שנה"ל תשע"ז

0680-1000-01
 מבוא לסיפורת
 Introduction to Narratology
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בנרטולוגיה (narratology), הלא היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.  לפיכך, לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק בקריאה וביצירה של "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות. בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. 

נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומהו מבט סיפורי לסוגיהם? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.

להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

The subject of the course is narratology, namely the logic and poetics of the art of stories, being a representation of a course of action performed by agents over time and place. Thus, the study of narratology is significant for who wish to read and write stories, whether as forms of literature, as scripts for film and drama, as journalistic reporting, as documentation, as historiography, biography and autobiography etc. The study of narratology provides all these with an option for "strong", rich and deep reading\writing\interpreting.

The course will offer a discussion of several prominent features of narratology, while engaging in the reading of a selection of stories both traditionally and critically. Some of these features are: what is drama and what makes for a dramatic event? What are the genres of prose fiction? What is a plot and how is it constructed? How do stories begin and end? How is the fictional agent constructed and what are its roles? In what sense does the agent have a character? How does a story engage in stereotyping vs. individualizing? What makes a hero and an anti-hero? Who are the author and the narrator? Do all stories have a perspective? Etc

 
0680-1001-01
 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
 Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Introduction
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

הנוכחות בקורס חובה, ויש לקרוא את היצירות הנדונות ומאמרי החובה.

בסיום כל סמסטר תתקיים בחינת כיתה.

This introductory course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of the Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; Impressionism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism.

Attendance in the lectures is obligatory, as is reading the prescribed texts according to the syllabus. Students will sit an exam at the end of each semester.

 
0680-1005-01
 יסודות השיר
 Elements of Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  ב'
קורס מבוא בשירה, המקנה כלים ראשוניים לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה הם מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם?
חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות. חובת הגשת עבודות ובחינה בע"פ.
An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

 
0680-1006-01
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
מר ביסטרי יפעלתרגיל גילמן305 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-02
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שגיא-הובר שיתרגיל גילמן361 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1006-03
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' רז מלצר עליזהתרגיל רוזנברג205 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל ילווה באופן צמוד את השיעור לשם חזרה על המונחים והעקרונות התאורטיים שיילמדו בו והפנמתם. המפגשים, שייתקיימו בקבוצות עבודה קטנות, יאפשרו קריאה צמודה, סבלנית ומעניינת בשירה. היצירות שבהן נעסוק, הדיונים בהן והעבודות שייכתבו לאורך הסמסטר, יעניקו לתלמידים כלים בסיסיים לעיון בשירה: כיצד מתחילים לקרוא שיר? כיצד כותבים עליו?

חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, בחינה בעל-פה וכתיבת שתי עבודות (הדברים יוסברו בתחילת הסמסטר). 

The exercise will string along with the lesson, in order to memorize and internalize the learnt theoretical terms and principles. The small-group exercises will allow us to practice patiently close-readings in poetry. The poetic texts that we will read, the discussions on which and the papers we will be writing during the course, will provide the students the basic skills for the study of poetry: How do we begin reading a poem? How do we write about it?

Course obligations: an active presence and participation during the lessons, an oral exam and two short written assignments.

 
0680-1111-01
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר עבדי שיתרגיל רוזנברג105 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-02
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' שגיא-הובר שיתרגיל רוזנברג106 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-03
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' מאיורסקי מרינהתרגיל כיתות דן דוד102 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1111-04
 תרגיל במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר פלד עידותרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1800-1600 סמ'  א'

התרגול בקורס "מבוא לסיפורת" מלווה באופן צמוד את שיעורי הקורס וממוקד בהבהרת עקרונות תורת הסיפור (נרטולוגיה), חזרה על מושגים, הרחבת יריעת הקריאה העיונית על אודות נושאי השיעורים ותרגול באמצעות קריאה צמודה ביצירות ספרות. כל שיעור בתרגול יעסוק בנושא נבחר מתורת הסיפור ובקריאה וניתוח של סיפורים נבחרים מן הסילבוס לצרכי הדגמה. בנוסף, יושם דגש בתרגול על מיומנויות הכתיבה האקדמית. במהלך התרגול יכינו התלמידים מספר מטלות בהן ירכשו כלים בסיסיים בקריאה וניתוח של סיפורים. כמו בשיעור, גם בתרגול ייבחנו באופן ביקורתי היבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים של נרטולוגיה. כל הנושאים שיילמדו בתרגול יוצגו תוך חקירת אופיים מכמה נקודות מבט, בראש ובראשונה מבט מן המרכז ומבט מן השוליים. בתרגול ילמדו מבחר טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

בין נושאי התרגיל: העלילה – חשיבותה בסיפור, מבנים וסוגים, הדרמה, נקודות המפנה, השיאים וההתרות בסיפור ומימד הזמן בסיפור; הדמות – תפקידיה, חשיבותה, סוגי דמויות, הדמות כצומת של משמעויות; הרקע, האווירה, המקום והזמן בסיפור; המספר – סוגי מספרים ופרספקטיבות, תפקידו של המספר וחשיבותו אל מול העלילה. סמלים, מוטיבים ואינטרטקסטואליות בסיפור.

This tutorial in the subject of narratology accompanies the “Introduction to Narratology” course. The function of the tutorial is to clarify principles of the theory of prose literature by widening the scope of the basic definitions that are to be studied in the main course and underpinning them by close readings of short stories. Each tutorial will focus on a chosen topic within the theory of prose literature; and on readings and class discussions of those stories on the syllabus which best exemplify relevant themes and principles. These tutorials will discuss several dominant features of narratology while engaging in both traditional and critical readings of selected items of Hebrew and world literature.

The following are some of the issues that will find focus in the tutorials: the significant role of the plot and its several genres; elements of its structure: the dramatic event, turning points, conflicts, denouement and closure. The differing roles of character will be considered, their significance and type such as stereotyping and individualization, hero and anti-hero. Further issues will dwell on the interaction between author and narrator, perspectives and narrative types, symbol, motif and intertextuality in the story.
 
0680-1112-01
 מבוא לתורת הספרות
 Introduction to the Theory of Literature
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה יציע סקירה היסטורית ותמטית של התיאוריה במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת. נלמד רבים מן הזרמים שהשפיעו על מחשבת הספרות והתרבות כגון פורמליזם, פסיכואנליזה, מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פמיניזם, תיאוריה קווירית,  ושיח טראומה.  נתוודע להוגים והוגות מרכזיים ולאופנים השונים והמשתנים שבהם הם הבינו את המעשה הספרותי.
This course will introduce the main trends and movements in literary theory of the 20th century. Historical in it approach, the course will sketch out the evolution of literary theory from its beginning in Russian formalism, new criticism and structuralism to subsequent post-structuralist theories such as deconstruction, post-colonialism and queer theory.
0680-1113-01
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
גב' אדלסבורג חןתרגיל כיתות דן דוד101 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-02
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר ארליך גיאתרגיל רוזנברג104 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-03
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר ביסטרי יפעלתרגיל כיתות דן דוד102 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.
0680-1113-04
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר פלד עידותרגיל גילמן456 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills
0680-1116-01
 יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים
 Medieval Hebrew Poetry Masterpieces
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן281 א'1600-1400 סמ'  ב'
קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי משוררים עבריים בימי הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה התרבותית ואת יצירות המופת של המשוררים שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, עמנואל הרומי, ר' ישראל נג'ארה ואחרים. נקרא שירי קודש ושירי חול; מקאמות ושירה לירית; שירי מוות ושירי פיקניק, ועוד. בתוך העיון בשירים נכיר את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא מספקת לאופן בו אנחנו תופסים את העולם, את המעשה האמנותי ואת הדיאלוג עם האל ועם הזולת.
The course focuses on masterpieces of Hebrew Literature from the middle ages. We will get to know the cultural surroundings and poetical achievements of poets such as Ibn-Gabirol, Yehudah Halevi, Immanu'el Haromi, and many others. While reading these pieces of poetry and prose we will also get to know the main features of medieval poetics, and the challenge it provides for our understanding of reality, the artistic act, and the human dialogue with God and other humans.
0680-1203-01
 מן המקרא ועד לאגדה האורבאנית: מבוא לספרות העממית
 From Bible to Urban Legends: Introduction to Folk Literature
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן278 ג'1400-1200 סמ'  ב'
לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.  דרישות: קריאה משיעור לשיעור, בחינת סיום. נוכחות
The course will be divided into two sections: the theoretical and the historical. In the first one will be presented the basic definitions of folklore and folk-literature and their context within the humanities and social sciences. The major genres (myth, legend, fairytale, fable, novella, proverb, riddle and joke) will be presented, as well as the basic research tools and approaches.
In the second part of the course will be presented the development and characteristics of Jewish folk literature, from the Hebrew Bible, to the modern, Israeli folktales
0680-1302-01
 בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
 Basic Issues in Theory of Literature: Cognitive Perspective
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן361 א'1600-1400 סמ'  א'

מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.

הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:

- גישות קוגניטיביות ללשון השירה

- גישות קוגניטיביות לסיפור הקצר 

חובות הקורס:  במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-10 מאמרים.  בסיום הקורס תתקיים בחינת כתה. חובת נוכחות בשיעורים

The main goal of the course is to discuss several fundamental issues in literary theory by relating them to theories in the cognitive sciences. In particular, the course will address the following two fundamental issues:

1. The way poetic language conform and interfere with regular cognitive processes

2. Text processing and the short narrative text.

0680-1305-01
 תחנות יסוד בספרות המערב א'
 World Masterpieces
פרופ כהן אורישיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג001 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלק א' של הקורס יעסוק ברובד הבסיסי ביותר של התרבות המערבית, יוון העתיקה, רומי, והמסורת היהודית נוצרית. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך עמידה על משמעותן העכשוית בזיקה להקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי שלהם.
The course will provide acquaintance with major literary masterpieces of the Western world. The first part of the course will provide encounters with the very basic classics of the Western tradition from Greece, Rome and the Judeo-Christian tradition.
0680-1308-01
 תחנות יסוד בספרות המערב ב'
 World Masterpieces B
פרופ כהן אורישיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלקו השני של הקורס יתחיל בספרות הרומית, דרך ספרות ימי הביניים ועד לספרות הרנסאנס. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך הבנת ההקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי במסגרתם נוצרו.
The course will provide an acquaintance with major literary masterpieces of the Western world, beginning with Late Roman literature, through the Middle Ages, and up to the Renaissance.
0680-2042-01
 גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו
 Body and Gender in the Hebrew Folk Narrative
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן307 ג'1400-1200 סמ'  א'

בקורס נבקש לבחון את ההתמודדות של מספרים ודרשנים בימי הביניים עם התפיסות שרווחו בתקופתם לגבי שאלות גוף, מיניות ומגדר. באמצעות הסיפורים העממיים והאמנותיים, נבקש לעמוד על האופן שבו יוצגו הגוף הנשי והגוף הגברי, הגוף היהודי והגוף ה''גויי'', ההטרוסקסואליות וההומוסקסואליות, הגוף המתענה והגוף המתענג, המיניות ה''נורמטיבית'' וה''אסורה'', גוף ה''אני'' וגוף ה''אחר'', עיוותים גופניים מפלצות, ועוד.

חובות הקורס: קריאה משיעור לשיעור.

In this course we examine the various ways in which medieval narrators and preachers dealt with contemporary perceptions of body, sexuality and gender. By reading folk narratives and midrashim we will try to understand the ways in which "classical", deformed", "male", "female", "gentile", "Jewish" and other bodies were presented.

0680-2083-01
 הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים
 Latin-American Fiction in the 20th Century
ד"ר בלאושטיין דניאל פרנשיעור גילמן307 א'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעניק מבט כולל על הסיפורת הלטינו-אמריקנית מפרספקטיבה היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה העשרים. במהלך הקורס יידונו יוצרים בולטים כגון הוֹרָסְיוֹ קירוֹגה, אלֶחוֹ קרפנטיר, ח.ל. בוֹרחס, חוּליוֹ קורטסאר ומנואל פואיג. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות אסתטיות עצמאיות וכאבני דרך בהתפתחות הספרותית של היבשת הלטינו-אמריקנית.
The course focuses on 20th century Latin-American fiction and analyzes it from a historical perspective. Significant works by authors such as Horacio Quiroga, Alejo Carpentier, Jorge L. Borges, Julio Cortázar and Manuel Puig will be discussed throughout the course. Special emphasis will be put on these works as both independent aesthetic units and milestones in the evolution of Latin-American narrative.
0680-2093-01
 פואטיקה של נוודות: ישורון ואצ"ג
 Poetics of nomadism
ד"ר מיטל אוריתשיעור גילמן279 ד'1600-1400 סמ'  ב'

אורי צבי גרינברג ואבות ישורון, שניים מן המשוררים העבריים החשובים ביותר במאה ה-20, מעמידים קורפוס פואטי רחב היקף, שהאישי והפוליטי מותכים בו לאמירה זהותית אישית ולאומית נוקבת.

הקורס יעסוק בשתי הפואטיקות הללו, בפרשת התקבלותן, בהתייחסותן זו לזו ובמיקומן הכפול וחסר היציבות בשוליים ובמרכז העשייה הפואטית, הן בחייהם של המשוררים והן לאחר מותם. נדון בעקבותיהן של טראומות אישיות ולאומיות בשירתם, בהבדלים ובקווי הדמיון המפתיעים שהותירו, במהפכנות, בפריצת הגבולות העיקשת ובמזג הנוודי של שתי הפואטיקות הללו. נעקוב אחר החיפוש המתמיד המאפיין אותן, ואחר השאלות הפואטיות, הפוליטיות והאישיות שהן מעלות ביחס לנושאים כגון בית, משפחה, גלות, מולדת, דת, עמדה פוליטית ושפה.

הרקע התיאורטי לקורס פסיכואנליטי בעיקרו: פרויד, קליין, ויניקוט, לאקאן, קריסטבה, דלז וגואטרי, פלמן ועוד. 

נוכחות חובה.

Two of the 20th century Hebrew poets, Uri Zvi Greenberg and Avot Yeshurun  present a broad poetic corpus which fuses individual and political elements into a sharp statement on personal and national identity.

The course will discuss both poetries, their reception, how they related to each other and the dualistic, unstable place they occupied both in the mainstream and on the fringes of Israeli poetry in their lifetime and after. We will examine the residues of the personal and national traumas that affected the poets, the different traces they left in their poetry, as well as surprising similarities, and explore their revolutionary, relentlessly groundbreaking and maverick nature. We will follow their seeking character and the artistic, personal and political questions they bring up concerning issues such as home, family, diaspora, Homeland, religion, political stand and language. 

The theoretical background of the course will be mostly psychoanalysis: Freud, Klein, Winnicott, Lacan, Kristeva, Deleuze and Guattari, Fellman and others.

0680-2103-01
 יצירות מופת בשירה העברית החדשה
 Introduction to 20th Century Hebrew Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קורס מבוא מקיף זה יציע סקירה היסטורית של תולדות השירה העברית החדשה, מאז תקופת ההשכלה ועד לשנות התשעים של המאה העשרים. במהלכו נערוך היכרות עם פואטיקות מרכזיות בשירה העברית ועם נקודות מפנה בתולדותיה, ונתוודע ליוצרים קאנוניים – יל"ג, ביאליק, רחל, רביקוביץ - ודחויים – חיים לנסקי, אסתר ראב,  נח שטרן - מתוך כוונה לשרטט את הקונפליקטים המכוננים שמתוכם נכתבה ונקראה השירה העברית.
חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות.
 
This course will offer a thorough historical survey of Modern Hebrew poetry. It will introduce dominant poetics and major turning points in the history of Hebrew poetry starting with the era of enlightenment and until the 1990s. It will aim to acquaint the students with prominent canonical poets, such as Y.L Gordon, C.N. Bialik, Rachel and Dalia Ravikobich as well as with excluded poets such as Chaim Lansky, Ester Raab and Noach Stern.
0680-2110-01
 ספרות וציפורים
 Birds and Literature
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן449 ב'1400-1200 סמ'  א'
מאות ציפורים מעופפות בספרות, לרבות בספרות העברית. הציפור היא לכאורה סמל ספרותי שחוק, אך אנו ננסה לשמוע קולות מגוונים יותר. לאחר מבוא על תולדות הטבע של הציפורים (הן צאצאי הדינוזאורים), נתבונן בכמה מציפורי המקרא (ציפורי תיבת נח, תהלים ואיוב) ובכמה מדרשי ציפורים. בהמשך נעסוק בשירה (שירת הייקו מתורגמת ועברית, שירה עברית של משוררים כביאליק, יונה וולך, נתן זך, זלדה, פנחס שדה, יאיר הורביץ ואבות ישורון). בחלקו השני של הקורס נתמקד ביצירות פרוזה, שהמרכזית שבהן תהיה "אצל" של גנסין, המלאה ציפורים שונות ומשונות.

A reading of birds as symbol and zoological reality in literature, mainly in Hebrew poetry and prose, from the Bible until modern Israeli writing.

0680-2111-01
 בעקבות 1917: מהפכה ואוונגרד
 In Search of 1917: Revolution and Avant-Garde
ד"ר סתר שאולשיעור גילמן279 ג'1600-1400 סמ'  א'

מהפכת אוקטובר 1917, שהשנה נציין מאה להתחוללותה, עוררה במלוא עוצמתה את שאלת האמנות המהפכנית: מהם דפוסי המבע, מערכי הצורה ואופני המסירה הטקסטואליים והחזותיים שייקחו חלק במסע לשחרור החברה? מאה שנה אחרי, נבקש לתהות על שאלה זו ולבחון כיצד התגלגלה במאבקים פוליטיים ומהלכים אמנותיים רדיקלים שונים, ומה בכלל נותר ממנה היום, בעידן הפוסט-מהפכני של ״נובמבר״. נקרא ממחשבת אוקטובר, כלומר בכתבים אסתטיים מרקסיסטים ופוסט-מרקסיסטים (לנין, טרוצקי, לוקאץ׳, אדורנו, בנימין, באדיו, רנסייר), ונעסוק בפרוייקטים אמנותיים מהפכנים: המונטאז׳ של אייזנשטיין וורטוב, התיאטרון הדידקטי של ברכט, הדימוי המהפכני של גודאר, כתיבת המאבק של ז׳נה, הדימוי הדל של היטו שטיירל ועוד.

