו אדישים כלפי ניטשה. עבורם, הפילוסופיה שלו לא היתה כלואה בד' האמות של העיון הספקולטיבי אלא השתרעה על פני החיים עצמם, בין לחיוב ובין לשלילה. כמספר הדמויות שנמנו עם מחייביו או שולליו של ניטשה כך מספר הפרשנויות שניתנו לו. ברנר המתייחס לריבוי פרשנויות זה כותב: 'כל התורות רכות הן ואפשר ללוש בהן כאשר תלושנה הנשים בבצק'. ואכן, המון ידיים עבריות לשו בבצק הניטשאני, כל אחת על פי דרכה.
הקורס מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נבחן את ביקורת הדת של ניטשה, בחלק השני נעמוד על מקומם של הדת היהודית והיהודים בפילוסופיה שלו, ובחלק השלישי נתמקד בפולמוס הניטשאני שהתנהל בתרבות העברית, החל מברדיצ'בסקי שהיה נושא הדגל של הניטשאנים העבריים וכלה באחד העם שהסתייג מן 'הצורה הארית' של הפילוסופיה הניטשאנית ומן 'צעקתם של איזו צעירים בעלי דמיון, שאכלו בוסר בכרמי זרים ורוצים שתקהינה שני כל העם'
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Nietzsche and the Jews
The course explores Nietzsche's philosophical critique of religion in general and Judaism in particular. Nietzsche took a special interest in Judaism. In Judaism's biblical phase he detects sublime expressions of the will to power. In the clerical phase of the Second Temple era he diagnoses atrophy that gave rise to Christianity. And in the diasporic phase, he asserts, the Jews managed to reconstruct their lost power out of the very suffering they were undergoing. Nietzsche's aim, therefore, was to use contemporary Jews as levers with which to extract Europe from its degeneration.

0690-2638-01
 מבוא לחסידות ותנועת המוסר
 Hassidism and the Musar Movement
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה הוא מבוא כללי להכרת שתי התנועות הרוחניות החדשות שצמחו במזרח אירופה בשלהי המאה השמונה עשרה ובמאה התשע עשרה. הקורס יתמקד ברעיונות ובאישים מרכזיים ובסקירת ההתפתחות ההיסטורית של שתי התנועות. החסידות היא תנועה רוחנית חברתית שהציבה אלטרנטיבה הנהגתית להנהגה הרבנית של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה. ר' ישראל בעל שם טוב, המגיד ממזריטש, ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' פנחס מקוריץ ועשרות תלמידיהם חוללו מהפכה רוחנית-חברתית בעולם היהודי על בסיס תפיסת עולמם שהעמידה במרכז החיים הדתיים את ההתקשרות הרוחנית שבין אדם לאלוהים ובין אדם לצדיק ועדתו. תנועת המוסר מיסודו של ר' ישראל סלנטר הייתה תשובה רוחנית שצמחה מתוך עולמם של המתנגדים הלמדנים בליטא של אמצע המאה התשע עשרה וסופה. הקורס יוקדש להבנת קווי הדמיון והשוני שבין שתי התנועות ולבחינת טיב תרומתן ליהדות המאה העשרים וימינו.
ביבליוגרפיה נבחרת: גרשם שלום, השלב האחרון; משה אידל, החסידות בין אקסטאזה למאגיה; רון מרגולין, מקדש אדם; ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו; זאב גריס, ספר, סופר וסיפור; רחל אליאור, חרות על הלוחות; דב כ"ץ, תנועת המוסר; עמנואל אטקס, ר' ישראל סלנטר.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
Hassidism and the Musar Movement.
Prof. Ron Margolin
This course is a general introduction to two innovative spiritual movements that arose in Eastern Europe in the late 18th and early 19th century. The course will focus on the central figures and ideas of these movements and examine their historical development. Hassidism is a social and spiritual movement that offered an alternative leadership to the traditional rabbinical leadership of Eastern European Jewry. Rabbi Israel Baal Shem Tov, the Maggid from Mezeritch, Rabbi Yaacov from Polnae, Rabbi Pinchas from Koritz and many of their students generated a spiritual and social revolution in the Jewish world. This revolution was based on a worldview that put man's spiritual relationship to God, as well as to the Tzadik and his community, at the center of religious life. The Musar movement, founded by Rabbi Israel Salanter, was a spiritual response that arose from the world of the erudite Mitnagdim in Lithuania in the middle and late 19th century. The course will look at the differences and similarities of these two movements, as well as their contribution to Judaism in the 20th century and today.
Bibliography: Gershom Scholem, The Latest Phase; Moshe Idel, Hasidism: Between Ecstasy and Magic; Ron Margolin, The Human Temple; Tsippi Kauffman, In All Your Ways Know Him; Zeev Gries, Book, Writer and Story; Rachel Elior, Harut al Haluhot; Dov Kats, The Musar Movement; Emanuel Etkes, Rabi Israel Salanter.


0690-2639-01
 אמונה וספק (חלק א')
 Faith, Doubt & Disbelief (part a)
גב' ישראלי נועהשיעור רוזנברג103 ד'1600-1400 סמ'  א'
פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
Faith, Doubt & Disbelief ,part I
The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.
0690-2640-01
 אמונה וספק (חלק ב')
 Faith, Doubt & Disbelief (part b)
מר פוגל ג'רמישיעור רוזנברג103 ד'1600-1400 סמ'  ב'
פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.

Faith, Doubt & Disbelief, part II

The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.

 

0690-2643-01
 א.ד. גורדון כפילוסוף
 Jewish Secularism in the Philosophy of A.D. Gordon
ד"ר גובני יובלשיעור רוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  ב'
'אין רוח האדם יכולה, ודווקא במידה שהיא עמוקה בה במידה אינה יכולה, להירגע בלי דת', קבע א.ד. גורדון, שבהגותו כמו גם באורחות חייו היה אחד מחלוציה של התרבות היהודית החילונית שהלכה והתגבשה בראשית המאה העשרים בארץ ישראל. גורדון אמנם ניתק את עצמו מכבליה של הדת היהודית המסורתית אך הוא ביקש להמשיך ולהזין את ליבתה הרליגיוזית של התרבות היהודית באמצעות הפשר המיוחד שהוא הקנה לשיבתו של האדם אל הטבע. בקורס נעסוק בחילוניות היהודית בהגותו של גורדון באמצעות קריאה בספרו האדם והטבע.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Jewish Secularism in the Philosophy of A.D. Gordon
Aaron David Gordon (Russia Palestine, 1856 1922), became an iconic figure of the Zionist movement, both through writings that argue for the spiritual and transformative value of a life of labor, and through personal example. Gordon was one of founding fathers of the religious model of Jewish secularism. Gordon’s model is secular because it is founded on complete denial of the traditional revelation of a transcendent God, and a deep disappointment with the religious establishments. Therefore, it completely rejects the legal systems and dogmas of the historical religions. On the other hand, this model is based on a complete acceptance of the religiosity (not religion) which expresses the finite’s yearning for the infinite, or the human aspiration to unify with nature. This acceptance is based on the assumption that religiosity expresses a permanent and authentic need inherent in human existence.
0690-2712-01
 קריאה בטקסטים חסידיים
 Readings in Hassidic Texts
פרופ מרגולין רוןתרגיל רוזנברג207 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור זה מתבסס על שיעור המבוא לחסידות ותנועת המוסר שיילמד בסמסטר הראשון ויכלול עיון בתורות חסידיות של צדיקים בני הדורות הראשונים של החסידות ובהם המגיד ממזריטש, ר' מנחם מנדל מויטבסק, ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' פנחס מקוריץ ור' נחמן מברסלב. התורות תתמקדנה בסוגיות הבאות: טיבה של גאולת הנפש בראשית החסידות, מצבי קטנות וייאוש ומצבי גדלות ושמחה, היחס לעולם הזה ומשמעותו של העולם הבא, תפקידן של המצוות, ההבדל שבין מיסטיקה של יחיד למיסטיקה של קולקטיב, זיכרון, שכחה והתחיות.
מטלת סיום: עבודה
ביבליוגרפיה מחקרית: רבקה שץ אופנהיימר, חסידות כמיסטיקה, ירושלים 1973; משה אידל, חסידות בין אקסטזה למאגיה, תל אביב 2000; מנדל פייקאז', בין אידיאולוגיה למציאות, ירושלים 1994; רון מרגולין, מקדש אדם, ירושלים 2005 .
Readings in Hassidic Texts
This lesson is based on the introduction to Hassidism and the Musar movement which will be taught in the first semester. It will include an examination of Hassidic teachings by Tsaddikim of the first generations of Hassidism such as the Maggid from Mezrich, Rabbi Menachem Mendel from Vitebesk, Rabbi Yaakov Yosef from Pulna, Rabbi Pinchas from Koritz and Rabbi Nahman from Breslev. In our examination of the teachings we will be looking at, we will focus on the following issues: The nature of the salvation of the soul in early Hassidism, States of smallness and despair and states of greatness and happiness, the attitude towards this world and the meaning of the world to come, the role of the Mitzvot, the difference between the mysticism of individuals and the mysticism of the collective, memory, forgetfulness and revitalization.
Final Task: Paper
Bibliography:
Shatz-Uffenheimer, Hasidism as Mysticism; Idel, Hasidism; Piekaz, Between Ideology and Reality; Margolin, The Human Temple.

0690-2725-01
 הקבלה האקסטטית
 Ecstatic Kabbalah
פרופ אפטרמן אדםשיעור רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקבלה האקסטטית
הקורס יסקור את תולדות הקבלה האקסטטית החל מאמצע המאה הי״ג ועד המאה הט״ז. בקורס נקרא במבחר של כתבים המתארים טכניקות להשגת אקסטזה ונבואה. בקורס ינתן דגש על ניתוח החוויה המיסטית וההיבטים הביצhועים הנדונים במקורות הללו. כמו כן ננתח את ההשפעה של המקורות הפילסופים ובראשם הרמב״ם וכן מקורות צופיים בעיצוב היסודות המיסטיים הרדיקליים הבאים לידי ביטוי בספרות זו.
דרישות:
נוכחות מלאה חובה.
קריאה של מקורות ומחקרים מהסיליבוס והכנה של מקורות לקראת דיון בכיתה.
הגשה של עבודת ״סיום קורס״ שיכלול ניתוח של מקור מרכזי מהספרות הנדונה.
Ecstatic Kabbalah
The undergraduate course will provide the history and a textual survey of the development of ecstatic kabbalah from mid thirteen century to sixteen century. In the course we shall read some of the key sources and focus on the analysis of the variety of ecstatic and mystical experiences described in this literature. At the same time we shall investigate the mystical techniques and practices described in this body of literature. In our historical overview we shall address the different schools and individuals active in and around the ecstatic kabbalah and the impact of philosophy and Sufism on its mystical path.
Students are required to prepare sources in Hebrew from class to class and to read articles from the syllabus. A final paper analyzing one or two discussions of choice will be submitted at the end of the course.
0690-2904-01
 מכינה לתלמוד - סדר נשים
 Reading in Seder Nashim: Preparation for Talmud
ד"ר דוד יחזקאלתרגיל רוזנברג206 ג'2000-1800 סמ'  א'
בקורס זה נלמד סוגיות מסדר נשים שמבטאות את מכלול היחסים שבין הבעל לאשתו וביניהם לבין ילדיהם, החל מרגע השידוכין ועד לגירושין, עד ועד בכלל. נבדוק את השפעת הגירושין על החזקת הילדים ועל חובת מזונותיהם. הלימוד יהיה השוואתי לשיטות משפטיות קרובות.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.


