שנה"ל תשע"ז

0671-1001-01
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן281 א'1200-1000 סמ'  א'

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו.

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 
0671-1001-02
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
ד"ר גדות יובלשיעור גילמן220 ב'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו. במהלך הקורס נעמוד על הקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים: בשחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, בשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטים בעיצוב ההיסטוריה האנושית ולבסוף חקר החומרים המיקרוסקופים. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכיאולגיה בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 
0671-1010-01
 ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית
 Introduction to Prehistory
פרופ ברקאי רןשיעור גילמן220 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו. הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 10,000 שנים. סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן, חיי נוודות לקט וציד, מאפייני קבוצות לקטים-ציידים, התפתחות האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני, אמנות מערות, מעבר לישיבת קבע, ביות בעלי חיים וצמחים, התפתחות מורכבות חברתית ועוד.
המשתתפים יכירו את רצף התרבויות הפרהיסטוריות באזורנו בדגש על שחזור אורחות החיים ואופני ההסתגלות של בני האדם הקדומים.

עולמנו המודרני נוסד על גבי תשתית ארוכה מאד של קיום אנושי שנמשך מיליוני שנים. הארכיאולוגיה הפרהיסטורית מאפשרת לבחון תהליכים ארוכי-טווח בהיסטוריה של המין האנושי ולהבין באופן טוב יותר לא רק את עברינו אלא גם את המציאות המודרנית.

אחד הנושאים המשמעותיים שיודגשו במהלך השעורים הוא מערך היחסים המורכב מאד בין האדם וסביבתו וסקירת תפיסות העולם האקולוגיות של האדם הפרהיסטורי, השונות מאד מהתפיסה המודרנית של עולם הטבע ו"משאביו". מוסכמות חברתיות, כלכליות ותרבותיות רבות, המהוות היום מרכיב קבוע ו"טבעי" בחיינו, התעצבו והתמסדו במהלך התקופות הפרהיסטוריות השונות. תפיסות עולם הקשורות ליחסים בין המינים, אלימות, ניצול משאבי הטבע, חיים בבית קבוע, ריבוד חברתי, קבורה ועוד התפתחו במהלך קיומו של המין האנושי והעיסוק בארכיאולוגיה פרהיסטורית מאפשר לדון בנסיבות היווצרותן של תפיסות עולם אלה. במהלך הקורס יעשה נסיון להבהיר את מקורן של מוסכמות אלה תוך הדגשת הרלוונטיות של המחקר הפרהיסטורי להבנת נסיבות התפתחותה של החברה האנושית.

Prehistoric archaeology deals with the earliest evidence of human presence in the Near East in general and within the modern boundaries of the state of Israel in particular. We will review the very long sequence of human culture at this area, starting at 1.5 million years before present and ending with the Neolithic revolution some 10,000 years ago. In the course of this long journey of human cultural and biological evolution we will have a chance to shed light on the establishment and crystallization of many of the concepts now considered primordial, "natural" or "human" such as religion, art, violence, cultural complexity, technological innovation, exploitation of nature and more.

 
0671-1011-01
 כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי - שיטות ייצור וטיפוסי כלים
 Prehistoric Stone Tools
פרופ ברקאי רןתרגיל גילמן204 ב'1000-0800 סמ'  א'

כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה. הקורס יתמקד בשיטות הייצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם איתני הטבע, צד וביתר בעלי חיים, קצר ועיבד דגניים ובנה את ביתו.
שיעור זה יעסוק בכל צורות וטיפוסי כלי הצור הקדומים וילווה בהתבוננות ומגע בלתי אמצעי עם כלים אלה. לצד העיסוק בכלים עצמם, בשימוש בהם ובמקומם בעולמו של האדם הפרהיסטורי יידונו שאלות כגון האופן בו משקפים כלי הצור את השינויים בתפיסה וביכולת הקוגניטיבית של ההומינידים הקדומים וכיצד עשויים שינויים טכנולוגיים לשקף את המרקם החברתי-כלכלי של התרבויות הפרהיסטוריות.

שעור 1-3: סקירה תאורטית של שיטות העבודה הנהוגות בעיבוד, ניתוח והבנת מכלולי כלי צור.
מחומר הגלם לתוצר המוגמר – שיטות לטיפול בגוש הצור הראשוני ועד לעיצוב הכלים,
תיקונם ומחזורם.

שעור 4-5: כלים בשימוש ההומו ארקטוס – הכלים הקדומים ביותר, מאפייניהם ושימושיהם.

שעור 6: טכניקת לבלואה, האדם הנאנדרתאלי והאדם המודרני – תחכום, תכנון מוקדם
ומכלולי הצור של התקופה הפלאוליתית התיכונה.

שעור 7: מהגוש הטבעי לגרעין – שיטות שונות להפקת התוצר הרצוי. אופנים שונים של עיצוב
והכנת גושי צור מהם יופקו לאחר מכן פריטים שישמשו להכנת כלים.

שעור 8: כלי יום יום בשימוש האדם הקדמון – כלים ששמשו למגוון מלאכות.

שעור 9: מהפכת הלהבים: הכנת כלים ארוכים ומחודדים. טכנולוגיה חדשנית בעקבות צרכים
חדשים?.

שעור 10: תעשיית צור ממוזערת – כלים מיקרוליתיים והתקופה האפי פלאוליתית.

שעור 11-12: המהפכה הנאוליתית, ראשי חץ, להבי מגל וגרזנים – תעשיית הצור לאור המעבר
לחקלאות, ישיבת קבע וביות בעלי חיים.

שעור 13: תעשיות הצור של התקופה הכלקוליתית ותקופת הברונזה.

Prehistoric man started making stone tools in Africa some 2.6 million years ago. This major breakthrough, mostly considered as the first technological revolution, was the starting point of human culture and technology. We will study the characteristics of the Paleolithic and Neolithic tool production technologies of the prehistoric groups living in the Near East and beyond and focus on the correlation between biological and cultural evolution that led to our modern civilization.

 
0671-1033-01
 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס
 Introduction to Mesopotamian Civilization
פרופ כהן יורםשיעור גילמן282 א'1400-1200 סמ'  א'

בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לסוף תקופת הברונזה (1200 לפנה"ס). השעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד נצחונות מלכים ועלייתן של אימפריות, נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות. בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה, התפתחות התרבות והחברה השומרית, ומפעליהם של סרגון מלך אכד ובניו. החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה. נעמוד על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת, ובינהן שושלתו של חמורבי. כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל רחבי המזרח הקדום. החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, בבל, מצריים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים

An introduction course to the history and culture of Mesopotamia from the invention of writing to the end of the Late Bronze Age (1200 BCE). Emphasis will be given to the major historical developments, without ignoring key elements of Mesopotamian society and economy. The first section will follow the rise of the first cities in Mesopotamia, the Sumerian culture, and the world’s first empire created by Sargon and his sons. The second section will discuss the Old Babylonian period: the Amorite dynasties in the Euphrates valley and the establishment of Hammurapi’s dynasty will be followed. The early fortunes of the city of Assur will be traced, as her trading posts in Anatolia will be discussed. The third section will deal with the International period in which Babylonia, Egypt, the Hittites and the Hurrian competed for power and prestige.

 
0671-1035-01
 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
 The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period
פרופ גרינברג רפאלשיעור גילמן220 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ג'1600-1400 סמ'  א'

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף תקופת הברזל. הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת הופעתן של הממלכות המקראיות.

לצד סקירת העדות הארכיאולוגית עצמה, נדון במהלך השיעור בגישות שונות לפרשנות של עדות זו, תוך קריאת מאמרים וכתיבת חמישה בחנים, המהוות חלק מן הציון הסופי בקורס.

Introduction to the archaeology of ancient Israel from the Neolithic to the Iron Age: A systematic review of the archaeological record from the ninth to the first millennia BCE: material culture, settlement pattern, social, economic and political structures of ancient societies. The first part of the course will focus mainly on the Bronze Age (3rd-2nd millennia BCE) and the second part – on the Iron Age, i.e., the period during which Israel and neighboring nations emerged as polities.

 
0671-1035-02
 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
 The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן281 א'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן המהפכה החקלאית של התקופה הניאוליתית (האלף השמיני לפנה"ס) ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת ההתנחלות והמלוכה בהיסטוריה הישראלית.

The course comprehensively synthesizes the archaeology of the Land of Israel from the Neolithic period (8th millennium BCE) to the end of the Iron Age (6th century BCE). In addition to presentation of material culture, settlement patterns, social, political and economic structure of the ancient societies living at the land in each period, broad cultural changes and processes will be analyzed and discussed.

 
0671-1043-01
 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב
 Introduction to the Civilizations of the Ancient Near East
פרופ כהן יורםשיעור גילמן326 א'1800-1600 סמ'  א'

מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצריים, סוריה וארץ-ישראל. דגש מיוחד יושם על המצאת כתב היתדות ותפוצתו, הכתב ההירוגליפי, ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו בעולם.

A general introduction to the ancient Near East from the beginning of the writing civilizations in the 4th millennium till the conquest of Alexander at the end of the first millennium BCE. An overview of the major historical and cultural developments will be given. A special emphasis will be given to the invention of Cuneiform and Hieroglyphic writings and the development and spread of the Alphabet.

 
0671-1045-01
 מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
 Introduction to Ancient Egyptian Culture
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  א'

קורס הזה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה‫ - משאבי הטבע של מצרים, המלכות המצרית, המערכת החברתית, דת, מיתוסים ומגיה, מקדשים,  כתיבה, קבורה והעולם הבא. נקרא כמה טקסטי מפחת בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, חניטת שוורים קדושים, והכנת בירה במצרים העתיקה.

 

This course provides an introduction to central aspects of ancient Egyptian culture and society: the country's natural resources, Egyptian kingship, social structure, religion, myths, and magic, temples, writing, burial, and the afterlife. We will read various key texts in translation and investigate different aspects of daily life, such as the reasons why royal tomb builders were allowed to take days off, the mummification of sacred bulls, and ancient Egyptian beer-making.

 

 
0671-1058-01
 חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב
 Man's Best Friend: Origin of the Domestic Dog
ד"ר ספיר-חן לידרפרוסמינרגילמן319אג'1000-0800 סמ'  ב'

היכן התרחש ביות הכלב לראשונה, מתי, כיצד תהליך זה התרחש, ומהם הגורמים שהניעו תהליך זה? אלו השאלות המרכזיות שמעסיקות חוקרים רבים המתמקדים בארכיאולוגיה של ביות הכלב – הפיכתו מחית בר לחיה מבויתת.

 

במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ביות הכלב. נשאל כיצד ניתן להבחין בעדות לביות הכלב במכלול הארכיאולוגי, מיהו האב הקדמון ממנו בוית, מהן העדויות לתזמון והמקום, מדוע בוית הכלב, וכיצד שינוי זה השפיע על היחסים בין האדם לחיה.

