שנה"ל תשע"ו

0671-1001-01
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו.
The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 
0671-1001-02
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
ד"ר גדות יובלשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו. במהלך הקורס נעמוד על הקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים: בשחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, בשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטים בעיצוב ההיסטוריה האנושית ולבסוף חקר החומרים המיקרוסקופים. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכיאולגיה בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.
The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods and approaches to archaeological interpretation. The trends and aims of contemporary archaeology shell be discussed. Special emphasis will be given to the interconnections between archaeology and other sciences; How do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world; Reconstructing historical events and the agency of charismatic leaders. We will also present the role of archaeology and the perception of the past in forming current group identity.
 
0671-1010-01
 ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית
 Introduction to Prehistory
פרופ ברקאי רןשיעור גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ד'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו.
הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 10,000 שנים.
סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן, חיי נוודות לקט וציד, מאפייני קבוצות לקטים-ציידים, התפתחות האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני, אמנות מערות, מעבר לישיבת קבע, ביות בעלי חיים וצמחים, התפתחות מורכבות חברתית ועוד.
המשתתפים יכירו את רצף התרבויות הפרהיסטוריות באזורנו בדגש על שחזור אורחות החיים ואופני ההסתגלות של בני האדם הקדומים.
עולמנו המודרני נוסד על גבי תשתית ארוכה מאד של קיום אנושי שנמשך מיליוני שנים. הארכיאולוגיה הפרהיסטורית מאפשרת לבחון תהליכים ארוכי-טווח בהיסטוריה של המין האנושי ולהבין באופן טוב יותר לא רק את עברינו אלא גם את המציאות המודרנית.
אחד הנושאים המשמעותיים שיודגשו במהלך השעורים הוא מערך היחסים המורכב מאד בין האדם וסביבתו וסקירת תפיסות העולם האקולוגיות של האדם הפרהיסטורי, השונות מאד מהתפיסה המודרנית של עולם הטבע ו"משאביו".
מוסכמות חברתיות, כלכליות ותרבותיות רבות, המהוות היום מרכיב קבוע ו"טבעי" בחיינו, התעצבו והתמסדו במהלך התקופות הפרהיסטוריות השונות. תפיסות עולם הקשורות ליחסים בין המינים, אלימות, ניצול משאבי הטבע, חיים בבית קבוע, ריבוד חברתי, קבורה ועוד התפתחו במהלך קיומו של המין האנושי והעיסוק בארכיאולוגיה פרהיסטורית מאפשר לדון בנסיבות היווצרותן של תפיסות עולם אלה. במהלך הקורס יעשה נסיון להבהיר את מקורן של מוסכמות אלה תוך הדגשת הרלוונטיות של המחקר הפרהיסטורי להבנת נסיבות התפתחותה של החברה האנושית.
Prehistoric archaeology deals with the earliest evidence of human presence in the Near East in general and within the modern boundaries of the state of Israel in particular. We will review the very long sequence of human culture at this area, starting at 1.5 million years before present and ending with the Neolithic revolution some 10,000 years ago. In the course of this long journey of human cultural and biological evolution we will have a chance to shed light on the establishment and crystallization of many of the concepts now considered primordial, "natural" or "human" such as religion, art, violence, cultural complexity, technological innovation, exploitation of nature and more.
 
0671-1011-01
 כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי - שיטות ייצור וטיפוסי כלים
 Prehistoric Stone Tools
פרופ ברקאי רןתרגיל גילמן204 ב'1000-0800 סמ'  א'
כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה.
הקורס יתמקד בשיטות הייצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם איתני הטבע, צד וביתר בעלי חיים, קצר ועיבד דגניים ובנה את ביתו.
שיעור זה יעסוק בכל צורות וטיפוסי כלי הצור הקדומים וילווה בהתבוננות ומגע בלתי אמצעי עם כלים אלה. לצד העיסוק בכלים עצמם, בשימוש בהם ובמקומם בעולמו של האדם הפרהיסטורי יידונו שאלות כגון האופן בו משקפים כלי הצור את השינויים בתפיסה וביכולת הקוגניטיבית של ההומינידים הקדומים וכיצד עשויים שינויים טכנולוגיים לשקף את המרקם החברתי-כלכלי של התרבויות הפרהיסטוריות.
שעור 1-3: סקירה תאורטית של שיטות העבודה הנהוגות בעיבוד, ניתוח והבנת מכלולי כלי צור.
מחומר הגלם לתוצר המוגמר – שיטות לטיפול בגוש הצור הראשוני ועד לעיצוב הכלים,
תיקונם ומחזורם.
שעור 4-5: כלים בשימוש ההומו ארקטוס – הכלים הקדומים ביותר, מאפייניהם ושימושיהם.
שעור 6: טכניקת לבלואה, האדם הנאנדרתאלי והאדם המודרני – תחכום, תכנון מוקדם
ומכלולי הצור של התקופה הפלאוליתית התיכונה.
שעור 7: מהגוש הטבעי לגרעין – שיטות שונות להפקת התוצר הרצוי. אופנים שונים של עיצוב
והכנת גושי צור מהם יופקו לאחר מכן פריטים שישמשו להכנת כלים.
שעור 8: כלי יום יום בשימוש האדם הקדמון – כלים ששמשו למגוון מלאכות.
שעור 9: מהפכת הלהבים: הכנת כלים ארוכים ומחודדים. טכנולוגיה חדשנית בעקבות צרכים
חדשים?.
שעור 10: תעשיית צור ממוזערת – כלים מיקרוליתיים והתקופה האפי פלאוליתית.
שעור 11-12: המהפכה הנאוליתית, ראשי חץ, להבי מגל וגרזנים – תעשיית הצור לאור המעבר
לחקלאות, ישיבת קבע וביות בעלי חיים.
שעור 13: תעשיות הצור של התקופה הכלקוליתית ותקופת הברונזה.
Prehistoric man started making stone tools in Africa some 2.6 million years ago. This major breakthrough, mostly considered as the first technological revolution, was the starting point of human culture and technology. We will study the characteristics of the Paleolithic and Neolithic tool production technologies of the prehistoric groups living in the Near East and beyond and focus on the correlation between biological and cultural evolution that led to our modern civilization.
 
0671-1031-01
 מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה
 History and Archaeology of Anatolia
ד"ר גילן אמירשיעור גילמן220 ד'1000-0800 סמ'  א'
הקורס מציע מבוא מקיף להיסטוריה, לתרבות ולארכיאולוגיה של אנטוליה באלף השני לפנה"ס. במרכז הקורס תעמוד הממלכה החיתית , שבסיסה בבירתה העתיקה חתושה, הממוקמת צפונית-מזרחית לאנקרה של היום. הממלכה החיתית הגיעה לשיאה הפוליטי במאה ה 14 לפנה"ס ואילך והשתרעה בין החוף האגאי והים השחור לתוככי סוריה ועד לנהר הפרת. בתקופה זו היא הפכה לאחת המעצמות הפוליטיות החזקות בתקופתה והייתה לשחקן גלובלי במאזן הפוליטי שבין המעצמות במזרח הקדום.
The course will provide a comprehensive introduction to the history, culture and archaeology of Anatolia in the second millennium BCE. Special attention will be given to the Hittite Kingdom. This Anatolian based Empire reached its political peak in the 13 Century BC and became a supreme player in the political balance of powers of the Ancient Near East in the Late Bronze Age.
 
0671-1033-01
 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס
 Introduction to Mesopotamian Civilization
פרופ כהן יורםשיעור גילמן282 ג'1600-1400 סמ'  ב'
בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לסוף תקופת הברונזה (1200 לפנה"ס). השעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד נצחונות מלכים ועלייתן של אימפריות, נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות. בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה, התפתחות התרבות והחברה השומרית, ומפעליהם של סרגון מלך אכד ובניו. החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה. נעמוד על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת, ובינהן שושלתו של חמורבי. כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל רחבי המזרח הקדום. החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, בבל, מצריים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים
An introduction course to the history and culture of Mesopotamia from the invention of writing to the end of the Late Bronze Age (1200 BCE). Emphasis will be given to the major historical developments, without ignoring key elements of Mesopotamian society and economy. The first section will follow the rise of the first cities in Mesopotamia, the Sumerian culture, and the world’s first empire created by Sargon and his sons. The second section will discuss the Old Babylonian period: the Amorite dynasties in the Euphrates valley and the establishment of Hammurapi’s dynasty will be followed. The early fortunes of the city of Assur will be traced, as her trading posts in Anatolia will be discussed. The third section will deal with the International period in which Babylonia, Egypt, the Hittites and the Hurrian competed for power and prestige.

 
0671-1035-01
 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
 The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period
פרופ גרינברג רפאלשיעור גילמן220 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ג'1400-1200 סמ'  א'
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף תקופת הברזל. הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת הופעתן של הממלכות המקראיות.
לצד סקירת העדות הארכיאולוגית עצמה, נדון במהלך השיעור בגישות שונות לפרשנות של עדות זו, תוך קריאת מאמרים.

חובות הקורס: נוכחות, קריאה שוטפת של מאמרים מתוך רשימת הקריאה של הקורס, עמידה בחמישה בחנים לאורך הסמסטר המהווים 50% מהציון הסופי, בחינה בסיום הקורס המהווה 50% מהציון הסופי.

 

Introduction to the archaeology of ancient Israel from the Neolithic to the Iron Age: A systematic review of the archaeological record from the ninth to the first millennia BCE: material culture, settlement pattern, social, economic and political structures of ancient societies. The first part of the course will focus mainly on the Bronze Age (3rd-2nd millennia BCE) and the second part – on the Iron Age, i.e., the period during which Israel and neighboring nations emerged as polities.

0671-1035-02
 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
 The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן220 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן המהפכה החקלאית של התקופה הניאוליתית (האלף השמיני לפנה"ס) ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת ההתנחלות והמלוכה בהיסטוריה הישראלית.
The course comprehensively synthesizes the archaeology of the Land of Israel from the Neolithic period (8th millennium BCE) to the end of the Iron Age (6th century BCE). In addition to presentation of material culture, settlement patterns, social, political and economic structure of the ancient societies living at the land in each period, broad cultural changes and processes will be analyzed and discussed.
0671-1043-01
 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב
 Introduction to the Civilizations of the Ancient Near East
פרופ כהן יורםשיעור גילמן282 א'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצריים, סוריה וארץ-ישראל. דגש מיוחד יושם על המצאת כתב היתדות ותפוצתו, הכתב ההירוגליפי, ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו בעולם
A general introduction to the ancient Near East from the beginning of the writing civilizations in the 4th millennium till the conquest of Alexander at the end of the first millennium BCE. An overview of the major historical and cultural developments will be given. A special emphasis will be given to the invention of Cuneiform and Hieroglyphic writings and the development and spread of the Alphabet.
0671-1045-01
 מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
 Introduction to Ancient Egyptian Culture
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  א'
קורס הזה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה‫ - משאבי הטבע של מצרים, המלוכה המצרית, המערכת החברתית, דת, מיתוסים ומאגיה, מקדשים, כתיבה, קבורה והעולם הבא. נקרא כמה חיבורים מרכזיים בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, חניטת שוורים קדושים, והכנת בירה במצרים העתיקה.‬
This course provides an introduction to central aspects of ancient Egyptian culture and society: the country's natural resources, Egyptian kingship, social structure, religion, myths, and magic, temples, writing, burial, and the afterlife. We will read various key texts in translation and investigate different aspects of daily life, such as the reasons why royal tomb builders were allowed to take days off, the mummification of sacred bulls, and ancient Egyptian beer-making.
0671-1047-01
 מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים
 Introduction to Pre-Classical Archaeology of Greece
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן282 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס מציג את תרבויות יוון הקדם-קלאסיות - התרבות המינואית בכרתים והתרבות המיקנית ביוון. זכרן של התרבויות הללו נשתמר במיתולוגיה ובסיפורי האיליאדה והאודיסאה, אך הארכיאולוגיה חשפה את העושר התרבותי הרב שמאחורי האגדות: צמיחת הארמונות המינואיים דמויי הלבירינת בכרתים, החברה המינואית הייחודית וטקסי הדת המורכבים שלה, שליטתו בים של המלך מינוס האגדי, ההתפרצות הגעשית של האי תרה והשפעתה על התרבות המינואית, צמיחת התרבות המיקנית והשתלטותה על הים האגאי, המצודות המיקניות וקברי הפאר של שליטי המצודות, קריסת התרבות המיקנית והירושה התרבותית שהותירו המינואים והמיקנים ליוון הקלאסית.
The course introduces the pre-classical cultures of the Aegean - the Minoan and Mycenaean cultures. Memories about these cultures survived in Greek mythology and in Homeric Iliad and Odyssey, yet it is archaeology that discovered the reality behind the myths. In light of archaeological finds from Crete and Greece we shall discuss the emergence of Minoan 'palaces' and unique society, art and religion; the cultural influence of the Minoans on the Aegean region; the Thera volcanic eruption and its impact on Minoan Crete; the emergence of Mycenaean culture and its spread over the Aegean; Mycenaean citadels, chiefly tombs and administration; the collapse of Mycenaean culture.

