שנה"ל תשע"ו

0680-1000-01
 מבוא לסיפורת
 Introduction to Narratology
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן282 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בנרטולוגיה (narratology), הלא היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.  לפיכך, לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק בקריאה וביצירה של "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות.    בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים.

 

 

 

נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומהו מבט סיפורי לסוגיהם? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.

 

 

 

להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

 

 

 

 

 

 

The subject of the course is narratology, namely the logic and poetics of the art of stories, being a representation of a course of action performed by agents over time and place. Thus, the study of narratology is significant for who wish to read and write stories, whether as forms of literature, as scripts for film and drama, as journalistic reporting, as documentation, as historiography, biography and autobiography etc. The study of narratology provides all these with an option for "strong", rich and deep reading\writing\interpreting.

 

The course will offer a discussion of several prominent features of narratology, while engaging in the reading of a selection of stories both traditionally and critically. Some of these features are: what is drama and what makes for a dramatic event? What are the genres of prose fiction? What is a plot and how is it constructed? How do stories begin and end? How is the fictional agent constructed and what are its roles? In what sense does the agent have a character? How does a story engage in stereotyping vs. individualizing? What makes a hero and an anti-hero? Who are the author and the narrator? Do all stories have a perspective? Etc
 
0680-1001-01
 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
 Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Intr
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  ב'

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

 

This comprehensive course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; lyrical realism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism
 
0680-1005-01
 יסודות השיר
 Elements of Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  ב'
קורס מבוא בשירה, המקנה כלים ראשוניים לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה הם מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם?
ELEMENTS OF POETRY
An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

 
0680-1006-01
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
מר ירמיה אורןתרגיל גילמן497 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות לסמסטר
The syllabus of this course will be given in the first week
 
0680-1006-02
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
מר ביסטרי יפעלתרגיל כיתות דן דוד211 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1006-03
 תרגיל ביסודות השיר
 Elements of Poetry / Exercise
גב' שגיא-הובר שיתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1111-01
 הדרכה אישית במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר עמוסי שגבהדרכה איגילמן497 ג'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1111-02
 הדרכה אישית במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר חמאם רועי רחמיםהדרכה איכיתות דן דוד210 ג'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1111-03
 הדרכה אישית במבוא לסיפורת
 Tutorial
גב' פלוסר יעלהדרכה איכיתות דן דוד211 ג'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1111-05
 הדרכה אישית במבוא לסיפורת
 Tutorial
מר ירמיה אורןהדרכה איכיתות דן דוד212 ג'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1112-01
 מבוא לתורת הספרות
 Introduction to the Theory of Literature
פרופ גלוזמן מיכאלשיעור גילמן282 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1113-01
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר חמאם רועי רחמיםתרגיל כיתות דן דוד102 ה'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר

The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1113-02
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
מר עמוסי שגבתרגיל גילמן361 ה'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1113-03
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
גב' פרידן אריאלתרגיל כיתות דן דוד101 ה'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1113-04
 תרגיל במבוא לתורת הספרות
 Exercise in Introduction to the Theory of Literature
גב' אדלסבורג חןתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
 
0680-1116-01
 יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים
 Medieval Hebrew Poetry Masterpieces
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן220 ג'1600-1400 סמ'  ב'
קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי משוררים עבריים בימי הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה התרבותית ואת יצירות המופת של המשוררים שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, עמנואל הרומי, ר' ישראל נג'ארה ואחרים. נקרא שירי קודש ושירי חול; מקאמות ושירה לירית; שירי מוות ושירי פיקניק, ועוד. בתוך העיון בשירים נכיר את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא מספקת לאופן בו אנחנו תופסים את העולם, את המעשה האמנותי ואת הדיאלוג עם האל ועם הזולת.
Medieval Hebrew Masterpieces
The course focuses on masterpieces of Hebrew Literature from the middle ages. We will get to know the cultural surroundings and poetical achievements of poets such as Ibn-Gabirol, Yehudah Halevi, Immanu'el Haromi, and many others. While reading these pieces of poetry and prose we will also get to know the main features of medieval poetics, and the challenge it provides for our understanding of reality, the artistic act, and the human dialogue with God and other humans.
 
0680-1203-01
 מבוא לאגדה ולספרות העממית
 Folk Literature: an Introduction
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן279 ה'1400-1200 סמ'  ב'
לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.  
Introduction to Jewish Folk Literature.
The course will be divided into two sections: the theoretical and the historical. In the first one will be presented the basic definitions of folklore and folk-literature and their context within the humanities and social sciences. The major genres (myth, legend, fairytale, fable, novella, proverb, riddle and joke) will be presented, as well as the basic research tools and approaches.
In the second part of the course will be presented the development and characteristics of Jewish folk literature, from the Hebrew Bible, to the modern, Israeli folktales
 
0680-1302-01
 בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
 Basic Issues in Theory of Literature: Cognitive Perspective
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן307 ג'1600-1200 סמ'  א'
מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.
 
הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:
 
- גישות קוגניטיביות ללשון השירה
 
- גישות קוגניטיביות לסיפור הקצר  
 
The main goal of the course is to discuss several fundamental issues in literary theory by relating them to theories in the cognitive sciences. In particular, the course will address the following two fundamental issues:
1. The way poetic language conform and interfere with regular cognitive processes
2. Text processing and the short narrative text.
 
0680-1310-01
 תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה
 Theatre: Between History and Poetics
פרופ לבוא יעלשיעור גילמן450 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתהוותה של מפת תיאטרון וגיבוש קנון של תיאטרון בהקשר חברתי ותרבותי. נדון בגורמי ההשפעה והתהליכים המעורבים הן ביצירת מפת תיאטרון הן בהתגבשותו של קנון. מקרה המבחן בו יתמקד הקורס הוא התיאטרון הבריטי לאחר מלחמת העולם השנייה: החידושים שהציעו מגמות תיאטרוניות שונות (כמו, דרמה חברתית וגישות עדכניות של שייקספיר) שבאו לידי ביטוי במדיניות הלהקות שהוקמו ופעלו בלונדון בשנות החמישים והשישים וביצירותיהם של מחזאים מרכזיים. נבחן מספר מחזות של מחזאים מרכזיים בהקשר של השינויים שחלו בבריטניה בשנות החמישים והשישים בזירה התרבותית בכלל ובשדה התיאטרון בפרט. 
The course deals with the forming of a theatrical map and canon within a social and cultural context. We will discuss the contributive factors and processes involved in the emergence of both theatrical map and canon. The course will focus on the test case of post-war British theatre. We will discuss innovative theatrical directions manifested in the policies of theatre companies founded and working in the 1950s and 1960s, and examine a number of plays by major dramatists in the context of the changes taking place at the time in the cultural/theatrical arena in Britain
 
0680-2083-01
 הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים
 Latin-American Fiction in the 20th Century
ד"ר בלאושטיין דניאל פרנשיעור גילמן279 א'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעניק מבט כולל על הסיפורת הלטינו-אמריקנית מפרספקטיבה היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה העשרים. במהלך הקורס יידונו יוצרים בולטים כגון הוֹרָסְיוֹ קירוֹגה, אלֶחוֹ קרפנטיר, ח.ל. בוֹרחס, חוּליוֹ קורטסאר ומנואל פואיג. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות אסתטיות עצמאיות וכאבני דרך בהתפתחות הספרותית של היבשת הלטינו-אמריקנית.
The course focuses on 20th century Latin-American fiction and analyzes it from a historical perspective. Significant works by authors such as Horacio Quiroga, Alejo Carpentier, Jorge L. Borges, Julio Cortázar and Manuel Puig will be discussed throughout the course. Special emphasis will be put on these works as both independent aesthetic units and milestones in the evolution of Latin-American narrative.
 
0680-2100-01
 בעלי חיים בספרות
 Animals in Literature
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן282 א'1400-1200 סמ'  א'
הספרות היא עניין אנושי מובהק: דבר שיוצרים בני אדם עבור בני אדם אחרים, ורוב עניינה הוא מעשיהם של בני אדם בעולם. אבל העולם כולל גם יצורים חיים שאינם בני אדם – בעלי החיים. נקרא במגוון יצירות שירה וסיפורת העוסקות בבעלי החיים כדמות. נקרא בשירי הייקו יפניים ואמריקאיים על חרקים, דגים ויונקים; בשירים של אבות ישורון על יונת בר אחת; בסיפורי זיכרון של מנדלי, פיירברג וברדיצ'בסקי על צאן ובקר, ועוד.
בסופו של דבר גם נגיע לקריאה ביצירות שבהן החיה אינה רק דמות המתוארת מנקודת מבט אנושית, אלא הקול המדבר עצמו, שנכנס אל הספרות. כאן נתמקד בשני כלבים-מדברים, אחד של עגנון והשני של א"ב יהושע.

Literature is a humanistic activity par-exellence: an artifact made by humans for humans and, mostly, about humans. This course will focus on animal in literature: bugs in haiku poetry, piegon in the poetry of Avot Yeshurun, Cows in Mendele and Berdichevky, etc. Eventually we will read two texts in which the animal becomes the narrator and not just a character: we will meet two talking dogs, by A.B. Yehoshua and by S.Y. Agnon.
 
0680-2101-01
 ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות
 Genres, Conventions and Cliehes
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן279 ה'1200-1000 סמ'  ב'
קורס זה עוסק בקונבנציות, ארכיטיפים, סטריאוטיפים וקלישאות בז'אנרים ספרותיים ולא ספרותיים. במהלך הקורס נבחן מוסכמות ו"אוטומטיזמים" לשוניים, ויזואליים ונרטיביים – מהקלישאה הספרותית ועד המם (meme) האינטרנטי – ונציג כלים ממחקר הספרות וחקר השיח לניתוח ביקורתי שלהם. יוצגו מבחר גישות תיאורטיות: גישות ביקורתיות-אידיאולוגיות שמוקיעות את ההתקבעות של השיח בתבניות קונבנציונליות כתהליך מנַוֵון ואף מסוכן מבחינה פוליטית, לצד גישות קונסטרוקטיביות שמצביעות על הצדדים החיוביים והחיוניים של המוסכמה, על האפקטים האסתטיים שהיא מאפשרת ליצור, ועל היותה מצע הכרחי לחידוש. תוך כך, נבחן את התפקיד המכריע שמשחק הדיון במושגים "אותנטיות", "מקוריות", "חזרתיות" ו"חיקוי" במחשבה על אודות השפה והספרות במאה ה-20 ואל תוך המאה ה-21.
 

This course deals with literary conventions, archetypes, stereotypes and clichés in literary and non-literary genres. During the course we will examine linguistic, visual and narrative conventions and “automatisms”– from literary clichés to internet memes – and present theoretical tools enabling a critical examination of them. We will present a variety of theoretical approaches: some denounce the fixation of discourse in conventional patterns as a degenerating, politically dangerous process, while others highlight the positive aspects of conventionality, enabling various aesthetic affects, and functioning as an essential ground for innovation. Thus, we will examine the crucial role of the concepts “authenticity”, “originality”, “repetition” and “imitation” in 20th and 21st century thinking about language and literature.

 
0680-2102-01
 איש חידה: משה בספרות העברית לדורותיה
 The Figure of Moses in Hebrew Literature
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן361 א'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בייצוג הספרותי והאמנותי של משה. השיעורים יתקדמו על פי סדר כרונולוגי, מקריאה בפרקי המקרא ועד ייצוגים מודרניים ופוסט מודרניים של משה בספרות העברית. באמצעות קריאת היצירות הללו נתחקה אחר שאלות היסוד שדמותו של משה מעלה בהקשרים היסטוריים שונים, ונבחן את התפקיד הערכי והאידיאולוגי שיוצרים שונים הועידו לדמותו במיתולוגיה העברית. הקריאה תכלול מדרשי חז"ל, פיוטים, רומן מאת שולמית הראבן, מסתו של פרויד על משה, ועוד.

The course will revolve round literary representations of Moses, ranging from the biblical depiction itself to modern and post-modern representations of his figure. The texts to be read will include Midrash, liturgical poetry (Piyyut), Freud's essay about Moses, and modern Israeli literature.
 
0680-2103-01
 יצירות מופת בשירה העברית החדשה
 Introduction to 20th Century Hebrew Poetry
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  ב'
קורס מבוא מקיף זה יציע סקירה היסטורית של תולדות השירה העברית החדשה, מאז תקופת ההשכלה ועד לשנות התשעים של המאה העשרים. במהלכו נערוך היכרות עם פואטיקות מרכזיות בשירה העברית ועם נקודות מפנה בתולדותיה, ונתוודע ליוצרים קאנוניים – יל"ג, ביאליק, רחל, רביקוביץ - ודחויים – חיים לנסקי, אסתר ראב,  נח שטרן - מתוך כוונה לשרטט את הקונפליקטים המכוננים שמתוכם נכתבה ונקראה השירה העברית.
 
This course will offer a thorough historical survey of Modern Hebrew poetry. It will introduce dominant poetics and major turning points in the history of Hebrew poetry starting with the era of enlightenment and until the 1990s. It will aim to acquaint the students with prominent canonical poets, such as Y.L Gordon, C.N. Bialik, Rachel and Dalia Ravikobich as well as with excluded poets such as Chaim Lansky, Ester Raab and Noach Stern.
 
0680-2104-01
 סיפורים על כתיבה: מעגנון עד קסטל בלום
 Stories About Writing: From Agnon to Castel-Bloom
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן307 ב'1200-1000 סמ'  ב'
 
השיעור יעסוק בסיפורים ישראלים הבוחנים את שאלת הכתיבה הספרותית, בהקשרים לאומיים ואישיים, בפרספקטיבות מודרניסטיות ופוסט מודרניסטיות. נפתח בשני סיפורים של ש"י עגנון שנכתבו לאחר הקמת המדינה, "עידו ועינם" ו"עד עולם", ומשם נעבור לסיפורים של א"ב יהושע ועמליה כהנא-כרמון בשנות השישים וליצירות דוד גרוסמן, אורלי קסטל בלום, אתגר קרת ואחרים בעשורים שלאחר מכן.

The course will focus on Israeli meta-poetic stories that represent personal and national themes in connection with literary writing. We shall start by discussing two stories by S.Y. Agnon, “Ido and Enam” and “Forevermore”; then we shall discuss stories by A.B. Yehoshua and Amalia Kahana-Carmon, written in the 60s. Finally, we shall proceed to post-modernist prose written by David Grossman, Orly Castel-Bloom Etgar Keret and others.
 
0680-2105-01
 שירת שנות השישים
 Hebrew Poetry of the 1960
ד"ר מיטל אוריתשיעור גילמן280 ד'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק במשוררי שנות ה-60, בעיקר במאיר ויזלטיר, יונה וולך ויאיר הורביץ. נכיר את  הפרסונות הספרותיות שהעמידו וננסה להבין את הזיקות ביניהן לדמויות הדוברים ביצירתם; נעסוק בהתקבלות שירתם משנות השישים עד עתה; נעסוק במושג ה"דור" הספרותי, הן על רקע דורות ספרותיים קודמים והן ביחס להתפתחויות היסטוריות פואטיות ותיאורטיות עתידיות. הרקע התיאורטי לקורס הוא פסיכואנליטי, מפרויד עד לאקאן. 
The 1960s in Israeli poetry

This course will focus on Israeli poets of the 1960s, notably Meir Wieseltier, Yona Wallach and Yair Hurvitz. We shall be introduced to their literary personas and try to figure out their affinities to the speaker in their oeuvre; We shall examine how their poetry has been received since the 1960s; And we shall engage the concept of literary "generation", in regard to both past generations and future historical, theoretical and poetic progressions. The theoretical background for this course is psychoanalysis, from Freud to Lacan.

 
0680-2106-01
 אוונגרד בעברית
 Avant-Garde in Hebrew
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן362 א'1400-1200 סמ'  א'
 
בקורס זה נדון במופעיה של יצירה אוונגרדית בספרות העברית במהלך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 תוך בדיקה ביקורתית מתמדת של המושג אוונגרד. אוונגרד – חיל חלוץ שצועד "לפני המשמר" (Avant-Garde) – ובהשאלה, תנועה פורצת דרך שמקדימה את זמנה, הוא מושג שנוי במחלוקת, בעל שלושה מובנים לפחות. במובן אחד, זהו מושג היסטורי המתאר זרם תרבותי שפרח בעיקר באירופה בראשית המאה ה-20. במובן אחר, זוהי עמדה חברתית ופוליטית המוגדרת אד הוק ביחס למרכז ולקנון התרבותי. במובן שלישי, זהו סגנון – אסתטיקה ורטוריקה טיפוסיות המזוהות כאוונגרד.
בקורס נאתר זירות של אוונגרד בעברית בשלושת המובנים האלה, לעיתים שלובים יחד. נדון בהשפעת תנועות האוונגרד האירופיות ההיסטוריות על תנועות ספרות עבריות בתקופות שונות – מחבורת "יחדיו" בשנות ה-20 וה-30, ועד כתב-העת "הו!" בימינו. נדון במופעים של עמדת אוונגרד ושל רטוריקת אוונגרד באתרים בלתי שגרתיים: כתבי-עת עבריים זמניים, פרסומים מחתרתיים ומניפסטים. לבסוף, נמפה את שדה הספרות העברית בראשית המאה ה-21, ונבחן זרמים ניסיוניים עכשוויים המציגים את עצמם כאוונגרד, כמו כתיבה דיגיטלית וכתיבה שיתופית.
In this course we will discuss avant-gardist creation in Hebrew literature during the 20th and 21st centuries while constantly critically examining the concept of avant-garde. Avant-garde – a pioneering movement – is a controversial concept, having at least three meanings. In one sense, it is a historical concept describing a cultural wave that flourished mainly in Europe during the early 20th century. In another sense, it is a social and political position, defined ad hoc in relation to the cultural mainstream. In a third sense, it is a style – typical aesthetic and rhetoric identified as avant-garde
 
0680-2107-01
 שירי פרישות ופרקי הגות בספרות העברית בימי הביניים
 Ascetic Poetry and Meditative Section in Medieval Hebrew Lit
ד"ר שלו נילישיעור גילמן362 ד'1400-1200 סמ'  ב'
עיקרה של שירת ההגות בימי הביניים הוא במשמעות קיומו של האדם ובמסעו אל תכליתו הסופית ביום הדין. שירי המוסר וההגות העבריים מוסבים על כל אדם ועל כל זמן, ומדגישים את הגורל האחד המשותף הצפוי לכל חי. בקורס נדון בתכנים, ברעיונות, במבנה ובלשון המיוחדים לשירה זו כמו-גם לחטיבות החכמה בסוגים שונים של שירת החול בספרד. נתחקה אחר רעיונות משירת הפרישות הערבית הבאים לידי ביטוי בשירים אלו, וכמו כן נעקוב אחר רעיונות המנוגדים למסורת היהודית המשתקפים בהם.
What is Man: Ascetic poetry and meditative sections in Medieval Hebrew literature
The main theme of meditative secular poetry in the Middle Ages, is on the meaning of man’s existence and preparation for Judgment Day. Arabic ascetic poetry is reflected in moral and meditative Hebrew poems, which revolve around all men at all times, and emphasize the single common expected destiny of every living thing. In this course we will study the contents, ideas, structures and the special phrasing of meditative poems and certain wisdom sections in other poetic genres of secular poetry in Spain. We will also pursue some special ideas that are sometimes articulated in this poetry, yet are in contradiction with the Jewish tradition.
 
