שנה"ל תשע"ח

0680-1000-01
 מבוא לסיפורת
 Introduction to Narratology
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בנרטולוגיה (narratology), הלא היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.  לפיכך, לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק בקריאה וביצירה של "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות. בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. 

נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומהו מבט סיפורי לסוגיהם? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.

להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

The subject of the course is narratology, namely the logic and poetics of the art of stories, being a representation of a course of action performed by agents over time and place. Thus, the study of narratology is significant for who wish to read and write stories, whether as forms of literature, as scripts for film and drama, as journalistic reporting, as documentation, as historiography, biography and autobiography etc. The study of narratology provides all these with an option for "strong", rich and deep reading\writing\interpreting.

The course will offer a discussion of several prominent features of narratology, while engaging in the reading of a selection of stories both traditionally and critically. Some of these features are: what is drama and what makes for a dramatic event? What are the genres of prose fiction? What is a plot and how is it constructed? How do stories begin and end? How is the fictional agent constructed and what are its roles? In what sense does the agent have a character? How does a story engage in stereotyping vs. individualizing? What makes a hero and an anti-hero? Who are the author and the narrator? Do all stories have a perspective? Etc 

 
0680-1001-01
 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
 Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Introduction
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

הנוכחות בקורס חובה, ויש לקרוא את היצירות הנדונות ומאמרי החובה. בסיום כל סמסטר תתקיים בחינת כיתה.

This introductory course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of the Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; Impressionism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism.

Attendance in the lectures is obligatory, as is reading the prescribed texts according to the syllabus. Students will sit an exam at the end of each semester.

 
0680-1005-01
 יסודות השיר
 Elements of Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  ב'

קורס מבוא בשירה, המקנה כלים ראשוניים לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה הם מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם?

חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות. חובת הגשת עבודות ובחינה בע"פ.

An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

The requirements: actively participating in class; An oral exam, writing two short paper during the semeter, writing a final exam at the end of the semester.

 
0680-1006-01
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שמשי ורדתרגיל רוזנברג105 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-02
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שגיא-הובר שיתרגיל גילמן305 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-03
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שורץ מריםתרגיל כיתות דן דוד102 ה'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1111-01
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר פלד עידותרגיל גילמן361 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-02
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' דרוקר תוםתרגיל רוזנברג105 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-03
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' מאיורסקי מרינהתרגיל רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-04
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר עבדי שיתרגיל רוזנברג102 ד'1400-1200 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1112-01
 מבוא לתורת הספרות
 Introduction to the Theory of Literature
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן282 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ה'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה יציע סקירה היסטורית ותמטית של התיאוריה במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת. נלמד רבים מן הזרמים שהשפיעו על מחשבת הספרות והתרבות כגון פורמליזם, פסיכואנליזה, מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פמיניזם, תיאוריה קווירית, ושיח טראומה. נתוודע להוגים והוגות מרכזיים ולאופנים השונים והמשתנים שבהם הם הבינו את המעשה הספרותי.

This course will introduce the main trends and movements in literary theory of the 20th century. Historical in it approach, the course will sketch out the evolution of literary theory from its beginning in Russian formalism, new criticism and structuralism to subsequent post-structuralist theories such as deconstruction, post-colonialism and queer theory.
0680-1113-01
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר ארליך גיאתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-02
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר פלד עידותרגיל גילמן456 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-03
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
גב' איזנברג יעלתרגיל רוזנברג103 ה'1800-1600 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-04
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר בן-צור ירדןתרגיל גילמן307 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills
0680-1116-01
 יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים
 Medieval Hebrew Poetry Masterpieces
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן282 א'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי משוררים עבריים בימי הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה התרבותית ואת יצירות המופת של המשוררים שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, עמנואל הרומי, ר' ישראל נג'ארה ואחרים. נקרא שירי קודש ושירי חול; מקאמות ושירה לירית; שירי מוות ושירי פיקניק, ועוד. בתוך העיון בשירים נכיר את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא מספקת לאופן בו אנחנו תופסים את העולם, את המעשה האמנותי ואת הדיאלוג עם האל ועם הזולת.

The course focuses on masterpieces of Hebrew Literature from the middle ages. We will get to know the cultural surroundings and poetical achievements of poets such as Yanai, Shlomo Ibn-Gabirol, Yehudah Halevi and many others. While reading these pieces of poetry and prose we will also get to know the main features of medieval poetics, and the challenge it provides for our understanding of reality, the artistic act, and the human dialogue with God and other humans

0680-1203-01
 מן המקרא ועד לאגדה האורבאנית: מבוא לספרות העממית
 From Bible to Urban Legends: Introduction to Folk Literature
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן305 ג'1400-1200 סמ'  א'

לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.

דרישות: קריאה משיעור לשיעור, בחינת סיום. נוכחות

The course will be divided into two sections: the theoretical and the historical. In the first one will be presented the basic definitions of folklore and folk-literature and their context within the humanities and social sciences. The major genres (myth, legend, fairytale, fable, novella, proverb, riddle and joke) will be presented, as well as the basic research tools and approaches. In the second part of the course will be devoted to developments and characteristics of Jewish folk literature.

0680-1305-01
 תחנות יסוד בספרות המערב א'
 World Masterpieces
פרופ כהן אורישיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלק א' של הקורס יעסוק ברובד הבסיסי ביותר של התרבות המערבית, יוון העתיקה, רומי, והמסורת היהודית נוצרית. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך עמידה על משמעותן העכשוית בזיקה להקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי שלהם.
The course will provide acquaintance with major literary masterpieces of the Western world. The first part of the course will provide encounters with the very basic classics of the Western tradition from Greece, Rome and the Judeo-Christian tradition.
0680-1308-01
 תחנות יסוד בספרות המערב ב'
 World Masterpieces B
פרופ כהן אורישיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור גילמן277 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלקו השני של הקורס יתחיל בספרות הרומית, דרך ספרות ימי הביניים ועד לספרות הרנסאנס. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך הבנת ההקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי במסגרתם נוצרו.
The course will provide an acquaintance with major literary masterpieces of the Western world, beginning with Late Roman literature, through the Middle Ages, and up to the Renaissance.
0680-2039-01
 מבוא לביקורת פסיכואנליטית
 Introduction to Psychoanalysis and Literature
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הביקורת הפסיכואנליטית  המסורתית ייחסה מעמד מועדף לפסיכואנליזה, כמי שבידיה, כביכול, כלי הניתוח והפרשנות לטקסט הספרותי, גיבוריו ומחברו. בחלקו הראשון תידון בקורס התפתחותו של מפגש מסורתי זה בין הפסיכואנליזה לספרות (החל מכתביו של פרויד בעניין זה), יוצגו פרשנויות פסיכואנליטיות קלאסיות ליצירות ספרות, וכן ידונו טקסטים ספרותיים המעמידים במרכזם, בגלוי או בסמוי, "מצבים" פסיכואנליטיים. בחלקו השני יוקדש הקורס לתיאור השינוי שחל בעשורים האחרונים בגישה המייחסת "מעמד מועדף" לפסיכואנליזה, ויוצג האופן שבו הפסיכואנליזה מגדירה את עצמה מחדש באמצעות תובנות הלקוחות ממחקר הספרות.

Psychoanalytic literary criticism had traditionally attributed to psychoanalysis the superior role of a well-equipped reader/analyst of the literary text. The first part of course will introduce the development of this initial conjunction between psychoanalysis and literature, from Freud's conceptualizations onward, demonstrate classical Freudian readings and discuss texts that center on and perform "psychoanalytic states". The second part of the course will be devoted to changes in the traditional relations of psychoanalysis and literature, in which psychoanalysis redefines itself on the basis of literary insights and terms.

0680-2059-01
 ג'יי די סלינג'ר - מונוגרפיה
 J.D. Salinger: Monograph
גב' אדלסבורג חןשיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעסוק במכלול יצירתו של ג'יי די סלינג'ר (החל מהסיפורים המוקדמים שפורסמו בכתבי עת וכלה בספריו הקאנוניים). נלווה את כתיבתו של סלינג'ר הן מבחינה כרונולוגית והן על ידי חלוקה תמטית לארבעה נושאים מרכזיים שהעסיקו אותו לאורך השנים: מלחמת העולם השניה, חניכה וחניכה לאמנות, בודהיזם ואחאות.

The course will deal with J.D. Salinger's oeuvre (from the early stories to his canonical books). We will follow his works chronologically and emphasize four dominant themes: World War II, Bildungsroman & Kunstlerroman, Buddhism and Brotherhood.

0680-2083-01
 הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים
 Latin-American Fiction in the 20th Century
ד"ר בלאושטיין דניאל פרנשיעור גילמן278 א'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעניק מבט כולל על הסיפורת הלטינו-אמריקנית מפרספקטיבה היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה העשרים. במהלך הקורס יידונו יוצרים בולטים כגון הורסיו קירוגה, אלחו קרפנטייר, ח.ל. בורחס, חוליו קורטאסר ומנואל פואיג. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות אסתטיות עצמאיות וכאבני דרך בהתפתחות הספרותית של היבשת הלטינו-אמריקנית.

חובות הקורס: קריאה שוטפת. נוכחות חובה.

The course focuses on 20th century Latin-American fiction and analyzes it from a historical perspective. Significant works by authors such as Horacio Quiroga, Alejo Carpentier, Jorge L. Borges, Julio Cortazar and Manuel Puig will be discussed throughout the course. Special emphasis will be put on these works as both independent aesthetic units and milestones in the evolution of Latin-American narrative.

Course requirements: intense reading. Attendance: obligatory.

0680-2094-01
 ספרות והיסטוריה
 Literature and History
ד"ר סתר שאולשיעור גילמן306 ב'1600-1400 סמ'  ב'

היחס בין ספרות להיסטוריה הוא מהנושאים החוצים את המחשבה ההיסטורית והספרותית לאורכה ולרוחבה: החל בהפואטיקה של אריסטו ועד לניו-היסטוריציזם ולמטא-היסטוריה של שנות התשעים, שתי הדיסציפלינות עסוקות בשאלות באשר ליחס בין בדיון ומציאות, זיכרון וכתיבה, שחזור ונשיאת עדות, ויצירת תמונות ודימויים באמצעות הלשון. בקורס נעסוק בפקעת השאלות הללו מבעד לקריאה בשלושה רומאנים מודרניסטים (או ניאו-מודרניסטים) גדולים המציבים, כל אחד בתורו, דגם שונה של בדיון היסטורי: אבשלום אבשלום לפוקנר, פרקי המלחמה במסע אל קצה הלילה לסלין ואוסטרליץ לזבאלד. במקביל, נקרא כתיבה תיאורטית העוסקת ביחסים שבין כתיבה להיסטוריה, משל ולטר בנימין, מישל דה סרטו, היידן וייט, ריינהרט קוזלק ועוד.

The relationship between literature and history is a recurring concerns of both historical and literary thought: from Aristotle's 4th century BC Poetics to 1990's New Historicism and Metahistory, the two disciplines deal with various questions concerning the relations of reality and fiction, memory and writing, reconstruction and bearing witness, and the formation of social images in language. In this class, we will address these question while reading three great modernist (and neo-modernist) novels, each proposing a different modality of historical fiction: W. Faulkner's Absalom, Absalom!, L. F. Céline's Voyage au bout de la nuit, and W. G. Sebald's Austerlitz. In addition, we'll read some theoretical texts concerning history and writing, by Benjamin, de Certeau, Hayden White, Reinhart Koselleck, and more.

0680-2101-01
 ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות
 Genres, Conventions and Cliches
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן278 ב'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה עוסק בקונבנציות, ארכיטיפים, סטריאוטיפים וקלישאות בז'אנרים ספרותיים ולא ספרותיים. במהלך הקורס נבחן מוסכמות ו"אוטומטיזמים" לשוניים, ויזואליים ונרטיביים – מהקלישאה הספרותית ועד המם (meme) האינטרנטי – ונציג כלים ממחקר הספרות  וחקר השיח לניתוח ביקורתי שלהם. יוצגו מבחר גישות תיאורטיות: גישות ביקורתיות-אידיאולוגיות שמוקיעות את ההתקבעות של השיח בתבניות קונבנציונליות כתהליך מנַוֵון ואף מסוכן מבחינה פוליטית (מאפלטון, דרך גוסטב פלובר ועד רולאן בארת), לצד גישות קונסטרוקטיביות שמצביעות על הצדדים החיוביים והחיוניים של המוסכמה, על האפקטים האסתטיים שהיא מאפשרת, ועל היותה מצע הכרחי לחידוש. תוך כך, נבחן את התפקיד המכריע שמשחק הדיון במושגים "אותנטיות", "מקוריות", "חזרתיות" ו"חיקוי" במחשבה על אודות השפה והספרות במאה העשרים, אל תוך המאה העשרים ואחת.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות, קריאה שוטפת של מאמרים, הגשת מטלות קטנות אחדות (דוגמת מציאת חומרים ברשת ושליחתם למרצה), כתיבת עבודה מסכמת.

This course deals with literary conventions, archetypes, stereotypes, and clichés in literary and non-literary genres. During the course we will examine linguistic, visual and narrative conventions and “automatisms”– from literary clichés to internet memes – and present theoretical tools for their critical examination. We will discuss a variety of theoretical approaches: some denounce the fixation of discourse in conventional patterns as a degenerating, politically dangerous process, while others highlight the positive aspects of conventionality, which enables various aesthetic affects, and functions as an essential ground for innovation. Thus, we will examine the crucial role of concepts such as “authenticity”, “originality”, “repetition” and “imitation” in 20th and 21st century thinking about language and literature.

0680-2103-01
 יצירות מופת בשירה העברית החדשה
 Modern Hebrew Poetry Masterpieces
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בשאלה מהי יצירת מופת ויציע קריאה מעמיקה בכמה מן השירים המרכזיים בתולדות השירה העברית החדשה, מתקופת ההשכלה עד לשנות התשעים של המאה העשרים, מאת יל"ג, ביאליק, רחל, אלתרמן, ארז ביטון, רביקוביץ וולך. 

דרישות: נוכחות. השתתפות. בחינה

The course examines the concept of "Masterpiece" and focuses on critical and thorough rerading in Modern Hebrew poetry by Yalag, Bialik, Rachel, Alterman, Erez Bitton, Ravikovich and Wollach. 

0680-2106-01
 אוונגרד בעברית
 Avant-Garde in Hebrew
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן307 א'1400-1200 סמ'  א'

בקורס זה נדון במופעיה של יצירה אוונגרדית בספרות העברית במהלך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 תוך בדיקה ביקורתית מתמדת של המושג אוונגרד. אוונגרד – חיל חלוץ שצועד "לפני המשמר" (Avant-Garde) – ובהשאלה, תנועה פורצת דרך שמקדימה את זמנה, הוא מושג שנוי במחלוקת, בעל שלושה מובנים לפחות. במובן אחד, זהו מושג היסטורי המתאר זרם תרבותי שפרח בעיקר באירופה בראשית המאה העשרים. במובן אחר, זוהי עמדה חברתית ופוליטית המוגדרת אד הוק ביחס למרכז ולקנון התרבותי. במובן שלישי, זהו סגנון – אסתטיקה פורצת דרך ורטוריקה טיפוסית של אוונגרד.

בקורס נאתר זירות של אוונגרד בעברית בשלושת המובנים האלה, לעיתים שלובים יחד. נדון בהשפעת תנועות האוונגרד האירופיות ההיסטוריות על תנועות ספרות עבריות בתקופות שונות – מחבורת "יחדיו" בשנות ה-20 וה-30, ועד כתבי-עת ומגזינים קטנים בימינו. נדון במופעים של עמדת אוונגרד ושל רטוריקת אוונגרד באתרים בלתי שגרתיים: כתבי-עת עבריים זמניים, פרסומים מחתרתיים ומניפסטים. לבסוף, נמפה את שדה הספרות העברית בראשית המאה ה-21, ונבחן זרמים ניסיוניים עכשוויים המציגים את עצמם כאוונגרד, כמו כתיבה דיגיטלית וכתיבה שיתופית.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה

In this course we will discuss avant-garde creation in Hebrew literature during the 20th and 21st centuries while constantly critically examining the concept of avant-garde. “Avant-garde” – a pioneering movement – is a controversial concept, having at least three meanings. In one sense, it is a historical concept describing a cultural wave that flourished mainly in Europe during the early 20th century. In another sense, it is a social and political position, defined ad hoc in relation to the cultural mainstream. In a third sense, it is a style – innovative aesthetics and typical avant-garde rhetoric.

We will locate arenas of Hebrew avant-garde in these three senses, often intertwined. We will discuss the influence of European historical avant-garde on Hebrew writers in different periods, exploring appearances of avant-garde position and rhetoric in unconventional sites, such as short-lived Hebrew periodicals, underground publications and manifestos. Finally, we will map the contemporary literary field and examine experimental waves that present themselves as avant-garde, such as digital literature and collaborative writing.

0680-2114-01
 פרפרים, נמלים, זבובים: חרקים וספרות
 Insects and Literature
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן307 א'1200-1000 סמ'  א'

החרקים הם מקרה מבחן של הרגישות הספרותית. הם עתיקים מאוד (בני כ-400 מיליון שנה) ונמצאים בכל מקום, אך הם בלתי נראים מבחינת מה שרוב בני האדם תופסים כ"מציאות", וכשהם נראים הם נראים לרוב כמטרד. המדע מכיר כמיליון מיני חרקים אך קיימות הערכות לפיהן זהו רק קצה הקרחון וכי מספר המינים גבוה עד פי עשרה. לדוגמה, נמלים יש על כדור הארץ יותר מכל חיה אחרת, אך מיקומן בספרות הוא שולי; נתקשה למצוא חיפושיות בספרות, הגם שיש 400,000 מיני חיפושיות ידועים.

בקורס נעסוק במחלקת החרקים ונכיר את ייחודם המדהים של כמה ממיניהם. נקרא בספרות ובשירה שהפנתה מבט אל יצורים זעירים אלה: נחפש את זבובי המדרש, נקרא בשירי הייקו על ציקדות וגחליליות, ובסיפורים על נמלה, צרעה וחיפושית של ס' יזהר; נביט עם זבאלד ווירג'יניה וולף בעשים, באביו של ברונו שולץ שהפך למקק, ובמורה לטבע של זביגנייב הרברט שהפך לחיפושית.

חובות: נוכחות, הכנת מקורות משבוע לשבוע

Reading some representations of insects in literature, from Midrash to Haiku.

0680-2115-01
 הבן האובד: סיפורי הברית החדשה
 The Prodigal Son: New Testament Stories
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן277 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הברית החדשה היא מיסודות התרבות המערבית והנוצרית בכלל. בקורס זה נתוודע אל כמה מסיפוריה ונעמוד על משמעותם, על אינטרטקסטואליות לתנ"ך, על חשיבותם בנצרות, על ייצוגיהם בספרות ובאמנויות אחרות במהלך הדורות, ועוד.

נוכחות חובה.

The New Testament if a fundamental text in Western culture. We shall read some of its stories and trace their meaning, their intertextuality with the Hebrew Bible, their significance in Christianity, their representations in later literature and other arts, and so on.

0680-2116-01
 שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה
 Sherlock Holmes in Litearture, Cinema and Television
מר משעני דרור אהרןשיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן279 ג'1600-1400 סמ'  א'

מיהו שרלוק הולמס? איך נולד וכיצד נהפך לבלש הספרותי המפורסם ביותר אי פעם? בשיעור נעקוב אחרי היווצרות דמותו של הולמס ביצירותיו של ארתור קונן דויל, ננסה להבין ולנתח את המיתוס של הולמס, כפי שהתפתח לאורך המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת גם בעיבודים לקולנוע ולטלוויזיה - ודרך הדיון בדמותו ננסה לחקור גם את העניין והמשמעות של הסיפור הבלשי בכלל.

Who is Sherlock Holmes? Where did he come from and how did he become the most famous literary detective? In this course we will follow Holmes's carrer through the literary works of A. C. Doyle, and will investigate the Myth of Holmes, as it was developped in cinematic and TV adaptations throughout the 20th and the 21st centuries. 

0680-2117-01
 טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית
 Moments in the writing of Mizrahiut in Israeli culture
מר משעני דרור אהרןשיעור גילמן317 ד'1800-1600 סמ'  ב'

כיצד נכתבה המזרחיות בספרות העברית בעבר ואיך היא נכתבת כיום? בשיעור ייקראו טקסטים מרכזיים בתולדות כתיבת הזהות המזרחית בתרבות הישראלית - מלפני קום המדינה ועד ימינו, מיצירות ספרות ועד ליצירות תרבות פופולרית (טלוויזיה, קולנוע) - ויידונו מפרספקטיבות תיאורטיות שונות.   

