שנה"ל תשע"ז

0669-1001-01
 מבוא למחקר התרבות
 Introduction to Culture Research
מר לשם רותםשיעור ותגילמן306 ג'1600-1200 סמ'  א'
זהו קורס יסוד מבואי במחקר התרבות. הוא סוקר את תפיסות התרבות בדיסציפלינות השונות, מביולוגיה ועד פסיכולוגיה וכלכלה, ומציע תפיסה סינתטית במסגרת הקונצנסוס שנוצר בין הדיסציפלינות האלה. הקורס מציג את תפיסת התרבות כרפרטואר של אפשרויות לארגון החיים בכל שטחי החיים, ודן בשאלות יסוד הנגזרות מתפיסה זו, כגון המבנה המרובד של הרפרטואר; מושג המודלים התרבותיים; יחסי הגומלין בין הרפרטואר לבין הכוחות החברתיים המתנים אותו ומותנים על ידו (ממסד וכוחות השוק); ואפשרויות המימוש של המודלים התרבותיים ברמת המיקרו של הסיטואציה הקונקרטית. נושאים אלה נדונים במסגרת של המשגה דינאמית, המתבססת על תיאוריות של מערכות הטרוגניות (תורת הרב-מערכת, תורת המורכבות). על בסיס מושגי היסוד, הקורס דן בשורה של היפותזות מרכזיות בנוגע למרחבי הייצור והצריכה של הרפרטואר, שאלת הייזום של רפרטוארים לעומת ההתהוות הסטיכית שלהם, הזיקה שבין חידוש הרפרטוארים לבין הישרדות של קבוצות, ובמעבר של רפרטואר תרבותי בין קבוצות חברתיות.
תלמידי היחידה למחקר התרבות חייבים לשמוע גם את התרגיל במחקר התרבות.
Introduction to Culture Research 

This course is a comprehensive introduction to culture theory and research methodology. It draws upon classic and recent developments in a variety of disciplines, discussing their suitability for a complex science of culture.
 
0669-4008-01
 מחקר התרבות: מסורות ובעיות-מבוא לתלמידי מ.א.
 Culture Research: Traditions & Problems Intro for MA Students
פרופ סלע-שפי רקפתסמינר גילמן317אד'2000-1600 סמ'  ב'

"מבוא למחקר התרבות – מסורות ובעיות; סמינריון מ.א.", 

הסמינריון נועד להציג בפני תלמידי מחקר התרבות כמה כיווני מחקר בסיסיים במחקר התרבות, ולדון בחלותם וביעילותם באופן משווה, בזיקה לשאלות כלליות על טיבן של תיאוריה ומחקר, וההבחנה בין גישות פרשניות לבין מחקר של התרבות כארגון פעולה. המחקרים שידונו בסמינר מקיפים שאלות סמיוטיות, חברתיות והיסטוריות, ומציעים דרכי עבודה מגוונות, בנושאים ובהקשרים התיאורטיים האלה: תהליכים תרבותיים ארוכי טווח; שדות תרבות וסוכנים ספציפיים; האדם בתרבות: האביטוס
ואסטרטגיות של ייצור זהות; היררכיה וגבולות תרבותיים; ייצור והפצה של רפרטוארים תרבותיים; חידוש ושמרנות, אימוץ או דחיה במעברים בין תרבויות; תרבות מקומית ותרבות גלובאלית

 

“Introduction to Culture Research – Central Approaches and Problems” (Seminar)

This introductory seminar reviews central approaches in Culture Research and basic methodological questions of theory and empirical research related to the semiotic, social and historical conceptualization of culture. It focuses on major themes such as repertoire, fields and agents, habitus and identity, culture diffusion and change, innovation and conservatism, cross-cultural transfer, local and global cultures.

0669-4038-01
 אנשים מדברים על חיי-היומיום (פרויקט מחקר)
 People Talk About Daily Life
פרופ סלע-שפי רקפתסמינר גילמן319אד'2000-1600 סמ'  א'
"אנשים מדברים על חיי היומיום", סמינריון, סמסטר א', 4 ש"ס

מחקר הדיבור "הטבעי" בהקשרים היומיומיים (spoken discourse; ולא הטקסט הכתוב) הוא תחום המתפתח מאד בעשורים האחרונים במסגרת שדה המחקר הרחב של ניתוח השיח בכלל. בהנחה שהדיבור הוא פעולה ככל פעולה אנושית אחרת, הסמינר יתמקד בשאלות של ביצועי הזהות (identity work), הצגת העצמי וסימון עמדות ויחסים חברתיים באמצעות הדיבור. נקרא ספרות מחקרית מתחומים מגוונים כמחקר האינטראקציה והשיחה, בלשנות חברתית, פסיכולוגיה דיסקורסיבית ומחקר הנרטיב, ונעסוק בניתוח הקלטות של דיבור, הן מההיבט התוכני של הבנית דגמי העולם על ידי הדיבור, והן מההיבט המבני של אסטרטגיות הדוברים בהקשר של האינטראקציה וניהול הרושם. נעסוק גם בבעיות בסיסיות של הכנת חומר המחקר, ונתרגל עריכת ראיונות, הקלטות ותמלול קפדני, כהכנה לניתוח.

