שנה"ל תשע"ט

0672-1101-01
 לשון יוונית למתחילים
 Greek for Beginners
פרופ הררי אורנהשיעור ותגילמן317אב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317אה'1400-1200 סמ'  ב'

בשיעור זה יילמדו הדקדוק והתחביר של היוונית העתיקה ויוקנו בו מיומנויות קריאה.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות בכל השיעורים; הגשה שוטפת של שיעורי הבית; עמידה בבחנים שיערכו במהלך הקורס; מבחן הסיום של סמסטר א'; בחינה בסוף השנה.

מרכיבי הציון הסמסטריאלי: ממוצע ציוני הבחנים: 40%; מבחן סוף סמסטר: 60%.

מרכיבי הציון הסופי: ממוצע ציוני הבחנים בסמסטר ב': 30%; מבחן סוף סמסטר א': 10%; מבחן סופי: 60%.

Greek for Beginners

The course is devoted to teaching ancient Greek grammar and syntax, through which the students will acquire basic reading abilities.

 
0672-1124-01
 רפואה בעולם העתיק
 Medicine in Classical Civilization
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן262 א'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת השיעור נבחן כמה מן הנושאים המרכזיים בשדה הרפואה בעולם הקלאסי: מעמד הרופא בעולם הרומי; חוויות של מטופלים; לידה, מיילדות, ורפואת נשים בעולם היווני רומי; שיגעון ומחלות נפש; חיל הרפואה הרומי; המקדשים של אל הרפואה אסקלפיוס והולדת בית החולים; תור הזהב של הרפואה באלכסנדריה והתפתחות הכירורגיה.

הקורס יועבר בשפה האנגלית.

Medicine in Classical Civilization

These lectures concern with some of the key elements of medicine and health care in classical antiquity. Topics to be covered include the image of the physician in the Graeco-Roman world; the experiences of the sick themselves; childbirth, midwifery, and gynecology; madness and mental illnesses; the Roman medical corps; the cult of Asclepius and the birth of the hospital; the golden age of Alexandrian medicine and the history of surgery.

(This class will be in English).

 
0672-1201-01
 רומית למתחילים
 Latin for Beginners
ד"ר מזור מעיןשיעור ותגילמן260 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן497 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן260 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ד'1400-1200 סמ'  ב'

לימודי השפה הרומית (לטינית) הקלאסית בקורס שנתי המיועד למתחילים. השתתפות בקורס אינה מותנית בידע קודם בלטינית. בקורס זה נלמד את יסודות השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית: נטיות השם, התואר והפועל ומבני משפטים שונים. יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה וההגייה של הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים הקלאסיים. עיקרו של הלימוד מהווה הכנה לקריאה במקור של יצירות מן הספרות הרומית. הקורס משמש בסיס לקורס "רומית למתקדמים".

לפני תחילת השנה, יש לרכוש את ספרי הלימוד הבאים: Wheelock's Latin 7th edition ,

ו-Workbook for Wheelock’s Latin 3rd edition.

דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת שיעורי בית, בחנים, בחינת ביניים ובחינה מסכמת.

Latin for Beginners

Latin course for students with no Latin experience. Students are expected to spend several hours a week in study and homework preparation. Most of the course is devoted to the acquisition of grammar, syntax, and vocabulary through integrated readings. The course aims at preparing students for independent reading of classical Latin texts.

The text books used: Wheelock's Latin 7th edition, and Workbook for Wheelock’s Latin 3rd edition

Students’ duties: Attendance and active participation, completion of homework assignments, short quizzes, mid-term and final tests.

 
0672-1522-01
 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה
 Introduction to the Ancient World: Sources and Methodology
פרופ יפתח אורישיעור גילמן277 ב'2000-1800 סמ'  א'

שורשיה של תרבות המערב הונחו, בעולם היווני, בעיקר במשך תקופה של לא יותר ממאתיים שנה, בין המלחמות הפרסיות לעלייתה של ממלכת מקדון. עלייתן של הממלכות ההלניסטיות, ובמיוחד של המדינה הרומית, הביאו להפצתה של תרבות יוון ברחבי אגן הים התיכון. השתמרותה של המדינה הרומית, במהלך העת העתיקה ומעבר לה, הבטיחו את לימודה, העתקתה ושימורה של מורשת התרבות היוונית.  האימפריה הרומית היא הסוכנת של השתמרות תרבות זאת עד ימינו אנו. אולם מה בדיוק היא "המורשת היוונית"? כיצד היא נוצרה? מה היו האמצעים שתרמו להנצחתה ומהו הציביון המיוחד שעטתה תרבות זאת ברומא? במהלך הסמסטר הקרוב נלמד סוגיות אלה, תוך היכרות ראשונית עם מקורות רלוונטיים. 