 

במהלך הפרוסמינר נשלב בין הכרת נושאים אלו, ללימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת.

 

When, where, how and why – these are the main issues at the heart of the study of the origin of the domestic dog.

 

During the course we will focus on evidence for dog domestication, identifying its ancestor, examining the driving force and the influence of this process on human-animal interaction.

 

The discussion will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentation.

 

 
0671-1071-01
 מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות
 Introduction to Classical Archaeology & Archaeology of Eretz Israel
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ד'1200-1000 סמ'  א'

שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, היווני והרומי. השיעור מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (הקצר יותר) יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן כדיסציפלינה חברתית. תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות האחרונים בהתייחס לרקע החברתי, המדיני והאידיאולוגי. החלק השני (המורחב יותר) יעסוק בתחומים השונים של הארכיאולוגיה הקלאסית, למשל: אדריכלות, כלי חרס ותחומים אמנותיים שונים (פיסול, ציור, אמנות זעירה). כמו כן, יוצגו תחומי העזר של הארכיאולוגיה הקלאסית, בעיקר הנומיסמאטיקה (חקר המטבעות) והאפיגרפיה (חקר הכתובות). בהיעזר בחומר המוגש בשיעור יוצגו חיי היומיום בעולם הקלאסי. החלק השלישי יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית (באופן כרונולוגי) ויחסן למקורות הכתובים (למשל התנ"ך, הברית החדשה, כתבי יוסף בן מתתיהו, ספרי המכבים, היסטוריה אוגוסטה, המשנה, התלמוד, והספרות של אבות הכנסייה). כך נעסוק בעיור, בביצורים, באמנות, בכלי חרס, במטבעות ובכתובות. למשל העיור של הורדוס המלך: קיסריה, סמריה-סבסטה, אפק-אנטיפטריס; בית המקדש והעיר ירושלים; מבצרים וארמונות במדבר יהודה; כלי חרס מתקופת הורדוס ובני-ביתו. ה"ארכיאולוגיה" של שתי המרידות של היהודים נגד הרומאים: שכבת החורבן של תקופת המרד הגדול וחשיבותה הארכיאולוגית. ארץ-ישראל כארץ הקודש לנצרות בתקופה הביזנטית.


This introduction is a presentation of archaeological aspects of the Greek and Roman world vis-a-vis their impact on the Land of Israel from the Persian period (5th century BCE) onwards. Its main aim is to present the archaeological reality in order to provide a better understanding of ancient civilizations. The course is divided into three parts. The first is devoted to the main aspects of archaeology in general and Classical archaeology in particular, referring to technical background of the archaeological work and its development from the middle ages up to-day, including cultural, ideological and political aspects. The second part deals with the main aspects of classical archaeology according to its main fields, namely architecture, art and pottery. Auxiliary aspects are presented as well, such as epigraphy and numismatics. The third part of the course is a presentation of the archaeological reality of the Land of Israel during the Classical periods (mainly the Hellenistic, Roman and Byzantine periods) against the background of the oriental culture in general and the Jewish culture in particular, with reference to the written sources (such as the Bible, the New Testament, Josephus Flavius' writings, Books of Maccabees, Mishna, Talmud, Christian Fathers etc). The course will deal with building techniques, urbanization, fortifications, public and private buildings, cultural material, art etc. Some of the main sites will be presented as case studies, e.g., Jerusalem, Caesarea, Beth Shean (Scythopolis) etc.

 
0671-1118-01
 ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל
 Archaeology of Identity ? the Iron Age I Period
ד"ר גדות יובלפרוסמינרגילמן319אד'1200-1000 סמ'  ב'

תקופת הברזל א' מהווה מעבדה מרתקת לשאלת הקשר בין תרבות חומרית לזהות תרבותית ואתנית. תקופה זו  הינה תקופה של תמורות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות שהתרחשו בעקבות התפוררות הסדר העירוני הישן שאפיין את ארץ-ישראל באלפי השנים שקודמו לתקופה זו, וקודם לצמיחת הממלכות שישלטו במרחב במאות השנים הבאות.

במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ארץ-ישראל בתקופת הברזל א'. נשאל כיצד ניתן להעזר בתרבות החומרית בכדי לעמוד על זהות תושביה של הארץ? מה עלה בגורל התרבות העירונית-כנענית? מה מסתרר מאחורי המונח "הגירה פלשתית"? מי הם הישראלים הקדומים? ומה הוביל לצמיחת הממלכות? 

במהלך הפרוסמינר נשלב בין לימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת לבין העמקה והכרת הפרשנויות השונות שהוצאו להבנת התהליכים התרבותיים שהתרחשו בארץ-ישראל בתקופת הברזל א'.

The Period of the Iron I serves as fascinating "lab" for debating the possible relations between material culture and identity. The Iron I was a period of political, economical and cultural transformation that took place following the dissolution of the old world system and prior to the growth of the new kingdoms of Israel and Judah.

During the course we will discuss the nature of the Iron Period: How can we use material culture to disclose ethnic identity? What was the fate of the urban-Canaanite culture? What lays behind the term 'Philistine immigration'? who were the 'Early Israelites'? and what brought about the rise of local kingdoms?

The discussion over the Iron I period will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentation.

0671-1119-01
 ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל
 The Archaeology of Jerusalem in the Bronze and Iron Ages
ד"ר גדות יובלשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  א'

תולדותיה של ירושלים נמשכים על פני 5000 שנה ויותר. ממצאים ארכיאולוגים ומקורות כתובים מעידים על תקופות בהן היתה ירושלים עיר ממלכה ועיר בירה של ממלכה טריטוריאלית. אותם המקורות הותירו גם "חורים שחורים" בידיעותנו אודות העיר ומעמדה. מטרת הקורס היא להציג ולדון בתולדותיה של ירושלים והחיים בה מזווית ארכיאולוגית. במהלך הקורס נכיר את הסביבה הטבעית בה נבנתה ירושלים והשפעתה על התעצבות העיר, נכיר את החוקרים השונים שפעלו בירושלים במרוצת השנים ונבחן את הממצאים הרבים מתקופות הברונזה והברזל (האלף השלישי עד הראשון לפני הספירה) שנחשפו בעיר.

The city of Jerusalem has a long and complex history that began more than 5000 years ago. Archaeological finds coupled with written sources serve as testimonies for periods during which Jerusalem was a city state or served as the capital of a territorial kingdom. The same sources also leave gaps in our knowledge of the city history and status. The aim of the course is to discuss the history of Jerusalem from an archaeological perspective. During the course we will learn about the city's natural setting and how the shaped the cities chatter, we will get to know Jerusalem's many explorers and discuss the nature of the many finds from the city that are dating to Bronze and Iron Ages (the 3rd-1st millenniums BCE)  

0671-1216-01
 חפירה לימודית
 Study Excavation
ד"ר בן יוסף ארזעבודה מע סמ'  ב'

החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של המחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי  הנחית צוות החפירה.

The  archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.

 

0671-1216-02
 חפירה לימודית
 Study Excavation
פרופ גרינברג רפאלעבודה מע סמ'  ב'

החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של המחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי  הנחית צוות החפירה.

 

The  archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.

 

0671-1216-03
 חפירה לימודית
 Study Excavation
פרופ בונימוביץ שלמהעבודה מע סמ'  ב'

החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של המחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי  הנחית צוות החפירה.

The  archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.

 

0671-1218-01
 קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א')
 Ceramic Typology A
פרופ גרינברג רפאלתרגיל גילמן204 א'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר כלי החרס של ארץ-ישראל וסביבתה מראשית הופעתם באלף השישי לפנה"ס ועד לאלף השני לפנה"ס, תוך דיון בהתפתחות הכלים והתעשייה הקדרית, תולדות מחקרם, העדויות שהם מספקים על קשרי החוץ והפנים בתקופות השונות והפרשנות החברתית והכלכלית שניתנה להופעתם על ידי החוקרים. השיעורים מתקיימים בחדר האוספים של המכון לארכיאולוגיה, ומשלבים לימוד עיוני בהיכרות מקרוב עם כלי החרס מאוספי המכון ומחפירות ומחקרים פעילים.

This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire of ancient Israel from its inception in the 6th millennium BCE until the end of the 3rd millennium. We will discuss the technical and stylistic evolution of the assemblage, its social and its economic significance. Classes take place in the Institute of Archaeology study collection, and are based on hands-on examination of the material in the collection, bolstered by relevant finds from ongoing excavation projects.

0671-1227-01
 "בין שתי ערים" ? תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה
 "a Tale of Two Cities" ? Urban Planning of Capital Cities
ד"ר שטיבל גיאפרוסמינרגילמן319אד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יתמקד בלימוד המרחב העירוני של ערי הבירה בארץ ישראל – ירושלים וקיסריה לאורך התקופה הרומית-ביזנטית. נפרט את מתארי עירי הבירה, על מוסדות השלטון שבהן, מוסדות הדת, אתרי המפגש הציבוריים ומוסדות התרבות והפנאי ומשכנו של הצבא במרחב העירוני כמו גם הנקרופוליס. בקורס יושם דגש על הדרך בה הובא לידי ביטוי השלטון במרחב העירוני ועל הליכי ההשתנות של מבנה העיר ומה שעמד מאחוריהם.

The course will be devoted to the study of the urban space of the capital cities of Roman and Byzantine Judaea-Palestina – Jerusalem and Caesarea Maritima. A focus will be given to the study of the urban outlines, the government institutions, ritual institutions, public spaces, leisure and entertainment structures, alongside the location of the military forces and the necropolis. We will illustrate the way sovereignty was expresses in the urban space and dwell upon the processes of change in the urban sphere.

 

0671-1238-01
 טקסט וחפץ
 Text and Object
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן220 ד'1800-1600 סמ'  ב'

טקסטים שנכתבו במשך יותר משלושת אלפים שנה הם בין המקורות העיקריים שלנו להבנת ההיסטוריה והתרבות של המזרח הקדום בכלל ושל מצרים העתיקה‫ בפרט. הטקסטים האלו נכתבו בחברות שונות מאוד משלנו‫, עם אוריינות מוגבלת והנחות שונות על תפקודו של העולם‫.קורס זה‫ נקרא טקסטים ממצרים העתיקה בהקשרם ונבחן גם חפצים וייצוגים מצריים עתיקים בהקשרם. נלמד גישות שונות ללימודם, להבנתם ולשימושם בשחזור העולם הקדום. הקורס יתמקדם בפריטים אשר מעידים על קשרי מצרים עם שכנותיה מצפון ומדרום, כגון כתובות מלכותיות ו‪תבליטי קרב, התכתבות דיפלומטית, טקסטים סיפרותיים המתראים את הוויות מצריים בחו׳׳ל, וכו׳. לעתים קרובות הפריטים האלה נוצרו במסגרת מסכמות יצוגיים נוקשים, אותם צריך להבין כדי להעריך נכון את המידע שהפריטים האלה מעבירים.

