שנה"ל תשע"ו

0691-1200-01
 שיטות מחקר כמותיות
 Research Methods in Geography
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר120 ב'1800-1600 סמ'  ב'
גב' טוגר מרינה
                               
Quantitative Research Methods
שיטות מחקר כמותיות – 0691.1200.01
 
לימודי תואר ראשון שנה א' , סמסטר ב', תשע"ו
סילבוס Syllabus

מרצה:

מרינה טוגר,
דוא"ל: toger.marina@gmail.com

מתרגל:

 גבריאל גרינשטיין
דוא"ל:gabegreen1@gmail.com
 

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.
 
The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות הכוללות תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA. 
 

דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

Prerequisites: Statistics
 

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS
Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS
 

דרישות הקורס

1.     הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
2.     מבחן – בסוף הסמסטר.
3.     יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
4.     נוכחות בכל השיעורים היא חובה.
 

ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%
Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*
 
 
קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים
·        מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
·        רגרסיה ליניארית
·        תרגול מורחב: חקר של קשר בין משתנים כמותיים בעזרת SPSS
·        רגרסיה לא ליניארית
חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים
·        מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
·        חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית
תכנון מדגם
חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי
·        אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
·        אינדקס השכן הקרוב
·        אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
·        תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
·        Local Indices of Spatial Association (LISA)
·        תרגול מורחב: חישוב LISA  ב-GeoDA
חזרה לקראת המבחן

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables
·        Population and sample, normal distribution
·        The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
·        Transformation of variables
·        Linear regression
·        Multiple linear regression
Analysis of qualitative variables
·        Comparison between population distributions
·        Use of the Chi-square criterion
·        Sample planning
Analysis of spatial patterns
·        Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbour analysis)
·        Spatial autocorrelation (Moran I)
·        Local Indices of Spatial Association (LISA)
Summary of the course
 

 ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

1.     אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
2.     Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
3.     Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
4.     Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
5.     Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.

 

מקורות סרטונים באתר Youtube – קישורים:

Normal distribution
Confidence interval, error of the 1st and 2nd type
Nonlinear regression
Logistic Regression
GeoDA Spatial Autocorrelation
Ripley K
 

מקורות על SPSS

·        SPSS בדרך הקלה: יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד אחר צעד. מיכל משיח איזנברג.
·        המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS  מחבר/עורך: שריד, מרים, שריד, יוסף, קרית חיים : מכון שריד - שרותי מחקר והדרכה
 

מקורות על GeoDA

 
 
0691-1407-01
 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
 Space, Place and Environment: Introduction to the human envi
פרופ פורטוגלי יובלשיעור ותיד אבנר120 ד'1800-1400 סמ'  ב'
מר פדר איל
מרחב מקום וסביבה – מבוא לסביבת האדם
 
יובל פורטוגלי
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
תרגול: איל פדר
 
 
מרחב מקום וסביבה הן שלוש דרכי הסתכלות וחקירה שפותחו במהלך השנים בתחום הגיאוגרפיה האנושית. המרחב מבטא את ההסתכלות האובייקטיבית, את מערכת הקואורדינטות שבמסגרתה מתקיימת הפעילות האנושית. המקום מבטא את התחושה הסובייקטיבית והאינטימית שנוצרת בין אדם לביתו, שכונתו, עירו או ארצו, ואילו הסביבה היא התבנית, הסובב התרבותי-חברתי-פיסי שבמסגרתו, מבנהו וחוקיו מתקיימת הפעילות האנושית.
 
לבד מהיותה דיסיפלינה בפני עצמה, הגיאוגרפיה האנושית מהווה גם את הבסיס התיאורטי של תכנון עיר ואזור. לכן, המושגים מרחב, מקום וסביבה קשורים קשר הדוק אל שלוש הגישות המרכזיות שפותחו במהלך השנים בתחום התכנון. המרחב קשור אל הגישה המכניסטית-הנדסית שתופסת את החברה וסביבתה הפיסית כמכונה משוכללת שניתן להנדס אותה; המקום קשור אל הגישה החוויתית שרואה בחוויה הישירה את נקודת המוצא לתכנון; ואילו הסביבה קשורה לגישה המערכתית התופסת את החברה, התרבות והסביבה הפיסית כ"שלם שהוא יותר מסכום חלקיו".
 
שלוש דרכי ההסתכלות הללו עברו במהלך המאה ה- 20 מהפך: במשך רוב רובה של המאה הן היוו את אבני היסוד של המודרניזם, את הבסיס לאמונה ולתקווה ביכולתו של האדם המודרני ליצור חברה, תרבות, מרחב, מקום וסביבות פיסיות טובים יותר. בשליש האחרון של המאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21 הן הפכו להיות אבני המשחק של הפוסט-מודרניזם, השלב החדיש של המודרניזם, או זה שלאחריו, שנכזב מן האידיאולוגיות והתקוות הגדולות ורואה במרחב, במקום ובסביבה משחקי מילים, ציטוטים וייצוגים, שעשועים אינטלקטואליים רגעיים, הווה מתמשך שאינו מוביל למטרות נשגבות. לאחרונה, המרחב, המקום והסביבה נתפסים כתוצרים שונים של אינטראקציה ספונטאנית בין מיליוני האנשים הפועלים ורוחשים בסביבת האדם כהיבטים שונים של העיר כמערכת בארגון עצמי.
 
במהלך הקורס נבחן את שלוש דרכי ההסתכלות הללו ואת הדרך בה הן באות לידי ביטוי בתחומים השונים של הגיאוגרפיה האנושית ובהקשר לתכנון מרחב מקום וסביבה.
 

             

נושאי הלימוד המרכזיים: מבוא (שבוע 1), מרחב (שבועות  2,3,4), מקום (שבועות5,6), סביבה ותבנית (שבועות 8,7), תכנון עיר, אזור וסביבה (שבוע 9), גיאוגרפיה קוגניטיבית (שבועות 11,10), העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי (שבועות 12,13), סיכום (שבוע 14).
 
3.                 
Space, Place and Environment: Introduction to the human environment
Juval Portugali
 
Space, Place and Environment represent three approaches to human geography developed in the last decades. Space represents an attempt at an objective quantitative approach, Place refers to the subjective relations between people and their homes, lands or neighborhoods, while Environment to the social, cultural and physical structures within which people conduct their activities. During most of the 20th century these three approached provided the foundations to modernism; in the last decades they became playing tools of post modernism. More recently, however, space, place and environment are perceived as spontaneous self-organized products that emerge out of the interaction between the many human agents.
 
0691-1503-01
 מבוא לאקלים ובעיות הסובב
 Introduction to Climatology
פרופ פוצטר עודדשיעור ותיד אבנר120 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'2000-1800 סמ'  ב'
מר מנדלמילק משה אליעזר

החוג  לגיאוגרפיה וסביבת האדם

אוניברסיטת תל אביב
 

סילבוס הקורס מבוא לאקלים ובעיות הסובב

מרצה: פרופ' עודד פוצ'טר

 
רקע כללי
הקורס יעסוק במכלול הגורמים הקובעים את תנאי מזג האוויר והאקלים על פני כדור הארץ. בראשית הקורס נעסוק במערכת השמש ומסלול כדור הארץ סביב השמש והקשרו לאקלים של כדור הארץ. מכאן, נעבור ללימוד מבנה ומאפייני האטמוספרה כיום והכוחות המניעים את מערכות מזג האוויר והאקלים באזורים השונים של כדור הארץ. נדון במחזור ההידרולוגי ובתהליכי היווצרות עננות ומשקעים. בסיומיו של הקורס נעסוק במיון האקלים על פני כדור ובתופעות של מזג אוויר חריג ואקלים.
 
נושאי הקורס
 

נתוני יסוד של מערכת השמש וכדור הארץ: היווצרות מערכת השמש, טמפ' השמש, גודל ומרחק השמש מכדור הארץ,  ספקטרום הקרינה, חגורת ואן אלן, חוקי הקרינה (סטפן- בולצמן, וין), גוף שחור, אלבדו, סוגי קרינה.

 
מסלול כדור הארץ  סביב השמש: גיאומטרית המסלול, רוטציה ורבולוציה, כיוון הרוטציה, משך סיבוב הרוטציה, זמן שמש, זמן כוכבים.
 
הזמן: קווי הרוחב, קווי האורך והזמן, זמן מקומי זמן סטנדרטי, זמן מקומי.
 
הארה של כדור הארץ ועונות השנה: מישור המילקה, נטית ציר כדור הארץ, קו הארה, המפנה הקייצי והמפנה החורפי, ימי השוויון, עונות השנה, אורך היום ואורך הלילה.
 
האטמוספרה ומקורות התחממותה: מבנה האטמוספרה, הרכב האטמוספרה, שכבת האוזון, מעברי קרינה באטמוספרה, אפקט החממה, מנגנוני העברת החום
 
חימום וקירור האטמוספרה ופני כדור הארץ: מאזן החום של כדור הארץ, מאזן החום וקווי הרוחב, המהלך היומי, העונתי והשנתי של הטמפרטורה, שינויי טמפרטורה עם העליה בגובה, המערך העולמי של הטמפרטורה, טמפרטורה הקרקע וטמפרטורת של מי הים.
 
לחץ אטמוספרי ורוחות: מדידת לחץ אטמוספרי, שינויים בלחץ עם הגובה ,שינויים בלחץ כתוצאה מגורמים תרמיים ודינמיים. שקע ברומטרי, רמה ברומטרית, מערך הלחץ העולמי, היחס בין רוח ללחץ, גרדיאנט בלחץ והרוח, כח קוריוליס, הכח הצנטריפוגלי, רוח גיאוסטרופית, רוחות ים-יבשה, רוחות הר-עמק, רוחות הרום,
 
הלחות באטמוספרה והמשקעים:  חשיבות אדי המים באטמוספרה, שיטות למדידת לחות ואדי מים, המקורות לאדי המים, חום כמוס, נקודת הטל, התעבות, ערפל, שינויים אדיאבטיים של הטמפרטורה, יציבות ואי יציבות, עננים וסוגי עננים, סוגי המשקעים, מדידת משקעים, תנאים להיווצרות משקעים, המערך העולמי של המשקעים.
 
גושי אוויר וחזיתות: אזורי המוצא של גושי אוויר, מיון גושי אוויר, תפוצת העולמית שלגושי אוויר, חזיתות, שקעים של קווי הרוחב בינוניים, מערך הרוחות העולמי, הקשר בין מערכות לרום למערכות קרקע, מזג אוויר אלים וסופות טרופיות, סופות ברקים ורעמים,
 
אקלים כדור הארץ: מיון האקלימים על פני כדור הארץ, השפעת זרמי הים על האקלים.
 
גורמי יסוד באקלים ארץ ישראל והים התיכון: חלוקה אקלימית של ארץ ישראל, הסיבה לגיוון האקלימי של ארץ ישראל.
 
עונות השנה בארץ ישראל:  מערכות סינופטיות אופייניות והשלכותיהן האקלימיות, חלוקה לעונות השנה.
 
השרב  והקרה:  סוגים, גורמי היווצרות, מהלך, שכיחות ותפוצה
 
מאפיינים אקלימיים של ארץ ישראל: משטר הטמפרטורות, משטר הלחות היחסית ובעיית עומס החום, משטר הרוחות, משטר המשקעים.
 
חובות הסטודנטים ושקלול הציון:
1.      נוכחות, השתתפות.
2.      בחנים (2) – 20%
3.      מטלות בית (2-3) – 10%
4.      תרגיל מדידות (במידה ויתקיים) – 10%*
5.      בחינה מסכמת - 70%.
 
*ההשתתפות בתרגיל מדידות אינה חובה. תלמיד המשתתף בתרגיל מדידות יקבל את שני הציונים הגבוהים ביותר מבין שני הבחנים וציון תרגיל המדידות.
 
ביבליוגרפיה:
מבוא לאקלים
יאיר, י' ו-ב' זיו: מבוא למטאורולוגיה, יחידות 1-4. האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 2015.
זיו, ב' ו-י' יאיר: מבוא למטאורולוגיה: מטאורולוגיה בעידן המודרני; מטאורולוגיה ותעופה; יח' 7-5, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 2015
דיין, א': מטאורולוגיה סינופטית. אונ' עברית, אקדמון, ירושלים,1980
כהן, א', נ' וולפסון ו-מ' גרבר: פיסיקה ודינמיקה של האטמוספרה. אונ' עברית, אקדמון, ירושלים, 1976 .
6.     כצנלסון, י': אנציקלופדיה לחקלאות, כרך א' - אקלים ארץ ישראל לאזוריה. 1966
7.     כצנלסון, י': ספר העשור של השרות המטאורולוגי למדינת ישראל - גשמי ארץ ישראל. הוצאת השירות המטאורולוגי, עמודים 37-73, 1958.
טריוורתה, ג"ט: מבוא לתורת האקלים, חלק א'. יחדיו, ת"א, 1963.
9.    Barry, R. G. & R. J. Chorley: Atmosphere, Weather and Climate. 7th edition, Routledge, London & New York, 1998.
10. Petterssen, S.: Introduction to Meteorology. McGraw- Hill, New York, 1969.
11. Rogers, R. R. & M. K. Yau: A short course in Cloud Physics (3rd ed.). Pergamon Press, Oxford, 1989.                                                             
 
אקלים ארץ ישראל
ביתן, א. (1983). אקלים אגן הים התיכון. בתוך: י. קרמון, א. שמואלי, ג. הורוביץ (עורכים), אגן הים התיכון. תל-אביב: ארץ ומשרד הבטחון.*
גולדרייך י', (2015), האקלים בישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
יאיר, י. וזיו, ב. (1993), מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
יפה, ש. (1990). אקלים ומזג אויר. תל-אביב: מסדה
יפה, ש. "מפות אקלימיות". מפות ומיפוי בישראל.
כצנלסון, י. (1966). אקלים ארץ ישראל לאזוריה. בית-דגן: השירות המטאורולוגי.
רזניק, מ. וגרשון, ד. (1995). מזג האוויר מהו. תל-אביב: מעריב.
 
     
Goldreich, Y., 2003: The Climate of Israel, Observations Research and Applications. Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY.
חובה: פרקים 3  - 8, 11.
 
 
 
 
The course deals with the complex factors that determine weather and climate conditions on Earth. We start with the Earth's orbit around the sun, how it controls the radiation reaching Earth, and its connection to the climatic history of the Ice Ages. The structure and characteristics of today's atmosphere and the forces that drive weather systems and climate in various regions of the globe will be reviewed. Also to be discussed are the hydrological cycle, the formation of clouds and precipitation processes. The role of oceans in climate will be studied, as well complex ocean-atmosphere phenomena such as El Nino and global warming.

Course lesson topics include: the earth's temperature, solar radiation, the earth's orbit, the seasons, ice ages, energy balance, composition and structure of the atmosphere, moisture and creation of clouds, atmospheric stability, clouds and climate, atmospheric movements/winds, general circulation, climatic classification, weather systems in the mid-latitudes, extreme weather conditions, the oceans, El Nino, global warming.

Bibliography:
1. Ahrens, D. (1991), Meteorology Today, West Publishers Company.
2. Gedzelman, S. (1980), The Science and Wonders of the Atmosphere.
3. Trewartha, G. and Horn, L. (1980), An Introduction to Climate.
4. Lutgens, F.K. and Tarbuck, E.J. (2001) The Atmosphere – An Introduction to Meteorology, 8th edition, Prentice Hall, New York.
5. Graedel, T.E. and Crutzen, P.J. Atmospheric Change: An Earth System Perspective
6. Hartmann, D.L., Physical Climatology

Prerequisite:
None

Grade:
Exercises: 30%
Exam: 70%


0691-1509-01
 מבוא למדעי כדור הארץ
 Introduction to Earth Sciences
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר120 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' מירב ברקת
קורס מבוא לתהליכי מקרו ומיקרו בגאולוגיה ובגיאומורפולוגיה.
במסגרת הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בהבנת מנגנונים ותהליכים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים אשר עיצבו ומעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ.
בין הנושאים הנלמדים: הזמן הגיאולוגי, מערכת השמש, מבנה כדור הארץ, נדידת היבשות, רעידות אדמה, הרי געש, מינרולוגיה, עולם הסלעים, גיאולוגיה סטרוקטורלית, סטרטיגרפיה, תהליכי בלייה והשקעה, גלישות קרקע, אגני ניקוז ונחלים, עיצוב חופים, עיצוב נוף ע"י קרחונים.
ההרצאות ילוו באנימציות ממוחשבות המחישות חזותית את התהליכים המורכבים.
בסוף כל נושא שבועי יינתן תרגיל מסכם. 
דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ
Course description
This course will expose the student to the principles that underline our understanding of how and why the Earth evolves. Topics include the wide variety of processes associated with geological activity, the study of which is aimed at developing an appreciation for geological time, plate tectonics and many of the Earth's cycles. Other topics to be discussed include the solar system; the structure and composition of the earth’s surface, subsurface, and deep interior processes; rock formation and transformation; mountain building; plate tectonics; earthquakes; volcanoes, and geomorphologic processes. 


Bibliography: 
1. Flexer, A. (1992) Geology - Principles and Processes, Academon, Jerusalem. (Hebrew) 
2. Tarbuk, E. J. and Lutgens, F. K. (2005) Earth - An Introduction to Physical Geology, Pearson Education, New Jersey. 

Grade: 
Mid-term exam: 45% 
Assignments: 10% 
Final Exam: 45% 
0691-1606-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
 Introduction to Geoinformatics I
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר120 ד'1600-1400 סמ'  א'
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
מבוא לגיאואינפורמטיקה
Introduction to Geoinformatics
דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
קורס חובה לתלמידי גיאוגרפיה.
 
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי מערכות מידע גיאוגרפיים וחישה מרחוק. הנושאים העיקריים כוללים מושגי ייסוד של גיאונפורמטיקה, מיפוי, הבנת מפה, מערכת הקואורדינטית, הבנת בסיסי מידע גיאוגרפיים ומשמעות לניתוח מרחבי-עיתי, מבנה נתונים וקטורי-רסטרי, מערכת – GPS, קליטת נתונים על ידי מערכות חישה לווינים ומוטסים, הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים, משמעות לטווחי הספקטרה השונים.
 
דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור, תשומת לב ומשמעת, הגשת שיעורי בית בזמן, חובה לקרוא פרקים נבחרים לקראת כל שיעור ושיעור (בהנחיית המרצה במהלך השיעור).
 
קורס בנוי מהרצאה ותרגילי בית. במסגרת הקורס יתקיים בוחן אמצע-סמסטר אשר יההוה 15% מציון הכללי.
 
תוצרי למידה :
הבנת יסודות הגיאואינפורמטיקה, חשיבה מרחבית-"שכבתית".

נושאים עיקריים
 
1. הרצאת מבוא: מהי גיאואינפורמטיקה
2. מרכיבי מפה, מפות נושאיות
3. מבנה כדור הארץ
4. מבוא למערכת מידע גיאוגרפי, פעילויות בסיסיות
 
5. שאילתות בממ"ג, מערכת קואורדינאטות ארציות
 
6. מבוא לפוטוגרמטריה ו-GPS
 
7.  בוחן אמצא-סמסטר. חצי שני של השיעור: יסודות בחישה מרחוק 
 
8. חישה מרחוק- קרינה אלקטרומגנטית, חוקי קרינה, חישה פאסיבית ואקטיבית,
 
9. עקרונות בסיסיים בחישה מרחוק
 
10. שילוב בין GIS לחישה מרחוק
 
11.  חישה מרחוק כמקור לנתונים בממ" ג
 
12.  תורת ההיטלים, מיפוי קרטוגראפי ב-GIS , היטלים בממ"ג
 
13. שאילתות מרחביות
 
 
 
חומר קריאה נדרש במהלך הקורס
 
Campbell J.B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd ed., The Guilford Press.
 
Heywood I., Cornelius S. and Carver S. (2006) An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, 3rd edition.
 
Jensen J.R. (2000) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice Hall.
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. and Chipman J.W. (2003) Remote Sensing and Image Interpretation, 5th ed., Wiley.
 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005) Geographic Information Systems and Science, Chichester, Wiley, 2nd edition.
 
עיתונים מדעיים
 
Geocarto International
International Journal of Geoinformatics
Remote Sensing of Environment
Course Description
Geoinformatics is the integration of different disciplines dealing with spatial information. The course is an introductory in spatial technologies sources. Basics of mapping, cartography, projections, selected topics on geographical information system (GIS), global position system (GPS), remote sensing and image interpretation will be taught. . The contents are designed as a compulsory course material for all the students undergoing BA. The course is not limited to the topics given below. The students are suggested to read different books, magazines and peer reviewed journals. The course is designed to serve as a foundation course in order to understand the fundaments of RS/GIS/GPS and their applications in various disciplines.
 
 
 
 
Main topics:
Fundamentals of Maps, map reading, scale, types and sources, map coordinate, systems and projections (Cylindrical, Conic, Azimuth), map preparation, visualization and guidelines of mapping.
Introduction to Remote Sensing (RS), physics of RS, platforms and sensors, resolution, multispectral, thermal, microwave (RADAR), LiDAR, hyperspectral, image interpretation
 
Geographical Information System: concepts, features, data models, spatial data & nonspatial data, integration and analysis.
 
Learning outcomes
1. Basic principles of geoinformatics
2. Importance of spatial thinking
3. Usage of spatial dataset
 
Lab and Homework
Lectures, individual homework assignments, and a one lab/practicum work (printing a map using GIS). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
 
Student responsibilities
Attendance, feedback, discipline
 
Book references:
 
 
Campbell J.B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd ed., The Guilford Press.
 
Heywood I., Cornelius S. and Carver S. (2006) An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, 3rd edition.
 
Jensen J.R. (2000) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice Hall.
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. and Chipman J.W. (2003) Remote Sensing and Image Interpretation, 5th ed., Wiley.
 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005) Geographic Information Systems and Science, Chichester, Wiley, 2nd edition.
 
 
0691-1817-01
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
גב' בן-נח מיכלשיעור יד אבנר120 ד'1300-1000 סמ'  א'
סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה
מרצה: גב' מיכל בן נח
 
מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.
דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.
·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).
תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.
תכני הקורס:
1.    הכרת התוכנה SPSS:
1.1.        פתיחת קובץ נתונים
1.2.        מבנה קובץ
1.3.        הגדרת משתנים
1.4.        פקודות
2.    סטטיסטיקה תיאורית:
2.1.        סוגי משתנים
2.2.        טבלאות שכיחות
2.3.        תיאור גרפי של נתונים
2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור
3.    מושגים בהסתברות
3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות
3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן
4.    קשר בין משתנים:
4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן
4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה
4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות
5.    הסקה סטטיסטית:
5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח
5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד
5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.
ספרות עזר:
1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 

 
Statistic for Geography
Michal Ben-Noach
bennoac@post.tau.ac.il
Course requirements: weekly assignment.
Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.
Course Topics:
1.    SPSS:
1.1.        Opening file
1.2.        File structure
1.3.        Variable definitions
1.4.        Commands
2.    Descriptive statistics
2.1.        Variable type
2.2.        Frequency tables
2.3.        Graphical data presentation
2.4.        Measures of locations and spread
3.    Probability
3.1.        Basic concepts of probability
3.2.                        Normal distribution and Standardization
4.    Correlations
4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients
4.2.        Simple linear regression
4.3.        Chi-square tests
5.    Estimation and hypothesis testing
5.1.        Point estimation and Confidence intervals
5.2.        Hypotheses testing on one sample
5.3.        Hypotheses testing on two samples
 
 

Bibliography:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 


 

Statistic for Geography

 

Michal Ben-Noach

 

bennoac@post.tau.ac.il

 

Course requirements: weekly assignment.

 

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

 

Course Topics:

 

1.    SPSS:

 

1.1.        Opening file

 

1.2.        File structure

 

1.3.        Variable definitions

 

1.4.        Commands

 

2.    Descriptive statistics

 

2.1.        Variable type

 

2.2.        Frequency tables

 

2.3.        Graphical data presentation

 

2.4.        Measures of locations and spread

 

3.    Probability

 

3.1.        Basic concepts of probability

 

3.2.                        Normal distribution and Standardization

 

4.    Correlations

 

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

 

4.2.        Simple linear regression

 

4.3.        Chi-square tests

 

5.    Estimation and hypothesis testing

 

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

 

5.2.        Hypotheses testing on one sample

 

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 

 


Bibliography:

 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

 

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

 

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

 

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

 

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

 

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

 

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

  

 

0691-2001-01
 מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')
 Basic Course of GIS Part 1
פרופ בננסון יצחקשיעור יד אבנר120 ג'1800-1600 סמ'  א'
מבוא למערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג א')
 
פרופ' יצחק בננסון
 
תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.
 
דרישות קדם: מכינה למחשבים, קורס מבוא לגיאואינפורמטיקה א' קורס יסודות סטטיסטיקה
תנאי לקבלת קורס המשך  מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב'): ציון 85 לפחות בקורס זה
 
חובות הקורס:
1.      הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.
2.      השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.
3.      משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.
4.      יש לבקר באתר הקורס ב-MOODLE לפני כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).
 
תוכנית הקורס:
1.     עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)
1.1. אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).
1.2. התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה
1.3. מערכות ממ"ג נפוצות בארץ – ARCGIS, MAPINFO, QGIS
2.     הצגת נתונים בממ"ג (מפות נושאיות)
3.     שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.
3.1. בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).
3.2.  שפת השאילתות SQL.
3.3.  הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות
4.     שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
4.1. פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)
4.2. אזורי חיץ (Buffers)
4.3. ניתוח מרחקים וסמיכות
5.     מעבר מ-MAPINFO  ל-ARCGIS
5.1. שאילתות ב-ARCGIS
5.2. Geocoding
6.     ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
6.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
6.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
6.3. שיטות בסיסיות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
 
ביבליוגרפיה:
2.      T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
3.      Chou Y-H. Exploring Spatial Analysis in GIS, Onword press, 1997
4.      P. Longley et al, Geographical Information Systems and Science, Wiley, 2001
5.      Bonham-Carter, G.F Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS, Pergamon, 1994.
6.       Verbyla D. L., Practical GIS analysis, Taylor & Fransis, 2002
0691-2002-01
 מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
 Basic Course of GIS Part 2
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר227 ד'2000-1800 סמ'  ב'
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ד'1800-1600 סמ'  ב'
מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
פרופ' יצחק בננסון
 
תקציר: הקורס מיועד רכישת ידע מעמיק במבנה ושימושי במערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה ויכולת ביצועית של שיטות ממ"ג מתקדמות: בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים, עריכתם עם שימוש במודל טופולוגי, ניתוח רשתות. הקורס יתבסס על מערכות ממ"ג ArcGIS. ביצוע מוצלח של התרגילים תביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.
 
תנאי קבלה: ציון 85 לפחות בקורס מבוא למערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג א')
 
חובות הקורס:
1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2.     בחינה שמשקלה 60% מהציון הסופי.
 
תוכנית הקורס:
1.     ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
1.1.       יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
1.2.       שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
1.3.       שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג, רסטר ו-TIN
1.4.       שיטות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
1.5.       שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי
2.     בניית ממ"ג
2.1.       הרחבת בסיס נתונים לצורך שמירה, עריכה, תשאול נתונים מרחביים
2.2.       תקנות נתוני ממ"ג: הטילים, פורמט נתונים, שילוב ווקטור ורסטר במסגרת מערכות ממ"ג שונות
2.3.       בניית מבנה טופולוגי, טעויות טופולוגיות ותיקונן
3.     רשתות (networks) וממ"ג
3.1.       מודל ממ"ג לשמירת מאפייני רשתות
3.2.       שיטות לניתוח רשתות ויישומן בממ"ג  
 
 
BOOKS AND SOFTWARE DOCUMENTATION
Textbooks
1.     Banham-Carter, G.F. 1999, Geographic Information Systems for Geoscientists, Pergamon.
2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015
Technical issues
3.     Verbyla, D.L. Practical GIS Analysis, 2001, Taylor and Francis
4.     Birkin, M., Clerke, G., Clerke, M., Wilson, A., 1996, Intelligent GIS. Location decisions and strategic planning, GeoInformation International
ArcGIS documentation
 
0691-2020-01
 מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
 Academic Writing and Research Skills
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר232 ג'1800-1600 סמ'  ב'
מר פדר איל
שם הקורס: מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב, תשע"ו
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
 
 
 
 
תיאור הקורס: 
מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית
קורס זה נועד להקנות מיומנויות בסיסיות בקריאה וכתיבה אקדמיים, והיכרות עם השדה האקדמי בכלל מההיבט של המחקר, כולל מוסכמות וערכים בתחום. הקורס יידון במבנה המאמר האקדמי, הוכחות, נימוקים, אמצעים לשכנוע הן מנקודת המבט של הקורא והן מנקודת המבט של הכותב המתחיל, הנדרש בסוף תואר הב.א. להגיש עבודות סמינריוניות, ותלמיד המחקר המיועד הנדרש במ.א. לבצע עבודה מחקרית עצמאית ברמה גבוהה. בתחום הקריאה יידרשו הסטודנטים ללמוד לזהות מבנה של טיעון, להציג תמצית של מאמר ולדון בנימוקים ובהוכחות התומכים בו במאמרים אקדמיים בגיאוגרפיה ובכלל. בתחום הכתיבה ייתן הקורס כלים בסיסים לכתיבה אקדמית, ויסקור סוגיות כגון נושא מחקר, שאלת המחקר, התזה (הטענה), זיהוי מגבלות המחקר, חיפוש מקורות, מבנה המאמר/העבודה הסמינריונית, תפקיד המבוא והסיכום, רישום והפנייה למקורות, סגנון כתיבה וכללי פיסוק. כמו כן יתרגלו התלמידים בקורס הצגה ודיבור מול קהל בהקשר אקדמי.
 