0671-1053-01
 "החיים בזבל" - על זבל, לכלוך ואקולוגיה
 "shit Happens" - On Waste, Pollution and Ecology
ד"ר שטיבל גיאפרוסמינרגילמן320 ד'1200-1000 סמ'  ב'
זבל מקיף אותנו. אנחנו מייצרים בממוצע 2 ק"ג זבל ביום. הפרוסמינר יוקדש ללימוד אחת התופעות שמאפיינות ביותר את האנושות ובמיוחד את התרבות המערבית. מה ההשפעות של הזבל על הטבע, על מרחב המחייה שלנו, ולא פחות על הבריאות? במהלך הקורס נפרוס את ההיבטים התרבותיים, החברתיים והפולחניים הנקשרים בזבל ונתייחס גם לארכיאולוגיה של לכלוך, טומאה וטוהרה כפי שהם מיוצגים בעולם העתיק ובמיוחד בעולם הקלאסי. יוקדש מקום להיבטים המתודולוגיים הנקשרים בלימוד אספקטים אלה ככלי לשחזור הסביבה והתרבות האנושית.
We are surrounded by garbage. One produces 2 kg of garbage every single day. The course will be devoted to the study of one of the most common human phenomena, the production of waste. What is the impact on nature, on our living environment and our health? We will explore the cultural, social and ritual aspects of waste, as well as pollution and the archaeology of purity in the ancient world, most notably in the classical periods. A place will be given to the methodological aspects of such an approach as a useful tool in our attempt to reconstruct the human environment and culture.
0671-1071-01
 מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות
 Introduction to Classical Archaeology & Archaeology of Eretz
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן220 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, היווני והרומי. השיעור מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (הקצר יותר) יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן כדיסציפלינה חברתית. תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות האחרונים בהתייחס לרקע החברתי, המדיני והאידיאולוגי. החלק השני (המורחב יותר) יעסוק בתחומים השונים של הארכיאולוגיה הקלאסית, למשל: אדריכלות, כלי חרס ותחומים אמנותיים שונים (פיסול, ציור, אמנות זעירה). כמו כן, יוצגו תחומי העזר של הארכיאולוגיה הקלאסית, בעיקר הנומיסמאטיקה (חקר המטבעות) והאפיגרפיה (חקר הכתובות). בהיעזר בחומר המוגש בשיעור יוצגו חיי היומיום בעולם הקלאסי. החלק השלישי יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית (באופן כרונולוגי) ויחסן למקורות הכתובים (למשל התנ"ך, הברית החדשה, כתבי יוסף בן מתתיהו, ספרי המכבים, היסטוריה אוגוסטה, המשנה, התלמוד, והספרות של אבות הכנסייה). כך נעסוק בעיור, בביצורים, באמנות, בכלי חרס, במטבעות ובכתובות. למשל העיור של הורדוס המלך: קיסריה, סמריה-סבסטה, אפק-אנטיפטריס; בית המקדש והעיר ירושלים; מבצרים וארמונות במדבר יהודה; כלי חרס מתקופת הורדוס ובני-ביתו. ה"ארכיאולוגיה" של שתי המרידות של היהודים נגד הרומאים: שכבת החורבן של תקופת המרד הגדול וחשיבותה הארכיאולוגית. ארץ-ישראל כארץ הקודש לנצרות בתקופה הביזנטית.
This introduction is a presentation of archaeological aspects of the Greek and Roman world vis-a-vis their impact on the Land of Israel from the Persian period (5th century BCE) onwards. Its main aim is to present the archaeological reality in order to provide a better understanding of ancient civilizations. The course is divided into three parts. The first is devoted to the main aspects of archaeology in general and Classical archaeology in particular, referring to technical background of the archaeological work and its development from the middle ages up to-day, including cultural, ideological and political aspects. The second part deals with the main aspects of classical archaeology according to its main fields, namely architecture, art and pottery. Auxiliary aspects are presented as well, such as epigraphy and numismatics. The third part of the course is a presentation of the archaeological reality of the Land of Israel during the Classical periods (mainly the Hellenistic, Roman and Byzantine periods) against the background of the oriental culture in general and the Jewish culture in particular, with reference to the written sources (such as the Bible, the New Testament, Josephus Flavius' writings, Books of Maccabees, Mishna, Talmud, Christian Fathers etc). The course will deal with building techniques, urbanization, fortifications, public and private buildings, cultural material, art etc. Some of the main sites will be presented as case studies, e.g., Jerusalem, Caesarea, Beth Shean (Scythopolis) etc. The "Archaeology" of the struggle between Jews and gentiles will also be presented (the Maccabean wars, the First and Second Jewish Wars against the Romans). Some aspects of the Byzantine period Holy Land will also be studied.
0671-1074-01
 מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית
 Introduction to Biblical Historiography
ד"ר סרגי עומר זאבשיעור גילמן282 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הספרות ההיסטוריוגרפית במקרא (הספרים יהושע, שופטים, שמואל ומלכים) מתארת את קורות עם ישראל מכיבוש הארץ ועד לחורבן ממלכות ישראל ויהודה וגלות העם. אם נביא בחשבון גם את הסיפורים המופיעים בחומש (בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים), הרי שהמקרא מנסה לתאר את קורות עם ישראל מראשיתם. לכאורה מדובר בסיפור אחיד ורצוף, אלא שמבט מקרוב מגלה שמדובר בספרות מגוונת ורבת רבדים המביאה לידי ביטוי השקפות עולם שונות ולעיתים אפילו סותרות. במילים אחרות, נראה שהספרות ההיסטוריוגרפית במקרא היא מעשה מרכבה של חיבור טקסטים שונים ועריכתם בתקופות היסטוריות שונות ועל ידי חוגי סופרים שונים.
במהלך הקורס נבחן את הספרים ההיסטוריוגרפיים במקרא בהקשרם התרבותי הרחב– על רקע הספרות ההיסטוריוגרפית של המזרח הקדום ולאורה של תרבות הסופרים הקדומה. זאת, בנסיון לברר מי היו הסופרים האחראים לחיבורם, מתי הם חיו והיכן ומה היתה תפיסת עולמם, כלומר כיצד הם הבינו את ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל. על רקע זה נוכל אף לשאול–מה הם באמת ידעו על ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל וכיצד הם תיארו אותה.
The historiographical literature in the Hebrew Bible (Joshua, Judges, Samuel and Kings) narrates the history of Ancient Israel from the conquest of the land to the destruction of the Israelite kingdoms of Israel and Judah and the exile of the ancient Israelites. When we take into account the historical narrative of the Pentateuch (the "Torah": Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) it seems that the historiographical literature of the Hebrew Bible aims to narrate the overall history of Ancient Israel. At a first glance, one might get the impression that we are dealing with a continuous and unified narrative. However, close reading reveals variety of textual sources and literary genres reflecting different and sometimes even contradictive world views. In other words, it seems that the historiographic literature of the Hebrew Bible was composed, redacted and edited in different periods and by different scribes.
The following course will analyze the historiographical literature of the Hebrew Bible in its wider cultural context of the ancient Near Eastern historiographic literature and in light of the Near Eastern scribal culture. Accordingly, we shall discuss the identity of the Biblical scribes, when and where did they live and write and which world views and beliefs they shared. Thus, trying to reconstruct what did these scribes actually knew about the history of Ancient Israel, how did they understand it and how did they describe it.
0671-1085-01
 התרבות הנאטופית - רגע לפני המהפכה החקלאית
 The Natufian Culture - Just Before the Agricultural Revoluti
פרופ גופר אברהםפרוסמינרגילמן319אד'1000-0800 סמ'  ב'
המהפכה החקלאית הייתה במשך שנים רבות ונותרה גם היום נושא מרכזי במחקר הפרהיסטורי בעולם. המזרח הקרוב הוא אחד ממרכזי הביות הראשונים והחשובים בעולם ועל כן היה גם הוא למרכז מחקר משמעותי ביותר בתחום. הקורס הזה מתרכז בהכרת התרבויות שקדמו למהפכה החקלאית באזורינו, ובעיקר התרבות הנאטופית, ובניסיון להבין עד כמה הן משמשות כ"מסדרון" המוביל אל המהפכה המשמעותית הזו. הקורס יעסוק בקצרה בתרבויות התקופה האפיפלאוליתית בישראל וסביבתה (בין 23000 לבין 15000 שנים לפני זמנינו) ואחר כך נתרכז בתרבות הנאטופית (בין 15000 ל-12000 שנים לפני זמנינו). נבחן נושאים בתחום היישובי (היישוב ודגם היישוב), טכנולוגי, כלכלי ותפיסתי כדי לברר האם וכיצד הרו תרבויות אלה את המהפכה החקלאית.
The agricultural revolution was for many years, and still is a major topic of world prehistoric research. The Near East is one of the earliest and important centers of domestication in the world and thus it became a major research center on the topic. This course presents an account on the cultures that preceded the agricultural revolution and it attempts to reveal to what extent these cultures serve as a "corridor" leading to the agricultural revolution. In its first part we will briefly survey the cultures of the Epipaleolithic period (23000-15000 years ago) in our region and later we shall concentrate on the Natufian culture (15000 to 12000 years ago). We will examine settlements and settlement patterns, technologies, economy and perceptual aspects in order to find out whether and how these cultures incubated the agricultural revolution.

0671-1118-01
 ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל
 Archaeology of Identity ? the Iron Age I Period
ד"ר גדות יובלפרוסמינרגילמן319אד'1800-1600 סמ'  ב'
תקופת הברזל א' מהווה מעבדה מרתקת לשאלת הקשר בין תרבות חומרית לזהות תרבותית ואתנית. תקופה זו הינה תקופה של תמורות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות שהתרחשו בעקבות התפוררות הסדר העירוני הישן שאפיין את ארץ-ישראל באלפי השנים שקודמו לתקופה זו, וקודם לצמיחת הממלכות שישלטו במרחב במאות השנים הבאות.
במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ארץ-ישראל בתקופת הברזל א'. נשאל כיצד ניתן להעזר בתרבות החומרית בכדי לעמוד על זהות תושביה של הארץ? מה עלה בגורל התרבות העירונית-כנענית? מה מסתרר מאחורי המונח "הגירה פלשתית"? מי הם הישראלים הקדומים? ומה הוביל לצמיחת הממלכות?
במהלך הפרוסמינר נשלב בין לימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת לבין העמקה והכרת הפרשנויות השונות שהוצאו להבנת התהליכים התרבותיים שהתרחשו בארץ-ישראל בתקופת הברזל א'.

The Period of the Iron I serves as fascinating "lab" for debating the possible relations between material culture and identity. The Iron I was a period of political, economical and cultural transformation that took place following the dissolution of the old world system and prior to the growth of the new kingdoms of Israel and Judah.
During the course we will discuss the nature of the Iron Period: How can we use material culture to disclose ethnic identity? What was the fate of the urban-Canaanite culture? What lays behind the term 'Philistine immigration'? who were the 'Early Israelites'? and what brought about the rise of local kingdoms?
The discussion over the Iron I period will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentation.
0671-1216-02
 חפירה לימודית
 Study Excavation
פרופ גרינברג רפאלעבודה מע סמ'  ב'
החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של מחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי הנחית צוות החפירה.
The archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.
0671-1216-03
 חפירה לימודית
 Study Excavation
פרופ בונימוביץ שלמהעבודה מע סמ'  ב'
החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של מחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי הנחית צוות החפירה.
The archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.
0671-1218-01
 קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א')
 Ceramic Typology A
פרופ גרינברג רפאלתרגיל גילמן204 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר כלי החרס של ארץ-ישראל וסביבתה מראשית הופעתם באלף השישי לפנה"ס ועד לאלף השני לפנה"ס, תוך דיון בהתפתחות הכלים והתעשייה הקדרית, תולדות מחקרם, העדויות שהם מספקים על קשרי החוץ והפנים בתקופות השונות והפרשנות החברתית והכלכלית שניתנה להופעתם על ידי החוקרים. השיעורים מתקיימים בחדר האוספים של המכון לארכיאולוגיה, ומשלבים לימוד עיוני בהיכרות מקרוב עם כלי החרס מאוספי המכון ומחפירות ומחקרים פעילים.
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire of ancient Israel from its inception in the 6th millennium BCE until the end of the 3rd millennium. We will discuss the technical and stylistic evolution of the assemblage, its social and its economic significance. Classes take place in the Institute of Archaeology study collection, and are based on hands-on examination of the material in the collection, bolstered by relevant finds from ongoing excavation projects.
0671-1218-02
 קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א')
 Ceramic Typology A
ד"ר גדות יובלתרגיל גילמן204 א'1000-0800 סמ'  ב'
קורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר כלי החרס של ארץ-ישראל וסביבתה מראשית הופעתם באלף השישי לפנה"ס ועד לאלף השני לפנה"ס, תוך דיון בהתפתחות הכלים והתעשייה הקדרית, תולדות מחקרם, העדויות שהם מספקים על קשרי החוץ והפנים בתקופות השונות והפרשנות החברתית והכלכלית שניתנה להופעתם על ידי החוקרים. השיעורים מתקיימים בחדר האוספים של המכון לארכיאולוגיה, ומשלבים לימוד עיוני בהיכרות מקרוב עם כלי החרס מאוספי המכון ומחפירות ומחקרים פעילים.
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire of ancient Israel from its inception in the 6th millennium BCE until the end of the 3rd millennium. We will discuss the technical and stylistic evolution of the assemblage, its social and its economic significance. Classes take place in the Institute of Archaeology study collection, and are based on hands-on examination of the material in the collection, bolstered by relevant finds from ongoing excavation projects.
0671-1238-01
 טקסט וממצא (טקסט והקשר)
 Text and Context
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן220 ד'1800-1600 סמ'  א'
טקסטים שנכתבו במשך יותר משלושת אלפים שנה הם בין המקורות העיקריים שלנו להבנת ההיסטוריה והתרבות של המזרח הקדום בכלל ושל מצרים העתיקה‫ בפרט.‬ הטקסטים האלו נכתבו בחברות שונות מאוד משלנו‫,‬ עם אוריינות מוגבלת והנחות שונות על תפקודו של העולם‫.‬ בקורס זה‫ נקרא טקסטים עתיקים בהקשרם‫,‬ ונלמד גישות שונות ללימודם‫,‬ להבנתם ולשימושם בשחזור העולם הקדום‫.‬ הקורס יתמקד בטקסטים יומיומיים ‫-‬ טקסטים משפטיים‫,‬ חשבונות‫,‬ מכתבים אישיים‫,‬ טקסטים מנהליים ודו׳׳חות עבודה‫. במהלכו נבחן את תרומתם לשחזור המערכות המשפטיות והכלכליות, חיי העבודה וקשרי המשפחה של אנשים במצרים העתיקה ובמזרח הקדום.‬
Texts from over three millennia are one of our major sources for understanding the history and culture of the Ancient Near East and ancient Egypt. These texts were written in societies very different from our own, with limited literacy and different presuppositions about how the world operated. In this course, we will be reading ancient texts in context, learning different approaches to studying and understanding them, and how they can be used to reconstruct the ancient world. This course will focus on everyday texts: legal texts, accounts, personal letters, administrative texts and work records, and on their contribution to reconstructing the legal and economic systems, the working lives and the family relationships of people in ancient Egypt and the Ancient Near East.
0671-1553-01
 אכדית למתחילים
 Beginners Akkadian
פרופ כהן יורםשיעור ותגילמן319אא'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן319אג'1400-1200 סמ'  ב'
ד"ר גורדין שישיעור ותגילמן262 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן319אב'1400-1200 סמ'  א'
האכדית הוא שם כולל ללשונות הענף המזרחי של משפחת הלשונות השמיות. ענף זה כולל בעיקר את הבבלית ואת האשורית על כל תקופותיהן וניביהן. האכדית, שנכתבה בכתב היתדות, מתועדת החל מהאלף השלישי לפסה"נ ועד למאה הראשונה לפנה"ס. במרוצת האלף השני לפנה"ס היתה האכדית לשון התקשורת הבינלאומית של המזרח התיכון הקדום. נכתבו בה טקסטים מסוגים שונים, ביניהם: מכתבים, מסמכים משפטיים ומנהליים, מיתוסים, תפילות, שירים, מילונים, רשימות אנציקלופדיות ועוד. הקורס "אכדית למתחילים" מבוסס על לימוד השפה ה"קלאסית" של האכדית, הבבלית הקדומה, האופיינית לזמן שלטונו של המלך חמורבי.
Akkadian denotes the East Semitic languages. It includes the Old Akkadian as well as the Babylonian and Assyrian dialects. These dialects are Old-, Middle-, Neo- and Late-Babylonian on the one hand as well as Old-, Middle- and Neo-Assyrian on the other. Akkadian, which wAkkadian is an East Semitic language. It includes the Old Akkadian as well as the Babylonian and Assyrian dialects. These dialects are Old-, Middle-, Neo- and Late-Babylonian on the one hand and Old-, Middle- and Neo-Assyrian on the other. Akkadian, which was written in cuneiform script, is recorded from the 3rd millennium BCE to the 1st century CE. During the 2nd millennium BCE Akkadian became the language of communication in the entire Near East. It is documented in a wide variety of texts: letters, legal and administrative documents, myths, prayers, incantations, hymns and songs, lexical and encyclopedic lists, etc. The course "Akkadian for beginners" is based on the "classical" phase of Akkadian, namely the Old-Babylonian dialect, typical of the reign of Hammurabi (18th century BCE).as written in cuneiform script, is recorded from the 3rd millennium BCE to the 1st century CE. During the 2nd millennium BCE Akkadian became the language of communication in the entire Near East. It has a wide variety of texts: letters, legal and administrative documents, myths, prayers, incantations, hymns and songs, lexical and encyclopaedic lists, etc. The course "Akkadian for beginners" is based on the "classical" phase of of Akkadian, namely the Old-Babylonian texts from the reign of Hammurapi. The course will start with orthography and phonology. Then the morphology of Akkadian will be taught with an emphasis on the verbal system. Elements of the cuneiform script (Old-Babylonian and Neo-Assyrian), as well as the basics of Akkadian syntax, will be taught in the 2nd semester.
0671-2000-01
 תולדות המחשבה הארכיאולוגית
 A History of Archaeological Thought
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן260 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרופ גופר אברהם
הקורס עוסק באסכולות חשיבה בארכיאולוגיה למן המאה ה-19 ועד ימינו. הנושאים המרכזיים בקורס הם התמסדות הארכיאולוגיה והחשיבה הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה, אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה של תרבויות", הארכיאולוגיה החדשה והארכיאולוגיה הקונטקסטואלית או הפרשנית.
הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות החשיבה השונות ואת עקרונות החשיבה של כל אסכולה ומשמעותם בעבודתו של הארכיאולוג בשדה ובמעבדה.
The course introduces major schools of thought in archaeology. It starts with the crystallization of archaeology as an academic discipline and continues with traditional archeological thought. Then the new (processual) archaeology is presented and later, post-processual, or contextual archaeology. For each school of though we survey the academic background, its major principles, the way it is expressed in archeological field work, in the analysis of archaeological finds and in writing and explaining past cultures. A special part is devoted to the archaeology of Israel and its development in light of the abovementioned general dynamics.

