שנה"ל תשע"ח

0677-1058-01
 "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל
 ?The Jewish Bookshelf?: The History of the Jews through Their Books
ד"ר כהנא מעוזתרגיל רוזנברג104 ד'1200-0800 סמ'  א'

מטרת התרגיל לתאר את הספריות השונות המרכיבות את 'ארון הספרים היהודי', תוך התרכזות בספרות הבתר-מקראית, ספרות חז"ל והספרות התורנית והרבנית. העיון בספריות השונות יובא בהקשר של מגוון השימושים שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת בית.

The Jewish Bookshelf: The History of the Jews
The course will describe the various corpuses which comprised ‘The Jewish Bookshelf’. We will focus on the post-biblical literature, the literature of the Sages (Hazal), mainly the Mishna, Talmud and the Midrash, as well as the various manifestations of the Rabbinic and Halakhic literature. The importance of these sources will be discussed in the context of their usability for the student of Jewish history while introducing the special bibliographical and methodological issues and difficulties of each ‘bookshelf’. The students will be also introduced to main bibliographical tools and will train in how to use them.

 
0677-1059-01
 העולם היהודי בעת החדשה
 The Jewish World in the Modern Era
ד"ר אורי סקוטשיעור ותרוזנברג104 א'1600-1200 סמ'  א'

הקורס יעקוב אחר המפגש בין יהודים והעולם המודרני במהלך המאות הי"ח—כ.  נוסף לשינויים חברתיים, דתיים ואינטלקטואלים יבחן הקורס גם  את המפגש בין יהודים והמדינה המודרנית, את השפעתם של שינויים דמוגרפיים רחבים (עיור, הגירה) ואת מקומם של יהודים בתוך חברות שונות.  מלבד הדיון  על קהילות יהודיות בפולין-ליטא וחוויותיהם של יהודים באזורים גרמניים, נדון גם על קהילות יהודיות בעולם החדש.  בקורס יושם דגש על קריאה וניתוח של מאמרים אקדמיים ומקורות היסטוריים.

חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות), הגשת תרגילים, עבודת בית.

 

Jews in the Modern World

This course will examine the meeting of Jews and the modern world over the course of the 18-20 centuries.  In addition to studying social, religious and intellectual developments, we will also look at the impact of the modern state, the influence of larger demographic changes (urbanization and migration) and the influence of individual Jews in wider social and political contexts.  Alongside discussions of Jewish communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the experiences of Jews in German lands, we will also discuss Jewish communities in the new world.  The course will emphasize reading and analyzing articles and historical sources.

Requirements: Active participation (including attendance), reading assignments, final paper.

 
0677-1061-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב - א' (עד מסע הצלב הראשון)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)
פרופ כהן גרמישיעור קרטר-תפוצות203 ב'1200-1000 סמ'  א'

לימוד תולדות היהודים בעולם הנוצרי עד אמצע המאה ה-12. בקריאת מקורות מהתקופה, נעמוד בהרחבה על העימות בין היהדות והנצרות ועל הקמתן ואופיין של קהילות היהודים באירופה הנוצרית – באיטליה, ספרד, צרפת, גרמניה ואנגליה. נרחיב את הדיבור על המאה ה-11, ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי, ועל מסעות הצלב הראשונים, והשפעתם על יהודי אשכנז
המטלה בסוף הקורס: בחינה

 

 

.

 

JEWS AND CHRISTIANS IN THE MIDDLE AGES (UNTIL THE CRUSADES)

The history of the Jews in medieval Christendom until the mid-twelfth century.  Reading documentary sources from the period, we shall consider the establishment, growth, and character of the earliest European communities against the background of the encounter between Judaism and Christianity.  Special attention will be given to the emergence of Christian Europe from the Dark Ages in the eleventh and twelfth centuries, the earliest crusades, and the impact of crusading on Ashkenazic Jewry

 
0677-1062-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים - ב' (ממסע הצלב הראשון ואילך)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages
פרופ גולדין שמחהשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  ב'

            לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 12 – 14, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נכיר את אורחות החיים של היהודים באזורים אלה, את הדרך בה התמודדו עם סביבתם הנוצרית המתחרה בהם, נתעכב על המאמץ החינוכי תחרותי של היהדות בגולה עם הנצרות המנצחת. נעמוד על תהליך התפתחות הקהילות ופיתוח כלים כדי להתמודד עם המציאות התובענית, נחקור את החברה היהודית בנושאי פנים כמו יחס לילדים, מעמד הנשים ועוד. נבדוק סוגיות מרכזיות בחיי יהודים אלה כמו: עלילות דם, שרפת התלמוד בפריז וגירוש היהודים מאירופה. נרחיב בנושא חיי התרבות ויצירות התרבות היהודיות בתקופה זו: תפילות, פרשנות המקרא, הפיוט, הרחבת ההלכה והתאמתה למציאות הסובבת, כתיבת ההיסטוריה היהודית ועוד.

 

Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (from the First Crusade until the Black Death, 12th – 14th Centuries)

This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 12th to the 14th centuries, in medieval northern France, England and Germany.  We will examine the lifestyle of the Jews living in these areas, and the way in which they coped with the Christian environment that presented them with a constant threat. We will spend some time understanding the educational effort made by Diaspora Jewry to compete with a Christianity that appeared to be winning on all fronts. We will examine the process of development of the communities and the development of methods of coping with a reality that was extremely demanding. We will investigate the internal relationships within Jewish society such as the attitude towards children, the status of women, and so forth. We shall also look at some of the central issues relating to Jewish life during this period: the blood libels, the burning of the Talmud in Paris and the expulsion of the Jews from northern France, England and Germany. We will expand our examination to include Jewish cultural life and creativity during the period: prayers, commentaries on the Bible, liturgical poems, the expansion of Jewish Law and its adaptation to the realities of the environment, the writing of Jewish history and so forth.

 
0677-1080-01
 המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימה"ב
 The Struggle Between the Sexes in Medieval Jewish Communitie
פרופ גולדין שמחהשיעור גילמן282 ה'1200-1000 סמ'  א'

נושא הקורס הוא היחסים החברתיים שבין נשים וגברים החיים בקהילה היהודית (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה) בימי הביניים, מתחילת המאה ה- 11, כשעומדים לרשותינו מקורות מספיק טובים למחקר ועד לגירוש של יהודי ארצות אלה (סוף המאה ה- 13 ואמצע המאה ה- 14). המחקר יתבסס על כול סוגי המקורות העומדים לרשותינו (ספרות הלכתית, פרשנות למקרא, כרוניקות, ספרות השו"ת, פיוטים), ויעסוק בסוגיות המחקר ובמתודולוגיות של מחקר ההיסטוריה החברתית ומחקר הגנדר.

.

Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)

The subject of this course is the relationship between men and women within the Jewish society that lived among the Christian population for a period of some three hundred and fifty years. The study concentrates on Germany, northern France and England from the middle of the 10th century – from the time when we have enough Hebrew sources to enable us to undertake a social analysis of the Jewish communities – until the middle of the second half of the 14th century, by which time the Christian population had had enough of the Jewish communities living among it and expelled them from almost all of the places in which they were living

 
0677-1101-01
 העיר והקהילה בספרד בימי הביניים
 The City and the Community in Medieval Spain
פרופ גוטוירט אלעזרשיעור רוזנברג107 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג107 ג'1600-1400 סמ'  ב'

ההיסטוריה של הקהילה קשורה לזו של העיר. בהרצאות נבחון את המקבילות ואת השוני בין תרבויות אלה. ננתח מקורות ראשוניים ו תאוריות חדשות.

יצחק בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, תל אביב תשי"ט

ההוספיטאלים היהודיים בספרד. פעמים 37 (תשמט) 140-150

העיר והקהילה : קובץ הרצאות שהושמעו בכנס השנים-עשר לעיון בהיסטוריה (כ"ח-ל' בכסלו תשכ"ז כנס לעיון בהיסטוריה (11 : תשכ"ו : ירושלים)--החברה ההיסטורית הישראלית; כנס לעיון בהיסטוריה (12 : תשכ"ז : ירושלים); כנס לעיון בהיסטוריה תשכ"ח 1967

933.082 כנס

 

 

The history of the Hispano-Jewish communities –aljamas- is closely linked to that of the city. The course aims to examine the parallels and differences between these histories and cultures.  We shall analyze primary sources and modern theories.

Encyclopedia judaica

“The Jews and the City in Medieval Spain” Sephardi Report, 2012; 4(1):20-24

Town and Country in Medieval Spain. HISPANIA JUDAICA BULLETIN Volume

10 5774/2014 pp 109-126.

 
0677-1126-01
 נשים ביישוב ובישראל הצעירה 1950-1900
 Women and Nation-Building: 1900-1950
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בתקופת היישוב ובשנות המדינה הראשונות נתון היה הציבור הישראלי במתח  של מלחמה, עלייה ובניין אומה. מטרת הקורס היא להתחקות אחר תפקידן ומקומן של נשים בהוויה הלאומית משלהי התקופה העות'מאנית, בתקופת המנדט ובשנות המדינה הראשונות. בקורס נדון במעמדן של  נשים, בדימוין העצמי ובתדמיתן הציבורית ונראה כיצד ביקשו נשים לקדם את מעמדן באמצעות השתלבות באתוס הלאומי ובשיח הלאומי. נבחן מקרוב את חייהן, תדמיתן ותפקידיהן של נשים עירוניות מזה ונשים בהתיישבות העובדת מזה. נעקוב אחר פעילותן של  נשים בזירה הציבורית ונתחקה אחר כמה מאבקים הכרוכים בחקיקה שעניינה מעמד הנשים בחברה ובמשפחה. כן נדון במערכת היחסים שבין נשים ותיקות ונשים עולות: באידיאולוגיה, בפרקטיקה ובסרטי הסברה בני הזמן.

מטלה סופית: עבודת בית

 

 

 

Women and Nation-Building: 1900-1950

The course explores the values and cultures of Israel through gendered, cultural, social, and historical perspectives that extend from pre-State, Mandatory Palestine to the 1960s. Through interdisciplinary lenses, the course examines the development, evolution, expression, and reflection of Israeli women in history, and follows the construction of Zionist and Israeli womanhood through ideology and cultural production.

 
0677-1134-01
 עולמות יהודים בין כורש למוחמד
 Jewish Worlds From Cyrus the Great to Muhammad
פרופ רוטמן יובלשיעור ותגילמן277 ה'1400-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק בהתפתחותם של חיים יהודים ושל תרבות יהודית במרחב העולם העתיק בין התקופה הפרסית ועד לכיבוש המוסלמי. השיעורים עוקבים באופן כרונולוגי אחר התפתחותן של קהילות יהודיות וההיבטים הפוליטים, חברתים, כלכלים, תרבותים ודתים של מגען עם התרבויות השונות באזור המזרח הקרוב ועולם הים-התיכון. דגש מיוחד ינתן לנושאים הבאים: צמיחתה של ישות יהודית עצמאית במרחב ההלניסטי – ממלכת בית-חשמונאי, חיים יהודים בארץ ובתפוצות תחת האימפריה הרומית, הגדרתה של היהדות שלאחר חורבן בית-שני לאור התגבשותה של הנצרות ולאור המעבר לעולם מונותאיסטי עם הופעת האסלם. מטלות הקורס כוללות הכרות שוטפת עם המקורות ההיסטורים העיקריים של התקופה ועבודת בית מסכמת.