How was Mizrahiut and Mizrahim imagined and in past Hebrew literature and how is it written in the present? In this class, we'll examine moments and texts in the history of imagining Mizrahiut in Israeli litearture (and popular culture) and will discuss them from different theroetical approaches. 

0680-2120-01
 אחרי המהפכה: ספרות רוסית במאה ה-20
 After the Revolution: Russian Literature in 20th Century
ד"ר צירקין סדן רפאלשיעור גילמן277 א'1800-1600 סמ'  א'

"מהפכת אוקטובר" ב-1917 הייתה לאירוע היסטורי דרמטי בתולדות רוסיה והעולם כולו. באופן טבעי המהפכה ובניית האוטופיה הקומוניסטית עמדו במרכז השיח הספרותי ברוסיה עד נפילת הקומוניזם ב-1991. בהמלך הקורס נתחקה אחרי מגמות מרכזיות בספרות רוסית במאה ה-20 עם דגש על כתביהם של ולדימיר מאיקובסקי, מיכאיל בולגקוב, אנדריי פלטונוב, בוריס פסטרנק, ולדימיר נבוקוב, אלכסנדר סולז'נצין ויוסיף ברודסקי. קריאת הטקסטים תהיה בעברית.

"October Revolution" was a dramatic historical event in the history of Russia and the world. Naturally, the Revolution and building of Communist Utopia took central place in the literary discourse in Russia until the fall of Communism in 1991. During the course we shall explore the major trends of Russian literature in the 20th century with an emphasis on the works of Vladimir Maikovski, Mikhail Bulgakov, Andrey Platonov, Boris Pasternak, Vladimir Nabokov, Aleksandr Solzhenitsyn and Joseph Brodsky. The readings will be in Hebrew.

0680-2121-01
 נשים והרומן של המאה ה-19: מבט מאוחר
 Women and the 19th C. Novel: a Postmodern Reading
ד"ר לובין אורלישיעור גילמן307 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור גילמן361אא'1800-1600 סמ'  ב'

נשים כותבות ודמויות של נשים בז'אנר החדש של המאה ה- 19, הרומן, עוררו עניין בחקר הספרות מראשית המחקר הפמיניסטי באמצע המאה ה- 20, לצד עניין מחודש ברומן של המאה ה- 19 בכלל, שעלה עם הופעת התיאוריות הפוסטסטרוקטורליסטיות, הפמיניסטיות, הקוויריות והניאו-מארקסיסטיות. מבט נוסף על הרומן של המאה ה- 19 ועל הנשים שכתבו אותו ושכיכבו בו סיפקה התרבות הויזואלית בחקירתה את הקולנוע ובתוכו את הייצוגים הויזואליים של הנשים בסרטים שעובדו מהרומנים האלה. הסמינר ישרטט מפה של קריאות מאוחרות כאלה, הן מפרספקטיבה של תיאוריות פמיניסטיות והן מפרספקטיבה של תיאוריות פוסטקולוניאליות, קוויריות וניאו-מארקסיסטיות, כשהן מיושמות על רומנים של ועל נשים; במוקד יעמדו רומנים (ועיבודיהם) של ג'יין אוסטן, ג'ורג' אליוט והאחיות ברונטה, רומנים בהם הדמות הנשית היא המרכז כמו מאדאם בובארי (פלובר), אנה קארנינה (טולסטוי) ואות השני (הות'ורן), וקטעים מרומנים ומסרטים שהמשיכו את היצירה המקורית אל תוך ימינו, כמו סדרת ה"זומבי" של ספרי אוסטן.

חובות הקורס: קריאת 3-5 רומנים (בשפת המקור או בתרגום לעברית) וכ- 7 מאמרים (רובם באנגלית), וצפייה עצמאית בכ- 4 סרטים.

נוכחות חובה.

Women writers and women protagonists of the new, 19th century genre, the Novel, were a focus of interest of literary studies since the beginning of women studies and feminist theories in the late 1960s. Similarly, the 19th c. novel was re-read by Post-structural theories, Queer theories, and Neo-Marxist theories of the same era, as it was re-interpreted through adaptations to films, and the Visual Culture theories reading them. The course will draw a map of these late, current readings, at the center of which stand novels (and their adaptations) written by Jane Austin, by George Eliot and by the Bronte sisters; current novels, building on the original ones, such as the “Zombies” series of Austen novels; and novels in which the protagonist is a woman, such as Madam Bovary (Flaubert), Ana Karenina (Tolstoy), and The Scarlet Letter (Hawthorne).

Course duties: reading 3-5 novels (in the original language or in Hebrew translation) and 7 articles (mostly in English).

Viewing duties: independent viewing of 4 films.

Attendance is obligatory.

0680-2801-01
 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית
 Eastern West: Re-Orientations
פרופ שחר גלילישיעור גילמן307 ב'1400-1200 סמ'  א'

שיעור זה מציע אוריינטציה מחודשת בשאלת המערב כנגזרת של דיאלוג ומפגש עם התרבות הערבית והמזרח. ענינו העיקרי של השיעור הוא להציע מתווה עיוני שאינו שוקע ומסתכם בתזה אוריינטליסטית בדבר חשיבותו של המזרח כמקור וכאופק בעבור תרבות המערב וגם אינו מסתפק בדיון ביקורתי בדבר אופני הניצול והפרשנות הכוזבת של המזרח בידי סוכני ומוסדות התרבות באירופה. השיעור שב לדון במשלב הרב-ערכי של הפגישה שבה ודרכה בלבד נבנים מושגי המערב והמזרח באופן פורה והרסני. הדיון ישתרע ויתפרש על סדרה של פגישות מן העת העתיקה וימי הביניים ועד העת החדשה על מנת לסמן אוריינטציה תיאורטית מחודשת בשאלת התרבות. כל שיעור ידון לכן בפנומנולוגיה של התנועה מ-ערב, התנועה שהיא שם נרדף לתרגום, העתקה, המרה (קונוורסיה), הגירה ופליטות. התנועה הזו (מ-ערב) מייסדת המערב ואת המזרח כמקומות וכאפשרויות של מגע, שיח ושיג, לימוד ופרשנות, אך בה בעת זו התנועה המעוררת אימה, חרדה, הבדלה ותהומות של אלימות במערב ובמזרח. האם תקופתנו עדה אף היא לתנועה כפולה זו? דגש מיוחד יושם בשיעור על המקום המיוחד שמילאו יהודים כסוכנים כפולים של מערב ומזרח בפגישה זו שהולידה את הנצרות ואת המודרנה ומבשרת על המתווה הפורה וההרסני של הקיום היהודי בעת הזו.

This course offers a new orientation into the question of Western culture as an outcome of a
dialogue and encounter with Eastern culture and Arabic thought. The major aim of this
course is suggesting a theoretical frame which does not fall into orientalist thesis, yet moves
beyond the critical view on Western desire of power to deal with dialectics of migrations,
conversions and translations of knowledge and experience. The discussion will include a
series of encounters (since Paulus, Augustin through Herder and Goethe to Kafka and
others), stressing also the role of Jewish thinkers and artists as double agents of the Western
culture.

0680-3015-01
 "אמי כואבת לי": מגדר ושפת אם בשירה העברית החדשה
 Gender and Mother-Tongue in Modern Hebrew Poetry
ד"ר מיטל אוריתשיעור גילמן305 ד'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בדמות האם כפי שהיא מופיעה בשירה העברית החדשה. בין הנושאים שנעסוק בהם: האידיאליזציה של האם כביטוי לתהליכי החילון במאה ה-20; המודל המשפחתי הנוצרי והשפעתו;  האם כמטפורה, כמטונימיה וכסינקדוכה; המבט המגדרי על האם בשירת גברים ובשירת נשים; שירת נשים על אימהות וכאימהות; הלגיטימציה לקינה על אימהות בעידן המודרני; ייחודה של שפת האם בשירה ועוד. הרקע התיאורטי לקורס הוא פסיכואנליטי. נקרא טקסטים של פרויד, קליין, ויניקוט ולאקאן וכן משל דנה אמיר וענת פלגי-הקר. הקורפוס יכלול שירי משוררים ומשוררות מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו: ביאליק, אצ"ג, ישורון, אלתרמן, שלונסקי, שדה, זך, לאור, רחל, גולדברג, רביקוביץ', וולך, זרחי, מישורי ועוד. 

דרישות הקורס:

נוכחות מלאה בשיעורים, קריאת החומר והכנתו לדיון בכיתה, עבודה מסכמת.

Thus course deals with depictions of the “Mother” as she appears in modern Hebrew poetry. Among the topics to be explored: The nature and social construction of motherhood; idealization of the mother as part of 20th century secularization; the influence of the Christain family model; the mother as metaphor, metonym and synecdoche; gender perspectives on the mother by male vs. female poets; women’s poetry about the mother and as mothers; the legitimization of “motherhood elegy” in modernity; the uniqueness of mother-tongue in poetry. Psychoanalysis serves as the theoretical background of the course. Primary texts include: Freud, Klein, Winnicott and Lacan. Among the poets we will read are: H.N. Bialik, Uri Zvi Greenberg, Avot Yeshurun, Nathan Alterman, Avraham Shlonsky, Pinchas Sadeh, Nathan Zach, Yitzhak Laor, Rachel Bluwstein, Leah Goldberg, Dahlia Ravikovich, Yona Wallach, Nurit Zarchi, Efrat Mishori.
Course requirements:
Full attnednace in classes, reading and preparing for class discussion, final paper.

0680-3026-01
 טוני מוריסון: מונוגרפיה
 Toni Morrison: a Monograph
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן278 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן278 ה'1200-1000 סמ'  א'

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של יצירותיה של טוני מוריסון, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהן. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לניסיון לתאר את טביעת האצבע הייחודית של היוצרת, העדפותיה במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

דרישות הקורס: קריאה של כארבעה רומנים במהלך הסמסטר. 

The course will consist of reading and interpreting Morrison's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-print: her preferences in the various levels of the texts, and the possible connections between these different preferences.

0680-3066-01
 ראשית המזרחיות, ראשית האשכנזיות: הסיפור העברי בימי הביניים
 Mizrahi Identity, Ashkenazi Identity ? the Beginning: Medieval Hebrew Narrative
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן277 ד'1600-1400 סמ'  ב'

ימי הביניים היהודיים מהווים את התקופה בה גובשה זהותן הנפרדת של שתי התרבויות היהודיות הגדולות – זו המצויה תחת שלטון נוצרי וזו שתחת שלטון מוסלמי. בקורס זה נעמוד על מקומה של הסיפורת העממית בגיבוש הזהויות הללו. בחלקו הראשון של הקורס נכיר את מאפייניהם של סיפורי העם בימי הביניים במזרח ובמערב, הז'אנרים הנפוצים בהם, הנושאים בהם עסקו ובצורות הופעותיהם השונות בכתב ובעל פה. החלק השני ועיקר הקורס יוקדש, באמצעות קריאת הטקסטים ודיון בהם, לבדוק במה נבחנת הסיפורת של התרבות האחת מזו של האחרת? מה היה מקומה של הסיפורת במסגרת היצירה התרבותית היהודית הכוללת בכל אחת מהתרבויות ומה ניתן ללמוד ממנה על המפריד והמשותף בין תרבויות אלה במגוון סוגיות, כגון תודעה היסטורית, מרחב, מגדר, אמונה ועוד.

חובות הקורס: נוכחות

This course focuses on possible readings in some of the medieval Hebrew stories in their various cultural and literary contexts, and the way these stories mirror, and influence, cultural and social perceptions of medieval Jewish societies, with special attention to the distinction between "East" and "West" in Jewish cultures.

0680-3093-01
 פרימו לוי: מונוגרפיה
 Primo Levi: a Monograph
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן261 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור גילמן317אה'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים של פרימו לוי, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

דרישות הקורס: קריאת רומנים במהלך הסמסטר.

The course will consist of reading and interpreting Primo Levi's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: his preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.

0680-3129-01
 החוויה הנארטיבית
 The Narrative Experience
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  ב'

החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם המשותפת של מנגנונים תפיסתיים, מחשבתיים ורגשיים. הקורס יעסוק באופן שבו מתפתחת חוויה זו, באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים המעורבים ביצירתה. נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנארטיבי מייצר משמעות, משפיע על הזיכרון, בונה חלל וזמן, וגורם להשתתפות פעילה, רגשית וקוגניטיבית, של הקורא בעלילה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית.

The narrative experience the reader undergoes while reading a story results from the combined activity of perceptual, cognitive and emotional processes. The course will examine how such an experience develops by unraveling the overt and covert mechanisms involved in its creation. We shell discuss the various ways by which narrative structure forms meaning, affects memory, shapes space and time, and brings about the active participation of the reader in the plot, both emotionally and cognitively. The course will be accompanied by selected demonstrations from literary and film narratives.

0680-3147-01
 בודריאר או נקמת הסימן
 Baudrillard or the Revenge of the Sign
ד"ר דותן אילשיעור גילמן307 א'1600-1400 סמ'  ב'

ז'אן בודריאר הוא מההוגים הצרפתיים המרכזיים של המחצית השנייה של המאה העשרים, שפיתח שיטות עצמאיות משלו שהיוו מעין תחליף למערכת הידע הקיימת והיה נערץ בעולם האמנות והמדיה. הקורס מציע מפתחות למחשבה הבודריארית המשתרעת על פני ארבעה עשורים ועל מרחבים רבים ושונים של תיאוריה וביקורת חברתית. נתחיל בביקורת המוקדמת על המארקסיזם שרלבנטית גם היום, נעבור בתיאוריית הפיתוי שנועדה להחליף את הפסיכולוגיה, ודרך תיאוריית הסימולקרה והקוד המחליפה את הסוציולוגיה והמטאפיסיקה ונגמור באסטרטגיות המאוחרות של ה"טרור", "הקפיטל" ו"נקמת הסימן" המערבלות את כל הקטגוריות המקובלות ומדגימות את ההיפר-מציאות העכשווית בשיאה ובעליבותה. את הקריאה במחשבה הבודריארית נלווה בטקסטים ספרותיים המציעים לא רק המחשות נהדרות לרעיונותיו אלא גם ביקורת משמעותית.

חובות הקורס: נוכחות, שלוש מטלות קריאה, מבחן בית

Jean Baudrillard is a major French thinker of the second half of the twentieth century. Baudrillard developed a totally new system of thought and was widely acclaimed both by media studies and the art world. The course suggests keys to Baudrillard's thinking that spans over four decades and many different theories and social critique. Starting  with the early critique of Marxism, we then to seduction theory and to simulacra, and finish with current strategies of "terror", "capital" and "the revenge of the sign". Literary texts will offer not only superb illustrations to his concepts but also a necessary critique.

0680-3155-01
 שירה ותקווה
 Poetry and Hope
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן317 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן317 ג'1200-1000 סמ'  ב'

'תקווה היא דבר-מה עם נוצות' כתבה המשוררת אמילי דיקינסון, וסיכמה את יחסה המשתוקק והחשדני של השירה אל התקווה ואל אפשרותה. בקורס זה נעסוק בדגמים אפשריים של תקווה שהשירה העברית מציעה לנוכח ימים קשים. נקרא מזמורי תהילים, פיוטים, שירת חול עברית מספרד המוסלמית ונעיין גם ברישומם של הדגמים הללו בשירה העברית החדשה. העיון בשירים ילווה בעיון תיאורטי בכתביהם של ארנסט בלוך, ג'פרי הרטמן, ואחרים.  

חובות הקורס כוללים הגשת חיבור קצר באמצע הקורס, וכתיבת בחינת בית בסיום הקורס.

Hope is the thing with feathers” wrote Emily Dickinson, thus summarizing in few words the yearning and suspicious attitude of poetry towards issues of hope. Following her lead, this course will discuss the various paradigms of poetic hope which are suggested by Hebrew poetry, both ancient and new. Readings of poetry will be accompanied by theoretical discussions by Ersnt Bloch, Geoffrey Hartman and others.

0680-3161-01
 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
 Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Selassie
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן307 ד'1600-1400 סמ'  ב'

אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר, הקיימת ברציפות מאז העת העתיקה ועד ימינו. בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה. בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם המוסלמי. במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה והעצמאית. הסמינר יעסוק באתיופיה, באמצעות ספרותה והספרות עליה, ובדימוייה המשתנים, מבית ומחוץ, למן העת העתיקה ועד ימינו: אתיופיה ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה, אתיופיה של מלכת שבא, של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן, אתיופיה של ג'יימס ברוס, של היילה סלאסי ועוד.

נוכחות חובה.

Existing continuously since the Ancient world, Ethiopia is among the oldest political entities. In the Classical world it was metonymic for Africa as a whole. In the Middle Ages it was the subject of legends about a mighty Christian empire within the Muslim world. In the 20th century, together with its emperor Haile Selassie, it stood as a symbol for a proud, independent Africa. Through its own literature and foreign literature about it, the seminary will focus on Ethiopia and its changing images within and without, since ancient times to the present: Ethiopia in the Bible, the Queen of Sheba, Ethiopia of Prester John and of Eldad ha-Dani, James Bruce's Ethiopia, Haile Selassie's etc.

0680-3166-01
 תיעוב ותיאבון בספרות העברית החדשה: מזון ופואטיקה מי.ל. גורדון ועד אורלי קסטל בלו
 Aversion and Appetite: The hHrror of Food in Hebrew Literature
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן277 ד'1200-1000 סמ'  א'

הקורס מציע התבוננות על תרבות האוכל הישראלית דרך יצירות שדנות בקו הדק שעובר בין תשוקה לדחיה ובין תיאבון לתיעוב. במהלך השיעורים נבחן את שפת האוכל העברית ואת הדרכים בהן היא מכוננת את מושאי תשוקתה. נעמוד על הזיקות המורכבות בין טעם קולינרי לטעם ספרותי ונחקור את המבנה הלשוני והאידיאולוגי של הבזוי, המעורר חלחלה והדוחה.

From the Gefilte fish of the Jewish shtetl to the almighty Falafel this course will explore the symbolic meanings of food images and eating traditions in selected Hebrew texts and the way they establish Israeli identity while examining the interconnection between literary language and food as the bio-politics production of desire and disgust.

0680-3167-01
 "שידוך הולם": שידוכים, אהבה ונישואים בספרות העברית
 Matchmaking in Hebrew Literature
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן307 א'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק באחת הסוגיות הבוערות ביותר בשיח הספרותי של המאה ה-19 וראשית  המאה ה-20, נישואי אהבה לעומת נישואים מוסדרים. נבחן את מעמדו הכלכלי, החברתי והתיאולוגי של מוסד השידוכים בתרבות היהודית במזרח אירופה, נעמיד מולו את מודל נישואי האהבה שמציעה הבורגנות האירופאית ונבחן כיצד ההתגוששות הספרותית בין שתי תפישות אלו של זוגיות מסדירה את המיניות, המגדר והלאומיות של החברה היהודית דאז וכיצד היא מתבטאת במחשבת האהבה הישראלית המודרנית. בין היצירות שנקרא בשיעור: אהבת ציון מאת מאפו, ספר הקבצנים מאת ש"י אברמוביץ, קוצו של יוד יל"ג, שירת האהבה של ביאליק, סיפור פשוט של ש"י עגנון ונשווה אותם לרומן שידוך הולם מאת ויקראם סת.

In the nineteenth-century Jewish community modernization involved the abandonment of arranged marriage in favor of love. Novels and poems taught Jewish readers the guidelines of romance and the procedures of courtship. The complexity in which Romantic Love is treated in Hebrew literature enables the viewing of ideological, social and poetical questions from a new perspective. The course “Matchmaking in Hebrew Literature” will review the relationship between mutual love and sexuality, morality and nationality through works by Bialik, Agnon, Baron and Vogel.

0680-3169-01
 סוד הלבבות וסוד הרחובות: פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס
 Secrets of the Hearts and Secrets of the Streets: Proverbs and Gnomic Poetry
ד"ר שלו נילישיעור גילמן306 ג'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בסוגה ספרותית פופולארית שקנתה לה מקום נכבד בשירת החול העברית בימי הביניים: פתגמים ואִמרות מוסר המעוצבים כשירים קצרים ומחורזים.  נדון באוסף פתגמים ומשלי מוסר שליקט וחרז יוסף קמחי בן אמצע המאה ה-12 בפרובאנס, ונתחקה גם אחר אוספי פתגמים עתיקים ומפורסמים העומדים בבסיס האוסף הזה (כגון 'מבחר הפנינים' המיוחס לאבן גבירול).  בנוסף, נציג רעיונות ומוטיבים אופייניים מתוך אוספים עבריים וערביים חשובים ורחבי היקף פרי עטם של מיטב משוררי ספרד.