0680-2108-01
 מבוא לספרות הרוסית המודרנית
 Introduction to Modern Russian Literature
ד"ר צירקין סדן רפאלשיעור גילמן306 א'1800-1600 סמ'  א'
מהלך הקורס נדון בציוני דרך בספרות הרוסית במאה ה-19 ובמאה ה-20. הקורס בנוי משלושה חלקים. החלק הראשון יעסוק בשנים המעצבות של הספרות הרוסית, על רקע היחשפותה של רוסיה לתרבות האירופית בעקבות מלחמות נפוליאון. בחלק זה של הקורס נבחן את היסודות הפואטיים והתמטיים ביצירותיהם של אלכסנדר פושקין, מיכאיל לרמונטוב נקולאי גוגול בזיקתם למגמות הספרותיות במערב אירופה. בחלק השני של הקורס נדון ברקע היסטורי-פילוסופי ובגוונים הפואטיים של הריאליזם הרוסי. במוקד הדיון יעמדו יצירותיהם של איוון טורגנייב, לב טולסטוי, פיודור דוסטויבסקי ואנטון צ'כוב. בשליש האחרון של הקורס נתמקד בהתפתחויות שחלו בספרות הרוסית על רקע  מהפכת אוקטובר, ובפרט עליית המודרניזם והאוונגרד – אלכסנדר בלוק, ולדימיר מאיקובסקי, אנדריי פלטונוב ואיסאק באבל. נחתום את הקורס בדיון בפתרונות האסתטיים והרעיוניים של  ולדימיר נבוקוב ומיכאיל בוּלגָקוב  לאתגר הטוטליטריות.
 
Introduction to Russian Literature
During the course we will discuss the landmarks of Russian literature in the 19th and 20th century. The course consists of three parts: the first part will deal with the formative years of Modern Russian literature, in light of Russia's exposure to European culture after the Napoleonic Wars. This part of the course will examine the works of Aleksandr Pushkin, Mikhail Lermontov and Nikolay Gogol in the context of literary trends in Western Europe. The second part of the course will be dedicated to the aesthetics and politics of Russian realism as it represented in the works of Ivan Turgenev, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, and Anton Chekhov. Third part of course will focus on developments that have taken place in Russian literature on the eve and after October revolution, and in particular rise of Modernist and Avant Guard literature: Aleksandr Block, Vladimir Mayakovsky, Andrey Platonov and Isaac Babel. We will conclude the course with discussion of literary responses to the challenges of totalitarianism with emphasis on Vladimir Nabokov's and Mikhail Bulgakov's works.
 
0680-2109-01
 עולמו הספרותי והפילוסופי של דוסטויבסקי
 Dostoevsky: Poetics and Philosohical Worlds
ד"ר צירקין סדן רפאלשיעור גילמן317 א'1800-1600 סמ'  ב'
פיודור דוסטויבסקי הנו מגדולי היוצרים של הספרות המודרנית שחולל מהפכה בתולדות הרומן האירופאי והפך אותו לשדה של חקירות פסיכולוגיות ופילוסופיות. מבחינה תמטית יצירותו של דוסטויבסקי עוסקות ב"שאלות הארורות" שהעסיקו את הספרות הרוסית והאירופאית על רקע תהליכי החילון והמודרניזציה המואצים: אובדן האמונה, משמעות החיים והצדק החברתי. התמודדות עם הסוגיות האלה הביאה את דוסטויבסקי לפיתוח טכניקה ספרותית ייחודית שבנויה על עקרונות האינטרטקסטואליות, פרודיה ועירוב הז'אנרים המתועלים לחיפוש אחר האמת והקיום האותנטי. במסגרת השיעור נעסוק בציוני דרך מרכזיים ביצירתו של דוסטויבסקי בהקשר של הספרות וההגות האירופאית: "לילות לבנים", "אנשים עלובים", "רשימות מהמחתרת", "אידיוט" ו"אחים קרמזוב". 

The Cruel Talent: Poetic and Philosophical Worlds of Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoyevsky is one of the greatest writers of modern literature whose poetics turned European novel into a medium of psychological and philosophical investigations. Thematically, works of Dostoevsky deal with the "Damn Questions" related to the loss of faith, meaning of life and social justice,
that occupied Russian and European literature in light of secularization and modernization. Dealing with these issues Dostoevsky developed unique literary technique based on the principles of intertextuality, parody and mixing of genres which was utilized for the search of existential truth and authenticity. During the course we will deal with major landmarks of Dostoevsky's work in the context of European literature and thought: "White Nights", "Poor People", "Notes from the Underground", "Idiot" and "the Brothers Karamazov".


 
0680-3013-01
 הטוב הרע והמכוער: אתיקה ואסתטיקה בספרות ההשכלה
 The Good the Bad & the Ugly: Ethics and Aesthetics in Haskal
ד"ר צבן יחילשיעור ב'1200-1000 סמ'  א'
האם החלפת תחתונים היא פעילות מוסרית? האם עקיצת פשפש מעידה על חולשת הדעת? האם אפשר להיות גם יפה וגם יהודי? לדימוי מעורר הרתיעה של היהודי הגלותי אחראית בין השאר ספרות ההשכלה, שהציגה את היהדות המודרנית כאוסף של טקסים חברתיים הקושרים בין האתי לאסתטי. רחיצת הגוף, אכילה במידה והחוש האופנתי הוצגו כפרקטיקות המקנות ליהודים החדשים צביון מוסרי ותרבותי. לעומת זאת, זרותם של כללי האסתטיקה וההיגיינה הבורגניים לחברה המסורתית – הכותונת המטונפת בבוץ ובכתמי ביצה, קרעי הלבוש שבעדם מבצבצות חטוטרות ושומות, והנהייה אחר לביבות ולא אחר פרחי האביב – מעידה על השחתת מידות.
הקורס יבחן באמצעות יצירותיהם של סופרים משכיליים כגון יוסף פרל, יצחק ארטר, יהודה לייב גורדון וש"י אברמוביץ, ולאורם של טקסטים פילוסופיים מאת אפלטון, קאנט, קירקגור והיידיגר, את מקומם ואת תפקידם של היפה והכעור בראשית הספרות העברית החדשה, ויעמוד על משמעויותיהם החברתיות והפוליטיות.
The complexity in which beauty is treated in Hebrew literature enables the viewing of ideological, social and economic questions from an aesthetic perspective. The course will review the relationship between beauty, sexuality, morality and nationality through works by Mendele Mocher Sforim (S.Y Abramovich), Joseph Perl and Yehuda Leib Gordon.
 
0680-3021-01
 דוד גרוסמן: מונוגרפיה
 David Grossman: A Monograph
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן307 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בקריאה לעומק של יצירותיו של גרוסמן, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

The course will consist of reading and interpreting David Grossman's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: his preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.
 
0680-3026-01
 טוני מוריסון: מונוגרפיה
 Toni Morrison: A Monograph
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יעסוק בקריאה לעומק של יצירותיה של טוני מוריסון, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהן. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לניסיון לתאר את טביעת האצבע הייחודית של היוצרת, העדפותיה במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.
The course will consist of reading and interpreting Morrison's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-print: her preferences in the various levels of the texts, and the possible connections between these different preferences.
 
0680-3113-01
 טרגדיה ופילוסופיה
 Tragedy and Philosophy
ד"ר קדם נירשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  א'
 
בקורס זה נבחן את גלגוליו של אחד הז'אנרים הספרותיים העתיקים ביותר בתרבות המערבית מיוון העתיקה ורומי, דרך הרנסנס והמודרנה. נבדוק כיצד נוצר הטרגי כמושג לתיאור אירועים, חוויות ותחושות קולקטיביים ופרטיים כאחד; מהן הבעיות האתיות והפוליטיות שמושג זה כורך בהיבטים האסתטיים של הז'אנר; וכיצד ניתן להבין את הקשר בין הספרות והחיים דרך היחס שבין הטרגי כבעיה פילוסופית והטרגדיה כז'אנר. הקורס מחולק לארבעה צירי דיון: הפוליטיקה של הטרגדיה היוונית; מות הטרגדיה והולדת המודרניות; הסובייקט הטרגי (1): כינון האני; הסובייקט הטרגי (2): מגדר ומיניות. לצד הכרות מעמיקה עם יצירות נבחרות ותיאוריות על אודות הטרגדיה,  נדון בטקסטים תיאורטיים מאת מחברים כגון אפלטון ואריסטו, הגל, ניטשה, באטלר, בנימין ואגמבן.
This course will explore the transformations of one amongst the ancient literary genres in Western culture. We’ll discuss problems such as: how does the concept of the tragic apply to both collective and individual events, experiences and feelings? What ethical and political questions are bound with the aesthetics of the genre? What interaction between literature and life does the relation between the philosophical problem of the Tragic and the literary genre of Tragedy engender? The course is divided into four themes: The Politics of Greek Tragedy; The Death of Tragedy and the Birth of Modernity; The Tragic Subject (1): Constitution of the Self; The Tragic Subject (2): Gender and Sexuality. Readings of select tragic works will be complemented by detailed discussion of theoretical texts by authors such as: Plato and Aristotle, Hegel, Nietzsche, Butler, Benjamin and Agamben
 
0680-3116-01
 פסיכואנליזה, מגדר וספרות ? תיאוריות ופרשנויות
 Psychoanalysis Gender & Literature: Theories & Interpretatio
ד"ר אולמרט דנהשיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התיאוריה המהפכנית של זיגמונד פרויד על המיניות ועל הלא-מודע, נדון בתפיסות המגדר הגלויות והסמויות שמתגלות בה ונאיר את האופן שבו יצירות ספרות מספקות לפרויד מושגים ורעיונות על הנפש האנושית. נתוודע גם לתפיסות פסיכואנליטיות לא פרוידיאניות של מגדר ומיניות בהגותם של קרן הורני, ג'ואן ריוויר, מלאני קליין, דונלד ויניקוט, ז'אק לקאן, ז'וליה קריסטבה, ג'ולייט מיטשל וג'סיקה בנג'מין, ונדון במתחים ובהתנגשויות ההיסטוריים בין המחשבה הפסיכואנליטית לבין השיח הפמיניסטי. חלקו השני של הקורס יוקדש להיכרות עם מתודות פרשניות שנוצרו על בסיס הניסיון לשלב בין המחשבה הפסיכואנליטית והפמיניסטית. נעלה את השאלה מהי קריאה פסיכואנליטית ופמיניסטית בספרות, נבחן את התשובות שהציעו לכך שושנה פלמן, ז'קלין רוז, לוס איריגריי ואלן סיקסו ונלווה את הדיון בקריאה מדגימה בשירים, בסיפורים קצרים ובהתרחשויות תרבותיות עכשוויות.
 
PSYCHOANALYSIS, GENDER AND LITERATURE: THEORIES AND INTERPRETATIONS
In the opening part of the course we will examine Sigmund Freud’s revolutionary theory of sexuality and the unconscious, and discuss its overt and covert concepts of gender. Later on, we will acquaint ourselves with post-Freudian theories and concepts of sexuality and gender such as Karen Horney’s subversive theory of “penis envy”, Melanie Klein’s concept of “pre-oedipal” developmental phase, and Jessica Benjamin’s reconstruction of the oedipal complex. We will also address the intellectual roots common to psychoanalysis and feminism, and present the loci of disagreement and friction between the two fields of discourse that developed out of these theories. In the second part of the course we will become familiar with various methods of interpretation based on the intersection between psychoanalytic theory and feminist discourse, as developed by scholars such as Shoshana Felman, Jacqueline Rose, Luce Irigaray and Helene Cixous.
 
0680-3127-01
 גותיות של הפרברים
 Suburban Gothicism
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן306 ג'1600-1400 סמ'  ב'
המאות העשרים והעשרים ואחת העבירו את מחוז התרחשותו של הגותי מהיער האפל או הארמון החרב אל הפרוורים הבורגניים. נעסוק במעמדה הספרותי והחברתי של הגותיות ברומנים וסיפורים קצרים של פלנרי או'קונור, אליס מונרו, טרומן קפוטה, ופול אוסטר וקורמאק מקארתי. איך חדר המאיים אל לב קיומנו היומיומי? מה תפקידו הספרותי והתרבותי? על מה מעידה המרכזיות ההולכת וגוברת שלו בספרות בת זמננו? – אלה הן השאלות העיקריות בהן נעסוק בקורס.
The 20th and 21st centuries have seen the Gothic permeate from the dark forest and the crumbling castle into the bourgeois suburbs. We will deal with the literary, cultural and social status of Gothicism in the novels and short stories of Flannery O'Connor, Alice Monroe, Paul Auster, Cormac McCarthy and Truman Capote. We will deal with questions such as -- How has the uncanny penetrated into the very core of our everyday, bourgeois existence? What does its centrality in current literature testify to?
 
0680-3129-01
 החוויה הנארטיבית
 The Narrative Experience
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן279 ה'1600-1400 סמ'  ב'
החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם המשותפת של מנגנונים תפיסתיים, מחשבתיים ורגשיים. הקורס יעסוק באופן שבו מתפתחת חוויה זו, באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים המעורבים ביצירתה. נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנארטיבי מייצר משמעות, משפיע על הזיכרון, בונה חלל וזמן, וגורם להשתתפות פעילה, רגשית וקוגניטיבית, של הקורא בעלילה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית.

The narrative experience the reader undergoes while reading a story results from the combined activity of perceptual, cognitive and emotional processes. The course will examine how such an experience develops by unraveling the overt and covert mechanisms involved in its creation. We shell discuss the various ways by which narrative structure forms meaning, affects memory, shapes space and time, and brings about the active participation of the reader in the plot, both emotionally and cognitively. The course will be accompanied by selected demonstrations from literary and film narratives.

 
0680-3152-01
 תשובות אברהם: ספרות, תיאוריה ומדרש
 Abraham's Answers: Literature, Theory and Midrash
פרופ שחר גלילישיעור גילמן307 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן362 ב'1200-1000 סמ'  א'
השיעור ידון בשתיקת אברהם ובתשובותיו – בדיבורו של האב ההולך עם בנו אל ההר. השיעור יציע מתווה של פרשנות הנטווה בין מדרשי אגדה ומדרשי סוד, תיאוריה וביקורת ספרות, ועובר בין קאנט, הגל וקירקגור לתלמוד ובחזרה לדרידה, לווינס, אוארבך וקפקא, על מנת לסמן את סוגת הדיבור של אברהם שאמר "הנני" ואמר "אינני". ענינו של השיעור להציע לפיכך "מתודה" – דרך לימוד (ודרך קריאה) בספרות המיוסדת על הסבות (אינטר-) טקסטואליות.
Abraham's Answers: Literature, Theory and Midrash
The seminar will discuss Abraham's silence and his answers to his God. It will offer a plan of interpretation based on Midrash (Talmudic sources), literary theory and cultural criticism, beginning with Kant, Hegel and Kierkegaard, via Auerbach and Derrida to Levinas and Kafka.
 
0680-3161-01
 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
 Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Se
ד"ר הכהן רןשיעור גילמן280 ד'1600-1400 סמ'  ב'
אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר, הקיימת ברציפות מאז העת העתיקה ועד ימינו. בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה. בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם המוסלמי. במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה והעצמאית. הסמינר יעסוק באתיופיה, באמצעות ספרותה והספרות עליה, ובדימוייה המשתנים, מבית ומחוץ, למן העת העתיקה ועד ימינו: אתיופיה ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה, אתיופיה של מלכת שבא, של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן, אתיופיה של ג'יימס ברוס, של היילה סלאסי ועוד.
Existing continuously since the Ancient world, Ethiopia is among the oldest political entities. In the Classical world it was metonymic for Africa as a whole. In the Middle Ages it was the subject of legends about a mighty Christian empire within the Muslim world. In the 20th century, together with its emperor Haile Selassie, it stood as a symbol for a proud, independent Africa. Through its own literature and foreign literature about it, the seminary will focus on Ethiopia and its changing images within and without, since ancient times to the present: Ethiopia in the Bible, the Queen of Sheba, Ethiopia of Prester John and of Eldad ha-Dani, James Bruce's Ethiopia, Haile Selassie's etc.
 
0680-3163-01
 האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות
 Events: Literary & Philosophical Perspectives
ד"ר דותן אילשיעור גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  ב'
הדור התיאורטי הנוכחי במחשבה הקונטיננטלית עסוק יותר מאי פעם בשאלה של האירוע (The Event), וביחוד באירוע הקיצוני, הייחודי, שפוער תהום בין מה שקדם לו לבין מה שבא אחריו, שדורש מאתנו לדובב אותו ובאותה נשימה סוכר את פינו.  במהלך הקורס נכיר מספר מהלכים תיאורטיים מרכזיים בנושא משל דלז, ז'יז'ק, דרידה, טאלב ובלנשו ונפגיש אותם עם טקסטים ספרותיים הטרודים באותו עניין מאת מלוויל, מקיואן, אוסטר והמקרא. שני אפקטים מיוחדים של האירוע יעמדו במרכז דיוננו. האחד הוא נטייתו של האירוע החריג לייצר נרטיבים רבים ולעתים סותרים, והשני הוא האניגמה שהוא מחולל. האירועים שיילמדו בסמינר הם התגלות אלוהית, הגשת עזרה לזר גמור, תאונה רבת משתתפים, רצח פוליטי, מפגש עם ברייה פלאית.

