שנה"ל תשע"ט

0680-1000-01
 מבוא לסיפורת
 Introduction to Narratology
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס עוסק בנרטולוגיה (narratology), הלא היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.  לפיכך, לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק בקריאה וביצירה של "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות. בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. 

נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומהו מבט סיפורי לסוגיהם? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.

להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

The subject of the course is narratology, namely the logic and poetics of the art of stories, being a representation of a course of action performed by agents over time and place. Thus, the study of narratology is significant for who wish to read and write stories, whether as forms of literature, as scripts for film and drama, as journalistic reporting, as documentation, as historiography, biography and autobiography etc. The study of narratology provides all these with an option for "strong", rich and deep reading\writing\interpreting.

The course will offer a discussion of several prominent features of narratology, while engaging in the reading of a selection of stories both traditionally and critically. Some of these features are: what is drama and what makes for a dramatic event? What are the genres of prose fiction? What is a plot and how is it constructed? How do stories begin and end? How is the fictional agent constructed and what are its roles? In what sense does the agent have a character? How does a story engage in stereotyping vs. individualizing? What makes a hero and an anti-hero? Who are the author and the narrator? Do all stories have a perspective? Etc 

 
0680-1001-01
 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
 Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Introduction
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

הנוכחות בקורס חובה, ויש לקרוא את היצירות הנדונות ומאמרי החובה. בסיום כל סמסטר תתקיים בחינת כיתה. ציון עובר במבוא כולו יחייב ציון עובר בכל אחד מהבחינות בשני הסמסטרים.

This introductory course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of the Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; lyrical realism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism.

Attending the classes is obligatory, as is reading the prescribed texts according to the syllabus. Students will sit an exam at the end of each semester.

 
0680-1005-01
 יסודות השיר
 Elements of Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  א'

קורס מבוא בשירה, המקנה כלים ראשוניים לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה הם מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם?

חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות. חובת הגשת עבודות ובחינה בע"פ.

An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

The requirements: actively participating in class; An oral exam, writing two short paper during the semeter, writing a final exam at the end of the semester.

 
0680-1006-01
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שמשי ורדתרגיל כיתות דן דוד209 ג'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-02
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שורץ מריםתרגיל כיתות דן דוד212 ג'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-03
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
מר בן-צור ירדןתרגיל רקנאטי409 ד'1400-1200 סמ'  א'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1111-01
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר עבדי שיתרגיל כיתות דן דוד211 ג'1600-1400 סמ'  ב'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-02
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' דרוקר תוםתרגיל רקנאטי409 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-03
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר פלד עידותרגיל גילמן317 ה'1400-1200 סמ'  ב'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1112-01
 מבוא לתורת הספרות
 Introduction to the Theory of Literature
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה יציע סקירה היסטורית ותמטית של התיאוריה במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת. נלמד רבים מן הזרמים שהשפיעו על מחשבת הספרות והתרבות כגון פורמליזם, פסיכואנליזה, מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פמיניזם, תיאוריה קווירית, ושיח טראומה. נתוודע להוגים והוגות מרכזיים ולאופנים השונים והמשתנים שבהם הם הבינו את המעשה הספרותי.

This course will introduce the main trends and movements in literary theory of the 20th century. Historical in it approach, the course will sketch out the evolution of literary theory from its beginning in Russian formalism, new criticism and structuralism to subsequent post-structuralist theories such as deconstruction, post-colonialism and queer theory.
0680-1113-01
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר ארליך גיאתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-02
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר פלד עידותרגיל גילמן456 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-03
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
גב' איזנברג יעלתרגיל גילמן317 ה'1800-1600 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1116-01
 יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים
 Medieval Hebrew Poetry Masterpieces
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן282 א'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי משוררים עבריים בימי הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה התרבותית ואת יצירות המופת של המשוררים שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, עמנואל הרומי, ר' ישראל נג'ארה ואחרים. נקרא שירי קודש ושירי חול; מקאמות ושירה לירית; שירי מוות ושירי פיקניק, ועוד. בתוך העיון בשירים נכיר את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא מספקת לאופן בו אנחנו תופסים את העולם, את המעשה האמנותי ואת הדיאלוג עם האל ועם הזולת.

The course focuses on masterpieces of Hebrew Literature from the middle ages. We will get to know the cultural surroundings and poetical achievements of poets such as Yanai, Shlomo Ibn-Gabirol, Yehudah Halevi and many others. While reading these pieces of poetry and prose we will also get to know the main features of medieval poetics, and the challenge it provides for our understanding of reality, the artistic act, and the human dialogue with God and other humans.

0680-1203-01
 מן המקרא ועד לאגדה האורבאנית: מבוא לספרות העממית
 From Bible to Urban Legends: Introduction to Folk Literature
ד"ר רוטמן דודשיעור גילמן278 ג'1400-1200 סמ'  א'

לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.

דרישות: קריאה משיעור לשיעור, בחינת סיום. נוכחות

The course will be divided into two sections: the theoretical and the historical. In the first one will be presented the basic definitions of folklore and folk-literature and their context within the humanities and social sciences. The major genres (myth, legend, fairytale, fable, novella, proverb, riddle and joke) will be presented, as well as the basic research tools and approaches. In the second part of the course will be devoted to developments and characteristics of Jewish folk literature.

0680-1302-01
 בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
 Basic Issues in Theory of Literature: Cognitive Perspective
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן456 ג'1800-1400 סמ'  א'

מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.

 

הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:

- מהם המדעים הקוגניטיביים ומהו מעמדה של תורת הספרות במסגרתם.

- השימוש הפואטי והלא פואטי בשפה: מבט מפרספקטיבה של המדעים הקוגניטיביים.

- לשון השירה - מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית.

- הטקסט הסיפורי הקצר - והכשירות הסיפורית.

 

חובות הקורס

  1. במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-9-8 מאמרים.

בסיום הקורס תתקיים בחינת כתה.

The main goal of the course is to discuss several fundamental issues in literary theory by relating them to theories in the cognitive sciences. In particular, the course will address the following two fundamental issues:

1. The way poetic language conform and interfere with regular cognitive processes

2. Text processing and the short narrative text.

0680-1305-01
 תחנות יסוד בספרות המערב א'
 World Masterpieces
פרופ כהן אורישיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלק א' של הקורס יעסוק ברובד הבסיסי ביותר של התרבות המערבית, יוון העתיקה, רומי, והמסורת היהודית נוצרית. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך עמידה על משמעותן העכשוית בזיקה להקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי שלהם.
The course will provide acquaintance with major literary masterpieces of the Western world. The first part of the course will provide encounters with the very basic classics of the Western tradition from Greece, Rome and the Judeo-Christian tradition.
0680-1312-01
 מסרוונטס עד וולף: יצירות מופת בספרות המערב
 Great Books of the Western Tradition Part Iii: Cervantes to Virginia Wolf
פרופ כהן אורישיעור גילמן279 ה'1600-1400 סמ'  א'

השעור ממשיך את הקריאה ביצירות המופת של המערב מסרוונטס ודרך עליתו של הרומן וקולות הנשים בספרות. השעור יעסוק בהכרות עם יצירות מרכזיות במסורת כפי שהיא מתפתחת מדון קיחוטה דרך ג'יין אוסטין, דוסטוייבסקי ועד ראשית המאה העשרים. נקודת הסיום היא בין מלחמות העולם בדרך אל המגדלור של וולף העומד להתגלות כעמוד עשן.

The course continues reading the great books of the western tradition after Cervantes through the rise of the novel and female voices. We will get to know some of the major works of the time from Don Quixote through Jane Austin to the early twentieth century and Virginia Wolf’s Lighthouse.

0680-2101-01
 ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות
 Genres, Conventions and Cliches
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן305 ב'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה עוסק בקונבנציות, ארכיטיפים, סטריאוטיפים וקלישאות בז'אנרים ספרותיים ולא ספרותיים. במהלך הקורס נבחן מוסכמות ו"אוטומטיזמים" לשוניים, ויזואליים ונרטיביים – מהקלישאה הספרותית ועד המם (meme) האינטרנטי – ונציג כלים ממחקר הספרות  וחקר השיח לניתוח ביקורתי שלהם. יוצגו מבחר גישות תיאורטיות: גישות ביקורתיות-אידיאולוגיות שמוקיעות את ההתקבעות של השיח בתבניות קונבנציונליות כתהליך מנַוֵון ואף מסוכן מבחינה פוליטית (מאפלטון, דרך גוסטב פלובר ועד רולאן בארת), לצד גישות קונסטרוקטיביות שמצביעות על הצדדים החיוביים והחיוניים של המוסכמה, על האפקטים האסתטיים שהיא מאפשרת, ועל היותה מצע הכרחי לחידוש. תוך כך, נבחן את התפקיד המכריע שמשחק הדיון במושגים "אותנטיות", "מקוריות", "חזרתיות" ו"חיקוי" במחשבה על אודות השפה והספרות במאה העשרים, אל תוך המאה העשרים ואחת.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות, קריאה שוטפת של מאמרים, הגשת מטלות קטנות אחדות (דוגמת מציאת חומרים ברשת ושליחתם למרצה), כתיבת עבודה מסכמת.

This course deals with literary conventions, archetypes, stereotypes, and clichés in literary and non-literary genres. During the course we will examine linguistic, visual and narrative conventions and “automatisms”– from literary clichés to internet memes – and present theoretical tools for their critical examination. We will discuss a variety of theoretical approaches: some denounce the fixation of discourse in conventional patterns as a degenerating, politically dangerous process, while others highlight the positive aspects of conventionality, which enables various aesthetic affects, and functions as an essential ground for innovation. Thus, we will examine the crucial role of concepts such as “authenticity”, “originality”, “repetition” and “imitation” in 20th and 21st century thinking about language and literature.

0680-2102-01
 איש-חידה: משה בספרות העברית
 Enigma: Moses in Hebrew Literature
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן279 ג'1400-1000 סמ'  ב'

קורס זה יעסוק בייצוג הספרותי והאמנותי של משה. השיעורים יתקדמו על פי סדר כרונולוגי, מקריאה בפרקי המקרא ועד ייצוגים מודרניים ופוסט מודרניים של משה בספרות העברית. באמצעות קריאת היצירות הללו נתחקה אחר שאלות היסוד שדמותו של משה מעלה בהקשרים היסטוריים שונים, ונבחן את התפקיד הערכי והאידיאולוגי שיוצרים שונים הועידו לדמותו במיתולוגיה העברית. הקריאה תכלול מדרשי חז"ל, פיוטים, רומן מאת שולמית הראבן, מסתו של פרויד על משה, ועוד.

The course will revolve round literary representations of Moses, ranging from the biblical depiction itself to modern and post-modern representations of his figure. The texts to be read will include Midrash, liturgical poetry (Piyyut), Freud's essay about Moses, and modern Israeli literature.

0680-2105-01
 "קח שירים ואל תקרא" שנות ה-60 בשירה העברית
 The 1960s in Israeli Poetry
ד"ר מיטל אוריתשיעור גילמן307 ד'1800-1600 סמ'  א'

הקורס עוסק במשוררי שנות ה-60, בעיקר ביאיר הורביץ, יונה וולך ומאיר ויזלטיר, תוך התייחסות למשוררים נוספים בני התקופה. נכיר את  הפרסונות הספרותיות שהעמידו וננסה להבין את הזיקות ביניהן לדמויות הדוברים ביצירתם; נעסוק בהתקבלות שירתם משנות השישים עד עתה; נעסוק במושג ה"דור" הספרותי, הן על רקע דורות ספרותיים קודמים והן ביחס להתפתחויות היסטוריות פואטיות ותיאורטיות עתידיות. הרקע התיאורטי לקורס הוא בעיקר פסיכואנליטי, מפרויד עד לאקאן.

דרישות הקורס:

נוכחות אקטיבית בשיעורים, קריאת החומר משבוע לשבוע והכנתו לדיון בכיתה. בסיום הקורס כתיבת עבודה המיישמת את תובנות הקורס בטקסטים על פי בחירה תוך הוכחת בקיאות בחומרי הקורס.

This course will focus on Israeli poets of the 1960s, notably Meir Wieseltier, Yona Wallach and Yair Hurvitz. We shall be introduced to their literary personas and try to figure out their affinities to the speaker in their oeuvre; We shall examine how their poetry has been received since the 1960s; And we shall engage the concept of literary "generation", in regard to both past generations and future historical, theoretical and poetic progressions. The theoretical background for this course is psychoanalysis, from Freud to Lacan

0680-2115-01
 הבן האובד: סיפורי הברית החדשה
 The Prodigal Son: New Testament Stories
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן306 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הברית החדשה היא מיסודות התרבות המערבית והנוצרית בכלל. בקורס זה נתוודע אל כמה מסיפוריה ונעמוד על משמעותם, על אינטרטקסטואליות לתנ"ך, על חשיבותם בנצרות, על ייצוגיהם בספרות ובאמנויות אחרות במהלך הדורות, ועוד.

נוכחות חובה.

The New Testament if a fundamental text in Western culture. We shall read some of its stories and trace their meaning, their intertextuality with the Hebrew Bible, their significance in Christianity, their representations in later literature and other arts, and so on.

0680-2118-01
 ספרות האובססיה
 The Literature of Obsession
ד"ר דותן אילשיעור גילמן306 ד'1400-1000 סמ'  א'

במקורה הרנסנסי ציינה המלה "אובססיה" אדם הנתון לשליטתה של רוח רעה. במאה התשע-עשרה היא נודעה כ"מונומאניה". היום היא מכסה טווח מאוד רחב של תופעות והתנהגויות אישיות וקולקטיביות. אובססיה כידוע יכולה להתגלגל לכדי נוירוזה ולהפקיע לצרכיה מבנה נפשי שלם ויכולה להתבטא באופן מקומי יותר, אך לא פחות תובעני, ביחס לרעיון, לאידיאל, לרגש, לאדם, לאובייקט ואפילו לבעל חיים. הקורס שואל כיצד הספרות מסתכלת על האובססיה וגילומיה השונים ואילו מפתחות ייחודיים היא מציעה להבנתה, שאין לפסיכולוגיה, לסוציולוגיה, להיסטוריה או לתיאולוגיה. אין ספק כי הספרות מלאה בטיפוסים אובססיווים, הרבה מעבר למספרם באוכלוסייה. מה אם כן יש בהפרעה זו שמרתק את הספרות כל-כך? האם יש בספרות עצמה משהו אובססיווי, עקרוני, ביחס לעולם או לעצמה? שאלות אלו ורבות אחרות ייפתחו במהלך קריאה צמודה ביצירות משל אורפז, ויילד, ורן, מלוויל, מקיואן, פרויד, פרנטה, צ'טווין וקנז.

חובות: נוכחות מלאה, קריאה של כל היצירות, מבדקי קריאה

Originally, in the Renaissance, "obsession" was considered a "hostile action of an evil spirit". In the 19th century it was known as "monomania". Today however it covers a wide range of personal and collective behaviors. In the shape of neurosis, obsession can occupy an entire psyche, but even when it articulates itself through just one concrete emotion, idea, animal, object or person, it can still be very demanding and even change an entire course of human life. We will ask how literature deals with obsessions. Does it offer keys to its understanding, others then those of psychology, sociology, history or theology? Why is it that the pages of literature are crowded with obsessional characters?  Is there something obsessional in literature itself? We will grapple with these questions and many others while performing close reading in texts by Ferrante, Freud, Orpaz, McEwan, Melville, Oster, Chatwin, Wild and Knaz.

0680-2119-01
 מקיואן: מונוגרפיה
 McEwan: A Monograph
ד"ר דותן אילשיעור גילמן278 א'1600-1400 סמ'  ב'

איאן מקיואן הוא מהסופרים הבריטים החשובים והפופולריים של ימינו. ספריו זכו בכמעט כל פרס אפשרי. יצירתו עניפה. עד כה הוא פרסם 15 רומאנים ונובלות שכולם תורגמו לעברית וחלקם זכו לעיבוד קולנועי. למקיואן יש קול ייחודי וחוש לדילמות המוסריות והחברתיות של ימינו שאותן הוא מציג בצורה נוקבת שלא נעדר ממנה ההומור והאירוניה. הוא אמון על מלאכת הסיפור הקלאסית ועלילותיו מרתקות, חלקן אף עוצרות נשימה. הקורס ישרטט את טווח היצירה של מקיואן ובעזרת מקבץ קטן אך מייצג של רומאנים ונובלות, וינסה לגשת אל הליבה הפואטית של סופר משפיע ורב-גוני זה ולהאיר את קסמו.

חובות: נוכחות מלאה, קריאה של כל היצירות, מבדקי קריאה

Ian McEwan (b. 1948) is one of Britain's greatest writers. His oeuvre is vast and consists of 15 novels and novellas as well as screenplays and short stories collections. McEwan has a distinct voice and an acute sense for depicting  today's moral dilemmas. He is a master of plotting and deceiving; a strong believer in dense realism. The course will portray the wide range of McEwan's writing in broad strokes and then, with the aid of a small gallery of his texts, plunge into its poetic heart.

0680-2122-01
 המשפט של קפקא
 Kafka's Sentence
פרופ שחר גלילישיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  ב'

השיעור מיוחד לשאלת כתיבתו של פרנץ קפקא ולחקירת ה"משפט" [sentence, trial] ביצירתו, במובנו הכפול – כתחביר, אקט/תבנית של כתיבה, וכחוק, גזר-דין. התזה של השיעור היא כדלקמן: כתיבתו של קפקא היא עדות על מושגי החוק, הדין והאשמה של השפה עצמה (שפת-האם, שמות-האב), שגיבוריו של קפקא נושאים על גופם. בשיעור נקרא קריאה כפולה במושג המשפט לפי הסיפורים "הגלגול", "גזר-דין", "לפני החוק", "לשאלת החוקים", "מושבת העונשין" וכמובן – ברומן בלתי גמור "המשפט", לצד יומניו של קפקא ופרקים נבחרים ממאמריו הטכניים בשאלת החוק ותאונת העבודה.

The course is dedicated to Franz Kafka’s writings and to the issues of the “sentence” in its double meaning, as an act of writing, a syntax, and a as an act of the law. The thesis to be presented is that Kafka’s literature attests at the concepts of the law, judgment and guilt becoming the structure of language itself (understood as a mother-tongue, as the name-of-the-father”) being embedded in/written on the body of Kafka’s protagonists. Major reading material includes Kafka stories “The Judgment”, “Metamorphosis”, “Before the Law”, “The Penal Colony” and the unfinished novel “The Trial”, alongside Kafka’s diary entries and his official writings on the law and the work-accident.

0680-2123-01
 העם דורש: אמנות הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית
 The Jewish Sermon: Rhetoric and Folk Literature
ד"ר רוטמן דודשיעור גילמן361 ג'1600-1400 סמ'  ב'

הדרשה היא מאמנויות השיח העתיקות ביותר. בתרבות היהודית היא מזוהה עם דמויות כמו יותם בן גדעון, ישוע מנצרת, חז''ל ועד מחזירי התשובה בערוצי האינטרנט של ימינו. מעצם טבעה משלבת הדרשה אמנות ביצוע (Performance)  עם רעיונות חברתיים, פילוסופיים ופוליטיים, המשולבים במגוון צורותיה של הסיפורת העממית. בתרבות היהודית, לצד הדרשות שבעל פה, ובהתבסס עליהן התקיימו המדרשים הכתובים. בשיעור נדון באמנות הדרשה היהודית לאורך התקופות השונות מתוך גישות תיאורטיות ברטוריקה, חקר התרבות, ביקורת הספרות וחקר הפולקלור. נכיר את המרכיבים המייחדים דרשות יהודיות ונבדוק מה משותף לאלה עם מקבילות מקבוצות אחרות. נבחן התפתחויות פואטיות לצד פונקציונאליות של הדרשות לאורך השנים ובעיקר נציץ לצורת הבידור המרכזית של חברות יהודיות עד לראשית המאה העשרים.

דרישות: בחינת סיום.

Sermon is one of the oldest discourse forms. In Jewish culture it is usually connected to biblical figures such as the prophets, Yotam son of Gideon and Jesus, the Talmudic sages, up to modern internet preachers. By its nature, this form of discourse, is a performance which combines ethical. social, political and philosophical ideas with all forms of folk-literature . The Jewish written Midrashim, which are based on these oral sermons, is one of the oldest expression of the Jewish textual creativity. In this course we will discuss these sermons and Midrashim from the perspective of folklore, rhetoric and literature studies, and will meet the poetical and functional developments of these genres which used to be the central form of entertainment in Jewish societies till the beginning of the twentieth century.

