שנה"ל תשע"ט

0677-1058-01
 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל
 The Jewish Bookshelf: The History of the Jews through Their Books
פרופ אסף דודתרגיל רוזנברג209 ג'1400-1000 סמ'  א'

מטרת התרגיל לתאר את 'מדפי' הספרים ואת הספריות השונות שמרכיבים את 'ארון הספרים' היהודי, למן הספרות הבתר-מקראית, עבור בספרות חז"ל ובספרות הרבנית, בספרות הפילוסופית, הליטורגית, ספרות הקבלה והסוד, וכלה בספרות ההשכלה, העיתונות היהודית והספרות המודרנית. תיאור הספריות יובא בהקשר של השימוש שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם. 

בין הנושאים שיידונו:

  • ארון הספרים היהודי – מהו?
  • הטקסט – השתמרות, אמינות, מורכבות
  • הספרות המקראית והבתר-מקראית (ספרות חיצונית וגנוזה, מגילות ים המלח, ספרות יהודית-הלניסטית)
  • הספרות התלמודית (חז"ל, הלכה ואגדה, ספרות הגאונים)
  • מפלורליזם לקודיפיקציה – תרבות המחלוקת
  • הספרות הרבנית ('ראשונים' ו'אחרונים', ספרות הפסיקה והפרשנות, ספרות השו"ת)
  • סידור התפילה והמחזור, שירת הקודש ושירת החול

מטלה סופית: עבודת בית

נוכחות חובה.

‘The Jewish Bookshelf’: The History of the Jews through Their Books

The course will describe the various corpuses which comprised ‘The Jewish Bookshelf’. We will focus on the post-biblical literature, the literature of the Sages (Hazal), mainly the Mishna, Talmud and the Midrash, as well as the various manifestations of the Rabbinic and Halakhic literature. The importance of these sources will be discussed in the context of their usability for the student of Jewish history while introducing the special bibliographical and methodological issues and difficulties of each ‘bookshelf’. The students will be also introduced to main bibliographical tools and will train in how to use them

 
0677-1059-01
 העולם היהודי בעת החדשה
 The Jewish World in the Modern Era
פרופ דרייפוס חוהשיעור ותרוזנברג209 א'1400-1000 סמ'  ב'

הקורס יעסוק באירועים המרכזיים שהתרחשו בתולדות עם ישראל בעת החדשה ובהתמודדותם של יהודים – כחברה וכפרטים – עם תהליכי המודרניזציה. בעזרת מקורות שונים נבחן את השינויים שחלו בחיי היהודים בתפוצות שונות ונדון בצמיחתם ובהתפתחותם של זרמים דתיים, רעיוניים ופוליטיים ששינו את פני היהדות.

מטלה סופית: עבודת בית

נוכחות חובה

The Jewish World in the Modern Era

This course deals with the major events that took place in the history of the Jewish People since the mid 18th Century and examine the different ways Jews – as individuals and as a society – faced modernity. Using different sources, we will study the changes which occurred in the various Jewish Diasporas and discuss the growth and the development of religious, ideological and political movements which changed the face of Judaism

 
0677-1061-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב - א' (עד מסע הצלב הראשון)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)
פרופ גולדין שמחהשיעור רוזנברג001 ב'1200-1000 סמ'  א'

          לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 10 – 12, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נעמוד בהרחבה על הרקע התיאולוגי של היהדות בגולה ושל הנצרות במאות הראשונות לספירה. נעמוד על תהליך הגירת היהודים לצפון- צרפת, גרמניה ואנגליה, על הקמת הקהילות היהודיות בארצות אלה ועל דרכי הפרנסה היהודית. נרחיב הדיבור על המאה ה- 11, ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי, ועל שיאה של המאה: מסע הצלב הראשון לארץ ישראל (1095 – 1099) והפגיעה ביהודי גרמניה בשנת תתנ"ו.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה

Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)

This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 10th to the 12th centuries, in medieval northern France, England and Germany. We will extensively examine the theological background of Diaspora Jewry and Christianity in the first centuries of the Common Era; the Jewish migration to northern France, Germany and England; the establishment of Jewish communities in these areas; and the ways in which the Jewish population earned its livelihood.  We will expand our examination in the 11th century, investigating the cultural developments in both the Jewish and Christian worlds that reached a climax at the end of the century with the First Crusade to the Holy Land and the havoc wrought on German Jewry in 1096.

 
0677-1062-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים - ב' (ממסע הצלב הראשון ואילך)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages
פרופ גולדין שמחהשיעור רוזנברג001 ב'1200-1000 סמ'  ב'

            לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 12 – 14, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נכיר את אורחות החיים של היהודים באזורים אלה, את הדרך בה התמודדו עם סביבתם הנוצרית המתחרה בהם, נתעכב על המאמץ החינוכי תחרותי של היהדות בגולה עם הנצרות המנצחת. נעמוד על תהליך התפתחות הקהילות ופיתוח כלים כדי להתמודד עם המציאות התובענית, נחקור את החברה היהודית בנושאי פנים כמו יחס לילדים, מעמד הנשים ועוד. נבדוק סוגיות מרכזיות בחיי יהודים אלה כמו: עלילות דם, שרפת התלמוד בפריז וגירוש היהודים מאירופה. נרחיב בנושא חיי התרבות ויצירות התרבות היהודיות בתקופה זו: תפילות, פרשנות המקרא, הפיוט, הרחבת ההלכה והתאמתה למציאות הסובבת, כתיבת ההיסטוריה היהודית ועוד.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה

Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (from the First Crusade until the Black Death, 12th – 14th Centuries)

This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 12th to the 14th centuries, in medieval northern France, England and Germany.  We will examine the lifestyle of the Jews living in these areas, and the way in which they coped with the Christian environment that presented them with a constant threat. We will spend some time understanding the educational effort made by Diaspora Jewry to compete with a Christianity that appeared to be winning on all fronts. We will examine the process of development of the communities and the development of methods of coping with a reality that was extremely demanding. We will investigate the internal relationships within Jewish society such as the attitude towards children, the status of women, and so forth. We shall also look at some of the central issues relating to Jewish life during this period: the blood libels, the burning of the Talmud in Paris and the expulsion of the Jews from northern France, England and Germany. We will expand our examination to include Jewish cultural life and creativity during the period: prayers, commentaries on the Bible, liturgical poems, the expansion of Jewish Law and its adaptation to the realities of the environment, the writing of Jewish history and so forth.

 
0677-1111-01
 ישראל בעשור הראשון
 Israel During the First Decade of Independence: An Introduction
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן307 ה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס משמש מבוא ראשוני להיסטוריה של מדינת ישראל בעשור הראשון. בקורס יידונו הקשיים והאתגרים שהציב המעבר מדפוסי הארגון והחברה היישוביים אל מוסדות המדינה משזו קמה. כן יוצגו בקורס בעיות היסוד שעמן התמודדו המדינה והחברה והפתרונות לבעיות אלה, שבאו לידי ביטוי במדיניות הממשלה בתחומי העשייה המרכזיים: מביטחון ומדיניות חוץ, דרך כלכלה פוליטיקה והתיישבות.

הנוכחות חובה, מטלה סופית: מבחן אמריקאי

Israel during the first decade of independence: an introduction


Soon after the Israeli state was established, it faced major challenges. The 1948 war yielded both an Israeli military victory and a massive and yet unresolved Palestinian refugee problem. Security issues remained a major concern long after the war had ended. Mass immigration reshaped the land. Logistical, political, and social challenges had to be met while the new nation was being built. Time and great effort were dedicated to the establishment of state institutions according to the ideology of mamlakhtiyut, or statism. The course traces the impact of Israel's major political struggles, economic hardship and security problems on Israeli society.

 
0677-1134-01
 עולמות יהודים בין כורש למוחמד
 Jewish Worlds From Cyrus the Great to Muhammad
פרופ רוטמן יובלשיעור ותרוזנברג209 ה'1400-1000 סמ'  א'

הקורס עוסק בהתפתחותם של חיים יהודים ושל תרבות יהודית במרחב העולם העתיק בין התקופה הפרסית ועד לכיבוש המוסלמי. השיעורים עוקבים באופן כרונולוגי אחר התפתחותן של קהילות יהודיות וההיבטים הפוליטים, חברתים, כלכלים, תרבותים ודתים של מגען עם התרבויות השונות באזור המזרח הקרוב ועולם הים-התיכון. דגש מיוחד ינתן לנושאים הבאים: צמיחתה של ישות יהודית עצמאית במרחב ההלניסטי – ממלכת בית-חשמונאי, חיים יהודים בארץ ובתפוצה תחת האימפריה הרומית, הגדרתה של היהדות שלאחר חורבן בית-שני לאור התגבשותה של הנצרות ולאור המעבר לעולם מונותאיסטי עם הופעת האסלם. הקורס בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים, ובסופו עבודה מסכמת.  

“Jewish worlds from Cyrus the Great to Muhammad” 

The course explores the evolution of Jewish life in the Ancient Word starting from the Persian period throughout the Muslim conquest. It traces the development of Jewish communities in the Near East and the Mediterranean world, and deals with the political, social, economic, cultural and religious aspects of their relationship to their surrounding cultures. Special attention will be given to the following subjects: the rise of the Hasmonean kingdom; Jewish life in the Roman Empire; the definition of Judaism in view of the rise of Christianity in Late Antiquity and the passage to a monotheistic world with the advent of Islam. Assignments include weekly reading and discussions, as well as a conclusive paper in the end of the semester.

 
0677-1147-01
 מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881
 The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine
פרופ חזן מאירשיעור רוזנברג001 ה'1200-1000 סמ'  א'

השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ ישראל בשלהי שנות שלטונה של האימפריה העות'מאנית, וזאת על רקע הופעתה והתחזקותה של הציונות כתנועה לאומית מרכזית בעם היהודי. בשיעור יתוארו וינותחו העליות הראשונה והשנייה – מאפייניהן והעימות ביניהן, נבחן את תפקיד הפילנטרופיה במציאות הארצישראלית, נסקור את הופעת הרצל ויחסו כלפי היישוב המתרקם בארץ, נעקוב אחר תהליכי היווצרותו של מחנה הפועלים כגורם בעל משקל בחברה היישובית ונבחן את ראשית היווצרותו של "הבית הלאומי" כמושג פוליטי מוכר.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, בחינה.

 

The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine, 1881-1917

The course will deal with competing between the “old settlement” and “new settlement” in Palestine at the end of the Othman empire ruling, under the appearance of Zionism as a central national movement within the Jewish nation. As part of the course we will learn about the first aliya and second aliya – their characteristics and the confrontation between them. We will examine “Hibat Zion” movement, Herzl and the Zionist movement attitude toward the settlement; analyze the Baron Rothschild philanthropy function in the Palestine reality and describe the building of the labor camp as a factor in the settlement society.

Course duties: participation, exam.

 
0677-1151-01
 תולדות השואה - קורס מקוון
 The Holocaust History
פרופ דרייפוס חוהשיעור גילמן278 ג'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס תולדות השואה, יתבסס הן על הקורס המקוון, הנמצא בפלטפורמת ה-MOOC (Massive Open Online Course) של קורסרה (Coursera) והן על שישה מפגשים שיערכו בכיתה. במהלך הסמסטר נעסוק בשנים 1933-1945 ונדון בהיבטים שונים של שואת יהודי אירופה ובכללן: התפתחות המדיניות האנטי יהודים של גרמניה הנאצית, יהודי גרמניה וסביבתם בשנות השלושים, החברות האירופאיות השונות ויחסן ליהודים בתקופת השואה, התפתחות הפתרון הסופי, ודרכי התגובה השונים של החברות היהודיות והלא יהודיות לרצח יהודי אירופה.