Continental philosophy nowadays is occupied more than ever with the question of the Event. The course will introduce several theoretical perspectives on this fervent subject. Two special effects will be examined closely: the event as a producer of competing narratives, and the eruption of an enigma. The events that we will discuss are divine intervention, helping a total stranger, an accident, a political assassination and an encounter with a fantastic being.
 
0680-3164-01
 סוף לסיפור? הרומאן הישראלי העכשווי
 End of the Story? On the Contemporary Israeli Novel
ד"ר סתר שאולשיעור גילמן279 ה'1400-1200 סמ'  א'
 
האם הרומאן העברי - ככוח פועל בתרבות - הגיע לקיצו? מהו מקומו של הרומאן בעולם חזותי לעילא, עולם של דימויים ומראות, של קולנוע וצילום, עולם שבו המבעים הלשוניים נחפזים ומתקצרים? האם הרומאן העברי לא הפך זה מכבר לסוגה נוסטלגית, ממאחזיה האחרונים של אליטה מתרוששת? 
בפתח הקורס נקרא מן התיאוריות הקלאסיות של הרומאן (לוקאץ', פורסטר, באחטין) על מנת לעמוד על הפונטציאל האסתטי והפוליטי שהיה גלום מלכתחילה ברכיביו השונים של הרומאן - קולו של המספר, העמדתה של דמות, המבע המשולב, ריבוי הלשונות החברתיות, השפה הפנימית, הזמן ההיסטורי. לאחר מכן, נפנה לבחון כיצד פועלים מערכים אלה ברומאן הישראלי העכשווי - האם הם מוסיפים להציע אפשרות של שחרור, יופי ועניין, או שהתרוקנו כליל והפכו לקלישאה? 
נעשה כן מבעד לקריאה בקטעים קצרים מתוך שורה של רומאנים ישראליים משנות ה-2000 -- מאת דרור בורשטיין, ניר ברעם, יניב חג'בי, נועה ידלין, יעל נאמן, סייד קשוע, דורית רביניאן, יובל שמעוני ועוד. 
 
 
End of the Story? On the Contemporary Israeli Novel

Is the Hebrew novel – as an active cultural force – coming to an end? What place does the novel take in an emphatically visual world, and hasn't the Hebrew novel turned into a nostalgic genre of a collapsing social elite? In this course we will read excerpts from various Israeli novels of the 2000s together with classical and current theory of the novel, and discuss the contemporary and local implementation of different novelistic operations alongside the aesthetic and political potential originally inscribed in them.


 
0680-3165-01
 שירי הקודש של שלמה אבן גבירול
 The Liturgical Poetry of Shlomo Ibn Gabirol
ד"ר זינדר אריאלשיעור גילמן280 ג'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה יוקדש להכרות עם מלאכת השיר של שלמה אבן גבירול תוך התמקדות בשירי הקודש שחיבר. בתחילת הקורס תוצג דמותו של אבן גבירול וכמה מעקרונות היסוד הפואטיים וההגותיים שלו, ובהמשך יוקדשו השיעורים להכרות עם יצירתו בתחומים שונים של שירת הקודש כגון: שירי תוכחה לנפש, שירים לאומיים המיוסדים על אלגוריות ארוטיות, סליחות ועוד. במהלך ההכרות עם יצירות אלה יוצג אבן גבירול כמשורר שאמנם פעל בהשראת קודמיו אך במובנים רבים עמד כפורץ דרך יחיד

The course focuses on the poetic and historical innovations of Shlomo Ibn Gabirol in his role as a liturgical poet. We will read several of his poems, ranging from personal devotional poetry to communal pleas for mercy and redemption. We will get to know Gabirol's debt to his predecessors but also his independence and innovation as a poet in a crucial time for the development of Hebrew poetry.
 
0680-3237-01
 זרמים ברומן המודרני
 The Modernist Novel
ד"ר שיפמן סמדרשיעור גילמן305 ב'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס היא היכרות עם כמה זרמים ברומן המודרניסטי. מערכת היחסים שמקיים הרומן המודרניסטי עם קוראיו היא מערכת תובענית במיוחד: הוא דורש התמסרות לפיתולי עלילה רחבה, היכרות עם דמויות שונות ועם עומקי תודעתן, התמודדות עם סוגיות חברתיות ואתיות, ולעיתים כל אלה גם יחד; הוא מסרב לספק תשובה אחידה ומספקת לתהיות ולשאלות שהוא מעלה. ארצה להדגים זאת על פי כמה רומנים מודרניסטים מרכזיים: רומנים של פרנץ קפקא, של ויליאם פוקנר, של וירג'יניה וולף, של אלבר קאמי, ושל טוני מוריסון. ההיכרות עם כמה מן הזרמים והאפשרויות של הרומן המודרניסטי תהיה שער לדיון במעמדו כמעצב וכמשקף של התודעה המודרנית ואף הפוסטמודרנית.
The course will aim at a presentation of some of the main trends in the modernist novel. The Modernist novel's relationship with its readers is a rather demanding one: it requires attention to and interest in long and complicated plots, variety and depth of characters, the presentation of social and ethical dilemmas, and quite often all of them together. It refuses to provide an unequivocal and easy answer to the issues it raises. We will try to illustrate this special relationship by reading a few major Modernist novels by Frantz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf, Albert Camus and Toni Morrison. The acquaintance with a few of the trends and possibilities of the Modernist novel will open the way for a discussion of its status as the molder as well as reflector of the modern and even postmodern consciousness.

 
0680-3241-01
 זהות, זמן ומרחב ביצירת ס. יזהר
 Time Territory and Identity in S Yizhar's Literature
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק במכלול יצירתו של הסופר  ס. יזהר בדגש על סוגיית ייצוגי הזמן והמרחב והשפעתם על הזהות הישראלית. הדיון יתייחס בהרחבה לסוגיות אקזיסטנציאליות ובה בעת פוליטיות שייצוגי המקום הישראלי ביצירתו של יזהר מעלות, וכן לקריאות השונות של חתרנותו של הטקסט של יזהר בהקשר של המקום הישראלי. כן ייבחנו הזיקות בין הפואטיקה של הסיפור הקצר היזהרי לבין סגנונו הייחודי ברומן רחב היריעה והמכונן  ימי צקלג.
A discussion of S. Yizhar’s literature along its stages and periods, emphasizing the time-space relations it postulates and the influence of these relations on the “Israeli subject” Yizhar creates, as well as on existential questions on the hand, and political questions on the other, that it provokes. The course will also critically review various readings of Yizhar's works' subversive stands in these respects. In addition, the course will examine the interrelations between the poetics of Yihar's short stories and the unique style of his novel Days of Ziklag.

 
0680-3242-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'
 Twentieh Century French Thought (1)
ד"ר דורפמן עירןשיעור גילמן306 ד'1400-1200 סמ'  א'
בקורס זה נלמד להכיר את ההגות הצרפתית החל מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנות השבעים תוך התמקדות בארבעה הוגים: ז’אן-פול סארטר, סימון דה בובואר, רולאן בארת ומישל פוקו. ננסה להבין את השאלות השונות שהן שואלים (מהו האדם? מהי האישה? מהי השפה? מי מדבר?) ואת מגוון אופני הפעולה הנגזרים מהן. נעמוד על הקשר בין תיאוריה ופרקטיקה, ונבחן את היחסים בין מחשבה, תרבות ופוליטיקה.
In this course we will examine the French thought from the après-guerre period onwards, focusing on Sartre, de Beauvoir, Barthes and Foucault. We will discuss the questions asked by the different thinkers (what is: Man? Woman? Language? Discourse?), as well as the practical implications of these questions.

 
0680-3243-01
 תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'
 Twentieth Century French Thought (2)
ד"ר דורפמן עירןשיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה הוא המשך ל״תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א׳״ ויעסוק בטקסטים צרפתים משנות השבעים ועד ימינו. בין ההוגים וההוגות שיילמדו: דרידה, לאקאן, קריסטבה, סיקסו, בודרייאר, רנסייר, באדיו
This course is the second part of “Twentieth Century French Thought (1). Among the thinkers who will be studied: Derrida, Lacan, Kristeva, Cixous, Baudrillard, Rancière, Badiou.
 
0680-3246-01
 יצירה תרבותית בראי הקוגניציה
 Literature, Culture and Cognition
פרופ שן ישעיהושיעור גילמן455 ד'1800-1600 סמ'  א'
בקורס נדון במספר מחקרים משני העשורים האחרונים העוסקים בגישות קוגניטיביות לסוגיות הנוגעות לכותרת הקורס.
We will discuss recent developments in the cognitive study of culture
 
0680-3250-01
 הנרטיב הילדי בסיפורת
 Childhood Narratives
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן279 ב'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יבחן את ההיבטים הפואטיים והתמטיים של מסירת פונקציית המספר/ת-ממקד/ת בסיפורת לדמויות ילדיות, בהקשר של תפישת והגדרת המציאות המשפחתית והחברתית. הדיון יישם  מושגים מתחום הנרטולוגיה כגון מחבר, מספר [מהימן ולא מהימן], ממקד, מבע משולב, הזרה, מסגרות מארגנות וריבוי קולות להבנת תפקידיהם הרווחים של ילדים בספרות ולבחינת עמדת התצפית שלהן כדמויות שוליים המתקרבות אל "ידע אסור" ומבנות מחדש השקפות והסכמות נורמטיביות, על מיניות, זוגיות, אינטרסים מיגדריים ויחסי גומלין בין מרכז לשוליים.   
The course will explore the poetic and thematic aspects of endowing a child protagonist with the literary function of telling and focusing, in the context of viewing family and social realities. The discussion will apply various narratological concepts for the understanding of children's role in the literary text, in the re-conceptualization of norms regarding sexuality, gender interests and interrelations between hegemony and its others.
 
0680-3254-01
 צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות
 Justice and Feminism in Film and Literature
ד"ר אלפנדרי עידיתשיעור גילמן279 א'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של תפיסות פסיכואנליטיות ומאמרים פוסטמודרנים.  הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל.  "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין.  הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן פילוסופי.  כקוראים, הסטודנטים עדים לכך שהספרות צומחת מתוך אמת אישית וחברתית  שאותה הופך הסופר לנגישה.  כצופים, רואים הסטודנטים שהמדיום הקולנועי מתעתע כפי שדימויי חיי היומיום—המודעים ואילו שמקורם בלא מודע—משטים בנו.  אך בדומה לחוויית היומיום שהיא מקוטעת ושבורה ובכול זאת מייצרת תובנות או אפשרות להכללה, כך גם המבע הקולנועי והטקסט הספרותי יוצרים ברירות או קריאות.  הסרט השלם מושתת על חיתוכים ועריכה שמהם עולה אמת אישית וחברתית ביחס למבנה העולם והתודעה שמתמודדת עימו.  אך מכיוון שהצדק הוא מבנה אבסטרקטי ומורכב, המבע הלשוני מתקשה לייצג אותו באופן מועיל.  הקולנוע והספרות מפתחים שיטות טכניות שמעמידות את הצדק במרכזה של היצירה גם כשזו מתארת מגוון רחב של אירועים.
            מהו הקשר בין פמיניזם, קולנוע וספרות לצדק, בין הבמאי/סופר לבין האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן?  מהו הקשר בין פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק, לבין בימוי כתיבה וקריאה, במיוחד בתקופה בה אנו חיים?  בנוסף לכך ישאל הקורס מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה, בין וידוי לצדק, בין סיפור להישרדות, בין משל לידיעה ובין ג'נדר למימוש עצמי?
The course will study the connection of justice to literature and film while also studying how psychoanalysis and post-modern philosophy describe these relations. Literature and film are interested in justice because openly or discretely they are useful. Walter Benjamin argues that a story “contains, openly or covertly, something useful.” Film is a system of images that philosophically thinks about life. As readers the students find that literature emerges from a personal and a social truth that the author renders accessible. As movie goers the student see that film itself is flickering just like image of everyday life—conscious and unconscious—mislead us. Just like every-day experiences that are fractured and yet they produce insights or the possibility of generalization so do literary texts and films when they call for coherency or readability. Yet because justice is a complex, abstract structure language finds it hard to represent it. Literature and film develop technical methods that position justice at the center of the work even when it depicts a broad array of events. What is the relation of feminism, literature and film to justice, the relation of the author/director to the possibility to represent issues that only the power of judgment can determine them? What is the relation of the act of judging and the possibility of determining justice and reading, writing, and directing especially in our day and age? The class will also examine the relation of narrative to history, confession and justice, storytelling and survival, fable and knowledge, and gender and self fulfilment?
 
0680-3255-01
 עגנון: "חידות הנפש"
 Agnon: Representing the Unconscious
ד"ר ארבל תור מיכלשיעור גילמן280 ב'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יעסוק באופני ייצוג שונים של הלא מודע של ביצירות עגנון, גם ייצוגים מטאפורים (כמו האדונית טורפת הבעלים ב"האדונית והרוכל") וגם ייצוגים דמויי מציאות (כמו חלומות, זיכרונות ילדות, חווית נוכחותו של המאיים וכו'). הדיון יפתח בזיקתו של עגנון לפסיכואנליזה ויעבור לקריאה בסיפורים "אחות", "גבעת החול", "בדמי ימיה", "פנים אחרות", "ביער ובעיר", "האדונית והרוכל", "ספר המעשים" ו"על אבן אחת".
The course will focus on the various and diverse ways in which the unconscious is represented in the works of Agnon. We will analyze both metaphorical representations (such as the husband-devouring mistress in "ha'adonit ve'ha'rochel") and realistic ones (such as dreams, childhood memories, experiences of the uncanny etc. in realistic works). We will begin by discussing Agnon’s relation to psychoanalysis and proceed to study the stories.
 
0680-3256-01
 ספרות כעדות: יצוגי השואה בממוארים
 Literature As Testimony: the Representation of the Holocaust
פרופ מילנר איריסשיעור גילמן280 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הוויכוח על אודות הפרובלמטיקה של הייצוג הטקסטואלי של השואה מעלה ספקות חמורים בדבר עצם האפשרות, והלגיטימיות, של הטמעת זכרון השואה לתוך נרטיבים ספרותיים. הסמינר ידון בהיבטים השונים של ויכוח עקרוני זה והנחות היסוד שלו, וייבחן בהקשר זה את ז׳אנר הממואר הספרותי הנפוץ בעיקר בספרות השואה הלא עברית/יהודית, ואסטרטגיות הייצוג שהוא נוקט. נקרא בין השאר את יצירותיהם של אימרה קרטס, ג׳ורג׳ פרק, בנימין וילקומירסקי, אידה פינק, חוחרה סמפרון, תדאוש בורובסקי, שרלוט דלבו ואהרון אפלפלד.
Literature as Testimony: The Representation of the Holocaust
The controversy regarding the textual representation of the Holocaust raises serious doubts regarding the legitimacy of giving voice to the Holocaust through fictive literary works. The course will discuss various aspects of this polemic issue and explore within its context the genre of the literary memoir, composed primarily by non Hebrew/Jewish writers, and its strategies of representation. Reading will include works by Kertész, Perec, Wilkomirski, Fink, Semprun, Borowski, Delbo and Appelfeld.
 
0680-3259-01
 אמריקה ודמות הבלש
 America and the Detective
מר משעני דרור אהרןשיעור גילמן280 ה'1400-1200 סמ'  ב'
"הבלש" הספרותי נראה לראשונה בלונדון, בשנת 1840, בסיפורו של הסופר האמריקאי אדגר אלן פו, "איש ההמון". אבל בתוך לא יותר מכמה עשורים, החלה דמותו לצוץ בערים שונות, בספרויות שונות, החליפה שמות ולשונות ולבוש, אך שמרה תמיד על תפקידה וצברה פופולריות הולכת וגוברת, עד שבראשית המאה ה-20 נהפכה לאחת הדמויות הנצרכות ביותר בספרות ובתרבות הפופולרית בכלל.
הקורס יעקוב אחר הולדת הטקסט הבלשי והדמות העומדת במרכזו, ויתאר את האבולוציה של מופעי הבלש במאה השנים הראשונות לאחר היווצרותו, דרך קריאה בטקסטים היסודיים של הז'אנר, מאת אדגר אלן פו, וילקי קולינס, אמיל גבוריו, ארתור קונן דויל, ג'. ק. צ'סטרטון, אגתה כריסטי, ז'ורז' סימנון וריימונד צ'נדלר. באמצעות הדיון באבולוציה של הטקסט הבלשי ושל דמות הבלש יבקש הקורס גם להציע חקירה כללית יותר במושג הז'אנר הספרותי: מהו ז'אנר ספרותי? מדוע הוא נולד וכיצד? איך הוא מתפתח? ואילו שינויים הוא עובר כאשר הוא "מהגר" מתרבות לתרבות ומשפה לשפה?  
 
The Literary Detective was first seen in London in 1840, in Edgar Poe's "The man of the Crowd". In a few decades time he appeared in many cities and many literatures, until in the beginning of the 20th century he became one of the most consumed Characters in Popular Culture.
The Course will describe the emergence of the Detective story and its evolution through stories and novels by Poe, Collins, Gaboriau, Conan Doyle, Christie, Chandler and others, and will try to investigate concepts such as The literary Genre, its birth and development and its immigration from one literary culture to another.
 