The course will focus on a distinct and quite prevalent genre in medieval Hebrew secular poetry: Proverbs and aphorisms formulated as rhymed poems. We will discuss a collection of proverbs compiled and rhymed by the twelfth-century poet and biblical commentator Joseph Qimhi in Provence. We will trace the enormous impetus experienced by Hebrew proverbial literature through its contacts with its Arabic counterpart  and inquire into earlier proverb collections (Arabic and Hebrew) which may have been accessible to Qimhi.

0680-3170-01
 מלאכים: גופי שירה ומדרשי סוד
 The Angels: Poetry and Secrets
פרופ שחר גלילישיעור רוזנברג104 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס מוקדש לדמות המלאך המופיע כשליח, כבעל-דין וכמשורר בספרות המקראית ובבשורות הברית החדשה, בספרות הקלאסית ובמדרשי הסוד (ספרות ההיכלות, התלמוד, ומדרשי ספר הזוהר), בהגות ימי-הביניים ובספרות העת החדשה, כגון אלגיות דואינו של רילקה ובפרוזה של קפקא. השיעור בוחן את סוגת המלאך כגוף-שירה מיוחד, מבשר הנשגב והכליון, ולומד את לשונותיו המרובות כלשונות-יסוד של הספרות.

The course is dedicated to the figure of the angel who appears as a messenger, herald of judgment, and
poet, a singer, in the biblical literature, in the Old and the New Testaments, in the classical literature and in gnosis, through medieval writings, to Kafka and Rilke. The course studies the figure of the angel as a body of poetry, which is also a political body.

0680-3171-01
 שירת הטבועים
 Poetry of the Drowned: Statehood Generation Poetry
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן305 ד'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה יעסוק בעליית 'דור המדינה' בשירת שנות החמישים והשישים. עלייתה של חבורת 'לקראת' בראשית שנות החמישים, והתקפתו של זך על הפואטיקה של אלתרמן בסופו של אותו עשור, נתפסו כביטוי לחילופי דורות בשירה העברית. הקורס יתמקד הן במשוררי שנות החמישים (זך, אבידן, עמיחי, רביקוביץ, פגיס) והן במשוררים בני הדור הקודם דוגמת אבות ישורון, שהמהפכה של זך ובני דורו אפשרה להם לנסח מחדש את הפואטיקה שלהם. הקורס  ינסה לתאר את האקלים התרבותי של שנות החמישים, את המלנכוליה של הריבונות, ואת השירה שצמחה באותן שנים, שרביקוביץ כינתה אותה "שירה של טבועים".

In this class we will read the poets who emerged in the 1950s, usually dubbed Statehood Generation poets: Natan Zach, Yehuda Amichai, Dalia Ravikovitch, David Avidan and Dan Pagis. We shall reread the famous debate between Zach and Alterman that transpired in 1959 and will map out the poetic credos and cultural tensions it expresses. In so doing, we will attempt to reconstruct the hidden social "content" of this poetic revolution that hitherto has been fathomed in relatively narrow formal terms.

0680-3172-01
 ספרות ואוטוביוגרפיה בצרפת במאה ה-20
 Literature and Autobiography in France in the 20th century
ד"ר קליין רונישיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  א'

הספרות הצרפתית במאה ה-20 התאפיינה במפנה אוטוביוגרפי חד. נדמה שסופרים גדולים רבים, פרוסט או סלין למשל, כותבים בעיקר את חייהם שלהם, בעוד האוטוביוגרפיה כסוגה תפסה גם היא מקום חשוב במאה ה-20 בצרפת. מתבקשת השאלה אודות הקשר בין ספרות ואוטוביוגרפיה: מה היחס בין אוטוביוגרפיה אמתית, כמו המילים של סארטר למשל, ואוטוביוגפיות סמויות כמו אלה של סלין ופרוסט, שלא מגדירות את עצמן כאוטוביוגרפיות? מהו הקשר בין ספרות, מציאות ובדיה? זאת ועוד: הסוגה האוטוביוגרפית עצמה עברה שינוי משמעותי עם מהלכים ששברו את הז'אנר הנרטיבי, כמו אלה של רולן בארת, ז'ורז' פרק ונטלי סרוט. העיון בקשר בין ספרות ואוטוביוגרפיה בצרפת של המאה ה-20 מעלה אם כן שאלות הנוגעות בתמורות הרדיקליות שעברה הספרות במאה ה-20, בין נרטיב ושבירת הנרטיב.

French Literature in the 20.th century was caracterized by an autobiographical turn. Great writers such as Proust or Celine, write essentially about their own life, while the Autobiography develops and become one of the major genres of Contemporary French Literature. In this respect, we will have to ask questions about the relationship between Literature and Autobiography: what is the relation between real autobiographies, like Sartre's "Words", and what can be called "hidden autobiographies"' like Celine or Proust novels? What is the relation between Literature, Reality and Fiction? If we take now the Genre of Autobiography, we have to ask the question of the narrative writing, as authors like Barthes, Prec or Sarraute broke the narrative writing of this Genre. The Study of Literature and Autobiography in France during the 20.th century raises thus questions regarding radical changes in Contemporary Literature, betweem Narrative writing and the breaking of the Narrative.

The students will submit at the end of the class a short paper (5 to 10 pages) or a long paper (20 to 25 pages)

0680-3242-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
 Twentieth Century French Thought (1)
פרופ דורפמן עירןשיעור רוזנברג212 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד209 ד'1800-1600 סמ'  א'

בקורס זה נתוודע להגות הצרפתית מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנות השבעים, תוך התמקדות בשישה הוגים והוגות: ז’אן-פול סארטר, סימון דה בובואר, מוריס מרלו-פונטי, עמנואל לוינס, רולאן בארת ומישל פוקו. ננסה להבין את השאלות השונות שהן שואלים (מהו האדם? מהי האישה? מהו הגוף? מהו האחר? מהי השפה? מי מדבר?), את מגוון אופני הפעולה הנגזרים מהן, ואת הרלבנטיות שלהם לימינו-אנו.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%

In this course we will examine the French thought from the après-guerre period onwards, focusing on Sartre, de Beauvoir, Merleau-Ponty, Levinas, Barthes and Foucault. We will discuss the questions asked by the different thinkers (what is: Man? Woman? Body? Other? Language? Discourse?), as well as the practical implications of these questions. 

0680-3243-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'
 Twentieth Century French Thought (2)
פרופ דורפמן עירןשיעור רוזנברג212 ב'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה הוא המשך לקורס תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳,ויעסוק בטקסטים צרפתים משנות השישים ועד ימינו. בין ההוגים וההוגות שיילמדו: ליוטאר, לאקאן, קריסטבה, דרידה, בודרייאר, רנסייר

תנאי הקורס: השתתפות בקורס תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%

This course is the second part of “Twentieth Century French Thought (1). Among the thinkers who will be studied: Lyotard, Lacan, Kristeva, Baudrillard, Rancière.

0680-3254-01
 צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות
 Justice and Feminism in Film and Literature
ד"ר אלפנדרי עידיתשיעור רוזנברג205 א'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של תפיסות פסיכואנליטיות ומאמרים פוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל.  "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין.  הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן פילוסופי.  כקוראים, הסטודנטים עדים לכך שהספרות צומחת מתוך אמת אישית וחברתית  שאותה הופך הסופר לנגישה.  כצופים, רואים הסטודנטים שהמדיום הקולנועי מתעתע כפי שדימויי חיי היומיום—המודעים ואילו שמקורם בלא מודע—משטים בנו.  אך בדומה לחוויית היומיום שהיא מקוטעת ושבורה ובכול זאת מייצרת תובנות או אפשרות להכללה, כך גם המבע הקולנועי והטקסט הספרותי יוצרים ברירות או קריאות.  הסרט השלם מושתת על חיתוכים ועריכה שמהם עולה אמת אישית וחברתית ביחס למבנה העולם והתודעה שמתמודדת עימו.  אך מכיוון שהצדק הוא מבנה אבסטרקטי ומורכב, המבע הלשוני מתקשה לייצג אותו באופן מועיל.  הקולנוע והספרות מפתחים שיטות טכניות שמעמידות את הצדק במרכזה של היצירה גם כשזו מתארת מגוון רחב של אירועים.

מהו הקשר בין פמיניזם, קולנוע וספרות לצדק, בין הבמאי/סופר לבין האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן?  מהו הקשר בין פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק, לבין בימוי כתיבה וקריאה, במיוחד בתקופה בה אנו חיים?  בנוסף לכך ישאל הקורס מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה, בין וידוי לצדק, בין סיפור להישרדות, בין משל לידיעה ובין ג'נדר למימוש עצמי?

בשיעור יקראו הסטודנטים מהווידויים ויסבירו מה מביא את רוסו להעמיד למשפט את ז'אן-ז'אק.  הסטודנטים יקראו את גזר הדין במשפטו של פלובר ויסבירו כיצד שופטת החברה את הסופר, בו בזמן שאמה בובארי, הגיבורה, חיה למען מימוש תשוקתה, וכך מהווה מראה שמשקפת אי-צדק חברתי.  הסטודנטים יבדקו קשרים בין "בפתח החוק" של קפקא ומאמרו של דרידה על הסיפור, לבין "דו"ח לאקדמיה," ויסבירו את הפער בין צדק למערכות של משפט וידע מובנים.  בהמשך יבדקו הסטודנטים את מקומו של הצדק ביחס לתרבות בלא נחת של פרויד.  הסטודנטים יסבירו באילו מובנים שלילת כושרו של העד לדבר ולהאשים מבטלת קיומו של צדק, על פי ליוטר והרטמן.  עוד יקראו הסטודנטים כיצד מסביר פרידלנדר את החלטתו של הרייך השלישי לחוקק חוקים מנוגדים לעקרונות מכוננים של המשפט שממילא הורסים את אפשרות חשיבתו של צדק.  הסטודנטים ינתחו את מעמדו של המונולוג אצל קאמי ואת הקשר שלו לבגידה, להונאה עצמית, ולניסיון למסד צדק באיחור.  הסטודנטים יחקרו קשר בין הלא-מודע והאירוע הטראומתי שהוא זוכר לבין הרצון לדעת/לכונן אמת.  הסטודנטים יבדקו האם, לדעת מוריס בלנשו, קורבנות האסון יכולים להיות אקטיביים ולספר את סיפורם או שהאסון מכתיב את הסיפור שיספרו, את החלום שיחלמו, ואת החיים שינהלו?  במאמר של שושנה פלמן על שואה של קלוד לנצמן הסטודנטים יבדקו כיצד שב הקול של הקורבנות והם חוזרים לדבר על האסון.  שיר של פול צלאן ומאמר של ג'ון פלסטינר יפרשו את סוג השפה שבאה לעולם בעזרת האמנות אחרי הרצח ואובדן האפשרות לתאר את תאי הגזים.  במהלך הקורס, יחקרו הסטודנטים קשר בין אי-פתיחות לאי-צדק כפי שאלו משתקפים בחמישה סרטים שדנים בקשר בין קולנוע להליך השיפוטי ולעקרונות הצדק המופשט: קרמר נגד קרמר, החותם השביעי, משפטי נירנברג, ביטוח חיים כפול, ונערה עובדת.

קריאה וצפייה בעברית ואנגלית: רוסו, פלובר, קפקא, פרויד, דרידה, קאמי, דונר, הרטמן, פרידלנדר, פלמן, פלסטינר, בלנשו, ליוטר, מייק ניקולס, רוברט בנטון, אינגמר ברגמן, סטנלי קרמר, בילי ווילדר.

חובות הקורס: נוכחות, קריאה שותפת במהלך הסמסטר, צפייה בסרטים שיוקרנו במהלך השיעור לבד או בהקרנות מאורגנות בימי שישי בשעות הבוקר.

The course will study the connection of justice to literature and film while also studying how psychoanalysis and post-modern philosophy describe these relations. Literature and film are interested in justice because openly or discretely they are useful. Walter Benjamin argues that a story “contains, openly or covertly, something useful.” Film is a system of images that philosophically thinks about life. As readers the students find that literature emerges from a personal and a social truth that the author renders accessible. As movie goers the student see that film itself is flickering just like image of everyday life—conscious and unconscious—mislead us. Just like every-day experiences that are fractured and yet they produce insights or the possibility of generalization so do literary texts and films when they call for coherency or readability. Yet because justice is a complex, abstract structure language finds it hard to represent it. Literature and film develop technical methods that position justice at the center of the work even when it depicts a broad array of events. What is the relation of feminism, literature and film to justice, the relation of the author/director to the possibility to represent issues that only the power of judgment can determine them? What is the relation of the act of judging and the possibility of determining justice and reading, writing, and directing especially in our day and age? The class will also examine the relation of narrative to history, confession and justice, storytelling and survival, fable and knowledge, and gender and self fulfilment?

0680-3271-01
 קשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית
 Attention to literature
מר חרש אמירשיעור גילמן307 ג'1800-1600 סמ'  ב'

האם הקורא "עורך" את הטקסט במהלך הקריאה? האם ניתן לחזות את ההנאה מהקריאה מתוך תנועות העיניים?  האם יש ההבדל בין קריאה ברומן לקריאה ברומן גרפי? האם מכונה יכולה להבדיל בין כתיבה נשית לכתיבה גברית?

חקר הספרות הוא בן אלפי שנים, אך רק לאחרונה החלו לבצע ניסויים כדי לבסס ולבחון את התיאוריות השונות. בקורס נדון בתיאוריות ומחקרים קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות, תוך התמקדות בסוגיית הקשב של הקוראים. נבחן שימוש בכלי מחקר חדישים - כמו מעקב אחר תנועות העיניים או הפעילות המוחית של הקורא - ונשאל האם הם מאפשרים להציץ לתוך "תודעת הקורא" ואף לנסח מחדש שאלות יסוד אודות תהליך הקריאה הספרותית.

השיעורים יתנו מקום לדיון בחווית הקריאה האישית של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות עליהן נלמד. נקרא בטקסטים של יוצרים בני המאה העשרים (בורחס, קפקא, רושדי, אלתרמן, שמיר ועוד) ונעלה השערות אודות הקוגניציה של המחבר, הקורא הממשי, או הקורא בן התקופה. במחצית השנייה של הקורס נתעדכן בהתפתחויות האחרונות באזורי מחקר משיקים - מדעי הרוח הדיגיטליים, וחקר טיוטות - וכן נבחן ניסויים שעוסקים בסוגי "טקסטים" פחות שגרתיים, כמו: רומנים גרפיים, סיפורים אינטראקטיביים, וגם קולנוע הוליוודי. 

Is the reader actually an editor of the text? Can one predict literary enjoyment from eye movements? What is the difference between reading a novel and a graphic novel?

Literary theory is thousands of years old, but only lately researches began empirical investigations of these issues.   The course will examine how experiments struggle to explain literary phenomena with cognitive concepts. We shall examine the use of new methodologies (like eye tracking and brain imaging) and wonder do they give a privileged peek into the reader's mind.  The course will include short "class experiments", in which the participants will experience and replicate classical experiments.  On the second half of the course we will focus on latest developments in adjacent fields - digital humanities and manuscripts genetics - as well as less conventional "texts": graphic novels, interactive stories and even Hollywood cinema.         

0680-3272-01
 הפנטסטי בראי הקוגניציה
 The Fantastic: a Cognitive Perspective
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן317 ג'1800-1600 סמ'  א'

בקורס נדון במספר תופעות השייכות לתחום 'הפנטסטי' או 'המופלא': ישויות מוזרות המופיעות בסיפורים, היברידים (הכלאות בין ישויות שונות), מטמורפוזות, סייבורגים, ועוד. ננסה לבחון תופעות אלה באמצעות גישות קוגניטיביות שונות שהתפתחו בשלושת העשורים האחרונים.

 • במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.
 • בסיום הקורס תתקיים בחינה.
 • חובת נוכחות בשיעורים

The course will examine various 'fantastic' phenomena (eg., metamorphoses, hybrids) in light of recent developments in the cognitive sciences.

0680-3275-01
 בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות
 Between Hebrew and Arabic: Literature, History, Culture, Language, Identity
ד"ר בהר אלמוגשיעור גילמן305 ב'1200-1000 סמ'  א'

לאורך דורות ארוכים עמדה התנועה שבין העברית לערבית במרכז הספרות היהודית, וכן השפיעה על הספרות הערבית בכללותה, וגם על הספרות האיסלאמית. תנועה זו ביטאה מגמות ספרותיות ותפיסות זהותיות, ולעיתים גם השפעות תיאולוגיות: נקודת המוצא של הקורס תהיה מפעלו הספרותי של רס"ג במאה העשירית, והכנסת הסוגות הספרותיות הערביות אל העברית ואל היהדות, התחלת הכתיבה היהודית בערבית-ספרותית, ותרגום המקרא לערבית (התפסיר), וכן מפעלו הפואטי של דונש בן לברט והכנסת המשקל הערבי לשירה העברית. בתחילת הקורס נבחן יוצרים שונים בימי הביניים שנעו בין השפות והתרבויות, ביצירה ובתרגום, ובהמשך הקורס נדון במעברים אלו במאה ה-20, הן בספרות המזרחית, וביוצרים יהודים שהמשיכו ליצור בערבית במאה ה-20, והן בספרות הפלסטינית, וביוצרים פלסטינים כותבי עברית במחצית השניה של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21.

חובות: קריאת חומרי הקורס והגשת שני דפי תגובה לאורך הסמסטר.

The movement between Hebrew and Arabic is not new to the twentieth century, as it stood for many generations at the center of Jewish literature. Over centuries, movement between Hebrew and Arabic expressed literary tendencies, and perceptions of identity, and sometimes also theological influences: one starting point to examining these relations within Judaism is the extensive literary project of Rabbi Sa’adia Gaon in the tenth century, and the poetic enterprise of Dunash Ben Labrat. One earlier point of cotact is the Jews who lived in the Arab peninsula before Islam, and some of them, like the Jewish-Arab poet A-Samawal Ibn Adiya, were central poets of the Jahiliya age. The movement from Hebrew into Arabic and vice versa underwent great changes over the centuries, yet continuously remained central to all Jewish communities in the Arab world, through secular and religious works in Judeo-Arabic and translations between languages: from the philosophical works of Rabbi Judah Halevi and Maimonides, through translators as Rabbi Judah Alharizi and the Ibn Tibbon family, to the last centuries. In the twentieth century, with the rise of the Jewish and the Arab national movements, both cultures saw a steady rise of the wish to “purify” the national culture and language in order to reflect a homogenous nation, be it Arab or Jewish. Some of the writers continued to write in literary Arabic in Israel; some gradually moved from Arabic to Hebrew;  and some stopped writing or publishing altogether. Thus many writers from the Jewish communities of the Arab world – first generation immigrants, and even more later generations – developed an ambivalent outlook towards their Arab-Jewish cultural heritage, beginning with the colonial encounter and intensifying while in Israel. In this course we seek to map out the relationship between Hebrew and Arabic in the writing of authors from the Jewish communities in the Arab world up to the twentieth century, who wrote either in Hebrew (rabbinical or Israeli) or in Arabic (Judeo-Arabic or literary Arabic), and to examine it also in relation to Palestinian writers writing in Hebrew in the 20th century and the beginning of the 21st century.

0680-4003-01
 שלושה דורות בשירה הישראלית של שנות השישים
 Three Generations in Israeli Poetry of the Sixties
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר גילמן317אד'2000-1600 סמ'  ב'

שנות הששים מסמנות צומת מעניין בתולדות השירה הישראלית: בראשית העשור מתפרסם ספרו של נתן זך "שירים
שונים" המבטא את הפואטיקה החדשה של חבורת "לקראת" בצורה המסכמת והמגובשת ביותר. בשנים אלה
מנסחים משוררים מבוגרים יותר השייכים לחבורת שלונסקי-אלתרמן את הפואטיקה שלהם, מתוך התמודדות עם
האקלים הספרותי והתרבותי החדש (אלתרמן, רטוש, ישורון, גולדברג, קובנר, חלפי, ישורון, שלונסקי ואחרים). בשנים אלה קם גם דור ספרותי צעיר יותר בשירה העברית (ויזלטיר, וולך, שבתאי ואחרים) אשר מערער על
הפואטיקה של זך ועמיחי ומציע רגישות ספרותית בלתי מוכרת.
מטרת הסמינר לתאר את המאפיינים הספרותיים והאידיאיים של כל אחת מקבוצות משוררים אלה, את ההשפעות
של מסורות שירה שונות על קבוצות המשוררים, ואת ההשפעה הבין-דורית שהיתה למשוררים צעירים על
המשוררים המבוגרים והמבוססים בתקופה זו,.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה של שירה וטקסטים מחקריים, כתיבת עבודות קצרות ורפראט או עבודה
סמינריונית.