Reading in Seder Nashim: Preparation for Talmud
In this course we shall study issues from the order of Nashim, discussing the various aspects of marital relationship. During the study we shall compare the rabbinic law to other, contemporaneous, legal systems.

0690-2911-01
 פרשנות אבות הכנסיה למקרא
 Patristic Biblical Interpretation in Its Relation to Its Rab
ד"ר מאך מיכאלשיעור ותרוזנברג103 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג103 ד'1800-1600 סמ'  א'

 לאבות הכנסייה הקדומים (ולא רק להם) הייתה בעיה ליישר קו בין האמור בכתבי ה"ברית הישנה" ובין אמונתם הנוצרית החדשה. בשיעור זה נעקוב אחרי כמה דוגמאות של פרשנות כדי להבין את השיטות ואת הגורמים לפרשנות המקרא הנוצרית הקדומה. נעמוד במיוחד על הנסיבות ועל הטכניקות אשר שמשו את ראשית הנצרות מעבר לכתבי הברית החדשה כדי לעצב עולם תאולוגי חדש. מאחר שנעבור את ספרות הבית השני לרוחבה הקורס משמש במידה מסוימת גם כמבוא לספרות היהודית בתקופת הבית השני.
נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.

The class intends to follow the techniques and reasons of early Patristic literature to interpret Old Testament writings the way the early fathers of the church choose and the implications of these interpretations for the study of interpreting Scriptures in general. Since by its very nature this class will include a variety of literature of the Second Temple Period to the students it may serve also as a kind of introduction to Second Temple Jewish literature.
0690-2932-01
 ספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו
 The Jewish Magical Tradition from Antiquity to Today
פרופ בוהק גדעוןשיעור רוזנברג205 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור רוזנברג205 ג'1600-1400 סמ'  ב'
למרות האיסור המקראי על כישוף, נחש, העלאה באוב וכדומה, רווחו בעולם היהודי פרקטיקות מאגיות רבות ומגוונות. בקורס זה נבחן את החקיקה המקראית והסיפורים המקראיים העוסקים בכישוף ובגילוי עתידות, ואת המאגיה היהודית בתקופת הבית השני, ובעיקר העיסוק הנרחב בכל הקשור בגרושי שדים. בהמשך נסקור את הפעילות המאגית היהודית בתקופה הרומית-ביזנטית והסאסאנית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקמיעות, קללות וקערות השבעה שנכתבו על-ידי או עבור יהודים, ואת יחסם של חז"ל לכישוף ולגילוי עתידות. בהמשך נעבור למאגיה היהודית בימי הביניים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בטקסטים המאגיים הרבים מגניזת קהיר ובכתבי יד אשכנזיים, ספרדיים וביזנטיים מימי הביניים. נתעמק בסוגיית היחס בין הספרות הקבלית וספרות הכישוף היהודית, ובין קבלה, "קבלה מעשית" וכישוף, נבחן את ספרות הכישוף היהודית שעלתה על מזבח הדפוס, ונסיים בעולמם של בעלי הכשפים היהודים בימינו, וביניהם הרב יצחק כדורי ז"ל.
במהלך הקורס נקדיש זמן רב לקריאה של טקסטים מאגיים יהודיים בעברית, בארמית, ובשפות נוספות (בתרגום לעברית).
חובות הקורס כוללות השתתפות פעילה בכיתה, סיכום ארבעה מאמרים, ובחינה מסכמת בסוף הקורס.
The Jewish Magical Tradition from Antiquity to Today
In spite of the biblical prohibitions against magic, divination, necromancy and so on, the Jewish world has always been rife with many magical practices. In this course we shall examine the biblical legislation and the biblical stories which deal with magic and divination, and study the Jewish magical tradition in the Second Temple period, especially in the realm of demons and exorcisms. We shall then examine the Jewish magical activity in Late Antiquity, as it emerges from the exorcisms, amulets, incantation bowls and other magical texts written by or for Jews at the time. We shall also examine the rabbis' attitudes towards magic. We shall then turn to medieval Jewish magic, as it emerges from the numerous magical texts from the Cairo Genizah and from Ashkenazi, Sephardi and Byzantine Jewish manuscripts of the Middle Ages. We shall then examine the relations between the world of Kabbalah, ''practical Kabbalah,'' and Jewish magic, and study the transformation of the Jewish magical tradition in the age of print, ending with the Jewish magical practices of present-day Israel, including those of the late Rabbi Yizhak Kadouri. The lectures will be conducted in Hebrew, and will include the reading of numerous Jewish magical texts.
Course duties include active participation in class, summarizing four academic articles, and a final exam at the end of the course.
0690-2947-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים-סוגיות נבחרות (חלק א')
 Reading Talmudic texts Workshop (part a)
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  א'
הסדנה תעסוק בלימוד פרק תלמוד או סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי, אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם מרצה או תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.
Reading Talmudic texts Workshop
In the workshop we will is read together selected topics from the Babylonian Talmud dealing with various aspects of the reflections of the sages on Jewish law and lore.
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

0690-2948-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים-סוגיות נבחרות(חלק ב')
 Reading Talmudic texts Workshop (part b)
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  ב'
הסדנה תעסוק בלימוד פרק תלמוד או סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי, אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתף גם תלמיד מתקדם שיכול להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. השיעורים יינתנו על ידי ד"ר שי ווזנר ומרצים אורחים (חלקם חברים בצוות בית המדרש עתים). ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Reading Talmudic texts Workshop
The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session.
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.
0690-3272-01
 השירה המקראית: לשון, סגנון ופואטיקה
 Biblical Poetry: Language, Style and Poetics
ד"ר מזרחי נועםסמינר רוזנברג208 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 א'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס מבקש להקנות לתלמידים היכרות מתקדמת עם כללי היסוד של סוגת השירה במקרא, בתשומת לב להיבטי הלשון, הסגנון והמבנה הספרותי. טקסטים המייצגים שלושה שלבי לשון (השירה הקדומה, הלשון הקלסית של ימי הבית הראשון, והלשון המאוחרת של ימי הבית השני) ייבחנו לאור מקבילות מספרויות אחרות של העולם העתיק. אגב כך יידונו גישות בולטות בספרות המחקר לתופעות המיוחדות לשירה המקראית, כגון התקבולת לסוגיה וצמדי המילים, הסוגות המזמוריות, ייחודי תחביר ועוד.
נוכחות חובה.
Biblical Poetry: Language, Style and Poetics
The seminar intends to acquaint students with the fundamental rules of the genre of poetry as attested in the Hebrew Bible, paying special attention to linguistic and stylistic aspects, as well as aspects of literary structure. We will examine texts that represent three chronolects: the archaic poetry, the classical language of the First Temple period, and the late language of the Second Temple period. This will be done in the light of comparative material, i.e., parallel texts from other literatures of the ancient Near East. We will also discuss prominent theoretical approaches to key phenomena of biblical poetry, such as the parallelism and word-pairs, psalmodic genres, syntactic peculiarities, etc.
0690-3273-01
 ישעיה מ-סו: שאלת האינטרטקסט ותולדות הפרשנות
 Isaiah 40-66: Intertextuality and the History of Exegesis
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג206 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 א'1200-1000 סמ'  א'
הסמינר יתמקד בספר ישעיה בכלל, ובמיוחד בפרקים מ–סו, המיוחסים על פי רוב לנביא ה"מנחם" שפעל בימי שיבת ציון, הוא "ישעיהו השני", מעמודי היסוד של ה"אוניברסליזם" המקראי והחשיבה המונותאיסטית. הספר עשיר באלוזיות לדמויות האבות וסיפורי הבריאה ויציאת מצרים, ואף בעיבודים שונים של חלקי סיפורים או מוטיבים הידועים לנו מהתורה. הנושאים יידונו בשלושה חתכים כללים אשר בכל אחד מהם תתאפשר כתיבת עבודות: שאלת המיקום של פרקים אלה בתוך ה"אסופה" של ספר ישעיה והמקרא בכלל (כגון יחסם לספרות המקראית מהתקופה הפרסית ובית שני); השימוש הספרותי שעשו מחברי הספר ועורכיו בחומרים מספרות התורה והבנת פועלו של הנביא ועורכיו כ"פרשנים פנים-מקראיים"; במקביל נבחן כיצד מתמודדת הפרשנות היהודית הקדם-מודרנית עם סוגיית הזהות ההיסטורית של ישעיהו ועם ההקשרים האינטרטסטואליים של הספר.
Isaiah 40-66: Intertextuality and the History of Exegesis
The Seminar concentrates on the book of Isaiah in general, and chapters 40–66 in particular, usually identified with the prophet(s) active in the Persian period. We will discuss topics such as the book’s redaction, its place in the biblical canon, its universalism and monotheistic thinking and its allusions to the stories of the Pentateuch, as well as how later Jewish exegesis conceived of these questions.

0690-3307-01
 אמהרית למתחילים
 Amharic for Beginners
ד"ר טפרה אנבסהשיעור ותרוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1200-1000 סמ'  ב'
האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.
Amharic for Beginners
Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Cushitic languages. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at beginners and intermediate level. Likewise reading of simple and intermediate level texts and listening of recordings in spoken Amharic will also be included.

0690-3309-01
 אוגריתית
 Ugaritic
פרופ יזרעאל שלמהשיעור רוזנברג107 ד'1200-1000 סמ'  ב'
אוגריתית היא לשון שמית צפון-מערבית שדוברה ונכתבה באלף השני לפני הספירה בעיר העתיקה אוגרית שלחופה של סוריה. לימוד הלשון האוגריתית הוא בעיקרו עיון מתודולוגי בשאלות של גילוי מבנה לשון מתוך נתונים מוגבלים: כתב עיצורי בעיקרו, מיעוט יחסי של טקסטים, והשוואה מתוך לשונות קרובות. 
נוכחות חובה, מטלת סיום עבודה.
ידע נדרש: שיעור מבוא כגון מבוא לבלשנות שמית, תורת ההגה ותורת הצורות של העברית, או קורס למתחילים באחת מן הלשונות השמיות.
Ugaritic is a Northwest Semitic language, discovered in ancient Ugarit, at the Mediterranean coast of Syria. The course will be based on methodological issues, involving comparative Semitic linguistics and suggesting textual comprehension out of limited sources.
Requirements: One of the following courses: Introduction Semitic Linguistics; Phonology and Morphology of Biblical Hebrew; or a basic knowledge of classical Arabic and/or Akkadian.


