שנה"ל תשע"ז

0688-4011-02
 שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
 Research Methods for Cognitive Studies of Language
ד"ר עמישב רמהסמינר גילמן260 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ב'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס יוצגו העקרונות המרכזיים בתכנון והערכה של מחקרים בתחום המדעים הקוגניטיביים. בנוסף, ילמד אופן השימוש בכלים הסטטיסטיים הרלבנטיים לתיאור הממצאים ולהסקה סטטיסטית במחקרים הנערכים בתחום.

Students of this course will be introduced with the major methods of designing and evaluating research in the

  field of cognitive sciences. In addition, the statistical tools relevant for describing data and making statistical

 inference in this field will be reviewed.

0688-4014-01
 היבטים קוגניטיביים של שיח
 Cognitive Discourse Analysis
פרופ פלג ארנהסמינר כיתות דן דוד211 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד211 ד'1800-1600 סמ'  ב'
היבטים קוגניטיביים של שיח
הקורס עוסק בהיבטים התיאורטיים, הפסיכולוגיים והביולוגיים הקשורים בתהליך הבנת השיח וייצוגו בזיכרון. כדי להבין שיח (יחידה לשונית גדולה יותר ממשפט כמו לדוגמא, סיפור או הרצאה), לא מספיק להבין את המשפטים המרכיבים אותו, אלא צריך גם להבין את הקשר ביניהם. לפיכך, מעבר לתהליכים לשוניים, תהליך הבנת השיח נשען גם על תהליכים קוגניטיביים כלליים יותר הקשורים בזיכרון, וביכולת שלנו להבין מעבר למה שנאמר במפורש. כלומר היכולת שלנו לייצר היקשים. בקורס נציג תיאוריות מרכזיות ומחקרים אמפריים הבוחנים את הייצוגים והתהליכים המנטאליים הקשורים בעיבוד שיח.

Cognitive aspects of discourse analysis
The aim of this course is to introduce students to the theoretical, psychological, and biological aspects of discourse processing. The course focuses on major theories in the field, and provides an overview of research on the cognitive and the biological mechanisms underlying comprehension of written and spoken discourse.
0688-4016-01
 שפה ומוח
 Language and the Brain
פרופ פלג ארנהסמינר גילמן497 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שפה ומוח
הקורס יתמקד בעיקר בתהליך הבנת השפה ובתרומה הייחודית של כל אחת מהמיספרות המוח לתהליך זה. הבנת שפה מצריכה אינטגרציה של סוגי ידע שונים (לשוניים וכלליים) ותהליכים שונים – החל מתהליכי זיהוי המילה, דרך שליפת המשמעות ועד לאינטגרציה שלה עם ההקשר. במהלך הקורס נדון במנגנונים המוחיים התומכים בכל אחד מהשלבים הנ"ל.
Language and the brain
This course is an introduction to the brain bases of language. We will primarily focus on brain processes involved in language comprehension and the differential contributions of the two hemispheres to these processes.

0688-4017-01
 לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכובלשנית
 What Do We Think of When We Don't Think of Pink Elephants
גב' שובל נועהסמינר גילמן497 ד'1200-1000 סמ'  א'
בתחום חקר השפה, השלילה והחיוב נתפשים כפעולות שונות הנבדלות זו מזו באופן הייצוג שלהן, כשהשלילה נתפשת כקשה יותר לעיבוד. השקפה זו שכיחה מאוד גם במחקר הפסיכו-בלשני: הגישה הרווחת בתחום היא שבניגוד לחיוב, השלילה גורמת לדיכוי אוטומטי של האובייקט הנשלל, וגורמת בכך להסטת הפוקוס ממנו אל אלטרנטיבה חלופית. בקורס נעמיד את הגישה הזו בסימן שאלה. לצד מחקרים התומכים בגישה המחייבת דיכוי, נכיר מחקרים אחרים המראים שבתנאים מסוימים המושגים הנשללים נותרים נגישים בהתאם לדרישות קונטקסטואליות. כל זאת תוך כדי שימת דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים ועל שיטות מחקר שונות.
In the study of language, negation and affirmation are considered to be considerably different in terms of their representation, in that Negation is considered harder to process. This view also prevails in most of the psycholinguistic research; the widely accepted view is that that contrary to affirmation, the representation of negation automatically triggers suppression, causing the focus to shift away from the negated concept and towards an alternative replacement. In this course we will challenge this approach. Alongside studies supporting the obligatory view of suppression, we will review studies showing that under certain circumstances, i.e. when such discourse requirements arise, negated concepts are retained. We will focus on critical analysis of research papers and the various methods used in psycholinguistic research.
0688-4444-01
 דו לשוניות
 Bilingualism
ד"ר פורמן אורליסמינר כיתות דן דוד102 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד102 ד'1400-1200 סמ'  ב'
 