Three different poetic and biographic generations were prominent in Hebrew poetry during the 1960's:

* The older generation of Alterman, Goldberg, Ratosh, Yeshurun.

* The revolutionary "State Generation" of Zach, Amichai, Avidan,

* The new generation pf Wieselteer, Wollach, Hurvitz.

The seminar will focus on those three generations of poets, their different styles and ideological positions.

Requirements: Attending class, weekly reading, 2 minor assignments, seminar work.

0680-4057-01
 היסטורית הטבע של ההרס: קלייסט, בנימין, זבאלד ואחרים
 The Natural History of Destruction: Kleist, Benjamin, Sebald
פרופ שחר גליליסמינר גילמן362אא'1400-1000 סמ'  ב'

הסמינר מוקדש לסוגיית הייצוג של הקטסטרופה בשיח הספרותי בעת החדשה. הוא דן בדימויי ההרס והחורבן כאלגוריות של המצב האנושי וכאופן ייצוג רדיקלי של תודעה היסטורית. "היסטורית הטבע של ההרס" היא קטגוריה אפוקליפטית החלה לכאורה על "קץ ההיסטוריה" – הרגע שבו הסדר הציוויליזטורי מושהה ואת מקומו שב ותופס לרגע "המצב הטבעי". בתוך מצב זה משתקף לפתע הקיום הראשוני של האנושות: החיה והאדם, המדינה והטבע, הדומם והזמן, האלוהי והשטני  מתערבלים באלגוריות אפוקליפטיות של חורבן וגאולה. "היסטורית הטבע של ההרס" היא  גם אופן ההתגלות של הפחד והתשוקה, האימה והצפייה הכרוכים בתודעת הזמן והמקום. חזרתו המאוימת של הטבע מסמנת גם את האופק האחרון של הקיום הפוליטי – את זמן הדימדומים של "הפוליס". השיעור יכלול קריאות ודיונים בהובס, פרויד ושמיט, קלייסט, בנימין וזבאלד, ולסיום – בשירת בודלר וצלאן.

The seminar deals with the representations of catastrophe in the modern era, discussing images of
destruction as allegories of historical cognition. It is a way of dealing with the essence of the historical
matter by suspending its cultural values, revealing again the natural state of all things, where man and
beast, the law and the war, the divine and the demonic are brought together. The course will include
discussion on Hobbes, Freud, Schmitt, Kleist, Kafka, Benjamin and Seblad.

0680-4072-01
 עידן הקלאסיקונים: הספרות העברית בראשית המאה העשרים
 Hebrew Literature in the Early 20th Century
פרופ הולצמן אבנרסמינר גילמן317אד'2000-1600 סמ'  א'

מטרת הסמינר להציג את שני העשורים הראשונים של המאה העשרים כעידן של מפנה ומהפכה בספרות העברית. בשירה הייתה זו תקופת ביאליק וטשרניחובסקי, שהשפעתם עיצבה את נורמות הכתיבה של דור שלם. בסיפורת נאבקו ביניהם שני הנוסחים המנוגדים שטבעו מנדלי מוכר ספרים ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי. בהגות ובביקורת ניכרה נוכחותם והשפעתם של אחד-העם מזה ודוד פרישמן מזה, בעלי התפיסות המנוגדות ביחס לטיבה ומגמותיה של התרבות הלאומית. הסמינר ישרטט את המפה הספרותית של התקופה על מרכזה ושוליה, מתוך הקדשת תשומת-לב מיוחדת לחיים הספרותיים וביטוייהם בכתבי-העת, בחילופי מכתבים ובסוגים נוספים של תיעוד ספרותי.

The seminar aims to present the first two decades of the 20th century as an era of significant change in the history of Hebrew literature. Hebrew poetry was dominated by Bialik and Tshernichovsky, whose influence determined the norms of a whole generation. The prose fiction was shaped by the tension between two styles, created by the opposing father-figures of Mendele Mokher Seforim and Micha Yosef Berdichevsky. The key figures in the field of literary thought  and criticism were Ahad-Ha-Am and David Frischmann, each representing a different view of the national culture. The seminar will draw the literary map of this era, its center and its margins, primarily relying on various kinds of primary sources.

0680-4121-01
 הפואטיקה של המקרי
 The Poetics of Chance
ד"ר דותן אילסמינר גילמן449 ב'1400-1000 סמ'  א'

אירועים מקריים הם נשמת אפו של כל נרטיב אך נוטים לקיים איתו יחסים מתוחים מאוד ויש הטוענים אף בלתי אפשריים. במרכז הקורס עומדות השאלות, כיצד מיוצגים אירועים מקריים, קטנים כגדולים, ביצירות ספרות וכיצד הם משפיעים על הקומפוזיציה, העולם המכונן ומערכת היחסים עם הקוראים. הנחת היסוד העומדת בבסיס החקירה שלנו היא כי אין "אירוע מקרי" טיפוסי אלא הבניות שונות שלו, התלויות בזמן, במקום ובאינטרסים של היוצרים. אנו נתחקה אחריהן באמצעות שורה ארוכה של טקסטים – מספרי המקרא והפואמה הרומית הגדולה ועד ליוצרים בני זמננו ונלווה אותם בתיאוריות בנות זמננו העוסקות במקריות.

חובות הקורס: נוכחות, 3 מטלות כיתה

How does chance encounter represented in prose? Our premise is that a typical chance event doesn't exist, but only different constructions of it, which depend on time, place, and the artists' interests. Therefore we will explore a variety of works – from the Bible to contemporary writers and artists.

0680-4122-01
 רולאן בארת: כתיבה, אמת, הנאה
 Roland Barthes: Writing, Truth, Pleasure
פרופ דורפמן עירןסמינר גילמן320 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ד'1400-1200 סמ'  ב'

רולאן בארת הדגיש מתחילת דרכו את האופן שבו הכתיבה עצמה משנה את האמת של מושאה ומעצבת אותו. בסמינר זה נעקוב אחר מסלול כתיבתו של בארת מהמיתולוגיות של שנות ה-50 ועד הכתיבה האוטוביוגרפית של שנות ה-70. נשאל מהו מעמד האמת של הכתיבה וכיצד מושגים כמו הנאה ותשוקה משתלבים בתפיסת האמת שלו ובאופן שבו הוא מבנה את האוטוביוגרפיה האישית שלו.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום 70%.

Roland Barthes has stressed from the beginning of his career the ways in which Writing can change and form the truth of its own object. In this seminar we will follow the itinerary of Barthes’s writing from the early Mythologies in the 1950s to his autobiographical writings in the 1970s. We will investigate the truth status of Writing and how notions such as Pleasure and Desire take part in Barthes’s conception of truth and in the formation of his own autobiography.

0680-4205-01
 ריאליזם מאגי
 Magic Realism
ד"ר שיפמן סמדרסמינר גילמן497 ד'1400-1000 סמ'  א'

הסמינר יעסוק בשני תחומים. א. הגדרה ותיחום של הז'אנר המכונה "ריאליזם מאגי" מול ז'אנרים קרובים לו אך נבדלים ממנו כגון הפנטסטי, פנטזיה, מדע-בדיוני וכדומה. ב. קריאה בטקסטים של יוצרי פרוזה ריאליסטית- מאגית – מארקס, מאיר שלו, ואחרים.

דרישות הקורס: נוכחות חובה. קריאת הרומאנים ברצף חובה.

The seminar will deal with two separate, though related issues: A. A definition and differentiation of magic realism vis-à-vis similar but distinct genres such as science fiction, fantasy, the fantastic and so on. B. Reading texts of magic realism such as novels by Garcia Marquez, Meir Shalev and others.

0680-4218-01
 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות
 Hanoch Levin: On Power-Relations, Identity and the Body
ד"ר אולמרט דנהסמינר גילמן458 ה'1400-1000 סמ'  ב'

חנוך לוין, מן היוצרים הישראליים הפוריים ביותר של זמננו, חיבר עשרות מחזות סאטיריים, קומיים ודרמטיים וכן סיפורים, פזמונים ושירים למבוגרים ולילדים. מראשית חיי היצירה שלו ועד סופה העסיקו אותו דפוסים של כוח, הכפפה ואלימות. בתוך המשפחה - בין הורים לילדים ובין בני זוג - וכן בהקשרים לאומיים-חברתיים: בין יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, נשים וגברים. הסמינר יעסוק בשלושת העשורים הראשונים ביצירת לוין, מראשיתה בשנות השישים עד למחזה "הפטריוט" שהצגת הבכורה שלו התקיימה ב-1982. נמקד את הדיון סביב ארבע סוגיות: גופניות, מיניות, מוצא אתני, ילדים. הדיון יצא מתוך מאמרי יסוד על מגדר (סימון דה-בובואר, ג'ודית באטלר, ג'סיקה בנג'מין); מאמרי יסוד בשיח המיעוטים (פרנץ פאנון, אדוארד סעיד, הומי ק. באבא), והשיח הביקורתי והמחקרי על יצירתו של לוין. החומרים הנדונים יכללו קריאה בטקסטים וצפייה במחזות מוסרטים.

חובות: נוכחות. השתתפות פעילה.

Hanoch Levin, one of the most prominent Israeli dramatist, wrote numerous satirical plays, comedies and stage dramas, as well as short stories, poems and songs for adults and children. Power struggles, subordination and violence, which have always been key issues in Levin's writings, stand at the center of this seminar. The seminar will focus on four thematic aspects of power and violence in Levin’s work: the human body, sexuality, ethnicity and children. The discussion will employ concepts from two different theoretical perspectives: Gender studies (De Beauvoir, Butler, Benjamin) and Minority Discourse (Fanon, Said, Bahaba), and will be accompanied by close readings of Levin’s writings (from 1960-1982) and watching some of his plays.

The requirements: actively participating in class and writing a seminar paper (20 pages long) / short essay (10 pages long).

0680-4225-01
 שאלות של יצירה: עגנון, את"א הופמן, בלזאק, קפקא
 Art and Creativity: Agnon, Hoffmann, Balzac, Kafka
ד"ר ארבל תור מיכלסמינר גילמן361אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן361אה'1600-1400 סמ'  ב'

הסמינר יתחקה אחר שאלות של אמנות ויצירה, כפי שהן מיוצגות בסיפורי האמן של שמואל יוסף עגנון, ויעמיד מולן את ההתמודדויות עם שאלות אלו ביצירות את"א הופמן, אונורה דה בלזאק, תומס מאן ופרנץ קפקא. הדיון יידרש למפנה ההיסטורי-תרבותי מרומנטיקה למודרניזם, ויציע הבנות פסיכואנליטיות לדמותו של האמן/נית תוך התייחסות לזיקה שבין מעשה היצירה ללא מודע, למלנכוליה ולמיניות. הדיון יתחקה גם אחר ההקשרים לאומיים של תפיסת האמנות. 

הנוכחות בסמינר וקריאת היצירות הנדונות היא חובה.

The seminar will explore meta-poetic themes in the works of S.Y. Agnon, E.T.A. Hoffman, Onoré de Balzac, Thomas Mann and Franz Kafka. We will duscuss the representation of artists in those stories and discuss the fundamental questions about art that are involved. We will trace the cultural and historical turn from Romanticism to Modernism and offer psychoanalytical interpretations of the ties between artistic creativity and the subconscious. We will also trace the relation between the role of art and national ideology

0680-4228-01
 ספרות ופילוסופיה בנאורות הצרפתית
 Literature and Philosophy During the French Enlightenment Era
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן317אא'2000-1600 סמ'  א'

הסמינר בוחן את הקשר האורגני שנרקם בין ספרות הנאורות והזרמים הפילוסופים המעצבים את התקופה. מדוע וכיצד מחברי רומנים, מחזות, סיפורים קצרים ושירה יונקים ברעיונות הנאורות (תפיסת ה"אני", האדם בחברה, דת וסובלנות, מטריאליזם ומיניות, חוק ושלטון) ביצירותם הספרויות ובחזרה מאתגרים רעיונות אלה דרך כתיבה אקספרימנטלית ופואטיקה ייחודית לתקופה? מהו הקשר למשל בין צמיחת הרומן בגוף ראשון לבין סוגיות נפשיות, מגדריות, אתיות, תרבותיות וחברתיות? כיצד חיבור פדגוגי (אמיל מאת רוסו) הופך להיות אוטופיה בדיונית בעלת אג'נדה פוליטית חתרנית? מה הקשר בין רומן ליברטיני-ארוטי לבין סוגיות אקזיסטנציאליות? מדוע וולטר בוחר במעשייה פנטסטית (קנדיד) כדי לערער על מערכות פוליטיות ולהעלות הרבה לפני קאמי את רעיון האבסורד?

במהלך הסמינר נקרא ונציג טקסטים מקוריים ומאמרים ביקורתיים עכשווים.

נוכחות חובה

קריאה טקסטים מדי שיעור ושיעור חובה (לפי הרשימה שתינתן בתכנית המפורטת) והשתתפות בכיתה – 20%

רפרט בכיתה: 20%

הגשת עבודת השתתפות או סמינריון במועדים שייקבעו ע"י הפקולטה: 60%

The seminar examines historical, cultural and epistemological aspects of philosophical major trends of the French Enlightenment. The strong and dynamic link between literature (novel, theater, short stories and poetry) and philosophy (the self and the other, social and ethical issues, tolerance and religion, sexuality, sex and materialism, evil and suffering) will be inquired through the reading of literary texts. Among the questions discussed in class: what are the philosophical reasons that led to first-person writings (epistolary novels, fictional memoires and autobiographies)? What is the connection between experimental fictional writings, in one side, and socio-linguistics and multi-cultural topics, in the other side? How does a pedagogic dissertation transformed into utopia that has been considered as a transgressive political treaty? How does libertine novel trigger existential questions?

Enlightenment primary texts and critical contemporary articles will be read and analyzed in class.

0680-4231-01
 סליחות ותירוצים: עיון ספרותי
 Poetry, Penitence and Excuses
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן458 א'1400-1000 סמ'  א'

הסמינר יעסוק בעיצובן הספרותי של בקשות סליחה עבריות מן המקרא עד ימי הביניים המאוחרים. נכיר יחד את המסורת העברית הענפה של בקשת סליחה מהאל ואת התבניות הרטוריות והפואטיות שהתגבשו בתוך מסורת זו. בתוך כך, נשאל מה מביאה הקריאה הספרותית לתוך הטקסטים הללו, כיצד מסייעת (או מפריעה) הלשון הספרותית בגיבושן של כנות ואותנטיות, כיצד עומדים מול האל חמושים רק בשורות קצרות ובדימויים, וכיצד הספרות מייצרת תירוצים או נמנעת מהם. העיון בשירים ילווה בדיון תיאורטי בסליחה הטקסטואלית מכתבי פרויד, ג'.ל. אוסטין, ודרידה.

בסיום הקורס יתבקשו התלמידים להציג בקצרה מהלך פרשני בשיר על פי בחירתם. מטלת הסיום היא עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

The seminar will follow the rich tradition of penitential poetry in Hebrew verse, focusing on the rhetorical and poetic paradigms which this tradition has produced. Poetry readings will range from select psalms to late medieval Piyyut. The theoretical background will be discussed through readings of Austin, Derrida and Freud.

0680-4232-01
 פאשיזם ואנטי-פאשיזם: איטליה במאה העשרים: ספרות, קולנוע, ופוליטיקה
 Fascism and Antifascism: Italy in the 20th Century: Literature, Cinema & Politcs
פרופ כהן אוריסמינר גילמן317אג'1800-1400 סמ'  א'

הסמינר יבחן את הספרות ההיסטוריה והפוליטיקה באיטליה במאה העשרים דרך מיקוד בפשיזם וההתנגדות לו, באמצעות קריאה של ספרות, קולנוע ותיאוריה ביקורתית. הסמינר מתחיל במפנה המאה עם המעבר לתרבות של איטליה המאוחדת דרך דמותו של פירנדלו והכתיבה המהפכנית שלו בפרוזה ובתיאטרון ועומד על החיבורים שלו אל הפוטוריזם על חלקו בכניסה של איטליה למלחמת העולם הראשונה. תוצאותיה של המלחמה עליית הפשיזם ומלחמת העולם השניה, ייבחנו ביצירתו של אלברטו מורביה, וסופרים יהודים איטלקים כגון אלזה מורנטה, נטליה גינזבורג ופרימו לוי. בשנים שלאחר המלחמה, עליית הניאוריאליזם, הנס הכלכלי והאלימות הפוליטית של סוף שנות השבעים יבחנו לאור המתח הזה ביצירות של רוסליני, פאזוליני, פליני, ארי דה לוקה, מרקו טוליו ג'ורדנו (מיטב הנוער) ועד אלנה פרנטה.

The Seminar will introduce and examine the literature, history and politics of Italy in the twentieth century through the struggle between Fascism and antifascism. The readings move from the beginnings of the century through Futurism, Fascism, the world wars and their aftermath in revolutionary politics. The seminar will proceed chronologically from Pirandello to Elana Ferrante, will approach the question through works of literature cinema and theory.

0680-4233-01
 הספרות והחיים: ז'יל דלז ותורת הספרות
 Literature and Life: Gilles Deleuze On Literature
ד"ר קדם נירסמינר גילמן497 ג'1400-1000 סמ'  ב'

תיאור הקורס

ספרות, כתיבה ותהליך היצירה תופסים מקום משמעותי בכתביו של הפילוסוף הצרפתי ז'יל דלז: מהספרים המוקדמים שחיבר על זאכר-מזוך ופרוסט, עבור בחיבורים העוסקים בספרות מודרנית אנגלו-אמריקנית ובספר שכתב עם פליקס גואטרי על קפקא, ועד לספרו האחרון – הביקורתי והקליני – בו גם הטקסטים הפילוסופיים ביותר נדונים בהקשר ספרותי רחב.  ועם זאת, דלז אינו עסוק בשאלת הגבול (או טשטוש הגבול) בין ספרות ופילוסופיה כמו ידידו ועמיתו דרידה, ואף אינו מכפיף את הטקסט הספרותי לפילוסופיה, משל הייתה הפילוסופיה ראשונית ונעלה יותר ביחס לספרות. בעבור דלז, הפילוסופיה והספרות הן אופני חשיבה יצירתיים הנחצים על ידי כוחות החיים האנאורגניים והאימפרסונליים מהם עשוי העולם; כל אחת מהן מעניקה לחיים צורה מוגדרת בהקשרים היסטוריים וגיאופוליטיים משתנים אך ספציפיים, ומביעה אותם בכלים העומדים לרשותה: הפילוסופיה באמצעות המושג, הספרות (והאמנויות) באמצעות התחושה. אמנם דלז ניגש אל הספרות כפילוסוף, אך המושגים הפילוסופיים שהוא בונה במפגש עם הטקסט הספרותי, כך הוא מטעים, שייכים לספרות ובלתי נפרדים מן המפגש עצמו: המפגש מייצר נתיבי מחשבה חדשים ורדיקליים לפילוסופיה לא פחות מאשר לספרות. האם תיתכן, אם כך, תיאוריה שיטתית וסדורה—מעין תורת ספרות דלזיאנית—שתנסח עקרונות כלליים למפגש שנדמה כה חד-פעמי וסינגולרי,  ושתצייד את חוקרי/ות הספרות בכלים מעשיים ומתודולוגים לפרשנות הטקסט הספרותי? דרך קריאה צמודה בחיבורים נבחרים של דלז וביצירות ספרות מאת בולדווין, ג'יימס, דריאסק, זאכר-מזוך, מלוויל, פיצג'ראלד וקפקא, סמינר זה יעסוק באתגר הדלזיאני המוצב בפני חקר הספרות, ויציע תשובה פרגמטית לצמד שאלות שימסגרו את הדיון לכל אורכו: כיצד דלז קורא ספרות? וכיצד לקרוא ספרות עם ולצד דלז?

דרישות הקורס והרכב הציון*

 1. נוכחות (מקסימום 3 היעדרויות), השתתפות וקריאה שוטפת בחומרי הקורס
 2. הצגה בעל פה/בכתב של מאמר מהסילבוס (10% מהציון הסופי).**
 3. הגשת תקציר (abstract) לקראת רפראט כתוב/עבודה סמינריונית (10% מהציון הסופי).
 4. הגשת רפראט כתוב / עבודה סמינריונית (80% מהציון הסופי).