מטלה סופית: בחינה

נוכחות חובה

The Holocaust History

The Holocaust History course will be based on the online course on Coursera's Massive Open Online Course as well as on six classroom sessions. During the course of the semester, we will discuss the various aspects of the Holocaust, including: the development of the anti-Jewish policy of Nazi Germany, the Jews of Germany and their surroundings in the 1930s, various European societies and their attitude toward Jews, the development of the Final Solution and Jewish and non-Jewish reactions to the murder of the Jews of Europe.

 
0677-1187-01
 "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם
 The Yishuv Between the Two World Wars
פרופ חזן מאירשיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בתקופה המשתרעת בין שתי מלחמת העולם גדל היישוב היהודי בארץ ישראל מ-56,000 נפש ל-450,000 נפש. הגידול המספרי הדרמטי הזה בנוכחות היהודית מלמד על עוצמת השינויים שהתחוללו בארץ ישראל בין 1918 ל-1939. השיעור יעסוק בקווים העיקריים בהתפתחותו של היישוב בפרק הזמן הנדון ובסיבות להפיכתו למוקד פעילותה של התנועה הציונית. במרכז עיוננו יעמדו העימותים הפוליטיים בזירה היישובית והציונית, המשברים הכלכליים והשסעים הרעיוניים-חברתיים.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, בחינה.

The Yishuv between the Two World Wars

During the Years between WWI and WWII the Jewish settlement in Palestine raised from 56,000 people to 450,000. This dramatic growth in Jewish presence teaches the changes in intensity happened in Palestine between 1918 and 1939. The Course will examine the main lines of the Jewish settlement development during the relevant period and will explore the ways Palestine became the focus of the Zionist movement’s activities. The center of our discussion will be the political debates in the Zionist arena, the economical crises and the ideological-social rifts.

Course duties: participation, exam.

 
0677-1229-01
 יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות 2019-1654
 The Jews in America: History, Society and Culture, 1654-2019
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן281 א'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יתקיים בשפה האנגלית

הקורס יתחקה אחר ההיסטוריה, התרבות והחברה היהודית בארה"ב, מהקהילות הראשונות עד ימינו. בנוסף לעיסוק בשינויים החברתיים, הדתיים והתרבותיים בקרב יהודי אמריקה, נבחן את נקודות המפגש בין התרבות היהודית לבין התרבות האמריקאית, חוויותיהם של יהודי אמריקה לעומת קבוצות מיעוט אחרות וכן שאלות רבות נוספות.

חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, ועבודת בית.

The Jews in America: History, Society and Culture, 1654 – 2019 (in English)

                                                                                                                                                   (The course will take place in English)

This class will use lectures, reading materials and primary sources to examine the history, society and culture of Jews in the United States from the earliest communities to the present day.  In addition to discussion on social, religious and cultural developments among Jews, the course will also highlight points of intersection between Jewish and American cultures, the experience of Jews in relations to other minority groups and other questions.

Requirements:  Active participation (including regular attendance), reading assignments, take home work

 
0677-1253-01
 שרשי המודרניות: יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה
 The Roots of Modernity: The Jews of Europe in the 18th Century
ד"ר כהנא מעוזשיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  א'

השיעור יבקש לעסוק במכלול החוויות הרחב של יהודי אירופה באחת המאות הסוערות והמשפיעות ביותר בתולדות העם היהודי, בפתח העת החדשה. נעסוק בשבתאות, חסידות, נאורות והשכלה. נדבר על כותבי זכרונות, מגידים נודדים, נשים וילדים. נקרא בספרות מסעות, ביומני זכרונות, בכתבים פילוסופיים, בדרושים חסידיים ובמחזות תיאטרון.

מטלת סוף קורס: עבודה מסכמת

The Roots of Modernity: The Jews of Europe in the 18th Century

This course seeks to explore the broad spectrum of experiences of European Jews during one of the most turbulent and significant centuries in the history of the Jewish people, at the dawn of the modern period. We will examine Sabbateanism, Hasidism, the Enlightenment and the Jewish haskalah, and draw upon the works of memoirists, itinerant preachers, women and children. We will read from travel narratives, eighteenth-century journals, philosophical treatises, Hasidic sermons, and theatre plays.

 
0677-1265-01
 משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית
 The Nuremberg Trials, the Holocaust and the Zionist Movement
ד"ר שטאובר רונישיעור ותגילמן281 ג'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס  לדון במדינות הענשתם של ראשי המשטר הנאצי ופושעי מלחמה נאצים, שנטלו חלק בביצוע רצח יהדות אירופה בשנים 1949-1945. משפטים אלה ידועים בשם הכולל "משפטי נירנברג", למרות שרק חלק מהם נוהלו בנירנברג. מדובר במאות משפטים שנוהלו  נגד גרמנים בשטחי הכיבוש השונים של גרמניה. נדון בשאלת הבנת ייחודיותה של השואה כפי שהשתקפה במשפטים אלה, כמו גם בתפיסה העקרונית שעמדה בבסיסה של הקטגוריה המשפטית החדשה של "פשעים נגד האנושות", בהגדרת המושג ג'נוסיד  והאמנת האו"ם נגד רצח עם. כמו כן נברר את הניסיון של פעילים ציונים לפעול כדי שהשואה תתפוס מקום מרכזי רב יותר במשפטי נירנברג וננתח את יחס המעצמות לניסיונות אלה.

דרישות הקורס: נוכחות חובה בהרצאות ובחינה סופית

The Nuremberg Trials, the Holocaust and the Zionist Movement

The aim of this course is to discuss the punishments of the leading figures of the Nazi regime and other Nazi criminals who participated in the murder of the European Jews from the end of the  Second  World War until 1949.  These trials conducted by the Allies are known as the "Nuremberg Trials". There were however hundreds of other trials in the four occupied zones in Germany. In this context, the concept behind the new legal category of “crimes against humanity,” the definition of genocide, the UN Genocide Convention and notably the perception of the Holocaust will be discussed.  Another issue were the efforts of the leaders of the Zionist movement and other Jewish activists to convince the prosecutors to emphasize the uniqueness of the "Final Solution", the aim of the Nazis to annihilate the Jewish people. There efforts and the Allies response will be discussed as well.

Course Requirements:  Class participation is compulsory, in-class final exam

 
0677-1275-01
 שמאל ימין שמאל: עיתונות ופוליטיקה ביישוב
 Left Right Left: Journalism and Politics in the Yishuv
ד"ר יונה רונהשיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בשנות ה-30 של המאה ה-20 חל קיטוב פוליטי בציונות וביישוב שמשקף את תהליך הרדיקליזציה באירופה באותו עשור מכריע, ערב מלחמת העולם השנייה. באמצע אותו עשור התחולל מאבק פוליטי על הנהגת התנועה הציונית, שהסתיים בתבוסת הימין הרביזיוניסטי ובניצחון תנועת העבודה. הקורס בוחן את אותה התמודדות היסטורית, שעיצבה את המערכת הפוליטית והציבורית הישראלית בעשורים הבאים, בעזרת העיתונות הציונית הארצישראלית.

נפתח בצמיחתה של העיתונות היהודית והציונית במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, וכיצד השפיעה העיתונות על התעוררות הלאומית היהודית. נכיר את תפקידה של העיתונות ביצירתם של חיי הציבור המודרניים. נבחן את הדגמים העיתונאיים המרכזיים שצמחו ביישוב, מלידתה של העיתונות העברית, דרך הופעתה של עיתונות ההמונים היומית במהפכת התורכים הצעירים, ועד לשגשוגה של העיתונות המפלגתית בתקופת המנדט וניצני שקיעתה. נשווה בין עיתונות המונים לעיתונות איכות על רקע שאלות של השכלה, מעמד ודמוקרטיה. נבחן מדוע שאף כל זרם פוליטי להקים עיתון משלו, וכיצד קידמו העיתונים הבולטים אידאולוגיות יריבות וזהות פוליטית מתחרה.

התלמידים יתרגלו איתור של מקורות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" לצורך כתיבת עבודות. נוכחות חובה.

מטלה סופית: עבודה קצרה המבוססת על ניתוח קטעי עיתונות מהתקופה וכתיבת ערכים לאתר "עיתונות יהודית היסטורית".

Left Right Left: Journalism and Politics in the Yishuv

Exploring journalism and politics in the Yishuv and Zionism between right and left and political radicalization of the Yishuv during the 1930s. The course examines the Zionist press in the Yishuv from its inception until the Holocaust as a vehicle for the emergence of a public sphere and a leading platform of mass politics with the rise of mass media.

During the course, students will exercise research skills using the Historical Jewish Press website.

Requirements: Short final paper based on contemporary periodicals.

 
0677-1279-01
 יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה
 Jews in the Realm of Islam: Modernity in the Fertile Crescent
ד"ר גרבר נוח שמואלשיעור רוזנברג106 ד'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס להציג קווי יסוד לקיום היהודי בארצות האסלאם בעידן שראשיתו בגירוש ספרד ואחריתו בהקמת מדינת ישראל. בחלק הראשון של הקורס נמפה את תפוצתה של פזורה ספרדית מזרחית במגרב, במשרק ובארצות הליבה של האימפריה העות'מאנית. באמצעות מגוון של משתנים כגון לשון (מדוברת וכתובה), ליטורגיה, מנהג ודפוס, נבחין בין פזורה זו לבין יהודים 'מקומיים' שאכלסו את המרחבים הללו. על דרך ההשוואה ניחשף ליהודי תימן, ליהודי בבל (לימים עיראק) ולתפוצות ישראל במרחב האיראני; נכיר יהודים שדברו ארמית במאות האחרונות ונפתח אשנב לקהילות לא-אשכנזיות באימפריה הרוסית.

בחלק השני של הקורס נעקוב אחר גלים שונים ומצטלבים של רפורמיזם פנימי, קולוניאליזם והתמערבות אשר שטפו חלק מן הקהילות הללו במאות 20-19. נכיר רשתות סחר ותפוצות טרנס-לאומיות שצמחו מתוך אחדות מקהילות ישראל במזרח. נדגים ערוצים שונים של מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ונכיר סוכנים מגוונים של חילון מאלג'יר ועד בגדאד. נעמוד על מורכבות זיקתם של יהודי ארצות האסלאם לארץ-ישראל במאות האחרונות. בד בבד ניתן את דעתנו לסדר היום הקולוניאלי, כמו גם לסדר היום הלאומי, אשר יחד יצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם המוסלמית.

מטלה בסוף הקורס: עבודת בית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: An Introduction and Major Trends

The purpose of this survey course is to acquaint undergraduate students with the Jewish experience in Muslim lands during early modern times and the modern period. We will commence with the Spanish expulsion and conclude with the founding of the state of Israel. Our goal is to cover the diversity of Jewish life in the Orient; North Africa, the Balkans, the Ottoman heartland, the Middle East, Kurdistan, Persia and, time permitting, the Crimea and Caucasus regions as well.  During the second part of the course we will examine how modernizing trends, born in the intertwining ages of colonialism and nationalism, engulfed many of these rather traditional Jewish communities. We will be especially attuned to forms and long term consequences of internal ferment. Finally we will consider the historical process that eventually terminated over a millennium of Jewish life in the political and cultural realms of Islam

 
0677-1280-01
 ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצון
 Warsaw and Its Jews During the Holocaust: a Window to Individual and Social Life
פרופ דרייפוס חוהשיעור ד'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה ינתן במסגרת צהרי יום ד', סדרת הרצאות בחסות הרקטור

בוורשה, בירת פולין, הקימה גרמניה הנאצית גטו, בו חיו בתקופת השואה, קרוב לחצי מיליון יהודים.

·       כיצד התנהלו חייהם של יהודים אלו ומה הם ידעו בגטו ורשה על תכניות ומפעל ההשמדה?

·       מהם השינויים – החברתיים, הכלכליים והאנושיים – שחלו בגטו במשך שנות קיומו ומהי חשיבותו של מרד גטו ורשה?

