שנה"ל תשע"ז

0691-1011-01
 הדרכה בספריה
 Library Orientation
גב' דרוסקין דורההדרכה בי סמ'  א'
מטרת קורס הדרכה בספרייה היא שיפור היכולת של הסטודנטים לאיתור מקורות מידע בספריות הקמפוס, ובמאגרי המידע מקוונים.
דרישות הקורס: השתתפות במפגש הדרכה וציון עובר בתרגיל.
(הקורס חובה ללא ציון. לא מזוכה בניקוד).
מועדים:
• במהלך חודשיים הראשונים לתחילת סמסטר א' ניתן יהיה להרשם למפגש ההדרכה בספרייה, שאורכו כשעתיים. ההרשמה למפגשים תעשה דרך אתר הקורס, בתוך מערכת מקוונת תומכת הוראה של אוניברסיטת תל אביב, בשם מודל (Moodle). המפגש יתקיים בכמה מועדים, כדי לא לגרום להתנגשות עם קורסים אחרים במערכת השעות של הסטודנטים. במידה וכל המועדים הקיימים מתנגשים עם מערכת השעות, ניתן יהיה לקבוע מועד מיוחד.
המפגש הראשון יתקיים בשבוע השלישי ללימודים, אחרי סיום התקופה, בה ניתן להכניס שינויים למערכת.
• התרגיל יעלה לאתר מודל של הקורס אחרי שרוב התלמידים יעברו את מפגש ההדרכה.
מועד ההגשה של התרגיל: מיום העלאה של התרגיל למודל ועד סוף סמסטר א'.
מבנה הקורס:
• מפגש הדרכה בספרייה.
 חלק ראשון – מעבדת מחשבים:
נתחיל בהסבר לגבי המבנה הארגוני ומנהלי של מערך הספריות באוניברסיטה – השאלות בתוך המוסד, השאלות ממוסדות מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב, מעקב אחרי השאלות, קנסות, וכו'.
בהמשך נכיר את מנוע החיפוש המקוון העיקרי של הספריות באוניברסיטה – דעת"א. נעבור על מאגרים מקוונים ומנועי חיפוש נוספים.
 חלק שני – ספריית החוג.
הכרות עם האחזקות השונות של הספרייה – ספרים, מפות, תצלומי אוויר.
הדרכה לגבי חיפוש מקורות מידע פיסיים (להבדיל מאלקטרוניים) בספריות השונות.
• הגשת תרגיל.
התרגיל יכלול מספר שאלות על נושאים, שעלו במפגש ההדרכה.
בתרגיל ינתנו שני ציונים: עובר ו-לא עובר.

יצירת קשר: בכל בעיות או שאלות, בנושא הקורס, או נושא אחר, קשור לספרייה, ניתן לפנות לאחראית על ספריית החוג, דורה דרוסקין, בכתובת:
druskind@tauex.tau.ac.il
 
0691-1407-01
 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
 Space, Place and Environment: Introduction to the Human Environment
פרופ פורטוגלי יובלשיעור ותיד אבנר120 ד'1800-1400 סמ'  א'
מרחב מקום וסביבה הן שלוש דרכי הסתכלות וחקירה שפותחו במהלך השנים בתחום הגיאוגרפיה האנושית. המרחב מבטא את ההסתכלות האובייקטיבית, את מערכת הקואורדינטות שבמסגרתה מתקיימת הפעילות האנושית. המקום מבטא את התחושה הסובייקטיבית והאינטימית שנוצרת בין אדם לביתו, שכונתו, עירו או ארצו, ואילו הסביבה היא התבנית, הסובב התרבותי-חברתי-פיסי שבמסגרתו, מבנהו וחוקיו מתקיימת הפעילות האנושית.

לבד מהיותה דיסיפלינה בפני עצמה, הגיאוגרפיה האנושית מהווה גם את הבסיס התיאורטי של תכנון עיר ואזור. לכן, המושגים מרחב, מקום וסביבה קשורים קשר הדוק אל שלוש הגישות המרכזיות שפותחו במהלך השנים בתחום התכנון. המרחב קשור אל הגישה המכניסטית-הנדסית שתופסת את החברה וסביבתה הפיסית כמכונה משוכללת שניתן להנדס אותה; המקום קשור אל הגישה החוויתית שרואה בחוויה הישירה את נקודת המוצא לתכנון; ואילו הסביבה קשורה לגישה המערכתית התופסת את החברה, התרבות והסביבה הפיסית כ"שלם שהוא יותר מסכום חלקיו".

שלוש דרכי ההסתכלות הללו עברו במהלך המאה ה- 20 מהפך: במשך רוב רובה של המאה הן היוו את אבני היסוד של המודרניזם, את הבסיס לאמונה ולתקווה ביכולתו של האדם המודרני ליצור חברה, תרבות, מרחב, מקום וסביבות פיסיות טובים יותר. בשליש האחרון של המאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21 הן הפכו להיות אבני המשחק של הפוסט-מודרניזם, השלב החדיש של המודרניזם, או זה שלאחריו, שנכזב מן האידיאולוגיות והתקוות הגדולות ורואה במרחב, במקום ובסביבה משחקי מילים, ציטוטים וייצוגים, שעשועים אינטלקטואליים רגעיים, הווה מתמשך שאינו מוביל למטרות נשגבות. לאחרונה, המרחב, המקום והסביבה נתפסים כתוצרים שונים של אינטראקציה ספונטאנית בין מיליוני האנשים הפועלים ורוחשים בסביבת האדם כהיבטים שונים של העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי.

במהלך הקורס נבחן את שלוש דרכי ההסתכלות הללו ואת הדרך בה הן באות לידי ביטוי בתחומים השונים של הגיאוגרפיה האנושית ובהקשר לתכנון, מרחב, מקום וסביבה.


נושאי הלימוד המרכזיים: מבוא (שבוע 1), מרחב (שבועות 2,3,4), מקום (שבועות5,6), סביבה ותבנית (שבועות 8,7), תכנון עיר, אזור וסביבה (שבוע 9), גיאוגרפיה קוגניטיבית (שבועות 11,10), העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי (שבועות 12,13), סיכום (שבוע 14).

Space, Place and Environment: Introduction to the human environment
Juval Portugali
 
Space, Place and Environment represent three approaches to human geography developed in the last decades. Space represents an attempt at an objective quantitative approach, Place refers to the subjective relations between people and their homes, lands or neighborhoods, while Environment encompasses the social, cultural and physical structures within which people conduct their activities.
 
The discipline of human geography has always been intimately connected to urban, regional and environmental planning. As a consequence, the notions of space, place and environment are associated also with three major planning approaches: ‘Space’ with the view of planning as social engineering, ‘place’ with the phenomenological approach, while ‘environment’ with the structuralist and system approaches to planning.
 
Throughout most of the 20th century space, place and environment provided the foundations to modernism; in the last decades they became playing tools of post modernism. More recently, however, space, place and environment are perceived as spontaneous self-organized products that emerge out of the interaction between the many human agents.
0691-1503-01
 מבוא לאקלים ובעיות הסובב
 Introduction to Climatology
פרופ פוצטר עודדשיעור ותיד אבנר120 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1000-0800 סמ'  ב'
קורס יעסוק במכלול הגורמים הקובעים את תנאי מזג האוויר והאקלים על פני כדור הארץ. בראשית הקורס נעסוק במערכת השמש ומסלול כדור הארץ סביב השמש והקשרו לאקלים של כדור הארץ. מכאן, נעבור ללימוד מבנה ומאפייני האטמוספרה כיום והכוחות המניעים את מערכות מזג האוויר והאקלים באזורים השונים של כדור הארץ. נדון במחזור ההידרולוגי ובתהליכי היווצרות עננות ומשקעים. בסיומיו של הקורס נעסוק במיון האקלים על פני כדור ובתופעות של מזג אוויר חריג ואקלים. נושאי הקורס כוללים נתוני יסוד של מערכת השמש וכדור הארץ, מסלול כדור הארץ סביב השמש, הזמן, הארה של כדור הארץ ועונות השנה,
האטמוספרה ומקורות התחממותה, חימום וקירור האטמוספרה ופני כדור הארץ, לחץ אטמוספרי ורוחות, הלחות באטמוספרה והמשקעים, גושי אוויר וחזיתות, הקרה, אקלים כדור הארץ, מכשירים ותצפיות ומיון נתונים אקלימיים.
חובות הסטודנטים ושקלול הציון:
1. נוכחות חובה לפי התקנון
2. בחנים (2) - 20%
3. מטלות בית (2) - 10%
5. בחינה מסכמת - 70%

The course deals with the complex factors that determine weather and climate conditions on Earth. We start with the Earth's orbit around the sun, how it controls the radiation reaching Earth, and its connection to the climatic history of the Ice Ages. The structure and characteristics of today's atmosphere and the forces that drive weather systems and climate in various regions of the globe will be reviewed. Also to be discussed are the hydrological cycle, the formation of clouds and precipitation processes. The role of oceans in climate will be studied, as well complex ocean-atmosphere phenomena such as El Nino and global warming.

Course lesson topics include: the earth's temperature, solar radiation, the earth's orbit, the seasons, ice ages, energy balance, composition and structure of the atmosphere, moisture and creation of clouds, atmospheric stability, clouds and climate, atmospheric movements/winds, general circulation, climatic classification, weather systems in the mid-latitudes, extreme weather conditions, the oceans, El Nino, global warming.
Prerequisite: None
Grade: Exercises: 2 course homework (10%), 2 test 20%, final exam (70%).

0691-1509-01
 מבוא למדעי כדור הארץ
 Introduction to Earth Sciences
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר120 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מבוא למדעי כדור הארץ
במסגרת הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בהבנת מנגנונים ותהליכים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים אשר עיצבו ומעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ.
בין הנושאים הנלמדים: הזמן הגיאולוגי, מערכת השמש, מבנה כדור הארץ, נדידת היבשות, רעידות אדמה, הרי געש, מינרולוגיה, עולם הסלעים, גיאולוגיה סטרוקטורלית, סטרטיגרפיה, תהליכי בלייה והשקעה, גלישות קרקע, אגני ניקוז ונחלים, עיצוב חופים, עיצוב נוף ע"י קרחונים.
ההרצאות ילוו באנימציות ממוחשבות המחישות חזותית את התהליכים המורכבים
בסוף כל נושא שבועי יינתן תרגיל מסכם.

This course will expose the student to the principles that underline our understanding of how and why the Earth evolves. Topics include the wide variety of processes associated with geological activity, the study of which is aimed at developing an appreciation for geological time, plate tectonics and many of the Earth's cycles. Other topics to be discussed include the solar system; the structure and composition of the earth’s surface, subsurface, and deep interior processes; rock formation and transformation; mountain building; plate tectonics; earthquakes; volcanoes, and geomorphologic processes.
Bibliography:
1. Flexer, A. (1992) Geology - Principles and Processes, Academon, Jerusalem. (Hebrew)
2. Tarbuk, E. J. and Lutgens, F. K. (2005) Earth - An Introduction to Physical Geology, Pearson Education, New Jersey.

Grade:
Mid-term exam: 45%
Assignments: 10%
Final Exam: 45%
0691-1606-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
 Introduction to Geoinformatics - A
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי מערכות מידע גיאוגרפיים וחישה מרחוק. הנושאים העיקריים כוללים מושגי ייסוד של גיאונפורמטיקה, מיפוי, הבנת מפה, מערכת הקואורדינטית, הבנת בסיסי מידע גיאוגרפיים ומשמעות לניתוח מרחבי-עיתי, מבנה נתונים וקטורי-רסטרי, מערכת – GPS, קליטת נתונים על ידי מערכות חישה לווינים ומוטסים, הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים, משמעות לטווחי הספקטרה השונים.
דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור, תשומת לב ומשמעת, הגשת שיעורי בית בזמן, חובה לקרוא פרקים נבחרים לקראת כל שיעור ושיעור (בהנחיית המרצה במהלך השיעור).

קורס בנוי מהרצאה ותרגילי בית. במסגרת הקורס יתקיים בוחן אמצע-סמסטר אשר יהווה 15% מציון הכללי.
תוצרי למידה :
הבנת יסודות הגיאואינפורמטיקה, חשיבה מרחבית-"שכבתית".
נושאים עיקריים
1. הרצאת מבוא: מהי גיאואינפורמטיקה
2. מרכיבי מפה, מפות נושאיות
3. מבנה כדור הארץ
4. מבוא למערכת מידע גיאוגרפי, פעילויות בסיסיות
5. שאילתות בממ"ג, מערכת קואורדינאטות ארציות
6. מבוא לפוטוגרמטריה ו-GPS
7. בוחן אמצא-סמסטר. חצי שני של השיעור: יסודות בחישה מרחוק
8. חישה מרחוק- קרינה אלקטרומגנטית, חוקי קרינה, חישה פאסיבית ואקטיבית,
9. עקרונות בסיסיים בחישה מרחוק
10. שילוב בין GIS לחישה מרחוק
11. חישה מרחוק כמקור לנתונים בממ" ג
12. תורת ההיטלים, מיפוי קרטוגראפי ב-GIS , היטלים בממ"ג
13. שאילתות מרחביות
Course Description
Geoinformatics is the integration of different disciplines dealing with spatial information. The course is an introductory in spatial technologies sources. Basics of mapping, cartography, projections, selected topics on geographical information system (GIS), global position system (GPS), remote sensing and image interpretation will be taught. . The contents are designed as a compulsory course material for all the students undergoing BA. The course is not limited to the topics given below. The students are suggested to read different books, magazines and peer reviewed journals. The course is designed to serve as a foundation course in order to understand the fundaments of RS/GIS/GPS and their applications in various disciplines.
 
 
 
 
Main topics:
Fundamentals of Maps, map reading, scale, types and sources, map coordinate, systems and projections (Cylindrical, Conic, Azimuth), map preparation, visualization and guidelines of mapping.
Introduction to Remote Sensing (RS), physics of RS, platforms and sensors, resolution, multispectral, thermal, microwave (RADAR), LiDAR, hyperspectral, image interpretation
 
Geographical Information System: concepts, features, data models, spatial data & nonspatial data, integration and analysis.
 
Learning outcomes
1. Basic principles of geoinformatics
2. Importance of spatial thinking
3. Usage of spatial dataset
 
Lab and Homework
Lectures, individual homework assignments, and a one lab/practicum work (printing a map using GIS). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
 
Student responsibilities
Attendance, feedback, discipline
 
Book references:
 
 
Campbell J.B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd ed., The Guilford Press.
 
Heywood I., Cornelius S. and Carver S. (2006) An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, 3rd edition.
 
Jensen J.R. (2000) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice Hall.
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. and Chipman J.W. (2003) Remote Sensing and Image Interpretation, 5th ed., Wiley.
 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005) Geographic Information Systems and Science, Chichester, Wiley, 2nd edition.
 
 
0691-1608-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (לשנה א')
 Introduction to Geoinformatics 2 -
פרופ בננסון יצחקשיעור יד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור יד אבנר232 ד'1200-1000 סמ'  ב'
0691-1817-01
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
גב' טליתמן מיכלשיעור יד אבנר120 ב'1300-1000 סמ'  א'
סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה
מרצה: גב' מיכל בן נח
 
מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.
דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.
·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).
תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.
תכני הקורס:
1.    הכרת התוכנה SPSS:
1.1.        פתיחת קובץ נתונים
1.2.        מבנה קובץ
1.3.        הגדרת משתנים
1.4.        פקודות
2.    סטטיסטיקה תיאורית:
2.1.        סוגי משתנים
2.2.        טבלאות שכיחות
2.3.        תיאור גרפי של נתונים
2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור
3.    מושגים בהסתברות
3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות
3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן
4.    קשר בין משתנים:
4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן
4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה
4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות
5.    הסקה סטטיסטית:
5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח
5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד
5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.
ספרות עזר:
1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 

 
Statistic for Geography
Michal Ben-Noach
bennoac@post.tau.ac.il
Course requirements: weekly assignment.
Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.
Course Topics:
1.    SPSS:
1.1.        Opening file
1.2.        File structure
1.3.        Variable definitions
1.4.        Commands
2.    Descriptive statistics
2.1.        Variable type
2.2.        Frequency tables
2.3.        Graphical data presentation
2.4.        Measures of locations and spread
3.    Probability
3.1.        Basic concepts of probability
3.2.                        Normal distribution and Standardization
4.    Correlations
4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients
4.2.        Simple linear regression
4.3.        Chi-square tests
5.    Estimation and hypothesis testing
5.1.        Point estimation and Confidence intervals
5.2.        Hypotheses testing on one sample
5.3.        Hypotheses testing on two samples
 
 

Bibliography:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 


 

Statistic for Geography

 

Michal Ben-Noach

 

bennoac@post.tau.ac.il

 

Course requirements: weekly assignment.

 

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

 

Course Topics:

 

1.    SPSS:

 

1.1.        Opening file

 

1.2.        File structure

 

1.3.        Variable definitions

 

1.4.        Commands

 

2.    Descriptive statistics

 

2.1.        Variable type

 

2.2.        Frequency tables

 

2.3.        Graphical data presentation

 

2.4.        Measures of locations and spread

 

3.    Probability

 

3.1.        Basic concepts of probability

 

3.2.                        Normal distribution and Standardization

 

4.    Correlations

 

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

 

4.2.        Simple linear regression

 

4.3.        Chi-square tests

 

5.    Estimation and hypothesis testing

 

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

 

5.2.        Hypotheses testing on one sample

 

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 

 


Bibliography:

 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

 

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

 

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

 

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

 

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

 

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

 

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

  

 

0691-2001-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') - לשנים ב' + ג'
 GIS - Geographic Information System
פרופ בננסון יצחקשיעור יד אבנר232 ב'1800-1600 סמ'  א'
תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.

דרישות קדם: (1) קורס מבוא לגיאואינפורמטיקה א', (2) קורס יסודות סטטיסטיקה

תנאי לקבלת קורס המשך מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות: ציון 85 לפחות בקורס זה

חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.
2. השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.
3. משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.
4. יש לבקר באתר הקורס ב-MOODLE לפני כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).

תוכנית הקורס:
1. עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)
1.1. אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).
1.2. התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה
1.3. מערכות ממ"ג נפוצות בארץ – ARCGIS, MAPINFO, QGIS
2. הצגת נתונים בממ"ג (מפות נושאיות)
3. שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.
3.1. בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).
3.2. שפת השאילתות SQL.
3.3. הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות
4. שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
4.1. פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)
4.2. אזורי חיץ (Buffers)
4.3. ניתוח מרחקים וסמיכות
5. מעבר מ-MAPINFO ל-ARCGIS
5.1. שאילתות ב-ARCGIS
5.2. Geocoding
6. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
6.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
6.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
6.3. שיטות בסיסיות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
0691-2002-01
 מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
 Basic Course of GIS Part 2
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר227 ג'2000-1800 סמ'  ב'
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס מיועד רכישת ידע מעמיק במבנה ושימושי במערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה ויכולת ביצועית של שיטות ממ"ג מתקדמות: מודלים של נתונים מרחביים, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים, עריכתם עם שימוש במודל טופולוגי, ניתוח רשתות. הקורס יתבסס על מערכות ממ"ג ArcGIS. ביצוע מוצלח של התרגילים תביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.

תנאי קבלה: ציון 85 לפחות בקורס מבוא למערכות מידע גיאוגרפי (מבוא לגיאואינפורמטיקה ב')

דרישות קידום: (1) קורס סטטיסטיקה (2) שיטות מחקר כמותיות (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. בחינה שמשקלה 60% מהציון הסופי.

