שנה"ל תשע"ו

0693-2003-01
 בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות
 Between Africa & Israel: Issues in Migration & Refugee Stud
פרופ צבר גליהסמינר גילמן261 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן262 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר זה משלב חלק תיאורטי העוסק בהגירה ופליטות בהקשר של אפריקה ואפריקאים בישראל עם סדנאת מחקר הבנויה על סיורי שטח ועבודת מחקר עצמאית. לפיכך – המערכת מורכבת, גמישה וייחודית. הנושאים המרכזיים בהם נעסוק הם הגירה טראנס לאומית, הגירה של אפריקאים בעידן המודרני, הגירת עבודה אפריקאית לישראל, מהגרי עבודה אפריקאים בישראל, הגירה כפויה ופליטות בהקשר האפריקאי, מבקשי מקלט ופליטים אפריקאים בישראל.
חלק מהמפגשים יהיו בפורום כיתתי מלא, חלקם יוקדשו לעבודה פרטנית מול התלמידים וחלקם יערכו בדרום תל אביב, בינהם גן לוינסקי, נווה שאנן, תחנה מרכזית, כנסיה אפריקאית, ו \ או באירוע של הקהילה האפריקאית, מפגש עם נציגי הקהילות האפריקאיות (וותיקים וחדשים כאחד).

הסמינר יערך בשיתוף עם הקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א וכן עם התוכנית ללמודי עבודה בפקולטה למדעי החברה. תלמידי סמינר מצטיינים אשר יעבדו באופן פעיל בקהילות אפריקאיות יזכו למלגת עידוד. תלמידי הסמינר יחוייבו להגיש עבודת מחקר המבוססת על חלק תיאורתי ועל עבודת שדה.

In this special seminar (workshop) we shall deal with the following topics: Transglobal and transnational migration, African labor migration, African labor migrants in Israel, Forced migration and refugees within the African context and African Asylum seekers and refugees in Israel. Part of the workshop will be in class and the other will include tours in South Tel Aviv, African social gatherings, meeting with African Asylum seekers etc. The workshop will be held in collaboration with the Legal Clinic for refugees' rights at the Faculty of Law, Tel Aviv University. All students participating will be required to carry out an independent research that will include a theoretical part as well as one based on field work.
0693-2009-01
 תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא
 Tourism in Africa: Opportunities & Challenges in Local Susta
ד"ר כתר ערןשיעור גילמן278 א'1800-1600 סמ'  א'
תעשיית התיירות הינה אחד המגזרים העסקיים הגדולים והחשובים בעולם; בהתאם לנתוני ארגון התיירות של האו"ם, בשנת 2012 נסעו בעולם למעלה ממיליארד תיירים אשר מחוללים כ-10% מהתמ"ג העולמי וכ-8% ממספר המועסקים. בשנת 2011, מספר התיירים באפריקה עמד על כ-50 מיליון מבקרים - נתון המגלם צמיחה של 7% ביחס ל-2010. עבור מדינות אפריקה, פיתוח תיירות הנו כלי מרכזי ליצירת מחוללי הכנסה, פיתוח תשתיות, שילוב נשים בתעסוקה, קידום אזורי ספר וסיוע לקהילות החיות בתנאי עוני. מאידך, תיירות מקושרת עם נזקים אקולוגיים, פגיעה במבנה החברתי-קהילתי והשתלטות בעלי הון זרים על נכסים מקומיים. הקורס ייבחן את ההזדמנויות העומדות בפני מדינות אפריקה לפיתוח מקומי באמצעות תיירות, ואת האתגרים והקשיים הניצבים בדרך להצלחה.
Tourism is one of the largest and fastest growing economic sectors in the world, and it is estimated to contribute 10% of the global economic activity. In 2012, International tourist arrivals grew to over 1 billion travelers, generating 30% of the world’s exports of commercial services. In 2011, tourism arrivals to Africa reached 50 million travelers - a growth of 7% from 2010. For African countries, tourism is a key for local and rural development, employment, economic growth, infrastructure development and poverty reduction. On the other hand, tourism is related to environmental degradation, negative effects on society and local communities, and leakage of local assets to the hands of foreign investors. The course will investigate the many opportunities that the global tourism industry has to offer to African countries, and the expected challenges on the winding road of sustainable development.
0693-2010-01
 חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות
 Reading African Literature ? From "things Fall Apart" to "tr
פרופ צבר גליהשיעור גילמן455 ד'1600-1400 סמ'  ב'
בשעור זה נבחון את האופן בו חוקרי אפריקה קוראים ספרות אפריקאית תוך שימת דגש על הקשרים תרבותיים אידיאולוגים ומגדריים של ספרות זו.
השעור יתחיל עם עיסוק בשאלת היסוד האם קיים "רומאן אפריקאי אותנטי" וימשיך בקריאה וניתוח של חמישה רומאנים מובילים, בינהם איש העם של צ'ינואה אצ'בה ושלוש נשים חזקות של מרי נדיאי.
על התלמידים לקרוא את כל חמשת הרומאנים כמו גם מאמרים נוספים המרחיבים הן את הדיון התיאורתי בנושא ספרות אפריקאית והן את הדיון בנושא הרומאן ככלי בחקר תרבויות אפריקאיות.
בשעור זה תינתן עבודה במקום בחינה.
African scholars reading African Literature – Between A Man of the People and Three Strong Ladies.
This course will examine the way Africanist read African Literature with special emphasis on the relations between literature and social cultural and ideological contexts. The course will start with the basic question is there such a thing as "an authentic African Novel" and continue with reading and analyzing five novels including A man of the people by Chinua Achebe and Three Strong Women by Marie Ndiaye.
Students should read all five novels as well as additional research on the main topic.
A research paper will be required at the end of the semester.