0690-3313-01
 אמהרית מדוברת
 Spoken Amharic
ד"ר טפרה אנבסהשיעור ותרוזנברג107 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1400-1200 סמ'  ב'
האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות חמיתיות. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.הקורס יסתייע בהצגת חומרי אודיו ווידאו הכוללים שידורי רדיו וטלוויזיה, סרטים קצרים. כמו כן יכלול הקורס מפגשים עם דוברי השפה שיוזמנו לכמה מן השיעורים.
דרישות קדם: הקורס "אמהרית למתחילים" .
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינת בית.
   Spoken Amharic
Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Hamitic languages. The course begins with the history of Amharic. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be discussed. Likewise Audio and video recordings of Amharic, including radio and TV broadcasts, songs, video clips, etc. are presented throughout the course. Amharic speakers could be invited to some of the lessons. Knowledge of basic Amharic including its script system is a prerequisite for this course.
Prerequisite: Completion of the course “Amharic for Beginners”
0690-3401-01
 תחביר לשון המקרא
 The Syntax of Biblical Hebrew
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג102 ד'1200-1000 סמ'  א'
הכרת התופעות התחביריות האופייניות ללשון המקראית ואשר ניכר בהן שוני מלא או חלקי מלשון ימינו.
הכרת מערכת הזמנים של הפועל המקראי, עיון תחבירי וסמנטי בדגמי משפטים פועליים ושמניים האופייניים ללשון המקרא, מבנהו של משפט הייחוד, הגישות השונות לניתוחו והתועלת הסגנונית שבשימוש בו, דרכים להבעת המודאליות, סוגי הצירופים השמניים ומשמעויותיהם, הכרת טעמי המקרא ותפקידיהם.
נוכחות חובה, הגשת תרגילים, מטלת סיום -בחינה.
The Syntax of Biblical Hebrew
The course introduces the characteristics of Biblical Hebrew in comparison with those of Contemporary Hebrew. It deals with the use of tenses and moods in Biblical Hebrew, the accents and their functions, the noun phrase: construct state, apposition and their meanings, the syntax and semantics of characteristic patterns of noun clauses and verbal clauses, the structure of compound sentence, its stylistic use and the main approaches to its analysis, modality and aspect in special kinds of sentences.
0690-3402-01
 ארמית מקראית
 Biblical Aramaic
ד"ר חזון רעיהשיעור ותרוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  ב'
הכרת הארמית של תקופת המקרא על דקדוקה ואוצר מילותיה, כפי שהיא מוצגת במסורת הטברנית של המקרא ותוך השוואה לעברית בת התקופה. בנוסף, הכרת מקורות ארמיים חוץ-מקראיים הקרובים בלשונם לארמית המקראית, כמו תעודות יב והמגילה החיצונית לבראשית.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

Biblical Aramaic
The course deals with the grammar and lexicon of the Aramaic parts of the Bible, most of which are chapters in the books of Ezra and Daniel. The grammar outlined throughout the course is according to the Tiberian vocalization of the text, and is accompanied with comparisons to Biblical Hebrew. Closely related texts such as papyri from Egypt and the Genesis Apocryphon of the Dead Sea scrolls are also read and examined.

0690-3403-01
 לשונה של הסיפורת העברית החדשה
 The Language of Modern Hebrew Literature: Prose
פרופ סברן תמרשיעור רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  א'
המהפכה התרבותית שעברה על העם היהודי, שהביאה גם לחזרתה של העברית לחיי שפה מלאים התרחשה ברובה בספרות: בכתבי עת, בקבצים, ברומנים ובספרים של יוצרים גדולים. השיעור יעקוב אחר נקודות ציון חשובות בתהליך זה. התלמידים יתוודעו אל בחירות עקרוניות ואישיות בתבניות לשון ואל תפקידן ביצירה הבודדת ובמהלך התפתחותה של העברית החדשה. ייסקרו מהלכים ובחירות סגנוניות של יוצרים בדור המשכילים כמשה מנדלסון, מאפו, מנדלי; בדור התחייה: אחד העם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר, גנסין ואחרים. ייבחן יחסה של העברית המתפתחת אל לשונות אירופה ואל רבדיה הקדומים של העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון הרבנית. עם התעוררות הדיבור בדור התחייה ואחריו החלו להיווצר יחסי גומלין בין העברית הספרותית הכתובה לבין לשון הדיבור על משלביה המתעשרים, יחסים אלה ייבדקו ביצירות של יוצרים מהעשורים האחרונים מאז מלחמת השחרור ועד ימינו. 
חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.
The language of Moderm Hebrew Literature: Prose
 The course follows milestones in the revolution in Modern Hebrew that has occurred mostly in periodicals, novels, and short stories from the turn of the 19th century. Personal stylistic choices and norms of writers such as Moses Mendelsshon, Abraham Mapu, Mendele, Bialik, Brenner, Gnesin, and more, will be introduced. We will examine innovative aspects of the emergent Modern Hebrew with its relation to the layers of Traditional Hebrew, as well as the ongoing development of new registers and the ever-growing lexicon.
Requirements: active participation, two term papers.

0690-3404-01
 לשונה של השירה העברית החדשה
 The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry
פרופ סברן תמרשיעור גילמן278 ד'2000-1800 סמ'  א'
לשון השירה נעה בין שני קטבים: בין השימוש הנורמטיבי בשפה על כלליה והגבלותיה, לבין החתירה לחידוש ולפריצת דרך המשקפת סגנון, זרם, דור ויוצרים יחידים. השיעור יעקוב אחר ההתעשרות של מגוון המבעים השיריים בעברית המתחדשת: מיל"ג ובני דורו דרך ביאליק, טשרניחובסקי, פוגל, רחל, ראב, בן-יצחק, אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, עמיחי, זך, רביקוביץ, וולך, הורביץ, ויזלטיר ובני דורם ועד משוררי ימינו. מספרם של המחקרים הבלשניים בלשון השירה הוא מועט, השיעור מבקש לתקן מצב זה ולצייד את התלמידים בכלי זיהוי וניתוח בלשניים. מטרת השיעור היא ללמד את התלמידים להפעיל כלים אלה בבואם לדון בטקסט הספרותי במישורי הצלילי, התחבירי, הסמנטי, הפרגמטי ומנקודת המבט של חקר השיח, כל זאת תוך שימת לב להקשרים התרבותיים וההיסטוריים של התופעות על רקע התפתחותה של העברית החדשה. יובלטו הזיקות של לשון השירה אל סוגות וזרמים בעולם וכן יחסיה המתעשרים בדורות האחרונים עם לשון הדיבור. 
 חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.

The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry
The language of poetry spans between two poles: the normative and the innovative use of language. The course offers linguistic tools for examining the emergence of Modern Hebrew poetry. Its lexical, syntactic, pragmatic, prosodic aspect are examined form a linguistic, and a historical point of view, pointing at the unique phenomenon of the returning of Hebrew to full life, as well as to its relations tendencies and styles in European poetry. The course begins with poets of the enlightenment era and ends in the present days.
Demands: active participation, two term papers.
0690-3406-01
 מדקדקי ימה"ב
 Medieval Hebrew Grammarians
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1600-1400 סמ'  א'
ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו. בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה. התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג' ויונה אבן ג'אנח. הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

 Medieval Hebrew Grammarians 
The course examines the status of biblical Hebrew over its various periods: how it was perceived in the period of Second Temple, by the grammarians of the Middle Ages and in the period of enlightenment; and what the nature of the debate was in modern times, as Hebrew became a spoken language again. The course deals with issues such as: is Hebrew a “natural” language; the unique status of Hebrew as both secular and holy tongue; the affinity between Jewish religion and Hebrew language; the connection between Hebrew language and Hebrew alphabet and writing; the source of the Hebrew language; the magical power of language; the limits of language innovation; and the rebirth of Hebrew language and the battle over it’s shape and form. These issues and others are discussed based on texts and writings from the above mentioned periods.
0690-3412-01
 פרגמטיקה
 Pragmatics
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג103 ד'1000-0800 סמ'  ב'
הצגת ענף הפרגמטיקה בבלשנות תוך עמידה על נקודות הזיקה והשוני בינו ובין הסמנטיקה; הכרת מושגי יסוד בפרגמטיקה והתוודעות אל תיאוריות מרכזיות; עיון בתופעות תחביריות וניתוחן מנקודת מבט פרגמטית.
דרישות קדם: השתתפות בקורס "סמנטיקה" 
נוכחות חובה.מטלת סיום בחינה.
Pragmatics
The course will start by presenting the interface(s) between pragmatics and semantics. It will continue by discussing major theories and methodologies within the pragmatic field. The final part of the course will be devoted to analysing syntactic material from a pragmatic viewpoint.
0690-3418-01
 קריאה בטקסטים קלאסיים
 Guided Reading in Classical Texts: The Methodology of Migra
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג106 ב'1600-1400 סמ'  ב'
קריאה בטקסטים קאנונים של העברית החל מהמקרא ועד ספרות ימינו, תוך הדגשת המאפיינים הלשוניים של כל רובד.
הרישום לשיעור באישור המרצה.
נוכחות חובה.מטלת סיום- עבודה.
0690-3450-01
 המערך המושגי והלקסיקלי של העברית
 The Lexical and Conceptual System of the Hebrew Language
פרופ סברן תמרסמינר רוזנברג204 ד'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת הסמינר להכשיר את התלמידים לחקור את היערכות המשמעים בתחומי תוכן שונים בתקופות שונות של העברית. התלמידים ילמדו להבחין בין מחקר סינכרוני של תחומי תוכן על זיקות המשמעים בהם (שדות סמנטיים), וכן ילמדו לערוך תיאור דיאכרוני המצביע על שינויי משמעות והטיית מוקדי העניין של כותבים ודוברים בתקופות שונות, תוך שימוש בפרשנות ובמילונים ההיסטוריים והאטימולוגיים. ייבדקו תהליכי משמעות והשפעות של שפות קרובות על העברית בתחומי תוכן ייחודיים כגון: מערך התחושות, הצבעים, מושגי מיקח וממכר, ניהול ושלטון, דת ואמונה, ביטויי מידע ומדידה, מושגים לוגיים, מושגי חלל-וזמן ועוד. מקום מיוחד יוקדש לתיאור קווי ההיסט המטפוריים בתוך השדות הנחקרים. כן ישורטט הקו בין מה שנוטה להיות יציב וקבוע במשך הדורות לבין תחומי משמעות הנוטים להשתנות והתגוון. מסגרתו התיאורטית של הסמינר היא של הסמנטיקה הלקסיקלית והסמנטיקה הקוגניטבית-מושגית. במהלך הסמינר יתוודעו התלמידים אל מחקרים עכשוויים בתחום, ויתנסו בעריכת מחקרים עצמאיים בקשרי משמעות בתוך תחומי תוכן נתונים.
חובות: נוכחות פעילה, עבודה סמינריונית או רפראט.

