שנה"ל תשע"ז

0677-1058-01
 "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל
 The Jewish Bookshelf: the History of the Jews
ד"ר כהנא מעוזתרגיל רוזנברג102 ג'1800-1400 סמ'  א'
מטרת התרגיל לתאר את הספריות השונות המרכיבות את 'ארון הספרים היהודי', תוך התרכזות בספרות הבתר-מקראית, ספרות חז"ל והספרות התורנית והרבנית. העיון בספריות השונות יובא בהקשר של מגוון השימושים שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת בית.
The Jewish Bookshelf: The History of the Jews
The course will describe the various corpuses which comprised ‘The Jewish Bookshelf’. We will focus on the post-biblical literature, the literature of the Sages (Hazal), mainly the Mishna, Talmud and the Midrash, as well as the various manifestations of the Rabbinic and Halakhic literature. The importance of these sources will be discussed in the context of their usability for the student of Jewish history while introducing the special bibliographical and methodological issues and difficulties of each ‘bookshelf’. The students will be also introduced to main bibliographical tools and will train in how to use them.
 
0677-1059-01
 העולם היהודי בעת החדשה
 The Jewish World in the Modern Era
פרופ דרייפוס חוהשיעור ותרוזנברג104 ג'1400-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק באירועים המרכזיים שהתרחשו בתולדות עם ישראל בעת החדשה ובהתמודדותם של יהודים – כחברה וכפרטים – עם תהליכי המודרניזציה. בעזרת מקורות שונים נבחן את השינויים שחלו בחיי היהודים בתפוצות שונות ונדון בצמיחתם ובהתפתחותם של זרמים דתיים, רעיוניים ופוליטיים ששינו את פני היהדות.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום

The Jewish World in the Modern Era
This course deals with the major events that took place in the history of the Jewish People since the mid 18th Century and examine the different ways Jews – as individuals and as a society – faced modernity. Using different sources we will study the changes which occurred in the various Jewish Diasporas and discuss the growth and the development of religious, ideological and political movements which changed the face of Judaism
 
0677-1061-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב - א' (עד מסע הצלב הראשון)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)
פרופ גולדין שמחהשיעור רוזנברג001 ב'1200-1000 סמ'  א'
          לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 10 – 12, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נעמוד בהרחבה על הרקע התיאולוגי של היהדות בגולה ושל הנצרות במאות הראשונות לספירה. נעמוד על תהליך הגירת היהודים לצפון- צרפת, גרמניה ואנגליה, על הקמת הקהילות היהודיות בארצות אלה ועל דרכי הפרנסה היהודית. נרחיב הדיבור על המאה ה- 11, ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי, ועל שיאה של המאה: מסע הצלב הראשון לארץ ישראל (1095 – 1099) והפגיעה ביהודי גרמניה בשנת תתנ"ו.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה
Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)
This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 10th to the 12th centuries, in medieval northern France, England and Germany. We will extensively examine the theological background of Diaspora Jewry and Christianity in the first centuries of the Common Era; the Jewish migration to northern France, Germany and England; the establishment of Jewish communities in these areas; and the ways in which the Jewish population earned its livelihood.  We will expand our examination in the 11th century, investigating the cultural developments in both the Jewish and Christian worlds that reached a climax at the end of the century with the First Crusade to the Holy Land and the havoc wrought on German Jewry in 1096.
 
0677-1062-01
 יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים - ב' (ממסע הצלב הראשון)
 Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages
פרופ גולדין שמחהשיעור רוזנברג001 ב'1200-1000 סמ'  ב'
 

          לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 12 14, באזורים של צפון צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נכיר את אורחות החיים של היהודים באזורים אלה, את הדרך בה התמודדו עם סביבתם הנוצרית המתחרה בהם, נתעכב על המאמץ החינוכי תחרותי של היהדות בגולה עם הנצרות המנצחת. נעמוד על תהליך התפתחות הקהילות ופיתוח כלים כדי להתמודד עם המציאות התובענית, נחקור את החברה היהודית בנושאי פנים כמו יחס לילדים, מעמד הנשים ועוד. נבדוק סוגיות מרכזיות בחיי יהודים אלה כמו: עלילות דם, שרפת התלמוד בפריז וגירוש היהודים מאירופה. נרחיב בנושא חיי התרבות ויצירות התרבות היהודיות בתקופה זו: תפילות, פרשנות המקרא, הפיוט, הרחבת ההלכה והתאמתה למציאות הסובבת, כתיבת ההיסטוריה היהודית ועוד.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה

 

Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (from the First Crusade until the Black Death (1096 -1350)
This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 12th to the 14th centuries, in medieval northern France, England and Germany. We will examine the lifestyle of the Jews living in these areas, and the way in which they coped with the Christian environment that presented them with a constant threat. We will spend some time understanding the educational effort made by Diaspora Jewry to compete with a Christianity that appeared to be winning on all fronts. We will examine the process of development of the communities and the development of methods of coping with a reality that was extremely demanding. We will investigate the internal relationships within Jewish society such as the attitude towards children, the status of women, and so forth. We shall also look at some of the central issues relating to Jewish life during this period: the blood libels, the burning of the Talmud in Paris and the expulsion of the Jews from northern France, England and Germany. We will expand our examination to include Jewish cultural life and creativity during the period: prayers, commentaries on the Bible, liturgical poems, the expansion of Jewish Law and its adaptation to the realities of the environment, the writing of Jewish history and so forth.
 
0677-1119-01
 ישראל בעשור השני, 1967-1956
 Israel 1956-1967 : an Introduction
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן220 ג'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס משמש מבוא ראשוני להכרת ההיסטוריה של מדינת ישראל בעשור השני. בקורס יוצגו בעיות היסוד שעמן התמודדו המדינה ואזרחיה בתחומי הביטחון, הפוליטיקה והכלכלה וכן בשאלות של מנהיגות, חברה וזהות קולקטיבית כמו למשל משבר "מיהו יהודי?", אירועי ואדי סאליב ופרשת לבון. מטרת הקורס היא לפתוח בפני המשתתפים צוהר לעולמם של מקבלי ההחלטות מזה ואזרחי המדינה מזה בתקופה פורמטיבית זו.
נוכחות חובה ב-80% מהשיעורים
הציון הסופי ייקבע במבחן רב-ברירה
Israel 1956-1967: an Introduction
The course explores the main events, the key political figures and the main problems Israel faced during this formative period. We will discuss the challenges faced by Israel’s policy makers in regard to security problems, economic achievements and failures and some key social problems. The course will also address briefly some key events which both reflected and had impact over hegemonic culture and collective identity. The course aims at exposing both the world view of the policy makers and that of ordinary citizens.
 
0677-1120-01
 אוכל, שתייה, גבר, אשה: הישראלים הראשונים כבני תרבות
 Eat Drink Man Woman: The everyday culture of the first Israelis
פרופ רוזין אוריתשיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לבחון את הנורמות התרבותיות התשתיתיות שרווחו בציבור היהודי בישראל בשנות החמישים הראשונות ולהקנות ידע רחב היקף על נסיבות חיי היחיד והמשפחה באותן שנים. במסגרת הקורס ייבחנו היבטים של חיי הפרט בתחומי התזונה, הדיור, ההיגיינה ונוהגי המשפחה והקהילה וכן בהקשרים אלה נעמוד גם על חלקה של המדינה בעיצוב חיי הפרט. נתחקה אחר הרפרטואר התרבותי הישראלי תוך השוואה והידרשות לדפוסי ההתנהגות של חברות מערביות אחרות באותה תקופה.
נוכחות חובה ב-80% מהשיעורים.
הציון בקורס ייקבע על בסיס עבודה מסכמת.
Eat Drink Man Woman: The everyday culture of the first Israelis
This course aims at examining the cultural repertoires of Jewish Israelis during Israel’s nascent years. Economic conditions, historic constraints and political development are the set on which everyday practices, social norms and mores will be portrayed and analyzed. We will discuss the role of the state in instilling discipline and social values as well as the role of various cultural agents in inculcating proper practices to the nation. The course proposes a close look at social and material realities vis a vis political rhetoric and national aspirations.
 
0677-1131-01
 המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925
 The Struggle on Hegemony in the Yishuv and Zionist Movement, 1925-1952
פרופ חזן מאירשיעור ותקרטר-תפוצות202 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותקרטר-תפוצות202 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתמודדות בין שני הזרמים הרעיוניים והמחנות הפוליטיים המרכזיים בציונות, ביישוב ובראשית ימי המדינה – תנועת העבודה והתנועה הרביזיוניסטית. במרכזו יעמדו התחרות והעימות ביניהן על השגת ההגמוניה בציונות בארץ ובתפוצות. בין הסוגיות שיידונו במהלך הקורס: ההתנדבות לגדוד העברי, המחלוקת על ההישארות בתל-חי, היחס לכוח ולצבאיות בתנועה הלאומית, המטרה המדינית של הציונות, רצח ארלוזורוב, הבלגה או תגובה, שירת התקופה, חלוקת הארץ, הסזון, אלטלנה, הסכם השילומים.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, עבודה קצרה ובחינה.
The Struggle on Hegemony in the “Yishuv” and Zionist Movement, 1925-1952
The course will analyze the struggle between the two main ideological and political camps in the “Yishuv” and early days of the state – the Revisionist movement and the Labor movement. The course’s focus will be the competition and conflict between them to achieve hegemony in the Zionism movement both in Palestine and abroad. Among issues to be discussed during the course will be volunteering for the Jewish Legion, the controversy about staying in Tel-Hai, the attitude toward military force within the national movement, Zionism’s political goals, Arlozoroff’s murder, the period’s poetry, the “Sezon”, the “Altalena” affair, the Reparations Agreement.
Course duties: Participation, reading the syllabus, small work, exam.
 