תוכנית הקורס:
1. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
1.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
1.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
1.3. שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג, רסטר ו-TIN
1.4. שיטות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
1.5. שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי
2. בניית ממ"ג
2.1. Geo-Relational model
2.2. הרחבת בסיס נתונים לצורך שמירה, עריכה, תשאול נתונים מרחביים
2.3. תקנות נתוני ממ"ג: הטילים, פורמט נתונים
2.4. שילוב ווקטור ורסטר במסגרת מערכות ממ"ג שונות
2.5. בניית מבנה טופולוגי, טעויות טופולוגיות ותיקונן
3. רשתות (networks) וממ"ג
3.1. מודל ממ"ג לשמירת מאפייני רשתות
3.2. שיטות לניתוח רשתות ויישומן בממ"ג
0691-2020-01
 מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
 Academic Writing and Research Skills
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 א'1400-1200 סמ'  א'
שם הקורס: מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
קורס זה נועד להקנות מיומנויות בסיסיות בקריאה וכתיבה אקדמיים, והיכרות עם השדה האקדמי בכלל מההיבט של המחקר, כולל מוסכמות וערכים בתחום. הקורס יידון במבנה המאמר האקדמי, הוכחות, נימוקים, אמצעים לשכנוע הן מנקודת המבט של הקורא והן מנקודת המבט של הכותב המתחיל, הנדרש בסוף תואר הב.א. להגיש עבודות סמינריוניות, ותלמיד המחקר המיועד הנדרש במ.א. לבצע עבודה מחקרית עצמאית ברמה גבוהה. בתחום הקריאה יידרשו הסטודנטים ללמוד לזהות מבנה של טיעון, להציג תמצית של מאמר ולדון בנימוקים ובהוכחות התומכים בו במאמרים אקדמיים בגיאוגרפיה ובכלל. בתחום הכתיבה ייתן הקורס כלים בסיסים לכתיבה אקדמית, ויסקור סוגיות כגון נושא מחקר, שאלת המחקר, התזה (הטענה), זיהוי מגבלות המחקר, חיפוש מקורות, מבנה המאמר/העבודה הסמינריונית, תפקיד המבוא והסיכום, רישום והפנייה למקורות, סגנון כתיבה וכללי פיסוק. כמו כן יתרגלו התלמידים בקורס הצגה ודיבור מול קהל בהקשר אקדמי והכנת מצגת.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל הצגת מטלות והשתתפות בדיון
3. הגשת מטלות, בזמן, ע"פ ההנחיות
4. עבודה סופית
Daniel Mishori
Research skills and academic writing

Course Description:
The skill of writing a good essay or paper could be learned and is immensely valuable. Having good ideas is only the first step; these ideas ought to be presented in an engaging and persuasive way. This course is designed to enhance basic skills in reading and writing academic texts, and creating familiarity with the university and its values. The course will focus on the structure of academic papers, including types of academic writing, evidences, arguments and persuasion, Students will be required to read academic texts and to identify the structure of the argument, present a summary and to discuss the rationale and evidence supporting it. Since academic writing is dependent on the research of others, the course will emphasize the importance of finding, evaluating and referring to relevant literature. The course will also review issues such as, the structure of the article / seminar paper, the role of introduction and conclusion; the differences between research topic, research question and thesis (argument); limitations of the study, search and sources registration and references, writing style and basic punctuation rules. Students will also be briefly instructed in making presentations and in making public speaking and presentations in academic context.
0691-2100-01
 גיאוגרפיה של תעופה
 Geography of air transport
פרופ גבעוני משהשיעור ותיד אבנר115 ב'1400-1200 סמ'  ב'
גיאוגרפיה של תעופה – שיעור ותרגיל 2 ש"ס
דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
התפרצות הר הגעש באיסלנד ב-2010 שיתקה את אירופה, הורגשה בכל העולם ועלתה מיליארדים. יותר מכל היא המחישה עד כמה אנו תלויים בתחבורה אווירית. יותר מכל כלי תחבורה אחר, התעופה האזרחית היא זו אשר "כיווצה" את העולם ולה חלק חשוב בתהליכי הגלובליזציה. ב-50 השנים האחרונות התחבורה האווירית צמחה כל שנה והתחזית היא שצמיחה זו גם תימשך לפחות ב-20 השנים הבאות. הפיתוחים הטכנולגיים בייצור מטוסים הביאו לירידה משמעותית בעלות הטיסה ולשינויים מבניים בסקטור זה אשר כיום הוא מנוהל על פי שיקוליים מסחריים ולרוב ע"י הסקטור הפרטי למרות שהוא עדין כבול בהסכמים אשר נחתמו בועידת התעופה הראשונה ב-1944. הקורס בגיאוגרפיה של תעופה ינתח את תעשיית התחבורה האווירית העולמית ויבחן את מאפייניה העיקריים תוך התמקדות בחשיבותה הכלכלית מחד והשפעותיה השליליות על הסביבה מאידך. נושאים הקשורים לתחרות בין חברות תעופה ובין שדות תעופה, רשתות הטיסה של חברות התעופה, התפתחות חברות התעופה ה"זולות" (low-cost), ורגולציה יסקרו בשיעורים השונים על מנת לנתח ולהבין את ההשפעות המרחביות של פעילות התחבורה האווירית.
הקורס כולל סיור (השתתפות חובה) באחד מימי חמישי של הסמסטר.
הערכה:
50% - בחינה
20% - תרגילים אישיים
30% - תרגיל בקבוצות
Geography of air transport
(Requirement: "An introduction to Economic Geography")
The volcanic ash cloud over Europe in 2010 which disabled Europe, was felt across the world and cost billions emphasized how dependent our life has become on air transport. More than any other mode of transport, it is air transport that has “shrunk” the world and it has also played an important part in globalisation processes. Over the last 50 years, air transport grew every year and the forecast is that this growth path will continue, at least in the next 20 years. It is the technological development in aircraft that has brought significant reduction in the cost of flying and to structural changes in air transport that today is run largely under commercial considerations and by the private sector although it is still regulated and controlled in various ways by the public (planning) sector. The course in the Geography of Air Transport will analyse the air transport industry and will examine its main characteristics, focusing on its economic contribution and importance on the one hand and its adverse environmental impact on the other. Main issues covered will include airline and airport competition, airline networks and the emergence of the low-cost airlines, in order to understand and analyse the spatial implications of air transport activity.
The course includes a mandatory field trip on a Thursday during term time.
50% - Exam
20% - Individual exercises
30% - Group exercise
0691-2117-01
 צדק חברתי וסביבתי
 Environmental and Social Justice
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר104 א'1400-1200 סמ'  ב'
שם הקורס: צדק סביבתי וחברתי
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
מזה מספר שנים מתנהל בישראל ויכוח ציבורי רב פנים בנושא הגז הטבעי. הקורס יצא ממקרה מבחן זה -- ומדוגמאות נוספות כמו ים המלח, חופים או כריה בשדה בריר או זיהום אוויר במפרץ חיפה -- כדי לדון בשאלות שונות של צדק חברתי וסביבתי והרלוונטיות שלהן לחברה בישראל.
בשנות ה-70 וה-80 התפתחה התנועה לצדק סביבתי הגורסת שהחשיפה לנזקים סביבתיים (או ההנאה מתועלות סביבתיות) אינה אחידה. מתברר כי למרות שנזקים סביבתיים פוגעים בכולם, יש רבים הסובלים יותר. זהו דיון הקשור בטבורו לשאלות של צדק חברתי בכלל, ובפרט לשאלות של צדק חלוקתי ושל צדק נוהלי. בארה"ב העיסוק בצדק סביבתי החל עקב ההכרה כי זיהום סביבתיים ומפעלי תעשייה מסוכנים שוכנים "במקרה" ליד שכונות עוני, וכמעט תמיד קהילות של מיעוטים. באופן רחב יותר, צדק סביבתי עוסק בשאלות של חלוקת הטובין הסביבתיים (מרחב, אוויר נקי, מים), והנגישות של אוכלוסיות שונות לפרוצדורות של הכרעות בנושאים אלה. הקורס יתייחס גם להיבטים של צדק בין-דורי, בין מגדרי, ושל צדק בין מדינות – במיוחד בהקשרים של הגלובליזציה. כמו כן הקורס יעסוק בתחבורה וצדק סביבתי, תשתיות ציבוריות, בריאות וסביבה, המרחב העירוני והציבורי, בתכנון ובשיתוף הציבור בהליכי תכנון, מרחב והפרדה, ג'נטריפיקציה, נחלת הכלל, גידור והפרטה.
דיון זה ייעשה גם על רקע הדיון הכללי בצדק חברתי, המהווה כיום נושא מרכזי בדיון הפוליטי, החברתי והאידיאולוגי. רוב הגישות הפוליטיות והאידיאולוגיות מציגות כיעד מרכזי כינונה של חברה צודקת, אם כי ישנם חילוקי דעות מהותיים בשאלה כיצד נראית חברה "צודקת", או מהו חוסר הצדק בחברה. לדוגמה: האם צדק חברתי מחייב שוויון כלכלי? במסגרת זו ייבחנו גישות מרכזיות כמו תועלתנות, הצדק כהוגנות, ליברטריאניזם וגישת היכולות. צדק חברתי מבטא את הרעיון שניתן ליצור חברה צודקת, שמאפשרת ליחידים ולקבוצות קיום הוגן וצודק, כשהעיסוק בשאלות אלה יתמקד בהקשרים הקשורים לסביבה ולמרחב הציבורי.
הקורס יכלול שלושה סיורים שבהם יודגמו סוגיות של צדק מרחבי-סביבתי בישראל.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. השתתפות בסיורים (סה"כ שלושה סיורים)*
4. הגשת טיוטות לעבודה הסופית, ע"פ הנחיות המרצה
5. עבודה סופית

* במקרה של החמצת סיור אחד תינתן אפשרות להגיש במקומו עבודה, ע"פ הנחיות המרצה. בהחמצת שני סיורים יושלמו הסיורים החסרים במועד הבא בו יתקיים הקורס.
Daniel Mishori
Environmental and Social Justice
Course Description:
Early paradigms of environmental ethics centered on issues related to nature, non-human animals and the protection of "the environment" as well as humans from ecological harms and degradation. In the 70s and 80s a new environmental paradigm developed: the Environmental Justice Movement. This movement claimed that environmental harms and benefits are not distributed equally in society; that environmental pollution and hazardous industrial plants are often located near socially and economically weak neighborhoods, while minorities suffer most risks, to the extent that this phenomenon was also termed environmental racism. More broadly, environmental justice deals with questions of the distribution of environmental goods (public space, clean air, water), procedural justice. The course also discusses gender justice, intergenerational justice and global justice (between states), especially in the context of globalization. The course will also address transportation, public infrastructure, urban space and the planning. The course also discusses the theoretical background of social justice in general, which is now a central theme in the political social discourse in Israel. The course will include three tours which demonstrates key issues of environmental justice in Israel.
0691-2118-01
 יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
 Introduction to Economic Geography
פרופ גבעוני משהשיעור ותיד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  א'
מר אלוני צלילשיעור ותיד אבנר115 ב'1400-1200 סמ'  א'
יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית - 2 ש"ס
(כולל תרגול פרונטלי)
המשבר הפיננסי אשר הוביל להאטה הכלכלית בשנים האחרונות הוא לא רק שאלה כלכלית התלויה בגורמי המיקרו, ומאקרו-כלכלה , אלא משבר הנובע ומתייחס למגוון היבטים (ומושגים) רחב הרבה יותר, כגון גלובליזציה וסחר אשר בתורם נקבעים גם על-ידי גורמים כמו ערכים, נורמות ותרבות. בעיקר הם תלויי מקום וגם משפיעים ומעצבים את המקום – הם חלק מהגיאוגרפיה. מטרת הקורס יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית היא להקנות את מושגי היסוד בתיאוריה הכלכלית (כמו היחסים בין ביקוש, היצע ומחירים) ועל בסיס זה להסביר את מושגי היסוד בתחום הגיאוגרפיה הכלכלית. נושאים עיקריים בהם יתרכז הקורס כוללים: שחקני מפתח בגיאוגרפיה הכלכלית, גורמי שינוי-כלכלי עיקריים, גלובליזציה, המימד החברתי-תרבותי בשינוי כלכלי, ונושאים עיקריים במחקר גיאוגרפי-כלכלי עכשווי.
חובות הקורס: נוכחות חובה, בחינה 60% תרגילים: 40%
An introduction to Economic Geography
(Includes in addition a class exercise)
The financial crisis which led to the recent economic downturn is not just a factor of micro and macro-economic issues, but is a crisis stemming from various many other aspects (and concepts) and relates to issues of globalization and trade, which in turn are determined by factors such as values, norms and culture. These factors are place-dependent, they are shaped by and shaping places and locations – they are part of Geography. The aim of this course is to explain the main principles of the economic theory (like the relationship between demand, supply and prices) and based on that explore the most fundamental concepts in the field of Economic Geography. Focus will be on: key players in economic geography, main economic-change factors, globalization, the socio-cultural dimension in economic change, and other topics in contemporary Economic-Geography research.

Assessment: Exam 60%, Exercises: 40%
0691-2234-01
 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
 Environmental Historical Geography
ד"ר בלסלב ירוןשיעור ותיד אבנר232 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס בוחן את יסודות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי. במסגרת זו נדון בהתפתחות דיסציפלינת הגיאוגרפיה ההיסטורית בארץ ובעולם, בקשרי דיסציפלינה זו עם מדע הגיאוגרפיה, בהשפעת אירועים ותהליכים היסטוריים על התפתחות הנוף ובדרכים לביצוע מחקר גיאוגרפי-היסטורי בעידן הדיגיטאלי. בכלל זה נלמדים נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כגון חתכי רוחב ואורך, יתרונות ומגבלות מקורות מידע היסטוריים ועוד. הקורס מורכב משיעורים בכיתה וסיורים בשטח.
נושאי לימוד עיקריים: מהי הגיאוגרפיה ההיסטורית, התפתחות החשיבה הגיאוגרפית-היסטורית, גישות שונות למחקר, חתכי אורך ורוחב, מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים, אמינות מקורות היסטוריים, שימוש בכלים מתקדמים במחקר היסטורי, גיאוגרפיה-היסטורית בארץ-ישראל, מחקר גיאוגרפי-היסטורי במאה ה-21.
שיטת הלימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, הגשת שני תרגילים.
הערכה: תרגילים- 20%, מבחן- 80%
The course examines the foundations of historical-geographical research. In the course we shall discuss the development of the historical-geographical discipline in Israel and the world, the relations between this discipline and the science of geography, the effect of historical events and processes on landscape development, and the ways to conduct an historical-geographical research in the digital era. For this purpose, different historical-geographical tools will be discussed, such as vertical and horizontal cross-sections, the advantages and disadvantages of historical sources etc. The course is based on lessons in class and field excursions.
Main topics: the nature of historical-geography, the development of the historical-geographical thought, different research attitudes, vertical and horizontal cross-sections, historical-geographical sources, credibility of historical sources, use of advanced tools in historical-geographical research, historical-geography in Israel, historical-geographical research in the 21st century.
Teaching methods: the course is based on lessons in the class and excursions in Tel Aviv-Jaffa during class time. The lessons are based on lectures, reading and discussions. The excursions are "field lessons", where the materials which have been taught in class will be demonstrated through the historical-geography of the city.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, submitting two exercises.
Assessment: 20% exercises, 80% final exam
0691-2250-01
 אתיקה סביבתית
 Introduction to Environmental Ethics
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 א'1600-1400 סמ'  א'
שם הקורס: אתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

דרישות קדם: אין
מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.
הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, אקופמיניזם ועוד. החשיבה הסביבתית רואה את עצמה כרדיקלית וכביקורתית כלפי המודרניזם והחשיבה ה"אקדמית", ה"לא-סביבתית". מסיבה זו ידון הקורס באופן ביקורתי גם במושגים בסיסיים בהתפתחות הדיון הפילוסופי והמוסרי. כרקע היסטורי, הקורס סוקר גישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. כמו כן יידונו נושאים כגון סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, פרגמטיזם סביבתי, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם, צמחונות סביבתית, אתגר הקיימות והקשר בין אתיקה סביבתית לעיסוק במקום ובגיאוגרפיה.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. בחינה
Daniel Mishori
Introduction to Environmental Ethics

Course Description:
The purpose of the course is to provide a detailed introduction to environmental ethics in its two main aspects: the relationship between humans and nature, and relationship between society and environment. The course will survey the historical development of the discourse on these issues, on the background of the growing awareness to the threat of an ecological crisis. The course provides a historical background to the discourse of the moral status of nature and the environment, including non-human animals, and exposes dilemmas and ethical theories of environmental thought. The environmental discourse has evolved primarily in response to the idea that we are in the midst of a global "ecological crisis" -- an idea that develops from the sixties. The course will review the main responses to the crisis including the "doomsday prophets". of the 60s and 70s, and the central ideological and theoretical responses to the environmental challenges, including deep ecology, social ecology, and eco-feminism. Also be reviewed anthropocentric ethics and environmental pragmatic, environment and democracy, ecological economics, voluntary simplicity (and lifestyle "green"), environmental activism and the future of the environmental movement. The rights of future generations, climate justice the commons will be discussed in brief, as an introduction to the more detailed discussion in other courses.
0691-2264-01
 יסודות הגיאוגרפיה העירונית
 Urban Geography
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  א'

נושאי הקורס:


עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים
Urban - הגדרות וגישות

מערכת עירונית - URBAN SYSTEM

 • הבסיס הכלכלי של עיר, גבולות השפעה ואינטראקציה בין עירונית
 • מודלים לניתוח מערכות עירוניות (תורת המקומות המרכזיים, התפלגות גודל, סופר-אימפוזיציה, דגם התפתחות קולוניאליסטי, הדגם המרכנטליסטי...)
 • המערכת העירונית העולמית: גלובליזציה וערי עולם, מאפיינים של עיר עולם, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם, Central Flow Theory כמושג ואמצעי לניתוח מערכת עירונית גלובלית.
 • מרחבים מטרופוליניים ופירבור – גורמים לתהליכי פירבור, התפתחות מטרופולינים, דגמים, מאפיינים ותיפקוד של מטרופולינים.

העיר כמערכת – CITY AS SYSTEM

 • • מבנה עירוני: מבנה פיסי ומבנה חברתי
 • • שימושי קרקע בעיר – גורמים משפיעים, מאפיינים.
 • • שמונה מודלים אקולוגים לניתוח מבנה עירוני – מ- 1925 עד היום.
 • • מע"ר ומסחר בעיר – מאפיינים והגדרות, הקשר בינם לבין תהליכי התפתחות ופיתוח עירוניים בעולם גלובלי.
 • • אזורים חברתיים בעיר והקשר בינם לבין המבנה הפיסי של העיר.


דרישות הקורס:

 • • נוכחות חובה
 • • מבחן מסכם

More then Fifty percent of the global population lives in urban settlements. Cities, town and other urban forms become the sites of most human activity. The course 'Urban Geography' begins with the global system and ends with suburbs and small towns: studies the built urban forms and patterns, evolution and characteristics of urban structures, spatial dynamics and human activity.

Part 1:

 • • The origins and growth of cities
 • • World Urbanization: evolution, distribution, characteristics.
 • • Urbanization and economic, the economic base of the city.