0680-3260-01
 לקרוא את קפקא בצרפת
 Reading Kafka in France
ד"ר קליין רונישיעור גילמן305 ה'1200-1000 סמ'  א'
 נקרא את קפקא דרך הפרשנויות השונות לקפקא בגרמניה בשנות ה20 ובצרפת לאחר 1945, שם הוא הפך במהרה לאחד מהסופרים המשפיעים ביותר במאה ה-20. נתחיל עם הפרשנות הראשונה לקפקא של ידידו מכס ברוד, והדיון החשוב אודות קפקא, בשנות ה-30, בין וולטר בנימין וגרשום שלום, ונמשיך עם השלבים המשמעותיים ביותר של ההתקבלות הצרפתית: קאמי וסארטר, בארת ובלנשו, דלז ודרידה. דרך קריאה צמודה בטקסטים, נבקש להראות כיצד הקריאות הצרפתיות בקפקא היו ראי לרוח התקופה, מהאקזיסטנציאליזם של סארטר עד קריאתו הדקונסטרוקטיבית של ז'אק דרידה, ודרך הסטרוקטורליזם של רולן בארת, תיאוריית הספרות של מוריס בלנשו ופילוסופיית התשוקה של דלז. נעסוק בהקשר זה בשאלה הכללית של היחס בין ספרות ותיאוריה. 
The course will read Kafka through his reception in Germany and France, where he soon was to become one of the most influential writers of the 20th century. The course will begin with the first interpretation of Kafka by his friend Max Brod, and the important debate on Kafka between Walter Benjamin and Gershom Scholem; it will continue with the major stages of the French reception: Camus and Sartre, Barthes and Blanchot, Deleuze and Derrida. Through a close reading of the texts studied, we will aim to show how the French Kafka's reception reflected a century of intellectual movements, from Sartre's Existentialism and Barthes's Structuralism to Derrida's Deconstruction, through Blanchot's theory of Literature and Deleuze's Philosophy of Desire. We will also deal with the general question of the relations between Literature and Theory.
 
0680-3262-01
 ספרות יידיש ואתגר המודרניות: המקרה של יידיש
 Literature and the Challenge Pf Modernity: the Case of Yiddi
ד"ר דרוקר בר עם גליהשיעור גילמן317אה'1600-1400 סמ'  א'
בקורס זה נערוך היכרות עם יצירות המופת של ספרות יידיש המודרנית. נקרא – בעברית – מיצירותיהם של ר' נחמן מברסלב, מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם, י"ל פרץ, יצחק בשביס זינגר, אברהם סוצקבר וסופרים אחרים. יידיש הייתה שפתו של רובו המכריע של העם היהודי במשך מאות בשנים. היא נתפתחה בתנאים היסטוריים וחברתיים יוצאי דופן, וספרותה מבטאת אותם בדרך ייחודית. בקורס הזה נתוודע אל התרבות היהודית במזרח אירופה, באמריקה ובישראל, אל האתגרים שהציב בפניה העולם המודרני ואל הפתרונות לאתגרים אלה, שבמקרים רבים הצמיחו יצירות ספרות אוונגרדיות וניסיוניות. נבחן את דרכי התמודדותה   של ספרות יידיש עם עליית הלאומיות היהודית המודרנית, עם השינויים התרבותיים והחברתיים מרחיקי הלכת שהתחוללו סביבה – החילון, העיור, ההגירה, התפוררות הקהילה המסורתית –  ואת יחסיה המורכבים של היידיש עם העברית. לא נדרשת ידיעת יידיש להשתתפות בקורס והוא מומלץ לכל תלמידי הספרות המעוניינים בספרות המאה העשרים.
This course is an introduction to modern Yiddish literature. We shall read—in Hebrew—from the writings of Reb Nahman of Bratslav, Mendele Moykher-Sforim, Sholem Aleichem, I.L. Peretz, Isaac Bashevis Singer, Avrom Sutzkever, and others. Yiddish was the language of the overwhelming majority of the Jewish people for centuries. Yiddish culture developed under exceptional historical and social circumstances and Yiddish literature expresses these circumstances. Students will be introduced to the challenges of Jewish life in Eastern Europe, America, and Israel. An answer to these challenges often came in the form of fascinating avant-garde and experimental literary works. In particular, we shall examine the ways in which Yiddish literature dealt with the rise of modernity, nationalism, secularization, urbanization, mass migration, the dissolution of the traditional community, and Yiddish’s complex relationship with Hebrew and the establishment of Israel.

 
0680-4046-01
 מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה
 American Playwrights: Poetics and History
פרופ לבוא יעלסמינר גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ג'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יעסוק במחזות של מספר מחזאים אמריקניים מרכזיים בהקשר של ההיסטוריה של תיאטרון אמריקני. נבחן את העקרונות הפואטיים של המחזאים יוג'ין או'ניל, טנסי וויליאמס ואדוארד אולבי וכן נדון בהתקבלותם הביקורתית. 
חובות הקורס: קריאה של מספר מחזות של המחזאים הנידונים ומספר מאמרים העוסקים ביצירותיהם,
The seminar deals with a number of major plays by prominent American playwrights in the context of the history of the American theatre. We will examine poetic principles in the plays of Eugene O'Neill, Tennessee Williams and Edward Albee and discuss these dramatists' critical reception.

 
0680-4059-01
 ספרות חילונית בעולם דתי
 Secular Hebrew Poems in Religious World
פרופ בארי טובהסמינר רוזנברג209 ד'2000-1600 סמ'  ב'
בקורס יידונו יצירות ספרות, בעיקר יצירות של שירה, שנכתבו בארצות המזרח בין המאות התשיעית והשתים עשרה. יצירות אלה שונות בתוכנן ובייעודן מהשירה הפייטנית שהייתה הז'אנר המקובל והרווח בתקופה זו. בניגוד לשירה הפייטנית היצירות הללו לא נועדו לשמש במסגרות התפילה אלא באו למלא תפקידים אחרים, 'חילוניים' מובהקים. בקורס נדון ביצירות פולמוסיות (בענייני אמונות ודעות; ביקורת המקרא וכד'); משלי חכמה; שירי תהילה ושבח, איגרות מליציות, שירים לימודיים, שירי יין וזמר קדומים. ננסה גם לעמוד על הנסיבות החברתיות והתרבותיות שהצמיחו סוגים אלה במזרח ונצביע על ההבדלים שבין 'שירת חול' זו לבין שירת החול שהתפתחה בתקופה מקבילה בספרד.
Secular Hebrew Poetry in a Religious World
The Jewish society of the 10-13th centuries was known to appreciate and use poetry, both for secular and liturgical needs. In centers such as Eretz Yisrael, Syria, Egypt, Babylonia, South Italy and Spain poetry served private and community activities, e.g. in letters, polemics, for instructions, pleasure etc. These various literary pieces will be examined and analyzed taking into account the influence from the surrounding culture.

 
0680-4075-01
 המטפורה: נקודת צומת בינתחומית
 Metaphor: a Cross Disciplinary Perspective
פרופ שן ישעיהוסמינר גילמן457 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, פסיכולוגיה קוגניטיבית, אמנות, ובשיח הפוליטי.
 
נושאי הקורס:
1.      המטפורה כתופעה מושגית על פי לייקוף וג'ונסון.
2.       הפונקציות העיקריות של המטפורה
3.      דמיון מטפורי בין גירויים חושיים שונים (דמיון סינסתטי)
4.      התפתחות היכולת המטפורית
5.      תבניות אוניברסאליות בחשיבה המטפורית
6.      השפעת השפה המטפורית על החשיבה
7.      המטפורה בפרספקטיבה בין-תרבותית
8.       המטפורה באמנות החזותית: ניתוח ציורים ותמונות פירסומת.
9.      המטפורה – כמכניזם של למידה.
10.    מטפורות בשיח הפוליטי.
The course will discuss several fundamental principles of metaphorical thought, and the ways they are affect language use and various cognitive processes.
 
0680-4106-01
 דרקונים, גיבורים ומרחבים קסומים
 Manifestation of the Marvelous in Jewish Narrative
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלסמינר רוזנברג212 ה'1400-1200 סמ'  א'
בסמינר נעמוד על המופעים השונים של המופלא בסיפור העם העברי לתקופותיו עם דגש על ימי הביניים. נשאל, בין השאר, האם מתוארים נסים במקרא? האם חז''ל הבחינו בין ''כישוף'' ל''נס''? במה דומה ובמה נבדל מופלא ''יהודי'' מהנוצרי? ובעיקר: מה היה תפקידם של יסודות מופלאים בקהילות המספרות ?. מקום נרחב יוקדש לבירור מתודות מחקר של הנושא מתחומי ההיסטוריה החברתית, האנתרופולוגיה, הספרות והפולקלור.
This seminar focuses on manifestations of the marvelous in Jewish narratives in their various cultural contexts. We shell ask whether miracles are described in the Bible or not? Did the Sages had a distinction of "magic" and "miracles"? and what distinct the "Jewish marvelous" from Christian one? We shall give special attention to the question of the marvelous' function in the narrating societies.
 
0680-4107-01
 סיפורת השואה בעברית ובספרויות אחרות
 Holocausty Literature in Hebrew & Hebrew Translation
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר גילמן320 ד'2000-1600 סמ'  א'
מטרתו של הסמינר היא לבדוק במה דומה ושונה הספרות המערבית על נושא השואה (פרימו לוי, חורחה סמפרון, בנימין וילקומירסקי, אידה פינק, אירמה קרטס ואחרים) מזו הנכתבת בעברית (אהרון אפלפלד, יהודה עמיחי, יורם קניוק, דויד גרוסמן, איתמר לוי ואחרים).
השאלות שיידונו: מהם הקשיים האסתטיים שמאפיינים את הכתיבה הספרותית ביחס לשואה? האם ניתן להבחין בנראטיבים ספרותיים מרכזיים האופייניים לתקופות שונות? האם מערך ההבחנות הרווחות - בין "זיכרון פרטי" לבין "זיכרון ציבורי", או בין "דור ראשון" ל"דור שני", אוניברסאליות לעומת לאומיות תיעודיות לעומת בדיוניות - עשוי להוות קנה מידה רלוונטי לגבי ספרות השואה. שאלות אלו ואחרות יידונו בעזרת ספרות תיאורטית מחקרית על הנושא (Berl Lang, Shoshana Felman, Dori Laub, Lawrence Langer), ובאמצעות קריאה במגוון טקסטים ספרותיים.
Holocaust Literature in Hebrew and in Hebrew Translation
The Seminar focuses on the difference and similarity between Hebrew fiction written on the Holocaust and Holocaust literature written in Western languages.
 
0680-4108-01
 שירת האהבה העברית
 Modernhebrew Love Poetry
ד"ר אולמרט דנהסמינר גילמן457 ג'1600-1200 סמ'  א'
יצירתם של משוררי התחייה והמודרנה העבריים נולדה על רקע מהפכה תרבותית ארוטית שהתחוללה בתוך העולם היהודי ופתחה פתח לכינונו של שיח אהבה פואטי מודרני. שיח זה נוצר גם מתוך ההתמודדות של המשוררים השונים עם הערכים החברתיים, האידיאולוגיים והאסתטיים של התרבות האירופית בת הזמן, ועם מושגיה של תרבות זו על סובייקטיביות ותשוקה. לראשונה בתולדות השירה העברית, נדרשו משוררים ומשוררות לכונן "אני" פואטי אינטימי וארוטי אמין מבחינה פסיכולוגית ובעל עצמיות מובחנת.
הקורס יעסוק בשירת האהבה של ח"נ ביאליק, שאול טשרניחובסקי, יעקב שטיינברג, רחל בלובשטיין, אסתר ראב, נתן אלתרמן ולאה גולדברג ויבקש להאיר את אופני ההתמודדות השונים שלהם עם יחסי הכוח בין המינים על רקע הנורמות המשתנות בחברה היהודית בנוגע לאהבה, קרבה ותשוקה.
בפתח הקורס נציג את הדגמים המסורתיים הגדולים לשירת אהבה בעברית - שיר השירים ושירת החשק הספרדית. עיקר הקורס יוקדש לקריאה בשירי אהבה עבריים מן הספרות החדשה. הדיון יבחן גם את ההשפעה של כניסת נשים אל תחום השירה הלירית העברית על תפיסת האהבה והתשוקה ויבדוק את השינויים בביטויי התשוקה והכוח בין דורות וקבוצות. כל זאת מתוך פרספקטיבות תיאורטיות פסיכואנליטיות, פמיניסטיות ומגדריות בנות זמננו. 
Modern Hebrew revival [“Techiya”] emerged against the background of a cultural-erotic revolution in the Jewish world, which created the conditions for the formation of a modern poetic erotic discourse. This discourse also grew out of the encounter of the various poets with the social, ideological, and aesthetic values of contemporary European culture, and with this culture's conceptions regarding subjectivity and passion. For the first time in the history of Hebrew poetry, both men and women poets were required to form an intimate and erotic poetic "I" that would be psychologically credible and present a distinct selfhood.
The course will address the love poetry of H.N. Bialik, Shaul Tchernichovsky, Jacob Steinberg, Rachel Bluwstein, Esther Raab, Natan Alterman, and Leah Goldberg, seeking to illuminate their attitudes toward the power relations between the sexes, while considering the changing norms in Jewish society regarding love, intimacy, and passion. In the first part of the course we will introduce the great traditional models for Hebrew love poetry – the Song of Songs and the Hebrew erotic poetry of medieval Spain. The principal part of the course will be devoted to readings of Modern Hebrew love poems. The discussion will also examine the influence of the entry of women into the field of Hebrew lyrical poetry on conceptions of love and passion, and will consider the differences in the expression of passion and power among various groups and generations. The theoretical discussion will be based on contemporary psychoanalytical, feminist, and gender perspectives.

 
0680-4109-01
 אריך אוארבך: ספרות ותודעה היסטורית
 Erich Auerbach: Literature and Historical Cognition
פרופ שחר גליליסמינר גילמן319אד'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר ידון בכתביו הקטנים של הפילולוג וחוקר הספרות אריך אוארבך, בעל הספר מימזיס. הדיונים יוקדשו למאמריו על דנטה, רוסו, בודלר ופרוסט, לצד ולאחר המאמר החשוב "פיגורה". השיעור יסמן את זיקתה של שאלת הספרות לשאלת ההיסטוריציזם אצל אוארבך המבטאת קפליה של תחושת מרחב-הזמן האירופאי.
Erich Auerbach: Literature and Historical Cognition
The seminar discusses the minor writings of the literary theorist and philologist Erich Auerbach. We will deal with his articles on Dante, Vico, Rousseau, Proust, alongside his main contribution on the notion Figura, elaborating his contributions to the issue of history and literature.
 
0680-4110-01
 שאלת הקריאה: ביקורת בספרות פסיכואנליטית
 The Question of Reading-Otherwise:revisions of Psychoanalyti
פרופ מילנר איריססמינר גילמן261 ב'1600-1400 סמ'  ב'
כותרת הסמינר לקוחה מכותרת מאמרה של חוקרת הספרות שושנה פלמן (Felman, "The Question of Reading – Otherwise" ), המציג המשגות חדשות של המושג "קריאה פרוידיאנית" ושל הנחות היסוד שלו. הסמינר יעסוק  בעקרונותיה ובהשלכותיה של קריאה אלטרנטיבית זו, המערערת על תפישת הטקסט הספרותי כ"חידה" התובעת את פתרונה, לעומת קריאות פסיכואנליטיות קלאסיות.  מושגים אלה ייבחנו ביצירות משל א.ת.א. הופמן, הנרי ג'יימס, גוגול, יהודית הנדל, עמליה כהנא כרמון, יהושע קנז, יעקב שבתאי ואחרים.
"The Question of Reading – Otherwise": Revisions of Psychoanalytic Literary Criticism

The title of the seminar is a quotation from Shoshana Felman's essay that presents radical re-conceptualizations of the idea of Freudian reading. The seminar will discuss the assumptions and implications of such alternative reading, which subverts the classical definition of the text as a "riddle". We will read texts by A.T.A Hoffman, Henry James, Nikolai Gogol, Yehudit Hendel, Amalia Kahana-Carmon, Yehoshua Kenaz, Yaakov Shabtai and others.


 
0680-4112-01
 לאקאן קורא ספרות
 Lacan Reading Literature
ד"ר דורפמן עירןסמינר גילמן317אב'2000-1600 סמ'  ב'
מאנטיגונה להאמלט, מסאד לז׳יד, מג׳ויס לדיראס, לאקאן לא חדל במהלך כתיבתו להתייחס ליצירות ספרותיות ולהציע להן פירושים נועזים. אך האם הספרות נועדה רק להדגמת תורתו? או שמא היא מהווה ״אחר״ המסרב לתיאוריה וקורא עליה תיגר? תוך כדי עיון במספר קריאות לאקאניאניות ננסה להבין את הפסיכואנליזה, הספרות, והיחסים המורכבים שהן מקיימות זו עם זו.  
Lacan Reading Literature

From Antigona to Hamlet, from Sade to Gide, from Joyce to Duras, Lacan has never ceased treating various literary works in his writings. But does he introduce literature only to illustrate his theory? Or is literature an “Other” resisting and defying theory? Following several Lacanian readings of literature we will try to understand both psychoanalysis, literature and the complex relationship between them.