“People Talk in Everyday Life” (Seminar)

The study of everyday natural talk (i.e., spoken rather than written discourse) is an emerging field of study as part of the broader field of discourse analysis. The seminar focuses on questions of identity work, presentation of self and signalizing social relations through Talk. It discusses central theories in conversation analysis, social linguistics, discursive psychology, and narrative research, and deals with basic methodological problems of interviewing, transcribing and analyzing spoken discourse.

0669-5069-01
 טקסטים קלאסיים במחקר התרבות
 Classical Texts in Culture Research
ד"ר פז שריתסמינר כיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  א'
התרגיל יוקדש לרכישת מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות: סטרוקטורליזם וביקורת הסטרוקטורליזם, סמיוטיקה, רפרטואר ודגם, שדה והביטוס, אידיאולוגיה והגמוניה, ועוד.

The course will focus on basic theoretical concepts in culture research: structuralism and its critiques, semiotics, model and repertoire, field and habitus, and more. The aim of the course is to acquaint students with the conceptual and theoretical foundations of culture research in order to prepare them to the advanced courses in the program, and as a basis for future research.

0669-5082-01
 כתיבת הצעת מחקר
 Writing a Thesis Proposal
פרופ סלע-שפי רקפתסמינר גילמן455 ג'2000-1800 סמ'  א'
הקורס מיועד לתלמידים מתקדמים של היחידה למחקר התרבות שכבר גיבשו פרוייקט מחקר (בסיכום עם המנחים שלהם), ונמצאים בשלבים שונים של מחקרם. הקורס מהווה הדרכה בכתיבת הצעות המחקר, ודן בבעיות מתודולוגיות (הכרת שדה המחקר, כתיבת הרציונל והרקע התיאורטי, מבנה ההצעה, שימוש במאגרי מידע, ביבליוגרפיה, וכו'). התלמידים מציגים במהלך הפורום טיוטה ראשונה של הצעת המחקר ומתקיים דיון בשאלות המתעוררות תוך גיבושו. סיום הקורס מותנה בהגשת הצעת מחקר.

The course is intended for advanced students of the Unit for Culture Research has already formulated a research project (in agreement with their supervisors), and are in various stages of research. The course is a tutorial in writing research proposals, and discusses methodological issues (knowledge of a field of research, writing the rationale and theoretical background, the structure of the proposal, use of databases, bibliography, etc.). Students present during the forum first draft of the proposed research and discussion questions that arise in formulation. Completion of the course subject to submission of a research proposal.

0669-6114-01
 חומרים ופרקטיקות בתרבות
 Materials and Cultural Practices
ד"ר פז שריתסמינר גילמן317אד'1600-1200 סמ'  א'
חומרים ופרקטיקות בתרבות
ד"ר שרית פז
עם האצת קצב הפיתוחים הטכנולוגיים והשינויים החלים כתוצאה מהם, חומרים וחפצים ממלאים תפקיד הולך וגדל בכינון חברה ותרבות ובעיצוב פרקטיקות תרבותיות. העיסוק המחקרי בתרבות חומרית כמקור מידע כולל מגוון תיאוריות וגישות להבנת תרבות חומרית, משמעותה כתופעה חברתית-תרבותית, והאופנים השונים בהם היא מעצבת פרקטיקות תרבותיות ומעוצבת על-ידן. מטרת הסמינר לחשוף את התלמידים לאפשרויות מחקר דרך התרבות החומרית, ולספק להם כלים בסיסיים לביצוע מחקר של תופעות חומריות-תרבותיות. במסגרת הסמינר נדון במחקרים שונים בנושא תרבות חומרית, ונסקור גישות תיאורטיות ומתודולוגיות מרכזיות לניתוח ולפרשנות תופעות חומריות. כמו כן, יתבקשו התלמידים לערוך מחקרים בקנה מידה קטן בסביבתם הקרובה, שיספקו התנסות בלתי אמצעית בניתוח תרבות חומרית, וישמשו בסיס לדיונים ול"קריאה" בחפצים.
 