 

 Jewish worlds from Cyrus the Great to Muhammad 

The course explores the evolution of Jewish life in the ancient word starting from the Persian period throughout the Muslim conquest. It traces the development of Jewish communities in the Near East and the Mediterranean world, and deals with the political, social, economic, cultural and religious aspects of their relationship to their surrounding cultures. Special attention will be given to the following subjects: the rise of the Hasmonean kingdom, Jewish life in the Roman Empire, the definition of Judaism in view of the rise of Christianity in late antiquity and the passage to a monotheistic world with the advent of Islam. The course’s assignments are dedicated to a close analysis of the main historical sources of the period and include the preparation of a final paper assignment.  

 
0677-1139-01
 בונים אומה
 Nation Building
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן305 ה'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לבחון את תהליכי בינוי האומה בחברה היישובית ובחברה הישראלית במגוון אפיקים של פעילות: מהמאבק על הקניית השפה העברית ועד עיצובה של תרבות הצריכה; מהנחלתם של הרגלי היגיינה ועד צמיחתה של תקשורת מקומית; מתרבות הגוף ועד התגבשות היחס למרחב. נבקש להכיר מקרוב את בני היישוב העברי בארץ ישראל ואזרחיה הראשונים של מדינת ישראל. מי היו ומי ביקשו להיות.

מטלה סופית: עבודת בית

 

 

 

Building a Hebrew Nation

The purpose of this course is to portray the magnitude and quality of the nation-building process which led to the creation of the Israeli society from its inception in the late 19th century to the mid-1950s. Various fields will be discussed: from the emergence of Hebrew as a spoken language to the construction of the new Hebrew man and woman; from the evolution and inculcation of Hygiene practices to the role of sports; from the construction of new Hebrew settlements to the emotional relationship with the landscape and architectural design. The Israeli case will be explored while compared to other societies during the same time-frame.

 
0677-1151-01
 תולדות השואה - קורס מקוון
 The Holocaust History
פרופ דרייפוס חוהשיעור גילמן280 ג'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס תולדות השואה, יתבסס הן על הקורס המקוון, הנמצא בפלטפורמת ה-MOOC (Massive Open Online Course) של קורסרה (Coursera) והן שישה מפגשים בכיתה. במהלך הסמסטר נעסוק בשנים 1933-1945 ונדון בהיבטים שונים של שואת יהודי אירופה ובכללן: גרמניה הנאצית וגורל היהודים בה בשנות השלושים, החברות האירופאיות השונות ויחסן ליהודים בתקופת השואה, ודרכי התגובה השונים של החברה היהודית לגווניה.

המטלה הסופית: בחינה

.

The Holocaust History

The Holocaust History course will be based on the online course on Coursera's Massive Open Online Course as well as six classroom sessions. In the course of the semester we will discuss the years 1933-1945 and review various aspects of the Holocaust of European Jewry, including Nazi Germany and the fate of the Jews in the 1930s, the various European societies and their attitude towards Jews during the Holocaust, and various reactions of the Jewish society

 
0677-1229-01
 יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות 2019-1654
 The Jews in America: History, Society and Culture, 1654-2019
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן277 א'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יתחקה אחר ההיסטוריה, התרבות והחברה היהודית בארה"ב, מהקהילות הראשונות עד ימינו באמצעות הרצאות, קריאת מאמרים ודיון במקורות .  בנוסף לעיסוק בשינויים החברתיים, הדתיים והתרבותיים בקרב יהודי אמריקה, נבחן את נקודות המפגש בין התרבות היהודית לבין התרבות האמריקאית, חוויותיהם של יהודי אמריקה לעומת קבוצות מיעוט אחרות וכן שאלות רבות נוספות.

חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, עבודת בית.

 

 

The Jews in America: History, Society and Culture, 1654 – 2018 (in English)

This class will use lectures, reading materials and primary sources to examine the history, society and culture of Jews in the United States from the earliest communities to the present day.  In addition to discussion on social, religious and cultural developments among Jews, the course will also highlight points of intersection between Jewish and American cultures, the experience of Jews in relations to other minority groups and other questions.

Requirements:  Active participation (including regular attendance), reading assignments, final paper.

 
0677-1238-01
 ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בארץ-ישראל, 1939-1918
 The History of the Current Events - Britain in Palestine, 1918-1939
פרופ גולני מרדכישיעור גילמן282 ג'1800-1600 סמ'  א'

 

 

 

 

 

 

nלחמת העולם הראשונה הביאה את בריטניה וזו את המנדט. השיעור יעסוק במציאות כאן בארץ בשנות השיא של המנדט עד וכולל ימי המרד הערבי בשנים 1939-1936.

המטלה הסופית: בחינה

 

 

 

The History of the current events -Britain in Palestine, 1918-1939

The First WW had brought in the British, they brought the Mandate. The lecture will discuss the Mandate reality here in Palestine in its peak including the Arab Revolt time of 1936-1939

 
0677-1239-01
 ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בארץ ישראל, 1948-1939
 The History of the Current Events - Britain in Palestine, 1939-1948
פרופ גולני מרדכישיעור גילמן281 ה'1000-0800 סמ'  ב'

האם חרצה מלחמת העולם השנייה את גורלו של המנדט? מי הרוויח, מי הפסיד ומדוע? היסטוריה בינלאומית ומקומית. השיעור יעסוק במציאות כאן בארץ בשנות דעיכתו של המנדט עד וכולל ימי "מלחמת האזרחים" 1948-1947.

המטלה הסופית: בחינה

 

The History of the Current Events - Britain in Palestine, 1939-1948

Did the Second World War give any chance to the British Mandate for Palestine? Who gained, who lose and why? A local history from the outside perspective. The lecture will discuss the Mandate reality here in the fading years of the mandate up to and including the "Palestine civil war" from 1947 to 1948. 

 
0677-1264-01
 התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואה
 Reactions of the Zionist movement and the Yishuv during the Holocaust
ד"ר שטאובר רונישיעור גילמן281 ה'1000-0800 סמ'  א'

מטרתו של הקורס לדון בפעילותה של הנהגת התנועה הציונית והנהגת הישוב נוכח המדינות הנאצית כלפי היהודים מפרוץ מלחמת העולם השנייה ועד לסיומה. השאלות שיעמדו במוקד הקורס הם כיצד ומתי הבינו הנהגת התנועה הציונית  וראשי הישוב כי הגרמנים מבצעים מדינות חסרת תקדים של רצח טוטלי של יהדות אירופה? מה היו אפשרויות התגובה שעמדו לרשות ההנהגה;? כיצד הגיבה והאם הפנתה את כל האמצעים שעמדו לרשותה להצלה? נעסוק בפעולות סיוע ותכניות הצלה משמעותיות שלא צלחו כמו שליחות יואל ברנד, ונבקש לברר את הסיבות לכישלונן . כמו כן נעסוק  בשליחותם של הצנחנים, ננסה לברר את מטרותיה, את סיכוייה  ואת תוצאותיה.

דרישות הקורס: נוכחות חובה בהרצאות ובחינת סיום בכיתה

 

Reactions of the Zionist movement and the Yishuv during the  Holocaust

The aim of this course is to discuss the complex situation of the Zionist leadership facing the destruction of the European Jews. The following questions among others, will be explored:  When and how the heads of the Yishuv and the Zionist leadership realized that the Jews were victims of a systematically destruction plan?  Did they try to help their Jewish brethren, Zionists and non-Zionists?  What were the options that were available to them? Did they invest enough efforts in plans that were unrelated to the Zionist cause? Could they do more in spite of the Allies opposition?

Course Requirements:  Class participation is compulsory, in-class final exam

 
0677-1267-01
 אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח
 Eichmann's Men ? The formation and the activity of the murder apparatus
ד"ר שטאובר רונישיעור רוזנברג001 ה'1400-1200 סמ'  א'

מטרתו של הקורס  לבחון את דמותם, דרכם  ופעילותם  של "רוצחי המכתבה" , פקידי מנגנון הרצח שמלאו תפקיד מכריע בתכנון ובביצוע של מהלכי הפתרון הסופי. מדובר בעיקר בקציני משטרת הביטחון של הס"ס שפעלו בברלין ובנקודות שונות ברחבי אירופה. בחינת פעילותם תאפשר הבנת הדינמיקה בה התפתח מנגנון הרצח והפתרון הסופי ובכלל זה הקשרים הענפים של אנשי אייכמן עם המנגנונים הבירוקרטים השונים בגרמניה וברחבי אירופה שתרמו את חלקם לביצוע רצח היהודים.

דרישות הקורס: נוכחות חובה בהרצאות ובחינת סיום בכיתה

 

 

Eichmann's Men – The formation and the activity of the murder apparatus

The purpose of course  is to examine the activities of the "desk murderers", officials of the "Machinery of Destruction" who played crucial role in the planning and the implementation of the "Final Solution". These were mostly officers of the Security Police of the SS who worked in Berlin and at various points throughout Europe. Close examination of their activities will allow us a thorough understanding of the evolvement of the murder apparatus and the dynamics of the "Final Solution",

including the complex ties of Eichmann men's with numerous departments of the German

bureaucracy  and collaborators all over Europe which participated in the planning and the execution of the Murder.

Course Requirements:  Class participation is compulsory, in-class final exam

 
0677-1272-01
 מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה
 Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור גילמן307 ג'1200-1000 סמ'  ב'

האם היהודים הרגו את ישו? מי הוא אביו של ישו והאם אמו בתולה? האם המתים יקומו וכיצד יראו? כמה רשויות יש בשמים? שאלות אלה ואחרות עמדו במוקד פולמוסים חריפים בין יהודים, נוצרים, הלניסטים ורומים במאות הראשונות לספירה. בשיעור זה נסקור את הפולמוסים העיקריים, את אופני הטיעון ואת התגובות השונות, כפי שהם משתקפים במקורות חז"ל, בספרות יהודית הלניסטית ובספרות הנוצרית, ודרכם נלמד על היחסים בין הקהילות השונות במאות אלה.

לקורס זה שלוש מטרות עיקריות. ראשית, מטרתו להכיר את הפולמוסים העיקריים בין יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה, את הקהילות השונות בתקופה זו, את ההשפעות ההדדיות ביניהן ואת האופן בו התקבעו גבולות הקהילות השונות. שנית, מטרתו לחשוף את התלמידים למקורות הראשוניים המשמשים בחקר שלהי העת העתיקה, ממקורות המיצגים את היהדות ההלניסטיים, דוגמת יוספוס ופילון, דרך מגילות מדבר יהודה, ספרות חז"ל, ומקורות נוצריים, מהברית החדשה דרך כותבים נוצריים מהמאות הראשונות לספירה. שלישית, מטרתו לחשוף את התלמידים לשיטות מחקר שונות בחקר שלהי העת העתיקה, בקריאה בקורתית של ספרות משנית ובניתוח מקורות הסטוריים.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה 

 

Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity

Did the Jews kill Jesus? What is the resurrection going to look like? Was the world created ex nihilo? Who is Jesus’ father and is his mother really a virgin? What is the status of the Old Testament and should one observe the commandments? These questions and others stood in the heart of vehement polemics between Jews, Christians, Hellenes and Romans in the first centuries of the Common Era. In this course we will survey the main polemics, the means of argumentation and the various responses as they appear in rabbinic, Jewish Hellenistic and Christian literature, and through them we will study the interaction between the various communities of this era.

This course has three main objectives. First, surveying the main theological polemics between Jews and Christians in the first centuries of the Common Era, the different communities of this period, the mutual influences and the ways in which the borders between them were drawn. Second, exposing the students to primary sources used in the study of late antiquity, starting from Jewish-Hellenistic literature, such as the writings of Josephus and Philo, through the Dead Sea Scrolls, rabbinic literature and early Christian writings. Third, exposing the students to a variety of research methods, critical reading of secondary literature and analysis of primary sources.