Literature and writing play a key role Gilles Deleuze’s philosophy: from his early books on Sacher-Masoch and Proust; to his fascination with Anglo-American writers and the book on Kafka co-authored with Guattari; to his last book—Essays Critical and Clinical—whereby even the most philosophical texts are discussed in a broad literary context. Yet unlike Derrida, Deleuze is not interested in the question of the boundary (or its lack thereof) between literature and philosophy, nor does he subject the literary text to the work of philosophy, as if philosophy was primary and superior in relation to literature. For Deleuze, both philosophy and literature are creative modes of thinking which are traversed by the inorganic, impersonal life powers that engender the world. Each of them gives life a determined form in historically particular—yet changing—geopolitical milieus, and each expresses life with its own means: philosophy by way of concepts, literature (and the arts) by way of affects and percepts. Deleuze approaches literature as a philosopher, but he insists that the philosophical concepts he constructs belong to literature and are inseparable from the encounter between literature and philosophy; it is this encounter that opens up new and radical ways of thinking for both philosophy and literature. Is it possible, then, to deduce general principles from Deleuze’s work —a Deleuzian literary theory of sorts—to account for such a singular encounter, and to offer literary scholars practical means for interpreting literary texts? This seminar studies Deleuze’s challenge to literary scholarship, and offers a pragmatic response to the double problem that will underlie the discussion throughout the semester: how does Deleuze read literature? And how to read literature with Deleuze? Alongside select texts by Deleuze, we’ll be reading works by Melville, Kafka, Darrieussecq, Burroughs, And David Grossman.  

0680-4235-01
 דרקונים, שדים ומרחבים קסומים: המופלא בסיפור העם העברי
 Dragons, Demons and Magical Realms: the Marvelous in Jewish Folk Narrative
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלסמינר גילמן317אג'1600-1400 סמ'  ב'

האמונה בעל טבעי והתפקיד המרכזי שניתן לה בתרבות מהווים מרכיב בלתי נפרד של תרבויות יהודיות לאורך הדורות.  בסמינר נעמוד על המופעים השונים של העל טבעי בסיפורת העממית היהודית (עם דגש על תקופת ימי הביניים). ניפגש עם עושי נסים וגיבורות, מכשפות ודרקונים, שדות ובעלי שם. נקרא על נפלאותיהם של מחוזות מרוחקים ועל התרחשויות משונות בבתי השכנים. בתוך כל אלה ננסה לברר את תפקידו של העל טבעי במנטאליות של קהילות יהודיות, מה היה תפקידן של אמונות אלה בחיים הקהילתיים? כיצד התייחס אליהן הממסד הרבני? מה תפקידן הפואטי של התופעות הללו במסגרת הסיפורית הכוללת ועוד. חלק מהקורס יוקדש לתרגול מחקר טקסטים עתיקים  ולעיון בתיאוריה של חקר תרבויות.

חובות הקורס: קריאת טקסטים משיעור לשיעור, הצעת מחקר מאושרת, עבודת סמינר או רפרט.

This seminar focuses on manifestations of the marvelous in Jewish narratives in their various cultural contexts. We shell ask whether miracles are described in the Bible or not? Did the Sageshad a distinction of "magic" and "miracles"? and what distinct the "Jewish marvelous" from Christian one? We shall give special attention to the question of the marvelous' function in the narrating societies.

0680-5022-01
 מפגשי מחקר
 Research Encounters
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן306 ד'1400-1200 סמ'  א'
בשיעור זה נעמיק את המתודולוגיה המחקרית בתחום הספרות, תוך שילוב בין עבודת מחקר שיטתית ומפגשים עם חוקרות/ים ויוצרות/ים משדה הספרות. בשבוע הראשון תוצג יצירה ספרותית קצרה שתלווה אותנו במהלך הסמסטר כמושא מחקר, ובאמצעותה נתוודע לטכניקות שונות של בניית שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי/ארכיוני הולם, מציאת סדר כתיבה רצוי, ועוד. את עבודת המחקר ילוו מפגשים עם מגוון רחב של חוקרים/ות ויוצרים/ות משדות שונים בספרות, תוך דגש על מתודולוגיית המחקר והכרת תת-הדיסציפלינות השונות בשדה הספרות והתיאוריה.
In this course we will deepen our practice of research methodology in the field of literary studies, combining systematic research work and encounters with literary scholars and authors. In the first week we will present a short literary work which will accompany us all along the semester as a research object, allowing us to get a better acquaintance with various technics such as constructing a research question, bibliographical and archival research, finding the right order of writing, etc. The research work will be combined with encounters with various literary scholars and authors, concentrating on research methodology and learning to know the different sub-disciplines in the fields of literature and theory.
0680-5022-02
 מפגשי מחקר
 Research Encounters
פרופ דורפמן עירןשיעור גילמן305 ד'1800-1600 סמ'  ב'
בשיעור זה נעמיק את המתודולוגיה המחקרית בתחום הספרות, תוך שילוב בין עבודת מחקר שיטתית ומפגשים עם חוקרות/ים ויוצרות/ים משדה הספרות. בשבוע הראשון תוצג יצירה ספרותית קצרה שתלווה אותנו במהלך הסמסטר כמושא מחקר, ובאמצעותה נתוודע לטכניקות שונות של בניית שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי/ארכיוני הולם, מציאת סדר כתיבה רצוי, ועוד. את עבודת המחקר ילוו מפגשים עם מגוון רחב של חוקרים/ות ויוצרים/ות משדות שונים בספרות, תוך דגש על מתודולוגיית המחקר והכרת תת-הדיסציפלינות השונות בשדה הספרות והתיאוריה.
In this course we will deepen our practice of research methodology in the field of literary studies, combining systematic research work and encounters with literary scholars and authors. In the first week we will present a short literary work which will accompany us all along the semester as a research object, allowing us to get a better acquaintance with various technics such as constructing a research question, bibliographical and archival research, finding the right order of writing, etc. The research work will be combined with encounters with various literary scholars and authors, concentrating on research methodology and learning to know the different sub-disciplines in the fields of literature and theory.
0680-5076-01
 קריאות בדרידה
 Readings in Derrida
ד"ר בן-נפתלי מיכלסמינר כיתות דן דוד101 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס מציג את תפישת העולם של הדקונסטרוקציה דרך קריאות מקרוב של דרידה בסופרים ובהוגים, ביניהם: קירקגור, שייקספיר, פול דה מאן, גרשום שלום, פאול צלאן, מוריס בלאנשו.

The course presents deconstruction’s sensibility via close readings of Derrida reading Kierkegaard, Shakespeare, Paul de Man, Paul Celan, Gershom Scholem and Maurice Blanchot

0680-5092-01
 מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית
 African-American Female Writers
ד"ר שיפמן סמדרסמינר גילמן458 ד'1400-1000 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בשאלת המינוריות הכפולה של כותבות שחורות בארצות הברית: הכתיבה בלשון התרבות הלבנה ובלשון הגברית המאפיינת את החברה בה הן חיות. באיזו מידה משפיעה מינוריות כפולה זו על הפואטיקה, על בחירת הנושאים, על בחירת הז'אנרים של הכותבות? עד כמה ניתן לדבר עליהן כעל קבוצה של כותבות אפרו-אמריקאיות ועד כמה עצם התיוג הזה מיותר או אף מתנשא? האם ניתן למצוא קשר ברור בין שני סוגי המינוריות? האם אחד מסוגי ההדרה מאפיל על הסוג השני, או שמא אין תחרות אלא השלמה בין היותן שחורות להיותן נשים?

נעסוק בעיקר בטקסטים של טוני מוריסון, אליס ווקר ומאיה אנג'לו, אך גם בטקסטים נוספים, ביניהם נגוזי אדיצ'יה, למשל.

דרישות הסמינר: נוכחות חובה. יש לקרוא רומנים וטקסטים נוספים של הכותבות במהלך הסמסטר.

The seminar will center on three major African-American female writers: Toni Morrison, Alice Walker and Maya Angelou. We will deal with issues stemming from their dual marginality – as women writing in a male-dominated culture, and as black women writing in a white culture. We will try to describe the ways their poetic and thematic choices are shaped or influenced by their dual marginality. We will deal with their choices of genre, heroine, language and so on as a reflection of their special status, and inquire whether they should be labeled as "African-American". We will also try to probe into the relations between these two types of minority or marginality.

0680-5132-01
 סדנה: בין הבדיה לממואר
 Between Fiction and Memoir
ד"ר בן-נפתלי מיכלסדנה גילמן497 ב'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס ננסה לעבוד עם טקסטים חוצי ז'אנרים – בין האוטוביוגרפי לספרותי, ובין המסאי לתיאורטי. העבודה על טקסטים של משתתפי הקורס תלווה בקריאה מקרוב של יצירות משל רוסו ("וידויים"), וירג'יניה וולף ("רישום של העבר", "חדר משלך"), מוריס בלאנשו ("כרגע מותי", "השיחה האינסופית" - מבוא), נטליה גינצבורג ("אמרות משפחה"), מרגרט דיראס ("מחברות מלחמה"), סימון דה בבואר ("מוות רך מאוד"), רולאן בארת ("מחשבות על צילום").
The course will work with texts written by participants, which are characterized by the crossing of genres – between the autobiographic and the literary, the essayistic and the theoretical. We shall read from Virginia Woolf, Maurice Blanchot, Natalia Ginzburg, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Roland Barthes

0680-5143-01
 סיפורת השואה בעברית ובספרויות אחרות
 Holocasut Literature in Hebrew and in Hebrew Translation
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר גילמן261 ד'2000-1600 סמ'  א'

מטרתו של הסמינר היא לבדוק במה דומה ושונה הספרות המערבית על נושא השואה (תדאוש בורובסקי, אנטולי
קוזנצוב, חורחה סמפרון, פרימו לוי, אירמה קרטס, בנימין וילקומירסקי, אידה פינק, ואחרים) מזו הנכתבת בעברית
(אהרון אפלפלד, יהודה עמיחי, יורם קניוק, דויד גרוסמן, איתמר לוי ואחרים).
השאלות שיידונו: מהם הקשיים האסתטיים שמאפיינים את הכתיבה הספרותית ביחס לשואה? האם ניתן להבחין
בנראטיבים ספרותיים מרכזיים האופייניים לתקופות שונות? האם מערך ההבחנות הרווחות - בין "זיכרון פרטי" לבין
ת לעומת לאומיות, תיעודיות לעומת בדיוניות - עשוי "זיכרון ציבורי", או בין "דור ראשון" ל"דור שני", אוניברסאלי
להוות קנה מידה רלוונטי לגבי ספרות השואה.
Berl Lang, Shoshana Felman, Dori ) שאלות אלו ואחרות יידונו בעזרת ספרות תיאורטית מחקרית על הנושא
ובאמצעות קריאה במגוון טקסטים ספרותיים. ,(Laub, Lawrence Langer
חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית

The Seminar focuses on the difference and similarity between Hebrew fiction written on the
Holocaust and Holocaust literature written in Western languages.

0680-5145-01
 ג'נדר ברומנטיקה - שגב ויומיומי: שירה, אמנויות ופסיכואנליזה
 Gender in Romanticism?Sublime and Everyday: Poetry, Arts and Psychoanalysis
ד"ר אלפנדרי עידיתסמינר גילמן260 א'1400-1000 סמ'  א'

בתחילת הסמסטר נדון בתפיסות והקשרים קלאסיים שמתארים את הנשגב כחוויה אינטלקטואלית שחורגת מגבולות הדיאלוג הסימטרי שמתקיים ביומיום. ניסוח מודרני של הנשגב מצוי אצל קנט אבל הביקורת של איליין סקרי על היחסים בין הנשגב ליפה תעניין אותנו יותר מפני שהיא מתייחסת לגוף, לתרבות הספציפית ולאחר, זה שהוא אירופאי בצפון אפריקה. נלמד לעומק את תומאס ויסקל שמדבר על הנשגב הרומנטי דרך הסתכלות פסיכואנליטית שהמוקד שלה הוא האחר הלא מודע. היחס הראשוני בין תיאוריה פטריארכלית לקריאה נשית ופסיכואנליטית שלה יאפשר לנו למצוא דוגמאות לייצוג אומנותי של הנשגב בשירה הרומנטית הקנונית כגון אצל בלייק, וורדסוורת, קולרידג', פרסי שלי וקיטס. נראה שטקסטים אלו לא יכולים להתקיים במנותק מהטקסטים שכתבו האימהות, האחיות והרעיות של משוררים והוגים רומנטיים וביניהן שרלוט סמית, אמו הרוחנית של וורדסוורת, דורותי וורדסוורת, האחות שכתבה יומנים מרכזיים להבנת הדמיון הרומנטי, מרי שלי אשתו של פרסי ואמה הפילוסופית מרי וולסטונקרפט וכמו כן נקרא שירים של אנה לטיציאה ברבולד הנביאה של הפוליטיקה בשירה הרומנטית. במקרים אלו הנושא המרכזי הוא האחר, התרגום של השפה המילולית כמו גם שפת הפנטזיה ושפת הפוליטיקה למערכת מושגית שיחס לאחרות מכוונת אותה וכן מתבטאים בה מהפכה ואידיאליזם באומנות ובפילוסופיה שנשים מפתחות אותו כשהן לוקחות חלק ברומן חניכה של האמנית.

נקרא גם טקסטים שקשורים למעבר בין רומנטיקה למושגים כמו נישואין, חינוך והמרחב הביתי. ג'יין אוסטין מרכזית ברומנטיקה כמו וויליאם וורדסוורת וכך גם ז'ורז' סנד – חברתו הקרובה של פלובר. את כתביהן של אוסטן וסנד נקרא על רקע היחס של הספרה הביתית למצבים שבהם האחר הוא הדבר שאליו משתוקקים ובו בזמן הוא הדבר שממנו חרדים. אבל סוגיות אלו קשורות גם לשאלת הייצוג של האשה בקדושה וגם לחלק שהיא לוקחת בחיי החברה. בנושא זה נקרא גם טקסטים של ג'ואנה ביילי, פליציה דורותיאה המנס, הלן מריה וויליאמס וחוקרת זכויות האדם לין האנט. 

נשתמש בדוגמאות מציורים מהמאה ה 19 כמו אצל איקינס האמריקאי, טרנר הבריטי, ז'אק לואי דוד הצרפתי, או פיוזלי השוויצרי אבל בדומה לגברים הציירים גם אנחנו נלמד את המורשת של קרוואג'יו כשהיא מתווכת דרך ציורי מופת של החברה הראשונה באקדמיה לאמנויות, ארטמיסיה ג'נטילסקי. כמו כן נראה ייצוגים של האשה והקדושה בציור של הרומנטיקה הגרמנית. (Cordula Grewe).    

עוד נראה שהנשגב והיומיום שזורים זה בזה גם באמנות מודרנית בגלגוליה האובייקטיביים, המינימליסטיים, הדקונסטרוקטיביים. מרבית פגישות הסמינריון יוקדשו לניתוח של שירה רומנטית, ולצפיה ב- וניתוח של עבודות אומנות, סרטים, סיפורים קצרים, טקסטים פסיכואנליטיים ופילוסופיים שמבקשים לבאר את הנשגב כמצב שמצויים בו גם הרגשות, האפקטים והגוף, לא רק האינטלקט, ולכן יצירות וטקסטים אלו מנסחים את הקשר של הנשגב לחיי היומיום כמו גם לסיטואציית השיחה בין בני אדם או בין היצירה לקהל שאליו היא פונה.

טקסטים בביקורת הספרות, בפסיכואנליזה ובפילוסופיה שמתייחסים לרומנטיקה שייכים לחוקרים גברים מרכזיים אבל יש גוף מחקר עדכני שנכתב על ידי מבקרות כמו למשל, Dido’s Daughters של Margaret Ferguson, Romantic Women Writers, מאת Orianne Smith, Women, Nationalism and the  Romantic Stage, של Betsy Bolton, וכמובן Tracing Women’s Romanticism של Kari Lokke.  

נתייחס למדיה של המודרניזם כגון צילום—ג'ף וול—פיסול ששייך לעידן ה Art and Objecthood כמו למשל אצל טוני סמית' או צ'רלס ריי ועבודות וידאו של אנרי סלה ודוגלס גורדון. מבקרי האמנות שיהיו במרכז המחקר הם מייקל פריד וגריזלדה פולוק כמו גם כתביו של דני דידרו על התיאטרון. ננתח גם כתבים פסיכואנליטיים של פרויד על אי הנחת בתרבות וגם כתבים של מלאני קליין על הקשר בין יצירת האמנות הנשית לבין חרדה מצד אחד והתפתחות של אגו מצד שני כדי להבין את הקשר בין הסובלימציה לנשגב. ננתח גם כתבים של לקאן, ג'ולייט מיטשל וג'קלין רוז על הממשי כדי להבין קשר בין הטראומה ליומיום, בין האשה לאחר וכך גם נבין את האופן שבו מחברת הטראומה בין הנשגב לדיאלוג. לאורך הסמסטר יצפו הסטודנטים בסרטים שהופכים את הממד הגרנדיוזי של הקולנוע לחלק מהיומיום כפי שעושים זאת בסרטיהם במאים כמו אנשי המלודרמה אורסון וולס, ג'וזף לוזי, פסבנדר ורנר הרצוג אבל נצפה גם בסרטים מסוג אחר מאת סופיה קופולה, ג'ולי טיימור, ג'יין קמפיון סוזנה בייר, אנייס ורדה ומיירה נאיר. יוקרנו בכיתה קטעים מסרטים רלוונטיים לנושאים שלנו. התיאוריות הקולנועיות שאותן נקרא ונלמד שייכות לז'יל דלז, סטנלי קאוול, לורה מאלווי ו- אי. אן קפלן. התפיסה שמובילה את הדיונים בסמינריון היא שבמעבר מהנשגב ליומיומי האובייקט לא מאבד את החשיבות שלו אבל הוא מוותר לשם כך על החשיבות העצמית שלו. הנשגב שוקע לתוך הגוף והאינטלקטואלי מתערבב עם הדמיון והיפה.

חובות הקורס: נוכחות בכיתה, קריאה וצפייה בסרטים, רפרט בכיתה ועבודה סמינריונית על טקסטים נוספים לאלה שבסילבוס ולפי סיכום איתי בשעות קבלה, השתתפות פעילה בשיעורים שתתרום להצלחת הסמינר.

In the beginning of the term we will examine classical concepts that view the sublime as an intellectual experience which does not coincide with the symmetry between addressees in a dialogue. A modern critique of the sublime is found in Kant’s writings on judgment but we will examine Elaine Scarry’s critique of the relations between the sublime and the beautiful. She focuses on the body the other, the European who belongs to North Africa. We will also describe the Romantic Sublime through Thomas Wieskel and his focus on the unconscious other. The initial difference between a patriarchal theory and a feminist reading of it will enable us to examine Romantic poetry by Blake, Wordsworth, Coleridge and the Shelley. Yet these texts cannot be separated from the texts written by the mothers, sisters, and wives of these geniuses. We will study Charlotte Smith, Dorothy Wordsworth, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, Anna Seward, Anna Laetitia Barbauld, Hannah More, Mary Robinson, Helen Maria Williams, Joanna Baillie, and Felicia Dorothea Hemans. We will study short stories from the British and French Romanticism and Realism as well as the relevant texts from American Realism and move on to study the everyday philosophy of dialogue as it appears in David Simpson, Margaret Ferguson, Betsy Bolton, and Orianne Smith for example. We will then explain the transition from the sublime to the dialogical in one play by Stoppard, paintings, sculpting, video art, and films. These studies will be guided by texts of critics from Michael Fried and Stanley Cavell, Denis Diderot and Griselda Pollock, E. Anne Kaplan, Laura Mulvey, and they will include relevant psychoanalytical texts by Freud, Lacan, Klein, and Wieskel.

0680-5146-01
 ברנר, גנסין וראשית המודרניזם העברי
 Brenner, Gnessin and the Emergence of Hebrew Modernism
פרופ מילנר איריססמינר גילמן455 ב'1800-1400 סמ'  ב'
פרופ גלוזמן מיכאל

יוסף חיים ברנר ואורי ניסן גנסין הכירו זה את זה בנעוריהם המוקדמים, בהיות שניהם תלמידי ישיבה. הם נחנכו יחד אל החילוניות ואל הספרות העברית בת זמנם, החלו בכתיבה משותפת של כתבי עת חתרניים לתלמידי הישיבה, ובמהלך השנים הראשונות לעבודתם הספרות היפרו ואתגרו זה את עבודתו של זה. אף על פי שיחסיהם במפנה המאה היו קרובים מאוד, הם פנו לכיוונים ספרותיים מנוגדים והציבו מודלים מודרניסטיים מתחרים. הסמינר יעקוב אחר מערכת היחסים האישית והספרותית בין השניים, החל בפגישתם בישיבה בפוצ'פ, עד המשבר שחל ביחסיהם בלונדון, בשנת 1907, ומעבר לו. באמצעות קריאה במכתבים, בסיפורים, ובביקורות התקופה נשחזר את המהלכים המודרניסטיים של שני היוצרים ונדון בהשלכות הסגנוניות והאידאולוגיות של בחירותיהם.