A century after the October Revolution, we will discuss the question of revolutionary art: what are the radical textual and visual forms, modalities and apparatuses that take part in the emancipation of society - then and today?

We will read from the Marxist and post-Marxist aesthetic theory (Lenin, Trotsky, Lukacs, Adorno, Benjamin, Badiou, Ranciere) and discuss various revolutionary artistic projects: Eisenstein and Vertov's montage, Brecht's didactic theatre, Godard's quest for the "revolutionary image," Genet's writing of struggle, Steyerl's understanding of contemporary poor image, and more.

0680-2112-01
 מבוא לתיאוריות של הרומן
 Introduction to the Theory of the Novel
ד"ר לובין אורלישיעור גילמן278 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן278 ג'1400-1200 סמ'  א'

סוגת הרומן "נולדה" באמצע המאה ה-18 – או התפתחה לאיטה מאז המאה הראשונה לספירה. היא התחילה באנגליה – או ברומי עם ה"סטיריקון" של פטרוניוס, או בצרפת, או באיטליה עם ה"דקאמרון" של בוקאצ'ו. והיא התפשטה בכל ארצות אירופה, באמריקה הצפונית, בכל יבשת אמריקה ובקולוניות באפריקה ובדרום מזרח אסיה – והשתנתה מאסופת סיפורים עם סיפור מסגרת לרומן הפסיכולוגי הראשון בצרפת של המאה ה-17, "הנסיכה דה קלוו" של מאדאם דה לה פאייט לרומן המכתבים, כמו "יחסים מסוכנים", ולרומן היומן כמו "רובינזון קרוזו" בראשית המאה ה-18 לרומן הריאליסטי שהשתלט על אנגליה (עם ג'יין אוסטן), צרפת (עם גוסטאב פלובר), רוסיה (עם טולסטוי) ואמריקה (עם הות'ורן) במאה ה-19 לרומן זרם התודעה (של וירג'יניה וולף) של ראשית המאה ה-20 ול"רומן החדש" המקביל בצרפת. הקורס יעסוק בשאלות של אבולוציה ז'אנרית לעומת רבולוציה של ז'אנר חדש; בתנאים ובנסיבות שהביאו לעליית הרומן הריאליסטי ובמאפיינים שלו; ובסיבות להשתנות שלו במאה ה-20 ואילך. יידונו נושאים מגדריים, של תרבות פופולרית ושל עיבודים למדיה ויזואליים; ותחומי מחקר חדשים כמו "ספרות עולם" והגישות השונות בתוכה להסבר להתפשטות ז'אנרים בעולם.

מטרת הקורס לגעת במספר גדול של גישות תיאורטיות להבנת הסוגיות האלה (למשל גישה מארקסיסטית, פמיניסטית, קווירית,ניו-היסטוריציסטית ושל "ספרות השוואתית" לעומת "ספרות עולם"), תוך כדי קריאה של רומנים נבחרים (ואולי גם סרט או שניים).

נוכחות חובה.

The course will follow a variety of theoretical approaches to the “Rise of the Novel” – was it an evolutionary process, or a revolutionary event? What were the changes this genre went through – especially as it evolved, or as of the Realist novel into the 20th and 21st centuries? Readings will include Marxist, Feminist, Queer, New Historicist and Comparative Literature vs World Literature theories; major novels, and cinematic adaptations.

0680-2113-01
 עולמו הספרותי והפילוסופי של טולסטוי
 Literary and Philosophical Worlds of Tolstoy
ד"ר צירקין סדן רפאלשיעור גילמן307 א'1800-1600 סמ'  א'

לב טולסטוי נחשב מגדולי הסופרים בכל הזמנים. יצירתו רבת הפנים עוסקת בשאלות המרכזיות של הקיום האנושי: האהבה והמשפחה, המלחמה וההיסטוריה,  האדם והטבע, המוסר והאמונה הדתית. התמודדות עם הסוגיות הכבירות האלה הייתה מלווה אצל טולוסטוי בחיפוש אמנותי מתמיד אחר הצורות הספרותיות המתאימות לדיון הפילוסופי כזה או אחר. במהלך הקורס נדון בציוני דרך ראשיים ביצירותו של טולסטוי בזיקתם למגמות הספרותיות והאינטלקטואליות ברוסיה ומערב אירופה.          

Leo Tolstoy is considered one of the greatest writers of all time. His multifaceted writing deals with the major questions of human existence: love and family, war and history, man and nature, morality and religious faith. Dealing with these immense issues was leed Tolstoy to intense artistic search for appropriate literary forms for each philosophical discussion. During the course we'll discuss major pieces in Tolstoy's ouevre, and its connection to literary and intellectual trends in Russia and Western Europe.

0680-3007-01
 פוסטמודרניזם?
 Postmodernism?
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעסוק הן בקריאה של יצירות פרוזה פוסטמודרניות והן בקריאת תיאוריות של פוסטמודרניזם. ננסה להצביע על הקשרים בין התיאוריה לפרקטיקה, על הקשרים והפערים בין מודרניזם לפוסטמודרניזם, ולעמוד על מידת היכולת שלנו, מהנקודה בה אנו מצויים, לשרטט את קווי המתאר של התיאוריה, תפיסת העולם והטקסטים המעצבים את חווית עולמנו.

דרישות הקורס: נוכחות חובה. קריאת מאמרים וסיפורת במהלך הסמסטר.

The course will deal with postmodernist prose fiction as well as theory. We'll try to describe the connections and discrepancies between theory and practice, Modernism and Postmodernism. We'll try to see to what an extent we can, at the present moment, characterize that which is called "postmodernism".

0680-3008-01
 אורלי קסטל בלום: מונוגרפיה
 Orly Castel-Bloom: A Monograph
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן456 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים והסיפורים הקצרים של אורלי קסטל-בלום, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצרת, העדפותיה במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

דרישות הקורס: קריאת סיפורים ורומנים במהלך הסמסטר.

The course will consist of reading and interpreting Orly Castel-Bloom's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels and short stories. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: her preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.

0680-3022-01
 קלאסיקה גרמנית: קריאה בסיפורי היינריך פון קלייסט
 German Classics: Reading Heinrich Von Kleist Novellas
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן305 ב'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יוקדש לנובלות של היינריך פון קלייסט (1777-1811) –  מיכאל קולהאס, המרקיזה פון או ועוד. במבוא נתוודע לרקע ההיסטורי ולעלייתה של הספרות הגרמנית בתקופתה הקלאסית והרומנטית בשלהי המאה ה-18, ונציג קריאות שונות ומגוונות למבחר מן הסיפורים.

The course is dedicated to the novellas of Heinrich von Kleist (1777-1811) – Michael Kohlhaas, the Marquise of O. etc. After introducing the historical background and the rise of German literature in its classical and romantic era at the end of the 18th century, we'll offer various readings of selected stories of Kleist.
0680-3113-01
 טרגדיה ופילוסופיה
 Tragedy and Philosophy
ד"ר קדם נירשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  א'

בקורס זה נבחן את גלגוליו של אחד הז'אנרים הספרותיים העתיקים ביותר בתרבות המערבית מיוון העתיקה ורומי, דרך הרנסנס והמודרנה. נבדוק כיצד נוצר הטרגי כמושג לתיאור אירועים, חוויות ותחושות קולקטיביים ופרטיים כאחד; מהן הבעיות האתיות והפוליטיות שמושג זה כורך בהיבטים האסתטיים של הז'אנר; וכיצד ניתן להבין את הקשר בין הספרות והחיים דרך היחס שבין הטרגי כבעיה פילוסופית והטרגדיה כז'אנר. הקורס מחולק לארבעה צירי דיון: הפוליטיקה של הטרגדיה היוונית; מות הטרגדיה והולדת המודרניות; הסובייקט הטרגי (1): כינון האני; הסובייקט הטרגי (2): מגדר ומיניות. לצד הכרות מעמיקה עם יצירות נבחרות ותיאוריות על אודות הטרגדיה,  נדון בטקסטים תיאורטיים מאת מחברים כגון אפלטון ואריסטו, הגל וניטשה.

נוכחות חובה.