0671-2048-01
 טכנולוגיה ותרבות חומרית
 Technology and Material Culture
פרופ גורן יובלשיעור גילמן220 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור גילמן260 א'1000-0800 סמ'  א'
הקורס עוסק בהופעתן ודרכי התפתחותן של מגוון הטכנולוגיות המורכבות המופיעות למן השלב הפרוטו-היסטורי של הלבאנט ועד לתקופת הברזל ובתוכן תעשיות הטיח, הקדרות, המטלורגיה והזכוכית. יידונו הרקע החברתי והתרבותי להופעתה של כל טכנולוגיה מורכבת והשימושים המשוערים שלה בחברה יוצרתה. הקורס ינתח את מאפייניה של כל טכנולוגיה, אופן הופעתה והתפתחותה. כמו כן ייערך ניסיון לעמוד על המניעים והתנאים שהביאו להופעת הטכנולוגיה, מגוון המוצרים המאפיינים אותה והפרשנויות החברתיות והכלכליות הנובעות ממנה.הקורס עוסק בהופעתן ודרכי התפתחותן של מגוון הטכנולוגיות המורכבות המופיעות למן השלב הפרוטו-היסטורי של הלבאנט ועד לתקופת הברזל ובתוכן תעשיות הטיח, הקדרות, המטלורגיה והזכוכית. יידונו הרקע החברתי והתרבותי להופעתה של כל טכנולוגיה מורכבת והשימושים המשוערים שלה בחברה יוצרתה. הקורס ינתח את מאפייניה של כל טכנולוגיה, אופן הופעתה והתפתחותה. כמו כן ייערך ניסיון לעמוד על המניעים והתנאים שהביאו להופעת הטכנולוגיה, מגוון המוצרים המאפיינים אותה והפרשנויות החברתיות והכלכליות הנובעות ממנה.
הערות: נוכחות בכל השיעורים חובה (תלמיד שייעדר משיעור אחד ללא הצדקה ומיותר משני שיעורים מכל סיבה ציונו יהא "נכשל"). בוחן בקיאות ייערך על חומר העזר שיועלה בתחילת הקורס למודל, בסיום כל נושא ובסה"כ חמש פעמים במהלך הקורס (בנושאים: תיאוריה, טיח, קרמיקה, מטלורגיה, זכוכית). ציון הקורס יורכב מציוני הבחנים (50%) וציון בחינת הגמר (50%).
The course is dealing with the emergence and development of the choice of complex technologies that appear from the proto-historical epochs of the Levant till the Iron Age including the production of plaster, ceramics, metallurgy and glass. The cultural background of each technology and its assumed function will be discussed, together with its first introduction in the archaeological record and assumed deveThe course is dealing with the emergence and development of the choice of complex technologies that appear from the proto-historical epochs of the Levant till the Iron Age including the production of plaster, ceramics, metallurgy and glass. The cultural background of each technology and its assumed function will be discussed, together with its first introduction in the archaeological record and assumed development. These will be used in an attempt to interpret the motives for the introduction of each technology, the selection of products and its social and economic roles.lopment. These will be used in an attempt to interpret the motives for the introduction of each technology, the selection of products and its social and economic roles.
0671-2063-01
 מבוא לארכיאוזואולוגיה (עצמות בע"ח במחקר הארכיאולוגי)
 Introduction to Archaeozoology (Animal Bones in Archaeology)
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור מבוא המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר ההתנהגות האנושית הקדומה בעזרת ממצא בעלי החיים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס תערך היכרות עם הפאונה של ארץ ישראל, עם מושגים רלוונטים בביולוגיה ואקולוגיה, תסקר ההיסטוריה של המחקר, יוצגו נושאי מחקר מרכזיים ויסקרו ושיטות המחקר.
Animal remains are amongst the most common archaeological find in any excavation; the majority of them are the leftovers of food consumed thousands of years ago. This course offers an introduction to archaeozoology, the study of the relationships between human societies and animals in the past. We will explore how the study of animal remains allows us to reconstruct ancient human-animal-environmental interactions. The course will introduce the work frame of this field, and will cover a range of topics and analytical techniques.
0671-2064-01
 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה
 Archaeozoology Workshop
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור ות ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס מספק התנסות מעשית המשלימה את הקורס מבוא לאריאוזואולוגיה. במהלכו תעשה היכרות עם חלקי השלד בכיתת המוזיאון הזואולוגי בעזרת אוספים משווים של שלדים מודרנים , וכן ילמדו שיטות תיעוד עיקריות בארכיאוזואולוגיה. בנוסף תיערך התנסות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י. המבחן המעשי יבחן יכולת זיהוי ותיעוד.
The course will introduce the skeletal elements of various animals and the main methods employed by archaeozoologist. The class will take place in the Zoological Museum classroom, using comparative collections of modern specimens and faunal remains from archaeological sites in Israel.
0671-2064-02
 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה
 Archaeozoology Workshop
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור ות ג'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מספק התנסות מעשית המשלימה את הקורס מבוא לאריאוזואולוגיה. במהלכו תעשה היכרות עם חלקי השלד בכיתת המוזיאון הזואולוגי בעזרת אוספים משווים של שלדים מודרנים , וכן ילמדו שיטות תיעוד עיקריות בארכיאוזואולוגיה. בנוסף תיערך התנסות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י. המבחן המעשי יבחן יכולת זיהוי ותיעוד.
The course will introduce the skeletal elements of various animals and the main methods employed by archaeozoologist. The class will take place in the Zoological Museum classroom, using comparative collections of modern specimens and faunal remains from archaeological sites in Israel.
0671-2098-01
 מצריים ושכנותיה
 Egypt and Its Neighbours
ד"ר סויני דבורהשיעור רוזנברג107 ב'1600-1400 סמ'  ב'
החל מימי האלף הרביעי לפנה׳׳ס‫,‬ מצרים העתיקה הייתה מעורבת במסחר‫,‬ וניהלה קשרים תרבותיים ומאבקים צבאיים עם שכנותיה על חומרי גלם‫,‬ כוח אדם וביטחון‫.‬ קורס זה יבחן את יחסי החוץ של מצרים מסוף האלף הרביעי לפנה׳׳ס ועד לתחילת האלף הראשון לפנה׳׳ס‫.‬
בתקופה זו נוכחותה של מצרים הייתה מורגשת מאוד בכנען‫ באמצעות מסחר‫,‬ השפעה תרבותית והתערבות צבאית‫.‬ מצרים שלטה על דרום כנען בסוף האלף הרביעי ובתחילת האלף השלישי לפנה׳׳ס‫,‬ וכנען הייתה חלק מן האמפריה המצרית בלבנט בתקופת הברונזה המאחרת‫.‬ במהלך הקורס נשווה את מגעיה של מצרים עם כנען לפעילויותיה בנוביה‫,‬ בה מצרים שלטה ביד רמה יותר.
From the 4th millennium BCE onwards Ancient Egypt was involved in trade, cultural interchange, and military struggles with her neighbours over raw materials, manpower and security.
This course will trace Egypt’s international relations from the late 4th to the early 1st millennium BCE. Egypt’s presence was clearly felt in Canaan, through trade, cultural influence and military intervention; Egypt dominated southern Canaan in the late 4th and early 3rd millennium BCE, and Canaan was part of Egypt’s empire in the Levant during the Late Bronze period. We will compare and contrast Egypt’s contacts with Canaan with her activities in Nubia, where Egypt controlled the country to a far greater degree.
0671-2101-01
 אמנות ארץ-ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזה
 The Art of Palestine in the Chacolithic Period & in the Bron
פרופ זאס בנימיןשיעור גילמן278 ג'1200-1000 סמ'  ב'
באמצעות הממצא הארכיאולוגי נסקור את אומנות א"י מהכלקולית ועד סוף תקופת הברונזה על רקע אומנות המזרח הקדום ודתותיו.
Based on the archaeological finds, we will survey the art of Palestine from the Chalcolithic period to the end of the Bronze Age, on the background of Ancient Near Eastern art and religions.
0671-2127-01
 מיקרוארכיאולוגיה
 Microarchaeology
פרופ גורן יובלשיעור גילמן319אג'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ג'1000-0800 סמ'  א'
הקורס נועד להקנות לתלמידי תכנית הלימודים בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים היכרות עם שיטות המחקר המדעיות המשמשות במחקר המיקרוארכיאולוגי. תלמידי הקורס ייחשפו לכמה משיטות המחקר המיקרוארכיאולוגיות הנפוצות והשימושיות ביותר, ילמדו כיצד הן פועלות ומהו הרקע התיאורטי העומד בבסיסה של כל אחת מהן ואף יחוו באופן ראשוני את המראות והעקרונות המעשיים של כל שיטה וירכשו מיומנות באמצעות מעבדות מודרכות במיקרוסקופיה האופטית לסוגיה, במינרלוגיה אופטית, במיקרומורפולוגיה ובפטרוגרפיה ואף בשימוש במכשור אנליטי אחר.הקורס נועד להקנות לתלמידי תכנית הלימודים בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים היכרות עם שיטות המחקר המדעיות המשמשות במחקר המיקרוארכיאולוגי. תלמידי הקורס ייחשפו לכמה משיטות המחקר המיקרוארכיאולוגיות הנפוצות והשימושיות ביותר, ילמדו באופן תיאורטי כיצד הן פועלות ומהו הרקע התיאורטי העומד בבסיסה של כל אחת.
הערות: נוכחות בכל השיעורים חובה (תלמיד שייעדר משיעור אחד ללא הצדקה ומיותר משני שיעורים מכל סיבה ציונו יהא "נכשל"). בוחן בקיאות ייערך על חומר העזר שיועלה בתחילת הקורס למודל, בסיום כל נושא ובסה"כ חמש פעמים במהלך הקורס (בנושאים: תורת האור, קריסטלוגרפיה אופטית, מיקרוסקופיה נמוכה, פטרוגרפיה ארכיאולוגית, מיקרומורפולוגיה). ציון הקורס יורכב מציוני הבחנים (50%) וציון בחינת הגמר (50%).
The course provides the student in archaeology and archaeomaterials with the basic knowledge of highly specialized scientific methods in microarchaeology. The students will be exposed to some of the more common scientific methods of microarchaeology, study their function and theoretical background and experience them through a series of guided laboratories in the fields of optical mineralogyThe course provides the student in archaeology and archaeomaterials with the basic knowledge of highly specialized scientific methods in microarchaeology. The students will be exposed theoretically to some of the more common scientific methods of microarchaeology, their function and theoretical background.

, micromorphology, petrography and other analytical methods.
0671-2129-01
 כיצד משקף עולם הסמלים את המהפכה הניאוליתית
 How Does Symbolism Reflect the Neolithic Revolution
פרופ גופר אברהםשיעור גילמן277 ב'1200-1000 סמ'  ב'
השעור ידון בעיקר בחפצי אמנות מן התקופה הניאוליתית בארץ ישראל וסביבתה ובמשמעותם.
נפתח בסקירה קצרה על הפוטנציאל הטמון בניתוח חפצי אמנות, על התנהגות סימבולית וארכיאולוגיה קוגניטיבית. אחר כך נסקור בקצרה את חפצי האמנות שנמצאו בתקופות הפרהיסטוריות באזורינו ונרחיב מעט בממצאי התרבות הנאטופית שקדמה לתקופה הניאוליתית.
בלב הקורס נתרכז בהכרת הממצאים האמנותיים של התקופה הניאוליתית לשלביה השונים. עיקר זמנינו יוקדש לניתוח ולהבנה של חפצי האמנות ומקומם בחברה הניאוליתית. נבחן עד כמה מבטאים חפצי אמנות את רוח התקופה ורוח השינויים החלים בה.
The course discusses mainly imagery (art) items of the Neolithic period in Israel and adjacent areas in the region and their meaning. We start with a short survey on the potential such art objects have for understanding world views and social aspects of Neolithic societies. We will discuss cognitive archaeology and symbolic behavior in general. We then survey the finds in our region starting with the little we have from Paleolithic times. We shall enlarge a little on the Natufian culture but mainly concentrate on the Neolithic. The art objects of the different Neolithic phases will be presented and we shall devote most of our time to analyze these objects and try to understand their role and effects in Neolithic contexts. We shall also try to see how and to what extent do these items express the spirit of the Neolithic period and the cultural change that takes place during this period.

0671-2130-01
 בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה התיכונה
 The Land of the Canaanites: Studies in the Middle Bronze Age
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן320 א'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בסמינר זה נעסוק בהכרה ובניתוח של מספר סוגיות מרכזיות בחקר תקופת הברונזה התיכונה: ההקשר האזורי של חידוש היישוב העירוני, ביחס להתפתחויות בסוריה ובמצרים; המשמעות המקומית של הנוכחות הכנענית במצרים ושל ייסוד השושלת של יוצאי אסיה במצרים התחתונה; הכרונולוגיה והסטרטיגרפיה של ערי כנען המרכזיות והתפתחות התודעה העירונית החדשה של האלף השני בכנען (לא בהכרח בסדר זה).

The seminar will discuss central themes of MBA Canaan, such as the regional context of the regeeneratio of urbanization, in response to changes in Egypt and Syria; the local significance of the Asiatic presence in the Nile delta, and of the foundation of the Asiatic dynasty there; the chronology and stratigraphy of Canaam’s main towns and the development of a new urban template in the second millennium BCE. .
0671-2137-01
 יחסי אדם-פיל בתק' הפלאוליתית: עדויות ארכיאולוגיות, ארכיאוזאו
 Human-Elephant Interactions in the Paleolithic
פרופ ברקאי רןסמינר גילמן319אד'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ב'1400-1200 סמ'  ב'
בסמינר נעסוק ביחסי הגומלין המעניינים מאד בין בני אדם ופילים בתקופה הפלאוליתית, ויתכן אף כי נרחיב את העיסוק ליחסי אדם-פיל בתקופות אחרות ואולי אף בימינו. הדגש יהיה על חשיבותם ומשמעותם של פילים וממותות עבור בני אדם פרהיסטוריים ברחבי העולם הישן. נכיר אתרים פלאולתיים בהם נמצאו שרידי פילים, נדון במקומם של פילים וממותות בדיאטה ובהשרדות של בני אדם פרהיסטוריים, נעסוק בעדויות הקיימות לאופן בו השיגו בני אדם פרהיסטוריים פילים וממותות ובאופנים בהם ניצלו את מגוון התוצרים המצויים בקרב בעלי חיים ענקיים אלה. על מנת להרחיב את היריעה מעבר לנתונים הארכיאולוגיים נכיר את יחסי הגומלין בקרב קבוצות ציידים-לקטים מודרניים אשר חולקים בתי גידול עם פילים ונדון ברלוונטיות של יחסים אלה לגבי בני אדם פהיסטוריים, נכיר את הייצוגים האמנותיים של פילים וממותות באמנות הפרהיסטורית ונעסוק במשמעות הקשר הארוך בין פילים ובני אדם ומשמעותו מבחינת האבולוציה התרבותית והביולוגית של המין האנושי.
Elephant and humans coexisted in the Paleolithic Old World for few hundred thousand years. Elephant bones were discovered at Lower, Middle and Late Pleistocene archaeological sites in Africa, Asia and Europe and the association between the remains of these unique animals and human activity had been demonstrated in many case studies. In the seminar we will study the main archaeological sites in the Old World that provides evidence for elephant-human interaction; will investigate the human manipulation of elephants; study the characteristics of elephants and discuss the significance of this long-lasting relations for a better understanding of human cultural and biological evolution.


0671-2138-01
 הצד השלישי של המטבע: פרקים נבחרים בנומיסמטיקה של ארץ-ישראל
 The Third Side of the Coin: Selected Chapters in Numismatics
ד"ר פרחי יואבשיעור ותגילמן204 א'2000-1800 סמ'  ב'
מטבע עתיק הוא ממצא ארכיאולוגי נפוץ אבל גם תעודה היסטורית תמציתית וכלי להפצת מידע ממנו ניתן ללמוד אודות החיים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בתקופות שונות, כמו גם אודות סוגיות שונות בתחומי האומנות, הארכיטקטורה, הכתב, הדת והפולחן, ועוד. קורס זה יסקור את המטבעות אשר היו בשימוש בארץ-ישראל מהתקופה הפרסית ועד התקופה המוסלמית, לרבות אלו שנטבעו בה. במהלך הקורס נערוך היכרות כללית עם מדע הנומיסמטיקה. נלמד על המיטבעות שפעלו בארץ בתקופות השונות ועל הטכנולוגיה בה עשו שימוש. נעמוד על המשמעות, על היתרונות ועל החסרונות של ממצא מטבעות בודדים ומטמונים, כאמצעי תיארוך בחפירות ארכיאולוגיות. נערוך היכרות מעמיקה עם מטבעות היהודים והיכרות כללית עם מטבעות ערי ארץ-ישראל הרומית ותרומתם החשובה להבנת סוגיות שונות הקשורות לערים. הקורס יכלול גם צד מעשי, קרי בדיקת וזיהוי מטבעות בידי הסטודנטים.