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

Introduction to the Ancient World: Sources and Methodology

The cultural foundation of western civilization was laid in the Greek world, within a short time frame, less than two hundred years. The rise of the Hellenistic monarchies, and later the Roman state, brought about the proliferation of Greek cultural accomplishment throughout the Mediterranean world. The endurance of the Roman state, throughout antiquity and beyond, secured its study, emulation and preservation. What is exactly this ‘Greek heritage’? How did it come into existence? What were the means by which it was eternalized and to what extent was it transformed in the Roman context? In the course of this term we will study these questions, gaining preliminary acquaintance with relevant sources.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of the ancient world.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).

 
0672-1523-01
 מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית
 Competitions (Ag?nes) and Their Consequences in Greek and Roman Mythology
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן277 ד'1600-1400 סמ'  א'

המיתולוגיה היוונית והרומית משופעת במיתוסים בהם התחרות (agōn) מהווה מוטיב מרכזי. בקורס זה נכיר כמה מהמיתוסים האלה, נבחן את סוג התחרות בכל מיתוס (אם בין אלים לבין עצמם, אם בין בני חלוף לאלים, אם בין גברים ו/או נשים), את הסיבות לה ואת השלכותיה על המתחרים.

ללא דרישות-קדם.

בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

Competitions (agōnes) and their Consequences in Greek and Roman Mythology

Competition (agōn) is a focal motive in Greek and Roman Mythology. In this course we shall deal with some of such myths; we will disscuss the nature of each competition (whether between the gods, between gods and mortals or between mortal males and/or females), the motivation of the competitors and the resulting consequences.

 
0672-1537-01
 להתמודד עם המוות ברומא העתיקה
 Facing Death in Ancient Rome
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  א'

אצל הרומים מורא המוות היה פחות ממורא אבדן הכבוד והתהילה. הספרות הרומית משופעת בתיאורי גבורה של גברים ונשים, ששלחו יד בנפשם כדי לשמור על כבודם. לתיאורים אלה נוסף מידע כתוב וחזותי, המלמד על תפישת הרומים את המוות בכללותו ועל דרכי התמודדותם עם מותם של ילדים בלא עת, עם מוות בזירה (ארנה) כעונש או למען תהילה, עם מוות בשדה הקרב למען המולדת, ולהבדיל עם רצח למענה.

ללא דרישות קדם.

בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

Facing Death in Ancient Rome

The Romans feared death less than they feared the loss of honor and glory. Roman literature abounds with heroic stories of males and females who protected their good name by committing suicide. Additional written and visual data help in understanding how normally death has been perceived and how the Romans dealt with premature death of children, death in the arena as either panalty or for the sake of glory, as well as with death in war for the sake of the patria, or contrariwise murder for the sake of the fatherland.

 
0672-1542-01
 חוק וסדר בעולם הרומי
 Law and Order in the Roman World
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן306 א'1200-1000 סמ'  א'

במסגרת הקורס נכיר את יסודות החוק הרומי מאז ימי שנים עשר הלוחות ועד המאה הששית לספירה. החוק הרומי היה המסד המרכזי של המדינה הרומית ושל האזרחות הרומית. במסגרת מערכת משפטית זו נולדו זכויות האזרח כפי שאנו מכירים אותן כיום. הקורס ינסה להתחקות אחר יסודותיה המכוננים של מערכת משפטית זו מתוך נקודת המבט של זכויות האזרח.

ללא דרישות קדם.

Law and Order in the Roman world

This course offers a preliminary introduction to Roman law, from the period of the XII Tables until the sixth century CE. Law was the main facet of the Roman state and of Roman citizenship. It is the origin of human rights in their legal meaning. During this course we will get acquainted with some of its central themes through the prism of human right.