 
Materials and Cultural Practices
Dr. Sarit Paz
As the rate of technological innovations and the following transformations increases, materials and objects play a growing role in the constitution of society and culture, and in shaping cultural practices. The study of material culture as a source of information includes various theories and approaches toward the understanding of material culture, its significance as a socio-cultural phenomenon, and the ways in which it shapes cultural practices and being shaped by them. The aim of the seminar is to expose students to the opportunities of research through material culture, and supply them with basic tools for conducting such studies. During the seminar we will discuss various studies on material culture, and explore central theoretical and methodological approaches for analysis and interpretation of material culture. The students will also be asked to conduct small scale studies in their immediate environment, which will offer a hands-on experience of analyzing material culture, and serve as basis for discussions and "reading" objects.
 
0669-6118-01
 המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית א'
 The Identity @ Environmental Action Lab 1
פרופ סלע-שפי רקפתסמינר גילמן458 ג'1800-1600 סמ'  א'
המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית (http://www.tau.ac.il/tarbut/Maabadat-Sebiba/index.html) היא מסגרת של קבוצות לימוד ומחקר לתלמידיםה תארים המתקדמים, המעוניינים במחקר הקשר שבין זהות והנעה לפעולה סביבתית, והזיקה בין זהות ופעילות חברתית בכלל. על רקע ההתפתחות הענפה של לימודי הסביבה בעשורים האחרונים, גוברת בעולם ההכרה בחשיבות הממד החברתי ושאלת הכשירות התרבותית של הקהילות השונות כבסיס להבנת ההצלחה או הכישלון של התנועה הסביבתית כגורם לשינוי.
המעבדה לזהות ופעילות סביבתית נועדה לענות על הצורך בפיתוח המחקר האיכותני בלימודי הסביבה. היא יוצאת מהגישה התרבותית במחקר התנועות החברתיות, ומספקת לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים למחקר תפוצת הסביבתיות כצורת חיים, בנושאים כגון אוריינות וזהות סביבתית, קבוצות אקטיביסטים כקהילות פרקטיקה, הזיקות בין מדיניות ותכנון לבין תהליכים בשטח (grassroots); תפיסת התפקיד ומסלולי הפעולה של מתווכי הידע – מחנכים, פעילים, מדריכים -- ויחסי קהילה-מקצוענים, והיסטוריה סביבתית של אזורים ספציפיים.

מסגרת המעבדה כוללת סמינר מחקרי, שבמהלכו מפתחים התלמידים פרויקטים אישיים לתזות לתואר השני או השלישי, ומקיימים במפגשים סדירים של קריאה ודיון המלווים את גיבוש הפרויקטים. העבודה מוקדשת הן לדיון תיאורטי והן לתרגול של עבודה באמצעות ראיונות, איסוף והכנה של חומר למחקר, תמלול הקלטות והכנת המסמכים הנלווים, ודרכי ניתוח של העדויות.

ההשתתפות בקורס היא בתיאום עם המרצה. חובת התלמיד: השתתפות שוטפת בכל משימות הסמינר ומטלותיו. קבלת ציון מחייבת הגשת עבודה מסכמת.
The Identity & Environmental Action Lab (http://www.tau.ac.il/tarbut/Maabadat-Sebiba/index.html) provide a learning and research framework for graduate students who wish to pursue studies concerning the link between identity and social action, and environmental action in particular, as MA or PhD dissertations. While Environmental discourse rapidly evolves, it has eventually been recognized that so far, the Environmental movement has failed to bring on a change. To explain this failure, attention is growingly drawn to social factors and questions of cultural competence as crucial dimensions in the reception or rejection of the Environmental agenda. The Identity & Environmental Action Lab addresses the need of developing qualitative research within the field of Environmental Studies. Proceeding from ‘practice theories’ and the cultural approach to the study of social movements, it provides theoretical and methodological tools to explore such topics as the spread of environmental habitus, environmental literacy, activism and local communities, the interplay between policy making and grassroots processes, the role perception of environmental mediators, and aspects of local environmental histories.