0671-2160-01
 סדנה ארכיאולוגית לארכיאולוג חופר
 Training the Excavating Archaeologist
ד"ר פז יצחקשיעור ותגילמן204 ג'2000-1800 סמ'  א'
קורס זה בא להקנות לתלמידי ארכיאולוגיה כלי-עבודה הכרחיים על-מנת שיוכלו להתמודד עם ניהול חפירה עצמאית בעתיד.
The aim of this course is to offer to the students of archaeology some essential tools for independent archaeological field-work in the future.
0671-2163-01
 שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר
 The Reconstruction of Climate Conditions and Site's Environm
ד"ר לנגוט דפנהשיעור גילמן220 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בכלים ובמתודות המסייעים בשחזור תנאי הסובב והאקלים הקדומים במרחב הכללי, באתר ובסביבת האתר: מחקרי איזוטופים (משקעי מערות, גלעיני הים העמוק, גלעיני קרח, איזוטופים של ממצא ארכיאוזאולוגי וארכיאובוטאני מחפירות), שחזור מפלסי ימים אגמים ותפרוסת הקרחונים, פלינולוגיה (חקר מאובנים של גרגרי אבקת צמחים), ד.נ.א. קדום ועוד. בנוסף לשיטות המדעיות יסקור הקורס אמצעים נוספים המסייעים בשחזור האקלים והסובב הקדום: א). אמצעים חזותיים (ציורי סלע ומערות, פסלים, תחריטים, ציורים וחפצי אומנות); ב). אמצעים טקסטואליים (כתבים ומכתבים עתיקים, ספרות מחקרית קדומה כדוגמת כתבי תאופרסטוס). ג). יחסי אתר-סביבה (למשל מתקנים ארכיאולוגים כעדות למיקומם של קוי חוף/שולי אגם קדומים). כמו-כן ינותחו אתרים מדרום הלבנט בהקשר של כושר נשיאה (site catchment analysis): כלכלת האתר במרחב, גישות אקולוגיות בתכנון האתר, ארכיאולוגיה של הנוף, פסולת ומחזור וכן יידונו האפשרויות לשימור הנוף הקדום באתר. הדוגמאות בקורס תינתנה הן מהזירה הגלובאלית והן מהזירה המקומית, אולם הדגש יושם על אתרי מפתח בדרום הלבנט לאורם של המחקרים הסביבתיים שבוצעו באתרים ובסביבתם הקרובה. הקורס יכווין את הסטודנטים אילו מבין המתודות אפשריות לשימוש באתר עצמו וכיצד יש לדגום את הממצאים במהלך החפירה, ואילו מבין השיטות יש לבצע במרחק מה מן האתרים. הקורס אינו מיועד למי שלמד את הקורס "שחזור אקלים ותנאי סובב".

 

 

 

 הקורס יעסוק בכלים ובמתודות המסייעים בשחזור תנאי הסובב והאקלים הקדומים במרחב הכללי, באתר ובסביבת האתר: מחקרי איזוטופים (משקעי מערות, גלעיני הים העמוק, גלעיני קרח, איזוטופים של ממצא ארכיאוזאולוגי וארכיאובוטאני מחפירות), שחזור מפלסי ימים אגמים ותפרוסת הקרחונים, פלינולוגיה (חקר מאובנים של גרגרי אבקת צמחים), ד.נ.א. קדום ועוד. בנוסף לשיטות המדעיות יסקור הקורס אמצעים נוספים המסייעים בשחזור האקלים והסובב הקדום: א). אמצעים חזותיים (ציורי סלע ומערות, פסלים, תחריטים, ציורים וחפצי אומנות); ב). אמצעים טקסטואליים (כתבים ומכתבים עתיקים, ספרות מחקרית קדומה כדוגמת כתבי תאופרסטוס). ג). יחסי אתר-סביבה (למשל מתקנים ארכיאולוגים כעדות למיקומם של קוי חוף/שולי אגם קדומים). כמו-כן ינותחו אתרים מדרום הלבנט בהקשר של כושר נשיאה (site catchment analysis): כלכלת האתר במרחב, גישות אקולוגיות בתכנון האתר, ארכיאולוגיה של הנוף, פסולת ומחזור וכן יידונו האפשרויות לשימור הנוף הקדום באתר. הדוגמאות בקורס תינתנה הן מהזירה הגלובאלית והן מהזירה המקומית, אולם הדגש יושם על אתרי מפתח בדרום הלבנט לאורם של המחקרים הסביבתיים שבוצעו באתרים ובסביבתם הקרובה. הקורס יכווין את הסטודנטים אילו מבין המתודות אפשריות לשימוש באתר עצמו וכיצד יש לדגום את הממצאים במהלך החפירה, ואילו מבין השיטות יש לבצע במרחק מה מן האתרים.

 

 

 

 

The course will illuminate the different methods which can be used to reconstruct past climate and environmental conditions of an archaeological site within its near vicinity as well as in a regional perspective: isotopic analysis (conducted on faunal and botanical remains from the site, on cave formation and on material extracted from lakes, deep sea and ice cores); Sea and lake level reconstruction and past glacial distribution; Palynology (the reconstruction of past vegetation and climate based on the identification of fossil pollen grains); Ancient DNA etc. In addition to the scientific methods other approches which can shed light on past environment will be discussed: 1). Visual evidence (rock and cave paintings, engravings, sculptures, wall paintings and other art objects); 2). Textual evidence (e.g. ancient letters, ancient scholar’s inquiries such as Theophrastus); 3). Site-environment relationships (e.g. archaeological facilities which mark ancient lake shore or sea shore environment).
Moreover, the carrying capacity of several Levantine key sites will be determined (Site Catchment Analysis): economical opportunities, ecological approaches in sites’ design, landscape archaeology, waste and recycling, as well as options of site conservation. During the course the student will study which type of the paleoclimate methods are possible to conduct within the site or in its vicinity (including relevant sampling techniques) and which methods can be used in a vast geographical area.

0671-2180-01
 על חפצים ודוחות חפירה ? תהליכי עיבוד ופרסום של ממצאים
 On the Technology of Pottery and the Process of Publishing P
גב' פרויד ליאורהשיעור ותגילמן319אא'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יקנה לתלמידי החוג לארכיאולוגיה, מיומנויות בסיסיות כגון התבוננות בפרטים, מיון, זיהוי והכרה עם צורות שונות של עיבוד ופרסום חומר. מיומנויות שיעזרו הן בלימודים והן בעבודה מעשית בשטח. הקורס יעסוק בחשיבות הממצא הקטן בכלל ובכלי החרס בפרט, בעיבוד הממצאים שנחשפו בחפירות ועד לפרסומם הסופי. מטרתו של הקורס היא להסביר ולהדגים את תהליך הפרסום מרגע שהתגלה הממצא ועד לעיבוד סופי ופרסומו בדו"ח.
החלק הראשון, יעסוק בשיטות שונות לייצור כלי חרס בחברות מסורתיות, בהתחקות אחר שיטות ייצור כלים בעבר, ובזיהוי סוג וחלקי הכלי. בנוסף, ילמדו על כל סוגי הממצא הקטן בנפרד תוך התמקדות בטביעות חותם, צלמיות, מטבעות, כלי אבן ועוד.
החלק השני, יעסוק בתהליך עיבוד ופרסום כלי חרס וממצא קטן בחפירה, החל מזמן הרחצה והרישום ודרך הרפאות והציור, עד להכנת לוחות ופרסום בדו"ח.
בחלק השלישי של הקורס הסטודנטים יערכו הכרות עם דוחות חפירה ופרסומים שונים.
בחלק הרביעי של הקורס הסטודנטים יעבדו ממצא מחפירת הצלה או חפירות אחרות של המכון ויכינו אותו לפרסום.
סדנאות והתנסות הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה ולכן הסטודנטים יתנסו ככל האפשר בכל שלב במשך הקורס. כמו כן נערוך היכרות עם פרסומים, ודוחות חפירה בשיטות כתיבה שונות.
The course will follow the process of publishing pottery vessels and small objects such as seals, figurines, stone objects, coins and more, from the moment they are discovered in the excavation till they are printing in the excavation report. We will focus on the technologies aspects of pottery making from one hand and on pottery reading, restoration, drawing and typology on the other hand. Workshops will be part of the course
0671-2183-01
 ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות באגן המזרחי של הים התי
 Archaeology of Burial in the Classical Periods Eastern Medit
פרופ טל אורןשיעור ותגילמן204 ד'1200-1000 סמ'  ב'
השיעור יסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל ובאגן הים התיכון בתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. דגש יושם על ההשלכות החברתיות והכלכליות הנלמדות מטיפוסי הקברים, סוג הקבורה והממצאים שמתגלים בהם. התרגיל יתמקד במספר מקרי מבחן של אתרי קבורה מהתקופות קלאסיות.
The class will survey typology of the tombs and the variety of burial customs in Palestine and the eastern Mediterranean of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods. Emphasis will be placed upon the social and economic implications studied from the types of tombs, the methods of burial, and the finds discovered within the tombs. The exercise will be focused on selected test-cases of classical-periods burial sites.

0671-2185-01
 ספר שופטים בראייה היסטורית וארכיאולוגית
 The Book of Judges in Historical and Archaeological Perspect
פרופ ליפשיץ עודדסמינר גילמן304 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן304 ד'1800-1600 סמ'  ב'
ספר שופטים מתאר פרק זמן מוגדר בתולדות עם ישראל – בין ימי ההתנחלות לבין ראשית ימי המלוכה, וזאת באמצעות שורת סיפורים על מנהיגים שהושיעו את עם ישראל והנהיגו אוותו לאורך תקופות קצובות. כמעט כל הסיפורים, וודאי שאלה שנחשבים קדומים, התרחשו בשטחיה של ממלכת ישראל הצפונית.
בסמינר נבחן סיפורים אלה ונלמד מה הם הכלים המקראיים ללימוד שלהם. נוסיף על כך בחינה היסטורית וארכיאולוגית של הסיפורים במטרה לנסות ולהבין מה היה הרקע שעל בסיסו הם נכתבו. ננסה גם לדון בסיבת הכתיבה של הסיפורים, בדרך התגלגלותם עד שנערכו בצורתם זו בתוך ספר שופטים ובדרך שבה נקראו והובנו בתקופות מאוחרות יותר.
The book of Judges describes a distinctive period in the history of Israel: between the period of the conquest of the land and the beginning of the Kingship in the days of Saul. The book of Judges is doing so by a series of stories about leaders that saved the people and lead it for a limited period of time. Nearly all stories, and especially those who are treated as early, took place in the area of the Northern kingdom.
In this seminar, we will read these stories and will learn how to analyze them from the literary and Biblical perspective. We will add a historical and archaeological study of these stories with an attempt to understand their historical background. We will also deal with the reason for the compilation of these stories, with the way they were transmitted until they were combined and edited in the book of Judges, and will try to learn how they were read and understood in later periods.

0671-2186-01
 טיפולוגיה של קנקני אגירה וטביעות חותם בין תקופת הברזל לתקופה
 Typology of Storage Jars and Stamp Impressions Between the L
פרופ ליפשיץ עודדשיעור גילמן204 ב'1400-1200 סמ'  ב'
קנקני אגירה מטיפוסים שונים אפיינו את שפלת יהודה כבר מראשית תקופת הברזל, ואחד מהטיפוסים הללו הפך להיות חלק ממנהל הממלכה בשלהי המאה ה-ח' לפנה"ס, בעת שיהודה השתעבדה לאשור ובעת שניכרים בכלכלה ובמנהל של יהודה שינויים אחרים ובהם גם ההתחלה של הטבעת טביעות חותם על הידיות של הקנקנים. מערכת זו המשיכה להתקיים ביהודה במשך 600 שנה, ואפיינה את המנהל של יהודה בהמשך המאה ה-ז' לפנה"ס, עת היתה יהודה ממלכה וסאלית תחת שלטון אשור, מצרים ובבל, ולאחר מכן פחווה תחת שלטון בבל, פרס , בית תלמי ובית סלווקוס.
בשיעור נלמד על מערכות הקנקנים ועל הטביעות השונות שאפיינו את פרקי הזמן השונים הללו, ונבין מה היתה הסיבה ומה המשמעות של השינויים השונים שהתרחשו במערכת זו לתולדותיה. נלמד גם על המשמעות ההיסטורית של שינויים אלה ומה אפשר לדעת מהם על ההיסטוריה של אזורים שונים ביהודה.
Different types of Storage jars characterized the Shephelah already from the beginning of the Iron Age, and one of the types of these jars became part of the kingdom’s administration in the late 8th century BCE, when Judah became an Assyrian vassal kingdom,. During this period many other changes occurred in the economy and administration of Judah, one of them is the beginning of stamping stamp impressions on the jar handles. This system of stamped jars continued to exist in Judah for 600 years, when Judah was an Assyrian, Egyptian and Babylonian vassal kingdom, and later on when Judah was a province under the rule of Babylon, Persia, the Ptolemais and the Seleucids.
In this class I will present the system of jars and stamp impressions that existed in these 600 years, and will learn about the development of this system and the meaning of the changes that occurred in it along this long period.
0671-2187-01
 דיר אל-מדינה
 Deir El-Medina
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן319אג'1400-1200 סמ'  א'
הכפר של דיר אל-מדינה היה ביתם של הפועלים אשר בנו את הקברים המלכותיים בעמק המלכים ובעמק המלכות בימי הממלכה החדשה (1550-1070 לפנה"ס לערך). מטעמי נוחות וחשאיות נבנה הכפר באזור מדברי בסמוך לאתרי הקבורה הללו, ותנאי היובש ששוררים באזור הובילו לכך שבאתר השתמרו יותר מ-10.000 טקסטים שונים, משירי אהבה ועד לרשימות של כביסה, וכן להשתמרותם עשרות בתים, קברי וקאפלות אשר יחדיו מהווים מקור יחיד במינו למחקר חיי היום יום במצרים העתיקה, הדת, החוק והמשפט, החברה והכלכלה.
סמינר זה יתמקד בכפר הפועלים שבדיר אל-מדינה כמקרה מבחן להבנת חיי היום יום במצרים העתיקה. כמו כן, במהלך הסמינר אנו נשווה את דיר אל-מדינה לעוד מספר אתרים בני התקופה דוגמת אל-עמרנה, ממפיס ופי-רעמסס, וזאת על מנת לברר האם דיר אל-מדינה היה אתר ייחודי או שבמידה רבה הוא משקף את חיי היום יום בימי הממלכה החדשה.
הנושאים שיידונו במהלך הסמינר הם:
האדמיניסטרציה של בוני הקברים בכפר.
תרומתו של האתר להבנת ההיסטוריה המצרית.
כלכלה.
זרים שגרו בתחומי הכפר.
ארכיטקטורה דומסטית.
מאגיה.
ארכיטקטורה ופרקטיקה דתית.
פרקטיקה דתית בבתים הפרטיים.
מגדר.
חוק ומשפט.
מבנה המשפחה.
קברים וחפצי קבורה.