Texts from over three millennia are one of our major sources for understanding the history and culture of the Ancient Near East and ancient Egypt. These texts were written in societies very different from our own, with limited literacy and different presuppositions about how the world operated. In this course, we will be reading ancient Egyptian texts and looking at ancient Egyptian representations and artifacts in context, learning different approaches to studying and understanding them, and how they can be used to reconstruct the ancient world. The course will focus on items illustrating Egypt’s relations with her northern and southern neighbours, such as royal inscriptions and battle reliefs,  diplomatic correspondence, literary texts about Egyptians’ experiences abroad, etc. These items are often produced within strict representative conventions, which must be properly understood in order to assess the information these items convey correctly.

 

0671-1552-01
 מצרית למתחילים
 Beginners' Egyptian
ד"ר סויני דבורהשיעור ותגילמן304 ב'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן323 ד'2000-1800 סמ'  ב'

במהלך סמסטר א' וחלק מסמסטר ב' ילמדו משתתפי הקורס את העקרונות הבסיסיים של המצרית הקלאסית, השפה המצרית של תחילת האלף השני לפני הספירה, ששה השתמשו כדי לכתוב טקסטים דתיים ומונומנטליים במהלך האלף השני והאלף הראשון לפנה''ס.במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יקראו טקסט כמו "המלך ח'ופו והקוסמים" או "המלח שספינתו טבעה" וגם יתרגלו קריאת טקסטים מצריים פשוטים ושכיחים, כמו הנוסח להגשת מנחות, אשר נכתבו על חפצים מצריים רבים שניתן למצוא אותם באוספי מוזיאונים ברחבי העולם

During the first term and the first part of the second term, students in the course will learn the basic principles of Classical Egyptian (the Egyptian language of the early 2nd millennium, which was used to write religious and monumental texts throughout the 2nd and 1st millennia BCE.) In the second term, the students will read a more complex text, such as King Cheops and the Magicians, or the Shipwrecked Sailor, and also practice reading simple common Egyptian texts, such as offering formulae, which are found on Egyptian objects in museum collections worldwide.

0671-2000-01
 תולדות המחשבה הארכיאולוגית
 A History of Archaeological Thought
ד"ר גדות יובלשיעור גילמן220 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ גופר אברהם

הקורס עוסק באסכולות חשיבה בארכיאולוגיה למן המאה ה-19 ועד ימינו. הנושאים המרכזיים בקורס הם התמסדות הארכיאולוגיה והחשיבה הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה, אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה של תרבויות", הארכיאולוגיה החדשה והארכיאולוגיה הקונטקסטואלית או הפרשנית.

הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות החשיבה השונות ואת עקרונות החשיבה של כל אסכולה ומשמעותם בעבודתו של הארכיאולוג בשדה ובמעבדה.

 

The course introduces major schools of thought in archaeology. It starts with the crystallization of archaeology as an academic discipline and continues with traditional archeological thought. Then the new (processual) archaeology is presented and later, post-processual, or contextual archaeology. For each school of though we survey the academic background, its major principles, the way it is expressed in archeological field work, in the analysis of archaeological finds and in writing and explaining past cultures. A special part is devoted to the archaeology of Israel and its development in light of the abovementioned general dynamics.

0671-2063-01
 מבוא לארכיאוזואולוגיה (עצמות בע"ח במחקר הארכיאולוגי)
 Introduction to Archaeozoology (Animal Bones in Archaeology)
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור כיתות דן דוד101 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד101 ד'1200-1000 סמ'  א'

שיעור המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר ההתנהגות האנושית הקדומה בעזרת ממצא בעלי החיים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס תערך היכרות עם הפאונה של ארץ ישראל, עם מושגים רלוונטים בביולוגיה ואקולוגיה, תסקר ההיסטוריה של המחקר, שיטות המחקר, ויוצגו נושאי מחקר ומקרי מבחן מרכזיים.

 

Animal remains are amongst the most common archaeological find in any excavation; the majority of them are the leftovers of food consumed thousands of years ago. This course offers an introduction to archaeozoology, the study of the relationships between human societies and animals in the past. We will explore how the study of animal remains allows us to reconstruct ancient human-animal-environmental interactions. The course will introduce the work frame of this field, and will cover a range of topics and analytical techniques

0671-2064-01
 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה
 Archaeozoology Workshop
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור ותגילמן319אד'1000-0800 סמ'  א'

הקורס מספק התנסות מעשית המשלימה את הקורס עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי. במהלכו תעשה היכרות עם חלקי השלד בכיתת המוזיאון הזואולוגי בעזרת אוספים משווים של שלדים מודרנים , וכן ילמדו שיטות תיעוד עיקריות בארכיאוזואולוגיה.  בנוסף תיערך התנסות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י. המבחן המעשי יבחן יכולת זיהוי ותיעוד.

 

The course will introduce the skeletal elements of various animals and the main methods employed by archaeozoologist. The class will take place in the Zoological Museum classroom, using comparative collections of modern specimens and faunal remains from archaeological sites in Israel
0671-2064-02
 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה
 Archaeozoology Workshop
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור ותגילמן323 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס מספק התנסות מעשית המשלימה את הקורס עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי. במהלכו תעשה היכרות עם חלקי השלד בכיתת המוזיאון הזואולוגי בעזרת אוספים משווים של שלדים מודרנים , וכן ילמדו שיטות תיעוד עיקריות בארכיאוזואולוגיה.  בנוסף תיערך התנסות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י. המבחן המעשי יבחן יכולת זיהוי ותיעוד.

 

The course will introduce the skeletal elements of various animals and the main methods employed by archaeozoologist. The class will take place in the Zoological Museum classroom, using comparative collections of modern specimens and faunal remains from archaeological sites in Israel
0671-2071-01
 בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה המאוחרת
 The Land of the Canaanites: Studies in the Late Bronze Age
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן319אא'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אג'1600-1400 סמ'  ב'

בסמינר זה נעסוק בהכרה ובניתוח של מספר סוגיות מרכזיות בחקר תקופת הברונזה המאוחרת: ההקשר האימפריאלי של הכיבוש המצרי וביטוייו בתופעות ארכיאולוגיות מקומיות, סינקרטיזם תרבותי באגן המזרחי של הים התיכון, הפסיפס התרבותי של כנען והמתחים המעמדיים בה (לא בהכרח בסדר זה). אף ננסה לברר מתי, בעצם, מתחילה תקופת הברונזה המאוחרת ובעיקר – מתי היא מסתיימת!

 

The seminar will discuss central themes of LBA Canaan, such as the regional context of Egyptian imperial control and its expression in local archaeological phenomena, cultural syncretism in the Eastern Mediterranean, the cultural mosaic of Canaan itself and the internal social tensions in Cannanite society. We will also attempt to determine when the period, in fact, begins, and especially when it ends.

 

 

0671-2126-01
 ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית
 Archaeology of Greece During the "Dark Ages" and the Archaic
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור גילמן277 א'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה יבחן תהליכים גיאו-פוליטיים, חברתיים ותרבותיים ביוון הן ב"תקופת האופל" (מאות 8-11 לפנה"ס –תקופות הפרוטו-גיאומטרית והגיאומטרית) והן בתקופה הארכאית (מהמאה ה-8 לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית המאה ה-5 לפנה"ס). בין הנושאים שיידונו בסמינר: בעיות כרונולוגיות של השלבים השונים בארכיאולוגיה האגאית; המבנה החברתי של העולם האגאי במהלך "תקופת האופל" ובתקופה הארכאית; הגירות ראשוניות (הדורית, האיונית והאיאולית) והקולוניזציה היוונית הגדולה; צמיחתן של ערי-מדינה יווניות (פולייס); מנהגי קבורה; מסחר ועוד. כמו כן, נסקור את המאפיינים העיקריים של הלחימה היוונית בתקופות הללו (הטקטיקה והאסטרטגיה; כלי-נשק; "המהפכה ההופליטית"; תופעת שכירי-חרב יווניים). הדיונים יתבססו בעיקר על ניתוח של הממצא הארכיאולוגי (לרבות איקונוגרפיה) ועל המקורות הכתובים.

We shall deal with a variety of geo-political, cultural and social processes, underlying the formation of the Greek civilization during the "Dark Ages" (11th-8th Centuries BCE – Proto-Geometric and Geometric Periods) and the Archaic period (from the 8th century BCE to the Greco-Persian Wars of the early 5th century BCE). We shall embark on the problems of chronology concerning different stages in Aegean archaeology; the social structure of the Aegean society during the "Dark Ages" and the Archaic Period; discuss migrations (Dorian; Ionian and Aeolian) and the "Great Greek Colonization"; the emergence of Greek city-states (poleis); burial patterns; trade and more. Likewise, we'll discuss the main characteristics of the Greek warfare (tactics and strategy; weapons; the “hoplite revolution” and the emergence of the Greek mercenaries). The discussions will be based mainly on the analysis of archaeological evidence (including iconography) and historical sources.

 

0671-2158-01
 הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית
 Arch of Prehistoric Cyprus
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  א'

הקורס עוסק בארכיאולוגיה של קפריסין מאז ראשית הופעת האדם באי (באלף התשיעי לפנה"ס) ועד לתקופה הקיפרו-ארכאית (המאה הו' לפנה"ס). במהלך הקורס מודגשת ההתפתחות התרבותית הייחודית של האי מחד, והיותו מתווך תרבות בין המזרח למערב מאידך. הקורס סוקר את הממצא הארכיאולוגי באי שלב אחר שלב, תוך הבלטת השינויים התרבותיים והחברתיים-פוליטיים שהתחוללו בו בכל אחד מפרקי הזמן הנדונים. בין הנושאים שיידונו בקורס: הקולוניזציה של האי; החברות החקלאיות הראשונות; שינויים תרבותיים באלפים השלישי והשני לפנה"ס; קפריסין וסחר הנחושת; המהפכה העירונית בקפריסין; הקולוניזציה המיקנית-יוונית של האי;  הפיניקים בקפריסין; הממלכות באי בתקופת הברזל.

The course is an introduction to the archaeology of Cyprus from the first human arrival to the island (9th millennium BCE) to the Cypro-Archaic period (6th century BCE). It highlights a variety of issues (such as the initial colonization of the island; first agricultural societies; cultural transformations in the 3rd and 2nd millennia BCE; the island's urban revolution; Cyprus as a copper trade center; Greek colonization of the island; Iron Age kingdoms; Phoenicians in Cyprus, etc.) in order to emphasize the island's unique cultural development side by side of its role as cultural mediator in the eastern Mediterranean. 