 
0672-1545-01
 השירה האפית ביוון וברומא
 Epic Poetry in Ancient Greece and Rome
פרופ אברמוביץ רחלשיעור גילמן306 ג'1200-1000 סמ'  א'

בשיעור זה נכיר את הסוגה הפואטית הנחשבת הקדומה ביותר בתרבות יוון, ואחריה בתרבות רומא: השירה האפית. נסקור את תולדות הסוגה ונעמוד על ייחודה ועל מאפייניה בכל אחת מתרבויות אלה, ונקרא מתוך היצירות האפיות היווניות של הומרוס, הסיודוס ואפולוניוס מרודוס, ומתוך היצירות הרומיות של ורגיליוס ואובידיוס.

לא נדרש ידע מוקדם.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה; השתתפות פעילה; בחינה מסכמת.

Epic Poetry in Ancient Greece and Rome

In this course students will be introduced to what is considered the most ancient poetic genre in Greece, and then in Rome: the epics. We will review the history of this genre and examine its characteristics in each one of these cultures. We will read from the Greek epics of Homer, Hesiod and Apollonius Rhodius, and from the Roman epics of Vergil and Ovid.

No previous knowledge required. Students’ duties: full attendance, reading assignments and active participation; final examination.

 
0672-1547-01
 הדרמה היוונית והרומית
 The Greek and Roman Drama
פרופ אברמוביץ רחלשיעור גילמן279 ה'1200-1000 סמ'  א'

שיעור זה מוקדש לאחת הסוגות החשובות והמפוארות של יוון ורומא הקדומות. במהלך הקורס נסקור את תולדות התיאטרון ביוון וברומא, נכיר את מבנה התיאטרון ותהליך הפקת המחזות, נבחן את סוגי הדרמה השונים ואת מאפייניהם, ונקרא מיצירותיהם של גדולי המחזאים היוונים והרומים: אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס, מננדרוס, פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה. כמו כן, נעמוד על השפעת הדרמה העתיקה והתקבלותה בעת המודרנית.

לא נדרש ידע מוקדם.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקורס; השתתפות פעילה; בחינה מסכמת.

The Greek and Roman Drama

This course is dedicated to one of the most important and influential genres of ancient Greece and Rome. We will review the history and development of Greek and Roman theater, examine the structure and production process, explore the various types of Greek and Roman drama and their unique feature, and read from the plays of the greatest Greek and Roman playwrights; Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Menander, Plautus, Terence, and Seneca. We will also trace the influence and reception of ancient drama in modern times.

No previous knowledge required. Students’ duties: full attendance, reading assignments and active participation; final examination.

 
0672-1557-01
 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
 The Art of Rhetoric in Greece and Rome
פרופ יפתח אורישיעור גילמן277 ה'2000-1800 סמ'  א'

אמנות השכנוע נוצרה בעיר המדינה היוונית והרומית. מטרותיה היו בעיקר פוליטיות: החלטות נתקבלו על ידי האזרחים במשותף, על סמך הצעות שהוגשו לאסיפות העם. במקורה, נועדה אמנות השכנוע לאפשר לאיש המדינה להביא לקבלתו של מצעו הפוליטי במסגרות האמורות. עם זאת, במהרה הפכה הרטוריקה לאבן יסוד בלימודי הליבה של כל אדם משכיל. היא הפכה לאמצעי שבו מצעים, רעיונות וזהויות התגבשו במהלך העת העתיקה ומעבר לה. למעשה, קשה למצוא טקסט ספרותי, יווני או רומי, אשר איננו זורה אור על אמנות השכנוע ומצביע על השפעתה. במהלך הסמסטר הקרוב נקרא מבחר טקסטים שיעזרו לנו להבין את יסודותיה של  אמנות השכנוע, ואת תפקיד הרטוריקה כדיסציפלינה תיאורטית וכמדע יישומי.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

The Art of Rhetoric in Greece and Rome

The art of persuasion evolved in the Greek and Roman city state. Its objective was first and foremost political: decisions were passed collectively, following proposals presented to popular assemblies. Originally, the art of persuasion was meant to enable statesmen to effectively assert themselves in that particular context.  Soon, however, rhetoric became one of the cornerstones of general education, a means by which ideas, ideologies and identities generated throughout antiquity and beyond.  Virtually every Greek and Latin literary text shows the impact of rhetorical learning. In the course of this term we will read a selection of these texts, aiming at getting preliminary acquaintance with rhetorical theory, and rhetoric as an applied science.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of Classical rhetoric.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).