Part 2:  Urban system

 • • Theories of the urban systems: Central Place Theory, Mercantile model, Super-Imposition model, Rank Size Rule, Primate city.
 • • Globalization and Global cities: world cities characterization, ranking world cities, Central Flow Theory as a concept to analyze the global urban system.
 • • Mega cities
 • • Metropolitan areas and suburbanization: evolution of metropolitan areas, suburbanization and urban sprawl process.

Part 3: City as system

 • • Urban structure: physical structure and social structure
 • • Land uses in the city: Factors and characteristics, natural process vs. zoning.
 • • Ecological model of the city: Concentric zone model, Sector model, multiple-nuclei model.
 • • Alonso's Bid Rent Function Theory
 • • Modification of the classical models: Mann's, Kearsley's, Vance's, and Whites's.
 • • Central business district (CBD).
 • • Urban retail structure
 • • Social areas in the city.


Grade:
Attendance requirement
Exam – 100%

0691-2265-01
 יסודות גיאוגרפיה מדינית
 Political Geography
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס סוקר ומנתח סוגיות נבחרות העומדות בבסיס התנהלותן של מדינת הלאום. דן במניעי כינונה בעת המודרנית ובאופן גיבושה בסיועו של רעיון הלאומיות. עומד על טבעו ומהותו של רעיון הריבונות ועל תפקידה של הטריטוריה בעיצוב דפוס פעולתן של מדינות. עוד הוא כולל דיון בפרדיגמות גיאו- פוליטיות וניתוח של התפתחות מערכת יחסי הגומלין בין תופעת הגלובליזציה לבין מדינת הלאום.
חובות הקורס: נוכחות חובה , עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
The course introduces the evolution of geopolitical paradigms and explore the development of the nation-state concept. He addresses the linkages between the national identity and the political organization of territory, the political and economic forces that are undermining the modern nation-state system and its relationship with globalization.
Grade: exam: 100%
0691-2277-01
 יסודות הגיאוגרפיה החברתית-תרבותית
 Introduction to Social and Cultural Geography
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר232 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית. כלים אלו יהוו תשתית ללימודי המשך בתחומי לימוד שונים כגון: עיר ותכנון, גיאוגרפיה סביבתית, גיאוגרפיה פוליטית והיסטורית , גיאו-קרטוגרפיה ועוד. הקורס יכלול דיונים בשאלות מהי גאוגרפיה חברתית תרבותית? מהן מתודולוגיות המחקר בתחום זה? וכן דיונים במושגים מרחביים (מרחב ,מקום, מיקום ,מפה), חברתיים (יחיד- חברה , עצמי- אחר) ותרבותיים (תרבות ומרחב , גלובלי – לוקלי) וכן מושגים הקשורים לעיר מנקודת מבט חברתית תרבותית.
Introduction to Social and Cultural Geography
The purpose of the course is to provide students with the basic theoretical concepts and methodological tools of social and cultural geography. These tools will be the base for future studies in geography especially in the following fields: city and planning, environmental geography, political and historical geography. The concepts and tools discussed in the course include: the nature of social and cultural geography, spatial terminologies (place, location, space, map); social terminologies (individual-society; self-other) and cultural terminologies (culture and space; global-local). Discussions on the city from a social cultural perspectives will be also part of this course.
0691-2289-01
 טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני
 Land, Terrain and Territory in the Post-Modern Era
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  ב'
אופן הקרנת תופעות המלוות את עידן הגלובליזציה על התנהגות והתנהלות מדינת הלאם נתון במחלוקת עמוקה המשתקפת בספרות המקצועית. מחלוקת זו משמשת ציר דיון מרכזי בקורס.
הדיון יעסוק במכלול היבטים הנוגעים לתמורה המתחוללת בעידן הגלובליזציה ביחסי קהילות פוליטיות כלפי אדמה, קרקע וטריטוריה, מנקודת מבט תיאורטית ומעשית. מבטו יתמקד עוד במערכת יחסי המדינה עם עמים ילידים ובמשטרי הגירה. הדיון ישלב התייחסות קונקרטית לישראל בכל סוגיות הליבה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
This course attempts to account for selected contested issues regarding land, terrain and territory. The course will discuss the concepts of 'the end of territory' or borderless world, territory as a device to control and to contain people- ie. territory as an oppressive tool in state hands and territory as a source of (national or ethnic) identity. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: exam: 100%
0691-2292-01
 גיאוגרפיה של המזרח התיכון
 Geography of Modern Middle East
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 א'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס סוקר את מאפייניו הגיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים והחברתיים של המרחב המזרח תיכוני ומנתח בעזרתם של כלים תיאורטיים את השינויים המתחוללים במרחב גיאוגרפי זה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
The course surveys the geographical, economic, demographic and political characteristics of the Middle East. Special attention will be paid to selected regional issues such as the region carrying capacity, economic dimensions of oil, population diversity (ethnicity, religion), the phenomenon of nationalism as it affected the modern Middle East, and the roots of the current region's underdevelopment.
Grade: exam: 100%
0691-2300-01
 אקלים א"י
 The Climate of Israel
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  ב'
מטרות הקורס
הכרת אקלים ארץ ישראל: מאפיינים, גורמים ותהליכי היווצרות.
לימוד גישות שונות לתיחום אזורי האקלים ולהגדרת עונות השנה בישראל.
לימוד ויישום מתודולוגיות בחקר אקלים ארץ ישראל; הגישה הקלימטולוגית החוקרת את המשטר האקלימי של משתני הקרינה, הטמפרטורה, המשקעים, הלחות והרוח, והגישה הקלימטולוגית-סינופטית החוקרת את מערכות מזג האוויר והקשרן למשטר האקלימי.
מבנה הקורס (סילבוס)
מקומו של אגן הים התיכון בחזורת (צירקולציה) הכללית של האטמוספירה כרקע להבנת האקלים בישראל
גורמי יסוד באקלים ארץ ישראל (גלובליים, אזוריים ומקומיים)
שיטות למיון אזורי האקלים בישראל
עונות השנה בישראל - שיטות שונות להגדרתן
מערכות הלחצים הממוצעות לכל עונה והקשרן למשטר האקלימי
המשטר האקלימי של ישראל, גורמים ותפרוסת בהתייחס לכל משתנה אקלימי.
ניתוח מערכות מזג אוויר אופייניות לעונות השנה השונות והקשרן לתנאים האקלימיים והסביבתיים.
ניתוח מצבי מזג אוויר להם השלכות סביבתיות משמעותיות כאירועי שרב וקרה ואירועי משקעים קיצוניים.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: בחינה (90%) תרגילים (10%)
Objective
• Introducing to methodological approaches in regional climatology of Israel
• Studying the climatic regime of Israel: radiation, temperature, humidity, precipitation and wind regimes
• Studying the seasonal weather systems, their relations with large-scale circulations and their impact on the local weather conditions and the climatic regime
• Analyzing typical and extreme weather events and their climatic and environmental impact
Syllabus
Methodological approaches in regional climatology and their application to Israel climate
Saptio-temporal analysis of climatic phenomenon in Israel
The location of the Meidterranean Basin within the global circulation systems
Basic factors in Israel climate: global, regional and local scales
The climate regions of Israel - different approaches
Seasons' definition in Israel - different approaches
The climatic regime of Israel: radiation, temperature, rainfall, evaporation, humidity and wind
Typical synoptic systems and their impact on the climatic regime
Extreme weather events and their environmental implications.
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
Tasks:
Exercises, Final exam
0691-2345-01
 עיר ופרבר
 City and Suburb
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק במבנה, מראה ומאפיינים של ערים ופרברים בעידן המודרני והפוסט-מודרני, בתמורות שעברו במהלך המאה ה-20 וה-21, ובהשתקפותם של תהליכים וגורמים שונים (פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים) במרחב העירוני ותיפקודו כפי שבא לידי ביטוי בעולם המערבי .
 

נושאי הקורס:

 • • קריטריונים לניתוח עיר ופרבר.
 • • מבנה עירוני: גישות ומודלים שונים לניתוח עיר (מורפולוגיה, אקולוגיה, יחסי כוח כלכליים ופוליטיים), מאפייני מערכת שימושי הקרקע בעיר והגורמים המשפיעים עליה.
 • • עסקים בעיר: תמורות ושינויים ב- Downtown מתחילת המאה העשרים עד היום, מרכז העיר בעידן הגלובלי, לונדון ופריז כדוגמא לשינויים ותמורות שהתרחשו במבנהו ובמיקומו של מרכז העסקים הראשי (מע"ר - CBD) בעיר והשפעתו על העיר כולה, מקרי בוחן כמייצגים תפיסות עכשוויות בתפקיד ותיפקוד המרכז העסקי של העיר.
 • • אזורי המסחר בעיר: הקשר בין מבנה עירוני למיקום גורמי מסחר בעיר, מודלים מוקדמים ועכשוויים לניתוח תפרוסת המסחר בעיר, תמורות במיקום ומאפייני המסחר בעיר, יחסי הגומלין בין מסחר עירוני ומסחר פרברי.
 • • מבנה ומראה העיר ופרבריה כתוצר של גישות תכנוניות: מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70' ("האוסמניזציה", סיטי ביוטיפול, עיר גנים, אִיזוּר, יחידות שכנות, ,העיר העכשווית, שיכונים ציבוריים, שיקום שכונות, ועוד) . כיצד שינו הגישות הללו את המרחב העירוני וכיצד השפיעו על מבנה, תיפקוד ומראה העיר.
 • • פירבור וזחילה עירונית: הסיבות והגורמים לתהליך הפירבור (ארה"ב, אירופה - בריטניה בפרט - וישראל), כיצד השפיע התהליך על העיר (Urban Decay), מאפיינים צורניים, חברתיים ותרבותיים של פרבר מערבי, יתרונותיו וחסרונותיו, תופעת הזחילה עירונית Urban Sprawl)) והגישות שצמחו למניעתה (Smarth Growth ועוד)
 • • עירוניות עכשיו - הביקורת כנגד תהליכי התכנון של המאה ה-20 והתפיסות העירוניות השגויות מול הצגת גישות תכנוניות משנות ה- 70 עד היום.
 •  

דרישות קדם:
יסודות הגיאוגרפיה העירונית

דרישות הקורס:
• נוכחות חובה
• מבחן מסכם

The course deals with the internal structure of cities and suburbs, focusing on form, function and characteristics during the political, economical and sociological changes they went through the 20th and 21st centuries

 • • Urban structure – advanced approaches, theories and model for analyze urban structure.
 • • Urban retail structure: Models (Central place theory, Berry's, Davis's, Jones's), the changing of the urban retail structure, the origin and role of the mall, future spatial aspects of urban retailing.
 • • Downtown and CBD : spatial characteristics, the golden age of the CBD and it's decline, the (new) CBD in the global era.
 • • Planning theories and the city: How they influence on the spatial structure, urban landscapes and daily life through time.
 • • Suburbanization and urban sprawl: The origin of suburbanization, spatial and social characteristics of the western suburb, its advantage and disadvantage, Urban sprawl, Sustainability and compact city vs. Sprawl.


Prerequisite:
Urban Geography


Grade:
Attendance requirement
Exam

0691-2388-01
 יסודות בכימיה ובפיזיקה לגיאוגרפיה פיזית
 Fundamentals of Chemistry & Physics for Physical Geography
מר עוגן ירוןשיעור ותיד אבנר120 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס מיועד להקנות ידע והבנה במושגים בסיסים מתחום הפיזיקה והכימיה תוך הכרת דוגמאות של תהליכים רלוונטיים המתרחשים באטמוספירה ובפני כדור הארץ.
להלן רשימת הנושאים:
1. מערכת היחידות הבינלאומיות, המרה בין יחידות, הכרת המושג - פאי, כדור הארץ ומערכת השמש, מדידת מרחקים בחלל, מאזן האנרגיה בכדור הארץ והתפתחות האסכולה המדעית – אריסטו, ארכימדס, קופרניקוס, גלילאו וקפלר.
2. מסה ומשקל, חוקי ניוטון, מהירות ותאוצה, גרביטציה, קבוע הכבידה, מהירות בריחה ומהירות אורביטלית.
3. צפיפות ולחץ (בתווך מוצק, נוזלי וגזי) ומגמות השינוי שלהם עם הגובה, עקרון ברנולי ועקרון ארכימדס.
4. גלים וקרינה אלקטרומגנטית – פיזור, החזרה, שבירה, הפרעה ובליעה.
5. אינדקס השבירה, עומק מדומה, נפיצה ואפקט דופלר.
6. יסודות ואטומים, איזוטופים, מודל בוהר, משוואת ריידברג לאטום המימן, האורביטלים האטומיים, הטבלה המחזורית, אלקטרוני ערכיות, חוק האיסור של פאולי וכלל הונד.
7. יונים, יחידת מסה אטומית, מולקולות, משוואות כימיות ומסה מולקולרית
8. אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית, קשרים כימיים, אלקטרושליליות, מבנים מולקולריים.
9. הויברציות המולקולריות והשפעתן על ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטי, קשרים בין-מולקולריים: קשרי ואן דר ואלס וקשרי מימן.
10. תכונות המים, חימצון-חיזור, חומצות ובסיסים.
11. מסה מולרית, המול, קבוע אבוגדרו ומולריות.
12. חום ומושגי יסוד בחשמל, תהליכים כימיים המתרחשים באוקינוסי כדור הארץ, עומק פיצוי הפחמן, סדימנטולוגיה ימית.
13. שיטות מדידה, שימוש בגורמי ניבוי (proxies) במדע, סדימנטולוגיה של מפרץ אילת וכימייה של אטמוספירת כדור הארץ.
חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים, בחינה סופית
הרכב הציון הסופי: תרגילים 30% , מבחן סופי 70%
The aim of the course is to provide basic knowledge in physics and chemistry in order to understand various phenomena that occur in the environment.
The major subjects of the course are:
1.     Systeme International d’unites, understanding pi (π), earth and the solar system, how to measure distances in space, earth energy balance and the evolution of science – Aristotle, Archimedes, Copernicus, Galileo and Kepler.
2.     Mass and weight, Newton’s three laws of motion, velocity and acceleration, gravity, universal gravitation, escape and orbital velocities.
3.     Density and pressure (in solid, liquid and gaseous mediums) and their vertical trends.
4.     Waves and electromagnetic radiation – scattering, reflection, refraction, interference and absorption.
5.     Refraction index, pseudo depth, dispersion and the Doppler effect.
6.     Elements and atoms, isotopes, Bohr atomic model, Rydberg equation, the atomic orbitals, the periodic table, valence electrons, the Pauli exclusion principle and Hund’s rule.
7.     Ions, Atomic Mass Unit (AMU), molecules, chemical formulas and molecular mass.
8.     Ionization energy, electron affinity, chemical bonds, electronegativity, molecular structures.
9.     Fundamental vibrations and overtones and their effect on the electromagnetic spectrum, Inter-molecular bonds: Van der waals and hydrogen bonds.
10. Properties of water, oxidation-reduction, acidity and basicity.
11. Molar mass, mole and Avogadro constant, molarity.
12. Heat and basic terms in electricity, ocean chemistry, carbonates compensation depth (CCD) and marine sedimentology.
Measurements methods, the use of proxies in science, sedimentology of the Gulf of Eilat and chemistry of the earth’s atmosphere
0691-2400-01
 שיטות מחקר איכותניות
 Qualitative Methodologies
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק במסורות של המחקר האיכותני ובגיבוש מחקר של בעיה מרחבית. במסגרת הקורס נבחין בין השימוש במונח "איכותני" כמונח המתאר טיפוסים של מתודולוגיות לבין השימוש במונח זה בהקשרים של פרידגמה מחקרית, קרי הנחת היסוד של הגישה המחקרית. על בסיס הבחנה זו הקורס יתמקד בארבע פרדיגמות של מחקר איכותני: הפוזיטיביסטי, פוסט-פוזיטיביסטי, תיאורטי-ביקורתי וקונסטרוקטיבי. תוכנית הקורס: 1. הנחות היסוד של המחקר האיכותי. 2. תכנון מערך מחקר של בעיה מרחבית: פרספקטיבה מושגית, הגדרת שאלות מחקר, אוכלוסיית המחקר, הגדרת יחידת החקירה המרחבית ותיחום אזור המחקר. 2. עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה. 3. שיטות איסוף נתונים: נתונים משניים (מפקדים סקרים וכו'), נתונים ראשוניים (תצפיות, ראיונות, בניית שאלונים), מגבלות מתודולוגיות של נתונים. 4. שיטות לניתוח מרחב בארכיטקטורה ובתכנון 5. שיטות מחקר במיפוי קוגניטיבי: כלי מחקר, פרוצדורות של ניסוי. 6. עקרונות ניתוח הנתונים: שלבי ניתוח, ניתוח ממפה, ניתוח ממוקד, ניתוח תיאורטי, ניתוח של מידע משני  7. הדו"ח המסכם של המחקר, תוקף מחקר.

 

דרך הלימוד: הרצאות ותרגול של החומר הנלמד. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים ולעזר בהכנת התרגילים. קריאת חומר הקריאה היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחנים ולבחינה הסופית.

 

דרישות הקורס:

 • נוכחות בשיעורים.
 • בוחן שמשקלו 15% מהציון.
 • הגשת שלושה תרגילים שמשקלם 25% מהציון של הסמסטר.
 • מבחן מסכם שמשקלו 60% מהציון של הסמסטר.

The course addresses the traditions of qualitative research in relation to a spatial problem.  The course focuses on the following themes: 1. The foundations of qualitative research; 2. The planning of research with particular focus on spatial dilemmas; 3. The definition of conceptual problems, research questions, definitions of the spatial unit of analysis and  sites of investigation; 4. Principles of data collection: ethnography, phenomenology, field study, etc; 5. Methods for collecting data (advantages and limitations) : questioners, interviews, participant observations; 6. Methods for analyzing urban space in architecture and planning; 7. Cognitive mapping methods and experiments; 8. Principles for analyzing data; 9.The final report on research, validity of research.

Requirements:

 • Obligatory presence in class
 • Mid Term exam (15%)
 • Paper presentation and summary (25%)
 • Final Exam (60%)
0691-2409-01
 שיטות מחקר כמותיות
 Research Methods in Geography
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  א'

שיטות מחקר כמותיות – 0691240901

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית ,SPSS , JMP, ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

Prerequisites: Statistics

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

דרישות הקורס

 1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
 2. מבחן – בסוף הסמסטר.
 3. יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
 4. נוכחות בכל השיעורים היא חובה.

ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים

 • מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
 • רגרסיה ליניארית
 • תרגול מורחב: חקר של קשר בין משתנים כמותיים בעזרת SPSS
 • רגרסיה לא ליניארית

חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים

 • מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
 • חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית

תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי

 • אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
 • אינדקס השכן הקרוב
 • אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
 • תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)
 • תרגול מורחב: חישוב LISA  ב-GeoDA

חזרה לקראת המבחן

 

 Quantitative Research Methods

The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables

 • Population and sample, normal distribution
 • The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
 • Transformation of variables
 • Linear regression
 • Multiple linear regression

Analysis of qualitative variables

 • Comparison between population distributions
 • Use of the Chi-square criterion
 • Sample planning

Analysis of spatial patterns

 • Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbour analysis)
 • Spatial autocorrelation (Moran I)
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

Summary of the course

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

 ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

 1. אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
 2. Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
 3. Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
 4. Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
 5. Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.