 
חובות הקורס:
 
 1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
 2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל הצגת מטלות והשתתפות בדיון
 3. הגשת מטלות, בזמן, ע"פ ההנחיות
 4. עבודה סופית
 
 
 

Daniel Mishori

 

Research skills and academic writing

 

 

Course Description:

 

The skill of writing a good essay or paper could be learned and is immensely valuable. Having good ideas is only the first step; these ideas ought to be presented in an engaging and persuasive way. This course is designed to enhance basic skills in reading and writing academic texts, and creating familiarity with the university and its values. The course will focus on the structure of academic papers, including types of academic writing, evidences, arguments and persuasion, Students will be required to read academic texts and to identify the structure of the argument, present a summary and to discuss the rationale and evidence supporting it. Since academic writing is dependent on the research of others, the course will emphasize the importance of finding, evaluating and referring to relevant literature. The course will also review issues such as, the structure of the article / seminar paper, the role of introduction and conclusion; the differences between research topic, research question and thesis (argument); limitations of the study, search and sources registration and references, writing style and basic punctuation rules. Students will also be briefly instructed in making presentations and in making public speaking in academic context.

 

 


0691-2100-01
 גיאוגרפיה של תעופה
 Geography of air transport
ד"ר גבעוני משהשיעור ותיד אבנר013 ב'1200-1000 סמ'  ב'

גיאוגרפיה של תעופה – שיעור ותרגיל 2 ש"ס

 

 

דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
הקורס מוכר לתואר שני 

 

 

התפרצות הר הגעש באיסלנד ב-2010 שיתקה את אירופה, הורגשה בכל העולם ועלתה מיליארדים. יותר מכל היא המחישה עד כמה אנו תלויים בתחבורה אווירית. יותר מכל כלי תחבורה אחר, התעופה האזרחית היא זו אשר "כיווצה" את העולם ולה חלק חשוב בתהליכי הגלובליזציה. ב-50 השנים האחרונות התחבורה האווירית צמחה כל שנה והתחזית היא שצמיחה זו גם תימשך לפחות ב-20 השנים הבאות. הפיתוחים הטכנולגיים בייצור מטוסים הביאו לירידה משמעותית בעלות הטיסה ולשינויים מבניים בסקטור זה  אשר כיום הוא מנוהל על פי שיקוליים מסחריים ולרוב ע"י הסקטור הפרטי למרות שהוא עדין כבול בהסכמים אשר נחתמו בועידת התעופה הראשונה ב-1944. הקורס בגיאוגרפיה של תעופה ינתח את תעשיית התחבורה האווירית העולמית ויבחן את מאפייניה העיקריים תוך התמקדות בחשיבותה הכלכלית מחד והשפעותיה השליליות על הסביבה מאידך. נושאים הקשורים לתחרות בין חברות תעופה ובין שדות תעופה, רשתות הטיסה של חברות התעופה, התפתחות חברות התעופה ה"זולות" (low-cost), ורגולציה יסקרו בשיעורים השונים על מנת לנתח ולהבין את ההשפעות המרחביות של פעילות התחבורה האווירית.

 

 

 

 

הערכה: בחינה 80% תרגילים 20%

 

 

 

Geography of air transport

 

The volcanic ash cloud over Europe in 2010 which disabled Europe, was felt across the world and cost billions emphasized how dependent our life has become on air transport. More than any other mode of transport, it is air transport that has “shrunk” the world and it has also played an important part in globalisation processes. Over the last 50 years, air transport grew every year and the forecast is that this growth path will continue, at least in the next 20 years. It is the technological development in aircraft that has brought significant reduction in the cost of flying and to structural changes in air transport that today is run largely under commercial considerations and by the private sector although it is still regulated and controlled in various ways by the public (planning) sector. The course in the Geography of Air Transport will analyse the air transport industry and will examine its main characteristics, focusing on its economic contribution and importance on the one hand and its adverse environmental impact on the other. Main issues covered will include airline and airport competition, airline networks and the emergence of the low-cost airlines, in order to understand and analyse the spatial implications of air transport activity.

 

 

Assessment: Exam 80% Exercises 20%

 

 

0691-2117-01
 צדק חברתי וסביבתי
 Environmental Justice
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר232 ג'1000-0800 סמ'  א'
שם הקורס: צדק סביבתי וחברתי
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ו
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
 
תיאור הקורס: 
 
מזה מספר שנים מתנהל בישראל ויכוח ציבורי רב פנים בנושא הגז הטבעי. הקורס יצא ממקרה מבחן זה -- ומדוגמאות נוספות כמו ים המלח, חופים או כריה בשדה בריר או זיהום אוויר במפרץ חיפה -- כדי לדון בשאלות שונות של צדק חברתי וסביבתי והרלוונטיות שלהן לחברה בישראל.
בשנות ה-70 וה-80 התפתחה התנועה לצדק סביבתי הגורסת שהחשיפה לנזקים סביבתיים (או ההנאה מתועלות סביבתיות) אינה אחידה. מתברר כי למרות שנזקים סביבתיים פוגעים בכולם, יש רבים הסובלים יותר. זהו דיון הקשור בטבורו לשאלות של צדק חברתי בכלל, ובפרט לשאלות של צדק חלוקתי ושל צדק נוהלי. בארה"ב העיסוק בצדק סביבתי החל עקב ההכרה כי זיהום סביבתיים ומפעלי תעשייה מסוכנים שוכנים "במקרה" ליד שכונות עוני, וכמעט תמיד קהילות של מיעוטים. באופן רחב יותר, צדק סביבתי עוסק בשאלות של חלוקת הטובין הסביבתיים (מרחב, אוויר נקי, מים), והנגישות של אוכלוסיות שונות לפרוצדורות של הכרעות בנושאים אלה. הקורס יתייחס גם להיבטים של צדק בין-דורי, בין מגדרי, ושל צדק בין מדינות – במיוחד בהקשרים של הגלובליזציה. כמו כן הקורס יעסוק בתחבורה וצדק סביבתי, תשתיות ציבוריות, בריאות וסביבה, המרחב העירוני והציבורי, בתכנון ובשיתוף הציבור בהליכי תכנון, מרחב והפרדה, ג'נטריפיקציה,  נחלת הכלל, גידור והפרטה. 
דיון זה ייעשה גם על רקע הדיון הכללי בצדק חברתי, המהווה כיום נושא מרכזי בדיון הפוליטי, החברתי והאידיאולוגי. רוב הגישות הפוליטיות והאידיאולוגיות מציגות כיעד מרכזי כינונה של חברה צודקת, אם כי ישנם חילוקי דעות מהותיים בשאלה כיצד נראית חברה "צודקת", או מהו חוסר הצדק בחברה. לדוגמה: האם צדק חברתי מחייב שוויון כלכלי? במסגרת זו ייבחנו גישות מרכזיות כמו תועלתנות, הצדק כהוגנות, ליברטריאניזם וגישת היכולות. צדק חברתי מבטא את הרעיון שניתן ליצור חברה צודקת, שמאפשרת ליחידים ולקבוצות קיום הוגן וצודק, כשהעיסוק בשאלות אלה יתמקד בהקשרים הקשורים לסביבה ולמרחב הציבורי.
הקורס יכלול שלושה סיורים שבהם יודגמו סוגיות של צדק מרחבי-סביבתי בישראל.
 
חובות הקורס:
 
 1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
 2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
 3. השתתפות בסיורים (סה"כ שלושה סיורים)*
 4. הגשת טיוטות לעבודה הסופית, ע"פ הנחיות המרצה
 5. עבודה סופית
 
* במקרה של החמצת סיור אחד תינתן אפשרות להגיש במקומו עבודה, ע"פ הנחיות המרצה. בהחמצת שני סיורים יושלמו הסיורים החסרים במועד הבא בו יתקיים הקורס. 
 

Daniel Mishori

 

Environmental and Social Justice

 

 

Course Description:

 

 

Early paradigms of environmental ethics centered on issues related to nature, non-human animals and the protection of "the environment" as well as humans from ecological harms and degradation. In the 70s and 80s a new environmental paradigm developed: the Environmental Justice Movement. This movement claimed that  environmental harms and benefits are not distributed equally in society; that environmental pollution and hazardous industrial plants are often located near socially and economically weak neighborhoods, while minorities suffer most risks, to the extent that this phenomenon was also termed environmental racism.  More broadly, environmental justice deals with questions of the distribution of environmental goods (public space, clean air, water), procedural justice. The course also discusses gender justice, intergenerational justice and global justice (between states), especially in the context of globalization. The course will also address transportation, public infrastructure, urban space and the planning. The course also discusses the theoretical background of social justice in general, which is now a central theme in the political social discourse in Israel .  The course will include three tours which demonstrates key issues of environmental justice in Israel .

 

 

0691-2118-01
 יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
 An introduction to Economic Geography
ד"ר גבעוני משהשיעור ותיד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  א'
מר פדר אמירשיעור ותיד אבנר013 ד'1400-1200 סמ'  א'
יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית  - 2 ש"ס
(כולל תרגול פרונטלי)
 
המשבר הפיננסי אשר הוביל להאטה הכלכלית בשנים האחרונות הוא לא רק שאלה כלכלית התלויה בגורמי המיקרו, ומאקרו-כלכלה , אלא משבר הנובע ומתייחס למגוון היבטים (ומושגים) רחב הרבה יותר, כגון גלובליזציה וסחר אשר בתורם נקבעים גם על-ידי גורמים כמוערכים, נורמות ותרבות. בעיקר הם תלויי מקום וגם משפיעים ומעצבים את המקום הם חלק מהגיאוגרפיה. מטרת הקורס יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית הוא להקנות את מושגי היסוד בתיאוריה הכלכלית (כמו היחסים בין ביקוש, היצע ומחירים) ועל בסיס זה להסביר את מושגי היסוד בתחום הגיאוגרפיה הכלכלית. נושאים עיקריים בהם יתרכז הקורס כוללים: שחקני מפתח בגיאוגרפיה הכלכלית, גורמי שינוי-כלכלי עיקריים, גלובליזציההממד החברתי-תרבותי בשינוי כלכלי, ונושאים עיקריים במחקר גיאוגרפי-כלכלי עכשווי.
 
הערכה: בחינה 60% תרגילים: 40%

An introduction to Economic Geography

 

The financial crisis which led to the recent economic downturn is not just a factor of micro and macro-economic issues, but is a crisis stemming from various many other aspects (and concepts) and relates to issues of globalization and trade, which in turn are determined by factors such as values, norms and culture. These factors are place-dependent, they are shaped by and shaping places and locations – they are part of Geography. The aim of this course is to explain the main principles of the economic theory (like the relationship between demand, supply and prices) and based on that explore the most fundamental concepts in the field of Economic Geography. Focus will be on: key players in economic geography, main economic-change factors, globalization, the socio-cultural dimension in economic change, and other topics in contemporary Economic-Geography research.

 

 

Assessment: Exam 60%, Exercises: 40%

 
0691-2178-01
 חופי הים התיכון של ישראל
 The Mediterranean Shores of Israel
ד"ר רון צבישיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  ב'
חופי ים התיכון של ישראל , דר' צבי רון, 0691.3567.01
 
Mediterranean Sea Shores of Israel, Dr. Zvi Ron
 
בקורס נעסוק במרכיבים הפיסיים והאנושיים של יחידות הנוף השונות של רצועת החוף,    הים תיכוני של ישראל: בים הרדוד, בשפת הים  ((BEACH וברצועת החוף הסמוכה לה BACK SORE .
נלמד על יחסי הגומלין ההדדיים שביניהם, בין המרכיבים הגיאולוגיים, הגיאומורפולוגיים, ניצול משאבי החוף,  הפיתוח העירוני, הכלכלי, התרבותי והתכנוני, תוך שימת דגש על השפעת המהפך שחל בחמישים השנים האחרונות בערך VALLUE)) הנדל"ני של האזור, שהשתנה מאזור שולי  לאזור יוקרתי.
נעסוק בתחרות על שימושי הקרקע השונים בחוף, ובחלופות, האלטרנטיבות,  המתבקשות ובהשפעת שימושי התכנון והפיתוח על עיצובה  של רצועת החוף.
נלמד על השפעת הפיתוח בחוף על שינויי רוחב שפת הים ועל הפגיעה בחוף.
נעסוק בגלישות ובקצב הנסיגה של מצוקי הכורכר ובסכנתם לאדם. נלמד על השפעת הפיתוח על הגברת הסכנות ועל  דרכים למניעתם או לצמצומם.
הקורס כולל 3 ימי סיור: בחוף הדרומי, המרכזי והצפוני.
 
ביבליוגרפיה
אלמגור, ג., 2002, חוף הים התיכון של ישראל, המכון הגיאולוגי ירושלים, דו"ח מס'    SI/13/02
 
גבירצמן, ג., 1990. הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה של השרון ומדפו הים התיכוני. השרון - בין ירקון לכרמל, הוצאת ארץ, 19-58.
 
גביש, א. ובקלר, נ., 1990. רצועת חוף השרון - גורמים ותהליכים גיאומורפולוגיים וסדימנטולוגיים.  השרון - בין ירקון לכרמל, הוצאת ארץ, עמ' 61-81.
ניר, י., 1988. חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני - היבטים סדימנטולוגיים. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI\39\88, ירושלים.
 
ניר, י., 1976: שוברי גלים מנותקים, דורבנות וגופים מלאכותיים אחרים בחוף הים התיכון והשפעתם על מבנה החוף של ישראל. דו"ח מס' ג"י / 76/2 , המכון הגיאולוגי – המחלקה לגיאולוגיה ימית, ירושלים.
ניר, י., 1989: חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני – היבטים סדימנטולוגיים. דו"ח מס' 88 / 39 / GSI , המכון הגיאולוגי, ירושלים.
ניר, י., 1992. מצוקי הכורכר בחופי הים התיכון של ישראל.  דו"ח 92 GSI/28/, המכון הגיאולוגי, ירושלים, 75 עמ'.
 
ניר, י., 1994. מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל. אריאל, מס' 105-106, עמ' 121-133.
 
ספרא, ד., 1962, צורות המסה בטבלת הגידוד ובמזקף החופי  של חוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 15 -30.
 
פינקלשטיין, א., 1987, מרינה בהרצליה – מחקר במודל סדימנטולוגי, דו"ח סופי. פ.ס 87 / 202, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, קריית הטכניון, חיפה.
 
פרת, א. ואלמגור, ג., 1996. סיכונים לאורך מצוק השרון. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI\5\96, ירושלים.
 
צביאלי, ד., 2000, השפעת הקמת המרינה בהרצליה על רוחב החופים בסביבתה. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך" במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.
 
 
רון, צ., 1982. הרס המתלול החופי בנתניה ונסיגתו, מתוך: שמואלי א. וברור מ. (עורכים), ספר נתניה, עמ' 45 –67, עם עובד.
 
רון, צ., 1989. תהליכי גלישות ושיעורי הנסיגה של המצוק החופי בגבעת עליה, יפו, מרחבים, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של א"י והמזרח התיכון 3, עמ' 124 –145, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
 
צבי רון, 2013, תנועות בלית, חופים, מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרקים 3 ו-4. עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת.  את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת:
ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx
 
 
 
0691-2234-01
 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
 Environmental Historical Geography
מר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר232 ג'1400-1200 סמ'  א'
שם הקורס: יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
סילבוס מקוצר:
הקורס בוחן את יסודות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי. במסגרת זו נדון בהתפתחות דיסציפלינת הגיאוגרפיה ההיסטורית בארץ ובעולם, בקשרי דיסציפלינה זו עם מדע הגיאוגרפיה, בהשפעת אירועים ותהליכים היסטוריים על התפתחות הנוף ובדרכים לביצוע מחקר גיאוגרפי-היסטורי בעידן הדיגיטאלי. בכלל זה נלמדים נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כגון חתכי רוחב ואורך, יתרונות ומגבלות מקורות מידע היסטוריים ועוד. הקורס מורכב משיעורים בכיתה וסיורים בשטח.
נושאי לימוד עיקריים: מהי הגיאוגרפיה ההיסטורית, התפתחות החשיבה הגיאוגרפית-היסטורית, גישות שונות למחקר, חתכי אורך ורוחב, מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים, אמינות מקורות היסטוריים, שימוש בכלים מתקדמים במחקר היסטורי, גיאוגרפיה-היסטורית בארץ-ישראל, מחקר גיאוגרפי-היסטורי במאה ה-21.
שיטת הלימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, הגשת שני תרגילים.
הערכה: תרגילים- 20%, מבחן- 80%
 

Name of the course: Introduction to Historical Geography
Course description:
The course examines the foundations of historical-geographical research. In the course we shall discuss the development of the historical-geographical discipline in Israel and the world, the relations between this discipline and the science of geography, the effect of historical events and processes on landscape development, and the ways to conduct an historical-geographical research in the digital era. For this purpose, different historical-geographical tools will be discussed, such as vertical and horizontal cross-sections, the advantages and disadvantages of historical sources etc. The course is based on lessons in class and field excursions.
Main topics: the nature of historical-geography, the development of the historical-geographical thought, different research attitudes, vertical and horizontal cross-sections, historical-geographical sources, credibility of historical sources, use of advanced tools in historical-geographical research, historical-geography in Israel, historical-geographical research in the 21st century.
Teaching methods: the course is based on lessons in the class and excursions in Tel Aviv-Jaffa during class time. The lessons are based on lectures, reading and discussions. The excursions are "field lessons", where the materials which have been taught in class will be demonstrated through the historical-geography of the city.   
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, submitting two exercises.
Assessment: 20% exercises, 80% final exam
    
 

Name of the course: Introduction to Historical Geography

 

Course description:

 

The course examines the foundations of historical-geographical research. In the course we shall discuss the development of the historical-geographical discipline in Israel and the world, the relations between this discipline and the science of geography, the effect of historical events and processes on landscape development, and the ways to conduct an historical-geographical research in the digital era. For this purpose, different historical-geographical tools will be discussed, such as vertical and horizontal cross-sections, the advantages and disadvantages of historical sources etc. The course is based on lessons in class and field excursions.

 

Main topics: the nature of historical-geography, the development of the historical-geographical thought, different research attitudes, vertical and horizontal cross-sections, historical-geographical sources, credibility of historical sources, use of advanced tools in historical-geographical research, historical-geography in Israel, historical-geographical research in the 21st century.

 

Teaching methods: the course is based on lessons in the class and excursions in Tel Aviv-Jaffa during class time. The lessons are based on lectures, reading and discussions. The excursions are "field lessons", where the materials which have been taught in class will be demonstrated through the historical-geography of the city.   

 

Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, submitting two exercises.

 

Assessment: 20% exercises, 80% final exam

 

    

 

 

0691-2250-01
 אתיקה סביבתית
 Enviromental Ethics
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר232 א'1400-1200 סמ'  א'
שם הקורס: אתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ו
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
 
 
 
2.דרישות קדם: אין
3.מטרת ונושא הקורס:
מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.
הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, הגישה הרפורמיסטית ואקופמיניזם. החשיבה הסביבתית רואה את עצמה כרדיקלית וכביקורתית כלפי המודרניזם והחשיבה ה"אקדמית", ה"לא-סביבתית". מסיבה זו ידון הקורס באופן ביקורתי גם במושגים בסיסיים בהתפתחות הדיון הפילוסופי והמוסרי. כרקע היסטורי, הקורס סוקר גישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. כמו כן יידונו נושאים כגון סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, פרגמטיזם סביבתי, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם, צמחונות סביבתית, אתגר הקיימות והקשר בין אתיקה סביבתית לעיסוק במקום ובגיאוגרפיה. 
 
חובות הקורס:
 
 1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
 2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
 3. בחינה
 
 
 
 
 

Daniel Mishori

 

Introduction to Environmental Ethics

 

 

Course Description:

 

The purpose of the course is to provide a detailed introduction to environmental ethics in its two main aspects: the relationship between humans and nature, and relationship between society and environment. The course will survey the historical development of the discourse on these issues, on the background of the growing awareness to the threat of an ecological crisis. The course provides a historical background to the discourse of the moral status of nature and the environment, including non-human animals, and exposes dilemmas and ethical theories of environmental thought. The environmental discourse has evolved primarily in response to the idea that we are in the midst of a global "ecological crisis" -- an idea that develops from the sixties. The course will review the main responses to the crisis including the "doomsday prophets".  of the 60s and 70s, and the central ideological and theoretical responses to the environmental challenges, including deep ecology, social ecology, and eco-feminism. Also be reviewed anthropocentric ethics and environmental pragmatic, environment and democracy, ecological economics, voluntary simplicity (and lifestyle "green"), environmental activism and the future of the environmental movement. The rights of future generations, climate justice the commons will be discussed in brief, as an introduction to the more detailed discussion in other courses.

 

0691-2255-01
 ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי
 Satellite Information for Environmental Management
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר227 ד'1200-1000 סמ'  ב'

ניהול ושימוש בבסיסי מידע לווייני למחקר סביבתי

 

 

Satellite data management for environmental monitoring

 

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

 

תאור כללי של הקורס:

 

 

הקורס יכסה נושאים שונים הקשורים ליישומים סביבתיים של חישה מרחוק, עם דגש על יישומים יבשתיים בתחום הספקטראלי של ה VIS-NIR-SWIR, יבחן שיטות למעקב לאחר שינויים סביבתיים. בנוסף  הקורס יעסק בעקרונות היסוד של ניתוח נתונים סטטיסטיים מרחביים המתקבלים ממערכות חישה מרחוק שונות. הקורס מניח הבנה במושגי יסוד בסטטיסטיקה וברגרסיה פשוטה. במסגרת הקורס נשתמש בתוכנה הסטטיסטית JMP ותכנות ENVI , ו-ARCGIS

 

 

שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה (לא יהיה מבחן).

 

 

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
1.
להוריד הדמאת לווין ולבצע תיקונים וניתוח ולהגיע למסכנה מדעית.

 

 

2. להבין תוצרים של ניתוחים סטטיסטיים-מרחביים.
3. לנתח נתונים סטטיסטיים-מרחביים באמצעות תוכנה.
4. להעריך באופן ביקורתי תוצאות של ניתוחים.  

 

 

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
טרנספורמציות מרחביות
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS

 

 

שיטת ההוראה בקורס: שיטת הלימוד
1.
הרצאה בליווי הדגמות מחשב; ניתוח פלטים.
2.
תרגול במחשב
3.
שימוש באתר קורס.

 

 

 

 

 

 

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 30 %
עבודה סופית 70%

 דרישת קדם: יסודות החישה מרחוק
הקורס מוכר לתואר שני

 

0691-2264-01
 יסודות גיאוגרפיה עירונית
 Urban Geography
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לגיאוגרפיה עירונית

ד"ר אורנה צפריר-ראובן
 
 
נושאי הקורס:
 
עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים
Urban  -  הגדרות וגישות  
 
מערכת עירונית - URBAN SYSTEM
הבסיס הכלכלי של עיר, גבולות השפעה ואינטראקציה בין עירונית
מודלים לניתוח מערכות עירוניות (תורת המקומות המרכזיים, התפלגות גודל, סופר-אימפוזיציה,  דגם התפתחות קולוניאליסטי, הדגם המרכנטליסטי...)
 המערכת העירונית העולמית: גלובליזציה וערי עולם, מאפיינים של עיר עולם, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם, Central Flow Theory כמושג ואמצעי לניתוח מערכת עירונית גלובלית.
מרחבים מטרופוליניים ופירבורגורמים לתהליכי פירבור, התפתחות מטרופולינים, דגמים, מאפיינים ותיפקוד של  מטרופולינים.  
 
העיר כמערכת – CITY AS SYSTEM
·      מבנה עירוני: מבנה פיסי ומבנה חברתי
·      שימושי קרקע בעיר – גורמים משפיעים, מאפיינים.
·      שמונה מודלים אקולוגים לניתוח מבנה עירוני – מ- 1925 עד היום. 
·      מע"ר ומסחר  בעיר – מאפיינים והגדרות, הקשר בינם לבין תהליכי התפתחות ופיתוח עירוניים בעולם גלובלי.
·      אזורים חברתיים בעיר והקשר בינם לבין המבנה הפיסי של העיר.
 
דרישות הקורס:
·      נוכחות חובה
·      מבחן מסכם
 
 
 
 
 
 
 
 

Urban geography

 

 

The seminar's objective is to review and discuss several domains in the urban geography research. In the current year, the students will prepare a seminar paper in one of the following research areas: size relation and spatial organization of urban system components such as population, physical infrastructure and social and functional variables; city types; urban morphology – street patterns and land use spatial distribution, and the relationship between them; movement patterns; social and cognitive aspects of urban environment; environmental justice; the implications of urban planning approaches on urban morphology, mobility and social division.

 

 

 

 

0691-2277-01
 יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית
 Introduction to Social and Cultural Geography
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר115 ד'1800-1600 סמ'  א'
יסודות הגיאוגרפיה החברתית-תרבותית
 
פרופ' טובי פנסטר
 
 
מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית. כלים אלו יהוו תשתית ללימודי המשך בתחומי לימוד שונים כגון: עיר ותכנון, גיאוגרפיה סביבתית, גיאוגרפיה פוליטית והיסטורית , גיאו-קרטוגרפיה ועוד.
 
 הקורס יכלול את החלקים הבאים:
חלק I: מבוא
1. מהי גיאוגרפיה חברתית תרבותית? אלו שאלות מחקר מעלה תחום זה? מהם המושגים התיאורתיים הכלולים בתחום מחקר זה?
2. איך אנו חוקרים ? מהן מתודולוגיות המחקר בתחום הגיאוגרפיה החברתית תרבותית
3. איפה ? מתי? אנו חוקרים על פי תפיסת הגיאוגרפיה החברתית תרבותית?  דוגמאות ממחקרים
 
חלק II: קבוצת מושגים 1: מושגים גיאוגרפים מרחביים 
1. גיאוגרפיה קלאסית (מאה 18 עד מלהע" II) – גיאוגרפיה עכשוית (שנות 60 מאה 20 – היום)
2. מרחב ,מקום , מיקום מפה
3. סביבה
 
חלק III: קבוצת מושגים 2: מושגים חברתיים – גיאוגרפיה עכשוית
1. מושגים חברתיים ביקורתיים: כוח, זהות, הבניה חברתית, שיח , ייצוג
2. יחיד – חברה - מרחב
3. עצמי – אחר
 
חלק IV  : קבוצת מושגים 3 : מושגים תרבותיים בגיאוגרפיה עכשווית
1. תרבות ומרחב
2. גלובלי – לוקלי
 
חלק V: העיר מנקודת מבט חברתית ותרבותית
בחלק זה של הקורס נתמקד בהתפתחות ערים ותופעת העיור. נתייחס גם להתפתחות התכנון העירוני ולתופעת העיור העכשווית.
 
במהלך הקורס נבחן את התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם לתחומי הגיאוגרפיה האנושית.
 

חובות הקורס

השתתפות בשיעורים ובדיונים בכיתה. בסוף הקורס תערך בחינה על החומר הנלמד וכן על חומרי הקריאה שניתנו הן ברשימת הקריאה והן במהלך הקורס.
 
ציון
20 % השתתפות בשיעורים ובדיונים
80 % בחינה

* תלמידים שהשלימו את המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (0691.158810) לא יכולים לקחת קורס זה שנית.
 
רשימת קריאה (חלקה מופיע באתר הקורס)
 
1.אפרת, א. (1998) גיאוגרפיה של האדם , הוצאת אחיאסף – מומלץ לקרוא את כל הספר
 
2. Cloke, P. Crang, P. Goodwin, M. (Eds.) (1999) Introducing Human Geography, Arnolds pp. 1-62
 
3.Knox, P.L. Marston, S. A. (1998) Places and Regions in Global Context- Human Geography, Prenctice Hall , ch. 4,5,6,10,11
 
4.  Blunt, A. Gruffudd, P. May, J. Ogborn, M. Pinder, D. (Eds.) (2003) Cultural Geography in Practice, Oxford University Press, UK, Ch. 9, 14, pp.151-153
 
5. Miles, M. Hall, T. Borden, I. (Eds.) (2000) The City Cultures Reader, Routledge, London ch. 9, 15, 18, 26, 47, 49
 
6. Atkinson, D. Jackson, P. Sibley, D. Washbourne, N. (Eds.) Cultural Geography- A Critical Dictionary of Key Concepts, I.B.Tauris, London
 
7. Mitchell, D. (2000) Cultural Geography- A Critical Introduction, Blackwell, UK
0691-2289-01
 טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני
 Land, Terrain and Territory in Post-Modern era
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 א'1800-1600 סמ'  ב'
אדמה, קרקע וטריטוריה בעידן הפוסט מודרני
אופן הקרנת התופעות המלוות את עידן הגלובליזציה על ההתנהגות הטריטוריאלית של מדינות  נתון במחלוקת עמוקה בין מלומדים וחוקרים. מחלוקת זו משמשת ציר דיון מרכזי בקורס.
סביב ציר זה נדון בטבעם של התמורות שמחוללת תופעת הגלובליזציה ביחסי קהילות פוליטיות כלפי אדמה, קרקע וטריטוריה, מנקודת מבט תיאורטית ומעשית. בהקשר זה נדון  במערכות יחסי המדינה כלפי קהילות ילידים, מיעוטים אתנו- לאומיים ותופעת ההגירה.
בחלקו השני ננתח בעזרת כלי ניתוח תיאורטיים את השפעת הסכסוך האתנו-לאומי על 'מדיניות המקרקעין הפוליטית' של ישראל.
חובות הקורס:
עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
דרישות קדם :
אין
 

Land, Terrain and Territory in Post-Modern era (0691228901)

 

Syllabus: This course attempts to account for selected contested issues regarding land, terrain and territory. The course will discuss the concepts of 'the end of territory' or borderless world, territory as a device to control and to contain people- ie. territory as an oppressive tool in state hands and territory as a source of (national or ethnic) identity. The course applies the concepts introduced to Israel context.