 
0672-2100-01
 לשון יוונית למתקדמים
 Advanced Greek
פרופ יפתח אורישיעור ותגילמן317אא'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אד'1000-0800 סמ'  א'

בקורס זה נמשיך בלימוד המורפולוגיה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתרגל קריאה ותרגום טקסטים.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של שיעורי הבית (10%), בחנים במהלך הסמסטר (20%) ובחינה המסכמת (70%).

Advanced Greek

In this course we will complete the study of morphology and syntax of ancient Greek and will practice reading and translation of Greek texts.

Course requirements: full attendance and preparation of homework (10%), short periodical exams (20%), final exam (70%).

 
0672-2133-01
 הרודוטוס האתנוגרף
 Herodotos the Ethnographer
פרופ יפתח אוריפרוסמינרגילמן317אא'1000-0800 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן317אה'1000-0800 סמ'  ב'

"המלחמות הפרסיות" להרודטוס הינו אוצר בלום של עדות אתנוגרפית. למעשה, בעדויות שאותן מביא הרודוטוס נעשה שימוש עד ימינו מהמעלה הראשונה ללימודי מצרים העתיקה, המזרח הקדום, ותרבויות אחרות ששכנו בסמיכות לעולם היווני במאה החמישית לפנה"ס. במהלך בסמסטר הקרוב אנחנו נקרא את הרודוטוס בשפת המקור, נלמד את שפתו המיוחדת, ונבדוק את השפעתו על הגדרת "האחר" בעולם היווני והרומי. 

דרישת קדם: לשון יוונית למתקדמים.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (15%), ארבע מטלות בכתב (25%) ועבודה פרוסמינריונית (60%).

Herodotos the Ethnographer

For the historian of ancient culture Herodotos’ “The Persian Wars” is a goldmine of invaluable evidence. The ethnographic evidence Herodotos brings forward is still used, to this very day, by students of Ancient Egypt, the Ancient Near East, and other non-Greek civilizations as first-hand account of the highest quality and rank. In this term, we will read Herodotus in Greek, study his dialect and idiosyncrasies, and assess his impact on the perception of the “other” in the Greek and Roman world. 

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (15%), four written papers (25%) and a proseminar paper (60%).

 
0672-2135-01
 דמותו ופועלו של היפוקרטס מקוס
 The Life and Work of Hippocrates of Cos
ד"ר יזרעלוביץ עדופרוסמינרגילמן361אא'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן361אג'1400-1200 סמ'  ב'

במסגרת הפרו״ס נבחן מקרוב את דמותו ופועלו של היפוקרטס מקוס. נושאים שיידונו במהלך הסמסטר יכללו מיתוסים הכרוכים בדמותו, החידוש בעבודתו, חשיבותה ומשמעותה של שבועת היפוקרטס, רפואת נשים ויחסי הגומלין של הרפואה ההיפוקרטית עם מדע ופילוסופיה.

דרישות הקורס: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה ועבודה פרוסמינריונית כמטלת סיום.

The Life and Work of Hippocrates of Cos

This pro-seminar will examine various aspects of the work and person of Hippocrates of Cos. Topics to be raised and addressed include the myths associated with his image; the novelty of Hippocratic medicine; the meaning and significance of the Hippocratic oath; Hippocratic gynaecology; and the inter-relation of Hippocratic medicine with Greek science and philosophy.

 
0672-2200-01
 לשון רומית למתקדמים
 Advanced Latin
מר ארואטי אברהםשיעור ותגילמן362אא'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362אד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מהווה המשך טבעי לקורס לטינית למתחילים ובו ישלימו התלמידים את לימודי המורפולוגיה והתחביר הלטיניים. בשלב זה תחל קריאה בטקסטים לא מעובדים: פרקים נבחרים מן הספר הראשון של "מלחמת גאליה" ליוליוס קיסר וכן הביוגרפיה "חיי חניבעל" לקורנליוס נפוס. המטרה העיקרית במהלך הקריאה היא לפתח יכולת ומיומנות בהתמודדות עם טקסט לטיני, הכרת השימוש בקומנטר וספרות עזר וכן פיתוח רגישות להיבטי השפה השונים כפי שהם באים לידי ביטוי ביצירות פרוזה.

הקורס יכלול מטלות שיעורי בית, בחנים וכן בחינה מסכמת בסוף הסמסטר.

דרישת קדם: לשון רומית למתחילים.