·       האם היה קיים ייחוד לחיי היהודים בגטו ורשה , ומה ניתן ללמוד מחיים אלה  על גורלם של  האדם והחברה בתקופות קיצון?

שאלות אלו ואחרות יעמדו במוקד הקורס בו נעסוק בציבור היהודי על גווניו. בעזרת עשרות קטעי מקור  – כתובים וחזותיים– נכיר היבטים שונים בחיי הפרט והחברה היהודיים בגטו ורשה ונעסוק בשאלות יסוד ביחס לתקופת השואה ולהיסטוריה האנושית.

מטלה סופית: עבודת בית

נוכחות חובה

Warsaw and its Jews during the Holocaust: A Window to Individual and Social Life in Times of Extreme

In Warsaw, the capital of Poland, Nazi Germany established the largest ghetto during the Holocaust. This ghetto, and the Jewish population concentrated in it, is characterized by a multiplicity and varied sources, which allows us to discuss numerous fundamental issues in Holocaust Studies as well as in human history. During the course we will examine selected aspects of public and private life throughout the war years (1939-1945), including: daily life, Jewish understandings and its limitations, Jewish existence under extreme conditions, and more.

 
0677-1283-01
 מבוא לברית החדשה
 Introduction to the New Testament
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור גילמן280 ג'1600-1400 סמ'  א'

במאה הראשונה לספירה, הופיע ישו, יהודי גלילי, על בימת ההסטוריה. חייו ומשנתו תוארו באוונגליונים, הפצת תורתו לאחר מותו תוארה במעשי השליחים, אגרותיו של שאול התרסי, הוא פאולוס, ואגרות נוספות המיוחסות לפאולוס מפרטות את האמונה בו, וחזון יוחנן מתאר את אחרית הימים, כולם כונסו יחד בברית החדשה ושימשו כבסיס לנצרות החל משלביה הראשונים. בקורס זה נסקור את החיבורים השונים, את תהליך התגבשותה של הברית החדשה כקנון ואת היחסים בין חיבורים אלה לחיבורים מקבילים. נדון ברקע ההסטורי והתיאולוגי לסוגיות שונות בברית החדשה וביחס בין הברית החדשה לברית הישנה ולספרות קומרן מחד, ובין הברית החדשה לספרות הלניסטית ורומית מאידך.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה 

Introduction to the New Testament

The first century of the Common Era introduced Jesus, a Galilean Jew. His life and teachings are described in the gospels, the spread of his teaching is described in the Acts of the Apostles, and together with epistles of Paul, epistles attributed to Paul, and Revelation, they compose the New Testament, the basis of the rising Christian religion. In this course we will survey the different compositions, the process of the formation and canonization of the New Testament, and the relation between these compositions and parallel compositions of the era. We will discuss the historical and theological background of different issues in the New Testament and the relation of the New Testament to the Old Testament and Qumran Literature on the one hand, and to Hellenistic and Roman literature on the other.

 
0677-1284-01
 יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה
 Jews and Christians Writing: Intro.to the Literary Sources of Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור רוזנברג205 ג'1200-1000 סמ'  ב'

במאות הראשונות לספירה, תחת השלטון הרומי ולצד התרבות ההלניסטית, התפתחו זו לצד זו היהדות הרבנית והנצרות, ואיתן התפתחו ספרות חז"ל והספרות הנוצרית. בקורס זה נסקור את המקורות הראשוניים המשמשים את חוקרי שלהי העת העתיקה, ממקורות חז"ל, החוק הרומי והספרות הרומית וההלניסטית, דרך הספרות הנוצרית המתפתחת וכתבי אבות הכנסיה. נדון בסוגיות של סוגה, עריכה, ותוכן, כמו גם בקשרים ובהבדלים ביניהם, ונעסוק באופן בו ניתן להשתמש במקורות אלה כמקורות הסטוריים.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה 

Jews and Christians Writing: Introduction to the literary Sources of Late Antiquity

In the first centuries of the Common Era, under Roman rule, rabbinic Judaism and early Christianity evolved, and with them developed the rabbinic and Christian literature. In this course we will survey the primary sources that are used in the study of late antiquity, from rabbinic literature through Roman law and Greco-Roman literature, to the evolving Christian corpus. We will discuss questions of genre, editing and content, as well as the relation and differences between these corpora, and will discuss their use as historical sources.

 
0677-1285-01
 פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות
 The Israeli Independence War: Polemics and Controversy
פרופ חזן מאירשיעור גילמן220 ה'1200-1000 סמ'  ב'

התוצאות המדיניות, הצבאיות והפוליטיות של מלחמת העצמאות עיצבו את דמותה של מדינת ישראל. הקורס יתמקד בבחינתן של שורת עימותים והחלטות במרוצת השנים 1949-1947: מי "גירש" את הבריטים?; "משבר השיירות" ומבצע "נחשון"; "מעטים מול רבים"?; דיר יאסין ועזיבת הפלסטינים – גירוש או בריחה?; הוויכוח על הכרזת המדינה; מדוע לא נכבשה ירושלים העתיקה?; פיטורי הרמ"א, הכישלונות בלטרון, "מרד האלופים" ו"ועדת החמישה"; רצח ברנדוט; "הקנוניה" עם עבדאללה; פירוק הפלמ"ח; הנסיגה מכיבושי מבצע "חורב".

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, בחינה.

The Israeli Independence War: Polemics and Controversy

The political and military results of the Independence War shaped the State of Israel’s character. The course will focus on the confrontation and decisions over the years 1947 to 1949: Operation “Nachshon”, “few against many”?; Deir Yassin and the Palestinians leaving – expulsion or flight?; the failures in Latrun, “The Genral’s Revolt”; Bernadotte’s assassination; the “conspiracy” with Abdullah; dismantling of the Palmach; the withdrawal from the occupation of Operation “Horev”.

Course duties: participation, exam.

 

 
0677-1286-01
 יהודים ונוצרים במאה השמונה עשרה
 Jews and Christians in the Eighteenth Century
ד"ר כהנא מעוזשיעור קרטר-תפוצות202 ג'1200-1000 סמ'  ב'

בשיעור נעסוק בנקודות המפגש המתוחות והיצירתיות, עבור הכתיבה היהודית, בין יהודים ונוצרים במאה השמונה עשרה רבת התהפוכות. נעסוק במדע חדש, הומניזם והבראיזם, קבלה נוצרית ויהודית, שבתאות ופרנקיזם, ולבסוף - גם בהשכלה.

מטלת סוף קורס – עבודה מסכמת.

Jews and Christians in the Eighteenth Century

In this class we will discuss the tense and creative meeting points between Jews and Christians in the long stormy eighteenth century. We will deal with New Science, Humanism and Hebraism, Christian and Jewish Kabbala, Sabbateanism and Frankism, and finally, with the Jewish Enlightenment.

 
0677-1300-01
 סורית
 Syriac
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור רוזנברג104 א'1800-1600 סמ'  ב'

 

סורית, ניב של הארמית הבינונית, השתמרה בספרות הנוצרית החל מן המאה הרביעית לספירה  ועד לניב המודרני הדבור היום. לשפה זו תורגמו התנ"ך והברית החדשה בפשיטתא ובשפה זו כתבו אפרם, אפרהט ועוד רבים נוספים. בקורס זה נלמד את יסודות הדקדוק והתחביר הסורי לצד אוצר מילים בסיסי ונלמד לקרוא ולתרגם טקסטים נבחרים משלהי העת העתיקה.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

Syriac, a dialect of middle Aramaic, was preserved in Christian literature starting from the fourth century CE until the modern dialect spoken today. The Hebrew Bible and the New Testament were translated into Syriac, and in this language Ephrem, Aphrahat and many others wrote. In this course we will study the basic principles of Syriac grammar and syntax, alongside basic vocabulary, and will learn how to read and translate select Syriac texts from late antiquity.

 
0677-1801-01
 היסטוריות ישראליות
 Israeli Histories
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  א'

מטרת הקורס היא לפתוח בפני הסטודנטים צוהר ראשון למחקר הענף על אודות התנועה הציונית, הישוב היהודי בארץ-ישראל ומדינת ישראל משלהי התקופה העות'מנית ועד העשור הראשון למדינת ישראל, באמצעות  דיון בסוגיות מפתח בחקר ההיסטוריה הציונית. במסגרת הקורס יוקנו לסטודנטים כלים מגוונים לבחינתם של אירועים ותהליכים היסטוריים, זאת באמצעות היכרות עם התיעוד ההיסטורי הקיים על סוגיו השונים וכן דרך עיון ביקורתי בהיסטוריוגרפיה לגווניה. בקורס יכירו הסטודנטים כמה מן הסוגות ההיסטוריות הרווחות בחקר הישוב ומדינת ישראל: היסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה תרבותית, היסטוריה חברתית, היסטוריה פוסט-קולוניאלית והיסטוריה פוליטית.

הנוכחות חובה, המטלה הסופית: עבודה

Israeli Histories

The course provides both an introduction to the history of Zionism, the Yishuv (pre-state Zionist community in mandate Palestine) and the young State of Israel and a toolkit for historical research. While examining key processes and events in Zionist history students will get acquainted with historical methodologies: they will analyze various kinds of archival documents. Reading material will provide an introduction to historical methodologies: from intellectual to social, cultural and post-colonial to political historical research.

 
0677-2062-01
 היצירה היהודית בהיסטוריה: זרמים ומגמות
 Jewish Creativity in Modern Era: Sources and Attitudes
פרופ רצבי שלוםשיעור ותקרטר-תפוצות202 ד'2000-1600 סמ'  ב'

במרכז הקורס תעמוד שאלת האחדות והריבוי שבארון הספרים היהודי. על-מנת להתמודד עם שאלה זו יחשף התלמיד לתהליך היווצרותו של ארון הספרים החל מהקאנוניזציה של המקרא, עבור דרך ספרות חז"ל וכלה בהתפצלותו לסוגי ספרות שרב בה השונה מהדומה (פילוסופיה, הלכה וקבלה). השיעורים יתבססו על קריאה ביקורתית של מקורות אופיינים לספרות ההלכתית, קבלית והפילוסופית מהתנ"ך ועד העשורים הראשונים של המאה העשרים (תנ"ך, ספרות חז"ל, קבלה, כרוניקות, קבלה, הגות ימי הביניים והעת החדשה – מנדלסון, הרמן כהן, בובר; אחד העם, ברדיצ'בסקי, ברנר, ריינס, והרב קוק). אחד ממוקדי העיון במסגרת קריאת הטקסטים יהיה שאלת הייחודי והמשותף ליצירות הנדונות.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).

המטלה הסופית: עבודת בית 

Jewish Creativity in Modern Era: Sources and Attitudes
The question of unity and plurality in the Jewish Library is the central core of the course. In order to be able to confront this question the student will be exposed to the creating process of the Jewish Library from the canonization of the bible through the rabbinical literature till its fullness which contains diversity and contradictory sub-literatures. The main mean to deal the central question of this course will be a critical reading of characteristic sources from the whole Jewish library (Bible, Post-bible, Mishnaha and Talmud, Midrash, Halachah, Kabbalah and extracts from the writings of some eminent philosophers from medieval age till our age, such as Rozenzwig, Chohn, Buber, Kaplan, Gordon). One of the goals of this reading is to find (if there is) the uniqueness and the diversities of this wide library.