0677-1140-01
 עיצובה של לאומיות יהודית - ממרד החשמונאים לחתימת המשנה
 Formation of Jewish Nationality: From Hasmonean Revolt
ד"ר שחר יובלשיעור קרטר-תפוצות202 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור קרטר-תפוצות203 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מרד החשמונאים היה תגובה יוצאת דופן לאתגר יוצא דופן: גזירות אנטיוכוס אפיפנס הציבו בפני היהודים ברירה חדה- להתקיים כעם בעל זהות ייחודית או לוותר על הקיום הלאומי. הבחירה במאבק על הקיום לוותה בחידוד קווי הזהות, המפרידים בין יהודי למי שאינו יהודי. הצלחת המרד והקמת המדינה החשמונאית בהמשך 'מספרים' את סיפור עיצובה של תעודת הזהות המחודשת, המתפתחת והמשתנה. הכיבוש הרומי והמרידות כנגדו חידדו מחדש חלק מן הקווים המקוריים של ראשית תקופת החשמונאים. חורבן הבית וירושלים חייבו התמודדות עם מצב חדש לחלוטין: חיים לאומיים יהודיים בלא ירושלים ומקדש. חתימת המשנה העמידה 'תעודת זהות' לאומית קולקטיבית, היונקת מתקופת הבית השני אך מותאמת למציאות החדשה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה
Formation of Jewish nationality: From Hasmonean revolt up to the redaction of the Mishnah
The Hasmonean Revolt was an extraordinary reaction to unique challenge: the decrees of Antiochus Epiphanes faced the Jews with sharp alternative- either to struggle for their identity or to give up national existence. Most of the Jews prefer the struggle for their identity and thus deepened the distinction between Jew and non-Jew. The success of the revolt and the foundation of the independent Hasmonean state later on tell the story of the new 'Identity Card', its formation and development. The Roman conquest and the anti-Roman rebellions sharpened some of the original earlier Hasmonean lines. The destruction of both the Temple and Jerusalem faced the Jews with completely new situation: national Jewish life without Jerusalem and the Temple. The formation of the Mishnah and its redaction established collective national 'Identity Card', which based upon the Second Temple period but adapted and updated to the new reality.
 
0677-1148-01
 המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939
 The Struggle to Establish the State of Israel 1939-1947
פרופ חזן מאירשיעור רוזנברג001 ה'1200-1000 סמ'  א'
האירועים בארץ ישראל במהלך העשור שבמהלכו התחוללו מלחמת העולם השנייה והמאבק להקמת מדינת ישראל, יעמדו במרכזו של שיעור זה. במסגרתו תיבחן השאלה כיצד הצליחו היישוב היהודי והתנועה הציונית להיחלץ ממדיניות הספר הלבן של מאי 1939 וליצור מציאות פוליטית שהובילה לקבלת החלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947. הנושאים שיידונו, בין היתר: הקמת הפלמ"ח, תכנית בילטמור, המצב הכלכלי בארץ ישראל, ה"מרד" של האצ"ל, הסזון, תנועת המרי העברי.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, בחינה.

The Struggle to Establish the State of Israel, 1939-1947

 

The events in Palestine during the decade in which WWII and the state of Israel establishing struggle happened, will be the focus of this course. We will examine the question how the Jewish Yishuv and the Zionist movement managed to extricate from the May 1939 White Paper policy and create political reality that leads to the acceptance of the division decision of November 1947 in the UN. The issues will deal with, among others, are: the Palmach establishment, Biltmore plan, Palestine economic status, Etzel “rebellion”, the Sezon and the United Resistance Movement.

 

Course duties: Participation, reading the syllabus, exam.

 

 
0677-1151-01
 השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד
 The Holocaust
פרופ דרייפוס חוהשיעור ותרוזנברג106 א'1400-1000 סמ'  ב'
במהלך הקורס נסקור ונבחן את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך השואה. בין הנושאים בהם נעסוק: אנטישמיות ואידיאולוגיה נאצית; יהודי גרמניה בשנות השלושים; המדיניות האנטי יהודית בארצות הכיבוש השונות; החברה היהודית לנוכח בידודה בגטאות מזרח אירופה; גורל היהודים במערב אירופה, בבלקן ובצפון אפריקה; הישוב היהודי בארץ ישראל ויהודי ארצות הברית לנוכח השואה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום

The Holocaust

 

During the course we will review and examine the major events that occurred during the Holocaust. Among the issues which we will deal with: anti-Semitism and Nazi ideology; Jews in Germany in the thirties; Anti-Jewish policies in different occupation zones; The Eastern European Jewish society and its isolation in ghettos; The fate of the Jews in Western Europe, the Balkans and North Africa; the Jewish community in Israel (The Yishuv) and the Jews of the United States in light of the Holocaust.

 

 
0677-1228-01
 מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה
 Israel's Foreign Policy Against the Background of the Cold War
ד"ר שטאובר רונישיעור רוזנברג102 ד'1400-1000 סמ'  ב'
מטרת הקורס, לבחון את התפתחות מדיניות החוץ של ישראל בשנות ה-50 ובמחצית הראשונה של שנות ה-60. נתמקד בבעיות המרכזיות שבפניהן נצבו מעצבי מדיניות החוץ של ישראל וננתח את הפתרונות השונים שנבחרו. בשנים אלה, הלך והחריף העימות הבין גושי בין מזרח למערב, בעיקר בין ארצות הברית לברית המועצות. שאלת עמדתה של ישראל במאבק זה, מההכרזה על מדיניות של אי-הזדהות ועד למעבר להזדהות ברורה עם הגוש המערבי, העסיקה מאוד את מדיניות החוץ של ישראל והיא תידון בהרחבה בקורס. נבחן את היחסים המורכבים שניהלה ישראל עם ברית המועצות ואת השינויים שחלו ביחסים עם ארצות הברית, מחשדנות ועימותים חוזרים ונשנים בשנות ה-50, לראשיתו של שיתוף פעולה אסטרטגי בשנות ה-60. במקביל נבחן את התפתחות היחסים עם מדינות אירופה בעיקר בריטניה, צרפת וגרמניה. סוגיות נוספות שידונו בקורס הם המגעים להסדר עם מדינות ערב וכישלונם, הויכוח בין בן-גוריון לשרת על הזיקה בין מדינות החוץ למדיניות הביטחון, יחסה של ישראל לבעיית הפליטים הפלסטינים, הברית האסטרטגית שרקמה ישראל עם תורכיה ואירן,יחסיה של ישראל עם העולם השלישי, הקשרים עם מדינות אפריקה ועוד.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
מטלה סופית: בחינת בית.

Israel’s Foreign Policy Against the Background of the Cold War

 

This course examines main trends and dilemmas in Israel’s foreign policy in the 1950s and in the first half  of the 1960s. Lectures will focus on major problems faced by Israel’s policy makers and will analyze the decisions taken to deal with these issues. This period saw an intensification in the confrontation between East and West, especially between the United States and the Soviet Union. The question of Israel's position in the Cold War, from  a nonaligned policy  to solidarity with the Western bloc, raised difficult questions that will be discussed comprehensively in the course.  We will examine the complex relationship between Israel and the Soviet Union and the changes in relations with the United States, from suspicion and repeated confrontations in the 1950s, to the the beginning of strategic cooperation in the 1960s. In addition, relations with European countries, primarily Britain, France and Germany, will be discussed. The following issues, among others, will be explored as well: negotiations with Arab states and their failure, the confrontation between Ben-Gurion and Sharett regarding Israel’s security and foreign policies, the Palestinian refugee problem, the strategic alliance with Turkey and Iran, and Israel's relations with the Third World and with African countries.

 

 
0677-1229-01
 היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות 2018-1654
 The Jews in America: History, Society and Culture, 1654-2018
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן281 א'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יתחקה אחר ההיסטוריה, התרבות והחברה היהודית בארה"ב, מהקהילות הראשונות ועד ימינו באמצעות הרצאות, קריאת מאמרים ודיון במקורות. בנוסף לעיסוק בשינויים החברתיים, הדתיים והתרבותיים בקרב יהודי אמריקה, נבחן את נקודות המפגש בין התרבות היהודית לבין התרבות האמריקאית, את חוויותיהם של יהודי אמריקה לעומת קבוצות מיעוט אחרות וכן שאלות רבות נוספות.
חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, ועבודת בית.

The Jews in America: History, Society and Culture, 1654 - 2017
This class will use lectures, reading materials and primary sources to examine the history, society and culture of Jews in the United States from the earliest communities to the present day. In addition to discussion on social, religious and cultural developments among Jews, the course will also highlight points of intersection between Jewish and American cultures, the experience of Jews in relations to other minority groups and other questions.
Requirements: Active participation (including regular attendance), reading assignments, take home work.
 
0677-1245-01
 בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש
 Conflicts and Crossroads in 20th-21st Israeli Haredi Cultures
ד"ר כהנא מעוזשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  א'
בקורס נבקש להשתמש במפגש המתוח בין יהדות חרדית והלכתית לבין המרחב הישראלי כדי לבחון את תהליכי ההתאמה וההתבדלות שעומדים במרכז העיצוב המחודש של התרבות ההלכתית-מסורתית אל תוך ההקשר הישראלי במאות העשרים והעשרים ואחת. לשם כך נבקש לעקוב אחרי תפיסות יסוד דוגמת: חיים ומוות, ארגון המרחב, קודש וחול, מרחב וזמן, אידאל האושר, תפיסת הכח והשימוש בכח צבאי, הנצחת השואה ועוד.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה.

Between Israeliness and Ulra-Orthodoxy: Conflicts and Crossroads in 20th-21st Israeli Haredi Cultures
This course will explore how the traditional halachic Jewish culture has been restructured into the Israeli context of the 20th-21st centuries. To this end we will investigate some of the issues which lie at the heart of this restructuring, such as the organization of space and time, the ideal of pleasure, notions of power and the use of military might, the memory of the Holocaust, and more.
 
0677-1246-01
 ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמת
 The Jewish History of Beauty in The Early Modern Era
ד"ר כהנא מעוזשיעור גילמן281 ה'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס נבקש ללמוד את ראשית המודרניות (1550–1850) מנקודת המבט של היופי. בעזרת תיאורים שונים של יופי וכיעור –מן הקבלה הצפתית דרך תרבות הרנסנס האיטלקית ועד לחסידות ולהשכלה – נבקש ללמוד את ההיסטוריה היהודית של העת החדשה מנקודת מבט בלתי צפויה. את תשומת ליבנו יתפסו תיאורי יופי של רבנים, של מקובלים, שבתאים, חסידים, משכילים, דרשנים, פוסקי הלכה וכותבי זכרונות. מנשואי התיאורים הללו, מאופני העיצוב שלהם ומתכנם (וגם, כמובן, ממה שנעדר בהם) נבקש לסקור פן מסוים בדרך הילוכה של ההיסטוריה היהודית המגוונת של העת החדשה.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה.