 

Prerequisite: None

 

Grade: exam: 100%

 

 

 

0691-2292-01
 גיאוגרפיה של המזרח התיכון
 Geography of Modern Middle East
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 א'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לגיאוגרפיה של המזרח התיכון

 

 

מעקב שיטתי מתמשך אחר המתחולל במרחב המזרח תיכוני מאז שנות השבעים של המאה הקודמת מגלה שהאזור נתון בתהליכי שינוי בתחומי חיים שונים. ניסיון לעמוד על טבעם ולברר, האם השינויים הללו קוסמטיים בלבד או מהותיים, מחייב הכרה והבנה של המאפיינים המבניים הבסיסיים של האזור, בתחומים הגיאוגרפי, החברתי, הכלכלי, הפוליטי  והתרבותי .

 

הקורס סוקר ומנתח חלק מאותם מאפיינים מבניים מרכזיים של המרחב המזרח תיכוני ובוחן  באמצעות כלים תיאורטיים את טבעם של תהליכי השינוי המתרחשים בהם בעת המודרנית המאוחרת.

 

חובות הקורס:

 

עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

 

דרישות קדם :

 

אין

Geographic perspectives of the Middle East  (0691229201)
Syllabus: The course will focus on environmental, cultural and political foundations of the modern Middle East . We will pay attention to geographic perspectives such as, the natural resources of the region, and to  ideas diffusion through the region over time. Selected regional issues will be addressed, such as population growth and diversity (ethnicity, religion, economic situation), economic dimensions of oil, management of environmental problems such as water scarcity and the region as a part of global processes.

 

Prerequisite: None

 

Grade: exam: 100%

 

0691-2298-01
 יסודות ההידרוגיאולוגיה
 Hydrogeology
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר120 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מבוא להידרוגיאולוגיה
קורס בסיסי המקנה את מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים שונים למים תוך יצירת טיפוסי מים שונים, מקורות זיהום והשפעתם על איכות המים, צריכת מים מול מחסור - הגדרת הבעיה ופתרונות, פיתוח מקורות מי תהום תוך ניהול בר קיימא, מי תהום בישראל.

דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ
The purpose of this course is to provide the fundamentals central to the study of water as a resource. Include general knowledge of basic geology: sediments, rocks, stratigraphy, and structural geology. The first part of the class is dedicated to the hydrologic cycle, surface water processes and the geology of groundwater. Part two focuses on understanding the fundamentals of groundwater flow and flow to wells. Part three is concerned with water chemistry and contamination issues. Finally we will briefly examine how groundwater can be used in to tell us about past environmental conditions and how the geologic record can help us to manage groundwater as a resource.
 דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ

 

0691-2345-01
 עיר ופרבר
 City and Suburb
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  ב'

עיר ופרבר

ד"ר אורנה צפריר-ראובן
 
 
הקורס עוסק במבנה, מראה  ומאפיינים של ערים ופרברים בעידן המודרני והפוסט-מודרני, בתמורות שעברו במהלך המאה ה-20 וה-21, ובהשתקפותם של תהליכים וגורמים שונים (פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים) במרחב העירוני ותיפקודו כפי שבא לידי ביטוי בעולם המערבי .  
 
 
נושאי הקורס:
 
·       קריטריונים לניתוח עיר ופרבר.
·       מבנה עירוני: גישות ומודלים שונים לניתוח עיר (מורפולוגיה, אקולוגיה, יחסי כוח כלכליים ופוליטיים),  מאפייני מערכת שימושי הקרקע בעיר והגורמים המשפיעים עליה.  
·       עסקים בעיר: תמורות ושינויים ב- Downtown  מתחילת המאה העשרים עד היום, מרכז העיר בעידן הגלובלי, לונדון ופריז כדוגמא לשינויים ותמורות שהתרחשו במבנהו ובמיקומו של מרכז העסקים הראשי (מע"ר - CBD) בעיר והשפעתו על העיר כולה, מקרי בוחן כמייצגים תפיסות עכשוויות בתפקיד ותיפקוד המרכז העסקי של העיר. 

·       אזורי המסחר בעיר: הקשר בין מבנה עירוני למיקום גורמי מסחר בעיר, מודלים מוקדמים ועכשוויים לניתוח תפרוסת המסחר בעיר, תמורות במיקום ומאפייני המסחר בעיר, יחסי הגומלין בין מסחר עירוני ומסחר פרברי. 

·       מבנה ומראה העיר ופרבריה כתוצר של גישות תכנוניות: מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70' ("האוסמניזציה", סיטי ביוטיפול, עיר גנים, אִיזוּר, יחידות שכנות, ,העיר העכשווית, שיכונים ציבוריים, שיקום שכונות, ועוד) .  כיצד שינו הגישות הללו את המרחב העירוני וכיצד השפיעו על מבנה, תיפקוד ומראה העיר.
·       פירבור וזחילה עירונית: הסיבות והגורמים לתהליך הפירבור (ארה"ב, אירופה - בריטניה בפרט -   וישראל), כיצד השפיע התהליך על העיר (Urban Decay), מאפיינים צורניים, חברתיים ותרבותיים של פרבר מערבי, יתרונותיו וחסרונותיו, תופעת הזחילה עירונית Urban Sprawl)) והגישות שצמחו למניעתה  (Smarth Growth  ועוד)
·       עירוניות עכשיו - הביקורת כנגד תהליכי התכנון של המאה ה-20 ותפיסות עירוניות שגויות והצגת גישות תכנוניות משנות ה- 70 עד היום.
 
דרישות קדם:
יסודות הגיאוגרפיה העירונית
 
דרישות הקורס:
·         נוכחות חובה
·         מבחן מסכם
City and Suburb
Dr. Orna Zafrir-Reuven
 
Syllabi
The course deals with the internal structure of cities and suburbs, focusing on form, function and characteristics during the political, economical and sociological changes they went through the 20th and 21st centuries
 
·       Urban structure – advanced approaches, theories and model for analyze urban structure.
·       Urban retail structure: Models (Central place theory, Berry's, Davis's, Jones's), the changing of the urban retail structure, the origin and role of the mall, future spatial aspects of urban retailing.
·       Downtown and CBD : spatial characteristics, the golden age of the CBD and it's decline, the (new) CBD in the global era.  
·       Planning theories and the city: How they influence on the spatial structure, urban landscapes and daily life through time. 
·       Suburbanization and urban sprawl: The origin of suburbanization, spatial and social characteristics of the western suburb, its advantage and  disadvantage, Urban sprawl, Sustainability and compact city vs. Sprawl. 
     
Prerequisite:
Urban Geography  
 
Grade:
Attendance requirement
Exam    
 
 
0691-2388-01
 יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית
 Fundamentals of Chemistry & Physics for Physical Geography
מר עוגן ירוןשיעור ותיד אבנר120 ב'1600-1400 סמ'  א'
יסודות בכימיה ובפיסיקה לגיאוגרפיה הפיסית
הקורס מיועד להקנות ידע והבנה במושגים בסיסים מתחום הפיזיקה והכימיה תוך הכרת דוגמאות של תהליכים רלוונטיים המתרחשים באטמוספירה ובפני כדור הארץ.  
להלן רשימת הנושאים:
חוקי ניוטון, חוק הגרביטציה וחוק ארכימדס, אנרגיה לסוגיה, מושגים מעולם הזרימה (מהירות, שטף, טורבולנטיות, צמיגות וכד'), תנועה הרמונית  פשוטה וגלים, מושגי לחץ, צפיפות ונפח, חוקי הגזים, תהליכים אדיאבטיים, ספקטרום הקרינה, מעברי קרינה וחוקי קרינה. חשמל סטטי, זרם חשמלי וחוק אוהם.
מבנה האטום, יסודות הטבלה המחזורית, האורביטליים האטומיים, אנרגיית היינון, יסודות  שיוי המשקל הכימי, מעברי פאזה, התאדות והתעבות, חימצון וחיזור, חומצות ובסיסים .
 
 
 
0691-2400-01
 שיטות מחקר איכותיות
 Qualitative Methodologies
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מר גת יהונתן

שיטות מחקר איכותיות

 הקורס עוסק במסורות של המחקר האיכותני ובגיבוש מחקר של בעיה מרחבית. במסגרת הקורס נבחין בין השימוש במונח "איכותני" כמונח המתאר טיפוסים של מתודולוגיות לבין השימוש במונח זה בהקשרים של פרידגמה מחקרית, קרי הנחת היסוד של הגישה המחקרית. על בסיס הבחנה זו הקורס יתמקד בארבע פרדיגמות של מחקר איכותני: הפוזיטיביסטי, פוסט-פוזיטיביסטי, תיאורטי-ביקורתי וקונסטרוקטיבי. תוכנית הקורס: 1. הנחות היסוד של המחקר האיכותי. 2. תכנון מערך מחקר של בעיה מרחבית: פרספקטיבה מושגית, הגדרת שאלות מחקר, אוכלוסיית המחקר, הגדרת יחידת החקירה המרחבית ותיחום אזור המחקר. 2. עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה. 3. שיטות איסוף נתונים: נתונים משניים (מפקדים סקרים וכו'), נתונים ראשוניים (תצפיות, ראיונות, בניית שאלונים), מגבלות מתודולוגיות של נתונים. 4. שיטות לניתוח מרחב בארכיטקטורה ובתכנון 5. שיטות מחקר במיפוי קוגניטיבי: כלי מחקר, פרוצדורות של ניסוי. 6. עקרונות ניתוח הנתונים: שלבי ניתוח, ניתוח ממפה, ניתוח ממוקד, ניתוח תיאורטי, ניתוח של מידע משני  7. הדו"ח המסכם של המחקר, תוקף מחקר.
 
דרך הלימוד: הרצאות ותרגול של החומר הנלמד. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים ולעזר בהכנת התרגילים. קריאת חומר הקריאה היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחנים ולבחינה הסופית.
 
דרישות הקורס:
 • נוכחות בשיעורים.
 • קריאת חומר הקריאה.
 • בוחן שמשקלו 15% מהציון.
 • הגשת שלושה תרגילים שמשקלם 25% מהציון של הסמסטר.
 • מבחן מסכם שמשקלו 60% מהציון של הסמסטר.

Qualitative Methodologies

 

The course addresses the traditions of qualitative research in relation to a spatial problem.  The course focuses on the following themes: 1. The foundations of qualitative research; 2. The planning of research with particular focus on spatial dilemmas; 3. The definition of conceptual problems, research questions, definitions of the spatial unit of analysis and  sites of investigation; 4. Principles of data collection: ethnography, phenomenology, field study, etc; 5. Methods for collecting data (advantages and limitations) : questioners, interviews, participant observations; 6. Methods for analyzing urban space in architecture and planning; 7. Cognitive mapping methods and experiments; 8. Principles for analyzing data; 9.The final report on research, validity of research.

 

0691-2445-01
 גיאוגרפיה חברתית של העיר
 Social geography of the city
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר115 א'1600-1400 סמ'  ב'
גיאוגרפיה חברתית של העיר  / תשע"ו
Social geography of the city
 
הקורס יעסוק בהיבטים החברתיים והמרחביים המאפיינים מציאות עירונית בה מתקיים מגוון של קבוצות חברתיות למיניהן. בתוך כך, יבחנו דגמי הזיקות ביניהן בחיי היום יום - כמו הפרדה לעומת מפגש, שילוב לעומת קונפליקט - כפי שהם משתקפים ומוסברים בהתייחס למבנה ותכונות הסביבה העירונית, להיבדלות במגורים ובתפקוד יומיומי, למבנה החברתי ועמדות של סובלנות. דיון בהיבטים התיאורטיים של הנושא ילווה בהתייחסות להצגת מקרים לדוגמא בדגש על קבוצות חברתיות בישראל המוגדרות על פי אתניות, מעמד חברתי כלכלי וסגנון חיים במסגרת עיר ואזור מטרופוליני.
דרך הלימוד: השיעורים מבוססים על הרצאות ועל קריאה של מאמרים.
 
 דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה העירונית
הקורס מוכר לתואר שני
 
חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)

Social geography of the city

 

 

This course considers social and spatial aspects of social heterogenic cities. The course covers daily intergroup interaction patterns with respect to the structure and properties of the urban built environment, residential and functional segregation, social structure and intergroup tolerance. The discussion of these aspects will be illustrated by examples of social groups in Israel that defined by ethnicity, socioeconomic status and life style at the city and metropolitan scale.

 

  .

 

 

0691-2477-01
 גיאוגרפיה רפואית
 Introduction to Medical Geography
מר הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר115 ד'1600-1400 סמ'  א'
קורס:              מבוא לגיאוגראפיה רפואית  
שם באנגלית:   Medical geography
מס' קורס::      0691247701
רמה:                   קורס מבוא לתואר ראשון  פתוח גם לתלמידי תואר שני 
מבנה הקורסשיעור והרצאה עם דיון
היקף:                 2  שעות סמסטריאליות
מרצה:                 פרופ' מיכה הופ
 
מטרות הקורס:
הקורס מביא סקירה הסטורית ומרחבית סדורה של המחלות העיקריות שהשפיעו על התרבות האנושית מהתקופה הפליאוליטית עד הזמן החדש.
הדגש העיקרי בקורס זה הן מחלות מדבקות. מחלות כרוניות יסקרו באופן שונה בקורס המשך למתקדמים.
ברקע הדברים מבהיר הקורס את עקרונות החשיבה האפידמיולוגית, ומלמד כלים מדעים בסיסיים לחקר גורמי מחלה ושיטות לניתוח סיבות תחלואה במרחב
 
קהל יעד:
תלמידי תואר ראשון.
 
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות
מבוא:  סקירה קצרה של מדעי הבסיס ומושגי היסוד באפידמיולוגיה, גיאוגרפיה ודמוגראפיה.
1.          מחלות ותחלואה: הגדרות והתפתחות מושגים: ממחלות מדבקות לתחלואה כרונית
2.          כלים ומושגים אפידמיולוגיים: תחלואה, תמותה, המצאות והיארעות, מדדי סיכון
3.          מחלות וגיאוגראפיה:  קשרי מחלה-מרחב,  תנועת מחלות במרחב, מחזוריות מחלות, מחלות ואקלים 
מחלות בזמנים הסטוריים
4.          מצב טבעי בחברות קדומות:  בריאות בחברה פליאוליטית. מה ידוע לנו ואיך.
5.          בריאות בניאוליטי.  מחלות במעבר מתרבות ציידים לקטים לישובי קבע:  בילהרציה במצרים הקדומה.
6.          מחלות בימי הביניים: עלייתן של העיר והשוק האיזורי:  מגיפת הדבר במאה ה: 14.
7.          מחלות ברנסנס: שינויי אקלים, מסעות תגלית ומחלות:  עגבת באירופה, אבעבועות שחורות באמריקה
8.          מאות 17-18,  תחילת החשיבה האפידמיולוגית:  לינד וויטאמין C, ג'נר וחיסון לאבעבועות.
9.          מאות 18-19, תיאוריית המיאזמה ושיברה: זמלוויס ורעלת הריון, סנו וכולרה.
10.       מעבר לזמן החדש:  פסטר, קוך, חיסון לדיפטריה
11.       מחלות בעיר התעשייתית במאה 19:  שחפת
12.       חזרה לטרופיים:  מלאריה, צרעת ופיתוח אנטיביוטיקה.
13.       מחלות חדשות-ישנות: מחלת ליים, מחלת ליגיונרים, שפעת חזירים
14.       מחלות חדשות: סארס, BSE-KJD
15.       איידס
 
 
קריאה:
·        הקורס מבוסס על מצגות מפורטות ומאמרים מהספרות הרפואית שנשלחים לתלמידים לפני כל שיעורץ
·        בנוסף מקבלים התלמידים הפניות למאמרים רפואיים ורפואיים-הסטוריים ברשת
·        המלצות על ספרי יסוד באפידמיולוגיה ימסרו לתלמידים בשיעור הראשון.
·         הפניות למידע רקע על מחלות נמצאים באתרים מרכזיים:MEDLINE  CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;
 
מטלות:                              השתתפות בשיעורים, קריאה,. בחינת סיום
בחינה וציון הסופי:         בחינת סיום.
0691-2478-01
 סוגיות בתכנון תחבורה
 Issues in Transportation planning
ד"ר גבעוני משהשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סוגיות בתכנון תחבורה – שיעור ותרגיל 2 ש"ס
דרישה מקבילה: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
מערכת התחבורה לעיתים מושווית למערכת העורקים מבחינת חשיבותה ושימושה בחיי היום יום. חיינו במידה רבה תלויים ומושפעים ממערכת התחבורה העומדת לרשותנו ודרך השימוש שלנו בה. תחבורה, ובפרט התחבורה המוטורית שינתה ללא היכר את פני העולם אך לצד היתרונות העצומים אשר הביאה עולה גם מידת הנזקים שהיא גורמת. תכנון מערכת תחבורה אשר ימצא את האיזון הנכון בין עלות לתועלת הוא אתגר אמיתי אשר דורש הבנה של הביקוש לתחבורה ושל ההשפעה של תשתיות התחבורה על ביקוש זה. הקורס יקנה מידע בסיסי בנושאים של תכנון מערכת התחבורה כרקע נושאי ללמידת עקרונות עריכת מחקר. בעיקרו הקורס מיועד להנחות את הסטודנטים בעקרונות לעריכת מחקר וכהכנה לעבודת הסמינר שתתבצע בשנה השלישית לתואר. עבודת הפרו-סמינריון אשר סביבה יתרכז הקורס תיהיה על נושא נבחר בתחום תכנון התחבורה.
 
הערכה:
50% - עבודת רפרט
30% - תרגילים ומצגות
20% - נוכחות והשתתפות

דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית

Issues in Transportation planning

 

The transport system is often described as the blood system of society and especially that of the economy. Virtually every economic activity, and most social activities, involves the transport of people and goods from one place to another in some form or another. Alongside transport’s contribution to society, through its social and economic benefits, transport activities also entail a cost to society, mainly in the form of negative environmental impacts. Creating a sustainable transport system is a real challenge.

 

This course will introduce the basic elements of transportation planning as a topical background to learning the main principles of conducting research. The main aim of the course is to guide students in doing their first independent research work and as a preparation for the third-year seminar work. The Pro-seminar work in a chosen subject related to transport planning will be the focus of the course.

 

 

Assessment:

 

50% - Referat

 

30% - Exercises and presentations

 

20% - Presence and participation in class

 

0691-2521-01
 תכנון מרחבי בישראל
 Spatial Planning in Israel
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  א'
תכנון מרחבי בישראל
 
פרופ' טובי פנסטר
 
 
הקורס יעסוק בתיאור וניתוח תהליכי תכנון בישראל החל מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך התמקדות בגיבוש הידע התכנוני המקצועי וזה הנוצר בחיי היומיום ובקונפליקטים עכשויים בתכנון  תוך התמקדות בשלשה מושגים: כוח ותכנון, זהויות ומשמעותן בתכנון מרחבי ופרקטיקות של התנגדות בתכנון.
 
דרישות הקורס והרכב ציון:
 • נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים (כולל קריאת חומרים) חובה
 • הרכב הציון:  - בחינה 70%, נוכחות והשתתפות בכיתה – 30%
 
 
חומר קריאה חובה:
 
פנסטר, ט. (2012) של מי העיר הזאת? תכנון, ידע וחיי היומיום, הוצאת הקיבוץ המאוחד- קו אדום אורבני, תל אביב
 
חתוקה, ט. פנסטר ט. (2013)  המתכננים, השיח התכנוני בישראל לאן? הוצאת רסלינג
 
 
הקורס יכלול את החלקים הבאים :
 
1. התפתחות הידע התכנוני בפלסטינה – א"י במאות ה-19 וה-20
 • רקע תיאורטי: מסורות התכנון 
 • תכנית שרון ותמ"א 35 כדוגמאות ישראליות של תכנון ארצי
 • מקרי תכנון: חבל לכיש, אשדוד , השיכון הצבורי ותפקידו בעיצוב המרחב
חומר קריאה:
ý    אפרת,צ. (2000), 'התכנית', תיאוריה וביקורת, 16, עמ. 203-212
ý    קאלוש, ר. ולו יון,י. (2000) 'הבית הלאומי והבית האישי: תפקיד השיכון הציבורי בעיצוב המרחב, תיאוריה וביקורת, 16, 153-180
ý    אפרת,א. (2006)  'היכן העיר הישראלית?' פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ.20-32
ý    שרון, ס. (2006) 'מתכננים, מדינה ועיצוב המרחב הלאומי' תיאוריה וביקורת , 29, עמ.31-58
2.  כוח וזהויות בתכנון : ההיבט החברתי\תרבותי בתכנון מרחבי
 • רקע תיאורטי: תכנון, שונות והשימוש במרחב 
 • ידע מקצועי וידע מקומי
 • שונות ומרחב: מגדר, דת, מעמד, אתניות
 • מקרי תכנון: שכונת מאה שערים, ישובי הבדואים בנגב, תהליך הפרבור
חומר קריאה:
ý     פנסטר, ט. (נמצא באתר) ' בין זהות לניהול עירוני: דילמות של זכויות בעיר הגלובלית' פנים.
ý     פנסטר, ט. (2005) 'מיגדר וכוח: ידע מקומי וידע עולמי בתכנון עיירות הבדואים בנגב' , ב: דהאן כלב, ה, ינאי, נ. ברקוביץ, נ.. נשים בדרום: מרחב,פריפריה, מיגדר  , מכון בן גוריון והוצאת חרגול, עמ.  69-85 
ý     חמדאן, ה. (2006) 'נצרת עילית כעיר מעורבת: הגירת הפלסטינים אליה וסוגיות של התהגות מרחבית וחברתית' פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ.110-134 
ý     אומר,י. (2006) 'האקולוגיה החברתית של מטרופולין תל אביב והערים בתחומה' , פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ. 166-190 
3.  זיכרון והמאבק על המרחב
 • רקע תיאורטי: מה לזיכרון ולמרחב?
 •  המרחב הלאומי והזיכרון (שואה, אנדרטאות, מחיקה, הנצחה)
 • שימור אדריכלי וזיכרון
 • מקרי תכנון : הישוב יעד בגליל, תכנון בליפתא
חומר קריאה :
ý    פנסטר, ט. 'זכרון, שייכות ותכנון מרחבי בישראל' תיאוריה וביקורת  (נמצא באתר הקורס)
ý Padan, Y. (2004) Re-Placing Memory, In: Yacobi, H. (Ed.)Constructing a Sense of Place, Ashgate, pp.247-263
 • רקע תיאורטי: גלובליזציה והשפעתה על המרחב
 •  הגירת עבודה, גטואיזציה אתנית, טכנולוגיה, הפרטת התכנון, המדינה הנסוגה
 • מקרה תכנון :  מתחם התחנות בתל אביב
חומר קריאה :
 
ý    רייכמן,ר. וקמפ, א. (2004) 'שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים:ניתוח רב שכבתי של מדיניות הגירת עבודה בישראל' אצל: פילק,ד. ורם, א. (עורכים) שלטון ההון-החברה הישראלית בעידן הגלובלי הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ. 222-238
 
ý Fenster, T. and Yacobi, H.(2005) ‘Whose Right to the City?: Urban Planning and Local Knowledge in Globalizing Tel Aviv – Jaffa’,  Planning, Theory and Practice ,  Vol. 6, (2), pp. 191-211 (נמצא באתר הקורס)
 
 
 
0691-2527-01
 תכנון עירוני
 Urban Planning
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  א'
תכנון עירוני
 
הקורס עוסק בארבעה נושאים עיקריים בתחום התיאוריה של התכנון העירוני: עיר ומדע: המתכנן כסוכן של שינוי, (ג) עיר וחברה: האזרח כסוכן של שינוי , ו-(ד) עיר ועיצוב: השוק כסוכן של שינוי. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.
 
דרך הלימוד: הרצאות, תרגיל ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה חובה שנועד להיכרות עם הנושא.
 
דרישות הקורס:
 • נוכחות בשיעורים.
 • קריאת חומר הקריאה.
 • תרגיל בוחן שמשקלו 25% מהציון.
 • מבחן מסכם שמשקלו 75% מהציון של הסמסטר.
 
דרישות קדם: קורס בתחום התכנון או גיאוגרפיה עירונית
הקורס מוכר לתואר שני
 

Urban Planning   

 

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by planners form the mid 19th century until now. Particular emphasis is given planning dilemmas over the last decades. The course includes the following sections: 1. City and Science: the planners as an agent of change. 2. City and Society: the citizen as an agent of change. 3. City and Design: the market as generator of change. Particular emphasis is given to contemporary dilemmas and crisis in the development and design of cities.

 

 

 

0691-2544-01
 אזורי אקלים עפ כדור הארץ
 Regional Climatology of the World
פרופ סערוני הדסשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  ב'

אוניברסיטת תל אביב                                                                                                                              תשע"ו

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 
אזורי אקלים שו"ת

פרופ' הדס סערוני

 
מטרות הקורס
הכרת תחום הקלימטולוגיה הרגיונלית. בחינת המושג רגיון אקלימי ובעייתיות הגדרתו. לימוד גורמי היסוד, תהליכים ומאפיינים קלימטולוגיים ברמה הרגיונלית והקשרה לממדי מרחב וזמן שונים.
הקורס יתמקד בשלושה רגיונים אקלימיים: הטרופי, היבש והקוטבי. ייבחנו מאפיינים אקלימיים ייחודיים לכל רגיון והתהליכים האטמוספיריים היוצרים אותם. בכל רגיון תבחן ההומוגניות האקלימית בו אל מול השונות הפנימית בתוכו וגורמיה.
 
מבנה הקורס (סילבוס)
מבוא
מהות הקלימטולוגיה הרגיונלית ובעייתיות הגדרת רגיון אקלימי
קרינת השמש, משטר הטמפרטורה והחום והתחזורת הכללית כבסיס להגדרת רגיונים אקלימיים
 
מיון אקלימים
חשיבות מיון אקלימים - יתרונות ומגבלות
מתודולוגיה של מיוני אקלים
 
מאפיינים קלימטולוגיים ותהליכים אטמוספריים ברמה הרגיונלית (יילמדו לכל אחד משלושת הרגיונים בהם מתמקד קורס זה)
הגדרות ושיטות תיחום אקלימי
משטר קרינה וטמפרטורה
הצירקולציה הכללית ומשטר הרוחות
משטר הלחות, ההתאדות והמשקעים
 
מאפיינים קלימטולוגיים ייחודיים אשר יילמדו ברמה הרגיונלית
הרגיון הטרופי
תנודות קבועות בצירקולציה הטרופית – הרמה היומית והעונתית
מונסון
הפרעות אטמוספריות ברגיון הטרופי - גלים מזרחיים, הפרעות טרופיות
סופות טרופיות קיצוניות – הוריקנים/טייפונים
"טלקונקשן" בין הרגיון הטרופי לרגיונים אחרים בעולם
הרגיון היבש (הצחיח)
מדדי צחיחות
תפרוסת האקלימים היבשים בעולם וההבדלים ביניהם
תהליך המידבור (בהדגמת הסאהל)
הרגיון הקוטבי
השונות האקלימית בין ארקטיקה ואנטארקטיקה וגורמיה
 
דרישות קדם: מבוא לאקלים
ציון הקורס: בחינה (100%)
 
דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
הקורס מוכר לתואר שני

רשימה ביבליוגרפית כללית לקורס אזורי אקלים

 
1.      Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
2.      Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
3.      Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
4.      Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
5.      Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
6.      IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
7.      King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
8.      Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
9.      McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
10.  Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p. ISBN-13: 978-0471973546
11.  Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
12.  Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
13.  Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  
 
Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf 
 
 
Regional Climatology (0691.2544.01)
Prof. Hadas Saaroni
 
Syllabi
The course is designed to provide the students with a solid understanding of the processes that determine regional climate, its spatio-temporal variability and the methodologies for analyzing the weather and climate on a 'regional scale'. The course will focus on the tropic, subtropic and polar regions.
Specifically, the course objectives are designed to reinforce and develop students’ understanding in the following topics: 
1.     'Regional scale' and a 'climate region' definitions: difficulties and approaches
2.     Global circulation patterns and regional geographic controls on climate
3.     Climate classification schemes (e.g., Köppen and Thornthwaite)
4.     Analysis of regional climate patterns using global atmospheric reanalysis datasets
5.     Unique characteristics of the tropical, subtropical and polar regions in comparison with the mid-latitudes, including the role of extreme events
6.     Detailed case studies of the climates of specific regions (e.g., the Asian Monsoon, desert regions, the Atlantic Hurricanes, etc.)
 
Bibliography:
1.      Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
2.      Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
3.      Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
4.      Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
5.      Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
6.      IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
7.      King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
8.      Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
9.      McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
10.   Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p.
11.   Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
12.   Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
13.   Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  
Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf 
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
0691-2569-01
 סכנות סביבתיות בעיר
 
פרופ שנל יצחקשיעור ותיד אבנר104 ד'1800-1600 סמ'  ב'
יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית
Application of remote sensing in the urban environment
דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.
 
דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).
 
שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
מיפוי העיר בתחום התרמי
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS
במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקריים
 
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %
בוחן אמצע סמסטר 15%
עבודה מעשית והצגתה בכיתה 20%
מבחן 60%
 
דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
0691-2589-01
 המשמעות התרבותית של נופים
 
פרופ שנל יצחקשיעור ותיד אבנר232 ד'1800-1600 סמ'  א'
                                             גיאוגרפיה תרבותית
 
יצחק שנל
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
אוניברסיטת תל אביב
 
חובות התלמידים: עבודה
 
 
מטרת הקורס:
 
הקורס יעסוק בנופיה  של ישראל תוך שימת דגש על המאפיינים התרבותיים והאידיאולוגים במסגרתם מעוצבים נופים אלו כייצוגים של התרבות, כמו גם על הכוחות המעצבים את הנוף כסוכני תרבות. הנחת הקורס היא כי בין מרכיבי הנוף לבין התרבות אשר יצרה אותם מתקיימים יחסי ייצוג, קרי בכוחם של אלמנטים בנוף התרבותי הציוני לשקף את החברה שעיצבה אותם ואת ערכיה. פרשנות נוף לוקחת בחשבון את העובדה כי דימויו של מרחב נתון ניקשר לתהליכים של כינון "זהות" טריטוריאלית המהווה חלק אינטגראלי מכינון זהות  תרבותית וכי תהליך ניכוס המרחב הופך למוטיב מרכזי באידיאולוגיה הלאומית.
 