כיצד דוברים דו-לשוניים מבינים ומפיקים מילים בשתי שפות? מהן ההשלכות הלשוניות והקוגניטיביות של השימוש ביותר משפה אחת? בקורס נבחן סוגיות מרכזיות בדו-לשוניות, ונבחן את השפעתם של גורמים חשובים כמו גיל ואופן רכישת השפה השנייה, מידת השליטה בשפות השונות ותבניות השימוש בהן על התהליכים והייצוגים המנטאליים הקשורים בעיבוד של שתי שפות. נבחן עד כמה ידע בשפה אחת משפיע על עיבוד שפה אחרת, ועד כמה חשובה מידת הדמיון בין שתי השפות. נכיר תיאוריות פסיכו-בלשניות מרכזיות וממצאים אמפיריים בולטים העוסקים בסוגיות אלו. 
How do bilinguals comprehend and produce words in two languages? What are the linguistic and cognitive consequences of using more than one language? The course will cover key issues in bilingualism, and will examine the effects of important factors such as age and manner of acquisition of the second language, proficiency level and patterns of use on processes and mental representations associated with using two languages in one brain. We will discuss how knowledge of one language influences processing of another language, and the role of degree of similarity between the two languages. Students will be introduced to prominent psycholinguistic theories and empirical findings addressing these issues. 

 
0688-4522-01
 סמינר מחלקתי לתלמידי תזה
 Departmental Seminar
פרופ פלג ארנהסמינר גילמן260 ב'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר מיועד לסטודנטים הכותבים עבודת תזה. מטרתו לסייע בשלבים השונים של כתיבת העבודה, החל מניסוח שאלת המחקר ועד לכתיבת הצעת תזה מפורטת. במסגרת הסמינר, כל סטודנט יציג את מחקרו ויקבל משוב משאר הסטודנטים ומהמרצה.

 

The seminar is designed for students who are writing their master thesis. The students will receive counseling in how to formulate a research question and develop a project description for their thesis. In the framework of the seminar, each student will present his research and will receive feedback from the other students and from the lecturer.

 

 

 

 

 

 

 

0688-4523-01
 עיבוד שפה בהקשר ויזואלי
 Language Processing in Visual Context
גב' שובל נועהסמינר גילמן455 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בעשרים השנים האחרונות, לפרדיגמת העולם הויזואלי היתה השפעה מרחיקת לכת על המחקר הפסיכובלשני. מדובר בשיטת מחקר קרוס-מודלית הבודקת הבנה והפקה של שפה מדוברת באמצעות ניתור של תנועות עיניים ביחס לגירויים ויזואליים. שיטת העולם הויזואלי משמשת לבדיקת שלבי העיבוד השונים בהבנה והפקת שפה, כגון עיבוד לקסיקלי ועיבוד תחבירי. השיטה רגישה לתהיכים נמוכים וגבוהים כאחד. במהלך הקורס נכיר את פרדיגמת העולם הויזואלי על המגוון הרחב של צורות השימוש בה, וכן נעמוד על הביקורת הקיימת במחקר על השיטה
In the last twenty years The visual world paradigm has had a transformative effect on the field of psycholinguistics. It is a cross-modal experimental technique in which the eye movements of participants, which are presented with visual stimuli while asked to listen or produce relevant utterances, are recorded and later analyzed. This paradigm can tap different processing levels of spoken language comprehension and production, such as lexical processing and sentence processing. It is sensitive to bottom-up as well as top-down processes such as anticipation. In this course we will discover the diverse applications of the visual world paradigm, as well as some of the critique surrounding it.

0688-4524-01
 יסודות הפסיכובלשנות
 Introduction to Psycholinguistics
פרופ פלג ארנהסמינר רוזנברג211 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ב'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתיאוריה ומחקר בתחום הפסיכולוגיה של השפה. הקורס מתמקד בתהליכים ובמנגנונים הקוגניטיביים הקשורים בהבנת שפה ובהפקתה. במהלך הקורס נציג תיאוריות מרכזיות ונסקור מחקרים אמפיריים הבודקים תיאוריות אלה.