The Jewish History of Beuty in The Early Modern Era
What can beauty tell us about history? This course will examine the concepts of beauty in Jewish cultures in the modern period. We will pay special attention to descriptions of beauty and aesthetics offered by rabbis, Kabbalists, Sabbateans, Hasidim, enlighteners, preachers, legal scholars and memoir writers. Through the lens of these descriptions, including their design and structure (and of course what they are lacking), we will seek to investigate one aspect of the course of Jewish history in the modern period.

 
0677-1250-01
 דוד בן גוריון: המנהיג והעם
 David Ben-Gurion: The Leader and the People
פרופ חזן מאירשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1600-1400 סמ'  ב'
דוד בן-גוריון היה הדמות הפוליטית החשובה ביותר ביישוב היהודי ובמדינת ישראל. הקורס יעסוק בקריירה הפוליטית שלו, בהשקפותיו בסוגיות מדיניות וביטחוניות, ביריבויות שלו עם אישים שונים, במאבקיו על עיצובה של הממלכתיות הישראלית ובדפוסי מנהיגותו.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, בחינה.
David Ben-Gurion: The Leader and the People
David Ben-Gurion was the most important political figure in the history of the Jewish Yishuv and the State of Israel. The course will deal with his political career, his views concerning political and security issues, his conflicts with various leaders, his controversies on the construction of Israeli statehood (mamlakhtiyut) and his leadership patterns.
Course duties: Participation, reading the syllabus, exam.

 
0677-1256-01
 אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה?
 Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own?
ד"ר אורי סקוטשיעור גילמן282 ה'1800-1600 סמ'  ב'
האם לאנטישמיות יש היסטוריה משלה? אם כן, כיצד ניתן לחקור, לנתח ולהבין ביטויים ומקרים של שנאת יהודים לאורך הדורות? האם מתחים בעת העתיקה וביטויים בימינו הם חלק מאותה התופעה או האם מדובר בתופעות היסטוריות נפרדות? ומה לגבי הטענה שאנטישמיות היא שנאה ייחודית ונצחית שליוותה והשפיעה על היהודים לאורך הדורות? ולבסוף, מדוע חוקרים, הוגי דעות ופוליטיקאים לא מצליחים להגיע להסכמה על טיבה, תוכנה וההיסטוריה של האנטישמיות? שאלות אלו ורבות אחרות תעלנה דרך ההרצאות, קריאת המאמרים וניתוח של טקסטים.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, עבודת בית.
Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own? 
Can antisemitism have a history of its own? How are we to research, analyze and understand expressions of hate and violence against Jews throughout history? Are actions in the ancient world really part of the same phenomena as those that take place in contemporary times? Or are these developments better analyzed and understood as reflections of specific times and places? Is antisemitism, indeed, a unique, perhaps eternal form of hate that has accompanied and influenced “the Jews” for centuries? And why are scholars, intellectuals and politicians unable to come to an agreement about the nature, content and history of antisemitism? These and many other questions will be probed and debated through readings of scholarly literature and sources as well as lectures and discussions.
Requirements: Active participation (including regular attendance), reading assignments, take-home work.
 
0677-1259-01
 חיי יום יום בגטו ורשה
 Warsaw Ghetto ? Daily Life
פרופ דרייפוס חוהשיעור גילמן280 ג'1200-1000 סמ'  ב'
במהלך השיעור נסקור את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך שנות קיומו של גטו ורשה, הגטו הגדול ביותר שהוקדם על ידי גרמניה הנאצית בתקופת השואה. על בסיס מגוון מקורות נחשוף היבטים נבחרים בחיי הציבור והפרט מימי הקמת הגטו ועד לחיסולו במסגרת מרד גטו ורשה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום

Warsaw Ghetto – Daily Life
In this course, we will refer to the major events that occurred in Warsaw Ghetto – the largest ghetto established by Nazi German in occupied Europe. By analyzing a variety of sources we will expose selected aspects of the public and individual life as were shaped since the establishment of the ghetto and until its liquidation as part of the Warsaw ghetto uprising.
 
0677-1268-01
 א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות
 A.D. Gordon and His Place in Zionist History
פרופ רצבי שלוםשיעור רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  א'
א"ד דוד גורדון היה גם דמות מופת לרבים מאישי העלייה השנייה והשלישית, גם מורה ומדריך לתנועות נוער שונות, גם מקור השראה לאינטלקטואלים ציוניים וגם הוגה שנדרש לשאלות אוניברסליות – ההכרה, הדת וכדומה - מזה ופרטיקולריות כמו הציונות משמעותה ומטרותיה מזה. בתרגיל יתוודע התלמיד לאישיות של א״ד גורדון, לעיקרי רעיונותיו ההגותיים ולמקומו במסגרת המחשבה הציונית.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה
A.D. Gordon and its Place in the Zionist History
A.D. Gordon was an exemplary figure for many Halutzim of the Second and Third Aliyah, a teacher to some youth movements, a source of inspiration for many Zionist intellectuals and a thinker who engaged with universal questions – consciousness, religion and so on – and with particular issues such as Zionism, its meaning and goals. In the course the we will learn about Gordon's personality, his main ideas and his place in the frame of Zionist thought.

 
0677-1269-01
 ציונות ואימפריה, 1956-1897
 The Zionist Movement and the Imperial Reality, 1897-1956
פרופ גולני מרדכישיעור גילמן282 ד'1000-0800 סמ'  ב'
התנועה הציונות נולדה אל תוך מציאות אימפריאלית. מהמציאות הזו נהרתה מדינת ישראל. אי אפשר להבין את תולדותיהן של שתי אלה, בלי להבין את מערכת היחסית המורכבת שלהן עם האימפריות בנות הזמן. במיוחד עם האימפריה הבריטית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה.

The Zionist Movement and the Imperial Reality, 1897-1956
The Zionist movement was born into an imperial reality. This state of reality made the State Israel. You can't understand these two histories, without understanding their complex relationships with the Empires of the time. Especially the British Empire.
 
0677-1270-01
 שפה וזהות: עברית, לדינו ויידיש בעיתונות היהודית
 Language and Identity: Hebrew, Ladino and Yiddish in the Jewish Press
ד"ר יונה רונהשיעור רוזנברג209 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס בוחן את צמיחתה של העיתונות בשפות יהודיות מאמצע המאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה באימפריה הצארית ובאימפריה העות'מנית, על רקע שאלת הזהות היהודית המודרנית.
העיתונות היהודית נוצרה כחלק מתהליכי המודרניזציה החל מאמצע המאה ה-19, וסימנה התרקמות של תפיסות חדשות של זהות יהודית. תהליכי תיעוש, חילון, התפשטות הקריאה והכתיבה, שינויי קצב החיים וניצני דמוקרטיה סייעו לצמיחתה של עיתונות יהודית תוססת. באימפריה הרוסית ובאימפריה העות'מנית, בהן חיו מרבית יהודי תבל וששרר חופש ביטוי חלקי, צמחה עיתונות בשלוש שפות יהודיות: עברית, לדינו ויידיש. זאת לצד הופעתה של עיתונות יהודית בשפות לא יהודיות (צרפתית, גרמנית, אנגלית, רוסית, ערבית ועוד).
הקורס יתאר את יצירתו של מרחב ציבורי חדש שבו עוצבה דעת קהל יהודית מודרנית במזרח אירופה, המזרח התיכון וארץ ישראל עד במלחמת העולם הראשונה, אז התפרקו האימפריות הרב לאומיות ומדינות לאום חדשות קמו תחתן. הוא יסקור את תפקיד העיתונות היהודית ככלי להפצת רעיונות הקידמה, בזיקה להתפתחות המסחר והכלכלה תוך הישענות על שיטות שיווק חדשות. נבחן את השינויים עם התפשטות העיתונות משכבות משכילים צרות לציבור הרחב ואת ניצני תקשורת ההמונים על רקע תהליכי ליברליזציה ומהפכות הנפל הדמוקרטיות בשתי האימפריות (1905, ו-1908). נדון בשאלות של צנזורה ושפה. וננתח דילמות של זהות יהודית עם התגברות החילון במתח שבין השתלבות מול היבדלות יהודית במרחב המודרני המתפתח ומול מגמות גוברות של התמערבות. במהלך הקורס יתנסו התלמידים במחקר אישי בעזרת האתר "עיתונות יהודית היסטורית", וירכשו כלים לכתיבת עבודות אקדמיות.
מטלה: נוכחות חובה בשיעורים, והגשת עבודה קצרה שתתבסס על איתור מספר כתבות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" או בספריה, וניתוח שלהן בליווי ספרות משנית מתאימה.

Language and Identity: Hebrew, Ladino and Yiddish in the Jewish Press in the Russian and Ottoman Empires
This course examines the emergence on Jewish press in Jewish languages since the mid-19th century until World War I, in multinational empires, where most Jews lived. It shows how the creation of modern Jewish identities were intertwined with the question of language, and the different attempts to shape them, ranging between integration and separation. The course explores the impact of modernization, nationalism, the first experience of democracy, freedom of the press and censorship, and the rise of mass communication in the Russian Empire, the Ottoman Empire and Palestine.
Students will acquire academic research and writing skills by using the Historical Jewish Press website. 
Requirements: Participation in class and a short final paper based on contemporary periodicals.
 
0677-1271-01
 הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד
 Halakha and Society during the Mishnaic and Ammoraic Periods
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  א'
כיצד מתפתחת ההלכה? מה הם הכוחות הפועלים עליה? מה הם יחסי הגומלין בין ההלכה ובין החברה? בשיעור זה נסקור התפתחויות הלכתיות מתקופת הזוגות ועד שלהי תקופת האמוראים בהקשרן ההסטורי, החברתי והדתי, נבחן את התפתחות המוסדות המשפטיים, הכתיבה ההלכתית והמנגנונים המשמשים את חכמים לשינויים הלכתיים ולפסיקה, נעסוק ביחס בין חכמים וסביבתם, ובזיקות ההדדיות בין הלכה וחברה בעת העתיקה ונעמוד על החשיבות של מוסדות אלה להיסטוריה של עם ישראל.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה

Halakha and Society during the Mishnaic and Ammoraic Periods
How does the Halakha develop? What are the forces activating it? What is the interaction between the halakhic system and its society? In this course we will survey halakhic developments from the Second Temple through the Ammoraic period in their historical, social and religious context; We will investigate the evolution of the legal institution, the halakhic writings and the mechanism the sages use for halakhic changes; we will study the relation between the sages and their surroundings and the mutual influence between halakha and society in late antiquity; and we will examine the importance of these institutions to Jewish history.
 