 
0677-2078-01
 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית
 Jews,Idumaeans,Samaritans & Arabs during the Hhasmonaean and Roman Periods
ד"ר שחר יובלשיעור ותרוזנברג209 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג209 ד'1400-1200 סמ'  א'

התנצרותה של הקיסרות הביזנטית במחצית הראשונה של המאה הרביעית יצרה תקדים היסטורי רב משמעות: לראשונה שלטה בארץ ישראל אימפריה, שארץ זו עמדה במוקד עולמה התרבותי והדתי.
אלא, שארץ ישראל לא היתה ריקה והמשיכו לחיות בה קבוצות אוכלוסייה אחרות: יהודים, שומרונים ופגאנים.
היהודים והשומרונים, ראו את הארץ הזו כמולדתם הפיסית והאידיאית, והם נאבקו על שימור הזיקה ההיסטורית הזו.
במהלך השיעור נעקוב אחר התהליכים הפוליטיים, הדתיים, היישוביים והכלכליים ששיקפו את המאמצים לניצורה של ארץ הקודש, כמו גם אחר התגובות ו"מהלכי-הבלימה" מצדם של יהודים, שומרונים ופגאנים.
נתבונן גם בהשפעות ההדדיות, שהשפיעו קבוצות האוכלוסין השונות הללו אלו על אלו.

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: בחינה

A Jew, a Samaritan and a Christian met in Byzantine Eretz Israel …
The Byzantine Empire - a Christian Empire from the first half of the 4th century - created a significant historical precedent: for the first time Palestine/ Eretz Israel stood at the cultural and religious heart of the Empire that ruled over it. But Eretz Israel was not empty: Jews, Samaritans and Pagans carried on living there.
Jews and Samaritans still perceived the country as their own, materially and ideologically, and struggled to preserve this historical continuity.

During the course we shall trace the political, religious, social and economic processes which reflect the efforts to Christianise the Holy Land, as well as the reactions of the Jews, Samaritans and Pagans, and their attempts to prevent Christianisation. We shall also look at mutual influences among these different ethnic and religious groups.

 
0677-2099-01
 שנים ראשונות למדינה: מבט היסטורי והיסטוריוגרפי
 Israel:The Early Years: History and Historiography
פרופ רוזין אוריתתרגיל קרטר-תפוצות203 ג'1800-1400 סמ'  ב'

בקורס נדון בסוגיות מרכזיות שהעסיקו את בני הזמן באמצעות קריאה משותפת של מקורות המתעדים את ימיה הראשונים של המדינה. נבחן תעודות היסטוריות שבהם קובעי מדיניות דנים בבעיות הביטחון ומדיניות החוץ, נעסוק במחלוקות פוליטיות וגם נבחן את שלל בעיות היומיום של אזרחים מן השורה באותה התקופה. מטרת הקורס היא להכיר מקרוב את עבודת ההיסטוריון, תוך התנסות באיתור מקורות בספריה ובארכיונים, בקריאה וניתוח של טקסטים ראשוניים ושל מחקרים אקדמיים בעלי אופי מגוון. 

נוכחות חובה. מטלה סופית: עבודה

  Israel: the Early Years History and Historiography

The course explores some of the major problems Israel and its inhabitants were facing during the early days of statehood.  The purpose of the course is to introduce the backstage craft of historical research: from searching for archival materials and the careful evaluation of preliminary sources to the comparative reading of historical accounts The course will cover a diverse set of issues from policymakers debating over security and foreign policy matters to ordinary citizens struggling to find solutions to their personal problems.

 
0677-2110-01
 קידוש השם בחברה היהודית בימי הביניים
 Martyrdom in Medieval Jewish Society
פרופ גולדין שמחהתרגיל קרטר-תפוצות202 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל קרטר-תפוצות202 ה'1600-1400 סמ'  ב'

במסגרת הקורס תבחן ההתנהגות היהודית הנקראת "מוות על קידוש השם" למאפייניה בתקופות השונות. תבחן הנורמה על פי שלל מרכיביה, הקשר בין התנהגות נוצרית של מרטירים והשוני בין שתי החברות, יחס ההלכה לתופעה, העברת המסרים בתוך החברה היהודית לשם עיצוב התנהגות זו וכן עיצוב הזיכרון הקיבוצי על מנת לשמר את זכר המתים ואת אופן מותם. במסגרת ההקורס יבדקו סוגים רבים של מקורות העוסקים בתופעה למן חומרים מדרשיים פרשניים, כתיבה היסטורית, פרוזה פיוט ותפילה ועד חומר הילכתי.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
במהלך הקורס יינתנו מטלות.
המטלה הסופית: עבודה מסכמת.

Martyrdom in Medieval Jewish Society
This course will examine the Jewish practice of “Mavet al Kiddush HaShem” (martyrdom in sanctification of God’s name), identifying and analyzing its characteristics during different historical periods. This custom will be considered from a multitude of perspectives: the connection between the Christian practice of martyrdom and the similarities and differences between the two societies; the attitude of the Halacha to the phenomenon; the transmission of meaning and morals within the Jewish society as a means of shaping this behavior; and the creation of a collective memory in order to commemorate those who died, and the manner of their deaths. In the framework of the course, we will study numerous types of sources dealing with the phenomenon, from Midrashic commentaries to historical writings, from prose, poetry and prayers to Halachic materials.

 
0677-2116-01
 יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה
 Missionaries and Converted Jews in Modern Jewish history
ד"ר גרבר נוח שמואלתרגיל רוזנברג107 ד'1400-1000 סמ'  א'

אחד הסוכנים המובהקים של מודרניזציה בעת החדשה היה המיסיון, וזאת כמעט ללא קשר למספר הנפשות שאנשיו הצליחו לעשות לדתם. הדברים נכונים במיוחד באשר לקהילות ישראל בארצות אסיה ואפריקה. אמנם במאות האחרונות היו גם היו יהודים בכל אתר ואתר ומכל שכבות האוכלוסייה שבחרו מרצון להמיר את דתם; מי לאסלאם, מי לנצרות, ובמקרה הייחודי לקהילת פרס, מי לבהאיות. המניעים לכך היו רבים וחלקם דורשים בירור לאור התקדימים שיש לנו מימי הביניים. תופעות של אניסות ─ המוכרות לנו בעיקר מחצי האי האיברי הקתולי, לא פסחו על יהודי ארצות האסלאם  גם בעת החדשה, ובמרחב הפרסי בפרט. 

מטרת התרגיל תהיה אפוא למקם את פעילות המיסיון במרחבים שונים של המזרח היהודי, כולל ארץ-ישראל/פלסטין, ולעמוד על תוצאותיה ─ גם במישור הדתי המיוחל אך בעיקר בתחומים של חינוך, בריאות, פילנתרופיה, פוליטיקה, התיישבות חקלאית ומחקר מדעי של העם היהודי ושל ארצו. אף נגלה כי בין המיסיון לבין ראשית המפעל הציוני התקיימו יחסי עוינות ותחרות, המהולים לעיתים בהפריה הדדית. עוד נלמד על התפקיד שמילאו שליחי המיסיון ביצירת ערוצי תקשורת ראשוניים בין יהודים 'מתקדמים' לבין יהודים 'אקזוטיים' על פני תבל. מזווית זו נפתח אשנב לביתא ישראל באתיופיה, ל'יהדות הודו' על חטיבותיה, ואפילו ליהודי כינא (סין). אמנם חלק לא מבוטל של המיסיונרים המדוברים היו בעצמם מומרים ועובדה מרתקת זו רק תעשיר את הפרספקטיבה שלנו בקורס על מידת הרלוונטיות של מי שלכאורה יצא מכלל יהדות לקיום היהודי במאות האחרונות.

מטלה בסוף הקורס: עבודת בית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

 

 

 

Beyond 'Apostates' and 'Inciters': Missionaries and Converted Jews in Modern Jewish history

Some of the most underestimated agents of modernization (not necessarily as facilitators of religious change) have been Christian missionaries, especially in Oriental Jewish communities. To be sure, during the modern period, many Jews converted to other faiths, for a whole host of motives beyond strictly medieval precedent.  Persian Jews, for example, have run the gamut from Islam (often by force; yielding forms of crypt-Judaism) to Christianity (facilitated by a missionary presence) and the home grown Bahai faith.

This undergraduate course seeks to account for the unintended results of the missionary presence once felt in Oriental Jewish communities, including Eretz-Israel/Palestine. We will explore the modernizing impact of these missionaries in the fields of education, healthcare, agricultural settlement and others forms of economic productivity, including early forms of Zionist designs regarding Palestine. We will emphasize the complex role of converted Jews (some turned missionaries; some not) s as essential facilitators of modernity in the philanthropic and even political fields. On a more transnational level we will explore the efforts and overtures these former brethren in faith made toward exotic Jewish communities in Ethiopia, India and even China which laid important roots for the cause of universal Jewish (and not just Zionist) peoplehood

 
0677-2117-01
 התאטרון החז"לי והתאטרון הנוצרי
 Text and Theater in Hazal and Christianity
פרופ רוטמן יובלתרגיל גילמן497 ה'1400-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק בשילוב בינתחומי בין היסטוריה לתאטרון. במרכזו נבחן מספר טקסטים אנונימיים שחוברו על-ידי יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה שזכו לעריכה במסגרת התלמוד הבבלי והספרות הכנסייתית. האופי המיוחד של החיבורים האלה מעלה שאלות לגבי האופן שבו הם נקראו ונלמדו בחברותא. אנו ננסה לבדוק באיזו מידה הם מבטאים חשיבה וצורת ביטוי המקבילות לתחום התיאטרון. הקורס ידרוש מהתלמידים קריאה וכתיבה יצירתיות כדי לחקור את דרכי העיבוד התיאטרלי שהטקסטים מציעים. הקורס בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים, ובסופו עבודה מסכמת. 

Text and theater in Hazal and Christianity

The course offers an interdisciplinary combination of history and theater. We will examine a number of anonymous texts composed by Jews and Christians in late antiquity, which were edited in the framework of the Babylonian Talmud and Church literature. The special character of these texts raises questions about the relation between the way in which they were read and studied, and their impact. We will try to examine the extent to which they express theatrical forms of expression. The course will require creative reading and writing in order to explore the theatrical processing methods of such texts. Assignments include weekly reading and discussions, and a conclusive paper in the end of the semester.

 
0677-2118-01
 מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו
 The Ben-Kosba War- a Revolt and Its Calamity
ד"ר שחר יובלתרגיל רוזנברג209 ב'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל רוזנברג209 ד'1400-1200 סמ'  ב'

מלחמת בן כוסבה הייתה המלחמה הלאומית האחרונה של יהודי ארץ ישראל כנגד השלטון הרומי. המלחמה פרצה בהסכמה לאומית שלא הייתה דוגמתה. לכן, גם תוצאות הכנעתה היו המכה החמורה ביותר שחוו יהודי הארץ בעת העתיקה. בניגוד משווע לחשיבותה ההיסטורית דלים מאד הם המקורות המתעדים אותה. במהלך התרגיל ננסה להתחקות אחר הסיבות למלחמה, הכנות היהודים לקראתה, שלבי ההצלחה, התגובה והמהלכים הרומיים ותוצאותיה המידיות כמו גם אלה ארוכות הטווח.

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: בחינה

The Ben-Kosba war- a revolt and its calamity

Ben-Kosba War was the last national anti-Roman revolt of the Jews of Eretz-Israel. It was prepared and broke out under a unique Jewish consensus. That is why also its consequences were the most severe for the Jews in Eretz-Israel in antiquity. In a sharp contrast to its historical importance the sources about this war are very few and poor. During the seminar we shall try to trace the reasons for the war, the Jewish preparations, the first success, the Roman reaction and tactics, and both immediate and long-term consequences. 

 
0677-2119-01
 פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות
 Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן305 א'1800-1600 סמ'  א'

פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות שיעור  ב.א.