חובות הסמינר: נוכחות קבועה, קריאה שוטפת של הטקסטים והגשת עבודת סיום (רפרט או עבודה סמינריונית).

Yosef Hayyim Brenner and Uri Nissan Gnessin met each other in their early adolescent years, while they were both Yeshiva students. Together they were initiated to secularism and to Hebrew literature.  They both started their literary career by writing  subversive pamphlets which they distributed among their fellow students. In their first years of literary work they nourished and challenged each other's work. Furthermore, until the break of their relationship in London in 1907 they held a constant correspondence which provides valuable insights into their roles in the emergence of Hebrew modernism.

By reading a wide variety of texts – letters, stories, and criticsm – we shall follow the evolution of their respective styles and reconstruct their opposing views of Hebrew literature's social role.

Seminar requirements: presence in classes, extensive reading of literary and critical texts, submission of final paper.

0680-5159-01
 מי הרג את השירה? - השירה הישראלית בשנות השבעים והשמונים
 Who Killed Poetry? Hebrew Poetry in the 1970s and 1980s
פרופ גלוזמן מיכאלסמינר גילמן458 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן458 ג'1800-1600 סמ'  ב'

ההיסטוריוגרפיה של השירה העברית נעצרה, מסיבות שונות, בשנות השישים, לאחר עליית דור המדינה (זך, עמיחי, רביקוביץ, אבידן). אמנם הדור הבא – שירת שנות השישים והשבעים  של ויזלטיר, וולך והורביץ – זכה לקנוניזציה, אולם מאז הלכה השירה העברית ועברה תהליכים של ביזור ונעקרה אל שולי התרבות. הסמינר ימקד בתהליכים החברתיים והספרותיים שהביאו לירידת קרנה של השירה, ובמשוררים ובמשוררות שפעלו בשנות השבעים והשמונים. נקרא משוררים כאהרן שבתאי, הרולד שימל, רחל חלפי, חדוה הרכבי, חזי לסקלי, זלי גורביץ וננסה לעמוד על המהלכים המרכזיים של שירת התקופה.

This seminar will explore the impasse Hebrew poetry has reached in the 1970 and 1980s. Following various cultural and political developments, poetry was rendered minor while other literary genres (mainly the novel) were gaining centrality.  Although this period witnessed the rise of powerful poets, very few of them have gained canonical status. This change is clearly reflected in the historiography of Hebrew poetry which usually "halts" in the 1970s and 1980s. "Who Killed Poetry" will address the reasons behind poetry's diminished status. We will read various poets who became relatively prominent in the 1970s and 1980s such as Aharon Shabtai, Harold Schimel, Hezy Leskly, Rachel Halfi, Hedva Harechavi. We will sketch out a cartography of the poetic trends, journals and coteries that emerged during this period in order to understand the crisis of the lyric poem.

0680-5163-01
 אחת שתיים שלוש: בין הסינגולריות להמון
 One Two Three: Between Singularity and the Crowd
פרופ דורפמן עירןסמינר כיתות דן דוד101 ג'1600-1200 סמ'  א'

מהי היחידה הבסיסית שבה אנו פועלים: היחיד, הזוג או החברה? בעוד שהפילוסופיה המערבית החדשה התמקדה בסובייקט הבודד, החל מהמאה ה-19 עולות תהיות מכיוונים רבים לגבי תלותו של היחיד באחר או בחברה. בסמינר זה ננסה להבין את המבנה של היחיד, הזוג, השלשה וההמון הן בתיאוריה (הגל, ניטשה, לוינס, פרויד, קריסטבה, דלז, אגמבן, הארדט ונגרי, באטלר) והן בספרות. נתמקד בתלותם ההדדית של המבנים השונים זה בזה ובניסיונות הכושלים אך הבלתי נמנעים לבודד מבנה יציב ומאוחד.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%.

What is the basic unit in which we act: the individual, the dyad or society? Whereas Modern Western Philosophy has focused on the individual subject, from the 19th century forward numerous notions have been elaborated regarding the dependence of the individual upon the Other or Society. In this seminar we will try to understand the structures of the Individual, the Dyad, the Triade and the Crowd both in theory (Hegel, Nietzsche, Levinas, Freud, Kristeva, Deleuze and Guattari, Agamben, Hardt and Negri, Butler) and in literature. We will focus on the interdependence between the different structures and the failed yet unavoidable attempts to isolate a unified and stable structure.

0680-5172-01
 ביאליק: משורר, יוצר תרבות, גיבור תרבות
 Bialik: Poet and Culture Hero
פרופ הולצמן אבנרסמינר רוזנברג211 ב'2000-1600 סמ'  א'

בארבעים שנות היווצרותה עמדה שירתו של חיים נחמן ביאליק במרכז עולמם של הספרות העברית, יוצריה וקוראיה. חידושיה התימטיים והפואטיים העצומים העבירו את השירה העברית מתחומן של ספרות ההשכלה וחיבת-ציון אל עולמה של הרומנטיקה ואף אל סף המודרניזם, והשפיעו השפעה מכרעת על דורות של משוררים צעירים יותר. המשורר עצמו נעשה בתהליך מורכב למנהיג הסמכותי של התרבות העברית במשך עשרות שנים. הסמינר מבקש לבחון את שירתו של ביאליק בתוך הנסיבות הפואטיות-היסטוריות שבהן באה לעולם, לתאר את עשיותיו המגוונות האחרות של המשורר (סיפורת, עריכה, תרגום, מחקר, מו"לות, כינוס, נאומים והרצאות, התוויית מדיניות תרבות, מנהיגות ציבורית), ולעקוב אחרי ההדהודים הנמשכים של נוכחותו בתרבות העברית מימי חייו ועד ימינו אלה.

דרישות הקורס: נוכחות סדירה וקריאה שוטפת משיעור לשיעור; הגשת 2-1 עבודות תרגיל במהלך הסמסטר; כתיבת עבודה סמינריונית או רפראט.

The poetry of H. N. Bialik existed as a central force in the world of Hebrew literature, its creators and its readers since the 1890s. Its thematic and poetic innovations have shifted Hebrew poetry from the realm of Enlightenment to the world of Romanticism and even to the threshold of Modernism, and had an profound influence on younger generations of poets. The seminar will examine Bialik's poetry against the poetical-historical background upon which it was created. It will also present Bialik’s enormous activity as prose writer, editor, translator, public speaker, anthologizer, researcher, publisher and cultural entrepreneur, that established his authority as the leader of modern Hebrew culture.

0680-5178-01
 המטפורה: נקודת צומת בינתחומית
 Metaphor: an Interdisciplinary Perspective
פרופ שן ישעיהוסמינר גילמן317אב'1800-1400 סמ'  א'

בקורס נדון בגישות קוגניטיביות שונות העוסקות במטפורה ובשימוש בה בשפה, בספרות, באמנות, ובשיח הפוליטי.

חובות הקורס:

במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ- 9-8 מאמרים.

בסיום הקורס תוגש עבודת סיכום או עבודה סמינריונית.

חובת נוכחות בשיעורים

The course will examine various cognitive theories of metaphor and the use of it in language, literary works, art and political discourse.

0680-5180-01
 האם יש דובר? האם יש נמען? תיאוריה ופרשנות
 Is There a Speaker? Theory and Interpretation
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן320 ג'1600-1400 סמ'  ב'

השירה היא אירוע של השמעת קול, אך מיקומו של הגוף המוציא את הקול אינו ידוע. השירה היא אירוע של בקשת קשב, אך מיקומו או קיומו של הגוף שנועד לשמוע אינו ברור. מצבה הפרדוקסלי הזה של השירה מצוי ביסודם של השירים שאנחנו קוראים וביסודן של הפעולות הפרשניות שלנו. בסמינר זה נעיין מקרוב בפרדוקס, נקרא מבחר כתבים תיאורטיים שביקשו להתמודד עם הפרדוקס על מנת לפתור אותו או להעמיק אותו, ונתנסה במעבר מן התובנה התיאורטית אל הפעולה המעשית של הפרשנות. בין היתר נעיין בכתביהם של פול דה-מאן, ג'ונת'ן קאלר, טרי איגלטון ואחרים.

This seminar addresses the deep paradox of poetry: being with a voice but with no speaking body, and being addressed to an other without an-other body. We will read chosen theoretical discussions of this paradox and follow their lead while trying to arrive at comprehensive and valid interpretations of poetry.

0680-5181-01
 מכונת המלחמה: ספרות ותיאוריה
 War Machine
פרופ כהן אוריסמינר גילמן455 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1200-1000 סמ'  א'
פרופ שחר גלילי

הסמינר "מכונת המלחמה" מבקש לחקור את סוגיית האלימות ואת סוגותיה הספרותיות מתוך עיון מחודש  בקורפוס ובתיאוריה של התרבות במערב ובמזרח, מן העת העתיקה ועד העת הזו. ההמשגה התיאורטית של המלחמה כמאורע של הסדרה וחריגה, עומדת במוקד הענין של הסמינר. הקריאות יוקדשו למסעות המלחמה של גיבורי בית דוד, גיבורי האיליאדה, נושאי מלחמות האפוקליפסה של היהודים, הנוצרים והמוסלמים בימי הבייניים, עד לדיון בהופעתו של הפרטיזן בספרות ובהגות הגרמנית, וגלגולו המאוחר בדמותו של הטרוריסט. פרקים מיוחדים בסמינר ידונו גם בסוגת המלחמה בספרות העברית (הספרות ומלחמת 1948, ובטרנספורציה של מלחמת ויטנאם בספרות ובקולנוע בשנות השבעים.

The Seminar regarding the "War Machine" deals with the question of violence and the writings of war in Western and Eastern literatures. The major effort of the seminar is offering a theoretical conception of the war as an event of dis-order, a de-constructive phenomenon of history and world-literature. The readings in the seminar are dedicated to the biblical wars of King David, the wars of Greek mythology, the messianic wars of Jews, Muslims and Christians and the latest wars of the German partisan and his counterpart - the terrorist of our days. Special chapters in the seminar are to be dedicated to the writings of war in modern Hebrew literature, alongside the transformation of the Vietnam war into literary and cinematic event during the 1970's. 

0680-5182-01
 תיאוריות עכשוויות: טקסט לשון ודימוי בפוליס
 Contemporary Theories: Text, Language, and Image in the Polis
ד"ר סתר שאולסמינר גילמן260 ב'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה יציג כמה מן המהלכים התיאורטיים המרכזיים בחקר הספרות ובתיאוריה הביקורתית בעשורים האחרונים. נעסוק בשאלת הכתיבה, הפרשנות, החוק ומצב החירום (דלז וגואטרי, דרידה, שלום, בנימין, אגמבן); בהליכה אל מעבר לתצורות האירופיות – בפוסוטקולוניאליזם, בביקורת החילון ובספרות עולם (צ׳קרברטי, אסד, מורטי, ספיבק); במצב הלשון והדימוי בחברת הראווה הפוסט-דמוקרטית, במרי מיני וחברתי וביצירת האמנות הפוליטית (דבור, פלוסר, באטלר, רנסייר). העיון בכתבים התיאורטיים ילווה בדיון ביצירות ספרות ואמנות (קפקא, רושדי, בולאניו, גודאר, שטיירל).

This course will present some of the central theoretical trajectories in literary studies and critical theory of the last decades. We will discuss the question of writing and interpretation, the law and the state-of-exception (Deleuze and Guattari, Derrida, Scholem, Benjamin, Agamben); the critique of European formations – from postcolonialism to the critique of secularism and world literature (Chakrabarty, Asad, Moretti, Spivak); the state of language and image in the post-capitalist society of the spectacle, sexual and social insubordination, and political art (Debord, Flusser, Butler, Rancière). Together with the theoretical texts, we will consider literary and artistic works (Kafka, Rushdi, Bolaño, Godard, Steyerl). 

0680-5183-01
 סופרות צרפתיות עכשוויות: מה היא עושה לבדיון?
 French Women Contemporary Authors: What Does She Do to the Fiction?
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן320 א'2000-1600 סמ'  ב'

הסמינר בוחן את הספרות העכשוויות בצרפת עם דגש על סופרות מרכזיות שמאתגרות את פרדיגמת הכתיבה הבדיונית המקובלת (אנני ארנו, מארי נידאיי, קריסטין אנגו, קלואה דלום). דרך קריאת טקסטים נחלץ את המאפיינים הספרותיים של יצירותיהן, נבחן את המרכיבים החדשניים והחלוציים שהן מציעות לקורא/ת של היום, ניחשף לשדה הספרותי הפורה והמרתק המתפתח בצרפת היום. מהו מקומן של סופרות מרכזיות באקטואליה הספרותית והתרבותית בצרפת? הספרות העכשווית המידית יונקת מתוך המציאות היומיומית של האדם, מצד אחד, ומתוך התופעות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות המאפיינות אותה, מצד שני. היא מציבה סימני שאלה מקיפים תוך כדי התמקדות בסוגיות מינימליסטיות, אינדיווידואליות ואף אינטימיות של היחיד/ה. בסמינר נתרכז בשלושה נושאים עיקריים: 1) אוטו-פיקציה ממין נקבה, הקשר בין מציאות, אמת ובדיון בספרות הצרפתית העכשווית, 2) הבחנה מעמיקה של הייחודיות הספרותית של יצירה בתהליך התהוות – סופרות שנמצאות בשיא פריחתן הספרותית, 3) ניתוח סוגיות מגדריות מבחינה סוציולוגית ותרבותית (הסופרת והדימוי העצמי שלה) ומבחינה פואטית (ייצוגי נשים ברומנים, כתיבה פמיניסטית).

במהלך הסמינר נקרא ונציג טקסטים מקוריים ומאמרים ביקורתיים עכשווים.

נוכחות חובה

בחירה ב 2 יצירות ספרותיות וקריאתן במלואן (בעברית, באנגלית או בצרפתית)

קריאה טקסטים מדי שיעור ושיעור חובה (לפי הרשימה שתינתן בתכנית המפורטת) והשתתפות בכיתה – 20%

רפרט בכיתה: 20%

הגשת עבודת השתתפות או סמינריון במועדים שייקבעו ע"י הפקולטה: 60%

The seminar will explore artistic expressions of contemporary French literature with a focus on women authors (Annie Ernaux, Marie N'Diaye, Christine Angot, Chloé Delaume). What are the literary characteristics of the fiction of today in France and which place do central women authors occupy within the literary and cultural actuality in France? The very contemporary literature is nourished by the daily reality on the one hand and by the social, economic and cultural phenomena that surrounded it on the other hand. It is characterized by the will to arise existential huge questions through a focalization on microcosmic, individual and even very intimate issues. The course will examine three main topics: 1) auto-fiction written by women, the dynamic link between reality, truth and fiction in contemporary literary works, 2) debate on the specificity of a work on process, 3) focus on gender issues from social and cultural point of view (the female ethos – text and context), together with issues concerning poetical aspects (representations of women, intimacy vs public sphere and feminist narratives). 

0680-5184-01
 העלמה והמוות
 Death and the Maiden
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן319אה'1800-1400 סמ'  ב'

מחזהו של אריאל דורפמן, העלמה והמוות, הוא סיפור של נקמה נשית-פוליטית; אבל את כותרת המחזה שאל דורפמן מיצירה של שוברט, מעין "הלחנה" של שיר (ליד) שכתב בו העלמה מתחננת בפני המוות להניח לה אך המוות חופן אותה בזרועותיו.

החיבור בליד וברביעייה לכלי קשת ברה מינור של שוברט בין עלמה למוות הוא רק מייצג אחד – פה, במסגרת הז'אנרית של הרומנטיקה – של החיבור הקבוע בין מוות ונשים. אנה קארנינה, אמה בובארי, הדה גאבלר ותלמה ולואיז מתאבדות כ"פתרון" לחיים שנראים ללא מוצא; איפיגניה מועלית קרבן לאלים; אפילו ריבוי המקוננות על פני מקוננים בתרבויות השונות מחבר בין נשים לבין מוות, אולי כעונש על הבעלות הבלעדית שלהן על בריאת-חיים. אבל עיקר הקורס יעסוק בעלייה הדרמטית של נוכחות הגוף הנשי המת בתרבות הפופולרית (כולל שידורי חדשות) בשנות האלפיים, בפרט לאחר הפיגוע במגדלי התאומים ב-2001. העדר-הגופות מתורגם לריבוי גופות של נשים; הגוף הנשי המת ממשיך לתפקד כאלגוריה - כמעין רוח רפאים נעלמה שרודפת את החיים שאינם זקוקים לה (לאשה בכלל) ושאינם מסוגלים לראות אותה. הגוף הנשי המת מכחיש את החיבור הקבוע בין אשה לחיים ואת הזיהוי בין אשה לטבע ולחומריות; הוא מאשרר את השימוש החד-פעמי בה, את המיותרות שלה בעולם; והוא הופך לכלי בידורי, לספקטקל ולסנסציה מגרה. הצגת הגוף הנשי המת לראווה בו-בזמן מנכיח את האשה בעולם – וממשטר אותה לכוחות חזקים ממנה.

הקורס יישען על תיאוריות מארקסיסטיות (וביקורת שלהן) של תרבות פופולרית; תיאוריות פמיניסטיות של קולנוע ושל טלוויזיה; תיאוריות של מבט ושל כוח ומשטור (על פי פוקו, ובהמשך לו) ותיאוריות של ייצוג וחומר (בעיקר של ג'ודית' בטלר). לב הדיון התיאורטי יתמקד בנסיון להציע מחשבות חדשות על הפונקציה הפוליטית של קריאה וצפייה, על משמוע העולם דרך מבט לא-נאראטיבי ועל הדרכים בהן החומריות מפלסת לה דרך אל תוך הייצוג התרבותי. לצד אלה יעלו לדיון סרטים, תכניות וסדרות טלויזיה, דימויים וסרטוני וידאו משידורי ודיווחי חדשות ומהרשתות החברתיות, וטקסטים ספרותיים שידגימו את ריבוי הנוכחות של הגוף הנשי המת ואת הפונקציות השונות שלו; כמו גם דיונים קצרים בהוצאה-להורג של נשים בתקופות שונות דרך, למשל, המחזה ציד המכשפות של ארתור מילר ומחקרה של תמר הגר בספרה בכוונה תחילה.

חובות הקורס: קריאת 7-10 מאמרים; 3-5 טקסטים – דרמה וספרות; צפייה עצמאית בכ-4 סרטים ובכ-6 אפיזודות טלויזיוניות.

נוכחות חובה.

חובת סיום קורס: עבודה סמינריונית או רפראט. כתיבת עבודה סמינריונית תאושר רק לאחר הגשת רפראט בעל-פה בכיתה (על מאמר, סרט, טקסט ספרותי או של ייצוגים רלבנטיים בבחירה אישית).

Ariel Dorfman’s play, Death and the Maiden, is a story of feminist-political revenge; the title, though, is borrowed from Schubert’s Lied and D Minor Quartet of the same name, in which the maiden begs mercy but death still takes her into his arms.

Schubert’s work is just one example of the tight relations between women and death, in his case – a mark of Romanticism. Ana Karenina, Emma Bovary, Hedda Gabler, and Thelma and Louise committed suicide to “solve” their fatal mistakes in life; Iphigenia is sacrificed so that the ships can take sale; and even the many female-mourners, many more than male ones, in different cultures attest to this unbreakable connection, maybe as punishment for their undisputable ownership of bearing life. The course, though, will focus on the surging appearance of dead female bodies in the 2000’s, especially since 9/11: the dead female body replacing the alarming total lack of bodies, an allegory of a haunting, unseen specter. The dead female body denies the unity between woman and life, and the identification between woman and nature, and woman and materiality; and it reaffirms her status as disposable. The dead woman becomes a spectacle, a sensation, in fact – entertainment. Death becomes an apparatus of policing women into patriarchic norms and hegemony.

The course will be anchored in Marxist theories of popular culture, and a critique thereof; feminist theories of cinema and television; theories of power, policing, space and gaze, following Foucault; and theories of representation and matter, following Judith Butler. New ways of thinking about the political function of reading and viewing, about the gaze as a tool to make sense of the world when narrative is not an option; and about the modes through which matter paves its way into representation will stand at the core of the theoretical discussion. Other than theory, the course will attempt close-readings of films, TV series, news and social networks clips, and literary texts, as well as data on women’s executions through the ages through, for example, Arthur Miller’s The Crucible.