0677-1272-01
 מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה
 Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהשיעור גילמן306 ד'1200-1000 סמ'  ב'
האם היהודים הרגו את ישו? כיצד תראה תחיית המתים? האם העולם נברא יש מאין? מי הוא אביו של ישו והאם אמו בתולה? מה מעמדה של הברית הישנה והאם צריך לקיים מצוות? שאלות אלה ואחרות עמדו במוקד פולמוסים חריפים בין יהודים, נוצרים, הלניסטים ורומים במאות הראשונות לספירה. בשיעור זה נסקור את הפולמוסים העיקריים, את אופני הטיעון ואת התגובות השונות, כפי שהם משתקפים במקורות חז"ל, בספרות יהודית הלניסטית ובספרות נוצרית, ודרכם נלמד על היחסים בין הקהילות השונות במאות אלה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה

Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity
Did the Jews kill Jesus? What is the resurrection going to look like? Was the world created ex nihilo? Who is Jesus’ father and is his mother really a virgin? What is the status of the Old Testament and should one observe the commandments? These questions and others stood in the heart of vehement polemics between Jews, Christians, Hellenes and Romans in the first centuries of the Common Era. In this course we will survey the main polemics, the means of argumentation and the various responses as they appear in rabbinic, Jewish Hellenistic and Christian literature, and through them we will study the interaction between the various communities of this era.
 
0677-1273-01
 מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18
 From an Intimate Circle to a Mass Movement: Hasidism in the 18th Century
פרופ אסף דודשיעור קרטר-תפוצות203 א'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יעסוק בשלביה הראשונים של תנועת החסידות ויבחן את תהליכי התגבשותה וצמיחתה על רקע המציאות הפוליטית והחברתית שבה התנהלו חייהם של בני החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במאה ה-18. הקורס יתמקד בשני הדורות הראשונים של החסידות – הבעש"ט (נפטר 1760) ובני דורו; ר' דב בער המגיד ממזריץ' (נפטר 1772) וחוג תלמידיו. תשומת לב מיוחדת תינתן לשאלות בעלות אופי היסטורי-חברתי: דמותו ההיסטורית של הבעש"ט, תורת הצדיק ובעיית ההנהגה, החצר החסידית בראשיתה ודרכי התפשטותה של החסידות.
דרישות הקורס:
נוכחות רצופה, השתתפות פעילה, קריאה והכנה של המקורות והמחקרים המלווים את הקורס, וכתיבת עבודת בית במקום בחינה. הציון הסופי ישקלל את כל הגורמים הללו.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
From an Intimate Circle to a Mass Movement: Hasidism in the 18th Century
The course will deal with the first stages of Hasidism and will examine its emergence and development in light of the political and social conditions in which the 18th century Jewish traditional society in Eastern Europe conducted its life. The course will focus on the first two generations of Hasidism – Israel Ba’al Shem Tov (the Besht; d. 1760) and his circle; and Dov Ber the maggid of Mezritsh (d. 1772) and his disciples. Special attention will be given to discussion on social history questions such as the historical figure of the Bestht; problems of leadership; the expansion of Hasidism and more.
 
0677-2099-01
 שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה
 Israel:The Early Years: History and Historiography
פרופ רוזין אוריתתרגיל קרטר-תפוצות203 ה'1800-1400 סמ'  א'
בקורס נדון בסוגיות מרכזיות שהעסיקו את בני הזמן באמצעות קריאה משותפת של מקורות המתעדים את ימיה הראשונים של המדינה. נבחן תעודות היסטוריות שבהם קובעי מדיניות דנים בבעיות הביטחון ומדיניות החוץ, נעסוק במחלוקות פוליטיות וגם נבחן את שלל בעיות היומיום של אזרחים מן השורה באותה התקופה. מטרת הקורס היא להכיר מקרוב את עבודת ההיסטוריון, תוך התנסות באיתור מקורות ארכיוניים, בקריאה וניתוח של טקסטים ראשוניים ושל מחקרים אקדמיים בעלי אופי מגוון.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
הציון בקורס יקבע על בסיס השתתפות פעילה, הגשת תרגיל במהלך הסמסטר ועבודה מסכמת

Israel: the Early Years History and Historiography
The course explores some of the major problems Israel and its inhabitants were facing during the early days of statehood. The purpose of the course is to introduce the backstage craft of historical research: from searching for archival materials and the careful evaluation of preliminary sources to the comparative reading of historical accounts The course will cover a diverse set of issues from policymakers debating over security and foreign policy matters to ordinary citizens struggling to find solutions to their personal problems.

 
0677-2109-01
 בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד
 Men & Women:Halakha and Roman law during the Mishnaic & Ammoraic Periods
ד"ר מוניקנדם יפעת חיהתרגיל קרטר-תפוצות203 ד'1400-1000 סמ'  א'
יחסים בין נשים לגברים עומדים במרכזם של תהליכים כלכליים, חברתיים ומשפטיים. מוסד הנישואים משקף שינויים במעמד האישה, בתפיסת הקניין ובתפקיד הירושה; תפיסות שונות של יחסי אישות משתקפות באופן בו קהילות מגדירות את גבולותיהן, משפיעות על יחסים בין-דתיים ומעידות על מעמדו של החוק וכוחו. תרגיל זה יעסוק באירוסים, נישואים, ניאוף ויחסי מין, גירושים, נדוניות ומוהר והשלכות התפיסות המשפטיות השונות, תוך עיון במקורות מקומראן, היהדות ההלניסטית, הספרות התלמודית, החוק הרומי וראשית הנצרות וידון במתודות השונות בקריאתם.
נוכחות: הקורס כולל השתתפות פעילה; הנוכחות וקריאת מקורות ראשוניים ומשניים, כמו גם הצגתם בכיתה – חובה.
המטלה הסופית: עבודה
Men and Women: Halakha and Roman law during the Mishnaic and Ammoraic Periods
The relations between women and men stand in the heart of economic, social and legal processes. The marriage institution reflects changes in the status of women, the concept of ownership and the role of inheritance; different concepts of sexual relations are reflected in the way in which communities define their border lines, influence inter-religious relations and attest to the status of the law and its power. This course will focus on betrothal, marriage, adultery, sexual relations, divorce, dowries and bride price, and the implications of the various legal concepts, by studying sources from Qumran, Hellenistic Judaism, Talmudic literature, Roman law and early Christianity and will address the different methods of their reading.
 
0677-2110-01
 קידוש השם בחברה היהודית בימי הביניים
 Martyrdom in Medieval Jewish Society
פרופ גולדין שמחהתרגיל קרטר-תפוצות202 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל רוזנברג106 ה'1600-1400 סמ'  ב'
במסגרת הקורס תבחן ההתנהגות היהודית הנקראת "מוות על קידוש השם" למאפייניה בתקופות השונות. תבחן הנורמה על פי שלל מרכיביה, הקשר בין התנהגות נוצרית של מרטירים והשוני בין שתי החברות, יחס ההלכה לתופעה, העברת המסרים בתוך החברה היהודית לשם עיצוב התנהגות זו וכן עיצוב הזיכרון הקיבוצי על מנת לשמר את זכר המתים ואת אופן מותם. במסגרת ההקורס יבדקו סוגים רבים של מקורות העוסקים בתופעה למן חומרים מדרשיים פרשניים, כתיבה היסטורית, פרוזה פיוט ותפילה ועד חומר הילכתי.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
במהלך הקורס יינתנו מטלות.
המטלה הסופית: עבודה מסכמת.
Martyrdom in Medieval Jewish Society
This course will examine the Jewish practice of “Mavet al Kiddush HaShem” (martyrdom in sanctification of God’s name), identifying and analyzing its characteristics during different historical periods. This custom will be considered from a multitude of perspectives: the connection between the Christian practice of martyrdom and the similarities and differences between the two societies; the attitude of the Halacha to the phenomenon; the transmission of meaning and morals within the Jewish society as a means of shaping this behavior; and the creation of a collective memory in order to commemorate those who died, and the manner of their deaths. In the framework of the course, we will study numerous types of sources dealing with the phenomenon, from Midrashic commentaries to historical writings, from prose, poetry and prayers to Halachic materials.
 
0677-2111-01
 מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה
 Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: an Introduction and Major Trends
ד"ר גרבר נחתרגיל רוזנברג002 א'1600-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס להציג ראשי פרקים לקיום היהודי בארצות האסלאם בעידן שראשיתו בגירוש ספרד ואחריתו בהקמת מדינת ישראל. בחלק הראשון של הקורס נמפה את תפוצתה של פזורה ספרדית מזרחית במגרב, במשרק ובארצות הליבה של האימפריה העות'מאנית. באמצעות מגוון של משתנים כגון לשון (מדוברת וכתובה), ליטורגיה, מנהג ודפוס, נבחין בין פזורה זו לבין יהודים 'מקומיים' שאכלסו את המרחבים הללו. על דרך ההשוואה ניחשף ליהודי תימן, ליהודי בבל (לימים עיראק) ולתפוצות ישראל במרחב האיראני; נכיר יהודים שדברו ארמית במאות האחרונות ונפתח אשנב לקהילות לא-אשכנזיות באימפריה הרוסית.
בחלק השני של הקורס נעקוב אחר גלים שונים ומצטלבים של רפורמיזם פנימי, קולוניאליזם והתמערבות אשר שטפו חלק מן הקהילות הללו במאות 20-19. נכיר רשתות סחר ותפוצות טרנס-לאומיות שצמחו מתוך אחדות מקהילות ישראל במזרח. נדגים ערוצים שונים של מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ונכיר סוכנים מגוונים של חילון מאלג'יר ועד בגדאד. נעמוד על מורכבות זיקתם של יהודי ארצות האסלאם לארץ-ישראל במאות האחרונות. בד בבד ניתן את דעתנו לסדר היום הקולוניאלי, כמו גם לסדר היום הלאומי, אשר יחד יצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם המוסלמית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה

Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: An Introduction and Major Trends
The purpose of this survey course is to acquaint undergraduate students with the Jewish experience in Muslim lands during early modern times and the modern period. We will commence with the Spanish expulsion and conclude with the founding of the state of Israel. Our goal is to cover the diversity of Jewish life in the Orient; North Africa, the Balkans, the Ottoman heartland, the Middle East, Kurdistan, Persia and, time permitting, the Crimea and Caucasus regions as well. During the second part of the course we will examine how modernizing trends, born in the intertwining ages of colonialism and nationalism, engulfed many of these rather traditional Jewish communities. We will be especially attuned to forms and long term consequences of internal ferment. Finally we will consider the historical process that eventually terminated over a millennium of Jewish life in the political and cultural realms of Islam.
 