 

0691-2445-01
 גיאוגרפיה חברתית של העיר
 Social Geography of the City
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר104 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהיבטים החברתיים והמרחביים המאפיינים מציאות עירונית בה מתקיים מגוון של קבוצות חברתיות למיניהן. בתוך כך, יבחנו דגמי הזיקות ביניהן בחיי היום יום - כמו הפרדה לעומת מפגש, שילוב לעומת קונפליקט - כפי שהם משתקפים ומוסברים בהתייחס למבנה ותכונות הסביבה העירונית, להיבדלות במגורים ובתפקוד יומיומי, למבנה החברתי ועמדות של סובלנות. דיון בהיבטים התיאורטיים של הנושא ילווה בהתייחסות להצגת מקרים לדוגמא בדגש על קבוצות חברתיות בישראל המוגדרות על פי אתניות, מעמד חברתי כלכלי וסגנון חיים במסגרת עיר ואזור מטרופוליני.
דרך הלימוד: השיעורים מבוססים על הרצאות ועל קריאה של מאמרים.
דרישת קדם: גיאוגרפיה עירונית
חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
This course considers social and spatial aspects of social heterogenic cities. The course covers daily intergroup interaction patterns with respect to the structure and properties of the urban built environment, residential and functional segregation, social structure and intergroup tolerance. The discussion of these aspects will be illustrated by examples of social groups in Israel that defined by ethnicity, socioeconomic status and life style at the city and metropolitan scale.

Prerequisite: Urban Geography

0691-2460-01
 אדם, מכונה מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה
 Humans, machines, spaces: the human geography of technology
ד"ר הנדל אריאלשיעור ותיד אבנר232 ד'1800-1600 סמ'  א'
אדם, מכונה, מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה – ד"ר אריאל הנדל
הטכנולוגיה מעצבת את המרחב האנושי משחר ההיסטוריה. אי אפשר להפריד בין ההתפתחות האנושית, היחסים החברתיים ועיצוב המרחב הנובע מהם, ובין הכלים והפרקטיקות שנוצרו על מנת לביית את הסביבה, לפתור בעיות או לשפר ביצועים ואופני חיים. מטרת הקורס תהיה לעקוב אחרי היחסים המורכבים שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, על מנת לבחון את האופנים שבהם אלה מעצבים את המרחב הפיזי והאנושי כאחד. בקורס נדון בגישות שונות ליחס שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, ניגע בתחום המתפתח של גיאוגרפיה-לא-אנושית וננתח מקרי-מחקר ספציפיים: מכוניות ונתיבי תחבורה, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, טלפונים סלולריים ו"מחשבים לבישים" ועוד.
Humans, machines, spaces: human geography of technology
Technology has always shaped human spatiality. One cannot separate human development, social relations, and space design from the tools and practices produced with the intention of domesticating the environment, solving problems, or improving performances. The course will follow the complex relationships between humans, technology and space, in order to better understand the ways in which these are shaping the physical and human spaces alike. We will discuss several attitudes towards relations between humans, technology and space, touch the emerging field of nonhuman geographies, and analyze specific case-studies: cars and traffic lanes, CCTV cameras in the public space, cellular phones, "wearable computers", and more.
0691-2461-01
 בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה
 Between Time and Space: The Human Geography of Motion
ד"ר הנדל אריאלשיעור ותיד אבנר115 ב'2000-1800 סמ'  ב'
בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה – ד"ר אריאל הנדל
תחבורה ותנועה אנושית בזמן ובמרחב הן מתחומי הליבה של הגיאוגרפיה האנושית. בשני העשורים האחרונים, הולך ומתפתח תחום חדש בגיאוגרפיית התנועה (new mobilities paradigm""), החוקר את תנועתם במרחב של אנשים, של סחורות ושל רעיונות, תוך שהוא מדגיש את האופנים שבהם התנועות הללו מעצבות יחסים חברתיים, מייצרות זהויות ומשתלבות במיקרו-גיאוגרפיות של היומיום. מדובר בגיאוגרפיה הנעה בטווח רחב של קני מידה – מהגירה בין מדינות ועד להליכה במרכז העיר – ומשלבת מתודות איכותניות, פרשניות וכמותניות, מתוך הבנה שהתנועה האנושית לא רק מתרחשת במרחב, אלא גם מעצבת אותו בעת ובעונה אחת.
Between time and space: the new mobilities paradigm
Transportation and human movement in space and time has always been at the core of human geography. The course will focus on what is now known as "the new mobilities paradigm", an emerging sub-discipline that investigates the movement of humans, goods, and ideas, while emphasizing the ways in which those movements shape social relations, create identities, and are integrated in the geographies of the everyday. It is a flexible geography, moving within a great variety of scales – from global immigration to walking in the city center – while combining qualitative, quantitative and interpretive methodologies.
0691-2466-01
 אקטיביזם, זהות ומרחב
 Activism, Identity and Space
מר משגב חןשיעור ותיד אבנר115 א'1600-1400 סמ'  ב'
תיאור הקורס: מטרתו של קורס זה הינה לדון באופן תיאורטי וביקורתי במושגים אקטיביזם, זהות ומרחב, בהקשרים פוליטיים, חברתיים ועירוניים. נבחן זהויות שונות – לאומיות, אתניות, מגדריות, מיניות ודתיות המבקשות ייצוג, משתמשות ותובעות מרחב, בדגש על החברה והמרחב הישראלים. נתמקד בלימוד תיאורטי, גיאוגרפי-חברתי של מאפייניהן של אותן זהויות במרחב הישראלי בדגש על פעילות אקטיביסטית ומאבקים מרחביים מבוססי זהות. הדוגמאות וחומרי הקריאה יבחנו דפוסים שונים של אקטיביזם על בסיס זהות בארץ ובעולם (תוך התמקדות בישראל), פרקטיקות פעולה אקטיביסטית במרחב (מחאות, הפגנות, פעילות בארגוני החברה האזרחית), והמקומות בהם היא מתרחשת. הקורס יתמקד במרחבים עירוניים תוך בחינה, מחד, של דפוסי אימוץ ושעתוק של מודלים גלובליים אל המרחב הישראלי, אל מול מאפיינים מקומיים, מאידך. נבחן גם נושאים והיבטים שונים המשפיעים על אופי הפעילות המרחבית וקשורים בזהויות השונות כגון: גוף, זיכרון, פוליטיקה, זכויות אדם ואזרח, וגלובליזציה.
חובות הקורס:
• נוכחות והשתתפות פעילה בכיתה
• קריאה של הטקסטים לפני כל מפגש
• הצגה של טקסט אחד במהלך הקורס (10 דקות בהן יוצגו עיקרי הטקסט באופן ביקורתי)
• בחינה מסכמת
0691-2477-01
 גיאוגרפיה רפואית
 Introduction to Medical Geography
מר הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  א'
מטרות הקורס:
הקורס מביא סקירה הסטורית ומרחבית סדורה של המחלות העיקריות שהשפיעו על התרבות האנושית מהתקופה הפליאוליטית עד הזמן החדש.
הדגש העיקרי בקורס זה הן מחלות מדבקות. מחלות כרוניות יסקרו באופן שונה בקורס המשך למתקדמים.
ברקע הדברים מבהיר הקורס את עקרונות החשיבה האפידמיולוגית, ומלמד כלים מדעים בסיסיים לחקר גורמי מחלה ושיטות לניתוח סיבות תחלואה במרחב
קהל יעד:
הקורס מיועד גם לתלמידי תואר ראשון וגם לתלמידי תואר שני, בעיקר לתלמידים שמתעניינים בקו התפר בין גיאוגראפיה והסטוריה ולתלמידים שעשויים להמשיך בקורס ההמשך המתקדם באפידמיולוגיה מרחבית בסמסטר השני (קורס מס' 0691433401).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות
מבוא: סקירה קצרה של מדעי הבסיס ומושגי היסוד באפידמיולוגיה, גיאוגרפיה ודמוגראפיה.
1. מחלות ותחלואה: הגדרות והתפתחות מושגים: ממחלות מדבקות לתחלואה כרונית
2. כלים ומושגים אפידמיולוגיים: תחלואה, תמותה, המצאות והיארעות, מדדי סיכון
3. מחלות וגיאוגראפיה: קשרי מחלה-מרחב, תנועת מחלות במרחב, מחזוריות מחלות, מחלות ואקלים
מחלות בזמנים הסטוריים
4. מצב טבעי בחברות קדומות: בריאות בחברה פליאוליטית. מה ידוע לנו ואיך.
5. בריאות בניאוליטי. מחלות במעבר מתרבות ציידים לקטים לישובי קבע: בילהרציה במצרים הקדומה.
6. מחלות בימי הביניים: עלייתן של העיר והשוק האיזורי: מגיפת הדבר במאה ה: 14.
7. מחלות ברנסנס: שינויי אקלים, מסעות תגלית ומחלות: עגבת באירופה, אבעבועות שחורות באמריקה
8. מאות 17-18, תחילת החשיבה האפידמיולוגית: לינד וויטאמין C, ג'נר וחיסון לאבעבועות.
9. מאות 18-19, תיאוריית המיאזמה ושיברה: זמלוויס ורעלת הריון, סנו וכולרה.
10. מעבר לזמן החדש: פסטר, קוך, חיסון לדיפטריה
11. מחלות בעיר התעשייתית במאה 19: שחפת
12. חזרה לטרופיים: מלאריה, צרעת ופיתוח אנטיביוטיקה.
13. מחלות חדשות-ישנות: מחלת ליים, מחלת ליגיונרים, שפעת חזירים
14. מחלות חדשות: סארס, BSE-KJD
15. איידס
An introductory Bachelor level course designed for 2nd and 3rd year students.
The course presents a systematic review of the main diseases which have shaped human development in space and time. Throughout a historical approach is adopted; from the Paleolithic to modern time. 15 major infectious diseases are analyzed in sequence and detail, focusing on their epidemiological repercussions on the geographic and demographic distributions of populations. The affect of disease on cultural change and ascendancy are critically reviewed.
Main topics include: Definitions of health and disease; epidemiological concepts and models; spatial interactions of disease, climatic aspects of disease; disease cycles; endemic & epidemic diseases; pandemics.
Bibliography:
The lectures are based on extensive readings and PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Students are referred to several major National and international public health and epidemiology sources for specific readings (WHO; CDC; NIH; BMJ; JAMA; NEJM).
Prerequisite:
There are no prerequisites for this introductory course
Grade:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%) 
 
0691-2478-01
 סוגיות בתכנון תחבורה
 Issues in Transportation planning
פרופ גבעוני משהשיעור ותיד אבנר012 ג'1800-1600 סמ'  א'
סוגיות בתכנון תחבורה – שיעור ותרגיל 2 ש"ס
דרישה מקבילה: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
מערכת התחבורה לעיתים מושווית למערכת העורקים מבחינת חשיבותה ושימושה בחיי היום יום. חיינו במידה רבה תלויים ומושפעים ממערכת התחבורה העומדת לרשותנו ודרך השימוש שלנו בה. תחבורה, ובפרט התחבורה המוטורית שינתה ללא היכר את פני העולם אך לצד היתרונות העצומים אשר הביאה עולה גם מידת הנזקים שהיא גורמת. תכנון מערכת תחבורה אשר ימצא את האיזון הנכון בין עלות לתועלת הוא אתגר אמיתי אשר דורש הבנה של הביקוש לתחבורה ושל ההשפעה של תשתיות התחבורה על ביקוש זה. הקורס יקנה מידע בסיסי בנושאים של תכנון מערכת התחבורה בראיה כוללת סביבתית, חברתית וכלכלית.
הערכה:
50% - עבודת רפרט
30% - תרגילים
10% - מצגת
10% - נוכחות והשתתפות
Issues in Transportation planning
(Parallel requirement: "An introduction to Economic Geography")
The transport system is often described as the blood system of society and especially that of the economy. Virtually every economic activity, and most social activities, involves the transport of people and goods from one place to another in some form or another. Alongside transport’s contribution to society, through its social and economic benefits, transport activities also entail a cost to society, mainly in the form of negative environmental impacts. Balancing the full costs and benefits of transport is a real challenge that requires understanding of the demand for transport and the influence of transport infrastructure on this demand. The course aims to provide the basic understanding in transport planning with a holistic environmental, social and economic view.
Assessment:
50% - Referat
30% - Exercises
10% - Presentation
10% - Active participation in class
0691-2521-01
 תכנון מרחבי בישראל
 Spatial Planning in Israel
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בתיאור וניתוח תהליכי תכנון בישראל החל מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך התמקדות בגיבוש הידע התכנוני המקצועי וזה הנוצר בחיי היומיום ובקונפליקטים עכשוויים בתכנון בהתיחסות לשלשה מושגים: כוח ותכנון, זהויות ומשמעותן בתכנון מרחבי ופרקטיקות של התנגדות בתכנון.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית או יסודות הגיאוגרפיה העירונית
Spatial Planning in Israel
The course focuses on description and analysis of planning processes in Israel during the 19th ,20th ,21st centuries. Discussions highlight concepts of knowledge – professional and local that are created in daily life in cities with special regard to the intricacies of power and knowledge, identities and knowledge and resistance in planning.
0691-2527-01
 תכנון עירוני
 Urban Planning
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  א'

הקורס עוסק בסוגיות ליבה בתכנון העירוני בדגש גלובלי. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.

מטלות הקורס: הרצאות, רפרט ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה חובה שנועד להיכרות עם הנושא.

דרישות הקורס:

 • נוכחות בשיעורים.
 • רפרט שמשקלו 25% מהציון.
 • מבחן מסכם שמשקלו 75% מהציון של הסמסטר.

 

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by contemporary planners. Particular emphasis is given planning dilemmas. Particular emphasis is given to contemporary dilemmas and crisis in the development and design of cities.

 

Course assignmentsStudents are responsible for submitting a short commentary on one paper.  This paper should consist of limited summary, focusing instead on an evaluation of the readings (their strengths and limitations, the key issues, etc.). Student should be prepared a 15 minutes presentation of the reading and identify key arguments and questions.

 

Requirements:

Obligatory presence in class

Paper presentation and summary (25%)

Exam (75%)

 

0691-2670-01
 מטאורולוגיה סינופטית
 Introduction to Synoptic Meteorology
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  א'
מבוא למטאורולוגיה סינופטית – שו"ת (מס' הקורס: 0691267001)
פרופ' הדס סערוני / מתרגל: מר אלון שמש
מטרת הקורס
לימוד עקרונות תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין בסיס הידע התיאורטי תוך התמקדות בקשר שבין המערכות הסינופטיות לבין תנאי מזג האוויר המקומיים.
נושאים מרכזיים שילמדו בקורס
הקדמה
המטאורולוגיה וענפיה
מהי מטאורולוגיה סינופטית ומהם מטרותיה ויישומיה
חיזוי מטאורולוגי מהו ובאילו שיטות משתמש
קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי
רקע תיאורטי
קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד
יציבות האוויר
מערכות סינופטיות והתהוותן בדגש קווי הרוחב הבינוניים
זרמי סילון
תופעות מזג אוויר (כעננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול) והקשרן למערכות סינופטיות שונות
שיטות עבודה וניתוח
בסיסי הנתונים הנדרשים לחיזוי המטאורולוגי
ניתוח מפות סינופטיות
בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה ככלי לניתוח
תרגול תהליך החיזוי

תנאי מזג אוויר שכיחים מול קיצוניים באזורנו: ניתוחם והדגמתם

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: בחינה (70%) עבודות (30%)
The course introduces the principles of weather forecasting. It includes subjective and objective forecasting methods, the principles of numerical weather prediction and the role of statistical forecasting.
The structure and dynamics of mid-latitude synoptic systems and their relation with the local weather conditions will be studied. The principles of weather prediction process, including: surface and upper-levels analysis of different atmospheric variables, fronts, satellite imageries, sounding analysis and thermodynamic diagrams.
The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies characterizing the synoptic systems and weather conditions of the Middle East, the Levant region and Israel.
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, Final exam
0691-2748-01
 יסודות שינויי אקלים
 Climate Changes
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  ב'
מטרות הקורס
• לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
• הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
• הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
• הכרת תהליכי ניטור של שינויי אקלים ומגבלותיהם
• הבנת מהותו של מודל אקלימי והשוני בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
• התוודעות למחקרים העדכניים בנושא שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם

מבנה הקורס (סילבוס)
קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם
מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיהם
מהו מודל אקלימי ומה בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")
תנודות ומגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי. בנושא זה נתמקד בשלושה תחומים:
• קרינת השמש (dimming and brightenning)
• התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות
• מגמות באוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות
תנודות ומגמות שינוי בקנה מידה אזורי ומקומי:
• תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות
• שינויים בגשם: בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית
הגברת הגשם כשינוי אקלימי מקומי
תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט והקשרם הסביבתי

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים
ציון הקורס: בחינה (90%) תרגילים (10%)
The course includes two main issues of climate change: the global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches. Climatic and environmental impacts and policy issues related to global warming and ozone depletion will be studied.  
 
The course objectives include:
1.     A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
2.     Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millennium and the little ice age
3.     Greenhouse gases: past emission variations, present conditions and future scenarios
4.     Observations period: climate variability and change along the last decades; global and regional scales
5.     Future scenarios for climate change and uncertainties
6.     Stratospheric ozone: spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios and relations with global warming
7.     Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag, Copenhagen, Paris etc.: what is (not) happening?
 
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, Final exam
0691-2860-01
 יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל
 The Relationship Between Soil and Environment in Israel
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  ב'
מטרת הקורס:

לרכוש כלים להבנת התהליכים הכימיים פיזיקליים בקרקע בכלל ובקרקעות ישראל בפרט תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית ו והסביבה המשתנה.דרישות מוקדמות: רצוי הקורס ב"קרקעות ישראל". רקע כימי פיזיקלי עשוי להועיל . נושאי הלימוד המרכזיים: הקרקע כגוף טבעי וכאוצר טבע, תפזורת קרקעות בישראל, שימושי קרקע, שלושת הפאזות בקרקע ותגובתן עם הסביבה, הרכב מינרלוגי והשפעתו על תכונות קרקע, הקרקע כמערכת כימית קולואידלית ופיזיקלית, תמיסת הקרקע, תגובת הקרקע לחומרים שונים, בעיות חקלאיות וסביבתיות, מליחות הקרקע, דעיכת קרקעות איטום וזיהום קרקע ומים, טיוב קרקעות.
The aim of the course is to provide students with tools to understand physical and chemical processes in soil in general and in Israel's soil in particular. Special emphasis will be given to the relationship of the natural and changing environment with the soil's phases (solid, liquid and gas).
The major subjects covered: soil as a natural and treasured body, the soil of Israel and its use during the past two decades, the three soil phases and theirs interaction with the environment, mineralogical composition and its effect on soil properties, soil as a colloidal system, soil solution, soil reactions with different material, agricultural problem, soil salinity, soil degradation, soil sealing and contamination, soil rehabilitation; the electrical double layer and the possible interaction of clay components with the soil solution.
A field trip to demonstrate environmental issues related to soil will take place during the course.

Prerequisite:
Soil of Israel, Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology

Grade:
Final exam: 100%0691-2862-01
 מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 Mathematical Models in Geography
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר013 ד'1600-1400 סמ'  א'
התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות .

הקורס נותן ידע בסיסי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר של מערכת גיאוגרפית.