Advanced Latin

This course forms a direct sequel to the beginner’s Latin course, the latter being a prerequisite to the former. Here students will complete their studies of Latin syntax and morphology and start reading continuous, unvarnished passages. The course reading will comprise selected chapters from the first book of Caesar’s Bellum Gallicum as well as Cornelius Nepos’ Life of Hannibal. The main aim is to develop an ability to confront Latin prose texts with confidence, proper use of commentaries and reference literature as well as sensitivity to the various nuances of Latin sentence structure and idiom.

The course will include regular homework tasks, quizzes and a comprehensive exam at the end of the semester.

 
0672-2323-01
 קריאה בשירה הרומית
 Readings in Latin Poetry
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן323 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן323 ה'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה מפגיש את הסטודנטים לראשונה עם השירה הרומית בשפת המקור. במהלך הסמסטר נקרא מבחר שירים מתקופת הרפובליקה ותקופת אוגוסטוס (קטולוס, הורטיוס, ורגיליוס ואובידיוס), נעמוד על היבטים לשוניים וספרותיים ונלמד את יסודות המשקל הרומי.

דרישת קדם: לשון רומית למתקדמים.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (15%), הגשת ארבע מטלות בכתב במהלך הקורס (25%) ועבודה פרוסמינריונית כמטלה סופית (60%).

Readings in Latin Poetry

This proseminar introduces students to original Latin poetry. During this term we will read a selection of poems from the Republican and Augustan times (Catullus, Horace, Vergil and Ovid). We will focus on linguistic and literary aspects and learn the basics of Latin metre.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (15%), four written papers (25%) and proseminar paper (60%).

 
0672-2510-01
 מאויקוס לאימפריום: כלכלה ומינהל בעולם העתיק
 From Oikos to Imperium: Economy and Administration in the Ancient World
פרופ יפתח אוריפרוסמינרגילמן317אב'2000-1800 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן317אה'2000-1800 סמ'  ב'

בעולם היווני, האויקוס ("יחידת המשפחה") הוא המסגרת הפונקציונלית הקטנה ביותר. על פי התיאוריה הכלכלית הפרימטיבית, הוא שואף לאוטרקיות. התמונה משתנה, עם זאת, עם צמיחתה של המדינה: מדינה מנצלת את האויקוס ומשתמשת בתוצרתו לצרכיה. פעילות כלכלית גם חורגת מגבולות המדינה, כאשר סחר בין-מדינתי הופך נפוץ במהלך העת העתיקה. כל התהליכים האלה מבשילים בתקופה הרומית עם יצירתה של מדינת-על, ובמסגרתה גם שוק בין לאומי רחב סביב אגן הים התיכון. בסמינר נקרא עדויות ספרותיות ודוקומנטריות הזורות אור על תהליך מרתק זה. נבחן גם כיצד הממצא הארכיאולוגי בן התקופה מסייע לנו להבנתו.

חובות הקורס: הגשת שלוש מטלות בכתב במהלך הסמסטר. כמו כן, הסטודנטים יתבקשו להציג בכתה סקירה קצרה בנושא שעליו יכתבו גם עבודה פרוסמינריונית.

From Oikos to Imperium: Economy and Administration in the Ancient World

In the Greek world, the oikos (‘family-unit’) is the smallest functional unit. In terms of the primitive economic theory it aspires to self-sufficiency. Yet with the growth of the state, the picture changes, as the state exploits the oikos, absorbing its revenues for its own ends. Economic activity reaches beyond the state, with international trade gaining momentum throughout antiquity. All this culminates in the Roman period, with a mega-state enabling the formation of oversee trade and large scale market economy.  In the seminar, we will read selected texts: literary, epigraphic and papyrological, and evaluate archaeological findings that would allow us to follow this process.

The students will be asked to write three short essays. They will also be asked to present and to write a final paper on a related topic.

 
0672-2520-01
 קריאה בשירה האפית
 Reading Greek Epic
ד"ר האוסקר פיהפרוסמינרגילמן317 ד'2000-1600 סמ'  ב'

בפרוסמינריון זה נקרא בשפת המקור מבחר מתוך היצירות האפיות המרכזיות של משוררי יוון הארכאית: הומרוס ("איליאדה" ו"אודיסיאה") והסיודוס ("עבודות וימים" ו"תיאוגוניה"). במהלך הקורס נכיר את מאפייני הדיאלקט האפי, את משקל ההקסמטר, ואת הסגנון והנושאים הייחודיים לסוגה זו. הקריאה תלווה בניתוח תחבירי ומורפולוגי ובזיהוי של אמצעים אומנותיים ותבניות ספרותיות.