0677-2112-01
 קהילה, יישוב ומדינה: פרקים בתולדות יהודי תימן, 1982-1858
 From Community to Statehood: The Annals of Yemenite Jewry 1858-1982
ד"ר גרבר נחתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1400-1000 סמ'  א'
במוקד הקורס תעמוד קהילת יהודי תימן כמקרה בוחן לבחינת מקומם של יהודי המזרח ביישוב ובמדינה. בראשית הקורס נציג טיפולוגיה של עליות לארץ-ישראל בעת החדשה וניתן את דעתנו למוסד השד"רות (שלוחא דרבנן) כמתווך דינאמי בין ארץ הקודש לבין התפוצות. מאידך גיסא נעמוד על תמורות ביחסה של התנועה הציונית לאגפים הלא-אירופאים של העם היהודי.
באופן ספציפי נבחן את מקומם של בני ובנות תימן כיחידים וכקבוצות בתקופת מעבר שמיישוב למדינה. כך יתאפשר לנו למפות לא כור היתוך ישראלי אחיד אלא מגוון של כורי היתוך (חילוני, דתי-לאומי, חרדי), שהתחרו על כלל העולים מארצות האסלאם.
מקורות ויזואליים ואף מוסיקליים יאפשרו לנו לבחון לעומק מדוע זכו דווקא התימנים בהון סמלי רב במערכות ובענפים שונים של התרבות העברית החדשה, כבר משלהי התקופה העות'מאנית. תשומת לב מיוחדת לסוגיה זו תינתן מן הזווית המגדרית. על דרך ההשוואה לקהילות עולים אחרות מארצות האסלאם נעקוב אחר השתלבותם של בני ובנות תימן בזרמים שונים של הפוליטיקה היישובית, ולימים בזו הישראלית. בד בבד נברר עד כמה הם עצמם היו סוכנים פעילים בהמרת רכיבים של זהותם המסורתית, הן הדתית והן הערבית, ברכיבים של זהות חדשה; עברית וישראלית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה
From Community to Statehood: The Annals of Yemenite Jewry 1858-1982
How did Jews from Muslim lands integrate into Palestine's Jewish community, both before and after the onset of Zionism? What socio-economic functions did they fulfill in the new Jewish state and were these predetermined by the movement's predisposed notions concerning non-European Jews? In order to answer these questions and more, this survey course will concentrate on Yemen's Jewish community and chart its often torturous path to becoming part of the Israeli polity. We will focus on the special role assumed by Jews and Jewesses of Yemenite stock in Modern Hebrew culture; a unique and century old phenomena. From a different angle we will discover how religious-secular strife, as well as political opposition in Israeli history has often been structured with the aid of Yemenite pawns. This trend will be complemented by a sincere attempt to tease out Yemenite agency as an important factor in the annals of ethnic strife in Israeli history.
 
0677-3048-01
 יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה
 Jews, Pagans and Christians writing History in Antiquity
פרופ רוטמן יובלסמינר קרטר-תפוצות203 ה'1600-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בחקר אופנים שונים של כתיבה היסטורית בעת העתיקה, ומתמקד בשאלה של כתיבת היסטוריה כתופעה תרבותית. ניתוח השוואתי של גישות היסטוריוגרפיות שונות יאפשר היכרות עם ההיבטים הרעיוניים-תרבותיים, הפוליטיים והטכניים של כתיבה היסטורית. הקורס מציע מסגרת כרונולוגית רחבת יריעה מהמסורות המוקדמות של כתיבת היסטוריה בתרבויות היהודית והיוונית-רומית, ועד התפתחותן של גישות היסטוריוגרפיות חדשות בשלהי העת-העתיקה. השוואה בין היסטוריוגרפיה יהודית, פגאנית ונוצרית תוך שימת דגש על התפיסה התרבותית-דתית של התפתחות היסטורית תאפשר דיון מעמיק בשאלה כיצד ומדוע נכתבת היסטוריה.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
מטלה סופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Jews, Pagans and Christians writing History in Antiquity
The seminar explores different forms of historical writing in ancient civilizations, focusing on the question of history-writing as a cultural phenomenon. The readings will look at different historiographical approaches, and will introduce the students to the techniques, philosophies and ideologies of ancient historiography. The broad chronological framework will span early traditions of historical writing in the Jewish and Graeco-Roman cultures of the Near East and the Mediterranean world to the new religious historiography of Late Antiquity. Comparison of Jewish, pagan and Christian historiography will enable an examination of the questions of how and why history is written.
 
0677-3057-01
 אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון
 Key Events in Israeli History: Between History and Memory
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות203 ה'2000-1600 סמ'  ב'
בקורס נעקוב אחר כמה מן האירועים הבולטים שעוררו עניין רב בחברה הישראלית בעשורים הראשונים. נציין במיוחד אירועים שהציתו מחלוקות ציבוריות ופוליטיות ונדון בהכרעות שעיצבו את משטר המדינה, את מעמדם של אזרחיה וזכויותיהם ואת זהותם הקולקטיבית. אירועים אלה נחרתו בזיכרון הקולקטיבי ומציינים אבני דרך בסיפורה של החברה הישראלית.
בין האירועים שיידונו בקורס: מלחמת העצמאות ובעיית הפליטים הפלסטינים, המאבק על החוקה, קליטת העלייה, המאבק על חרות הביטוי ובג"צ 'קול העם', פרשת קיביה, משפט קסטנר, פרשת לבון ומשפט אייכמן.
הנוכחות חובה ב-80% מהמפגשים
נדרשת השתתפות פעילה וכן רפראט בכתה
לסיום הקורס נדרשת עבודה סמינריונית, או עבודת סיכום בתאום עם המרצה.
Key events in Israeli history: between history and memory
The course explores the values and cultures of Israel in a historical and cultural perspective that extends from the establishment of the state to the 1960s. Through interdisciplinary lenses, the course examines key events that made a significant memorable impact on the history of Israel, on the development of Israeli society and on Israeli Culture. The course sheds light on certain historical crossroads not only aiming to characterize certain aspects in Israeli politics and culture but mainly aiming to offer some insight to the nature of critical decisions in history. It also aims at following the development, evolution, expression, reflection and production of Israeli collective memory, and its leading culture agents.
 
0677-3076-01
 פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות
 Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism
ד"ר אורי סקוטסמינר רוזנברג211 ה'1800-1400 סמ'  א'
האם ליהודים יש היסטוריה פוליטית? אם כן, כיצד היסטוריה זו התפתחה במהלך העת החדשה ומה הקשר בינה לבין התפתחויות פוליטיות בקרב לא-יהודים? כמו כן, איך ההיסטוריה הפוליטית השפיעה על התפתחותה של התנועה הציונית ומדינת ישראל? שאלות אלו ואחרות יידונו במהלך הקורס דרך דיונים על קשר בין יהודים ובין שלושת הזרמים הפוליטיים המרכזיים בעת החדשה: ליברליזם, סוציאליזם ולאומיות. דרך הדיונים הללו, ננסה לעמוד על טיבה של "הפוליטיקה היהודית המודרנית". נעיין באירועים ההיסטוריים הבולטים במהלך העת החדשה וביניהם: מהפכות 1848, 1905 ו-1917 וכן אירועים במזרח אירופה בשנים 1948 ו-1968. בקורס נעסוק גם בדמויות מרכזיות כגון: מרקס ופינסקר, דובנוב וטרוצקי הרצל וארנדט. יושם דגש על קריאת טקסטים, חשיבה אנליטית וכתיבת תרגילים.
חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), רפרט בעל-פה, עבודה אישית.

Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism

 

Do Jews have a political history? If so, what is the political history of “the Jews” over the course of the modern era? And, how did this political history influence the development of the Zionist movement and the state of Israel? These and other questions will be discussed over the course of a semester of discussions regarding the role of Jews in the three central  political ideologies of the modern era: liberalism, socialism and nationalism.  Through these discussions, we will attempt to gain a deeper understanding of “Modern Jewish Politics.” In addition to key events like the Revolutions of 1848, 1905 and 1917 and the events of 1948 and 1968 (in Eastern Europe), the seminar will also look at the cases of key individuals including, Marx and Pinsker, Trotsky and Dubnow, Herzl and Arendt.  Emphasis will be placed on critical readings, analytical thinking and academic writing.

 

 

Requirements: Active participation (including regular attendance), brief presentation, individual paper.

 

 
0677-3086-01
 הפולמוס היהודי נוצרי: ממנדלסון עד בובר
 The Jewish-Christian Polemic: From Mendelssohn to Buber
פרופ רצבי שלוםסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1800-1400 סמ'  א'
ראשיתו של הפולמוס היהודי נוצרי במאות הראשונות לספירה. ברם אם בשל מעמדם המשפטי המעורער הגבילו עצמם המתנצחים היהודים לאורך כל ימי הביניים הרי שבעת החדשה הם לא נרתעו מלבקר ואף מלתקוף את הנצרות. מכאן נגזרה השאלה שתעמוד במרכזו של הסמינריון: כיצד תפסו הוגים יהודים (משה מנדלסון, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר וא"ד גורדון) את הנצרות ואת היחסים בינה לבין היהדות?
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

The Jewish-Christian Polemic: From Mendelssohn to Buber
The Jewish-Christian Polemic has begun in the first centuries AD. Whereas during the Middle Ages the Jewish polemicists had restrained themselves on account of their insecure juridical status, in the New Modern Era they did not afraid to criticize and even to attack Christianity. On this ground the question that will stand in the core of the seminar is: How did Jewish thinkers in the New Modern Era (Mendelssohn Moses, Cohen Hermann, Rosenzweig Franz, Buber Martin and A.D. Gordon) understand Christianity and its relation to Judaism?
 