במסגרת הקורס תידונה מתודות שונות לפירוש נופים אידיאולוגים כפרשנות של נופים מיתיים, נופי יומיום ופרשנות של נופים באמצעות ייצוגי נופים כגון מפות, יצירות אומנות ויצירות ספרותיות.  במסגרת השיעור נדון במאמרים שעיסוקם פרשנות של נופים ציוניים, וכן נסייע בכיתה לתלמידים להציע פרשנות לנופים אשר בחרו לנתח בעבודתם.   
       
מהלך הקורס:
נושא א:  מבוא לגיאוגרפיה תרבותית .
נושא ב: מושג התרבות ויסודות הגיאוגרפיה התרבותית מאסכולת ברקלי לפרשנות ביקורתית של נוף.
נושא ג: עקרונות מתודולוגיים בפרשנות של נופי יומיום.
נושא ד: האידיאולוגיה הלאומית והבניית נופי זיכרון בישראל.
נושא ה: התמר כנוף מיתי בישראל.
נושא ו: פרשנות נוף כבקורת חברתית, מקרה הסטף.
נושא ז: פרשנות של מפות כמיצגי נוף.
נושא ח: האמנות כמיצרת מיתוס של עיר בלב השממה.
נושא ט: פרשנות של יצירות אמנות כמיצגי נוף.
נושא י: פרשנות של יצירות ספרותיות כמיצגי נוף.
נושא יא: ניתוח מנגנונים המעצבים נופים.
נושא יב: סיכום ודיון בעבודות הרפרטים.
 
 
 
 
 
 
ביבליוגרפיה לשיעור:
 
 
Crang, M. 1998. Cultural Geography. London, Routledge.
 
Duncan, J. & N. Duncan. 1988. Rereading the Landscape. Environment and Planning D: Society and Space. pp. 213-227.
 
Meinig, D.W. 1979. The Interpretation of Ordinary Landscapes. Oxford, Oxford University Press. pp. 11-48.
 
Mitchell, D. 2000. Cultural Geography – a Critical Introduction. London, Blackwell. pp. 91-119.
 
Schnell, I., Schechter, M. 2011Liminal places of memor (ies): The Etzel Museum in Tel Aviv,In Mierzejewska, L., Wdowicka, M. Contemporary Problems of Urban and Regional Development, Poznan. Pp.79-100.
 
Schnell, I. "Nature and environment in the Socialist-Zionist pioneers' perceptions: a sense of desolation". Ecumene 4/1 (1997) pp. 69-85.
 
Simmons, I.G. 1990. Interpreting Nature. London, Routledge. pp. 76-116.
 
לורנד, ר. "אמנות כחיקוי למציאות". תדפיס אלקטרוני ומקוון של הספרייה המרכזית. פרטים אודות הכניסה למאגר יינתנו בתחילת הקורס.
 
עזריהו, מ. 2010 נופי קרקע ציוניים וכינונם בגיאוגרפיה הישראלית, אצל שנל, י.ת דנן, מ., ניב, ע. קרקע ונופים בישראל, אוניברסיטת תל אביב וקק"ל: ירושלים עע. 15-28.
 
עזריהו, מ. "מגדלי מים בנוף הזיכרון-נגבה, יד מרדכי ובארות יצחק". קתדרה 79 (תשנ"ו), ע"ע      160-173.
 
צבר בן-יהושע, נ. ו-ר. דרגיש. "מחקר סיפר" אצל: צבר-בו-יהושע, נ.-עורכת, 2001. מסורות וזרמים במחקר האיכותי. תל-אביב, הוצאת דביר. ע"ע 167-194.
 
שנל, י. 2009 עיר בלב השממה: נחום גוטמן כיוצר של מיתוס חלוצי, זמנים 106, אוניברסיטת תלא ביב: תל אביב.
 
שנל, י., בן ישראל, א. 2012 היאחזות בקרקע כתהליך עיצוב נוף, אצל שנל, י.ת דנן, מ., ניב, ע. קרקע ונופים בישראל, אוניברסיטת תל אביב וקק"ל: ירושלים עע. 169-198.
 
שנל, י.ת לביא, א. 2012 שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. מרכז שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב: תל אביב.
 
שפירא י. 2010 סטף: מכפר נטוש לאתר ביקור, אצל שנל, י.ת דנן, מ., ניב, ע. קרקע ונופים בישראל, אוניברסיטת תל אביב וקק"ל: ירושלים עע. 199-222.
0691-2670-01
 מטאורולוגיה סינופטית
 Introduction to Synoptic Meteorology
מר שמש אלוןשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  א'
פרופ סערוני הדס

אוניברסיטת תל אביב                                                                                                                               תשע"ו

החוג לגיאוגרפיה
 
 
מטאורולוגיה סינופטית שו"ת

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

 
לימוד תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין תופעות אקלימיות ותהליכי היווצרותן.
תרגול וניתוח מצבים סינופטיים תוך דגש על מערכות האופייניות לאזורנו.
 

נושאים מרכזיים שילמדו בקורס

 

הקדמה

מהות המטאורולוגיה וענפיה

חיזוי מטאורולוגי: מהות, מטרות וסוגים

קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי

 

רקע תיאורטי

קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד

יציבות האוויר

מערכות סינופטיות והתהוותן
זרמי סילון
תופעות מזג אוויר: עננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול – זיהוין, היווצרותן והקשרן למערכות סינופטיות שונות
 
שיטות עבודה וניתוח
בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה  ככלי לניתוח
ניתוח מפות סינופטיות
תרגול תהליך החיזוי
 
מצבים מטאורולוגיים שכיחים בישראל: ניתוחם והדגמתם באמצעות מערכות סינופטיות אופייניות
 
דרישות קדם: מבוא לאקלים
ציון הקורס: בחינה (70%)  עבודות (30%)
דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
הקורס מוכר לתואר שני

רשימה ביבליוגרפית לקורס מטאורולוגיה סינופטית

עברית

1.     גולדרייך יאיר (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
2.      דיין אורי (1979 ) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
3.      יאיר יואב וזיו ברוך (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
4.     זיו ברוך ויאיר יואב (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
5.     כהן אריאל, וולפסון נח וגרבר מיכאל  (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
6.      ששון נתן (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.
 

לועזית

1.       Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
2.       Barry R.G. and Perry A. H. (1973) Synoptic Climatology, Methuen Co., London, 555 p.
3.       Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
4.       Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p. 
5.       Burrough W.J. (1991) Watching the World`s Weather, Cambridge University Press, Cambridge, 196 p.
6.       Byers H.R. (1959) General Meteorology, 4th ed., McGraw-Hill, N.Y., 461p.
7.       Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
8.       Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int J Climatol, 32, 681-694
9.       HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
10.    Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
11.    Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
12.    Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512 
13.    Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son.
Synoptic Meteorology (0691.2670.01)
Prof. Hadas Saaroni
Syllabi
This course focuses on methods for analyzing and forecasting weather systems of the mid-latitudes focusing on the Middle East and Israel. First, the structure and dynamics of these systems will be studied by integrating weather observations and theoretical knowledge. Then, the weather prediction process will be studied and practiced.
The study includes subjective and objective forecasting methods; surface and upper air analysis, fronts and wave cyclones, satellite meteorology, sounding analysis and thermodynamic diagrams. The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies for the synoptic systems characterizing the Middle East and Israel.
 
Bibliography:
1.     Ahrens, CD. (1982) Meteorology Today. West publishing company, St Paul, 582p
2.     Barry R.G. and Carleton, A.M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology. Routledge, 620 p.
3.     Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems. Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p.
4.     Burrough W.J. (1991) Watching the World`s Weather. Cambridge University Press, Cambridge, 196 p.
5.     Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems. Routledge, London, 507 p.
6.     Dayan, U. (1979) Synoptic Meteorology. Akademon, The Hebrew University of Jerusalem, Israel (in Hebrew)
7.     Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int J Climatol, 32, 681-694
8.     Goldreich, Y. (2003) The Climate of Israel - Observation, Research and Applications. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, 270 p (and 2014 – in Hebrew)
9.     HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
10.  Jolliffe, I.T. and Stephenson D.B. (Eds.) (2003) Forecast Verification: A Practitioner's Guide in Atmospheric Science. Wiley.
11.  Moran, J. (2006) (3/e).  Weather Studies: Introduction to Atmospheric Science.  American Meteorological Society.
12.  Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p
13.  Sasson, N. (1991) A professional guide for the Israeli weather forecaster. The Israeli Meteorological Service, no. 1/91, Bet Dagan, Israel (in Hebrew)
14.  Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics). 2nd Edition, Academic Press, 504 p.
15.  Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis. John Wiley&Son.
16.  Yair, Y. and B. Ziv (2012) Introduction to Meteorology. The Open University of Israel, Tel Aviv, Israel, Units 1-4 (in Hebrew)
17.  Ziv, B. and Yair, Y. (2015) Introduction to Meteorology. The Open University of Israel, Tel Aviv, Israel, Units 5-7 (in Hebrew)
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
0691-2748-01
 יסודות שינויי אקלים
 Climate Changes
פרופ סערוני הדסשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  ב'
שינויי אקלים

(מספר קורס: 0691274801)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס
·         לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
·         הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
·         הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
·         הכרת תהליכי ניטור שינויי האקלים ומגבלותיהם
·         הבנת מהותו של מודל אקלימי להערכת השינוי העתידי והשונות שלו ממודל חיזוי מטאורולוגי
·         הכרת המחקרים העדכניים בתחומים השונים של שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם
 
מבנה הקורס (סילבוס)
קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם
מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיו
בניית מודל אקלימי ושונותו ממודל חיזוי מטאורולוגי
שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")
מגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי בתחומים הבאים:                ·             מגמות בקרינת השמש (dimming and brightenning)
                                             ·             התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות
                                             ·             האוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות 
הדגמת מגמות שינוי בקנה המידה האזורי והמקומי:
                  ·             תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות
                  ·             שינויים בגשם:    בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית
                                                               הגברת הגשם כשינוי אקלימי
תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט והקשרם הסביבתי
 
דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
ציון הקורס: בחינה (90%)  הגשת תרגילים (10%)

* דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

שינויי אקלים – פרופ' הדס סערוני

רשימה ביבליוגרפית (תשע"ו)
 
אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.
זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20
Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2013) Global Temperature Update Through 2012 - Discussion of latest data. Published by Hansen, Columbia University,  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2013/20130115_Temperature2012.pdf
Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley & Sons, 260 p.

Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597

IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.climatechange2013.org/
Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.

Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13, doi: 10.1038nature04477.

Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)

Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  

Marotzke, J., Forster, P.M. Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117

McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845.

Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science. Vol. 305, 994-997.
O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, Vol. 46, 473-483.
Philander, S. G. (2000) Is the Temperature Rising? Uncertain Science of Global Warming, Princeton University Press, Princeton, USA. 
Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, Princeton, USA.  
Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11, doi: 10.1038nature04426.
Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, DOI: 10.1126/science.1136843. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709
Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
Shohami, D., U. Dayan and E. Morin (2011). Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101, doi: 10.1029/2011JD016004.
Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.

Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.

Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 

Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739 (DOI:10.1007/s00382-003-0304-x).

Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706, 10.1029/2005GL022796.

Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R. and  Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764, DOI: 10.1007/s10113-013-0414-x
 
Climate Change (0691.2748.01)
Prof. Hadas Saaroni
 
Syllabi
The course includes two main issues of climate change: global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches and policy issues related to global warming and ozone depletion.  
The course objectives include:
1.     A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
2.     Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millenium and the little ice age
3.     Greenhouse gases: past emission variations and future scenarios
4.     Recent global warming - climate variability and change along the last decades; global and regional scales
5.     Future scenarios for climate change and uncertainties
6.     The link to the ozone problem -the role of stratospheric ozone, spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios
7.     Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag and Copenhagen: what is (not) happening?
 
Bibliography:
1.       Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
2.       Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
3.       Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008) Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
4.       Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26:1477–1487.
5.       Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
6.       Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
7.       Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
8.       Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
9.       Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
10.    Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
11.    Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
12.    Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
13.    Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
14.    Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
15.    Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
16.    Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2013) Global Temperature Update Through 2012 - Discussion of latest data. Published by Hansen, Columbia University,  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2013/20130115_Temperature2012.pdf
17.    Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley & Sons, 260 p.

18.    Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045.

19.    IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.climatechange2013.org/
20.    Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.

21.    Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.

22.    Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)

23.    Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  

24.    Marotzke, J., Forster, P.M. Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117

25.    McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705.

26.    Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science. Vol. 305, 994-997.
27.    O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
28.    Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, Vol. 46, 473-483.
29.    Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11, doi: 10.1038nature04426.
30.    Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
31.    Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709.
32.    Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett., 30: 18, 1946.
33.    Shohami, D., U. Dayan and E. Morin (2011). Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101, doi: 10.1029/2011JD016004.
34.    Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.

35.    Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.

36.    Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 

37. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739.

38.    Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706, 10.1029/2005GL022796.

39.    Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R. and  Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764, DOI: 10.1007/s10113-013-0414-x
 
 
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
0691-2862-01
 מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 Mathematical Models in Geography
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 
פרופ ' יצחק בננסון
 
תקציר: התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות .
הקורס נותן ידע התחלתי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר מערכת גיאוגרפית מסוימת.
 
חובות הקורס:
·        הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
·        עבודת סיום שמשקלה 40% מהציון הסופי
 
דרישות קדם:
·        מבוא גיאואינפורמטיקה א' וב'
·        שיטות מחקר כמותיות,
ניסיון בהפעלת יישומי מחשב - יתרון
הקורס מוכר לתואר שני
 
תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
 
נושאים עיקריים של הקורס:
1.     מודלים מתמטיים בסיסיים בגיאוגרפיה
2.     תורת המערכות וחשיבותה להבנת תופעות גיאוגרפיות
3.     מודלים כמשוואות ומודלים כתוכנות מחשב
4.     מודלים דמוגרפיים כדוגמה של מודלים אגרגטיביים
5.     גישות גיאוגרפיות עכשוויות לבנייה ושימוש במודלים מרחביים
6.     אוטומאטות תאים
7.     מודלים מבוססים סוכנים
 
ביבליוגרפיה
Itzhak Benenson, Paul M. Torrens, Geosimulation: Automata-Based Modeling of Urban Phenomena, London, Wiley, 2004 (320 p)
0691-2902-01
 גיאוגרפיה קוגנטיבית
 Cognitive Geography
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר115 א'1600-1400 סמ'  א'
גיאוגרפיה קוגניטיבית/ תשע"ו
Cognitive Geography
 
הקורס יוקדש ללימוד יסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית
 ((spatial cognition של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי (cognitive mapping); למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות; הערכה של כיוונים ומרחקים; עיוותים סיסטמתיים במיפוי קוגניטיבי (systematic distortions); מרחק קוגניטיבי; הקשר בין מרחק קוגניטיבי לזהות חברתית, עמדות, ורגשות ותכונות הסביבה.
דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.
דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם
חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
Cognitive Geography
The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; the link of cognitive distance with social identity, attitudes, emotions, and  environmental properties.
0691-2912-01
 כלים גיאוכימיים במי תהום
 Use of Isotopes & Geochemical Tools to Test Underground Wate
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ד'1000-0800 סמ'  ב'

כלים כימיים יישומיים במי תהום Applied Chemical tools in Groundwater

 

 

מסגרת הקורס נבחן כיצד שימוש בעוקבים גיאוכימיים מהווים כלי הכרחי ומועיל בידי החוקר על מנת לקבוע ולהעריך דפוסי זרימה של מי תהום, מקור המים, תהליכי ערבוב של גופי מים שונים, גילאי מים, אינטראקציה מים-סלע, שיעורי החדרה ומילוי, תהליכי המלחה, תהליכי זיהום ומקורם (אנטרופוגני, טבעי).

 

 

דרישות קדם: מבוא למדעי כדור הארץ, הידרוגיאולוגיה 

הקורס מוכר לתואר שני 

 

חובות הקורס: השתתפות בהרצאות ומבחן

Environmental Tracers in Subsurface Hydrology synthesizes the research of specialists into a comprehensive review of the application of environmental tracers to the study of soil water and groundwater flow. The course includes ionic tracers, noble gases, chlorofluorocarbons, tritium, chlorine-36, oxygen-18, deuterium, and isotopes of carbon, strontium, sulphur and nitrogen. Applications of the tracers include the estimation of vertical and horizontal groundwater velocities, groundwater recharge rates, inter-aquifer leakage and mixing processes and chemical processes. 

 

Prerequisite: Intro to Earth Sciences, Hydrogeology

 

0691-2918-01
 יסודות החישה מרחוק
 Introduction to Remote Sensing
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  א'

 

 

 Basics of Remote Sensing (06912918)

 דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

  מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.   

 

 דרישות הקורס: קורס קדם של "יסודות כימיה ופיזיקה). במהלך הקורס ילמדו מגוון נושאים הקשורים לקליטת נתוני לווין לחקר סביבת האדם, פיענוח הנתונים, ילמדו מושגי יסוד בעיבוד תמונה דיגיטלית. בנוסף להרצאות פרונטליות יש תרגילי חישוב ותרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה. 

*יש לקחת במקביל:
- מבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
- יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית

Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.  

 

 Lab and Homework

Five individual homework assignments will be turned in and marked. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 Book references:

 Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.  

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th  

 

ed. John Wiley & Sons.

 Journal references:

 Remote Sensing of Environment

 International Journal of Remote Sensing

 Online reading:

 NASA Remote Sensing Online Tutorial  

0691-2929-01
 גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
 Environmental Historical Geography in the Modern Era
מר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר013 ב'1200-1000 סמ'  א'
שם הקורס: גיאוגרפיה היסטורית-סביבתית בעת החדשה
סילבוס מקוצר:
קורס זה סוקר את יסודות ההיסטוריה הסביבתית וביטוייה במרחב. דיסציפלינה זו עוסקת ביחסי האדם וסביבתו בתקופות ומרחבים שונים. בקורס נבחנת התפתחות תפיסת המחקר הסביבתי בעולם המערבי, וכן הסוגיות הנמצאות כיום בחזית המחקר בארץ ובעולם. בנוסף, מושם דגש על אירועים מרכזיים בהיסטוריה-הסביבתית של ארץ-ישראל ואופן השפעתה על התפתחות המרחב הפיסי והאנושי. במהלך הקורס משולבים מספר סיורים בשעות השיעור, אשר מביאים לידי ביטוי את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.
נושאי לימוד עיקריים: מהי היסטוריה סביבתית?, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המהפכה התעשייתית על ערי המערב, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, ייבוש ביצות, העברת מיני חי וצומח, השפעת ראשית העיור המודרני בארץ על הסביבה, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, מקום הסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל.
שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. וסיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.
הערכה: מבחן- 100%
הקורס מוכר לתואר שני

 
Environmental Historical Geography in the modern times
Course description:
The course examines the foundations of environmental-history and its spatial expressions. This discipline deals with the relations of humans with their surroundings across space and time. The course follows the development of Western environmental research, and the issues that are currently at the forefront of the field in Israel and the world. Additionally, an emphasis is put on central events in the environmental-history of Israel and their influence on the human and physical landscape. The course combines few excursions during class time, which will demonstrate the impact of the physical environment of the 19th century on the urban development of Tel Aviv until nowadays.
Main topics: What is environmental-history?, European and Northern-American environmental-history, colonial environmental-history, environmental influence of the industrial revolution on western cities, influence of the British Mandate in Palestine on the landscape, Zionist environmental perspectives, swamp drainage, introduced species, the environmental influence of the beginning of modern urbanism in Israel, environmental thought in Tel Aviv during the British Mandate, environmental issues during the first decade of the State of Israel.
Teaching methods: lessons, reading, discussions and excursions.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions.
Assessment: 100% final exam
   
0691-2935-01
 חישה מרחוק בסביבה עירונית
 Application of Remote Sensing in the Urban Environment
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ב'1200-1000 סמ'  ב'
יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית
Application of remote sensing in the urban environment
דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.
 
דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).
 
שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
מיפוי העיר בתחום התרמי
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS
במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקריים
 
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %
בוחן אמצע סמסטר 15%
עבודה מעשית והצגתה בכיתה 20%
מבחן 60%
 
דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הקורס מוכר לתואר שני
The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  
Objectives and Main Topics:
1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.
2. Thermal remote sensing of urban areas. Urban heat islands. Thermal Inertia.
3. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.
4. Monitoring of the urban air quality from space imagery.
5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying urban change and to recognize urban morphology from space.
Basic Requirement: Intro to Remote Sensing is mandatory. 
Assessment
1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments (10%).
3. Mid-term exam (10%).
4. A culminating project presented in class (20%).
5. Participation in class discussions.
6. Final Exam (60%)
 
Discussion
Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.
 
Text(s) and Readings:
 
Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.
 
Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.
 
0691-2993-01
 מטאורולוגיה יישומית
 Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes
ד"ר זיו ברוךשיעור ותיד אבנר115 א'1200-1000 סמ'  ב'
מטאורולוגיה יישומית בעידן שינויי אקלים
 ד"ר ברוך זיו
 סילבוס
 שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים
 ·  חיזוי מזג אוויר: גישות, מעלות ומגבלות
 · מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים
 · לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים
 השפעת התנאים האטמוספריים על אספקטים מרכזיים בחיים המודרניים
 · תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס
 · זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על איכות האוויר וזהוי מצבים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור
 · חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות
 
הלימוד משלב נושאים בפיסיקה תיאורית, כימיה וביולוגיה

דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
 
רשימת מקורות
זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה – יחידות 5-7, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות, חקר ויישום. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
Ahrens C. D. (2000), Meteorology Today (6th ed.) West Publishing Company, St. Paul, MN.
Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004a). Semi-objective classification for daily synoptic systems: application to the eastern Mediterranean climate change. Int. J. Climatol., 24 (8), 1001-1011.
Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004b). A new season definition based on classified synoptic systems: An example for the eastern Mediterranean. Int. J. Climatol., 24 (8), 1013-1031.
Dayan, U., Ziv, B., Shoop, T., Enzel Y. (2008) Suspended Dust over South- Eastern Mediterranean and its Relation to Atmospheric Circulations, International Journal oF Climatology,  28, 915-924, DOI: 10.1002/joc.1587
Dayan, U., Tubi A., Levy, I. (2011) On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climat. doi:10.1002/joc.2297
Saaroni, H., Ziv, B. and Uman, T. (2010) Does a synoptic classification indicate the NOx pollution potential? The case of the metropolitan area of Tel Aviv, Israel. Water Air and Soil Pollution, 207, 1-4, 139-155, DOI 10.1007/s11270-009-0125-6
Saaroni, H., Halfon, N., Ziv, B., Alpert, P. and Kutiel, H. (2010) Links between the rainfall regime in Israel and location and intensity of Cyprus lows. International Journal of Climatology, 30, 1014-1025, DOI: 10.1002/joc.1912.
Uzan, L. and Alpert, P. (2012) The coastal boundary layer and air pollution - a high temporal resolution analysis in the east Mediterranean Coast, TOASJ, 6, 9-18.
Yuval, Broday, D.M. and Alpert, P. (2012) Exploring the applicability of future air quality predictions based on synoptic system forecasts, Env. Poll., 166, 65-74.
1.      Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  
 
דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
ציון הקורס: בחינת סיום (100%)
 
NAME OF COURSE:
 Applied Meteorology in the Era of Climatic Change ((06912993
 Dr. Baruch Ziv
 Syllabi
 The course deals with inter-relations between meteorology and modern life.
 It is composed f two parts.
a.      Nowadays meteorological techniques and their are utilization for scientific and general public needs:
 · Weather forecasting – methods and strategy, advantages and weaknesses
 · Synoptic classification – methodologies and applications for environmental planning and climatological studies
 · Meteorological satellites – principles and identification cloud types and patterns
 
b.      How major fields of life are influenced by atmospheric conditions
 · Aviation – principles and physical effects of weather phenomena
 · Air Pollution – the influence of the atmospheric condition on air quality
· Agro-meteorology – the physical conditions needed for optimal growth of vegetation and live- stock and their relation to weather conditions
  
The discussions involve descriptive physics, chemistry and biology
 Bibliography:
 זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה – יחידות 5-7, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות, חקר ויישום. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
Ahrens C. D. (2000), Meteorology Today (6th ed.) West Publishing Company, St. Paul, MN.
Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004a). Semi-objective classification for daily synoptic systems: application to the eastern Mediterranean climate change. Int. J. Climatol., 24 (8), 1001-1011.
Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004b). A new season definition based on classified synoptic systems: An example for the eastern Mediterranean. Int. J. Climatol., 24 (8), 1013-1031.
Dayan, U., Ziv, B., Shoop, T., Enzel Y. (2007) Suspended Dust over South- Eastern Mediterranean and its Relation to Atmospheric Circulations, International Journal oF Climatology DOI: 10.1002/joc.1587
Dayan, U., Tubi A., Levy, I. (2011) On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climat. doi:10.1002/joc.2297
Saaroni, H., Ziv, B. and Uman, T. (2010) Does a synoptic classification indicate the NOx pollution potential? The case of the metropolitan area of Tel Aviv, Israel. Water Air and Soil Pollution, 207, 1-4, 139-155, DOI 10.1007/s11270-009-0125-6
Saaroni, H., Halfon, N., Ziv, B., Alpert, P. and Kutiel, H. (2010) Links between the rainfall regime in Israel and location and intensity of Cyprus lows. International Journal of Climatology, 30, 1014-1025, DOI: 10.1002/joc.1912.
Uzan, L. and Alpert, P. (2012) The coastal boundary layer and air pollution - a high temporal resolution analysis in the east Mediterranean Coast, TOASJ, 6, 9-18.
Yuval, Broday, D.M. and Alpert, P. (2012) Exploring the applicability of future air quality predictions based on synoptic system forecasts, Env. Poll., 166, 65-74.
1.      Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  
Prerequisite:
 Introduction to Climate ((0691150301
 Grade:
Exam – 90-100%
 Paper - up to 10%
 
 
 
0691-3001-01
 פרויקט מחקר בגיאוגרפיה
 Scientific Workshop
ד"ר גבעוני משהעבודה מעיד אבנר012 ב'1400-1200 סמ'  ב'

גיאוגרפיה יישומית – פרוייקט  – 4 ש"ס  

 

 

הפרוייקט בגיאוגרפיה יישומית הינו קורס חובה לתלמידי המסלול החד חוגי, אך פתוח כקורס בחירה גם לתלמידי המסלול הדו-חוגי בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. הקורס ניתן במתכונת של פרוייקט קבוצתי המשלב במחקר יישומי את ההיבטים השונים בלימודי הגיאוגרפיה וסביבת האדם בתואר הראשון. מטרת הקורס היא להמחיש את החשיבות והצורך שבשילוב תחומי הלימוד האנושיים, הפיזיים, המתודולוגיים והרגיונליים בלימודי הגיאוגרפיה, כדי לבחון בצורה מקיפה השפעות מרחביות וסביבתיות הנובעות מהאינטארקציה בין אדם לסביבתו. במרכז הקורס יעמוד נושא (או פרויקט) אשר יקבע מראש ואותו יצטרכו התלמידים לחקור. הקורס יתחלק בין 1) חלק תיאורטי שיכלול הרצאות פרונטליות ע"י מרצי החוג (בהתאם לנושא המחקר) ומחקר תיאורטי ע"י התלמידים לבין 2) חלק אמפירי שיכלול עבודת שדה ע"י התלמידים ובליווי מרצי החוג. הקורס גם יכלול סיור או סיורים, בהתאם לנושא הנבחר, אשר יתקיימו בימי חמישי של הסמסטר.

 

 

 

 

הערכה:

 

 

50% - עבודה סופית קבוצתית

 

 

50% - תרגילים אישיים

 

 

נוכחות חובה בכל השיעורים והסיורים כתנאי למעבר

 

 

Applied Geography – A project

 

The project in Applied Geography is a mandatory course for students in the single-major program in Geography, and is also open for students in the double-major program in Geography as an elective course. The course is in the form of a group project that integrates the various aspects of the BA program in Geography and the Human Environment. The purpose of the course is to illustrate the importance and necessity of combining and integrating the physical, human and methodological elements of Geography studies for a complete examination of the spatial and environmental impacts resulting from the interaction between man and the environment. The course will centre on a subject (or project) which will be determined in advance that the students will have to explore. The course is divided between 1) a theoretical part that includes frontal lectures by members of the department and theoretical research by the students and 2) empirical field research by students guided by members of the department. The course also includes field trip(s) depending on the selected topic, which will be held on a Thursday during term.

 

 

 

Assessment:

 

50% - Final group report

 

50% - Exercises

 

Attending all classes and field trips is a condition to passing the course. 

 

 

0691-3118-01
 חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות
 Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Syste
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהסמינר יד אבנר012 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ד'1400-1200 סמ'  ב'

סמינריון בחישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות

 

 

Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems

 

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

 

סילבוס הקורס לשנת תשע"ו, 2015-2016

 

 

 

 

תיאור כללי של הקורס:

 

 

במסגרת הסמינר יבחר תחום במחקר של חישה מרחוק ומיפוי מרחבי והסטודנטים יקראו, ינתחו ויסכמו את הידע המדעי בתחום תוך התמקדות באחד התהליכים בהרחבה יותר. הקורס בנוי משני חלקים: חלק ראשון בסמסטר א' - תיאורטי בו סטודנט/ית לומד להגדיר את נושא המחקר, לומד/ת נושא של סקירת ספרות מדעית בנושא ולסכמו, בונה מתודולוגית מחקר, תרשימי זרימה מתודולוגיים ולומד/ת להגדיר את ה- GAP המדעי בתחום. החלק הראשון יסוכם בעבודה תיאורטית כתובה ותיבדק על ידי המרצה. בחלקו השני של הקורס, בסמסטר ב'- הסטודנים יבצעו את המחקר באופן מעשי. בחלק זה, הקורס ישלב לימוד עיוני ומעשי של ניתוח סביבתי (על פי נושאי מחקר המוגדרים בחלקו הראשון של הקורס לכל סטודנט וסטודנט) באמצעות שימוש ב ENVI ו – ArcGIS. העבודה המעשית, את תוצאותיה, דיון והשוות התוצאות עם מחקרים אחרים בעולם תסוכם בעבודה סופית.