The Lab framework includes a research seminar, where students’ projects are developed and discussed. The seminar meetings are dedicated to discussions of theoretical and research literature, as well as to practicing working with interviews, transcribing and preparing the research materials, and using an elaborate method of discourse analysis.
0669-6119-01
 תרבות ורגשות
 Culture and Emotions
ד"ר בלוך צמח דליתסמינר גילמן497 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרבות ורגשות
Culture and Emotions

ד"ר דלית בלוך Dalit Bloch

סמינר מ"א

הרגשות ממלאים תפקיד חשוב בחיינו והם נוכחים באינטראקציות אנושיות בתרבויות שונות. האם הם אוניברסאלים ומשותפים לכל בני האדם באשר הם, או שמא לבני תרבויות שונות יש מנעד ומגוון שונה של רגשות? כיצד משפיעה התרבות על הבניית הרגשות ועל ניהולן? כיצד משפיעים מושגי-רגש ספציפים על תקשורת חוצת-תרבות או במצבים של מעבר בין תרבותי? האם בשל מגמות גלובליות וזרימת המידע באמצעי התקשורת בין גבולות מדיניים ותרבותיים, יכולה להתבצע שאילה של מושגי-רגש מתרבות אחת לאחרת, ואם כן, מה טיבה של שאילה זו? במהלך הקורס נענה על שאלות אלו ואחרות תוך הדגשת ההיבט ההבנייתי ותלוי-ההקשר של הרגשות, ובחינת היחסים המורכבים בין רגשות ובין ההקשר התרבותי והטמפוראלי אשר בתוכו הם "פועלים". נתחיל את דיוננו מנקודת מוצא תיאורטית וממנה נתקדם אל דוגמאות תרבותיות-חברתיות ספציפיות של רגשות שונים - כמו אהבה, בושה, כעס ועוד, תפיסות של גוף ועצמי - ואופני ההבעה והניהול שלהם בזירות ומצבים חברתיים-תרבותיים. במקביל נתוודע לגישות שונות, לעיתים מנוגדות, תוך דיון ביקורתי בגישות אלו.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות בשיעורים, קריאה משיעור לשיעור, הגשת עבודה מסכמת על פי הנחיות שימסרו בשיעורים.
Culture and Emotions
Dalit Bloch

Emotions play an important role in our daily lives. They have an effect on human interaction in various cultures. Are they biological and universal, or are they culturally-defined and therefore, relative and vary across cultures? In what ways does culture construct emotions, and how can emotional-vocabulary shape inter-cultural communication? Can we, given the current global condition and flow of information across countries, borrow emotional-terms from one culture to another? In our effort to tackle these and other questions, we explore the complex relations between emotions and the cultural-temporal context within which they “work”. We depart from theoretical discussion and proceed to examine socio-cultural study-cases of emotions such as love, shame, anger and more, the cultural construction of Self, embodied perceptions and feelings, and how they are expressed and managed in various socio-cultural arenas.


0669-6120-01
 עירוניות והביטוס עירוני
 Urbanism and Urban Habitus
ד"ר פז שריתסמינר כיתות דן דוד211 ב'1800-1400 סמ'  ב'

ד"ר שרית פז
ערים קיימות כבר למעלה מחמשת אלפים שנה. מהמהפכה העירונית באלף הרביעי לפנה"ס ועד ערי הענק של המאה ה-21, העירוניות מהווה חוויה אנושית מעצבת מרכזית בעולמנו. מטרת הסמינר לבחון את התפתחות ההביטוס העירוני ומאפייניו, מערכות קשרים חומריים ותרבותיים, והתעצבות מרחב עירוני וזהות עירונית, דרך פרקטיקות של תעביר תרבותי.
במסגרת הסמינר נדון במגוון המאפיינים הפיזיים, המעשיים והרעיוניים של העירוניות. נבחן את הולדת הרעיון העירוני, התפשטותו במרחב והמשכיותו לאורך זמן, דרך תהליכים של תעביר תרבותי ובין-דורי, חדשנות, אימוץ, שינוי והתאמה, אשר הביאו להבניית אורח החיים העירוני במקומות שונים ובתקופות שונות. נשלב ניתוח נתונים מתחומי הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה והסוציולוגיה, עם גישות מתודולוגיות ותיאורטיות ממגוון דיסציפלינות. נדון בהופעתן של הערים הראשונות ובשינויים מרחיקי הלכת שחלו באורח החיים במעבר מן הכפר לעיר. נבחן את מידת השפעתו של אורח החיים העירוני, כפי שהתעצב לפני אלפי שנים, על העירוניות בתקופות הבאות. נסקור את תולדות התפתחות הערים ותפיסות עירוניות, והיבטים שונים של תכנון עירוני. נחקור את משמעות החוויה העירונית ואת השפעתה על מגוון היבטים בחיי היומיום של תושבי הערים. נשאל כיצד גלובליזציה תרבותית משנה משמעויות של מקומות וחוויות אנושיות במרחב העירוני. ונעלה לבחינה מחודשת את ההגדרות השונות של תופעת העירוניות ושל יישובים עירוניים.