0677-3087-01
 השכלה, מיסיון ואימפריאליזם: "יהודי המזרח" במאה ה-19
 Haskalah, Mission and Imperialism: 'Oriental' Jewry during the 19th century
ד"ר גרבר נחסמינר קרטר-תפוצות202 ד'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק במסכת הקשרים הסבוכה בין יהודים אירופאים לבין יהודים לא-אירופאים במהלך המאה ה-19 'הארוכה' (1914-1789). אמנם שלושת ערוצי התקשורת הנמנים בכותרת הקורס מוכרים כקטגוריות היסטוריות מאד מערביות. האתגר אם כן יהיה לדובב באמצעותם את יהודי ארצות אסיה ואפריקה במקום להשאירם בגדר חסרי סוכנות היסטורית. לשם כך נעקוב אחר צמיחת העיתונות העברית ונראה כיצד סללה תנועת הנאורות היהודית דרכים מברלין לבגדאד ומוורשה למוגאדור. נפגוש אינטלקטואלים אשר צרכו את הפירות של תנועת התחייה העברית ושל מקבילתה הערבית כאחד. מאידך גיסא נכיר יהודים ספרדים שהתמערבו לגמרי בחסות המיסיון המתרבת הצרפתי. על ציר ירושלים-קהיר-גונדר ניחשף לביתא ישראל שבאתיופיה, ואילו בזירת הודו הבריטית, שסועת הקסטות, נלמד על יהודי קוצ'ין, לצד בני ובנות הפזורה היהודית הבגדאדית, אל מול קהילת 'בני ישראל'. ניתן את דעתנו ל'שאלה היהודית המזרחית' שהתעוררה במהלך מלחמת קרים, ונכיר בתוצאות הבלתי-צפויות של מאמצי המיסיון (הפרוטסטנטי בעיקר) במזרח. מתוך קריאה ביקורתית בספרות המסעות המרתקת והרב-לשונית שהולידה התקופה נשחזר גלריה של טיפוסים שאכלסו את הצמתים הפנים-יהודיים של מזרח ומערב בעידן הקולוניאלי.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

Haskalah, Mission and Imperialism: 'Oriental' Jewry during the 19th century
This seminar will shed light on cultural contacts between European Jews and non-European Jews during the 'long nineteenth century'. The age of imperialism, the enhanced missionary presence in Muslim and in other Eastern lands during this period, and the inroads made by the Haskalah movement in these regions, will serve as the backdrop for our inquiry. More specifically our goal is to consider the native Jews of these regions as active agents of historical change. Going beyond the Near East and North Africa, our geographical scope will include Ethiopia, as well as British India.
 
0677-3088-01
 מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948
 The Twenty Five Years War, 1948-1973
פרופ גולני מרדכיסמינר קרטר-תפוצות203 ג'2000-1600 סמ'  ב'
הפרספקטיבה ההיסטורית הקצרה של ישראל מאפשרת לנו מבט אחר על העשורים הראשונים של מדינת ישראל. המבט הזה נותן גם תובנות חדשות. במובנים רבים הייתה מלחמה אחת בין ישראל לבין שכנותיה משנת 1948 עד 1973. נבחן את הטענה הזו על רקע ההיסטוריוגרפיה הקיימת בתחום והזיכרון הקולקטיבי המרכזי בישראל.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.
The Twenty Five Years War, 1948-1973 
The brief historical perspective of Israel, enables us a different perspective on the early decades of the State of Israel. This perspective gives new insights, too. In many ways it was one long war between Israel and its neighbors from 1948 until 1973. We'll examine this claim against the existing historiography and the main collective memory in Israel.
 
0677-3089-01
 השבתאות: בין שבתי צבי לנתן העזתי
 Sabbateanism: From Shabtai Zvi and Nathan of Gaza
ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות202 ג'1600-1200 סמ'  ב'
שבתי צבי (1626–1676) ונתן העזתי (1643–1680) עיצבו בפעולתם האישית המשותפת את שני קטביה של התנועה המשיחית הסוערת ביותר בהיסטוריה היהודית של העת החדשה. האחד כמשיח פוליטי והשני כתועמלן, כמקובל וכתאורטיקן. בסמינר נבקש לעקוב אחר השבתאות במאה השבע-עשרה, כתנועת המונים, ואחר כך ככת בשנות גיבושה, דרך נקודות המבט של דמויות מרכזיות בתוכה.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Sabbateanism: From Shabtai Zvi and Nathan of Gaza
Shabbatai Zvi (1626-1676) and Nathan of Gaza (1643-1680) established and planted, through their actions and writings, the poles of the most stormy messianic movement in the Jewish history of the early modern era. In this seminar we will follow the emergence of Sabbateanism in the seventeenth century as reflected in the views of its central figures.
 
0677-3099-01
 שנאת ישראל בנצרות הקתולית
 Judaism and Christianity in Conflict and Conversation
פרופ כהן גרמיסמינר קרטר-תפוצות202 ג'1200-0800 סמ'  א'
עיון בתפקיד המרכזי שהיה ליהדות וליהודים בהתפתחות הדת הנוצרית וההשלכות של חשיבות זו ביחסים בין יהודים ונוצרים, ממותו של ישו עד לסוף ימי הביניים. נדון בברית החדשה, בחיבורי אבות הכנסייה, במשפט הנוצרי ובספרות הפולמוס האנטי-יהודי מימי הביניים, וכן במקורות יהודיים המעידים על יחסה של היהדות לנצרות.
הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך
הסמסטר).
המטלה הסופית: עבודת רפרט או עבודה סמינריונית המנתחת מקורות ראשוניים.

JUDAISM AND CHRISTIANITY IN CONFLICT AND CONVERSATION
A study of the centrally important role of Jews and Judaism in the development of Christianity, from the death of Jesus until the end of the Middle Ages.  Discussion will focus on the New Testament, the church fathers, legal documents, and polemical literature – as well as on Jewish sources reflecting the Jewish-Christian encounter.
 
0677-4064-01
 האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה)
 Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)
פרופ גולדין שמחהסמינר קרטר-תפוצות202 ה'1600-1200 סמ'  א'
נושא הסמינר הוא היחסים החברתיים שבין נשים וגברים החיים בקהילה היהודית (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה) בימי הביניים, מתחילת המאה ה- 11, כשעומדים לרשותינו מקורות מספיק טובים למחקר ועד לגירוש של יהודי ארצות אלה (סוף המאה ה- 13 ואמצע המאה ה- 14). המחקר יתבסס על כול סוגי המקורות העומדים לרשותינו (ספרות הלכתית, פרשנות למקרא, כרוניקות, ספרות השו"ת, פיוטים), ויעסוק בסוגיות המחקר ובמתודולוגיות של מחקר ההיסטוריה החברתי ומחקר הגנדר.
הנוכחות בסמינר היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
.

Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)
The subject of this course is the relationship between men and women within the Jewish society that lived among the Christian population for a period of some three hundred and fifty years. The study concentrates on Germany, northern France and England from the middle of the 10th century – from the time when we have enough Hebrew sources to enable us to undertake a social analysis of the Jewish communities – until the middle of the second half of the 14th century, by which time the Christian population had had enough of the Jewish communities living among it and expelled them from almost all of the places in which they were living.
 
0677-4068-01
 ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית
 From A Jewish Family to An Israeli Family
פרופ רוזין אוריתסמינר קרטר-תפוצות203 ג'2000-1600 סמ'  א'
הקורס יבקש לבחון את מקומה של המשפחה בחברה המתהווית במדינה החדשה הקולטת גלי הגירה גדולים, ובמיוחד לעקוב אחר יחסי הגומלין שבין עיצוב התפקיד ההורי לתפיסתה של הילדות הישראלית. במסגרת הקורס נעמוד על יחסי הגומלין שבין המשפחה לחברה וכן בין המשפחה למדינה.
במסגרת תהליך בנייתה של החברה במדינה שקמה זה מקרוב, כוננו מסגרות תחומות וברורות של גיל ומגדר שלכל אחת מהן מאפיינים, זכויות וחובות מובחנים. תשומת לב, משאבים, ושעות עבודה רבות של עובדים בארגונים שונים הוקדשו להנחלת עקרונות ההורות הראויה – לכלל האוכלוסייה ובעיקר לעולים החדשים. כן נמשכה בנייתם של מוסדות שונים שנועדו להבטיח ילדות ונעורים ראויים בתוך מסגרת המשפחה ומחוצה לה. בנוסף להקמת מוסדות ולהכשרת עובדים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות שעסקו בתחומים אלה, נחקקו חוקים, ובהם חוק גיל הנישואין 1950, חוק לימוד חובה 1949, חוק שיווי זכויות האשה 1951 וחוק עבודת נוער 1953. לצדם הובטחה חופשת לידה בתשלום ומימון ציבורי של הוצאות הלידה. בקורס נבקש לבחון את השיח החברתי והערכים שעמדו מאחורי יוזמות חקיקה אלה.
תפיסת המשפחה וההורות הישראלית והמוסדות שכוננו בעשור הראשון למדינה כדי להבטיחם ייבחנו גם ביחס לפרויקטים לאומיים ומודרניסטיים באירופה ובארצות-הברית, שגם בהם נוהלו רפורמות חברתיות הנוגעות למשפחה ולילדים מתוך מטרה מוצהרת לדאוג לעתיד האומה.
ההשתתפות חובה ב-80% מהמפגשים.
הציון ייקבע על ידי השתתפות פעילה, רפרט בכיתה ועבודה מסכמת
From A Jewish Family to an Israeli Family
The course traces the Israeli family unit during the stormy period of nation-building. Struggling to assimilate in their new homeland, cultural agents within the Yishuv, and what would later be Israel, sketched a new ideal type of Jewish family. Inspired by western ideals and adapted to different streams of Zionist ideology, the new format was inculcated to members of Jewish society. The course will survey ideals, practices and legislation--which were aimed at shaping the new family--as well as the process of inculcation, examining its pros and cons. A recurring theme to be studied throughout is the role of parents, with special emphasis on mothers, and the ever-emerging concept of childhood.