 

 

 

 

נושאי הלימוד עיקריים:

מבוא לקורס, בחירת נושא מחקר, הגדרת שאלות מחקר

 

 

סקירת ספרות

 

 

כתיבת מבוא

 

 

בניה וכתיבת מתודולוגיה

 

 

משתני חישה מרחוק מול משתני - GIS

 

 

אינטרקציה מרחבית בין משתנים סביבתיים רבים (מודל הגרביטציה)
בנית מודל של תוצאות תיאורטית ומעשית- ההשוואה

 

 

פיענוח תוצאות וכתיבת דיון

 

 

 

 

כל נושא יטופל הן מההיבט העיוני והן מההיבט המעשי. כמו כן, בכל נושא יבוצע תרגיל המתייחס לכל נושא ונושא הנלמד. בחלקו השני של הקורס, ביצוע התרגילים יעשה באמצעות ו- ENVIArcGIS תוך שילוב של שימוש בסיסי ב - Excel

 

 

דרישות קדם:

 

 

יסודות חישה מרחוק ומבוא לגיאואינפורמטיקה - היבטים של מיפוי וחישה מרחוק

 

 

 

 

חובות הקורס והרכב הציון הסופי :
תרגילים פעם בשבויים ומצגת 20%
הגשת עבודה 80%

 

 

 

 

דרישות נוכחות:

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

חומר קריאה:

 

 

רשימת המלאה תינתן בקורס, כוללת בין השאר:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

 

 

Journal references:

 

 

Remote Sensing of Environment

 

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

 

 

Online reading:

 

 

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמינריון בחישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות

 

Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

תשע"ו, 2015-2016

 

Course Description: The students will read, analyze and summarize the state of the art of a given remote sensing and GIS research area with an extended focus in one of the subjects. There are two main parts of the course: building a theoretical background, writing skills (first semester) and practical, data analyses, results and discussion.

 

 

Goals: To review and summarize the state of the art of a selected remote sensing and GIS research area.

 

 

Learning outcomes

 

On successful completion of this module, students should be able to:
Search the scientific literature for the main papers of a selected research area
Analyze the current knowledge of this research area
Present a summary of the research area state of the art
Identify open questions related to this area
Describe active research directions

 

 

 

 

Course/Module Content:
Presentation of the selected remote sensing and GIS research areas
Literature review, preparation of a general scientific background and its presentation
Selection of a specific research question
Scientific papers review and analysis
Presentation of the state of the art of the selected research question

 

 

Requirements:

 

Basics if remote sensing and GIS analyses

 

 

Literature:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

Journal references:

 

Remote Sensing of Environment

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

Course/Module evaluation:
Home works and Presentation 20 %
Project work 80 %

 

 

 

 

0691-3355-01
 תכנון ושונות בעיר היזמית
 
פרופ פנסטר טובהסמינר יד אבנר104 ב'1600-1200 סמ'  א'

 

 

תכנון ושונות במאה ה-21

 

 

סמינריון

 

 

פרופ' טובי פנסטר

 

 

רקע ומטרת הסמינר

 

 

המאה ה-21 מאופינת בשינויים במימדים שונים ובקני מידה שונים בתחומי החיים השונים : הכלכלי, החברתי, התרבותי, הפוליטי – לאומי, האזרחי וכן בחיי היומיום של א/נשים בעיר. לשינויים אלה ביטויים מרחביים מוחשיים ברורים ביחוד בערים אך גם באזורים המכוניים שוליים או פריפריה. במסגרת הסמינר נעמיק בהבנת שינויים אלו ומשמעויותיהם המרחביות – תכנוניות.

 

 

מטרת הסמינר היא כפולה:

 

 

o       ללמוד ולהעמיק בביטויים מרחביים תכנוניים של השינויים בעיר במאה ה- 21 ביחוד בהתייחס לחיי א/נשים וקהילות בעיר – לצרכיהם המרחביים ולהתייחסות התכנונית - מקצועית לצרכים אלו

 

 

o       בד בבד, ללמוד כיצד לתכנן עבודת מחקר על כל שלביה, החל מגיבוש שאלות, מטרות והנחות מחקר, גיבוש מתודולוגיה מתאימה וניתוח וכתיבת עבודת מחקר

 

 

מבנה הסמינר

 

 

הסמינר יועבר במשך 4 שעות אקדמיות (1.5 שעות – הפסקה – 1.5 שעות).

 

 

בחלק הראשון של הקורס ינתנו בשיעורים הראשוניים הרצאות פרונטליות על ידי המרצה . כמו כן, ננתח בכיתה חומרי קריאה שינתנו לסטודנטים אשר ישמשו את מחקריהם בהמשך.

 

 

בחלק השני של הקורס נדון מידי שבוע בגיבוש רעיונות שונים למחקרי הסמינריון של הסטודנטים ולאחר מכן בהצגתם בכיתה.

 

 

דרישות קדם

 

 

תכנון מרחבי בישראל או תכנון עירוני

 

 

חובות הקורס

 

 

נוכחות בכל השיעורים

 

 

ציון הקורס

 

 

30% השתתפות בכיתה והגשת רפרטים על חומרי הקריאה

 

 

70% עבודת סמינריון סופית

 

 

רשימת קריאה תוגש בשיעור הראשון

 

 

 

 

0691-3620-01
 נושאים נבחרים באקלים
 Seminar in Climate Issues
פרופ סערוני הדססמינר יד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר יד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  ב'

אוניברסיטת תל אביב                                                                                                                תשע"ו

 

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

סמינריון באקלים

 

 

 

 

פרופ' הדס סערוני

 

 

 

מטרות הקורס:

 

 

מטרת העל הנה הגדרת שאלה מחקרית בתחום האקלים, חקירתה כתיבתה והצגתה.

 המטרות הספציפיות הנן:

 הכרת מחקרים אקלימיים: תחומים, נושאים ושיטות מחקר 
 

 • התמודדות עם בחירת נושא מחקר מדעי בתחום האקלים

   

 • ניסוח שאלת מחקר, מטרות מחקר ומתודולוגיה מחקרית

   

 • הכנת רקע תיאורטי וסקירת ספרות לנושא הנחקר

   

 • תרגול שיטות לביצוע מחקר

   

 • בניית דיון מדעי בתוצאות והסקת מסקנות

   

 • הצגת מחקר מדעי בתחום הנלמד

   

 

 

מבנה הקורס (נושאים שילמדו ויתורגלו בקורס):

 

 

·       תחומי המחקר האקלימי וסוגיו

 

 

·       הצגת נושאי מחקר נבחרים בתחומי האקלים: קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, נושאים בסינופטיקה ובקלימטולוגיה סינופטית של ישראל ואגן הים התיכון, קלימטולוגיה אורבאנית וקלימטולוגיה יישומית

 

 

·       בחירת נושא מחקר והגדרתו, ניסוח שאלת המחקר, היפותיזה והנחות יסוד

 

 

·       הגדרת מטרת העל של המחקר ומטרות ספציפיות

 

 

·       איסוף מקורות רלוונטיים ובניית רקע תיאורטי וסקירת ספרות

 

 

·       בניית מתודולוגיה מחקרית

 

 

·       רישום ביבליוגרפי וסימוכין

 

 

·       בניית ראשי פרקים למחקר והצגתם לדיון

 

 

·       הצגת רפרט של העבודה הסמינריונית ודיון בה

 

 

·       כתיבת העבודה הסמינריונית

 

 

 

 

יש לציין כי ניתן לבחור מחקר אמפירי או מחקר המבוסס על ספרות מדעית

 

 

רשימת המקורות: תורכב לכל נושא בנפרד. מצורפת רשימת מקורות עזר כלליים.

 

 

דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

 

 

ציון הקורס: עבודת הגמר- 60%, השתתפות פעילה- 20%, הצגת העבודה- 10%, תרגילים- 10%  

 

 

רשימת מקורות כלליים

 

 

עברית

 

 

1.      גולדרייך י. (1998, 2014) האקלים בישראל, תצפיות, חקר ויישום. רמת גן: הוצאת אונ' בר-אילן ומאגנס.

 

 

2.      יאיר, י. וזיו ב. (2012). מבוא למטאורולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1.

 

 

3.      זיו, ב. ויאיר, י. (2015).  מבוא למטאורולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5.

 

 

 

 

לועזית

 

 

1.      IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 

 

2.      Kalnay, E. et al. (1996) The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. Meteor. Soc. 77: 437-471.

 

 

3.      Kistler, R. et al. (2001) The NCEP-NCAR 50-year reanalysis: Monthly means CD-ROM and documentation. Bull. Amer. Meteor. Soc. 82: 247-267.

 

 

4.      Wallace, J. M. and Hobbs , P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics Series). 2nd Edition, Academic Press, 504 p.

 

 

5.      Wilks, D.S. (2006) Statistical Methods in the Atmospheric Science (International Geophysics Series). 2nd Edition, Academic Press  

 

 

6.      Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis. John Wiley&Son.

 

 

7.      Ziv, B. and Yair, Y. (2013) Introduction to Meteorology. The Open University of Israel, Tel Aviv, Israel (in Hebrew)

 

 

 

 

Seminar – special issues in climatology 0691.3620.01

 

Prof. Hadas Saaroni

 

 

Syllabi

 

The goal of the seminar is to practice a research process on a climate issue, focusing on research design and methodologies. The objective of the seminar is to study and practice the phases of a climate research:

 

1.     Introduce research topics from the climate field and on different spatio-temporal scales, e.g., regional, urban, applied climatology etc,

 

2.     Definition of a research topic and its objectives

 

3.     Theoretical background and review of previous studies

 

4.     Designing the methodology: material and methods

 

5.     Time-series analysis and maps production using observations and reanalysis datasets

 

6.     Results, discussion and conclusions

 

7.     Oral presentation: methodologies and practice

 

 

Bibliography:

 

1.     IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 

2.     Kalnay, E. et al. (1996) The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. Meteor. Soc. 77: 437-471.

 

3.     Kistler, R. et al. (2001) The NCEP-NCAR 50-year reanalysis: Monthly means CD-ROM and documentation. Bull. Amer. Meteor. Soc. 82: 247-267.

 

4.     Wallace, J. M. and Hobbs , P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics Series). 2nd Edition, Academic Press, 504 p.

 

5.     Wilks, D.S. (2006) Statistical Methods in the Atmospheric Science (International Geophysics Series). 2nd Edition, Academic Press  

 

6.     Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis. John Wiley&Son.

 

7.     Ziv, B. and Yair, Y. (2013) Introduction to Meteorology. The Open University of Israel, Tel Aviv, Israel (in Hebrew)

 

 

Prerequisite:

 

Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)

 

 

 

 

 

0691-3888-01
 גיאוגרפיה עירונית
 Urban Geography: Seminar
פרופ אומר יצחקסמינר יד אבנר012 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 א'1400-1200 סמ'  ב'

סמינריון גיאוגרפיה עירוניות / תשע"ו

 

Seminar in Urban Geography

 

 

 

הסמינר נועד לאפשר לתלמידים להתנסות במחקר הגיאוגרפי העירוני. חלקו הראשון של  הקורס יתרכז בהכרת התחומים בהם יעסוק הסמינר,  ויידונו העקרונות, הכללים והשלבים בהכנת עבודה סמינריונית. בחלקו השני, יוצגו ויידונו עבודות התלמידים. נושאי עבודות הסמינריון ייבחרו מתוך תחומי המחקר בהם יתרכז הסמינר.

 

 

תחומי המחקר: יחסי גודל וארגון מרחבי של מרכיבי העיר והמטרופולין –  אוכלוסייה, תשתית פיזית ומשתנים תפקודיים וחברתיים; מבנה העיר והמטרופולין; טיפוסי ערים; מורפולוגיה עירונית – דגם רשת הדרכים ודגם מרחבי של שימושי קרקע; דפוסי תנועה בעיר; היבטים חברתיים וקוגניטיביים של סביבה עירונית; השלכות גישות לתכנון עיר על מורפולוגיה, ניידות וקיטוב חברתי.

 

 

 

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

 

 

חובות הקורס: השתתפות בדיון בכיתה, הגשת הצעת מחקר והצגתה בכיתה; הגשת עבודת סמינריון כנדרש ובמועד.

 

Seminar in Urban Geography

 

 

 

The seminar's objective is to review and discuss several domains in the urban geography research. In the current year, the students will prepare a seminar paper in one of the following research areas: size relation and spatial organization of urban system components such as population, physical infrastructure and social and functional variables; city types; urban morphology – street patterns and land use spatial distribution, and the relationship between them; movement patterns; social and cognitive aspects of urban environment; environmental justice; the implications of urban planning approaches on urban morphology, mobility and social division.

 

 

 

0691-3899-01
 מים וסביבה
 Water and Environment
פרופ אבישר דרורסמינר יד אבנר012 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ד'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר העוסק בנושא המים בהיבטיו הרב תחומיים ובעיקר תוך התייחסות להשפעות על הסביבה. איכות ותקנות מי שתייה, מאבק הגופים הירוקים, חוק המים היתרים ותקנות, חקלאות ומים, תעשייה ומים, זיהום נחלים, זיהום מי תהום, כלכלת מים, מים וגיאופוליטיקה, מים ותכנון הנדסי, המים והעיר, מים בעולם השלישי, משק המים והדורות הבאים ועוד. בתחילת הסמינר יינתן מבוא על הקשר בין מים וסביבה בהיבטים השונים וחשיבות המים כמשאב יחיד במינו והכרחי לקיום חיים. השיעור יתבסס על הצגת נושאים שונים ומיקרים מייצגים (על ידי הסטודנטים) ודיון קבוצתי.
The seminar will introduce multi-disciplinary topics related to the relationship of water with the environment. Each student will choose a topic to explore and present before the class. A final draft of a paper related to their topic will be written by each student as an exercise in scientific writing.

Bibliography:
Related papers and books.

Grade:
Presentation: 50%
Preparation of scientific paper draft: 50%

0691-4011-01
 תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
 Theories of urban planning and design
פרופ פורטוגלי יובלשיעור יד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  א'

0691-4110-01
 תרחישים לתחבורה וניידות בעתיד
 Scenarios for Future Mobility and Transport
ד"ר גבעוני משהשיעור ותיד אבנר104 ג'1400-1200 סמ'  ב'

תרחישים לתחבורה וניידות בעתיד – שו"ס 2 ש"ס

 

דרישת קדם: ניידות תחבורה וקיימות  

 

כיצד תיראה מערכת התחבורה בשנת 2050 ואיך ניתן בהווה לתכנן מערכת שכזו בהתחשב בחוסר הוודאות לגבי העתיד. תוך שימוש בלימודי עתיד (Future Studies) כבסיס המתודולגי, גישות שונות לעריכת תרחישים והפיכתם לתוכניות ביצוע בהווה יסקרו ויבוקרו. גישות שונות אלו (או אחת הגישות המועדפות) ייושמו על מנת לתאר תרחישים שונים של ניידות בישראל בשנת 2050 ומערכת התחבורה המתאימה לה.

 

הקורס יעסוק במקביל ב 1) גישות לפיתוח תרחישים, 2) ידע בסיסי בנושאי ניידות ותחבורה ו 3) בניית תרחישים לניידות ותחבורה בישראל בשנת 2050. החלק השלישי יתבצע בעיקרו ע"י הסטודנטים.

 

חלקו של הקורס יתנהל במסגרת של סדנא.

 

 

הערכה:

 

40% - עבודה מסכמת

 

60% - תרגילים

Scenarios for future mobility and transport

 

How will and should the transport system look like in 2050 and how can we plan for such a system given the level of uncertainty about the future. Based on Future-studies as the methodological foundation, various approaches for the development of scenarios and turning them into policy actions will be covered and criticized. One of these approaches will be applied in order to develop scenarios for mobility in Israel in 2050 and the transport system stemming from each scenario.

 

The course will focus in parallel on 1) approaches for developing scenarios, 2) basic knowledge in mobility and transport and 3) scenario building for mobility in Israel in 2050. The third part will be done by the students. Part of the course will take the form of a workshop.

 

 

 

Assessment: 40% - Final report 60% exercises

 

 

 

0691-4117-01
 חידושים במודלים גיאוגרפיים
 Innovations in Geographic Models
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר012 ג'1400-1200 סמ'  א'
Advances in Geographic Modeling
Prof. Itzhak Benenson
דרישות קדם: קורס של שיטות מחקר כמותיות, קורס של מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 
חובות הקורס:
מתן הרצאות בכיתה לפי פרקי הספר, קראיה והצגה בכיתה של מאמרים בנושא של ספר, השתתפות בדיונים בכיתה.
 
 
The course aims at the graduate and PhD students, and is based on the recent book

 

Roger White, Guy Engelen and Inge Uljee

Modeling Cities and Regions as Complex Systems: From Theory to Planning Applications

MIT press, ISBN: 9780262029568, 344 pp, September 2015 

Cities and regions grow (or occasionally decline), and continuously transform themselves as they do so. This book describes the theory and practice of modeling the spatial dynamics of urban growth and transformation. As cities are complex, adaptive, self-organizing systems, the most appropriate modeling framework is one based on the theory of self-organizing systems—an approach already used in such fields as physics and ecology. The book presents a series of models, which are inherently spatial and computationally efficient. Most of them developed using cellular automata (CA). It also provides discussions of the theoretical, methodological, and philosophical issues that arise from the models. A case study illustrates the use of these models in urban and regional planning. Finally, the book presents a new, dynamic theory of urban spatial structure that emerges from the models and their applications.
The models are primarily land use models. More advanced ones also show the dynamics of population and economic activities and are integrated with models in economics, demography, and transportation. The result is a rich and realistic representation of the spatial dynamics of a variety of urban phenomena. The book is unique in its coverage of both the general issues associated with complex self-organizing systems and the specifics of designing and implementing models of such systems.
0691-4174-01
 אתגרים תכנוניים: הדינמיקה בין העיר לתעשייה בתחילת המאה ה-21
 Planning Challenges: The Dynamic between City and Industry
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ג'1200-1000 סמ'  ב'

אתגרים תכנוניים: הדינמיקה בין העיר לתעשייה בתחילת המאה ה-21

 

 

 

הקורס מתמקד ביחסים בין העיר לתעשייה בדגש על הפרספקטיבה מקומית-ישראלית. סביבות העבודה, התעשייה והייצור נבחנות בשתי רמות, של אזור התעשייה (המערכת) וסביבת העבודה (היחידה). המקרה הישראלי חושף תמונת מצב מורכבת: ריבוי אזורי תעשייה, לעתים סמוכים מאוד זה לזה, מתחרים אחד בשני ללא ראייה אסטרטגית כוללנית; חלוקה לא צודקת של המשאבים, אשר במסגרתה רשויות סמוכות לאזור התעשייה לא תמיד שותפות לרווחיו; התפשטות הבינוי בשטחים פתוחים ובזבוז משאבי קרקע; ובעיקר, תפיסה אוטונומית של אזור התעשייה והיעדר חיבור מרחבי, ניהולי או תפקודי בינו לבין המרקם העירוני. מתוך תמונת המצב המורכבת הזאת, מזהה הספר דפוסים חזרתיים ותצורות מרחביות שעל פיהם מתפתח הנוף התעשייתי בישראל. הקורס כולל בחינה תיאורטית ורעיונית של הנושא ותרגיל יישומי. 

 

 

תוכנית הקורס: 1. עיר ותעשייה:  פרספקטיבה היסטורית; 2. דילמות עכשוויות וקנה המידה המשתנה של התעשייה; 3. רעיונות וכלים: יחסי תעשייה עיר בתחילת המאה ה-21.

 

 

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים. דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].

 

 

קדם: שני קורסים בתכנון.

 

Planning Challenges:  The Dynamic between City and Industry in the 21st Century

 

 

In a time of dramatic shifts in the manufacturing sector -- from large industrial-scale production and design to small-scale distributed systems; from polluting and consumptive production to a clean and sustainable process; from a demand of unskilled labor to a growing need for a more educated and specialized workforce--cities will see new investment and increased employment opportunities. Yet, to reap these benefits will require a shift in our thinking about manufacturing and cities. Looking ahead, in the quest to makes cities competitive and resilient; the course is focusing on the following questions: What are the contemporary relationships between city and industry? What might the future relationships between city and industry look like? What physical planning and design strategies should cities pursue to retain, attract, and increase manufacturing activity?

 

 

The course focuses on the following themes: 1. City and Industry: historical perspective; 2. Contemporary Dilemmas and the changing scale of industry; 3. Ideas and Tools: the city-industry dynamic in the beginning of the 21st century.

 

 

0691-4175-01
 סוגיות בקיימות
 
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר012 ג'2000-1800 סמ'  ב'

שם הסמינר: סוגיות בקיימות (סמינר מ.א.)

 

ד"ר דניאל מישורי

 

סמ' ב', תשע"ו

 

שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א

 

 

טלפון: 054-6931122

 

דואל: D.Mishori@Gmail.Com

 

 

 

 

 

דרישות קדם: אין  

 

 

תיאור הקורס: 

 

הפרדיגמות המוקדמות של הדיון הסביבתי ושל אתיקה סביבתית התרכזו בנושאים הקשורים ליחס שבין האדם לטבע, לאזורי הבר ולבעלי חיים אחרים. התפתחות הדיון האקו-פילוסופי, ובכלל זה תפיסת הקיימות (sustainability), העמידה דווקא את הקשר סביבה-חברה במוקד הדיון. צדק סביבתי ושוויון חברתי, דמוקרטיה, זכויות אדם, זכויות הדורות הבאים, ועוד, נכנסו למוקד הדיון, וזאת, מבלי לוותר על העיסוק בשאלה כיצד נושאים אלו קשורים להגנה על ה"טבע" – שלל היצורים האחרים והמערכות האקולוגיות החולקים אתנו את העולם.

 

בכך, הופכת הסביבה לפריזמה דרכה ניתן להתבונן באופן ביקורתי במגוון רחב של סוגיות הקשורות לביקורת החברה, מערכת היחסים שבין האדם והטבע, הערכים והתרבות בכלל. כך משתלבים גם ביקורת סגנון-החיים העכשווי, תרבות הצריכה, הפרסום והגלובליזציה עם שאלות בדבר תפקידה של המדינה בעידן של תאגידים ומוסדות בינלאומיים חזקים, והשפעתם של אלה על הסביבה, הטבע והאדם.

 

ברקע הסמינר עומדת שאלת "מות הסביבתנות", הדיון בעקבות מה שנתפס ככישלון פוליטי-אסטרטגי של הקבוצות הירוקות בארה"ב, ודחיקתן למעמד של קבוצת אינטרס מצומצם. הניסיון להיחלץ מהכשלון-לכאורה של התנועה הסביבתית ופיתוח אלטרנטיבות יהווה ציר מרכזי בסמינר.  אלטרנטיבות כאלה כוללות אקולוגיזם רדיקלי (ירוק כהה) מחד, מושגים ורעיונות חברתיים חדשים (נחלת הכלל, degrowth, יוזמת הטרנזישן...), דיון על מזון וחקלאות, וניסיון לגייס ציבורים נוספים לסדר-היום של התנועה הסביבתית (למשל ארגוני עובדים). אלה מהווים חלק מהניסיון להגדיר ולהגדיר מחדש את המושג קיימות, כולל בהקשרים של תכנון וסביבה.

 

 

 

דרישות הקורס:

 

*נוכחות

 

*השתתפות פעילה במפגשים

 

*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה

 

*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור

 

*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר ע"פ הנחיות המרצה

 

 

 

0691-4184-01
 המרחב החברתי בעיר
 
פרופ שנל יצחקשיעור ותיד אבנר104 ד'1400-1200 סמ'  ב'
קבוצות חברתיות בעיר
 
פרופ' יצחק שנל
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
אוניברסיטת תל אביב
 
 

נושאי השיעור

 
 1. פתיחה: נושאי הדיון, חובות התלמידים
 
 1. אזורים חברתיים בעיר
·       שחר, א., הרשקוביץ, ש., שטיר, (1988) אזורים חברתיים בתל אביב, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, חוברתי, עע. 1-31.*
 

3.      שכונתי והפרדה מרחבית של קהילות עירוניות

·         שנל, י., גולדהבר, ר. (2001) הבניה חברתית של שכונות בתל-אביב-יפו,                       אופקים בגיאוגרפיה. 53. עע. 41-58. *
 
·         שלהב, י. 1989 השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים, עיר ואזור, 19-20. עע. 28-50.
 

4.     יצורם של מרחבי יומיום בעיר

·         Soja, E. W. 1999 Thirdspace: Expanding the Scope of the Geographical Imagination in Massey, D., Allen, J., Sarre, P. (Eds.) Human Geography Today, Polity Press: New York.*
·         דה סרטו, מ. 2012 המצאת היומיום, רסלינג: תל אביב. חלק 3: פרקטיקות של מרחב עע. 205-243.
 

5.     זהות ומבנה המרחב החברתי בעיר

· אורבניזם (זימל, פארק וווירת) רסלינג: תל אביב.*
 
·       Buttimer, A. (1988) social Space in Buttimer, A., Seamon, D. (Eds.) The Human Experience of Space and Place, St. Martin press: New York.
 
·       Schnell, I., Denan, M., Shaked, G. (2007) The Flaneur Between  Early-Modern Arcades and Late-Modern Shopping Malls, in Da Chuna, A., Matthey, L. (Eds.) La |Ville et L'urbain: Des Saviors Emergents. Press Polytechniques et Universitaires Romandes: Lausanne.
 
 
 
 
 
 

6.     השפעת תהליכי גלובליזציה על המרחב החברתי בעיר

·       קיפניס ,ב. 2011 תל אביב רבתי כעיר עולם: מוקד ברשת גלובאלית וראש ענק במרחב הישראלי, אצל קיפניס, ב. תל אביב יפו מפרבר גנים לעיר עולם, אוניברסיטת חיפה: חיפה.
·     באומן, ז. 2002 גלובליזציה ההיבט האנושי, הקיבוץ המאוחד: תל אביב.*
·       ויריליו, פ. 2006 המרחב הביקורתי, רסלינג: תל אביב.
 
 
 

7.     החזרה אל העיר והמעמד ותת המעמד החדש

·       שנל, י.,  גרייצר, א.  (1996) חוזרים לתל אביב, המרכז ללימודי העיר והאזור, הטכניון: חיפה.
·       Yuppies, Yuffies and the New Urban Order, Transactions Inst. Br. Geogr. 1989, Pp. 189-206.*
 
8.     גיבושם של מרחבים רשתיים
·     Castells, E. 2002 Local and Global: Cities in the Network Society, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93, 5, Pp. 548-558.*
 
·       Schnell, I. 2007 Sheinkin as a Place in the Globalizing City of Tel Aviv, Geojournal 69, 4. Pp.257-269.
·       Schnell, I., Schechter, M. 2011 Liminal places of memor(ies): The Etzel Meuseum in Tel Aviv, in Mierzejewska, L., Wdowicka, M. (Eds.) Contemporary Problems of Urban and Regional development, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznan.
·       שנל, י., איכילוב, מ. 2012 גינות כלבים כמקור ליצירת הון חברתי, חיות וסביבה, 45, עמ5-20.
·       ג'יימסון, פ. 2002 פוסטמודרניזם, רסלינג: תל אביב.
 
 
9.     אסקולת לוס אנג'לס של עיר פוסטמודרנית
·       Rocco, R. 1996 Latino Los Angeles, in Scott, A., Soja, E. W. (Eds.) The City
·       Nichols, W. J. 2011 The Los Angeles School: Difference, Politics, City, Inter. Jout. of Urban and Regional Research, 35, 1, Pp. 189-206. *
 
10.  מבנה המרחב החברתי בעיר בעידן גלובאלי
 
Schnell, I., Benjamini, Y. (2005) Globalisation and the Structure of Urban Social Space: The Lesson from Tel Aviv, Urban Studies, 42, 13, Pp. 1-22.*
Goldhaber R., Schnell, I. 2007 A model of multidimensional segregation: the case of the Arabs in Tel-Aviv-Jaffa, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98, 5. Pp. 603-620.
 
0691-4186-01
 סוגית בזיהום מים- מקורות, תהליכים ומגנונים
 
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר013 ב'1600-1400 סמ'  א'

סוגיות בזיהום מיםמקורות, תהליכים ומנגנונים

 

במסגרת הקורס נלמד בפירוט את מקורות זיהום המים הקיימים, נתמקד בהבנת תהליכים ומנגנוני הזיהום השונים במקורות מים שונים החל ממי שפכים דרך מים עיליים ועד מי תהום.
0691-4244-01
 ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
 Topological Analysis of Geographic System
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ג'1200-1000 סמ'  א'
ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית / תשע"ו
 
                           Topological analysis of geographic system
 
 
הקורס נועד לאפשר היכרות עם הגישה המערכתית-מבנית ועם שיטות ומדדים לניתוח טופולוגי של מערכות גיאוגרפיות. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), תחביר המרחב (space syntax) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח טופולוגי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי  עם דגש על ייצוג טופולוגי וויזואלי הרלוונטי להתנהגות מרחבית.
 
דרך הלימוד: החומר הנלמד ייושם בתירגול במעבדה.
 
דרישות קדם: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי א'
חובות הקורס: הגשת תרגילים והצגת רפרט בכיתה (40% מהציון הסופי); הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון הסופי).

Topological analysis of geographic system

 

 

The course review and discuss system and structural approaches, methods and measures for topological analysis of geographic system. The course includes the following subjects: Graph theory and network analysis, small world and scale-free networks, multidimensional chain of connectivity and space syntax methodology. The student will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks and with respect to topological and visual representations which are relevant for spatial behavior.