0680-2124-01
 הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית
 The New Writing in Latin America
ד"ר בלאושטיין דניאל פרנשיעור גילמן317 א'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בסיפורת הלטינו-אמריקנית של סוף המאה ה-20 והמאה ה-21, ולכן הוא יעניק מבט כולל על השינויים שהתרחשו בתחום זה בעקבות ה-"בום" [BOOM] הספרותי הנודע של שנות ה-60. במהלך הקורס יידונו יוצרים בולטים כגון רוברטו בולניו, מנואל פואיג, גירמו רוסלס, סרחיו ביסיו ואלחנדרו סמברה. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות אסתטיות עצמאיות וכמייצגות של הספרות המתחדשת באמריקה הלטינית.

חובות הקורס: קריאה שוטפת.  נוכחות חובה.

The course focuses on contemporary Latin-American fiction (end of 20th century and 21st century), and particularly on the changes that took place after the acclaimed literary “Boom” of the 1960’s. Significant works by authors such as Roberto Bolaño, Manuel Puig, Guillermo Rosales, Sergio Bizzio and Alejandro Zambra will be discussed throughout the course. Special emphasis will be put on these works as both independent aesthetic units and innovative manifestations of the current Latin-American literature.

Course requirements: intense reading. Attendance: obligatory.

0680-2125-01
 בראשית ברא: הפרק הראשון בספר בראשית
 Reading Genesis 1
פרופ בורשטיין דרורשיעור גילמן277 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הפרק הראשון בספר "בראשית" נראה פשוט, אך רב בו הנסתר על הגלוי. בקורס נקרא את הפרק, תוך התמקדות בפסוק הראשון, ואת הבעיות שהוא מעורר, ואז נפנה למקורות שבהם הוא שוכתב, פורש ונדרש לאורך הדורות, מן המקרא, הספרות החיצונית והמדרשית ועד ספרות ימינו. נאחז באבן-פינה זו של הספרות העברית כבציר שיוביל אותנו לאורך אלפי שנות כתיבה ומחשבה על שאלת השאלות – שאלת ההתחלה של הכול. בין הספרים שנקרא: אנומה אליש, ספר היובלים, חזון עזרא, בראשית רבה, תרגומי המקרא לארמית, קדמוניות היהודים, "על בריאת העולם" של פילון, פירוש רש"י, ספר הזוהר, "פעמי אביב" של ביאליק, "בינותיים" של גנסין ו"כשאלוהים אמר בפעם הראשונה" של נתן זך.

The first chapter of the book of Genesis seems simple, but this appearance is misleading. In the course, we will read the Genesis 1, focusing on its first verse, and the problems it raises, and then will turn to sources in which it was interpreted and rewritten throughout the ages, from the Bible to contemporary literature. This cornerstone of Hebrew literature will lead us through thousands of years of writing and thinking about the question of questions – the question of the beginning of everything. Among the books are: Anuma Elish, Book of Jubilees, Genesis Rabbah, Aramaic translations of the Bible, the Antiquities of the Jews, the Gospel of John, Rashi's commentary, the Book of Zohar, and more.

0680-2127-01
 להיות פלסטיני? ספרות, היסטוריה ושאלת הזהות
 To Be a Palestinian? Literature, History and the Question of Identity
ד"ר מח'ול מנארשיעור גילמן279 ה'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה מתמקד בשאלת הזהות הפלסטינית בישראל מאז 1948, דרך קריאה אינטר-טקסטואלית בספרות. הקורס מציג שיטת דיון ביקורתית ועוסק בקורפוס נבחר ובו יצירות מאת מחמוד דרוויש, ע'סאן כנפאני, כמאל סלאמא, אנטון שמאס ואחרים. הקורס דן גם בשאלות תיאורטיות הנוגעות לזהות ולספרות באופן כללי, וגם לתהליכים היסטוריים ופוליטיים בהקשר הפלסטיני-ישראלי מאז 1948. השיעור מציג באופן מיוחד את סוגיית ה"התפתחות" (אבולוציה) ומצבי הריבוי של הזהות הפלסטינית מתוך קטעים נבחרים בתולדות הרומן הפלסטיני. הקורס מבקש לכן להציע קריאה וניתוח של טקסטים פרי עטם של יוצרים פלסטיניים המהווים גם מצע לשאלות היסטוריות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות חשובות, שעודן מבקשות תשובה.

הקורס אינו דורש ידע מוקדם בערבית

חובות הקורס: קריאה שוטפת. נוכחות והשתתפות.

This course focuses on the question of Palestinian identity in Israel since 1948, through an inter-textual reading of literature. The course offers a critical discussion and deals with a selected corpus, including works by Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani, Kamal Salameh, Anton Shammas and others. The course also addresses theoretical questions on identity and literature in general, as well as the Palestinian-Israeli history and politics since 1948. We will present the issue of question of the ‘evolution’ and multiplicity of Palestinian identities, therefore the course utilises the literary texts as fertile ground to raise important historical, cultural, social and political questions.

The course does not require proficiency in Arabic.

0680-2128-01
 פוטוריזם: בחזרה לעתיד
 Futurism: Back to the Future
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  ב'

הפוטוריזם היא אחת מתנועות התרבות הידועות לשמצה אבל המשפיעות ביותר שצמחו במאה העשרים. נכיר את הפוטוריזם האיטלקי הפשיסטי, את מבשריו ואת יורשיו, ונקרא במבחר יצירות ספרות ומניפסטים פוטורסטיים. נכיר יצירות פוטוריסטיות מכל תחומי התרבות (אמנות פלסטית, מוסיקה, ארכיטקטורה ועוד), נבחן תנועות אוונגרד שהושפעו מהפוטוריזם האיטלקי (פוטוריזם ברוסיה, וורטיציזם באנגליה ועוד), ונדון בהשפעות מרחיקות הלכת של התנועה על התרבות הפופולרית ועל רבים מתחומי היצירה במאה ה-20 וה-21 (בין השאר ספרות מדע בדיוני וקולנוע).

נבחן את טשטוש הגבולות הפוטוריסטי בין ספרות לבין אמנות פלסטית, בין יצירה ספרותית לבין עולם הפרסום, בין ספרות לפובליציסטיקה ובין ספרות כתובה לפרפורמנס. נדון בדינמיקה שבין פואטיקה לפוליטיקה, טכנולוגיה ומגדר, ובהשפעות פוטוריסטיות אפשריות על שדה התרבות של ימינו. נדון גם בהשפעות המפתיעות של הפוטוריזם על יוצרים עבריים לאורך השנים.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות, קריאה שוטפת של מאמרים, הגשת מטלות קטנות אחדות (דוגמת מציאת חומרים ברשת ושליחתם למרצה), כתיבת עבודה מסכמת.

Futurism is one of the most influential as well notorious cultural movements of the 20th century. We will learn about Fascist Italian Futurism , its precursors and ancestors. We will read Futurist literary works and manifestos, observe futurist works from any field of creation (such as art, architecture, and music), examine movements influenced by Italian Futurism (among others Futurism in Russia and Vorticism in England), and observe the movement’s far-reaching mark on almost any field of creation in the 20th and 21st centuries (such as Science Fiction literature and Film). We will explore the blurred boundaries between Futurist literature and the visual arts, between the realms of literature and the world of advertising, and between writing and performance. We will discuss the dynamics of poetics and politics, technology and gender, and the possible influence of the Futurist trajectory on the contemporary cultural field. We will also discuss the surprising influences of Futurism on Hebrew writers over the years.

0680-2801-01
 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית
 Eastern West: Re-Orientations
פרופ שחר גלילישיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  א'

שיעור זה מציע אוריינטציה מחודשת בשאלת המערב כנגזרת של דיאלוג ומפגש עם התרבות הערבית והמזרח. ענינו העיקרי של השיעור הוא להציע מתווה עיוני שאינו שוקע ומסתכם בתזה אוריינטליסטית בדבר חשיבותו של המזרח כמקור וכאופק בעבור תרבות המערב וגם אינו מסתפק בדיון ביקורתי בדבר אופני הניצול והפרשנות הכוזבת של המזרח בידי סוכני ומוסדות התרבות באירופה. השיעור שב לדון במשלב הרב-ערכי של הפגישה שבה ודרכה בלבד נבנים מושגי המערב והמזרח באופן פורה והרסני. הדיון ישתרע ויתפרש על סדרה של פגישות מן העת העתיקה וימי הביניים ועד העת החדשה על מנת לסמן אוריינטציה תיאורטית מחודשת בשאלת התרבות. כל שיעור ידון לכן בפנומנולוגיה של התנועה מ-ערב, התנועה שהיא שם נרדף לתרגום, העתקה, המרה (קונוורסיה), הגירה ופליטות. התנועה הזו (מ-ערב) מייסדת המערב ואת המזרח כמקומות וכאפשרויות של מגע, שיח ושיג, לימוד ופרשנות, אך בה בעת זו התנועה המעוררת אימה, חרדה, הבדלה ותהומות של אלימות במערב ובמזרח. האם תקופתנו עדה אף היא לתנועה כפולה זו? דגש מיוחד יושם בשיעור על המקום המיוחד שמילאו יהודים כסוכנים כפולים של מערב ומזרח בפגישה זו שהולידה את הנצרות ואת המודרנה ומבשרת על המתווה הפורה וההרסני של הקיום היהודי בעת הזו.

This course offers a new orientation into the question of Western culture as an outcome of a
dialogue and encounter with Eastern culture and Arabic thought. The major aim of this
course is suggesting a theoretical frame which does not fall into orientalist thesis, yet moves
beyond the critical view on Western desire of power to deal with dialectics of migrations,
conversions and translations of knowledge and experience. The discussion will include a
series of encounters (since Paulus, Augustin through Herder and Goethe to Kafka and
others), stressing also the role of Jewish thinkers and artists as double agents of the Western
culture.

0680-3062-01
 מה נשים כותבות? סקס-טקסט-סקסט
 What Do Women Write? Sex-Text-Sext
ד"ר הלפרן רונישיעור גילמן306 ה'1600-1400 סמ'  ב'

התיאוריה והביקורת הפמיניסטית של הספרות מראשיתה זיהתה את הפרוייקט של היצירה הנשית ככתיבה (מחדש) של הגוף. הנחת היסוד שפירנסה עמדה זו היתה, שהגוף, הינו האתר הישיר לשליטה ופיקוח של הסדר התרבותי, וכתיבה שלו (בטווח שבין בקורת שתחשוף ותתחקה אחר דרכי השליטה המוטבעים בגוף ומתחפשים לטבעיים, ועד הפיכתו לאתר של מחאה וסרבנות) אוצרת אפשרות לחלץ את הגורל הנשי החתום בגוף/כגוף מהמיקומים הנפסדים שלו בתוך הסדר, ולכתוב לו כמו גם ל'סדר' אפשרויות חדשות.

במסגרת הקורס נקרא בטקסטים תיאורטיים העוסקים בסוגיית הגוף הנשי מפרספקטיבות שונות. לאורם ובהשראתם של טקסטים אלו נתן את הדעת על אופני הייצוג הפואטי את הגוף הנשי בספרות נשים  מהארץ והעולם.

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות בכל השיעורים; קריאה של חומרי הקורס בהתאם לסילבוס המפורט שיפורסם באתר הקורס; כתיבה של עבודה לסיום הקורס.

ציון הקורס יהיה ציון עבודת הסיום.

The feminist theory and criticism of literature from its inception identified the project of feminist writing as the rewriting of the body. The basic premise of this approach was that the body was the direct site for the control and supervision of the cultural order and that writing about the body  (in the range of criticism that would reveal and trace the ways of control embedded in the body and disguise themselves as natural, and until it became a site of protest and refusal)  will suggest the possibility of extricating the female destiny sealed in the body /as a body from its subordinate positions within the order, and write to it as well as to the 'order' new possibilities.

During the course we will read theoretical texts dealing with the issue of the female body from different perspectives. In the light of these texts we will think about the manner of poetic representation of the female body in the literature of women from Israel and the world.

Students are required to participate in all the class meetings; to read all course materials as they are detailed in the syllabus; to write a final.

The final grade will be determined by the grade of the final paper.

0680-3116-01
 פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנויות
 Psychoanalysis Gender & Literature: Theories & Interpretation
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן326 ג'1000-0800 סמ'  א'

בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התיאוריה המהפכנית של זיגמונד פרויד על המיניות ועל הלא-מודע, נדון בתפיסות המגדר הגלויות והסמויות שמתגלות בה ונאיר את האופן שבו יצירות ספרות מספקות לפרויד מושגים ורעיונות על הנפש האנושית. נתוודע גם לתפיסות פסיכואנליטיות לא פרוידיאניות של מגדר ומיניות בהגותם של קרן הורני, ג'ואן ריוויר, מלאני קליין, דונלד ויניקוט, ז'אק לקאן, ז'וליה קריסטבה, ג'ולייט מיטשל וג'סיקה בנג'מין, ונדון במתחים ובהתנגשויות ההיסטוריים בין המחשבה הפסיכואנליטית לבין השיח הפמיניסטי. חלקו השני של הקורס יוקדש להיכרות עם מתודות פרשניות שנוצרו על בסיס הניסיון לשלב בין המחשבה הפסיכואנליטית והפמיניסטית. נעלה את השאלה מהי קריאה פסיכואנליטית ופמיניסטית בספרות, נבחן את התשובות שהציעו לכך שושנה פלמן, ז'קלין רוז, לוס איריגריי ואלן סיקסו ונלווה את הדיון בקריאה מדגימה בשירים, בסיפורים קצרים ובהתרחשויות תרבותיות עכשוויות.

חובות הקורס: נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, השתתפות פעילה ובחינה.

In the opening part of the course we will examine Sigmund Freud’s revolutionary theory of sexuality and the unconscious, and discuss its overt and covert concepts of gender. Later on, we will acquaint ourselves with post-Freudian theories and concepts of sexuality and gender such as Karen Horney’s subversive theory of “penis envy”, Melanie Klein’s concept of “pre-oedipal” developmental phase, and Jessica Benjamin’s reconstruction of the oedipal complex. We will also address the intellectual roots common to psychoanalysis and feminism, and present the loci of disagreement and friction between the two fields of discourse that developed out of these theories. In the second part of the course we will become familiar with various methods of interpretation based on the intersection between psychoanalytic theory and feminist discourse, as developed by scholars such as Shoshana Felman, Jacqueline Rose, Luce Irigaray and Helene Cixous. 

0680-3129-01
 החוויה הנארטיבית
 The Narrative Experience
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן280 ה'1200-1000 סמ'  ב'

החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם המשותפת של מנגנונים תפיסתיים, מחשבתיים ורגשיים. הקורס יעסוק באופן שבו מתפתחת חוויה זו, באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים המעורבים ביצירתה. נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנארטיבי מייצר משמעות, משפיע על הזיכרון, בונה חלל וזמן, וגורם להשתתפות פעילה, רגשית וקוגניטיבית, של הקורא בעלילה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית.

The narrative experience the reader undergoes while reading a story results from the combined activity of perceptual, cognitive and emotional processes. The course will examine how such an experience develops by unraveling the overt and covert mechanisms involved in its creation. We shell discuss the various ways by which narrative structure forms meaning, affects memory, shapes space and time, and brings about the active participation of the reader in the plot, both emotionally and cognitively. The course will be accompanied by selected demonstrations from literary and film narratives.

0680-3160-01
 כאב בשר ודם, על הגוף המתענג והסובל בספרות העברית
 Pain in the Flesh, Representaions of the Body in Suffering and Jouissance
ד"ר מיטל אוריתשיעור גילמן277 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מעמיד את הגוף הסובל והמתענג כפי שהוא מופיע בספרות העברית במרכז ההתבוננות. נעקוב אחר תופעות גופניות כגון לידה, אכילה, מיניות, מחלה, פציעה, אלימות וזיקנה  ביצירות פרוזה  מאת מאת ש"י עגנון, עמוס עוז, אהרון אפלפלד, יהודית הנדל, חביבה פדיה, אורלי קסטל-בלום, יובל שמעוני ואחרים. נתחקה אחר מאפיינים גופניים, נפשיים, מילוליים, מגדריים, חברתיים ופוליטיים של הכאב.  נעסוק ברצון לשכך כאבים, ביכולת להתעלם מכאב, בתשוקה לגרום כאב לעצמנו ולאחרים וגם בטכניקות לשרוד כאבים גופניים ונפשיים, באמפתיה ובריפוי. 

בעקבות פרויד, לאקאן, אגמבן, איליין סקארי, ז'ן אמרי, קתי קרות' ועוד, נשאל את עצמנו על אפשרויות הייצוג של הכאב: האם הוא ניתן לביטוי אמנותי ומילולי? תוך קריאה בסיפורים נברר האם ובאיזה אופן הכאב מבודד אותנו מאחרים ונתחקה אחר ההצעה לאמפתיה הטמונה בשיח הכאב, המערב ביתר שאת את הגוף בתקשורת המילולית השגורה.

דרישות הקורס:

נוכחות אקטיבית בשיעורים, קריאת החומר משבוע לשבוע והכנתו לדיון בכיתה. בסיום הקורס כתיבת עבודה המיישמת את תובנות הקורס בטקסטים על פי בחירה תוך הוכחת בקיאות בחומרי הקורס.

The course focuses on the relishing and suffering body. We shall trace carnal  phenomena, such as birth, eating, sexuality, disease, injury, violence and aging in prose works by Sh.Y. Agnon, Amos Oz, Ah'haron Appelfeld, Yehudit Hendel, Haviva Pdaya, Orly Castel-Bloom, Yuval Shimoni and others. We shall map physical, mental, social, political, verbal and gendered traits of pain. We will address the wish to tranquilize pain, the capacity to ignore pain, the desire to inflict pain on ourselves and on others, as well as tactics of surviving physical and mental pain, empathy and healing. 

In view of Freud, Lacan, Agamben, Elain Scarry , Jean Ameri, cathy caruth and others, we will question the possibilities to represent pain: is it possible to express pain artistically and verbally? through the stories we read we shall discover if and how pain isolates us from others and expose the call for empathy that is concealed in the discourse of pain, all the more poignantly involving the body in verbal communication.  

Course requirements: Full attnednace in classes, reading and preparing for class discussion, final paper.

0680-3161-01
 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
 Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Selassie
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן279 ב'1600-1400 סמ'  א'

אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר, הקיימת ברציפות מאז העת העתיקה ועד ימינו. בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה. בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם המוסלמי. במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה והעצמאית. הסמינר יעסוק באתיופיה, באמצעות ספרותה והספרות עליה, ובדימוייה המשתנים, מבית ומחוץ, למן העת העתיקה ועד ימינו: אתיופיה ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה, אתיופיה של מלכת שבא, של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן, אתיופיה של ג'יימס ברוס, של היילה סלאסי ועוד.

נוכחות חובה.

Existing continuously since the Ancient world, Ethiopia is among the oldest political entities. In the Classical world it was metonymic for Africa as a whole. In the Middle Ages it was the subject of legends about a mighty Christian empire within the Muslim world. In the 20th century, together with its emperor Haile Selassie, it stood as a symbol for a proud, independent Africa. Through its own literature and foreign literature about it, the seminary will focus on Ethiopia and its changing images within and without, since ancient times to the present: Ethiopia in the Bible, the Queen of Sheba, Ethiopia of Prester John and of Eldad ha-Dani, James Bruce's Ethiopia, Haile Selassie's etc.

0680-3168-01
 הספרות והניטרלי: פוליטיקה של הימנעות בסיפורת העברית החדשה
 Literature and the Neutral: Politics of Disengagement in Modern Hebrew Fiction
ד"ר בסן איל אהרןשיעור גילמן306 ד'1600-1400 סמ'  ב'

במרכז קורס זה יעמדו מחוות של הימנעות, נסיגה ונטייה הצדה. נעקוב אחר הופעתן של מחוות אלו – אשר, בעקבות רולאן בארת, נתאר כרגעים של "ניטרליות" – בטקסטים מן הסיפורת העברית החדשה; נשאל מה מקומן ומשמעותן במסגרת השיח המודרני הדורש מן הסובייקט לממש את מלוא הפוטנציאל שלו, וכן במסגרת שיח תרבותי-לאומי התובע מן הספרות לנסח עמדה אידיאולוגית ברורה. האם הפנייה אל נרטיבים של הימנעות מבטאת חולשה או אדישות? או שמא דווקא הסירוב לתפוס עמדה מגלם בעצמו עמדה רדיקלית יותר? לאורך הקורס נבחן פיגורות שונות של ה"ניטרלי" (כגון שתיקה, פרישה, אי-עשייה, אי-מימוש, אנדרוגיניות, כישלון, היסוס והתנגדות פסיבית) ונתחקה אחריהן בשורה של יצירות פרוזה מאת גנסין, אלישבע, עגנון, אהרן מגד, שולמית הראבן, רונית מטלון ואחרים; את הקריאה ביצירות אלו ילווה דיון בחיבורים תיאורטיים משל בארת, בלאנשו, דלז, אגמבן, פרנסואה, סדג'וויק ועוד.