Urbanism and Urban Habitus
Dr. Sarit Paz
Cities exist for over five thousand years. From the urban revolution of the 4th millennium BCE to the big metropolis of the 21st century, urbanism is a central formative experience in our world. The seminar aims to examine the development of urban habitus and its characteristics, material and cultural networks, and the forging of urban space and urban identity, through practices of cultural transfer.
We will discuss the physical, practical and conceptual characteristics of urbanism. We will consider the birth of urban concept and its spread across space and continuity across time through processes of cultural and inter-generational transfer, innovation, acceptance, transformation and adaptation, that led to structuring urban lifestyle in different areas and periods. We will combine analysis of archaeological, geographical and sociological data, with methodological and theoretical approaches from various disciplines. We will discuss the emergence of the first cities, and the far-reaching changes in the transition from rural to urban way of life. We will examine the influence of urban lifestyles and habitus shaped thousands of years ago on urbanism in later periods. We will review the history and development of urban settlements and concepts, and various aspects of urban planning. We will explore the meaning of urban experience, and its effect of different aspects in everyday urban life. We will ask how cultural globalization transforms meanings of places and human experiences in urban spaces. And we will reconsider the different definitions of urbanism and urban settlements.

0669-6121-01
 אוכל, חברה, תרבות
 Food, Society, and Culture
ד"ר הירש דפנהסמינר ביה"ס לשפות501 ג'1800-1600 סמ'  ב'
אוכל, חברה, תרבות
סמינר, 2 ש"ס

דומה כי מבין כלל תחומי פעילותם של בני-האדם כיצורים ביולוגיים, יש מעט תחומים שהם כה טעונים ומוטענים במשמעות כמו אכילה ואוכל. מכיוון שקבוצות אנושיות מארגנות את כל הפעילות הקשורה באוכל, והן עושות זאת באופן שונה מקבוצה לקבוצה, הרגלי האכילה – מה חברי קבוצה מסוימת אוכלים, איך הם אוכלים, ולא פחות מכך, מה הם לא אוכלים – משחקים תפקיד חשוב בעיצובן ובביטוין של זהויות קבוצתיות.
אבל אוכל הוא לא רק מדיום תרבותי אלא גם חברתי: כל אופני הייצור, האספקה וההכנה של האוכל מאורגנים באופן חברתי והאוכל עצמו מארגן אינטראקציות חברתיות. החיוניות של האוכל לשם הישרדות האורגניזם, בשילוב עם החברתיות של ייצורו וצריכתו, הופכת אותו לא רק למדיום חברתי ותרבותי רב-עצמה, אלא גם למשאב פוליטי וכלכלי.
בסמינר נבחן את ממדיו השונים של האוכל ונתחקה אחר יחסי הגומלין בין הממדים הללו. נקרא מחקרים, בעיקר מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המבקשים להסביר את העדפות האוכל של קבוצות אנושיות, הבוחנים את היחסים המורכבים בין אוכל לזהות (מעמדית, מגדרית, אתנית ולאומית), כמו גם מחקרים העוסקים במערכת האוכל העכשווית, בגלובליזציה של האוכל, ובתנועות חברתיות המוקדשות לקידום סוגיות הקשורות באוכל.

Food, Society and Culture

In this seminar we will discuss the different aspects of human food behavior (including social, cultural, economic and political), and inquire into their interrelationship. We will read mostly sociological and anthropological studies which seek to explain how food preferences are shaped; which examine the complex relationship between food and identity (social, gender, national and ethnic); as well as studies which focus on contemporary food systems, on the globalization of food, and food movements.

0669-6122-01
 קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים
 Cultures and Ethnic Relations
ד"ר יחיא-יונס תגרידסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1600-1200 סמ'  ב'
שם הקורס: תרבויות ויחסים בין קבוצות אתניות
המרצה: ד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינר מ"א ,4 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בקבוצות אתניות ותרבותיות בחברה עם ריבוי תרבויות ומציג את המודלים השונים של היחסים האפשריים ביניהן. הוא פותח במורכבות ההגדרה של 'קבוצות אתניות', מציג מודלים של יחסים בין קבוצות אתניות ותרבותיות, תוך שהוא נדרש להקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והכלכליים שבמסגרתם מתקיימים המודלים האלה, ובוחן מפרספקטיבה ביקורתית את האתגרים וההזדמנויות הגלומים בהם.
Cultures and Ethnic Relations
Taghreed Yahia-Younis
Abstract:
The course deals with ethnic and cultural groups and the relations between them. It opens with problematizing the definition of "ethnic group"; introduce various models of relations amongst ethnic and cultural groups, while addressing the historical, political, and economic contexts within which these models operate; and from critical perspective examines the challenges as well as the opportunities that are imbued in them.
0669-6123-01
 זהות מקצועית
 Professional Identity and Status
פרופ סלע-שפי רקפתמעבדה גילמן497 ג'1600-1400 סמ'  ב'
זהות מקצועית וסטאטוס
סמינריון מחקר, תשע"ז 2 ש"ס