The lexical and conceptual system of the Hebrew language
The seminar aims at qualifying the students to investigate the structure of the lexical and conceptual structure of the Hebrew language form a diachronic (using all kinds of dictionaries) and synchronic (based on new cognitive theories) point of view. It will focus on certain semantic fields such as Truth, Colors Feelings, Space and Time, Norm, Difference, Negativity and more, as well as on metaphorical schemas and structures both universal and unique to Hebrew. The course will draw the line between the stable and the ever changing aspect of the lexicon as reflected in cognitive semantic theories.
Demands: active participation, seminar (or term) paper.
0690-3457-01
 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות
 Dialectology and the Living Semitic Languages
פרופ מוצפי יחזקאלסמינר רוזנברג204 ג'2000-1800 סמ'  א'
הקורס יחל בהקניית מושגי יסוד ובעיון תאורטי בדיאלקטולוגיה כתחום בלשני, וימשיך בסקירה של מרקם הלשונות והלהגים השמיים בני זמננו במרחב הדיבור הארמי, הערבי, הדרום ערבי והחבשי. ייבחנו תהליכים ותופעות הנוגעים להתפתחות דיאלקטים לא רק מן ההיבט הגאוגרפי אלא גם על בסיס אתני או עדתי-קהילתי,ובאשר לערבית גם על פי אופי התיישבותם של הדוברים-עירונים, כפריים ונוודים. נבחן היבטים סוציולינגוויסטיים המאפיינים וריאציות לשוניות, לרבות העברית הישראלית. נעמוד על המתודולוגיה הכרוכה בשרטוט מפות דיאלקטים ובניתוחן ונעיין באטלסים בלשניים ובשאלונים המשמשים מחקרי שדה שתכליתם מיפוי דיאלקטולוגי. כמו כן נדון בשיטת המיון הגנטי של שפות וצבירי-דיאלקטים.
נוכחות חובה.

Dialectology and the Living Semitic Languages
This seminar begins with theoretical aspects of dialectology, including key terms and principles related to this linguistic field. This will be followed by a discussion on the classification of languages and dialects and a survey of contemporary Semitic languages in the Aramaic, Arabic, South Arabian and Ethiopic speaking-areas. Various processes and features related to the development of geographical, communal and ethnic dialects will be discussed, along with the variability of Arabic dialects according to the nature of settlement - urban, rural and nomad. Sociolinguistic aspects of Israeli Hebrew shall also be examined, as well as contact-induced features which are the result of various influences among the Semitic languages themselves and between Semitic and other languages. Among the primary methodological aspects related to dialectology which will be acquired by the participants are the anaysis and charting of linguistic maps and atlases and the usage of questionnaires in fieldwork. Knowledge in Semitic linguistics is not a prerequisite for this course.
0690-3464-01
 סוגיות בעברית המדוברת
 Issues in Spoken Hebrew
ד"ר גונן עינתסמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  ב'

 בסמינר זה נעסוק בחקירת העברית המדוברת בת ימינו בהיבט סינכרוני. נפתח בסוגיות עקרוניות הנוגעות לניתוח קורפוס דבור (למשל אתגרים שונים בחקירה, השימוש בתמליל ובתעתיק), ונמשיך לדיון בסוגיות לשון בתחומי החקירה השונים. נתמקד בהיבטים מורפולוגיים שונים של העברית המדוברת, בהיבטים תחביריים, במילון ובשיח.
במהלך הקורס יתנסו התלמידים בעבודת שדה עם הקלטות ובניתוח עצמאי של תופעות. אפשר יהיה להרחיב את העבודות הללו לעבודות סיכום קורס ולעבודות סמינריונית.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה הגשת עבודה מסכמת או עבודה סמינריונית.
 

 Issues in Spoken Hebrew
This seminar addresses contemporary research into spoken Hebrew with a synchronic approach. The course begins with a look into general issues related to analyzing the corpus of spoken Hebrew (For example, various challenges in research, use of textual materials, and transcriptions), continuing with a discussion on linguistic issues in various research disciplines.
During the course, students will undertake fieldwork research through recordings and independent analysis of phenomena.
Course requirements: Active participation and submission of a final-research/seminar paper.
 

0690-3465-01
 עיונים במילונאות העברית
 Apsects of Hebrew Lexicography
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג204 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס ידון בדרכים השונות של המילונאות העברית מימי הביניים עד העת החדשה, וייתייחס לנושאים הבאים: היקף הקורפוס של המילונים, תפקידם וקהל היעד שלהם, המידע הדקדוקי שבהם, דרכי הצגת הניתוח הסמנטי, דרכי הבאת הציטוטים, עניינים אטימולוגיים והשוואתיים אחרים ועניינים היסטוריים.
נוכחות חובה.
Apsects of Hebrew Lexicography
This course will discuss the various approaches to Hebrew lexicography from the Middle Ages up to the present day, and will consider the following topics: the scope of the dictionaries’ corpus, their function and audience, the grammatical information that they contain, the method of presenting the semantic evidence, the method of presenting the citations, etymological and other comparative aspects, and diachronic aspects.
0690-3669-01
 ביקורת הדת של שפינוזה
 Spinoza's Critique of Religion
ד"ר גובני יובלסמינר רוזנברג212 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג212 ג'1200-1000 סמ'  ב'
ביקורת הדת של שפינוזה היא אחד מן הפרויקטים המקיפים ביותר והיסודיים ביותר בפילוסופיה של העת החדשה. במרכזו של פרויקט זה שפינוזה מבקש לתקן באמצעות הביקורת הפילוסופית את מושג אלהים של המסורת התיאולוגית. שכן התקפתו החזיתית והנועזת של שפינוזה על מושג אלהים של התיאולוגיה לא הובילה אותו למסקנה שמושג אלהים כשלעצמו הוא מושג שקרי, וככזה יש לבטלו מכל וכל. להיפך, תגליתו של שפינוזה הייתה שמושג אלהים הוא אכן מושג אמיתי ובעל חשיבות עליונה אלא שעד אליו הוקנה למושג זה פשר שגוי ומסולף. ולכן, על מנת לתקן את המושג המסורתי של אלהים שפינוזה מבקש לזקקו מכל סיגיה של האמונה התפלה ולצקת אותו לתוך תבניתה של התבונה. הקורס יוקדש לקריאה באתיקה, ולקטעים מתוך המאמר התיאולוגי מדיני.
נוכחות חובה.
Spinoza's Critique of Religion
Spinoza's critique of religion ranks among the most thorough and most comprehensive projects of modern philosophy of religion. Even though Spinoza's critique of religion is aimed at monotheistic religions in general, it is the Jewish religion and its fundamental concepts (prophecy, chosenness, divine law, and revelation) upon which he focuses. Spinoza is always mindful of the Jewish tradition in which he was brought up; whether its ancient biblical version or its later rabbinical and philosophical versions. The object of the course is a careful study of Spinoza's polemics with Jewish tradition while focusing on its theological and political context. To that end, we will undertake a close reading of the Ethics and we will read excerpts from the Theological-Political Treatise
0690-3670-01
 הבעש"ט ותלמידיו
 The Disciples of the Besht
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  ב'
שאלת זהותו של הבעש"ט ההיסטורי, מי היה ומה חידש, מנחה את חקר החסידות.
סמינר זה מבקש לבדוק מחדש את הנחות היסוד של הדיון ולבדוק את הבעש"ט כפי שתלמידיו הבינו אותו ומסרו את תורתו. אנו נעסוק בבעש"ט של ר' יעקב יוסף כץ מפולנואה שהוא האוצר החשוב ביותר של מובאות בשם הבעש"ט בחיבוריו 'תולדות יעקב יוסף ו'בן פורת יוסף'. במהלך הסמינר נקרא יחידות נבחרות מחיבורים אלו לאור השאלה מה למד ר' יעקב יוסף ממורו.

The Disciples of the Besht
The problem of the identity of the Besht and the originality of his teachings has directed the historical research of early Hassidism.
This seminar proposes to examine afresh the presuppositions of the scholarly discussion and take a close look at the Besht from his student's perspective: how they understood him and how they passed on his teachings. We will look at the Besh of Rabbi Jacob Joseph of Polonoye who is the great collector of the Besht's oral teachings in his works 'Toledot Yaakov Yosef' and 'Ben Porat Yosef'. In the course of the seminar we will conduct a close reading of key passages of these seminal works to see what Rabbi Jacob Joseph learnt from his teacher.
0690-3777-01
 קבלת האר"י
  Lurianic Kabbala
ד"ר מרוז רוניתסמינר רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקבלה לדורותיה נסמכת על שני אדנים – הזוהר וקבלת האר"י; למן הופעתם (כל אחד בדורו) התייחסו כמעט כל תורות הסוד אליהם ולא יכלו להתנתק מהשפעתם.
קבלת האר"י מורכבת מאוד ומשום כך אין קורסים רבים בישראל המתמקדים בה. בקורס זה ננסה נתמודד עם אתגר זה.
לקורס יהיו כמה צירים –
א. הציר ההיסטורי/ביבליוגרפי – הכרות עם הרקע ההיסטורי לפעילותו של האר"י ועם המקורות מהם הוא שואב. תשומת לב מיוחדת תוקדש ליחסו לזוהר.
ב. הציר התוכני; היכרות עם יסודות התיאולוגיה הלוריאנית.
ג. הציר הספרותי; מהי היא דרכם של האר"י ותלמידיו להציג את רעיונותיהם. הבנת הלוגיקה הפנימית הזו מאפשרת קריאה עצמאית של טקסטים נוספים שלא נדון בהם בכיתה.
ד. הציר הביוגרפי של האר"י וחבורתו – כיצד הביוגרפיה של חברי חבורה זו משפיעה על טיבה של התיאולוגיה שהם מפתחים.
נוכחות חובה. מטלת סיום – עבודה.
 Lurianic Kabbala
The two pillars of Kabbalah throughout the ages are the Zohar and Lurianic Kabbala; ever since their publication almost all mystical corpora could not dissociate themselves from their influence. This seminar we tackle the complexities of Lurianic teaching. It will focus on a number of axes:
a) The Historical/Bibliographical axis: getting acquainted with the historical background of Luria’s activity and with the sources from which he drew his doctrine. Special attention will be laid on his attitude to the Zohar.
b) The theosophical axis: Lurianic theology and its unique aspects.
c) The literary axis: probing into the literary methods that Luria and his disciples used for presenting their ideas.
d) The biographical axis – how did the biographies of Luria and his circle influence the type of theology they developed.
0690-3970-01
 פונדמנטליזם יהודי: כתבי קומראן
 Jewish Fundamentalism in the Time of the Second Temple
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג208 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הסמינר מיועד לדון במגילות ים-המלח, יחסן למקום "קומ‪-‬ראן", התאולוגיה הכיתתית הכלולה במגילות אלה והבסיס המקראי שלהן. בין הנושאים שיידונו נציין: הקהילה והעולם הרוחני שלה, יחס הקהילה לספרות חז"ל, דמות "מורא הצדק", לוח השנה המיוחד של הכת, מעמד הכהנים, מגיה, פרשנות המקרא, מלאכים, שדים, משיחיות וצפיות לקץ, מעמד הנשים וראשית המיסטיקה ועוד.
Jewish Fundamentalism in the Time of the Second Temple 
 This seminar deals with the Dead Sea scrolls specifically. We will try to explore the special theology of the group behind the scrolls and the relation to biblical texts. Among the subjects to be discussed will be: The scrolls and the place (Qumran), the spiritual world of the group and the structure of the community, the relation of the scrolls to later rabbinic literature, the Qumran-calendar, the priests, magic (?), Pesher- literature, angels, demons, messianic expectations, women at Qumran and the possible beginnings of Jewish mysticism.