This course will explore the transformations of one amongst the ancient literary genres in Western culture. We’ll discuss problems such as: how does the concept of the tragic apply to both collective and individual events, experiences and feelings? What ethical and political questions are bound with the aesthetics of the genre? What interaction between literature and life does the relation between the philosophical problem of the Tragic and the literary genre of Tragedy engender? The course is divided into four themes: The Politics of Greek Tragedy; The Death of Tragedy and the Birth of Modernity; The Tragic Subject (1): Constitution of the Self; The Tragic Subject (2): Gender and Sexuality. Readings of select tragic works will be complemented by detailed discussion of theoretical texts by authors such as: Plato and Aristotle, Hegel, Nietzsche, Butler, Benjamin and Agamben.
0680-3116-01
 פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנויות
 Psychoanalysis Gender & Literature: Theories & Interpretation
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן282 ה'1400-1200 סמ'  א'
בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התיאוריה המהפכנית של זיגמונד פרויד על המיניות ועל הלא-מודע, נדון בתפיסות המגדר הגלויות והסמויות שמתגלות בה ונאיר את האופן שבו יצירות ספרות מספקות לפרויד מושגים ורעיונות על הנפש האנושית. נתוודע גם לתפיסות פסיכואנליטיות לא פרוידיאניות של מגדר ומיניות בהגותם של קרן הורני, ג'ואן ריוויר, מלאני קליין, דונלד ויניקוט, ז'אק לקאן, ז'וליה קריסטבה, ג'ולייט מיטשל וג'סיקה בנג'מין, ונדון במתחים ובהתנגשויות ההיסטוריים בין המחשבה הפסיכואנליטית לבין השיח הפמיניסטי. חלקו השני של הקורס יוקדש להיכרות עם מתודות פרשניות שנוצרו על בסיס הניסיון לשלב בין המחשבה הפסיכואנליטית והפמיניסטית. נעלה את השאלה מהי קריאה פסיכואנליטית ופמיניסטית בספרות, נבחן את התשובות שהציעו לכך שושנה פלמן, ז'קלין רוז, לוס איריגריי ואלן סיקסו ונלווה את הדיון בקריאה מדגימה בשירים, בסיפורים קצרים ובהתרחשויות תרבותיות עכשוויות.
חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות
In the opening part of the course we will examine Sigmund Freud’s revolutionary theory of sexuality and the unconscious, and discuss its overt and covert concepts of gender. Later on, we will acquaint ourselves with post-Freudian theories and concepts of sexuality and gender such as Karen Horney’s subversive theory of “penis envy”, Melanie Klein’s concept of “pre-oedipal” developmental phase, and Jessica Benjamin’s reconstruction of the oedipal complex. We will also address the intellectual roots common to psychoanalysis and feminism, and present the loci of disagreement and friction between the two fields of discourse that developed out of these theories. In the second part of the course we will become familiar with various methods of interpretation based on the intersection between psychoanalytic theory and feminist discourse, as developed by scholars such as Shoshana Felman, Jacqueline Rose, Luce Irigaray and Helene Cixous.
0680-3129-01
 החוויה הנארטיבית
 The Narrative Experience
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן279 ה'1600-1400 סמ'  ב'
החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם המשותפת של מנגנונים תפיסתיים, מחשבתיים ורגשיים. הקורס יעסוק באופן שבו מתפתחת חוויה זו, באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים המעורבים ביצירתה. נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנארטיבי מייצר משמעות, משפיע על הזיכרון, בונה חלל וזמן, וגורם להשתתפות פעילה, רגשית וקוגניטיבית, של הקורא בעלילה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית.
The narrative experience the reader undergoes while reading a story results from the combined activity of perceptual, cognitive and emotional processes. The course will examine how such an experience develops by unraveling the overt and covert mechanisms involved in its creation. We shell discuss the various ways by which narrative structure forms meaning, affects memory, shapes space and time, and brings about the active participation of the reader in the plot, both emotionally and cognitively. The course will be accompanied by selected demonstrations from literary and film narratives.

0680-3135-01
 גרמניה:1800/ שירה, הגות, מלחמה
 Germany/1800: Poetry, Philosophy and the War
פרופ שחר גלילישיעור גילמן305 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן449 ב'1200-1000 סמ'  א'
השיעור הוא בתורת מבואה לספרות והגות גרמנית במאות 18-19, ונידונות בו יצירות מופת מתחום השירה, הפרוזה, הדרמה, התיאוריה וההגות הפילוסופית פרי עטם של יוצרים כגון לסינג, גתה, שילר, קלייסט, ביכנר, נובליס, הלדרלין, קאנט ושלגל – מראשי הזרמים הגדולים (הנאורות, הרומנטיקה) ומבשרי המודרניזם.
The course introduces main, key figures of the German poetry, novel, drama, theory and philosophy around 1800, dealing with the writings of Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Buechner, Novalis, Hoelderlin, Kant and Schlegel, in the contexts of Enlightenment and Romanticism.
0680-3161-01
 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
 Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Selassie
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן305 ג'1600-1400 סמ'  ב'
אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר, הקיימת ברציפות מאז העת העתיקה ועד ימינו. בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה. בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם המוסלמי. במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה והעצמאית. הסמינר יעסוק באתיופיה, באמצעות ספרותה והספרות עליה, ובדימוייה המשתנים, מבית ומחוץ, למן העת העתיקה ועד ימינו: אתיופיה ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה, אתיופיה של מלכת שבא, של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן, אתיופיה של ג'יימס ברוס, של היילה סלאסי ועוד.
נוכחות חובה.

Existing continuously since the Ancient world, Ethiopia is among the oldest political entities. In the Classical world it was metonymic for Africa as a whole. In the Middle Ages it was the subject of legends about a mighty Christian empire within the Muslim world. In the 20th century, together with its emperor Haile Selassie, it stood as a symbol for a proud, independent Africa. Through its own literature and foreign literature about it, the seminary will focus on Ethiopia and its changing images within and without, since ancient times to the present: Ethiopia in the Bible, the Queen of Sheba, Ethiopia of Prester John and of Eldad ha-Dani, James Bruce's Ethiopia, Haile Selassie's etc.

0680-3163-01
 האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות
 Events: Literary & Philosophical Perspectives
ד"ר דותן אילשיעור גילמן361אב'1400-1200 סמ'  ב'

הדור התיאורטי הנוכחי במחשבה הקונטיננטלית עסוק יותר מאי פעם בשאלה של האירוע (event), וביחוד באירוע הקיצוני, הייחודי, שפוער תהום בין מה שקדם לו לבין מה שבא אחריו, שדורש מאתנו לדובב אותו ובאותה נשימה סוכר את פינו.  במהלך הקורס נכיר מספר מהלכים תיאורטיים מרכזיים בנושא משל דלז, ז'יז'ק, דרידה, טאלב ובלנשו ונפגיש אותם עם טקסטים ספרותיים הטרודים באותו עניין מאת ברטון, מלוויל, בורחס, באומן, מקיואן, אוסטר והמקרא. שני אפקטים מיוחדים של האירוע יעמדו במרכז דיוננו. האחד הוא נטייתו של האירוע החריג לייצר נרטיבים רבים ולעתים סותרים, והשני הוא האניגמה שהוא מחולל. האירועים שיילמדו בסמינר הם התגלות אלוהית, הגשת עזרה לזר גמור, תאונה רבת משתתפים, רצח פוליטי, מפגש עם אובייקט דיאבולי.

 חובות הקורס: נוכחות. הגשת 3 מטלות קריאה. בסיום הקורס תינתן עבודת בית מסכמת.

Continental philosophy nowadays is occupied more than ever with the question of the Event. The course will introduce several theoretical perspectives on this fervent subject. Two special effects will be examined closely: the event as a producer of competing narratives, and the eruption of an enigma. The events that we will discuss are divine intervention, helping a total stranger, an accident, a political assassination and an encounter with a fantastic being.

0680-3239-01
 הרומן הצרפתי במאה ה-19
 The French Novel in the 19th Century
פרופ קאהן מישלשיעור גילמן306 ד'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס לבחון את הזרמים הספרותיים המרכזיים שחצו את המאה ה 19 דרך קריאתם וניתוחם של מבחר רומנים. בפרספקטיבה של היסטורית הספרות, הרומנטיזם, הריאליזם והנטורליזם הינם זרמים שמתקשרים לסופרים כויקטור הוגו, סטנדל, בלזק, זולה ועוד רבים אחרים. הקרע ההיסטורי שנוצר בין מה שקדם למהפכה ומה שבא אחריה מוצא ביטוי ביצירות בדיוניות רבות. בנוסף תהליכי התיעוש והעיור שמשנים את פני החברה מטביעים את חותמם על אופייה של הספרות, הן מבחינה סוציולוגית (שוק כלכלי של מו"לות, עיתונות, סופרי צללים, וכו') והן מבחינת מהותה ותפיסתה העצמית (הספרות הבדיונית כדוקומנט ? כיצירת אומנות מנותקת ? ספרות מגויסת?). במהלך הקורס נקרא פרקים מתוך יצירותיהם של שטובריאן, סטנדל, הוגו וגי דה מופסאן. בנוסף הסטודנטים יקראו 3 יצירות בשלמותן: 1) סיזר בירוטו מאת בלזק 2) לב תמים מאת פלובר 3) גן עדן לאישה מאת זולה.