יום א', 18:00-16:00

*פתוח  לסטודנטים מהתכנית ללימודי ישראל

האם ליהודים יש היסטוריה פוליטית? אם כן, כיצד היסטוריה זו התפתחה במהלך

העת החדשה ומהו הקשר בינה לבין התפתחויות פוליטיות בקרב לא-יהודים? כמו

כן, כיצד ההיסטוריה הפוליטית הזו השפיעה על התפתחותה של התנועה הציונית

ומדינת ישראל?  בקורס נתרכז  בקשר בין יהודים ובין שלושת הזרמים

הפוליטיים המרכזיים בעת החדשה: ליברליזם, סוציאליזם ולאומיות. דרך

הדיונים הללו, נעמוד על טיבה של "הפוליטיקה היהודית המודרנית".  נתמקד

באירועים ההיסטוריים הבולטים במהלך העת החדשה

וביניהם: מהפכות 1848, 1905 ו-1917 וכן אירועים במזרח אירופה בשנים

1948 ו-1968. הקורס יעסוק גם בדמויות מרכזיות כגון: מרקס ופינסקר,

דובנוב וטרוצקי הרצל וארנדט. צפגשי הקורס יתבססו  על קריאת טקסטים,

חשיבה אנליטית וכתיבת תרגילים.

חובות הקורס:  השתתפות פעילה (כוללת נוכחות קבועה), תרגילי קריאה, עבודה אישית.

 

 Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism BA Lecture

Course First Semester Thursday, 12:00-16:00

Do Jews have a political history? If so, what is the political

history of “the Jews” over the course of the modern era? And, how did

this political history influence the development of the Zionist

discussed over the course of a semester of discussions regarding the

role of Jews in the three central  political ideologies of the modern

era: liberalism, socialism and nationalism.  Through these

discussions, we will attempt to gain a deeper understanding of

“Modern Jewish Politics.” In addition to key events like the

Revolutions of 1848, 1905 and 1917 and the events of 1948 and 1968

(in Eastern Europe), the seminar will also look at the cases of key

individuals including, Marx and Pinsker, Trotsky and Dubnow, Herzl

and Arendt.  Emphasis will be placed on critical readings, analytical

thinking and academic writing.

Requirements: Active participation (including regular attendance),

reading summaries, final paper.

 
0677-2120-01
 של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה
 Who Do You Belong To? Status Law in Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהתרגיל רוזנברג209 ג'1600-1200 סמ'  ב'

מה כוחו של החוק? האם ביכולתו לקשור או להתיר קשרי משפחה? לקבוע לאיזה עם שייך אדם? ליצור זכויות או להפקיע חובות משפחתיות? מה הם גבולות החוק? האם קשרי דם חזקים מהחוק ומהמחוקק? האם המערכת הדתית חזקה מהחוק? בעת העתיקה ובראשית התקופה הביזנטית דנו שתי מערכות משפטיות במרחב הים תיכוני בשאלות אלה, החוק הרומי וההלכה התלמודית, וביניהן התפתחה המערכת המשפטית הנוצרית, היונקת משורשיה היהודים, מהחוק הרומי ומהתאולוגיה הנוצרית גם יחד. המתחים, ההבדלים ונקודות ההשפעה והדמיון בין שיטות המשפט הללו באים לידי ביטוי חד בסוגיות הנוגעות למעמד אישי ודיני משפחה.

בתרגיל זה נתמקד במספר סוגיות הנוגעות למעמד אישי: אפוטרופסות, אימוץ, עבדות, גיור והמרת דת, וצאצאים לנישואי תערובת. כל סוגיה תבחן לאור המשפט התלמודי והמשפט הרומי בעת העתיקה והתפתחויותיהם המאוחרות, תוך שימוש במקורות חז"ל והחוק הרומי, כמו גם פסקי דין, חוזים, ועדויות שהשתמרו מבתי המשפט בעת העתיקה, ודיון בשאלות הנוגעות לעקרונות היסוד של כל אחת משיטות המשפט.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: עבודה

Who Do You Belong To? Status Law in Late Antiquity

What is the power of law and what are its limits? Can it tie, or untie, family relations? Can it determine a national identity? Influence family rights? What is stronger: blood relations or legal entities? Who is stronger: a religious leader or a jurist?  Two late-ancient legal systems in the Roman Empire addressed these questions: Roman law and rabbinic law. In between, the Christian legal tradition started forming, drawing both from its Jewish heritage and its Greco-Roman surroundings. The tension, difference, influence and similarity between these legal systems are expressed in issues relating to family and status law.

            In this course we will focus on select topics in status law, including guardianship, adoption, slavery, conversion and children of inter-marriage. Each topic will be studied in light of the rabbinic and Roman law in late antiquity, using Rabbinic and Roman primary sources as well as papyri, and addressing the fundamental questions of each of these legal systems.

 

 
0677-3050-01
 הקיבוץ: בית ודרך
 The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution
פרופ חזן מאירסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1400-1000 סמ'  א'

הקיבוץ הוא אחד הרעיונות והמעשים המהפכניים ביותר שנהגו ובוצעו על ידי התנועה הציונית בארץ ישראל ובמדינת ישראל. בסמינר ייבחנו הרעיונות, העקרונות, הערכים, המערכות הארגוניות והמסגרות הפוליטיות של הקיבוץ ושל התנועות הקיבוציות, לגופם ותוך עיון בשיג ושיח שלהם עם החברה הישראלית. הסמינר יתמקד בחלומות, בהצלחות, בכישלונות ובשאיפות של בודדים וקבוצות בחיים הקיבוצים, בעזרת טקסטים בני הזמן.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, הצגת מאמר בכיתה והגשת עבודה סמינריונית או רפראט.

The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution

The Kibbutz is one of the most revolutionary utopian ideas carried out by the Zionist movement in Palestine and Israel. During the seminar we will look at the ideas, principles, values, organizational and political systems of the Kibbutz and the Kibbutz movements, on their own and through checking their contact with the Israeli society. The seminar will focus on the dreams, successes, failures and aspirations of people as well as groups leaving in the Kibbutz, using relevant texts.

Course duties: participation, presenting an article and seminar paper.

 
0677-3057-01
 אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון
 Key Events in Israeli History: Between History and Memory
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1800-1400 סמ'  ב'

בקורס נעקוב אחר כמה מן האירועים הבולטים שעוררו עניין רב בחברה הישראלית בעשורים הראשונים. נציין במיוחד אירועים שהציתו מחלוקות ציבוריות ופוליטיות ונדון בהכרעות שעיצבו את משטר המדינה, את מעמדם של אזרחיה וזכויותיהם ואת זהותם הקולקטיבית. אירועים אלה נחרתו בזיכרון הקולקטיבי ומציינים אבני דרך בסיפורה של החברה הישראלית. בקורס נעמוד אפוא גם על המתח שבין זיכרון קולקטיבי ובין היסטוריה.
בין האירועים שיידונו בקורס: מלחמת העצמאות ובעיית הפליטים הפלסטינים, המאבק על החוקה, קליטת העלייה, המאבק על חרות הביטוי ובג"צ 'קול העם', פרשת קיביה, משפט קסטנר, פרשת לבון ומשפט אייכמן.

נוכחות חובה. מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט

Key events in Israel History: Between history and memory

The course explores the values and cultures of Israel in a historical and cultural perspective that extends from the establishment of the state to the 1960s. Through interdisciplinary lenses, the course examines key events that made a significant memorable impact on the history of Israel, on the development of Israeli society and on Israeli culture. The course sheds light on certain historical crossroads not only aiming to characterize certain aspects in Israeli politics and culture but mainly aiming to offer some insights pertaining to the nature of critical decisions in history. It also aims at following the development, evolution, expression, reflection and production of Israeli collective memory, and its leading cultural agents.

 
0677-3093-01
 ספרד באשכנז, ספרד במזרח: מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות
 Sepharad in Ashkenaz, Sepharad in the East: A Comparative Study
ד"ר גרבר נוח שמואלסמינר קרטר-תפוצות202 א'1600-1200 סמ'  ב'

ההיסטוריה היהודית מלאה בדימויים של העבר בתפוצות השונות, ולאלו היה מקום חשוב בעיצוב ההווה ובפולמוסים אודותיו. במהלך קורס זה נבחן כיצד יצרו יהודים באירופה, בארצות האסלאם, בארצות הברית, ביישוב ובמדינת ישראל 'עבר שימושי' אודות הקיום היהודי בחצי האי האיברי ('ספרד'). נשאל כיצד עיצב עבר מדומיין זה פרוגרמות שונות ומגוונות מבחינה אידיאולוגית של מודרניות יהודית.

נתחיל את הדיון ב'השכלת ברלין' ובמקבילותיה המזרח-אירופיות, עבוֹר דרך חווית האמנציפציה של יהודי מרכז ומערב אירופה במאה הי"ט. מחד גיסא נדגים שימושים שונים של 'עליונות ספרדית' בתנועה לתיקונים בדת (התנועה הרפורמית) במרכז אירופה, ברפובליקה הספרותית של חכמת ישראל ובתרבות העברית החדשה. מאידך גיסא נעמוד על התפקיד שמילאה 'עליונות' מדומה זו בשיח הגזעי על אודות השאלה היהודית באירופה ובאנטישמיות המודרנית.

אמנם תזת השקיעה של יהדות חצי האי האיברי במזרח עדיין מעצבת את מקומן של  קהילות ישראל במזרח התיכון ובצפון אפריקה בזיכרון ההיסטורי. מזה מאה שנה מנסים אינטלקטואלים ספרדים ומזרחים בארץ ובתפוצות להתמודד עם תזה זו ועם השלכותיה. בסמינר המדובר נמפה את הניסיונות הללו ונעמיד אותם במבחן הביקורת ההיסטורית. על הדרך נערער על הדיכוטומיה בין הציונות כתנועת תחייה בארצות האסלאם לבין סימביוזה יהודית-ערבית שנקטעה כביכול על ידי הציונות. נכיר את גבולות המתינות הספרדית והמסורתיות המזרחית המבקשות לשמש אלטרנטיבה לקנון הרבני האשכנזי והאורתודוקסי בחברה הישראלית. מנגד נצא במסע חיפוש אחרי השורשים ההיסטוריים החרדיות המזרחית, המבקשת להחזיר עטרה הלכתית-ספרדית ליושנה.

מטלה בסוף הקורס: רפראט/עבודה סמינריונית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

 

Sepharad in Ashkenaz, Sepharad in the East: A Comparative Study of Jewish and Israeli Modernities

This seminar offers undergraduate students an 'East vs. West' cross-cultural account of the Modern Jewish, Zionist and subsequent Israeli experiences by utilizing the cultural myth of Sephardi supremacy. We will commence by reconsidering in this light such modern brands of Judaism as the Haskalah and subsequent Reform movements; critical Jewish scholarship and Zionist renewal. We will also pay attention to racial and anti-Semitic constructions of the non-Ashkenazi Jew as a convenient foil. Subsequently will consider how native Sephardi and Mizrahi intellectuals have wrestled for over a century with the motif of decline attributed to their own culture and outline  a typology of their various response which have run the gamut from Zionist affirmation of the need for cultural renewal to post-colonial Arab-Jewish symbiosis; from holistic notions of traditional Sephardi Judaism that can peacefully contain modernity to Mizrahi ultra-orthodox rebellion in the name of a once glorious Sephardi Rabbinic past.  

 
0677-3094-01
 ציונות וסוציאליזם
 Zionism and Socialism
פרופ רצבי שלוםסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1800-1400 סמ'  א'

הנושאים שסביבם יתרכזו העיונים בסמינריון יהיו: לאומיות (- ציונות בפרט) וסוציאליזם – הילכו יחדו? היחסים בין היהדות כדת והסוציאליזם הציוני? ה'שאלה הערבית' בהגות הציונית סוציאליסטית וכד'. על-מנת להתמודד עם שאלות אלה תבחן בראש וראשונה הופעתו וצמיחתו של הסוציאליזם היהודי והציוני; במסגרת זו נעמוד על עיקרי הגותם (ושורשיה, כמובן) הציונית-סוציאליסטית של סירקין, בורכוב, גורדון, בובר, ומנהיגי השומר הצעיר יערי וחזן.