This course revolves around gestures of disengagement and retreat, which, following Roland Barthes, can be described as moments of “neutrality.” We will trace the emergence of such gestures in modern Hebrew fiction and examine their paradoxical status both within the modern discourse of self-fulfillment and within a national literary discourse that is informed by an explicit imperative to take an ideological stand. Is the turn to narratives of disengagement a sign of weakness and indifference? Or does it rather embody – precisely by refusing to take a position – a more radical position of resistance? Throughout the course we will explore different figures of “the neutral” (such as silence, retirement, inactivity, androgyny, failure, shyness, passivity) and locate them in stories and novels by Gnessin, Elisheva, Agnon, Megged, Hareven, Matalon, and others; in addition, we will read critical and theoretical essays by Barthes, Blanchot, Deleuze, Agamben, François, and Sedgwick.

0680-3173-01
 יהושע קנז ויהודית הנדל: על האלביתי
 Kenaz and Hendel: On the Unheimmlich
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן278 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  ב'

יהודית הנדל ויהושע קנז נמנים עם אותו דור ביוגרפי וספרותי. יצירתם פורצת הדרך נסובה על נושאים קרובים, תוך ערעור על הגבולות (המלאכותיים) בין הפרטי לציבורי. היא עוסקת בזרות, ניכור, חורבן ומוות בתוך הוויה חברתית ופוליטית שמבקשת לכונן תקומה וגאולה. ככזאת, מנכיחה יצירתם של הנדל וקנז חוויה של טלטלה ודיסאוריאנטציה שניתן לדון בה בזיקה למושג ה"אלביתי" ("המאוים") שטבע פרויד.

בקורס נקרא ונדון במבחר סיפורים ורומנים של סופרת וסופרת חשובים אלה, מתוך תשומת לב למשותף ועם זאת גם לפואטיקה המיוחדת לכל אחד מהם.

Yehudit Hendel and Yehoshua Kenaz belong to the same biographical and literary generation. Their ground breaking literary oeuvre relates to closely connected issues. Blurring the (artificial) boundaries between the private and the public, it tells about strangeness, alienation, destruction and death in a social and political arena that aspires for revival and redemption.  As such, their literary works realize an experience of disorientation that may be conceptualized in terms of Freud's idea of the Unheimmlich.

In the course we will read and discuss various short stories and novels by both authors, paying attention to their interconnectedness as well as to the unique poetics of each.

0680-3174-01
 יין, חשק, ובדיחות רציניות
 Wine and Eros
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן260 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן307 ג'1200-1000 סמ'  א'

בקורס זה נכיר לעומק את מסורת שירי החשק ושירי היין העבריים כפי שהיא התעצבה בספרד המוסלמית בימי הביניים. נלמד לזהות את המוסכמות שבתוכן כתבו המשוררים, ונראה כיצד השירים נענים ולא נענים למוסכמות אלה. בנוסף, נחשוב יחד על משמעותם החברתית של שירים אלה תוך עיון בעדותם של המשוררים עצמם ובחיבורים מחקריים. בתוך כך נחשוב על הצד ההומוריסטי שישנו, או איננו, בשירים אלה.

The course will allow the students an in-depth acquaintance with the tradition of medieval Hebrew wine and eros poems. We will learn the basic elements of the genres, as well as the signs of the poets’ ability to transgress these conventional elements. We will also think through the social significance of these poems, as well as their humoristic aspects.

0680-3175-01
 תן למוזיקה לדבר - סדנה ספרותית-מוזיקלית
 Talking Music
ד"ר זינדר אריאלסדנה בוכמן-מהטה014מא'1400-1200 סמ'  ב'
מר פריג' שלמה

סדנה זו נועדה לכותבי שירה ולנגני מוזיקה. במהלך המפגשים נחקור את הדיבור שבמוזיקה והמוזיקה שבדיבור. נחשוב יחד על קצב, ריתמוס, חרוז, פראזות, אינטונציה ועוד, על ידי קריאה, שיחה ויצירה. במהלך הסדנה נקרא כמה חיבורי יסוד בתורת הספרות ובתורת המוזיקה, על מנת לפתח שפה משותפת בין אלה המנגנים במילים ובין אלה המדברים בצלילים. בנוסף, נאזין מקרוב ליצירות שמשלבות את שני הערוצים, כגון לחנים לשירי משוררים, ספוקן וורד ועוד. בנוסף, נתנסה במפגש מעשי בין השפות והתחומים באמצעות התנסות סדנאית בתרגילים שונים. בסיום הסדנה יתבקשו המשתתפים להציג יצירות משותפות ומקוריות.

This joint workshop is intended for writers of poetry and musicians, and it will explore the interconnections between poetry and music. We will acquire a vocabulary of these connections and experiment with them through work inside and outside of the classroom.

0680-3176-01
 דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעיר: לאה גולדברג, יהודה עמיחי ודליה רביקוביץ
 A Portrait of the Artist As a Young Man: Re-Reading Goldberg, Amichai, Ravikovit
ד"ר טיקוצקי גדעוןשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  א'

מי הייתה הנערה לאה גולדברג, שנים לפני שזכתה לפרסום ולהכרה? ויהודה עמיחי, ודליה רביקוביץ? בקורס זה נתבונן על השלושה כאנשים צעירים העומדים בצומת דרכים, בוחרים בדרך מסוימת ומוותרים על אפשרויות אמנותיות אחרות; נבחן את ה"ביוגרפיה ליטרריה" שלהם (מה קראו, ממי הושפעו), איזו תעודת זהות בחרו להציג בפני קוראיהם ומבקריהם ואילו זהויות תרבותיות העדיפו להצניע. ובעיקר, ננסה להבין כיצד מצאו את קולם הייחודי והפכו ליוצרים הנודעים שהם כיום.

ההיכרות עם שלושת היוצרים באור חדש תסייע לנו גם ללמוד על התגבשות הקאנון ועל הנורמות של קהילת הספרות העברית בת הזמן.

חובות: נוכחות, קריאה שוטפת במהלך הקורס והגשת עבודה מסכמת.

This course will shed light on the early writings of the prominent Israeli poets Lea Goldberg, Yehuda Amichai and Dahlia Ravikovitch by exploring their self-fashioning and the ways they shaped their literary persona. By focusing on their path to the canon, we'll reconstruct their "Roads Not Taken" in life and literature, as well as the contemporary norms of the young Israeli "Republic of Letters".

The course's requirements: students are expected to do the required reading and  to attend class. There will be a take–home essay exam at the end of the semester.

0680-3177-01
 על תבונה ורגישות: לשון הרגש בספרות ההשכלה והתחיה
 Jewish Sense & Hebrew Sensibility: the Language of Emotions in Hebrew Literature
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן279 א'1400-1200 סמ'  א'

מאמינים אנו לך כי כאבך גדול מאד, אבל מה נעשה לך? עולם כמנהגו נוהג, ואנחותינו דרושות לנו לעצמנו" (משה לייב לילנבלום, דברי זמר). הקורס יציג את התפתחותן והשתכללותן של אפשרויות ההרגשה בספרות העברית ואת הפולמוס העז שהן חוללו סביב תכליתה ותפקידה של הספרות. נקרא בשירי הקינה והאבלות הראשונים של ספרות ההשכלה, נבחן כיצד מעוצבת החושניות המאופקת ברומנים העבריים הראשונים, נדון בארוטיקה של הקנאה, בהנאת השנאה, ביופיו של הגועל ובנוסטלגיה של הבדידות. נקרא מיצירותיהם של, רמח"ל, אד"ם הכהן, יהודה לייב גורדון, רחל מורפורגו, אברהם מאפו, חיים נחמן ביאליק, מעשיות חסידיות נבחרות וכמובן נקרא את הרומן של ג'יין אוסטין על תבונה ורגישות.

The course will review the complexity in which emotions are treated in Hebrew literature from ideological, social and poetical perspective through works by Bialik, Mapu, Adam Hacohen and Tsernichovski.

0680-3178-01
 "פואטיקה קולינרית": מבט ספרותי על תרבות המזון הישראלית
 The Poetics of Food: Hebrew Literature and Israeli Food Culture
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן280 א'1200-1000 סמ'  ב'

במטבח הישראלי מתבשלים געפילטע פיש גלותי וחריף מזרח תיכוני, סלט סוציאליסטי והמבורגר קפיטליסטי, בורקס עותומני ותה מנדטורי. כל זה מעורבב במסורת ענפה של בישול פלסטיני, טראומות של רעב מתקופת השואה וחוקי כשרות מסובכים עד מוות. הקורס "פואטיקה קולינרית" מציע עיון ביקורתי ודיון ספרותי בעולמו רווי המתחים והסתירות של התיאבון הישראלי. נצפה בסרטים ופרסומות נקרא סיפורי זלילה וביקורת מסעדות ונבחן לאורם את חברת הצריכה הישראלית.

The course will explore food images and eating traditions in selected Hebrew texts and will investigate the way they establish Israeli identity, while offering a conceptual analysis of the interconnection between language and food, nutrition and subjectivity, dietary health and citizenship.

0680-3179-01
 האחים שבתאי: לכתוב את המשפחה
 The Shabtai Brothers: Writing the Family
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  א'

יעקב ואהרן שבתאי ידועים כשניים מן היוצרים הגדולים של הספרות העברית. בעוד יעקב זכה לתהילה עם פרסום זכרון דברים ב-1977, אהרן – שהיה האח הצעיר – כתב שירה אקספרימנטלית שזכתה להכרה רק בקרב החוגים המקורבים לשירה אוונגרדית. הקורס יעסוק ביחסים האישיים והספרותיים בין האחים וישרטט אחר האופנים שבו הם כותבים את סיפורם המשפחתי. בתוך כך נדון ב"משפחה" כמושג ספרותי וננסה להבין את הדינמיקה של הכתיבה בתוך המשפחה. נקרא כמה מסיפוריו של יעקב שבתאי, את זכרון דברים וקטעים מתוך סוף דבר. מהקורפוס של אהרן שבתאי נקרא חלקים מתוך ספרי "הפואמה הביתית" ואת הספר אהבה.

Yaakov Shabtai is widely considered as one of Israel's greatest writers. His 1977 novel Past Continuous, which captured the social fissures within Israeli society before they were made fully visible, was met with critical awe. His younger brother, Aharon Shabtai was, during that period, one of Israel's most experimental (and mostly unread) poets. This seminar will explore the familial and literary relationship between the two brothers, underscoring their mutual interest in the family as the subject matter of their writing. We shall read some of Yaakov's short stories, his first novel Past Continuous and a section of his last, "unfinished" novel Past Perfect. In conjunction with Yaakov's fiction, we shall read sections from Aaron Shabtai's long poems from the 1970w and 1980s as well as his literary essays.

0680-3180-01
 אורלי קסטל בלום, רונית מטלון, דורית רביניאן: כותבות ישראליות מזרחיות
 Israeli Mizrahi Women Writers
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן304 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן304 ה'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעסוק בעמדתן ומעמדן של כותבות פרוזה ישראליות ממוצא מזרחי. אורלי קסטל-בלום, רונית מטלון ודורית רביניאן כותבות מעמדה של מינוריות כפולה: נשים ומזרחיות. נתאר את כתיבתה של כל אחת מהן בנפרד, וננסה לראות מכנים משותפים של כותבות מזרחיות למרות הפואטיקה הייחודית והשונה של כל אחת מהן.

חובות הקורס: נוכחות בשיעורים. קריאה ברצף הקורס של סיפורים קצרים ורומאנים. בחינת בית.

The course will focus upon the social and literary position of Mizrahi women fiction writers in Israel. Orly Castel-Bloom, Ronit Matalom and Dorit Rabinian write from a position of double minority, being both women and Mizrahi. We will descibe the poetics of each of them separately, and then try to find out the common denominators of their writing, surfacing through the different and unique poetics of each writer.

0680-3182-01
 סודות ושקרים: מה מסתירה הספרות?
 Secrets and Lies: Narratives of Secrecy
ד"ר בסן איל אהרןשיעור גילמן307 ה'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה יעסוק בזיקה שבין הספרות והפיגורה של הסוד. נקרא שורה של טקסטים ספרותיים שבמרכזם עומדת פעולת ההסתרה: סיפורים שגיבוריהם מכסים על סוד נורא מן העבר, מנהלים חיים כפולים או סתם משקרים ללא הרף. לצדם נקרא גם טקסטים (ופעמים רבות יהיו אלו אותם הטקסטים ממש) המודרכים על ידי תשוקת גילוי וחשיפה, רצון עמוק לערטל כל בדל סודיות. דרך הקריאה בטקסטים אלו, שיילקחו ממסורות ספרותיות שונות (אנגלית, צרפתית, עברית), ננסה לרדת לחקר התפקיד שממלא הסוד בתרבות המודרנית: נשאף להבין כיצד אנו מכוננים את עצמנו, כסובייקטים, סביב גרעין סודי; ומדוע, בה בעת, אנו חשים גם פיתוי לחשוף, אפילו אם רק מעט, את הסודות שלנו עצמנו. ננסה להתחקות אחר מבנים חברתיים שמכתיבים דרמה של סודיות (כמו הסוד של הארון הלהט"בי); ונשאל גם כיצד פועלים "סודות גלויים" – אותם סודות הידועים לכול, אבל כולם מסכימים שלא להודות בכך. לבסוף, נבקש לברר מה תפקידה של הספרות בכל זה: מה יש בה בספרות שעושה אותה אתר הולם במיוחד להסתרה של סודות? או במילים אחרות, מה מסתירה הספרות?

נדון ביצירות מאת ז'אן ז'אק רוסו, מאדאם דה לא פאייט, אדגר אלן פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע, אידה פינק, סופי קאל ועוד. ניעזר בטקסטים תיאורטיים מן הפסיכואנליזה, ביקורת התרבות, התיאוריה הקווירית ותורת הספרות.

This course explores the relation between literature and the figure of the secret. Throughout the semester, we will read, on the one hand, literary texts that are constructed around an act of concealment; and, on the other hand, texts that betray a desire for exposure, a burning need to do away with any trace of secrecy. Through these readings, we will explore the function of the secret in modern culture: we will try to understand how as modern subjects we constitute ourselves around a core of secrecy; and why, at the same time, we keep feeling a temptation to reveal, ever so slightly, our own secrets. We will examine social constructions that dictate a drama of secrecy (such as the LGBT closet); and ask how “open secrets” operate – those secrets to which everyone is privy yet no one openly acknowledges. Finally, we will address the role of literature in all this: What makes literature such an apt site for the exploration of secrets and their temptations? In other words, what are the secrets of literature?

We will discuss works by Rousseau, Poe, Madame de La Fayette, Agnon, Yehoshua, Fink, Calle, and others; and will familiarize ourselves as well with some theoretical accounts of secrecy from Psychoanalysis, cultural criticism, queer theory, and literary theory.

0680-3233-01
 ז'אן ז'נה: האסתטי, המיני, הפוליטי
 Jean Genet: the Aesthetic, the Sexual and the Political
ד"ר סתר שאולשיעור גילמן306 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יבחן חטיבות מרכזיות במכלול יצירתו של ז'אן ז'נה, תוך מעקב אחר גלגולי הצורה, הרטוריקה והתמטיקה שבה. נקרא את הרומאן הראשון שפרסם, המדונה של הפרחים, שניים ממחזותיו, כמה מכתביו האסתטיים (המסה על ג'אקומטי, על התיאטרון), נצפה בסרטו הקצר "שיר אהבה", ולבסוף נפנה לכתיבתו הפוליטית (גם, ובעיקר, על ישראל/פלסטין). מבעד לקריאה נרחבת זו בכתביו של ז'נה (רובם בעברית, מיעוטם בתרגום לאנגלית), נבקש לעמוד על הקשרים בין העיסוק בתת-תרבויות מיניות בשולי החברה המהוגנת בכתיבתו המוקדמת, לחשיפת מערכי כוח חברתיים וצורות של זהות והתחזות במחזותיו, לדיונו במאבקים פוליטיים אנטי-קולוניאליים בפעולתו ובכתיבתו בשנות ה-70 וה-80. לשם הבנת האופן שבו טווה ז'נה את המערך המיני, האסתטי והפוליטי ניעזר גם בכתביהם של פאנון, ארנדט, פוקו, לי אדלמן ועוד.

This course will examine central portions in the oeuvre of Jean Genet, following its transformations of style, rhetoric and thematics. We will read his first novel, Notre-Dame-des-Fleurs, one theatrical play, some of his essays on aesthetics (on Giacometti, on theatre), watch his short film Un chant d'amour, and finally turn to his political writing (also, mainly, about Israel/Palestine). We will inquire into the interconnections between Genet's concern with sexual sub-cultures in the earlier writing, his discussion of social power relations and forms of identity and impersonation in the plays, and the exploration of anti-colonial political struggles in his own activity and writing during the 1970s and 80s. To further understand Genet's sexual-aesthetic-political dispositif, we'll also read works by Fanon, Arendt, Foucault, Lee Edelman, and others. 

0680-3242-01
 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם
 Twentieth Century French Thought: From Existentialism to Post-Structuralism
פרופ דורפמן עירןשיעור גילמן304 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן304 ה'1800-1600 סמ'  א'

בקורס זה נתוודע להגות הצרפתית מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנות השבעים, תוך התמקדות בשישה הוגים והוגות: ז’אן-פול סארטר, סימון דה בובואר, מוריס מרלו-פונטי, עמנואל לוינס, רולאן בארת ומישל פוקו. ננסה להבין את השאלות השונות שהן שואלים (מהו האדם? מהי האישה? מהו הגוף? מהו האחר? מהי השפה? מי מדבר?), את מגוון אופני הפעולה הנגזרים מהן, ואת הרלבנטיות שלהם לימינו-אנו.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%

In this course we will examine the French thought from the après-guerre period onwards, focusing on Sartre, de Beauvoir, Merleau-Ponty, Levinas, Barthes and Foucault. We will discuss the questions asked by the different thinkers (what is: Man? Woman? Body? Other? Language? Discourse?), as well as the practical implications of these questions. 

0680-3243-01
 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב: פסיכואנליזה ודקונסטרוקציה
 Twentieth Century French Thought (2): Psychoanalysis and Deconstruction
פרופ דורפמן עירןשיעור גילמן305 ב'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה יעסוק בחלקו הראשון בפסיכואנליזה הצרפתית (לאקאן, קריסטבה) כמתודולוגיה פרשנית המנסה להבין את היחס הלא-יציב בין מסמן למסומן. בחלקו השני נראה כיצד הדקונסטרוקציה של דרידה ותורת הסימולקרות של בודריאר מבטאות שתי דרכים להתמודד עם משבר הסימנים.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%.

מומלץ אך לא חובה לקחת את הקורס ״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״ לפני קורס זה.

This course is the second part of “Twentieth Century French Thought (1). Among the thinkers who will be studied: Lyotard, Lacan, Kristeva, Baudrillard, Rancière.

0680-3254-01
 צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות
 Justice and Feminism in Film and Literature
ד"ר אלפנדרי עידיתשיעור רוזנברג102 א'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של טקסטים, סרטים ומאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים על קולנוע, ספרות ופסקי דין משפטיים.  הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן פילוסופי. כקוראים, הסטודנטים עדים לכך שהספרות צומחת מתוך אמת אישית וחברתית  שאותה הופך הסופר לנגישה.  כצופים, רואים הסטודנטים שהמדיום הקולנועי מתעתע כפי שדימויים מחיי היומיום—המודעים ואילו שמקורם בלא מודע—משטים בנו. אך בדומה לחוויית היומיום שהיא מקוטעת ושבורה ובכול זאת מייצרת תובנות או אפשרות להכללה, כך גם המבע הקולנועי והטקסט הספרותי יוצרים ברירות או קריאות.  הסרט השלם מושתת על חיתוכים ועריכה שמהם עולה אמת אישית וחברתית ביחס למבנה העולם והתודעה שמתמודדת עימו. אך מכיוון שהצדק הוא מבנה אבסטרקטי ומורכב, המבע שמעוגן בלשון החוק מתקשה לייצג אותו באופן מועיל. הקולנוע והספרות מפתחים שיטות טכניות שמעמידות את הצדק במרכזה של היצירה גם כשזו מתארת מגוון רחב של אירועים.