חובות הקורס:

נוכחות חובה; קריאת היצירות בשלומתן וקריאת חומרים ביבליוגרפים שיובאו בתכנית בתחילת הסמסטר; עשיית בחני הבקיאות; מבחן סופי.
The course examines the major 19th C. literary trends. A variety of relevant novels will be studied. We will implement the prism of history, literature, romanticism, realism, and naturalism to study writers such as Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Emile Zola, and others. The historical chasm between what preceded the Revolution and what came afterwards is expressed in many fictional works. Industrialization and urbanization—changing the face of society—left their mark on literature, both sociologically (the consumer’s market, publishers, the press, ghost writers, etc.) and poetically through the ethos of the author and his relationships with his work (fiction as documentary, art for art vs literature and political involvement). During the course chapters of literary works written by Chateaubriand, Stendhal, Hugo, Maupassant will be commented through those questions, and the following novels will be analyzed and discussed in class:  Balzac’s César Birotteau (1837), Flaubert's short story: A Simple Heart (1877), and Zola's The Ladies' Paradise (1883).
0680-3240-01
 הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית
 Introduction to the French Novel Before the French Revolution
פרופ קאהן מישלשיעור גילמן307 ד'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה מוקדש לחקר צמיחתו והתפתחותו של הרומן הצרפתי מתקופת הרנסנס ועד למהפכה הצרפתית. דרך קריאתם של רומנים מכוננים וקטעי ביקורת ספרותית תקופתיים (דידרו, רוסו) ועכשוויים (ג'נט, בכטין) ייבחנו מרכיבים סוציו-תרבותיים מחד גיסא והתפתחויות אסטטיות מאידך גיסא המסבירים את המעבר מכתיבה אפית וגנדרנית נוסח ספרות הטרקלינים של מדמואזל דה סקודרי (1607-1701) ליצירת מרחב פיקטיבי אינטימי ופנימי השייך עדיין לדמויות אידיאליות (הנסיכה דה קלב מאת מאדאם דה לפייט) אבל בה בעת משקף את הזיקה לכתיבה ריאליסטית יותר. נקודת המפנה מתרחשת במאה ה 18 כאשר סופרים כמו פרבו (מנון לסקו, 1731) או דידרו (הנזירה, 1760 ) מקנים מעמד נעלה לדמויות טריוויאליות נטולות חשיבות חברתית במרחב של המשטר הישן. הפיכת העולם הבורגני ודמויות כמו מנון לסקו (פרוצה) או סוזן סימונן (ממזרה) למקור השראה עבור סופרים שמבקשים לבחון את גורל האינדיבידואל החיי בעולם שאלוהים נעלם ממנו, מובילה לצמיחת הרומן המודרני ולהכרתו כסוגה ספרותית מרכזית בהיסטוריה של הספרות הצרפתית.

במהלך הקורס נקרא וננתח את הרומנים של לה פייט, פרבו ודידרו. נבחן כיצד מחברי הפיקציה הגדולים שכתבו לפני המהפכה הצרפתית הגדירו את עבודתם וכיצד הם התגוננו בפני הביקורת השמרנית הדבקה לפואטיקה הקלאסית ששללה מהרומן את זכותו להכרה ספרותית ממסדית. כמו כן, נחקור את האמצעים הספרותיים המאפיינים את כתיבתם הבדיונית ונעמוד על המשמעויות הגלומות במעבר מכתיבה בגוף שלישי לכתיבה בגוף ראשון. לבסוף, נעמוד על הקשר ההדוק והדינאמי שמחבר בין כתיבה למציאות סוציו תרבותית ייחודית. 

חובות הקורס:

נוכחות חובה; קריאת היצירות בשלומתן וקריאת חומרים ביבליוגרפים שיובאו בתכנית בתחילת הסמסטר; עשיית בחני הבקיאות; מבחן סופי.

This course examines the growth and development of the French novel from the Renaissance to the French Revolution. Historical and cultural  developments explain the shift from the grand and epic writing typical of the literary salons of Mademoiselle de Scudéry (1607-1701) to the intimate internal fictional space created for ideal characters (The Princess of Cleves by Madame de Lafayette), while it also reflects the affinity with realistic writing. The turning point occurred in the 18th C, when writers such as Abbé Prévost (Manon Lescaut, 1731) and Diderot (The Nun, 1760), granted elevated status to trivial characters, socially unimportant in the old world order. Employing the bourgeois world and with it characters such as Manon Lescaut ( a prostitute) or Suzanne Simonin ( a bastard) as the inspiration for writers eager to examine the fate of the individual in a now godless world led to the growth of the modern novel and its eventual recognition as a central literary genre in the history of French literature.

Course readings include the novels of Lafayette, Prévost, and Diderot. We will examine how the greatest fiction authors who wrote before the French Revolution defined their works and how they defended themselves against the conservative criticism that traditionally venerates classical poetry and denies the novel a legitimate place in conventional literature. We will also analyze the literary methods that characterize fictional writing and study the latent meanings in the shift from third-person to first-person writing. The close and dynamic connection between writing and a unique socio-cultural reality will also be studied.
0680-3242-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
 Twentieh Century French Thought (1)
ד"ר דורפמן עירןשיעור רוזנברג002 ד'1400-1200 סמ'  א'

בקורס זה נתוודע להגות הצרפתית מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנות השבעים, תוך התמקדות בארבעה הוגים והוגות: ז’אן-פול סארטר, סימון דה בובואר, רולאן בארת ומישל פוקו. ננסה להבין את השאלות השונות שהן שואלים (מהו האדם? מהי האישה? מהי השפה? מהו השיח ומי מדבר בו?), את מגוון אופני הפעולה הנגזרים מהן, ואת הרלבנטיות שלהם לימינו-אנו.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: 30%, עבודת סיום: 70%
In this course we will examine the French thought from the après-guerre period onwards, focusing on Sartre, de Beauvoir, Barthes and Foucault. We will discuss the questions asked by the different thinkers (what is: Man? Woman? Language? Discourse?), as well as the practical implications of these questions.

0680-3243-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'
 Twentieth Century French Thought (2)
ד"ר דורפמן עירןשיעור כיתות דן דוד212 ד'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה הוא המשך ל״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״ ויעסוק בטקסטים צרפתים משנות השישים ועד ימינו. בין ההוגים וההוגות שיילמדו: דרידה, לאקאן, קריסטבה, סיקסו, בודרייאר, רנסייר, באדיו

תנאי הקורס: השתתפות בקורס ״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת טקסטים ותגובות בפורום: ֿ30%, עבודת סיום: 70%

This course is the second part of “Twentieth Century French Thought (1). Among the thinkers who will be studied: Derrida, Lacan, Kristeva, Cixous, Baudrillard, Rancière, Badiou.

0680-3247-01
 החלב והדבש: מזון, מיניות ולאומיות בספרות העברית
 Land of Milk and Honey: Food, Sexuality and Nationality in Hebrew
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן278 ב'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יבקש לבחון את מעמדה הפואטי, הפוליטי והארוטי של האכילה בספרות העברית ולעמוד על הדרכים בהן מכוננת החברה הישראלית את זהותה באמצעות מאכלים ומנהגי אכילה. נקרא יצירות משל יהודה לייב גורדון, חיים נחמן ביאליק, יהודית הנדל, דליה רביקוביץ' וסמי ברדוגו, נדון בהן לאורן של תיאוריות פסיכואנליטיות, סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות העוסקות באוכל, באכילה ובגוף האוכל ונחקור את הזיקות המורכבות בין טעם, בישול, קריאה וכתיבה.

From the forbidden fruit in the Garden of Eden to the golden ponds of the chicken soup, this course will explore food images and eating traditions in selected texts and will investigate the way they establish Jewish identity. This identity is based on comprehensive taboo laws concerning food, intricate familial, social and national eating rituals, and traumatic historic conditions interlinked with hunger, malnutrition and starvation. On the one hand, this course offers a culinary journey from biblical times to the present. It begins with discussing major biblical symbols such as the forbidden fruit, the land of milk and honey and the flesh pot in Egypt; follows with portraying Jewish food shaped under intricate dietary laws and harsh socioeconomic conditions; and concludes by demonstrating the role of food in the formation of Jewish history and identity. On the other hand, and on a more abstract level, the course offers a conceptual analysis of the interconnection between language and food, nutrition and subjectivity, dietary health and citizenship. We will examine how food, which is considered the essence of nature, is actually an ideological construction and a linguistic phenomenon. 

0680-3263-01
 קריאה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון
 Reading Only Yesterday by S.y. Agnon
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור יתמקד ברומן המופת של ש"י עגנון, "תמול שלשום", שייקרא מתוך פרספקטיבות לאומיות, פסיכואנליטיות והיסטוריות-תרבותיות. ההתחקות אחר סוגיות העולות מן הטקסט תוביל לעיון ביצירות נוספות של עגנון, כמו הסיפורים "מזל דגים" ו"החזנים".

נוכחות חובה.

The course will focus on S.Y. Agnon's fameous novel, Only Yesterday, using a number of psycoanalitical and historical  perspectives and refering to other stories by Agnon, such as "Pisces" and "The Cantors".

0680-3264-01
 יין, חשק, אבל, מלחמה: שירת שמואל הנגיד
 The Poetry of Shmu'el Hanagid
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  א'
שמואל הנגיד היה המשורר הגדול הראשון בתור הזהב של השירה העברית בספרד בימי הביניים. הוא כתב מאות שירים, מהם שירים טיפוסיים לתקופתו כגון שירי יין, שירי חשק ושירי ידידות, ומהם שירים אישיים שעסקו בשמחה ובאבל משפחתי. בנוסף, הוא היה המשורר העברי היחיד בתקופתו שגם שימש בתפקיד צבאי בכיר, והוא תיעד מאורעות רבים של קרב בסדרת שירים מרהיבה שבה תיעד את המלחמה על כל צדדיה, בהם אלה שהוא הציג כנעלים ואלה שהוא הציג כמבעיתים ומייאשים. בקורס זה נכיר את הצדדים השונים של שירתו תוך קריאה קרובה ביצירות מפתח פרי עטו. במהלך הדיונים נכיר את הפואטיקה הייחודית לשמואל הנגיד ובד בבד נערוך היכרות עם הפואטיקה הבסיסית של שירת החול בספרד המוסלמית ועם חיבורים מחקריים יסודיים של תקופה מפוארת זו.

The course will allow an introduction with the poetic oeuvre of one of the greatest Hebrew poets of the medieval golden age – Shmu'el Hanagid. We'll acquaint ourselves with his poetic art. Ranging from poems of love, lust and wine-drinking to personal accounts of the battles he took part in while leading the army of the small kingdom of Granada. 