The village of Deir el-Medîna was home to the craftsmen who built the royal tombs in the Valley of the Kings and the Valley of the Queens during the New Kingdom (ca. 1550-1070 BCE). For the sake of convenience and secrecy, the village was built in the desert near the royal necropolei, and the arid conditions preserved over 10,000 texts, from love poems to laundry lists, and the remains of dozens of houses, tombs and chapels, providing unparalleled resources to investigate Egyptian daily life, religion, law, social history and economics.
This course will examine Deir el-Medîna as a case study for ancient Egyptian social life. We will also compare Deir el-Medîna with other contemporary sites such as el-Amarna, Memphis and Piramesses in order to investigate whether it is unique or in many ways typical of New Kingdom life.
Topics covered will include:
• Administration of the tomb builders’ village
• The site’s contribution to Egyptian history
• Economy
• Foreigners in the village
• Domestic architecture
• Magic
• Religious architecture and practice
• Domestic religion
• Gender
• Law
• Family structure
• Tombs and burial goods
0671-2188-01
 מרד בר-כוכבא
 Bar Kochba Revolt
ד"ר שטיבל גיאסמינר גילמן320 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ג'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר יוקדש למרד השני המוכר גם כמרד בר-כוכבא. חסרונה של עדות היסטורית כזו של יוספוס למרד הראשון מחייבת התבססות כמעט בלעדית על הנתונים הארכיאולוגים. בסמינר נדון בגילויים החדשים הקשורים בגורמים לפרוץ המרד, למהלכו ובמיוחד לאתרי הקרבות כדוגמאת מערכות המסתור ומערות המפלט בשפלת יהודה, בהר ובמדבר יהודה. במהלך הסמינר נפרוס את העדות הנומסמאטית, האפיגראפית והקרמית. נבחן גם את הזווית הרומית ונעמוד על דמותם של שני המנהיגים, המורד והמדכא גם יחד.
The seminar will be devoted to the study of the Second Jewish Revolt against the Romans. The lack of major historical data forces us to rely mainly upon the archaeological record. We will discuss the recent understanding surrounding the outbreak of the revolt, its course and most notably the battle sites, such as the hiding complexes and the refuge caves in the Judaean Shephela, Judaean Mountains and the Judaean Desert. We will examine the numismatic epigraphic and ceramic finds. Furthermore, we will explore the Roman point of view and attempt to shed light on the image of the two involved leaders.
0671-2189-01
 בין ירושלים ורומא - סוגיות של גלובליזציה מול התנגדות
 Between Jerusalem and Rome - Themes of Globalization Vs. Res
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן220 ד'1600-1400 סמ'  ב'
עלייתה של רומא במזרח באמצע המאה השנייה לפסה"נ בישרה שינוי דרמטי בחיי תושבי האיזור. הקורס ידון באינטראקציה בין הכובש לנכבש החל בכיבושה של ירושלים בידי פומפיוס וכלה בהקמתה של איליה קפיטולינה בידי האדריאנוס. יידונו סוגיות של התנגדות למול קבלה באמצעות מקרי מבחן ארכיאולוגיים: עיור, אדריכלות, תרבות הפנאי והצריכה ובעיקר התרבות חומרית. תבחן ההשפעה ההדדית לא רק של רומא על יהודה אלא גם של הפריפריה על המרכז.
The rise of Rome in the Near East in the 2nd century BC brought about a dramatic change in the life of the local inhabitants. The course will be devoted to the interaction between the conqueror and the vanquished population, commencing in the conquest of Jerusalem by Pompeius Magnus to the foundation of Aelia Capitolina by Hadrian. We will examine themes of globalization vs. resistance through archaeological test cases, such as urbanization, architecture, leisure time, consumption and most notably material culture. We will further explore not only the impact of Rome over Judaea but also vice versa, namely the influence of the periphery over the centre.
0671-2190-01
 מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום
 From Hunters to Farmers: Animal Domestication in the Ancient
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  א'
תהליך ביות חיות המשק החל בדרום הלבנט בראשית התקופה הניאוליתית, ויש לו השלכות על האדם, בעלי החיים והסביבה. הקורס מציע סקירה של תהליך ביות בעלי החיים החל מתקופות פרהיסטוריות ועד להתפשטות החקלאות. נסקור באופן כרונולוגי את מיני בעלי החיים שבויתו, נדון בתיאוריות לגורמים לתחילת הביות, כיצד ניתן לתעד ארכיאולוגית את התהליך, ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין האדם לחיה.
The course will focus on animal domestication from prehistoric periods through to the spread of agriculture. Topics that will be discussed include theories for the onset of animal domestication, documenting the process, and its symbolic significance for the human-animal interaction. Domesticated animals will be discussed by the chronological order of their domestication.
0671-2192-01
 בעלי חיים בתקופות היסטוריות: כלכלה וחברה
 Animals in Historic Periods: Economy and Society
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור גילמן277 א'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס נדון במחקר ארכיאולוגי המתמקד בקשר בין אוכל וחברה בתקופות היסטוריות דרך שרידי בע"ח. נבחן מה משפיע על כלכלת בעלי החיים, ואיך בחירת המזון מתקשרת לנושאים של כלכלה, ריבוד חברתי, וזהות אתנית. הקורס יסקור נושאים מרכזיים במחקר ההיסטורי בדרום וצפון הלבנט, ככלכלת בעלי חיים תחת שלטון משתנה, יחסים כלכלים בין ובתוך אתרים, ואוכל כמגדיר זהות.
Food and society through the study of animal remains in historic periods. We will examine factors which influence foodways such as economy, social stratification and ethnic identity. Main themes will be animal economy under different regimes, inter and intra-site economic relations, and food consumption as cultural marker.
0671-2193-01
 בין המהפכות: התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט
 Between the Revolutions: the Chalcolithic Period in the Sout
ד"ר דוידוביץ אורישיעור גילמן220 ד'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק באפיון התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט מהיבטים מגוונים, תוך הדגשת מאפייניה הייחודיים ברצף התרבותי הקדם-עירוני באזורנו. לאחר הנחת המסד הכרונולוגי והמרחבי ובירור תולדות המחקר וההגדרות התרבותיות, ייסקרו במהלך הקורס מרבית הסוגיות המרכזיות העומדות בלב חקר התקופה, ובהן דגמי יישוב, ארגון מרחבי, כלכלת קיום, חדשנות טכנולוגית והתמחות מקצועית, פולחן וקבורה, מבנה חברתי וקשרים כלכליים ותרבותיים עם ישויות שכנות. העיון בכל סוגיה יכלול סקירה של הנתונים הארכיאולוגיים העדכניים לצד דיון בפרשנויות המוצעות במחקר להבנת הנתונים. בחלקו המסכם של הקורס נבחן את אופיו של המעבר מן התקופה הכלקוליתית לתקופת הברונזה הקדומה, ואת תרומתה של התקופה הכלקוליתית לחקר חברות מורכבות במזרח הקדום.
The course deals with the characterization of the Chalcolithic period in the southern Levant, emphasizing its unique cultural traits within the pre-urban sequence of our region. After laying the chronological and spatial foundations and surveying the history of research and the various periodization schemes, we will review central issues in the study of the period, including settlement patterns, spatial organization, subsistence economy, technological innovation and mode of production, ritual and burial practices, social structure and economic connection with neighboring cultural entities. The study of each subject will include an overview of updated archaeological data along with proposed interpretations, as well as current scholarly debates revolving around these interpretations. The final part of the course will examine the nature of the transition from the Chalcolithic period to Early Bronze Age, and the contribution of the Levantine Chalcolithic to the study of complex societies in the ancient Near East.

0671-2194-01
 אידאולוגיה, תיאולוגיה ומלוכה במצרים העתיקה
 Ideology, Theology and Kingship in Ancient Egypt
מר אור לב ניר ניסיםשיעור גילמן220 ג'1000-0800 סמ'  ב'
המלוכה במצרים העתיקה נחשבה למוסד קדוש שהוענק למלך בירושה ישירות מהאלים. יתר על כן, לפי אמונתם של המצרים הקדמונים המלוכה שימשה כביטוי ארצי לכוחות שפעלו בעת בריאת העולם וכינון הסדר הקוסמי. כתוצאה מכך, זוהה המלך המצרי כמייצגם של האלים וכהתגלמות של הכוח הגברי הפועל ברגע הבריאה. לעומת זאת, המלכה המצרית זוהתה כמייצגת של האלות ושל הכוח הנשי המהווה השלמה למלך - זאת בהתאם לתפישת עולמם הדואלית של המצרים הקדמונים. לפי תפישה זו, הבריאה התאפשרה על ידי איחוד בין שני מרכיבים המובדלים זה מזה מהבחינה המינית והמגדרית. לאור זאת, מערכת היחסים בין המלך והמלכה נראתה כהשתקפות הארצית של מערכות היחסים המיתולוגיות שהתקיימו בין האלים והאלות, וכמי שהבטיחה את שלמותו של מוסד המלוכה ואת קיומו של הסדר הקוסמי.
קורס זה יבחן את המסגרת התיאולוגית והאידיאולוגית שלפיה עוצבה והוגדרה המלוכה במצרים העתיקה. במהלכו נבדוק כיצד באה לידי ביטוי תפישת עולמם של המצרים הקדמונים לגבי מוסד המלוכה בטקסטים מיתולוגיים וספרותיים שונים. בנוסף, נבחן כיצד אמונותיהם של המצרים השפיעו על הגדרת תפקידיהם הפוליטיים והדתיים של המלך, המלכה וצאצאיהם וכן על הדרך בה הם הוצגו בסצנות ובכתובות שעיטרו מונומנטים מלכותיים כמו מקדשים וקברים. זאת תוך מתן דוגמאות מימי שלטונם של מלכים מרכזיים לאורך ההיסטוריה של מצרים הפרעונית.
Kingship in ancient Egypt was considered a sacred institution which the king inherited directly from the gods. Moreover, the ancient Egyptians believed that the kingship was an earthly manifestation of the forces operating during the creation of the universe and the establishment of the cosmic order. Hence, the Egyptian king was seen as the earthly representative of the gods, and of the masculine force involved at the moment of creation. The Egyptian queen, on the other hand, was seen as the human representative of the Egyptian goddesses, and of the feminine element which complemented the king, due to the dualistic nature of the ancient Egyptian culture. According to the Egyptian dualistic worldview, the creation was enabled by the unification of two elements differentiated by their sex and gender. Therefore, the relationship between the king and the queen was seen as a human manifestation of the mythological relationships between the gods and the goddesses, and as an institution which guaranteed the completeness of the kingship and the existence of the cosmic order.
This course will examine the theological and ideological frameworks according to which kingship in ancient Egypt was modeled and defined. During the course, we will survey how the Egyptian worldview of kingship was reflected in various mythological and literary texts. In addition, we will look at how the Egyptians' beliefs influenced the definition of the political and religious roles of the king, queen and their descendants, and the fashion in which they were represented in scenes and inscriptions decorating various royal monuments such as temples and tombs. These topics will be discussed via examples from the reigns of major Egyptian monarchs throughout the history of pharaonic Egypt.

0671-2195-01
 בעיני המתבונן: צבע ותחושת יופי בחברות פרה-היסטוריות
 Color and the Sense of Beauty in Pre-Historic Societies
גב' אסף אלהשיעור גילמן277 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בתחום ייחודי: משמעותם של צבעים ותפיסות אסתטיות בחברות פרהיסטוריות, והשלכותיהם האבולוציוניות, התרבותיות והחברתיות.

שנים רבות נהוג היה להניח שמעשיו של האדם הפרהיסטורי נובעים לרוב משיקולים של "תועלת כלכלית", רווח והפסד, בעיקר בתקופות הקדומות ביותר. עם זאת, ממצאים ארכיאולוגיים המתגלים במכלולים פליאוליתיים קדומים ומאוחרים יותר עשויים להצביע על כך שבדומה לנו, גם האדם הפרהיסטורי העריך ונמשך לחפצים צבעוניים, סימטריים ובעלי ערך אסתטי. משיכה זו באה לידי ביטוי באיסוף חפצים אלו והבאתם לאתרי המחייה, בייצור ארטיפקטים מיוחדים כגון צלמיות, ובציורי מערות, אך היא עשויה לבוא לידי ביטוי גם בארטיפקטים שנעשה בהם שימוש יום-יומי, כגון כלי צור המשמשים לחיתוך ולעיבוד מזון צמחי ובשר.

במסגרת הקורס נדבר על צבע ואסתטיקה בחברות מסורתיות מאוסטרליה ועד אפריקה, על נוכחות חפצים "לא פונקציונליים" במכלולים ארכיאולוגיים מהתקופה הפליאוליתית (כמו צדפים ואוכרה) ועל ציורי מערות. נדון במשמעויות אבולוציוניות ותרבותיות של צבע ספציפי, האדום, בחברות העבר, וב"צד האחר", האסתטי, של כלי הצור.

The course will focus on a unique issue: the significance of colors and aesthetic perceptions in prehistoric societies – their evolutionary, cultural, and sociological meaning.

For many years it has been thought that prehistoric human beings were mostly motivated by 'economic' values (gain and lose), especially in the earliest eras. But some archeological findings of early as well as late Palaolithic assemblages may teach us that, just like us, prehistoric men were attracted by colorful, symmetrical, aesthetic objects and could appreciate them. This could be materialized by collecting such objects and bringing them to the base camps, by manufacturing special artifacts such as figurines, and by cave paintings, but also in artifacts for daily use such as flint tools that were used for cutting and processing of meat or plant materials.

We will talk about colors and aesthetics in traditional societies from Africa to Australia, the presence of 'non-functional' objects in Palaolithic assemblages as well as cave paintings. We will discuss the evolutionary and cultural significance of one particular color, red, in past societies, and the 'other', aesthetic side of flint tools.
0671-2200-01
 טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)
 Pottery Typology III (Classical Periods)
פרופ טל אורןתרגיל גילמן204 ד'1000-0800 סמ'  א'
כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים לכל תקופה ותקופה על שלביה השונים ותרבויותיה האזוריות, לצד שרטוטם תחת מוסכמות ארכיאולוגיות.
Pottery vessels are the most common archaeological find and thus form a major tool in the analysis of archaeological excavations. The current exercise will introduce locally-made (Palestinian) pottery vessels and imported pottery vessels of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods, and will deal with their methods of analysis and publication against their chronological and social implications. The study will be based on practical inspection of characteristic pottery vessels and assemblages from different classical periods with emphasis on aspects of regionalism, and will also include drawing of the inspected pottery finds under the accepted archaeological conventions.
0671-2200-02
 טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)
 Pottery Typology III (Classical Periods)
פרופ טל אורןתרגיל גילמן204 ד'1000-0800 סמ'  ב'
כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים לכל תקופה ותקופה על שלביה השונים ותרבויותיה האזוריות, לצד שרטוטם תחת מוסכמות ארכיאולוגיות.
Pottery vessels are the most common archaeological find and thus form a major tool in the analysis of archaeological excavations. The current exercise will introduce locally-made (Palestinian) pottery vessels and imported pottery vessels of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods, and will deal with their methods of analysis and publication against their chronological and social implications. The study will be based on practical inspection of characteristic pottery vessels and assemblages from different classical periods with emphasis on aspects of regionalism, and will also include drawing of the inspected pottery finds under the accepted archaeological conventions.
0671-2220-01
 טיפולוגיה של כלי חרס בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל
 Pottery Typology in the Late Bronze and Iron Ages
ד"ר גדות יובלתרגיל גילמן204 א'1000-0800 סמ'  א'
הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות ומדיניות וכן באיתור קשרי מסחר בין האזורים השונים.
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire popular in the ancient Israel and neighboring lands (including the imported pottery) during the Late Bronze and Iron Age periods. In addition to studying ceramic typology (including some preliminary techniques for drawing pottery vessels), we shall deal with the questions related to establishing chronology for ceramic assemblages; their possible significance for identifying a variety of ethnic groups, and their certain significance for identifying the trade networks.
0671-2220-02
 טיפולוגיה של כלי חרס בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל
 Pottery Typology in the Late Bronze and Iron Ages
ד"ר גדות יובלתרגיל גילמן204 א'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות ומדיניות וכן באיתור קשרי מסחר בין האזורים השונים.
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire popular in the ancient Israel and neighboring lands (including the imported pottery) during the Late Bronze and Iron Age periods. In addition to studying ceramic typology (including some preliminary techniques for drawing pottery vessels), we shall deal with the questions related to establishing chronology for ceramic assemblages; their possible significance for identifying a variety of ethnic groups, and their certain significance for identifying the trade networks.
0671-2256-01
 דת ומאגיה במצריים העתיקה
 Religion and Magic in Ancient Egypt
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן220 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הדת היתה גורם חשוב בתרבות המצרית הקדומה.‬ היא נועדה להסביר את אופיו של היקום‫,‬ להבטיח את המשך קיומו של העולם‫,‬ ולעזור לפרט ברגעי משבר או מעבר‫.‬
קורס זה יבחן את המיתוסים העיקריים‫,‬ את האלים והאלות של מצרים העתיקה‫,‬ וכן פעילויות דתיות מסוגים שונים‫.‬ משתתפי הקורס ילמדו על המבנה והמשמעות של המקדשים המצריים‫,‬ הפולחן היומי‫,‬ חגים דתיים ופניות לאלים במסגרות לא רשמיות בתקופות שונות‫.‬ בנוסף, הקורס יעסוק במאגיה במצרים העתיקה‫,‬ בציודה ובשיטותיה ויבחן את האופן בו השתמשו בה ברפואה ובטקסי הגנה על ידי מומחים ואנשים רגילים‫.‬
Religion was a key element in Ancient Egyptian culture. It explained the nature of the universe, kept the world in existence, and could be invoked in personal crises and at points of transition.
This course will survey the major myths, gods and goddesses of ancient Egypt, and religious activities of all kinds. Course participants will learn about the structure and symbolism of Egyptian temples and chapels, daily cult in temples, religious festivals and informal worship at different periods. It will also survey ancient Egyptian magic, its equipment and methods, and its use in medicine and protective rituals by experts and ordinary people.
0671-2297-01
 אפיגרפיה עברית ושמית מערבית (אפיגרפיה שמית צפונית-מערבית)
 Northwest Semitic Epigraphy
ד"ר מנדל-גברוביץ ענתשיעור גילמן220 ב'1800-1600 סמ'  ב'
אפיגרפיה היא מדע אינטר-דיסציפלינרי, והממצא הכתוב הנו בעל ערך רב ביותר לעבודתם של ההיסטוריון, של הבלשן ההיסטורי ושל הארכיאולוג החופר. נלמד מה הן אפיגרפיה, פליאוגרפיה ופילולוגיה.