0690-3978-01
 ממוסר לחוויה דתית: ספרות החכמה בימי בית שני
 From ?morals? to ?piety?: Wisdom literature of the 2nd Templ
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1600-1400 סמ'  א'
ספרות החכמה ידוע כבר מן המקרא ומחוצה לו. היא ממשיכה גם בימי הבית השני הן בספרים החיצוניים הן במגילות קומראן, אך תשנה אופי ותיתן מקום לסוג אחר של “דתיות” וראיה מחודשת של עבודת המקדש. במהלך הקורס נתחיל להכיר את ה”חכמה” המקראית ונעבור משם לספר בן-סירא, חכמת שלמה ולטכסטים נבחרים מספרות קומראן. רצוי להתענין בערך של
נ"ה טור סיני, הערך: "ָחָכם, ָחְכָמה", אנציקלופדיה מקראית, כרך ג, ירושלים תשי"ח, עמ' 128–127.
רשימה ביבליוגרפית תופיע במודל.
יחד עם הקורס “מנבואה לאפוקלפטיקה בימי הבית השני” שני הקורסים ישמשו למעין “מבוא” אחר לספרות היהודית בימי הבית השני.
נוכחות חובה
From “morals” to “piety”: Wisdom literature of the 2nd Temple Period
Wisdom literature is well known within and outside the Old Testament canon. The genre continuous to flourish during the 2nd temple period and allows for a new way of “piety” as well as a renewed look at the cult. During the class known Old Testament texts will serve as background for the understanding of these knew features in the Apocrypha and Qumran texts.

0690-3979-01
 מנבואה לאפוקליפטיקה בימי הבית השני
 From Prophecy to Apocalypticism during the the 2nd Temple Pe
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1600-1400 סמ'  ב'
במעבר מן הנבואה המקראית לספרות האפוקליפטית (ספרות העוסקת ומפתחת מה שמכונה בדרך כלל: “הרעיון המשיחי”) הוא מן הנושאים הקשים במחקר. יתרה מזו נושא זה מקרין על כמה יסודות של המיסטיקה היהודית. נבדוק במיוחד ספרות נבואית מאוחרת במקרא מול טכסטים מרכזיים בראשית האפוקליפטיקה היהודית מימי הבית השני.
נוכחות חובה.
From Prophecy to Apocalypticism during the the 2nd Temple Period
The switch from biblical prophecy to the earliest strata of Jewish apocalyptic literature has been the focus of scholarly interest for years. At times the prophetic experience of the Divine have come into the discussion, too. The class will deal with late biblical prophetic texts in comparison to early Jewish apocalypticism.

0690-4200-01
 ספרות מסופוטמית והמקרא
 Mesopotamian Literature and the Bible
ד"ר דרשן גיאשיעור ותרוזנברג103 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 בקורס הזה נחשפים הלומדים לטקסטים באכדית, השפה השמית של מסופוטמיה העתיקה. בסמסטר א' נעסוק ביסודות הדקדוק, ובהמשך נקרא בחוקי חמורבי באכדית. בסמסטר ב' נקרא על מסעו השלישי של סנחריב וכן מכתובות שלמנאסר השלישי.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.
 

 Mesopotamian Literature and the Bible
This course introduces the student to texts in Akkadian, the Semitic language of ancient Mesopotamia. In the first semester, we begin with the essentials of grammar and continue to read a selection from the Laws of Hammurabi in the original Akkadian. In the second semester, we will read a text about Sennacherib’s third campaign, and a small selection of inscriptions regarding Shalmaneser III.
 

0690-4273-01
 אנושיותו של האל - השאלות וההתמודדות עמן במקרא ובתורת הסוד
 Anthropomorphism: Questions and Challenges in the Hebrew Bib
ד"ר מרוז רוניתסמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  א'
פרופ רום שילוני דלית מרים
בקורס זה נבחן מה הוא היחס לשאלת אנושיותו של האל בשני גופים ספרותיים מרכזיים בתולדות עם ישראל – המקרא, המייצג את האלף הראשון לפני הספירה, ותורת הסוד, ההולכת ונכתבת במהלך האלף הראשון והשני לספירה (אנחנו נדון בטקסטים שנכתבו עד לקבלת האר״י, מאה ה-טז). אלהים הישראלי חסר דמות ופסל, ובכל זאת ביצירה המקראית לכל רבדיה – אלהים מתואר כבעל צורת אדם (בתיאור אנתרופומורפי), בעל התנהגות ותכונות אנושיות. בתורתה של ספרות הסוד לדורותיה העמדות מגוונות מאוד – לעתים הוגיה גורסים שהאל הוא אכן בצורת אדם, לעתים מסתייגים מכך וגורסים כי האל מופשט, ולעתים – משלבים את שתי הטענות גם יחד. הסמינר בוחן את היחס המורכב הזה לשאלת האנושיות ואת הדרכים השונות שבהן התמודדו היוצרים השונים עם שאלות אלו, ומדגיש במיוחד את נקודות המגע בין שתי הספרויות. נכיר את הדיבור האנתרופומורפי לסוגיו (נשאל למשל: מה בין תיאור ספרותי לתיאור פיקטוריאלי באמנות?), נעקוב אחר הנסיונות השונים עד מאד להתמודד עם התיאור האנתרופורמורפי (כגון: הנסיונות לבדל בין אלהים לאדם באמצעות תיאור סינקדוכי או מטונימי, ועוד), עד כדי המרת האל בישות מייצגת אחרת (ישויות הנשלחות מטעמו: מלאך,עמוד האש והענן, ׳כבוד ה׳׳, שכינה, וכד׳; או חפצי פולחן המייצגים את נוכחותו: הארון והכרובים). לצד הדיונים בתיאולוגיה נבחן גם את השאלות ההיסטוריות. למשל האם עם חלוף הדורות ישנה התמעטות בשימוש בהאנשה במקרא? האם היחס לאנתרופומורפיזם במקרא מסמן דרך בתחום זה למקורות בתר-מקראיים ועד למקורות הימי-ביניימיים? האם ניתן להבחין בהתאמה בין הפתרונות המוצעים בתורות הסוד לבין תקופות ומקומות מוגדרים?
 This seminar examines approaches to anthropomorphism in two literary corpora, the Hebrew Bible, representing first millennium BCE literature, and Jewish Mysticism, written over the first and the second millennia CE (we will discuss texts up until the sixteenth century). While the Israelite God has no icon, Hebrew Bible literature throughout describes God in human form, absorbing human behavior and mental qualities. In the Mystical literature, on the other hand, various attitudes may be observed – God is described anthropomorphically, but at times authors refrain from that and prefer an abstract portrayal of God, or yet in other contexts the two options are intertwined.
The seminar addresses the complicated relationships to the “personhood” of God and the diverse ways by which different authors faced those challenges. Our main interest will be those points of juncture between the examined corpora. We will introduce the characteristics of the anthropomorphic talk (asking, for instance, what is the difference between a literary description and a pictorial-artistic one?), we will follow the different negotiations with anthropomorphism (such as attempts to distinguish God from human by means of synecdoche or metonymy, etc), up to representations of God by other mediators (messengers, such as: angles, the pillar of fire and cloud, “Kebod YHWH ,” his Name, Shechinah, etc.; or cultic objects that represent his presence: the Ark and the Cherubs). Side by side with this theological search, we will further examine historical issues. For example, is there a decline in the use of anthropomorphism in the Hebrew Bible? Has biblical strategies of tackling with anthropomorphism paved the way to post-biblical and medieval sources?