0680-3265-01
 מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, רישומו ונוכחותו
 Micha Yosef Berdichevsky, his Imprint and his Presence
פרופ הולצמן אבנרשיעור גילמן307 ב'2000-1800 סמ'  ב'

סיפוריו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1921-1865) ניצבים בפתחה של הספרות העברית המודרנית כתופעה ייחודית ומסעירה. דמויותיהם חידתיות, אווירתם ארכאית, לשונם תמציתית ודחוסה והם רוויים ארמזים לכל רבדיה של התרבות היהודית. ההשקפה המונחת ביסודם מעניקה משקל רב לכוחות מסתורין על-טבעיים, מאמינה בגורל גזור מראש ומקבלת באופן טבעי את נוכחותם של מיתוסים קדומים כישויות מוחשיות הפועלות בעולם המתואר. מתחת לפני השטח רוחשים בהם יצרים עזים, שמימושם כרוך בחטאים ובעבירות על איסורים חברתיים ומיניים. כל זה הוא חלק ממגמת-העל שהדריכה את ברדיצ'בסקי בתחומי עשייתו השונים, והיא: החתירה לתהות על קנקנם של כוחות החיים הגנוזים מתחת למעטה הרוחני של החיים היהודיים בגולה. "היינו יהודים, אבל גם בני בשר ודם, ועם כל מה שמשמע בזה", מצהיר המספר בפתח הסיפור "פרה אדומה", ודבריו עשויים לשמש מוטו לכלל יצירתו של הסופר.

מטרת הקורס הזה לתהות על נוכחותו הנמשכת של ברדיצ'בסקי בספרות העברית ולסמן את נתיבי השתלשלותה. לאחר פרק המבוא, שיציג קווי מיתאר להכרת הפואטיקה של ברדיצ'בסקי, יידונו מעגלי השפעתו האסתטית והרעיונית הנמשכים בתרבות העברית והישראלית במשך רוב המאה העשרים. בין הסוגיות שיועלו בשעורים: נוכחותו המאסיבית והמאתגרת של ברדיצ'בסקי בעולמם של הסופרים בני תקופתו; ברדיצ'בסקי כאב-מייסד של הסיפורת העברית האקספרסיוניסטית; ברדיצ'בסקי כאחד מאבותיו של הרעיון הכנעני; ברדיצ'בסקי כאב קדמון בעולמם של סופרי דור המדינה; ברדיצ'בסקי כאחד ממכונניה של הזהות היהודית החילונית בימיו ובימינו.

נוכחות סדירה בשיעורים.
Micha Yosef Berdichevsky is often thought of as the father of modern Hebrew fiction, the writer who most impressively broke with the tradition of the Enlightenment period. His stories demonstrate the gaping chasm between the certainty of traditional Judaism and the divided consciousness of his generation. The extraordinary intensity of identity crises in Berdichevsky’s fiction derives from the  profound synthesis of the autobiographical and the historic, both his own life experiences and those of his contemporaries at large find their way into these important early works.
This course will explore the persistent presence of Berdichevsky in the world of modern Hebrew literature. Among the issues discussed: the challenge he posed for his contemporaries; Berdichevsky as a founding father of Expressionist Hebrew fiction; Berdichevsky as a forefather of the 'Canaanite' idea; Berdichevsky as an ancestor of the 'Statehood Generation' in Isaraeli literature; Berdichevsky as a precursor of secular Judaism.
0680-3266-01
 הפיוט הקלאסי: מסע מודרך
 Classical Piyyut: an Introduction
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  א'
בין המאות החמישית והתשיעית פעלה בארץ ישראל אסכולת משוררים שחבריה כתבו מאות שירים שנועדו לביצוע בבתי הכנסת המקומיים. שירים רבים מן התקופה הזו שרדו במהלך המאות והתגלגלו עד לימינו אנו. הודות לכך יכולים קוראי שירה עברית לערוך הכרות עם מספר משוררים גדולים שכתבו לפני למעלה מאלף שנה. זו הכרות מפתיעה עם פואטיקה מתקופה אחרת ומעולם אחר שיש בכוחה לאתגר את מה שנדמה כמובן מאליו ביחס לשירה עברית ולשירה בכלל. קורס זה יוקדש למסע מודרך בשבילי התקופה הזו, בין שירי מופת שנכתבו בתקופה זו למחקרי מופת שנכתבו על אודותיהם. במהלך השיעורים נלמד גם אילו כלים ספרותיים נדרשים לקריאה של שירה כזו, כיצד אפשר לנהל דיאלוג בינה ובין תיאוריה ספרותית בת זמננו, ומהם האופקים המחקריים שנפתחים בתחום זה.

The term 'classical piyyut' stands for an immense body of liturgical poetry written in Eretz Israel between the 4th and 9th centuries. This course is meant to introduce this fascinating period in Hebrew poetic history through close reading in poems, critical reading of major scholarly work, and conversations meant to examine the relations of such ancient literature to literary theory of our modern and post-modern world.

0680-3268-01
 ניקולאי גוגול: הקלאסיקן המוזר של הספרות הרוסית
 Nikolai Gogol: the Eccenric Classic of Russian Literature
ד"ר צירקין סדן רפאלשיעור רוזנברג205 א'1800-1600 סמ'  ב'
ניקולאי גוגול הנו אחד היוצרים המסתוריים בתולדות הספרות הרוסית שחולל מהפכה פואטית ממשית על-ידי הכתיבה המשלבת בין הממשי לפנסטסטי, בין ה"נמוך" ל"גבוה" ובין הבזוי לנשגב. במהלך הקורס נדון בז'אנרים הספרותיים השונים המרכיבים את הקורפוס של גוגול, כגון אגדות עם ("הסיפורים האוקראיניים"), הסיפורים האורבניים ("הסיפורים הפטרבורגיים"), הקומדיה ("רוויזור") והרומן הפיקרסקי ("הנפשות המתות"). הטקסטים האלה ייבחנו בהקשר של הספרות הרוסית והאירופאית בת הזמן, ובפרט יחסי הגומלין בין ההרומנטיקה לראליזם.

Nikolai Gogol is one of the mysterious figures in the history of Russian literature whose writing combines between real and fantastic,  "low" and  "high", despicible and sublime. The course will discuss various literary genres  in Gogol's oeuvre, such as folk tales ("The Ukranian Stories"), urban stories ("The Peterburg Stories"), comedy ("The Inspector General") and the picaresque novel ("Dead Souls"). These texts will be examined in the context of  contemporary Russian and European literature, and particularly the interactions between Romanticism and Realism.

0680-3269-01
 ארוס, ילדות וטבע בשירת שאול טשרניחובסקי וח"נ ביאליק
 Eros and Ecology in Shaul Tchernichovsky and N.H. Bialik Poetry
ד"ר צבן יחילשיעור גילמן277 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יציג את התפתחותן והשתכללותן של שירת שאול טשרניחובסקי ושירת חיים נחמן ביאליק דרך שני מוטיבים מרכזיים ביצירתם, הלשון הארוטית ותיאורי הנוף והטבע. בהמשך הקורס נעסוק במשוררים אחרים בני הדור הקושרים בין טבע למיניות כגון זלמן שניאור, דוד שמעונוביץ, יעקב פיכמן ויעקב שטיינברג ונסיים בשינוי המשמעותי שמציעה שירתן של רחל, אסתר ראב ולאה גולדברג לזיהוי בין מיניות גברית וידיעת הארץ. 

Shaul Tchernichovsky is one of the most fascinating and enigmatic literary figures of Modern Hebrew Poetry. In this seminar we will examine in detail the affinity between nature and erotic love in his poems. Throughout, we will address issues of rhetoric, gender, and nationality, and compare his poetical patterns and ideas to other poets of his period, especially to the most prominent among them H.N. Bialik.

0680-3270-01
 על ספרות מינורית במאה ה-20
 On Minor Literature in the Twentieth Century
ד"ר קליין רונישיעור גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור יתבסס על המושג "ספרות מינורית", מושג שדלז וגואטרי תבעו בספרם על קפקא, כדי להבין את הספרות המודרניסטית במאה ה-20 לאור מושג זה. מה פירוש "מינורי" בספרות? מהו ה"מאג'ורי" שלעומתו הוא עומד? מהי כתיבה מינורית? מהי "שבירת השפה"? נבקש לקרוא סופרים מסוימים במאה ה-19 ובעיקר במאה ה-20 – ביכנר, הלדרלין, רמבו, קפקא, ג'ויס, סלין, בקט – לאור הבחנותיהם של דלז וגואטרי.

The course will be based on the concept of "Minor Literature" created by Deleuze and Guattari in their book on Kafka. We will to read Modernist Literature in the 19th and the 20th century – Buchner, Rimbaud, Kafka, Joyce, Beckett, Celine – in the light of this concept, and to understand what is "Minor writing" in comparison with "Major Literature".

0680-3271-01
 קשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית
 Attention to literature
מר חרש אמירשיעור גילמן307 ג'1800-1600 סמ'  ב'

האם הקורא "עורך" את הטקסט במהלך הקריאה? האם ניתן לחזות את ההנאה מהקריאה מתוך תנועות העיניים?  האם יש ההבדל בין קריאה ברומן לקריאה ברומן גרפי? האם מכונה יכולה להבדיל בין כתיבה נשית לכתיבה גברית?

