שנה"ל תשע"ז

0693-2013-01
 אתנוגרפיה של הגירה ומסעות
 Ethnography of Immigration and Journeys in Africa
ד"ר כהן-תלמי רויתשיעור גילמן305 א'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בחוויות המסע וההגירה מנקודת מבט אנתרופולוגית. תחילה נתמקד במתודה האתנוגרפית, נדון בפעולתו של האתנוגרף, ביכולתו ללמוד תופעות תרבותיות משתנות ונבחן את האתגרים הייחודיים העומדים מול מתודת האתנוגרפיה בתהליך של מסע.
בהמשך נתמקד במחקרים אתנוגראפיים שעוסקים במסעות באפריקה כגון עלייה לרגל, תרמילאות, הגירה פנימית ופליטות. נדון במשמעות האתנוגרפיה בהבנת תהליכי ההגירה והמסע ונבחן איך תהליכים אלו מושפעים ומשפיעים על חברות, תרבויות ומקומות הסובבים אותם.
מטלות הקורס: נוכחות חובה, עבודת סיכום.
The course will provide an anthropological perspective on the journey and immigration experiences. We will begin by focusing on ethnographic methodology, and discuss the ethnographer’s work and ability to learn cultural phenomena in transformation, and examine the unique challenges facing ethnographic methodology during the process of a journey.
We will then turn to ethnographic research on journeys in Africa, among them pilgrimage, backpacking, internal migration, and refugeeism. We will discuss the significance of ethnography in understanding immigration and journey processes and will examine how these processes affect – and are affected by – societies, cultures, and the places around them.
Course requirements: Attendance. Final assignment.
0693-2015-01
 תולדות יהודי אתיופיה
 Introduction to the History of Ethiopian Jews
ד"ר שלום שרוןשיעור גילמן449 א'1800-1600 סמ'  א'
קהילת "ביתא ישראל" התקיימה משך מאות בשנים בתוככי יבשת אפריקה לצד נתק מוחלט משאר התפוצות היהודיות בעולם. בהעדר עובדות מוצקות הוצעו אצל חוקרים שונים תיאוריות רבות ביחס למוצאה של קהילת "ביתא ישראל". קהילת "ביתא ישראל" התקיימה משך מאות בשנים בתוך מסכת מורכבת של קשרים עם שכנים ושליטים אתיופים, נוצרים ובני דתות מקומיות אחרות. בעת החדשה נוספו לקורות הקהילה גם מפגש עם המיסיון האירופי הפרוטסטנטי, לצד העמקת הקשרים בינם לבין יהדות העולם. לכל אלה היו השפעות מרחיקות לכת על עצוב זהותם ועל מאפייני חייהם כיהודים באתיופיה.
בכל הנוגע לתפיסה הרווחת בקרב יהודי "ביתא ישראל" את ארץ ישראל, הללו רואים בה את ארץ הקודש ששימשה יעד נכסף שההגעה אליו, לאחר שניתנה לכך הזדמנות פוליטית, הייתה שווה עד כדי הקרבה עצמית. סיפור העלייה של "ביתא ישראל" הוא סיפור פלאים וזאת משום שאחר אלפי שנים של נתק מוחלט משאר התפוצות היהודיות יהודי אתיופיה חוזרים אל מולדתם. לצד זאת, ההיסטוריה הייחודית של יהודי אתיופיה הובילה ליחס אמביוולנטי כלפי יהדותם. לכל אלה היו וישנם עדיין השפעות מרחיקות לכת על עצוב זהותם ועל מאפייני חייהם כיהודים באתיופיה ובארץ ישראל. הקורס יעסוק בתולדות "ביתא ישראל" מזווית אתיופית, יהודית, ישראלית וגלובלית.
The "Beta Yisrael" community has existed for hundreds of years on the continent of Africa , completely cut off from other Jewish diaspora in the world. In the absence of concrete facts, various researchers have publisheds many theories concerning the origins of "Beta Yisrael." The community of Beta Yisrtael haqs for hundreds of years in a wide range of relationships with Ethiopian neighbors and rulers. In modern times were added contact with the European Protestant mission, along side the deepening problems between them and world Jewry. All these had long lasting influence on fashioning their identity and characterizing their lives as Jew in Ethiopia.
As regards to the prevailing perception of the Land of Israel among the Jews of "Beta Yisrael" they saw it as the Holy Land, which served as a special destination to which going, when political opportunities are right, was worth any self-sacrifice. The story of the "aliya" [immigration] of Beta Yisrael is a story of wonders, so because after thousands of years of disconnect from the rest of the Jewish diaspora, the Jews of Ethiopia have returned to their homeland. However, the unique history of the Jews of Ethiopia has led to an ambivilence in relating to their Jewishness. All of these have had - and still has - far reaching effects on their identity and on their life style as Jews in Ethiopia and in Israel. The course will deal with the history of "Beta Yisrael" from the points of view of Ethiopia, Jewis, Israeli and Global.

0693-2201-01
 גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
 A Bridge Across the Sahara: Nigeria and the Muslim World
ד"ר בק איריתסמינר גילמן362אד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן455 א'1400-1200 סמ'  א'
בקורס זה יבחנו שורשיו ההיסטוריים של האסלאם בניגריה מאז הגיע לאזור במהלך המאה העשירית. בקורס יבחנו תהליכים כגון הדרכים בהן הגיע האסלאם לאזור, אופן התפשטותו ומאפיינים אוניברסליים ומקומיים שלו. דגש מיוחד יינתן להתפתחותו של האסלאם בניגריה הקולוניאלית והעצמאית, תוך ניתוח יחסי הגומלין בינו לבין הנצרות, התפתחות זרמים שונים בתוכו ואפיון יחסי המגדר בקרב חברות מוסלמיות שונות בניגריה. לבסוף, ידונו נושאים אקטואליים כגון היחס בין תהליכי דמוקרטיזציה וזהות דתית, צמיחת ארגונים קיצוניים (כגון בוקו חראם) וכד'.
This course will examine the historical roots of Nigerian Islam since it arrival to the region during the tenth century. It will deal with processes such as ways of the arrival of Islam to the region, its spread and its universal and local characteristics. A special emphasis will be given to the development of Islam in colonial and independent Nigeria, while analyzing its relations with Christianity, the development of different currents within and featuring gender relations amongst different Muslim societies. In the end, actual topics such as the relations between democratization and religious identity, the growth of radical organizations (such as Boko Haram) will be discussed.