            מהו הקשר בין קולנוע וספרות לצדק, בין הבמאי/סופר לבין האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן? מהו הקשר בין פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק, לבין בימוי כתיבה וקריאה, במיוחד בתקופה בה אנו חיים? בנוסף לכך ישאל הקורס מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה, בין וידוי לצדק, בין סיפור להישרדות, ובין משל לידיעה?

בשיעור יקראו הסטודנטים מהווידויים ויסבירו מה מביא את רוסו להעמיד למשפט את ז'אן-ז'אק.  הסטודנטים יקראו את גזר הדין במשפטו של פלובר ויסבירו כיצד שופטת החברה את הסופר, בו בזמן שאמה בובארי, הגיבורה, חיה למען מימוש רצייתה, וכך מהווה מראה שמשקפת אי-צדק חברתי.  הסטודנטים יבדקו קשרים בין "בפתח החוק" של קפקא ומאמרו של דרידה על הסיפור, לבין "דו"ח לאקדמיה," ויסבירו את הפער בין צדק למערכות של משפט וידע מובנים. בהמשך יבדקו הסטודנטים את מקומו של הצדק ביחס למות-המספר אצל בנימין. הסטודנטים יסבירו באילו מובנים שלילת כושרו של העד לדבר ולהאשים מבטלת קיומו של צדק, על פי ליוטר, אמרי, והרטמן. עוד יקראו הסטודנטים כיצד מסביר פרידלנדר את החלטתו של הרייך השלישי לחוקק חוקים מנוגדים לעקרונות מכוננים של המשפט שממילא הורסים את אפשרות חשיבתו של צדק. הסטודנטים ינתחו את מעמדו של המונולוג אצל קאמי ואת הקשר שלו לבגידה, להונאה עצמית, ולניסיון למסד צדק באיחור. הסטודנטים יחקרו קשר בין הלא-מודע והאירוע הטראומתי שהוא זוכר לבין הרצון לדעת/לכונן אמת. הסטודנטים יבדקו האם, לדעת מוריס בלנשו, קורבנות האסון יכולים להיות אקטיביים ולספר את סיפורם או שהאסון מכתיב את הסיפור שיספרו, את החלום שיחלמו, ואת החיים שינהלו? במהלך הקורס, יחקרו הסטודנטים קשר בין אי-פתיחות לאי-צדק כפי שאלו משתקפים בחמישה סרטים שדנים בקשר בין קולנוע להליך השיפוטי ולעקרונות הצדק המופשט: קרמר נגד קרמר, החותם השביעי, משפטי נירנברג, ביטוח חיים כפול, ונערה עובדת.  לאורך הסמסטר יצפו הסטודנטים בקטעים מסרטים.

חובות הקורס: עבודה מסכמת, צפיה בסרטים וקריאה לפני השיעור, נוכחות קבועה בשיעורים.

The course will describe connections between justice, film and literature by examining texts, films, psychoanalytical and postmodern articles on film, literature and legal judgments. Film and literature are interested in justice because in them something overt or covert is useful. The "storyteller," is a man who can give advice to his readers says Walter Benjamin. Film is a system of images that thinks life philosophically and in relation to psychoanalysis, which is a philosophy as well. As readers, students are witnessing that literature emerges from a personal and social truth that the storyteller makes accessible. As spectators, students see that the cinematic medium is misleading as the images of daily living—conscious images and those that emerge from the unconscious mind—mislead us. But in the same way that daily experiences are discontinuous and yet they produce possibilities of understanding or generalizing, film and literature clarify and create readability.  The finished film is based on cutting and editing that uncover a personal and social truth related to the structure of the world and the consciousness that copes with it. Yet, because justice is an abstract complex structure the legal language does not usefully represent it. Film and literature develop technical methods that position justice at the core of the work even when it describes a large variety of events.

                What is the relation of film and literature to justice, of the director/author to the possibility of representing questions that uniquely the power of judgment can decide upon? What is the relation of judging and the possibility to define justice to directing, writing and reading, especially in the times in which we are living? What is the relation between narrative and history, confession and justice, storytelling and survival and allegory and knowledge?

Films and Texts: Kremer vs. Kremer, The Seventh Seal, Judgment at Nuremberg, Double Indemnity, Working Girl, Rousseau, Flaubert, Kafka, Camus, Derrida, Benjamin, Lyotard, Amery, Hartman, Friedlander, Blanchot, Gilligan, and Freud.

Course requirements: students will submit a final paper at the end of the term. It is mandatory to view the films and read the texts ahead of each class. Students have to attend class meetings during the semester.

0680-3271-01
 קשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית
 Attention to Literature
מר חרש אמירשיעור גילמן305 ב'1800-1600 סמ'  ב'

האם הקורא "עורך" את הטקסט במהלך הקריאה? האם ניתן לחזות את ההנאה מהקריאה מתוך תנועות העיניים?  האם יש ההבדל בין קריאה ברומן לקריאה ברומן גרפי? האם אפשר לזהות הבדל בין שיר שכתב אדם לשיר שנכתב על ידי אלגוריתם?

חקר הספרות הוא בן אלפי שנים, אך רק לאחרונה החלו לבצע ניסויים כדי לבסס ולבחון את התיאוריות השונות. בקורס נדון בתיאוריות ומחקרים קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות, תוך התמקדות בסוגיית הקשב של הקוראים. נבחן שימוש בכלי מחקר חדישים - כמו מעקב אחר תנועות העיניים או הפעילות המוחית של הקורא - ונשאל האם הם מאפשרים להציץ לתוך "תודעת הקורא" ואף לנסח מחדש שאלות יסוד אודות תהליך הקריאה הספרותית.

השיעורים יתנו מקום לדיון בחווית הקריאה האישית של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות עליהן נלמד. נקרא בטקסטים של יוצרים בני המאה העשרים (בורחס, קפקא, רושדי, אלתרמן, אבידן ועוד) ונעלה השערות אודות הקוגניציה של המחבר, הקורא הממשי, או הקורא בן התקופה. במחצית השנייה של הקורס נתעדכן בהתפתחויות האחרונות באזורי מחקר משיקים שעוסקים בסוגי "טקסטים" פחות שגרתיים, כמו: רומנים גרפיים, סיפורים דיגיטלים אינטראקטיביים, שירה אלגוריתמית, פואטרי סלאם וגם קולנוע הוליוודי.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות, קריאת מאמרי חובה, ובחינת בית.

Is the reader actually an editor of the text? Can one predict literary enjoyment from eye movements? What is the difference between reading a novel and a graphic novel? Can you distinguish between a manmade poeme and one generated by an algorithm?

Literary theory is thousands of years old, but only lately researches began empirical investigations of these issues. The course will examine how experiments struggle to explain literary phenomena with cognitive concepts. We shall examine the use of new methodologies (like eye tracking and brain imaging) and wonder do they give a privileged peek into the reader's mind.  The course will include short "class experiments", in which the participants will experience and replicate classical experiments.  On the second half of the course we will focus on less conventional "texts": graphic novels, digital interactive literature, algorithmic poetry, slam poetry and even Hollywood cinema.

0680-3275-01
 בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות
 Between Hebrew and Arabic: Literature, History, Culture, Language, Identity
ד"ר בהר אלמוגשיעור גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  א'

לאורך דורות ארוכים עמדה התנועה שבין העברית לערבית במרכז הספרות היהודית, וכן השפיעה על הספרות הערבית בכללותה, וגם על הספרות האיסלאמית. תנועה זו ביטאה מגמות ספרותיות ותפיסות זהותיות, ולעיתים גם השפעות תיאולוגיות: נקודת המוצא של הקורס תהיה מפעלו הספרותי של רס"ג במאה העשירית, והכנסת הסוגות הספרותיות הערביות אל העברית ואל היהדות, התחלת הכתיבה היהודית בערבית-ספרותית, ותרגום המקרא לערבית (התפסיר), וכן מפעלו הפואטי של דונש בן לברט והכנסת המשקל הערבי לשירה העברית. בתחילת הקורס נבחן יוצרים שונים בימי הביניים שנעו בין השפות והתרבויות, ביצירה ובתרגום, ובהמשך הקורס נדון במעברים אלו במאה ה-20, הן בספרות המזרחית, וביוצרים יהודים שהמשיכו ליצור בערבית במאה ה-20, והן בספרות הפלסטינית, וביוצרים פלסטינים כותבי עברית במחצית השניה של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21.

הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

חובות: קריאת חומרי הקורס והגשת שני דפי תגובה לאורך הסמסטר.

The movement between Hebrew and Arabic is not new to the twentieth century, as it stood for many generations at the center of Jewish literature. Over centuries, movement between Hebrew and Arabic expressed literary tendencies, and perceptions of identity, and sometimes also theological influences: one starting point to examining these relations within Judaism is the extensive literary project of Rabbi Sa’adia Gaon in the tenth century, and the poetic enterprise of Dunash Ben Labrat. One earlier point of cotact is the Jews who lived in the Arab peninsula before Islam, and some of them, like the Jewish-Arab poet A-Samawal Ibn Adiya, were central poets of the Jahiliya age. The movement from Hebrew into Arabic and vice versa underwent great changes over the centuries, yet continuously remained central to all Jewish communities in the Arab world, through secular and religious works in Judeo-Arabic and translations between languages: from the philosophical works of Rabbi Judah Halevi and Maimonides, through translators as Rabbi Judah Alharizi and the Ibn Tibbon family, to the last centuries. In the twentieth century, with the rise of the Jewish and the Arab national movements, both cultures saw a steady rise of the wish to “purify” the national culture and language in order to reflect a homogenous nation, be it Arab or Jewish. Some of the writers continued to write in literary Arabic in Israel; some gradually moved from Arabic to Hebrew;  and some stopped writing or publishing altogether. Thus many writers from the Jewish communities of the Arab world – first generation immigrants, and even more later generations – developed an ambivalent outlook towards their Arab-Jewish cultural heritage, beginning with the colonial encounter and intensifying while in Israel. In this course we seek to map out the relationship between Hebrew and Arabic in the writing of authors from the Jewish communities in the Arab world up to the twentieth century, who wrote either in Hebrew (rabbinical or Israeli) or in Arabic (Judeo-Arabic or literary Arabic), and to examine it also in relation to Palestinian writers writing in Hebrew in the 20th century and the beginning of the 21st century.

0680-4025-01
 עגנון: ייצוגי הלא-מודע
 S.y. Agnon: Representing the Unconscious
ד"ר ארבל תור מיכלסמינר גילמן304 א'1800-1400 סמ'  ב'

השיעור יעסוק באופני ייצוג שונים של הלא מודע של ביצירות עגנון, גם ייצוגים פנטסטיים (כמו האדונית טורפת הבעלים ב"האדונית והרוכל") וגם ייצוגים דמויי מציאות (כמו חלומות, זיכרונות ילדות, חווית נוכחותו של המאיים וכו'). הדיון יפתח בזיקתו של עגנון לפסיכואנליזה ויעבור לקריאה בסיפורים "אחות", "גבעת החול", "בדמי ימיה", "פנים אחרות", "ביער ובעיר", "האדונית והרוכל", "ספר המעשים", "על אבן אחת" וברומן "תמול שלשום".

הנוכחות בקורס חובה וכך קריאת היצירות הנדונות בכיתה. בסיום הקורס תיכתב עבודת רפרט או סמינר.

The course will focus on the various and diverse ways in which the unconscious is represented in the works of Agnon. We will analyze both phantastic representations (such as the husband-devouring mistress in "ha'adonit ve'ha'rochel") and realistic ones (such as dreams, childhood memories, experiences of the uncanny etc. in realistic works). We will begin by discussing Agnon’s relation to psychoanalysis and proceed to study the stories.

Attending the classes is obligatory, as is reading the prescribed texts according to the syllabus. At the end of the course students will write a paper.

0680-4061-01
 ספרות דור תש"ח
 1948 Generation
פרופ הולצמן אבנרסמינר רוזנברג212 ב'2000-1600 סמ'  א'

עם הופעתה של קבוצת סופרים מקרב בני הארץ וחניכיה בשנות הארבעים של המאה העשרים נפתחה תקופה חדשה בתולדות הספרות העברית, היא התקופה הישראלית. הסמינריון יבחן ויאפיין את הדור הראשון של יוצרי הסיפורת הישראלית, הידוע בכינוייו הנרדפים "דור תש"ח", "דור הפלמ"ח", "דור בארץ" ו"דור המאבק לעצמאות". בכתיבתה של קבוצת סופרים זו מסתמנת זיקה אמיצה לנוסח הבעה ריאליסטי בפרוזה, צמידות להוויה החברתית בשנות המעבר מיישוב למדינה, מעורבות נפשית בחוויות הקולקטיביות של הזמן ומחויבות טבעית לאתוס הגאולה הציוני. בין היוצרים שיידונו בהקשר זה: משה שמיר, ס' יזהר, אהרן מגד, יגאל מוסינזון, נתן שחם, יהודית הנדל, חנוך ברטוב, חיים גורי, אמיר גלבע. יצירותיהם יאופיינו גם מן הבחינה התמטית (עיצובה של תקופת המאבק לעצמאות, תיאורה של מציאות חולין ישראלית, הפלגות אל ההיסטוריה הקרובה והרחוקה, התמודדות עם נושא השואה, מתיחות בין אינדיווידואליזם לקולקטיביות) וגם מן הבחינה הפואטית (מרכיביו ומהותו של הריאליזם כתו מאפיין של סיפורת הדור, ההתמודדות עם נוסח שלונסקי-אלתרמן כאתגר מרכזי למשוררי הדור). בד בבד תיבחן התקבלותם של יוצרים אלה בביקורת לדורותיה במגמה לבחון מחדש את הדימויים המקובלים שנכרכו בהם, על רקע חידושי המחקר של השנים האחרונות.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים, הצגת נושא בכיתה, כתיבת עבודת רפרט או עבודה  סמינריונית.

This seminar will focus on a group of writers that emerged during the years of World War II and the struggle that preceded the War of Independence. They are known as “The 1948 Generation”, “The Palmah Generation”, “The Struggle-For-Independence Generation” and “Generation of the Land” (Dor Ba-Aretz), and their presence as a foremost leading group was felt in the literary arena at least until the beginning of the 1960s. Among the prominent figures that belong to this group: S. Yizhar, Moshe Shamir, Nathan Shaham, Aharon Megged, Hanoch Bartov, Haim Gouri and Amir Gilboa. The seminar will try to question and correct the rooted false image that portrays them as a uniform, conformist group, whose gray realistic works simplistically identify with basic Zionist beliefs and obeys simplified heroic models.

0680-4078-01
 הגירה וגלותיות בספרות העברית
 Immigration and Diasporism in Hebrew Literature
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר ביה"ס לשפות105 ד'1400-1000 סמ'  א'

בהשפעת האידיאולוגיה הציונית אשר הגדירה עצמה כ"שלילת הגלות", נטו היסטוריונים של הספרות העברית עד לשנים האחרונות להעניק מעמד מרכזי לנרטיב הציוני הלאומי לגווניו ולביטוייו הספרותיים. נרטיבים מתחרים נדחו לשוליים מבחינת תשומת הלב המחקרית, והאופציות התרבותיות-פואטיות שלהם לא עוררו תשומת לב ראויה.

סמינר זה יעמיד במוקד את הנרטיבים הגלותיים שהופיעו כבר אצל סופרים ציוניים בתקופת היישוב אשר סרבו לוותר על זיקתם לשתי מולדות (טשרניחובסקי, גולדברג, דבורה בארון, יצחק שנהר), ומאוחר יותר אצל סופרים שכתבו בעקבות השמדת יהדות אירופה (עגנון, אפלפלד, ישורון, אלתרמן, עמיחי ורבים אחרים). בעשורים האחרונים הופיעו נרטיבים גלותיים בצורה הולכת וגוברת (יואל הופמן, עמוס עוז, ואחרים), באופן שמצביע על כך ששלילת הגולה הפכה לשיבה אל הגולה, בראש ובראשונה מבחינה תרבותית, לא רק אצל סופרים מהגרים אלא אף אצל בני הדור השני והשלישי להגירה.

הקריאה בטקסטים ספרותיים ייצוגיים תלווה בהתוודעות לדיון התיאורטי שהתעורר בעשורים האחרונים בנושא הגירה, זהות וזיכרון.

חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 2 עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית.

Under the ideology of “the negation of the Galut” the historiography of Hebrew literature concentrated mainly on its Zionist aspects and narrative. My lecture will focus on diasporic aspects of this canonical corpus which remained neglected, even silenced. How did the major writers cope with, memory, immigration, other spaces and languages while living in Israel? My reading in literary texts will be accompanied by reading a few theoretical works on the question of diasporic literature.

0680-4100-01
 לאה גולדברג וראשית השירה הישראלית
 Leah Goldberg and the Roots of Israeli Poetry
פרופ כהן אוריסמינר גילמן262 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ה'1400-1200 סמ'  א'

הסמינר יבחן מקרוב את המפנה בשירה העברית בסוף שנות השלושים עם פרסומם הכמעט בו זמני של שלושה ספרי שירה מאת גולדברג, אלתרמן ושלונסקי. בנקודה הזו בזמן, בעיצומו של המרד הערבי, ועל סף מלחמת העולם, השירה העברית מפתחת שלוש אופציות קרובות אבל שונות במהותן, שמהוות את התשתית לשירה הישראלית. נקרא את היצירה והמפעל התרבותי של שלושת המשוררים האלה כפי שהיא מתפתחת עד שנות החמישים, יחד עם ההמשכים, האופציות והחידושים של הזמן ושל המשוררים החדשים שיהפכו להיות "דור המדינה".

The seminar will closely examine the turn in Hebrew poetry that took place at the end of the thirties with the simultaneous publication of central poetic works by Alterman, Goldberg and Shlonsky. At the time of the Arab Revolt and on the verge of the World War Two, Hebrew poetry develops three options that are close but different and form the basis for future developments in Israeli poetry.

0680-4111-01
 הרומן הרומנטי - ומה הלאה?
 Chick Flic - the End?
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן455 א'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בספרות, קולנוע, תרבות ויזואלית ותיאוריות של הספרות, הקולנוע, תרבות ויזואלית וביקורת התרבות. בתחום הספרות, רומנים הויקטוריאנים והסנסציוניים היו רבי-המכר של המאה ה-19; אלה היו רומנים שנועדו לקהל נשי, ונכתבו בעיקר – אם כי לא רק – על ידי נשים. בתחילת אותה מאה יצאו לאור גם הרומנים הריאליסטיים של ג'יין אוסטן, שהיום יצירותיה נקראות – ועיבודי ספריה נצפים – כ"רומנים רומנטיים", קצת יותר ארוכים ופחות סכמטיים מסדרות ה"רומן רומנטי" ו"רומנים למשרתות" שהיו ספרי-הסופרמרקט לנשים במאה ה-20, ומספרים כמו אלה של ג'קי קולינס, ספרי השדות-תעופה לנשים באותה מאה. בסוף המאה ה-20 ובמאה ה-21 קיבל תת-ז'אנר נוסף את הבכורה: Chick Lit.. בתרבות הויזואלית, בטלויזיה היו אלה אופרות הסבון האמריקאיות, ובשונה – הטלנובלה הלאטינית; ותת-ז'אנר בכיר יותר – אופרות הסבון של הערב, כמו סדרת "דאלאס" ודומותיה. בקולנוע היו אלה המלודרמה במאה ה-20 וה-Chick Flicks של סוף אותה מאה ושל המאה ה-21. בתרבות הויזואלית אילו הם קומיקס ורומנים גראפיים, סדרות צילום ומיצבים, מיצגים ומיצגי גוף שנועדו להפצה המונית. הקורס ינסה להתבונן בתתי-הז'אנר האלה של הרומן ושל הסרטים וסדרות הטלויזיה מהפרספקטיבה של תיאוריות פמיניסטיות, פוסטסטרוקטורליסטיות ופוסטקולוניאליות; יעלה את שאלת הפוליטיקה של התרבות הפופולרית כפי שמבינים אותה הוגי אסכולת פרנקפורט והניאו-מארקסיזם האירופאי, וינסה להצביע על המעבר של אמצעים ספרותיים וויזואליים בין התרבות הפופולרית לבין מה שמכונה "תרבות גבוהה".