0680-4113-01
 ספרות חברה ופוליטיקה: מהמהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס
 Literature, Society, Politics From the French Revolution to
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן323 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הסמינר בוחן את ההקשרים הדינמיים והמשתנים הקיימים בין ספרות, חברה ופוליטיקה בצרפת בין המהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס. תור הזהב של הרומן הריאליסטי צמח בתקופה בלתי יציבה מבחינה פוליטית. במהלכה התרחשו תמורות כלכליות וחברתיות דרמטיות: מעבר לחברה תעשייתית, צמיחה אורבנית ולידתו של הקפיטליזם המודרני. במידה רבה הוא נתפס כסיסמוגרף של החברה באותה עת. הנושאים הנבחנים מתייחסים לסוגיות תיאורטיות, לסוגיות אסטטיות ולסוגיות פילוסופיות/מוסריות המחדדות ומעמיקות את ההבנה של הספרות ודרכי הכתיבה שלה בתוך תרבות ושפה משלה. בסמינר נדון על מספר יצירות של סאד (המהפכה הצרפתית), הוגו, סטנדל, בלזק, זולה (Balzac, Stendhal, Zola), וסופרים מגויסים אחרים כגון ז'ול ואלס ((Jules Valles (טווח הקומונה בפריז) ואוקטב מירבו (Octave Mirbeau) (פרשת דרייפוס). כמו כן, ננתח טקסטים תיאורטיים על הקשר הקיים בין ספרות ופוליטיקה: טוקביל (Tocqueville), סארטר (Sartre), בורדיו (Bourdieu), בארט (Barthes). יועלו שאלות פואטיות על צמיחתה של הספרות המגויסת, היעוד והמגבלות שלה, המאפיינים הסטרוקטורליים שלה.
The seminar investigates the dynamic relationships existing between literature, society and politic in France between the French Revolution and Dreyfus Affair. The Golden Age of the realist novel emerges during an unstable political period while economic and social dramatic changes occurred: industrial era, demographic and urban transformations and the birth of the modern capitalism. Those milestones underline the difficulty to define and borderline different fields of acting and thinking and to think methodologically about their intertwining links. The issues of the seminar are related to theoretical, aesthetical and political/ethical topics capable to sharpen and to deepen our understanding of literature and its writing practices within a specific culture and language. Readings from literary works of Sade, Hugo, Stendhal, Balzac, Zola, and other engaged authors as Jules Valles (the Parisian Commune massacres) and Octave Mirbeau (Dreyfus Affair) will be a major part of the seminar in order to investigate the changes and evolutions of the literature and its role in the society. Secondly, analysis of theoretical essays on the topic (Tocqueville, Sartre, Bourdieu, Barthes), and discussions on the poetic characteristics and the literary functions of engaged literature will be hold.
0680-4114-01
 שירה וריטואל בתרבות העברית
 Hebrew Literature in a Ritual Context
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן317אא'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן317אג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר זה נועד לבחון את הזיקה בין תיאוריה ספרותית ובין תיאוריה של הריטואל שבאה מתחום מדעי הדתות, אנתרופולוגיה ועוד. נקרא יחד מספר מאמרי יסוד שעוסקים בשאלת מקומו ותפקידו של הטקסט הספרותי בריטואלים ובטקסים, ונבחן את מסקנותיהם של המאמרים תוך קריאה בשירים שנועד להם היבט ריטואלי מובהק. הטקסטים הספרותיים שייקראו יהיו משלוש תחנות בהיסטוריה היהודית: מזמורי תהילים, פיוטים שנועדו לביצוע במהלך ריטואלים בבית הכנסת, ושירים מן הספרות העברית החדשה שמעמדם הטקסי מובהק ומוכר. הטקסטים התיאורטיים שייקראו יהיו מאמרים מאת קליפורד גירץ, ז'ק דרידה, אמיל דורקהיים ועוד.
The course will be a theoretical and practical dialogue between current literary theory and major trends in current ritual theory. We will read key essays regarding this theoretical dialogue and regarding the functions of literary texts in ritual contexts. The literary texts to be read will be from three different historical eras: Psalms, liturgical poetry performed in the synagogue, and modern Israeli poetry recited in national ceremonies. The theoretical texts to be read are essays by Clifford Geertz, Jacques Derrida, Emile Durkheim and others.
0680-4115-01
 כשאני אומר אנחנו: יחיד ורבים בשירה העתיקה
 Individual and Commuity in Ancient Hebrew Poetry
ד"ר זינדר אריאלסמינר כיתות דן דוד210 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד210 ג'1600-1400 סמ'  א'
Individual and community in ancient Hebrew poetry
מהם היחסים הראויים בין היחיד בחברה ובין הקהילה והלאום אליהם הוא שייך? מה תפקידם של משוררים בכינון היחסים האלה, בהתמודדות עם המתחים שיש בהם, ובקידומה של השקפה מסוימת לגבי היחסים הללו ובדחיקתן של השקפות אחרות שנתפסות כמסוכנות או בלתי לגיטימיות? השאלות האלה יעמדו במרכז השיעורים בקורס זה. נקרא יחד שירים עבריים מן העת העתיקה ומימי הביניים ונתחקה אחר האופנים השונים בהם משוררים עיצבו בשיריהם את קולו של היחיד, את קולה של הקהילה, ואת הגשרים שאידיאולוגיים והפסיכולוגיים שנועדו לגשר בין אלה לאלה. הקריאה בשירים תלווה בקריאה ביקורתית של מספר מאמרי מפתח בתחום התיאוריה הספרותית מאת מישל פוקו, קרולין ביינום ואחרים.
This course focuses on questions of dialogue and tension between the aspirations and needs of the individual and those of the community, as expressed in Hebrew poems from late antiquity and the middle ages. Reading will include Psalms, liturgical poetry and poems from the Andalusian golden age, as well as theoretical pieces by Foucault, Caroline Bynum and others.
0680-4116-01
 מכונת המלחמה והספרות העברית
 The War Machine: Reading in the Hebrew Culture of War
פרופ כהן אוריסמינר גילמן361אה'1800-1400 סמ'  א'
הסמינר יבחן את ההתפתחות של הנוסח הביטחוני כפי שהוא מתגבש מראשית הציונות דרך התגבשות מעמדו ההגמוני ועד פירוקו שעדיין נמשך. מכונת המלחמה נבחנת כדחף כיבוש, ככח תרבותי שבמרכזו גבר ביטחוני, שמתבנת את העולם שבין ובתוך המלחמות. הסמינר יבחן את המחשבה התיאורטית על מלחמה והכתיבה עליה בהקשר ספרותי פוליטי, משנות הארבעים עם גיבושו של הנוסח הביטחוני ביצירה של דור הפלמ"ח דרך מלחמת 56 שנות השישים, יצירתו של חנוך לוין, מלחמת יום כיפור ועד ימינו.
The War Machine: Reading in the Hebrew Culture of War
The seminar will examine the development of a particular and central style in Hebrew literature – the security style that defines the war machine from early Zionism through 48 and into prominence in the sixties and seventies. Based on male voices involved in military or security activities it is an Israeli form that dominates culture and structures reality. The seminar will examine the texts, theories and ongoing attempts at undoing the war machine and undermining its dominance.
0680-4117-01
 האנושי והלא-אנושי בספרות, בקולנוע ובפילוסופיה
 Humans & non-Humans in Literature, Film & Philosophy
ד"ר קדם נירסמינר גילמן361אא'1200-1000 סמ'  ב'
בעשור האחרון אנו עדים להופעתו של מחקר אינטרדיסציפלינרי חדש המבוסס על הצטלבותם של שלושה שדות-שיח: (1) מחשבה פוסט-הומניסטית, הבוחנת את ערעור הגדרות האדם ההומניסטיות והאנתרופוצנטריות על ידי רשתות טכנולוגיות גלובליות וכוחות כלכליים-חברתיים לא-אנושיים, ושמבקשת לנסח מחדש את היחס שבין האנושי והאחר הלא-אנושי; (2) מסגרת העבודה הביופוליטית של הוגים כגון פוקו, הארדט ונגרי, אגמבן, וולף ואספוזיטו, החוקרת את צורתו המתהווה של הכוח בחברות הבקרה של ימינו, שמושאו העיקרי איננו עוד הגוף אלא כוחות החיים עצמם; ו(3) לימודי בעלי-חיים, שיח אקדמי-אקטיביסטי הקורא תיגר על האלימות הממסדית והשיחנית המופעלת על הסביבה ועל חיות אנושיות ולא-אנושיות. בסמינר נלמד טקסטים מרכזיים משלושת שדות-שיח אלו, כולל את הקישור הפוליטי בין הלא-אנושי לצורות אנושיות של אחרות (נשים, שחורים, הומוסקסואלים); נחקור את הביטוי האסתטי שלהם ביצירות ספרות (למשל אצל קפקא, קוטזי וספרן-פויר), סרטי קולנוע (למשל אצל דיוויד לינץ', קן לואץ' ודניס קוטה), ובמיצגי אמנות אקטיביסטיים; ונתחקה אחר הגנאלוגיה של "החיה" במחשבה
The last decade has witnessed the emergence of a new interdisciplinary field interweaving three discourses: (1) Posthuman Thought, which investigates the ways global networks and inhuman socio-economic forces displace humanist and anthropocentric definitions of Man, and which rearticulates the human/non-human relation; (2) the biopolitical framework of thinkers such as Foucault, Hardt and Negri, Agamben, Wolfe, and Esposito, that studies the emergent form of biopower in today’s societies of control, whose object is no longer the body but the forces of life itself; and (3) Critical Animal Studies, an academic-activist discourse that challenges the institutional and discursive violence inflicted on the environment, as well as on human and non-human animals. We’ll familiarize ourselves with each of these three discourses’ major texts,
0680-4118-01
 מבט מן השוליים בספרות ובקונוע
 Reading Literature and Cinemafrom the Margins
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן304 א'2000-1600 סמ'  ב'
 
כל טקסט ספרותי, קולנועי, ורבאלי או ויזואלי מעמיד שורה של טענות על העולם, שבין היתר ממיינות את הקולטים/ות של הטקסט בין מי ששייכ/ת לעולם הזה ובין מי שמודר/ת ממנו. אבל גם המודר/ת קולט/ת את הטקסט. מה פירוש "הדרה לשוליים" על ידי הטקסט? מה המגבלות המוטלות על מי שקולט/ת את הטקסט מין השוליים שלו? כיצד ניתן להתמודד עם הקליטה הזו, למרות ההדרה לשוליים? האם ניתן לבצע "קריאה ביקורתית" מהמיקום הזה, מה תכליתה של קריאה כזו, ומה היא חושפת על עצם הפונקציה של פעולת הקריאה/צפייה/קליטה? שאלות אלה נוגעות בסוגיות של תיאוריות של קליטה וקריאה; תיאוריות של ספרות השוואתית, ספרות עולם ותרגומיות; פוליטיקה של זהויות; זהויות מגדריות, מיניות, אתניות, לאומיות ודתיות שמודרות לשוליים של הטקסט, ונקודות התצפית השונות של המבט הקולנועי, ושל המבט כממשמע עולם. הקורס יורכב מקריאת מאמרים ופרקים תיאורטיים וקריאה צמודה של טקסטים ספרותיים, קולנועיים ושל תרבות ויזואלית מתרבויות שונות.
Every text – verbal or visual; literary or cinematic – offer a set of statements reflecting its perception of the world; among other things, these statements also divide its readers/viewers between those included in the world portrayed by the statements and those excluded from it. But the excluded are also the readers/viewers of these very same texts. What does it mean, to be excluded to the margins of the text, by the text? What are the limitations enforced on the excluded, who reads/views the text from its margins? Is it possible to “survive” this exclusion as a reader/viewer? Is it possible to perform a critical reading from this positioning? What would such a reading tell us about the very function of “reading”? This questions pertain to issues such as theories of perception and theories of reading; theories of comparative literature, of world literature, and of translatability; politics of identity; gender, sexual, ethnic, national, and religious identities excluded to the margins of the text, and the different points of view of the cinematic gaze, and of the gaze as organizing the world. The seminar’s readings will be composed of theoretical articles and chapters, and close reading of literary, cinematic and visual texts of a variety of cultures.
0680-4119-01
 פרימו לוי וספרות השואה
 Primo Levi and the Writing of the Shoa
פרופ כהן אוריסמינר גילמן497 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ה'1200-1000 סמ'  א'
פרימו לוי מהסופרים החשובים של המאה העשרים ואחד הכותבים המרכזיים של המצב היהודי אחרי אושוויץ. בסמינר נבחן את הכתיבה של לוי שהובנה כעדות על מחנות הריכוז בהקשר הספרותי והתרבותי הרחב ובהקשר המקומי של איטליה. לצורך הסמינר נקרא מהביוגרפיות של לוי, את הראיונות והמסות שפרסם, יחד עם היצירות שתורגמו לעברית תוך בחינה של המקור האיטלקי ובהקשר הרחב הרעיוני טקסטואלי של כתיבתו מהאודיסיאה דרך דנטה ועד קפקא צלאן ז'אן אמרי ואחרים.
Primo Levi is one of the most important writers of the twentieth century and a major writer on the Jewish condition after Auschwitz. In the seminar we will examine Levi’s writing, usually understood as pure testimony, as art and against a wide literary and cultural backdrop. In the process we will read from the biographies of Levi, his conversations and essays together with works translated into Hebrew with probes into the original as well as some of the literary cultural context of his writing.
0680-4120-01
 מחבואים עם אלוהים: מרבי נחמן מברסלב עד עגנון
 Hide and Seek with God: From Nachman of Breslov To Agnon
ד"ר צבן יחילסמינר גילמן261 ב'1000-0800 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ה'1000-0800 סמ'  ב'
מחבואים עם אלוהים: מרבי נחמן מברסלב ועד עגנון
 
האם האל נמצא במילה הכתובה? האם האל כותב? האם ניתן לגלות את האל בתוך יצירת ספרות והאם יצירת ספרות יכולה לגלות את האל בעולם? ובכלל מדוע והאם האל מתחבא מאיתנו? הקורס יבקש לבחון דרך שורה של יצירות עבריות מהמאתיים שנים האחרונות את הפואטיקה והרטוריקה של הנוכחות האלוהית בעולם ובמלאכת הסיפור.
 
Hide and Seek with God: From Nachman of Breslov to Agnon
The course will review the relationship between the word of God and the written word in Hebrew literature, from the Hassidic tale to modern texts. Throughout, we will address issues of religious rhetoric, gender assumptions, and the poetical patterns of revelation.

0680-4212-01
 ביאליק ומשוררי זמנו
 Bialik and the Poets of His Time
פרופ הולצמן אבנרסמינר רוזנברג212 ב'2000-1600 סמ'  א'
בארבעים שנות היווצרותה עמדה שירתו של חיים נחמן ביאליק במרכז עולמם של הספרות העברית, יוצריה וקוראיה. חידושיה התימטיים והפואטיים העצומים העבירו את השירה העברית מתחומן של ספרות ההשכלה וחיבת-ציון אל עולמה של הרומנטיקה ואף אל סף המודרניזם, והשפיעו השפעה מכרעת על דורות של משוררים צעירים יותר. הסמינר מבקש לבחון את שירתו של ביאליק בתוך הנסיבות הפואטיות-היסטוריות שבהן באה לעולם, ולסמן את מקומה ביחס לשירה העברית שקדמה לה, לזו שנכתבה בד בבד עמה ולזו שבאה בעקבותיה. בין הסוגיות שיידונו בשעורים: זיקותיה של שירת ביאליק לשירת חיבת-ציון; המושג 'דור ביאליק' וגבולותיו; חלחולה של השפעת ביאליק אל משוררי תחילת המאה העשרים; קווי השקה וקווי בידול בין שירת ביאליק לשירה העברית המודרניסטית. בין המשוררים שיידונו: מרדכי צבי מאנה, קונסטנטין אבא שפירא, מנחם מנדל דוליצקי, שאול טשרניחובסקי, זלמן שניאור, יעקב פיכמן, יעקב כהן, יעקב שטיינברג, יצחק קצנלסון, דוד שמעונוביץ, דוד פוגל, אורי צבי גרינברג, יוכבד בת-מרים.
The poetry of H. N. Bialik existed as a central force in the world of Hebrew literature, its creators and its readers since the 1890s. Its thematic and poetic innovations have shifted Hebrew poetry from the realm of Enlightenment to the world of Romanticism and even to the threshold of Modernism, and had an enormous influence on younger generations of poets. The seminar will examine Bialik's poetry against the poetical-historical background upon which it was created, and will mark its place in relation to the poetry that preceded it and the poetry that followed it. Among the issues for discussion: Bialik's emergence and separation from the norms of 'Hibbat-Zion' poetry; The term 'Bialik Generation' and its boundaries; Bialik's influence on Hebrew poetry in the beginning of the 20th century; Contacts and differentiations between Bialik's poetry and Modernist Hebrew poetry. The seminar will discuss the following poets: M. Z. Mane, M. M. Dulitsky, K. A. Shapira, Shaul Tshernichovsky, Zalman Shneour, Yaakov Fichman, Yaakov Cahan, Yaakov Shteinberg, Yitzhak Katzenelson, David Shimonovitz, David Vogel, U. Z. Greenberg.