חקר הספרות הוא בן אלפי שנים, אך רק לאחרונה החלו לבצע ניסויים כדי לבסס ולבחון את התיאוריות השונות. בקורס נדון בתיאוריות ומחקרים קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות, תוך התמקדות בסוגיית הקשב של הקוראים. נבחן שימוש בכלי מחקר חדישים - כמו מעקב אחר תנועות העיניים או הפעילות המוחית של הקורא - ונשאל האם הם מאפשרים להציץ לתוך "תודעת הקורא" ואף לנסח מחדש שאלות יסוד אודות תהליך הקריאה הספרותית.

השיעורים יתנו מקום לדיון בחווית הקריאה האישית של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות עליהן נלמד. נקרא בטקסטים של יוצרים בני המאה העשרים (בורחס, קפקא, רושדי, אלתרמן, שמיר ועוד) ונעלה השערות אודות הקוגניציה של המחבר, הקורא הממשי, או הקורא בן התקופה. במחצית השנייה של הקורס נתעדכן בהתפתחויות האחרונות באזורי מחקר משיקים - מדעי הרוח הדיגיטליים, וחקר טיוטות - וכן נבחן ניסויים שעוסקים בסוגי "טקסטים" פחות שגרתיים, כמו: רומנים גרפיים, סיפורים אינטראקטיביים, וגם קולנוע הוליוודי. 

Is the reader actually an editor of the text? Can one predict literary enjoyment from eye movements? What is the difference between reading a novel and a graphic novel?

Literary theory is thousands of years old, but only lately researches began empirical investigations of these issues.   The course will examine how experiments struggle to explain literary phenomena with cognitive concepts. We shall examine the use of new methodologies (like eye tracking and brain imaging) and wonder do they give a privileged peek into the reader's mind.  The course will include short "class experiments", in which the participants will experience and replicate classical experiments.  On the second half of the course we will focus on latest developments in adjacent fields - digital humanities and manuscripts genetics - as well as less conventional "texts": graphic novels, interactive stories and even Hollywood cinema.         

0680-3272-01
 הפנטסטי בראי הקוגניציה
 The Fantastic: a Cognitive Perspective
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן306 ב'1800-1600 סמ'  א'

בקורס נדון במספר תופעות השייכות לתחום 'הפנטסטי' או 'המופלא': ישויות מוזרות המופיעות בסיפורים, היברידים (הכלאות בין ישויות שונות), מטמורפוזות, סייבורגים, ועוד. ננסה לבחון תופעות אלה באמצעות גישות קוגניטיביות שונות שהתפתחו בשלושת העשורים האחרונים. 

-          במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.

-          בסיום הקורס תתקיים בחינה.

-          חובת נוכחות בשיעורים

The course will examine various 'fantastic' phenomena (eg., metamorphoses, hybrids) in light of recent developments in the cognitive sciences.

0680-3273-01
 החיים כאסון: ייסורים וגאונות ביצירתו של שלמה אבן גבירול
 Misery and Ingenuity in the Writings of S. Ibn Gabirol
ד"ר שלו נילישיעור כיתות דן דוד202 ד'1400-1200 סמ'  ב'

יצירתו של שלמה אבן גבירול (ספרד, המאה ה-11), המשורר ה"מודרני" בין משוררי ימי הביניים היא מרתקת ורבת פנים. את חייו הקצרים, הרצופים בייסורי גוף ונפש, הקדיש לשירה ולחיפוש אחר החכמה. באמצעות יצירתו המגוונת בשירה ובפרוזה ננסה להבין את דמותו המתלבטת ורבת התהפוכות ונתחקה אחר השקפת עולמו הפילוסופית ומסעותיו הרוחניים בחיפוש החכמה. תשומת-לב מיוחדת תינתן לשיריו האישיים בהם התעלה מעל המוסכמות הספרותיות של תקופתו.

The work of Solomon Ibn Gabirol (Spain, 11th century), the most “modern” of medieval Hebrew poets is fascinating and multifaceted. He dedicated his short life, which was paved with misery and anguish, to poetry and in search of wisdom. Through his diverse works (poetry and prose), we will try to understand his contradictory personality and follow his philosophical viewpoint and his intellectual journeys. Special attention will be given to his personal poems in which he rose above the literary conventions of his time.

0680-3274-01
 האפשרות של לאה גולדברג
 Goldberg Variations
פרופ כהן אורישיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  א'

 השיעור מבקש לבחון את האפשרויות השונות של הקריאה בלאה גולדברג בכתביה, ובמה שנכתב על יצירתה. גולדברג היא אחת מהמשוררות האהובות ביותר בישראל, ועם זאת נהוג לחשוב עליה כאפשרות "משלימה" לזו של נתן אלתרמן, ולא כמי שהעמידה דרך ייחודית משלה. השיעור יבחן את האפשרויות שמעמידה לאה גולדברג בעיקר בשירה, אך גם בשאר התחומים בהם יצרה, מהביקורת ועד ספרות ילדים. לצד הקריאה בכתביה נקרא גם את האופן שבו נקראה ונתפשה בתרבות העברית –  מהגעתה לארץ באמצע שנות השלושים ועד היום, נבדוק את האופציה שהציעה אל מול אלתרמן ושלונסקי ואת השפעתה על התרבות הישראלית. באמצעות קריאה אינטנסיבית בכתביה נבקש להראות שלאה גולדברג הציעה אפשרות מרכזית לספרות העברית. אפשרות שהתקבלה,אך מעולם לא נקראה על שמה.

Lea Goldberg is well-loved, even revered as a unique poet whose example in literature is important though not highly influential. The class seeks to examine the various possibilities of reading Lea Goldberg mostly in her poetry but also in the many other forms of her writing, as well as reading the way she was read by the critics. From her arrival in Palestine in the mid-thirties and to this day, we will examine her variation in Hebrew poetry and the way she offers a highly influential model for Israeli culture that has been mostly adopted, but not attributed to her.

0680-3275-01
 בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות
 Between Hebrew and Arabic ? Literature, History, Culture, Language, Identity
ד"ר בהר אלמוגשיעור רוזנברג002 ב'1200-1000 סמ'  ב'

לאורך דורות ארוכים עמדה התנועה שבין העברית לערבית במרכז הספרות היהודית, וכן השפיעה על הספרות הערבית בכללותה, וגם על הספרות האיסלאמית. תנועה זו ביטאה מגמות ספרותיות ותפיסות זהותיות, ולעיתים גם השפעות תיאולוגיות: נקודת המוצא של הקורס תהיה מפעלו הספרותי של רס"ג במאה העשירית, והכנסת הסוגות הספרותיות הערביות אל העברית ואל היהדות, התחלת הכתיבה היהודית בערבית-ספרותית, ותרגום המקרא לערבית (התפסיר), וכן מפעלו הפואטי של דונש בן לברט והכנסת המשקל הערבי לשירה העברית. בתחילת הקורס נבחן יוצרים שונים בימי הביניים שנעו בין השפות והתרבויות, ביצירה ובתרגום, ובהמשך הקורס נדון במעברים אלו במאה ה-20, הן בספרות המזרחית, וביוצרים יהודים שהמשיכו ליצור בערבית במאה ה-20, והן בספרות הפלסטינית, וביוצרים פלסטינים כותבי עברית במחצית השניה של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21. 

 דרישות הקורס:

1.                  הגשת שני דפי תגובה (כל תגובה בין עמוד אחד לשניים) על חומר הקריאה לאורך הקורס (ההגשה בתחילת השיעור בדף מודפס, או לפני השיעור באי-מייל).

2.                  הגשת עבודת בית ארבעה שבועות לאחר סיום הקורס.

 מבנה הציון: שני דפי תגובה: 20% (כל דף 10%), עבודת בית: 80%.

The movement between Hebrew and Arabic is not new to the twentieth century, as it stood for many generations at the center of Jewish literature. Over centuries, movement between Hebrew and Arabic expressed literary tendencies, and perceptions of identity, and sometimes also theological influences: one starting point to examining these relations within Judaism is the extensive literary project of Rabbi Sa’adia Gaon in the tenth century, and the poetic enterprise of Dunash Ben Labrat. One earlier point of cotact is the Jews who lived in the Arab peninsula before Islam, and some of them, like the Jewish-Arab poet A-Samawal Ibn Adiya, were central poets of the Jahiliya age. The movement from Hebrew into Arabic and vice versa underwent great changes over the centuries, yet continuously remained central to all Jewish communities in the Arab world, through secular and religious works in Judeo-Arabic and translations between languages: from the philosophical works of Rabbi Judah Halevi and Maimonides, through translators as Rabbi Judah Alharizi and the Ibn Tibbon family, to the last centuries. In the twentieth century, with the rise of the Jewish and the Arab national movements, both cultures saw a steady rise of the wish to “purify” the national culture and language in order to reflect a homogenous nation, be it Arab or Jewish. Some of the writers continued to write in literary Arabic in Israel; some gradually moved from Arabic to Hebrew;  and some stopped writing or publishing altogether. Thus many writers from the Jewish communities of the Arab world – first generation immigrants, and even more later generations – developed an ambivalent outlook towards their Arab-Jewish cultural heritage, beginning with the colonial encounter and intensifying while in Israel. In this course we seek to map out the relationship between Hebrew and Arabic in the writing of authors from the Jewish communities in the Arab world up to the twentieth century, who wrote either in Hebrew (rabbinical or Israeli) or in Arabic (Judeo-Arabic or literary Arabic), and to examine it also in relation to Palestinian writers writing in Hebrew in the 20th century and the beginning of the 21st century.
0680-3276-01
 גרמניה/1900: ספרות והגות גרמנית במפנה-המאות
 Germany/1900: Literature and Thought At the End of the Century
פרופ שחר גלילישיעור רוזנברג105 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג105 ד'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור מביא לדיון פיגורות יסוד מן הספרות וההגות הגרמנית סביב שנת 1900 ודן בסוגיות המודרניזם: תודעת המשבר, מחדלי השפה, הפרגמנט, השיטוט, המיתוס והאל-החדש. במסגרת זו נשוב לקרוא בפרידריך ניטשה, ריכרד ואגנר, תומס מאן, שטפן גאורגה, הוגו פון הופמנשטל, רילקה, אלזה לסקר–שילר, גאורג טרקל, ברטולט ברכט, פרנץ קפקא וולטר בנימין.