 
0677-1274-01
 עיצוב היהדות לאחר חורבן הבית השני (284-70 לסה"נ)
 The Formation of Judaism after the Destruction of the Second Temple (70-284 CE)
ד"ר שחר יובלשיעור ותרוזנברג209 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג209 ד'1400-1200 סמ'  א'

החיים הלאומיים היהודיים בתקופת הבית השני סבבו סביב הציר של ירושלים ובית המקדש. בשנת 70 חרב בית המקדש וירושלים נותרה בשממונה. מוסדות ההנהגה נדרשים לתת תשובות חדשות למציאות חדשה, וזאת בלא להפנות עורף לעבר ולהישגיו. לאחר תקופת התאוששות ושיקום פורץ במלא עוזו המרד האחרון- מלחמת בן-כוסבא (135-132 לסה"נ). כשלון המרד גורר בעקבותיו שינויים מרחיקי לכת: העתקת עיקר היישוב והנהגתו מיהודה לגליל; עליית משקלן של התפוצות בכלל ובבל בפרט ביחס לארץ ישראל; תמורות במערכת היחסים בין יהודה לרומא; ושינויים מרחיקי לכת במערך האתני והיישובי בארץ ישראל.

ימי נשיאותו של רבי יהודה הנשיא מהווים את 'תור הזהב' של תקופת המשנה והתלמוד. בתוקף אישיותו השכיל רבי למצות תמורות פוליטיות וחברתיות-כלכליות ולהוביל את יהודי ארץ ישראל להתחדשות כוללת רבת-פנים: שינוי דרמאטי במערכת היחסים בין יהודה לרומא, בין השושלת הסוורית לבין בית הנשיאות; שגשוג כלכלי ויישובי; גיבוש דפוסי הנהגה וביצור האוטונומיה היהודית; חתימת המשנה כחיבור היסוד של 'התורה שבעל-פה'. חרף משברים הפוקדים את האימפריה הרומית, ובכללה את ארץ ישראל, ממשיכים צאצאיו ותלמידיו את מפעלו בדורות האמוראים הראשונים, ותרומתם ניכרת הן במאפיינים של המשכיות והן בתווים של תמורות. בתקופה זו מתעצבת מערכת היחסים המרתקת שבין יהודי ארץ ישראל והנהגתה לבין אחיהם שבבבל, ויצירת שני התלמודים משקפת נאמנה את עולמם של שני המרכזים.

 

The Formation of Judaism after the Destruction of the Second Temple (70-284 CE)

During the Second Temple period Jewish national life was centred on Jerusalem and its Temple. In 70 CE the Temple was destroyed and Jerusalem was deserted. The Jewish leadership now faced new challenges, without ignoring the past. A process of recovery was begun, only to be terminated by the last revolt (135-132 CE), headed by Ben-Kosba [Bar Kokhba]. The failure of the revolt led to significant changes: dislocation from Judaea to Galilee; the rise in significance of the diaspora communities, especially Babylon, in comparison to Eretz-Israel; new relationships between the Jews and Rome; and far-reaching changes in the ethnic and religious settlement pattern in Judaea-Palaestina. The patriarchate of Rabbi Yehudah ha-Nasi constituted the golden age of the period of the Mishnah and Talmud. The strong personality of Rabbi allowed him to make political, social and economic reforms, and led to dramatic changes in relations between Jews and Romans, between the Severan dynasty and the Jewish patriarchate. Rabbi's leadership led to economic prosperity and expanded Jewish settlement, strengthening of Jewish autonomy and the redaction of the Mishnah, which became the cornerstone of Talmudic literature and culture. The Roman Empire, including Palaestina, suffered an Imperial crisis (the so-called Anarchic Period), but nevertheless Rabbi's descendants and pupils continued his project into the early amoraic period, with some modifications. This period was the foundation for the fascinating relationships between the Jews of Eretz-Israel and their brothers in Babylon, and both the Palestinian [Jerusalem] and Babylonian Talmud reflected the world of these two Jewish centres. 

 
0677-1276-01
 'עדות המזרח': מיישוב למדינה
 Edot Hamizrah: From Yishuv to Statehood
ד"ר גרבר נחשיעור ותרוזנברג106 ד'1400-1000 סמ'  ב'

מה בין 'ספרדים טהורים' לבין הקהילה המע'רבית שיצאה לדרך עצמאית בשנת 1860? ומה בין 'קווקזים' לבין קהילת יהודי גיאורגיה? ואולי אנו חבים את 'העלייה הראשונה' לא לקומץ יהודי תימן אלא לביתא ישראל שבאתיופיה? מטרת התרגיל 'לעשות סדר' היסטורי בין קהילות שונות של יהודים לא-אשכנזים שפיתחו זיקה מסורתית לארץ ישראל/פלשתינה לפני ובמקביל להתגבשות התנועה הציונית. לאורך התרגיל נלמד על פזורות יהודיות במזרח שהיו להן קהילות לוויין בארץ, ועל השווה ועל השונה בין הציבור הספרדי והמזרחי שישב פה, לבין הפלשתינאים מחד גיסא, והאשכנזים מאידך גיסא. תשומת לב מיוחדת תינתן לתמורות אידיאולוגיות ופוליטיות שחוותה האינטליגנציה הספרדית הילידית ולניצנים של 'כור היתוך מזרחי' בתקופת המנדט. נלמד על המחקר הרב-תחומי של עדות המזרח במסדרונות האקדמיה של המדינה שבדרך ועל העניין התרבותי של היישוב החדש בחלק מן הקהילות הללו. במהלך הקורס נשווה באופן מבוקר להתפתחויות בתחומים משיקים בישראל של העשור הראשון ואף לאחר מכן.

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה במפגשים.

 

 

Edot Hamizrah: From Yishuv to Statehood

Much confusion surrounds the multi-ethnic mosaic that makes up for pre-state Sephardi and Mizrahi Jewry. The objective of this undergraduate course is to strive for a clearer historical account of the non-Ashkenazi sections of Jewish society in Palestine. In so doing we will consider both fusion and friction with Palestinian Arab as well as Ashkenazi brethren in faith. The native SEhpardi intelligentsia experienced much ideological ferment as well as political turmoil during the formative Yishuv era, and this will be accounted for as well. Side by side, pre-state Mizrahi Jewry itself became of the object of disciplinary inquiry and curatorial curiosity. These dovetailing developments will also be contextualized. 

 
0677-1277-01
 "הפתרון הסופי"
 The "Final Solution"
פרופ דרייפוס חוהשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  א'

במהלך השיעור נעסוק בהתפתחות "הפתרון הסופי" ובאופן בו התגבשה ההחלטה על רצח כלל יהודי אירופה בתקופת השואה. על בסיס מגוון מקורות נעסוק בהתפתחות המדיניות האנטי יהודית, בדפוסי רצח היהודים בתקופת השואה כמו גם במציאות הקשה שהתקיימה באתרי הרצח השונים.

המטלה הסופית: בחינה

 

The "Final Solution"

During the course we will discuss the development of the "Final Solution" and will analyze the manner in which the decision to murder all European Jews during the Holocaust was formulated. Based on a variety of sources, we will discuss the development of anti-Jewish policies, the patterns of murder of Jews during the Holocaust, and the difficult reality that existed at the various murder sites.

 
0677-1278-01
 זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית
 Constructing Identity: The Zionist Press
ד"ר יונה רונהשיעור רוזנברג002 ג'1200-1000 סמ'  ב'

כיצד נוצרה הזהות הציונית ואיזה תפקיד מילאה העיתונות ביצירתו של "ציבור" ציוני? הקורס בוחן את תולדות העיתונות הציונית מראשיתה ועד השואה. נפתח בצמיחתה של העיתונות העברית באירופה ובארץ ישראל במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, וכיצד היא השפיעה על התעוררות הלאומית היהודית. נסקור את העיתונות הציונית בימי חיבת ציון והקמת התנועה הציונית על ידי בנימין זאב הרצל בשנת 1897, ונכיר את הדגמים החדשים שייבאו הצעיר הרדיקלי אליעזר בן יהודה מצרפת לירושלים ואת תפיסתו של הרצל כעיתונאי בכיר בווינה, מול זו של אחד העם. נבחן את שאלת הלשון, עברית מול שפות יהודיות ושפות לא יהודיות, בהן יידיש, לדינו, ערבית, תורכית, רוסית, גרמנית, פולנית, צרפתית ועוד. כיצד השפיעה צמיחתה של עיתונות יהודית ביידיש ובלדינו על הניסיונות ליצור תקשורת המונים ציונית, ומה היה מעמדן של שפות לועזיות בתנועה שתומכיה היו פזורים בארצות שונות? לבסוף נמקד את מבטנו בארץ ישראל, בעיתונים הבולטים בישוב בתקופת המנדט הבריטי, המפלגות והאידאולוגיות אותן הם קידמו: שמאל וימין, בורגנים ופועלים, ילידים ועולים, אשכנזים וספרדים.

התלמידים יתרגלו כיצד לאתר מקורות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" לצורך כתיבת עבודות.

מטלה סופית: עבודה קצרה המבוססת על ניתוח קטעי עיתונות מהתקופה.

 

.

Constructing Identity: The Zionist Press

How was the Zionist identity created and what role did journalism play in the creation of a Zionist public sphere? The course examines the Zionist press from its inception until the Holocaust. Discussed themes include: the rise of Hebrew press in east Europe and the Land of Israel and its impact on the Jewish national revival; the early Hibat Zion days and the creation of the Zionist Organization by Herzl in 1897; radicals revolutionaries vs. moderate reformers; competing Jewish and non-Jewish languages; the rise of mass media; journalism and politics in the Yishuv between right and left, bourgeois and working class, natives and immigrants, Ashkenazi and Sephardi.

During the course students will exercise the use of Historical Jewish Press, and how to research use sources from the press in the website and libraries.

Requirements: Short final paper based on contemporary periodicals

 
0677-1589-01
 יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600
 The Jews of Eastern Europe: History, Society and Culture, 1600-1939
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעקוב אחרי החוויה היהודית במזרח אירופה מעת החדשה המוקדמת ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה.  במהלך הסמסטר, נתרכז בקשרים עם השלטון, שינויים אינטלקטואליים ודתיים בקרב היהודים, שינויים חברתיים שהתלוו למודרניות, מאמצים להשתלב בחברה הסובבת ותגובות נגד, ולידתן של תנועות פוליטיות מודרניות.  בנוסף למאמרים אקדמיים ומקורות היסטוריים נשתמש גם בספרות, בשירה ובמקורות ויזואליים על מנת לעקוב אחרי אספקטים שונים של החוויה היהודית במזרח אירופה.

חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, ועבודת בית.

 

The Jews of Eastern Europe: History, Society and Culture, 1600-1939

This course will employ lectures and readings to uncover and trace the historical, cultural and intellectual experiences of millions of Jews in Eastern Europe.  In addition to examining government policies towards Jews, we will also look at intellectual and religious changes among the Jews, the impact of modern society, the various attempts at achieving a synthesis Jewish and East European societies, Jewish and non-Jewish opposition to these efforts, and the growth of modern political movements.  In addition to published sources, we will also use works of literature and poetry as well as visual sources in our efforts to gain a deeper understanding of Jewish society and culture under imperial rule.

Requirements:  Active participation (including regular attendance), reading assignments, final paper.