חובות הקורס:
• הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
• עבודת סיום שמשקלה 30% מהציון הסופי
• השתתפות אקטיבית בקורס עד 10% מהציון הסופי

דרישות קדם:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לגיאואינפארמטיקה א' ו-ב'
• שיטות מחקר כמותיות

תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

0691-2870-01
 קרקעות ישראל
 Soil of Israel
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר115 ד'1800-1600 סמ'  א'
בקורס יילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. יילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה ויושם דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. יילמדו גורמי מיון כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף השפלה הפנימית והרי יהודה.

The course will be focused on the basic principle of soil formation in general and of Israeli soil in particular. The soil global definition amongst other earth components will be studied. The soil formation factors: climate, parent, material, organic matter, time and topography will be discussed. The course will give a basic background on field and laboratory methods to characterize soil and will focused on field work for soil survey purposes. Soil organic matter, mechanical composition, lime content and color will be studied in detail. The course will expose the world soil arena and will deal with soil identification, definition and taxonomy. Anthropogenic problem on soil properties will be also studied and the students will participate in several fieldworks and field trips to experience from practical view the soil body, it origin, development and influence on the surrounding environment.
Grade will be composed of: 10% exercises, 10% final report of the field trip and 80% final exam
Prerequisite course: Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology.
0691-2902-01
 גיאוגרפיה קוגנטיבית
 Cognitive Geography
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יוקדש ללימוד יסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית
((spatial cognition של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי (cognitive mapping); למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות; הערכה של כיוונים ומרחקים; עיוותים סיסטמתיים במיפוי קוגניטיבי (systematic distortions); מרחק קוגניטיבי; הקשר בין מרחק קוגניטיבי לזהות חברתית, עמדות, ורגשות ותכונות הסביבה.
דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.
דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם
חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; the link of cognitive distance with social identity, attitudes, emotions, and environmental properties.

Prerequisite: Introduction to the Human Environment

0691-2912-01
 כלים גיאוכימיים במי תהום
 Use of Isotopes & Geochemical Tools to Test Underground Wate
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ג'1200-1000 סמ'  ב'
כלים כימיים יישומיים במי תהום Applied Chemical tools in Groundwater

מסגרת הקורס נבחן כיצד שימוש בעוקבים גיאוכימיים מהווים כלי הכרחי ומועיל בידי החוקר על מנת לקבוע ולהעריך דפוסי זרימה של מי תהום, מקור המים, תהליכי ערבוב של גופי מים שונים, גילאי מים, אינטראקציה מים-סלע, שיעורי החדרה ומילוי, תהליכי המלחה, תהליכי זיהום ומקורם (אנטרופוגני, טבעי).

דרישות קדם: מבוא למדעי כדור הארץ, הידרוגיאולוגיה

חובות הקורס: השתתפות בהרצאות ומבחן
Environmental Tracers in Subsurface Hydrology synthesizes the research of specialists into a comprehensive review of the application of environmental tracers to the study of soil water and groundwater flow. The course includes ionic tracers, noble gases, chlorofluorocarbons, tritium, chlorine-36, oxygen-18, deuterium, and isotopes of carbon, strontium, sulphur and nitrogen. Applications of the tracers include the estimation of vertical and horizontal groundwater velocities, groundwater recharge rates, inter-aquifer leakage and mixing processes and chemical processes.

Prerequisite: Intro to Earth Sciences, Hydrogeology


Grade:
Final exam: 100%
0691-2918-01
 יסודות החישה מרחוק
 BASICS OF REMOTE SENSING
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ד'1200-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.
דרישות הקורס: הרצאות, 3 תרגילי חישוב ו- 5 תרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.
BASICS OF REMOTE SENSING‏ (06912918)
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.
Lab and Homework
Five individual homework assignments in ENVI software will be turned in and marked. Three computational tasks will be required to submit. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Book references:
Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th
ed. John Wiley & Sons.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing
Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial

0691-2929-01
 גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
 Environmental Historical Geography in the Modern Era
ד"ר בלסלב ירוןשיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה סוקר סוגיות היסטוריות נבחרות בין האדם לסביבתו בעת החדשה. במהלך הקורס נעמיק את העיסוק ההיסטורי-סביבתי בזמן ונרחיב את הראייה המרחבית. הקורס מחולק לשלושה חלקים: המחיר הסביבתי של התפתחות ערי הארץ בראשית המאה העשרים, שינויי נוף הארץ במאות ה-20-19, ויחסי אדם וטבע בעולם הקולוניאלי במאות ה-19-18. בקורס משולבים מספר סיורים בשעות השיעור, אשר מדגימים את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.
נושאי לימוד עיקריים: מהי היסטוריה סביבתית?, המשמעות הסביבתית של ראשית העיור המודרני בארץ, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, היחס לסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, ייבוש ביצות, העברת מיני חי וצומח, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המהפכה התעשייתית על ערי המערב, והמחיר הסביבתי של התפתחות ערי הענק במערב.
שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. וסיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.
הערכה: מבחן- 100%
The course examines selected historical issues concerning man and the environment in the Modern Era. During the course, we will go back in time and wider in the spatial perspective. The course is composed of three parts: the environmental cost of the development of Israeli cities at the beginning of the 20th Century, landscape changes during the 19-20th centuries, and man-nature relations in the colonial world during the 18-19th centuries. The course includes several excursions during class time, which will demonstrate the impact of the physical environment of the 19th century on the urban development of Tel Aviv until nowadays.
Main topics: What is environmental-history?, the environmental influence of the beginning of modern urbanism in Israel, environmental thought in Tel Aviv during the British Mandate, environmental issues during the first decade of the State of Israel, influence of the British Mandate in Palestine on the landscape, Zionist environmental perspectives, swamp drainage, introduced species, European and Northern-American environmental-history, colonial environmental-history, environmental influence of the Industrial Revolution, the environmental cost of massive urbanization in western cities.
Teaching methods: lessons, reading, discussions and excursions.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions.
Assessment: 100% final exam
0691-2935-01
 חישה מרחוק בסביבה עירונית
 Application of Remote Sensing in the Urban Environment
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר104 ב'1800-1600 סמ'  ב'
יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית
Application of remote sensing in the urban environment
דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.
 
דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).
 
שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
מיפוי העיר בתחום התרמי
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS
במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקריים
 
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %
בוחן אמצע סמסטר 15%
עבודה מעשית והצגתה בכיתה 20%
מבחן 60%
 
דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הקורס מוכר לתואר שני
The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  
Objectives and Main Topics:
1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.
2. Thermal remote sensing of urban areas. Urban heat islands. Thermal Inertia.
3. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.
4. Monitoring of the urban air quality from space imagery.
5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying urban change and to recognize urban morphology from space.
Basic Requirement: Intro to Remote Sensing is mandatory. 
Assessment
1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments (10%).
3. Mid-term exam (10%).
4. A culminating project presented in class (20%).
5. Participation in class discussions.
6. Final Exam (60%)
 
Discussion
Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.
 
Text(s) and Readings:
 
Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.
 
Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.
 
0691-3118-01
 חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות
 Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהסמינר יד אבנר012 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר יד אבנר104 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תיאור כללי של הקורס:
במסגרת הסמינר יבחר תחום במחקר של חישה מרחוק ומיפוי מרחבי והסטודנטים יקראו, ינתחו ויסכמו את הידע המדעי בתחום תוך התמקדות באחד התהליכים בהרחבה יותר. הקורס בנוי משני חלקים: חלק ראשון בסמסטר א' - תיאורטי בו סטודנט/ית לומד להגדיר את נושא המחקר, לומד/ת נושא של סקירת ספרות מדעית בנושא ולסכמו, בונה מתודולוגית מחקר, תרשימי זרימה מתודולוגיים ולומד/ת להגדיר את ה- GAP המדעי בתחום. החלק הראשון יסוכם בעבודה תיאורטית כתובה ותיבדק על ידי המרצה. בחלקו השני של הקורס, בסמסטר ב'- הסטודנים יבצעו את המחקר באופן מעשי. בחלק זה, הקורס ישלב לימוד עיוני ומעשי של ניתוח סביבתי (על פי נושאי מחקר המוגדרים בחלקו הראשון של הקורס לכל סטודנט וסטודנט) באמצעות שימוש ב ENVI ו – ArcGIS. העבודה המעשית, את תוצאותיה, דיון והשוות התוצאות עם מחקרים אחרים בעולם תסוכם בעבודה סופית.
נושאי הלימוד עיקריים:
מבוא לקורס, בחירת נושא מחקר, הגדרת שאלות מחקר
סקירת ספרות
כתיבת מבוא
בניה וכתיבת מתודולוגיה
משתני חישה מרחוק מול משתני - GIS
אינטרקציה מרחבית בין משתנים סביבתיים רבים (מודל הגרביטציה)
בנית מודל של תוצאות תיאורטית ומעשית- ההשוואה
פיענוח תוצאות וכתיבת דיון

כל נושא יטופל הן מההיבט העיוני והן מההיבט המעשי. כמו כן, בכל נושא יבוצע תרגיל המתייחס לכל נושא ונושא הנלמד. בחלקו השני של הקורס, ביצוע התרגילים יעשה באמצעות ו- ENVIArcGIS תוך שילוב של שימוש בסיסי ב - Excel
דרישות קדם:
יסודות חישה מרחוק ו- מבוא ל- GIS
חובות הקורס והרכב הציון הסופי :
תרגילים פעם בשבויים 15%
הגשת עבודה 85%
דרישות נוכחות:
100%

סמינריון בחישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות

 

Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

תשע"ו, 2015-2016

 

Course Description: The students will read, analyze and summarize the state of the art of a given remote sensing and GIS research area with an extended focus in one of the subjects. There are two main parts of the course: building a theoretical background, writing skills (first semester) and practical, data analyses, results and discussion.

 

 

Goals: To review and summarize the state of the art of a selected remote sensing and GIS research area.

 

 

Learning outcomes

 

On successful completion of this module, students should be able to:
Search the scientific literature for the main papers of a selected research area
Analyze the current knowledge of this research area
Present a summary of the research area state of the art
Identify open questions related to this area
Describe active research directions

 

 

 

 

Course/Module Content:
Presentation of the selected remote sensing and GIS research areas
Literature review, preparation of a general scientific background and its presentation
Selection of a specific research question
Scientific papers review and analysis
Presentation of the state of the art of the selected research question

 

 

Requirements:

 

Basics if remote sensing and GIS analyses

 

 

Literature:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

Journal references:

 

Remote Sensing of Environment

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

Course/Module evaluation:
Home works and Presentation 20 %
Project work 80 %

 

 

 

 

0691-3568-01
 ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים
 Seminar: Mobility and transport in an age of challenges
פרופ גבעוני משהסמינר יד אבנר012 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינריון: ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים
(מומלץ לקחת במקביל את הקורס "סוגיות בתכנון תחבורה")
כמעט 95% מתנועת הנוסעים והמטענים בעולם תלויה בנפט, אשר הולך ונגמר. לתלות התחבורה בנפט השלכות על שינוי אקלימי ומידת זיהום האויר בערים. אוכלוסיית העולם מזדקנת וצרכי הניידות של אוכלוסיה זו לרוב שונים מאלו של האוכלוסיה הצעירה יותר ולרוב לא ניתנים לסיפוק ע"י מערכת התחבורה הנוכחית. כמו כן, לדרך בה אנו לרוב מתנייעים כיום השלכות רפואיות חמורות ומחקרים מראים את מידת התרומה של התלות במכונית הפרטית למגיפת השמנת היתר (Obesity).
אם היינו צריכים כיום להתמודד באופן אמיתי והחלטי עם אחד או יותר מאתגרים אלו, שברוב המקרים השפעותיהם השליליות כבר נראות ומורגשות, כיצד הייתה הניידות שלנו מושפעת ומשתנה ומה ההמלצות אשר נגזרות ממנה למקבלי ההחלטות בכל הקשור למדיניות תחבורה?
בסמינר זה יערכו התלמידים עבודת מחקר אמפירית על נושא שיבחרו בתחום "ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים". בסמסטר הראשון יתרכז הקורס בהכנת הצעת מחקר – כולל עריכת סקירת ספרות ובחירת המתודולוגיה, ובסמסטר השני יתרכז הקורס בעריכת המחקר עצמו ובהצגתו.
הערכה: מבוססת על עבודה סמינריונית (הגשה בשלבים)
50% - עבודה סופית
30% - הגשת ביניים
15% - מצגות
5% - הגשת תרגילים (בזמן)
Seminar: Mobility and transport in an age of challenges
(It is recommended to take in parallel the course "Issues in Transportation planning")
Almost 95% of world transport is dependent on fossil fuels. The world population is ageing and increasingly over-weight. With the prospects for peak-oil and climate-change and increasing air pollution in large cities, our mobility must be re-thought and changed. Research demonstrates the adverse health effects of sedentary life styles which, to a large extent, are the result of the transport system available to us and the way we use it.
How should our transport system look like to deal with each or several of the above challenges, what would be the implications to our mobility and what policy actions are needed?
In this Seminar, students will conduct and empirical research on a chosen subject in the broad area of “mobility and transport in an age of challenges”. In the first term, the course will focus on preparing a research proposal – including conducting a literature review and establishing the research methodology, and in the second term the focus will be on conducting the research and presenting it.
Assessment:
50% - Final seminar work
30% - Interim submission
15% - Presentations
5% - Submitting exercises (on time)
0691-3620-01
 נושאים נבחרים באקלים
 Seminar in Climate Issues
פרופ סערוני הדסהסמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  ב'
מטרות הקורס:
מטרת העל הנה הגדרת שאלה מחקרית בתחום האקלים, חקירתה, כתיבתה והצגתה.
המטרות הספציפיות הנן:
• הכרת מחקרים אקלימיים: תחומים, נושאים ושיטות מחקר
• התמודדות עם בחירת נושא מחקר מדעי בתחום האקלים
• ניסוח שאלת מחקר, מטרות מחקר ומתודולוגיה מחקרית
• הכנת רקע תיאורטי וסקירת ספרות לנושא הנחקר
• לימוד גישות מתודולוגיות במחקר אקלימי ותרגול שיטות לביצוע המחקר הנבחר
• בניית דיון מדעי והסקת מסקנות
• הצגת מחקר מדעי בתחום הנלמד

מבנה הקורס (נושאים שילמדו ויתורגלו בקורס):
• תחומי המחקר האקלימי וסוגיו
• הדגמת נושאי מחקר נבחרים בתחומי המחקר האקלימי: קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, נושאים בסינופטיקה ובקלימטולוגיה סינופטית של ישראל ואגן הים התיכון, קלימטולוגיה אורבאנית וקלימטולוגיה יישומית
• בחירת נושא מחקר והגדרתו, ניסוח שאלת המחקר, השערות המחקר (היפותזות) והנחות יסוד
• הגדרת מטרת העל של המחקר ומטרות ספציפיות
• איסוף מקורות רלוונטיים ובניית רקע תיאורטי וסקירת ספרות
• בניית מתודולוגיה מחקרית
• רישום ביבליוגרפי וסימוכין
• בניית ראשי פרקים למחקר והצגתם לדיון
• הצגת רפרט של העבודה הסמינריונית ודיון בה
• כתיבת העבודה הסמינריונית
יש לציין כי ניתן לבחור מחקר אמפירי או מחקר המבוסס על ספרות מדעית

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים במועד, הצגת רפרט
ציון הקורס: עבודת הסמינר (60%), השתתפות פעילה (20%), הצגת העבודה (10%), תרגילים (10%)
The goal of the seminar is to practice a research process on a climate issue, focusing on research design and methodologies. The objective of the seminar is to study and practice the phases of a climate research:
1.     Introduce research topics from the climate field and on different spatio-temporal scales, e.g., regional, urban, applied climatology etc,
2.     Definition of a research topic and its objectives
3.     Theoretical background and review of previous studies
4.     Designing the methodology: material and methods
5.     Time-series analysis and maps production using observations and reanalysis datasets
6.     Building the results, discussion and conclusion sections
7.     Oral presentation: methodology and practice
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, oral presentations, Final seminar
 
0691-3888-01
 גיאוגרפיה עירונית
 Seminar in Urban Geography
פרופ אומר יצחקסמינר יד אבנר012 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ד'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר נועד לאפשר לתלמידים להתנסות במחקר הגיאוגרפי העירוני. חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת התחומים בהם יעסוק הסמינר, ויידונו העקרונות, הכללים והשלבים בהכנת עבודה סמינריונית. בחלקו השני, יוצגו ויידונו עבודות התלמידים. נושאי עבודות הסמינריון ייבחרו מתוך תחומי המחקר בהם יתרכז הסמינר.

תחומי המחקר: יחסי גודל וארגון מרחבי של מרכיבי העיר והמטרופולין – אוכלוסייה, תשתית פיזית ומשתנים תפקודיים וחברתיים; מבנה העיר והמטרופולין; טיפוסי ערים; מורפולוגיה עירונית – דגם רשת הדרכים ודגם מרחבי של שימושי קרקע; דפוסי תנועה בעיר; היבטים חברתיים וקוגניטיביים של סביבה עירונית; קיטוב חברתי; גישות לתכנון עיר; ערים חכמות.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיון בכיתה, הגשת הצעת מחקר והצגתה בכיתה; הגשת עבודת סמינריון כנדרש ובמועד.
0691-4000-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) (השלמה למסלול סביבה חברה ותכנון)
 Introduction to geoinformatics B (GIS) - For Environment and Urban Planning stud
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר227 ב'2000-1800 סמ'  א'
מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - 0691400001
שיעור השלמה לתלמידי מגמת סביבה ותכנון עירוני – סמסטר א', תשע"ז
סילבוס
מרצה: ניר פולמן
דוא"ל: fulmannir@gmail.com
________________________________________
תקציר:
מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג, GIS) זה כלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג גם מאפשר הצגה של נתונים מרחביים כמפה. מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפיו רקע תיאורטי בסיסי לגבי ממ"ג וניסיון בשימוש במערכת ArcGIS, עם דגש על יישומי ממ"ג נפוצים. הקורס יינתן במתכונת שיעור ותרגיל, אשר משלבת הרצאות פרונטאליות ועבודה בכיתת מחשבים.

דרישות קדם חובה: אין

דרישות הקורס
1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם אלא אם יצוין אחרת. הגשת כל התרגילים מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס.
2. מבחן בסוף הסמסטר.
3. נוכחות בשיעורים היא חובה.

ציונים ומטלות בקורס
משקל ממוצע התרגילים = 35%, משקל המבחן הסופי = 65%.

מבנה הקורס:
מבוא ומושגי יסוד של ממ"ג
• מאפייני הממ"ג
• מרכיבי מידע בממ"ג ומקורותיהם
• יישומי ממ"ג
• ייצוג מידע גיאוגרפי בממ"ג – וקטור וראסטר
שימוש בסיסי בתכנת ממ"ג (ArcMap)
• שכבות מידע
• תפריטים, חלונות וכלים בסיסיים
הצגת נתונים בממ"ג
• מפות נושאיות (כורופלת', נקודות וכו')
• הכנת מפה לייצוא
שאילתות בממ"ג וקטורי
• שאילתות לפי מידע אלפנומרי
• שאילתות לפי מידע מרחבי
שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
• פעולות על שכבות מידע – Clip, Merge, Intersect, Union
• אזורי חיץ - Buffers
• ניתוח מרחקים וסמיכויות
מבוא לממ"ג רסטרי וממ"ג בממד שלישי
• פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי
• שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
• שיטות בנייה של שכבות תלת ממדיות
עיגון מרחבי - Georeferencing
יצירה ועריכה של שכבות מידע וקטוריות
• יצירת Geodatabase ו-Feature Class
• עריכת ישויות קיימות
• יצירת ישויות חדשות על גבי ראסטר וישויות וקטוריות
• עריכת מידע טבלאי
Geocoding
• ביצוע Address Matching לכתובות בודדות ולרשימת כתובות

ביבליוגרפיה:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
Introduction to geoinformatics B (GIS) - 0691400001
For Environment and Urban Planning students
Syllabus
Intructor:
Nir Fulman
Email: fulmannir@gmail.com
________________________________________
Synopsis:
Geographic information systems (GIS) is a basic tool for management and analysis of spatial data. GIS also enables the graphic display of spatial data in the form of a map. The objective of this course is to provide basic theoretical background of GIS and practical experience with the ArcGIS suite, while placing an emphasis on common GIS applications.