 

 

0691-4266-01
 ניידות תחבורה וקיימות
 Mobility, Transport and Sustainability
ד"ר גבעוני משהשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  א'

ניידות תחבורה וקיימות  שו"ס –2 ש"ס

 

התחבורה הינה מרכיב הקיים בכמעט בכל פעילות חברתית וכלכלית שבה אנו לוקחים חלק, והיא גם תוצאה של פעילות כזו. בשל כך, ניתן לדמות את  מערכת התחבורה למערכת הדם של החברה. מערכת התחבורה מעצבת את הניידות של החברה ובו בזמן הניידות של החברה (במרחב, בזמן אך גם בהיבטים חברתיים וכלכליים) מעצבת את הביקושים לתחבורה ולכן גם את מערכת התחבורה עצמה. מערכת היחסים המורכבת בין תחבורה וניידות נמצאת כיום באיזון הנוגד את עקרונות הקיימות. מצב זה ניתן להגדיר כ"ניידות רבת-פחמן" והוא הופך את המעבר ל"ניידות דלת- פחמן" כמטרת מדיניות מספר אחת אשר לה השלכות רחבות גם מעבר למערכת התחבורה.

 

הקורס "ניידות תחבורה וקיימות" יידון במרכיבים השונים של מערכת הניידות והתחבורה על מנת להבין את הגורמים וההשלכות של ניידות רבת-פחמן וכדי לנסות לקדם את המעבר לניידות דלת-פחמן. הקורס מבוסס על קריאת חומר רקע לפני כל שיעור ודיון עליו בכיתה. כמו כן יכלול הקורס השתתפות אקטיבית של התלמידים בצורת מצגות וכתיבת חוות דעת בנושאים הקשורים לחומר הנלמד. בסיום הקורס יצטרך כל תלמיד לכתוב חיבור על נושא נבחר הקשור לאחד האספקטים שנלמדו בקורס.

 

 

הערכה:

 

20% - נוכחות, השתתפות בכיתה, הגשת תרגילים (בזמן)

 

30% - כתיבת Book review

 

50% - עבודת רפרט בנושא נבחר

 

 

Mobility, Transport and Sustainability

 

Transport is an element in almost every social and economic activity we take part in and is the result of such activity. For this reason, the transport system can be seen as the blood system of our society. The transport system shapes society’s mobility and at the same time the mobility of society (in space and time, but also in social and economic terms) shapes the demand for transport and hence the transport system. The complex relationship between transport and mobility is currently at a state that contradicts the principles of sustainability. This state can be termed “high-carbon mobility” and it makes the transition to “low-carbon mobility” a primary policy goal that its importance and implications are wider and beyond the transport system itself. The course "transport, mobility and sustainability" will discuss in turn the various elements of the mobility and transport system in order to understand the causes and consequences of high-carbon mobility and in order to promote the transition to low-carbon mobility. The course is based on reading background material before each lecture and discussing it then in class. The course also includes active participation of the students in the form of presentations and writing short opinion columns on matters related to the course. At the end of the course each student will have to write an essay on a selected topic related to the course.

 

 

Assessment:

 

50% - Writing an essay on a selected topic (Referat)

 

30% - Writing a book review

 

20% - Attendance, participation and submission of course work (on time)

 

 

 

 

 

0691-4288-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
פרופ בננסון יצחקקולוקויויד אבנר120 ג'1600-1400 סמ'  א'
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
תכנית הרצאות הסמינר המחלקתי בסמסטר א' תשע"ו – אולם 120 (ימי ג' 16-14)
מרכז הסמינר: פרופ' יצחק בננסון
תאריך
(ימי ג' 16-14)
שם המרצה
נושא ההרצאה
27.10.15
 
פרופ' יצחק בננסון,
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אונ' ת"א,
ד"ר ערן בן אליא,
החוג לגיאוגרפיה אונ' בן גוריון
"ממציאות למציאות מדומה ובחזרה"
10.11.15
 
ד"ר נורית אלפסי,
החוג לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי,
אוניברסיטת בן גוריון
"עידן חדש-ישן: קודים וכללים מופשטים ככלי להסדרת תכנון"
24.11.15
 
גב' מרינה טוגר, הטכניון
"טבע עירוני: סקרי שטח ומודל כניסה של חזירי בר לעיר חיפה"
8.12.15
 
פרופ' מקסים שושני,
היח' להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה
הטכניון
 
"יעילות השימוש במים, ביו-מסה של שיחים, שינויים במשקעים והיווצרות של רצועות סף לאורך גרדיאנט אקלימי"
Pattern Water Use Efficiency, shrublands biomass, rainfall changes and the formation of threshold zones along climatic gradient
22.12.15
 
פרופ' דרור אבישר,
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,
אוניברסיטת ת"א
"טיפול בחומרים כימותרפיים בתהליכי חמצון מתקדמים"
5.1.16
 
יוני אלמגור, ביה"ח איכילוב
 
"סוף עידן האנטיביוטיקה?
דינאמיקה של התפשטות עמידות לאנטיביוטיקה"
 
0691-4334-01
 אפידמיולוגיה סביבתית
 Spatial epidemiology
מר הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר115 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס:              אפידמיולוגיה מרחבית

 

 

שם באנגלית:   Spatial epidemiology

 

 

מס' קורס::      06912433401

 

 

רמה:                   קורס לתואר שני

 

 

מבנה הקורס:  שיעור והרצאה עם דיון

 

 

היקף:                 2  שעות סמסטריאליות

 

 

מרצה:                 פרופ' מיכה הופ

 

 

 

 

מטרות הקורס:

 

 

הקורס ממוקד בקשרים נצפים בין מרחב (חברתי ופיזי) ובין מחלות בעולם המודרני;  מלמד שיטות וכלי מחקר אפידמיולוגיים;  ומסביר כיצד משלבים בהם שיטות מגיאוגראפיה.

 

 

 

 

הדגש העיקרי יהיה על המחלות הכרוניות של הזמן החדש [מחלות לב, סינדרום מטאבולי וסרטן] אבל יסקרו בו גם מחלות מדבקות ומגפתיות שמשמעותיות בארצות מפותחות כמו שפעת חזירים ועופות, סארס, איידס, BSE ועוד.

 

 

 

 

קהל יעד ודרישות קדם:

 

 

הקורס מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני.  יתקבלו גם תמידי תואר ראשון שסיימו את הקורס בגיאוגראפיה רפואית בציון של 90 ומעלה (קורס 0691247701).

 

 

 

 

תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות)

 

 

מבוא וחזרה:  (שבוע  1-3)

 

 

1.          סקירה הסטורית של התפתחות "החשיבה הסיבתית" באפידמיולוגיה.

 

 

2.          חזרה קצרה על כלים ומושגים באיפדימיולוגיה

 

 

§    תחלואה morbidity  ותמותה mortality

 

 

§    המצאות prevalence  והתארעות Incidence

 

 

§    מדדי סיכון:  risk ratios; relative risk

 

 

§    סיכון תורם:  attributable risk

 

 

3.          חזרה קצרה על קשרי מחלה - מרחב: 

 

 

§    קשרי מחלה-מרחב,  

 

 

§    תנועת מחלות במרחב

 

 

§    מחזוריות של מחלות,

 

 

אפידמיולוגיה גיאוגראפית של מחלות בעולם מודרני (שבוע  4-14)

 

 

4.          ההתפתחות ההסטוריות של תחלואה כרונית:  (שבוע 3-4)

 

 

§    השפעות של תוחלת חיים על תחלואה ונפיצות מחלות

 

 

§    שינויים בהגדרת מושג המחלה:  מחלות מדבקות ומחלות כרוניות, דומה ושונה

 

 

§    התפתחותן של מחלות שפע:  (סכרת, מחלות לב)

 

 

§    התפתחותן של מחלות חשיפה:  (סרטן)

 

 

§    התפתחותן של מחלות חדשות:  (אלצהיימר, איידס, פרה משוגעת)

 

 


 

 

5.          אפידמיולוגיה של מחלות לב (5-6)

 

 

§    הבדלים מרחביים בהתארעות מחלות לב

 

 

§    גורמי סיכון למחלות לב – מודלים רב משתניים, סיכון יחסי, סיכון מצטבר, סינרגיזם, סיכון נתרם

 

 

6.          אפידמיולוגיה של הסינדרום מטאבולי  (7-8)

 

 

§    מגיפת ההשמנה, שומני דם, סכרת - מדדים אפידמיולוגיים של היארעות והמצאות

 

 

§    מודלים חברתיים רב משתניים של התפתחות הסינדרום המטאבולי

 

 

§    מודלים מרחביים לניתוח סיכוני השמנה וסכרת

 

 

§    שיטות אפידמיולוגיות בסינון לסיכונים

 

 

7.          אפידמיולוגיה של סרטן שד (שבועות 9-10))

 

 

§    מדדים אפידמיולוגיים של היארעות, התפתאות והמצאות סרטן שד

 

 

§    אפידמיולוגיה של סינון לאיתור סרטן שד: שיטות, פיענוח והערכה

 

 

8.          אפידמיולוגיה של עישון וסרטן ריאות (שבוע 11))

 

 

§    איך בודקים אם עישון גורם לסרטן ריאות

 

 

§    האם הפסקת עישון משנה סיכון לאורך זמן  -  קוהורטות וסיכון אישי

 

 

9.          אפידמיולוגיה של סיכונים סביבתיים:  ( שבוע 12)

 

 

§    האם צלילה בקישון גורמת לסרטן

 

 

§    האם טלפונים סלולאריים גורמים נזקים

 

 

§    שיטות מחקר לזיהוי סיכונים סביתיים

 

 

10.       האפידמיולוגיה של BSE ו CJD   (מחלת הפרה המשוגעת);  ושל SARS:  ( שבוע 13)

 

 

§    מעבר מחלות בין מינים שונים

 

 

§    פוליטיקה ואינטרסים כלכליים כגורמי סיכון – פרספקטיבות קצרות וארוכות טווח

 

 

11.       האפידמילוגיה של HIV : ( שבוע 14)

 

 

§    הראשוניות של מחלות מין בהסטוריה האנושית

 

 

§    פוליטיקה גלובאלית והשפעתה על התפשטות מחלות

 

 

 

 

קריאה:

 

 

1. קריאה של מצגות ומאמרים שישלחו לתלמידים במייל כל שבוע

 

 

2. ספר יסוד באפידמיולוגיה, שישלח לתלמידים במייל.

 

 

4.  מידע רקע על מחלות באתרים מרכזיים:MEDLINE  CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;

 

 

 

 

מטלות:               השתתפות בשיעורים, קריאה

 

 

בחינה וציון הסופי:     מבחן בית.

 

 

0691-4360-01
 התנהגות מרחבית בסביבה עירונית
 Spatial behavior in urban environment
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  ב'

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית / תשע"ו

 

Spatial behavior in urban environment

 

 

הקורס מתרכז בשאלה: כיצד תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה (מורפולוגיה עירונית), משפיעים על האופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ועל התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה, דפוסי תנועה של הולכי רגל וכלי רכב, תאונות דרכים, התהוות מערך שימושי קרקע, צמיחה של אזורי תפקוד, היבדלות חברתית ופשע בעיר.

 

 

דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בהתבסס על קריאת מאמרים. חלקו השני יתרכז בהצגת תופעות נבחרות של התנהגות מרחבית בעיר בהשתתפות הסטודנטים.

 

 

 דרישות קדם: ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית

 

 

חובות הקורס: השתתפות בדיון בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)

 

 

Spatial behavior in urban environment

 

This course deals with the question of how aspects of spatial behavior of people in cites - perception and cognitive spatial representation - are related to urban morphology and the properties of the urban environment. The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discuss with respect to the following domains: wayfinding, selection of movement routes, pedestrian and vehicles movement patterns, accidents risk, land use patterns, emergence of retail centers, social segregation and crime in the city.

 

 

0691-4362-01
 סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים
 Issues in Water and Wastewater Treatment
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ב'1800-1600 סמ'  ב'

סוגיות בזיהום מיםמקורות, תהליכים ומנגנונים Issues in water contamination- sources and processes

 

במסגרת הקורס נלמד בפירוט את מקורות זיהום המים הקיימים, נתמקד בהבנת תהליכים ומנגנוני הזיהום השונים במקורות מים שונים החל ממי שפכים דרך מים עיליים ועד מי תהום.

 

דרישות קדם: אין

 

חובות הקורס: השתתפות בהרצאות ומבחן

 

This course is designed for graduate’s students to learn the fundamentals of water contamination sources and processes (e.g. causes, specific water pollutants, and point and nonpoint pollution sources, physical, chemical, and biological agents of environmental contamination) and surface and groundwater water quality issues

 

Prerequisite: None
0691-4366-01
 נחלת הכלל
 The Commons
ד"ר מישורי דניאלשיעור ותיד אבנר012 ג'2000-1800 סמ'  א'
שם הסמינר: נחלת הכלל (סמינר מ.א.)
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ו
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
 
טלפון: 054-6931122
 
 
 
 
דרישות קדם: אין  
 
תיאור הקורס: 
אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי הוא נחלת הכלל (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף. תופעה זו כונתה ע"י הרדין "הטרגדיה של נחלת הכלל". הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure). מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל.  הקורס מתחקה גם אחר הקשרים המושגיים הנוצרים כיום בין סוגיות "סביבתיות" לבין דילמות "טכנולוגיות", תרבותיות וחברתיות, המתגלמות במושגים 'נחלת הכלל', 'גידור', במיוחד בסוגיות הכרוכות במשאבים רוחניים, ידע ותרבות דיגיטאלית, וכן בדרישה לכינון-מחדש או השבה של זכויות הציבור (reclaiming). כמו כן יידונו סוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של תחרות וכלכלת שוק.
 
 
דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר, ע"פ הנחיות המרצה
 
 

Daniel Mishori

 

The Commons

 

 

Course Description:

 

One of the most important and prolific concepts in environmental social discourse today is the commons. This concept provides new framework for environmental justice, and is an attempt to redraw the map of relationships between the market economy, society and environment. This concept first appeared in the environmental discourse as an answer to the question regarding the source of the ecological crisis. Biologist Garrett Hardin argued that the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as a shared resource. This phenomenon has been called by Hardin, "The tragedy of the commons". Proposals to "solve" the tragedy through privatization were described by critics and historians as creating another "tragedy": enclosure. These concepts -- the commons and enclosure – became also key concepts in the discourse of copyright and intellectual property in the digital and intellectual domains of the Internet, regarding "open source" and "free" software, copyrights, patents, scientific research, and more. Major emphasis will be given to issues related to public space and natural resources. The course will address recent examples of social-environmental struggles in Israel .

 

 

0691-4399-01
 פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר
 
פרופ אומר יצחקפרוייקט יד אבנר012 ג'1400-1000 סמ'  ב'

פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר / תשע"ו

 

Emergence of functional areas in the city

 

 

לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה לתפקוד העיר בנושאים מגוונים כגון חברה, כלכלה תחבורה ואיכות הסביבה. הפרויקט היישומי עוסק בקשר שבין הסביבה העירונית הבנויה והתנועה (לא-מוטורית ומוטורית) בתוכה להתהוות אזורים גיאוגרפים חברתיים ותפקודיים. הניסיונות להבין קשר זה מהווים חלק מהותי בשיח ובפרקטיקה התכנונית. מטרת הקורס להתנסות ביישום ידע ודרכי חקירה העוסקות בקשר שבין הסביבה העירונית להתנהגות מרחבית בפרויקט תכנון. 

 

בשנת הלימודית תשע"ו ייערך הפרויקט היישומי בשכונת נווה שאנן בתל אביב, ויתרכז ביחס שבין האוכלוסייה הוותיקה לאוכלוסיית העובדים הזרים וזאת בהקשר לתכונות המורפולוגיות של השכונה, למרחבים הציבוריים בתוכה, ולחיבור המורפולוגי וחברתי-התפקודי שלה עם סביבתה הגיאוגרפית. הפרויקט ייעשה בשיתוף עם צוות חדשנות עירוני של עיריית תל אביב-יפו.

 

דרישות קדם: התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

 

חובות הקורס: השתתפות במטלות מחקר משותפות בכיתה ובעבודת שטח ( 50% מהציון); הגשת עבודת גמר משותפת ואישית (50%)

 

Emergence of functional areas in the city

 

In light of the importance of the built environment’s properties for the function of cities in many domains (e.g. society, economy, transportation and environmental quality), this course deals with the relationship between the properties of the urban environment and the formation of social and functional areas. These issues are central in the current planning discourse. The aim of the course is to implement knowledge and spatial analysis methods in this respect. The planning project will be conducted in Neve Sha’anan neighbourhood in Tel Aviv with focus on the relation between social segregation, public spaces and urban morphology at different urban scales.

 

0691-4426-01
 ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק
 Remote Sensing‏ To Monitor Air Pollution
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר115 ב'2000-1800 סמ'  א'

חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר

 

 

REMOTE SENSING TO MONITOR AIR POLLUTION

 

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

 

 

 

מטרת הקורס ללמוד על מקורות זיהום אוויר, מאפייני זיהום אוויר ומעברם באטמוספרה. לחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר. כמו כן לפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים להערכת אירוסולים אטמוספריים והקשרם לחלקיקים עדינים בקוטר 2.5/ 10 מיקרון, חיישנים מסוג MODIS, .GOES,MISR,OMI, CALIPSO השפעת שינויי אקלים על זיהום אוויר, אלגוריתמים לניטור גזים אטמוספרים, מאגרי איסוף נתונים, רשת AERONET.

 

 

 

 

דרישות הקורס: קורס מבוא לחישה מרחוק- קורס חובה. הקורס בנוי מהרצאות, תרגילי בית, ומספר תרגילי מחשב. כמו כן, כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה זו תסוכם ותוגש למרצה בסוף הקורס. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

 

 

 

 

 

 

 Course objectives: Learn about air pollution sources, pollutant properties, transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to monitor air pollution including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors like MODIS, MISR, GOES, OMI, CALIPSO, the relationship/connection between satellite aerosol retrievals and ground observations of particulate matter (PM2.5/PM10), impact of climate change on air pollution, algorithms to monitor gaseous pollution from space, ground monitoring sites AERONET.

 

 

Lab and Homework

 

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 

 

Book references:

 

Remote Sensing of the Atmosphere from Space. Authors: Kokhanovsky, Alexander A., de Leeuw, Gerrit

 

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

Journal references:

 

Atmospheric Chemistry and Physics

 

Atmospheric Measurement techniques

 

Remote Sensing of Environment

 

GRL

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

Online reading:

 

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

 

0691-4433-01
 אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א' - ההיבט הגלובלי
 Severe Weather Events & Their Environmental Implications
פרופ סערוני הדסשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  א'

אוניברסיטת תל-אביב

 

 

החוג  לגיאוגרפיה ולסביבת האדם                                                                                                    תשע"ו

 

 

 

 

אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א' 

 

 

מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

 

 

פרופ' הדס סערוני

 

 

 

הקדמה              

 

 

אירועים קיצוניים בקני מידה שונים של זמן ומרחב – הדגמה

 

 

מושגי יסוד

 

 

המשתנים המעורבים

 

 

ההקשר הסביבתי של אירועים קיצוניים ובעייתיות ההערכה העתידית של פגיעות (Vulnerability)

 

 

ניתוח סיכונים סביבתיים – בעיות ואתגרים ("Lost in translation")   

 

 

 

 

מתודולוגיות

 

 

שיטות להגדרת הקצנה ומגבלותיהן

 

 

ניתוח תופעות אטמוספיריות

 

 

חיזוי מטאורולוגי: המרכיבים הסינופטיים, השפעות אזוריות ומקומיות, השפעות גיאוגרפיות וסביבתיות

 

 

חיזוי  אקלימי: מהו, והאם מתמודד עם חיזוי הקצנה ואירועי מזג אוויר קיצוניים?

 

 

היבט אי הוודאות (Uncertainty) בחיזוי מטאורולוגי ובחיזוי אקלימי

 

 

 מגמות עתידיות בשינוי אל מול הקצנה אקלימית והקשרן להיבטים סביבתיים – הרמה הגלובלית

 

משתנים אקלימיים (קרינה, טמפרטורה, גלי חום וקור, משקעים, התאדות)

 

השלכות על בצורות וסערות

 

שינויים בקרחונים (CRYOSPHERE)

 

שינויים במערכת ההידרולוגית: מים עיליים ותחתיים, צירקולציה אוקיאנית, זמינות מים מפלס הים

 

השלכות על אזורי חוף ודלתאות

 

חקלאות, מזון ואקוסיסטמה

 

בריאות ואפידמיולוגיה

 

היבטים כלכליים

 

 

 

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים

 

 

ציון הקורס: עבודה סופית (60%)  השתתפות פעילה (20%) עבודות (20%)

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימה ביבליוגרפית לקורס אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א' 

 

 

מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

 

 

פרופ' הדס סערוני

 

פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס, ירושלים, 323 עמ'

 

 

Baccini et al. (2011) Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths under different weather scenarios, J. Epidemiol. Community Health, 65(1), 64-70.

 

 

Baldi, M., Dalu, G., Maracchi, G., Pasqui, M. and Cesarone, F. (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.

 

 

Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224

 

 

Beniston, M. and Stephenson, D.B. (2004) Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change, 44, 1-9.

 

 

Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge Univ. Press.

 

 

Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1

 

 

Doswell, C. A. (2001) Severe Convective Storms. Meteorological monographs (American Meteorological Society), no. 50.

 

 

Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.

 

 

Fussel, H.M., Klein, R.J.T. (2006) Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking, Climatic Change,75(3), 301-329

 

 

Hardy, J. (2004) Climate Change-Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons 260 p.

 

 

IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.ipcc.ch/

 

 

Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.

 

Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)

 

 

Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  

 

 

Malamud, B.D. and Petley, D. (2009) Lost in translation, Public Service Review: Science and Technologye, 2, 164-169

 

 

Meehl, G. and Tebaldi, C. (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.

 

 

O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.

 

 

Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, 46, 473-483.

 

 

Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, USA.  

 

 

Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.

 

 

Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.

 

 

Rahmstorf, S. and Coumou, D. (2011) Increase of extreme events in a warming world. PNAS, 108 (44), 17905–17909

 

 

Rahmstorf, S., Cazenave, A., Church, J.A., Hansen, J.E., Keeling, R.F., Parker, D.E. and Somervillee, R.C. (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709

 

 

Turco, R. P. (2002) Earth Under Siege: From Air Pollution to Global Change. Oxford Univ. Press.

 

 

Turner et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 100, 14, 8074–8079.

 

 

Watson, R.T., Patz, J., , Gubler, D.J.,Parson, E.A. and Vincent, J.H. (2005) Environmental health implications of global climate change, J. Environ. Monit., 7, 834-843

 

 

Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, Boston, USA. 

 

 

 

 

Extreme weather events and their environmental implications - Global perspective

 

(0691.4433.01)

 

Prof. Hadas Saaroni

 

 

Syllabi

 

The course combines the climate and environmental aspects of extreme events on the global perspective. First, it focuses on methodologies for defining extreme events (e.g., temperatures, precipitation, wind, cyclones etc.) thresholds, statistical methods for analyzing variations and trends and development of future scenarios. Secondly, vulnerability and environmental implications are studied such as the cryosphere, sea level, hydrological cycle, flooding, agriculture water and food, health and socio-economic aspects.

 

Course topics include:

 

1.     Definitions of extreme events: methodologies and difficulties

 

2.     Climate forecasting and weather forecasting – what is between them?

 

3.     Global perspective of climate extremity: past and future

 

4.     Uncertainties, confidence levels etc.

 

5.     Vulnerability –observations and future scenarios for exemplified environmental aspects

 

6.     'Lost in Translation' – difficulties and challenges in  natural hazards research

 

7.     Adaptation: evaluations and recommendations

 

 

Bibliography

 

1.     Baccini et al. (2011) Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths under different weather scenarios, J. Epidemiol. Community Health, 65(1), 64-70.

 

2.     Baldi, M., Dalu, G., Maracchi, G., Pasqui, M. and Cesarone, F. (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.

 

3.     Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224

 

4.     Beniston, M. and Stephenson, D.B. (2004) Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change, 44, 1-9.

 

5.     Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge Univ. Press.

 

6.     Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1

 

7.     Doswell, C. A. (2001) Severe Convective Storms. Meteorological monographs (American Meteorological Society), no. 50.

 

8.     Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.

 

9.     Fussel, H.M., Klein, R.J.T. (2006) Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking, Climatic Change,75(3), 301-329

 

10.  Hardy, J. (2004) Climate Change-Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons 260 p.

 

11.  IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.ipcc.ch/

 

12.  Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.

 

13.  Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)

 

14.  Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  

 

15.  Malamud, B.D. and Petley, D. (2009) Lost in translation, Public Service Review: Science and Technologye, 2, 164-169

 

16.  Meehl, G. and Tebaldi, C. (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.

 

17.  O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.

 

18.  Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, 46, 473-483.

 

19.  Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, USA.  

 

20.  Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.

 

21.  Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.

 

22.  Rahmstorf, S. and Coumou, D. (2011) Increase of extreme events in a warming world. PNAS, 108 (44), 17905–17909

 

23.  Rahmstorf, S., Cazenave, A., Church, J.A., Hansen, J.E., Keeling, R.F., Parker, D.E. and Somervillee, R.C. (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709

 

24.  Turco, R. P. (2002) Earth Under Siege: From Air Pollution to Global Change. Oxford Univ. Press.

 

25.  Turner et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 100, 14, 8074–8079.

 

26.  Watson, R.T., Patz, J., , Gubler, D.J.,Parson, E.A. and Vincent, J.H. (2005) Environmental health implications of global climate change, J. Environ. Monit., 7, 834-843

 

27.  Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, Boston, USA.

 

28. 

 

 

Prerequisite:

 

Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)

 

0691-4434-01
 תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה
 Remote Sensing and Photo Processing
ד"ר ברוק אנהשיעור ותיד אבנר227 ב'1400-1300 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר227 ב'1800-1600 סמ'  א'

 

 

אוניברסיטת תל-אביב

 

תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה

 

(תאר 2(

 

יום ב' 16:00-18:00 סמסטר א'

 

 

ד"ר אנה ברוק

 

 

קורס זה הנו קורס מתקדם  בחישה מרחוק ונועד להרחיב את הידע והמיומונות הפרקטית בעיבוד דיגיטלי של נתוני חישה מרחוק לניטור הסביבה. הקורס נועד לתלמידים בעלי רקע בחישה מרחוק (סיימו קורס "מבוא לחישה מרחוק" או שווה ערך בתאום עם המרצה) הנועד להקנות ידע פיזיקלי מתקדם לנושא החישה מרחוק בכלל ולחישה מרחוק אופטית בפרט. הקורס  נועד להכשיר את התלמידים לעבודה בסיסית עם נתוני חישה מרחוק למחקר וכן להכשיר את בתלמידים לקורסים נוספים מתקדמים (חישה מרחוק היפרספקטרלית). הקורס איננו מאפשר התמחות עתידית או עבודה בתחום ולשם כך נדרש להשלים את קורסי ההמשך אשר מקנים לסטודנט בסיס  רחב ומוצק להקלט במעגל העבודה והמחקר.  נושאי הלימוד המרכזיים: קרינה אלקטרומגנטית, חלונות אטמוספירים, אופטיקה של חישנים, מבנה בסיסי של חישנים (אופטיקה ואלקטרוניקה), פלטפורמות לחיישנים, סידור מרחבי של נתונים והכנתם לניתוח, ניתוח על בסיס צבע, הדגשת עצמים קרקעיים, סינון, טביעת אצבע ספקטרלית של עצמים ויכולת זיהויים בהדמאה, אנליזות סטטיסטיות בהדגמות נבחרות בניטור הסביבה. בקורס יערכו הדגמות ותרגילי מעבדה באמצעות  תכנת ENVI.

 

 

תרגילים ועבודות: חובה להגיש. תרגילים הדורשים עבודת מחשב יבוצעו בתאום.

 

מועד ההרצאה:

 

מועדי קבלה:

 

ציון סופי: תרגילים ועבודות 30%, מבחן סופי 70%.

 

 

ספרות עזר (בספרית החוג):

 

1) Satellite Remote Sensing, an Introduction, Ray Harris, 1987. Published by Routledge & Kegan Paul  220p.

 

2) Remote Sensing and Image Interpretation, Lillsand T.M. and Kiefer R.W. 1979. Published by John Wiley & Sons. 612p.

 

3) Remote Sensing and Image Interpretation, Lillsand T.M. and Kiefer R.W. 1994 (Third Edition)  Published by John Wiley & Sons. 750p

 

4) Manual of Remote Sensing (Parts I and II), Condit (Edt.), 1988. Published by the Photogrametric Engineerings Society.

 

5) Remote-Sensing, Principles and Interpretation, Sabin F. 1990, Published by W.H. Freeman & Company N.Y. 400P.

 

6)  Satellite Monitoring of the Earth. Szekielda K.H. 1988, published by  John Wiley & Sons 326p.

 

7)  Introductry Digital Image Processing A Recent Sensing Perspective,. Jeusen J.R. 1986  Published by Prentice-Hall 379p.

 

8) Remote Sensing for Resource Management , Johonnsen C.T. &  Samders J.L. 665p.

 

9) Remote Sensing Methods & Applications. Hord D.M. 1986. Published by Wiley Series in Remote Sensing, 362p.

 

10)  Terrain Analysis and Remote Sensing 1981, Townshend J.R.G. 1981. Published by George Allen & Unwun 232p.

 

11) Theory and Application of Optical Remote Sensing. Asror G. 1989. Published by Wiley Series in Remote Sensing 734p.