חובות הקורס

נוכחות חובה. העדרות של מעל 3 פעמים ללא סיבה שנקבעה על ידי האוניברסיטה כסיבה מוצדקת כמוה כביטול הקורס.

חובות קריאה וצפייה: רומן של ג'יין אוסטן; עיבוד של רומן שלה לסרט, לספר או לסדרת טלויזיה;  רומן ויקטוריאני או סנסציוני; רומן למשרתות; ספר מתת-ז'אנר ה-chick lit; סרט שנחשב ל- chick flicks; סדרת טלויזיה אחת; 2-4 מאמרים (רובם באנגלית).

חובת אמצע (בשליש האחרון של הסמסטר): ראשי פרקים לעבודת הסיום.

חובת סיום: רפרט או עבודה סמינריונית.

חובה מקדימה לכתיבת סמינר: הגשת רפרט בעל פה בכיתה על שני מאמרים.

This course will deal with the variety and history of novels written especially for women, since the beginning of the growth in women’s readership by the end of the 18th c. and the beginning of the 19th and until today. It will examine “handmaid”’s novels, sensation novels and Victorian novels offered to women as well as 19 c. novels, which are still cannonical and yet are perceived – and read – today as “chick lit,” such as Jane Austin’s novels. The course will also study novels and films made during the 20th c. and into the 21st, which deliberately direct women, and which are costumarily sold in supermarkets, airports, and online in specific sites aimed for women or distributed – and advertised – specifically for women’s consumption. Chick Flicks, television series, and the genre of the melodrama will be carefully scrutinized to figure out, together with the verbal, printed literary books, what – and why – certain features gained the (in)famous adjective “chick” as their designating attribute. The readings and viewings will be analyzed via feminist theories and feminist theories of literature and cinema; theories of the popular, such as Adorno’s and Marxist theories in general, and theories of mass distribution as well as theories of high- and low-culture.

Reading and viewing of 7 texts and films, and 2-4 articles are required.

An oral presentation is a pre-condition for a written seminar.

0680-4113-01
 ספרות חברה ופוליטיקה: מהמהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס
 Literature, Society, Politics: From the French Revolution to Dreyfus Affair
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן261 ב'1400-1000 סמ'  א'

הסמינר בוחן את ההקשרים הדינמיים והמשתנים הקיימים בין ספרות, חברה ופוליטיקה בצרפת בין המהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס. תור הזהב של הרומן הריאליסטי צמח בתקופה בלתי יציבה מבחינה פוליטית. במהלכה התרחשו תמורות כלכליות וחברתיות דרמטיות: מעבר לחברה תעשייתית, צמיחה אורבנית ולידתו של הקפיטליזם המודרני. הקשר בין ספרות ופוליטיקה איננו קשר ישיר של העברת תכנים אידיאולוגים באמצעות כלי שיח מסוים. הסוגיות העולות מתייחסות לסוגיות תיאורטיות, לסוגיות אסטטיות ולסוגיות פילוסופיות/מוסריות המחדדות ומעמיקות את ההבנה של הספרות ודרכי הכתיבה שלה בתוך תרבות ושפה מסוימות. בסמינר נדון על מספר יצירות של סאד (המהפכה הצרפתית), הוגו, סטנדל, בלזק, זולה (Balzac, Stendhal, Zola), וסופרים מגויסים אחרים כגון ז'ול ואלס ((Jules Valles (אירועי הקומונה בפריז) ואוקטב מירבו (Octave Mirbeau) (פרשת דרייפוס). כמו כן, ננתח טקסטים תיאורטיים על הקשר הקיים בין ספרות ופוליטיקה: טוקביל (Tocqueville), סארטר (Sartre), בורדיו (Bourdieu), בארט (Barthes). יועלו שאלות פואטיות על צמיחתה של הספרות המגויסת, היעוד והמגבלות שלה, המאפיינים הסטרוקטורליים שלה.

מטלה סופית: חובות הסמינר: חובת נוכחות והשתתפות פעילה (10%), חובת קריאה שוטפת לפי הנחיות המרצה (10%), דו"ח קריאה של מאמר ביקורתי – הגשה באמצע סמסטר (10%), רפרט והצגת מבוא העבודה בסוף הסמסטר (10%), עבודת סמינר (60%)

The seminar investigates the dynamic relationships existing between literature, society and politic in France between the French Revolution and Dreyfus Affair. The Golden Age of the realist novel emerges during an unstable political period while economic and social dramatic changes occurred: industrial era, demographic and urban transformations and the birth of the modern capitalism. Those milestones underline the difficulty to define and borderline different fields of acting and thinking and to think methodologically about their intertwining links. The issues of the seminar are related to theoretical, aesthetical and political/ethical topics capable to sharpen and to deepen our understanding of literature and its writing practices within a specific culture and language. Readings from literary works of Sade, Hugo, Stendhal, Balzac, Zola, and other engaged authors as Jules Valles (the Parisian Commune events) and Octave Mirbeau (Dreyfus Affair) will be a major part of the seminar in order to investigate the changes and evolutions of the literature and its role in the society. Secondly, analysis of theoretical essays on the topic (Tocqueville, Sartre, Bourdieu, Barthes), and discussions on the poetic characteristics and the literary functions of engaged literature will be hold.

0680-4234-01
 מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות
 Mizmor: Voices, Choirs and the question of Literature
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן455 ג'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ שחר גלילי

מהו מזמור? מה מייחד שירה שהיא בשיעורו של מזמור? מהם קולות היסוד של המזמור, ואיזו קהילה (אספה, חברה וסדר פואטי/פוליטי) מתקיימת בתחומו? כיצד מתבטא במזמור קולו של אדם, היחיד (הסובייקט הלירי)? אילו זיקות מגדריות מתרחשות בו? כיצד מדוברת בו האהבה? אלה הן שאלות ראשונות שנציג בסמינר הדן בסוגת המזמורים בספרות עולם, מן המזמור נוסח הומרוס על מלחמה ומסעות הגיבורים, דרך מזמורי תהילים שהם שבח והלל לבורא ולמפעלי הבריאה, מזמורי מלאכים בשירת ימי-הביניים – המנון וקינה, ועד מזמורים חדשים בשירה העולמית – האנגלית והגרמנית. את שאלת המזמור אנו מנסחים גם כשאלה על הממד הליטורגי של השירה, שאלה בדבר כוחה של הספרות בכלל להיות כיום חג.

The seminar will circle round the notion of Mizmor, the Hebrew term designating psalm, hymn, collective song, and more. We ask: what is the signature of Mizmor? How can one identify poetry imbued with such a register? What voices are heard through it, what kind of love discourse does it provoke, and which gender positions and counter-positions does it involve? These are but some preliminary questions to be discussed while reading hymnal poetry from various traditions, among them the Homeric Hymns, to the Book of Psalms, medieval Hebrew poems and hymns, and modernist echoes of this tradition in English, German and Hebrew poetry. While probing these texts we will also explore the wider range of the liturgical aspect of poetry at large.

0680-4236-01
 איזהו גיבור? על גיבורים וקדושים בתרבות העממית
 Heros and Saints in Folk Culture
ד"ר רוטמן דודסמינר גילמן320 ג'1400-1200 סמ'  ב'

בין אם נביא אנטי ממסדי, לץ נודד, אלמנה רצחנית, חייל שהקריב חייו או ראש ממשלה שנרצח, תרבויות נדרשות לדמויות גיבורות וגיבורים, שתפקידם להיות סוכנים ומודלים של הערכים שהקבוצה מבקשת להדגיש, לקדם או פשוט לראות בעצמה. הספרות העממית, בסוגות השונות שלה, ובאופן ספציפי באגדה, היא המדיום העקרי להפצה, יצירה והבניה של דמויות גיבורים. ניתוח ביקורתי של אופני היווצרותם של גיבורות, קדושים וגיבורים, הסוגים השונים שלהם, והדינמיקה של התקבלותם מאפשר נקודת מבט מעניינת וחדשה על הקבוצות שיצרו אותם. הסמינר יוקדש לקריאה של דמויות קדושים וגיבורים מן המקרא ועד סיפורי שנפוצים ברשתות החברתיות תוך בחינה שלהם לאור תאוריות ביקורתיות, ספרותיות וסוציולוגיות ממאתיים השנים האחרונות.

Wether they are prophets, tricksters, murderous widows or dead prime ministers, cultures always need heroine and heroes, whose role is to be agents of and models for values ​​that the group wishes to emphasize, promote or simply see in itself. Folk literature, in its various genres, and specifically in legends, is the main medium for the distribution, creation and construction of heroic characters. A critical analysis of how the heroines, saints and heroes are established, their different types, and the dynamics of their acceptance create an interesting and new perspective on the groups that created them. The seminar will be devoted to the reading of sacred figures and heroes from the Bible to stories that are prevalent in the social networks, while examining them in the light of critical, literary and sociological theories from the last two hundred years.

0680-4237-01
 הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית
 The Literary Detective: a Biography
מר משעני דרור אהרןסמינר גילמן362אד'1800-1400 סמ'  א'

בסמינר זה נערוך היכרות עם צמיחת ז'אנר סיפורי הבלשים: ראשיתו בספרות האירופית והאמריקאית של המאה ה-19 והתפתחותו במאה ה-20. כמו כן, נערוך היכרות עם גישות תיאורטיות שונות החוקרות את התפתחות הז'אנר, את מאפייניו הצורניים ואת משמעויותיו בהקשרים אידיאולוגיים ונציע קריאה פרשנית ביצירות מרכזיות ממאה השנים הראשונות של הסיפור הבלשי.

In this seminar we'll review the history of detective fiction, from its emergence in the 19th century until the beginning of the 21st century, and read it from various theoretical perspectives, including Marxist, psychoanalytic, post-colonial and global approaches.

0680-4238-01
 הומור יהודי: ספרות, קולנוע וביקורת חברתית
 Jewish Humor: Literature, Film and Social Critique
ד"ר פולין-גלאי חנהסמינר גילמן320 ה'1800-1400 סמ'  ב'

האם יש כזה דבר ׳הומור יהודי׳? ואם כן, מה הם התנאים ההיסטוריים שעיצבו אותו? איך הוא מתבטא בספרות, תאטרון וקולנוע? קריאות בקורס יכללו יצירות פרוזה מאת פיליפ רות, איזיק באבל, פרנץ קפקא, שלום עליכם, איציק מאנגר, אפרים קישון, וחנוך לוין; פולקלור הומוריסטי כמו סיפורי ג'וחא מיהדות ארצות איסלאם, וסיפורי חלם ממזרח אירופה. נשווה בין הומור טקסטואלי להומור על הבמה ועל המסך: נחקור את הוודוויל היהודי, הקולנוע של האחים מרקס, שרה סילברמן, הגשש החיוור, והחמישיה הקאמרית.

 בדיונים נדגיש את הקשר בין הומור לביקורת חברתית, והיכולת של קבוצות מיעוט (כמו יהודים) להביט בתרבות הרוב מזווית מפתיעה, סאטירית ואף מצחיקה. נדון גם כן בהבטים האוניברסלים של ההומור, דרך התאוריות של זיגמונד פרויד והנרי ברגסון.

Is there such a thing as ‘Jewish humor’? If so, what are the historical conditions that have shaped it? How is this humor expressed in literature, theatre and film? Course readings will include works by Philip Roth, Isaac Babel, Franz Kafka, Sholem Aleichem, Itsik Manger, Efraim Kishon and Hanoch Levin; Folkloric humor in the Jocha stories from the Jewish communities of the Muslim world and Chelm tales from Eastern Europe. We will compare textual humor to the physical humor that is possible on stage and on the screen by researching Jewish Vaudeville, films by the Marx Brothers, acts by Sarah Silverman, ha-Gashash ha-Hiver and ha-Hamishia ha-Kamerit.

In our discussions, we will explore the connection between humor and social critique, looking at the capacity of minority groups (like Jews) to gaze at the majority culture through a surprising, satirical and even funny lens. We will also discuss the universal aspects of humor with help from the theories of Sigmund Freud and Henri Bergson.

0680-4239-01
 הפנטסטי בראי הקוגניציה
 Cognition and the Fantastic
פרופ שן ישעיהוסמינר גילמן260 ה'1600-1200 סמ'  ב'

בקורס נדון במספר תופעות השייכות לתחום 'הפנטסטי' או 'המופלא': ישויות מוזרות המופיעות בסיפורים, היברידים (הכלאות בין ישויות שונות), מטמורפוזות, סייבורגים, ועוד. ננסה לבחון תופעות אלה באמצעות גישות קוגניטיביות שונות שהתפתחו בשלושת העשורים האחרונים.

  • במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.
  • בסיום הקורס תוגש עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

חובת נוכחות בשיעורים

The course will examine various 'fantastic' phenomena (eg., metamorphosis, hybrids) in light of recent developments in the cognitive sciences.

0680-4240-01
 דמיון והשפעה בין סופרי הדרום של ארה"ב לבין סופרי אמריקה הלטינית
 Interrelations Between Prose Writers of Latin America and the Usa South
ד"ר שיפמן סמדרסמינר גילמן455 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ה'1200-1000 סמ'  א'

הסופר המקסיקני קרלוס פואנטס אמר שהדרום של הדרום הוא אמריקה הלטינית, בניסיון להצביע על הקשר וההשפעה של עולמם של סופרי דרום ארה"ב, על סופרי ה"בום" הלטינו-אמריקאי של שנות השישים של המאה העשרים.

בסמינר נקרא סיפורים ורומאנים של סופרים וסופרות מדרום ארה"ב, כמו ויליאם פוקנר, יודורה וולטי ופלנרי או'קונור, וסיפורים ורומאנים של סופרים וסופרות מאמריקה הלטינית כמו גבריאל גרסיה מרקס, קרלוס פואנטס, קורטאזאר, ליליאנה הקר וכריסטינה פרי-רוסי. מעבר לבחינה ולתיאור של יצירותיהם של כל יוצר ויוצרת בפני עצמן, ננסה להציג את יחסי הגומלין בין הלטינו-אמריקאים לבין סופרי הדרום: דימיון, השפעה, ואף ניגוד הנובע מהיות אמריקה הלטינית הפריפריה של הפריפריה.

חובות הקורס: נוכחות חובה. קריאה של הרומאנים והסיפורים ברצף הסמסטר, לא רק לקראת סופו היא חובה. בסוף הקורס – הגשת עבודת רפרט או סמינר.

The prominent Mexican prose writer Carlos Fuentes said: "EL SUR DEL SUR ES AMERICA LATINA", that is, Latin America is the South's South. He was, in fact, trying to point out the influence of the world of prose writers from the USA south on the writers of the Latin American "Boom" of the 1960s.

We will read and interpret in this seminar short stories and novels of USA writers of the south, like Faulkber, Eudora Welty and Flannery O'Connor, as well as short stories and novels written by Latin American writers like Garcia Marquez, Fuentes, Cortazar, Liliana Heker and Christina Perry-Rossi. Beyond the description and interpretation of the works of each writer, this seminar aims at sketching the interrelations between writers of the south of the USA and Latin American Writers. We will try to describe influences, similarities, and dissimilarities related to the fact that Latin America is the periphery's periphery.

0680-4241-01
 מה זאת אהבה?
 What is Love?
פרופ דורפמן עירןסמינר גילמן319אג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן362אה'1600-1400 סמ'  א'

אהבה רומנטית מוגדרת לעתים קרובות כמציאת החצי השני, בהתאם למיתוס של ארוס מתוך ״המשתה״ של אפלטון. כנגד מושג זה ננסה לחשוב על אפשרויות שונות של אהבה מרובה: לאו דווקא כפוליאמוריה, אלא כאהבה שבבסיסה ריבוי פוטנציאלי; רגש שעשוי לפנות לאדם אחד, אך מכיל בתוכו עולם ומלואו. לצורך חקירה זו ניעזר בספרות ובתיאוריות פילוסופיות ופסיכואנליטיות השואלות כולן את השאלה עתיקת היומין: מה זאת אהבה? 

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%.

Romantic love is often defined as finding the other half, following the myth of Eros from Plato’s Symposium. In opposition to this concept we will try to reflect on various possibilities of multiple love: not necessarily as polyamory, but as a love which is based upon potential multiplicity, an emotion that may be directed to one person but actually contains a whole world. For this investigation we will draw on literature and on philosophical and psychoanalytical theories, all asking the same old question: what is love?

0680-4242-01
 לפני ואחרי הקוויר: שיעורים מודרניסטים בסוגיות אקטואליות
 Pre- and Post-Queer: Modernist Lessons in Contemporary Debates
ד"ר סתר שאולסמינר גילמן262 ה'1200-1000 סמ'  ב'

סמינר זה מבקש לתהות על גלגולי התיאוריה הקווירית כשלושים שנה לאחר עלייתה: מה עלה בגורלו של אחד המהלכים המשמעותיים במחשבה הביקורתית של סוף המאה ה-20 כיום והאם יש בכוחו להתמודד עם תופעות בנות זמננו, כמו השברור הניאוליברלי של זהויות מגדריות ואתנו-לאומיות הומוסקסואלית. נלך בשני מסלולים: באחד, נבחן באופן ביקורתי מספר מושגים בסיסיים מהתיאוריה הקווירית העכשווית (זמן קווירי, הפרדיגמה האנטי-חברתית, הומולאומיות, פינקוושינג). בשני, נקרא כמה חטיבות מן הספרות המודרניסטית הלא-הטרוסקסואלית - האמן הפדרסט ב״מוות בוונציה״ לתומאס מאן, האריסטוקרט המרגל אצל פרוסט, קהילת המקוללים/הנבחרים ברומן חורשלילה לדז׳ונה בארנס, המשורר מאהב-הפרולטריון פזוליני - ונשאל מהם השיעורים הצורניים והפוליטיים שניתן עוד ללמוד מהן.

This seminar ponders the state and legacy of queer theory, thirty years after its inception, asking whether it can negotiate current gender development, such as neoliberal gender micro-identities and homosexual ethno-nationalism. We will move in two parallel paths: we will critically discuss central notions in contemporary queer theory (such as queer time, the anti-social paradigm, homonationalism, and pinkwashing). Concomitantly, we will read several chapters in non-heterosexual modernist literature - Marcel Proust, Thomas Mann, Djuna Barnes, Pier Paolo Pasolini - and see what formal and political lessons we can still learn from them.

0680-5022-01
 מפגשי מחקר
 Research Encounters
פרופ מילנר איריססמינר גילמן458 ד'1200-1000 סמ'  א'

בשיעור זה נעמיק את המתודולוגיה המחקרית בתחום הספרות, תוך שילוב בין עבודת מחקר שיטתית ומפגשים עם חוקרות/ים ויוצרות/ים משדה הספרות. בשבוע הראשון תוצג יצירה ספרותית קצרה שתלווה אותנו במהלך הסמסטר כמושא מחקר, ובאמצעותה נתוודע לטכניקות שונות של בניית שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי/ארכיוני הולם, מציאת סדר כתיבה רצוי, ועוד. את עבודת המחקר ילוו מפגשים עם מגוון רחב של חוקרים/ות ויוצרים/ות משדות שונים בספרות, תוך דגש על מתודולוגיית המחקר והכרת תת-הדיסציפלינות השונות בשדה הספרות והתיאוריה.

מטלה סופית: עבודת רפרט.

In this course we will deepen our practice of research methodology in the field of literary studies, combining systematic research work and encounters with literary scholars and authors. In the first week we will present a short literary work which will accompany us all along the semester as a research object, allowing us to get a better acquaintance with various technics such as constructing a research question, bibliographical and archival research, finding the right order of writing, etc. The research work will be combined with encounters with various literary scholars and authors, concentrating on research methodology and learning to know the different sub-disciplines in the fields of literature and theory.
0680-5022-02
 מפגשי מחקר
 Research Encounters
פרופ דורפמן עירןסמינר גילמן319אב'1800-1600 סמ'  ב'

בשיעור זה נעמיק את המתודולוגיה המחקרית בתחום הספרות, תוך שילוב בין עבודת מחקר שיטתית ומפגשים עם חוקרות/ים ויוצרות/ים משדה הספרות. בשבוע הראשון תוצג יצירה ספרותית קצרה שתלווה אותנו במהלך הסמסטר כמושא מחקר, ובאמצעותה נתוודע לטכניקות שונות של בניית שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי/ארכיוני הולם, מציאת סדר כתיבה רצוי, ועוד. את עבודת המחקר ילוו מפגשים עם מגוון רחב של חוקרים/ות ויוצרים/ות משדות שונים בספרות, תוך דגש על מתודולוגיית המחקר והכרת תת-הדיסציפלינות השונות בשדה הספרות והתיאוריה.