0680-4217-01
 אמהות' בנות ובנים: אמהות בפרוזה
 Mother-Daughter Relations in 20th Century Prose
ד"ר שיפמן סמדרסמינר גילמן262 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ד'1200-1000 סמ'  א'
הסמינר יעסוק ביחסי אימהות, בנות ובנים כפי שהם משתקפים בפרוזה בחלקה האחרון של המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. טקסטים של פרוזה בעברית ובאנגלית ייקראו בהקשר של שאלת האימהות כמוסד תרבותי, כהתניה חברתית, וכמערכת ציפיות הנוטה להגשים את עצמה. כמו כן, ננסה לעמוד על קשרי הגומלין שבין ציפיות חברתיות לבין טקסטים ספרותיים.
The seminar will deal with Mother-Daughter-Son relations as these are reflected in late 20th century and early 21st century prose fiction. Hebrew and English prose fiction will be interpreted within the context of issues of Motherhood as a socially and culturally structured institution, and as a set of social expectations. We will try to describe the interrelations between social expectations and literary texts.
0680-5018-01
 הספרות העברית בין שתי מלחמות העולם
 Hebrew Literature Between Two World Wars
פרופ הולצמן אבנרסמינר ביה"ס לשפות101 ג'2000-1600 סמ'  א'
שני העשורים שבין סיומה של מלחמת העולם הראשונה לבין פריצתה של מלחמת העולם השנייה הם תקופה בעלת מאפיינים מובחנים בספרות העברית. בראשיתה התקיימו עדיין חיים ספרותיים פעילים על אדמת אירופה וכן בארצות-הברית, אך בסיומה היה ברור שמרכז הכובד של התרבות העברית הועתק לבלי-שוב אל ארץ-ישראל. במהלכה אימצה הספרות העברית את חידושי המודרניזם האירופי, ובד בבד עקבה מתוך הזדהות אחרי המעשה הציוני ובמיוחד אחרי צמיחת היישוב העברי בכפר ובעיר. שעורי הסמינר יוקדשו למיפוי התופעות והתהליכים הבולטים בתקופה הנדונה, להיכרות עם אישיה המרכזיים ולזיהוי המתחים שהתקיימו בה בין דורות, חבורות ואסכולות פואטיות ואידיאולוגיות שונות. בין נושאי הקורס: העשור האקספרסיוניסטי בשירה (אורי צבי גרינברג, יצחק למדן, אברהם שלונסקי, יוכבד בת-מרים, דוד פוגל); האסכולה הניאו-סימבוליסטית בשירה (נתן אלתרמן, לאה גולדברג, עזרא זוסמן); סיפורת ההתיישבות (נתן ביסטריצקי, יצחק שנהר, י"ד ברקוביץ); רישומה של מלחמת העולם הראשונה (אביגדור המאירי); יצירתם של ש"י עגנון וחיים הזז;העשור האחרון של ח"נ ביאליק; חיי הספרות וכתבי-עת ספרותיים ('הדים', 'מאזניים', 'כתובים',  'טורים', 'גליונות'); אחרוני הסופרים העברים בפולין (מתתיהו שוהם, בר פומרנץ); ספרות עברית בארצות הברית (שמעון הלקין); ראשיתו של 'דור בארץ' (ס. יזהר).
The two decades between the end of World War I and the outbreak of World War II are both a discernible era in the history of Hebrew literature and a period of transition, while its center of gravity shifted from the diaspora to the land of Israel. During this era Hebrew literature adopted the innovations of European Modernism, and at the same time identified itself with the Zionist revolution. The seminar meetings will examine the main literary processes that characterize the interwar period, against the historic and the poetic background. Among the subjects of discussion: The Expressionist decade in poetry (U. Z. Greenberg, Yitzhak Lamdan, Avraham Shlonsky, Yokheved Bat-Miriam, David Vogel); The Neo-Symbolist poetry (Nathan Alterman, Leah Goldberg, Ezra Zussman); The Settlement Literature (Nathan Bistritzky, Yitzhak Shenhar, Y.D. Berkovitz); The imprint of World War I (Avigdor Hameiri); The last decade of Bialik's life and work; The role of S.Y. Agnon and Hayim Hazaz; Literary life and literary periodicals (Hedim, Ktuvim, Moznayim, Turim, Gilyonot); The last phase of Hebrew literature in Poland before the destruction (Matityahu Shoham, Ber Pomerantz); Hebrew literature in America (Shimon Halkin); The beginnings of the 'Palmah Generation' (S. Yizhar).
0680-5048-01
 הדרמה של ההתקבלות: מבקרים ויוצרים בתיאטרון
 The Drama of Reception: Theatre Critiques and Creators
פרופ לבוא יעלסמינר גילמן455 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ג'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ג'1600-1400 סמ'  ב'
כל יצירה חדשה נאבקת על תשומת לב תרבותית. היא יכולה לעורר אפקט רגשי כהתעלות, דחייה, הסתייגות או אמביוולנטיות. נושא ההתקבלות מעלה שאלות רבות על ציפיות קוראים, על נורמות ושבירתן, על תפקידה של הביקורת בתהליך ועוד. הקורס יעסוק בדרמה של ההתקבלות של יוצרים בתיאטרון ובספרות. נבחן אסטרטגיות של ביקורת ונדון בתרומתם של יוצרים שונים לתהליכי התקבלותם בכלל ולגיבוש דימויים הביקורתי בפרט.
במהלך הקורס נדון במספר מקרי מבחן ספציפיים (מן התיאטרון הבריטי) וכן בדוגמאות  שיציגו הסטודנטים בהתבסס על בדיקת מקרי מבחן נוספים (מן התיאטרון או הספרות בבריטניה, ישראל או אמריקה).
The seminar deals with the career and work of the British playwright Harold Pinter, laureate of the Nobel Prize for Literature in 2005. We will examine the development of his writing: from centering on relationships within a family unit to dealing with power enforcement by regime of oppression and/or conquest. We will discuss poetic principles in Pinter's plays that create an enigmatic and threatening affect. In addition, we will examine the power struggle between the playwright and critics of his work —the critics' responses to his work through different stages of his career, and the playwright's own role, and provocative conduct, in the shaping of his image as dramatist.

0680-5092-01
 מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית
 African-American Female Writers
ד"ר שיפמן סמדרסמינר גילמן320 א'1800-1400 סמ'  ב'
 
הסמינר יעסוק בשאלת המינוריות הכפולה של כותבות שחורות בארצות הברית: הכתיבה בלשון התרבות הלבנה ובלשון הגברית המאפיינת את החברה בה הן חיות. באיזו מידה משפיעה מינוריות כפולה זו על הפואטיקה, על בחירת הנושאים, על בחירת הז'אנרים של הכותבות? עד כמה ניתן לדבר עליהן כעל קבוצה של כותבות אפרו-אמריקאיות ועד כמה עצם התיוג הזה מיותר או אף מתנשא? האם ניתן למצוא קשר ברור בין שני סוגי המינוריות? האם אחד מסוגי ההדרה מאפיל על הסוג השני, או שמא אין תחרות אלא השלמה בין היותן שחורות להיותן נשים?
נעסוק בעיקר בטקסטים של טוני מוריסון, אליס ווקר ומאיה אנג'לו.
The seminar will center on three major African-American female writers: Toni Morrison, Alice Walker and Maya Angelou. We will deal with issues stemming from their dual marginality – as women writing in a male-dominated culture, and as black women writing in a white culture. We will try to describe the ways their poetic and thematic choices are shaped or influenced by their dual marginality. We will deal with their choices of genre, heroine, language and so on as a reflection of their special status, and inquire whether they should be labeled as "African-American". We will also try to probe into the relations between these two types of minority or marginality.
0680-5097-01
 שירה עברית במרחב העות'מאני
 Hebrew Poetry in the Ottoman Empire
פרופ בארי טובהסמינר רוזנברג211 ב'2000-1600 סמ'  ב'
תיאור קצר: רבים מהיהודים שגורשו מספרד בסוף המאה החמש עשרה התיישבו בערי האימפריה העות'מאנית וגם בארץ ישראל. הטראומה של חווית הגירוש והמיפגש עם חיי התרבות של יהודי המזרח המקומיים יצרו תנאים להתפתחות של אסכולות שיריות חדשות.
בקורס נסקור את הרקע החברתי והתרבותי של התקופה (מאות 17-16), נבדוק את מאפייני היצירות – קודש וחול  - מצד התכנים, הצורות, הפואטיקה והיעוד החברתי שלהם. נקרא מיצירותיהם של משוררים שונים, ביניהם כאלה שיצירותיהם נותרו רק בכתבי יד או בדפוסים קדומים. ננסה לעמוד על ייחודה של שירה זו לאור המסורות הספרדיות הקלאסיות, ונבחן גם השפעות מתרבות הסביבה על היוצרים והיצירות.
Hebrew Poetry in the Ottoman Empire
After the expulsion from Spain the major literary activity moved to the East, to the Ottoman Empire, where most of the Spanish refugees settled. A new poetic school developed there, influenced by the Spanish heritage as well as new and local needs. In the seminar many different types of poetry will be examined, secular and religious poems by various authors. Some of these texts are still intact in manuscripts.

0680-5112-01
 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי
 Harold Pinter: Poetic Principles and Critical Image
פרופ לבוא יעלסמינר ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ג'1600-1400 סמ'  א'
 
במסגרת הקורס נדון במחזות מרכזיים של המחזאי הבריטי זוכה פרס הנובל ל-2005, הרולד פינטר. נבחן את התפתחותו כמחזאי: מעיסוק במערכות יחסים במסגרת יחידה משפחתית ועד למערכי כוח במשטר של דיכוי ו/או כיבוש. נעסוק בעקרונות פואטיים במחזותיו, המייצרים אפקט אניגמאטי ומאיים. בנוסף, נבחן את יחסי הכוח, המאבק ה"דיאלוגי" החמקמק ורב התהפוכות, בין המחזאי לבין הביקורת – תגובות המבקרים ליצירותיו בשלבים שונים בקריירה שלו, ומנגד, התנהלותו קוראת התגר של פינטר עצמו לעיצוב וקידום דימויו כמחזאי.  

The seminar deals with the career and work of the British playwright Harold Pinter, laureate of the Nobel Prize for Literature in 2005. We will examine the development of his writing: from centering on relationships within a family unit to dealing with power enforcement by regime of oppression and/or conquest. We will discuss poetic principles in Pinter's plays that create an enigmatic and threatening affect. In addition, we will examine the power struggle between the playwright and critics of his work —the critics' responses to his work through different stages of his career, and the playwright's own role, and provocative conduct, in the shaping of his image as dramatist.

0680-5129-01
 תיאוריות ספרותיות עכשוויות
 Contemporary Literary Theories
ד"ר סתר שאולסמינר גילמן260 ה'1400-1000 סמ'  ב'
קורס זה יציג כמה מן המהלכים התיאורטיים החשובים בחקר הספרות, התרבות והחברה בעשורים האחרונים. נעסוק בשאלת ייחודיותה של הספרות ומקומה במרחב הפוליטי הנוכחי, במעבר מ"ספרות השוואתית" ל"ספרות עולם", בביקורת החילוניות ובתיאוריה קווירית עכשווית. ננסה לעמוד על עיקריו של כל מהלך תיאורטי, על המוטיבציות המחקריות שבבסיסו ועל האופנים שבהם ביכולתו לשנות את מערך הקריאה. נקרא מכתביהם של רנסייר, אגמבן, דרידה, ספיבק, אסד, סדג'וויק ועוד. 
Contemporary Theory
This course will introduce some of the significant trajectories in the literary, cultural, and political theory of the last decades. We will discuss the singularity of literature and its place in contemporary political space, the shift from Comparative Literature to World Literature, the critique of secularism, and contemporary queer theory. The course will present each theoretical trajectory, the scholarly motivations behind it, and the ways in which it might change the procedures of reading and interpretation. We will read texts by Rancière, Agamben, Derrida, Spivak, Asad, Sedgwick, and more.
0680-5131-01
 סדנה בכתיבת סיפור בלשי
 Crime Writing Workshop
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן320 ד'2000-1800 סמ'  ב'

תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר

The syllabus of this course will be given in the first week
0680-5132-01
 סדנה: בין הבדיה לממואר
 Between Fiction and Memoir
ד"ר בן-נפתלי מיכלסדנה גילמן362אד'1600-1400 סמ'  א'
בקורס ננסה לעבוד עם טקסטים חוצי ז'אנרים – בין האוטוביוגרפי לספרותי, ובין המסאי לתיאורטי. העבודה על טקסטים של משתתפי הקורס תלווה בקריאה מקרוב של יצירות משל רוסו ("וידויים"), וירג'יניה וולף ("רישום של העבר", "חדר משלך"), מוריס בלאנשו ("כרגע מותי", "השיחה האינסופית" - מבוא), נטליה גינצבורג ("אמרות משפחה"), מרגרט דיראס ("מחברות מלחמה"), סימון דה בבואר ("מוות רך מאוד"), רולאן בארת ("מחשבות על צילום").  
Beteen Fiction and Memoir
The course will work with texts written by participants, which are characterized by the crossing of genres – between the autobiographic and the literary, the essayistic and the theoretical. We shall read from Virginia Woolf, Maurice Blanchot, Natalia Ginzburg, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Roland Barthes

0680-5135-01
 אמהות, מלחמות וצבא
 Mothers, Wars and Military Service
ד"ר אולמרט דנהסמינר גילמן304 ב'1800-1400 סמ'  א'
הסמינר יעסוק בדמותן של אמהות בספרות העברית והישראלית ובחלוקות התפקידים בין אמהות לבנים בהקשרה של הלאומיות הציונית. נקרא יצירות העוסקות בכך, פרי עטם של יוסף חיים ברנר, משה שמיר, יהושע בר יוסף, יהודית הנדל, אורלי קסטל בלום, דוד גרוסמן וסופרים נוספים. הקריאה ביצירות תסתייע בתיאוריות פסיכואנליטיות ומגדריות וכן במחקרים סוציולוגיים. נדון גם באמהות "בשר ודם" שהפכו לאייקוניות בהקשרה של התרבות הישראלית, כמו רבקה גובר ואביבה שליט.  
Mothers, Wars and Military service
The Seminar will examine mother-figures who gained iconic status in Israeli culture, such as Rivka Guber and Aviva Shalit, as well as varied representations of mother-figures in Hebrew and Israeli literature, by writers such as Yosef-Haim Brenner, Moshe Shamir, Yehoshua Bar-Yosef, Yehudit Hendel, Orly Kastel-Bloom, David Grossman and others. The division of national functions between mothers and sons in Israeli nationalism and literature will be directed by theoretical writings from different fields: psychoanalysis, gender studies and sociology.
0680-5138-01
 סדנת כתיבה למ.א.
 
גב' רבניאן דורית דבורהסדנה גילמן362אה'1800-1600 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-5149-01
 לכתוב עם התנ"ך
 Writing with the Bible
ד"ר בורשטיין דרורסדנה גילמן361אא'1600-1400 סמ'  ב'
----------
הסדנה תציע כתיבה המבוססת על הטקסט המקראי. נתנסה במגוון התייחסויות למקור המופתי: העתקה, פרודיה, מודרניזציה, פסטיש, הסטת מוקד, שינוי מוטיבציה, שכתוב הסוף, ועוד.
Writing with the Bible
-----------------------
In this workshop we will practice writing based on the bible. We will experience writing in various relations to the source text: copying, parody, modernization, pastiche, transformation of focus, re-motivation, rewriting the end, etc.

0680-5150-01
 תיאטרון הטקסט הנודד: סדנה לכתיבה יוצרת
 The Traveing Text Theatre
ד"ר מישורי אפרתסדנה גילמן457 ד'1800-1600 סמ'  ב'
סדנה גילמן458 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שירה נמצאת בכל מקום. צריך רק להצביע עליה. נניח שהכול הוא טקסט נצא משירה ונחזור לשירה.  השיעורים  יתנהלו במרחב דיאלוגי ורב-ערוצי. תוך כדי שיחה, קריאה, צפייה, האזנה  ותרגילים מונחים - נספח אלינו כל מה שמהדהד בגוף המלים הצנום הזה: אמנות פלסטית, וידיאו ארט, דאדא, סוריאליזם, ראפ, פופ, דרמה, פילוסופיה, מדע וחיים. בכל שיעור שלישי יתקיים מפגש של הבאת חומרים אישיים ודיון עליהם.
 

The Traveling Text Theatre

Poetry is everywhere. One should just reveal it. We will scan poetry all over. We will go in and out of it while everything will be considered as text.
The lessons will be held in a dialogic, multi-channeled modus: we will try to associate everything which sticks to poetry such as plastic art, video-art, dada, surrealism, rap, pop, drama, philosophy, science and life. Every third lesson personal materials will be discussed.


0680-5152-01
 המחבר ויצירתו: טקסט וקונטקסט
 The Author and His Work
פרופ קאהן מישלסמינר גילמן320 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ה'2000-1800 סמ'  א'
 
מטרת הסמינר לבחון את המונחים "סופר", "מחבר" ו"מספר" ולעמוד על סוגית הימצאותו של המחבר האמפירי בתוך עולם הבדיון, מצד אחד, ולחקור את הדרכים בהן הסופר בונה את האתוס שלו במרחב התרבותי הקיים (סוגיות שקשורות לסוציולוגיה של הספרות, שוק המו"לות, מדיה ואינטרנט). הדיון סביב נחיצות המחבר בפרשנות היצירה התפתח במחקר מאז הופעתו של המחבר כישות מכוננת של היצירה החל מהמאה ה- 18. שתי עמדות מרכזיות מנוגדות מאפיינות דיון זה: הביקורת ההיסטורית דוגלת בחשיבות הישות הביוגרפית של המחבר כחלק בלתי נפרד מניתוח היצירה והביקורות הפורמליסטית והסטרוקטורליסטית שכנגד מובילות להכרזתו המפורסמת של רולן בארט על "מות המחבר". בעשורים האחרונים נעשה ניסיון לשלב בין שתי עמדות אלה בהשראתו של מיכאל בחטין. הקורס בוחן ניסיון זה על היבטיו השונים ומציע דרכים לניתוח שיטתי להבנת עצם המושג "מחבר בפיקציה" וזיהוי המרכיבים המאפשרים לאתר אותו ביצירה.
This seminar will examine the concepts of author, writer, and narrator. We will raise the question of the existence of the empirical author in the fictional world, and will investigate the various ways of producing his ethos within the given cultural field (issues concerning the sociology of the literature, editorial world, media, and internet). The necessity of the author for the act of interpretation has been discussed in literary research since the birth of the author as a constitutive entity in the literary and cultural field. Two major opposed stances characterize this discussion: literary historians support the importance of the biographic entity of the author as indispensable to literary analysis (Sainte Beuve, Lanson), while the formalists and structuralism theoreticians argue for the death of the author (Barthes, Foucault). There has been an attempt in recent decades to combine these two stances inspired by Bakhtine's works. The seminar will examine the various aspects of these attempts and offers a systematic analysis of understanding the concept the author in fiction and a method for recognizing the possible components for its identification in the work.
0680-5153-01
 הכפיל: אוהב או אוייב?
 The Double: Friend or Foe?
ד"ר דורפמן עירןסמינר רוזנברג211 ב'1800-1400 סמ'  א'
הספרות והפסיכואנליזה עסקו רבות בשאלת הכפיל: מיהו הכפיל? האם הוא מצוי בתוכי או מחוצה לי? האם ניתן לקיים איתו יחסי אהבה? ומה פשר האלימות שהופעתו נושאת עמה? נקרא מצד אחד בכתביהם של פרויד, ראנק, יונג ולאקאן ומצד שני ביצירות ספרותיות וקולנועיות העוסקות בשאלת הכפיל (מופאסאן, דוסטויבסקי, נאבוקוב, ״הסטודנט מפראג״ ואחרים). ננסה לעמוד על הקשר בין הכפיל כהכפלה בחלל לבין הכפיל כהכפלה בזמן (מפגש עם האני שלי מזמן אחר), ונתהה לבסוף על הפוליטיקה של הכפיל והאופן שבו התרבות מייצרת כפילים למטרות שונות.  
The Double: Friend or Foe?

