שנה"ל תשע"ט

0688-4011-01
 שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
 Research Methods for Cognitive Studies of Language
ד"ר עמישב רמהסמינר כיתות דן דוד101 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד101 ד'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס יוצגו העקרונות המרכזיים בתכנון והערכה של מחקרים בתחום המדעים הקוגניטיביים. בנוסף, ילמד אופן השימוש בכלים הסטטיסטיים הרלבנטיים לתיאור הממצאים ולהסקה סטטיסטית במחקרים הנערכים בתחום.Students of this course will be introduced with the major methods of designing and evaluating research in the field of cognitive sciences. In addition, the statistical tools relevant for describing data and making statistical inference in this field will be reviewed.

 

 

 

 

 
0688-4014-01
 היבטים קוגניטיביים של שיח
 Cognitive Discourse Analysis
פרופ פלג אורנהסמינר כיתות דן דוד102 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד102 ב'1800-1600 סמ'  ב'
היבטים קוגניטיביים של שיח
הקורס עוסק בהיבטים התיאורטיים, הפסיכולוגיים והביולוגיים הקשורים בתהליך הבנת השיח וייצוגו בזיכרון. כדי להבין שיח (יחידה לשונית גדולה יותר ממשפט כמו לדוגמא, סיפור או הרצאה), לא מספיק להבין את המשפטים המרכיבים אותו, אלא צריך גם להבין את הקשר ביניהם. לפיכך, מעבר לתהליכים לשוניים, תהליך הבנת השיח נשען גם על תהליכים קוגניטיביים כלליים יותר הקשורים בזיכרון, וביכולת שלנו להבין מעבר למה שנאמר במפורש. כלומר היכולת שלנו לייצר היקשים. בקורס נציג תיאוריות מרכזיות ומחקרים אמפריים הבוחנים את הייצוגים והתהליכים המנטאליים הקשורים בעיבוד שיח.

Cognitive aspects of discourse analysis
The aim of this course is to introduce students to the theoretical, psychological, and biological aspects of discourse processing. The course focuses on major theories in the field, and provides an overview of research on the cognitive and the biological mechanisms underlying comprehension of written and spoken discourse.
0688-4016-01
 שפה ומוח
 Language and the Brain
פרופ פלג אורנהסמינר כיתות דן דוד211 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד211 ד'1400-1200 סמ'  ב'
שפה ומוח
הקורס יתמקד בעיקר בתהליך הבנת השפה ובתרומה הייחודית של כל אחת מהמיספרות המוח לתהליך זה. הבנת שפה מצריכה אינטגרציה של סוגי ידע שונים (לשוניים וכלליים) ותהליכים שונים – החל מתהליכי זיהוי המילה, דרך שליפת המשמעות ועד לאינטגרציה שלה עם ההקשר. במהלך הקורס נדון במנגנונים המוחיים התומכים בכל אחד מהשלבים הנ"ל.
Language and the brain
This course is an introduction to the brain bases of language. We will primarily focus on brain processes involved in language comprehension and the differential contributions of the two hemispheres to these processes.

0688-4017-01
 לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכובלשנית
 What Do We Think of When We Don't Think of Pink Elephants
גב' שובל נועהסמינר גילמן262 ב'1200-1000 סמ'  א'
בתחום חקר השפה, השלילה והחיוב נתפשים כפעולות שונות הנבדלות זו מזו באופן הייצוג שלהן, כשהשלילה נתפשת כקשה יותר לעיבוד. השקפה זו שכיחה מאוד גם במחקר הפסיכו-בלשני: הגישה הרווחת בתחום היא שבניגוד לחיוב, השלילה גורמת לדיכוי אוטומטי של האובייקט הנשלל, וגורמת בכך להסטת הפוקוס ממנו אל אלטרנטיבה חלופית. בקורס נעמיד את הגישה הזו בסימן שאלה. לצד מחקרים התומכים בגישה המחייבת דיכוי, נכיר מחקרים אחרים המראים שבתנאים מסוימים המושגים הנשללים נותרים נגישים בהתאם לדרישות קונטקסטואליות. כל זאת תוך כדי שימת דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים ועל שיטות מחקר שונות.
In the study of language, negation and affirmation are considered to be considerably different in terms of their representation, in that Negation is considered harder to process. This view also prevails in most of the psycholinguistic research; the widely accepted view is that that contrary to affirmation, the representation of negation automatically triggers suppression, causing the focus to shift away from the negated concept and towards an alternative replacement. In this course we will challenge this approach. Alongside studies supporting the obligatory view of suppression, we will review studies showing that under certain circumstances, i.e. when such discourse requirements arise, negated concepts are retained. We will focus on critical analysis of research papers and the various methods used in psycholinguistic research.
0688-4444-01
 דו לשוניות
 Bilingualism
ד"ר קרינר חמוטלסמינר גילמן455 ב'1000-0800 סמ'  ב'
 