 

 

This course is a general introduction to psycholinguistics.  It covers areas such as speech perception, word recognition, sentence comprehension, and speech production. The course introduces major theories in the area of psycholinguistics and explores how these might be tested experimentally

 

 

 

 

 

 

0688-5002-01
 תהליכים קוגניטיביים ועיבוד שפה
 Cognitive Processes and language Processing
ד"ר קרינר חמוטלסמינר גילמן317אב'1000-0800 סמ'  א'
הקורס יעסוק בתהליכי קשב זיכרון, ומודעות המעורבים בעיבוד שפה. תחילה נעסוק בתהליכי קשב, נכיר סוגי קשב שונים, ונבחן כיצד תיאוריות שונות מסבירות את התופעות השונות הקשורות לקשב. בחלקו השני של הקורס נעסוק בזיכרון, נכיר מנגנוני זיכרון שונים, ואת המודלים התיאורטיים המסבירים אותם. בחלקו השלישי של הקורס נדון במודעות, נכיר פרדיגמות מחקריות שונות המאפשרות לחקור את המודעות באופן אמפירי, נבחן מצבי מודעות שונים, ותיאוריות לגבי המודעות. בכל אחד מהתחומים הנ"ל לאור ההיכרות עם התופעות והתיאוריות נבחן את מעורבותם של התהליכים בתפקודי שפה שונים כגון רכישת שפה, הבנת שפה והפקת שפה וכן מנגנוני שליטה ובקרה לשונית בקרב דו-לשוניים. מטרת הקורס היא שבכל אחד מהתחומים הללו יכירו התלמידים את הגישות התיאורטיות המרכזיות וכן מגוון של מתודולוגיות המשמשות את המחקרים האמפיריים בתחומים אלה, על מנת שיוכלו בהמשך דרכם לקרוא חומר מקצועי בתחום ואף לפתח מחקר משלהם.
Attention, Memory & Consciousness in Language Processing
The course aims to introduce students to the cognitive processes of attention, memory and consciousness involved in language processing. We will begin with attention, learn about different types of attention, and examine how different theories explain the variety of attention phenomena. In the second part of the course we will learn about different memory processes and the theoretical models that explain them. Finally, in the last part of the course we will discuss consciousness, learn how it can be empirically investigated, and study different states of consciousness and the theories that explain them. In view of the phenomena and theoretical models we have discussed, we will examine for each of these cognitive processes how it is involved in different linguistic functions such as language acquisition, production and comprehension and bilingual control processes. The objective of the course is to familiarize students with the central theories, and the current methodologies used in empirical studied in these fields, and provide them with the knowledge required to read professional articles on these topics and the tools needed to develop their own research on the field.
0688-5003-01
 השינוי הלשוני: תהליכי הווצרות מבניים והשלכותיהם
 Language Change: Processes of Constructions Formation and Consequences
פרופ בת זאב שילדקרוט חוהסמינר ביה"ס לשפות101 ב'1400-1200 סמ'  א'
השינוי הלשוני : תהליכי הווצרות מבנים והשלחותיהם
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט


מטרת הסמינר לדון בהתפתחות מבנים שיטתית בשפה ובגישות השונות הנהוגות בבלשנות המודרנית לניתוח מבנים אלה תוך שימת דגש על הקשר בין הבטים דיאכרוניים לסינכרוניים. ידונו נושאים שהם במרכז העניין הבלשני כיום תוך שימוש במקרי מבחן משפות שונות: נקודות ראות שונות של דקדוק התבניות, הקשר בין תחביר וסמנטיקה לאור תורת התבניות, היחס בין דקדוק התבניות לגרמטיקליזציה, סקלריות, אנאלוגיה, מטפורות, תאוריות מעוגנות-גוף ודו לשוניות.


Language change: processes of constructions formation and consequences
Prof. Hava Bat - Zeev Shyldkrot

Seminar Monday 12: 00-14: 00

The seminar aims to discuss the systematic development of constructions in language in light of the most recent theories of language change. An analysis of these constructions will examine the relationship between synchronic - diachronic aspects. Topics to be discussed are of main interest in current linguistic research and will be demonstrated by test cases from a variety of languages: different definitions of construction grammar, the relationship between syntax and semantics in construction grammar, the relation between construction grammar and grammaticalization, scalarity, analogy, metaphors, embodiment, and bilingualism.