0671-2160-01
 סדנה ארכיאולוגית לארכיאולוג חופר
 Training the Excavating Archaeologist
ד"ר פז יצחקשיעור ותגילמן323 א'2000-1800 סמ'  א'

קורס זה בא להקנות לתלמידי ארכיאולוגיה כלי-עבודה הכרחיים על-מנת שיוכלו להתמודד עם ניהול חפירה עצמאית בעתיד.

The aim of this course is to offer to the students of archaeology some essential tools for independent archaeological field-work in the future

0671-2190-01
 מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום
 From Hunters to Farmers: Animal Domestication in the Ancient Near East
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור גילמן220 א'1400-1200 סמ'  ב'

תהליך ביות חיות המשק החל בדרום הלבנט בראשית התקופה הניאוליתית, ויש לו השלכות על האדם, בעלי החיים והסביבה. הקורס מציע סקירה של תהליך ביות בעלי החיים החל מתקופות פרהיסטוריות ועד להתפשטות החקלאות. נסקור באופן כרונולוגי את מיני בעלי החיים שבויתו, נדון בתיאוריות לגורמים לתחילת הביות, כיצד ניתן לתעד ארכיאולוגית את התהליך, ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין  האדם לחיה.

 

The course will focus on animal domestication from prehistoric periods through to the spread of agriculture. Topics that will be discussed include theories for the onset of animal domestication, documenting the process, and its symbolic significance for the human-animal interaction. Domesticated animals will be discussed by the chronological order of their domestication.

 

0671-2196-01
 בעיות נבחרות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל
 Selected Problems in the Chronology of the Bronze and Iron Ages
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרסמינר גילמן204 ג'1200-0800 סמ'  א'

במסגרת הסמינר נדון במגוון בעיות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל, הן בלבנט והן באזורים אחרים סביב הים התיכון. הדיון יתבצע באמצעות לימוד קבוצות נבחרות של כלי-חרס ומקורות היסטוריים רלוונטיים. כמו כן, נדון בתרומתם של שיטות תיארוך נוספות, כגון פחמן 14 ואחרות.

 

 

Within the framework of the seminar, we shall discuss a number of selected problems in the chronology of the Bronze and Iron Ages in the Levant and other Mediterranean regions. The discussions will concentrate on selected pottery groups as well as on the relevant historical sources. Likewise, we shall discuss the contribution of additional dating techniques, such as radiocarbon dating and others.   

 

0671-2197-01
 מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל
 Burial Customs in the Land of Israel During the Late Bronze and Iron Ages
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור ותגילמן277 א'1200-1000 סמ'  ב'

במסגרת השיעור נסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל במהלך תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל, תוך דיון מעמיק הן בהיבטים האנתרופולוגיים של מנהגי הקבורה והן במידע הארכיאולוגי העשיר ובמקורות המקראיים הרלוונטיים. יושם דגש על ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסימבוליים בנוגע לעולם המוות והקבורה במרחב הארץ-ישראלי במהלך התקופות הנדונות.

 

During this course we shall survey the typology of tombs and burial customs in the Land of Israel during the Late Bronze and Iron Ages, discussing in-depth the anthropological aspects of mortuary practices as well as archaeological remains and relevant Biblical sources. We shall put a special emphasis on the social, economic and symbolic aspects that may be discerned from the study of the world of death and burial in the Land of Israel during the periods discussed.

 

0671-2198-01
 חפירה נבחרת: לכיש
 Selected Excavation: Lachish
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור ותגילמן277 א'1400-1200 סמ'  ב'

לכיש הנו אחד האתרים המרכזיים, בעל חשיבות מכרעת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופות הברונזה והברזל והתקופה הפרסית. האתר נחפר בצורה אינטנסיבית על ידי משלחות שונות והחפירות הללו הניבו מספר רב של דו"חות חפירה סופיים אשר נוכל לנתחם בצורה מעמיקה.

 

 

Lachish is one of the major sites of crucial importance to the archaeology of the Land Israel during the Bronze and Iron Ages and the Persian Period. It was excavated intensively by different archaeological missions, which produced quite a large number of final excavation reports which will be analyzed in depth.

 

0671-2199-01
 אגדת הפרא האציל: עדויות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות בנוגע לאופן הקיום האקולוגי
 The Ecologically Noble Savage: Myth or Reality?
פרופ ברקאי רןסמינר גילמן204 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן204 ד'1400-1200 סמ'  ב'

בעולמינו המודרני המושגים "חומרי גלם" ו"משאבים" שכיחים מאד ומרבית בני האדם רואים בטבע משאב בלתי מתכלה בשרות האדם. השאלה המרכזית אשר תעמוד למבחן בקורס זה היא האם לבני אדם קדומים היתה מודעות אקולוגית שונה מזו המקובלת בעולמינו המודרני ומה היה יחסם של בני תרבויות קדומות לסביבה ולטבע. במחקר האנתרופולוגי מתנהל ויכוח ער בנוגע לתפיסת עולמם והתנהגותם של לקטים-ציידים בנוגע לשימוש בטבע ושימור הטבע. חלק מהחוקרים מצדדים בתפיסה כי מדובר ב"פרא אציל" מבחינה אקולוגית הפועל באופן מודע להשגת איזון אקולוגי בעולם ומנגד חוקרים אחרים יוצאים נגד תפיסה זו וטוענים כי מודעות אקולוגית לא ניתנת לזיהוי בקרב חברות לקטים-ציידים. במהלך השיעור נדון בסוגיה זו, נכיר מחקרים הנוגעים ביחס לטבע בקרב לקטים-ציידם וחברות קדומות ונדון במחקרי מבחן ארכיאולוגיים העשויים לסייע בשחזור תפיסת העולם האקולוגית של תרבויות קדומות. נעסוק, למשל, בעדויות הקיימות להתנהגות הקשורה למיחזור, בשאלה מהו חלקם של בני אדם קדומים בהיעלמותם של מיני בעלי חיים שונים בארץ ובעולם, נדון באופנים בו השיגו בני אדם את המחצבים הדרושים להם (למשל אבן), נכיר את ההיסטוריה של כריתת עצים בידי בני אדם והעדויות הארכיאולוגית לראשית השימוש בעץ, ונעסוק בתרבויות נוספות לגביהן יש הצעות כי קריסתן נבעה מניצול יתר של הסביבה. בסופו של השיעור נקבל פרספקטיבה טובה יותר של מקומם של בני אדם בעולם הטבע מאז ומעולם ועל השינויים בתפיסת הטבע והסביבה במהלך קיומו של המין האנושי בעולמינו.

 

 

The ecologically noble savage: myth or reality?
frequent use and reflect the way modern civilizations conceive the natural In our modern world concepts like "raw material" or "natural resources" are in environment. The major question to be dealt with is was this always like that? How did prehistoric people view nature and if the commonly held concept of the ecologically noble savage is still valid.

 

0671-2200-01
 טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)
 Pottery Typology III (Classical Periods)
פרופ טל אורןתרגיל גילמן204 ד'1000-0800 סמ'  ב'
כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים לכל תקופה ותקופה על שלביה השונים ותרבויותיה האזוריות והאתניות, לצד שרטוטם תחת מוסכמות ארכיאולוגיות.

Pottery vessels are the most common archaeological find and thus form a major tool in the analysis of archaeological excavations. The current exercise will introduce locally-made (Palestinian) pottery vessels and imported pottery vessels of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods. It will deal with their methods of analysis and publication against their chronological and social implications. The study will be based on practical inspection of characteristic pottery vessel types and assemblages from different classical periods with an emphasis on aspects of regionalism and ethnicity. It will also include drawing of the inspected pottery finds under the accepted archaeological conventions.

 

0671-2215-01
 כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של ע"י בתקופת המקרא
 Hebrew Inscriptions From the Biblical Period & Their Meaning
פרופ ליפשיץ עודדשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  א'

כתובות עבריות רבות נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ ישראל ובסביבתה. לכתובות אלה חשיבות רבה להבנת ההיסטוריה של תקופת המקרא, התרבות, הדת, החברה וצדדים שונים של אורח החיים בתקופה זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכתובות הללו ואת הדרך שבה חוקרים מפענחים ומבינים אותן. נבדוק איזה מידע יכול ההיסטוריון להפיק מהכתובות העתיקות הללו, ואילו כלים עומדים לרשותו לצורך כך. בהמשך, ננסה לעמת את המידע שעולה מהכתובות העתיקות הללו עם המידע שיש לנו ממקורות אחרים (ארכיאולוגיה, מקרא, כתובות אחרות), כדי ללמוד את הכלים ואת המגבלות של יצירת סינתזה היסטורית. מטרתו של התרגיל היא לתת לסטודנטים כלים מתודולוגיים ומידע בסיסי להמשך הלימוד והמחקר של העת העתיקה.

Many Hebrew inscriptions were discovered in Archaeological excavations conducted in Israel and its neighboring countries. These inscriptions have great importance for the understanding of the history of the Biblical period, as well as its culture, religions, society and many different other aspects. During the course we will learn many of these ancient Hebrew inscriptions, and the way scholars deciphering them, understand their different aspects and combine them in the general historical picture of the Biblical period. The purpose of this course is to give the students methodological tools and basic understanding for further study and research of the Biblical period.

0671-2217-01
 "חומה ומגדל" ? אדריכלות צבאית בעולם הקלאסי
 "wall and Tower" ? Military Architecture in the Classical World
ד"ר שטיבל גיאסמינר גילמן319אד'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יוקדש ללימוד האדריכלות הצבאית בעולם ההלניסטי, הרומי וביזנטי בדגש על המזרח ועל ארץ ישראל. הקורס יציג את הטיפולוגיה של מרכיבי הביצור השונים: החל בחומות, מגדלים ובשערים ובמרכביהם שאפיינו את המרחב האורבניים, עבור בביצורים הצבאים וכלה בביצורי השדה כדוגמת חומת האדריאנוס. כמו כן יוצגו אמצעי הנגד שהופעלו למול אלמנטים אלה והמכניזמים השונים של השינוי שעברו לאורך השנים.

The course will be devoted to the study of martial architecture in the Hellenistic, Roman and Byzantine world. A focus will be given to the typology of fortifications: walls, towers, gates and their components of the urban space, alongside military architecture and spaces, such as camps, marching camps and fortifications, such as Hadrian Wall. We will further elaborate on the counter measures employed against the fortifications and the mechanisms of change the fortifications underwent.

0671-2220-01
 טיפולוגיה של כלי חרס בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל
 Pottery Typology in the Late Bronze and Iron Ages
ד"ר גדות יובלתרגיל גילמן204 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות ומדיניות וכן באיתור קשרי מסחר בין האזורים השונים.