 

 

This is a continuation of the course “Introduction to Remote Sensing” (or its equivalent). It aims at expanding the student's knowledge about remote sensing in general and optical remote sensing in particular. The course will have both theoretical and practical parts and provides the basis for an advanced course in remote sensing such as hyperspectral remote sensing (see other syllabi).
The main topics: electromagnetic radiation, the Plank equation and its derivatives, atmospheric windows and shelters, sensor optics, sensor platforms, spatial and spectral arrangement of RS data, the eyes and the brain as analogues for optical remote sensing, preparation of raw data for analysis, radiometric and atmospheric calibrations, QA/QI of RS data, classification based on color composition and its statistical basis, spatial and spectral filtering, object enhancement, spectral finger prints, spectral-based classification, validation analysis, supervised and unsupervised classification, geometric correction, space programs, satellites and sensors, the economic impact of RS techniques.
The course will be followed by an active tutorial using ENVI software.

Prerequisite:
Introduction to Remote Sensing (or an equivalent)

Grade:
Exam: 70%
Exercises: 20%
Final project: 10%.


0691-4484-01
 התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים
 LAND RECLAMATION IN HILLY REGIONS IN THE LAND OF ISRAEL
ד"ר רון צבישיעור ותיד אבנר104 ג'1800-1600 סמ'  א'

 התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בארץ ישראל 06914484  ))  ד"ר צבי רון, שו"ס

 

LAND RECLAMATION IN HILLY REGIONS IN THE LAND OF ISRAEL

 

Dr. Zvi Ron

 

מטרת הקורס

 

לימוד הגורמים להתיישבות באזורים הרריים בארץ ישראל בתקופות ובתרבויות שונות.         הכרת תנאי המדרונות והתפתחות הקרקע ושימור הקרקע באזורים ההרריים. התהליכים הפיסיים המעצבים אותם.
ההתיישבות ושימושי הקרקע באזורים ההרריים בארץ ישראל. התערבות האדם בעיצוב נופי ההר בארץ ישראל ויחסי הגומלין שבין האדם לבין הנוף ההררי. הדגש יושם על הכשרת קרקע ופיתוח החקלאות באזורים הרריים – חקלאות המדרגות בהרי ארץ ישראל, בעבר: בחקלאות הקדומה והמסורתית ובהתיישבות היהודית החדשה בדורות האחרונים.
במסגרת הקורס נצא לסיור בנושאי חקלאות המדרגות ופיתוח מעיינות לחקלאות שלחין בהרי ירושלים.

 

נושאי הלימוד המרכזיים:

 

1.      אזורים הרריים בא"י כאזורים שוליים להתיישבות האדם והגורמים לראשית התיישבות האדם בהם. 
2. ראשיתה של ההתיישבות בהרים במרחבים מיוערים - ברוא היערות לצורכי פתוח חקלאות והשפעתו על סחיפת הקרקע.
3. ראשית הדרוג החקלאי: הכשרת הקרקע במדרונות והתפתחות תרבות המדרגות החקלאיות, הטרסות, כפתרון יעיל למניעת סחיפה וליצירת תנאים המאפשרים קיום חקלאות יציבה במדרונות ההרים.
4. קצב היווצרות קרקע ומידת סחיפתה במדרונות ההרים בארץ ישראל. מקור הקרקע במדרגות החקלאיות.
5. סוגי המדרגות החקלאיות ושיטות הכשרתן: מדרגות בעל ומדרגות שלחין. מדרגות בנויות ומדרגות חצובות: מבנה המדרגות החקלאיות לסוגיהן ולחלקיהן ותפקידן. 
6. טכנולוגיות של הכשרות קרקע קדומות , מסורתיות ומודרניות.
התפתחות המיכון להכשרת קרקע ולעיבוד חקלאי בחקלאות המודרנית בהר והשפעתו.
7. פתוח מעיינות לחקלאות שלחין בימי קדם ובחקלאות המסורתית.
8. חידוש ההתיישבות החקלאית היהודית והכשרת קרקע בהר בשלהי תקופת השלטון הטורקי ובתקופת המנדט הבריטי.
9. ההתיישבות החקלאית ופיתוח הכשרת קרקע וחקלאות נרחבים בחבלי ההר: בהרי ירושלים ובגליל מאז קום המדינה. תכנון שימושי קרקע חקלאיים בישובי חבל ההר.
10. תפוצת המדרגות החקלאיות בהרי א"י . הגורמים הפיסיים והתרבותיים המשפיעים על התפרוסת, הצפיפות והמערך של המדרגות החקלאיות. יחסי המיקום שבין היישובים לבין השטחים החקלאיים במרחב ההררי.
11. דעיכתה של החקלאות ושימושי הקרקע החקלאיים בחבלי ההר מאז שנות השבעים של המאה העשרים. נטישת מרבית השטחים החקלאיים. המעבר מהתיישבות חקלאית להתיישבות פרברית
. 

 

ביבליוגרפיה:

 

S. Gibson (1985), Investigating Jerusalem’s rural landscape, Levant 17, 144

 

RON, Z. (1966): Agricultural terraces in the Judean mountains, Israel Exploration Journal, Vol. 16:33-49, 111-22.

 

RON, Z. (1985): Development and management of irrigation systems in the mountain

 

regions of the Holy Land, Transactions of the Institute of British Geographers,

 

10:149-69.

 

RON, Z. (1986b): Ancient and Modern development of water resources in the Holy Land and the Israeli-Arab conflict - a reply, Transactions of the Institute of British Geographers, 11:360-369.

 

RON, Z. (1992): Qanat and spring flow tunnels in the Holy Land, from: D. Balland, editor, Lles eaux caches, Etudes geographiques sur les galeries drainantes suterraines réunies, publication du département de  l’Université de Paris – Sorbonne, pp.33 –35.

 

RON Z., 2006,   STONE HUTS AS BIOCLIMATIC SHELTERS IN MEDITERRANEAN REGION,  MERHAVIM,  STUDIES IN THE GEOGRAPHY OF ISRAEL AND THE MIDDLE EAST, VOL. 6, CLIMATE AND ANVIRONMENT, PP 117.- 144,  TEL AVIV UNIVERSITY, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND  THE HUMAN ANVIRONMENT AND THE ISRAEL METEOROLOGICAL ASSOCIATION 

 

- רון צ., 1977, התפוצה של המדרגות החקלאיות בהרי ירושלים, שמואלי א., וחבריו, עורכים, יהודה ושומרון, פרקים בגיאוגרפיה יישובית, כרך א', עמ' 210 – 229.

 

- רון צ., 1977, ניצול מעינות לחקלאות שלחין בהרי יהודה, שמואלי א., וחבריו, עורכים, יהודה ושומרון, פרקים בגיאוגרפיה יישובית, כרך א', עמ' 230 – 250.

 

- רון צ., 1968, בתיר, הכפר ומערכות מדרגות השלחין, טבע וארץ כרך י' עמ' 122 – 128, 133.

 

  

 

 

 

0691-4493-01
 היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (G
 Establishment of Geographic Information Systems
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר104 ד'1600-1400 סמ'  ב'
0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems
 
פרופ' יצחק בננסון
 
תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS
 
דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות
 
חובות הקורס:
1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.
 
תוכנית הקורס:
1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)
1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)
1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים
1.3.  שפת שאילתות SQL
2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות
2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS
2.2.  SQL מרחבי
2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים
2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג
3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI
 
ביבליוגרפיה:
1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983
2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015
3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993
עיתונים:
1.     Computers, Environment and Urban Systems
2.     International Journal of Geographical Information Systems
 
0691-4522-01
 חוקי תכנון ובניה: היבטיים משפטיים וכלכליים
 Planning and Construction Laws: Legal and Economic Aspects
ד"ר ברזילי בועזשיעור ותיד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  א'

אוניברסיטת תל-אביב

 

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

תכנון עירוני - סביבה, משפט וכלכלה

 

מרצה: ד"ר בועז ברזילי                 

 

דוא"ל: boazbar@012.net.il                                                                                 

 

ניתן בסמסטר א' שנה"ל תשע"ו

 

הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרוייקטים מיוחדים (כגון: תמ" א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, שימור מבנים). הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.

 

הקורס יתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון יעסוק בהכרת השחקנים ב"מגרש" התכנוני, הכוחות המשתתפים בהליך התכנוני (ועדות התכנון והליך התכנון) ושיתוף הציבור. החלק השני יעסוק במאזן האינטרסים של הכוחות המניעים את התכנון וההשפעות המרחביות (דוגמא - תכניות לשימור אתרים, תכניות מתאר ארציות נבחרות, תכניות רה-פרצלציה וכד'). החלק השלישי יתמקד בהכרת המסמכים הסטטוטוריים (תכנית בניין עיר, תקנון, תשריט, תכניות בינוי ועיצוב וכד'), הסטייה האפשרית מכוח החוק מהוראות התכנון (הקלות, שימושים חורגים וכד') והשלכות מרחביות. החלק הרביעי יעסוק בהיבטים כלכליים: העלות הציבורית של התכנון - החלוקה הלא שוויונית בין הנהנים מהתועלת הכלכלית של התכנון למשתתפים בנטל הכלכלי שלו. כיצד מאפשר החוק תוצאה כזו? ופרוייקטים מיוחדים שייבחרו (תמ"א 38 / שימור מבנים / פארקים לפי הנושא שיעמוד על סדר היום הציבורי בעת הקורס).

 

מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות והכנת עבודה. כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. סטודנט שלא יקרא וישלים את החומר לקראת השיעור שלאחריו יתקשה בהמשך.  

 

דרישות הקורס כוללות השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, הכנת עבודה ומבחן סופי. הקורס דורש ידע מוקדם בתיאוריות בתחום התכנון ולפיכך תנאי מוקדם לקורס זה הוא לפחות קורס אחד בתחום התכנון העירוני שייתכן שיילמד במקביל. 

 

הרכב הציון הסופי:

 

הגשת תרגילים כיתתיים  15%

 

בחינת סיום                                       85%

 

ספר הקורס:

 

ב . ברזילי , תכנון ובנוי עירוני - הלכות ויישומים מהדורה 11 - 2015 (הספר נמצא בספריית המחלקה לגיאוגרפיה במדף ספרים שמורים)

 

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה מעודכן למועד תחילת שנת הלימודים.

 

בתחילת הקורס תועבר רשימה של ספרות לקריאה משלימה לרבות פסקי דין עדכניים למועד זה.

 

תוכן הקורס:

 

תקנות שמאי המקרקעין קובעות סילבוס לנושא התכנון והבנייה כדלקמן (להלן סילבוס מחייב):

 

1.                העקרונות המשפטיים ביסודו של חוק התכנון והבנייה.

 

2.                מוסדות התכנון (הרכבם, סמכויותיהם, ודרכי פעולתם): המועצה הארצית, הועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה על סוגיהן, ועדות ערר מחוזיות, ועדות המשנה של הועדות השונות.

 

3.                ועדות ורשויות אחרות הפועלות על פי חוק התכנון והבנייה.

 

4.                התכנון הסטטוטורי (הסדיר) והדרכים לביצועו: התכניות השונות (לרבות תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת, תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, תשריט חלוקת קרקע).

 

5.                תכניות אחרות: תכנית אב, תכנית למבנני/מתחמי תכנון, תכנית בינוי, תכניות רקע לתכניות סטטוטוריות.

 

6.                תכנון נקודתי ותכנון מתארי (מחוזי או ארצי).

 

7.                נספחים בתכניות: לרבות, נספח תנועה/תחבורה וחנייה, נספח שמאי/כלכלי, נספח השפעה על הסביבה, נספח פרוגרמטי.

 

8.                שיתוף הציבור בהליכי התכנון: הליך פרסום התכנית, הפקדתה, שמיעת התנגדויות, ופרסומה למתן תוקף, ניגודי עניינים בהליכי התכנון ובמוסדות התכנון, איזון האינטרסים בין זכויות הפרט לאינטרס הציבורי בהליך התכנון.

 

9.                תכניות להתחדשות עירונית- "פינוי בינוי": שיקולים פיזיים, תכנוניים וכלכליים, חוק רישום שיכונים ציבוריים ( הוראות שעה ), התשכ"ד- 1964, מטרתו, התהליך בהכנת תכנית שיכון ציבורי ואישורה.

 

10.             שימור, תכנית שימור, התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה.

 

11.             הליכי רישוי" בקשה להיתר, הקלה ושימוש חורג, הקלות ושימושים חורגים – האיזון בין הגמישות לתכנון לבין הפגיעה בתכנון המתארי.

 

12.             עררים של תכניות והיתרים בפני ועדות ערר מחוזיות.

 

13.             פגיעה במקרקעין – פיצויים בגין נזקי תכנית: עקרונות לקביעת פיצויים נזקים שנגרמו על ידי התכנון, הליכי הגשת תביעות פיצויים ודרכי בירורה, שיקולים כלכליים בבחינת תכנית, כתבי שיפוי.

 

14.             התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה לרבות, היטל השבחה בגין אישור תכנית, הקלה ושימוש חורג על פי תכניות שונות ( תכנית מתאר, תכנית מפורטת, תכנית בניין, תכנית חלוקה ) לרבות תשריט ותקנות, קביעת תשלומי איזון לצורך איחוד וחלוקה מחדש, פטורים מהיטל השבחה- תנאים ומגבלות, תשלומים על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

 

15.             עבירות ועונשין לפי פרק י' בחוק התכנון והבנייה: היבטים כלכליים וחברתיים של עבירות הבנייה ומשמעותם הכלכלית.

 

16.             הגנה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה.

 

17.             דיור בר השגה.

 

18.             היבטים כלכליים בחוק התכנון והבנייה. יבחרו מקרים נבחרים. 

 

 

 

להלן חלוקת השיעורים, ייתכנו שינויים במהלך הקורס לפי העניין והנושאים שעל סדר היום הציבורי

 

 

שיעורים

 

מס' שעות

 

נושא

 

פרקים בספר הקורס

 

1-2

 

4 ש"א

 

עקרונות החוק, מוסדות תכנון ותכניות

 

מבוא + פרקים 1-3

 

3-4

 

4 ש"א

 

רה-פרצלציה והליכי אישור תכנית, הכרת המסמכים התכנוניים

 

פרקים 4-6

 

5-6

 

4 ש"א

 

רישוי, תשריטי חלוקה ואיחוד של קרקעות, גמישות תכנונית (הקלות ושימושים חורגים)

 

פרקים 7-11

 

7-8

 

4 ש"א

 

חלוקת הנטל הציבורי: הפקעת קרקעות וסעדים בגין נזקי תכנון

 

פרקים 12,14

 

9-12

 

4 ש"א

 

 מיסוי פעולות תכנון (היטלי השבחה), היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני: נושאים נבחרים  דגש על תכניות נושאיות בעלות השפעה על הנוף המרחבי

 

פרקים 13, 15

 

 

חוק התכנון והבנייה יהיה קריאת חובה.

 

 

התלמידים יופנו להשלמת קריאת חומר נוסף במאמרים ופסקי דין עדכניים לאותו המועד. 

 

0691-4625-01
 תכנון תואם אקלים וסביבה
 Methodology of Climatic Planning
פרופ פוצטר עודדשיעור יד אבנר013 ד'1800-1600 סמ'  א'

סילבוס הקורס מתודולוגיה של תכנון תואם אקלים וסביבה

פרופ' עודד פוצ'טר

 

 

 

מטרות הקורס:

 

 

לימוד חשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בשלבים השונים של תהליכי תכנון ובנייה, החל מהתכנון הלאומי, המשך באזורי, באורבני, שכונתי, והבית הבודד. לימוד אמצעים למניעת נזקים ומטרדים סביבתיים ולימוד דרכים להשגת נוחות אקלימית במרחב מגורי האדם תוך ניצול פרמטרים אקלימיים טבעיים. הצגת מתודולוגיה לתכנון אקלימי, הצגה של אסטרטגיות לתכנון אקלימי באזורי אקלים שונים ודוגמאות ליישומה בארץ ובעולם.

 

 

 

 

נושאי הקורס:

1.             מבוא: הצגת של נזקים סביבתיים והגברה של תעוקות אקלימיות עקב התעלמות מפרמטרים אקלימיים, מהות קלימטולוגיה הבנייה. הגדרת איכות אקלימית. תפקיד  המתכנן האקלימי.

 

 

2.              השפעת גורמי האקלים בתכנון ובניה: ניתוח תרשים הזרימה – השפעת הפרמטרים האקלימיים השונים על שלבי הבנייה השונים. טיפולוגיה של תכנון אקלימי באזורים גיאוגרפיים שונים.

 

 

3.             נוחות אקלימית, תעוקות אקלימיות ותעוקות סביבתיות: נוחות תרמלית, תעוקות אקלימיות; עומס חום ועמס קור, הפרמטרים המשפיעים על הנוחות,  תרשים הנוחות של Olagay, תעוקות סביבתיות (Evironmental Stress).

 

 

4.             תולדות הבנייה האקלימית. ארכיטקטורה עממית באזורי אקלים שונים. ארכיטקטורה מתוכננת, תכנון אקלימי – התפיסה הפילוסופית של התכנון היווני, תכנון היפודמי, תכנון סולרי יווני, תפיסת התכנון האקלימי-סביבתי על פי ויטרוביוס, תכנון אקלימי רומי.

 

 

5.             שילוב גורמי אקלים תכנון הלאומי: אזורים גיאואקלימיים בארץ ישראל. עומסי חום וקור ותפרוסתם המרחבית בישראל. קריטריונים לקירור וחימום באזורים השונים של ישראל. אסטרטגיות נדרשות לתכנון אקלימי באזורים השונים בישראל.

 

 

6.             מתודולוגיה של ביצוע תכנון תואם אקלים וסביבה: תרשים הזרימה  של השלבים השונים הדרושים לביצוע ויישום של תכנון תואם אקלים וסביבה.

 

 

7.             שילוב גורמי אקלים וסביבה בתכנון אזורי.  טופוקלימטולוגיה, שימושי קרקע סביבתיים, בעיות של מיקום ואיתור ישובים, טיפול במטרדים סביבתיים.

 

 

8.             קלימטולוגיה אורבנית והשלכותיה על תכנון תואם אקלים: הגורמים המשפיעים על אקלים העיר, אי החום העירוני, שדה זרימת הרוח, השפעה על משקעים, ערפילים, זיהום אוויר, וההשלכות התיכנוניות לצורך שיפור תנאי האקלים והשגת איכות אקלימית.

 

 

9.             שילוב גורמי אקלים בתכנון אורבני. היבטים אקלימייים-סביבתיים של בניה רב-קומתית. שימושי קרקע עירוניים, דופן העיר, חגורה ירוקה. השימוש בצמחיה ככלי לשיפור האיכות האקלימית, אפקט האואזיס, הפארק המטרופוליטני, הפארק השכונתי וצמחיית ברחובות.

 

 

10.          שילוב גורמי אקלים בתכנון מבנים.  תכנון סולרי, החצר הפנימית, גינות פרטיות, שיטות לחימום וקירור פסיביים, אוורור מפולש, היבטים אקלימיים-סביבתיים של בניה תת-קרקעית.

 

 

11.          תכנון אקלימי – הלכה מול מעשה: ניתוח אירועי תכנון ובניה נבחרים בישראל, מעלה אדומים; רמת בית שמש מול מודיעין, תכנית מנשיה ביפו-תל אביב, רובע מנחם בבאר שבע,

 

 

12.          תכנון תואם אקלים וסביבה באזורים צחיחים: בניה נבטית, רומית וביזנטית בנגב הישראלי, שכונת נווה צין בשדה בוקר, מחנות צה"ל בנגב, ישובי הערבה, נאות מדבר במרוקו, טייבת זאמן בירדן.

 

 

 

 

חובות התלמידים: השתתפות בשעורים  על פי התקנון, השתתפות בסיור ועבודת שדה –30% מהציון. בחינה 70% מהציון.

 דרישת קדם: מבוא לאקלים

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

גולדרייך, י. (1999). האקלים בישראל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

דבוררסקין, ד. גרנות, ר, (1989). מדריך לשימור אנרגיה במבני מגורים, משרד האנרגיה והתשתית,   

 

 

              חשב, תל אביב.

 

 

זהר, ע. (1981). אדם ואקלים. ירושלים: כתר.

 

 

מאיר, י., עציון, י. ופיימן, ד. (1990). היבטים אנרגטיים בתכנון באזורים מדבריים. שדה בוקר:                                       המכון לחקר המדבר.

 

 

נאמן, א. (2002). תאורה טבעית בבניינים והנחיות לתכנון, הוצאת הטכניון, חיפה.

 

 

פוצ'טר, ע., טפר, י., (1994), "עיר המערות עבדת - תופעה אורבנית קדומה בהתיישבות

 

 

              באיזור צחיח", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, י"ד, ע"ע  49-31.

 

 

פוצ'טר ע', סערוני ה', יעקב י', ביתן א', (2002) "השימוש בצמחיה בשטחים פתוחים ככלי לשיפור האיכות האקלימית באזורים מטריפוליטניים באקלים ים תיכוני, בהדגמה: מטרופולין תל אביב" מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ט"ז.

 

 

פוצ'טר ע' ושעשוע-בר ל', (2009) "שטחים ציבוריים פתוחים ירוקים בעיר תל אביב – היבטים סביבתיים, אקלימיים ואקולוגיים", בתוך: ב' קיפניס (עורך) תל אביב-יפו מפרבר גנים לעיר עולם, מאה השנים הראשונות, פרדס הוצאה לאור, חיפה.     

 

 

פרלמוטר ד', אראל א', יצחק מ', עציון י', יודן ר', (2010). המדריך לבניה ביואקלימית בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד התשתיות הלאומיות מדינת ישראל.

 

 

פורה, מ. חסיד, ש. אבן אור, ד. גנור, ד. ביכיו, ס. (1989). עקרונת וכללי תכנון לבניה סולרית

 

 

              פסיבית של בנייני מגורים בישראל, הטכניון, חיפה.

 

 

 

 

Bitan, A., (1992), The High Climatic Quality City of the Future, Atmospheric Environment, 26B(3) 313-329.

 

 

Bitan, A., Potchter, O., (1995), Theory and Methodology of Climatic Planning and Its Application in the City of Bet-shemesh, Town Planning Review, 66(1): 61-81.

 

 

Bowler DE, Buyung-Ali L, Knight TM, Pullin AS. (2010). Urban greening to cool towns and cities: a systematic review of the empirical evidence. Landscape Urban Plan. 97: 147-55.

 

 

Cohen P., Potchter O., Matzarakis A., (2012). Daily and Seasonal Climatic Behavior of Green Urban Open Spaces in the Mediterranean Climate and its Impact on Human Comfort. Building and Environmen 51: 285-295.

 

 

Cohen P., Potchter O., Matzarakis A., (2013), Human thermal perception of Coastal Mediterranean outdoor urban environments. Applied Geography 37: 1-10

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Schnell, I., (2014), A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks. Applied Geography, 48, 87-101.

 

 

De Ridder, K., Adamec, V., Banuelos, Aet al., (2004), An Integrated Methodology to Assess the Benefits of Urban Green Park, Science of the Total Environment, 334-335: 489-497.

 

 

Givoni, B., (1982), Man, Climate and Architecture, Applied Science Publishers, New York .

 

 

Givoni, B., (1998) Climatic consideration in planning and building, New-York: John Wiley & Sons.

 

 

Golani, G. (1978). Urban Planning for Arid Zones. New-York: John Wiley & Sons.

 

 

Golani, G., (1996) Ethic and urban design culture, form and environment, New-York: John Wiley & Sons.

 

 

Griffiths , J.T. (1978). Applied Climatology. Oxford: Oxford University Press

 

 

Eliason I. , (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

 

Erell E., Pearlmutter D. and Williamson T., (2010), Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Earthscan/James & James Science Publishers, London.

 

 

Evans, M. (1980). Housing Climate and Comfort. New-York: John Wiley & Sons.

 

 

Fang C.F., Ling, D.L., 2005. Guidance for noise reduction provided by tree belts,

 

 

      Landscape and Urban Planning 71: 29–34

 

 

Lambert-Habib, M. L., Hidalgo , J., Fedele, C., Lemonsu, A., & Bernard, C. (2013). How is climatic adaptation taken into account by legal tools? introduction of water and vegetation by french town planning documents. Urban Climate, 4, 16-34.

 

 

Lechner, N. (1991). Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects. New-York: John Wiley & Sons.

 

 

Lam, K.C., NG, S.L., Hui, W.C., Chan, P.K., 2005, Environmental Quality of Urban Parks and Open Spaces in Hong Kong , Environmental Monitoring & Assesment, 111: 55-73.

 

 

Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2008). Tourism climate and thermal comfort in Sun

 

 

Moon Lake, Taiwan . International Journal of Biometeorology, 52, 281-290.

 

 

Lin, T.P. (2009). Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment 44(10), 2017–2026.

 

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

 

Oke, T.R. (1987). Boundary Layer Planning. London : Methuen & Co LTD.

 

 

Ratti, C., Raydan, D. & Steemers, K. (2003), Building form and environmental

 

 

performance: archtypes, analysis and an arid climate, Energy and Buildings, 35, pp. 49-59.

 

 

Potchter, O., (1991), Climatic Aspects in the Building of Ancient Urban Settlements in the Land of           Israel , Energy and Buildings, 15-16: 93-104.

 

 

Potchter, O., Choen, P., Bitam, A., (2006). Climatic Behavior of Various Urban Parks during Hot and Humid Summer Mediterranean City of Tel Aviv, Israel International Journal of Climatology, 26:1695-1711. DOI: 10.1002/joc.1330

 

 

Santamouris, M. (Ed.) (2005) Energy and Climate in the Urban Built Environment,

 

 

James & James, London , 402p

 

 

Shashua-bar, L., Potchter, O., Bitan, A., Bolanski, D., Yaakov, Y., (2010). Micro-climate modeling of street tree species within the varied urban morphology in the Mediterranean city of Tel Aviv , International Journal of Climatology, 30: 44–57 DOI: 10.1002/joc.1869

 

 

Shashua-Bar, L., Pearlmutter, D., Erell, E., (2009), The cooling efficiency of urban landscape strategies in a hot dry climate, Landscape and Urban Planning, 3-4:179-186

 

 

Thompson R.D. & Perry A. (1997). Applied Climatology. London : Routledge. 

 

 

 

 

 

Syllabus Methodology of Environmental and Related Climatic Planning

 

 

Instructor: Dr. Oded Potchter

 

 

Course Objectives: To understand the links between environment, climatic factors, urban form and the outdoor/indoor microclimate and how they can be influenced by appropriate design strategies.

 

 

Description: The aim of the course is to study how to integrate climatic factors and environmental elements in the planning process, starting from national planning, continuing at the regional, the settlement and residential neighborhood level and down to the level of house design. The course will show how climatic and environmental elements can be used as a renewable energy sources in order to improve climatic quality in the living environment and a reduction in the use of conventional energy. In addition, the course will present a methodology, strategy and tools for the implementation of climatic and environmental planning in different climatic regions.

 

 

Topical Outline:

 

1.            Introduction: environmental damage, waste of energy and increasing of human stress due to ignoring environmental and climatic factors. Definition of the climatic quality, the role of climatic planning.

 

2.            The impact of climatic parameters on planning and building: the process of climatic planning, typology of climatic planning in different climate zones.

 

3.            Climatic stress and human comfort:  Thermal comfort, heat stress, cold stress, indices for assessing human thermal sensation. 

 

4.            The history of climatic planning: vernacular architecture in different climatic zones, The concept of environmental and climatic planning in the classical world, Greek and Roman solar architecture.

 

5.            Integrating of climatic planning in state level: Geo-climatic mapping, strategies of climatic planning, criteria for buildings heating and cooling.

 

6.            Regional climatic planning: topo-climatology, location of land uses, settlements sites selection, mitigation of environmental hazards.

 

7.            Urban climate: factors that governing the urban climate, urban heat island, urban wind field, urban air pollution.  

 

8.            Urban climatic planning: the impact of climate on urban land uses, urban form and morphology, urban heat mitigation.

 

9.            Climate and buildings design: passive methods for cooling and heating, solar houses, ventilation, underground building.

 

10.        Urban greening and forestry: the use of vegetation for climate mitigation, urban parks and gardens, street trees and open spaces.

 

11.        Climatic planning in arid zones:  Nabatean, Roman and Byzantine buildings in the Negev, Oasis in the Middle East , IDF desert base, Neva Zin neighborhood.

 

12.         Climatic planning – theory and practices:  analysis of climatic planning in the reality, explanation for successes and failures.      

 

 

 

Course Requirements: Students will be required to attend at least 80% of lectures. Students will participate in final exam

 

 

 

Bibliography

 

Bitan, A., (1992), The High Climatic Quality City of the Future, Atmospheric Environment, 26B(3) 313-329.

 

Bitan, A., Potchter, O., (1995), Theory and Methodology of Climatic Planning and Its Application in the City of Bet-shemesh, Town Planning Review, 66(1): 61-81.

 

Bowler DE, Buyung-Ali L, Knight TM, Pullin AS. (2010). Urban greening to cool towns and cities: a systematic review of the empirical evidence. Landscape Urban Plan. 97: 147-55.

 

Cohen P., Potchter O., Matzarakis A., (2012). Daily and Seasonal Climatic Behavior of Green Urban Open Spaces in the Mediterranean Climate and its Impact on Human Comfort. Building and Environmen 51: 285-295.

 

Cohen P., Potchter O., Matzarakis A., (2013), Human thermal perception of Coastal Mediterranean outdoor urban environments. Applied Geography 37: 1-10

 

De Ridder, K., Adamec, V., Banuelos, Aet al., (2004), An Integrated Methodology to Assess the Benefits of Urban Green Park, Science of the Total Environment, 334-335: 489-497.

 

Givoni, B., (1982), Man, Climate and Architecture, Applied Science Publishers, New York .

 

Givoni, B., (1998) Climatic consideration in planning and building, New-York: John Wiley & Sons.

 

Golani, G. (1978). Urban Planning for Arid Zones. New-York: John Wiley & Sons.

 

Golani, G., (1996) Ethic and urban design culture, form and environment, New-York: John Wiley & Sons.