Prerequisites: None

Requirements:
1. Submission of all assignments is obligatory. Assignments will be submitted within two weeks of receiving instructions unless stated otherwise. Submission of all exercises is a condition for receiving a grade in this course.
2. End of term examination.
3. Presence in class is obligatory.

Grading
Weights:
Average grade of assignments = 35%
Final exam = 65%

Course program:
Introduction and basic GIS terms
• Properties of GIS
• GIS components and data sources
• GIS applications
• Geographic data display in GIS: Vector and raster data models
Basic use of a GIS software (ArcMap)
• Data layers
• Basic menus, windows and tools
GIS data display
• Thematic maps (Choropleth, point maps etc)
• Map design and preparation for export
Vector GIS queries
• Tabular data queries
• Spatial queries
Geoprocessing
• Operations on datasets – Clip, Merge, Intersect, Union
• Buffers
• Distance and proximity analysis
Introduction to raster and 3D GIS
• Raster formats, comparison between vector and raster GIS
• Basic raster analysis methods
• Methods of 3D layer construction
Georeferencing
Creating and editing vector data layers
• Creating Geodatabase and Feature Class
• Editing existing features
• Digitizing features on vector layers and raster images
• Tabular data editing
Geocoding
• Address Matching of single addresses and a list of addresses
Bibliography:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
0691-4011-01
 תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
 Theories in urban planning and design
פרופ פורטוגלי יובלשיעור יד אבנר232 ב'1800-1600 סמ'  ב'
מתכנון אוטופיסטי ובהמשך רציונאלי-כוללני, דרך גישות ביקורתיות ופוסט ביקורתיות, למורכבות, קוגניציה וארגון עצמי
אחת החיבורים המפורסמים ביותר בתחום המדע היא האבחנה של סנו בין "שתי התרבויות של המדע": תרבות המדעים לעומת תרבות תחומי הרוח והחברה. את האבחנה הזו ניתן לזהות גם במחקר על תכנון ועיצוב העיר. כאן ניתן לדבר על "שתי התרבויות של העיר": האחת שמנסה לנסח מדע עירוני ושניה שמנסה לפתח דיון אינטלקטואלי על העיר. את תולדות התכנון והעיצוב העירוני במהלך המאה האחרונה ניתן לתאר כתנועת מטוטלת בין שתי התרבויות העיר: תכנון אוטופיסטי בחלק הראשון של המאה ה-20, תכנון/עיצוב רציונאלי-כוללני-מדעי בשנות ה50 וה-60, חזרה מאז שנות ה-70 לתחומי החברה והרוח עם הגישות הביקורתיות (המודרניות והפוסטמודרניות), ובעשורים האחרונים, שוב אל הגישה המדעית, תחת הכותרת של "מורכבות קוגניציה והעיר".
חלקו הראשון של הסמינר יעקוב אחרי תנועת המטוטלת הזו ואילו חלקו השני יתמקד ב-"מורכבות, קוגניציה והעיר". כלומר, בהצעה לראות את העיר ובמיוחד את תהליכי התכנון והעיצוב בה, כמערכת פתוחה ומורכבת שנמצאת כל הזמן בתנועה והיא מאופיינת בתופעות של ארגון עצמי, מבנה פרקטלי, אי-ליניאריות ומבנה דואלי. מערכת בה המבנה של העיר נוצר בתהליך של ארגון עצמי, "מלמטה למעלה", מתוך האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים הפועלים בעיר בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות הבסיסיות.
Theories of urban planning and design:
From utopian and rational comprehensive planning through critical approaches to complexity, cognition and self-organization in planning.

Juval Portugali

One of the most famous essays in the history of science is Snow’s distinction between The Two Cultures of science. Such a distinction applies also to urban planning and design: On the one hand, there are approaches attempting to develop a science of cities, while on the other, attempts to develop an intellectual discourse on cities and their planning and design. The history of planning and design can be seen as a pendulum that moves between these two poles: utopian approaches in the first half of the 20th century, scientific rational comprehensive approaches in the 1950s and 1960s, back to modern and postmodern discourses in the 1970s and 1980s, while in the last decades back again to scientific approaches under the title of complexity theories.

The first part of the seminar will follows the historical movement of the above pendulum, while its second part will focus on the planning and design implications of viewing the city as complex self-organizing system.
0691-4175-01
 סוגיות בקיימות
 Issues in Sustainability
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר104 ג'2000-1800 סמ'  ב'
סוגיות בקיימות (סמינר מ.א.)
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב', תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com
דרישות קדם: אין
תיאור הקורס:
הפרדיגמות המוקדמות של הדיון הסביבתי ושל אתיקה סביבתית התרכזו בנושאים הקשורים ליחס שבין האדם לטבע, לאזורי הבר ולבעלי חיים אחרים. התפתחות הדיון האקו-פילוסופי, ובכלל זה תפיסת הקיימות (sustainability), העמידה דווקא את הקשר סביבה-חברה במוקד הדיון. צדק סביבתי ושוויון חברתי, דמוקרטיה, זכויות אדם, זכויות הדורות הבאים, ועוד, נכנסו למוקד הדיון, וזאת, מבלי לוותר על העיסוק בשאלה כיצד נושאים אלו קשורים להגנה על ה"טבע" – שלל היצורים האחרים והמערכות האקולוגיות החולקים אתנו את העולם.
בכך, הופכת הסביבה לפריזמה דרכה ניתן להתבונן באופן ביקורתי במגוון רחב של סוגיות הקשורות לביקורת החברה, מערכת היחסים שבין האדם והטבע, הערכים והתרבות בכלל. כך משתלבים גם ביקורת סגנון-החיים העכשווי, תרבות הצריכה, הפרסום והגלובליזציה עם שאלות בדבר תפקידה של המדינה בעידן של תאגידים ומוסדות בינלאומיים חזקים, והשפעתם של אלה על הסביבה, הטבע והאדם.
ברקע הסמינר עומדת שאלת "מות הסביבתנות", הדיון בעקבות מה שנתפס ככישלון פוליטי-אסטרטגי של הקבוצות הירוקות בארה"ב, ודחיקתן למעמד של קבוצת אינטרס מצומצם. הניסיון להיחלץ מהכישלון-לכאורה של התנועה הסביבתית ופיתוח אלטרנטיבות יהווה ציר מרכזי בסמינר. אלטרנטיבות כאלה כוללות אקולוגיזם רדיקלי (ירוק כהה) מחד, מושגים ורעיונות חברתיים חדשים (נחלת הכלל, degrowth, יוזמת הטרנזישן...), דיון על מזון וחקלאות, וניסיון לגייס ציבורים נוספים לסדר-היום של התנועה הסביבתית (למשל ארגוני עובדים). אלה מהווים חלק מהניסיון להגדיר ולהגדיר מחדש את המושג קיימות, כולל בהקשרים של תכנון וסביבה.
הקורס יתמקד בדיון במחלוקות סביבתיות, מכיוון שמחלוקות מציגות הבדלים בתפיסות עולם, ומאפשרים להבין פרדיגמות שונות של סביבה ושל קיימות. ייעשה מאמץ להתייחס למחלוקות המתקיימות בישראל, או להציג את הזווית הישראלית של מחלוקות בנושאי סביבה וקיימות.
דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר ע"פ הנחיות המרצה
Daniel Mishori
Issues in Sustainability
Course Description:
Early paradigms of environmental and ethical debate centered on issues related to wilderness areas and human-nature and human-animals relationships. The development of eco-philosophical discourse, including the concept of sustainability, placed questions regarding the social aspects of resources and the environment at the center. Environmental justice and social equality, democracy, human rights, the rights of future generations, and more, came in focus. Thus, the environment becomes a prism enabling critical review of a wide range of issues, including criticism of contemporary life style, consumerism, advertising and globalization, the role of the state in an era of multi-national corporations and powerful global institutions, and their impact on the environment, nature and humans.
In the background of the seminar is the question of the "Death of Environmentalism", a debate following the perceived failure of environmental NGO's in America to promote sustainable agenda in the USA, and attempts made by the environmental movement to develop alternatives. Such alternatives include radical ecology (dark green), new social ideas and concepts (the commons, degrowth, transition, resilience...), discussion on food and agriculture, and attempt to recruit other publics to the agenda of the environmental movement (e.g., trade unions). These are part of the attempt to define and redefine the concept of sustainability, including in the context of planning and environment, which will serve as the axis of the seminar.
The course will focus on the discussions of environmental disputes and controversies, as controversies show differences in perceptions of the world, and allow to understand different paradigms of the environment and of sustainability. Efforts will be made to address controversies that take place in Israel, or the Israeli angle of global controversies on the environment and sustainability.
0691-4177-01
 תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע
 Urban Planning in an era of conflicts, violence and crime
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ג'1200-1000 סמ'  א'
ערים רבות בעולם מוגדרות כמסוכנות. אלימות פיזית, כנופיות והתחזקות של אזורי סלמס מערערים על יציבות המשטר ומחזקים את חוסר הביטחון. הקורס עוסק בדרכים שתכנון עשוי ויכול להתמודד עם נושא האלימות בערים על מנת להשיב או לייצר סדר באמצעות פעולות ברמה הקהילתית, המוסדית וטיפול מרחבי על מנת שהאלימות תהיה שולית או אולי אף תיעלם.

תוכנית הקורס: 1. אלימות קונפליקטים והעיר, פרספקטיבה היסטורית; 2. דילמות עכשוויות וקנה המידה של האלימות; 3. רעיונות וכלים: בקרה, עיר ללא אלימות, resilience; 4. אתגרים ותחזיות: התפקיד של המתכנן בעיר של אלימות ופשע.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [ 70%].
Urban Planning in an era of conflicts, violence and crime

Many of the world’s cities are extremely dangerous. Violence-prone, corrupted by criminals, growing with shantytowns at the margins, these cities are increasing the fragility of states and consigning their populations to chronic insecurity. The course discusses the ways planning might deal with violence as means to restore or create effectively order through community-level activities, institutions, and spaces in which the perpetrators of violence are marginalized and perhaps even eliminated. The sections of the course includes: 1. Violence and Cities, historical perspectives; 2. Contemporary dilemmas and scale of violence; 3. Concepts and tools: surveillance, resilience and safe cities; 4. Future challenges and prospects: the role of the planner in contemporary violent city.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%).
0691-4235-01
 תכנון אזורי ומטרופוליני
 Regional and Metropolitan Planning
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר232 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקורס דן בהיסטורית התפתחות התכנון האזורי החל מתחילת המאה ה-20 ובמקביל התפתחות התכנון המטרופוליני. בקורס ידונו הסיבות והתנאים שיצרו צורך בתכנון אזורי ומטרופוליני, ידונו המודלים השונים של תכנון אזורי ומטרופוליני הן במערב והן בישראל . במהלך הקורס, יבחרו הסטודנטים מודלים של תכנון אזורי ומטרופוליני הידועים במערב ובמסגרת השיעורים נבחן פיתוח מודלים של תכנון אזורי ומטרופוליני בישראל תוך התייחסות לתנאים הפוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים שהשפיעו על ההבדלים בין המודלים השונים
דרישות קדם: תכנון מרחבי בישראל או תכנון עירוני
Regional and Metropolitan Planning
The course deals with the history of regional planning as a professional discipline developed from the beginning of 20th century side by side to the development of metropolitan planning. The various models of regional and metropolitan models will be discussed both in the West and in Israel. The students will select models of regional and metropolitan planning known in the West and analyze them with regards to the Israeli planning context.
0691-4236-01
 זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית
 Identities, Planning and the Neo - Liberal City
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר104 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס מתמקד בניתוח היבטים חברתיים ובעיקר ריבוי הזהויות בעיר הגלובלית וביטויים בתיאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות תכנוניות במאה ה- 21. ביחוד ידונו היבטים אלו בעיר הנאו ליברלית המתאפיינת בהשפעה גוברת והולכת של המגזר הפרטי ושל הפרטה גוברת והולכת של שירותים חברתיים ועירוניים ואף של התכנון העירוני. בעזרת מודלים ומושגים שונים נפענח את האופנים שבהם מתמודדות ערים שונים עם הצורך להציג מדיניות תכנונית המתייחסת לריבוי זהויות יחד עם צרכים כלכליים , פוליטיים וחברתיים שונים הקשורים לפיתוח העיר וקביעת מדיניות תכנון עירונית.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית (רצוי אך לא חובה), תכנון מרחבי או תכנון עירוני
Identities, Planning and the Neo - Liberal City
The course focuses on the expressions of multiplicities of identities that characterized cities today on theories, methodologies and planning practices in the global and neo - liberal city. In particular, the discussions focus on the growing influence of the privatization of services and infrastructure and of urban planning itself and how these tendencies affect the lives of people of different identities in cities today.
0691-4244-01
 ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
 Topological Analysis of Geographic System
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ד'1600-1400 סמ'  א'
הקורס נועד לאפשר היכרות עם הגישה המערכתית-מבנית ועם שיטות ומדדים לניתוח טופולוגי של מערכות גיאוגרפיות. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), תחביר המרחב (space syntax) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח טופולוגי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי עם דגש על ייצוג טופולוגי וויזואלי הרלוונטי להתנהגות מרחבית.
דרך הלימוד: החומר הנלמד ייושם בתירגול במעבדה.
דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג)
חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים והצגת רפרט בכיתה (40% מהציון הסופי); הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון הסופי).
The course review and discuss system and structural approaches, methods and measures for topological analysis of geographic system. The course includes the following subjects: Graph theory and network analysis, small world and scale-free networks, multidimensional chain of connectivity and space syntax methodology. The student will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks and with respect to topological and visual representations which are relevant for spatial behavior.
Prerequisite: introduction to geoinformatics part B (GIS)
0691-4266-01
 ניידות תחבורה וקיימות
 Mobility, Transport and Sustainability
פרופ גבעוני משהשיעור ותיד אבנר232 ג'1400-1200 סמ'  א'
ניידות תחבורה וקיימות שו"ס –2 ש"ס
התחבורה הינה מרכיב הקיים בכמעט בכל פעילות חברתית וכלכלית שבה אנו לוקחים חלק, והיא גם תוצאה של פעילות כזו. בשל כך, ניתן לדמות את מערכת התחבורה למערכת הדם של החברה. מערכת התחבורה מעצבת את הניידות של החברה ובו בזמן הניידות של החברה (במרחב, בזמן אך גם בהיבטים חברתיים וכלכליים) מעצבת את הביקושים לתחבורה ולכן גם את מערכת התחבורה עצמה. מערכת היחסים המורכבת בין תחבורה וניידות נמצאת כיום באיזון הנוגד את עקרונות הקיימות. מצב זה ניתן להגדיר כ"ניידות רבת-פחמן" והוא הופך את המעבר ל"ניידות דלת- פחמן" כמטרת מדיניות מספר אחת אשר לה השלכות רחבות גם מעבר למערכת התחבורה.
הקורס "ניידות תחבורה וקיימות" יידון במרכיבים השונים של מערכת הניידות והתחבורה על מנת להבין את הגורמים וההשלכות של ניידות רבת-פחמן וכדי לנסות לקדם את המעבר לניידות דלת-פחמן. הקורס מבוסס על קריאת חומר רקע לפני כל שיעור ודיון עליו בכיתה. כמו כן יכלול הקורס השתתפות אקטיבית של התלמידים בצורת מצגות וכתיבת חוות דעת בנושאים הקשורים לחומר הנלמד. בסיום הקורס יצטרך כל תלמיד לכתוב חיבור על נושא נבחר הקשור לאחד האספקטים שנלמדו בקורס.
הערכה:
50% - עבודת רפרט בנושא נבחר
30% - כתיבת Book review
20% - הגשת תרגילים (בזמן)
0691-4312-01
 חישה מרחוק היפרספקטרלית
 Hyperspectral Remote Sensing
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר013 ג'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס: לימוד הבנה והרחבה של חישה מרחוק בענף הרב ערוצי. ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצי. הרחבת נושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר באטומוספירה ובפני כדור הארץ והיכולת הכמותית הגלומה הטכנולוגיה, חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות, הפוטנציאל והעתיד יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר. חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI ובסופו ינתן פרוייקט גמר.

The aim of this course is to extend the students knowledge on  optical remote sensing by exposing them to the new  hyperspectral technology. The differences between multi and hyper spectral remote sensing will be discussed  and the history of the HSR emergence will be reviewed. A comprehensive review on the past, present and future applications of the HSR method will be studies and the commercial potential of the technology will be reviewed summarized. The physical-chemical interactions of the electromagnetic radiation with the atmosphere and the geosphere will be discussed from basic to advance while the quantitative approach of the HSR technology will be presented and demonstrated. Review on the stat-of-the-art sensors on ground, air and space platforms, international HSR missions, exposure to the electoro-optics arrangement of the HSR sensor will be learned. HSR for optical and thermal applications, fusion with other sensors, advantageous and disadvantageous of the technology will be also discussed. The course will concentrate on protocols how to built a self capability interface to process HSR data from mission planning to thematic mapping. QA/QI protocols basic corrections (radiometric and atmospheric), statistical analytical approach, data mining and application of HSR technology for sensing the atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, hydrosphere and criospehre will be discussed.  State of the art methods to account for spectral endmembers from a data cube and applications of spectral models to the HSR data cube will be reviewed and discussed. The course is based on interactive laboratory work that will use ENVI software. The course credential requires submission of a final project based on any HSR data cube that is reported as a scientific paper.
Grade will be composed of: 20% exercises 80% final project.
Prerequisite course: Basic and advance remote sensing course, Knowledge of ENVI software   
0691-4333-01
 פרויקט יישומי- מסלולי התחדשות עירונית
 Workshop: Urban Regeneration and City Development
ד"ר חתוקה רויטלפרוייקט יד אבנר104 ג'1200-0800 סמ'  ב'
במהלך השנים האחרונות חל עיסוק מואץ בתחום של התחדשות העירונית במטרה לגרום לניצול יעיל יותר של הקרקע, התשתיות, ומוסדות הציבור באמצעות תוספת זכויות בנייה באזורים אלה. על מנת לקדם יעד זה החליטה הממשלה על הפעלת שני מסלולים: מסלול "פינוי ובינוי" ומסלול "עיבוי". שני המסלולים נועדו לאפשר תוספת זכויות בנייה באזורים מבונים, כאשר ההבדל המהותי ביניהם הוא שבמסלול "עיבוי" אין צורך לנקוט בפעולות של פינוי. כמו כן, גם תהליך המיון, תנאי הסף והקריטריונים לדירוג המתחמים שעומדים בדרישות המיון, שונה בין המסלולים. הקורס יתמקד בנושאים של הנוגעים למדיניות של "עיבוי".
הקורס מתמקד בסוגיית ההתחדשות העירונית תוך כדי עבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בדילמה או בעיה סביבתית-חברתית. בשיתוף פעולה עם מומחים נבחן לעומק את האפשרויות השונות בישום מתודולוגיות וכלים בחקירת האספקטים השונים של התחדשות עירונית. הקורס יכלול מפגש עם אנשי מקצוע מתוך הרשות, הכרות עם הסביבה, הכנת של דוחות ותסריטים אפשריים.