כיצד דוברים דו-לשוניים מבינים ומפיקים מילים בשתי שפות? מהן ההשלכות הלשוניות והקוגניטיביות של השימוש ביותר משפה אחת? בקורס נבחן סוגיות מרכזיות בדו-לשוניות, ונבחן את השפעתם של גורמים חשובים כמו גיל ואופן רכישת השפה השנייה, מידת השליטה בשפות השונות ותבניות השימוש בהן על התהליכים והייצוגים המנטאליים הקשורים בעיבוד של שתי שפות. נבחן עד כמה ידע בשפה אחת משפיע על עיבוד שפה אחרת, ועד כמה חשובה מידת הדמיון בין שתי השפות. נכיר תיאוריות פסיכו-בלשניות מרכזיות וממצאים אמפיריים בולטים העוסקים בסוגיות אלו. 
How do bilinguals comprehend and produce words in two languages? What are the linguistic and cognitive consequences of using more than one language? The course will cover key issues in bilingualism, and will examine the effects of important factors such as age and manner of acquisition of the second language, proficiency level and patterns of use on processes and mental representations associated with using two languages in one brain. We will discuss how knowledge of one language influences processing of another language, and the role of degree of similarity between the two languages. Students will be introduced to prominent psycholinguistic theories and empirical findings addressing these issues. 

 
0688-4522-01
 סמינר מחלקתי לתלמידי תזה
 Departmental Seminar
פרופ פלג אורנהסמינר ד'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר מיועד לסטודנטים הכותבים עבודת תזה. מטרתו לסייע בשלבים השונים של כתיבת העבודה, החל מניסוח שאלת המחקר ועד לכתיבת הצעת תזה מפורטת. במסגרת הסמינר, כל סטודנט יציג את מחקרו ויקבל משוב משאר הסטודנטים ומהמרצה.

 

The seminar is designed for students who are writing their master thesis. The students will receive counseling in how to formulate a research question and develop a project description for their thesis. In the framework of the seminar, each student will present his research and will receive feedback from the other students and from the lecturer.

 

 

 

 

 

 

 

0688-4523-01
 עיבוד שפה בהקשר ויזואלי
 Language Processing in Visual Context
גב' שובל נועהסמינר גילמן455 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בעשרים השנים האחרונות, לפרדיגמת העולם הויזואלי היתה השפעה מרחיקת לכת על המחקר הפסיכובלשני. מדובר בשיטת מחקר קרוס-מודלית הבודקת הבנה והפקה של שפה מדוברת באמצעות ניתור של תנועות עיניים ביחס לגירויים ויזואליים. שיטת העולם הויזואלי משמשת לבדיקת שלבי העיבוד השונים בהבנה והפקת שפה, כגון עיבוד לקסיקלי ועיבוד תחבירי. השיטה רגישה לתהיכים נמוכים וגבוהים כאחד. במהלך הקורס נכיר את פרדיגמת העולם הויזואלי על המגוון הרחב של צורות השימוש בה, וכן נעמוד על הביקורת הקיימת במחקר על השיטה
In the last twenty years The visual world paradigm has had a transformative effect on the field of psycholinguistics. It is a cross-modal experimental technique in which the eye movements of participants, which are presented with visual stimuli while asked to listen or produce relevant utterances, are recorded and later analyzed. This paradigm can tap different processing levels of spoken language comprehension and production, such as lexical processing and sentence processing. It is sensitive to bottom-up as well as top-down processes such as anticipation. In this course we will discover the diverse applications of the visual world paradigm, as well as some of the critique surrounding it.

0688-4524-01
 יסודות הפסיכובלשנות
 Introduction to Psycholinguistics
פרופ פלג אורנהסמינר כיתות דן דוד101 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד101 ב'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתיאוריה ומחקר בתחום הפסיכולוגיה של השפה. הקורס מתמקד בתהליכים ובמנגנונים הקוגניטיביים הקשורים בהבנת שפה ובהפקתה. במהלך הקורס נציג תיאוריות מרכזיות ונסקור מחקרים אמפיריים הבודקים תיאוריות אלה.