הלימודים יתבססו בעיקר על קריאה ביקורתית בכתבי הוגים ציונים-סוציאליסטים ובמצעי מפלגות (הפועל הציר, אחדות העבודה, מפא"י, השומה"צ ומפ"ם)

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

Zionism and Socialism                                 

The issues of the course are: can Nationalism and Socialism go together? The relation between Social-Zionism and Judaism as religion; The Jewish-Arab conflict and so on.To deal with these issues the students will be exposed along the courseto the historicalemergence and development of the Jewish and Zionist Socialism.

The lessons will be based on critical reading of primary sources. 

 
0677-3095-01
 יוספוס: האיש וההיסטוריון
 Josephus-The Man and the Historian
ד"ר שחר יובלסמינר קרטר-תפוצות203 ד'2000-1600 סמ'  א'

יוסף בן-מתתיהו נולד כבן למשפחת כוהנים ירושלמית אך זכה לזיכרון עולם כפלאביוס יוספוס ההיסטוריון, בן חסות של שושלת הקיסרים מחריבת ירושלים, ברומא.
כתביו ההיסטוריים שרדו כמעט במלואם, והם מקור יחיד במינו להיסטוריה היהודית ומערכת היחסים עם רומא ועם עמי האזור. חלק משמעותי מנושאי כתיבתו התרחשו לנגד עיניו והוא נטל בהם חלק פעיל.
במחקר המודרני זכה יוספוס להערכות קוטביות: אמין ורחב רואי מצד אחד; שקרן פתטי מן הצד השני.
במהלך הסמינר ננסה להתחקות אחר המאפיינים העיקריים של כתיבתו, לעמוד על יתרונותיה ועל חולשותיה, השפעות ז'אנריות, ועל המתח המתמיד שבין יוסף מירושלים ליוספוס ברומא.

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט

Josephus- the man and the historian

Yoseph ben Matityahu was born in Jerusalem to a priestly family, but is better known as Flavius Josephus, the historian who lived in Rome as a protégé of the Flavian emperors who destroyed Jerusalem.
His historical works have been preserved almost in their entirety, and provide a unique source for the history of the Jewish people, for the relations between the Jews and Rome, and between Jews and other eastern peoples. Josephus wrote about many historical events as an eye-witness, and even a participant. Assessments of his work by modern scholars differ sharply: one school sees him as reliable and broad-minded, the other as a pathetic liar.
The seminar will trace the main characteristics of Josephus’ writing: its strengths and weaknesses; the influence of the various genres of classical writing; and the persistent tensions between Yoseph from Jerusalem and Josephus of Rome.

 
0677-3096-01
 חיים וייצמן שלא היכרנו - ביוגרפיה והיסטוריה
 Haim Weitzman: Chaim Weizmann: Unknown Aspects of His Biography and History
פרופ גולני מרדכיסמינר קרטר-תפוצות203 ד'1400-1000 סמ'  ב'

וייצמן היה בריטי לא פחות משהיה ציוני. מה זה אומר על התנועה שהוביל? הסמינר יבחן את ההיסטוריה של בריטניה ושל הציונות והיישוב בפרספקטיבה הביוגרפית של ווייצמן דרך מכתביו, נאומיו והמחקר אודותיו.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Chaim Weizmann: Unknown Aspects of His Biography and History

Weizman was no less British than Zionist. What it means for the movement that he had lead? The seminar will examine the history of the United Kingdom and the Zionist Movement through the biographical perspective of Weizmann.

 
0677-3097-01
 מודרניות יהודית בראי תרבות הספר
 Jewish Modernity As Mirrored in the Culture of the Eearly Modern Book
ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות203 ג'1600-1200 סמ'  א'

השיעור ׳המודרניות היהודית בראי תרבות הספר׳ יבקש לחקור את ההיסטוריה של היהודים בעת החדשה המוקדמת לאור היצירה היהודית בת התקופה, מן המאה השש-עשרה ואילך. לשם כך נעסוק בקריאת טקסטים ובהיכרות עם מדפיו הקדמיים והאחוריים של ארון הספרים היהודי של העת החדשה - מהמצאת הדפוס במאה השש עשרה ועד לספרות ההשכלה בת המאה התשע-עשרה נבקש לערוך היכרות עם ז'אנרים שונים של כתיבה - מסורתית וחדשה: ספרות מסעות, ספרות אוטוביוגרפית שכתבו אנשים ונשים, ספרות דרוש, קבלה וחסידות, כתיבה שבתאית, ספרות הלכה ומוסר, שירה, מדע ופרוזה. בעזרת הקריאה המשותפת ביצירתם של יחידים, וביצירות קולקטיביות נבקש לסמן את מימדי הרצף ואת מרכיבי התמורה והדרמה של הקולקטיב היהודי בעת החדשה.

המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

 

Jewish Modernity as mirrored in the Culture of the  Early Modern Book

In this class we will read texts while acquainting ourselves with the front and back of the Jewish bookshelf in the modern period – from the invention of printing in the 16th century to the writings of the haskalah and Modern Hebrew literature of the 19th century. We will encounter various literary genres, traditional and new: travel writings, autobiographies composed by men and women; homiletic literature; kabala and Chasidism; halakhah and mussar; poetry; science; and prose. Through a joint reading of select authors, such as Glückel of Hameln, the Baal Shem Tov, and others, we will seek the lines of continuity and the transitions in the drama of the collective Jewish experience in the modern period.

 
0677-4022-01
 הבעש"ט ושבחיו: אגדה והיסטוריה
 The Ba'Al Shem Tov & His Praises: Between Legend & History
פרופ אסף דודסמינר קרטר-תפוצות202 ד'2000-1600 סמ'  א'

במרכזו של הסמינר תעמוד דמותו של אבי תנועת החסידות, ישראל בן אליעזר, המכונה הבעל שם טוב (בעש"ט). מקור עיקרי לפענוח דמותו החידתית הוא ספר שבחי הבעש"ט, שנדפס לראשונה בשנת 1815, בעברית וביידיש. ספר מורכב זה, שהוא בעל ערכים ספרותיים ורעיוניים רבים, מציב בפני ההיסטוריון שורה של אתגרים מתודולוגיים ועקרוניים: הקשר בין דרכי עריכתו של הספר לבין ייצוגיה השונים של החסידות; טיבם של 'סיפורי קדושים' (הגיוגרפיה) והסיפור החסידי; מהימנותו ומידת השימושיות של הסיפור החסידי כמקור היסטורי, ועוד. הקורס יתמקד בכמה סוגיות עיקריות בתולדות הבעש"ט ויבחן אותן תוך קריאה טקסטואלית צמודה ותוך השוואה למקורות אחרים ולספרות המחקר העשירה שנכתבה על הבעש"ט.

הנוכחות בסמינר היא חובה. המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

The Ba’al Shem Tov and his Praises: Between Legend and History

The seminar will explore the enigmatic image of the historical Ba’al Shem Tov (Rabbi Israel ben Eliezer, known as Besht). The main source for understanding his life and times is the book Shivchei ha-Besht (In praise of the Ba’al Shem Tov), first published in 1815, in both Hebrew and Yiddish editions. This complicated book contains many literary, ideological and historical aspects, which create a myriad of methodological questions. Among them: the connection between its editorship and the representation of the Besht and Hasidism; the nature of Hagiography and Hasidic tales; the authenticity, reliability and usability of the Hasidic literature as historical sources. The seminar will focus on several main aspects of the Besht’s biography and will discuss them along with a close reading of Shivchei ha-Besht and comparison to other sources and scholarly research.

 
0677-4053-01
 המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות
 The Jewish Family in East Europe
פרופ אסף דודסמינר קרטר-תפוצות203 ד'2000-1600 סמ'  ב'
פרופ הולצמן אבנר

(סמינר מ"א משותף לתלמידי החוגים לספרות ולהיסטוריה של עם ישראל, 4 ש"ס, סמסטר ב', יום ד', 20.00-16.00)

פרופ' דוד אסף ופרופ' אבנר הולצמן

 הסמינר יעסוק בהיבטים שונים של חיי המשפחה כפי שנתגבשו על רקע הווי חייהם של יהודי מזרח אירופה. נעקוב מקרוב אחר הדרך שבה גדלו ילדים ונתוודע לסדרי החינוך שבמסגרתם התבגרו. נעמוד על תכני הלימוד ודרכי ההוראה המקובלים בחברה היהודית המסורתית, ונכיר את מוסדות החינוך השונים לילדים (תלמוד תורה, חדר וישיבה) על ההווי המיוחד שנכרך בהם. בין מוקדי הדיון: ספרי הלימוד לילדים ולנערים ותכניהם; דמותו של המלמד; בחינות, מלקות, הווי ומשחקי ילדים; הביקורת המשכילית על ה'חדר' וסדרי החינוך. מוקד דיון נוסף יהיו הדרכים שבהן נתפרשו מושגי האהבה, חיי הנישואין והמשפחה בקרב קבוצות שונות של יהודי מזרח אירופה. לתפיסות אלה הייתה השפעה מרחיקת לכת על פניה של החברה היהודית האשכנזית, והן היוו לא רק מקור למנהגי חתונה אופייניים, שעיצבו את פניה של המשפחה היהודית המסורתית וסולם ערכיה, אלא גם מקור לביקורת חריפה שהפנימה לראשונה השקפות עולם מודרניות. בסמינר נקרא וננתח סוגי מקורות שונים מן המאה ה-18 ואילך, יצירות ספרות ופרקי זיכרונות שבהם מתארים הכותבים, מתוך ניסיונם האישי, את חוויות ההתבגרות שלהם - אם מתוך קבלה והשלמה, אם מתוך ביקורת ומחאה.

דרישות הסמינר: נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בשיעורים, קריאה והתכוננות משיעור לשיעור, כתיבת עבודה מסכמת (עבודה סמינריונית או רפראט).

 

 

The Jewish Family in East Europe

The seminar will focus on various aspects of family life within the wider context of East-European Jewish existence. It will examine issues and institutions such as:  the bringing-up of children; educational stages and systems; concepts of love, matrimony and family among various groups of East European Jews. These concepts had had a far-reaching impact on the nature of Ashkenazi Jewish society, and they eventually aroused sharp criticism from within, that had consequently lead to the adoption of modern worldviews. We shall read and analyze different kinds of historical and literary sources, reflecting diversified attitudes of their authors towards the society in which they grew up – from acceptance and reconciliation to criticism and protest.

 
0677-4064-01
 מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז
 Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)
פרופ גולדין שמחהסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1400-1000 סמ'  א'

נושא הסמינר הוא היחסים החברתיים שבין נשים וגברים החיים בקהילה היהודית (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה) בימי הביניים, מתחילת המאה ה- 11, כשעומדים לרשותינו מקורות מספיק טובים למחקר ועד לגירוש של יהודי ארצות אלה (סוף המאה ה- 13 ואמצע המאה ה- 14). המחקר יתבסס על כול סוגי המקורות העומדים לרשותינו (ספרות הלכתית, פרשנות למקרא, כרוניקות, ספרות השו"ת, פיוטים), ויעסוק בסוגיות המחקר ובמתודולוגיות של מחקר ההיסטוריה החברתי ומחקר הגנדר.
הנוכחות בסמינר היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
.


Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)
The subject of this course is the relationship between men and women within the Jewish society that lived among the Christian population for a period of some three hundred and fifty years. The study concentrates on Germany, northern France and England from the middle of the 10th century – from the time when we have enough Hebrew sources to enable us to undertake a social analysis of the Jewish communities – until the middle of the second half of the 14th century, by which time the Christian population had had enough of the Jewish communities living among it and expelled them from almost all of the places in which they were living.

 
 

 
0677-4068-01
 ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית
 From A Jewish Family to An Israeli Family
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות203 ג'2000-1600 סמ'  א'

הקורס יבקש לבחון את מקומה של המשפחה בחברה המתהווה במדינה החדשה הקולטת גלי הגירה גדולים, ובמיוחד לעקוב אחר יחסי הגומלין שבין עיצוב התפקיד ההורי  לתפיסתה של הילדות הישראלית. במסגרת הקורס נעמוד על יחסי הגומלין שבין המשפחה לחברה וכן בין המשפחה למדינה.