 
0677-1800-01
 של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה
 Who Do You Belong To? Status Law in Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור קרטר-תפוצות203 ד'1800-1600 סמ'  א'

השיעור מיועד לתלמידי התכנית משפטים ורוח בלבד

מה כוחו של החוק? האם ביכולתו לקשור או להתיר קשרי משפחה? לקבוע לאיזה עם שייך אדם? ליצור זכויות או להפקיע חובות משפחתיות? מה הם גבולות החוק? האם קשרי דם חזקים מהחוק ומהמחוקק? האם המערכת הדתית חזקה מהחוק? בעת העתיקה ובראשית התקופה הביזנטית דנו שתי מערכות משפטיות במרחב הים תיכוני בשאלות אלה, החוק הרומי וההלכה התלמודית, וביניהן התפתחה המערכת המשפטית הנוצרית, היונקת משורשיה היהודים, מהחוק הרומי ומהתאולוגיה הנוצרית גם יחד. המתחים, ההבדלים ונקודות ההשפעה והדמיון בין שיטות המשפט הללו באים לידי ביטוי חד בסוגיות הנוגעות למעמד אישי ודיני משפחה.

בקורס זה נתמקד במספר סוגיות הנוגעות למעמד אישי: אפוטרופסות, אימוץ, עבדות, גיור והמרת דת, וצאצאים לנישואי תערובת. כל סוגיה תבחן לאור המשפט התלמודי והמשפט הרומי בעת העתיקה והתפתחויותיהם המאוחרות, תוך שימוש במקורות חז"ל והחוק הרומי, כמו גם פסקי דין, חוזים, ועדויות שהשתמרו מבתי המשפט בעת העתיקה, ודיון בשאלות הנוגעות לעקרונות היסוד של כל אחת משיטות המשפט. 

מרכיבי הציון:

20% השתתפות פעילה

80% עבודות שתוגשנה במהלך הסמסטר

 

 

Who Do You Belong To? Status Law in Late Antiquity

What is the power of law and what are its limits? Can it tie, or untie, family relations? Can it determine a national identity? Influence family rights? What is stronger: blood relations or legal entities? Who is stronger: a religious leader or a jurist?  Two late-ancient legal systems in the Roman Empire addressed these questions: Roman law and rabbinic law. In between, the Christian legal tradition started forming, drawing both from its Jewish heritage and its Greco-Roman surroundings. The tension, difference, influence and similarity between these legal systems are expressed in issues relating to family and status law.

            In this course we will focus on select topics in status law, including guardianship, adoption, slavery, conversion and children of inter-marriage. Each topic will be studied in light of the rabbinic and Roman law in late antiquity, using Rabbinic and Roman primary sources as well as papyri, and addressing the fundamental questions of each of these legal systems.

Grade:

20% High quality participation

80% Papers submitted over the course of the semester

 
0677-2027-01
 ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות
 Eretz Israel and Babylonia - Mutual Relationship and Rivalry
ד"ר שחר יובלתרגיל רוזנברג209 ב'1800-1600 סמ'  ב'
תרגיל רוזנברג209 ד'1800-1600 סמ'  ב'

תופעת התפוצות, כלומר חיים קהילתיים של יהודים מחוץ לארץ ישראל, החלה כבר לאחר חורבן בית ראשון ורבתה במהלך תקופת הבית השני ולאחריה. אך בתקופה שבין חורבן הבית השני לבין הכיבוש המוסלמי רק שני מרכזי חיים יהודיים מדברים בשם עצמם: יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל.

עובדה זו משקפת גם את חשיבותם ועוצמתם ביחס לתפוצות האחרות.

מערכת היחסים שבין ארץ ישראל לבבל משקפת מצד אחד זיקות של קירבה ושיתוף פעולה ומן הצד האחר תחרות ומאבקים על הגמוניה.

בשיעור נבחן את התהליכים ההיסטוריים, הדמוגרפיים, ההנהגתיים, ההילכתיים והיצירתיים-ספרותיים שעיצבו ושיקפו את מערכת היחסים בין שני המרכזים הללו.

תשומת לב מיוחדת נקדיש לבחינת הספרות התלמודית כמראה וכמשקפת. היצירה הארצישראלית תשמש עבורנו מראה לדמותם של יהודי ארץ ישראל בעיני עצמם, וכמשקפת- דרכה הם התבוננו אל בבל; התלמוד הבבלי יתפקד כמראה לדמותה של יהדות בבל, וכמשקפת- המרחיקה מבטה אל יהודי ארץ ישראל.

 

 

Between Eretz-Israel and Babylon- mutual relationships and rivalry

Jewish communal life outside Eretz Israel, in the Diaspora, began with the destruction of the First Temple and developed during and after the Second Temple period.

Nevertheless, from the destruction of the Second Temple up to the time of the Moslem conquest (70-638 CE) there were only two Jewish centres which have left us their own records: Eretz Israel and Babylon. This literature is a reflection of their importance as contrasted with other Diaspora communities.

The relationships between Eretz Israel and Babylon reflect common interests and cooperation on the one hand, but rivalry and struggle for hegemony on the other.

In this course we shall examine the historical, demographic, social, halakhic and creative literary processes which shaped the relationship between these Jewish centres, a relationship with echoes even to the present day.

Special attention will be paid to the Talmudic literature as both a mirror and a telescope. The Palestinian literature serves us as a mirror for the self-image of the Jews of Eretz Israel; and as a telescope for observing Babylonia. The Babylonian Talmud serves us as a mirror for the Babylonians' self-image; and as a telescope for observing Palestinian Jewry.

 
0677-2061-01
 פוליטיקה,אידיאולוגיה ומשפט בעשור הראשון למדינה
 Ideology, Politics and Law in 1950s Israel
פרופ רוזין אוריתשיעור ותקרטר-תפוצות203 ה'2000-1600 סמ'  א'

בשנות החמישים היה הציבור הישראלי מפולג על פי קווי מתאר חברתיים-כלכליים, עדתיים ואתניים, אידיאולוגיים ופוליטיים. בקורס נבקש לעקוב מקרוב אחר אירועים ומשברים שונים אשר גילמו, החצינו ואף שרטטו את גבולותיהן של כמה מקבוצות המשנה בחברה. נדון בהכרעות שעיצבו את מעמדו של השלטון וכן את מעמדם של האזרחים וזכויותיהם. בקורס נעקוב מקרוב אחר הסערה הציבורית שעוררו האירועים המכוננים בזמן התרחשותם, וכן במידת האפשר גם לאחר זמן תוך בחינת ההשפעה שהייתה לאירועים אלה על זהותן של קבוצות המשנה ועל עיצוב הזיכרון של העשור הראשון. דגש מיוחד יושם על לימוד שפת המושגים של התקופה באמצעות קריאה של מקורות ראשוניים וצפייה בסרטים בני הזמן וממרחק הזמן.

מטלה סופית: עבודת בית

 

 

Ideology, politics and law in 1950s Israel

The course offers an exploration of political actors and political events.  It presents Israeli culture and society through a series of controversial decisions taken by the Israeli government, the Israeli courts, the Israeli Parliament or other organs such as political parties or social movements. The impact of these events produced in some cases political actions, social changes and cultural manifestations such as films, television series, poems and essays. All of which sketch a portrait of Israeli state and society.

 
0677-2062-01
 היצירה היהודית בהיסטוריה: זרמים ומגמות
 Jewish Creativity in Modern Era: Sources and Attitudes
פרופ רצבי שלוםשיעור ותרוזנברג107 ד'2000-1600 סמ'  ב'

במרכז הקורס תעמוד שאלת האחדות והריבוי שבארון הספרים היהודי. על-מנת להתמודד עם שאלה זו יחשף התלמיד לתהליך היווצרותו של ארון הספרים החל מהקאנוניזציה של המקרא, עבור דרך ספרות חז"ל וכלה בהתפצלותו לסוגי ספרות שרב בה השונה מהדומה (פילוסופיה, הלכה וקבלה). השיעורים יתבססו על קריאה ביקורתית של מקורות אופיינים לספרות ההלכתית, קבלית והפילוסופית מהתנ"ך ועד העשורים הראשונים של המאה העשרים (תנ"ך, ספרות חז"ל, קבלה, כרוניקות, קבלה, הגות ימי הביניים והעת החדשה – מנדלסון, הרמן כהן, בובר; אחד העם, ברדיצ'בסקי, ברנר, ריינס, והרב קוק). אחד ממוקדי העיון במסגרת קריאת הטקסטים יהיה שאלת הייחודי והמשותף ליצירות הנדונות.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).

המטלה הסופית: עבודת בית 

 

 

 

 

 

 


The question of unity and plurality in the Jewish Library is the central core of the course. In order to be able to confront this question the student will be exposed to the creating process of the Jewish Library from the canonization of the bible through the rabbinical literature till its fullness which contains diversity and contradictory sub-literatures. The main mean to deal the central question of this course will be a critical reading of characteristic sources from the whole Jewish library (Bible, Post-bible, Mishnaha and Talmud, Midrash, Halachah, Kabbalah and extracts from the writings of some eminent philosophers from medieval age till our age, such as Rozenzwig, Chohn, Buber, Kaplan, Gordon). One of the goals of this reading is to find (if there is) the uniqueness and the diversities of this wide library.

 
0677-2069-01
 היסטוריה חברתית בספרות חז"ל
 The Jewish Family in Antiquity
פרופ רוטמן יובלתרגיל קרטר-תפוצות202 ה'1400-1000 סמ'  א'

הקורס מציע מפגש יחודי עם ספרות חז"ל כמקור להיסטוריה חברתית של שלהי העת העתיקה, ומאפשר לתלמידים היכרות מעמיקה עם הדרכים לחשוף את הדינמיקות החברתיות שבלב הטקסט התלמודי. ניתוחן של סוגיות תלמודיות מפרספקטיבה אנתרופולוגית תאפשר להכיר מקרוב את קווי היסוד של היסטוריה חברתית ואת ישומם בניתוח טקסטים תלמודיים. דגש מיוחד יינתן לנושאים הבאים: מבנה הבית, המשפחה, הקהילה, מין ומגדר.  ניתוח המקורות החז"ליים יעשה במקביל לדיון בשאלות כלליות במבוא להיסטוריה חברתית וחשיבותה. מטלות הקורס מתבססות על עבודה שוטפת ואישית עם סוגיות תלמודיות והצגתן בכיתה וכוללות עבודת סיכום בסוף הקורס.

 Social History in Talmudic Literature, discussion session

The course offers a unique encounter with Talmudic texts as source for social history in late antiquity, and introduces the students with the social dynamics embedded in Talmudic literature. The course adopts an anthropological perspective in analyzing certain talmudic sugiut in order to familiarize the students with basic questions of social history and their application in the study of Talmudic literature. Special attention will be given to the social structure of the household, the family, the community, sex and gender. The course’s assignments are focus on reading, presenting and analyzing Talmudic sugiut in class and include the preparation of a final paper assignment. 

 
0677-2074-01
 ספרות השו"ת כמקור היסטורי
 Responsa As An Historical Source
פרופ גולדין שמחהתרגיל רוזנברג209 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל רוזנברג209 ה'1600-1400 סמ'  ב'

לימוד מעמיק של שיטות המחקר להתמודדות עם סוג זה של מקור והצלבתו עם המקורות האחרים של היהודים בימי הביניים. ברור מקיף על מגבלותיו ויתרונותיו של המקור לחקירה ההיסטורית, בנושאי הקהילה ומוסדותיה, אישות וחינוך. המקורות שיבדקו הם מהאזור הצפון-צרפתי/ גרמני במאות עשירית עד הארבע-עשרה.