דרישת קדם: לשון יוונית למתקדמים.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בכיתה; הכנה שוטפת של מטלות הבית; בוחן במהלך הסמסטר 20%; הצגת ניתוח טקסט בכתה 20%; כתיבת עבודה פרוסמינריונית 60%.

Reading Greek Epic

In this pro-seminar students will read in the original language, a selection of the major works of Greek archaic epic poets: Homer (Iliad and Odyssey) and Hesiod (Works and Days  and Theogonia). During the course we will become acquainted with the characteristics of the epic dialect, the dactylic hexameter meter, and with the style and themes unique to this genre. The reading of texts will be accompanied by a syntactic and morphological analysis and with the identification of artistic means and literary patterns.

Course Requirements: Attendance and active participation in class; homework assignments; quiz (20%); presentation and analysis of a primary text (20%); writing a final pro-seminar paper (60%).

Prerequisite: Advanced Greek.

 
0672-2521-01
 הומרוס, מוסיקה, תרבות הגוף וניהול משק הבית: המשכיות ותמורות בחינוך היווני בתקופו
 Homer, Music, Physical Education and Household Management: Continuity and Change
ד"ר האוסקר פיהפרוסמינרכיתות דן דוד101 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרכיתות דן דוד101 ה'1800-1600 סמ'  א'

הציוויליזציה היוונית העתיקה הייתה הראשונה בתולדות המערב להעמיד מודלים חינוכיים ולכונן מסגרות לימוד לילדים ולבני הנעורים, מתוך אמונה והכרה בחשיבותו של החינוך כגורם משמעותי בהבניית זהותו של אדם חופשי ועיצובו על מכלול תכונותיו. בה בעת נתפס החינוך כמכשיר חיוני להבנת מורכבות בעיות החיים וכמדריך יעיל להתמודד עמן, תפיסה עליה מעיד, בין השאר, השיח הער שהתפתח סביב השלכותיו החברתיות, המוסריות והערכיות של החינוך משחר היווסדו. הקורס יעסוק במתודות, בעקרונות ובערכי החינוך היווני (paideia), משלבי הילדות המוקדמים עד שנות העשרה המאוחרות, ויבחן את ההתפתחויות והתמורות – לצד שימור פרקטיקות קיימות – שחלו במסורות החינוכיות במהלך התקופות הארכאית והקלאסית (מאות 4-8 לפסה"נ). במוקד הדיונים יעמדו שני מודלים חינוכיים מנוגדים, ואף סותרים לכאורה, שהתגבשו בשתי "ערי מדינה" מובילות, אתונה וספרטה, ויצגו תפיסות חינוכיות, לעתים שונות בתכלית זו מזו. מודלים אלה, ששירתו נאמנה את האינטרסים של השכבה השלטת בחברה ועיצבו את פניה, ייבחנו מתוך זיקה למטרות ולאידאלים החינוכיים על רקע המציאות הסוציו-פוליטית, המגדרית והתרבותית הייחודית שבה נוצרו והתגבשו. בנוסף, מקום מיוחד יוקדש לחינוך ה-"בלתי פורמאלי" ולחינוך המקצועי. השיעורים ילוו בקריאה ביקורתית של טקסטים פרי עטם של יוצרי התקופה לצד ניתוח ממצאים אומנותיים ואפיגראפיים, ותוך התייחסות לאופי הייחודי של המקורות השונים. במקביל, נקרא ספרות מחקרית עכשווית שתיתן ביטוי לאופיו של המחקר העוסק בחינוך הקלאסי ובמורשתו כפי שהתפתח בעשורים האחרונים.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה; קריאה שוטפת של ספרות ראשונית ומשנית; הצגת ניתוח טקסט מקור בכתה 20%; כתיבת עבודה פרוסמינריונית 80%.