תוכן הקורס: מבוא ללשונות המזרח הקדום; המצאת הכתב - מהפכת תקשורת; היווצרות האלפבית והתפתחותו. נפענח ונפרש את הכתובות החשובות בכתבים השמיים הצפוניים-המערביים: כתובות פניקיות ועבריות, ואם ירשה הזמן - גם כתובות בשפות שמיות נוספות.
Epigraphy is an interdisciplinary field of research. The written finds are invaluable for historians, historical linguists and field archaeologists. The students will be initiated in epigraphy, palaeography and philology.

Course's contents: Introduction to the languages of the ancient Near East; the invention of writing as the most important communication revolution; the creation and development of the alphabet. We will decipher and interpret the well-known West Semitic inscriptions: Phoenician and Hebrew inscriptions, and – time permitting – inscriptions in other languages.

0671-2313-01
 אתגר התארוך הארכיאולוגי: ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות בחזית ה
 The Challenge of Archaeological Dating: Archaeomagnetism and
ד"ר בן יוסף ארזשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק במגוון שיטות אנליטיות לתארוך ארכיאולוגי הנמצאות בחזית המחקר. הסקירה תכלול שיטות לתארוך ישיר ועקיף של ממצא ארכיאולוגי ושיטות לתארוך הקונטקסט הארכיאולוגי תוך אנליזה של סדימנטים וסלעים. דגש יינתן על יישומי מחקר ארכיאומגנטי לקביעת אילוצי גיל. סקירת השיטות תינתן תוך דוגמאות מהארכיאולוגיה של ארץ ישראל והעולם, וישולבו הרצאות אורח של מומחים בתחומם. הקורס הוא חלק מתוכנית המוסמך בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים.
This course provides a survey of analytical dating techniques from the forefront of archaeological research. These include techniques of direct and indirect dating of archaeological objects, as well as contextual dating by analyses of sediments and rocks. Emphasis will be given to archaeomagnetic research and its application in establishing archaeological chronologies. The material will be presented with examples from world-wide archaeology and the archaeology of Israel. A few guest lectures by experts will be included. The course is part of the MA program in Archaeology and Archaematerials.
0671-2319-01
 עיונים בחומרים ובטכנולוגיות: מלאכת הצורף בארץ ישראל ובלבנט
 The jeweller's craft in Israel and the Levant
פרופ זאס בנימיןשיעור גילמן220 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תכשיטים מחפירות בארץ ישראל ובשכנותיה ממזרח ומצפון, 5000 עד 500 לפני הספירה: חומרי גלם, מקורותיהם ושיטות הפקתם, טכניקות ייצור ועיטור של התכשיטים, טיפוסי התכשיטים על רקע הממצא הארכיאולוגי בן תקופתם, ומשמעותם התרבותית והכרונולוגית.
Jewellery from excavations in Israel and its neighbours, 5000 to 500 BCE: Raw materials, their sources and extraction methods, techniques of manufacturing and decorating the jewellery, typology of the finished products on the background of the contemporary archaeological finds, and their cultural and chronological significance.
0671-2331-01
 מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית
 From Nature Into Culture ? Plants and Human Culture From the
ד"ר לנגוט דפנהשיעור גילמן277 ד'1200-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס היא להכיר את מגוון סוגי השרידים הבוטאניים באתרים ארכיאולוגיים, אופן דיגומם במהלך החפירה, שיטות לזיהויים במעבדה ותרומתם למחקר הארכיאולוגי. בחלקו הראשון של הקורס יילמדו העקרונות העיקריים, היתרונות והמגבלות של המתודות הבאות: זיהוי שרידי עצים וחומר מפוחם, חקר גרגרי אבקה של צמחים (פלינולוגיה), זיהוי זרעים, זיהוי פיטוליטים ו-Residue Analysis (יועבר ע"י ד"ר ד. נמדר). בחלקו השני של הקורס יידונו הנושאים הבאים: משמעות הממצא הבוטאני באתר - כלכלה ודיאטה, מסחר, בנייה, פולחן, קביעת השימושים של מתקנים וכלים שונים והערכת גבולות האתר; משמעות הממצא הבוטאני במרחב - שחזור תנאי הסובב והאקלים באמצעות שחזור הצומח, שחזור אסטרטגיות קיום והיקפן (כגון חקלאות ורעייה. כן יעסוק הקורס בנושאים הבאים: שימור כלים ומתקנים העשויים מחומרים צמחיים שנמצאו בחפירות, תיארוך באמצעות חומר בוטאני (דנדרוכרונולוגיה, פחמן 14); ארכיאובוטאניקה בים (מסחר ימי: יבוא-יצוא צמחים בעולם העתיק, עצים המשמשים לבניית כלי השייט וטכנולוגיות ייצור). במהלך הקורס נכיר את סיפורם של אתרים מדרום הלבנט בעלי שימור יוצא דופן של ממצאים בוטאניים (למשל – האתר האשלי גשר בנות יעקב, מחנה דייגים-ציידים-לקטים אפי-פליאוליתי אוהל II, האתר הטבוע הנאוליתי עתלית-ים, מערת הלוחם הכלכוליתי ואחרים). דגש מיוחד יושם על על שימור ממצא ארכיאובוטאני בתלים, אופן הדיגום הרצוי, אופן ההשוואה בין תקופות שונות בתל, דרכי השוואה בין אזורי פעילות שונים מפאזה בו זמנית ושחזור סביבת התל לאור הממצא הבוטאני. הקורס יכלול סיור בגן הבוטאני באוניברסיטת תל-אביב.
The aim of the course is to be familiar with all the available botanical remains that can be recovered from archaeological sites in terms of sampling methods, identification and their contribution to the archaeological research. The first part of the course will be devoted to the main principles, benefits and limits of the following archaeobotanical methods: wood and charcoal remains, fossil pollen, seeds and residue analysis (given by Dr. D. Namdar). The second part of the course will focus on the following aspects: 1). The significance of the botanical remains within the different contexts of the site - utilization patterns for living spaces, agricultural practices, diet, plant usage (e.g. building material, fuel), ancient gardens, seasonality of site occupation and determination of the exact use of different facilities within the site; 2). The significance of the botanical remains within the vicinity of the site: determining the geographic limits of a site throughout the different periods of activity, reconstruction of past vegetation (wild versus cultivated) and climate conditions, evaluation of economical strategies (grazing and agriculture); 3). Preservation of wooden artifacts; 4). Dating methods which rely on plant material (carbon 14 and dendrochronology); 5). Nautical archaeology (plants maritime trade: plant importation and exportation, timbers used for ship building and ship technology production). During the course students will be acquainted with archaeological sites characterized by excellent preservation of botanical remains from our region (e.g. Acheulian site Gesher Benot Ya’aqov, the Epi-Paleolithic site Ohallo II, the Neolithic submerged site Atlit-Yam, the cave of the Chalcolithic warrior). A special focus will be given to archaeobotany of tels: preservation of botanical remains in different contexts, sampling methods, a comparison of different periods/different activity areas within the tel, including a paleoenvironmental reconstruction within the vicinity of the tel. The course will involve a visit to the Botanical Gardens of Tel Aviv University.
0671-2387-01
 יוון בארץ-ישראל
 Greece in Ancient Israel
פרופ טל אורןשיעור גילמן220 ד'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יעסוק בממצא היווני (במושג הרחב של המילה) בארץ-ישראל בדגש על התקופות הפרסית וההלניסטית. בין הנושאים שיידונו אדריכלות עירונית על מרכיביה השונים (ביצורים, מבני ציבור, מבני פולחן, מבני מידות ומבני פרט), אדריכלות כפרית (כפרים ואחוזות חקלאיות), אדריכלות צבאית (מבצרים, מצודות ומצדים), עיטור אדריכלי, דגם היישוב ומערכיו, קבורה, ממצא אפיגרפי, ממצא זעיר ועוד. נושאים אלה ייבחנו באופן ביקורתי תוך ניסיון לעמוד על תהליכי המשכיות או שבר; קרי מסורתיות מתקופות קדומות כנגד תפיסות חדשות אותן ניתן לייחס להתפשטות השלטון והתרבות הגרקו-מקדונית בדרום הלבנט.
ארכיאולוגיות.

This monograph will deal with the ‘Greek’ finds in Palestine with a focus on the Persian and Hellenistic periods. Among the topics to be discussed are urban architecture (i.e., fortifications, public buildings, cult buildings, residencies and private dwellings), rural architecture (villages and agricultural estates), military architecture (forts, fortresses and towers), architectural decoration, settlement patterns and models, burial practices, epigraphic finds, small finds, etc. These topics will be critically analyzed in an attempt to evaluate processes of continuity and interruption, that is trends of traditionalism from earlier periods as opposed to innovative concepts that can be related to the Greco-Macedonian cultural and territorial expansion in the southern Levant.
0671-2390-01
 חיתית למתחילים
 Hittite for Beginners
ד"ר גילן אמירשיעור ותגילמן323 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן323 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן323 ד'1400-1200 סמ'  א'
החיתית היא שפה הודו-אירופאית שהייתה שגורה בפי תושבי מרכז אנטוליה (תורכיה) באלף השני לפני הספירה. היא נכתבה בכתב היתדות על גבי לוחות חימר, שנתגלו באלפיהם בחתושה, בירת האימפריה החיתית, ובאתרים אחרים. החיתית הינה אחת השפות המרכזיות של המזרח הקדום, בנוסף לאכדית ולשומרית. במבוא יילמד הכתב החיתי עד ליכולת קריאה בסיסית, וכן יסודות הדקדוק החיתי. דוגמאות הקריאה לקוחות מתוך טקסטים מקוריים כגון החוק החיתי, טקסטים היסטוריים, דתיים ומיתולוגיים.

Hittite is the earliest attested Indo-European language and belongs to the Anatolian branch of these languages. It is one of the major languages of the ancient Near East, along with Akkadian and Sumerian. It was spoken in Anatolia of the second millennium BCE and served as the main literary language of the Hittite Kingdom. Ten thousands of Hittite fragments, written in cuneiform script, were excavated in Hattusa, the ancient Hittite capital, as well as in other Hittite sites. The course will offer a comprehensive introduction to the Hittite language and script.

0671-2411-01
 מגדר וארכיאולוגיה במצריים העתיקה
 Gender and Archaeology in Ancient Egypt
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  ב'
דמויות נשים וגברים במרחב הציבורי‫, התנהגות שנחשבת מתאימה לגברים ולנשים בהקשרים שונים‫,‬ חלוקת עבודות בין נשים לגברים, תפקיד הדת בקביעת נורמות לנשיות וגבריות‫,‬ והדמויות של מנהיגים ומנהיגות פוליטיים הן כולן סוגיות במחלוקת כעת‫.‬
קורס זה יסקור כיצד הסוגיות הללו באו לידי ביטוי במצרים העתיקה‫,‬ ואיך הם השתנו במהלך יותר משלושת אלפים שנה של תרבות מצרית‫, בשילוב עם גורמים אחרים כמו אתניות, מעמד חברתי ומיקום גיאוגרפי.‬ במהלך הקורס נשתמש בטקסטים ספרותיים ומנהליים‫,‬ כתובות ‫מונומטליות, ציורי קיר ופסלים על מנת לחקור ביטויי מין ומגדר במצרים העתיקה. נבדוק גם את השאלות שהארכיאולוגיה של המגדר מעלה‬ בקשר למקורות ולסוגיות האלה‫.‬
Images of women and men in the public sphere, behavior considered appropriate for men and women in different settings, work division between women and men, religion’s role in determining female and male roles, and the images of masculine and feminine political leaders are all topics of current debate.
This course will survey how these issues were expressed in Ancient Egypt, and how they changed during over three thousand years of Egyptian culture‫,‬ in combination with other factors such as ethnicity‫,‬ social status and geographical location.
We will use literary and administrative texts, monumental inscriptions, wall paintings and statues to investigate manifestations of sex and gender in Ancient Egypt‫.‬ We will also examine the questions which the perspective of gender archaeology raises about these sources and issues.
0671-2420-01
 יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה
 Principles of Geo-Archaeology
ד"ר בן יוסף ארזשיעור גילמן319אב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן319אג'1600-1400 סמ'  א'

לימוד עומק של תרבות חומרית קדומה והבנת אופי העדות הארכיאולוגית מצריכים רקע בסיסי במדעי כדור הארץ והיכרות עם תהליכים ותופעות המרכיבים את העולם הטבעי. הקורס המוצע סוקר עקרונות יסוד מתחום זה, הן כרקע להבנת תהליכים חברתיים, פוליטיים ויישוביים והן כרקע לניתוח מעמיק של הממצא הארכיאולוגי כחלק ממדעי החומרים. הקורס עוסק במבנה כדור הארץ וההרכב הפיזי של הסביבה הטבעית (סלעים, מינרלים, מחצבים, אבני-חן, קרקעות); בתהליכים ותופעות טבע להן השפעה ישירה על האדם (טקטוניקה ורעידות אדמה, וולקניזם, שינויי אקלים); בעקרונות מדעיים הרלוונטים למחקר הארכיאולוגי (איזוטופים קוסמוגניים ורדיואקטיביות, תיארוך רדיומטרי, איזוטופים יציבים, מגנטיזם); ובהבנת תהליכים טבעיים הקשורים לאופי העדות הארכיאולוגית בשטח (גיאומורפולוגיה, ארוזיה, פטינה, השתכבות).

הקורס כולל שלושה ימי סיור חובה (ימי חמישי/שישי), כולל סיור עם הגעה עצמאית לירושלים. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגיים.

The study of archaeological records requires essential background in Earth Sciences and basic understanding of natural processes that are part of the physical environment of human societies. The course provides an overview of fundamental principles in geosciences both as a background for understanding human-nature interactions, and as an introduction for the application of analytical techniques to archaeological materials.

The course includes three mandatory field trips (on Thursday or Friday); one of the trips requires independent arrival to Jerusalem. The course is a basic requirement of the MA program in Archaeomaterials.

0671-2509-01
 ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום
 Archaemetallurgy of the Ancient Near East
ד"ר בן יוסף ארזשיעור גילמן319אב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור גילמן319אג'1600-1400 סמ'  ב'
גילוי המטלורגיה – היכולת לייצר מתכת מסלעי בצר תוך שימוש באש - היווה מפתח לתהליכים מורכבים שהשפיעו בצורה דרמטית על התפתחות החברה האנושית. לפני כ- 7000 שנה הופיעה המטלורגיה במזרח הקדום שבמהלך התקופות שימש מוקד להתפתחויות טכנולוגיות מורכבות וכר לאינטראקציה מתמשכת בין האדם ומשאבי הטבע הסובבים אותו. רבים מאתרי המפתח להבנת תעשיית המתכת הקדומה נמצאים במרחב זה, כולל תמנע בדרום ישראל, היכן שתחום המחקר הארכיאומטלורגי נולד לראשונה לפני יותר מחמישים שנה.

מאז ביסוס הארכיאומטלורגיה כשדה מחקר מוגדר בתוך המדע הארכיאולוגי חלה התפתחות כבירה וכיום התחום ענף ביותר עם מרכזי מחקר ההולכים ומתרבים באוניברסיטאות ומוזיאונים ברחבי העולם. המחקר הארכיאומטלורגי – לימוד מתכות קדומות וטכנולוגיות הפקה נלוות - מתמקד באחד המרכיבים הייחודיים של התרבות החומרית והעדות הארכיאולוגית. תחום המחקר הוא שילוב הדוק של גישות וכלים ממדעי הטבע, הרוח והחברה ושדה המחקר הוא האתר הארכיאולוגי, המעבדה, וחקר חברות מסורתיות (אתנוארכיאולוגיה).