 

Responsa as an Historical Source – Communal Issues and Matters Concerning Marital Relations

A systematic study of research methods to deal with a particular type of source material and cross-referencing with other Jewish medieval sources. A comprehensive examination of the limitations and advantages of working with the sources in historical research. The subjects to be studied are: affairs relating to communities and communal institutions, matters concerning marital relations. The sources to be examined are from the area of northern France and Germany from the 10th to the 14th centuries.

 
0677-2078-01
 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית
 Jews,Idumaeans,Samaritans & Arabs during the Hhasmonaean and Roman Periods
ד"ר שחר יובלשיעור ותקרטר-תפוצות202 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותקרטר-תפוצות202 ד'1400-1200 סמ'  ב'

עם פרוץ מרד החשמונאים חיתה בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה אוכלוסייה מגוונת ומנומרת במאפייניה האתניים, הסוציולוגיים והתרבותיים-דתיים. בתרגיל נתחקה אחר ארבע מן הקבוצות הללו, התהליכים בתוכן ומערכות היחסים ביניהן: יהודים, אדומים, שומרונים וערבים. שתיים מן הקבוצות הנדונות- היהודים והערבים, השיגו במהלך התקופה עצמאות פוליטית, אגב שיתוף פעולה מכאן והתנגשויות מכאן. האדומים והשומרונים נכבשו ע"י החשמונאים, אך בעוד האדומים התמזגו ביישות היהודית שמרו השומרונים על זהותם.

הקבוצות הללו (למעט האדומים) הוסיפו להתקיים אף לאחר שהמרחב כולו נכבש בידי הרומים, ובעיקר מעידים המקורות על מערכות היחסים המורכבות שבין היהודים לשומרונים.

 

Jews, Idumaeans, Samaritans and Arabs during the Hasmonaean and Roman Periods

When the Hasmonean Revolt broke out (167 BCE) the population of Eretz- Israel and its vicinity was ethnically, sociologically, culturally and religiously varied. We shall trace four specific groups, their dynamics and inter-relationships: Jews, Idumaeans, Samaritans and Arabs. Two of these groups, the Jews and Arabs (Nabateans and Ituraeans) achieved political independence, through both co-operation and rivalry. The Idumaeans and Samaritans were conquered by the Hasmoneans, but while the Idumaeans integrated into Jewish society, the Samaritans preserved their separate identity.

These groups (apart from the Idumaeans) retained their separate identities throughout the Roman period, and the sources shed particular light on the complex relations between Jews and Samaritans.

 
0677-2104-01
 מפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס
 From Petrus Alphonsi to the Duke of Naxos: The conversos in the Middle Ages
פרופ גוטוירט אלעזרשיעור ותרוזנברג107 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס ידון בהיסטוריה של הקונברסוס מן המאה הי"ב ועד המאה הט"ז. נעסוק בניתוח כמה מיצירותיהם ובתיאוריות העכשוויות על תרבות הקונברסוס.

The course will be devoted to studying themes such as the following

  historiography on the subject

   internal sources

  problematics of identity

Encyclopaedia Judaica / Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael Berenbaum, executive editor 2nd ed.

Detroit : Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub.

House, c2007

 

 
0677-2114-01
 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה
 'Arab Jews' in the Modern Period: Language, History and Identity Politics
ד"ר גרבר נחתרגיל רוזנברג107 ב'1600-1200 סמ'  א'

אף שהדיוק ההיסטורי מהן והלאה, מספר קטגוריות מיוניות מלוות את השיח סביב מזרחים בחברה הישראלית. בקורס הזה נציע טיפולוגיה היסטורית לאופנתית מכולן, 'יהודים-ערבים'. בחלק ראשון נתמקד בתרבות היהודית המסורתית שהתגבשה במזרח מאז גירוש ספרד (1492). בהקשר זה נשאף להגדיר מרחב 'יהודי-ערבי' ביחס למרחבי תרבות נוספים (ספרדי-מזרחי, יהודי-עות'מאני, יהודי-פרסי), ובעזרת פרמטרים כגון לשון, ספרות וליטורגיה. בחלק השני נעסוק במפגש הטעון של 'יהודים-ערבים' עם המודרנה על שלל היבטיו. ניתן את דעתנו לתופעות פוליטיות ולאידיאולוגיות שיצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם. תשומת לב מיוחדת תינתן להבדלים שנוצרו בין יהודי המשרק לבין יהודי המגרב בעידן הקולוניאלי, ולמה שאירע לתרבות הערבית-יהודית במסגרת כור ההיתוך הציוני. במהלך הקורס נעמיד במבחן הביקורת גם חלק מספרות המחקר הנדרשת לקטגוריה 'יהודים-ערבים' כיחידה זהותית ומונוליטית.

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה.

 

'Arab Jews' in the Modern Period: Language, History and Identity Politics

This course will deal with the rather fashionable hybrid 'Arab Jews', offering an historical typology of the subject. We will deal with traditional Jewish culture in Arab lands based on the criteria of language, literature, liturgy and geo-political sphere. Subsequently we will probe the vicissitudes many an 'Arab Jew' experienced as a result of the onslaught of modernity. Hebraic men of letters will be considered alongside Jewish Modernists who were patrons of the Arab Renaissance. Both types, as shall see, faced conflicting nationalisms in the colonial and post-colonial eras.

 
0677-2115-01
 השואה - תיעוד והיסטוריה
 The Holocaust: History and documentation
פרופ דרייפוס חוהתרגיל קרטר-תפוצות203 א'1400-1000 סמ'  ב'

השואה - תיעוד והיסטוריה, תרגיל, א' 10-14

במהלך הקורס נסקור ונבחן את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך השואה תוך ניתוח דקדקני של מגוון מקורות היסטוריים. בין הנושאים בהם נעסוק: אנטישמיות ואידיאולוגיה נאצית; יהודי גרמניה בשנות השלושים; המדיניות האנטי יהודית בארצות הכיבוש השונות; החברה היהודית לנוכח בידודה בגטאות מזרח אירופה; גורל היהודים במערב אירופה, בבלקן ובצפון אפריקה; הישוב היהודי בארץ ישראל ויהודי ארצות הברית לנוכח השואה. כל אחד מהשיעורים יתמקד בסוג מסויים של מקורות היסטוריים וישמש כפתח לדיון במגבלות מתודולוגיות קיימות.

המטלה הסופית – עבודת סיום.

 

 

The Holocaust: History and documentation

During the course we will review and examine the major events that took place during the Holocaust, while carefully analyzing a variety of historical sources. Among the subjects we will deal with: anti-Semitism and Nazi ideology; German Jews in the 1930s; Anti-Jewish policy in the various occupied countries; Jewish society in view of its isolation in the ghettos of Eastern Europe; The fate of the Jews in Western Europe, the Balkans and North Africa; The Jewish Yishuv in Israel and the Jews of the United States in the face of the Holocaust. Each lesson will focus on a particular type of historical resource and serve as a basis for discussion of various methodological limitations.

 
0677-3071-01
 קדושים, עושי ניסים ווירטואוזים דתיים
 Saints, Miracle Workers and other Religious Virtuosi
פרופ רוטמן יובלסמינר קרטר-תפוצות203 ג'1600-1200 סמ'  א'

הקורס עוסק בדמותו של האיש הקדוש ובחשיבותו כתופעה חברתית. הדיונים יתמקדו בשרטוט קווים לדמות הקדוש ובצרכים החברתיים והתרבותיים הקוראים להופעתו של עושה הניסים ולהיווצרות של פולחן סביבו באמצעות קריאה וניתוח מקורות מתקופות שונות בכיתהץ הקורס מציע פרספקטיבה רחבה בין היסטוריה, אנתרופולוגיה ולימודי הדתות. התפתחותה של התופעה של האיש הקדוש ביהדות ובנצרות בשלהי העת העתיקה וימי-הביניים המוקדמים תעמוד במרכז הקורס תוך שימת דגש על חשיבות קידוש-השם/המרטיריום בדתות שונות ותוך השוואה למודלים עכשוויים של דמות הקדוש. מטלות הקורס כוללות הצגת רפרט בכיתה ועבודת רפרט/סמינריון.

 

Saints, Miracle Workers and other Religious Virtuosi – B.A. Seminar

The course focuses on the question of the creation of holy men in religious societies. The social and cultural needs that call for the making of a miracle worker and the creation of his cult will be dealt with through the reading and analysis of historical texts and documents in a comparative approach to modern-days figures of holy men. The course propose a broad social-scientific research perspective that combines history, anthropology and religious studies. The course’s assignments include a presentation in class and the preparation of a final paper.

 
0677-3072-01
 הציונות כתנועת רנסאנס של היהדות
 Zionism as Renaissance of Judaism
פרופ רצבי שלוםסמינר קרטר-תפוצות202 ב'1800-1400 סמ'  א'

מטרת הסמינריון כפולה: להבין את הגורמים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שעיצבו את הציונות הרוחנית והתרבותית לגווניה מכאן ולהתוודע לעקרונות היסוד של דובריה המרכזיים. במסגרת הסמינריון יוקדש מקום של חשיבות לתפיסות שזיהו את הציונות כתנועת רנסנאס של היהדות ולאו-דווקא כתנועה פוליטית בעלת יעדים מדיניים במובן השגור. בין ההוגים שלהגותם נדרש במהלך הסמינריון יהיו: אחד העם, ברדיצ'בסקי, א.ד גורדון, י.ח ברנר, מ. בובר וש.ה ברגמן.

 

 

Zionism as renaissance of Judaism

The Seminar’s goal is twofold. On one hand to examine the social, cultural and historical factors that shaped the spiritual and cultural Zionism and on the other to understand the basic principles of the main spokesmen of this stream. In the course of study we will devote attention to those that saw Zionism as renaissance of Judaism and not as political movement. In the focus of the seminar are the thought  of thinker like Ahad Ha’am, Berdyczewski, A.D. Gordon, Y.H. Brener, M. Buber and S.H. Bergmann

 
0677-3074-01
 מאזרחים לנידונים למוות: שואת יהודי גרמניה 1945-1933
 From Citizens to Murder Victims: the Destruction of German Jewry 1933-1945
ד"ר זיסינויין יואלסמינר קרטר-תפוצות203 ד'1600-1200 סמ'  ב'

הקורס יסקור את התפתחות ויישום המדיניות האנטי-יהודית בגרמניה הנאצית בשנים שקדמו לפרוץ מלחמת העולם השנייה ואת חורבנה הסופי של  יהדות  גרמניה בתקופת השואה. במקביל, ידונו דרכי התגובה של יהודי גרמניה כמו גם התמורות שהתחוללו בזהותם האישית והקבוצתית. הקורס יתבסס  על תיעוד בן הזמן וספרות מחקר עדכנית.  

     דרישות  הקורס

 • נוכחות והשתתפות פעילה (תיכלל  כ-10%  מהציון)
  • קריאה והכרת הביבליוגרפיה לכל שיעור  בהתאם לסילבוס       
 •     הצגת  נושא- דיון בע"פ  וניתוח  בכיתה  30  דקות  (20% מהציון) 

 

 • הגשת עבודה בכתב (כ- 30-עמוד)  (70% מהציון)  
 •    ניסוח שאלת מחקר 
 •  תיקוף ומתודולוגיה  
 • ניתוח מקורות ראשוניים
 • שימוש בספרות המחקר  
 • הצמדות לכללי הכתיבה המדעית

   

 

 

 

 

 

 

From citizens to murder victims: The destruction of German Jewry 1933- 1945

Dr. Joel Zisenwine

Yad Vashem

The course will discuss the development of the anti-Jewish policies in Nazi Germany in the years prior to the outbreak of World War II, and the destruction Germany Jewry during the Holocaust. In addition, the course will address the variety of responses of German Jews to the events, and the transformation of their personal and group identity. The course will be based on primary sources from the 1930s and 1940s, as well as contemporary research.