Homer, Music, Physical Education and Household Management: Continuity and Change in Education in Archaic and Classical Greece

Ancient Greek civilization was the first society in Western history to establish educational models for children and youth, which development stemmed from the perception and recognition of the centrality of education as a significant factor in shaping the identity of a free-born individual. Concurrently, education was perceived as an essential tool for understanding the complexities of life, and as an effective guide for managing them. These concepts are reflected in the lively discourse that developed around the social, moral and ethical implications of educational practice already since its inception. The course will focus on the methods, principles and values ​​of Greek education (paideia), from early childhood through the late teens, and examine the developments and transformations - alongside the preservation of existing practices - in the educational traditions during the archaic and classical periods (8-4 BCE). Posited at the center of the discussions will be two allegedly contradictory educational models which were shaped in two hegemonic poleis, Athens and Sparta, representing different educational concepts. These models, each of which served the interests of the ruling authorities, will be examined in light of educational goals and ideals against the backdrop of the unique socio-political, gender and cultural reality in which they were formed. In addition, special attention will be devoted to "informal" and vocational education. The lessons will be accompanied by a critical reading of ancient texts alongside an analysis of artistic and epigraphic evidence, and with reference to the unique nature of the various sources. At the same time, students will read contemporary research literature which expresses the nature of research dealing with classical education and its heritage as it developed in recent decades. Course Requirements: Attendance and participation in class; close reading of primary texts and research material; presentation and analysis of a primary text: 20%; written pro-seminar research paper: 80%.

 
0672-2572-01
 סלוסטיוס, קשר קטילינה
 Sallust, Bellum Catilinae
ד"ר יזרעלוביץ עדופרוסמינרגילמן497 א'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן497 ג'1200-1000 סמ'  ב'

במסגרת הפרו"ס נקרא קטעים מחיבורו של סלוסטיוס, קשר קטילינה, בשפת המקור. הדגש לכל אורך הסמסטר יתמקד בסגנונו של סלוסטיוס כסופר ובשפה הלטינית.

דרישת קדם: לשון רומית למתקדמים.

Sallust, Bellum Catilinae

This advanced class is aimed at Latin students on their fourth term of Latin and beyond. During the term we will read Sallust’s Bellum Catilinae in the original Latin. Particular attention will be paid to Sallust’s style and language.

 
0672-3235-01
 השירה הסאטירית ברומא
 The Roman Satire Verse
פרופ אברמוביץ רחלסמינר גילמן320 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בסמינר הזה נכיר את סוגת השירה הסאטירית ברומא ונעמוד על מקורותיה, סוגיה, התפתחותה ומאפייניה. נכיר את המשוררים שכתבו סאטירות (הורטיוס, פרסיוס ויובנאליס) ואת הרקע התרבותי, הפוליטי והחברתי לכתיבתם, ונקרא מתוך שיריהם.

דרישת קדם: לשון רומית למתקדמים.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה; עבודה סמינריונית / רפראט.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

The Roman Satire Verse

In this seminar students will be introduced to the genre of satire verse in Rome. We will review this genre’s origins, types, development and characteristics. We will learn about the poets who wrote satire (Horace, Persius and Juvenal) and the cultural, political and social contexts of their poetry, and read from their satires.

Previous knowledge required: Advanced Latin and proseminar in Latin poetry.

Students’ duties: Full attendance; reading assignments; written paper.

prerequisite: Advanced Latin.

(Also for MA students).

 
0672-3236-01
 טקסטים נבחרים בפרוזה רומית
 Selected Texts in Latin Prose
פרופ איזק בנימיןסמינר גילמן260 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן362אב'1600-1400 סמ'  ב'

בקורס זה נקרא בשפת המקור מבחר טקסטים מכתביהם של החשובים מבין מחברי הפרוזה הרומית:  קיקרו, ליויוס, סלוסטיוס, ואולי אף אמיאנוס מרקלינוס.

דרישת קדם: לשון רומית למתקדמים.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Selected Texts in Latin Prose

In this course selected texts from the major Latin prose authors will be read in the original Latin: Sallust, Cicero, Livy, Tacitus and, perhaps, Ammianus Marcellinus.

prerequisite: Advanced Latin.

 (Also for MA students).

 
0672-3241-01
 תיאטרון וצדק בעולם היווני-רומי
 Theatre and Justice in the Graeco-Roman World
ד"ר יזרעלוביץ עדוסמינר גילמן323 ב'1400-1000 סמ'  א'

הסמינר יבחן את מערכת היחסים בין תיאטרון וצדק בעולם רומי, תוך התייחסות למורשת היוונית. נקודת הפתיחה תהא כינונו של בית משפט באתונה, כפי שמציג זאת אייסכילוס, דרך משפטו של סוקרטס, אל בית המשפט הרומי של קיקרו, זה של פונטיוס פילאטוס ועד בתי הדין של תקופת הקיסרות. הסמינר יבחן האם ניתן להבחין בין בית דין תיאטרלי לזה השופט על פי הדין.