Course reading duties: 7-10 theoretical articles; 3-5 texts (literature and drama); independent viewing of 4-5 films and 5-6 TV series’ episodes.

Attendance is obligatory.

Finals: seminar paper or final paper. Seminar paper will be approved only after one in-class presentation (of an article, a movie, a literary text or of other relevant representations chosen independently).

0680-5185-01
 המסע הגדול, המסע הקטן: ז'אנרים וקונבנציות בסיפורי מסע
 Travel Narratives: Conventions of Genre
פרופ נוה חנהסמינר רוזנברג212 ג'1200-0800 סמ'  א'

אחד מדפוסי היסוד של התנועה בחיי האדם הוא דפוס המסע, ודפוס זה מופיע בספרות העולם ובאמנויות הנרטיביות בשפע רב. דפוס המסע מתגלם בדרך כלל בפעולת מעבר של אדם (או של קבוצה) ממקום למקום, ובמקביל: ממצב למצב, מסטאטוס לסטאטוס ומהקשר אישי וחברתי אחד להקשר אחר. במהלך תנועה זו מתחולל באדם הנוסע שינוי, וזה שיצא לדרך אינו זה שסיים את תנועתו בדרך. נרטיב המסע כולל דרמות של גילוי והתפתחות, של הכרת העולם והכרת העצמי, של התמודדות עם קשיים פיזיים ומנטאליים, של אשרור או הפרכה של גבולות, של יציאה מן הבית כדי לשוב אליו או של הגירה למען הקמת בית חדש, של מציאה ושל אובדן המצוי, של אישרור הזהות או המרתה בזהות חדשה/אחרת, של צמצום הרכוש או של הגדלתו, ושל הקונפליקט בין תרבות של ביתיות ונייחות מוצקה לבין זו הנומאדית, הנודדת, הבלתי יציבה. בכל אלה מתגלה המסע כמיתוס מכונן וכדפוס יסוד ז'אנרי של הספרות בבואה לייצג את החיים האנושיים.

הקורס יעסוק בהמשגה של דפוסי המסע השונים ובאופק הציפיות (והאכזבות) שמסעות מזמנים לאדם. אלה יוארו ויוצגו במבחר של יצירות ספרות.

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות בכל השיעורים; קריאה של חומרי הקורס בהתאם לסילאבוס המפורט שיפורסם באתר הקורס; כתיבה של עבודת רפראט או עבודה סמינריונית לסיום הקורס.

ציון הקורס יהיה ציון עבודת הסיום.

Human motion over time and space constitutes the basic pattern of the travel narrative in its generic forms. The motion principle is that of the hero of the narrative transposing him/herself from one place to another, and in so doing also moving from one status to another and from one personal and social context to another. Travel narratives involve dramas of discovery and development, of conquest and taking over, of recognition of the self and of the world, of confronting physical and mental hardship, of challenging of immigration and loss of home and homeland, of 'crossing over', of diminishment or enrichment of the self and of assets, of enduring conflicts between the well known and the strange, and of a re-assessment of the actual and conceptual home. These are the conventions of travel narratives, and they shall be explored in a range of literary works, both to affirm the conventions and to expose the artistic options of transgressing them.

Students are required to participate in all the class meetings; to read all course materials as they are detailed in the syllabus; to write a final paper (a short referat or a full seminar paper).

The final grade will be determined by the grade of the final paper.

0680-5210-01
 סנקט פטרסבורג: טקסטים, דימויים, היסטוריה
 Saint Petersburg: Texts, Images, History
ד"ר צירקין סדן רפאלסמינר גילמן317אא'1600-1400 סמ'  ב'

מרגע ייסודה כבירת האימפריה הרוסית פטרבורג העסיקה את דמיונם של המשוררים, הסופרים והאמנים הרוסיים. המשוררים, פושקין, מנלדשטם וברודסקי, ראו בה יצירה נשגבת. מנגד, פרוזאיקנים, כדוגמת גוגול ודוסטויבסקי ראו בה כמקום המקולל עלי האדמות. בימאי קולנוע, בייחוד אייזנשטיין וסוקורוב, הציגו אותה כנקודה ארכימדית של ההיסטוריה הרוסית. במהלך הסמינר נדון בייצוגים של פטרברוג ביצירות קאנוניות בתרבות הרוסית תוך שימוש בכלים התאורטיים מתחום הסמיוטיקה, לימודים אורבניים ואפיסטמולוגיה של האימפריה. הקריאה תהיה בעברית ובאנגלית.

Since its foundation as a capital of the Russian Empire, Petersburg occupied the imagination of poets, writers and artists in Russia. Poets, such as Pushkin, Mandelstam and Brodsky, saw it as sublime phenomenon. On the other hand, for writers, such as Gogol and Dostoevsky, it appears as most cursed place on earth. Film-makers, especially Eisenstein and Sokurov, represented Pererburg as an archimedean point of Russian history. During the seminar we will discuss representations of Peterburg in canonical works of Russian culture whlie applying theoretical tools from the fields of semiotics, urban studies and epistemology of empire.

0680-5600-01
 "לכל הרוחות" סדנת עריכה של כתב העת - ב'
 To the four winds : workshop in editing a literary journal
ד"ר אולמרט דנהסדנה גילמן317אב'1200-1000 סמ'  א'
סדנה גילמן317אב'1200-1000 סמ'  ב'

במסגרת הסדנה נערוך ונפרסם את הגיליון השני של כתב העת "לכל הרוחות". משתתפי הסדנה יקבעו את הנושא המרכזי וכן את תכניו ואופיו של הגיליון השני של כתב העת, ינסחו "קול קורא" שיופץ בקרב קהילת האוניברסיטה, ידונו בכתבי היד שיתקבלו בעקבות הקול הקורא ויבחרו מתוכם את הטקסטים הראויים לדעתם לפרסום. בסוף שנת הלמודים יראה אור הגיליון של כתב העת שיושק באירוע חגיגי בהשתתפות תלמידי המגמה לכתיבה יוצרת וסדנאות הכתיבה בתואר הראשון והשני.

The main goals of the workshop are to edit and produce the second issue of the literary magazine "Lechol Haruchot" (Every Which Way). The students will phrase a "call for writers" and address it to the academic community in Tel-Aviv University. They will choose a theme for the second issue of the magazine and will experience in collecting anf editing the works (poetry and prose) to be published in the second issue.

0680-5601-01
 סדנה: דיני משפחה
 Workshop: Family matters
מר שמעוני יובלסדנה רוזנברג211 ד'1600-1400 סמ'  א'

נלמד איך לבנות דמות, ואיך להוליך אותה בעולם בין דמויות אחרות. נבנה אותה פרק אחר פרק למכלול שיציג אותה מכמה היבטים ויראה גם תהליכים שהיא עוברת.

ניצור יחד משפחה אחת, שכל משתתף בסדנה יהיה אחראי לאחד מפרטיה: אבא-אימא, בנים-בנות, דודים-דודות, סבים-סבתות... ננסה לראות תחילה כל אחד מהם כשהוא לעצמו, ואחר כך מה קורה לו במגעו עם האחרים. נבדוק מה הם מגלים בבית ומה הם מסתירים, ואיך התרחשות בחייו של האחד משפיעה על  המשפחה כולה. בדרך ניעזר בטקסטים משובחים מספרות העולם.

לאחר הדמויות הבדויות נתמקד בסיפורים האישיים של משתתפי הסדנה – סיפורים שנצרבו בזיכרון ובנפש, ואולי עוד לא ניתן להם ביטוי הולם. ננסה להעמיק בסיפורים האלה וללוש אותם לדבר ספרות – תחילה כל אחד את סיפורו של האחר, ואחר כך גם את הסיפור שלו עצמו.

חובות הסדנה:

 • נוכחות מלאה.
 • מסירה שוטפת של טקסטים (כל שבוע-שבועיים).
 • קריאת הטקסטים הנלווים.

הציון יינתן על הטקסטים שיוגשו.

We will learn how to construct a character and how to lead it in the world amongst other characters. We will construct it segment by segment into a composite character presenting it in a number of facets as well as showing transformations it undergoes.

We will create a family that each participant in the workshop assumes responsibility for one of its individuals: Father-mother, sons-daughters, aunts-uncles, grandfathers-grandmothers…. We will first attempt to see each one of them as themselves, and afterwards what happens in their contact with the others. We will examine what they reveal in the home and what they hide, and how incidents in the life of one influence the family as a whole. En route we will be assisted by choice texts from world literature.

After the fictive characters we will focus on the personal stories of the workshop’s participants – stories that have accumulated in the memory and in the soul and perhaps have not yet been given due expression. We shall attempt to delve deep into these stories and mold them into a work of literature – first each one with someone else’s story, and then his own story as well.

Workshop requirements:

a. Full attendance

b. Regular handing in of texts (every week or two)

c. Reading of accompanying texts

The mark will be given on submitted texts

0680-5602-01
 סדנה: ההיסוס המתמיד בין צליל ומשמעות
 The Constant Hesitation Between Sound and Meaning
ד"ר מנור דוריסדנה רוזנברג211 א'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה מודרכת במבחר יצירות פרי עטם של משוררים עבריים ומתורגמים – מודרניים וקלאסיים (משארל בודלר עד דליה רביקוביץ, מאלן גינזברג עד לאה  גולדברג, ורבים אחרים). מבחר תרגילי כתיבה במתכונות שיריות מגוונות. הרהורים על הקשר בין שירה למוזיקה ועל הלחנת שירי משוררים. לימוד כתיבה במשקלים ובצורות פואטיות שונות. כתיבה בעקבות משוררים, קריאה בקול רם ולימוד בעל פה של שירים, ועוד.

Guided reading of selected works by Hebrew poets and foreign poets in translation - modern and classical (from Charles Baudelaire to Dalia Rabikovitch, from Allen Ginsberg to Leah Goldberg, and many others). A selection of writing exercises in varied poetic styles. Reflections on the connection between poetry and music. Exercises of writing in various poetic meters and forms, reading aloud and memorizing poems, and more.

0680-5804-01
 שירת המשוררות העבריות - מרחל עד יונה וולך
 Modern Hebrew Poetry by Women
ד"ר אולמרט דנהסמינר גילמן362אה'1400-1000 סמ'  א'

התיאור ההיסטורי המקובל של השירה החדשה מחלק את תקופותיה לפי המשורר או המשוררים המרכזיים באותו הדור, שמרדו בפואטיקה של בני הדור הקודם: יל"ג בשירת ההשכלה; ביאליק וטשרניחובסקי בשירת התחייה; אורי צבי גרינברג (אצ"ג) בשירת שנות העשרים; אלתרמן ושלונסקי בזרם הניאו-סימבוליסטי בשנות השלושים; נתן זך, יהודה עמיחי ודוד אבידן בשירת דור המדינה וכדומה. החל משנות העשרים שולבה בתיאורים ההיסטוריים משוררת אחת בכל דור או קבוצה: רחל בשנות העשרים; לאה גולדברג בשנות השלושים; דליה רביקוביץ בדור המדינה ויונה וולך בשנות השבעים.

תיאור השירה העברית כרצף של מרידות אדיפליות של משוררים גברים באבותיהם הפואטיים, והצבתן של המשוררות הנשים בשולי המהלך ההיסטורי-פואטי, עלה בקנה אחד עם המודל היסטורי רב ההשפעה, שניסח הרולד בלום בספרו, חרדת ההשפעה (1973). הסמינר יציע סיפור היסטורי-פואטי אלטרנטיבי לתולדות השירה העברית, שישורטט דרך הפרספקטיבה של שירת הנשים העברית. נעסוק בביקורות הפמיניסטיות על תיאוריית ההשפעה של בלום – מאת חוקרות ספרות פמיניסטיות כסנדרה גילברט וסוזן גובר, ג'יין גאלופ, אדריאן ריץ', שושנה פלמן ועוד –  וכן בביקורת הפסיכואנליטית הפמיניסטית על התבנית האדיפלית במחשבתו של פרויד – מאת קרן הורני, ננסי צ'ודורוב, ג'סיקה בנג'מין וג'ודית באטלר - ונשתמש בכליהן הביקורתיים של החוקרות כדי לקרוא בשירי המשוררות העבריות. נבחן כיצד התמודדו משוררות בתקופות שונות עם המתח המובנה בתרבות היהודית בין נשיות לבין כתיבה וכיצד פעלו בזיקה לאידאלים הלאומיים-מגדריים שהתעצבו בתרבות הישראלית. בנוסף, נרחיב את היכרותנו עם המשוררות ונעסוק גם באלו שצוינו לעיל וגם באחרות, דוגמת אסתר ראב, יוכבד בת-מרים, דליה הרץ, רחל חלפי, ויקי שירן וחדוה הרכבי. 

חובות: נוכחות. השתתפות פעילה.

The hegemonic narrative of the history of Modern Hebrew poetry keeps too harmoniously with Harold Bloom's Freudian model of the history of poetry. Blooms argues in his essay, "The Anxiety of Influence" (1973), that only strong poets create history and that the strengths of a poet amounts to his unique ways of symbolically parricide his poetic father. The fuel in the engine of modern poetry is thus, according to Bloom, the oedipal anxiety of (male) poets about the influence of former strong (male) poets on their poetic language.

Feminist scholars such as Sandra Gilbert and Susan Gubar (1979) pointed at the "blind spot" of Bloom's model: its exclusion of women writers from history. The seminar will introduce the students to different critical perspectives on gender, subjectivity and literature, by Shoshana Felman, Judith Butler, Jane Gallop, Karen Horney, Nancy Chodorow and Jessica Benjamin and others. We will employ these scholars' insights and arguments to challenge the hegemonic narrative of Hebrew history of poetry. By interrelating theory and poetry, we will aim to widen our familiarity with women writers of different generations such as Rachel, Ester Raab, Dalia Ravikovich, Dalia Hertz, Raquel Chalfi, Yona Wollach and Hedva Harechavi, and to establish new understanding regarding their place in the history of Hebrew poetry.

The requirements: actively participating in class and writing a seminar paper (20 pages long) / short essay (10 pages long).

0680-6000-01
 סדנה בפרוזה (שנה א')
 Workshop in Prose (1st Year)
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן323 ה'1200-1000 סמ'  א'

בסדנת מבוא זו נבצע תרגילי כתיבה ראשונים ונקרא ביחד את יצירות התלמידים. בין התרגילים: כתיבת אישית וכתיבה "מרוחקת"; עריכה הדדית של טקסטים; כתיבה מתוך סיפור של מישהו אחר ועוד. 

In this opening workshop, we'll experiment in basic writing exercises and will read eachother's texts. Among the writing exrecises: Personal writing and "distant" writing; mutual editing; writing from somebody else's story etc. 

0680-6000-02
 סדנה בפרוזה (שנה א')
 Workshop in Prose (1st Year)
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן320 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בסדנת מבוא זו נבצע תרגילי כתיבה ראשונים ונקרא ביחד את יצירות התלמידים. בין התרגילים: כתיבת אישית וכתיבה "מרוחקת"; עריכה הדדית של טקסטים; כתיבה מתוך סיפור של מישהו אחר ועוד. 

In this opening workshop, we'll experiment in basic writing exercises and will read eachother's texts. Among the writing exrecises: Personal writing and "distant" writing; mutual editing; writing from somebody else's story etc. 

0680-6002-01
 סדנה בשירה (שנה א')
 Workshop in Poetry (First Year Students)
מר הירש אליסדנה גילמן320 ה'1200-1000 סמ'  א'

מטרת הסדנה היא להפגיש את התלמידות והתלמידים עם עקרונות היסוד של הכתיבה הספרותית ועם האפשרויות והקשיים המיוחדים הכרוכים בה, ולעודד אותם להתנסות בסוגות ובסגנונות כתיבה שונים כדי שיוכלו למצוא ולגבש את קולם הספרותי.

The purpose of the workshop is to introduce the students with the basic principles of literary writing and with the special difficulties and possibilities involved in it, and encourage them to experiment with different genres and styles in their way to find and form their own literary voice.

0680-6002-02
 סדנה בשירה (שנה א')
 Workshop in Poetry (First Year Students)
גב' בן ארי אוריתסדנה גילמן317אה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הסדנה היא להפגיש את התלמידות והתלמידים עם עקרונות היסוד של הכתיבה הספרותית ועם האפשרויות והקשיים המיוחדים הכרוכים בה, ולעודד אותם להתנסות בסוגות ובסגנונות כתיבה שונים כדי שיוכלו למצוא ולגבש את קולם הספרותי.

The purpose of the workshop is to introduce the students with the basic principles of literary writing and with the special difficulties and possibilities involved in it, and encourage them to experiment with different genres and styles in their way to find and form their own literary voice.

0680-6016-01
 סדנה בתרגום פרוזה
 Workshop in Prose Translation
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן361 ג'1600-1400 סמ'  ב'

הסדנה נועדה לפתח יכולות תרגום לעברית של טקסטים בפרוזה, ספרותיים ועיוניים. הדגש יהיה על הטקסט המתורגם. חלק מן הטקסטים ייבחרו בשיתוף התלמידים, תוך גמישות בבחירת לשון המקור. נדרשת ידיעת עברית ברמת שפת אם. נוכחות והשתתפות פעילה חובה.

This workshop aims at enhancing translation skills into Hebrew of prose texts, both fiction and non-fiction. We shall focus on the target text. Some of the texts will be selected by the students, allowing some flexibility regarding the source language.

0680-6046-01
 סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח)
 Workshop in Prose (2nd & 3rd Year Students)
מר ברדוגו סמיסדנה גילמן317אג'1200-1000 סמ'  א'

הסדנה תציע מהלך שמטרתו להקנות לתלמיד ולתלמידה דרכים אפשריות של הבנה ביחס למעשה הכתיבה היוצרת. בשיעורים יינתנו דגשים הקשורים ב"מעמד הכתיבה", היינו, כתיבה כאן ועכשיו, תוך ניסיון ל"דחוק הבניות ותובנות של כתיבה". יוצעו נקודות, שהן גם כלים, לחשיבה ביחס למעשה הכתיבה ולהופעתו בטקסט: הזיכרון, הזמן והשפעתו, השתנות הגוף (נקודת המבט) וההשלכות לכך, מעמד הדמויות בטקסט, החלל-המרחב ותרומתו, הסגנון הפואטי וחשיבות השימוש הסינגולארי בשפה. לאורך הסדנה יכתבו התלמידים תרגילים משבוע לשבוע, ואלה יעמדו לדיון בפני משתתפי הסדנה.

מטלות התלמידים בקורס:

 • נוכחות מלאה והשתתפות בשעורים. פרזנטציה בכיתה של תרגילי הכתיבה (רוטציה בין התלמידים) וכתיבת מטלת סיום בסוף הסמסטר.
 • הציון בקורס יורכב מ: א. הגשת תרגילי כתיבה, כתשעה תרגילים שיימסרו אחת לשבוע. אורך התרגילים כעמוד וחצי (80%). ב. הגשת תרגיל סיום (התרחשות סיפורית קצרה) (15%). ג. השתתפות פעילה בדיון הכיתתי (5%).

The course is an attempt to provide the student ways of dealing with written text, solving it and developing his skill in personal creative writing. The course is trying to enlarge the textual dimension from different points of views, while exercising reading and writing. Tools for structuring the text will suggest, building the narrative – the storyline, characteristics, focus, time issues, expression and voice. During which the students will exercise fragments of writing situations, events, feelings. Later on they will approach the writing of a "Story".

0680-6047-01
 סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח)
 Workshop in Prose (2nd & 3rd Year Students)
ד"ר בורשטיין דרורסדנה גילמן362אב'1200-1000 סמ'  ב'

הייבון הוא ז'אנר יפני המשלב כתיבה של פרוזה ושירה (הייקו). ז'אנר ההייקו, שאלן ווטס כינה אותו "צורת הספרות הפשוטה ביותר – והמתוחכמת ביותר", הפך כבר לפני כמאה שנה לז'אנר גלובלי עם תחילת כתיבת ההייקו באנגלית. כיום נכתב הייקו בעשרות מדינות בעולם מחוץ ליפן, וישראל בכלל זה. חלקה הראשון הסדנה תוקדש לקריאה של הייקו לצד כתיבתו; נכיר באופן מעשי את הרקע הרוחני שממנו צמח ביפן ז'אנר ייחודי זה, וננסה לכתוב בהתאם למוסכמות הקלסיות שלו. נכיר דוגמאות מתורגמות מיפנית ומאנגלית. 