This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire popular in the ancient Israel and neighboring lands (including the imported pottery) during the Late Bronze and Iron Age periods. In addition to studying ceramic typology (including some preliminary techniques for drawing pottery vessels), we shall deal with the questions related to establishing chronology for ceramic assemblages; their possible significance for identifying a variety of ethnic groups, and their certain significance for identifying the trade networks.

0671-2222-01
 היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרונומיסט
 Historical and Archaeological Look On the Deuteronomist
פרופ ליפשיץ עודדסמינר גילמן304 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן304 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 

בסמינר זה נדון ברקע ההיסטורי והארכיאולוגי לימיו של ההיסטוריוגרף המשנה-תורתי, ככלי-עזר לחקר התיאורים שכתב בספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. נבחן את תיאוריו של ההיסטוריוגרף לאור המציאות ההיסטורית והארכיאולוגית הידועה, תוך התמקדות בכמה פרשות מקראיות הסובבות אתרים מרכזיים (כמו בית אל ומצפה), אירועים חשובים (כמו חורבן ישראל ומסע סנחריב) ועוד. בכל המקרים נבדוק מה היתה המציאות שמאחורי התיאורים ההיסטוריוגרפיים ואילו מטרות רעיוניות, דתיות ופוליטיות שירתו תיאורים אלה.

 

 

In this seminar we will focus on the historical and archaeological background for the days of the Deuteronomitic historiographer, as a research tool for the descriptions he wrote in the books of Joshua, Judges, Samuel and Kings. During the seminar we will focus on some important Biblical episodes, surrounding important sites (like Bethel and Mizpah) or main historical events (the destruction of the kingdom of Israel, Sennacherib campaign, etc.), and will try to use the archaeological-historical data, in order to better understand the reality behind the biblical description, its sources, as well as the historiographer's ideological, theological and political intentions in this descriptions.  

0671-2415-01
 "כחומר ביד היוצר" ? טכנולוגיות ומלאכות בעולם הקלאסי
 "Like Clay in the Potter's Hand?" Technology and Crafts in the Classical World
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן220 ב'1600-1400 סמ'  א'

הצגה מגוון הטכנולוגיות והמלאכות בהן עסקו תושבי ארץ-ישראל במהלך התקופה הקלאסית. הדיון יתבסס על ניתוח משולב של הממצא הארכיאולוגי כמו גם נותנים היסטוריים והלכתיים. בין היתר יידונו טכנולוגיות מזון, מתכת, בנייה, חקלאות וכיוצא באלה.

The course will focus upon the construction technologies, materials, tools and machinery used in classical Palestine. The archaeologically based discussion will involve excerpts from the classical as well as the rabbinical literature. Discussed themes will be: Wall painting, mosaics, metal production, stone and wood industry, water technology and the like.

0671-2420-01
 יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה
 Principles of Geo-Archaeology
ד"ר בן יוסף ארזשיעור גילמן319אב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן319אג'1200-1000 סמ'  א'

לימוד עומק של תרבות חומרית קדומה והבנת אופי העדות הארכיאולוגית מצריכים רקע בסיסי במדעי כדור הארץ והיכרות עם תהליכים ותופעות המרכיבים את העולם הטבעי. הקורס המוצע סוקר עקרונות יסוד מתחום זה, הן כרקע להבנת תהליכים חברתיים, פוליטיים ויישוביים והן כרקע לניתוח מעמיק של הממצא הארכיאולוגי כחלק ממדעי החומרים. הקורס עוסק במבנה כדור הארץ וההרכב הפיזי של הסביבה הטבעית (סלעים, מינרלים, מחצבים, אבני-חן, קרקעות); בתהליכים ותופעות טבע להן השפעה ישירה על האדם (טקטוניקה ורעידות אדמה, וולקניזם, שינויי אקלים); בעקרונות מדעיים הרלוונטים למחקר הארכיאולוגי (איזוטופים קוסמוגניים ורדיואקטיביות, תיארוך רדיומטרי, איזוטופים יציבים, מגנטיזם); ובהבנת תהליכים טבעיים הקשורים לאופי העדות הארכיאולוגית בשטח (גיאומורפולוגיה, ארוזיה, פטינה, השתכבות).
הקורס כולל שלושה ימי סיור חובה (ימי חמישי/שישי), כולל סיור עם הגעה עצמאית לירושלים. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגיים.

 

The study of archaeological records requires essential background in Earth Sciences and basic understanding of natural processes that are part of the physical environment of human societies. The course provides an overview of fundamental principles in geosciences both as a background for understanding human-nature interactions, and as an introduction for the application of analytical techniques to archaeological materials. 
The course includes three mandatory field trips (on Thursday or Friday); one of the trips requires independent arrival to Jerusalem. The course is a basic requirement of the MA program in Archaeomaterials.

 

0671-2436-01
 כנען בין המעצמות בתקופת הברונזה התיכונה ומאוחרת
 Canaan Between the Great Powers During the Middle and Late Bronze Age
פרופ כהן יורםסמינר גילמן323 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בכנען והמעצמות בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת. נבחן מבחר תעודות מכנען (חצור, מכתבי אל-עמרנאה) ומקורות נוספים מחצרות הממלכות השונות (חתי,מצרים, אוגרית ועוד).

 

The seminar will be devoted to the study of Canaan between the great powers during the Middle to Late Bronze Age. We will examine sources from Canaan (Hazor, El-Amarna) and documents from the courts of the various neighbouring kingdoms (Hatti, Egypt, Ugarit and more).

0671-2509-01
 ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום
 Archaemetallurgy of the Ancient Near East
ד"ר בן יוסף ארזשיעור גילמן319אב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור גילמן319אג'1200-1000 סמ'  ב'

גילוי המטלורגיה – היכולת לייצר מתכת מסלעי בצר תוך שימוש באש - היווה מפתח לתהליכים מורכבים שהשפיעו בצורה דרמטית על התפתחות החברה האנושית. לפני כ- 7000 שנה הופיעה המטלורגיה במזרח הקדום שבמהלך התקופות שימש מוקד להתפתחויות טכנולוגיות מורכבות וכר לאינטראקציה מתמשכת בין האדם ומשאבי הטבע הסובבים אותו. רבים מאתרי המפתח להבנת תעשיית המתכת הקדומה נמצאים במרחב זה, כולל תמנע בדרום ישראל, היכן שתחום המחקר הארכיאומטלורגי נולד לראשונה לפני יותר מחמישים שנה. 

מאז ביסוס הארכיאומטלורגיה כשדה מחקר מוגדר בתוך המדע הארכיאולוגי חלה התפתחות כבירה וכיום התחום ענף ביותר עם מרכזי מחקר ההולכים ומתרבים באוניברסיטאות ומוזיאונים ברחבי העולם. המחקר הארכיאומטלורגי – לימוד מתכות קדומות וטכנולוגיות הפקה נלוות - מתמקד באחד המרכיבים הייחודיים של התרבות החומרית והעדות הארכיאולוגית. תחום המחקר הוא שילוב הדוק של גישות וכלים ממדעי הטבע, הרוח והחברה ושדה המחקר הוא האתר הארכיאולוגי, המעבדה, וחקר חברות מסורתיות (אתנוארכיאולוגיה). 

הקורס המוצע סוקר את תולדות המטלורגיה, התפתחות טכנולוגיות ההפקה השונות ותפקיד התעשייה בחברות של המזרח הקדום (ניאולית – תקופת הברזל) . בנוסף, הקורס עוסק בשיטות מחקר של מתכות קדומות ופסולת תעשייתית נלווית בשדה ובמעבדה, ובהשלכות מחקר זה על פתרון בעיות ארכיאולוגיות/אנתרופולוגיות רחבות. הקורס כולל ניתוח מגוון רחב של דוגמאות ארכיאולוגיות ומציג כיוונים עכשווים במחקר הארכיאומטלורגי בארץ ובעולם. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגים.

The discovery of metallurgy – the production of metal from ore with the use of fire – opened the way for complicated social processes that dramatically influenced the development of human societies. Metallurgy first appeared about 7000 years ago in the Ancient Near East. Throughout the millennia this region was a background for pyrotechnological developments and sophisticated human interactions with natural resources. Many of the key sites for understanding ancient metal production are located in this part of the world, including Timna in southern Israel, where the archaeometallurgical research field was first conceived more than 50 years ago. 

Since its establishment as a distinct research field within archaeology, archaeometallurgy has become a widely practiced discipline with flourishing research centers currently located in various universities and museums. The archaeometallurgical research is engaged in the study of one of the unique components of ancient material culture and the archaeological record, ancient metals and related production debris. This research field is based on a tight collaboration between approaches and tools from natural, human and social sciences with research being conducted in the field, laboratory and current traditional societies (ethnorarchaeology). 

The course surveys evidence and theory regarding the inception of metallurgy, major technological developments, and the role the industry played in Ancient Near East societies (Neolithic – Iron Age). In addition, the course reviews research methodologies and tools, both in the laboratory and in the field, and the implications of the archaeometallurgical research on broad archaeological and anthropological questions. The course analyzes a wide variety of archaeological examples and presents current research trends. It is a basic course in the program of archaeological materials. 

 

 

0671-2563-01
 הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון
 The Forgotten Kingdom: the History and Archaeology of the Northern Kingdom
מר קליימן אסףשיעור גילמן279 ד'1600-1400 סמ'  א'

במשך שנים רבות קיבלו ארכיאולוגים וחוקרי מקרא את התיאורים המקראיים על ראשיתה של ממלכת ישראל כפשוטם, ובהתאם לכך הסבירו את צמיחת הממלכה על רקע התרחשותה של "תאונה היסטורית"—התפלגותה של הממלכה המאוחדת בשלהי המאה ה-י' לפסה"נ. בעקבות הנסיגה מקבלת תיאורי הממלכה המאוחדת במקרא כמשקפים מציאות היסטורית, החלו חוקרים לחפש הסברים חלופיים לתהליכי התהוותה של ממלכת הצפון. כך למשל, הדגישו חוקרים את המחזוריות היישובית באזור ההר המרכזי, וראו בקבוצות רועים-נוודים שהתיישבו בחלקו הצפוני במהלך תקופת הברזל א' את הגרעין החברתי שממנו צמחה הממלכה הישראלית. את תולדות עלייתה של שושלת בית עמרי, מהחשובות שבשושלות המלוכה המקומיות, הסבירו רבים על רקע תחרות בין הקבוצות החברתיות השונות שהתגבשו באותו חבל ארץ בתקופה העוקבת. מחקרים אחרונים אלו מראים שהתהליכים שהובילו להתהוותה של ממלכת ישראל היו מורכבים בהרבה מהמתואר במקורות המקראיים, ולמעשה, מציגים תמונה שונה בהרבה.