0693-2011-01
 יהדות אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה
 Ethiopian Jewry Between Segregation Gettoization
ד"ר שלום שרוןשיעור כיתות דן דוד102 א'1800-1600 סמ'  ב'

ההיסטוריה של ביתא ישראל והמפגש עם העולם הנוצרי באתיופיה ובתקופה האחרונה המפגש שלה עם העולם היהודי רבני הוא מפגש של ניגודים ואחדות, דחייה ותלות, גמישות וקשיחות. הסטודנטים יחשפו להיסטוריה היהודית המיוחדת והמורכבת של "ביתא ישראל" מראשית ימי הבית הראשון ועד לעת החדשה וכן הסטודנטים יחשפו ליחס האמביוולנטי של החברה הישראלית כלפי "ביתא ישראל" וההפך ביתא ישראל כלפי החברה הישראלית, בעבר ובהווה והשפעתו של יחס זה על זיכרון העבר.
unity, repulsion and dependence, flexibility and rigidity. The students will be exposed to the complex and unique history of "Beta Israel" from the beginning of the period of contact in recent times with the Rabbinic Jewish world is a meeting of opposites and the first Temple until recent times. They will be exposed to the ambivalent treatment of Israeli society of toward "Beta Israel. and relationship of "Beta Israel" toward Israeli society, in the past and at present, and the effect of this on the memory of the past. The history of Beta Israel and the contact with the Egyptian world in Ethiopia and their
0693-2012-01
 "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים
 Memoria De Tanta Guerra: History of Angola in the 20th Centu
ד"ר רופא גיאשיעור גילמן317 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ג'1600-1400 סמ'  א'

מטרתו המרכזית של הקורס היא לבחון את התהליכים המרכזיים אשר עיצבו את ההיסטוריה של אנגולה מעת תיחומה הגיאוגרפי והפוליטי המודרני כמושבה פורטוגלית כתוצאה של המרוץ האירופי לאפריקה במהלך שנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה ועד לסיומה של מלחמת האזרחים אשר התנהלה מעת יציאתה של אנגולה לעצמאות בשנת 1975 ועד שנת 2002.

The course aims to survey and examine the main processes that shaped the history of Angola since its modern geographical and political construction as a Portuguese colony as result of the European Scramble for Africa during the last two decades of the nineteenth century, until the end of the Angolan civil war that started with Angola’s independence from Portugal in 1975, and lasted until 2002.
0693-2013-01
 אתנוגרפיה של הגירה ומסעות
 Ethnography of Immigration and Journeys in Africa
ד"ר כהן-תלמי רויתשיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בחוויות המסע וההגירה מנקודת מבט אנתרופולוגית. תחילה נתמקד במתודה האתנוגרפית, נדון בפעולתו של האתנוגרף, ביכולתו ללמוד תופעות תרבותיות משתנות ונבחן את האתגרים הייחודיים העומדים מול מתודת האתנוגרפיה בתהליך של מסע.
בהמשך נתמקד במחקרים אתנוגראפיים שעוסקים במסעות באפריקה כגון עלייה לרגל, תרמילאות, הגירה פנימית ופליטות. נדון במשמעות האתנוגרפיה בהבנת תהליכי ההגירה והמסע ונבחן איך תהליכים אלו מושפעים ומשפיעים על חברות, תרבויות ומקומות הסובבים אותם.
מטלות הקורס: נוכחות חובה, עבודת סיכום.
The course will provide an anthropological perspective on the journey and immigration experiences. We will begin by focusing on ethnographic methodology, and discuss the ethnographer’s work and ability to learn cultural phenomena in transformation, and examine the unique challenges facing ethnographic methodology during the process of a journey.
We will then turn to ethnographic research on journeys in Africa, among them pilgrimage, backpacking, internal migration, and refugeeism. We will discuss the significance of ethnography in understanding immigration and journey processes and will examine how these processes affect – and are affected by – societies, cultures, and the places around them.
Course requirements: Attendance. Final assignment.
0693-2201-01
 גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
 A Bridge Across the Sahara: Nigeria and the Muslim World
ד"ר בק איריתפרוסמינרגילמן305 א'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ד'1200-1000 סמ'  א'
בקורס זה יבחנו שורשיו ההיסטוריים של האסלאם בניגריה מאז הגיע לאזור במהלך המאה העשירית. בקורס יבחנו תהליכים כגון הדרכים בהן הגיע האסלאם לאזור, אופן התפשטותו ומאפיינים אוניברסליים ומקומיים שלו. דגש מיוחד יינתן להתפתחותו של האסלאם בניגריה הקולוניאלית והעצמאית, תוך ניתוח יחסי הגומלין בינו לבין הנצרות, התפתחות זרמים שונים בתוכו ואפיון יחסי המגדר בקרב חברות מוסלמיות שונות בניגריה. לבסוף, ידונו נושאים אקטואליים כגון היחס בין תהליכי דמוקרטיזציה וזהות דתית, צמיחת ארגונים קיצוניים (כגון בוקו חראם) וכד'.
This course will examine the historical roots of Nigerian Islam since it arrival to the region during the tenth century. It will deal with processes such as ways of the arrival of Islam to the region, its spread and its universal and local characteristics. A special emphasis will be given to the development of Islam in colonial and independent Nigeria, while analyzing its relations with Christianity, the development of different currents within and featuring gender relations amongst different Muslim societies. In the end, actual topics such as the relations between democratization and religious identity, the growth of radical organizations (such as Boko Haram) will be discussed.