הקורס המוצע סוקר את תולדות המטלורגיה, התפתחות טכנולוגיות ההפקה השונות ותפקיד התעשייה בחברות של המזרח הקדום (ניאולית – תקופת הברזל) . בנוסף, הקורס עוסק בשיטות מחקר של מתכות קדומות ופסולת תעשייתית נלווית בשדה ובמעבדה, ובהשלכות מחקר זה על פתרון בעיות ארכיאולוגיות/אנתרופולוגיות רחבות. הקורס כולל ניתוח מגוון רחב של דוגמאות ארכיאולוגיות ומציג כיוונים עכשווים במחקר הארכיאומטלורגי בארץ ובעולם. זהו קורס בסיס בתוכנית חומרים ארכיאולוגים.
The discovery of metallurgy – the production of metal from ore with the use of fire – opened the way for complicated social processes that dramatically influenced the development of human societies. Metallurgy first appeared about 7000 years ago in the Ancient Near East. Throughout the millennia this region was a background for pyrotechnological developments and sophisticated human interactions with natural resources. Many of the key sites for understanding ancient metal production are located in this part of the world, including Timna in southern Israel, where the archaeometallurgical research field was first conceived more than 50 years ago.

Since its establishment as a distinct research field within archaeology, archaeometallurgy has become a widely practiced discipline with flourishing research centers currently located in various universities and museums. The archaeometallurgical research is engaged in the study of one of the unique components of ancient material culture and the archaeological record, ancient metals and related production debris. This research field is based on a tight collaboration between approaches and tools from natural, human and social sciences with research being conducted in the field, laboratory and current traditional societies (ethnorarchaeology).

The course surveys evidence and theory regarding the inception of metallurgy, major technological developments, and the role the industry played in Ancient Near East societies (Neolithic – Iron Age). In addition, the course reviews research methodologies and tools, both in the laboratory and in the field, and the implications of the archaeometallurgical research on broad archaeological and anthropological questions. The course analyzes a wide variety of archaeological examples and presents current research trends. It is a basic course in the program of archaeological materials.

0671-2597-01
 תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ-ישראל
 History of the Archaeological Research of Palestine
פרופ זאס בנימיןשיעור גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  ב'
נסקור את מחקר הקדמוניות מראשיתו: הרנסאנס והתעוררות העניין בתרבויות הקלסיות, חפירות פומפיי והרקולנום, מסע נפוליון למצרים ותוצאותיו המחקריות, שמפוליון ואבן רוזטה, רולינסון וכתובת ביסוטון, החפירות הראשונות במסופוטמיה, שלימן וחפירותיו בטרויה.
מכאן נעבור לראשית חקר הארץ הקדושה במאה התשע עשרה – האישים, מוסדות המחקר שהוקמו, כתבי העת שהחלו להופיע, מוזיאונים אליהם הועבר חומר מחפירות בארץ. נעקוב אחר מה שהתחדש בתחומים אלה מאז ועד היום.
נעסוק בייסודה של מחלקת העתיקות בראשית המנדט הבריטי ובגילגוליה עד רשויות העתיקות של ישראל, ירדן והאוטונומיה הפלסטינאית, וכן בחוקי העתיקות.
מכאן נגיע לסקירת 120 שנות חפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל ויותר, למן חפירתו החלוצית של סיר ויליאם מתיו פלינדרס פיטרי בתל אל-חסי ב-1890, עבור בחפירות מימי התורכים והמנדט, ועד החפירות בשנה–שנתיים האחרונות. לא נדון בחפירות עצמן ובתוצאותיהן; שיעורים אחרים עוסקים בכך. אנו נתמקד בסיפור שמאחורי הסיפור.
We will survey the study of Antiquity from its beginnings: The Renaissance and the renewed interest in the Classical cultures, the excavations at Pompeii and Herculaneum, Napoleon’s Egyptian campaign and its scientific results, Champollion and the Rosetta Stone, Rawlinson and Bisotun, the first excavations in Mesopotamia, Schliemann and his excavations at Troy.
We will then turn to the first studies of the Holy Land in the 19th century – the persons, the research institutes founded, the periodicals that began to appear, museums that received finds from the first excavations. We will follow the development of these domains to the present.
We will deal with the foundation, in the early days of the British Mandate, of the Department of Antiquities and with the transformations it has undergone in Israel, Jordan, and the Palestinian Authority.
Finally, we will undertake a survey of 120 years of archaeological excavations and more, from the pioneering work of Flinders Petrie at Tell el-Hesi in 1890, to the other excavations under the Ottomans and the British Mandate, to the archaeological work in recent years. We will not study the excavations themselves and their outcome; other courses amply deal with these. We will focus on the story behind the story.
0671-2706-01
 קרמיקה - פנים רבות לה
 The Many Dimensions of Pottery
פרופ גורן יובלשיעור גילמן450 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס נועד להפגיש את התלמיד לארכיאולוגיה עם מגוון הגישות והשיטות המחקריות המתמקדות בקרמיקה בארכיאולוגיה: הכימיה והמינרלוגיה של חומרי הגלם והתהליכים ההופכים אותם לקרמיקה, שיטות אנליטיות לבחינת הטכנולוגיה, ההרכב והמוצא של כלי חרס ושימושן בארכיאולוגיה, הגישות האנתרופולוגיות לניתוח מערכות ייצור וצריכה של כלי חרס והשתנותן במקביל להשתנות המחשבה המדעית בכללה ובארכיאולוגיה בפרט.
הערות: נוכחות בכל השיעורים חובה (תלמיד שייעדר משיעור אחד ללא הצדקה ומיותר משני שיעורים מכל סיבה ציונו יהא "נכשל"). בוחן בקיאות ייערך על חומר העזר שיועלה בתחילת הקורס למודל, בסיום כל נושא ובסה"כ חמש פעמים במהלך הקורס (בנושאים: חומרים וטכנולוגיה, שיטות כימיות ופיזיקליות לחקר קרמיקה, גישות לחקר צורה וטיפוס, גישות פרשניות לחקר מערכות ייצור, תולדות המחשבה המדעית). ציון הקורס יורכב מציוני הבחנים (50%) וציון בחינת הגמר (50%).

The course is intended to acquaint the archaeology student with the choice of approaches and methods focusing on archaeological ceramics. These include the chemistry and mineralogy of ceramic raw materials and the processes which alter them into ceramics, analytical methods in use for the study of the technology, composition and origin of ceramic artifacts and their uses in archaeology, the anthropological approaches to the interpretation of production systems and use and their changes together with the advance of archaeological theory.
0671-3203-01
 ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי
 Spatial Survey
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור ותגילמן220 א'1600-1400 סמ'  א'
הקורס עוסק במהות והכרת הסקר הארכיאולוגי, שהוא כלי מחקר בעל חשיבות רבה לצד החפירה הארכיאולוגית ומאפשר יצירת מפות יישוביות ולימודן. לקורס צד עיוני שבו נתוודע לאופיו של הסקר הארכיאולוגי, תכונותיו ושיטותיו, וצד מעשי שבו נבצע תרגיל סקר בשדה. הצד העיוני יילמד בכיתה. הצד המעשי יילמד בימי שדה שייערכו במהלך הסמסטר באזור שפלת יהודה. הסיורים יתקיימו בימי חמישי והנוכחות בהם חובה.
The course introduces archaeological field survey as an essential and powerful tool for the discovery and study of ancient settlement patterns. It comprises both of theory of archaeological survey and its practice - outdoor field survey exercises conducted in the region of the Shephelah.
0671-4098-01
 קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה
 Critical Reading in Archaeological Science
ד"ר בן יוסף ארזהדרכה איגילמן319אג'2000-1800 סמ'  ב'
מדעי הארכיאולוגיה (Archaeological Science) הוא תחום מחקר הצובר תאוצה בשנים האחרונות עם כמות פרסומים מדעיים מרשימה ההולכת וגדלה. ביחד עם מגמה זו מתחדד הדיון לגבי מיקום וחשיבות מדעי הארכיאולוגיה במסגרת המחקר הארכיאולוגי הכללי, והביקורת כלפי נחיצות התחום ואופן שילובו עם המחקר הכללי הולכת ומחריפה.

במסגרת הקורס נקרא מאמרי מפתח בתחום מדעי הארכיאולוגיה, נעסוק בדיונים חריפים שהעסיקו את קהילת הארכיאולוגים והמדענים במהלך המאה העשרים (כמו למשל הדיון על השלכות חקר איזוטופים של עופרת על הבנת תהליכים חברתיים ומידול הקשר בין חברה ואקלים) ונעיין בביקורתיות בפרסומים חדשים בתחום המסמנים מגמות שולטות במחקר העכשווי. חומר הקריאה מגוון וסוקר היבטים שונים של המחקר, משיטות תיארוך שונות דרך קשרי אדם-סביבה ועד שיטות מעבדה מורכבות לאנליזה של חומרים. דרך הקריאה ננסה לענות על שאלות הבסיס – מה בעצם הם 'מדעי הארכיאולוגיה' ומה התחום תורם לפתרון שאלות ארכיאולוגיות/אנתרופולוגיות רחבות.

עמידה בדרישות הקורס כוללת קריאה מוקדמת של חומר הלימוד והשתתפות פעילה בדיונים.
Archaeological Science has become a highly productive research field in recent years, with ever-growing scientific publications. Together with this trend the discussion on the role and importance of archaeological science within the broader scope of archaeological research has become more acute, with scholars questioning its necessity and the way it is integrated within the general research paradigms of archaeology.

In this course we will read key papers in archaeological science and review harsh debates that emerged in the 20th century (such as the implication of lead isotope research on our understanding of ancient social processes and the quality of interrelations between climate and human societies). We will engage in critical reading of new publications in the field that outline dominant trends in current research. The reading material is varied and includes topics such as dating techniques, human-environment interactions and sophisticated laboratory techniques for analysis of archaeological materials. Through reading we will try to answer the basic questions of what ‘archaeological science’ is, and what does the field contribute to solving the more broad archaeological/anthropological questions.

Students should prepare for each class by reading required materials and be ready to actively participate in discussions.
0671-4120-01
 גם חפצים הם בני אדם: היחסים הסבוכים בין חפצים לאנשים
 Things Are People Too: the Entanglement of Objects and Human
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן204 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן204 ג'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ בונימוביץ שלמה
חפצים מהווים חלק נכבד מן הממצא הארכיאולוגי. בדרך כלל נעזרים הארכיאולוגים בחפצים כעצמים סבילים - לקביעת כרונולוגיה, ללימוד היבטים טכנולוגיים ולהכרת קשרי חליפין ומסחר מקומיים ובינלאומיים. ואולם בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בהתייחסות לחפצים כ"תרבות חומרית", והם נתפשים כעת כסוכנים חברתיים פעילים. הסמינר יעסוק במגוון היבטים של חפצים מנקודת ראות תרבותית: חפצים כמעצבי תודעת האדם שיצר אותם, התשוקה לחפצים ושל חפצים, הפעולה התרבותית של החומר, ביוגרפיות של חפצים, חפצים כמתווכים ברשתות חברתיות ועוד, והכל באמצעות ניתוח מושגים ומקרי מבחן ארכיאולוגיים.
Objects form a considerable part of the archaeological record. Archaeologists generally allow objects a passive role, as chronological markers or as evidence for technological systems and for trade and exchange. In recent years, there has been a significant turn in the interpretation of ‘material culture’ from a passive role as cultural repository to an active role as social and cultural agent. Our seminar will look at the different ways in which things operate within human culture: how objects affect their producers, the desire for and desires of objects, the cultural agency of materials, object biographies, the role of things in social networks. These concepts will all be examined through archaeological case studies.

0671-4147-01
 נושאים נבחרים ממיטב חידושי המחקר הפרהיסטורי 2015-16
 Selected Innovations in Prehistoric Research 2015-16
פרופ ברקאי רןסמינר גילמן323 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ד'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ גופר אברהם
הסמינר בשנת תשע"ו יעסוק בנושאים מגוונים שעליהם פורסמו מאמרים חדשים בשנה האחרונה. מתכונת הסמינר כוללת קריאה ודיון במאמר מרכזי המייצג את המצב העדכני של המחקר בנושא הנדון. כל התלמידים יבואו לכיתה מוכנים לדיון זה. לאחר שהוצג ונידון המאמר המרכזי, יציגו התלמידים סידרה של מאמרים הקשורים לנושא בעזרת מצגות קצרות ולאחר מכן יסוכם הנושא.
יהיו בקורס גם הרצאות אורח שבהן יוצגו מאמרים הקשורים לנושאים הנדונים או נושאים אחרים חדשים. במידה ויהיו חידושים במהלך החודשים שלפני תחילת שנת הלימודים ובמהלכה, נעדכן את נושאי הקורס בהתאם. התלמידים יידרשו להשתתף באופן פעיל בכיתה ויקבלו ציון על פי עבודת סמינר שיגישו במהלך או בתום הקורס.
The seminar is devoted to new, updated, interesting studies published in the last year in the field of prehistoric archaeology. We will concentrate on major breakthroughs and leading studies that have the potential of making a substantial contribution to our understanding of human evolution and prehistory.
As an MA seminar it will be based on students readings and presentation and their active participation in class discussion. Guests lectures might take place if there is any relevant topics or innovations. Course grade will be based on a seminar paper submitted by the student.