מטלה סופית: עבודת רפרט.

In this course we will deepen our practice of research methodology in the field of literary studies, combining systematic research work and encounters with literary scholars and authors. In the first week we will present a short literary work which will accompany us all along the semester as a research object, allowing us to get a better acquaintance with various technics such as constructing a research question, bibliographical and archival research, finding the right order of writing, etc. The research work will be combined with encounters with various literary scholars and authors, concentrating on research methodology and learning to know the different sub-disciplines in the fields of literature and theory.
0680-5063-01
 מהשכלה עד מודרניזם: הספרות העברית 1880-1900
 From Haskalah to Modernism: Hebrew Literature 1880-1900
פרופ הולצמן אבנרסמינר רוזנברג211 ד'2000-1600 סמ'  א'

בעשרים השנים האחרונות של המאה התשע-עשרה הונחה התשתית לצמיחתה של הספרות העברית  המודרנית. נקודת המוצא של הקורס היא שנת הפרעות (1882-1881), המסמנת תמורה מהפכנית בהיסטוריה היהודית וממילא גם בתולדות הספרות העברית. נקודת הסיום שלו היא שנת 1900, שבה ובסמוך אליה הופיעו קובצי שיריהם הראשונים של ח"נ ביאליק ושאול טשרניחובסקי וקובצי הסיפורת וההגות של מ"י ברדיצ'בסקי, המסכמים את השלב הראשון ביצירתם. בין שתי נקודות ציון אלה התרחשה שורה של אירועים ומהלכים, שהציבו בפתח המאה העשרים מערכת ספרותית עברית מודרנית על מרכזיה ומוסדותיה, יוצריה ונמעניה, כלי הבעה וערוצי תקשורת שהפכו אותה למנגנון ייצוג רגיש ומשוכלל של החוויה היהודית הרבגונית בעידן של תמורות. הסמינריון ינסה למפות את המציאות הספרותית העשירה והמגוונת הזו מבחינה היסטורית, גיאוגרפית, תימטית פואטית וביוגרפית, תוך כדי עיון ביקורתי במקורות ראשוניים העומדים לרשות ההיסטוריונים של ספרות התקופה (כתבים ספרותיים, כתבי-עת, איגרות סופרים, דברי זכרונות) והיעזרות במחקרים מאוחרים לסוגיהם.

דרישות הקורס: נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בשעורים; כתיבת עבודת רפרט או עבודה  סמינריונית.

The last two decades of the 19th century mark a revolution in the history of Hebrew literature. While in 1880 it was still rooted in the sphere of enlightenment, twenty years later it re-emerged as a modern literary system, which gives a sophisticated expression to the Jewish experience in an era of an unprecedented historical change. Among the leaders and creators of this literary drama were S. Y. Abramovitz, M. J. Berdichevsky, David Frischman, Ahad Ha-Am, Reuven Breinin,  H. N. Bialik and Shaul Tschernichovsky, to name only a few. The seminar will draw the outlines of this rich literary arena from various viewpoints (historical, geographical, poetic, thematic, biographical), leaning extensively on primary sources such as literary writings and documents, periodicals, letters and memoirs.

0680-5152-01
 המחבר ויצירתו: טקסט וקונטקסט
 The Author In/And His Work: Text and Context
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן262 ב'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הסמינר לבחון את המונחים "סופר", "מחבר" ו"מספר" ולעמוד על סוגית הימצאותו של המחבר האמפירי בתוך עולם הבדיון, מצד אחד, ולחקור את הדרכים בהן הסופר בונה את האתוס שלו במרחב התרבותי הקיים (סוגיות שקשורות לסוציולוגיה של הספרות, שוק המו"לות, מדיה ואינטרנט). הדיון סביב נחיצות המחבר בפרשנות היצירה התפתח במחקר מאז הופעתו של המחבר כישות מכוננת של היצירה החל מהמאה ה- 18. שתי עמדות מרכזיות מנוגדות מאפיינות דיון זה: הביקורת ההיסטורית דוגלת בחשיבות הישות הביוגרפית של המחבר כחלק בלתי נפרד מניתוח היצירה והביקורת הפורמליסטית והסטרוקטורליסטית שכנגד מגיעות להכרזתו המפורסמת של רולן בארט על "מות המחבר". בעשורים האחרונים נעשה ניסיון לשלב בין שתי עמדות אלה בהשראתו של מיכאל בחטין. הקורס בוחן ניסיון זה על היבטיו השונים ומציע דרכים לניתוח שיטתי להבנת עצם המושג "מחבר בפיקציה" וזיהוי המרכיבים המאפשרים לאתר אותו ביצירה.


מטלה סופית: נוכחות והשתתפות פעילה חובה (10%), חובת קריאה מודרכת שוטפת + 3 יצירות ספרותיות (10%), רפרט בכיתה: הצגה של מאמר ביקורתי והקשרו עם היצירות שנבחרו (20%), עבודת סמינריון או עבודת השתתפות (60%)

This seminar will examine the concepts of author, writer, and narrator. We will raise the question of the existence of the empirical author in the fictional world, and will investigate the various ways of producing his ethos within the given cultural field (issues concerning the sociology of the literature, editorial world, media, and internet). The necessity of the author for the act of interpretation has been discussed in literary research since the birth of the author as a constitutive entity in the literary and cultural field. Two major opposed stances characterize this discussion: literary historians support the importance of the biographic entity of the author as indispensable to literary analysis (Sainte Beuve, Lanson), while the formalists and structuralism theoreticians argue for the death of the author (Barthes, Foucault). There has been an attempt in recent decades to combine these two stances inspired by Bakhtine's works. The seminar will examine the various aspects of these attempts and offers a systematic analysis of understanding the concept the author in fiction and a method for recognizing the possible components for its identification in the work.

0680-5162-01
 מזרחיות בספרות הישראלית
 Mizrachiyyut in Israeli Literature
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר גילמן458 ג'1400-1000 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בהתייחסויות השונות אל שאלת המזרחיות, אל מקומה בספרות הישראלית, אל האפשרויות השונות לדבר על זהות מזרחית ואל השלכותיה הספרותיות והתרבותיות. נתמקד בדור היוצרים והיוצרות שצמח בעשרים השנים האחרונות (רונית מטלון, דורית רביניאן, סמי ברדוגו, שמי זרחין, שמעון אדף ואחרים).

השאלות המרכזיות שנדון בהן – מהי הלשון המזרחית, מהי זהות יהודית-ערבית? כיצד מיוצגים היחסים הבין-דוריים והאם הדגם האדיפאלי תקף לתיאור יחסים אלה, מהו המרחב המזרחי, כיצד מיוצג הזיכרון התרבותי? מה מעמדה של הספרות המזרחית בתוך מרחב הספרות הישראלית? מהו פמיניזם מזרחי?

מטרת הסמינר לעקוב אחר הייצוג העצמי של סופרים מזרחים שמערער לא רק על ייצוגם ההגמוני אלא גם על גבולות הסיפורת הישראלית. הייצוגים הפופולאריים של המזרחיות (כמו בקולנוע) ישמשו בסיס להשוואה. קריאת הטקסטים תלווה בקריאת מאמרי תיאוריה שיחדדו את קני המידה להערכת השאלות הספרותיות.

חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 2-3 עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית

The seminar focuses on Mizrahi writers, mainly from the second generation, showing their relation towards Hebrew language, ethnic stereotypes, memory, space, body and cultural identity.

0680-5164-01
 קריאות במודרניזם צרפתי
 Readings in French Modernism
ד"ר בן-נפתלי מיכלסמינר גילמן319אה'1200-1000 סמ'  ב'

סמינר זה יציג המשגה של המודרניזם והאוונגרד כרגישות וכתפישת עולם, ובעקבותיה קריאה מקרוב בטקסטים: "קומברה" ו"אלברטין איננה" מאת פרוסט, "מסע אל קצה הלילה" מאת סלין, "הבחילה" מאת סארטר.

בסוף הקורס הסטודנטים יוכלו להגיש עבודת רפרט או סמינריון.

The seminar will introduce a conceptualization of French modernism followed by close readings of Sartre, Proust and Céline.

0680-5165-01
 הסיפור הקצר בראי הקוגניציה
 Cognitive Approaches to Narrative Structure
פרופ שן ישעיהוסמינר גילמן319אה'1600-1200 סמ'  א'

בקורס נדון במספר גישות קוגניטיביות לסוגיות בסיסיות הנוגעות למבנה הסיפור הקצר:

  • ארגון האירועים בסיפור
  • סכימה נראטיבית
  • שפה ומבנה סיפורי
  • הפנטסטי בסיפור
  • סיפורים ורגש
  • 'היבלעות' בעולם הסיפור

במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.

בסיום הקורס תוגש עבודת סיכום.

We will discuss recent developments in the cognitive study of the short story
0680-5177-01
 "לכל הרוחות" סדנת עריכה של כתב העת - א'
 To the four winds : workshop in editing a literary journal
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן260 ד'2000-1800 סמ'  א'
סדנה גילמן260 ד'2000-1800 סמ'  ב'

במסגרת הסדנה נערוך ונפרסם את הגיליון השלישי של כתב העת "לכל הרוחות". משתתפי הסדנה יקבעו את הנושא המרכזי וכן את תכניו ואופיו של הגיליון השני של כתב העת, ינסחו "קול קורא" שיופץ בקרב קהילת האוניברסיטה, ידונו בכתבי היד שיתקבלו בעקבות הקול הקורא ויבחרו מתוכם את הטקסטים הראויים לדעתם לפרסום.

בסוף שנת הלמודים יראה אור הגיליון של כתב העת שיושק באירוע חגיגי בהשתתפות תלמידי המגמה לכתיבה יוצרת וסדנאות הכתיבה בתואר הראשון והשני.

חובת נוכחות והשתתפות פעילה.

 

 

 

The main goals of the workshop are to edit and produce the second issue of the literary magazine "Lechol Haruchot" (Every Which Way). The students will phrase a "call for writers" and address it to the academic community in Tel-Aviv University. They will choose a theme for the third issue of the magazine and will experience in collecting anf editing the works (poetry and prose) to be published in the second issue.

0680-5187-01
 שירים זזים: מכתב יד למהדורה
 Shifting Poems
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן319אג'1400-1200 סמ'  א'

סמינר זה נועד להכיר מקרוב מאוד את ההרפתקאות שכרוכות בעבודה על טקסטים שמקורם בכתבי יד. נכיר את שיטות העבודה המקובלות בתחום, נתנסה בכיתה בקריאה של כתבי יד ובביאורם, ונקרא כמה חיבורים מחקריים שיבחנו את חשיבותו של תהליך זה לחקר השירה ולפרשנותה.  במוקד העבודה המעשית יעמדו שירים עבריים שמקורם בתור הזהב בספרד בימי הביניים.

This graduate seminar will explore the material aspects of medieval Hebrew poetry. We will learn how to work with manuscripts, and experiment with their reading and exegesis. Furthermore, we will discuss the importance of these material aspects for research and interpretation.

0680-5188-01
 שירה וזוהר
 Poetry and Splendor
מר ביטון יעקבסמינר גילמן449 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרופ שחר גלילי

מה זוהר בשירה? מה ואיך מאיר בה? ואיזו הארה ראויה לה? בשיעור זה שמידתו כפולה – סמינר עיוני וסדנה, נשוחח על מושגי האור בשירה, על זיקתם לסדרי ההתגלות במסורת, ונאזין לאופני הדיבור של ההארה. השיעורים יוקדשו לקריאה בפסוקים, מובאות, שורות וטורים, האוצרים את סודו של האור במסורות השירה הקדומה ועד העת הזו, מן השירה המקראית, שירת המזרח הקדום, ספר הבהיר ומדרשי הזוהר, שירת היהודים והמוסלמים, השירה האירופית בעת החדשה, והשירה העברית המאוחרת. השיעורים מיוסדים על חברותא, קריאה איטית, ודיאלוג ששיעורו מחשבה פואטית.

What is the splendor of poetry, what is to be called properly - its light? How should this be enlightened (brought into light, interpreted)? The seminar (being planned as a workshop in the program of creative writing) discusses the concepts of light in poetry and their affinities with the order of revelation. The discussions are based on close readings in short poetic sentences holding the secret of light from the ancient traditions towards the present, from the biblical poems, the Eastern poetry, the book of Bahir, the Zohar, the poetry of Jews and Muslims, modern European poetry and the late Hebrew poetry. The seminar is based on a concept of close, slow reading, to be named – poetical thinking.

0680-5189-01
 שקיעתו של הלדרלין: שירה, הגות, שיגעון
 Holderlin's Fall: Poetry, Thought, Madness
פרופ שחר גליליסמינר גילמן449 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הסמינר עוסק בפרשת חייו ויצירתו של המשורר הגרמני פרידריך הלדרלין בסימני השיגעון. סוגיית השיגעון אינה נידונה בסמינר כמחלת נפש, כתופעה פתולוגית או כהפרעה קלינית אלא כמאורע לשוני – כפתיחה עזה של שאלת ההוויה מבעד (מתוך ומעבר) לשפה האנושית. השיגעון (והפנומן הפסיכוטי) אינו מתפרש לכן כ"סטייה" בלבד, או כקריסה של חיי הנפש אלא כמאורע של התגלות [להיעשות פתוח, גלוי], בה שב המשורר להודיע את מושגי היסוד של השפה, את התכנית [הרת הגורל] של השירה ואת עתידה של האנושות. במסגרת הסמינר נקרא בפרקים משירת הנהרות של הלדרלין, שירת הגורל, לצד קטע הפרוזה הגדול פרי עטו "בתכלת חמודות"  ונלמד את שיעור של ההתגלות המתבשרת בשירתו של הלדרלין כמאורע של מחשבה לצד ולעומת מפעלי השירה וההגות של האידאליזם הגרמני.

The seminar discusses Friedrich Hölderlin’s life and letters under the signs of insanity. The issue of madness is not to be discussed as a pathological phenomenon, as a mental illness nor as a clinical case, but rather as the event of language – as an openness of the what being is through (from and beyond) the event of human language. Madness is not to be interpreted as a collapse of psyche alone but as an event of Offenbarung/revelation (making open), in which the poet speaks what language is and hints at the program of Schicksal/destiny being embedded in poetry as a moment of human futurity. Reading material includes Hölderlin’s great rivers poems alongside his piece In lieblicher Bläue. The seminar discusses the measure of Offenbarung/revelation in his poetry as an event of thinking against the major trends of thought and poetry of German Idealism.

0680-5190-01
 "ולילה לילה תגדל תשוקתי": מיניות וגוף בשירה העברית החדשה
 Sexuality and the Body in Modern Hebrew Poetry
ד"ר אולמרט דנהסמינר גילמן261 ב'1800-1400 סמ'  א'

השירה העברית החדשה נולדה על רקע מהפכה לאומית, תרבותית וארוטית שהתחוללה בעולם היהודי. אחד מביטוייה של מהפכה זו היה כינונו של שיח חדש על מין, גוף ותשוקות גופניות. המגע החי עם התרבות האירופית בת הזמן ועם תפיסותיה ביחס לסובייקטיביות ולתשוקה, הזין את שיח המיניות העברי ואת מופעיו הפואטיים החלוציים, בשירת התחיה העברית.

בדברי המבוא לסמינר נציג את הדגמים הקדם-מודרניים הגדולים לשירה ארוטית בעברית - שיר השירים ושירת החשק הספרדית. בהמשך יתמקדו השיעורים בייצוגים של מין ושל תשוקה מינית בשירה החדשה, מתקופת התחייה ואילך, ביצירתם של משוררים כי"ל פרץ, ח"נ ביאליק ויעקב שטיינברג ומשנות העשרים בשירתם של  דוד פוגל, אצ"ג ואסתר ראב. נעסוק גם בשירת דור המדינה, ונחתום את הסמינר בדיון על מין ומניות בשירת שנות השבעים והשמונים, ביצירתם של יונה וולך, אהרון שבתאי, חזי לסקלי ומשוררים נוספים. לאורך הסמינר נבחן את השינויים שהתחוללו באוצר המילים הפואטי לתיאור הגוף המיני בתקופות שונות בשירה, וכן את התפקידים, הצרכים והמשמעויות שיוחסו למגע המיני בשירתם של משוררות ומשוררים. נתוודע לכתיבה על תשוקות מיניות נורמטיביות ו"סוטות", ונדון בכל אלו מפרספקטיבות פסיכואנליטיות, מגדריות וקוויריות, דרך קריאה במאמרים של זיגמונד פרויד, מישל פוקו, ג'סיקה בנג'מין, דניאל בויארין, סנדר גילמן, ג'ודית באטלר ועוד.

Modern Hebrew revival [“Techiya”] poetry emerged as part of an overall national and cultural revolution that took place within the Jewish world in east Europe at the turn of the twentieth century. Under its influence, all aspects of life, including sexuality, gender roles and the body were perceived and understood a new. Furthermore, the encounter with the social, ideological, and aesthetic values of European cultures, specifically, with conceptions regarding subjectivity and passion, served as an important source for the Hebrew poets. For the first time in the history of Hebrew poetry, poets were required to form a modernistic, intimate and erotic "I" that would be psychologically credible.

The seminar will address the ways in which Modern Hebrew poetry withstood with issues of sexuality and carnal lust. We will acquaint ourselves with the two traditional models of eroticism in Hebrew poetry: the Song of Songs and the Hebrew erotic poetry of medieval Spain. We will then turn to the poetry of Y.L Peretz, H.N. Bialik, Shaul Tchernichovsky, Jacob Steinberg, David Vogel, Rachel Bluwstein, and Esther Raab, seeking to illuminate their attitudes toward the power relations between the sexes, while considering the changing norms in Jewish society regarding lust, intimacy, and the sexual body. We will also examine the influence of the entry of women into the field of Hebrew lyrical poetry on conceptions of sexuality and passion, and consider the differences in the expression of passion and power among various groups and generations. The theoretical discussion will be based on contemporary psychoanalytical, feminist, queer and gender perspectives.

0680-5192-01
 דקונסטרוקציה לספרות וקולנוע
 Deconstructing Literature and Film
ד"ר אלפנדרי עידיתסמינר גילמן320 א'1400-1000 סמ'  א'

הסטודנטים בסמינריון יחקרו מושגים, בעיות ותובנות ביחס לאפשרות לכונן ולפרק סובייקט נרטיבי דרך שימוש בספרות, בסרטים ובתאוריה של קולנוע. המושגים אמת, תשוקה, היסטוריה, אהבה, הממשי, חלום, מחשבה, סובלימציה, סקופופיליה, קול והדבר (the Thing, das ding) מרכזיים בסמינריון זה. אלו מושגים שנחקרים במחשבת הסמיוטיקה הן בקולנוע והן במדיום הנרטיבי. מושגים אלו בסיסיים גם להגדרת המדיום הקולנועי כמפעיל הן את הדמיון או האימז'ינרי והן את ההכרה או הנרטיב (Peter Wollen, Laura Mulvey, D. N. Rodowick).