 

 

This course is a general introduction to psycholinguistics.  It covers areas such as speech perception, word recognition, sentence comprehension, and speech production. The course introduces major theories in the area of psycholinguistics and explores how these might be tested experimentally

 

 

 

 

 

 

0688-5008-01
 מובן ומשמעות: גישות, תהליכים ותיפקודים
 Meaning and Significance: Approaches, Processes and Functions
פרופ קרייטלר שולמיתסמינר גילמן304 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן304 ד'1600-1400 סמ'  ב'

סמסטר א

הנושאים שיידונו בקורס:

 1. מונחים\ הגדרות והמשגות שונות למובן ומשמעות במסגרת דיסציפלינות שונות (פסיכולוגיה, בלשנות, ספרות, פילוסופיה, אמנות, חינוך, תקשורת, אתנוגרפיה, אתנולוגיה)
 2. מובן ומשמעות במסגרת תרבויות שונות
 3. מתודולוגיות ושיטות מדידה שונות למובן ומשמעות
 4. גישות והמשגות שונות למובן במסגרת הפסיכולוגיה;
 5. צורות וערוצי ביטוי שונים למובן ומשמעות (מילולי, לא-מילולי –גראפי, תנועתי, מוסיקלי וכו');
 6. סוגי מובן ומשמעות שונים (סימן, מטפורה, סמל וכו');
 7. מובן אישי-סוביקטיבי ומובן בין אישי;
 8. רמות של מובן; התפתחות המובן;
 9. מובן ולמידה; התפקיד של המובן במסגרת תפקודים קוגניטיביים (תהליכי חשיבה, יצירתיות, מודעות, מודלים לפתרון בעיות, נקיטת החלטות);
 10. המובן במסגרת שיח בין שניים או יותר;
 11. התפקיד של המובן במסגרת רגשות (למשל, חרדה, דכאון); התפקיד של המובן במסגרת תכונות אישיות; התפקיד של המובן במסגרת הפסיכופתולוגיה (מובן אצל קבוצות דיאגנוסטיות שונות כגון סכיזופרניה);
 12. מובן במסגרת הפסיכותרפיה; מה בין משמעות למשמעותיות החיים; מובן של אנשים מאותגרים קוגניטיבית ושל אוטיסטים;
 13. שינוי מובנים.

השעור יתנהל בצורה של הרצאות, דיונים עם המשתתפים והצגת נושאים מסויימים על ידי הסטודנטים. במהלך הסמסטר הסטודנטים יתבקשו לקרוא מאמרים או פרקים מסויימים. הציונים יינתנו על בסיס עבודות שהמשתתפים יגישו על נושאים שיסוכמו מראש עם המרצה.

סמסטר ב

הנושאים בקורס:

הדגש העיקרי בסמסטר ב' יהיה על שיטות מדידה, יישומים והדגמות של שימושים במובן ומשמעות במסגרות שונות.

1.  השעורים הראשונים יוקדשו ללמידת שיטות קידוד מובנים במחשב. המובנים יהיו בעיקר מילוליים והעיבודים יותאמו למטרות ניסוייות, מחקריות והתערבותיות שונות. המשתתפים יתבקשו להפעיל שיטות שונות לליקוט מובנים, למשל, להעביר שאלונים, לערוך תצפיות, לאתר טקסטים על נושאים מסויימים ולייצר מובנים מסוגים שונים. ליקוט ועיבוד המובנים מיועדים להקנות למשתתפים התנסות מעשית בזיהוי ועיבוד מובנים במסגרות שונות. יושם דגש על עיבוד מובנים של מילים, משפטים, קטעים, נרטיבים מסוגים שונים.

2.  יישום ויצירת כלי מדידה של מובנים המיועדים למיקוד על תכנים או מושגים מסויימים, למשל, משמעותיות החיים, הגוף, האני, בריאות, מושגים מופשטים שונים (למשל, צדק) ורגשות שונים.

3. עיבוד וקידוד מובנים בלתי מילוליים, למשל, ציורים, צילומים, מצבים דינמיים, צלילים (מוסיקה, מלודיות, מקצבים), תנועות, מחול, סרטים.

4. מובנים בשלבים שונים של ביטוי וקליטה.

5. זיהוי תפקיד המובנים לגבי ביצוע מטלות קוגניטיביות, יצירתיות, תכונות אישיות, ונטיות אישיות שונות.

6. התנסות בשיטות שונות לשינוי מובנים במסגרות כגון התערבות עם נבדקים, או בכלי תקשורת.

במהלך הסמסטר המשתתפים יתבקשו להגיש סיכומים שונים על עבודתם שיהיו מבוססים על שאלונים ועיבודי מובן שונים שהם הודרכו בביצועם.