פרופ' רקפת סלע-שפי

המקצוע הוא אחד ממרכיבי הזהות המרכזיים, אך לא כל עיסוק זוכה למעמד של מקצוע מוכר ובעל ערך. הסמינר עוסק בהיווצרות של זהויות כחלק מתהליכי ההתמקצעות וביסוס הסטטוס של סוגי עיסוקים שונים, ובתלות של תהליכים אלה בהיבטים הסוציו-תרבותיים של העוסקים בהם. דגש מיוחד ניתן לשדות עיסוק חצי-מקצועיים הנתפסים כשוליים או חסרי יוקרה באופן יחסי.

סמינר מחקר: חובות התלמידים כוללות קריאה שוטפת של ספרות תיאורטית ומחקרית והשתתפות בדיונים המשותפים בעקבותיהם, עריכת מחקר גיחה והצגתו בפורום המשתתפים. קבלת ציון מחייבת הגשת עבודה בכתב המבוססת על מחקר הגיחה ועל הכרת הספרות העיונית הרלוונטית.

Professional Identity and Status

 

A research seminar

 

 

Prof. Rakefet Sela-Sheffy

 

 

Professions constitute important factors of identity. However, not all occupations gain the status of recognized professions. The seminar deals with the construction of identity as part of professionalization processes and the accumulation of prestige in different occupation types, and the role of the practitioners’ socio-cultural baggage in these processes. This, with a special focus on semi-professional fields, which are regarded as marginal and underrated.

 

 

Students obligations: surveying theoretical literature and taking part in discussions of the reading materials; conducting a small-scale pilot study and reporting it at class meetings; submitting a written final report.

 

 

0669-6124-01
 תיירות ומפגש בין תרבויות
 Tourism and Inter-cultural Interaction
ד"ר בלוך צמח דליתסמינר גילמן262 ד'1600-1400 סמ'  ב'
תיירות ומפגש בין תרבויות
Tourism and Inter-cultural Interaction

ד"ר דלית בלוך Dalit Bloch

סמינר מ"א

חקר התיירות מצביע על סוגים שונים של תופעות תיירותיות, ביניהם תיירות ההמונים הממוסדת, תיירות קניות, תיירות אקולוגית (ecotourism), תיירות ספורט ואתגר, תיירות מין, תרמילאות ועוד. בנוסף לכך ישנה קשת נרחבת של תופעות סוציולוגיות הכוללות מעבר זמני לתרבות/מדינה אחרת כגון הגירה או הגירה זמנית לצורך לימודים, עבודה ועוד (sojourner, expatriate, tourist-employees), וגם תופעות אלו משיקות לחוויה התיירותית.

הקורס ידון בחוויות השונות ויבחין ביניהן מבחינה אנליטית ותיאורטית תוך מיקוד הדיון במפגש הבין-תרבותי הנוצר בין התרבות המארחת והאורחים/המטיילים (הצרכנים). אילו מפגשים מחפשים המטיילים? איזה חליפין תרבותי מתאפשר בנסיבות אלו? ומה קורה למשתתפים לאחר שהמפגש מסתיים וכל אחד שב לביתו? כמובן יש לזכור שזהו מפגש מתוּוך על ידי תעשיית התיירות שיש לה חלק משמעותי בעיצוב החוויה וגם אותה ראוי לבחון בהקשר זה. נדון גם במושגי יסוד כגון חליפין בין-תרבותי, מגע בין תרבויות, פרספקטיבה קוסמופוליטנית מול לוקליסטית ועוד.

התלמידים נדרשים לנוכחות ולהשתתפות בשיעורים, להצגת חומר במהלך הקורס, ולהגשת עבודה מסכמת על פי הנחיות שימסרו בשיעור.

Tourism and Inter-cultural Interaction

 

Dalit Bloch

 

 

The study of tourism explores a wide range of touristic phenomena, including institutionalized mass tourism, shopping tourism, ecotourism, sport tourism, sex tourism, backpacking and more.