 

 

במסגרת הקורס נדון בתנאים הסביבתיים, החברתיים והפוליטיים שהובילו להתגבשותה של ממלכת הצפון, ולבסוף גם לחורבנה. הסקירה תכסה את פרק הזמן שבין התמוטטות מערכות הקשרים האזוריות של תקופת הברונזה המאוחרת לחורבן שומרון בידי האשורים במחצית השנייה של המאה השמינית לפסה"נ (1150–700 לפסה"נ לערך). בשלבים מתקדמים של הקורס ננסה ללבן סוגיות שונות הקשורות לתרבותה החומרית של ממלכת ישראל וליחסיה עם ישויות פוליטיות שכנות.

 

For many years, archaeologists and theologians accepted the biblical descriptions on the emergence of the Kingdom of Israel at face value, and therefore explained the formation of this territorial polity against the background of an “historical incident”—i.e., the division of the United Monarchy in the late 10th century BCE. Following many studies, which demonstrated the highly ideological nature of the biblical descriptions of the United Monarchy, scholars began to search for other explanations for the formation of the Northern Kingdom. Some, for instance, emphasized the settlement oscillations in the central hill country, and correlated the settling of semi-nomadic groups in the northern highlands during the Iron I with the social components from which the Northern Kingdom emerged. Other scholars linked the emergence of the House of Omri, one of the most important local dynasties, to internal competition between different social groups in the northern highlands. Such studies exemplify that the processes which led to the establishment of the Northern Kingdom were much more complicated than what is described in the biblical sources, and, in fact, presents a very different picture.

 

 

In this course we will discuss the environmental, social and political conditions which led to the formation of the Northern Kingdom, and finally, also to its destruction. The review will cover the timeframe between the collapse of the Late Bronze Age regional systems, and the destruction of Samaria in the second half of the 8th century BCE (ca. 1150–700 BCE). In advance stages of the course we will try to clarify various issues, which concern to the material culture of the Kingdom of Israel and its relations with neighboring polities.

 

 

0671-2564-01
 שוברים את הכלים: כיווני מחקר חדשים בתרבות החומרית של התקופה הקלאסית
 Breaking the Pots: New Approaches in the Material Culture Research From the Clas
גב' ראם דבורהשיעור גילמן323 א'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס הינה להציג בפני הסטודנטים את חזית המחקר הארכיאולוגי בחקר כלי החרס של התקופה הקלאסית.

 

במחקר של כלי החרס של התקופות הקלאסיות כמעט ולא נעשה שימוש בגישות, תיאוריות ובשיטות מחקריות שהפכו רווחות בחקר התקופות הקדומות יותר. ייחודו של הקורס הזה הוא להציג לראשונה את מחקר מכלולי כלי החרס בשילוב עם גישות ושיטות מחקר פורצי דרך.

 

במהלך הקורס נרצה לבחון את תרומת חקר כלי החרס לנושאים כמו נוהגי תזונה, אכילה, תהליכי ייצור ושיחוזר אזורי פעילות בבית.

 

בנוסף נדון בשאלות מורכבות יותר בהקשר של כלי החרס כגון קשרים בין תרבויות, המנגנונים המופעלים בתהליכים יצירת רבדי ממצא ועזיבת בתים ותהליכי אימוץ טכנולוגיות שונות. לבסוף נעסוק בשאלת זהות, אתנית, תרבותית וחברתית.

 

מערך השיעורים בנוי על נושאים ושיטות מחקר שייבחנו על רקע הצגת תיאוריות שונות והדגמתם על מקרה מבחן מחפירות בארץ ובחול.

 

The analysis and interpretation of ceramic remains allow archaeologists to answer questions about the past. The focus of the course is to expose the students to the forefront research on pottery from the classical periods. The course offers the student an opportunity to deepen his knowledge in material culture research from the Persian to the Roman periods beyond the basic knowledge. It aims to get a taste of the new perspectives and studies on pottery research applied in several test cases from sites in the Mediterranean basin.

 

Some of these new researches examine different aspects of production, others focused on human behavior, abandonment and destruction processes. A number of studies investigate the possibility of interpret through material culture the different social identities of the human being. Other social aspects, such as class hierarchy and ethnicity are being explored and will be discussed during the course.

 

 The course is organized by topics of research. Each lesson will include the presentation of a different field of study, the techniques and theories used to interpret pottery within archaeological contexts and selected representative test cases.

 

0671-2565-01
 סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות
 Around the Camp Fire: the Role of Fire Among Prehistoric Societies
מר אגם אביעדשיעור גילמן279 ג'1400-1200 סמ'  ב'

השימוש באש בקרב חברות פרהיסטוריות גילם בחובו יתרונות רבים ומגוונים. האש סיפקה לבני האדם הקדומים חום, אור, הגנה מפני טורפים, ואף איפשרה להם לעבד מוצרי מזון שונים, ובכך להגדיל את הפוטנציאל הגלום בהם. יתרה מכך, היא סיפקה את התנאים לשכלול יכולותיהם הטכנולוגיות, הקוגנטיביות והחברתיות. אך מתי החלו בני אדם קדומים להשתמש באש? מתי הפכה האש לחלק אינטגרלי מ"ארגז הכלים" של חברות פרהיסטוריות? מה היה תהליך השגתה בשלבים התרבותיים השונים, ובאילו אופנים השתמשו בה?

 

במסגרת קורס זה נדון באופן בו ניתן לזהות נוכחות אש באתרים קדומים, ונציג את העדויות הארכיאולוגיות המרכזיות לנוכחותה של אש קדומה. נדבר על מקומה של האש בקרב חברות לקטים-ציידים מודרניות, נדון במודלים המרכזיים במחקר הבוחנים את מועד ראשית השימוש הנשלט באש, ונציג את המשמעויות התזונתיות, הקוגנטיביות, החברתיות והסביבתיות של השימוש באש בקרב חברות פרהיסטוריות.

 

The use of fire by prehistoric societies embodied many diverse advantages. Fire provided early humans with warmth, light and defence against predators, and allowed the processing of various foods, thus increasing the nutritional potential within them. Furthermore, fire provided the conditions required for the improvement of technological, cognitive and social abilities. But when did early humans start using fire? What was the process applied in order to obtain that fire during the different cultural stages? And in what ways was fire used in these different stages?

 

During this course, we will discuss the methods for the identification of fire presence in prehistoric archaeological sites, and present the main archaeological evidence for the presence of early fire. We will talk about the role of fire in the lives of modern hunter-gatherers, discuss the main models examining the timing of the beginning of fire use, and present the nutritional, cognitive, social and environmental implications of the use of fire by prehistoric societies.      

 

0671-2566-01
 ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכליות בתקופה הניאוליתי
 Emergence of Agriculture Societies in South Levant and Socio-Economic Changes Du
ד"ר ח'לאילה מוחמד חמודישיעור גילמן306 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מאז ראשית המאה העשרים נושא התנהגות האדם הפרהיסטורי העסיק חוקרים רבים ותיאוריות רבות נכתבו על הנושא הזה אולם, התשובות לשאלות מתי הפסיק האדם הפרהיסטורי לקיים אורח חיים של נדידה אחרי מזון והחל להתיישב במקומות קבועים ומהן הסיבות לכך, הן מגוונות וחלקן נמצא עדין בוויכוח.

 

בשני העשורים האחרונים גדל באופן משמעותי מספר התגליות והחידושים הנוגעים לתקופה הניאוליתית בדרום הלבנט. אתרים רבים התגלו ונחפרו, אחרים נחפרו מחדש ונכתבו מאמרי סיכום במטרה להסביר את השינויים העצומים שחלו בחיי האוכלוסייה המקומית בין ראשית האלף ה-12 ועד סוף אלף ה-5 לפנה"ס (כל התאריכים מכוילים). המחקרים החדשים משלבים מחקרי עזר רבים ותיארוך רדיו-מטרי והם מאפשרים הבנה טובה יותר נושאים הקשורים בהתנהגות האוכלוסייה וללמוד על השונות החברתית-כלכלית בכל שלב ושלב בפרק הזמן הנדון.

 

קורס זה מציע נושאים המבליטים את גורמים להופעת חברות שהוגדרו כחברות החקלאיות, ראשית התיישבותן והמערך היישובי של שלבי התקופה הניאוליתית. הבסיס הכלכלי-חברתי של החברות החקלאיות, עלייתן ושגשוגן לצד גורמי התמוטטות. נושאים נוספים קשורים בתרבות החומרית, קשרים עם תרבויות מרוחקות באמצעות סחר חליפין והתמחות מקצועית. ובחלק האחרון נכיר תרבויות מקבילות בצפון ובשול הדרומי של הלבנט ונדגיש את הדמיון והשוני ביניהם.

 

Since the early twenties, the prehistoric human behavior was a subject of many researchers and many theories have been written on this subject, however, answers to questions such as when and why the prehistoric man shift from hunting and gathering to a sedentary way of life and beginning of agriculture are varied and some are still in debate.

 

In the last two decades, the number of discoveries and innovations related to the Neolithic period in the southern Levant has significantly increased. Many sites were discovered and excavated, other were re-excavated and ample of researches were produced in order to explain the ecological and anthropogenic transformations toward the beginning of the 12th millennium and the end of 5th millennium BC (all dates calibrated). The new research studies helped integrate many radio-dating metric and allow a better understanding human behavior related issues and the socioeconomic change during the studded period.

 

This course offers topics that highlights the emergence of agricultural societies, the full sedentary way of life at the early stages of the Neolithic period, the emergence and prosperous alongside the collapse of factors. Other topics related to the material culture, long-distant exchange, and craft specialization. Finally, will introduced to other cultures in northern and southern margins of the Levant emphasizing the similarities and differences between them.

 

0671-2598-01
 מגידו בתקופת הברונזה והברזל: נושאים נבחרים עם השלכות על כלל הלבנט
 Megiddoi in the Bronze and Iron Ages ? Selected Problems Reflecting On the Entir
פרופ פינקלשטיין ישראלשיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעסוק בחשיבות בממצאי מגידו וחשיבותם להבנת בעיות רחבות בארכיאולוגיה וההיסטוריה של הלבנט. בין היתר ידונו ראשית העיור, המעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת, סוף תקופת הברונזה המאוחרת, תופעת העיור באחרית תקופת הברזל א והעיר הישראלית של המאות 9-8 לפסה"נ.

The course will deal with the finds at Megiddo and their importance for the understanding of broad issues in the archaeology and history of the Levant. Topics to be discussed include the beginning of Bronze Age urbanism, the transition from the Middle Bronze Age to the Late Bronze Age, the end of the Late Bronze Age, the late Iron I urban phenomenon and the Israelite city of the 9th-8th centuries BCE.

0671-3203-01
 ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי
 Spatial Survey
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור ותגילמן277 א'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק במהות והכרת הסקר הארכיאולוגי, שהוא כלי מחקר בעל חשיבות רבה לצד החפירה הארכיאולוגית ומאפשר יצירת מפות יישוביות ולימודן. לקורס צד עיוני שבו נתוודע לאופיו של הסקר הארכיאולוגי, תכונותיו ושיטותיו, וצד מעשי שבו נבצע תרגיל סקר בשדה. הצד העיוני יילמד בכיתה. הצד המעשי יילמד בימי שדה שייערכו במהלך הסמסטר באזור שפלת יהודה.