דרך הלימוד: פרויקט מעשי. לשיעורים ולפרויקט יתלווה חומר קריאה וסיורים, שנועד להכרות קונקרטית עם הנושא והאתר הנלמדים. דרישות הקורס: הגשת פרויקט מסכם.

קדם: שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם.
In the face of major challenges to our economy, our environment, and the quality of our everyday lives, urban renewal planners are currently asked to find solutions for new problems and opportunities related to the unprecedented growth of cities. Previously, cities were essentially perceived as repositories of consumption for goods produced in rural outposts. In this context, urban growth, with its associated undeveloped properties and poor neighborhoods, was considered a detriment. However, today these same cities are being transformed into international centers of commerce, trade and human resources –stimulating further urban development and its concomitant advantages: higher GNP per capita levels, female employment rates, educational opportunities, and professional skills. In turn, these improvements have dramatically re-directed urban policies toward productivity and renewal. Yet, the productivity and renewal associated with contemporary cities’ growth is a subject of intense debate. Proponents of urban renewal strategies see revitalization as an economic engine, while opponents see it as a regressive mechanism for the wealthy at the expense of the taxpayer and the poor, in many cases leading to the deterioration of vibrant—if run-down —neighborhoods. The course deals with this debate and other dilemmas associated with urban regeneration by working on a real-time planning project. In collaboration with experts and authorities, students will explore various methods and tools for intervening in cities.

Course assignments: practicum. The project is based on site tours, reading materials, offering a physical design solution to a problem.

Requirements for admission: Two courses in planning. Intensive course for advanced students.
0691-4334-01
 אפידמיולוגיה סביבתית
 Spatial epidemiology
מר הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר232 ד'1800-1600 סמ'  ב'
מטרות הקורס:
הקורס ממוקד בקשרים נצפים בין מרחב (חברתי ופיזי) ובין מחלות בעולם המודרני; מלמד שיטות וכלי מחקר אפידמיולוגיים; ומסביר כיצד משלבים בהם שיטות מגיאוגראפיה.
הדגש העיקרי יהיה על המחלות הכרוניות של הזמן החדש [מחלות לב, סינדרום מטאבולי וסרטן] אבל יסקרו בו גם מחלות מדבקות ומגפתיות שמשמעותיות בארצות מפותחות כמו שפעת חזירים ועופות, סארס, איידס, BSE ועוד.
קהל יעד ודרישות קדם:
הקורס מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני וגם לתלמידים מכל המסלולים שעשו קורס מבוא באפידמיולוגיה. כמו כן יתקבלו תמידי תואר ראשון שסיימו את הקורס בגיאוגראפיה רפואית בציון של 90 ומעלה (קורס 0691247701).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות)
מבוא וחזרה: (שבוע 1-3)
1. סקירה הסטורית של התפתחות "החשיבה הסיבתית" באפידמיולוגיה.
2. חזרה קצרה על כלים ומושגים באיפדימיולוגיה
 תחלואה morbidity ותמותה mortality
 המצאות prevalence והתארעות Incidence
 מדדי סיכון: risk ratios; relative risk
 סיכון תורם: attributable risk
3. חזרה קצרה על קשרי מחלה - מרחב:
 קשרי מחלה-מרחב,
 תנועת מחלות במרחב
 מחזוריות של מחלות,
אפידמיולוגיה גיאוגראפית של מחלות בעולם מודרני (שבוע 4-14)
4. ההתפתחות ההסטוריות של תחלואה כרונית: (שבוע 3-4)
 השפעות של תוחלת חיים על תחלואה ונפיצות מחלות
 שינויים בהגדרת מושג המחלה: מחלות מדבקות ומחלות כרוניות, דומה ושונה
 התפתחותן של מחלות שפע: (סכרת, מחלות לב)
 התפתחותן של מחלות חשיפה: (סרטן)
 התפתחותן של מחלות חדשות: (אלצהיימר, איידס, פרה משוגעת)


5. אפידמיולוגיה של מחלות לב (5-6)
 הבדלים מרחביים בהתארעות מחלות לב
 גורמי סיכון למחלות לב – מודלים רב משתניים, סיכון יחסי, סיכון מצטבר, סינרגיזם, סיכון נתרם
6. אפידמיולוגיה של הסינדרום מטאבולי (7-8)
 מגיפת ההשמנה, שומני דם, סכרת - מדדים אפידמיולוגיים של היארעות והמצאות
 מודלים חברתיים רב משתניים של התפתחות הסינדרום המטאבולי
 מודלים מרחביים לניתוח סיכוני השמנה וסכרת
 שיטות אפידמיולוגיות בסינון לסיכונים
7. אפידמיולוגיה של סרטן שד (שבועות 9-10))
 מדדים אפידמיולוגיים של היארעות, התפתאות והמצאות סרטן שד
 אפידמיולוגיה של סינון לאיתור סרטן שד: שיטות, פיענוח והערכה
8. אפידמיולוגיה של עישון וסרטן ריאות (שבוע 11))
 איך בודקים אם עישון גורם לסרטן ריאות
 האם הפסקת עישון משנה סיכון לאורך זמן - קוהורטות וסיכון אישי
9. אפידמיולוגיה של סיכונים סביבתיים: ( שבוע 12)
 האם צלילה בקישון גורמת לסרטן
 האם טלפונים סלולאריים גורמים נזקים
 שיטות מחקר לזיהוי סיכונים סביתיים
10. האפידמיולוגיה של BSE ו CJD (מחלת הפרה המשוגעת); ושל SARS: ( שבוע 13)
 מעבר מחלות בין מינים שונים
 פוליטיקה ואינטרסים כלכליים כגורמי סיכון – פרספקטיבות קצרות וארוכות טווח
11. האפידמילוגיה של HIV : ( שבוע 14)
 הראשוניות של מחלות מין בהסטוריה האנושית
 פוליטיקה גלובאלית והשפעתה על התפשטות מחלות
קריאה:
1. קריאה של מצגות ומאמרים שישלחו לתלמידים במייל כל שבוע
2. ספר יסוד באפידמיולוגיה, שישלח לתלמידים במייל.
4. מידע רקע על מחלות באתרים מרכזיים:MEDLINE CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;
דרישות קדם: תלמידי תואר שני, אין. תלמידי תואר ראשון, קורס "גיאגראפיה רפואית" בציון 90 לפחות
מטלות: השתתפות בשיעורים, קריאה
בחינה וציון הסופי: בחינת בית
An introductory Epidemiology course designed for masters level Geography students. A limited number of bachelor level graduated of the Medical Geography course ((Course # 0691247701) are allowed to register on an available place basis; medical students are encouraged to join.
The course introduces students to the uses of geography in epidemiological research and aims to prepare practitioners from geography and epidemiology to work together. To these ends the course presents a systematic review of the main concepts, approaches, tools and methods of epidemiology.
The course uses models of modern chronic disease to train in epidemiological analysis. Cancer, CHD, environmental agents such as asbestos, fluoride, tobacco and radiation are discussed in detail; autism and mental health are reviewed as well.
Main topics include: Definitions of incidence and prevalence; risk measures and measurement; epidemiological models; screening principles and yield, ROC, etc.
Bibliography:
Two free web based Introductions to Epidemiology are used for basic teaching:
1. Principles of Epidemiology US Public Health Service (CDC)
2. Coggon, Rose & Barker, Epidemiology for the Uninitiated, 4th Ed. BMJ
Extensive PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Prerequisite:
There are no prerequisites for Masters level students. Bachelor students are admitted only upon graduation of the Medical Geography course with an 85 grade or better.
Grading:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%)
Masters students may submit a seminar final paper instead of an exam. A final paper must adhere to specific outline requirements.
0691-4360-01
 התנהגות מרחבית בסביבה עירונית
 Spatial behavior in urban environment
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס מתרכז בשאלה: כיצד תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה (מורפולוגיה עירונית), משפיעים על האופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ועל התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה, דפוסי תנועה של הולכי רגל וכלי רכב, התהוות מערך שימושי קרקע, צמיחה של אזורי תפקוד, היבדלות חברתית ופשע בעיר.
דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בהתבסס על קריאת מאמרים. חלקו השני יתרכז בהצגת תופעות נבחרות של התנהגות מרחבית בעיר בהשתתפות הסטודנטים.
דרישות קדם: ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיון בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
This course deals with the question of how aspects of spatial behavior of people in cites - perception and cognitive spatial representation - are related to urban morphology and the properties of the urban environment. The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discuss with respect to the following domains: wayfinding, selection of movement routes, pedestrian and vehicles movement patterns, accidents risk, land use patterns, emergence of retail centers, social segregation and crime in the city.
Prerequisite: Topological analysis of geographic system
0691-4362-01
 סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים
 Issues in Water and Wastewater Treatment
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סוגיות בזיהום טיפול במים ושפכים
במסגרת הקורס נעסוק במקורות זיהום המים ותהליכי זיהום עיקריים של מים עילאיים וכן מי תהום. יושם דגש על הבנת הפרמטרים הכימיים-פיסיקליים המגדירים זיהום וכן נלמד שיטות לניטור מקורות מים. בנוסף, הקורס יעסוק בהבנת מערכות טיפול במי שתייה ומי שפכים וכן ביישום של טכנולוגיות מתקדמות.

issues in water pollution and wastewater treatment

This lecture course covers fundamental and emerging aspects of water contamination and basic and advanced chemical, physical and biological processes used in the treatment of water and wastewater. Unit operations and processes utilized in water and wastewater treatment and methods for their analyses, design and optimization will be presented.

Grade:
Final exam: 100%
0691-4366-01
 נחלת הכלל
 The Commons
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 ג'2000-1800 סמ'  א'
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com
דרישות קדם: אין
תיאור הקורס:
אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי הוא נחלת הכלל (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף. תופעה זו כונתה ע"י הרדין "הטרגדיה של נחלת הכלל". הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure). מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל. הקורס מתחקה גם אחר הקשרים המושגיים הנוצרים כיום בין סוגיות "סביבתיות" לבין דילמות "טכנולוגיות", תרבותיות וחברתיות, המתגלמות במושגים 'נחלת הכלל', 'גידור', במיוחד בסוגיות הכרוכות במשאבים רוחניים, ידע ותרבות דיגיטאלית, וכן בדרישה לכינון-מחדש או השבה של זכויות הציבור (reclaiming). כמו כן יידונו סוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של תחרות וכלכלת שוק.


דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר, ע"פ הנחיות המרצה
Daniel Mishori
The Commons
Course Description:
One of the most important and prolific concepts in environmental social discourse today is the commons. This concept provides new framework for environmental justice, and is an attempt to redraw the map of relationships between the market economy, society and environment. This concept first appeared in the environmental discourse as an answer to the question regarding the source of the ecological crisis. Biologist Garrett Hardin argued that the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as a shared resource. This phenomenon has been called by Hardin, "The tragedy of the commons". Proposals to "solve" the tragedy through privatization were described by critics and historians as creating another "tragedy": enclosure. These concepts -- the commons and enclosure – became also key concepts in the discourse of copyright and intellectual property in the digital and intellectual domains of the Internet, regarding "open source" and "free" software, copyrights, patents, scientific research, and more. Major emphasis will be given to issues related to public space and natural resources. The course will address recent examples of social-environmental struggles in Israel.
0691-4384-01
 אקלים העיר
 Urban Climatilogy
פרופ פוצטר עודדשיעור ותיד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  ב'
העיר כגורם פיסי-אנושי משנה בצורה משמעותית את תנאי הסביבה ויוצרת תנאים אקלימיים ייחודיים המתבטאים בין השאר בהעלאת הטמפרטורות ויצירת איי חום, הפחתה במהירות הרוח ויכולת האוורור, יצירת פרצי רוח נקודתיים, יצירת משטר רוחות עצמאי והגברה משמעותית של זיהום האוויר, כתוצאה מכך הכבדה של התעוקות האקלימיות. תופעת העיור מתרחבת בצורה מהירה, הן מבחינת גודל שטחי הקרקע והן מבחינת גודל האוכלוסייה. עד סוף המאה ה- 21 צפויה רוב אוכלוסיית העולם להתגורר בישובים עירוניים. לכך תהיה השפעה ישירה על האיכות האקלימית ועל איכות הסביבה העירונית ואף העולמית בשל תרומת העיור להגברת אפקט החממה. לימוד המאפיינים הייחודיים של אקלים העיר הגורמים למאפיינים אלה חשוב ביותר מכיוון שהבנתם תועיל להפחתת השפעתם השלילית על האקלים והסביבה בעת תכנון ערים חדשות או תכנון מחדש של ערים קיימות ותסייע בבניית ערים ידידויות לסביבה.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
הרכב הציון: בחינה מסכמת (100%)
0691-4435-01
 אירועי מזג אוויר קיצוניים ב'
 Extreme weather events and their environmental implications B - Regional and loc
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  א'
מטרות הקורס:
• הכרת גישות מתודולוגיות להגדרת אירועי קיצון והתאמתן לאזורנו
• אפיון וניתוח קלימטולוגי של אירועי קיצון באזורנו: הכרת הסוגים, אפיון ממדי זמן-מרחב, הסתברות להתרחשות וכו'
• אפיון וניתוח סינופטי של אירועי הקיצון באזורנו לסוגיהם: שיטות ניתוח, הבנת הגורמים והתהליכים להיווצרותם, הדגמת ניתוחי אירוע
• הבנת הקשר שבין השלכות אקלימיות להיבטים סביבתיים ותכנוניים
• הערכות עתידיות להקצנה אקלימית באזורנו והשלכותיה הסביבתיות-תכנוניות

נושאי הקורס:
הקדמה:
הגדרת אירועי קיצון באזורנו והדגמתם בממדי מרחב-זמן
גישות מתודולוגיות לניתוח אירועי קיצון מההיבט הקלימטולוגי והסינופטי והדגמתם לאזורנו
הכרת בסיסי נתונים לניטור אירועי קיצון
היבטים תכנוניים הקשורים באירועי קיצון מהסקאלה המיידית ועד תכנון ארוך טווח
ההיבט הסביבתי של אירועי קיצון באזורנו: מטרדים סביבתיים והשלכות כלכליות-סביבתיות
אירועי משקעים קיצוניים ושיטפונות
קלימטולוגיה של אירועי גשם קיצוניים
ניתוח סינופטי של אירועי גשם קיצוניים וגורמיהם
התנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים להתפתחות שיטפון ברמה המקומית והאזורית בישראל מגמות שינוי באירועי גשם קיצוני והערכתם העתידית
סופות ברקים: תפרוסתם המרחבית והעיתית והקשרם לתנאים הסינופטיים
סופות אבק
התנאים הגיאוגרפיים והמטאורולוגיים להתפתחות סופות אבק
קלימטולוגיה של סופות אבק באזורנו והשלכותיהן האקלימיות-סביבתיות
ניתוח אירועי מזג אוויר הגורמים לסופות אבק
אירועי רוחות חזקות (סערות)
התנאים הגיאוגרפיים והמטאורולוגיים להתפתחות סערות והקשרם למערכות הסינופטיות באזור קלימטולוגיה של סערות לסוגיהן והשלכותיהן האקלימיות והסביבתיות
היבטים תכנוניים בנושא רוחות חזקות
אירועים הקשורים בגלי חום ועומסי חום
מדדי אי נוחות והקשרם לאירועי טמפרטורה גבוהה, גלי חום ועומס חום
קלימטולוגיה של גלי חום ושל אירועי קיצון הקשורים בטמפרטורה גבוהה ועומס חום
גורמי היווצרות: מערכות "נייחות למחצה" מול הפרעות אטמוספריות בהדגמת אירועים נבחרים
מגמות שינוי והערכה עתידית
תנאי מזג אוויר פוטנציאליים לזיהום אוויר
ההיבט המטאורולוגי של שריפות יער
גורמי יסוד להתפשטות שריפות באזורנו: גיאוגרפיים, אקולוגיים ומטאורולוגיים
תפקידן של המערכות הסינופטיות האזוריות בהתפשטות שריפות יער באגן הים התיכון ובישראל
מגמות במדדי צחיחות באזורנו והקשרן לשריפות יער
מצבים סינופטיים והקשרם לצריכת חשמל