0690-4274-01
 המקרא במבט השוואתי: גילויים אחרונים וכיוונים חדשים
 The Hebrew Bible in Comparative Perspective: Recent Discover
ד"ר דרשן גיאסמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה נתחקה אחר הגישות המתודולוגיות השונות הניצבות בבסיס מחקר המקרא ההשוואתי מאז ימי הפולמוס 'בבל והתנ"ך' ועד הגילויים הטקסטואליים האחרונים. נכיר את הטקסטים המרכזיים העומדים במרכז הדיון ונתוודע אל גילויים וכיוונים החדשים במחקר המשווה של הספרות המקראית ועולמה. במסגרת הקורס ישתתפו גם מרצים אורחים.
הנוכחות חובה. מטלת סיום: עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
The Hebrew Bible in Comparative Perspective: Recent Discoveries and New Directions
In this course, we shall study various methodological approaches to the comparative research of the Hebrew Bible since the days of the ‘Babel und Bibel’ controversy until the recent textual discoveries. Students will get acquainted with the main texts discussed so far in scholarship, and will be introduced to some of the new discoveries and directions in the comparative approaches to the biblical literature and its world. The course incorporates guest lectures.
0690-4275-01
 ביטויי טראומה בסיפורת ובנבואה שבמקרא
 Expressions of Traumatic Experience in Biblical Literature (
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  ב'
בעשור האחרון גוברים המחקרים המתמודדים עם היבטים של טראומה בספרות המקראית. היבטים אלה נדונו במחקר בעיקר בהקשר הקולקטיבי, כגון הדי המלחמה, הגירוש בספרות בית שני, בפרט בספר יחזקאל אך גם בתיאורים שונים בספרות ההיסטוריוגרפית המקראית, באופן עיצובן של חוויות מזעזעות הקשורות באלימות ובאסון הלאומי. הסמינר יסקור תחילה את המגמות הקיימות בנושא, וזאת כחלק מגישה רחבה יותר (הניכרת אף היא בעשור האחרון) של עיון פסיכולוגי או פסיכולוגיסטי במקרא, באמצעות דיון בשורה של טקסטים שנבחנו מהיבטים אלה. לאחר שנתגבר על ההקשר התיאורטי והקולקטיבי של הדיון נדון בביטויים הספרותיים של טראומה בהקשר האינדיבידואלי, כפי שהם באים לידי ביטוי בעיצוב סיפור חייהן של דמויות מפתח כגון יוסף, אסתר, יפתח. עבודות רפראט או סמינר ניתן לכתוב בשני ההקשרים, ובהתאם להנחיה.
Expressions of Traumatic Experience in Biblical Literature (Narrative and Prophecy)
In recent years, biblical research is looking more and more into aspects of traumatic experience as reflected in biblical literature. The seminar will first discuss narrative and prophetic passages (i.e., the prophecies of Ezekiel) which have been recognized as containing traumatic and post-traumatic expressions relating to collective aspects of trauma due to national disaster, war and exile. It will also look into individual expressions of traumatic experience in the character portrayal of Joseph, Esther and other biblical figures and into the implications of these expressions for our wider, psychological-typed study and understanding of biblical literature.
0690-4276-01
 מזמורי תהלים: פואטיקה, אידאולוגיה, תאולוגיה ופרשנות
 Psalms: Poetics, Ideology, Theology, and Interpretation
פרופ רום שילוני דלית מריםסמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  א'
דר׳ דלית רום-שילוני מארחת את פרופ׳ אדל ברלין
בשמונה הפגישות הראשונות שלו, סמינר זה מארח את פרופ׳ אדל ברלין (אוניברסיטת מרילנד, ארה״ב). פרופ׳ ברלין שוקדת בשנים אלו על כתיבת פירוש על ספר תהלים, ובשיעוריה תביא בפנינו ״דברים משולחן הכתיבה״ – השאלות, האתגרים וההנאות הקטנות והגדולות שבלימוד תהלים ובכתיבת פירוש להם. פרופ׳ ברלין תתמקד בשאלות הנוגעות לאמנות הפואטית ולמסר האידאולוגי במזמורים נבחרים, נתבונן במטאפורות המשמשות במזמורים, באנטרטקסטואליות בתהלים, ונבחן גישות שונות בפרשנות המודרנית לספר, כל זאת מתוך חיפוש הדרך לכתיבת פירוש חדש ועצמאי. הסמינר יביא את הסטודנטים להתנסות בכתיבת פירוש.
בחלקו השני של הסמינר נוסיף על אלה היבטים הנוגעים לתאולוגיה של מזמורים נבחרים כשנבחן שתי סוגיות הנוגעות למקומם של מזמורי תהלים ביצירה המקראית: בין תהלים לנבואה (בסוגית התאולוגיה של ציון) ובין תהלים לספרות החכמה (ביחס לתפיסות הגמול השונות בתהלים). נציג קולות שונים הנשמעים בסוגיות אלה בתוך מזמורי תהלים ונשווה אותם לעולם המחשבה הדתית בפלחים אחרים ביצירה המקראית, במטרה ללמוד עוד על מאפייניה של אנתולוגיה זו של שירה מזמורית.
Dr. Dalit Rom-Shiloni hosts Prof. Adele Berlin
This seminar will host Prof. Adele Berlin (University of Maryland, USA) for its first eight meetings. Prof. Berlin is currently writing a commentary on Psalms, and she will introduce to us “studies from her desk” - the questions, the challenges, the small and the bigger excitements in the study of Psalms and in writing a commentary on them. Prof. Berlin will focus on the art (poetics) and the ideological message in selected Psalms; we will look at metaphors within Psalms, the phenomenon of intertextuality, and different methodological approaches in modern commentaries to the book, in preparation for writing a new and independent commentary. Students will experience writing a commentary themselves.
The second part of the seminar will add perspectives on the theology of selected Psalms, as we will study two main topics that concern the place of Psalms in biblical literature: Between Psalms and prophetic literature (on the “Theology of Zion”) and between Psalms and wisdom literature (concerning the diverse retribution conceptions in Psalms). We will trace diverse voices within Psalms and compare them to theological conceptions within other biblical compositions, trying to learn more of the nature of this anthology of psalmodic literature.
0690-4305-01
 ממשק פרוזודיה, שיח ותחביר בעברית המדוברת
 Spoken Israeli Hebrew: Prosody and Syntax
פרופ יזרעאל שלמהסמינר ביה"ס לשפות501 א'1200-1000 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות501 א'1200-1000 סמ'  ב'
מחקר העברית המדוברת:פרוזודיה ותחביר
תיאור הלשון מתבסס בדרך כלל על נתונים מן הלשון הכתובה. לדוגמה, מושגים תחביריים כגון "משפט" או "נושא" ו"נשוא" נתמכים על ידי המבנה הסולידי של הלשון הכתובה. הלשון המדוברת שונה במבניה מן הלשון הכתובה. מטרת הסמינר לבדוק במה. נשאל את עצמנו האם כדאי לנו להשתחרר מכבלי העיון בלשון הכתובה כדי להכיר בייחודה המבני של הלשון המדוברת, וכיצד נוכל לעשות זאת. ננסה לזהות מבנים ולבדוק כיצד להכריע בשאלות שונות מתחומיו המגוונים של העיון הבלשני. עיקר עיוננו יכוון לשאלה: מהן היחידות הבסיסיות של תחביר הלשון המדוברת. כדי לבדוק שאלה זו נעיין הן ביסודות הסגמנטליים שבלשון (המילים, המורפימות), והן ביסודות הסופרסגמנטליים (אינטונציה ויסודות פרוזודיים אחרים). עיון זה יצריך גם שימוש בכלים ממוחשבים, ואנו נעיין באופציות קיימות.
דרישת קדם: תלמידים שאינם תלמידי תואר שני בלשון עברית, בבלשנות שמית או בחוג לבלשנות יפנו למרצה לאישור הרישום.
Spoken Israeli Hebrew: Prosody and Syntax
Language study usually follows a long tradition of looking at features of written language. For example, we usually describe the Hebrew roots as consisting of letters, although letters are not constituents of the spoken language. This course is dedicated to linguistic structures in the domains of phonology, morphophonology and morphology. We shall learn what is a phonetic transcription and its variant types, how phones (sounds) are organized to form coherent elements of language - phonemes, morphophonemes and morphemes. We shall base our study on data from spontaneous, everyday spoken Hebrew, and learn how to make the best of computerized tools that enable a better appreciation of the features studies.

0690-4306-01
 לשון מכתבי אל-עמארנה
 Canaano-Akkadian: The Language of the El-Amarna Letters from
פרופ יזרעאל שלמהסמינר ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר ד'1400-1200 סמ'  ב'
מכתבי אל-עמארנה, אשר נתגלו בתל אל-עמארנה שבמצרים ומכתבים בני התקופה, כתובים בלשון המערבת יסודות כנעניים בתכתובת אשר על פניה היא אכדית וכתובה בכתב היתדות. אנו נקרא מן המכתבים, נלמד לזהות את היסודות הלא-אכדיים מתוך הלשון המעורבת וננסה להבין את מבניה.
דרישות קדם: אכדית ברמת מתקדמים, מבוא לבלשנות שמית ושפה שמית צפון מערבית או ערבית קלאסית. 
נוכחות חובה.
Canaano-Akkadian: The Language of the El-Amarna Letters from Canaan
The el-Amarna letters are written in cuneiform script and in a mixed language, integrating Canaanite substrata in Peripheral Akkadian. we shall learn how to eliminate the non-Akkdian elements from the mixed language and deal with the structural affinities of the mixed Canaano-Akkadian language.
Reqirements: Advanced Akkadian; Introduction to Semitic Linguistics; one year of a Northwest Semitic language or Classical Arabic.

0690-4427-01
 לקסיקוגרפיה ופרשנות
 Lexicography and Interpretation of Biblical Hebrew
פרופ פלורנטין משהסמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר מזרחי נועם
מטרת הסמינר להפגיש את התלמידים עם כלל הסוגיות הסמנטיות, המילונאיות והפרשניות הכרוכות באוצר המילים של המקרא. במהלך המפגשים מתוודעים התלמידים אל מגוון של מילונים ללשון המקרא, קדומים ומאוחרים; אל תרגומי המקרא לארמית וללשונות אחרות; אל ספרות חז"ל הנוגעת לפרשנות הטקסט המקראי; אל חיבורי הדקדוק והמילונים של חכמי ימי הביניים; ואל ספרות המחקר והפרשנות המדעית הענפה של העת החדשה. מקום לא מבוטל תופסים גם דיונים בבעיות לקסיקוגרפיה כלליות. תשומת לב תינתן גם להתמודדות המילונאית והפרשנית עם מילים יחידאיות וסתומות (שהן מרכיב מרכזי באוצר המילים של לשון המקרא), אשר היו לחידה בעיני קוראים לאורך הדורות. 
נוכחות חובה.
Lexicography and Interpretation of Biblical Hebrew
The seminar aims at introducing the students to a range of lexicographic, exegetical and semantic issues pertaining to the vocabulary of Biblical Hebrew. Students will become acquainted with a range of dictionaries of Biblical Hebrew, both ancient and modern; the Aramaic and other versions of the Bible; rabbinic literature that is relevant for the interpretation of biblical lexis; medieval grammars and dictionaries; and with modern scholarly research and critical commentaries. An essential part of the seminar is dedicated to discussions of general lexicographical concepts and issues. Attention will also be paid to lexicographical and exegetical treatment of hapax legomena (which comprise a central component of the lexicon of Biblical Hebrew), which were enigmatic to reader through the ages.
0690-4428-01
 תהליכי לשון בעברית הישראלית
 Linguistic Processes in Israeli Hebrew
ד"ר גונן עינתסמינר רוזנברג211 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סוגיית השינוי הלשוני נידונה בבלשנות העולם, וגם בעברית הישראלית מחקרים שונים עוסקים בנושא בהיבטי חקירה מגוונים. בקורס זה נעסוק בתהליכי לשון שחלו בעבר ועדיין חלים בעברית הישראלית, ונסקור את הכלים העומדים לרשות המחקר בעברית בחקירת השינוי הלשוני בעת החדשה. נתעמק בשינויים בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, השיח והמילון. משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות, לרבות הקלטות, ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה, הגשת רפרט, שיכול להיות מורחב גם לעבודה מסכמת בקורס או לעבודה סמינריונית.