 
0677-4077-01
 תולדות עם ישראל בעיני אחד ממגורשי ספרד: ספר 'שבט יהודה'
 A Sefardi Exile Engages the Jewish Past: Sefer Shevet Yehudah
פרופ כהן גרמיסמינר קרטר-תפוצות202 א'1600-1200 סמ'  ב'
מבחינות שונות, גרוש היהודים מספרד בשנת 1492 (גזרות רנ"ב) הביא את העולם הימי-ביניימי של יהודי אירופה המערבית לקצו. לאן היה ניתן להתקדם, ואיך, ועל בסיס מה?
הסמינר יעיין באחד מספרי החול העבריים הפופולאריים של המאה ה-16: ספר שבט יהודה לר' שלמה אבן וירגה, שגורש מספרד, הוטבל באונס בפורטוגל וברח ככל הנראה לצפון אירופה בתחילת המאה. בכ75 סיפורים על שמדות שפקדו את עם ישראל מסוף תקופת בית המקדש השני ועד לימיו, המחבר מנהל שיחה עם העבר היהודי, כביכול, על מנת לברר: מה גרם לחורבן העכשווי? על מי להטיל את האחריות? האם עוד ניתן ליהודים לשגשג בעולם הנוצרי?
נקרא את החיבור המרתק לעומקו, ונתמקד בשלושה ממדים של הספר במיוחד: (1) מקומו בתולדות הוויכוח בין היהדות והנצרות; (2) חשיבותו ככתיבה היסטורית; ו(3) תרומתו להבנת המעבר מימי הביניים לעת החדשה המוקדמת.
המטלה הסופית: עבודת רפרט או עבודה סמינריונית המנתחת מקורות ראשוניים.הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר).
A SEFARDI EXILE ENGAGES THE JEWISH PAST: SEFER SHEVET YEHUDAH
In various ways, the expulsion of the Jews from Spain in 1492 brought the medieval world of Western European Jewry to its end. To where could one proceed, how, and on what basis?
This seminar will consider one of the more popular Hebrew books of the 16th century: Shevet Yehudah by Solomon ibn Verga, a Spanish Jew who was exiled in 1492, was forcibly baptized in Portugal, and fled from Portugal early in the new century, perhaps to northern Europe. In some 75 tales of evil decrees and persecution endured by the Jews from the end of Second Temple times until his own day, the author engages the Jewish past in conversation, as it were, seeking to ascertain: What caused the recent catastrophe? Who bears responsibility? Can Jews still flourish in a Christian world?
We shall read and analyze Ibn Verga’s work in depth, focusing on three of its dimensions: Its place in the long-evolving Jewish-Christian dispute; its importance as historical writing; its illumination of the transition from the Middle Ages to early modern times in Jewish history.
 
0677-4081-01
 בעלות הברית והשואה
 The Allies and the Holocaust
ד"ר זיסינויין יואלסמינר קרטר-תפוצות202 ד'1600-1200 סמ'  א'
הסמינר יעסוק בתגובות בעלות הברית לשואה, באמצעות בדיקה וניתוח של מקורות ראשונים ומשניים. נלמד את ההיסטוריוגרפיה של הנושא מהמחקרים הראשונים בשנות ה-60 והלאה, וננתח תעודות הקשורות לנושאים המרכזיים. 
בין הנושאים שיידונו בסמינר: אירופה וארצות-הברית בין שתי המלחמות; מדיניות הגירה וכלפי פליטים; יחס לגרמניה הנאצית בשנות השלושים; מלחמת העולם השנייה; תגובות של יהודים במדינות בעלות הברית לפני המלחמה ובמהלכה; קבלת מידע על רדיפות ורצח היהודים; שאלת הפצצת אושוויץ, ועוד. 
 •   הסמינר ניתן במסגרת שיתוף פעולה אקדמי עם המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם
  דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה (תיכלל בחישוב הציון לעבודה בעל פה)

   

  הנוכחות בסמינר היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
 •  

  The Allies and the Holocaust
   The seminar will address the Allies' responses to the Holocaust. Seminar sessions will be based on the analysis of primary sources and relevant studies. In addition, the participants will study the historiography of the field.  
   The course focuses on several key topics, among them: Responses to Nazi Anti-Semitic persecutions in the 1930s, American and British immigration policies and attitudes towards refugees 1930s, information and knowledge of the Final Solution in real time, the Auschwitz Bombing controversy, etc.  
   
  0677-4090-01
   חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח אירופה
   Secularization & Uprooting in the History and Literature of the Jews of E.Europe
  פרופ אסף דודסמינר קרטר-תפוצות203 ד'2000-1600 סמ'  ב'
  פרופ הולצמן אבנר
  הסמינר יעסוק במעקב אחר חווית ההתנתקות מבית המדרש הישן, מן המסורת היהודית ומעולם שמירת המצוות, כפי שבאה לידי ביטוי במגוון מקורות של יהודי מזרח אירופה למן שלהי המאה ה-18 ואילך. חוויה זו טבעה את חותמה העמוק על הספרות העברית החדשה, ולמעשה עיצבה את קווי המתאר של תולדות עם ישראל בעת החדשה, שהם מאבק בלתי פוסק בין 'משמרים' ל'מחדשים' על תמונת העתיד של העם היהודי ועל מקורות הסמכות של זהותו. על סמך מקורות מגוונים מספרות הזיכרונות, האוטוביוגרפיות, הפרוזה והשירה, ננסה להעמיק בשורשים ההיסטוריים של החילון היהודי המודרני, תוך אבחון שלבים ודגמים מורכבים שלו. ההתגלמות הספרותית המובהקת ביותר של תהליך זה היא דמותו של 'התלוש', זה שעזב את גדרה של המסורת, אך לא נטמע בעולם החילוני המנוגד לה ונותר מיטלטל בין שני העולמות. גיבור זה שקוע בדרך כלל בחקירה עצמית אינטנסיבית, שרוי בהוויה של נדודים ולבטים חברתיים ואינטלקטואליים, ולעיתים אף נקלע למצבים של ייאוש סופני. האתגר שבעיצוב דמויות אלה שימש זרז לפיתוח ולשכלול של ספרות-תודעה עברית מודרנית, רוויה דקויות פסיכולוגיות. 'תלושים' אלה, שנפשם הייתה שסועה, יצרו את הבסיס לעיצובה של הזהות היהודית המודרנית. בסמינר נדון ביוצרים, ידועים ופחות ידועים, שחוו על בשרם צורות שונות של התנתקות, נטישה ולעיתים אף סילוק, מן הקהילה המסורתית ומן המסורת עצמה, ובהם שלמה מימון, מ"ל ליליינבלום, א"ב גוטלובר, יל"ג, ח"נ ביאליק, מ"י ברדיצ'בסקי, מ"ז פייארברג, י"ח ברנר וש"י עגנון.
  דרישות הסמינר: נוכחות סדירה בשיעורים, קריאה והתכוננות משיעור לשיעור, כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
  Secularization and Uprooting in the History and Literature of the Jews of Eastern Europe
  The seminar will follow the experience of disengagement from the old Jewish tradition and from the world of religious observance, as expressed in a variety of sources of the Jews of Eastern Europe from the late 18th century onward. This experience left its mark on Modern Hebrew literature, and in fact shaped the contours of the modern history of the Jews, which was a constant struggle between traditionalists and reformers over the future picture of the Jewish people and of the authoritative sources of its identity. Based on various sources from memoir literature, autobiography, prose and poetry, we will attempt to analyze the historical roots of modern Jewish secularism, while identifying its complex stages and patterns. The most known literary embodiment of this process is the ‘uprooted’, the one who left the confines of tradition, but did not assimilate into the secular world opposing it, and remained suspended between the two. This hero is usually absorbed in intensive self-reflection, immersed in a state of wandering, and of social and intellectual uncertainty, and sometimes finds himself in situations of total despair. The challenge in creating these characters served as a catalyst for developing and refining the Modern Hebrew consciousness literature, brimming with psychological insights. These ‘uprooted’ individuals, whose souls were split in two, formed the basis for the shaping of the modern Jewish identity. In this seminar we will examine some writers, those familiar and the lesser known, who experienced, first-hand, various forms of disengagement, abandonment and even forced removal from the traditional community and from tradition itself, among them Shlomo Maimon, M.L. Lilienblum, A.B. Gottlober, Y.L. Gordon, H.N. Bialik, M.J. Berdyczewski, M.Z. Feierberg, Y.H. Brenner, and S.Y. Agnon.


   
  0677-4100-01
   מקצועו של ההיסטוריון
   The Historian's Craft
  פרופ כהן גרמיסמינר קרטר-תפוצות203 א'1800-1400 סמ'  א'
  הקורס ישמש כמבוא ללימודי התואר השני בכל תחומי ההיסטוריה של עם ישראל, ויתמקד בשלושה נושאים עיקריים:
  • ציוני דרך בתולדות ההיסטוריוגרפיה היהודית; המשגת המקצוע בדורות האחרונים; ההיסטוריה היהודית וההיסטוריון הפוסט-מודרני.
  • התמצאות ביבליוגרפית: כתבי עת וספרי עזר בסיסיים, דרכים לביצוע חיפושים ביבליוגראפיים, ספריות חשובות בארץ ובחו"ל, מאגרי מידע, כלים אינטרנטיים.
  • אסטרטגיות לתכנון עבודות סמינריוניות והצעות מחקר: יסודות לחשיבה מתודולוגית תקינה, גיבוש תכניות מחקר ויישומן, הכוונת תלמידים למנחים אפשריים.
  המטלה הסופית: עבודת רפרט שתהווה טיוטה ראשונה של הצעת מחקר לעבודת גמר (לתואר השני). 
  הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר).
  THE HISTORIAN'S CRAFT
  An introduction to graduate-level study in Jewish history, required of beginning M.A. students, with 3 primary emphases: (1) milestones in the history of Jewish historiography; conceptions of the field in recent decades; Jewish history and the post-modern historian; (2) bibliographical competence: journals and reference tools; guidance in the execution of a comprehensive literature search; the use of research libraries, databases, and internet research tools; (3)
  strategies for conceptualizing research programs; guidance in planning seminar papers and master’s theses; interacting with the Department of Jewish History and its faculty.
   
  0677-4104-01
   תגובות יהודיות לשואה
   Jewish Reactions to the Holocaust
  פרופ דרייפוס חוהסמינר קרטר-תפוצות202 א'1400-1000 סמ'  א'
  במהלך קורס זה נדון במגוון רחב של תגובות יהודיות לשואה. על אף שנתייחס גם לתגובות שנוצרו מחוץ לשטחי הכיבוש הגרמני ולכאלו שהתעצבו שנים לאחר תום האירועים, מרבית הקורס נעסוק בתגובות של יהודים כפי שנתהוו ברחבי אירופה הכבושה. בין הנושאים שבהם נעסוק: בין המרחב הפרטי לציבורי; שינויי תודעה בתקופות קיצון; עמידה, התנגדות ומרי ועוד. כמו כן, במהלך הקורס נעמוד על יסודות הכתיבה האקדמית ונשאף לשפר מיומנויות של קריאה ביקורתית וניתוח מקורות.
  הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
  Jewish Reactions to the Holocaust
  This course will discuss the wide range of Jewish reactions to the Holocaust focusing mainly on those which were formed during the war in occupied Europe. Among the issues that we will discuss: Between the private and the public spheres; Changes in human consciousness in times of stress; Amida, resistance and uprisings. During the course we will discuss the basics of academic writing and we will strive to improve the skills of critical reading and analysis of sources.
   