The course introduces archaeological field survey as an essential and powerful tool for the discovery and study of ancient settlement patterns. It comprises both of theory of archaeological survey and its practice - outdoor field survey exercises conducted in the region of the Shephelah

0671-3401-01
 אכדית למתקדמים
 Advanced Akkadian
פרופ כהן יורםשיעור ותגילמן323 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ג'1600-1400 סמ'  ב'

במסגרת הקורס נקרא קטעים נבחרים מתוך יצירות מופת מן הספרות האכדית: האפוס של גילגמש, מיתוס המבול, מיתוס הבריאה הבבלי ועוד.

0671-4098-01
 קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה
 Critical Reading in Archaeological Science
ד"ר בן יוסף ארזהדרכה איגילמן204 ג'1600-1400 סמ'  ב'

סילבוס מקוצר

מדעי הארכיאולוגיה (Archaeological Science) הוא תחום מחקר הצובר תאוצה בשנים האחרונות עם כמות פרסומים מדעיים מרשימה ההולכת וגדלה. ביחד עם מגמה זו מתחדד הדיון לגבי מיקום וחשיבות מדעי הארכיאולוגיה במסגרת המחקר הארכיאולוגי הכללי, והביקורת כלפי נחיצות התחום ואופן שילובו עם המחקר הכללי הולכת ומחריפה. 

במסגרת הקורס נקרא מאמרי מפתח בתחום מדעי הארכיאולוגיה, נעסוק בדיונים חריפים שהעסיקו את קהילת הארכיאולוגים והמדענים במהלך המאה העשרים (כמו למשל הדיון על השלכות חקר איזוטופים של עופרת על הבנת תהליכים חברתיים ומידול הקשר בין חברה ואקלים) ונעיין בביקורתיות בפרסומים חדשים בתחום המסמנים מגמות שולטות במחקר העכשווי. חומר הקריאה מגוון וסוקר היבטים שונים של המחקר, משיטות תיארוך שונות דרך קשרי אדם-סביבה ועד שיטות מעבדה מורכבות לאנליזה של חומרים. דרך הקריאה ננסה לענות על שאלות הבסיס – מה בעצם הם 'מדעי הארכיאולוגיה' ומה התחום תורם לפתרון שאלות ארכיאולוגיות/אנתרופולוגיות רחבות. 

עמידה בדרישות הקורס כוללת קריאה מוקדמת של חומר הלימוד והשתתפות פעילה בדיונים.

Archaeological Science has become a highly productive research field in recent years, with ever-growing scientific publications. Together with this trend the discussion on the role and importance of archaeological science within the broader scope of archaeological research has become more acute, with scholars questioning its necessity and the way it is integrated within the general research paradigms of archaeology. 

In this course we will read key papers in archaeological science and review harsh debates that emerged in the 20th century (such as the implication of lead isotope research on our understanding of ancient social processes and the quality of interrelations between climate and human societies). We will engage in critical reading of new publications in the field that outline dominant trends in current research. The reading material is varied and includes topics such as dating techniques, human-environment interactions and sophisticated laboratory techniques for analysis of archaeological materials. Through reading we will try to answer the basic questions of what ‘archaeological science’ is, and what does the field contribute to solving the more broad archaeological/anthropological questions. 

Students should prepare for each class by reading required materials and be ready to actively participate in discussions.

0671-4100-01
 עיונים בארכיאולוגיה של תקופת הברזל
 Problems in Iron Age Archaeology
פרופ פינקלשטיין ישראלשיעור גילמן323 א'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בבעיות מרכזיות בארכיאולוגיה של תקופת הברזל, תוך עיון במקורות היסטוריים. דגש יושם על בעיות של כרונולוגיה, בחינה מחודשת של חפירות ישנות באתרי והשוואה בין ממלכות ישראל ויהודה. 

0671-4149-01
 סוגיות בקבורה במצרים העתיקה
 Issues in Ancient Egyptian Burial
ד"ר סויני דבורהסמינר גילמן323 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ג'1400-1200 סמ'  ב'

במהלך קורס זה נבחן סוגיות שונות אשר קשורות להיבטים תיאורטיים ומעשיים של הקבורה המצרית, כגון מידת הדיוק בזיהוי מומיות המלכים, מנהגי קבורה היברידיים שנוצרו באתרים מחוץ למצרים (אך תחת שליטה מצרית), ומנהגי קבורה ויצוגים בקברים אשר קשורים למגדר.

 

During this course, we will examine various problems and issues related to aspects of Egyptian burial, both theoretical and practical, such as the accuracy of identifying royal mummies, hybrid burial practices generated at sites outside Egypt under Egyptian rule, and gender-related burial practices and representations‫.

 

0671-4150-01
 שינויי אקלים וההיסטוריה האנושית: מבט ממזרח הים התיכון
 Climate Changes and Human History: a View From the Eastern Mediterranean
ד"ר גדות יובלסמינר גילמן204 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן204 ד'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר לנגוט דפנה

מטרת הסמינר היא לבחון בגישה אינטרדיסציפלינרית את מידת ואופן ההשפעה של שינויים אקלימיים על ההיסטוריה האנושית. במוקד יעמוד המרחב של המזרח הקרוב (אגן הים התיכון המזרחי). במהלכו של הסמינר נבחן קשרים אפשריים בין מהפכות ושינויים באורחות חייו של האדם לשינויים אקלימיים, החל מיציאת האדם מאפריקה ועד לקריסה הכלכלית-חברתית שארעה באזורינו במאות ה-10 - 11 לספירה. הבחינה תעשה בעזרת שילוב בין כל מקורות המידע האפשריים: הרקורדים הפליאו-אקלימיים (מחקרי איזוטופים, פולן, שחזור מפלסי ימים ואגמים ועוד), תעודות כתובות בנות הזמן, במידה ואלו קיימות, והתמונה היישובית והתרבותית כפי שהיא מצטיירת בעזרת המחקר הארכיאולוגי.

בין האירועים שיבחנו יהיו יציאת הומו ארקטוס מאפריקה לפני כ-2 מליון שנים, יציאת הומו-סאפיאנס ארכאי מאפריקה, אירוע ה-Younger Dryas והמעבר לביות בע"ח וצמחים, עירוניות בברונזה הקדומה, הקריסה הפוליטית-כלכלית-תרבותית בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת, המשבר האזורי במאות 10 - 11 לספירה ולבסוף תקופת הקרח הקטנה והשפעתה על המזרח התיכון במאה ה-14 ועד ה-19 לספירה.

The aim of this seminar is to discuss in an interdisciplinary approach, the influence of climate changes on human history: its extent and its modes. The discussion will focus on the history of the Near East (The eastern Mediterranean). We shell examine possible links between significance transformation and revolutions in human societies such as the spread of Mankind out of Africa or the social and economic crisis in the Middle East during the 10th-11th centuries CE, and recorded changes in the climate conditions. The examination will be conducted by incorporating all possible sources of information: the pleo-climate records (Isotope analysis, pollen, sea and lake level changes), contemporary written evidence (in cases that such record exist) and the settlement and cultural patterns as they are reflected in the archaeological record.

Case studies which will be discussed in class include (among others):

The spread of the Homo Erectus out of Africa ca. 2 million years ago; The spread of the Archaic Homo Sapiens out of Africa; the Younger Dryas event and the domestication of plants and animals; the rise of urbanism during the Early Bronze Age; the Late Bronze Age collapse; the crisis years of the 10th-11th centuries CE and finally the Little Ice Age and its effect on human societies during the mid-14th- mid-19th centuries CE.

0671-4151-01
 ארכיאולוגיה של החושים
 Archaeology of the Senses
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן204 ג'1800-1600 סמ'  א'
פרופ בונימוביץ שלמה
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן497 ג'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ בונימוביץ שלמה

ארכיאולוגים מרבים לעסוק באתרים, במבנים, ובמכלולי הממצא שבתוכם בעיקר בהיבט הויזואלי, ובמצב הצבירה העכשווי שלהם – בשטח, במוזיאון, על שולחנה של החוקרת או בין דפי ספרים. זוהי ארכיאולוגיה שהיא במידה רבה מעוקרת-חושים. ארכיאולוגיה של החושים נועדה להוסיף לארגז הכלים הפרשני התייחסות מלאה יותר למכלול החוויות החושיות של הממצא הארכיאולוגי בהקשרו המקורי: מגע, צליל, טעם וריח, ואף צבע, אור וצל. אלו נתונים מצויים בידינו לשחזור החוויה החושית של תוכו של בית מגורים? כיצד נראו סמטאות עיר עתיקה ומה היו הקולות והריחות ששלטו בה? כיצד החוויה החושית נשלטה בידי נורמות תרבותיות שונות, בהקשרים שונים (בפולחן, בטקסי מעבר, או במטבח)? בסמינר ננסה לברר כיצד ניתן לשחזר סביבות חושיות קדומות בעזרת שיטות מגוונות להדמיית ריחות, צלילים, וחללי הפעילות האנושית בעולם הקדום.  

Archaeologists often treat sites, structures and assemblages as perceived visually, in their present state – in the field, in museums, on the analyst’s table or on paper. This is, to a considerable extent, a senseless or anaesthetized archaeology. Archaeology of the senses seeks to add to the archaeologist’s interpretive toolkit a more rounded consideration of the range of sensory experiences of archaeological materials in their original contexts: their feel, sound, taste, smell, as well as color and the play of light and shadow. What evidence do we have to reconstruct the sensory experience of house interiors? What did ancient alleyways look like and what were the sounds and smells associated with them? How was sensory experience controlled by cultural norms, in different contexts (such as rituals, ceremonies, or in the kitchen)? In this seminar we will investigate how ancient sensory environments might be reconstructed, using a variety of means to reconstruct smells, sounds, and spatial settings of human activity.    