 

In addition to that, various sociological phenomena which involve temporary transfer to foreign culture, permanent or temporal migration for study, work etc. - such as the case of sojourner, expatriate, or tourist-employee - share many similarities with tourism. The current course analyzes these and other experiences, while focusing on the intercultural interaction between the host culture and the guests/travelers (consumers).   We shall discuss questions such as: what sort of encounters do the travelers seek? What kind of cultural exchange takes place under the given circumstances? And what happens to the participants when their immediate contact comes to an end, and everybody returns home? What is the role played by the tourism industry in shaping and mediating these interactions?

 

 

 

0669-6125-01
 תרבות וסולידריות חברתית
 Culture and New Forms of Social Solidarity
פרופ בר-חיים גבריאלסמינר גילמן317אב'2000-1800 סמ'  א'
פרופ' גבריאל בר חיים
סמסטר א' 2016/2017 תשע'ז

סמינר מחקר

תרבות וסולידריות חברתית

במסגרת הסמינר ייבחנו הצורות החדשות של סולידריות חברתית אשר מיועדות למלא את מקומן של המסגרות המסורתיות של הקהילה הגיאוגרפית, המשפחה, העדתיות, הדת וכדומה.

בין הצורות החדשות יוצגו שלוש עיקריות:
רשתות אישיות – ((egocentric – personal ,
קבוצות אזרחיות (civil associations )
וציבורים דומים – ציבורי זיקה (affinity publics).
במהלך הסמינר יוגדרו הצורות החדשות. במסגרת עבודת מחקר השדה, המשתתפים בסמינר יתבקשו לראיין מדגם מצומצם של פרטים ביחס לשלושת הצורות של הסולידריות החדשה.

הסמינריון הוא נסיון להבין את השינויים העמוקים שחלו בחברה, תוך כדי הבנת התרבות אשר מכוונת, מפרשת ומלווה את השינויים האלו.

Culture and Social Solidarity
Professor Gabriel Bar Haim

first semester 2016 / 2017

Research Seminar

The seminar will examine new forms of modern social solidarities. These fulfill the functions of the traditional forms – such as community, family, ethnicity and religion.

Among these new forms there are three to be analyzed:
Egocentric – personal networks
Civil associations
Affinity publics.

Within the field research each student will be required to carry out a limited number of in-depth interviews, oriented to reveal the leading role of these new forms and the culture that accompanies them.


0669-6126-01
 אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון
 Anthropology of Religion ? Culture and Beliefs in the Age of Secularization
פרופ בר-חיים גבריאלסמינר גילמן317אב'2000-1800 סמ'  ב'
פרופ' גבריאל בר חיים

אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון
סמסטר ב' 2016/2017 תשע'ז

סמינר מחקר

הסמינר סוקר בתחילה מספר מושגים בסיסיים של אנתרופולוגיה של הדת:
קדושה וחולין, כישוף, טוטם, נשמה, אנימיזם, רוחות, דת ריטואליסטית ודת אקסטטית.

יושם הדגש על חיפושים אחר משמעויות אישיות בתרבות העכשוית על רקע תהליכי חילון, שחיקת מוסדות הדת והעלאת הגורם הרוחני – אינדיווידואליסטי, שהבולטת ביניהם היא תופעת העידן החדש והניאו-פגאניזם האוריינטלי, תוך כדי כרסום במעמדה של הרציונאליות המערבית.

Anthropology of Religion – Culture and Beliefs in the Age of Secularization

Professor Gabriel Bar Haim

Research Seminar
second semester 2016 / 2017

The seminar explores first the canonic concepts of the anthropology of religion and their definitions:

sacred and profane, magic, totem, aminism, spirits, ritualistic religion and extatic religion.

Following these concepts the seminar will concentrate on the contemporary individualistic search of spiritual meanings in the context of present secular times.
0669-6127-01
 המעבדה למחקר התרבות א': אינטראקציה
 The Culture Research Lb: Interaction
פרופ אבן-זהר איתמרמעבדה ב'1600-1400 סמ'  א'
המעבדה למחקר התרבות: אינטראקציה
המעבדה למחקר התרגום עוסקת בפיתוחים חדשים בתחומי מחקר התרבות. בשנת תשע"ז תעסוק המעבדה בעיקר במחקר האינטראקציה
The Culture Research Lb. carries out research in new developments in Culture Research. The 2016-2017 academic year course will concentrate on interaction studies.