The lectures deal with key-figures of German poetry and thought around 1900 and discuss the question of Modernism: the thought-in-crisis, the collapse of language, the values of the fragments and strolling, the return of the myth and the appearance of a new Goddess. In this framework we return to read Nietzsche, Wagner, Thomas Mann, Stefan George, Hugo von Hofmenstahl, Rilke, Lasker-Schueller, Trakel, Brecht, Kafka and Benjamin.
0680-3277-01
 תיאוריה והבלש
 The Detective in Theory
מר משעני דרור אהרןשיעור גילמן305 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן305 ה'1800-1600 סמ'  א'

התפתחות הסיפור הבלשי מאז אדגר אלן פו ועד ימינו, ומבטים תיאורטיים שונים על הצורה הספרותית הפופולרית ביותר במאה ה-20 ובמאה ה-21.

In this course we'll review the history of detective fiction, from its emergence in the 19th century until the beginning of the 21st century, and read it from various theoretical perspectives, including Marxist, psychoanalytic, post-colonial and global approaches.
0680-3278-01
 האם א"ב יהושע הוא סופר מזרחי ולמה זה משנה בכלל
 Is A.b Yehoshua a "mizrahi" Writer and Why Does it Mattter
מר משעני דרור אהרןשיעור גילמן277 ה'1400-1200 סמ'  ב'

האם א"ב יהושע הוא סופר מזרחי? ואם כן, כיצד באה לידי ביטוי "המזרחיות" שלו בטקסט הספרותי? הקורס יציע קריאה קרובה בטקסטים מוקדמים ומאוחרים של יהושע ודיון בפרספקטיבות תיאורטיות שונות לבחינת השאלה.

In this course we'll follow, chronologically, the work of leading Israeli writer A. B. Yehoshua, focusing on an attempt to describe and understand it as a symptom, in the literary field, of the tensions between East and West, Mizrahim and Ashkenazim, In Israeli culture and politics.

0680-3279-01
 תרגומיות בין-תרבותית: "זיכרון רב-כיווני" של קונפליקטים
 Inter-Cultural Translation: "multi-Directional Memory" of Conflicts
ד"ר מיכאלי מאיהשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  ב'

כיצד תיאור מפגש בין זיכרונות טראומטיים מאירועים קולקטיביים שונים יכול לסייע לעיבוד עמוק יותר של כל אחד מהם ולקבלת אחריות כלפי העבר וההווה? הפילוסופית חנה ארנדט והמשורר והסופר אֶמֶה סזאר כתבו כבר בראשית שנות החמישים על הקשר שבין הקולוניאליזם האירופאי ובין מלחמת העולם השנייה והשואה. חזרתה של האלימות האירופית אל היבשת וביטויה ברצח העם שחוללו הנאצים כונתה על ידי ארנדט "אפקט הבומרנג". ואולם, רק לאחרונה החלו מקצת מחוקרי השואה להפגיש בין שני אירועי הקיצון במרחב משותף, מבלי לשאוף לייצור היררכיה ביניהם, על מנת להבחין ביחסים המַבנים-הדדית ובהשפעה האחד על השני בייצוגים תרבותיים ובתפישת אחריות. הקורס ייסוב סביב יצירות ספרות וקולנוע המפגישות בין טראומות היסטוריות ממקומות או מתקופות שונות מבלי לייצר ביניהן תחרות והמאפשרות משום כך מרחב משותף לעיבודן, "זיכרון רב כיווני" במילותיו של מייקל רות'ברג. נעסוק, בין היתר, בהנפילה של אלבר קאמי, בהירושימה אהובתי, סרטו של אלן רנה, בדורה ברודר של פטריק מודיאנו, ובאורליה שטיינר (שלושה טקסטים ושני סרטים הנושאים את אותו השם) של מרגריט דיראס. הקורס יישען הן על השיח על העדות על השואה והדילמות האתיות שהוא מעלה, בין היתר דרך כתביהם של שאול פרידלנדר, דורי לאוב ושושנה פלמן, ז'ורז' דידי-הוברמן, אנט ויויורקה, דומיניק לה קפרה וג'ורג'יו אגמבן; והן על השיח העוסק בפוסט קולוניאליזם, בין היתר באמצעות כתביהם של הומי באבא, פרנץ פאנון וגיאטרי צ'קרוורטי ספיבק, אך בעיקר על החיבורים ביניהם, דרך כתביהם של חנה ארנדט, אמה סזאר, מייקל רות'ברג ואריק ג'נינגס. נבקש לברר: כיצד ניתן להשמיע ביצירות ספרות וקולנוע דמויות "אחרות" מבלי לנכס את קולן? כיצד ניתן לאפשר מקום לכמה סוגים של "אֲחֵרוּת" באותה יצירה? ואיך מתאפשרים ייצוגים אלטרנטיביים של אֲחֵרוּת, שיש בהם הכרה בעמדה הפריבילגית של היוצר/ת וקבלת אחריות? נראה כיצד הוויתור על התחרות בין הטראומות ועל הבלעדיות של הסבל, ה"תרגום" של כאבים אישיים וקולקטיביים מתרבות אחת לאחרת, יכולים לאפשר כיווני מחשבה חדשים על זיכרון ועל עדות, שבתורם עשויים להוליד אתיקה של אחריות.

נוכחות חובה.

How can a description of an encounter between traumatic memories of different collective events assist in reaching a more profound processing (“working through”) of each of them, and an assumption of responsibility for the past as well as for the present? In the early 1950’s, philosopher Hannah Arendt and poet and author Aimé Césaire already wrote about the connections between the European colonialism and World War II. The return of European violence into the continent and its expression in the Nazi genocide was called by Arendt the “boomerang effect.” However, only recently have a few of the Holocaust scholars begun to bring together these two extreme events to the same space without attempting to create hierarchies, in order to reveal their mutual constructive relationships as well as the mutual influence in cultural representations and in the conceptualization of responsibility. The course will focus on literary and cinematic works that bring together historical traumas from different places or periods without creating competition between them, and which enable therefore a common space for their processing, “multidirectional memory,” to use Michael Rothberg’s words. We will explore various texts, including The Fall of Camus, Hiroshima mon Amour, the film of Alain Resnais, Dora Bruder of Patrick Modiano, and Aurélia Steiner (three texts and two films carrying the same name) by Marguerite Duras. The course will draw both on the discourse of Holocaust testimony and its ethical dilemmas, through the writings of Saul Friedlander, Dori Laub and Shoshana Felman, Georges Didi-Huberman, Annette Wieviorka, Dominick LaCapra, and Giorgio Agamben, among others; and on the discourse of Post-Colonialism, through Homi Bhabha, Frantz Fanon, and Gayatri Chakravorty Spivak among others. The course will primarily draw on the links between the two discourses through the writings of Hannah Arendt, Aimé Cesaire, Michael Rothberg, and Eric Jennings. We will try to find out: How can one present culture’s “others” without appropriating their voices? How can one provide a space for different kinds of “otherness” in the same work?  How can one create alternative representations of otherness which include acknowledgment of the author’s privileged position and an acceptance of responsibility? We will explore how giving up the “competition” between the traumas and the exclusivity of suffering, as well as the “translation” of personal and collective pains from one culture to another, might enable new ways of thinking about  memory and testimony, which in turn can create an ethics of responsibility.

0680-3280-01
 דמויות נשים בסיפורת אמל"ט
 Female Characters in Latin American Prose Fiction
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן307 א'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק באופני עיצוב דמויות הנשים בסיפורת אמריקה הלטינית. המטרה היא להציג הן את השוני הקיים בעיצוב דמויות נשים וגברים בסיפור הקצר, והן את השוני (במידה והוא קיים) בדרכי העיצוב של סופרות וסופרים את גיבורותיהם/ן. נעסוק בדוגמאות מהסיפורים הקצרים של גבריאל גרסיה מארקס וחוליו קורטאסאר מצד אחד, ומאלה של כריסטינה פרי-רוסי וליליאנה הקר מצד שני. בצד הניסיון לאפיין את דרכי ההתמודדות עם גיבורות של כל אחד ואחת מהכותבות והכותבים, ננסה לשאול האם היות סופר או סופרת משפיע באופן מכריע על עיצוב הדמויות.

דרישות הקורס: קריאת סיפורים ורומנים במהלך הסמסטר.