A workshop combining prose and poetry writing, focusing on the genre of haibun, which originated in Japan. After reading and writing haiku poetry we will try to combine it with haiku prose.

0680-6048-01
 סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח)
 Workshop in Prose (2nd & 3rd Year)
מר משעני דרור אהרןסדנה רוזנברג211 ה'1200-1000 סמ'  ב'

בסדנא זאת נתמקד בפיתוח כישורי בניית עלילה: מהו סיפור טוב ומהי עלילה אפקטיבית? כיצד מכינים מראש מתווה לסיפור ואיך עוברים ממנו לכתיבה ממש?

In this prose writing workshop, we'll focus on basic plot construction: what is a good story and how should we work on an affective plot? How do we prepare a plot outline - and how do we move from outline to text? 

0680-6050-01
 סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח)
 Poetry Workshop (2nd & 3rd Years)
גב' אס זיו שרוןסדנה גילמן497 א'1400-1200 סמ'  א'

סדנת השירה "בחברת משוררים" תוקדש לשלוש תנועות עיקריות שתשתלבנה זו בזו: קריאה בטקסטים מהעת העתיקה ועד ימינו, תרגול וקריאה בטקסטים של המשתתפים. הקריאות והתרגול ילוו בדיון בשאלות תשתיתיות לכתיבה, כגון זמן וחלל בשיר, התחביר כמשכנה של המוזה, זיקות בין צורה לידע ופיתויי "האני הלירי” וסכנותיו.  

הנוכחות בסדנה היא חובה. העדרות מיותר משלושה מפגשים תביא לביטול השתתפות. 

דרישות הסדנה: כתיבת טקסטים משבוע לשבוע ונוכחות פעילה בפגישות.

The workshop “In the Company of Poets” will comprise three interlocking components: reading ancient to contemporary poetry, practice, and reading the texts of the participants. Both the reading and the practice will focus on fundamental questions, such as time and space in a poem, syntax as the dwelling place of the Muse, relations between form and knowledge, and the seductions and dangers of "the lyrical I."

Presence in class is mandatory. Absence from more than three classes will result in cancellation of the course.

Workshop requirements are writing weekly assignments and active participation.

0680-6051-01
 סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח)
 Poetry Workshop (2nd & 3rd Year)
גב' פרתום נעםסדנה כיתות דן דוד101 ד'1400-1200 סמ'  א'

תכלית הסדנה הזו היא להוות חממה/ מעבדת ניסויים/ רחם ארעי שבו נפגש אחת לשבוע כדי להתמסר למשך שיעור אקדמי לתשוקה המשונה לברוא בלשון. מבחינתי שירה היא מלאכת הדיבור העמוק והישיר מלב אל לב. ומדיי שבוע נצלול אל האמנות העתיקה הזאת בעזרת שלל טכניקות, מקורות השראה, גישות וסגנונות. בסדנה נתנסה בכתיבת שירה בהשראת המיתולוגיה המסופוטמית והאפוסים ההומריים; בכתיבה שירית בצורות סגורות - עם שורשים מפוארים - כגון הסונטה והססטינה; בכתיבה של 'שירת מרחבים' אסוציאטיבית ופרי-סטייל בהשראת משוררי דור-הביט, הראפ וז'אנר הספווקן וורד; בכתיבה אקספרימנטלית בהשראת "קברט וולטר" ומשוררי הדאדא ובכתיבה פרגמנטרית וחדשנית דוגמת ההמצאות הספרותיות של ז'ורז' פרק וחבריו בקבוצת ה"אוליפו" – 'הסדנה לספרות פוטנציאלית', ודוגמת המשחקים של דויד אבידן בלשון ועם המחשב ב"פסיכיאטור האלקטרוני שלי". כמו כן, נתעסק הרבה בעצמי ובכתיבתו, ברקיחת המיתוסים הפרטיים שלנו ובעבודה עם זיכרונות – אחד מחומרי הגלם הכי בסיסיים של השירה. כי מה הוא השיר אם לא העלאת גירה של חיינו ושל מי שהיינו? מעבר לכך נחשוב לא מעט לא רק על התוכן אלא גם על הצורה של השיר ועל המוזיקה הגלומה בו, ונדבר על מערכי שיקולים שעלינו להפעיל בעודנו כותבים ועל סוגיות של עריכת טקסטים וסגנונות כתיבה. נעשה שימוש באמצעים דינאמיים, פרפורמטיביים, אינטרנטיים ובכל החושים והאינטואיציות שלנו כדי שכל משתתפ/ת תמצא/ימצא את הקול הכותב האישי שלה/ו.

The purpose of this workshop is to function as an incubator / an experiment lab / a temporary womb in which we'll meet once a week in order to devote ourselves, for the duration of an academic hour, to the strange desire of creating in language. As I grasp it, poetry is the art of deep and direct speech from one heart to another. And every week we'll meet this ancient literary craft with the help of a variety of techniques, sources of inspiration, approaches and methods. In the workshop we'll experience writing poetry that's inspired by the Mesopotamian mythology and the Homeric epics, we'll experience writing in closed poetic forms – with deep roots - such as the Sonnet and the Sestina, we'll write associative and freestyle 'poetry of width' inspired by the beat generation poets, by hip-hop and by the spoken word/ slam poetry genre, we'll try our hand in experimental poetry inspired by the "Cabaret Voltaire" and the Dada poets, and explore fragmentary and innovative forms of writing in the spirit of the literary endeavors of Georges Perec and the "Oulipo" group – 'the workshop of potential literature', and the linguistic games of David Avidan with the computer. In addition, we'll dedicate a great deal of time and attention for writing the self, creating our own myths and working with memories - one of the most basic raw materials of poetry. Because what is a poem if not the act of regurgitating the past and who we were? Beyond that we'll think quite a lot not only about the content of a poem but also about its structure and about the music embodied in it. We'll talk about what we need to take under consideration when we write and about text editing dilemmas and the writer's own personal style. We'll make use of dynamic, performative and digital tools and use all our intuitions in order to enable each participant to find their own true writing voice.

0680-6300-01
 מפגשים על יצירה
 Conversation On Writing and Art
פרופ כהן אורישיעור גילמן456 ג'2000-1800 סמ'  ב'

שיחות עם סופרים וסופרות, משוררים ומשוררות (וגם יוצרים מתחומים אחרים), על תהליך היצירה ועל היצירות שבהשפעתן הם יוצרים.

In this course we'll meet different writers, scholars and artists and discuss their art, while elaborating on issues such as inspiration, influence, literary craftsmanship and the links between the biographical and the aesthetic.

0680-6302-01
 סדנה בכתיבה משפיעה
 Writing to make a difference
גב' קזין ארנהסדנה גילמן317אג'1400-1200 סמ'  א'

בסדנה זו אזמין את הסטודנטים להיכנס לתהליך של התפתחות בכתיבה ספרותית תיעודית – כתיבת ביקורת – דרך שלוש סוגות עיקריות של כתיבת ביקורת תרבות: המניפסט (החד ממדי, ההצהרתי), מאמר הביקורת (הדו ממדי, הפולמוסי) והמסה האישית [הרב ממדית, הפואטית]. זהו תהליך של חקירה, של השתהות והתעמקות בסוגיות של ביקורת תרבות, והזדמנות מיוחדת להיכנס לעולמה העשיר והמאתגר של המסה האישית כסוגה ספרותית. כל משתתף ומשתתפת יבחרו בתחילת הדרך סוגיה אחת שמעסיקה אותם – אישית, חברתית ותרבותית –  יגדירו אותה היטב, ויחקרו אותה לעומק בשלושת הז'אנרים, עם דגש על המסה האישית, לאורך הסדנה כולה.

הסטודנטים יקראו מניפסטים, מאמרי ביקורת אמנות וספרות, ומסות אישיות ממיטב היצירה העולמית בסוגות הללו, ויונחו לעמוד באתגרים של כתיבה עיונית יצירתית במיטבה: העמקה, כנות, לשון המעטה, בהירות ודיוק. כתיבה שמעוררת לכל הפחות לשיחה, אם לא לפעולה.

In this workshop students will be trained at writing culture criticism in the broadest sense. Training is modelled as a process of evolving in writing through three main genres:  from the basic straightforward Manifesto, through the polemic Editorial, and finally up to the multilayered and poetic Personal Essay.

Students will read great works in all three genres with a special emphasis on the Personal Essay – by writers as diverse as Virginia Woolf, Joan Didion, Jacqelin Kahanoff, Michelle de Montaigne and E.B White, to name but a few.

In the beginning each student will choose a personal, cultural and political topic to explore and write about throughout the workshop, first in the form of a manifesto, then as an editorial article and finally in the form of a personal essay.

0680-7028-01
 סדנה בעריכת תרגום
 Editing Translation Workshop
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן362אב'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת הטקסט המתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות רצויה, אך אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של טקסטים במגוון של נושאים, סגנונות וז'אנרים נדון בבעיות האופייניות לטקסט המתורגם ולעריכתו. אופן הלימוד יהיה בראש ובראשונה מעשי – מדי שיעור נעבוד על טקסט אחר – ובהקשר זה יידונו גם נושאים תיאורטיים בתורת התרגום. נדרשת ידיעת עברית ברמת שפת אם. נוכחות והשתתפות פעילה חובה.

This workshop aims at enhancing translation skills by concentrating on revising already-translated texts. The emphasis is neither on the source language (which will usually be English; reading comprehension in other languages is recommended but not required), nor on the target language (i.e. Hebrew), but on "the third element", which is translating skills. Using a series of texts in a wide range of genres, styles and subjects, we shall discuss the typical problems of translated texts and their revising. The study will be practically oriented – dealing with a different text every session – while, in this context, theoretical issues in translation studies will be considered as well.

0680-7303-01
 מבוא לתורת התרגום
 Introduction to Translation Studies
מר לוין שאולשיעור גילמן307 ב'1800-1600 סמ'  א'

הקורס מציג את תורת התרגום המודרנית כפי שהיא נתפסת בדיסציפלינה האקדמית של מחקר התרגום. הוא פותח בהצגת "הגדרות" שונות לתרגום (יאקובסון, ניידה, טורי) וסוגיות שונות בתחום: תרגום תוך-לשוני, בין לשוני ובין סמיוטי; מושג ה"תרגומיות" ופרמטרים למדידת "תרגומיות"; טקסטים מקבילים; שוויון ערך (אקוויולנטיות); אדקווטיות מול קבילות; פרוצדורות של תרגום; תרגום מטפורות; תרגום ממוכן, ועוד. מכאן עובר הדיון לתיאוריות מרכזיות בחקר התרגום: תורת הרב-מערכת והפרדיגמה התיאורית של התרגום (Descriptive Translation Studies); נורמות של תרגום ו"תרגומית"; תיאוריית הסקופוס (Skopos); תרגום ותעביר; ועוד.

The course presents Translation Theory as it is understood in the academic discipline of Translation Studies. It opens with several ‘definitions’ of translation (Jackobson, Nida, Toury), and certain translation topics: Interlingual, intralingual and inter-semiotic translations; the notion of translatability; parallel texts; the notion of equivalence; adequacy vs. acceptability; translation procedures; translation of metaphors; machine translation, etc. It then moves to present central theories in TS: the Polysystem theory and Descriptive Paradigm, norms of translation and “translationese”; Skopos Theory; translation and the notion of transfer; etc.

0680-7304-01
 תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי
 History of Bible Translations
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן307 ב'1600-1400 סמ'  א'

התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר: הוא תורגם ועובד למספר עצום של שפות, ולרבות מהן – יותר מפעם אחת. למה? מה משמעותו התרבותית של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום או העיבוד, וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה ולתיאוריה של התרגום? השיעור יעסוק בסוגיות היסטוריות ותרבותיות הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו, בתקופות ובתרבויות שונות.

נוכחות חובה.

The Bible is the most translated (and adapted) book in human history. Why? What is the cultural meaning of translating the Bible into a language? What difficulties does it arouse, and how did translators in various times and languages cope with them? What is the difference between a Jewish and a Christian Bible translation? The course will deal with various historical and cultural issues of Bible translations and adaptations in various eras and cultures.

0680-8300-01
 כתיבה יהודית ותאוריות ספרות
 Modern Jewish Writing and Theories of Literature
פרופ וירט-נשר חנהסמינר רוזנברג211 ה'1600-1400 סמ'  א'

סמינר זה יבחן תיאוריות ספרותיות, אשר יכולות להוות מסגרת לדיון בנושא "כתיבה יהודית". על ידי התייחסות ישירה לספרות שנכתבה ביידיש ואנגלית (ספרות יהודית-אמריקאית, ויצירה אחת מתורגמת מגרמנית). ננתח יחד עבודות אינדיבידואליות ונציב שאלות המתייחסות להפקה, קבלה, ופואטיקה של כתיבת יידיש ויהודית. כתיבה יהודית מודרנית תילמד בהשוואה למושגים של שפת-פיוז'ן , תיאוריות מיעוטים, אינטר-טקסטואליות, אסתטיקה דו-לשונית, ספרות ולאום, אתניות, תאוריות תרגום, מודרניזם ושפת-על.
רוב ממקרי הבוחן יילמדו דרך ספרות יהודית-אמריקאית.

הקריאה התאורטית תקיף את יצירותיהם של בעל מחשבות, שמואל ניגר, בנימין הרשב, חיים רבין, דן מירון, דלוז וגואטרי, דוד דמרוש, נעמי זיידמן, דוריס סומר, חנה קרונפלד, רות וייז, סינתיה אוזיק, דוד רוסקיס ואחרים.

הקריאה הספרותית תהיה של שלום עליכם, יצחק בשביס זינגר, אברהם קאהן, ל' שפירו, פראנץ קפקא, ישראל זנגוויל, סול בלו, יצחק רוזנפלד, סינתיה אוזיק ואחרים.

הקורס יילמד בשפה האנגלית. פרזנטציות יכולות להיות מוצגות בעברית. עבודות יתקבלו בשפות אנגלית, עברית ויידיש.

סטודנטים בקורס מחויבים להגיש שתי תגובות לחומרי קריאה, להציג פרזנטציה בכיתה, להשתתף בדיונים ולכתוב רפרט.

הציון יורכב מהשתתפות בדיונים ומפרזנטציה בכיתה (20%), שתי עבודות קצרות של 2 עמודים (20%) ורפרט של עשרה עמודים (60%).

This seminar will examine theories of literature that can be used as a framework for discussing  the topic of “Jewish Writing,” based on literary works originally composed in Yiddish and English, the latter drawn from Jewish American literature (as well as one German work in translation).   We will be analyzing individual literary works as well as posing questions that pertain to the production, reception, and poetics of Jewish writing.   Modern Jewish literature will be studied in relation to the concept of fusion language, minority discourse, bilingual aesthetics, intertextuality, literature and nation, ethnicity, translation theory, modernism, and metalanguage. Most of the case studies in this seminar will be drawn from Jewish American literature.

            Theoretical l readings will encompass works by Bal Makhshoves, Shmuel Niger, Benjamin Harshav, Chaim Rabin, Dan Miron, Deleuze and Guattari, David Damrosch, Naomi Seidman, Doris Sommer, Chana Kronfeld, Ruth Wisse, Cynthia Ozick, and David Roskies, among others.

Literary readings will be drawn from Sholem Aleichem, Isaac Bashevis Singer, Abraham Cahan, Lamed Shapiro, Franz Kafka, Israel Zangwill, Saul Bellow, Isaac Rosenfeld, Cynthia Ozick, among others.

The language of instruction for this course is English.  Oral reports may be presented in Hebrew. Papers will be accepted in English, Hebrew or Yiddish. * Students are required to submit two short responses to readings, to take responsibility for a class presentation, to participate in class discussion, and to write a referat.

Grade: Class participation and oral report 20%, two short papers (2 pages) 20%, referat (@10 pages), 60%.

*Students in the Department of English and American Studies must submit their papers in English.

0680-8308-01
 "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש
 ?The Other Culture?: An Invitation to Yiddish Literature
ד"ר פולין-גלאי חנהשיעור גילמן278 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  ב'

'היידיש היא האחרת', מציעה עמדת תצפית ייחודית שממנה אפשר לגלות את ההיסטוריה, הפוליטיקה והאמנות של העם היהודי בעיניים חדשות, ביקורתיות. כך  טען החוקר הדגול בנימין הרשב בספרו התרבות האחרת: יידיש והשיח היהודי (2006). את טענה זו נחקור לעומק באמצעות המסורת הספרותית שנכתבה ביידיש מהמאה השבע–עשרה-ועד היום, אשר נעה בין טקסטים דתיים למהפכנים, עממיים למודרניסטים, תיעודיים לפנטסטים. הקריאה תכלול יצירות של גליקל מהמלין, רב נחמן מברסלב, אברהם גולדפאדן, שלום עליכם, י.ל. פרץ, ש' אנס-קי, דוד ברגלסון, איציק מאנגר, אברהם סוצקבר, יצחק בשביס זינגר , קדיה מולודובסקי ועוד.

מעבר לערכה האסתטי, ספרות היידיש שופכת אור חדש על מספר דיונים תיאורטיים: היא מערערת את הקשר בין שפה למדינה, דיבור יומיומי לספרות גבוהה, הרגלי קריאה למגדר, ומלמדת על היכולת של קורפוס ספרותי לשרוד ולהשפיע אחרי מחיקתה של קהילת הקוראים המקורית. נדגיש במיוחד את ההשפעה של ספרות יידיש על תרבות ישראלית ואמריקאית כיום.

בנוסף לקריאה ספרותית, הקורס יכלול הקרנות סרטים, מפגשים עם סופרים, מתרגמים ופעילים בעולם היידיש העכשווי, יחד עם חשיפה למוסיקה ביידיש.

חובות הקורס: נוכחות וקריאה משיעור לשיעור. לא נדרשת ידיעה מוקדמת ביידיש. הקריאה בשפה העברית.

“Yiddish is different.” The language offers an alternative observation point, from which we can see Jewish history, politics and art from a new, critical lens. That is, at least, what the luminary Benjamin Harshav claimed by titling his book on the subject The Other Culture: Yiddish and Jewish Discourse (2006). We will investigate this claim in depth by exploring the Yiddish literary tradition from its inception in the 17th Century until today—with works that range from pious to subversive, folksy to modernist, revolutionary to mournful, documentarian to fantastic. Authors will include Glückel of Hamel, Reb Nachman of Braslav, Avrom Goldfaden, Y.L. Peretz, Sholem Aleichem, Sh. Ansky, Dovid Bergelson, Itsik Manger, Avrom Sutzkever, Isaac Bashevis Singer, Kadya Molodowsky and others.

Beyond its unique aesthetic value, Yiddish literature also sheds new light on a number of theoretical topics: This is a corpus that troubles the connection between language and national territory, everyday speech and high literature, reading habits and gender. It asks that we rethink the capacity of books to live beyond their original community of readers. We will pay special attention to the ‘aftermaths’ of Yiddish literature within contemporary American and Israeli cultures today.

In addition to literary readings, the course will include film screenings, conversations with translators, Yiddish activists and authors and exposure to Yiddish music.

No previous knowledge of Yiddish is required; readings will be in Hebrew. Course requirements: attendance and reading preparation.

0680-8309-01
 ספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת
 Yiddish Literature in the Early Modern
ד"ר רוזנצווייג קופפר קלאודיהסמינר גילמן362אה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס נועד לשמש מבוא לתולדות ספרות היידיש בעת החדשה המוקדמת בעיקר בגרמניה, איטליה, הולנד ומרכז אירופה. נדון בנושאים מרכזיים כגון תולדות המחקר בנושא, ההיסטוריה של שפת היידיש והדו-לשוניות באשכנז, ונציג את הזאנרים המרכזיים של ספרות זו (מתרגומי התנך, הספרות האבירית, השירה, אוספים של מעשיות, ועד הזכרונותשל גליקל מהאמלין). 

הקורס יכלול הדרכה ביבליוגרפית וקריאת טקסטים ממסורת עשירה זו.

The course is designed to serve as an introduction to Yiddish literature in the Early Modern period, notably in Germany, Italy, Holland and Central Europe.

We will deal with key topics such as the history of research in the field, and an historical outline of the Yiddish language and bilingualism in Ashkenaz, and will explore the principal genres of this literature, especially translations of the Bible, chivalric texts, collections of stories (mayses) such as the Küh-bukh and the Mayse-bukh, poetry (lampoons and ‘historical songs’), and the Memoirs of Glikl of Hameln.

During the course we will underline the development and continuity of the main genres and of specific works in the history of Yiddish literature, and highlight their relevance for Modern Yiddish literary writing.

The course will include bibliographical instruction and readings of selected texts from this rich tradition.