0669-6128-01
 בניית גומחות ואבולוציה משותפת של גנים ותרבות
 Niche construction and gene-culture coevolution
סמינר סמ'  ב'
אבולוציה משותפת של גנים ותרבות ותרבות בהקשר של חקלאות וצמחים
פרופ' אריה אלטמן


שני מונחים עיקריים משמשים עתה במחקר החדשני להבנת יחסי הגומלין בין ההתפתחות התרבותית והתפתחות האדם: אבולוציה משותפת של גנים ותרבות (gene-culture coevolution) ובניית גומחות (niche construction). שניהם קשורים זה בזה ובד"כ עוסקים בהתפתחות האדם, תרבותו וסביבתו. ראייה כוללת זו של סביבת האדם חשובה ביותר בכל הנוגע לצמחים ובע"ח מבויתים ולמקומם בחקלאות. קשרי הגומלין שבין האדם לבין החקלאות בכלל וצמחים בפרט מהווים מוביל תרבותי מרכזי בשתי תקופות: האחת לפני כ 12,000 שנה ("המהפכה החקלאית-ניאוליתית"), והשנייה בעצם ימינו אלה ("המהפכה המולקולרית"). שתי התקופות מלוות בשינוי ערכים של ממש במפגש שבין תרבות האדם מחד, לבין החקלאות ועולם הצמחים מאידך. התפתחויות תרבותיות-מדעיות אלה הפכו סדרי חשיבה ושיבשו תרבויות מסורתיות. בכך עוסק עקרון האבולוציה המשותפת גנים-תרבות במסגרת בניית גומחות חיים ייחודיות. העקרונות הדרוויניסטים של ברירה טבעית והתפתחות המינים שרירים וקיימים, אך יש להכיר בכך כי ביות צמחים ובע"ח, השבחתם ויצירת מארג חיים חדש בו ישנם צירופי גנים שאינם קיימים ב"טבע" – הם מעשי ידי אדם ופרי התפתחותו התרבותית-מדעית. במהלך הדיון נבחן את הקשר בין "תירבות הצמחים" (domestication) לבין המאפיינים השונים של "תרבות האדם". כן נדון בסוגיות הוויכוח בין חסידי החקלאות המסורתית לבין המדענים העוסקים בהנדסה גנטית לשימוש האדם. בין הנושאים העיקריים לדיון: רקע ביולוגי כללי, מקומם של הצמחים ושל מזון בתרבות האנושית, המהפכות החקלאיות בראי התרבות, ההיסטוריה והאנתרופולוגיה. מהי "קידמה" במדע וקידמה בתרבות?


Gene-Culture Coevolution and Niche Construction in Agriculture

Prof. Arie Altman,

Gene-culture coevolution and Niche construction are two major interrelated concepts that are currently the focus of studying the interactions between humans' culture and their biological development. The two are generally considered with respect to human development. Here, we will expand the two concepts beyond the dual system of man gene-culture, to include also animals, plants and microorganisms genes (the "biome"). This concept becomes even more relevant in the case of domesticated plants and animals and their role in agriculture. The interrelationship between human beings and agriculture in general, and plants in particular, is a central cultural cornerstone in two outstanding eras: first during the agricultural (Neolithic) revolution around 8,000-10,000 B.C., the other one in our time, starting with the molecular revolution in the mid 1980's. The two periods form major revolutions at the intercept between cultures on one side, and agriculture and plants on the other. While accepting Darwinian principles of natural selection and species evolution, we should consider the fact that unlike natural plant evolution, domestication and further new gene combinations are the result of man culture (intelligent thinking and design). We can thus refer to it as post-domestication plant gene evolution that co-developed, and is ongoing, with human gene evolution and culture. The major topics will include: the concepts of gene-culture coevolution, general biological background; what is "culture" as related to agriculture? The spread and use of cultivated plants throughout history; traditional vs. "novel" agriculture; the reasons for opposing the "new genetics" in different cultural and endemic societies; the utilitarian approach; Malthus and his followers; what is cultural progress and what is scientific progress?
0669-6129-01
 המעבדה לתעביר, מגע בין תרבויות ותרגום
 The Transfer, Intercultural Relations and Translation Lab
פרופ אבן-זהר איתמרמעבדה ב'1400-1200 סמ'  ב'
המעבדה לתעביר, מדע בין תרבויות ותרגום
המעבדה לתעביר, מדע בין תרבויות ותרגום עוסקת בשאלות של תעביר בין תרבויות. תלמידים המבצעים מחקרים בתחום זה יכולים להירשם למעבדה.
The Transfer, Intercultural relations and Translation Lab. carries out research in transfer studies.