במסגרת תהליך בנייתה של החברה במדינה שקמה זה מקרוב, כוננו מסגרות תחומות וברורות של גיל ומגדר שלכל אחת מהן מאפיינים, זכויות וחובות מובחנים. תשומת לב, משאבים, ושעות עבודה רבות של עובדים בארגונים שונים הוקדשו להנחלת עקרונות ההורות הראויה – לכלל האוכלוסייה ובעיקר לעולים החדשים. כן נמשכה בנייתם של מוסדות שונים שנועדו להבטיח ילדות ונעורים ראויים בתוך מסגרת המשפחה ומחוצה לה. בנוסף להקמת מוסדות ולהכשרת עובדים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות שעסקו בתחומים אלה, נחקקו חוקים, ובהם חוק גיל הנישואין 1950, חוק לימוד חובה  1949, חוק שיווי זכויות האשה 1951 וחוק עבודת נוער 1953. לצדם הובטחה חופשת לידה בתשלום ומימון ציבורי של הוצאות הלידה. בקורס נבקש לבחון את השיח החברתי והערכים שעמדו מאחורי יוזמות חקיקה אלה.

תפיסת המשפחה וההורות הישראלית והמוסדות שכוננו בעשור הראשון למדינה כדי להבטיחם ייבחנו גם ביחס לפרויקטים לאומיים ומודרניסטיים באירופה ובארצות-הברית, שגם בהם נוהלו רפורמות חברתיות הנוגעות למשפחה ולילדים מתוך מטרה מוצהרת לדאוג לעתיד האומה.

נוכחות חובה. מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט

From A Jewish Family to an Israeli Family

 

The course traces the Israeli family unit during the stormy period of nation-building. Struggling to assimilate in their new homeland, cultural agents within the Yishuv, and what would later be Israel, sketched a new ideal type of Jewish family. Inspired by western ideals and adapted to different streams of Zionist ideology, the new format was inculcated to members of Jewish society. The course will survey ideals, practices and legislation--which were aimed at shaping the new family--as well as the process of inculcation, examining its pros and cons. A recurring theme to be studied throughout is the role of parents, with special emphasis on mothers, and the ever-emerging concept of childhood.

 
0677-4085-01
 מפלגה בונה מדינה: מפא"י, 1968-1930
 Mapai, 1930-1968
פרופ חזן מאירסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1400-1000 סמ'  ב'

מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, היתה הגוף הפוליטי המרכזי והדומיננטי ביישוב היהודי, בתנועה הציונית ובמדינת ישראל. ראשי המפלגה, ובהם דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון, יצחק טבנקין ומשה שרת, נמצאו בצמתי קבלת ההכרעות בנושאים מדיניים, כלכליים וחברתיים לאורך עשרות שנים. בעזרת פרוטוקולים ותעודות בנות הזמן, יעסוק הקורס בסוגיות שעמדו על סדר יומה הפוליטי של מפא"י לאורך תקופת קיומה.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, הצגת מאמר בכיתה ועבודה סמינריונית או רפראט. 

 

 

Mapai, 1930-1968

Mapai, Palestine (and later, Israel) Labor Party, was the central and dominant political party in the Jewish settlement, the Zionist movement and Israel. The party heads: David Ben-Gurion, Berl Katzenelson, Itzhak Tabenkin and Moshe Sharet, to name few, were found in crosswords of decision making regarding political, economical and social issues for decades. Using protocols and other documents, the course will deal with the questions that stood on the Mapai political agenda through its existence.

Course duties: participation, presenting an article and seminar paper.

 
0677-4100-01
 מקצועו של ההיסטוריון
 The Historian's Craft
פרופ גולני מרדכיסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1800-1400 סמ'  א'

הקורס ישמש כמבוא ללימודי התואר השני בכל תחומי ההיסטוריה של עם ישראל, ויתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

• ציוני דרך בתולדות ההיסטוריוגרפיה היהודית; המשגת המקצוע בדורות האחרונים; ההיסטוריה היהודית וההיסטוריון הפוסט-מודרני.

• התמצאות ביבליוגרפית: כתבי עת וספרי עזר בסיסיים, דרכים לביצוע חיפושים ביבליוגראפיים, ספריות חשובות בארץ ובחו"ל, מאגרי מידע, כלים אינטרנטיים.

• אסטרטגיות לתכנון עבודות סמינריוניות והצעות מחקר: יסודות לחשיבה מתודולוגית תקינה, גיבוש תכניות מחקר ויישומן, הכוונת תלמידים למנחים אפשריים.

המטלה הסופית: עבודת רפראט שתהווה טיוטה ראשונה של הצעת מחקר לעבודת גמר (לתואר השני). 

הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר).

THE HISTORIAN'S CRAFT
An introduction to graduate-level study in Jewish history, required of beginning M.A. students, with 3 primary emphases: (1) milestones in the history of Jewish historiography; conceptions of the field in recent decades; Jewish history and the post-modern historian; (2) bibliographical competence: journals and reference tools; guidance in the execution of a comprehensive literature search; the use of research libraries, databases, and internet research tools; (3)
strategies for conceptualizing research programs; guidance in planning seminar papers and master’s theses; interacting with the Department of Jewish History and its faculty.

 
0677-4118-01
 יחסי יהודים ופולנים בתקופת השואה
 Polish and Jewish Relations During the Holocaust
פרופ דרייפוס חוהסמינר קרטר-תפוצות203 א'1400-1000 סמ'  א'

יחסי יהודים ופולנים עומדים במוקד המחקר מתום המלחמה וביתר שאת בשנים האחרונות. בקורס זה נעסוק בהיבטים שונים של יחסים מורכבים אלו תוך בחינת המרקם שנוצר בין האוכלוסיות השונות טרם המלחמה ובמהלכה. על בסיס מגוון מקורות נעסוק בסוגיות שונות ובכללן: מקומם של יהודי פולין בחברה הפולנית ובמוסדות המדינה, קורבניות לא שווה של יהודים ופולנים בימי מלחמת העולם השנייה, בין הצלה להסגרה, זיכרון והנצחה ועוד. במסגרת זו, נדון גם ביחסים דומים ושונים שנוצרו בתקופת השואה בין יהודים וסביבתם ברחבי אירופה. כמו כן, במהלך הקורס נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.

מטלה סופית: רפרט / סמינר

נוכחות חובה

Polish and Jewish Relations during the Holocaust

Polish-Jewish relations have been at the focus of research since the end of the war and even more so in recent years. In this course we will deal with various aspects of these complex relations, while examining the various connections that were created before and during the war. On the basis of a variety of sources, we will examine different issues, including: the place of Polish Jewry in the Polish society and its institutions, "Unequal Victims", between rescue and extradition, memory and commemoration. In this framework, we will also discuss similar and different relations created during the Holocaust between Jews and their surroundings throughout Europe. In addition, during the course we will focus on the basics of academic writing and strive to improve the skills of critical reading and analysis of sources.

 
0677-4119-01
 היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי
 History and Psychology: Guidelines for Interdisciplinary Research
פרופ רוטמן יובלסמינר ביה"ס לשפות501 ג'2000-1600 סמ'  ב'

הקורס הוא סמינר מחקרי העוסק במפגש בינתחומי בין היסטוריה לפסיכולוגיה ובאפשרות להגדרת קווי מחקר משותפים ושפה מחקרית משותפת בינהן. הסמינר יתמקד בשפה הדתית שהתפתחה במעבר בין העת העתיקה לימי-הביניים והגדירה מחדש את האדם ואת המרחב הפנימי-נפשי שלו, כמקרה בוחן למפגש בין ניתוח של הממצא ההיסטורי לבין תיאוריות פסיכולוגיות מתחומים שונים (פסיכואנליזה, פסיכולוגיה אנליטית, פסיכולוגיה קבוצתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית). מעבר לכך, הקורס יבדוק האם ניתן להגדיר ערוץ דו-כיווני בין שתי הדיסציפלינות שיאפשר להשתמש בניתוח ההיסטורי כדי לאתגר תיאוריות פסיכולוגיות מודרניות. הסמינר בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים. בסוף הקורס עבודה סמינריונית/רפראט.

History and Psychology: Guidelines for Interdisciplinary Research

The research seminar is an interdisciplinary encounter between history and psychology and deals with possibilities to define a common research methodology to link them. The seminar will focus on the religious language that developed in the transition from antiquity to the Middle Ages, which redefined man and his inner-psychic space. We will take this phenomenon as a case study of the encounter between the analysis of historical findings and psychological theories in various fields (psychoanalysis, analytic psychology, group psychology, cognitive psychology). Beyond this, the course will attempt to define a two-way channel between the two disciplines to the benefit of both. Assignments include weekly reading and discussions, and a conclusive paper in the end of the semester.

 

 
0677-4120-01
 היסטוריוגרפיה ודרכי למידה
 Historiography and the Teaching of History Today
פרופ רוטמן יובלסמינר קרטר-תפוצות202 ג'1600-1200 סמ'  א'

הקורס הוא סמינר מחקרי ועוסק בהיסטוריוגרפיה ובהיבטים מעשיים של הקשר בינה ובין הוראת היסטוריה בישראל של היום. מטרתו היא להעניק בסיס תיאורטי ומעשי רחב כדי לדון בשאלות הנוגעות למהות הדיסציפלינה ודרכי לימודה במסגרות החינוכיות העכשוויות בישראל, ולהציע דרכי התמודדות יעודיות לשאלות היסטוריוגרפיות מרכזיות ולדרכי לימודן במסגרות החינוך בישראל של היום. הקורס יתמקד במקורות היסטוריוגרפים מתקופות שונות ומתחומים שונים. מחקר השוואתי שלהם יאפשר לפתח דרכי הוראה להגדרה ולימוד של המתודולוגיה של הדיסציפלינה. הסמינר בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים. בסוף הקורס עבודה סמינריונית/רפראט.

Historiography and the teaching of history today

The research seminar is aimed to explore practical aspects of the connection between historiography and the teaching of history in Israel today. Its purpose is to provide a broad theoretical and practical basis to discuss questions relating to the methodology of the discipline and ways to teach it in the Israeli educational framework. The course will propose methods to address central historiographical questions and the ways in which they are taught in Israel today. A comparative analysis of historiographic sources from different periods and different fields will enable us to develop teaching methods to define and study the methodology of the discipline. Assignments include weekly reading and discussions, and a conclusive paper in the end of the semester.

 
0677-4121-01
 א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות
 A.D. Gordon and Its Place in the Zionist History
פרופ רצבי שלוםסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1800-1400 סמ'  ב'

א"ד גורדון היה גם דמות מופת לרבים מאישי העלייה השנייה והשלישית, גם מורה ומדריך לתנועות נוער שונות, גם מקור השראה לאינטלקטואלים ציוניים וגם הוגה שנדרש לשאלות אוניברסליות – ההכרה, הדת וכדומה -   מזה ופרטיקולריות כמו הציונות משמעותה ומטרותיה מזה. במסגרת הסמינריון ננסה לעמוד על עיקרי רעיונותיו ההגותיים אוניברסליים מזה ולמקומו במסגרת המחשבה הציונית.

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט

A.D. Gordon and its Place in the Zionist History

A.D. Gordon was an exemplary figure for many Halutzim of the Second and Third Aliyah, a teacher to some youth movements, a source of inspiration for many Zionist intellectuals and a thinker who engaged with universal questions – consciousness, religion and so on – and with particular issues such as Zionism, its meaning and goals.

In the seminar we will study Gordon's universal philosophy and his place in the frame of Zionist thought.    