0671-4153-01
 מדעי הארכיאולוגיה ומחקר ישראל הקדום
 Archaeological Science and Ancient Israel Studies
ד"ר ספיר-חן לידרסמינר גילמן319אב'1400-1200 סמ'  א'
ד"ר בן יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידרסמינר גילמן319אב'1400-1200 סמ'  ב'
ד"ר בן יוסף ארז

הסמינר יתמקד בנושאים מרכזיים במחקר העכשווי המתבססים על שילוב שיטות ממדעי הטבע והמדעים המדויקים, עם התמקדות בתרומתם למחקרי ישראל הקדום. השילוב הבין תחומי הניב תובנות חדשות ומפתיעות על סוגיות מפתח בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. הסמינר יעסוק בסקירת מחקרים הקשורים בארכיאולוגיה של ישראל בתקופות הברונזה והברזל, ויכלול עבודת מחקר מעשית, בשיתוף עם מעבדות המכון לארכיאולוגיה או מעבדות האוניברסיטה השונות

 

 

The seminar will discuss the place of “Archaeological Science” in current archaeological research, with emphasis on Ancient Israel Studies. We will discuss various case studies, in which archaeological research of the Bronze and Iron Ages was done using methods and techniques common in the natural and exact sciences

 

0671-4154-01
 קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל
 Contacts Between the Greek World and the Levant During the Iron Age
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור גילמן220 א'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת הקורס נסקור את הקשרים בין העולם היווני והלבנט במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס. מבחינה גיאוגרפית, נדון בממצא יווני אשר נחשף על-פני שטח נרחב, המשתרע מצפון סוריה, דרך אתרים ארץ-ישראלים ועד מצרים. בהתבסס הן על הממצא הארכיאולוגי והן על המקורות ההיסטוריים הקיימים, ננסה להבחין בדגמים האפשריים שאפיינו את הנוכחות היוונית באגן המזרחי של הים התיכון ובמצרים בפרקי זמן שונים במהלך התקופה הנדונה.

 

Within the framework of this course we shall discuss the evidence for Greek contact with the Levant in the first half of the first millennium BCE. From geographical point of view, the area under discussion runs from the northern Syria, through the sites of the Land of Israel and down to Egypt. Based on the archaeological evidence and the existing historical sources, we shall try to distinguish between different patterns of Greek presence on the eastern shores of the Mediterranean and Egypt during the Iron Age.

 

0671-4155-01
 סמינר מחלקתי: היחסים בין האדם לחיה בעולם הקדום: בין בר לבית
 Departmental Seminar:Human-animal interactions in the ancient world: wild and ta
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן281 ב'1800-1600 סמ'  א'
ד"ר לנגוט דפנה
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן281 ב'1800-1600 סמ'  ב'
ד"ר לנגוט דפנה

ההיסטוריה האנושית זרועה בגנים: גנים שמימיים, גנים ארציים, גנים של מלכים ושועי-ארץ, פארקים ציבוריים, גנים מיתולוגיים וגנים מצויירים. הסמינר יוקדש להכרות אינטימית עם ה"גנים הנעולים" של העולם הקדום. הגן, מסתמן כאחד האמצעים ללימוד חברות ומעמדות עליונים; זאת, החל מביטוי לביות הטבע, עבור בהיותו אמצעי להפגנת מעמד, עושר ושלטון, וכלה במקום בו התרחשו דרמות פוליטיות לצד פעילות תרבותית ואומנותית. לצד ההיבטים הסמליים נבחן את האספקטים החומרים שנקשרים בגן. המחקר הארכאולוגי של העשורים האחרונים הגיע לרזולוציה של חשיפת סוגי ומיני הצמחים שנשתלו בגנים; אלה יוצגו יחד עם דיון במתקני המים ומבני השעשועים והפנאי שעיטרו אותם והחיות שאכלסו את הגן.

Human history is strewn with gardens. Heavenly and earthly gardens, royal gardens and gardens of the aristocracy, mythological gardens and illustrated gardens. The seminar will offer an intimate acquaintance with the "locked gardens" of the ancient world. The garden appears to be a useful viewpoint in the study of societies and elite classes; as an expression for the domestication of nature, a mean of manifesting status, wealth and sovereignty, as well as the location where political dramas, cultural and artistic activities took place. The archaeological study of recent decades provides a close insight into the types and species of the planted flora of those gardens; those will be presented alongside water installations and leisure and entertainment architectural elements that decorated the gardens in addition to the animals that inhabited them.

0671-4156-01
 ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית
 The Book of Kings in Historical and Archaeological Perspectives
פרופ פינקלשטיין ישראלסמינר גילמן204 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן319אב'1600-1400 סמ'  א'
פרופ ליפשיץ עודד

 

בסמינר זה נדון בספר מלכים, בזמן כתיבתו, ברקע ההיסטורי שלו ובתיאורים ההיסטוריים שיש בו מתוך בחינה ריאלית של המציאות כפי שהיא עולה מהמחקר הארכאולוגי וההיסטורי. נבחן את תיאוריו של ההיסטוריוגרף לאור המציאות ההיסטורית והארכיאולוגית הידועה, תוך התמקדות בכמה פרשות מקראיות הסובבות אתרים מרכזיים (כמו בית אל, שכם, שומרון, ירושלים, מצפה וכו'), אירועים חשובים (כמו חורבן ישראל ויהודה ומסע סנחריב) ועוד. בכל המקרים נבדוק מה היתה המציאות שמאחורי התיאורים ההיסטוריוגרפיים ואילו מטרות רעיוניות, דתיות ופוליטיות שירתו תיאורים אלה.

 

In this seminar we will focus on the book of Kings, the time it was written, its historical background and the historical descriptions embedded in it, in view of current Historical and Archaeological research. We will focus on several important Biblical episodes, related to important sites (such as Bethel, Shechem, Samaria, Jerusalem and Mizpah) or on main historical events (the destruction of the kingdoms of Israel and Judah, Sennacherib’s campaign, etc.). We will use the archaeological-historical data in order to better understand the reality behind the biblical description, its sources, as well as the historiographer's ideological, theological and political intentions. 

0671-4157-01
 "כי בתחבולות תעשה-לך מלחמה" ? כלי נשק ולחימה בעולם העתיק
 Brothers in Arms ? Weapons and Battle
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יציג נושא חתך של כלי נשק ולחימה החל בפרהיסטוריה, עבור בתקופת המקרא וכלה בתקופה הקלאסית. במרכזו יעמוד לימוד טיפולוגי של כלי הנשק ומה שעומד מאחוריהם – על הסמליות, הריטואליות והטכנולוגיה. כמו כן נציג את דרכי השימוש בכלי הנשק, היינו שיטות הלחימה לאורך הדורות ושיטות הלימוד המיוחדות לנושא זה של conflict archaeology.

 

The cross-periods course will present the theme of weapons and battle throughout history – from the prehistory, Biblical periods and the Classical era. A typological study of the weapons and what stands behind them – symbolism, ritual aspects and technology. We will further elaborate on the way weapons used and present fighting techniques, through the viewpoint of conflict archaeology.

 

0671-4158-01
 פולחן ומנהל בקונטקסט אימפריאלי בדרום הלבנט: אשור, פרס ויוון
 Contextualizing the Southern Levantine Cult and Administration Under Imperial Ru
פרופ טל אורןסמינר גילמן304 ד'2000-1600 סמ'  ב'
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות הקשורות בפולחן הממלכתי ובפולחן הפרטי ובהקשרו למנהל המקומי (במידת האפשר); כך למשל הרפורמות המקראיות תחת שלטון אשור ומצרים, הקנוניזציה של החומש תחת שלטון פרס ופולחן המלך ומשמעותו תחת שלטון הממלכות הגרקו-מקדוניות. פגאניות ומונותיאיזם יידונו בהקשר ההיסטורי-החברתי ובדומה השרידים החומריים והתרבותיים של הפעילות הפולחנית והמנהלית באותן התקופות. דגש יושם על אדריכלות מבני הפולחן על מרכיביה השונים והממצא שמאפיין אותה. לצד שעורים עיוניים נשקול יציאה לסיורים במקומות ובאתרים שיתרמו ללימוד הנושא.
The seminar will deal with selected aspects of royal and private cult in the context of the royal administration (where possible). Our topics will concern the biblical reforms be that under the Assyrians, Egyptians and the Achaemenids (canonization of the Pentateuch) and the king-cult under the Greco-Macedonian kingdoms. Paganism and monotheism will be discussed in sociological-historical contexts and so are the material remains and cultural manifestations of cult in the context of the royal administration at the time. Focus will be given on cultic architecture, its derivatives and findings; classes may be supplemented by educational tours to topic-oriented archaeological sites
0671-4303-01
 גיאוגרפיה היסטורית של המזרח הקדום
 Historical Geography of the Ancient Near East
פרופ כהן יורםסמינר גילמן323 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן323 א'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יתמקד בבעיות נבחרות בגיאוגרפיה ההיסטורית של המזרח הקדום. דגש ינתן לצפון מסופוטמיה, סוריה, חוף הלבנון וכנען/א"י בתקופת הברונזה ובתקופת הברזל. הסמינר יטפל במקורות הראשוניים בשפות המקור.

 

The seminar will deal with select problems of the historical geography of the ancient Near East. Special attention will be given to Northern Mesopotamia, Syria, the Lebanon Coast, and Canaan/the Land of Israeli during the Middle and Late Bronze Age. The seminar will tackle the primary sources in their original tongues.

 

0671-4308-01
 עיון מתקדם בטכנולוגיה ליתית ועבודת שדה בהפקת חומרי גלם ליתיים
 Advanced Studies in Lithic Technology and Field Work in a Raw Material Acquisiti
פרופ ברקאי רןסמינר גילמן204 ד'2000-1600 סמ'  ב'
פרופ גופר אברהם

הסמינר בשנת תשע"ז יעסוק בשני נושאים עיקריים. הראשון הוא חידושים בתחום הליתיקה שעליהם פורסמו מאמרים חדשים בשנה האחרונה. המתכונת בחלק הזה תהיה מתכונת של סמינר כוללת קריאה ודיון. ייבחר מאמר מרכזי המייצג את המצב העדכני של המחקר בנושא הנדון. כל התלמידים יבואו לכיתה מוכנים לדיון זה. לאחר שהוצג ונידון המאמר המרכזי, יציגו התלמידים סידרה של מאמרים הקשורים לנושא בעזרת מצגות קצרות ולאחר מכן יסוכם הנושא.

החלק השני יעסוק בהפקת חומרי גלם ויהיו בו כמה מפגשי כיתה מקדימים שיתרכזו במחצבות צור ובתי מלאכה מן התקופה הניאוליתית באזורינו וגם עבודת שדה באתר הפקת צור מן התקופה הניאוליתית בדרום הארץ. עבודת השדה תיעשה במתכונת של קמפוס לימודי באתר שייבחר.

יהיו בקורס גם הרצאות אורח שבהן יוצגו מאמרים הקשורים לנושאים הנדונים או נושאים אחרים חדשים. התלמידים יידרשו להשתתף באופן פעיל בכיתה ויקבלו ציון על פי עבודת סמינר שיגישו במהלך או בתום הקורס.

The seminar has two major parts. The first part is devoted to new, updated studies recently published on lithic technology. We will concentrate on major breakthroughs and leading studies that have the potential of making a substantial contribution to our understanding of human evolution and prehistory. As an MA seminar it will be based on students' readings and presentation and their active participation in class discussion.

The second part is about flint procurement and will include a few class meetings to discuss quarry sites of the Neolithic period in the region and a field campus in a Neolithic quarry site in southern Israel. Course grade will be based on a seminar paper submitted by the student.