Linguistic Processes in Israeli Hebrew
The issue of language change has been discussed in linguistics literature. Israeli Hebrew has also been the subject of inquiry in numerous works, researching its transformations from a wide variety of angles. This course addresses the linguistic processes that have occurred within Israeli Hebrew in the past and present. It surveys the tools available to research linguistic change in the modern era.
Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various linguistic periods, including recordings of Modern Hebrew.
Course requirements: Active participation and submission of a referat paper which can be expanded upon as a final-research paper or a seminar paper.
0690-4429-01
 העברית שלאחר המקרא
 Post-Biblical Hebrew
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג204 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1600-1400 סמ'  ב'

 הקורס מתבסס על קריאת טקסטים מתקופתיה השונות של העברית: ספרות קומראן, התקופה בין המרידות (70–135 ספירה), לשון חכמים, ימי הביניים והעברית החדשה המוקדמת. הקורס ידון בשינויים שחלו בעברית במרוצת השנים, בהשפעתן של השפות הסובבות אותה ובהרחבת אוצר המילים של העברית בימי הביניים ובעת החדשה.

Post-Biblical Hebrew
This course is based upon readings of texts from various periods of Hebrew: the Qumran literature, the period between the two rebellions (70–135 CE), Rabbinic Hebrew, the Middle Ages and Early Modern Hebrew. The course will discuss the changes that entered the Hebrew language over the years, the influence of surrounding languages and the expansion of the Hebrew vocabulary in the Middle Ages and modern period.
0690-4430-01
 גורי, וולך, עמיחי תמורות בלשון השירה
 Gouri, Wallach , Amichay - Three generations of poetic Hebre
פרופ סברן תמרסמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  ב'
גורי, וולך, עמיחי - תמורות בלשון השירה
הסמינר יאפיין את הלשון הפואטית של משוררים בני שלשה דורות: חיים גורי כמייצג את דור משוררי תקומת המדינה בהשפעת לשון המודרנסטים הגדולים אלתרמן, שלונסקי וגולדברג; יהודה עמיחי המייצג את מהפכת לשון הדיבור; יונה וולך שלשונה מבטאת את החריגה מתבניות מוכרות.
הדיון יעשה בכלים בלשניים תוך שימת לב להיבטים הפונו-פרוזודיים, התחביריים הסמנטיים הופרגמטיים של שירתם. תיאוריות בבלשנות קוגניטיבית ובמיוחד תורת המסגרות הסמנטיות והשדות הסמנטיים, תורת העירובים המושגיים ותיאוריות של מטפורה בסמנטיקה הקוגניטיבית - כל אלה יירתמו לבחינה של סוגים ותמורות במעבר הדורות. לשון המשוררים תיבחן גם בזיקה לרובדי הלשון העברית ולמשלביה, בזיקה לסגנונות הדומיננטיים בכל תקופה ובזיקה המתחזקת לעברית המדוברת.
חובות התלמידים : נוכחות, השתתפות פעילה והגשת עבודה סמיריונית או רפראט

Gouri, Wallach , Amichay - Three generations of poetic Hebrew
The course studies the poetic language of three canonical modern Hebrew poets:
Haim Gouri , represents the early statehood generation under the spell of the great modernist:
Shlonsky, Alterman, Goldberg ; Yehuda Amichay a major representative of the spoken language revolution; Yona Wallach exemplifies breaking rules and norms and creating a unique poetic style. The course will apply linguistic tools with respect to phono-prosodic, syntactic, semantic and pragmatic aspects of the poetic language, noticing its changes over the years. The theoretical background includes frames semantics, semantic filed theory, blending theory as well as cognitive theories of metaphor. he course will examine the poets' language with its relations to the dominant styles, the various layers and registers of Hebrew, its registers and the growing interaction with spoken Hebrew.
Duties: presence, active participation, seminar paper or final paper.
0690-4631-01
 מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית
 Morality and Judaism in Modern Jewish Thought
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג208 ד'2000-1800 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ד'2000-1800 סמ'  ב'
מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית
הבנת הקשר שבין יהדות לאתיקה עברה שינויים רבים במהלך מאתיים חמישים השנים האחרונות. לאבות ההשכלה היהודית מימי מנדלסון ואילך היה ברור שמדובר בקשר הדוק על גבול זהות. קו זה נמשך בהגותם של ההוגים היהודים הנודעים במאה העשרים כמו הרמן כהן, אחד העם ויחזקאל קויפמן, מרטין בובר ועמנואל לוינס. במהלך מאה ועשרים שנות ציונות ובמיוחד לאחר השואה והקמת המדינה גברו קולות מודרניים מימין ומשמאל, חילוניים ורבניים המדגישים את המרחק ואף את הסתירה שבין יהדות ואתיקה. הבחנתו של הפילוסוף הדני סרן קירקגור בין דת למוסר שימשה מקור השראה להוגים כמו ישעיהו ליבוביץ' מצד אחד ואנשי ימין דתיים וחילוניים הפנו עורף לזיהוי היהדות עם מוסר מצד שני. הסמינר יוקדש לבחינתה של תופעה זו לאור המגמות השונות במקרא ובספרות הרבנית ולחקר מקורות הזיהוי וסיבות ההתנגדות לו. במרכז הסמינר תוצג השאלה עד כמה השואה והקמת המדינה תרמו להיווצרותן של התנגדויות חדשות לזיהוי שבין יהדות ואתיקה.
מבחר מתוך הביבליוגרפיה המחקרית של הסמינר:
סטטמן ושגיא, דת ומוסר, ירושלים 1993; אבי שגיא, יהדות: בין דת למוסר, תל אביב 1998; ח"י רות, הדת וערכי האדם, ירושלים 1970; רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת החדשה,
תל אביב 1987; M. Adams, The Virtue of Faith, New York 1987; P.L. Quinn, Divine Commands and Moral, Oxford 1978 Requirements
Morality and Judaism in Modern Jewish Thought
The understanding of the relation of Judaism to Ethics has underwent many changes in the last two hundred years. To the pioneers of the Haskalah from Mendelssohn onwards, it was clear that this relation is a very strong one, perhaps even one of identity. This line of thinking continued into the twentieth century in the philosophies of famous thinkers such as Herman Cohen, Ahad Ha’am, Yehezkel Kaufmann, Martin Buber and Immanuel Levinas. During the one hundred and twenty years of Zionism, and in particular in light of the Shoa and the founding of the state of Israel, voices, both secular and rabbinical, were raised from both the left and the right, emphasizing the distance or even contradiction between Judaism and Ethics. The differentiation of religion and morality drawn by Kierkegaard was a significant influence on thinkers like Yeshayahu Leibowitz on the one hand, and on both secular and religious right wing figures on the other, who turned their back on the identification of Judaism with morality. The seminar will be dedicated to analyzing this phenomenon in light of the various trends in the Biblical and Rabbinical sources, exploring the sources of the identification of Judaism with Ethics and the reasons of the opposition to it. The seminar will inquire whether the Shoa and the founding of the state contributed to the rise of this new opposition to the identification of Judaism with Ethics.
Partial Bibliography:
Statman and Sagi, Religion and Ethics; Sagi, Judaism Between Religion and Ethics; Roth, Religion and Human Values; Rotenstreich, Modern Jewish Thought.
; P.L. Quinn, Divine Commands and Moral Requirements, Oxford 1978; M. Adams, The Virtue of Faith, New York 1987.0690-4632-01
 תיאולוגיה פוליטית
 Political Theology
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר זה יעסוק במכלול סוגיות הקשורות בלגיטימציה של הפוליטי ותפקיד הדת בהענקת לגיטימציה זאת. האם תיתכן מדינה 'חילונית'? האם התיאולוגיה מנביעה פוליטיקה בהכרח? מעבר לעצם הצגת הבעיה תוצג בסמינר תפיסה קהילתנית העשויה להדריך את החלופות המעשיות של חייה של חברה אזרחית לנוכח חרדת הלגיטימציה. הדיון ייערך בזיקה למכלול העיונים במאה האחרונה בתיאולוגיה פוליטית ובמרכזה תהיה קריאה בעבודתי הנוכחית בסוגיה.
נוכחות חובה.

Political Theology
This seminar will deal with a range of concerns regarding the legitimacy of the political and the role of religion in ensuring it.
Is a 'secular' state possible? Must theology necessarily entail a politics? Beyond the presentation of the problem itself the seminar will propose a communitarian perspective that could help navigate the practical options of a civil society facing such legitimacy anxiety.
Our discussion will touch upon the breadth of literature on political theology in the past century and will focus upon my own recent work in the field.
0690-4723-01
 הזוהר ומחקרו
 The Zohar and its research
ד"ר מרוז רוניתסמינר רוזנברג206 ד'2000-1800 סמ'  א'
קורס זה מיועד לתלמידים מתקדמים בקריאת הזוהר, והוא שונה מכל הקורסים שהעברתי בעבר. היחידה הזוהרית העיקרית בה נתמקד תהיה 'המתניתין'. יחידה זו היא לקט של טקסטים שכל אחד מהם קצר יחסית (כחצי עמוד), פיוטי וקצבי ומציג דיון תימטי במבנה העולמות ובטיבו של האל.
טקסטים אלו מרתקים לא רק בגלל המתכונת הפיוטית שלהם אלא גם בגלל תכניהם הייחודיים. בקורס נעיין בנוסחים שונים של הטקסטים הללו (הדפוסים מול כתבי יד) ונבדוק מהן המגמות הניכרות בעיבודים אלו.
בנוסף לכך, מסתבר שמקורה של קבוצת טקסטים קדום למדי והיא מקוה על כן צוהר ייחודי ויוצא דופן להגות הפרוטו-קבלית, דהיינו זו שנוצרה לפני התפתתחות מושג הספירות בפרובאנס. המתניתין משקפים אפוא בעת ובעונה אחת את מיטבה של הכתיבה הזוהרית כמו גם את שרשיה בראשית האלף השני לספירה.

   The Zohar and its research.
This seminar is designated for the advanced students of the Zohar and it is different from any of my earlier courses on the Zohar. We will focus mainly on the Zoharic unit titled ‘Matnitin’. This unit is a collection of fascinating texts which are relatively short (each of them is only about half a page long): they are very poetic and rhythmic, presenting a unique thematic discussion of God's nature and of the world's structure.
Analysis of their theology proves they belong to Proto-Kabbalistic thought, which preceded the development of the theosophic notion of the Sefirot in Provence. In order to better understand their meaning and context we will compare the extant printed versions to those extant in manuscripts, and will use this opportunity to learn more about the early roots of Kabbalah.
Thus the Matnitin's texts are the epitome of Zoharic writing and at the same time an unexpected opening for getting acquainted with Jewish mysticism at the beginning of the second millennium.