Literature and Psychoanalysis have extensively dealt with the question of the double: who is the double? Is it inside or outside me? Is it a love object? And why does it tend to bring violence with it? We will read on the one hand Freud, Rank, Jung and Lacan, and on the other hand literary and cinematic works concerning the double. We will analyze the relationship between the double in space and in time and will finally discuss the politics of the double as it is manifested and in and by culture.

0680-5154-01
 משחק הדמעות: פסיכואנליזה בספרות ובפילוסופיה
 The Crying Game: Psychoanalysis in Literature, Art, Philosop
ד"ר אלפנדרי עידיתסמינר גילמן317אא'1800-1400 סמ'  א'
סמינריון זה יתמקד בעקרונות המבניים, התמטיים, והפרפורמטיביים של המלודרמה, משחק הדמעות, אבל נתחיל בקריאה של שתי טרגדיות (יוריפידס ושקספיר) כדי לבחון את המעבר מטרגדיה למלודרמה. חוקר שקספיר, ג'. ו'. קאנינגהם טוען שטרגדיה מוגדרת על ידי סוג הפעולה שהיא מציגה ושהאפקט של טרגדיה הוא של פחד, צער והשתאות וזאת בהמשך לאריסטו. במקביל יאמץ הסמינריון גם את ההגדרה הקלאסית של המלודרמה ששלטה בכיפה בתיאטרון הוויקטוריאני, עברה למסך הקולנוע ושלטה בו גם בתקופת הסרט האילם וגם בהוליווד של תחילת המאה העשרים ועדיין עקרונות מלודרמטיים נוכחים בסרטי פשע, בדרמות רומנטיות ואפילו במותחנים פוליטיים וסרטים על גיבורי על עכשוויים. ראשית נשתמש במושגים מודרניים כדי לבדוק האם טרגדיה מצויה רק באפקט הרגשי שיש לפעולה על הצופה?  נראה שבדמויות עצמן יש כאב, צער והשתאות שמכוונים את מעשיהם בעולם. על כאב זה הפסיכואנליזה נותנת דין וחשבון באופן שהוא רלוונטי להבנת הטרגדיה. כך הנישואין של אלקסטיס ובעלה אדמטוס וגם אצל אנתוני וקליאופטרה. בשני המקרים הזוג הנשוי מנסה לנהל חיי משפחה במרחב הביתי אבל נאלץ לקחת בחשבון את העובדה שלכל מעשה, שיחה והחלטה שלהם יש משמעויות פוליטיות הרות אסון. בסמינריון עיקר המאמץ יופנה ללימוד טקסטים מלודרמטיים שטרגדיות אלו מטרימות אותן באופן תמטי וצורני. נתחיל בניתוח של ההיסטוריה של השיגעון של פוקו כטקסט מלודרמטי ונעבור לקריאה של בלזאק וריטה דאב, לדוגמא. נמשיך בקריאה של מאמרים מרכזיים למלודרמה מאת הוגים כגון תומס אלזסר, ופיטר ברוקס אבל נבחן גם את הקשר בין המדיום למסר כפי שהוא מנוסח על ידי מרשל מקלוהן. בכל המקרים נראה שהמלודרמה קשורה להרחבת התפיסה הדמוקרטית והחילונית של החיים המודרניים ולארגון מחדש של יחסי הכוח בין המעמדות בחברה. נראה גם את הקשר המבני בין עליית המלודרמה לבין המצאת הקולנוע וכיצד המדיום הוא המסר בעיקר במלודרמה. הצורות הבסיסיות שהמלודרמה משתמשת בהן, מוזיקה ותמונה, משפיעות גם על התמה החברתית במחזה. מלבד סיפורים וסרטים—בדיוניים ודוקומנטריים—ננתח גם אופרטות ועבודות אמנות מאת בטהובן וגם מאת שרלוט סלומון ותומס איקינס, לדוגמא. ננסה להסביר כיצד המלודרמה מחצינה מלחמת חורמה בין הרוע לטוב שבה יש לטוב ייצוג רב עוצמה. במהלך הסמינריון נצפה בסרטים מאת: היצ'קוק, ג'ורג' קיוקור, נורמן ג'ואיסון, טוד היינס, ריינר ורנר פאסבינדר, פבסט, דוגלס סירק, ורנר הרצוג וכן נצפה בקטעים מסרטי מלודרמה בדרום קוריאה של שנות ה 60. בסמינריון נקרא הרבה טקסטים פסיכואנליטיים של פרויד, מייקל פריד, לקאן, מלאני קליין, וילפריד ביון. וכן נקרא מאמרים מתמחים בתחום המלודרמה של כותבים כגון לין האפר, ג'ונתן גולדבר, אריאלה פרידמן, נד שאנטץ ועוד רבים אחרים.
This seminar focuses on the structural, thematic, and performative principles of the melo-drama, the crying game, but we will start with reading three tragedies (Euripides and Shakespeare) in order to understand the move from tragedy to melodrama. J. V. Cunnigham argues that Shakespeare’s tragedy is defined by the type of action it presents and that its effect is woe and wonder and that this correlates with Aristotle’s analysis. The seminar will also undertake a classic definition of melodrama. It derives from the Victorian theater, emigrates to the screen during the silent era, and remains with us in the Hollywood talkies and later in crime films, romantic dramas and contemporary political thrillers and super-hero blockbusters. We will study the emotional burden that both the characters and the viewers suffer in tragedy. Then we will examine Foucault’s History of Madness and Rita Dove’s play as melodramatic texts. We will continue reading stories—Balzac—and articles central to melodrama—Brooks and Elsasser. We will then study filmic melodramas of directors such as Cukor, Jewison, Sirk, Fassbinder, Heins, Pabst, Herzog, and we will watch excerpts of South Korean melodramas of the 60s. We will psychoanalytical works of Freud, Fried, Lacan, Klein, and Bion. We will also reed expert studies of melodrama such as works by Ariella Freedman and Jonathan Goldberg.
0680-5155-01
 כתיבת המוות
 The Writing of Death
פרופ מילנר איריססמינר גילמן262 ד'2000-1600 סמ'  א'
פרופ גלוזמן מיכאל
סמינר זה יתמקד בשאלת היחסים בין הכתיבה למוות. בהשראת כתיבתו של בלנשו, נתמקד בכתיבת המוות של יוצרים שכתבו מתוך תחושת מותם הקרב או מתוך חקירה של חרדת המוות. נקרא מיצירות של  טולסטוי, גנסין, קפקא, רילקה, שבתאי, יונה וולך ועוד. שאלות של גוף, חולי, הזדככות, טהרה, חרטה והשלמה יעמדו במרכז דיוננו.
The Writing of Death
This advanced seminar will pose questions regarding the relationship between writing and death. Following Maurice Blanchot's writing on the subject, we will read fiction and poetry that explore various perspectives on writing toward/against dying and death. Texts will include works by Tolstoy, Gnessin, Rilke, Shabtai, and Wallach among others.

0680-5156-01
 מרטין היידגר, המילה
 Matin Heidigger, Das Wort
פרופ שחר גליליסמינר גילמן449 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ד'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר פוגש את הגותו של מרטין היידגר בסימן המילה (das Wort): במקומות שבהם התמסרה מחשבתו לשאלת הלשון ושאלת השירה. את עיקר הדיונים נייחד למאמריו ולהרצאותיו העוסקים בשירתם של טרקל, גאורגה ופרידריך הלדרלין.
מומלץ ידע בגרמנית
Martin Heidegger, Das Wort
The seminar meets Martin Heidegger's thought in the sign – das Wort. The seminar discusses Heidegger's reflections of Hoelderlin, Trakel, George and Rilka considering the question of being, language and poetry.
Knowledge is German is recommended.
0680-5157-01
 תיאוריות של ריבוי
 Theories of Multiplicity
ד"ר דותן אילסמינר גילמן319אד'1400-1000 סמ'  א'
ריבוי (Multiplicity) נמצא בכל מקום, בכל רמה, בכל מימד, אצל כולם, מאז ומעולם. עם זאת, במשך אלפי שנים, ועד לא מכבר, העדיף המערב להדחיקו, לרסנו, לשימו בסוגריים. המערב הציב למולו את "האחד", כמסגרת התייחסות טוטלית. כך למשל, את גלריית האלים הפאגאנית הוחלפה באל אחד ויחיד; למול היחסיות של הסופיסטים, הוצבה האמת הבלעדית; ובמודרנה, "האחד" התגלם גם בעצמי בפסיכולוגיה, באינדיבידואל ובאומה בפוליטיקה, בסובייקט בהומניזם הליברלי ועוד ועוד. אפילו התיאוריה הביקורתית הצטרפה לחגיגה וראתה את ההיגיון הקפיטליסטי כגורם היחיד בעיצוב ההוויה על כל פניה ורבדיה.
בסמינר נתחקה אחר הוויכוח עתיק היומין בין האחד לריבוי, כפי שהוא מתבטא במגוון דיסצפלינות ודיונים עכשוויים. ננסה לגאול את מחשבת הריבוי מציפורני האחד ולמפות את האפשרויות השונות שהוא מציע לנו הקריאה העיונית תלווה בהתבוננויות ביצירות ספרות, קולנוע, טלוויזיה ואמנות המציבות את הריבוי במרכזן.
Multiplicity exists everywhere, in any dimension, on any level, among everybody, since the dawn of time. Until recently, Western culture preferred to marginalize, contain or appropriate multiplicities, grinds them to pieces against the One. Pagan gods were exchanged for the “only truly god”; Sophists relativism diminished before Truth. In modern times the One appeared under the guise of the Self, the Individual, the Subject or the Nation. Even critical theory joins the party and regards the capitalist logic as the only one that prevails in social life. I attempt to show in this seminar some fundamental aspects of the historical and current quarrel between multiplicity and the One, taking as my point of reference thinkers like Deleuze, Foucault, Nietzsche, Hardt and Negri, etc.


0680-5158-01
 בסימן שבתאי: ספרות ואלכימיה
 Saturn: Literature and Alchemy (Benjamin, Scholem, Ssbald)
פרופ שחר גליליסמינר גילמן362 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  ב'
המובחרים והמושפלים שבבני האדם באו לעולם, על-פי ההשקפה האסטרולוגית המקובלת בתקופת הרנסנס, בסימן כוכב שבתאי. הקונסטלציה הזו היא בעלת השתמעות עזה בעולם הספרות. על כך יעידו כתביהם של ולטר בנימין (בחיבורו "מוצא מחזה התוגה הגרמני") וזבאלד (ברומן "טבעות שבתאי"). אך פיגורה ספרותית זו קשורה גם בתורת הסוד העברית ובתופעת השבתאות (שולם על שבתאי צבי והאופי המלנכולי). הסמינר ידון לכן במשקעיה של האלכימיה כתיאוריה של תרבות וככלי של ביקורת ספרות.
Literature and Alchemy (Benjamin, Scholem, Sebald)
The seminar deals with the figure of Saturn, its astrological significations and his signitures in world-literature and in Jewish studies. Among the writings to be discussed in the seminars are contributions by Walter Benjamin, Gershom Scholem, Erwin Panofsky and W.G. Sebald.
0680-5160-01
 הנשים של האבנגרד
 Women of the Avant-Garde
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן260 ג'2000-1600 סמ'  ב'
תנועות האבנגרד של החצי הראשון של המאה ה-20, "האבנגרד ההיסטורי", נודעו כמדירות-נשים עד למיזוגניות במפורש; אבל ככל שמתרחב המחקר – האקדמי והאוצרותי – מתבהרת יותר ויותר חשיבות יצירתן כמו גם עצם נוכחותן בתנועה. לעומת המרכזיות הבלתי ניתנת לערעור של גרטרוד שטיין לקוביזם, וניראותן של האמניות שפעלו במסגרת הקובו-פוטוריזם הרוסי והסובייטי, הרי שהנשים שעמדו בלב תנועת הדאדא זכו לתחייה רק שנים לאחר מותה של התנועה לאחר מלחמת העולם הראשונה ואילו הסוריאליסטים התבטאו במיזוגניות שעמדה בסתירה לנוכחות המאסיבית של נשים לצד האמנים-הגברים.
הסמינר יתנהל על פני כמה צירים שזורים: האחד, התבוננות צמודה ביצירות של נשים במסגרת תנועות האבנגרד – בספרות, ציור, פיסול, ארכיטקטורה וקולנוע, וביחס בין יצירותיהן של הנשים לבין המניפסטים של התנועות והיצירות שנחשבות ל"אופייניות" להן. הציר השני יעקוב אחר הנשים שהיו מעורבות מאוד ומשפיעות בתנועות, הגם שלא עסקו באמנות עצמה. הציר השלישי יציע תיאוריות פמיניסטיות שיסבירו את מקומן המיוחד, את יצירתן ואת היחסים המגדריים של האמניות כמו גם של אלה שהיו מעורבות בתנועות בעיקר כ"מודל" או "השראה". הציר הרביעי יהייה התבוננות בפוליטיות של כל אחת מהתנועות (הקשר בין התנועה הפוטוריסטית ופאשיזם; הקובו-פוטוריזם והמהפיכה הסובייטית; הדאדא וההתנגדות למלחמה) ובקשר בין הפוליטיקה לבין היחסים המגדריים שהתהוו במסגרתה, כבסיס לדיון ביחסים בין יצירה, מגדר והתפישה האבנגרדית של האמנות כבעלת תפקיד חברתי.
The movements of the “Historic Avant-Garde” were famously not welcoming to women: from their exclusion to right-out misogyny, Avant-Garde is an infamously masculine. Nevertheless, the more these movements are studied the more the centrality of women-artists (in literature, painting, sculpture, architecture and cinema) and women fellow-travelers comes to light.
The course will follow four trajectories: one will focus on close-reading of texts by women-artists; another will look at the women who served as models and inspiration, and represented the movements no less than their actual protagonists; a third trajectory will attempt to explain the texts, the gender relations, and the role of women in the various Avant-Garde movements through the lenses of feminist theories; and the fourth will ask about the politics of each movements and the relations between the politics, the gender politics, and the demand of art to be politically and socially involved and responsible
0680-5161-01
 ייצוג וגוף: בטלר וויזואליה
 Representation and the Body: Butler and Visual Culture
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן262 ה'1800-1400 סמ'  ב'
עיקרו של הסמינר הוא העמקה בתורתה של ג'ודית בטלר, תוך התרכזות בסוגיית הייצוג ומיקומו של החומרי במסגרת הייצוג התרבותי. על מנת להבין היטב את בטלר יידונו גם התיאוריות של הוגים/ות כמו פוקו, אלתוזר, ספיבק ואחרים/ות שרלבנטים לבטלר, או שעסקו בשאלת ייצוג ה"גוף"; וכדי להתבונן באופנים בהם הבנתה של בטלר מהו "ייצוג" ביחס לחומרי ובעיקר ביחס לגוף הבשר-ודם יתרכז הסמינר ביצירות ומוצרים ויזואליים וניתוחם בסיוע התיאוריות של "תרבות ויזואלית", שעיקריה ייבדקו תוך כדי קריאה-צמודה של סרטים, תצלומים וציורים.
The seminar will follow Judith Butler’s study of the notion of “representation” and its relations to materiality through close readings of visual representations such as cinema, photography, and paintings. Alongside Butler’s oeuvre, other, related theories – especially those of “visual culture” – will be looked at.
Responsibilities: attending all classes; preparing assigned reading. For a final seminar paper a presentation in class is required.
0680-5162-01
 אתניות בספרות הישראלית
 Ethnicity in Israeli Literature
פרופ אופנהיימר יוחאיסמינר גילמן260 ד'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בהתייחסויות השונות אל שאלת המזרחיות, אל מקומה בספרות הישראלית, אל האפשרויות השונות לדבר על זהות מזרחית ואל השלכותיה הספרותיות והתרבותיות. נתחיל ביוצרים המרכזיים בני דור המדינה (מיכאל, בלס, גורן) ונתמקד בדור היוצרים והיוצרות שצמח בעשרים השנים האחרונות (רונית מטלון, דורית רביניאן, סמי ברדוגו, שמי זרחין, שמעון אדף ואחרים).
השאלות המרכזיות שנדון בהן – מהי הלשון המזרחית, מהי זהות יהודית-ערבית? כיצד מיוצגים היחסים הבין-דוריים והאם הדגם האדיפאלי תקף לתיאור יחסים אלה, מהו המרחב המזרחי, כיצד מיוצג הזיכרון התרבותי? מה מעמדה של הספרות המזרחית בתוך מרחב הספרות הישראלית? מהו פמיניזם מזרחי?
מטרת הסמינר לעקוב אחר הייצוג העצמי של סופרים מזרחים שמערער לא רק על ייצוגם ההגמוני אלא גם על גבולות הסיפורת הישראלית. הייצוגים הפופולאריים של המזרחיות (כמו בקולנוע) ישמשו בסיס להשוואה. קריאת הטקסטים תלווה בקריאת מאמרים בתיאוריה הפוסטקולוניאלית שיחדדו את קני המידה להערכת השאלות הספרותיות.

The seminar focuses on Mizrahi writers, mainly from the second generation, showing their relation towards Hebrew language, ethnic stereotypes, memory, space, body and cultural identity.

0680-5164-01
 מודרניזם בצרפת: מהסוראליזם ועד לסלין
 French Modernism: From Surrealism to Celine
ד"ר בן-נפתלי מיכלסמינר גילמן361אד'1600-1400 סמ'  ב'
זהו שיעור מבוא למודרניזם שחלקו המשגה של המודרניזם ושל האוונגרד כרגישות וכתפישת עולם, גם מפרספקטיבה פוסט-מודרנית’ וחלקו קריאה בטקסטים, החל ב"מניפסט הסוריאליסטי", "נדז'ה" מאת ברטון, "הבחילה" מאת סארטר, "אלברטין איננה" מאת פרוסט, u"מסע אל קצה הלילה" מאת סלין
French Modernism: From Surrealism to Céline
An introductory course to modernism which conceptualizes the phenomenon also from post-modernist perspective. Reading texts by Breton, Sartre, Proust and Céline.
0680-5165-01
 הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבת
 The Short Story
פרופ שן ישעיהוסמינר גילמן361אד'1800-1600 סמ'  ב'
בקורס נדון במספר מחקרים משלושת העשורים האחרונים העוסקים בגישות קוגניטיביות לסיפור הקצר.
 