Requirements:

 1. Active participation (will be factored as 10% the grade)

   -Reading the articles or chapters on the syllabus in advance of class

 2. Oral Presentation of source/article in class    (20% of the grade)

 

 
0677-3084-01
 עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה
 Immigrants and Transit Camps: History and Historiography
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות202 ג'2000-1600 סמ'  ב'

ימי הראשית של מדינת ישראל הטביעו חותמם על הזיכרון הקולקטיבי שלנו ועל התרבות הישראלית. העלייה ההמונית למדינת ישראל בראשית שנות החמישים ככל הגירה, לוותה בחוויות קשות ובמפגש בין-תרבותי מורכב. בקורס נבחן כמה מן המאפיינים האוניברסאליים של ההגירה והמפגש הבין תרבותי בכלל, ונתמקד בממדים הפרטיקולריים של העלייה לישראל בפרט. נעמוד על המתח שבין העיקרון האוטופי של קיבוץ הגלויות מחד גיסא, ובין הפרקטיקה המייגעת של קליטת עלייה והקושי הטמון במפגש הבין תרבותי מאידך גיסא. לשם כך, נעזר בצפייה בסרטי הסברה בני התקופה כמקורות המשקפים, כמעט בעל כורחם, את הציפיות, השאיפות והדעות הקדומות של החוגים הקולטים. לצד זה, נבחן מקרוב את חיי היומיום של העולים ואת תנאי החיים במחנות העולים, במעברות, במושבי העולים ובשיכונים. נעסוק בסוגיות של עיצוב הדימוי והזהות העצמית של העולים על רקע תנאי החיים. נבחן את יחסה המורכב של האוכלוסייה הוותיקה לציבור העולים ובעיקר נתמקד בפרקטיקה של הנחלת הרפרטואר התרבותי של הוותיקים לעולים. נעקוב אחר הקשר שבין הממדים הסימבוליים של פרקטיקות יומיומיות לבין יחסי הכוח בחברה.

מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט

 

Immigrants and Transit Camps: History and Historiography

The mass immigration to Israel during the earliest months and years of statehood created a complex reality. More than 700,000 immigrants landed on the shores of Israel within just three and a half years, more than doubling its Jewish population.  Given the objective conditions in the state-in-the-making, namely a long war followed by instability, a shaky economy and a new and inexperienced government, immigrants faced obvious difficulties. The course tackles issues of immigration and immigrants from two main perspectives: those of the policy makers and those of the immigrants. We will also examine the multi-faced relationship between old timers and immigrants in the broader context of the Israeli society as a whole. The course will focus on the gap between the utopian ideal of the ‘ingathering of exiles’ and the hardships of everyday reality. We will explore the challenges faced by policy makers, and examine the solutions they formulated. Finally, we will evaluate the achievements and the failures of the establishment, the immigrants themselves, and Israeli society as a whole.

 
0677-3090-01
 משבתאות לחסידות
 From Sabbateanism to Hasidism
ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות202 ה'1600-1200 סמ'  ב'

התנועה השבתאית בת המאה השבע-עשרה  זעזעה את העולם היהודי לכל ארכו, והדיה נשמעים עד היום הזה. עשרות שנים בודדות אחר כך הופיעה התנועה במרכז אירופה ובמזרחה, וזכתה לחיוניות מחודשת. בסוף אותה המאה הופיעה על במת ההיסטוריה היהודית החסידות המזרח אירופאית. בסמינר נבקש ללמוד את ההיסטוריה של התנועה השבתאית במאה האירופית שלה, השניה לקיומה. לשם כך  נקרא יחדיו בטקסטים שבתאיים שנוצרו לאורך המאה השמונה עשרה, מן הבלקן ועד למרכז ולמזרח אירופה. ננסה להבין כיצד חושבת תנועת כפירה יהודית? מה הם מקורות ההשראה שלה, מה היא הדינמיות הפנימית שלה, וכיצד היא מתכתבת עם סביבתה – היהודית והכלל אירופית? כיצד היא נוכחת או משפיעה על ההווה ועל העתיד היהודי? בקריאת הטקסטים נבקש להתקדם לאורך מאה השנים הנזכרות, ולבדוק, לבסוף, גם את הקשרים המושגיים והטקסטואליים בין השאלות הללו לבין הופעת תנועת החסידות במחצית אותה מאה.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה והשתתפות, עבודת סיום (או- למעוניינים – עבודה סמינריונית).

 

 

 

From Sabbateanism to Hasidism

The Sabbatean movement of the seventeenth century shook the Jewish world from one end to the other, and its reverberations continue to be felt until today. Some one hundred years afterward, the Hasidic movement appeared upon the stage of history. In this seminar we will offer close readings of Sabbatean texts from different sources, mainly from the 18th century, endeavoring to understand the thought of a dynamic Jewish heretical movement. What are its sources of inspiration?  What are its historical contexts? How can we understand its presence  in and a continuing  influence upon  later  Jewish existence? In reading these texts we will progress through the century and begin to explore the conceptual and textual connections between these questions , finally seeking its possible connections, also, to the later east European Hasidic phenomenon.

 
0677-3091-01
 על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה
 Family, Identity and Money: Inheritance Law in Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהסמינר קרטר-תפוצות202 ד'2000-1600 סמ'  ב'

מהי ירושה? מהו קניין? מהי משפחה? ומי יכול לענות על שאלות אלה? דיני ירושה בעת העתיקה, אצל חז"ל, בקהילות הדוברות יוונית ובאימפריה הרומית, תלויים בתפיסות תרבותיות שונות הנוגעות לשאלה מהו חוק ומה היחס בין חוק ודת, כמו גם בשאלות הקשורות למשפחה, להגדרתה ולמחויבות אליה. האם דיני המשפחה קוגנטיים או דיספוזיטיביים, ולמה? האם ירושה מתייחסת רק לקנין? מה מעמדה של בת או אלמנה בדיני הירושה? כיצד ניתן לקבוע את גבולות הקהילה, או המשפחה, או להשפיע על התנהגותם באמצעות דיני הירושה?

בסמינר זה נדון בשאלות אלה ונחשף לכלים השונים המשמשים את ההסטוריון של המשפט, החל ממיומנויות בסיסיות בקריאת טקסטים קדומים, דרך כלים במשפט השוואתי ובשימוש בו בהסטוריה של המשפט, וכלה באפשרות ליישום תאוריות מודרניות על המשפט העתיק.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

 

Family, Identity and Money: Inheritance Law in Late Antiquity

What is inheritance? Possession? Family? And who gets to decide? Inheritance law in the late antique Roman Empire is depended on different cultural conceptions regarding the law and religion, as well as the concept of family and the commitment to it, status law, and community structure. Is inheritance law cogent or dispositive? Does inheritance relate only to possession? What is the status of a daughter or a widow in the various legal systems? How can a legal system draw community lines or influence behavior using inheritance law? 

In this course we will discuss the concept of inheritance, family, and possession. This will enable us to be acquainted with the different tools used in legal history, starting from basic skills of reading primary sources, through methods of comparative law and its use in legal history, and the means by which we could use modern legal theory on the ancient legal systems.

 
0677-3092-01
 בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם
 On the Margins of Europe:Jewish Modernism in the East and in the State of Israel
ד"ר גרבר נחסמינר קרטר-תפוצות203 ד'1400-1000 סמ'  א'

תנועת ההשכלה הגיעה יחסית מאוחר לפתחם של יהודי ארצות האסלאם, וכך גם באשר לציונות ולתרבות התחייה העברית. בינתיים התמודדו גברים ונשים כאחד מקהילות מסורתיות במזרח עם המיסיון המתרבת הצרפתי מבית מדרשו של ארגון 'כל ישראל חברים'. בשלהי העידן הקולוניאלי אף החלו נערים יהודים ונערות יהודיות מארצות ערב לאמץ אידיאולוגיות פוליטיות אירופאיות שעל הסקלה משמאל לימין. אחרים הפכו בינתיים לחסידים ולחסידות של תנועת הנהדה בעולם הערבי, ובעידן הפוסט-קולוניאלי נאלצו להתמודד עם בשורות לאומיות מתנגשות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. אפילו הדתיות הרכה ─ מסורת ישראל סבא, המיוחסת באופן כל כך טבעי ל'מזרחים' בחברה הישראלית, עברה סדרה של התמודדויות עם המודרנה ועם שברה.

מטרת הסמינר לעקוב אחר השסעים הפנימיים שיצרו התמורות האידיאולוגיות הללו בקהילות ישראל במזרח; לעקוב אחר ההתקבלות המקומית של זרמים דתיים ומודרניסטיים במרחבים לא-אירופים בתפוצות ישראל במאות האחרונות. הנחה העבודה של הסמינר היא שיהודי ארצות האסלאם בהחלט לא היו סבילים בהקשר זה. תשומת לב מיוחדת תינתן לאופן שבו המפגש היהודי-מזרחי עם המודרניזם עיצב לימים פרקים שלמים בתולדות מלחמת התרבות הישראלית המתמשכת.

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה במפגשים.

 

On the Margins of Europe: Jewish Modernism in the East and in the State of Israel

The Haskalah movement was a latecomer to Jewish communities in the East. So was the subsequent Zionist movement, in both its political and cultural forms. Meanwhile the younger generations of these communities were being transformed by the civilizing mission spread under the auspices of the Alliance Israelite Universelle. At the height of the colonial encounter native Jews were also experimenting with radical political agendas of European provenance, running the gamut from left to right. All this while others had become patrons of a homegrown Arab Renaissance; torn at the root by competing Jewish and Arab nationalisms. Indeed; we will even demonstrate that current Mizrahi religious identity is an offshoot of this multi-faceted encounter with modernism.

The seminar will probe the systematic fracture experienced by traditional Mizrahi communities as a result of these varying encounters with modernism. We will account for both local reception and native agency in this regard. An additional goal is to account for how the specifically Mizrahi version of the Jewish encounter with modernity has shaped skirmishes on the battlefield of the Israeli polity's ongoing Kulturkampf.

 
0677-3651-01
 הכרוניקות של יהודי ספרד
 The Chronicles of the Jews From Spain
פרופ גוטוירט אלעזרסמינר קרטר-תפוצות202 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר קרטר-תפוצות202 ג'1800-1600 סמ'  א'

 

כתיבת ההיסטוריה היא אחד התחומים הבולטים בתרבות יהודי ספרד. בסמינר נקרא וננתח כרוניקות של יהודי ספרד וננסה לזהות את נקודת מבטם ומגמותיהן.

The area of history writing is one of the prominent aspects of Hispano-Jewish culture. The seminar will be aimed at  readings and analyses of Hispano-Jewish chronicles. We shall explore their contexts, points of view and tendencies.