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: עבודה סופית (70%) תרגילים (30%)
Objective
• Introducing methodological approaches to definition of extreme events and their relevance to the Mediterranean region and Israel
• Climatological methods for analyzing extreme weather events in Israel
• Synoptic analysis of extreme weather events
• Studying the relations between climatological aspects and environmental and planning implications
• Introducing future scenarios for extremity in the Mediterranean region and Israel and their potential environmental impacts
Syllabus
Introduction:
Definitions of the regional extreme events and their spatio-temporal scales
Methodologiical approaches for analyzing the regional extreme weather events
Climatic and environmental databases
Environmental and planning aspects of regional extreme events
Extreme rainfall events and floods
Climatology of extreme rainfall events in Israel
Synoptic analysis of extreme rainfall events
Floods in Israel: geographical and climatological aspects and case study analysis
Lightning: spatio-temporal distribution and relations to the regional synoptic systems
Dust events:
Geographical and meteorological conditions for the development of dust events
Climatology of dust events in the Mediterranean Basin and Israel and their impacts
Synoptic systems involved and case study analysis
Wind storms
Geographical and meteorological conditions for the development of wind storms in Israel
Climatology of wind storms in Israel and case study analysis
Environmental and planning aspects of wind storms in Israel
Heat waves and heat stress
Discomfort indices and their relation to extreme temperature events, heat waves and heat stress
Climatology of heat waves, extreme temperatures and heat stress events in Israel
Synoptic systems involved ('quasi-stationary' systems and atmospheirc disturbances) and case study analysis
Long-term trends and future scenarios
Meteorological aspects of air pollution in Israel
Meteorological aspects of wild and forest fires
Background: geographical, ecological and meteorological conditions favoring the expansion of fires
The role of the regional synoptic systems and local weather conditions, case study examples
Long-term variations and trends – the role of drying conditions against management policy
The role of the regional synoptic systems in the energy consumption regime
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
Tasks:
Exercises, Mid-term work, Final work
0691-4484-01
 התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים
 Land Reclamation in Hilly Regions in the Land of Israel
ד"ר רון צבישיעור ותיד אבנר232 ב'1600-1400 סמ'  ב'
לימוד הגורמים להתיישבות באזורים הרריים בארץ ישראל בתקופות ובתרבויות שונות.
הכרת תנאי המדרונות, התפתחות הקרקע ושימור הקרקע באזורים ההרריים. התהליכים הפיסיים המעצבים אותם.
ההתיישבות ושימושי הקרקע באזורים ההרריים בארץ ישראל. התערבות האדם בעיצוב נופי ההר בארץ ישראל ויחסי הגומלין שבין האדם לבין הנוף ההררי. ברוא הצומח הטבעי והכשרת קרקע לפיתוח החקלאות באזורים הרריים – חקלאות המדרגות בהרי ארץ ישראל, בעבר: בחקלאות הקדומה והמסורתית ובהתיישבות היהודית החדשה בדורות האחרונים. הכשרת קרקע, מחדש, לחקלאות על ידי קק"ל
במסגרת הקורס נצא לסיור בנושאי חקלאות המדרגות ופיתוח מעיינות לחקלאות שלחין בהרי ירושלים.
נושאי הלימוד המרכזיים:
1. אזורים הרריים בא"י כאזורים שוליים להתיישבות האדם והגורמים לראשית התיישבות האדם בהם.
2. ראשיתה של ההתיישבות בהרים במרחבים מיוערים - ברוא היערות לצורכי פתוח חקלאות והשפעתו על סחיפת הקרקע.
3. ראשית הדרוג החקלאי: הכשרת הקרקע במדרונות והתפתחות תרבות המדרגות החקלאיות, הטרסות, כפתרון יעיל למניעת סחיפה וליצירת תנאים המאפשרים קיום חקלאות יציבה במדרונות ההרים.
4. קצב היווצרות קרקע ומידת סחיפתה במדרונות ההרים בארץ ישראל. מקור הקרקע במדרגות החקלאיות.
5. סוגי המדרגות החקלאיות ושיטות הכשרתן: מדרגות בעל ומדרגות שלחין. מדרגות בנויות ומדרגות חצובות: מבנה המדרגות החקלאיות לסוגיהן ולחלקיהן ותפקידן.
6. טכנולוגיות של הכשרות קרקע קדומות , מסורתיות ומודרניות.
התפתחות המיכון להכשרת קרקע ולעיבוד חקלאי בחקלאות המודרנית בהר והשפעתו.
7. פתוח מעיינות וחקלאות שלחין בימי קדם ובחקלאות המסורתית.
8. מלונות ושומרות בחקלאות המדרגות בהרי יהודה שומרון ובגליל סוגיהן ותפקידן. תפוצתן כביטוי לשימושי הקרקע החקלאיים ולמסלע.
8. חידוש ההתיישבות החקלאית היהודית והכשרת קרקע בהר בשלהי תקופת השלטון הטורקי ובתקופת המנדט הבריטי.
9. ההתיישבות החקלאית ופיתוח הכשרת קרקע וחקלאות נרחבים בחבלי ההר: בהרי ירושלים ובגליל מאז קום המדינה. תכנון שימושי קרקע חקלאיים בישובי חבל ההר.
10. תפוצת המדרגות החקלאיות בהרי א"י . הגורמים הפיסיים והתרבותיים המשפיעים על התפרוסת, הצפיפות והמערך של המדרגות החקלאיות. יחסי המיקום שבין היישובים לבין השטחים החקלאיים במרחב ההררי.
11. דעיכתה של החקלאות ושימושי הקרקע החקלאיים בחבלי ההר מאז שנות השבעים של המאה העשרים. נטישת מרבית השטחים החקלאיים. המעבר מהתיישבות חקלאית להתיישבות פרברית.
12. חשיבות שימור המערכות הקדומות והמסורתיות של חקלאות המדרגות, מערכות הנביעה והמלונות – שומרות כאתרי תרבות חקלאית בהר.
0691-4493-01
 היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
 Establishment of Geographic Information Systems
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ג'1800-1600 סמ'  ב'
0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems
 
פרופ' יצחק בננסון
 
תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS
 
דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות
 
חובות הקורס:
1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.
 
תוכנית הקורס:
1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)
1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)
1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים
1.3.  שפת שאילתות SQL
2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות
2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS
2.2.  SQL מרחבי
2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים
2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג
3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI
 
ביבליוגרפיה:
1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983
2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015
3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993
עיתונים:
1.     Computers, Environment and Urban Systems
2.     International Journal of Geographical Information Systems
 
0691-4511-01
 מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר
 Skills in Planning: Reading and Representing the City
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ד'1800-1400 סמ'  א'
הקורס מקנה מתודות ומיומנויות לניתוח והערכה של הסביבה העירונית טרום התערבות תכנונית. המטרה של הקורס היא לתת כלים מעשיים של קריאה וניתוח עירוני הנדרשים בעבודה התכנונית. המיומנויות כוללות למשל: ניתוח של מרחבים ציבוריים וסביבות מגורים, כלים בחשיבה מופשטת ובנייה של דיאגרמות וסכמות תכנוניות רעיוניות.
דרך הלימוד: סדרת תרגילים מעשית הכוללת בין השאר: עבודה עם תוכנות גרפיות, עבודת שטח, עבודה מעשית בכיתה והרצאות. לשיעורים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים השונים שיילמדו בקורס. דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים שמשקלם 80% מהציון של הסמסטר, נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה (20%).
דרישות קדם:
תלמיד תואר שני: השתתפות בקורס תיאורטי או מעשי (אחד לפחות) בתחום התכנון. הקורס פתוח לכל תלמידי התואר השני ומומלץ במיוחד לסטודנטים המבקשים להתמחות בתכנון אך אין להם התנסות קודמת בתחום.
תלמידי תואר ראשון: סטודנטים בשנה שלישית אשר יש להם ממוצא ציונים בחוג מעל 90 ואשר לקחו קורסים בתחום התכנון.
Skills in Planning: Reading and Representing the City
This class serves as an introduction to methods of analyzing, evaluating and recording the urban environment based on field observation. The aim is to give tools for reading and representing the city, to better prepare students without prior design background for the practicum sequence. The course will build skills fundamental to analyze urban spaces, residential areas and the spatial environment as a whole.
Requirements: Through a series of exercises, based on visual observation, field analysis, interviews, and other means, students will learn to draw on their senses and develop their ability to deduce, question, and test conclusions about how the environment is used and valued. Reading and participation in classes (20%), exercises submission (80%).
0691-4522-01
 חוקי תכנון ובניה: היבטיים משפטיים וכלכליים
 Planning and Construction Laws: Legal and Economic Aspects
ד"ר ברזילי בועזשיעור ותיד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  א'
הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרוייקטים מיוחדים (כגון: תמ" א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, שימור מבנים). הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.
הקורס יתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון יעסוק בהכרת השחקנים ב"מגרש" התכנוני, הכוחות המשתתפים בהליך התכנוני (ועדות התכנון והליך התכנון) ושיתוף הציבור. החלק השני יעסוק במאזן האינטרסים של הכוחות המניעים את התכנון וההשפעות המרחביות (דוגמא - תכניות לשימור אתרים, תכניות מתאר ארציות נבחרות, תכניות רה-פרצלציה וכד'). החלק השלישי יתמקד בהכרת המסמכים הסטטוטוריים (תכנית בניין עיר, תקנון, תשריט, תכניות בינוי ועיצוב וכד'), הסטייה האפשרית מכוח החוק מהוראות התכנון (הקלות, שימושים חורגים וכד') והשלכות מרחביות. החלק הרביעי יעסוק בהיבטים כלכליים: העלות הציבורית של התכנון - החלוקה הלא שוויונית בין הנהנים מהתועלת הכלכלית של התכנון למשתתפים בנטל הכלכלי שלו. כיצד מאפשר החוק תוצאה כזו? ופרוייקטים מיוחדים שייבחרו (תמ"א 38 / שימור מבנים / פארקים לפי הנושא שיעמוד על סדר היום הציבורי בעת הקורס).
מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות והכנת עבודה. כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. סטודנט שלא יקרא וישלים את החומר לקראת השיעור שלאחריו יתקשה בהמשך.
דרישות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, הכנת עבודה/ תרגילים ומבחן סופי.
הרכב הציון הסופי:
הגשת תרגילים כיתתיים 15%
בחינת סיום 85%
0691-4625-01
 תכנון תואם אקלים וסביבה
 Methodology of Climatic Planning
פרופ פוצטר עודדשיעור יד אבנר115 ב'2000-1800 סמ'  א'
מטרות הקורס: לימוד חשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בשלבים השונים של תהליכי תכנון ובנייה, החל מהתכנון הלאומי, המשך באזורי, באורבני, שכונתי, והבית הבודד. לימוד אמצעים למניעת נזקים ומטרדים סביבתיים ולימוד דרכים להשגת נוחות אקלימית במרחב מגורי האדם תוך ניצול פרמטרים אקלימיים טבעיים. הצגת מתודולוגיה לתכנון אקלימי, הצגה של אסטרטגיות לתכנון אקלימי באזורי אקלים שונים ודוגמאות ליישומה בארץ ובעולם.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות התלמידים: השתתפות בשעורים על פי התקנון, השתתפות בסיור ועבודת שדה. בחינה מסכמת (100%).
Methodology of Environmental and Related Climatic Planning
The aim of the course is to study how to integrate climatic factors and environmental elements in the planning process, starting from national planning, continuing at the regional, the settlement and residential neighborhood level and down to the level of house design. The course will show how climatic and environmental elements can be used as a renewable energy sources in order to improve climatic quality in the living environment and a reduction in the use of conventional energy. In addition, the course will present a methodology, strategy and tools for the implementation of climatic and environmental planning in different climatic regions.
Prerequisite: Introduction to Climate.

Grade: final exam (100%).

0691-4699-01
 זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
 Geographical Thought and Methodology
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  א'
מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי התואר השני לזהות ולייחוד של הדיסציפלינה הגיאוגרפית ולזרמים המתודולוגיים שהתגבשו בה. חלקו הראשון של הקורס יתרכז בסקירה ודיון בהתפתחות של גישות מחקריות ובהן הגיאוגרפיה החבלית, הפוזיטיביסטית לוגית, הסטרוקטורליסטית, ההומניסטית וגישות עכשוויות כריאליזם, סטרוקטורציה ופוסט-מודרניזם. כמו כן, תידון ההבחנה בין שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ויוצג מבנה של מחקר גיאוגרפי. חלקו השני של הקורס יתרכז בהצגת מחקרים נבחרים של מורי החוג המייצגים זרמים מתודולוגיים ושיטות חקירה במחקר הגיאוגרפי העכשווי.
דרך הלימוד: דיון בגישות מחקריות ובמחקרים אמפיריים מייצגים בגיאוגרפיה על סמך מאמרים.
דרישות קדם: -
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ומבחן מסכם.
This course deals with core theories, methodologies and studies in the geographical discipline. The first part of the course is concentrated on the development of the main research approaches: regional geography, logical positivism, humanistic and structural geography, and contemporary approach such as realism and structuration realism. In addition, the distinction between quantitative and qualitative methods will be discussed with respect to different domains in geography. In the second part, empiric researches of different methodological approaches will be presented and discussed.
Prerequisite: -
0691-4772-01
 קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS
 Spatial Decision Making with GIS
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ב'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס: רכישת רקע לגבי שימוש בGIS- רסטרי לקבלת החלטות מרחביות ותכנון מרחבי.

חובות הקורס:
1. הגשת כל תרגילים. משקלם 35% מהציון הסופי. עם לא צוין אחרת, התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. עבודת סיום שמשקלם 35% מהציון הסופי של כל סמסטר.
3. כל תלמיד חייב להציג בכיתה מאמר בנושא הקורס, משקל ההצגה 20% מהציון הסופי של כל סמסטר
4. השתתפות בדיונים ושאלות למציגים – 10%

דרישות קדם: (1) קורס סטטיסטיקה, (2) שיטות מחקר כמותיות, (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
תוכנית הקורס
1. מונחים בסיסיים של תורת קבלת החלטות.
2. מערכת GISרסטרי ככלי לקבלת החלטות (על בסיס –Spatial Analyst, ArcGIS) .
3. שימוש ב-MODEL BUILDER
4. שיטות ניתוח להסגת מטרה אחת Single-Objective Decision Making))
5. התחשבות באי-דיוקים בנתונים מרחביים ואי-ודעות בתנאים
6. בעיות הקשורות לשימוש ב-DEM (חישוב של אגן ניקוז, שדה ריאה וכ'ו)
7. מבוא לשיטות ניתוח להסגת כמה מטרות בו זמנית ((Multi-Objective Decision Making
8. הצגת מאמר בנושא הקורס בכיתה
The course presents GIS-based methods of decision making together with the ArcGIS 10 tools used to implement these methods. Theoretical study of the methods is combined with extended practical exercises that illustrate GIS use in practice.
Course program:
1. Basic notions of decision-making theory
2. Raster GIS as the main tool for decision-making
3. Model Builder as a tool for representing parametric decision-making models
4. Single-Objective decision-making
5. Uncertainty in decision-making
6. Decision-making problems related to the DTM data and analysis (Viewshed, Watershed)
7. Multi-objective decision-making
8. Paper presentation

Bibliography
1. Malczewski J. (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis, Wiley, New York.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert (1993) Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems.
2. International Journal of Geographical Information Systems.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references

Prerequisite:
Introduction to GIS part 1, Introduction to GIS Part 2

Grade:
Paper presentation: 20%
Participation in discussions during paper presentations: 10%
Exercises during the semester: 35%
Final exercise: 35%


0691-4853-01
 תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד - פרויקט יישומי
 Planning Project: Planning with Communities ? Past, Present, Future.
פרופ פנסטר טובהפרוייקט יד אבנר104 ב'1600-1200 סמ'  א'
Planning Project: Planning with Communities – Past, Present, Future.
The planning project focuses on different urban conflictive areas in Tel Aviv Jaffa. In 2016/17 we work on Al Ajami neighborhood in Jaffa. We look at the extent to which planning for urban regeneration in Al Ajami takes into consideration the needs and knowledge of the current Arab residents of the neighborhood and to what extent current policies of neo-liberalization affect the regeneration of the area.
0691-4869-01
 פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא
 Policy Packaging for Sustainable Transportation
פרופ גבעוני משהפרוייקט יד אבנר012 ג'2000-1600 סמ'  ב'
Mobility, Transport and Sustainability
Transport is an element in almost every social and economic activity we take part in and is the result of such activity. For this reason, the transport system can be seen as the blood system of our society. The transport system shapes society’s mobility and at the same time the mobility of society (in space and time, but also in social and economic terms) shapes the demand for transport and hence the transport system. The complex relationship between transport and mobility is currently at a state that contradicts the principles of sustainability. This state can be termed “high-carbon mobility” and it makes the transition to “low-carbon mobility” a primary policy goal that its importance and implications are wider and beyond the transport system itself. The course "transport, mobility and sustainability" will discuss in turn the various elements of the mobility and transport system in order to understand the causes and consequences of high-carbon mobility and in order to promote the transition to low-carbon mobility. The course is based on reading background material before each lecture and discussing it then in class. The course also includes active participation of the students in the form of presentations and writing short opinion columns on matters related to the course. At the end of the course each student will have to write an essay on a selected topic related to the course.
Assessment:
50% - Writing an essay on a selected topic (Referat)
30% - Writing a book review
20% - Individual exercises
Policy packaging for sustainable transport
(Parallel requirement: "Mobility, Transport and Sustainability")
Despite the recognition of the need for sustainable transport system, and the need to move towards low-carbon mobility, the transport sector remains almost the only one that cannot curb emissions. At the centre of the new planning policy to create healthy and sustainable cities are the non-motorised modes of transport (mainly walking and cycling) that have seen significant decline in their use over the years, alongside public transport, that in most cases “loses” in the competition with the private car.
The aim of this course is to create a policy package that could bring about significant modal shift to non-motorised modes and public transport in cities, and change in mobility patterns. The methodology of “policy packaging”, which is still at an early stages of research and development, will be at the centre of the course and will be applied by students in a project that will be chosen at the start of the year in collaboration with a local authority or transport operator. The aim of the course is to present at the end a policy package to promote sustainable transport.
Assessment:
70% - Final (group) report presenting the policy package
30% - Exercises
0691-4899-01
 ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
 Advanced Theories in Urban Planning and Design
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ד'1200-1000 סמ'  א'
צמיחה מואצת של המרחב העירוני מעלה דילמות רבות לגבי הכוח והרלוונטיות של המעשה התכנוני להשפיע ולחולל שינוי. יתירה מזו, השונות הגיאוגרפית והתרבותית בין אזורים שונים בעולם הופכת חלק נכבד מהכלים התכנוניים ללא רלוונטיים ומציבה אתגרים חדשים בפני המתכנן. הקורס עוסק בויכוחים סביב הדילמות המרכזיות בשיח התכנוני העכשווי כפי שמפורט להלן:

• Slums etc.
• Assemblage and critical urbanism,
• Gentrification,
• Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
• The market as the new emperor,
• The Urban Question/introduction
• Conceptual Challenges.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].
Debates in contemporary planning theory
The course focuses on the current debates and central dilemmas that shape the planning discourse. The course includes the following themes:

• Slums etc.
• Assemblage and critical urbanism,
• Gentrification,
• Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
• The market as the new emperor,
• The Urban Question/introduction
• Conceptual Challenges.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%).
0691-4919-01
 גיאופוליטיקה של מים
 Hydro Politics
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  א'
מים הם משאב הדרוש למילוי אחר אינטרסים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. נסיבות אלה מחייבות התערבות של שחקן פוליטי לטובת הסדרתם, הקצאתם וחלוקתם בין צרכנים באותה מדינה ובין מדינות הואיל ותנועת חלק ניכר מהם חוצה רבים מן הגבולות החוצצים ביניהן. הדיון בקורס יעסוק במכלול ההיבטים הנוגעים לתהליך קבלת ההחלטות הנוגע להקצאת מים בתוך מדינה ובין מדינות במישורים התיאורטי והמעשי. פרק בדיון יוקדש לניתוח התמורות שהתחוללו במדיניות המים של ישראל מאז הקמתה ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, הגשת עבודת רפראט בסיום הקורס בסוגיה הנוגעת לאחד מנושאי הקורס.
The course introduces water as a social phenomenon, and explore the tension arising from water management. Through in-depth examination of case studies from around the world, the course will explain the myriad of social issues related to water consumption and management. The course will focus on conflict resolution processes that have achieved success, as well as some that have not. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: Paper 100 %
0691-5559-01
 סמינר דוקטורנטים
 Doctoral Seminar
פרופ אומר יצחקסמינר יד אבנר012 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי התואר השלישי מסגרת בה יוצג ויידון מחקרם. הקורס יכלול דיון בגישות ושיטות מחקר בגיאוגרפיה ובמבנה של עבודת דוקטורט.
דרך הלימוד: דיון במחקר של המשתתפים בקורס.
דרישות קדם: -
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים והצגת המחקר האישי בכיתה.

Doctoral Seminar: the study of space and environment
The aim of the seminar is to enable a framework for the Ph.D. students to present and discuss their study. The course will include a discussion on the research approaches and methods in geography and the structure of thesis.
Prerequisite: -
0691-9997-01
 בחינת גמר בעל-פה
 MA Oral Proficiency Exam
בחינת גמ סמ'  א'
הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית-מחקרית של המסיימים תואר שני מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי, בהתאם למסלול הלימודים שבו יקבלו את התואר השני. תלמידים שעומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר באמצעות טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני" (ניתן להורדה באתר החוג) בו תופיע רשימת תחומי הידע שבהם תיערך הבחינה בכל אחד ממסלולי הלימוד. את הטופס יש להגיש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר בו התלמידים מעוניינים להבחן (בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב'). חודש לפני מועד הבחינה התלמידים יקבלו את הנושא והמאמרים שעליהם תתבסס הבחינה בתחום הידע שלהם, בצירוף שאלות מנחות שנועדו לסייע להם להתכונן לבחינה. על בסיס זה יכין התלמיד מסמך כתוב ומצגת שבעזרתה יציג במהלך הבחינה בעל פה את הנושא ואת תשובותיו בהתאם לשאלות המנחות.