-          במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.
We will discuss recent developments in the cognitive study of the short story
0680-5166-01
 מה שלא נאמר: צליל, חרוז וריתמוס
 The Unsaid: Sound, Rhyme and Rhythm
ד"ר זינדר אריאלסמינר גילמן361אא'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה נועד לשמש סדנה מתודולוגית לתלמידים שמעוניינים להעמיק את היכולות הפרשניות שלהם בשעת קריאת שירה וכתיבה על שירה. השיעורים הראשונים בקורס יוקדשו להכרות מעמיקה עם מונחי היסוד של ההיבטים המצלוליים והריתמיים בתורת הספרות. בהמשך יוקדשו מספר שיעורים לקריאה משותפת של שירים תוך תשומת לב מיוחדת להיבטים אלה. במהלך שיעורים אלה יוזמנו התלמידים להציג שירים ואת פרשנותם לשירים וישמעו משוב על הצעותיהם בשעת השיעור עצמו.
This workshop is meant for students wishing to deepen their interpretive abilities regarding the musical aspects of poetry. The first lessons will be dedicated to a renewed acquaintance with aspects of sound and rhythm in poetry. Thereafter the rest of the workshop will involve students presenting readings of poem and receiving response and suggestions from other students.
0680-5167-01
 כתבי יסוד בפרשנות וביקורת במאה העשרים
 Key Text in Twentieth Century Hermeneutics and Critical Stud
ד"ר דורפמן עירןסמינר גילמן319אד'1800-1600 סמ'  א'
בשיעור זה נקרא כתבי יסוד בתחום הפרשנות והביקורת במאה ה-20. נתמקד בשני כיוונים:
 
כיוון בלשני-ספרותי: סוסיר, בנווניסט, לאקאן, בארת, קריסטבה
כיוון סוציולוגי-פוליטי: אדורנו, פוקו, בורדייה, איריגראיי, באטלר
 
בכל שיעור נקרא טקסט אחד וננתח אותו מתוך הקשרו המתודולוגי, התאורטי, התרבותי וההיסטורי תוך דגש על הקשר, הרצף והשבר בין הכותבים והכותבות השונים.  
Key Texts in Twentieth Century Hermeneutics and Critical Studies

In this course we will read key texts in Hermeneutics and Critical Studies. We will follow two paths, the first linguistic and literary (Saussure, Benveniste, Lacan, Barthes, Kristeva) and the second social and political (Adorno, Foucault, Bourdieu, Irigaray, Butler).

0680-5168-01
 סדנת מ.א. בעריכת פרוזה
 Prose Workshop for M.a
ד"ר אולמרט דנהסדנה גילמן449 ד'1400-1200 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-5169-01
 בעיות מתודולוגיות בכתיבת תיזה
 Critical Methodologics
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן304 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר נועד לעבודה משותפת על בעיות ספציפיות במיקוד, ארגון וכתיבת התיזות של המשתתפים/ות. המשתתפים/ות יהיו לאחר אישור לכתיבת תיזה, מציאת מנחה וקביעת נושא. בעת הפנייה למרצה לאישור השתתפות יש להציג אישור להשתתפות ממנחה התיזה.
The seminar will focus on issues of the focus, the structure and the writing of the theses of the participants. Participants will have determined the thesis’ topic, have a supervisor, and have been approved by the department as Research Students at the time of registration. Participants will be required to submit their supervisor’s approval for participation in this seminar upon registration
0680-5170-01
 קריאה מודרכת בכתבי עת חדשים
 Reading in Recent Journals
ד"ר לובין אורליסמינר גילמן317אג'1200-1000 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6016-01
 סדנה בתרגום פרוזה
 Workshop in Prose Translation
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן319אד'1600-1400 סמ'  א'
הסדנה נועדה לפתח יכולות תרגום לעברית של טקסטים בפרוזה, ספרותיים ועיוניים. הדגש יהיה על הטקסט המתורגם. חלק מן הטקסטים ייבחרו בשיתוף התלמידים, תוך גמישות בבחירת לשון המקור.
This workshop aims at enhancing translation skills into Hebrew of prose texts, both fiction and non-fiction. We shall focus on the target text. Some of the texts will be selected by the students, allowing some flexibility regarding the source language.


0680-6039-01
 סדנת שירה ב' ג' תשע"ו
 Poetry Workshop 2,3, Years 2015
גב' אס זיו שרוןסדנה גילמן497 א'1200-1000 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6040-01
 סדנת שירה ב' ג' תשע"ו;
 Poetry Worshop 2,3,Years 2015
גב' אס זיו שרוןסדנה גילמן497 א'1200-1000 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6041-01
 סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו
 Prose Workshop 2 Year 2015
מר ברדוגו סמיסדנה גילמן497 ה'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6042-01
 סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו
 Prose Workshop 2 Year 2015
מר משעני דרור אהרןסדנה גילמן497 ה'1600-1400 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6043-01
 סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו
 Prose Workshop 3 Year 2015
מר שמעוני יובלסדנה רוזנברג211 ד'1400-1200 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6044-01
 סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו
 Prose Workshop 3 Year 2015
מר שמעוני יובלסדנה רוזנברג212 ד'1400-1200 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6101-01
 סדנה משולבת (פרוזה ושירה)שנה א'
 Prose and Poetry Workshop
ד"ר מיטל אוריתסדנה גילמן497 ד'1800-1600 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6102-01
 סדנה משולבת (פרוזה ושירה)
 Prose and Poetry Workshop
מר הירש אליסדנה גילמן457 ד'1600-1400 סמ'  א'
סדנה גילמן458 ד'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6104-01
 סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א'
 Prose and Poetry Workshop
ד"ר מיטל אוריתסדנה כיתות דן דוד102 ד'1800-1600 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-6105-01
 סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א'
 Prose and Poetry Workshop
מר הירש אליסדנה גילמן260 ד'1600-1400 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week
0680-7002-01
 אבני דרך בתולדות התרגום
 Milestones in the History of Translation
מר לוין שאולשיעור גילמן362 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגום החל עם הווצרותן של שפות, אך היסטוריה של התרגום החלה להיכתב רק בעת האחרונה, ורק במקוטע. הקורס יעלה נקודות ציון חשובות בתחום: מפעלי תרגום מרכזיים, אסכולות ומתרגמים מפורסמים, ויתמקד בתפקידם של מתרגמים כממציאי כתב, כמפתחי שפות וספרויות לאומיות, כמפיצי דת וידע, כשותפים לשררה, ככותבי מילונים – כעושי היסטוריה. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בתולדות התרגום בעולם וחלקו השני בתולדות התרגום לעברית. הדיון יבקש לעמוד על חשיבות התרגום ביצירתן של שפות ותרבויות.

Translation began with the creation of language, but the history of translation is a recent, fragmented creation. The course will point out important milestones: major translation operations, schools, and famous translators, and focus on the role played by translators as inventors of writing, developers of national languages and literatures, disseminators of religion and knowledge, partakers of rulership, writers of dictionaries – as makers of history. The first part of the course will be dedicated to the worldwide history of translation, and the second part to that of translation into Hebrew, both concentrating on the role of translation in the creation of languages and cultures.

0680-7009-01
 המקרא ותרגומיו
 Bible Translations
ד"ר הכהן רןסמינר גילמן362אב'1400-1200 סמ'  א'
התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר: הוא תורגם ועובד למספר עצום של שפות, ולרבות מהן – יותר מפעם אחת. למה? מה משמעותו התרבותית של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום או העיבוד, וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה ולתיאוריה של התרגום? הסמינר יעסוק בסוגיות היסטוריות ותרבותיות הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו, בתקופות ובתרבויות שונות.
The Bible is the most translated (and adapted) book in human history. Why? What is the cultural meaning of translating the Bible into a language? What difficulties does it arouse, and how did translators in various times and languages cope with them? What is the difference between a Jewish and a Christian Bible translation? The seminar will deal with various historical and cultural issues of Bible translations and adaptations in various eras and cultures.

0680-7010-01
 סדנת תרגום מגרמנית
 German Translation Workshop
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן323 ב'1800-1600 סמ'  א'
הסדנה נועדה לפתח יכולות תרגום מגרמנית לעברית של טקסטים בפרוזה, ספרותיים ועיוניים. חלק מן הטקסטים ייבחרו בשיתוף התלמידים. נדרשת ידיעת גרמנית ברמת קריאה.
This workshop aims at enhacing translation skills from German into Hebrew of prose texts, both fiction and non-fiction. Some of the texts will be selected by the students. Reading proficiency in German is required.

0680-7012-01
 תרגום מניפולציה צנזורה
 Translation, Manipulation, Ceneure
ד"ר אשר עמריסמינר גילמן261 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בשיעור זה, נבחן כיצד התרגום הספרותי יכול לשמש כלי להעברת מסרים אידאולוגיים גלויים וסמויים בסוגיות כגון זהות לאומית, מיניות ומגדר, מוסר ודת. השיעור יציג את התיאוריות המרכזיות בשדה המחקר, ויתאר מקרי מבחן של התערבויות מניפולטיביות בתרגום בטקסטים מגוונים, של בחירת יצירות לתרגום כחלק מהקשר תרבותי-פוליטי רחב, של תרגום והפצה של ספרות העולם בהקשר ליחסי הכוח הגלובליים, ועוד. בשיעור, נדון בכוחם של יסודות אידאולוגיים ובהיקף השפעתם בתרגום הספרותי, ובתרגום בכלל.

The purpose of this course is to examine how literary translation can become a vehicle for transmission of overt and covert ideological messages relating to questions of national identity, gender and erotics, morals and religion. The course will present the dominant theories in this field of research, and inquire into cases of manipulative interference in translation that exemplify the power and range of influence ideological factors have in literary translation.

0680-7027-01
 סדנה בתרגום אנגלית
 Translating English Prose
ד"ר אשר עמריסדנה גילמן317אב'1400-1200 סמ'  ב'
בסדנה זו, נכיר מקרוב את הפנים השונים במלאכתו של המתרגם. נתמודד עם האתגרים הייחודיים למחברים ולסוגי טקסט שונים ועם הסוגיות המרכזיות בתרגום מן השפה האנגלית לשפה העברית, ונדון במאפיינים הלשוניים האחראיים לתרגומיוּת הנמוכה בין שפות אלה. היצירות שנתרגם ייצגו מגוון רחב של תקופות, סגנונות וז'אנרים. במהלך ההתנסות המעשית, ניחשף גם לשאלות הקשורות להקשריו התרבותיים והחברתיים של מעשה התרגום - בפרט מן הספרות והתרבות האנגלית ומן הספרות והתרבות האמריקנית - ולהשלכות של הקשרים אלה על התרגום לעברית.
In this workshop, we will come to know the various facets of the translator's craft. We will deal with authors and texts representing a wide range of styles, genres and periods, and meet the unique challenges of literary translation from English to Hebrew. We will learn to recognize the linguistic features which result in the low translatability between these two languages. The practical experience will present us with questions relating to the social and cultural contexts of the act of translation - particularly from English and American literature and culture - the consequences of which for our Hebrew translation will be discussed.
0680-7028-01
 סדנה בעריכת תרגום
 Editing Translation Workshop
ד"ר הכהן רןסדנה גילמן362אב'1800-1600 סמ'  ב'
במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת הטקסט המתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות רצויה, אך אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של טקסטים במגוון של נושאים, סגנונות וז'אנרים נדון בבעיות האופייניות לטקסט המתורגם ולעריכתו. אופן הלימוד יהיה בראש ובראשונה מעשי – מדי שיעור נעבוד על טקסט אחר – ובהקשר זה יידונו גם נושאים תיאורטיים בתורת התרגום.
This workshop aims at enhancing translation skills by concentrating on revising already-translated texts. The emphasis is neither on the source language (which will usually be English; reading comprehension in other languages is recommended but not required), nor on the target language (i.e. Hebrew), but on "the third element", which is translating skills. Using a series of texts in a wide range of genres, styles and subjects, we shall discuss the typical problems of translated texts and their revising. The study will be practically oriented – dealing with a different text every session – while, in this context, theoretical issues in translation studies will be considered as well.
0680-7303-01
 מבוא לתורת התרגום
 Introduction to Translation Studies
מר לוין שאולשיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  א'
הקורס מציג את תורת התרגום המודרנית. הוא פותח בהצגת "הגדרות" שונות לתרגום (יאקובסון, נידה, טורי) וסוגיות שונות בתחום: תרגום תוך-לשוני, בין לשוני ובין סמיוטי; מושג ה"תרגומיות" ופרמטרים למדידת "תרגומיות"; טקסטים מקבילים; שוויון ערך (אקוויולנטיות); אדקווטיות מול קבילות; תרגום מטאפורות; ביות לעומת הזרה; ועוד.  מכאן עובר הדיון לתיאוריות העיקריות בחקר התרגום: הפרדיגמה התיאורית (Descriptive Translation Studies); תיאוריית הסקופוס (Skopos);  היבטים סוציולוגיים ותרבותיים של תרגום; תרגום בתיאוריות פוסט-מודרניסטיות; תרגום ותעביר.
The course presents Translation Studies as an independent discipline. It opens with several ‘definitions’ of translation (Jackobson, Nida, Toury), and certain translation topics: Interlingual, intralingual and inter-semiotic translations; the notion of translatability; parallel texts; the notion of equivalence; adequacy vs. acceptability; translation of metaphors; domestication vs. foreignizing; etc. It then moves to present the central theories in TS: the Descriptive Paradigm; Skopos Theory; sociological and cultural aspects of translation; translation in post-modernist theories; translation and the notion of transfer.
0680-8305-01
 המצאת הפולקלור היהודי במזרח אירופה
 The Re-Imagination of Folklore in Modern Eastern European Je
ד"ר שטרן זהביתסמינר גילמן362אד'1600-1400 סמ'  ב'
בסמינר זה נתחקה אחר תהליכי גילוי הפולקלור היהודי המזרח אירופי והמצאתו מחדש בתרבות היהודית המודרנית. נשאל שאלות כגון: האם יש לפולקלור ערך אסתטי? מה הוא היחס בין הפולקלור לתרבות גבוהה? אילו צרכים אידיאולוגיים משרת גילוי הפולקלור? כיצד אפשר לתרגם פולקלור ליצירה מודרנית או מודרניסטית? באמצעות מקורות מגוונים, וביניהם פרוזה, שירה, דרמה, מסות ספרותיות ופוליטיות בעברית וביידיש, יצירות פלסטיות וסרטים, נבחן את פועלם של יוצרים יהודים מודרניים, ששאפו לטרנספורמציה אסתטית של הפולקלור ובאמצעותה ביקשו לשלב בין מסורת למהפכה, בין חדשנות אמנותית לבין האחזות ב״מורשת״ היהודית, הממשית או המדומיינת. 

The Re-Imagination of Folklore in Modern Eastern European Jewish Culture
In this seminar we will examine the re-discovery and invention of Eastern European Jewish folklore in modern Jewish culture. We'll ask questions such as: Does folklore have any aesthetic value? What is the relation between folklore and high culture? What ideologies motivated the re-imagination of folklore? How can folklore be translated into a modern, or modernist, work of art? Through a variety of sources, including prose, poetry, drama and political essays in Hebrew and Yiddish, visual works and films, the course traces the dramatic religious and political changes experienced and led by Eastern European Jewish artists, who strived for an aesthetic transformation of folklore, and through it aspired to bring together tradition and revolution, aesthetic innovation and links to a--real or imagined--Jewish heritage.

0680-8306-01
 ה"מעשה" בספרות היידיש בעת החדשה המוקדמת
 Tales From Early Yiddish Literature: From the Mayse to the M
ד"ר רוזנצווייג קופפר קלאודיהסמינר גילמן362אה'1800-1600 סמ'  ב'
הז’אנר הספרותי של ה’מעשה’ הוא אחד המרכזיים ביותר בספרות יידיש ממאה ה-16, והמסורת שלו משמעותית בהתפתחות הסיפור החסידי ויותר מאוחר גם בסיפור היידיש המודרני. הקורס מיועד להציע לסטודנטים מבוא כללי לז’אנר ובמיוחד לאוספים החשובים הן אלו שבכתבי יד והן אלו שבדפוס (כגון ה’קוא-בוך’, ה’מעשה-בוך’, ה’מעשה נסים’). במסגרת הדיון בתולדות ה’מעשה’ נדון בסוגיות ספרותיות והסטוריות שונות - כגון ביקורת חברתית, ביקורת נגד השלטון, נוכחות של אלמנטים אנטי-נוצרים, באופן כזה שהקורס יוכל לשמש בפועל גם כמבוא כללי לתולדות הספרות היידיש בתקופה הנדונה.
 
Tales from Early Yiddish Literature: from the mayse to the modern short story

The mayse has been a prominent genre throughout the history of Yiddish literature, from the brief story found in a 14th-century manuscript, through compositions influenced by the medieval exemplum and the novella of the Italian Renaissance, to the Hassidic tale and later rewritings of the genre in Modern Yiddish literature.
With an emphasis on this rich tradition of narrative prose, ''Tales from Early Yiddish Literature'' is designed to offer students a general introduction to Yiddish literature in the Early Modern period, notably in Germany, Italy, Holland and Central Europe. Referring to the major collections in manuscript and print form, such as Küh-bukh, Mayse-bukh and Mayse nisim, we will consider the mayses from a literary point of view and at the same time investigate the integration of historical references, such as elements of social criticism, discontent with the communal authorities, and anti-Christian polemics.
In the course we will seek to highlight the continuity between Old and Early Modern Yiddish Literature and the Modern Yiddish corpus, reading excerpts from literary rewritings of older sources and introducing key issues concerning their intended readership
0680-9002-01
 סמינר חוקרים
 Research Seminar
ד"ר מיטל אוריתסמינר א'2000-1800 סמ'  ב'
תיאור הקורס יינתן בשבועות הראשונים לסמסטר
The syllabus of the course will be given in thr first week