במקביל להתפתחות זו בקולנוע מתקדמת גם מחשבת הפסיכואנליזה ואותם מושגים חיוניים להבנת הפסיכואנליזה כמדע קליני (Jacques Lacan, Helen Sixous, Jaqueline Rose). אטען שתיאוריות ספרות וקולנוע פוסטמודרניות טוענות שהמדיום אינהרנטי לממדים מכוננים של נפש האדם; הקולנוע פועל במישור הריאליזם (Andre Bazin, Dudley Andrew), האימז'ינארי (Christian Metz, Stephen Heath, Jacques Derrida, Giles Deleuze) ובמישור הנרטיב (Slavoj Zizeck, Tom Gunning) ומנגיש לצופה את הממשי. הקולנוע חוקר היפעלויות של תשוקה אנושית באופן שמדגים את ההגדרה של לקאן למושג אתיקה—הגדרה שיש לה צורה של שאלה: "Have you acted in conformity with the desire that is in you?". הקולנוע מפעיל מנגנונים שמציבים פרדוקסים בפני האפשרות לממש תשוקה בדיוק כפי שהפסיכואנליזה מזהה מנגנונים פרדוקסליים כאלו בקליניקה. כדי להדגים את פרדוקס האמת/תשוקה המכונן של ג'אנר הרומן, הקולנוע ושל הפסיכואנליזה נלמד את המיתוסים, אדיפוס אדיפוס בקולונוס ואת הניתוח של לורה מאלווי, פרויד ולקאן למיתוס זה כפי שהם מופיעים גם בסרט Riddle of the Sphinx, גם בפירוש החלום של פרויד וגם בסמינריון השביעי של לקאן, The Ethics of Psychoanalysis. התיאוריה הקולנועית שעוסקת ישירות בפרדוקס האמת/תשוקה כפי שהן נאבקות זו בזו במישור האימג'ינרי שייכת ל Christian Metz ול Mary Ann Doane ואלמד פרקים מספריהם. במקביל נצפה בסרט של היצ'קוק, ורטיגו שמייצר פרדוקס/אי-ודאות מכוננים גם ביחס לשאלה "What Is a Mother?" וגם ביחס לאפשרות של הסובייקט לדעת/לממש את התשוקה שלו. התיאוריה הרלוונטית שאלמד שייכת גם לפרויד, פוקו, סלבוי ז'יזק, לקז'ה סילברמן ולורה מאלווי. במקביל אראה את הסרט Ghost Dance של קן מקמולן כדי להסביר את האופן שבו המדיום מנכיח את הסובייקט דרך חקר אובדן הסובייקט, אובדן הזהות, אובדן הסבר סיבתי לקשרים בין הווה, עבר ועתיד וכך המדיום יכול להבנות תודעה ביקורתית ביחס לחברה שמעוניינת לקבע באופן נורמטיבי את התשוקה והידע של הסובייקט. נקשר שאלות אלה לעקרונות שמחברים בין לקאן לקנט – שניהם חוקרים את הקשר בין רצון (desire and intentionality) להיגיון פרקטי. נדון גם בקשר של מושגים כגון הזרה (ויקטור שקלובסקי) וניכור (ברטולט ברכט) להבניית הסובייקט של המדיום הנרטיבי כמו גם של האפרטוס הקולנועי. נצפה גם בסרטים אוונגרדיים שמביאים ביוגרפיות אינטלקטואליות לכדי מימוש ויזואלי כמו הביוגרפיה של דרידה, של מישל הולבק, של חנה ארנדט ושל שרה קופמן בסרטים מאת Guillaume Niclux, Safaa Fathy,  Margarete von Trotaו Isabel Coixet.

נקרא גם את המיתוס, אנטיגונה ביחד עם הניתוח הפסיכואנליטי של ג'ודית באטלר למיתוס זה כדי להבין את האופן שבו האשה משתמשת באופציות של אי-ציות לחוק והתאבדות כדי להביא לעולם אמת ותשוקה שפוגמות בהעברת השפה של האחר לסובייקט וכך הופכות את ציר המסמנים הסימבולי לשברירי/חשוף לטרנספורמציות. תיאוריה קולנועית רלוונטית כוללת את ג'ואן קופז'ק, אי. אן קפלן, לינדה וויליאמס, קריסטין גלדהיל, טניה מודלסקי, מרים הנסן ורוזלינד קראוס. בקונטקסט זה נצפה בסרט של ריינר ורנר פסבינדר ואלכסנדר קלוגה Germany in Autumn שהכוח הפוליטי שלו מעוגן במיתוס של אנטיגונה. נצפה גם בסרטה של ג'יין קמפיון הפסנתר ונבחן את האופן בו הקול והשתיקה משמשים את הפמיניזם כדי להתמודד עם שלילה והתרה של התשוקה בעולם קולוניאליסטי שבו יש להתנגד ליותר מצורה אחת של הגמוניה. קריאה בטקסטים מכוננים של סלבוי ז'יז'ק ולקאן בסמינריון ה 11 יאפשרו מחקר מעמיק של מושג המבט והקול ושל הקשר שלהם לסימפטום כמו גם לממשי. נצפה בסרט פרסונה של ברגמן שכדי להבין אותו נבחן טקסט של ג'ורג' בטאי ושל פוקו. כך מסביר פוקו את  מושג השיגעון: "the space, both empty and peopled at the same time, of all the words without language that appear to anyone who lends an ear". שפת השיגעון גם בטקסט המקורי של פוקו תובן כחסר שחשיפתו מקרבת את הסובייקט למשמעות, לדבר (the Thing) וכך גם מקרב השיגעון את הסובייקט לסובלימציה—הדבר החסר המוחלט. כשלקאן מבקש לשאול באיזה אופן הדבר שימושי לסובייקט הוא כותב, "[useful] for nothing other than to serve as points of reference in relation to the world of wishes and expectations; it is turned towards that which helps on certain occasions to read das ding." בשונה משני הוגים אלו בטאי מתייחס לחוויה הפנימית גם כאל עינוי וגם כאל קומדיה. נתייחס לתובנות אלו. התיאוריה הקולנועית שתעניין אותנו בקונטקסט זה שייכת לחוקרים Robert Sklar, Charles Musser, וגם Thomas Elsaesser. נקרא טקסט פסיכואנליטי על סכיזואידיות אצל מלאני קליין וביקורת על הטיפול של פרויד בהיסטרית אצל מיקל בורש-יאקובסן. נקנה משמעות לפרברסייה בעזרת טקסט של ז'ק-אלן מילר ונבחן את הגדרתו של ז'יל דלז למזוכיזם. הסרטים שיאפשרו לנו גישה לדבר (the Thing), למזוכיזם, לשיגעון ולהיסטריה שייכים לבמאים טום דונהיו, דייויד קרוננברג, וג'ואנה קלהאן. נקרא גם מאמרים על החשיבה מאת די. וו. ויניקוט, וילפריד ביון, סטיבן מיטשל וכריסטופר בולס ונצפה בקטעים מסרטים בנושא חשיבה של הבמאים הההוליוודים הקלאסיים קינג וידור, ג'ורג' קיוקור, פרסטון סטרג'ס. נקרא במהלך הסמסטר טקסטים ספרותיים רלוונטיים של וירג'יניה וולף, ג'ין ריס, פיליפ רות', אורחן פמוק (תורכיה), יאן גלינג (סין), סינן אנטון (עירק/אמריקה), אלקסיס רייט (אוסטרליה).

חובות הסמינריון: קריאה של טקסטים על מודל או לרכישה אונליין וצפייה בסרטים על מודל. בהתאם למשספר הנרשמים הצגת רפרט בכיתה או כתיבה של רפרט קצר במהלך הסמסטר. עבודה סמינריונית או עבודת רפרט לסיום הסמינריון. נוכחות קבועה בשיעורים.

Students will examine concepts, problems, and insights related to the possibility of instituting and deconstructing the subject through narrative using literature, film, and film theory. The concepts truth, desire, history, love, the real, the dream, thinking, sublimation, scopophilia, voice, and the Thing (das ding) are pivotal to this seminary course. These concepts are examined in the theory of semiotics in both film and literature as narrative mediums. These concepts are also central to film as that which triggers the imagination in the form of the imaginary at the same time that it makes consciousness and narrativity operative (see Roland Barthes on writing and Andre Bazin on realism in film).  

0680-5193-01
 לצאת מהאני: על האפשרות לחריגה עצמית
 Out of the I: On the Possibility of Self-Transcendence
פרופ דורפמן עירןסמינר רוזנברג211 ד'1400-1000 סמ'  ב'

סמינר זה יחקור את האפשרות לחריגה עצמית הן מבעד לעדויות אישיות ופילוסופיות על חוויות של היעדרות והתמזגות (רוסו, פסקל ועוד) והן מבעד ליצירות ספרותיות העוסקות בכך (ובפרט הרומן ששת של מישל טורנייה). במקביל לכך ננסה להבין מהו אותו ״אני״ שממנו אמורים לצאת, כיצד היציאה עשויה להתרחש ולהיכן מגיעים בסופה.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום 70%.

This seminar will examine the possibility of self-transcendence both through personal and philosophical testimonies of absence and immersion (Rousseau, Pascal, etc.) and through literary works that describe such experience (in particular the novel Friday by Michel Tournier). We will thus try to understand what is this “I” from which one is supposed to get out, how this self-transcendence can be effected and where it finally leads.  

0680-5211-01
 מחשבות על פוסט בהקשר מזרחי
 Literary Thoughts About Posts of the Colonial
פרופ כהן אוריסמינר גילמן458 ג'1800-1400 סמ'  ב'

הסמינר יבחן את ה-"פוסטים" (מודרניזם, קולוניאליות, ציונות) שאפיינו את המאה החולפת ואת העשורים האחרונים בעולם ובישראל מפרספטקטיבה מזרחית. במהלך הסמינר נבחן את המקרה העברי  ואת התפתחותו מאירופה לפלשתינה ואל מדינת ישראל כמפגש רב עוצמה של מערך הסתירות הפוסטקולוניאלי. נקרא את המסורת ההגותית של ההתנגדות למחשבה הקולוניאלית לצד יצירות עקרוניות מהספרות העברית ומספרות העולם, בחיפוש אחר המעבר מהפוסט אל הטראנס.

The seminar will examine the posts (Modernist, Colonilal, Zionist, National) that have characterized the past century and the last decades in particular from a largely Mizrahi perspective. A heterogeneous body of works whose many layers have changed the world and formed politics and the way we conceive of the world today. During the seminar, we will examine Hebrew culture as a powerful ground of these post. We will read from the tradition of resistance to colonial thought and selected works from Hebrew and world literature seeking to arrive beyond posts to the trans.

0680-5212-01
 סיפור, מבט, מגדר, אחריות
 Narrative, Gaze, Gender, Responsibility
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן455 ה'1800-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס להצביע על הקשר שבין המבטים שמסתובבים בעולם, ואילו שמסתובבים מעליו, ומפענחים את העולם לבין האחריות שעולה מהסוגים השונים של המבטים. לשם כך, ייקראו בקורס תיאוריות של מרחב ופיקוח; תיאוריות של מבט והפוליטיקה שלו; תיאוריות של קריאה (היינו, פיענוח העולם), והפוליטיות של המעבר מקריאה ביקורתית לקריאה המכונה – בהכללה – "פוסט-קריטיק"; המגדריות של קריאה, התבוננות וסיפור-סיפור (היינו, פיענוח העולם) ותיאוריות של אחריות. הקורס הוא תיאורטי וטקסטים ספרותיים ומתרבות ויזואלית (קולנוע, צילום, מיצגים) יובאו כדוגמאות.

חובות הקורס

נוכחות חובה. העדרות של מעל 3 פעמים ללא סיבה שנקבעה על ידי האוניברסיטה כסיבה מוצדקת כמוה כביטול הקורס.

חובות קריאה: 5-6 מאמרים (באנגלית).

חובת אמצע (בשליש האחרון של הסמסטר): ראשי פרקים לעבודת הסיום.

חובת סיום: רפרט או עבודה סמינריונית.

חובה מקדימה לכתיבת סמינר: הגשת רפרט בעל פה בכיתה על שני מאמרים.

The course will analyze the relations between the gazes between inhabitants of the actual, material world and the metaphorical gazes envisioned and activated by an Olympian entity as well as the actual, satelite gazes from above. It will question the different spaces covered by the two kinds of gazes, and will study the kinds of responsibility – or the lack thereof – embodied by each. In order to fully understand the gendered characteristics of these gazes, the forms they take, and the responsibilities they arouse the readings will comprise of theories of space, and of surveillence; theories of the gaze, and the kind of politics attached to it; theories of reading, gendered reading, and post-critique theories of reading, and theories of visual culture and of responsibility.

Requirements: reading of 5-7 articles.

An oral presentation is required for the submission of a written seminar paper.

0680-5213-01
 הסיפור הרוסי: גיבורים, דימויים, רעיונות
 The Russian Story: Heroes, Images, Ideas
ד"ר צירקין סדן רפאלסמינר גילמן320 א'1600-1400 סמ'  ב'

האם רוסיה שייכת למערב או למזרח? מהי דרכה המיוחדת של רוסיה בהיסטוריה? מהי התרבות הרוסית? השאלות האלה העסיקו את גדולי הסופרים הרוסים במאתיים השנים האחרונות. פושקין, גוגול, דוסטויבסקי, טולסטוי, צ'כוב, פלטונוב, בולגקוב וסולז'ניצין – כל אחד מהם ניסה לעמוד בסיפוריו על המפנים הדרמטיים (לעתים גם הקומיים) בסיפור הרוסי הארוך. במהלך הקורס נבחן את התמות העיקריות בנראטיב הרוסי ההיסטורי דרך הפריזמה של הסיפור הקצר והנובלה. בנוסף ליצירות הקצרות של הקלאסיקונים הרוסים ייחשפו הסטודנטים לכתיבה תאורטית על הקשרים בין ספרות להיסטוריה, ובפרט כתביהם של ריינהרדט קוֹסֶלֶק, היידן וייט ומנחם ברינקר.

Does Russia belong to the West or to the East? What is Russia's special way in history? What is Russian culture? The great Russian writers of the last two hundred years dealt with precisely these questions. Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Platonov, Bulgakov, and Solzhenitsyn – each of them tried in his stories to capture the dramatic (and sometimes comic) moments in the long Russian story. During the course we will examine the main themes of the Russian historical narrative through the prism short stories and novellas. In addition to short classical works, the students will be exposed to theoretical writing on the connections between literature and history, especially Reinhardt Koselleck, Hayden White, and Menachem Brinker.

0680-5603-01
 מיטב המלים במיטב סדרן
 The Best Words in Their Best Order
ד"ר מנור דוריסדנה גילמן320 א'1400-1200 סמ'  ב'

סדנת השירה נועדה להקנות למשתתפיה היכרות עם אפשרויות כתיבה שונות, תוך התבססות על קריאה מושכלת ביצירות שיריות שונות - שירה עברית ושירה מתורגמת - ומתן מושג מעשי בשאלות הצורה והתוכן בשירה (שהרי השירה, על פי המשורר האנגלי קולרידג' - היא "מיטב המלים במיטב סדרן"). דגש מיוחד יינתן לעבודה מעשית של תרגום שירה מאנגלית (ומשפות נוספות) ותרגול של כתיבה "בעקבות" משוררות ומשוררים קלאסיים ועכשוויים, בעברית ובשפות אחרות.

נוכחות חובה, עבודות גמר בסוף הסמסטר.

Poetry Workshop with Dory Manor, poet, editor and translator. Poetry - the eternal hesitation between sound and meaning" (Paul Valery)

"I wish our clever young poets would remember my homely definitions of prose and poetry; that is, prose,—words in their best order; poetry,—the best words in their best order." (Coleridge)

0680-5604-01
 קווים לדמותנו
 Character Traits
מר שמעוני יובלסדנה גילמן497 ד'1600-1400 סמ'  ב'

על דמויות מן הספרות ומן החיים, ועל דמויות שגדולות מן החיים.

איך בונים דמות בספרות? איך בונה אותה התקשורת? ואיך היא נבנית יום-יום בתודעתו של כל אחד מאתנו? אילו אפיונים יינתנו לה, ומה תהיה משמעותם כאן ושם? נשלב קריאה בטקסטים ספרותיים נבחרים עם חומרי גלם ממציאות חייהם של המשתתפים בסדנה וננסה לתת להם ביטוי ספרותי.

About characters from literature and from life, about characters larger than life. How is a character built in literature, how is it built by the media and how is it built daily in the consciousness of each of us?  What traits will be given to it and what will be their meaning here and there? We will combine the reading of selected literary texts with raw material from the reality of the lives of participants in the workshop  in order to give literary expression to them.

0680-5605-01
 ביקורת ואמת? סדנה בביקורת
 Criticism and Truth? Criticism Workshop
ד"ר סתר שאולסדנה גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  א'

לסדנה זו פן תיאורטי ופן מעשי. בתחילתה נשרטט את התפתחות מושג הביקורת במודרנה – מהפרוייקט הביקורתי של קאנט, הביקורת ברומנטיקה, התיאוריה הביקורתית של אסכולת פרנקפורט והביקורת במחשבה הפוסטסטרוקטורליסטית (בארת, פוקו); וכן את התפתחות ביקורת האמנות והספרות במאות ה-19 וה-20, ונתהה על היחס בין השתיים – בין critique  ל- criticism. במקביל, נקרא ביקורות מתחומי אמנות שונים – שירה, פרוזה, אמנות חזותית, קולנוע – ונתנסה בכתיבה ביקורתית, תוך בחינה של מספר אסטרטגיות ביקורתיות והערכה של תפקיד הביקורת וייעודה בעידן פוסט-ביקורתי.

This workshop has a theoretical pole and a practical one. We will strart with sketching the development of modern concept of critque – from Kant's critical project, to the Romantics, to the Frankfurt School's Critical Theory, to critique in Poststructuralist thought (Barthes, foucault); together with the rise of art and literary criticism in the 19th and 20th century - thinking about the relationship between critique and criticism. At the same time, we will read all sorts of critical reviews – poetry, prose, visual art, film – and also experiment in writing, examining different critical strategies, and evaluating their role and task in our post-critical age.  

0680-6000-01
 סדנה בפרוזה (שנה א')
 Workshop in Prose (1st Year)
מר משעני דרור אהרןסדנה כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  א'

בסדנת מבוא זו נבצע תרגילי כתיבה ראשונים ונקרא ביחד את יצירות התלמידים. בין התרגילים: כתיבת אישית וכתיבה "מרוחקת"; עריכה הדדית של טקסטים; כתיבה מתוך סיפור של מישהו אחר ועוד. 

In this opening workshop, we'll experiment in basic writing exercises and will read eachother's texts. Among the writing exrecises: Personal writing and "distant" writing; mutual editing; writing from somebody else's story etc. 

0680-6002-02
 סדנה בשירה (שנה א')
 Workshop in Poetry (First Year Students)
גב' בן ארי אוריתסדנה גילמן362אה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הסדנה היא להפגיש את התלמידות והתלמידים עם עקרונות היסוד של הכתיבה הספרותית ועם האפשרויות והקשיים המיוחדים הכרוכים בה, ולעודד אותם להתנסות בסוגות ובסגנונות כתיבה שונים כדי שיוכלו למצוא ולגבש את קולם הספרותי.

The purpose of the workshop is to introduce the students with the basic principles of literary writing and with the special difficulties and possibilities involved in it, and encourage them to experiment with different genres and styles in their way to find and form their own literary voice.

0680-6016-01
 סדנה בתרגום פרוזה
 Workshop in Prose Translation
ד"ר הכהן רןסדנה ביה"ס לשפות101 ד'1600-1400 סמ'  ב'

הסדנה נועדה לפתח יכולות תרגום לעברית של טקסטים בפרוזה, ספרותיים ועיוניים. הדגש יהיה על הטקסט המתורגם. חלק מן הטקסטים ייבחרו בשיתוף התלמידים, תוך גמישות בבחירת לשון המקור. נדרשת ידיעת עברית ברמת שפת אם. נוכחות והשתתפות פעילה חובה.

מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום.

This workshop aims at enhancing translation skills into Hebrew of prose texts, both fiction and non-fiction. We shall focus on the target text. Some of the texts will be selected by the students, allowing some flexibility regarding the source language.

0680-6053-01
 סדנה בכתיבת טבע: פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט) 
 Nature Writing: Poetry Workshop (2nd & 3rd Years)
פרופ בורשטיין דרורסדנה גילמן317אב'1200-1000 סמ'  א'

כתיבת טבע היא ז'אנר שיש לו שורשים עמוקים ויצירות מופת בספרות העולמית, אך בעברית הוא זנוח. מסיבה זו אפשר לחוש, גם ביצירות חשובות רבות של הספרות הישראלית כאילו בעולם שהן מתארות אין כמעט ציפורים, חרקים, עצים וכדומה. כתיבת הטבע יכולה להיות מטרה לעצמה בעבור חלק מן הכותבים, או להשתלב במסגרות של כתיבה בדיונית רגילה בעבור אחרים. כתיבה זו היא אימון בתשומת לב ספרותית ביחס למה שיש מסביב, תשומת לב שבלעדיה כל כתיבה ספרותית תהא חסרה.

השיעורים יתנהלו מחציתם בכיתה (קריאת טקסטים של המשתתפים ושל יצירות בז'אנר) ומחציתם בגן הבוטני של האוניברסיטה (תרגילי כתיבה), לסרוגין.