 

Griffiths , J.T. (1978). Applied Climatology. Oxford: Oxford University Press

 

Eliason I. , (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

Erell, E., Pearlmutter, D. and Williamson, T. (2010) Urban Microclimate –

 

Designing the Space Between Buildings, Earthscan, London .

 

Evans, M. (1980). Housing Climate and Comfort. New-York: John Wiley & Sons.

 

Fang C.F., Ling, D.L., 2005. Guidance for noise reduction provided by tree belts,

 

      Landscape and Urban Planning 71: 29–34

 

Lechner, N. (1991). Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects. New-York: John Wiley & Sons.

 

Lam, K.C., NG, S.L., Hui, W.C., Chan, P.K., 2005, Environmental Quality of Urban Parks and Open Spaces in Hong Kong , Environmental Monitoring & Assesment, 111: 55-73.

 

Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2008). Tourism climate and thermal comfort in Sun

 

Moon Lake, Taiwan . International Journal of Biometeorology, 52, 281-290.

 

Lin, T.P. (2009). Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment 44(10), 2017–2026.

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

Oke, T.R. (1987). Boundary Layer Planning. London : Methuen & Co LTD.

 

Ratti, C., Raydan, D. & Steemers, K. (2003), Building form and environmental

 

performance: archtypes, analysis and an arid climate, Energy and Buildings, 35, pp. 49-59.

 

Potchter, O., (1991), Climatic Aspects in the Building of Ancient Urban Settlements in the Land of        Israel , Energy and Buildings, 15-16: 93-104.

 

Potchter, O., Choen, P., Bitam, A., (2006). Climatic Behavior of Various Urban Parks during Hot and Humid Summer Mediterranean City of Tel Aviv, Israel International Journal of Climatology, 26:1695-1711. DOI: 10.1002/joc.1330

 

Santamouris, M. (Ed.) (2005) Energy and Climate in the Urban Built Environment,

 

James & James, London , 402p

 

Shashua-bar, L., Potchter, O., Bitan, A., Bolanski, D., Yaakov, Y., (2010). Micro-climate modeling of street tree species within the varied urban morphology in the Mediterranean city of Tel Aviv , International Journal of Climatology, 30: 44–57 DOI: 10.1002/joc.1869

 

Shashua-Bar, L., Pearlmutter, D., Erell, E., (2009), The cooling efficiency of urban landscape strategies in a hot dry climate, Landscape and Urban Planning, 3-4:179-186

 

Thompson R.D. & Perry A. (1997). Applied Climatology. London : Routledge. 

 

0691-4626-01
 סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
 Workshop in Environmental/Climatic Planning
פרופ פוצטר עודדסדנה יד אבנר012 ד'1800-1600 סמ'  ב'

שם הקורס: סדנא בתכנון תואם אקלים וסביבה

 

 

 

פרופ' עודד פוצ'טר

 

 

 

 

 

מטרות הקורס:

 

 

לימוד של כלים ושיטות לתכנון אקלימי וסביבתי ברמת האזור, העיר, השכונה והבית הבודד ויישומם בתהליכי תכנון ובניה. הקורס יתמקד בתפקידו ובמקומו של המתכנן האקלימי-סביבתי בצוות התכנון בשלבי התכנון השונים, תוך הדמיה של תהליך חקר ותהליך תכנוני בפרויקט נבחר.

 

 

 

 

נושאי הקורס:

 

 

צוות התכנון הכולל ומיקומו של הקלימטולוג: הרכב הצוות, תפקידים וגבולות אחריות, הדרישות מהמתכנן האקלימי-סביבתי

 

שיטות לניתוח טופו-אקלימי: הצגת הטופוגרפיה ותנאי האקלים הנגזרים ממנה, מקורות לאיסוף נתוני אקלים וסביבה, השלמת נתונים בעזרת אינטרפולציות. מיפוי טופו-אקלימי.

 

לימוד שיטת התקשורת בין המתכנן האדריכל, המהנדס והמתכנן האקלימי: הכנת תסקיר אקלימי, הכנת קלימוגרפים, טבלאות ביו-אקלימיות ותרשימים אקלימיים לשימוש אדריכלי.

 

בניית מפות איכות אקלימית: ערכית עדיפויות בניה, שיטות למיפוי והצגה משולבת של תנאי אקלים, טופוגרפיה וסיכונים סביבתיים.

 

לימוד שיטות לתכנון סולרי פסיבי: לימוד שימוש במעגלי סמיתסונוב, חישובי הצללה סלקטיבית, בניית מניפת צל, חישוב המעטפת הסולרית וזכויות שמש. 

 

 

לימוד שיטות לניתוח משטר הרוחות ושילובו בתכנון ובניה: חישובי אוורור בתוך מבנים, חישובי זרימת רוח סביב מבנים, חישובי פרופיל הרוח האנכי.

 

 

תכנון שטחים עירוניים פתוחים: ההבדלים התפקודיים בין שצ"פים, הדרישות התרמיות הנדרשות משצ"פ ותכנון תואם אקלים של שטחים עירוניים פתוחים מסוגים שונים.

 

 

יישום תכנון תואם אקלים וסביבה בפרוייקט תכנוני נבחר: בחירת מיקום, ניתוח אקלימי של המיקום הנבחר. בחירת אתר, ניתוח טופואקלימי של האתר הנבחר והכנת מפת איכות אקלימית. בנית הצעה לשימושי קרקע התאם לתנאי האקלים והסביבה. תכנון שכונת מגורים סולרית. תכנון אקלימי של מבני ציבור ושצפ"ים. תכנון בית מגורים תואם אקלים.

 

 

 

חובות הסטודנטים ושקלול הציון:

 

 

נוכחות חובה בשעורים על פי התקנון. השתתפות בסיור ובמחקר שדה והגשת פרוייקט גמר קבוצתי.

 

 

 

 

תנאי קדם:

 

 

הקורס: מתודולוגיה של תכנון אקלימי,  לפחות שני קורסי בחירה נוספים בתכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1990), איתור עיר חדשה במרחב בית שמש - קרית גת, ההיבט

 

האקלימי-סביבתי, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות" - רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1991), בית שמש החדשה -  בחינת ההיבט האקלימי סביבתי של תכנית

 

המתאר, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1992), בית שמש החדשה - ההיבט האקלימי סביבתי, ניתוח תכנית המתאר                בקנ"מ 1:5,000,  אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות                אוניברסיטאית למחקר שימושי. 37 עמ'.

 

 

ביתן א', רובין ש',(1994), אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל, רמות, תל אביב.

 

 

גולדרייך י', (2015), האקלים בישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

נאמן א' (2002), תאורה טבעית בביניינים, עקרונות והנחיות תכנון, הטכניון, חיפה.

 

 

פוצ'טר ע., (1998), תכנון אקלימי וסביבתי של רובע מנחם בבאר שבע, ניתוח מצב קיים וקביעת              פרוגרמה, עורכים: אסיף מליס אדריכלות ובינוי ערים

 

 

פוצ'טר, ע.,  (2002) ניתוח אקלימי והנחיות לתכנון תואם אקלים, בתוך: באר שבע רובע מנחם,                תכנית שלד דו"ח מסכם, ח.פ.ת חברה לפיתוח תשתיות בע"מ, עורכים: אסיף מליס                אדריכלות ובינוי ערים (הוכן עבור מנהל מקרקעי ישראל).

 

 

פורה מ',( 2000), "השפעת הבנייה לגובה על אקלים הרוח בסביבה הבנויה", בתוך:בניה לגובה, הוצאת הטכניון, חיפה.

 

 

פרלמוטר ד', אראל א', יצחק מ', עציון י', יודן ר', (2010). המדריך לבניה ביואקלימית בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד התשתיות הלאומיות מדינת ישראל.

 

 

תקן ישראלי ת"י 5281 (2011), התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מכון התקנים הישראלי.

 

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2012). Daily and seasonal climatic conditions of green urban open spaces in the Mediterranean climate and their impact on human comfort. Building and Environment, 51, 285-295.

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Schnell, I., (2014), A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks. Applied Geography, 48, 87-101.

 

 

Eliason, I., (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

 

Erell E., Pearlmutter D. and Williamson T., (2010), Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Earthscan/James & James Science Publishers, London,

 

 

Givoni, B., (1997), Climate Consideration in Planning and Building, John

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

Goldreich, Y., (2003), The Climate of Israel, Observation: Research and Application, Springer, New York.

 

 

Hwang, R.L., Lin, T.P., & Matzarakis, A. (2011), Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863-870.

 

 

Lechner, N., (1991), Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects, John

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

Lin, T.P., (2009), Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment, 44(10), 2017-2026.

 

 

Norton, B.A., Coutts, A.M., Livesley, S.J., Harris, R J., Hunter, A.M., & Williams, N.S., (2015), Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 134, 127-138.

 

 

Oke, T.R., (1987), Boundary Layer climate, Methuen & Co LTD, London.

 

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

 

Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & van den Dobbelsteen, A., (2015), Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment, 83, 65-78.

 

 

Thompson R.D. & Perry A., (1997), Applied Climatology, Routledge, London.

 

 

 

 

 

 

0691-4699-01
 זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
 Geographical Thought and Methodology
פרופ שנל יצחקשיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  א'
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
פרופ. יצחק שנל
 
מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים להתגבשות הזהות של הדיסציפלינה בעיקר בדורות האחרונים על הפרדיגמות העקריות שהתגבשו בה. לאחר שני מפגשים שלדיון במסר של הפילוסופיה של המדע והסטוריה של הגיאוגרפיה מתקופת יון ועד לסוף המאה ה19 נדון בהתפתחויות העיקריות בחשיבה הגיאוגרפית. בכל גישה ננתח את ההקשר ההיסטורי להתגבשותה, ננסח את מושגי היסוד שהיא מציעה, את המתודולוגיות שנגזרות מהן ואת הפרקסיס. נסיים בביקורת על הגישות הללו. בהתאם לכך ניסקור את ההתפתחות של הגיאוגרפיה החבלית, הפוזיטיביסטית הלוגית, המרכסיסטית, ההומניסטית וגישות עכשויות כריאליזם, סטרוקטורציה ופוסט מודרניזם.
 
בבליוגרפיה: אחד הספרים העוסקים בזרמים בגיאוגרפיה לפי בחירת הסטודנט.
0691-4842-01
 שיטות מחקר כמותיות מתקדמות
 Research Methods in Information Systems and Planning
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיטות מחקר כמותיות מתקדמות
Advance Quantitative methods in Geography
 
פרופ' יצחק בננסון
 
הקורס נועד להקנות כלים סטטיסטיים מתקדמים לביצוע מחקר בגיאוגרפיה. שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ותרגול של החומר הנלמד. יישום החומר הנלמד במסגרת התרגילים דורש מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ובמערכת ממ"ג ArcGIS. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה. כל פרק של הקורס יתלווה בתרגיל וציון סופי יינתן על בסיסם
 
דרישות קדם: קורס שיטות מחקר, קורס SPSS, קורס ממ"ג מתקדם
 
דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים
 
תוכן הקורס
יסודות הסטטיסטיקה (חזרה)      
1.     אמידת פרמטרים של אוכלוסייה לפי מדגם.
2.     השערות סטטיסטיות, רמת מובהקות.
3.     רגרסיה ליניארית בין שני משתנים.
4.     אוטוקורלציה ושיטות ניתוח מרחבי בסיסי
ניתוח רב-ממדי
5.     רגרסיה רבת משתנים.
5.1.   מוסיפים או מורידים משתנה – איך משתנה משוואת הרגרסיה?
5.2.  בחירת המשתנים להסבר התופעה, שיטות Forward, Stepwise, Backward,
5.3.  רגרסיה הלא-ליניארית
6.     צמצום מספר משתנים בניתוח רב ממדים       
6.1.  Principal Component Analysis
6.2.  Factor Analysis
6.3.  ניתוח אשכולות (Cluster analysis)
Geostatistics
7.     קורלציה מרחבית, ווריאוגרמה .(Variogram, Crossvariogram)
8.     שיטות Kriging
 
ביבליוגרפיה
 
1.      de Smith, M.J., M.F. Goodchild, P.A. Longley, 2010 Geospatial Analysis , Troubador Publ., UK, see http://www.spatialanalysisonline.com/ for the on-line version and examples
2.      Krivoruchko, K, 2011, Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users, ESRI (digital edition), available in the Geography Dept library, includes data layers
0691-4851-01
 פרויקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי
 Planning with Communities: Theory and Methodology
פרופ פנסטר טובהפרוייקט יד אבנר013 ב'1600-1200 סמ'  ב'
פרוייקט יד אבנר104 ב'1600-1200 סמ'  ב'
תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי
 
פרופ' טובי פנסטר
אדריכלית ליאן עידן-סגאה
 
 
המעבדה לתכנון, סביבה וקהילה
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 
 
תיאור הקורס
הקורס תכנון , דיור וצדק חברתי ומרחבי  במסגרת פרויקט יישומי מעניק ידע תיאורטי והכשרה מעשית בתכנון ופיתוח עירוני בהתמקדות בפרויקטים של דיור עִם ועבור קהילות והקשר שביניהם לתחומים של צדק חברתי ומרחבי . הקורס כולל שיעורים תיאורטים ומתודולוגים בשלושה תחומים עיקריים– תכנון, דיור והמשמעויות התכנוניות של המושג צדק חברתי ומרחבי. הקורס הינו פנורמי באופיו כלומר, נלמדים בו נושאים שונים הנדרשים לפרויקט היישומי בשטח . העיסוק בכל נושא הינו קצר כאשר ההעמקה בנושאים השונים נרכשת, מלבד במסגרת הקורס הזה, גם במסגרת הקורסים האחרים הניתנים במסלול סביבה חברה ותכנון.
 
הקורס מעניק ידע תיאורטי ויישומי שנחשב כחלק מהכשרה מקצועית בתחום התכנון הקהילתי.   במהלך שנת הלימודים תשע"ד יוענקו מלגות לסטודנטים המשתתפים בקורס על בסיס הצטיינות.
 
 
מטרות הקורס
1.      להקנות ידע תיאורתי ומתודולוגי על התפתחות התכנון העירוני במאה ה-20 וה-21 תוך דגש על נושאי דיור ומעורבות קהילות בתכנון .
2.      הצגת החיבור שבין צדק חברתי, מרחבי ,זכויות אדם ותחום התכנון תוך התמקדות בזכות לדיור והזכות לשיתוף בתכנון.
3.      גיבוש מתודולוגיות של עבודת שטח עם קהילות לצורך הגדרת צרכים מרחביים-חברתיים ומימושם בתהליכי תכנון.
4.      גיבוש מסגרת חשיבה תיאורטית ויישומית המשלבת בין ידע מלמטה ( הקהילה הספציפית) לבין ידע של מתכננים בנושאים של  זכויות תכנון.
 
הרכב ציון הקורס
50% עבודת גמר
50% השתתפות בכיתה ובעבודת שטח  
 
 
עבודת השטח
הפרויקט היישומי בשנת תשע"ו יהיה פרויקט התחדשות עירונית בכפר שלם בתל אביב - יפו . זהו פרויקט המשך לפרויקט היישומי בשנה שעברה כאשר השנה המוקד יהיה בגיבוש מודל שותפות עירונית ביחד עם נציגי עירית תל אביב יפו.
 
ביבליוגרפיה (חלקית) –המאמרים יופיעו כקבצים באתר הקורס
 
ארז צפדיה ואורן יפתחאל – עיר המחר האפורה
דאהן י. (1007) תיאוריות של צדק חברתי, האוניברסיטה המשודרת
פרייזר, נ. (1995/2004) 'מחלוקה להכרה? דילמות של צדק בעידן 'פוסט סוציאליסטי', אצל: רם, א. ופילק, ד. (עורכים). שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ. 270-297
סדן,א. (1997) , העצמה ותכנון קהילתי, הוצאת הקיבוץ המאוחד
פנסטר, ט (2007). 'זכרון, שייכות ותכנון מרחבי בישראל' תיאוריה וביקורת
פנסטר, ט. (2007)  'דילמות של ניהול עירוני: הזכות לעיר המגדרית , אלפיים
 
Heather Campbell,(2006) 'Just Planning: The art of situated ethical judgment ', Journal of Planning, Education and Research, 26, 92-106
Feinstein, S. (2010) The Just City,
Jacobs, J. (2006), 'A Geography of Big Things', Cultural Geographies, 13, 1-27
Marcuse, et. Al  (2009), Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice, Routledge, London
Fainstein, S. (1994) The City Builders, Oxford: Blackwell
Fainstein, S. (1996) “Planning in a Different Voice”. In: Campbell, S. and Fainstein, S. (Eds.) Readings in Planning Theory, Oxford: Blackwell, pp. 456-460
Fenster,T. (2004) The Global City and the Holy City: Narratives on Planning, Knowledge and Diversity, Pearson , London
Sandercock, L. (1998a) Towards Cosmopolis, Wiley, London
Sandercock, L. (1998b) “Introduction: Framing Insurgent Historiographies for Planning” In:
Sandercock, L. (Ed.) Making the Invisible Visible, Berkeley, University of California Press, pp.1-36
Sandercock, L. (1999) “ Introduction. Translations: From Insurgent Planning
Practices to Radical Planning Discourses” Plurimondi, 2, pp. 37-46
0691-4869-01
 פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא
 Policy Packaging for Sustainable Transport
ד"ר גבעוני משהפרוייקט יד אבנר012 ב'2000-1600 סמ'  א'

בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא - סדנה 4 ש"ס

 

דרישה מקבילה: ניידות תחבורה וקיימות

 

למרות ההבנה בצורך לקדם מערכת תחבורה בת קיימא ולעבור לניידות דלת-פחמן, סקטור התחבורה הוא מהיחידים שלא מצליח לצמצם את פליטות המזהמים וגזי החממה, להיפך. במרכזה של מדיניות התכנון החדשה ליצירת ערים בריאות וברות-קיימא עומדים כלי התחבורה הלא-ממונעים (בעיקר אופנים והליכה) אשר השימוש בהם לאורך השנים יורד בהתמדה, ולצידם התחבורה הציבורית שלרוב "מפסידה" בתחרות מול הרכב הפרטי.

 

מטרת קורס זה הינה ליצור "חבילת מדיניות" (policy package) אשר תוכל להביא לשינוי משמעותי בתחום הניידות, תחבורה וקיימות דרך יישום החבילה. המתודולוגיה של בניית חבילת מדיניות, אשר נמצאת עדין בשלבים ראשוניים של מחקר ופיתוח, תעמוד במרכז הקורס ותיושם ע"י הסטודנטים בפרויקט יישומי שיבחר בתחילת השנה ובשיתוף עם גורם כמו רשות מקומית או מפעיל תחבורה. מטרת הקורס היא להציג בסוף הקורס חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא המתמקדת בנושא הנבחר.

 

 

הערכה:

 

50% -  דו"ח הצגת חבילת המדיניות שפותחה (קבוצתי)

 

30% - תרגילים

 

20% - נוכחות והשתתפות

 

 

Policy packaging for sustainable transport

 

Despite the recognition of the need for sustainable transport system, and the need to move towards low-carbon mobility, the transport sector remains almost the only one that cannot curb emissions. At the centre of the new planning policy to create healthy and sustainable cities are the non-motorised modes of transport (mainly walking and cycling) that have seen significant decline in their use over the years, alongside public transport, that in most cases “loses” in the competition with the private car.

 

The aim of this course is to create a policy package that could bring about significant modal shift to non-motorised modes and public transport in cities, and change in mobility patterns. The methodology of “policy packaging”, which is still at an early stages of research and development, will be at the centre of the course and will be applied by students in a project that will be chosen at the start of the year in collaboration with a local authority or transport operator. The aim of the course is to present at the end a policy package to promote sustainable transport.

 

 

Assessment:

 

50% - Final (group) report presenting the policy package

 

30% - Exercises

 

20% - Attendance and participation in class

 

 

 

0691-4882-01
 שימוש בלווין MODIS למיפוי תופעות סביבתיות
 Using the MODIS Satellite for Mapping Environmental Phenomen
ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר227 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שימוש בלווין MODIS  למחקר סביבתי
MODIS satellite for environmental monitoring
דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
תאור כללי של הקורס:
הקורס יכסה פרודאקטים שונים של לווין MODIS, עם דגש על יישומים יבשתיים.  בנוסף  הקורס יעסק בעקרונות היסוד של הורדת נתונים, ניתוח נתונים סטטיסטי. הקורס מניח ידע ב- ENVI ו- ARCGIS, תכנות בסיסי, הבנה במושגי יסוד בסטטיסטיקה וברגרסיה פשוטה. במסגרת הקורס נשתמש בתוכנה הסטטיסטית JMP, MATLAB ותכנות ENVI , ו-ARCGIS
שיטת ההוראה בקורס: עבודה מעשית, קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה (לא יהיה מבחן).
תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להוריד הדמאת לווין ולבצע תיקונים וניתוח ולהגיע למסכנה מדעית.
2. להבין תוצרים של ניתוחים סטטיסטיים-מרחביים.
3. לנתח נתונים סטטיסטיים-מרחביים באמצעות תוכנה.
4. להעריך באופן ביקורתי תוצאות של ניתוחים.  
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
אלגוריטמים שונים של MODIS, עבודה עם – USER GUIDE,
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS
שיטת ההוראה בקורס: שיטת הלימוד
1. הרצאה בליווי הדגמות מחשב; ניתוח פלטים.
2. תרגול במחשב
3. שימוש באתר קורס.
דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 20 %
עבודה סופית 80%
 
Course objectives: Learn about different products and satellite retrieval algorithms. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) for numerous environmental applications.
The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  
Main topics:
 
Intro, How to get MODIS data, NDVI, Land use Fire counts, Reflectance products, data analyses and processing.
 
Lab and Homework
Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Basic Requirement: Intro to Remote Sensing is mandatory. 
Course/Module evaluation:
Home works 20 %
Project work 80 %

Book references:
Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.
 
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th
ed. John Wiley & Sons.
 
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing
 
Online reading:
/
 
 
0691-4884-01
 שיטות מחקר איכותיות מתקדמות
 Qualitative Research Methods in Geography
פרופ שנל יצחקשיעור ותיד אבנר232 ג'1200-1000 סמ'  א'
 
שיטות מחקר איכותניות
פרופ' יצחק שנל                                                                       החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,
                                                                                                    אוניברסיטת תל אביב
הקורס מציג את עקרונות הניתוח האיכותני הקונסטרוקטיביסטי באופן כללי ותוך כדי הבאת דוגמאות מגוונות מתחום המחקר הגיאוגרפי. מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים מודעות לעקרונות של המחקר האיכותני ומיומנויות שימוש במבחר של שיטות מחקר קונסטרוקטיביסטיות.  הקורס מבוסס על הרצאות קריאת מאמרים המדגימים שימוש בשיטות מחקר נבחרות ועל עבודת בית במסגרתה יבצע כל תלמיד מחקר הכולל לפחות שתי שיטות של איסוף מידע . המחקר מחייב יישום של הידע שנלמד בכתה.
נושאי הקורס:
 1. עקרונות הגישה האיכותנית -הקונסטרוקטיבית
 2. דילמות פרקטיות מרכזיות בביצוע מחקר איכותני.
 3. דילמות אתיות מרכזיות בביצוע מחקר איכותני.
 4. מעמד התיאוריה במחקר איכותני.
שיטות לאיסוף מידע:
 1. עקרונות לביצוע ראיונות ותצפיות.
 2. ניהול קבוצות מיקוד.
שיטות לניתוח מידע:
7.     בנית קטגוריות ניתוח.
 1. עקרונות לניתוח נרטיבי.
 2. עקרונות לניתוח שיח.
 3. פרשנות של נופים גיאוגרפיים.
 4. פרשנות של יצוגים אומנותיים של נופים גיאוגרפיים.
 5. פרשנות של יצוגי נוף כרטוגרפיים.
 6. הצגת עבודות הסטודנטים.
 7. סיכום.
 
 
 
 
רשימת מקורות
1-4          שקדי, א. 2003 מילים שמנסות לגעת: מחקר איכותני-תיאוריה וישום.
צבר-בן יהושוע, נ. 2001 מסורות במחקר האיכותני.
פיש, ס. 2012 יש טקסטים בשיעור הזה? רסלינג: תל אביב. עמ 7-26.
        
5. Witz, K. G. et. al. 2010 An essentialist methodology in education related research using in-depth interviews, Journal of Curriculum Studies, 33, 2, 195-227.
 
 
6. Knox, C. 1995 Concept mapping in evaluation studies: A research review in community relations, Evaluation, 1, 1, 65-79.        
 
7. Schnell I. and Mishal, S. (2008) Place as a source of Identity in Colonizing Societies: Israeli Settlements in Gaza, Geographical Review, 98, 2, Pp. 242-259.
8. Schnell, I., Schechter, M. 2011 Liminal places of memor(ies): The Etzel Meuseum in Tel Aviv, in Mierzejewska, L., Wdowicka, M. (Eds.) Contemporary Problems of Urban and Regional development, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznan.
9. Fairclough, N. 2011 Analysing Discourse, Routledge: New YorknChap. 2 1-61.
 
10 . פרנקל אלרואי, ט. בית הפלמח: גוף ראשון רבים-פוליפוניות כגישה מתודולוגית וכתפיסת עולם אסתטית, אצל אוריאל הורביץ, ד., בר טל, א., מאירי דן, נ. 2013 פרוטוקלשז כותבים חזותי: מתוןדולוגיות בחקר המחקר החזותי.
11. מאירי דן, נ. 2013 כשהאומנות הקנונית פוגשת את האומנות החזותתית, אצל אוריאל הורביץ, ד., בר טל, א., מאירי דן, נ. 2013 פרוטוקלשז כותבים חזותי: מתוןדולוגיות בחקר המחקר החזותי.
  
 
12. Leuenberger, C., Schnell, I. (2010) The politics of Maps: Constructing National Territories in Israel, Social Studies of Science, 40, 6, 803-842.
 
 
 
 
0691-4899-01
 ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
 Debates in contemporary planning theory
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר213 ד'1800-1600 סמ'  ב'
ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
 
דר' טלי חתוקה
 
צמיחה מואצת של המרחב העירוני מעלה דילמות רבות לגבי הכוח והרלוונטיות של המעשה התכנוני להשפיע ולחולל שינוי. יתירה מזו, השונות הגיאוגרפית והתרבותית בין אזורים שונים בעולם הופכת חלק נכבד מהכלים התכנוניים ללא רלוונטיים ומציבה אתגרים חדשים בפני המתכנן. הקורס עוסק בויכוחים סביב הדילמות המרכזיות בשיח התכנוני העכשווי כפי שמפורט להלן:
 
·                         Slums etc.
·                         Assemblage and critical urbanism,
·                         Gentrification,
·                         Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
·                         The market as the new emperor,
·                         The Urban Question/introduction
·                         Conceptual Challenges.
 
דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים. דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].
 
קדם: שני קורסים בתחום התכנון התיאורטי.
 
 

Debates in contemporary planning theory

The course focuses on the current debates and central dilemmas that shape the planning discourse. The course includes the following themes:
 
·                         Slums etc.
·                         Assemblage and critical urbanism,
·                         Gentrification,
·                         Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
·                         The market as the new emperor,
·                         The Urban Question/introduction
·                         Conceptual Challenges.
 
 
 
0691-4919-01
 גיאופוליטיקה של מים
 Hydro politics
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 ב'2000-1800 סמ'  ב'

גיאופוליטיקה של מים

 

מים הם משאב במחסור המשרת באופן קבוע מגוון מטרות: כלכליות, חברתיות ופוליטיות. נסיבות אלה מחייבות התערבות של שחקן פוליטי לטובת הסדרתם, הקצאתם וחלוקתם בין צרכנים באותה מדינה כמו גם בין מדינות הואיל ותנועת חלק ניכר מן המים חוצה רבים מן הגבולות החוצצים ביניהן. הדיון בסוגיה יעמוד על היבטיו השונים ומורכבותו של תהליך  קבלת ההחלטות הנוגעות להקצאת מים בתוך מדינה ובין מדינות במישורים התיאורטי והמעשי.

 

בחלקו השני נפנה את המבט למדינת ישראל. הדיון בחלק זה סוקר ומנתח בעזרת כלים ועקרונות שנידונו בחלק הראשון את מאפייני משק המים ומדיניות המים של ישראל ואת התמורות שהתחוללו בתפקיד הפוליטי של המים בזירה הפנים מדינתית ובמערכת יחסי המדינה עם שכנותיה.

 

חובות הקורס:

 

הגשת עבודת רפראט בסיום הקורס בסוגיה הנוגעת לאחד מנושאי הקורס.

 

דרישות קדם :

 

אין

 

Hydro politics (0691491901)

 

The course introduces water as a  social phenomenon, discusses management frameworks and explore the tension arising from water management. Through in-depth examination of case studies from around the world, the course will explain  the myriad of social issues related to water consumption and management. The course  will focus on conflict resolution processes that have achieved success, as well as some that have not. The course applies the concepts introduced to Israel context.

 

Prerequisite: None

 

Grade: Paper  100 %

 

0691-9997-01
 בחינת גמר בעל-פה
 Oral Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית-מחקרית של המסיימים תואר שני מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי, בהתאם למסלול הלימודים שבו יקבלו את התואר השני. תלמידים שעומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר באמצעות טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני" (ניתן להורדה באתר החוג) בו תופיע רשימת תחומי הידע שבהם תיערך הבחינה בכל אחד ממסלולי הלימוד. את הטופס יש להגיש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר בו התלמידים מעוניינים להבחן (בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב'). חודש לפני מועד הבחינה התלמידים יקבלו את הנושא והמאמרים שעליהם תתבסס הבחינה בתחום הידע שלהם, בצירוף שאלות מנחות שנועדו לסייע להם להתכונן לבחינה. על בסיס זה יכין התלמיד מסמך כתוב ומצגת שבעזרתה יציג במהלך הבחינה בעל פה את הנושא ואת תשובותיו בהתאם לשאלות המנחות.