0671-4603-01
 ארכיאולוגיה של הסביבה
 Environmental Archaeology
ד"ר גדות יובלסמינר גילמן204 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן204 א'1600-1400 סמ'  ב'
ד"ר לנגוט דפנה
הקורס יציג את העקרונות המנחים את חקר הסביבה הטבעית בעת העתיקה כמחקר רב תחומי ואת חקר יחסי הגומלין בין האדם כפרט וכקבוצה לבין סביבתו המשתנה. במהלך הסמינר נדון במקרי מבחן מהארץ ומהעולם מהם נלמד על ההתמודדות של האדם אם אתגרי הסביבה: נעקוב אחר השפעת הסביבה הטבעית על כלכלת הקיום, הארגון החברתי, האידיאולוגיה והדת. נלמד גם על מקרים קודמים בהם ניצלו בני האדם ניצול יתר של הסביבה או התמודדו עם שינויי אקלים. לסיכום נכיר מקרי מבחן בהם נעשה ניסיון מודע לשלב את המחקר הארכיאולוגי של הסביבה בעבר עם עיסוק בנושאי סביבה חברה וזהות בהווה.
This Seminar will present and discuss the guiding principals and practices of the study of past environments as a multi-disciplinary research. We shell focus mainly in discussing the interaction between man as an individual and as a group and their alternating environments. During the semester we shell present and discuss case studies from the world in general and the Levant in particular that can illustrate how human beings have faced the challenge of the environment: How the environment shaped subsistence strategies, the structure of society and cult and ideologies. Past cases of over exploitation of the natural environment and challenges of climate changes will also be discussed. Finally we shell discuss cases that the study of the ancient environment and human reactions and/or contribution to climate changes, became part of the todays political economic and moral discussion about the environment and its exploitation.
0671-4604-01
 שינויים בתרבות ובהתנהגות האדם כפי שהם משתקפים בממצאי מערת קס
 Cultural and Behavioral Changes As Reflected in the Qesem Ca
פרופ גופר אברהםשיעור גילמן323 ב'1600-1400 סמ'  א'
הקומפלקס התרבותי האשלו-יברודי מתוארך בין 400 ל- 200 אלף שנים לפני זמנינו והוא מוכר באזור הלבאנט בלבד. הוא מופיע תמיד אחרי הקומפלקס התרבותי האשלי של תקופת הפלאולית התתחון, ולפני הקומפלקס התרבותי המוסטרי של תקופת הפלאולית התיכון. פרק הזמן הזה מתאפיין בשינויים תרבותיים והתנהגותיים רבים וכן בהופעת טיפוסי אדם חדשים. הקורס ידון בהיבטים השונים של השינוי המאפיינים את הקומפלקס התרבותי האשלו יברודי וינסה לשלב את המידע התרבותי, הביולוגי והסביבתי לכדי תמונה כוללת. עבודת המחקר רבת הפנים הנערכת במערת קסם מזה 15 שנים תהווה בסיס לדיון בכל אחת מן הסוגיות הרבות של הקומפלקס האשלו-יברודי: כרונולוגיה, שחזור הסביבה, השימוש באש, חידושים בתעשיות כלי הצור, מכלולי עצמות בעל החיים, ציד וכלכלת קיום, ארגון מרחבי באתר, מיחזור והעברת ידע, הטיפוס האנושי ועוד. כל אלה יאפשרו הצגה סינרגטית של שלם הגדול מסך חלקיו שתהווה נדבך חשוב בהבנת פרק זמן משמעותי וקריטי בהיסטוריה של הופעת האדם המודרני והתנהגות מודרנית באזורינו.
The Acheulo-Yabrudian Cultural Complex dated to 400-200 ky ago is known from the Near East only. It postdates the Acheulian Cultural Complex of the Lower Paleolithic and predates the Mousterian Cultural Complex of the Middle Paleolithic. This period of time is characterized by many cultural and behavioral changes and by the appearance of new hominin types. This course will discuss different aspects of change characterizing the Acheulo-Yabrudian Complex and attempt to incorporate cultural, biological and environmental issues to enable a general reconstruction of the period.
The multidisciplinary research project of Qesem Cave, Israel since the year 2000 will serve as a base for discussing each of the many issues of the Acheulo-Yabrudian Complex. We will discuss the chronology, the environment, the use of fire, innovations in lithic industries, the faunal remains, hunting and subsistence economy, spatial organization of the site, recycling and knowledge transmission, the hominin type and more. All these should enable to draw a synergetic picture of a whole that is bigger than the sum of its parts, and that will provide an important step in understanding this significant and critical time in the history of the appearance of modern man and modern human behavior in our region.
0671-4605-01
 סמינר מחלקתי - חידושים בחקר הדתות במזרח הקדום
 Departmental Seminar - Study of Religions in the Ancient nea
ד"ר גילן אמירשיעור גילמן281 ב'1700-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ב'1700-1600 סמ'  ב'
בעשורים האחרונים שבה הדת וחזרה למרכז החיים בישראל כמו גם בחלקים רבים של העולם. תחייתה מחדש של הדת במופעיה המודרנים השונים – רוחניות, ניו-אייג', מסורתיות, פונדמנטליזם – נחשבת בד"כ כתגובה לתהליכי החילון והשחרור שהביא איתו העולם המודרני. עלייתה של הדת מוצאת ביטוי גם במחקר. מחקרים חדשים בתחומים שונים – אנתרופולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה והיסטוריה של הרעיונות, מדעי ההתנהגות והקוגניציה, חקר המוח – מאירים מכיוונים שונים את הדת ואת מכלול התופעות הקשורות בה. מחקרים אלה מבליטים לא רק חשיבותה העצומה של הדת להבנת העולם המודרני בו אנו חיים היום אלא גם תורמים תרומה חשובה להבנת ההיסטוריה האנושית בכלל. הסמינר המחלקתי של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב יוקדש השנה לחידושים בחקר הדת בתחומי המחקר של החוג. מה ניתן ללמוד מהממצא הארכיאולוגי והטקסטואלי העומד לרשותנו על הדת ועל מופעיה השונים בראשיתה של ההיסטוריה האנושית? מתי מופיעה הדת לראשונה על במת ה(פרה-)היסטוריה? למה בדיוק אנו מתכוונים כשאנו מדברים על דת במזרח הקדום? במה דומה ובמה שונה הדת כפי שאנו מכירים אותה היום ממופעיה השונים בעברו הרחוק של האדם? הסמינר מיועד לחברי הסגל של החוג ולתלמידי התואר השני והשלישי
In recent decades religion once again has taken central stage in Israel as in other parts of the world. The revival of religion in all of its modern manifestations – spirituality, new age, consciousness of tradition, fundamentalism – is often considered to be a reaction to the increasing secularization in the modern world. The revival of religion did not go unnoticed in academic research. New studies in various fields – anthropology, history, philosophy, social and cognitive studies, brain research – highlight religion from new and different perspectives. These studies do not only emphasize the importance of religion in understanding our modern world but also hold great significance to the study of the past. The departmental seminar will be dedicated this year to new studies in religion across the departmental fields of research. What can be learned from the archaeological and textual evidence at our disposal on religion and its various manifestations? When did religion first appear in (pre-) history? How do modern religions resemble and differ from their ancient counterparts?
The seminar is open to faculty members and to advanced students of the Department of archaeology and Near Eastern Cultures at Tel-Aviv University.0671-4606-01
 זכרון היסטורי בעולם החיתי ובמזרח הקדום
 Forms of Historical Consciousness in the Hittites World and
ד"ר גילן אמירסמינר גילמן204 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן204 ג'1600-1400 סמ'  ב'
מה ידעו החיתים על עברם? באיזה אופנים הם באו במגע איתו? הסמינר יעסוק בדרכים השונות בהן דומיין, נוצר ועוצב זיכרון היסטורי באימפריה החיתית ובתרבויות שכנות במזרח הקדום. הסמינר יוקדש לקריאה בכתובות היסטוריוגראפיות ובמקורות אחרים השופכים אור על הערוצים השונים בהם החיתים באו במגע עם עברם, בהם ספרות היסטורית, תיאורי פסטיבלים, פרגמנטים מיתולוגים וטקסטים הקשורים לפולחן המוות של המשפחה המלכותית. אנו נקרא טקסטים במקור או בתרגום ונדון באופנים בהם ניתן ללמוד מהם על הווצרותה של תודעה היסטורית באימפריה החיתית בפרט ובתרבויות שכנות במזרח הקדום בכלל. הסמינר מיועד לתלמידי תואר ראשון ושני אשר סיימו חיתית או אכדית למתחילים אך פתוח גם לתלמידים ללא ידיעת שפות אלו.
What did the Hittites know about their past? In what ways did they connect with their history? The seminar will deal with the different channels by which the Hittites, as well as other neighbouring cultures, imagined and (re)constructed their past. We will read, in Hittite and in translation, historiographical inscriptions as well as historical legends and folktales, mythological texts, descriptions of religious festivals as well as texts pertaining to the offerings to deceased members of the royal family and discuss their significance to the formation of historical consciousness among the Hittites. The seminar is intended to BA and MA students with knowledge of Hittite or Akkadian but is open to others as well.
0671-4607-01
 ניתוח דו"חות חפירה: ממצאים בהקשרם הארכיאולוגי
 Reviewing Excavation Reports: Finds in Their Archaeological
פרופ טל אורןסמינר גילמן204 ד'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בניתוח דו"חות חפירה סופיים של אתרים נבחרים מהתקופות הקלאסיות באגן המזרחי של הים התיכון תוך שימת דגש על היבטים כרונולוגיים וחברתיים של הממצא הקטן שהתפרסם בהם (ובכלל זה חרס, זכוכית, אבן, מתכת וממצא אומנותי/אפיגראפי) בהקשרו הארכיאולוגי. ממצא זה יבחן כנגד יכולתו לשחזר תרבות חומרית וחיי יומיום בקרב חברות עבר (בגיבוי מידע היסטורי היכן שניתן). הסמינר יכלול דיונים במספר מקרי מבחן וסיורים לימודיים באתרים נבחרים.
The seminar will deal with the reviewing of final excavation reports of classical period sites in the Eastern Mediterranean. Focus will be given on chronological and social aspects of the published small finds (pottery, glass, stone, metal as well as artistic/epigraphic material) in their archaeological context. These findings will be analyzed against their ability to reconstruct material culture and daily life of past societies, backed by the historical evidence when possible. The seminar will include discussions on selected test-cases and educational tours in selected sites.

0671-4608-01
 חבל בנימין בין התיאור המקראי, הממצא הארכיאולוגי והשחזור ההיס
 Benjamin: Biblical Description, Archeological Finds and Hist
פרופ פינקלשטיין ישראלסמינר גילמן204 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן204 ד'1800-1600 סמ'  א'
פרופ ליפשיץ עודד
חבל בנימין נמצא מצפון לירושלים ומדרום להר אפרים. נמצאות בו אחדות מן הערים החשובות ביותר שהתקיימו בממלכת יהודה, ובהן מצפה, גבעון, גבע, בית אל ויריחו. מבחינת התיאור המקראי קיבל חבל ארץ זה את שמו של שבט בנימין, ויש מחלוקות גדולות במחקר בשאלה מתי הוא השתלב והפך חלק מממלכת יהודה. באזור זה התרחשו כמה מן האירועים החשובים והמרכזיים בתולדות ישראל הקדום: כיבוש העי וסיפור הגבעונים בספרי יהושע, סיפור אהוד בן גרא ופרשת פילגש בגבעה בספר שופטים וממלכת שאול בספר שמואל. בצפונו של אזור זה התקיימו מאבקים קשים בין ממלכות יהודה וישראל. בית אל היתה מקום מרכזי ברפורמה של יאשיהו, ולאחר חורבן ירושלים, הייתה מצפה בירת הפחווה ומקום מושבו של גדליהו בן אחיקם.
בסמינר נבחן את התיאורים המקראיים אודות שבט בנימין, נדון במקורם וכוונתם, ונעסוק ברקע הגיאוגרפי, ההיסטורי והארכיאולוגי שלהם. כמו כן נדון בשאלת זיהויים של האתרים מרכזיים בחבל בנימין ונבחן את הקשר של אזור זה לירושלים וסביבתה.
The Land of Benjamin is located north of Jerusalem and south of Mount Ephraim. Some of the most important Judahite towns can be found here, for instance Mizpah, Gibeon, Geba and Bethel. According to the biblical account, critical events in the history of Ancient Israel took place in this region: the conquest of Ai, the story of the Judge Ehud and the rise of King Saul. Bethel was an important Israelite cult place that was taken over by Judah in late-monarchic times. Mizpah became the government center after the destruction of Jerusalem in 586 BCE. Participants in the seminar will discuss the geographical background of this region, the biblical material and the archaeological finds. They will also deal with issues of geographical history and the contacts of the Land of Benjamin with Jerusalem.
0671-4609-01
 טקסטים מחיי היום יום במצרים העתיקה
 Everyday Texts From Ancient Egypt
ד"ר סויני דבורהסמינר גילמן323 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ב'2000-1800 סמ'  ב'
טקסטים מנהליים‫,‬ משפטיים ואישיים ממצרים העתיקה הם מקור עיקרי להבנת חיי היום היום של אנשים בחברה המצרית הקדומה‫.‬ דרכם נוכל לרכוש הבנה מסוימת של האופן בו פעלו המערכות המשפטיות והכלכליות‫,‬ לקבל מידע אודות ארגון העבודה וניהול משך הבית‫,‬ וללמוד על השפעת ארועים הסטוריים על חיי הפרט‫. הסמינר יתמקד בטקסטים מאתרים כמו עיר הפירמידה באל-להון ו‬כפר בוני הקברים בדיר אל‫-‬מדינה‫.‬ כדי לקרוא טקסטים מן האתר הזה‫,‬ הסטודנטים ילמדו מצרית רעמססית במהלך הקורס‫.‬
Administrative, legal and personal texts from Ancient Egypt are a major source for our understanding of people’s daily lives in that society. Through them, we can gain some idea of how the economy and legal system operated, how work and households were arranged, and how historical events impacted on people’s lives.
The seminar will focus on everyday life texts from sites such as the pyramid city of Illahun and the tomb-builders’ village of Deir el-Medîna. In order to read the latter, students will learn Ramesside Egyptian during the course.
מבחן עבודת בית
0671-4612-01
 מצדה וסביבותיה
 Masada and Its Region
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן456 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מצדה היא אתר מפתח להכרת תקופת ימי הבית השני בהיותה למעשה מיקרוקוסמוס לחיים בארץ ישראל, במזרח ובעולם הרומי. הקורס יוקדש ללימוד יסודי של החיים שהתנהלו במצדה, החל בתקופה ההלניסטית במעבר והתקופה הרומית המוקדמת, וכלה בתקופה הביזאנטית.
בקורס יידונו הקשרים כמו גם ההתנגדות לרומא ותרבותה כפי שהם משתקפים במצדה החל בהיבטים ארכיטקטוניים, עבור בממצא האפיגראפי וכלה בממצא החומרי. ליבת הקורס הם שני הקטבים של הורדוס וקהילת המורדים ושיקוף אופי הקשרים ותהליכי הקבלה וההתנגדות העולים בין יהודה ורומא; זאת, תוך התבססות ביקורתית על המקורות ההיסטוריים, המחקרים הארכיאולוגים האחרונים ותוצאות החפירות המחודשות באתר בשני העשורים האחרונים. כן ינתן ביטוי למחקר הלאורה הבזאנטית ולימוד האתר בסביבותו המדברית המיידית והמרוחקת יותר. לבסוך נקדיש מקום להיסטוריה של המדע ולסוגיית הארכיאולוגיה הלאומית ומיתוס מצדה.
Masada
Masada is a key site in our understanding of the Second Temple period, consisting a microcosm of the life in Palestine the east and the Roman Empire. The course will be dedicated to a thorough study of the life in Hellenistic, transition, Early Roman and Byzantine periods. We will discuss themes and processes such as Romanisation and resistance to Rome through the media of architecture, Epigraphy and Material Culture. We will further examine the site in its environ as lastly discuss the aspects of nationalism and historiography and archaeology, as well as the Myth of Masada.  
0671-4613-01
 ארכיאו-טקטורה: ארכיטקטורה לארכיאולוגים
 
מר לירן רועישיעור גילמן220 ד'2000-1800 סמ'  א'
התוצר האדריכלי מצוי כמעט בכל חפירה ארכיאולוגית, ויש לו מקום מיוחד בניתוח והבנת התנהגותם ותפיסת עולמם של בני אדם קדומים. הארכיטקטורה היא ממצא בפני עצמה, בו בזמן שהיא מהווה את הקונטקסט בו נמצאים רבים מסוגי הממצא האחרים. הכרת התוצר האדריכלי על מגוון מערכותיו, והשיקולים של אלה שמתכננים ובונים אותו, נחוצים לארכיאולוגים בתהליך הניתוח של מושא מחקרם.
במהלך השיעורים נציג דוגמאות ארכיטקטוניות כפי שהן מופיעות באתרים ארכיאולוגיים נבחרים ובמקבילות אתנוגראפיות מתאימות, נלמד לעומקם את רכיבי המבנה השונים איתם ייפגשו הסטודנטים במהלך פעילותם כארכיאולוגים, ואת האופנים השונים בהם רכיבים אלו יוצרים את סביבת המחייה האנושית. נדון כיצד משקפת הארכיטקטורה את השינויים בתפיסת האדם את מקומו בעולם, וכיצד עשויים שינויים בארכיטקטורה לשקף את תבניות החיים של תרבויות שונות.
The architectural product is present in any significant archaeological site. It has a special place in the archaeological analysis process, as it constitutes a major part of the finds, as well as the context in which finds are often found. A familiarity with the architectural product, its elements and subsystems, and the considerations of those planning and designing it, are all needed as archaeologists analyze the subject of their research.
The course will present Architecture as it is uncovered in select archaeology sites. We shall thoroughly study the main architectural structural and aesthetic elements the students are likely to meet as practicing archaeologists, and how these elements create the human habitat. We shall discuss how architecture reflects changes in humanity's view its place in the world, and how changes in architectural patterns correlate with shifting life patterns
0671-5007-01
 סוגיות נבחרות במדעי הארכיאולוגיה
 Selected Inquests in the Archaeological Sciences
ד"ר ספיר-חן לידרסמינר גילמן319אב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן319אב'2000-1800 סמ'  ב'
ד"ר בן יוסף ארז
הסמינר יתמקד בנושאים מרכזיים במחקר העכשווי המתבססים על שילוב שיטות ממדעי הטבע והמדעים המדויקים. בשנים האחרונות שילוב בין תחומי נמצא בחזית המחקר; שילוב זה, המכסה תחומים רבים במגוון גדל והולך, הופך לחלק אינטגרלי כמעט בכל פרויקט ארכיאולוגי חדש. בנוסף להעשרת הידע על היבטים שונים של תרבויות העולם העתיק, תוצאות מחקרים אלו הביאו תובנות חדשות ומפתיעות על סוגיות מפתח בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. הסמינר יעסוק בסקירת דוגמאות שונות מהארכיאולוגיה של הלבנט, ויכלול עבודת מחקר מעשית, בשיתוף עם מעבדות המכון לארכיאולוגיה או מעבדות האוניברסיטה השונות.

The seminar will discuss the place of “Archaeological Science” in current archaeological research. What is behind this term? By discussing various case studies, in which archaeological research was done using methods and techniques common in the natural and exact sciences, we will try to answer this question.