 
0677-4122-01
 משפט אייכמן ? כאירוע מכונן בהתגבשות תודעת השואה בארץ
 The Impact of Eichmann Trial On Holocaust Consciousness in Israel
ד"ר שטאובר רוניסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הסמינר לדון במשפט איכמן שהתנהל בישראל בשנים 1962-1961 . נבחן את יחסה של מדינת ישראל להענשתם של פושעים נאצים בכלל ובסיבות ובנסיבות לחטיפתו של אייכמן. נברר מי החליט על החטיפה ומדוע? מה ומה היו ממטרות המשפט. נדון במאפיינים  הייחודיים של המשפט כיצד נוהל, האם היה משפט ראווה או משפט היסטורי, ומה הייתה מעורבותם של גרומים פוליטיים בו.  נבחן את ההשלכות המדיניות של המשפט ובעיקר בהשפעתו על תודעת השואה בארץ.  

נכוחות חובה במפגשי הסמינר, הצגת  רפרט בעל פה והגשתו בכתב, או עבודה סמינריונית

    The impact of  Eichmann Trial  on Holocaust Consciousness in Israel

             The focus of this seminar is on the Eichmann Trial. We will discuss the question of Israel's efforts to locate Nazi criminals, and thereafter the causes and circumstances of Eichmann’s abduction.  The following issues, among others will be discussed: what were the unique characteristics of the proceedings? was it a show trial or historical trial?  what was the involvement of the political arena in the trial, and what were the diplomatic implications of the trial and above all  its contribution to the awareness of the Holocaust in Israel.

Course Requirements: Class participation is compulsory, short class presentation and short or seminar paper 

 

 
0677-4123-01
 חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות
 Oriental Jews and the Study of Judaism: Pursuing Knowledge in Recent Centuries
ד"ר גרבר נוח שמואלסמינר קרטר-תפוצות203 א'1800-1400 סמ'  א'

מתי החלו מלומדים יהודים ולא יהודים כאחד לגלות עניין אינטלקטואלי במזרח היהודי? האם מדובר בפעילות שהתנהלה (ואולי עדיין מתנהלת) בשולי דיסציפלינה המכונה 'אוריינטליזם'? איזה תפקיד מלאו יהודי המזרח עצמם במעברי ידע יהודי ועברי ממזרח למערב החל מן הרפורמציה? אלה מקצת השאלות שתעמודנה לפתחנו בסמינר המוקדש לתולדות מדעי היהדות במבט ממזרח. אמנם מאז ההתחלות שעשו ההבראיסטים הנוצרים בתחום, מיוסד רוב העניין המחקרי ביהדות על גישה פילולוגית ביחס לטקסטים שנשתמרו רובם ככולם בכתבי יד. מטרת הסמינר תהיה, אם כן, לשחזר את מסלול הנדודים של אותם כתבי יד, שמקורם בקהילות ישראל במזרח, כמו תימן, בבל, מצרים ומחוזות נוספים של האימפריה העות'מאנית. אם תרצו, אוספים שלמים ופנינים של יצירה רוחנית עברו לרשותם של ספריות ומוסדות מחקר באירופה, בעולם החדש, ולימים גם במדינת ישראל. דגש מיוחד יינתן לשחזור הסוכנות של רבנים ומשכילים מקומיים שנטלו חלק פעיל במעבר הידע הזה, ממזרח למערב.

אמנם במאה ה-20 הפכו גם יהודי המזרח עצמם מושא למחקר במסגרת מגוון של דיסציפלינות; אנתרופולוגיה וסוציולוגיה; אתנו-מוסיקולוגיה ותולדות האמנות, פולקלור וחקר התרבות החומרית; סטטיסטיקה, רפואה וגנטיקה. ההתרחבות הדיסציפלינרית הזאת הייתה פועל יוצא של שני סדרי עולם משתלבים, הציוני והקולוניאלי, אשר עיצבו במידה רבה את תנאי המפגש הלא-שוויוני בין יהודים אירופים ליהודים לא-אירופים ואת האופן שבו חקרו הראשונים את האחרונים. נעקוב אחרי התפתחותם והסתעפותם של 'לימודי המזרחים' הללו על דרך ההשוואה לביטויים נוספים של נוכחות מזרחית ומרי מזרחי בחברה הישראלית.

מטלה בסוף הקורס: רפראט/עבודה סמינריונית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

 

 

 

 

 

:

 

 

From the study of Judaism to the Study of Mizrahim

Since the Reformation the Orient and its Jewish component have been tapped as an unending resource of textual treasures for the critical study of Jewish civilization. To be sure, since the dawn of Wissenschaft des Judentums in the early 19th century, most of this scholarship continues to by philologically concentrated. But the disciplinary map greatly expanded during the intertwined heydays of Zionism and Colonialism, with the Jewish Orient being sought out on account of its people and not just due to its troves of manuscripts. In fact the study of non-European Jewry has become a shared topic of inquiry cutting across a whole host of disciplines in both Israel and abroad. This graduate seminar will critically audit this academic harvest and proceed to outline a history of disciplines concerning Mizrahi Jewry. Special emphasis will be put on Oriental Jews and on the measure of native agency that can attributed to them

 
0677-4124-01
 אנטישמיות: מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה
 Antisemitism: an Academic Study of History and Hate
ד"ר אורי סקוטסמינר קרטר-תפוצות202 א'2000-1600 סמ'  ב'

הסמינר יתרכז בדרכים השונות בהם הוגי דעות, היסטוריונים וחוקרים הבינו וכתבו על המקורות, ההתפתחות ועתיד תופעת האנטישמיות/שנאת יהודים. לצד קריאה צמודה בחיבורים קלאסיים של מרקס, הרצל ופינסקר, נקרא גם כתיבהם של חנה ארנדט ויעקב כ"ץ  וחיבורים עכשיווים יותר כמו אלו של שולמית וולקוב ורוברט ויסרטיך. דרך קריאה ודיון בטקסטים העוסקים באנטישמיות ננסה להבין כיצד הבינו את התופעה בעבר וכן מה הניתוחים הללו מעידים על תפיסת העולם של המחבר וכן על תפיסת העולם שלנו.

הנוכחות בסמינר היא חובה.

המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

Antisemitism: An Academic Study of History and Hate

This seminar will focus on the different ways that thinkers, historians and politicians have understood and written about the sources, development and future of antisemitism (hatred of the Jews).  In addition to intensive readings and discussions surrounding classic texts like those by Marx, Herzl and Pinsker, we will also read the works of definitive scholars like Arendt and Katz as well as more contemporary works including those by Volkov and Wistrich.  Through readings and discussions of different texts that deal with antisemitism we will attempt to understand not only how different authors understood the phenomenon in various points and time but also what these analyses can tell us about their worldviews, the world that we have inherited and the world that we wish to create.

 
0677-4125-01
 המומנט הלוריאני: קריאה היסטורית בטקסטים מקבלת האר"י
 The Lurianic Moment: a Historical Reading of Lurianic Texts
ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות202 ג'1600-1200 סמ'  ב'

בהיסטוריה היהודית, ואף העולמית, מדובר ברגע נדיר – פעילותו הקצרה של אדם בודד – ר׳ יצחק לוריא (1534–1572) בעיר צפת, במשך פחות משנתיים ימים, הניעה תהליכים קולקטיביים רבי משמעות בני מאות שנים, ברחבי העולם היהודי כולו, ובתוכו גם יהודי אירופה, מקרקוב ועד פרנקפורט. תרבות המוצא האשכנזית עברה בעת החדשה סדרת טלטלות רבות משמעות שלטקסט הלוריאני וליצירתיות הלוריאנית היה תפקיד מכונן בהן. בקורס ננסה לעקוב את סוד הקסם של הטקסט הלוריאני, ונבקש להבין באופן היסטורי את נסיבות עיצובו, משמעות נדידתו מצפת לאירופה, ואת חיוניותו המתמשכת בת מאות השנים בעיצוב ספרים, תפילות וטקסים. משך דיוננו ניגע בתפקידו של המומנט הלוריאני בעיצוב תופעות יסוד בתולדות היהודים בתקופת הזמן הנידונה: משירה ולשון, ועד לשבתאות ולחסידות.

המטלה: עבודה סמינריונית או רפראט.

 

The Lurianic Moment: A Historical Reading of Lurianic Texts.

In this seminar we will follow the exceptional continual significance of a crucial moment in Modern Jewish history: the activity of a single person - Rabbi Yitzhak Luria (1534-1532) in the city of Safed, where he spent less than two years. In the modern era, Ashkenazi culture underwent a series of stormy upheavals, in which the lurianic texts and forms had a formative role.

In the seminar we will try to unfold the magical creative power of the Lurianic text, the  historical circumstances in which it was designed, its migration from Safed to Europe, and its long aged vitality in the design of books, prayers and ceremonies, from aschenazic traditional pious life to Sabbateanism and Hasidism.

 

 
0677-6000-01
 סמינר מחקרי בכתיבה אקדמית: מזרח אירופה ויהודיה
 Writing Seminar in East European and East European Jewish Studies
ד"ר אורי סקוטסמינר גילמן317או'1100-0900 סמ'  א'
סמינר גילמן317או'1100-0900 סמ'  ב'

סמינר כתיבה בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה ויהודיה – 2 ש"ש

ימי שישי 9:00-13:00, פעם בחודש שבעה מפגשים כפולים במהלך השנה:

19.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018, 11.1.2019

15.3.2019, 12.4.2019, 3.5.2019, 7.6.2019  

(הסמינר כולל שבע פגישות אך ליתר בטחון ניתנו שמונה תאריכים).

מטרת הסמינר הינה לקיים פורום בין-אוניברסיטאי לכתיבה בנושאים הנוגעים ליהודים ולא יהודים ברוסיה ובמזרח אירופה. הסדנה מיועדת לסטודנטים בלימודים מתקדמים בתחום (תואר שני ושלישי) אשר מעוניינים לרכוש כלים לכתיבה אקדמית, להתוודע לעולם הפרסום האקדמי בארץ ובחו"ל ולהתנסות בעצמם ככותבים ומבקרים. לצד הצגת תוצרים ומתן משוב הדדי בתוך הקבוצה, תכלול הסמינר גם קריאה ביקורתית של מאמרים, הקניית עקרונות של כתיבה אקדמית, מפגשים עם עורכים של כתבי-עת וכותבים. הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה ויהודיה, היכרות עם גישות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות ועם שאלות מרכזיות בתחום.

הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל-אביב ופתוח לסטודנטים מאוניברסיטאות אחרות בארץ.

בקורס נדרשת השתתפות פעילה, והגשת דוחות קבועים, והגשת טיוטה של פרק או מאמר באורך מלא במהלך הקורס.  

* ההשתתפות בקורס מותנה באישור המרצה.

 

Writing Seminar in East European and East European Jewish Studies

Friday, 9:00-13:00, once a month. Seven meetings over the course of the year.

11.1.2019, 14.12.2018, 9.11.2018, 19.10.2018

15.3.2019, 12.4.2019, 3.5.2019, 7.6.2019            

 (The course includes seven meetings, but eight dates have been provided, just in case).

This course is designed as a writing workshop for MA and PhD students from different Israeli universities whose research deals with Jewish and non-Jewish histories and societies in Russia and Eastern Europe. The writing seminar is designed for students who wish to improve their academic writing skills, gain further exposure to current research conducted in Israel and abroad, and take part in a peer-based writing forum. In addition to presenting their own written work and receiving (and responding to) feedback from other participants, students will review works in progress, gain exposure to key journals in the field and meet with editors of different journals to learn about the publication process. The course will also grant students exposure to a wide range of theoretical and methodological issues as well as central topics and questions in the study of Eastern Europe and East European Jewry.  The main goal of the course is to help graduate students in the field of East European and East European Jewish studies advance their research projects.

In addition to presenting at least one written chapter or article for peer-review, students will be expected to write short, one-page reviews in anticipation of each meeting.