 
0677-4036-01
 העיירה היהודית: היסטוריה, זיכרון ודימוי
 The Eastern European Shtetl: History, Memory and Image
פרופ אסף דודסמינר קרטר-תפוצות203 ד'2000-1600 סמ'  ב'
פרופ הולצמן אבנר

חיי היהודים בעיירות מזרח-אירופה שימשו נושא לספרות ממוארית ובלטריסטית רבת היקף ביידיש ובעברית. ספרות זו שיקפה ותיעדה את אורחות חייהם ובנתה דימויים וייצוגים מגוונים של העיירה היהודית, על יסודות הקבע שבה ועל תהליכי התמורה ששינו את פניה בחלוף הזמנים. העיירה היתה סמל ומושא לביקורת גורפת על החברה המסורתית וסדריה, אך גם סמל נוסטלגי של הקיום היהודי הישן והיציב לכאורה ומושא סנטימנטלי לגעגועים. בסמינר נבחן מגוון של מקורות, הן מספרות הזיכרונות הן יצירות מן הספרות היפה, שנכתבו מאמצע המאה התשע-עשרה ואילך. יצירות אלה מעמידות דיוקנאות של עיירות ממשיות ובדויות במחוזות השונים של מזרח-אירופה, מפולין-ליטא ועד אוקראינה ומגליציה ועד בסרביה.  במרכז דיוני הסמינר תעמוד השאלה: מה בין דיוקנה של העיירה כמהות ריאלית-היסטורית, כפי שזו עולה מן המקורות התיעודיים ומספרות הזיכרונות הקולקטיבית (ספרי יזכור) והאישית (אוטוביוגרפיות וזיכרונות), לבין עיצובה של העיירה כקונסטרוקציה בדיונית-מיתולוגית בספרות היפה, והאם בכלל ניתן להפריד בין שני סוגי הכתיבה?

דרישות הקורס: נוכחות סדירה וקריאה שוטפת משיעור לשיעור; כתיבת עבודה סמינריונית או רפרט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jewish Life in the East European small town (Shtetl) produced an enormous literary output in Yiddish and Hebrew, both documentary and fictional. This literature has created diverse representations and images of the shtetl, and presented its permanent features as well as processes of transition and change. The shtetl became an object of sharp criticism against traditional ways of life, but also a nostalgic symbol of the old Jewish world. The seminar will examine various kinds of sources, memoiristic and belletristic, written since the middle of the 19th century. These works portray actual and fictional shtetls located in the different regions of Eastern Europe, from Poland-Lithuania to Ukraine and from Galicia to Bessarabia. The seminar discussions will focus on the comparison and the mutual illumination between the Shtetl as a historical reality and the Shtetl as an imaginary construct in the fictional literary domain.

 
0677-4045-01
 יהודים ומשומדים בימה"ב
 Tax-Evaders, Collaborators, and Converts From Judaism
פרופ גולדין שמחהסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1600-1200 סמ'  א'

בסמינר יבחנו מערכות היחסים שבין היהודים ובין יהודים שעשו את מעשה הסטייה החמור ביותר – מעבר לדת המתחרה. הנושא יבחן בעזרת המקורות העומדים לרשותינו (כרוניקות, ספרות השו"ת, פיוטים, ספרי ויכוח (disputation), וספרות חסידי אשכנז), וכן בעזרת מתודולוגיות מהמחקר הסוציולוגי וממחקר הזהויות.

Jews and Apostates in the Middle Ages

This seminar will examine the relationships between Jews and those of their brethren who committed the most serious act of aberration within the community: conversion to a rival religion.  This topic will be explored through available sources from the period (chronicles, responsa, liturgical poems, disputations, and writings of the Ashkenazi Hasidim), and will employ methodologies from sociological and identity research.

 
0677-4084-01
 ספרים, ספריות וקוראים בעת החדשה המוקדמת:
 The Jewish Printing-Press and the Culture of the Book in the Eearly Modern Era
ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות203 ג'1800-1400 סמ'  ב'

האם ספר יכול לדבר, לרקוד, לעבור תיקון נשמה, או להיכתב בחלום? האם ספר עשוי להיות ׳יפה׳ או ׳מכוער׳, להידפס למען קורא יחיד או להעתק באופן ידני למען רבבות קוראים? האם אפשר לכתוב פנטזיה הלכתית, האם אפשר לכתוב הלכה שמיימית? כיצד משפיעים הספרים בעת החדשה המוקדמת על קוראיהם, וכיצד הם מתארגנים בספריות של בעלי מקצוע שונים?

השיעור ׳ספרים, ספריות וקוראים בעת החדשה המוקדמת׳ יבקש ללמוד את דרכי עיצובה ההיסטוריות של תרבות הספר היהודית דרך מדפי הספרים הקדמיים והאחוריים של החברה היהודית בעת החדשה המוקדמת, כפי שעוצבה בצל שינויים היסטוריים רבי משמעות: פנימיים וחיצוניים. נעסוק בקריאת טקסטים מהמצאת הדפוס במאה השש עשרה ועד לטקסטים חסידיים ומשכיליים בראשית המאה התשע-עשרה. בקריאת כל יצירה נבקש ללמוד את מדפי הספרים שמהם עוצבה ועל הצורה בה אורגנו ותפקדו בה ספריות שונות ותפיסות של ארגון הידע.

נבקש לערוך היכרות עם ז'אנרים שונים של כתיבה - מסורתית וחדשה: ספרות מסעות, ספרות מחקר וחקר, סידורים, ספרות אוטוביוגרפית, ספרות דרוש, קבלה וחסידות, ספרות הלכה ומוסר, שירה, מדע ופרוזה. דרכם נבקש להעמיק במימדי הרצף ובמחוזות התמורה והדרמה של הקולקטיב היהודי בעת החדשה.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה והשתתפות, עבודת סיום. הקורס מיוחד לתלמידי MA. תלמידי BA מצטיינים בשנה השלישית יכולים להגיש בקשה להשתתפות. (או- למעוניינים – עבודה סמינריונית).

 

 

The Jewish Printing-Press and the Culture of the Book in the Early Modern Era

In this class we will read texts while acquainting ourselves with the front and back of the Jewish bookshelf in the early modern period – from the Jewish print revolution of the 16th century to the writings of chassidim and maskilim and Modern Hebrew literature of the 19th  century. We will encounter various literary genres, traditional and new: travel writings, autobiographies composed by men and women; homiletic literature; kabala and Chasidism; halakhah and mussar; poetry; science; and prose. Through a joint reading of select authors we will seek the lines of continuity and the transitions in the drama of the collective Jewish experience in the modern period.

 
0677-4086-01
 להיות אזרחים במדינה החדשה
 Between State and Citizens: the Construction of Civic Identity in Israel
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות203 ג'2000-1600 סמ'  א'

הקמת מוסדות המדינה ב-1948 שהצטרפו לתהליכי בניין האומה שראשיתם בתקופת המנדט,  הובילו ליצירתה של תרבות אזרחית ושל תודעה אזרחית ישראלית, כבר בסמוך למועד הכרזת העצמאות. מטרת הקורס היא לעקוב אחר תהליך יצירתה של התרבות האזרחית הזו ולשרטט את תווי המתאר של התודעה האזרחית של הישראלים הראשונים. לצד דיון הכרחי בתהליכי המיסוד של המדינה, נעסוק ביחסי הגומלין בין האזרחים למדינה ובדפוסיה של הפעילות האזרחית. עיצוב דיוקנו של האזרח האידיאלי,  מאמציה של המדינה לחנך את אזרחיה ולהקנות להם ערכים רצויים במסגרות אזרחיות וצבאיות, ויצירתם והנחלתם של טקסים, חגים ופרקטיקות אזרחיות מהווים פן אחד של העשייה המדינתית. מנגד נדון בתהליכי העיצוב העצמי של האזרחים בין היתר גם במסגרת פעילותם בארגונים לא-ממשלתיים. עוד נעסוק בתפקידו של בית המשפט כזירת התגוששות בין האזרח ומדינתו; נבחן את שלל הדרכים באמצעותן הפעיל השלטון לחץ על האזרחים מזה ואת תגובת הנגד - אמצעי הלחץ של האזרחים על קובעי המדיניות ועל הבירוקרטיה הממשלתית מזה; נדון בהליכי חקיקה ובמטרותיהם של חוקים שונים ובמושג שלטון החוק. כן נעסוק בדימויי הכוח של המדינה ושל קובעי המדיניות ונעמוד גם על מגבלות הכוח.

מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט

 

 

  

Between State and Citizens: the Construction of Civic Identity

Nation-building processes during the Mandate years and the subsequent establishment of the Israeli state created a civic consciousness and civic culture (or rather, cultures) in Israel. This course will discuss the efforts made by the state to create and inculcate a civic identity as well as the venues through which the state operated, such as civic education, state rituals, political practices and disciplinary measures. The role of the citizens themselves, struggling with daily hardships, often resisting state power while attempting to fulfill their material, emotional and spiritual needs, will also be portrayed.  The course will examine the construction of civic identity as a product of the tumultuous and often strained relationship between citizens and government.

 
0677-4097-01
 יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית
 Jews and Cities: Between Urban History and Communal History
ד"ר אורי סקוטסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1800-1400 סמ'  ב'

הסמינר יבחן את הדרכים השונות שבהן אנו חוקרים, כותבים ומדברים על הקשר בין יהודים ובין ערים במהלך מאתיים השנה האחרונות.  האם היהודים הם באמת עם עירוני מטבעם? אם כן, מה זה אומר לגבי החוויה שלהם בערים שונות ועל איך שאנו מדמיינים וכותבים על הקשר בין יהודים וערים?  בנוסף לספרות תיאורטית של הוגים שונים כמו זימל, בנימין ודה סרטו, נבחן את החוויה העירונית מהיבטים דיסיפלינריים שונים  - היסטוריים, ספרותיים, ויזואליים וגיאוגרפים – מסט. פטרבורג עד לונדון, מסלוניקי עד תל אביב-יפו, ומבואנוס איירס עד ניו-יורק. 

חובות: השתתפות פעילה, רפראט בעל-פה בכיתה, עבודת סוף הסמסטר

 

 

Jews and Cities: Between Communal History and Urban History

MA Seminar

This seminar will focus on the different ways that we research, write and speak about the long-standing connection between Jews and cities.  Are Jews really an inherently urban people? If so, how does this strange state of existence impact the way that they experienced different cities and how we imagine and write about the connection between Jews and cities.  In addition to theoretical literature on the city including works by Simmel, Benjamin and De Certeau, we will also employ a wide variety of intellectual tools - historical, literary, visual, geographic - to re-examine the experiences of Jews in cities as varied as St. Petersburg and London, Salonika and Tel Aviv-Jaffo, and Buenos Aires and New York.

 

Course Requirements: Active participation, in-class presentation, final paper

 
0677-4100-01
 מקצועו של ההיסטוריון
 The Historian's Craft
פרופ כהן גרמיסמינר קרטר-תפוצות203 א'1800-1400 סמ'  א'

הקורס ישמש כמבוא ללימודי התואר השני בכל תחומי ההיסטוריה של עם ישראל, ויתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

• ציוני דרך בתולדות ההיסטוריוגרפיה היהודית; המשגת המקצוע בדורות האחרונים; ההיסטוריה היהודית וההיסטוריון הפוסט-מודרני.

• התמצאות ביבליוגרפית: כתבי עת וספרי עזר בסיסיים, דרכים לביצוע חיפושים ביבליוגראפיים, ספריות חשובות בארץ ובחו"ל, מאגרי מידע, כלים אינטרנטיים.

• אסטרטגיות לתכנון עבודות סמינריוניות והצעות מחקר: יסודות לחשיבה מתודולוגית תקינה, גיבוש תכניות מחקר ויישומן, הכוונת תלמידים למנחים אפשריים.

המטלה הסופית: עבודת רפרט שתהווה טיוטה ראשונה של הצעת מחקר לעבודת גמר (לתואר השני). 

הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר).