Nature writing is a genre that has deep roots and masterpieces in world literature, but in Hebrew it is neglected. For this reason one can also feel, in many important works of Israeli literature, that in the world they describe there are almost no birds, insects, trees, and so on. Nature Writing can be a goal for itself for some of the writers, or to integrate into the frameworks of "ordinary" fiction writing for others. This writing is training in literary attention in relation to what is, attention without which any literary writing will be lacking.

0680-6054-01
 איך יוצרים עלילה: סדנת פרוזה לתלמידי שנים ב'-ג'
 Creating a Plot: Fiction Writing Workshop
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן317אה'1200-1000 סמ'  ב'

בסדנא זאת נתנסה בכתיבת פרוזה תוך דגש על הכנת תוכנית כתיבה.

In this workshop we'll experiment in various aspects of writing a story, focusing on plot construction and characters.

0680-6055-01
 סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)
 Prose Workshop (2nd & 3rd Years) 
גב' צברי אילתסדנה גילמן362אג'1200-1000 סמ'  א'

הסיפור הקצר הוא מהסוגות המאתגרות והמסעירות ביותר בספרות. סדנא זאת נועדה להקנות ולפתח כלים מעשיים לכתיבת סיפורים קצרים, תוך יצירת מרחב תומך ודינמי המטפח אותנטיות, תעוזה ומחשבה מקורית. באמצעות קריאה בטקסטים של המשתתפים, דיון על סיפורים קלאסיים ומודרניים ותרגילים מונחים, סטודנטים ילמדו את יסודות הסיפור הקצר, ירכשו טכניקות לעריכה, שכתוב ונתינת משוב, ויתנסו בדרכים יצירתיות ואלטרנטיביות לכתיבת סיפור.

The short story is one of the most exciting and challenging forms in literature. This workshop is designed to introduce the emerging writer to the short story and provide them with practical tools for writing, while maintaining a supportive and dynamic environment that encourages authenticity, boldness, and originality. Through workshopping, readings of classical and modern stories and guided exercises, students will learn the foundations of the short story, acquire techniques for editing, rewriting and critiquing, and experiment with new and creative ways to write.

0680-6056-01
 סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)
 Poetry Workshop (2nd & 3rd Year) 
גב' אס זיו שרוןסדנה גילמן497 א'1600-1400 סמ'  א'

סדנת השירה "בחברת משוררים" תוקדש לשלוש תנועות עיקריות שתשתלבנה זו בזו: קריאה בטקסטים מהעת העתיקה ועד ימינו, תרגול וקריאה בטקסטים של המשתתפים. הקריאות והתרגול ילוו בדיון בשאלות תשתיתיות לכתיבה, כגון זמן וחלל בשיר, התחביר כמשכנה של המוזה, זיקות בין צורה לידע ופיתויי "האני הלירי” וסכנותיו.  

הנוכחות בסדנה היא חובה. העדרות אחת מנומקת מותרת. יותר מהעדרות אחת יכולה להביא להפחתה בציון ו/או לביטול הסדנה לסטודנט.

דרישות הסדנה: כתיבת טקסטים משבוע לשבוע ונוכחות פעילה בפגישות.

The workshop “In the Company of Poets” will comprise three interlocking components: reading ancient to contemporary poetry, practice, and reading the texts of the participants. Both the reading and the practice will focus on fundamental questions, such as time and space in a poem, syntax as the dwelling place of the Muse, relations between form and knowledge, and the seductions and dangers of "the lyrical I."

Presence in class is mandatory. One justified absence from classes is allowed, more will result in removal from course and/or a penalty in the final grade.

Workshop requirements are writing weekly assignments and active participation.

0680-6057-01
 סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ט)
 Poetry Workshop (2nd & 3rd Years)
גב' פרתום נעםסדנה גילמן317אד'1200-1000 סמ'  ב'

תכלית הסדנה הזו היא להוות חממה/ מעבדת ניסויים/ רחם ארעי שבו נפגש אחת לשבוע כדי להתמסר למשך שיעור אקדמי לתשוקה המשונה לברוא בלשון. מבחינתי שירה היא מלאכת הדיבור העמוק והישיר מלב אל לב. ומדיי שבוע נצלול אל האמנות העתיקה הזאת בעזרת שלל טכניקות, מקורות השראה, גישות וסגנונות. בסדנה נתנסה בכתיבת שירה בהשראת המיתולוגיה המסופוטמית והאפוסים ההומריים; בכתיבה שירית בצורות סגורות - עם שורשים מפוארים - כגון הסונטה והססטינה; בכתיבה של 'שירת מרחבים' אסוציאטיבית ופרי-סטייל בהשראת משוררי דור-הביט, הראפ וז'אנר הספווקן וורד; בכתיבה אקספרימנטלית בהשראת "קברט וולטר" ומשוררי הדאדא ובכתיבה פרגמנטרית וחדשנית דוגמת ההמצאות הספרותיות של ז'ורז' פרק וחבריו בקבוצת ה"אוליפו" – 'הסדנה לספרות פוטנציאלית', ודוגמת המשחקים של דויד אבידן בלשון ועם המחשב ב"פסיכיאטור האלקטרוני שלי". כמו כן, נתעסק הרבה בעצמי ובכתיבתו, ברקיחת המיתוסים הפרטיים שלנו ובעבודה עם זיכרונות – אחד מחומרי הגלם הכי בסיסיים של השירה. כי מה הוא השיר אם לא העלאת גירה של חיינו ושל מי שהיינו? מעבר לכך נחשוב לא מעט לא רק על התוכן אלא גם על הצורה של השיר ועל המוזיקה הגלומה בו, ונדבר על מערכי שיקולים שעלינו להפעיל בעודנו כותבים ועל סוגיות של עריכת טקסטים וסגנונות כתיבה. נעשה שימוש באמצעים דינאמיים, פרפורמטיביים, אינטרנטיים ובכל החושים והאינטואיציות שלנו כדי שכל משתתפ/ת תמצא/ימצא את הקול הכותב האישי שלה/ו.

The purpose of this workshop is to function as an incubator / an experiment lab / a temporary womb in which we'll meet once a week in order to devote ourselves, for the duration of an academic hour, to the strange desire of creating in language. As I grasp it, poetry is the art of deep and direct speech from one heart to another. And every week we'll meet this ancient literary craft with the help of a variety of techniques, sources of inspiration, approaches and methods. In the workshop we'll experience writing poetry that's inspired by the Mesopotamian mythology and the Homeric epics, we'll experience writing in closed poetic forms – with deep roots - such as the Sonnet and the Sestina, we'll write associative and freestyle 'poetry of width' inspired by the beat generation poets, by hip-hop and by the spoken word/ slam poetry genre, we'll try our hand in experimental poetry inspired by the "Cabaret Voltaire" and the Dada poets, and explore fragmentary and innovative forms of writing in the spirit of the literary endeavors of Georges Perec and the "Oulipo" group – 'the workshop of potential literature', and the linguistic games of David Avidan with the computer. In addition, we'll dedicate a great deal of time and attention for writing the self, creating our own myths and working with memories - one of the most basic raw materials of poetry. Because what is a poem if not the act of regurgitating the past and who we were? Beyond that we'll think quite a lot not only about the content of a poem but also about its structure and about the music embodied in it. We'll talk about what we need to take under consideration when we write and about text editing dilemmas and the writer's own personal style. We'll make use of dynamic, performative and digital tools and use all our intuitions in order to enable each participant to find their own true writing voice.

0680-6303-01
 סדנת כתיבה לב"א: כתיבה מסאית
 Essayistic Writing
ד"ר בן-נפתלי מיכלסדנה גילמן317אב'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס יבקש ללוות תלמידים בכתיבת מסה אישית תוך כדי קריאה במסות מופת של כותבות וכותבים כמו לאה גולדברג, וירג'יניה וולף, רונית מטלון, נתן זך ועוד.

The course will introduce students to writing personal essays. While concentrating on their own work, the students will read extracts from examplary essays written by authors such as Lea Goldberg, Virginia Woolf, Ronit Matalon, Natan Zach and others.

0680-6304-01
 סדנה ביזמות תרבותית-ספרותית
 Cultural Entrepreneurship
פרופ כהן אוריסדנה גילמן260 ה'1800-1600 סמ'  ב'

שעור נסיוני שמבקש לבחון בצורה היסטורית, פואטית ומעשית יוזמות תרבות בעיקר בהקשר ספרותי. החל מבחינה של הציונות כיזמות תרבותית, דרך הפוטוריזם והפשיזם, ועד יוזמות עכשויות כמו פרוייקט מעבורת וערספואטיקה - נבחן את המנגנון היזמי, את השינוי התרבותי, ואת השפעתם. מרבית השעורים יכללו מפגשים עם היזמים, ובסיום הקורס תוגש עבודת סיכום מעשית או מחקרית.

This experimental workshop aims to explore both historically and practically forms of literary and cultural enterprises that have been highly successful in impacting culture and politics. Zionism itself can be thought of in these terms as well as Futurism and Fascism. Contemporary cases such as Arspoetica will be explored through the entrepreneurial mechanism and its poetics. The final assignment is a research paper or an applied project.

0680-7011-01
 סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית
 Writing and Translation Workshop Between Arabic and Hebrew
ד"ר בהר אלמוגסדנה כיתות דן דוד211 ב'1600-1400 סמ'  א'
ד"ר קונדס זהייה

הקורס מחולק לשלושה חלקים. בחלקו הראשון נתחיל מהיכרות עם מסורות התרגום השונות בין ערבית לעברית ובין עברית לערבית, בימי הביניים ובתקופה המודרנית, עם הגישות השונות לתרגום ועם ההקשרים השונים של התרגומים, ונקרא מתוך תרגומים אלו.

בחלק השני נתנסה בכתיבה יוצרת, בעברית או בערבית או ביניהן.

בחלק השלישי נעבוד על תרגום יצירות וקטעי יצירות שנוצרו בכיתה, מעברית לערבית ומערבית לעברית, בחלוקה לקבוצות עבודה קטנות. 

במספר מפגשים לאורך הסמסטר נארח יוצרים ומתרגמים, ונשוחח עמם על הדילמות שעולות בכיתה ועל ההתנסות שלהם במעשה הכתיבה והתרגום.

הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית חובות: קריאת חומרי הקורס, השתתפות בשיעורים, הגשת שני תרגילים לאורך הסמסטר ומטלת סיום.

The course will include three parts. In the first part we will learn about the different translation traditions between Hebrew and Arabic and between Arabic and Hebrew, in the Middle Ages and in the Modern time, and the different approaches to translation and the contexts in which translations were made and read.

In the second part we will work on creative writing in Hebrew or Arabic or between Hebrew and Arabic.

In the third part we will work on translation of works made in the class, from Hebrew into Arabic and from Arabic into Hebrew, in small groups.

Also, we will meet translators in few meetings.

Knowing Hebrew or Arabic is necessary for the workshop.

0680-7028-01
 סדנה בעריכת תרגום
 Editing Translation Workshop
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן317אד'1800-1600 סמ'  א'

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת הטקסט המתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות רצויה, אך אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של טקסטים במגוון של נושאים, סגנונות וז'אנרים נדון בבעיות האופייניות לטקסט המתורגם ולעריכתו. אופן הלימוד יהיה בראש ובראשונה מעשי – מדי שיעור נעבוד על טקסט אחר – ובהקשר זה יידונו גם נושאים תיאורטיים בתורת התרגום.

נדרשת ידיעת עברית ברמת שפת אם.

נוכחות והשתתפות פעילה חובה.

This workshop aims at enhancing translation skills by concentrating on revising already-translated texts. The emphasis is neither on the source language (which will usually be English; reading comprehension in other languages is recommended but not required), nor on the target language (i.e. Hebrew), but on "the third element", which is translating skills. Using a series of texts in a wide range of genres, styles and subjects, we shall discuss the typical problems of translated texts and their revising. The study will be practically oriented – dealing with a different text every session – while, in this context, theoretical issues in translation studies will be considered as well.

0680-7304-01
 תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי
 History of Bible Translations
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן278 ד'1600-1400 סמ'  א'

התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר: הוא תורגם ועובד למספר עצום של שפות, ולרבות מהן – יותר מפעם אחת. למה? מה משמעותו התרבותית של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום או העיבוד, וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה ולתיאוריה של התרגום? השיעור יעסוק בסוגיות היסטוריות ותרבותיות הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו, בתקופות ובתרבויות שונות.

נוכחות חובה.

The Bible is the most translated (and adapted) book in human history. Why? What is the cultural meaning of translating the Bible into a language? What difficulties does it arouse, and how did translators in various times and languages cope with them? What is the difference between a Jewish and a Christian Bible translation? The course will deal with various historical and cultural issues of Bible translations and adaptations in various eras and cultures.

0680-8308-01
 "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש
 "The Other Culture": an Invitation to Yiddish Literature
ד"ר פולין-גלאי חנהשיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  א'

'היידיש היא האחרת', מציעה עמדת תצפית ייחודית שממנה אפשר לגלות את ההיסטוריה, הפוליטיקה והאמנות של העם היהודי בעיניים חדשות, ביקורתיות. כך  טען החוקר הדגול בנימין הרשב בספרו התרבות האחרת: יידיש והשיח היהודי (2006). את טענה זו נחקור לעומק באמצעות המסורת הספרותית שנכתבה ביידיש מהמאה השבע–עשרה-ועד היום, אשר נעה בין טקסטים דתיים למהפכנים, עממיים למודרניסטים, תיעודיים לפנטסטים. הקריאה תכלול יצירות של גליקל מהמלין, רב נחמן מברסלב, אברהם גולדפאדן, שלום עליכם, י.ל. פרץ, ש' אנס-קי, דוד ברגלסון, איציק מאנגר, אברהם סוצקבר, יצחק בשביס זינגר , קדיה מולודובסקי ועוד.

מעבר לערכה האסתטי, ספרות היידיש שופכת אור חדש על מספר דיונים תיאורטיים: היא מערערת את הקשר בין שפה למדינה, דיבור יומיומי לספרות גבוהה, הרגלי קריאה למגדר, ומלמדת על היכולת של קורפוס ספרותי לשרוד ולהשפיע אחרי מחיקתה של קהילת הקוראים המקורית. נדגיש במיוחד את ההשפעה של ספרות יידיש על תרבות ישראלית ואמריקאית כיום.

בנוסף לקריאה ספרותית, הקורס יכלול הקרנות סרטים, מפגשים עם סופרים, מתרגמים ופעילים בעולם היידיש העכשווי, יחד עם חשיפה למוסיקה ביידיש.

חובות הקורס: נוכחות וקריאה משיעור לשיעור. לא נדרשת ידיעה מוקדמת ביידיש. הקריאה בשפה העברית.

“Yiddish is different.” The language offers an alternative observation point, from which we can see Jewish history, politics and art from a new, critical lens. That is, at least, what the luminary Benjamin Harshav claimed by titling his book on the subject The Other Culture: Yiddish and Jewish Discourse (2006). We will investigate this claim in depth by exploring the Yiddish literary tradition from its inception in the 17th Century until today—with works that range from pious to subversive, folksy to modernist, revolutionary to mournful, documentarian to fantastic. Authors will include Glückel of Hamel, Reb Nachman of Braslav, Avrom Goldfaden, Y.L. Peretz, Sholem Aleichem, Sh. Ansky, Dovid Bergelson, Itsik Manger, Avrom Sutzkever, Isaac Bashevis Singer, Kadya Molodowsky and others.

Beyond its unique aesthetic value, Yiddish literature also sheds new light on a number of theoretical topics: This is a corpus that troubles the connection between language and national territory, everyday speech and high literature, reading habits and gender. It asks that we rethink the capacity of books to live beyond their original community of readers. We will pay special attention to the ‘aftermaths’ of Yiddish literature within contemporary American and Israeli cultures today.

In addition to literary readings, the course will include film screenings, conversations with translators, Yiddish activists and authors and exposure to Yiddish music.

No previous knowledge of Yiddish is required; readings will be in Hebrew. Course requirements: attendance and reading preparation.

0680-8310-01
 לשון ואלימות: ספרות השואה וסוגיות בשפה
 Words and Violence: Holocaust Literature and the Problem of Language
ד"ר פולין-גלאי חנהסמינר כיתות דן דוד102 ה'1600-1200 סמ'  א'

האם באמת ’אין מילים’ לתאר את סבל הקורבנות בשואה? ואם כך, האם המשבר הלשוני מתבטא בצורה אחרת בכל סוגה ספרותית? האם שפות שונות––יידיש, עברית, גרמנית, פולנית, צרפתית או אנגלית––מספקות יתרונות ומחסומים אסתטים שונים ביחס לייצוג אלימות קיצונית? האם השפה הספציפית של הקורבן משפיעה לא רק על זכרונו של האירועים בדיעבד, אלא גם על חוויות הסבל בזמן אמת?

הקורס ידון בשאלות אלו דרך קריאה בטקסטים מאת סופרים מגוונים כגון ויקטור קלמפרר, ק. צטניק, ארט ספיגלמן, תדיאוש בורובסקי, אברהם סוצקבר, חוה רוזנפרב, פול צלאן ורות קלוגר. נבדוק איך הקולנוע מביא מבע אחר דרך צפייה בסרטים של שמעון דזיגן וישראל שומכר, שנטל אקרמן, פרד זינמן, וקלאוד לנצמן. בפן התיאורטי נעסוק בכתיבתם של חנה ארנדט, רפאל למקין, ז'אן-פרנסואה ליוטר ופרדינן דה סוסיר.

Is it truly the case that there are “no words” to describe the Holocaust? If that is so, does this problem materialize the same way in all literary genres? Do different languages––Yiddish, Hebrew, German, Polish, French or English—each offer their own distinct set of aesthetic possibilities and roadblocks in depicting this extreme violence? Could it be that the victim’s language shapes not only her memory of the event, but even her experience of pain, as it happens?

This course will explore such questions through readings by a wide range of authors, including Avraham Sutzkever, Chava Rosenfarb, K. Tsetknik, Victor Klemperer, Tadeusz Borowski, Art Spiegelman, Paul Celan and Ruth Kluger. We will investigate cinematic insights on the topic of language through films by Shimon Dzigan and Israel Shumacher, Fred Zinneman, Chantal Akerman and Claude Lanzmann. We will build a theoretical vocabulary with the help of Hannah Arendt, Raphael Lemkin, Jean-François Lyotard and Ferdinand De Saussure.

0680-8311-01
 סיפורים ביידיש מהעת החדשה מוקדמת
 Tales From Early Yiddish Literature
ד"ר רוזנצווייג קופפר קלאודיהסמינר רוזנברג211 ה'1800-1600 סמ'  א'

הז׳אנר הספרותי של ה׳מעשה׳ הוא אחד המרכזיים ביותר בספרות יידיש ממאה ה-16, והמסורת שלו משמעותית בהתפתחות הסיפור החסידי ויותר מאוחר גם בסיפור היידיש המודרני. הקורס מיועד להציע לסטודנטים מבוא כללי לז׳אנר ובמיוחד לאוספים החשובים הן אלו שבכתבי יד והן אלו שבדפוס (כגון ׳קוא-בוך׳, ׳מעשה-בוך׳, ׳מעשה נסים׳). במסגרת הדיון בתולדות ה׳מעשה׳ נדון בסוגיות ספרותיות והסטוריות שונות - כגון ביקורת חברתית, ביקורת נגד השלטון, נוכחות של אלמנטים אנטי-נוצרים, באופן כזה שהקורס יוכל לשמש בפועל גם כמבוא כללי לתולדות הספרות היידיש בתקופה הנדונה.

The tale (forma brevis) has been a prominent genre throughout the history of Yiddish literature, from the brief fable found in a 14th-century manuscript, through compositions influenced by the medieval exemplum and the novella of the Italian Renaissance, to the reworkings at the beginning of the 19th century.

With an emphasis on this rich tradition of narrative prose, ''Tales from Early Yiddish Literature'' is designed to offer students a general introduction to Yiddish literature in the Early Modern period, notably in Germany, Italy, Holland and Central Europe. Referring to the major collections in manuscript and print form, such as Küh-bukh, Mayse-bukh and Mayse nisim, we will consider the mayses from a literary point of view and at the same time investigate the integration of historical references, such as elements of social criticism, discontent with the communal authorities, and anti-Christian polemics.

In the course we will seek to highlight the continuity between Old and Early Modern Yiddish Literature and the Modern Yiddish corpus, reading excerpts and introducing key issues concerning their intended readership.