  0677-4105-01
   יהודי מזרח אירופה בעת החדשה: פולמוסים היסטוריוגרפיים בדור האחרון
   East European Jewry: Recent Historiographical Debates
  ד"ר אורי סקוטסמינר קרטר-תפוצות202 א'2000-1600 סמ'  ב'
  עם נפילת חומת ברלין בנובמבר 1989, מזרח אירופה נפתחה מחדש לחוקרים היושבים בישראל, אמריקה ובמרכזים אחרים. כיצד השינוי הגאו-פוליטי השפיע על תחום המחקר של יהדות מזרח אירופה? האם הגישה החדשה לארכיונים במזרח אירופה שינתה את פני התחום ואת ההיסטוריה עצמה? איזו השפעה הייתה למפגש המחודש בין חוקרים באמריקה ובישראל ובין עמיתיהם החיים בפולין, ברוסיה ובארצות הבלטיות? שאלות אלו ואחרות יידונו דרך קריאת מאמרים ודיונים בנושאים המרכזים בחקר יהדות מזרח אירופה כגון: התנועה החסידית, ההשתלבות החברתית, תהליכי העיור, הפוליטיקה היהודית, ההגירה ההמונית, התרבות היהודית המודרנית, תקופת השואה, העידן הקומוניסטי וכן בשנים האחרונות.
  דרישות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), רפרט בעל-פה, עבודת סוף הקורס.

  East European Jewry: Recent Historiographical Debates
  With the fall of the Berlin Wall in November, 1989, Easter Europe suddenly became easily accessible to scholars based in Israel, America and other locations. How have these larger geo-political shifts affected the study of East European Jewry? Has the renewed access to archives in Eastern Europe, indeed, changed the very study and nature of Jewish history in the region? What about the renewed, and continuous, encounter between scholars in America and Israel and their colleagues based in Poland, Russia and the Baltic states? These and related questions will be raised and discussed through readings on central topics in the field such as: the history of Hasidism, acculturation, urbanization, modern politics, secular Jewish culture, the Holocaust, the Communist era and contemporary times.
  Requirements: Active participation (including regular attendance), presentation, final paper.
   
  0677-4107-01
   שמירה, הגנה, בטחון בימי היישוב, 1947-1907
   The ?Yishuv??s Security System: Disputes and Conflicts, 1907-1947
  פרופ חזן מאירסמינר קרטר-תפוצות203 ב'1400-1000 סמ'  א'
  הקמתם של גופים ביטחוניים במחצית הראשונה של המאה העשרים היתה תופעה חדשנית בהיסטוריה היהודית, לאחר דורות רבים שבהם היה העם היהודי נטול יכולת התגוננות עצמאית. בסמינר נסקור וננתח את הגופים הללו, ובהם בר גיורא, השומר, הגדודים העבריים, ההגנה, אצ"ל ולח"י. בסמינר יידונו פולמוס ההתנדבות, הפילוג ב"הגנה", פרשת "פטריה", הגיוס לפלמ"ח או לבריגדה, "הפורשים" ופיצוץ מלון המלך דוד. בעזרת עיון בתעודות ראשוניות נבחן את הזיקה בין המערכת הפוליטית-האזרחית היישובית לבין התמורות הארגוניות והאישיות בגופים הביטחוניים, לנוכח המציאות המשתנה.
  חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, הצגת מאמר בכיתה, עבודה קצרה, וכן הגשת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

  The “Yishuv”’s Security System: Disputes and Conflicts, 1907-1947
  Establishment of security bodies in the first half of the twentieth century was an innovative phenomenon in Jewish history, after centuries in which Jewish people had no independent defense capability. The seminar will review and analyze these bodies, including the Bar Giora, “HaShomer”, the Jewish Legion, the “Haganah”, “Ezel” and “Lehi”. We will discuss the split in the “Haganah”, the “Patria” affair, recruitment to the “Palmach” or the Jewish Brigade, and the King David Hotel’s explosion.
  Course duties: Participation, reading the syllabus, presenting a paper, small work, and another small work or seminar work.
   
  0677-4108-01
   ממהפכת הדפוס לנאורות: היסטוריה תרבותית של יהודי אירופה בעת החדשה המוקדמת
   From the Print Revolution to the Enlightenment: The Cultural History of Jews
  ד"ר כהנא מעוזסמינר קרטר-תפוצות202 ה'1800-1400 סמ'  ב'
  את העת החדשה המוקדמת אפשר לתחום כתקופת המהפכות – מהמצאת הדפוס בסוף המאה החמש עשרה, דרך המהפכה המדעית של המאה השש עשרה והשבע עשרה ועד לנאורות ולמהפכה הצרפתית במאה השמונה עשרה. בחיי היהודים אפשר להוסיף לצדן קבלה לוריאנית, שבתאות, חסידות והשכלה. כל אלה יהוו עבורנו סביבת עבודה נוחה ללימוד אודות ׳חידוש׳ ׳שינוי׳ ו׳מהפכה׳ כפי שהם נראים מנקודת מבטה של חברה מסורתית-דינאמית בתקופה של שינוי ערכים עמוק.
  הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.
  From the Print Revolution to the Enlightenment: The Cultural History of Jews in Europe in the Early Modern Era
  The early modern era might be summarised as an era of revolutions: from the fifteen century print revolution through the scientific revolution to the Enlightenment and the French Revolution of the Eighteen century. In the Jewish society we might add Lurianic Kabbalah, Sabbetianism, Hasidism and Haskalah. These moments will give us an ideal space to the study of ‘transformation’, ‘revolution’ and ‘renewal’ as portrayed through the lens of a traditional yet dynamic society amidst a period of fundamental values change.

   
  0677-4109-01
   בין יהודים ונוכרים בעת העתיקה
   Jews and Gentiles
  פרופ רוטמן יובלסמינר קרטר-תפוצות202 ג'2000-1600 סמ'  ב'
  הקורס בוחן את הדינמיקות השונות שאיפיינו את היחסים בין יהודים לנוכרים לאורך העת העתיקה תוך התמקדות בהיבט התרבותי. צמיחתה של זהות תרבותית יהודית בעת העתיקה נעשתה תוך כדי השוואה בלתי פוסקת בינה לתרבויות השונות שרווחו במזרח הקרוב ואגן הים-התיכון. הסמינר יחקור את התפתחותה של הגדרת זהות יהודית כחלק ממערך היחסים בין יהודים ללא-יהודים. השאלה העומדת במרכז הסמינר תהיה עד כמה הושפעה ההגדרה של קהילות יהודיות כקולקטיב ושל חיי הקהילה היהודית בעת העתיקה, מהבחינות החברתית, התרבותית והפוליטית, מיחסיה עם תרבויות וחברות שכנות. דגש מיוחד ינתן לחיים היהודים בתוך המערך התרבותי של העולם ההלניסטי וליחסים המקבילים בהתפתחותן של אמונות יהודיות ונוצריות בשלהי העת העתיקה.
  לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפראט.

  Jews and Gentiles
  The course explores the dynamics of the relations between Jews and non-Jews throughout Antiquity. Readings will focus on the cultural aspect of the formation and the development of a Jewish identity in Antiquity in relation to the different cultures and societies that composed the Ancient Near East and the Mediterranean basin. The seminar will analyze the definition of a Jewish people and a Jewish identity through the prism of the relations between Jews and their neighboring peoples and cultures. Special attention will be given to the Jewish life against the cultural framework of the Hellenistic world, and to the parallel developments of an array of Jewish and Christian beliefs in Late Antiquity.
   
  0677-4110-01
   חברה במראה: הספרות התלמודית כמקור היסטורי
   A Mirror for Society:Talmudic Literature as a Source for Sociological Processes
  ד"ר שחר יובלסמינר קרטר-תפוצות202 ד'2000-1600 סמ'  ב'
  ככל חברה אנושית חיה ותוססת אף בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד חלו שינויים בתחומי החברה והכלכלה: ענפי כלכלה ופרנסה, מבנה וריבוד חברתי, היחס הראוי בין עיסוק במלאכה ללימוד תורה וכיו"ב. ישנה מחלוקת מתודולוגית עמוקה בין החוקרים בשאלה האם הספרות התלמודית יכולה לשמש כמקור היסטורי בכלל, ואם כן מה ניתן ללמוד ממנה. הקורס יתנהל על שתי 'מסילות':
  א. נבקש לטעון שהספרות התלמודית הארץ ישראלית הקדומה הינה המקור הטוב ביותר כדי ללמוד ממנו על תהליכים פנימיים, שפקדו את החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד.
  ב. באמצעות מקור זה, ובסיוע מקורות נוספים ספרותיים וארכיאולוגיים, נתחקה אחר מאפיינים ושינויים עיקריים, שחלו בחברה זו בתקופה הנדונה.
  הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

  A Mirror for Society: The Talmudic Literature as a Source for Sociological Processes
  Like any other living human society, so Jewish society at the time of the Mishnah and Talmud underwent a number of social and economic developments: there were changes in the economy on both the general and personal levels, as well as in the structure and stratification of society, and the concept of the ideal balance between work and study of the Torah etc.
  At the present time there is considerable scholarly controversy around the subject of whether it is possible to use talmudic literature as a historical source, and what can be learnt from it. The seminar will therefore move on two parallel tracks:
  A. It will be argued that the ancient talmudic literature from Eretz-Israel is the best source for tracing internal Jewish social processes in the country during the time of the Mishnah and Talmud.
  B. Through the lens of these talmudic sources, backed up by other literary and archaeological sources, we shall trace some of the characteristics and developments of Jewish society at this time.
   
  0677-4111-01
   חיים וייצמן, בריטניה, הציונות והיישוב, 1948-1904
   Chaim Weizmann, Britain, Zionism and the Yishuv, 1904-1948
  פרופ גולני מרדכיסמינר קרטר-תפוצות203 ד'2000-1600 סמ'  א'
  וייצמן היה בריטי לא פחות משהיה ציוני. מה זה אומר על התנועה שהוביל? הסמינר יבחן את ההיסטוריה של בריטניה ושל הציונות והיישוב בפרספקטיבה הביוגרפית של ווייצמן דרך מכתביו, נאומיו והמחקר אודותיו.
  הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

  Chaim Weizmann, Britain, Zionism and the Yishuv, 1904-1948 - Between History Biography
  Weizman was no less British than Zionist. What it means for the movement that he had lead? The seminar will examine the history of the United Kingdom and the Zionist Movement through the biographical perspective of Weizmann.