דרישות הסמינר: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה, ועבודה סמינריונית.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Theatre and Justice in the Graeco-Roman World

This seminar will examine the inter-relations between theatre and law in the Roman world, with constant reference to the Greek tradition. The point of origin will be the initial foundation of a court, as Aeschylus depicted it, through the trial of Socrates, the courts of Cicero and Pontius Pilate, and to the courts of imperial Rome. We will ask whether it is possible to draw a distinction between agonistic law and that which is based on forensic science.

(Also for MA students).

 
0672-3242-01
 נישואין ברומא העתיקה
 Marriage in Ancient Rome
ד"ר גרשט רבקהסמינר גילמן455 ד'1800-1400 סמ'  ב'

הספרות הרומית משופעת בפיסות מידע הקשור בנישואין ברומא העתיקה — מידע הנוגע להכנת הנערה והנער לחיי נישואין, מעורבות ההורים, חוקי ומנהגי הנישואין, הלבוש, טקס הכלולות, המנון הנישואין, הסעודה, מעורבות האלים והמחויבות כלפיהם, האורחים, המעבר מרשות האב לרשות הבעל, מימוש הנישואין וכיוצא באלה — אבל אין חיבור עתיק שעוסק בכל אלה תחת כותרת אחת. גם תיאור מלא של טקס הנישואין עצמו אינו קיים בכתובים, אף לא בתיאורים החזותיים. אנו נתחקה אחר המידע המשתקף מהספרות והאמנות ונעמוד על משמעותו.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Marriage in Ancient Rome

Literary sources provide ample information regarding Roman marriage customs: the preparation of potential brides and grooms for marriage-life, the parents' role, marriage laws, the wedding dress, ceremony, hymn and feast; the gods of the Roman wedding, the guests, the procession from the house of the bride to that of the groom, the consummation of marriage, etc. As no ancient source deals with the various aspects of Roman marriage as a whole, and no depiction of the marriage ceremony exists in literature and art, we will trace the data dealing with Roman marriage from various literary sources and visual representations, and try to figure out their meaning.

(Also for MA students).

 
0672-3279-01
 אריסטופאנס, הציפורים
 Aristophanes, Birds
פרופ פינקלברג מרגליתסמינר גילמן323 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות לשונית, ספרותית והיסטורית עם "הציפורים" של אריסטופאנס, ולהקנות לתלמידים ידע ומיומנות בתחביר, בניבים ובצורות המשקל המיוחדים לדרמה האטית. במהלך הקורס נדון גם בהיבטים היסטוריים, פילוסופיים וספרותיים של הפנטזיה החברתית המרתקת הזאת ובאתגרים הפרשניים שהיא מציגה.

דרישת קדם: לשון יוונית למתקדמים.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Aristophanes, Birds

The seminar purports to introduce the students to the fifth century BCE Attic drama by studying the language and metre of Aristophanes' Birds. Historical, philosophical, and literary aspects of this fascinating social fantasy will also be discussed.

prerequisite: Advanced Greek.

(Also for MA students).

 
0672-3285-01
 סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית
 Causation in Greek Historiography
פרופ אברמוביץ רחלסמינר גילמן260 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ה'1400-1200 סמ'  א'

בסמינר זה נתחקה אחר תחילותיה של ההיסטוריוגרפיה העתיקה, ננתח את ההסברים שנתנו היסטוריונים יוונים לאירועים ולתהליכים היסטוריים, ועל-פיהם ננסה להכיר את תפיסת העולם שלהם ושל בני-זמנם, בהשוואה לאלה של תרבויות אחרות. נקרא מתוך חיבורים של הרודוטוס, תוקידידס, פוליביוס ואחרים, וניעזר במחקרים מודרניים על כתיבה היסטורית ועל סיבתיות.

דרישות קדם: יוונית למתקדמים ופרוסמינריון בפרוזה יוונית.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה, עבודה סמינריונית / רפראט.

Causation in Greek historiography

In this seminar we will trace the beginning of Greek historiography, analyzse explanations given by Greek historians to events and processes and try to extract from these the historians’ and their contemporaries’ concepts, while comparing them to other cultures. We will read from the works of Herodotus, Thucydides, Polybius and others, as well as modern studies of historiography and causality.

prerequisite: Advanced Greek.

Students’ duties: Full attendance; reading assignments; written paper.

(Also for MA students).