0690-4724-01
 מאריסטו לרמב"ם: לתולדות הפילוסופיה הניאו אריסטוטלית
 From Aristotle to Maimonides
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 מאריסטו לרמב״ם: לתולדות הפילסוסופיה הניאואריסטוטלית.
הסמינר יעקוב מקרוב אחר התפתחותה של הפילוסופיה האריסטוטלית החל מאריסטו ופרשניו הקדמונים (אלכסנדר מאפרודיסיאס, תימסטיוס ופלוטינוס) דרך הפילוסופים האריסטוטליים הימיביניימים ובראשם אלפאראבי, אבן סינא, אבן באג׳ה והרמב״ם הפילסוסופיה היהודית במאה ה״יג שפעלה תחת השפעת הפילוסופיה של הרמב״ם ואבן רושד.ו
בסמינר נתמקד בסוגיות יסוד הבאות: בעיית ״השכל״ ובפרט עניין ה״שכל הפועל״ כפי שעולה מהדיון מ״על הנפש״ ואיפיון האלוהות והמרחב המטאפיזי תוך עיון בתמונת העולם התיאולוגית שנוצרה מתוך העיון המטאפיזי האריסטוטלי. בסמינר נשים דגש על הממשקים והסינתיזות שנעשו בשלבים שונים בין הפילוסופיה האריסטוטלית והדתות המונותיאסטיות ובפרט אצל הרמב״ם.
הסמינר מתאים לתלמידים בעלי רקע בפילוסופיה יוונית ובפילוסופיה של ימי הביניים.
דרישות:
נוכחות מלאה חובה. קריאה של מקורות ומחקרים בעברית ובאנגלית מהסיליבוס והכנה של מקורות לדיון בכיתה (כולל באנגלית); פרזנטציה בשיעור של מאמר או נושא (בעיקר בסמסטר ב׳);
הגשה של עבודת רפרט או סמינר.

From Aristotle to Maimonides:
An advanced graduate seminar in philosophy we will follow the development of the Aristotelian philosophy from Aristotle through his ancient commentators up until the medieval philosopher such as Alfarabi and Maimonides.
The seminar will focus on two classic problems in this tradition: the first the problem of intellect and the second the Aristotelian metaphysics and its correlation later to religious theology in Maimonides and other medieval thinkers.
Students are required to prepare sources in Hebrew and English, read items from the syllabus in Hebrew and English and present both in class. Basic knowledge in Greek and medieval philosophy is required.

0690-4929-01
 מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות
 Methods of Research and Writing in Jewish Studies
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הסמינר להכיר גישות שונות ושיטות עבודה שונות במדעי היהדות, וללמוד כיצד חוקרים שונים אוספים חומרי גלם מחקריים, מסדרים ומנתחים אותם, וכותבים מאמר או ספר אקדמי. בדרך נלמד גם כיצד לסכם מאמרים אקדמיים ולהשתמש בהם בצורה מושכלת. לצורך כך נקרא מגוון רחב של מאמרים אקדמיים, ומספר קטן של ספרים אקדמיים, בכל התחומים של חקר התרבות היהודית (מהתנ"ך עד הפלמ"ח) ומגישות מחקריות שונות, כולל גישות פילולוגיות, היסטוריות, פילוסופיות, סוציולוגיות, פנומנולוגיות, וכדומה. כמו כן נדון -- בחציו השני של הקורס -- בעבודות המחקר של התלמידים עצמם, במטרה לסייע להם במחקר ובכתיבה.

Methods of Research and Writing in Jewish Studies
 The aim of this seminar is to get to know different approaches and methods in Jewish Studies, and see how different scholars collect their research sources, order and analyze them, and write an academic paper or monograph. On the way, we shall also learn how to summarize academic papers and use them in an intelligent manner. To do so, we shall read a wide range of academic papers, and a small number of academic monographs, from all fields of Jewish culture studies (from Antiquity to the present) and from different scholarly disciplines, including philological, historical, philosophical, sociological, phenomenological and other approaches. We shall also discuss -- in the second half of the course -- the research projects of the students themselves, in order to assist them in their own research and writing.


דרישות קדם:

0690-4937-01
 בין יהדות, נצרות ויוונות : הגנוסיס העתיקה
 Gnosis: Judaism and Christianity in the Roman Period
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג208 ד'1400-1000 סמ'  ב'
בתקופת המשנה והתלמוד כאשר הנצרות צמחה והתפתחה עמדו מולם זרמים דתיים נוספים. ביניהם הזרמים הגנוסטיים נראו כמתחרים אמיתיים. במהלך הסמינר ננסה להבין מתוך קריאה של כתבים גנוסטיים את מהות הזרם השלישי הזה וקצת מתגובות שתי הדתות הקשורות זו בזו, היהדות הרבנית והנצרות הקדומה.
During the forming years of rabbinic Judaism and early Christianity a variety of other religions surrounded these two. The main threat was for both the religious and philosophical stream of Gnosticism. During the seminar we will try to understand some of the Gnostic writings and the reactions of both rabbinic Judaism and patristic Christianity to Gnosticism.
0690-4951-01
 סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה
 Temple, Booth and Rain: Reading Tractate Sukkah
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג208 ד'1200-0800 סמ'  א'
פרופ נעם ורד
הקורס עוסק בלימוד מבחר סוגיות בבבלי מסכת סוכה, תוך עיון משווה בירושלמי ובספרות התנאים. נעסוק במגוון נושאים שמזמנות הסוגיות, בהם מנהגי חג הסוכות בזמן המקדש וגלגוליהם לאחר החורבן, היחס בין הלכה ותיאולוגיה, בין מדרש ומסורת ובין ארץ ישראל ובבל בעיצוב החג, מצוה הבאה בעבירה, ידע מתמטי בתלמוד, ושאלות נוסח ועריכה בתלמוד.
הקורס ישלב הוראה אקדמית עם לימוד עצמאי מונחה של הסטודנטים, במתכונת סדנה. בכל שיעור יינתן מבוא על השאלות המרכזיות בסוגיה, ולאחריו לימוד פעיל של תלמוד בקבוצות קטנות בליווי דפי הנחייה והסבר. בעקבות הלימוד יינתן שיעור, על ידי שני המרצים גם יחד, על הסוגיה שנלמדה. המבנה הייחודי של הקורס מאפשר לסטודנטים להתנסות בלימוד פעיל של התלמוד, וכן ליצור ולגבש קהילה לומדת.
נוכחות חובה.
The course will focus on a selection of sugiyot from Babylonian Talmud Sukkah, through a comparison with the Palestinian Talmud and Tannaitic Literature. We will discuss the range of issues raised by the Talmud, including the observance of the holiday of sukkot at the Temple and after its destruction, the relationship between halakhah and theology, homiletics and traditions, as well as the twin centers of Palestine and Babylonia. We shall examine, amond other things, the question of “a commandment facilitated by a sin,” mathematical knowledge in the Talmud, and questions of textual and redaction criticism.

The course will combine academic instruction with facilitated workshop learning conducted by the students. Each meeting will begin with an overview of the central questions of the sugiya followed by an active study of Talmud in small groups with guiding questions and explanations. Both instructors will give a lecture on the text following the. This unique format allows for active study of the Talmud and fosters the creation of a learning community.

0690-6203-01
 אחים ונוכרים: דרכי גיבוש זהות לאומית בהיסטוריוגרפיה המקראית
 Brothers and Aliens: the Role of the Other in Shaping Nation
ד"ר אדנבורג סינתיהשיעור רוזנברג104 ג'1800-1600 סמ'  ב'
קורס זה עוסק בהיבטים נרחבים של היחס כלפי הזר וה"אחר" ביצירה ההיסטוריוגרפית במקרא. הקורס נשען על תשתית מתודולוגית ותיאורטית בנוגע למהות הזהות האתנית ושאלת זמן התגבשות זהות לאומית בעולם המזרח הקדום. הקורס יבחן את תפקיד ה"אחר" והזר בגיבוש זהות קולקטיבית, ואת הדרכים שבהן סופרים מקראיים צמצמו (ולעתים הרחיבו) את היקף ה"אנחנו". נבחן את המגמות שעולות מטקסטים היסטוריוגרפיים כלפי נוכרים, זרים וילידים, תוך התחקות אחר המאחז החברתי, התרבותי וההיסטורי של אותן מגמות. נדגים את הדיון באמצעות ניתוח טקסטים מתוך ההיסטוריה הדויטרונומיסטיות, החומש, ספר עזרא ונחמיה וספר דברי הימים. 
נוכחות חובה. מטלה סופית- בחינת בית.
Brothers and Aliens: the Role of the Other in Shaping National Identity in Biblical Historiography
This course deals with the role played by foreigners, aliens and the indigenous “other” in shaping national identity in Biblical historiography. The course builds upon a theoretic and methodological foundation regarding ethnicity and the formation of national identities in world of the Ancient Near East. The course will examine how Biblical scribes narrowed (and sometimes expanded) the limits of their collective “us”, and will discuss the social, cultural and historical context of the changing outlooks towards the question: who comprises YHWH’s people. The different perspectives towards the “foreign other” will be illustrated through the analysis and discussion of genealogical lists as well as historiographic narrative and legal paranetic drawn from the Deuteronomistic History, the Pentateuch, Ezra-Nehemiah and Chronicles.
0690-6204-01
 החוק המקראי בין ספרות למציאות
 Biblical Law: Literary and Realistic Aspects
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג103 ג'1200-1000 סמ'  ב'
השיעור דן בשאלה יסודית בחקר החוק המקראי: שאלת מעמדם של החוקים. האם חוקי המקרא היו גם החוקים של החברה הישראלית הקדומה (החברה המקראית)? במילים אחרות, האם היה להם תוקף משפטי מחייב או שהיו אלו טקסטים ספרותיים-אמנותיים? נבחן את החוקים ביחד עם מסורות משפטיות המשתקפות בז'אנרים ספרותיים אחרים בתנ"ך וכן על רקע מסורות משפטיות משותפות משאר תרבויות המזה"ק. כמו כן נכיר את המאפיינים הספרותיים, הסיפוריים והרטוריים של החוקים.
Biblical Law: Literary and Realistic Aspects
The course deals with a fundamental issue: the legal status of biblical laws. In other words, were they binding legal documents or literary artifacts? We will examine these laws together with the legal traditions that are reflected in different biblical literary genres as well as with the common legal traditions from other ancient Near Eastern cultures. In addition, we will become acquainted with the literary, narrative and rhetoric characteristics of biblical law.