 

THE HISTORIAN'S CRAFT
An introduction to graduate-level study in Jewish history, required of beginning M.A. students, with 3 primary emphases: (1) milestones in the history of Jewish historiography; conceptions of the field in recent decades; Jewish history and the post-modern historian; (2) bibliographical competence: journals and reference tools; guidance in the execution of a comprehensive literature search; the use of research libraries, databases, and internet research tools; (3)
strategies for conceptualizing research programs; guidance in planning seminar papers and master’s theses; interacting with the Department of Jewish History and its faculty.

 
0677-4112-01
 גטו ורשה
 Warsaw Ghetto
פרופ דרייפוס חוהסמינר קרטר-תפוצות203 א'1400-1000 סמ'  א'

במהלך השיעור נעסוק בהיבטים רבים ומגוונים שהתקיימו בגטו ורשה לאורך שנות קיומו. גטו ורשה, הגטו הגדול ביותר שהקודם על ידי גרמניה הנאצית בתקופת השואה מתאפיין בריבוי מקורות ראשונים ומגוונים. על בסיס מקורות אלו נחשוף היבטים נבחרים בחיי הציבור והפרט מימי הקמת הגטו ועד לחיסולו במסגרת מרד גטו ורשה ובכללם: חיי יום יום, תודעה יהודית והשינויים שחלו בה, קיום יהודי בתנאי קיצון ועוד. כמו כן, במהלך הקורס נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.

 

Warsaw Ghetto

During the course we will deal with the many and varied aspects that have existed in the Warsaw Ghetto throughout its existence. The Warsaw Ghetto, the largest ghetto that was established by Nazi Germany during the Holocaust, is characterized by the many historical sources which survived. On the basis of these sources we will reveal selected aspects of privet and public life from the time of the establishment of the ghetto until its liquidation during the Warsaw Ghetto Uprising. In addition, during the course we will discuss the basics of academic writing and strive to improve the skills of critical reading and analysis of sources.

 
0677-4113-01
 אוריינטליזם יהודי: פרדיגמות ושברן בהיסטוריוגרפיה ובתרבות
 Jewish Orientalism:Paradigms and their Discontents in Historiography and Culture
ד"ר גרבר נחסמינר קרטר-תפוצות202 א'1600-1200 סמ'  ב'

השנה ימלאו ארבעה עשורים לפרסום ספרו של אדוארד סעיד, אוריינטליזם. חלק מתובנות החיבור נתפסו כרלוונטיות להיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית ובמהלך הסמינר נעמיד במבחן הביקורת דוגמאות נבחרות מן היבול המחקרי המדובר. בד בבד נברר את היחסים ההיסטוריים בין 'מזרח', 'מערב' ו'מזרח אירופה'; משולש מורכב אך תוסס, העומד עדיין ביסוד הפרויקט היהודי המודרני והציוני כאחד. בנוסף נאתגר את הקטגוריות האתניות של 'ספרד' ו'אשכנז' בעזרת מקורות טקסטואליים, ויזואליים, ליטורגיים ומוסיקליים. אמנם לא נעסוק באופן ישיר בקורות הסכסוך הישראלי-ערבי, אך כן נבחן את ייצוגו, כמו גם את אופן ייצוגם של האסלאם ושל הציוויליזציה הערבית לתולדותיה בהקשר זה. תשומת לב מיוחדת תינתן למה שמכונה במדרג האוריינטליסטי 'סוכנות ילידית' (native agency).

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה במפגשים.

 

Jewish Orientalism: Paradigms and their Discontents in Historiography and Culture

It has been almost four decades since the appearance of Edward Said's Orientalism. As such it is timely to critically audit its subsequent influence on modern Jewish historiography and culture. Thus the seminar will probe the historical triangle of 'western', 'eastern European' and Mizrahi; a creative tension at still stands at the core of much of modern Jewish and Zionist culture. It will also re-evaluate the ethnic categories of Sepharad and Ashkenaz by tapping onto a whole host of (and not only textual) primary sources. A critical glance at the way the Israeli-Arab conflict, Islam and Arab civilization in general have figured in this context will also be offered. Special emphasis will be put on native agency and differing native responses to Western hegemony.

 
0677-4114-01
 ישראל וגרמניה - זיכרון, דיפלומטיה וביטחון
 Israel and Germany ? Memory, Diplomacy and Security
ד"ר שטאובר רוניסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הסמינר לבחון את התפתחות היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית מאז הדיונים והחתימה על הסכם השילומים ועד לכינון היחסים הדיפלומטים. הוא יעקוב אחר השינוי ביחס לגרמניה מחרם מוחלט ועד לתפיסת "גרמניה האחרת" והניסיון להפוך אותה לבת ברית מתוך זיקה "לחוב המוסרי". בין השאר נעסוק במגעים הדיפלומטים עם גרמניה לקראת החתימה על "הסכם השילומים"; בוויכוח העקרוני בארץ לגבי הסכם השילומים ; במאבקן של מדינות ערב נגד הסכם השילומים ויחסי ישראל גרמניה; בשאלת כינון יחסים דיפלומטים, בהשפעת המלחמה הקרה על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, בהשפעת משפט איכמן על יחסי ישאל גרמניה, בהפיכתה של גרמניה לבעלת ברית וספקית נשק לישראל; בהשפעות  ההדיות בין מדיניות חוץ למדינות פנים ביחסים עם גרמניה.

נכוחות חובה במפגשי הסמינר, הצגת  רפרט בעל פה והגשתו בכתב, או עבודה סמינריונית  

 

 

 

 

Israel and Germany – Memory, Diplomacy and Security

This seminar will examine how the relations between Israel and West Germany evolved since the first negotiations between the two states over the “Reparations Agreement” in 1952 until the establishment of formal diplomatic relations in 1965.  It will analyze the shift from complete boycott on Germany to diplomatic and military relations between the two states based, among other things, on Germany’s “moral debt” to the Jewish People The following issues, among others, will be discussed: The public debate in Israel on the “Reparations Agreement”; the question of official relations; the impact of the Cold War on the cooperation between the two countries, the impact of the Eichmann Trial on the bilateral relations and the military cooperation.  

Course Requirements: Class participation is compulsory, short class presentation and short or seminar paper  

 
0677-4115-01
 היסטוריה וזיכרון: המקרה הציוני והישראלי
 History and Memory
פרופ גולני מרדכיסמינר קרטר-תפוצות202 ד'1200-0800 סמ'  א'

הסמינר יעסוק במתח כמו גם בשיתוף הפעולה בין ההיסטוריוגרפיה לבין הזיכרון.

נדון במקומם של שניים אלה בהיסטוריה ובהווה דרך דוגמאות מההיסטוריה הכללית, ההיסטוריה היהודית, זו של פלשתינה/א"י בימי המנדט ושל ישראל.

 

 

History and Memory

The seminar will deal with the stress as well as the cooperation between historiography and memory, the place of these two in history and present through examples from general history, Jewish history, Mandate Palestine history and the Israeli one.

 
0677-4116-01
 הנפש ושימושיה: היסטוריה-פסיכולוגיה-אנתרופולוגיה
 The Soul and Its Functions: History-Psychology-Anthropology
פרופ רוטמן יובלסמינר קרטר-תפוצות202 ב'2000-1600 סמ'  ב'

הסמינר עוסק בהמשגת הנפש כתופעה היסטורית, וחוקר את השימושים והצרכים השונים שמביאים חברות שונות להמשיג את נפש האדם ולהתייחס אליה באופן מוחשי וממשי. כדי לעמוד על חשיבות ההבניה של הנפש מפתח הסמינר גישה בינתחומית יחודית שמשלבת שפת מחקר היסטורית, פסיכולוגית ואנתרופולוגית. קריאה וניתוח של טקסטים פילוסופים, דתיים ורפואיים של שלהי העת העתיקה חושפים את השינויים מרחיקי הלכת בהתייחסות לנפש האדם כחלק ממערך התייחסותי חדש שמחבר בין האדם לאלוהים. הסמינר מנתח את הבנייתו של המערך התייחסותי ההסטורי הזה במסגרת של תיאוריות פסיכואנליטיות של פסיכולוגיה התייחסותית בת זמננו, ושל מחקרים אנתרופולוגים על המערך הנפשי התייחסותי בחברות אנימיסטיות.

 

 

 The Soul and its Functions: History-Psychology-Anthropology

This seminar deals with the conceptualization of the soul as a historical phenomenon, and explores the various uses and functions that various societies introduce to the conceptualization of the human soul in order to relate to it in a tangible way. The seminar develops a unique interdisciplinary approach that combines three fields of research: History, Psychology and Anthropology. Reading and analyzing philosophic, religious, and medical texts of late antiquity reveals the far-reaching changes in the human psyche as part of a new relational perspective that connects man to God. The seminar analyzes the structure of this relational perspective within the framework of psychoanalytic theories of contemporary relational psychology, and of anthropological studies on animist societies.

 
0677-4117-01
 שנאת ישראל ואנטישמיות בעת החדשה
 Israel? s Hatred and modern Antisemitism
פרופ רצבי שלוםסמינר קרטר-תפוצות202 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר קרטר-תפוצות202 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הסמינריון היא לבחון את הניסיונות להבנת שנאת ישראל המסורתית והאנטישמיות המודרניות ואת הזיקות שביניהן בעקבות הנאציזם והשואה. במסגרת הסמינריון נתוודע לניסיונותיהם של היסטוריונים (יעקב טלמון, שמואל אטינגר ויעקב כ"ץ) מכאן ושל פילוסופים והוגי דעות (חנה ארנדט, אלבר ממי וז'אן פול-סארטר) מכאן להתמודד עם נושאים אלה. הנחת היסוד של הסמינריון היא שהבנת האנטישמיות ושנאת ישראל המסורתית הן של היסטוריונים והן של הוגי הדעות הנדונים הושפעה מאירועים מעצבי תקופה ומתפיסת העולם הכללית. לפיכך לצד ניתוח התמודדותם עם סוגיות אלה נבקש לעמוד גם מקומם של השואה והמאבקים הלאומים השונים של המחצית השנייה שלאחר מלחמת העולם השנייה בעיצובה של התמודדות זו  וגם על השפעת השקפת העולם הכוללת של ההוגים וההיסטוריונים הנדונים על הבנתם את האנטישמיות, הלאומיות והגזענות והזיקות שביניהן.

 

 

 

Israel’ s Hatred and modern Antisemitism

The aim of the seminar is to examine some attempts of historian and thinkers after the holocaust to understand traditional Israel’s Hatred and Antisemitism. The focus of the study will be on historians such as Ettinger Shmual and Katz Jacob on one hand and thinkers such as Hannah Arendt, Albert Memmi and Jean-Paul Sartre on the other. In this frame we will try to find out if and how the historical events that had taken place after the Second World War had influence on the attempts to describe and understand these issues. Besides we will try also to find out the relation between the general thought of these thinkers and historians and their understanding of traditional Israel’s hatred and Antisemitism.

 
0677-4175-01
 התרבות ותומכיה בימי הביניים והרנסנס
 Culture & Patronage in the Middle Ages and the Renaissance
פרופ גוטוירט אלעזרסמינר ביה"ס לשפות101 ג'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות301 א'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר יבחון את נושא התומכים והפטרונים של התרבות היהודית בימי הביניים והרנסנס. נעבור על החומר הקלסי ונתמקד בחידושי המחקר של ימינו בנושא.

 

 

The seminar will be devoted to the study of patrons and patronage in the middle ages and the renaissance. We shall  survey the scholarship 

on the subject; the   results of more recent research and  examine 

primary sources on the subject