שנה"ל תשע"ז

0668-1400-01
 ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות,האמנות והקולנוע
 French History through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עילישיעור ביה"ס לשפות102 ה'1400-1200 סמ'  א'
בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית – דרך ביטויים אמנותיים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפיכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד סוף המאה העשרים. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, מהפיכות, כיבושים אמפריאליסטיים, אקזוטיקה וקולוניאליזם, שאלות חברתיות ותנועות אסתטיות ופוליטיות. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, טקסים וסמלים. בחינה וקריאה בטקסטים ספרותיים ידועים, קטעי סרטים, יצירות אמנות וקריקטורות בעיתון.
חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים. (חובות קריאה – יחולקו במהלך הסמסטר)

הציון: מבחן סיכום.

שעת קבלה: על-פי תיאום במייל:ilai.rowner@gmail.com

Survey Course: French History through Literature, Art and Cinema
This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the Fifth Republic at the end of the twentieth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.
Course Requirements: Attendance and reading exercises throughout the semester
Final Grade: Exam.
0668-1401-01
 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
 Basic notions of Society, State and Language in France
ד"ר אמית אביבשיעור ותביה"ס לשפות102 א'2000-1800 סמ'  ב'


תאור הקורס
קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גיאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

מנושאי הקורס:
• סמלים, מונומנטים ומיתוסים לאומיים.
• אזורי צרפת: הגיאוגרפיה של צרפת, הערים הגדולות, השפות של צרפת.
• פאריז מול הפרובינציה: פאריז לאורך השנים, סיור וירטואלי בפאריז.
• האזרח והמדינה בצרפת. מורשת המהפכה הצרפתית, דת בצרפת, מבנה החינוך הציבורי, השיטה הפוליטית בצרפת.
• האינטלקטואלים בזירה הציבורית: עיתונות, אמצעי תקשורת וקולנוע בצרפת, האינטלקטואלים של הגדה השמאלית.
• מהגרים בצרפת.
• יהודים בצרפת.
• צרפת בעידן הגלובליזציה: מודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים, האתגר האמריקאי, ארגון הפרנקופוניה, צרפת באיחוד האירופאי.
• ארצות דוברות צרפתית: התפשטות הקולוניאליזם ותוצאותיו, ארגון אליאנס, ארצות דוברות צרפתית באירופה, קנדה.


דרישות הקורס:
15% - נוכחות בכיתה, קריאת חובה
15% - בוחן אמצע סמסטר
70% - מבחן
This course serves as an introduction to contemporary French culture. We will examine various aspects of this culture through social, political, geographical and linguistic perspectives. Topics include: national identity in France, the structure of French administration and educational system, the role of different media in French society, intellectuals in public debates and the effects of modernization on economic and social structures. We will also study the source and meaning of national symbols, monuments, myths and ideologies. Special part will be dedicated to the role of France in the European Union and in the world.
0668-1402-01
 תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה ובמאה העשרים
 Cultural and Literary French Movements:From the second half of the 19th century
ד"ר שילה דוריתשיעור ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  ב'

בשיעור המבוא נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.
נוכחות חובה.

In this introductory course we will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies.

0668-1403-01
 תרגיל לשיעור תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה ובמאה העש
 Exercise to Cultural and Literary French Movements
ד"ר שילה דוריתתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בתרגיל נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים. קריאת טקסטים משיעור לשיעור ועבודת פרזנטציה.

הציון: פרזנטציה והשתתפות בשיעור – 30%; מבחן סופי – 70%.


This exercise, will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies.


Course Requirements: Attendance and reading exercises throughout the semester
Final Grade: Exam – 70%, class presentation– 30%.
0668-1404-01
 תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
 Exercise to French History through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עיליתרגיל ביה"ס לשפות102 ה'1600-1400 סמ'  א'
התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאות ה-19 וה-20 ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו. הסטודנטים יחשפו לז'אנרים שונים של יצירות:
לצד טקסטים ספרותיים, התרגיל יעסוק גם בסרטי קולנוע וביצירות אמנות. במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות למאמרים ביקורתיים. באמצעות ניתוח זה הסטודנטים יתוודעו לאופן שבו מאורעות תרבותיים מרכזיים, אשר בהם דן השיעור, מוצגים ומעובדים ע"י היוצרים הצרפתים במאות ה-19 וה-20. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרוש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים.
חומר הקריאה נמצא באתר הקורס או בספריה.
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דרישות הקורס:
קריאת טקסטים משיעור לשיעור
מטלות במהלך הסמסטר – 30%
מבחן סופי – 70% (תנאי המעבר בקורס הוא ציון 60 במבחן)
The exercise complements the introductory course of Dr. Ilai Rowner: “The History of France through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th and the 20th centuries and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works. The student will be exposed to different genres of works: along with literary texts this exercise will also include
0668-1406-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1
 French Composition and Spoken French Beginners 1
מר והל איבשיעור ותביה"ס לשפות105 א'1400-1000 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות105 ד'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת בסוף השנה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה הצרפתית , נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות.
הסטודנט יגיש עבודה בכל שיעור, אחת לשבועיים או שלושה שבועות יינתן בוחן בכיתה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The goal of this course is to grant students, with no previous knowledge of French, an advanced level by the end of the year. During the first semester students will learn basic French grammar, phonetics, simple sentences, the structure of the verb system, and the structure of the noun system. Students will acquire basic reading skills.
At each lessons students are required to bring and hand over their hand home works. every lesson. There will be a quiz every 2-3 weeks. Students must obtain a grade of 60 at the end of the first semester to continue to the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work, homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% midterm exam with minimum grade of 60 .
0668-1407-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2
 French Composition and Spoken French Beginners 2
מר והל איבשיעור ותביה"ס לשפות105 א'1400-1000 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות105 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך מסמ' א'. הסטודנט ילמד לכתוב ולהבין טקסטים ברמה יותר מתקדמת, ילמד פעלים, כינויי גוף, ביטויים חשובים ונחוצים. הכוונה שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The course is a continuation of the first semester course. Students will learn to write and understand more advanced texts, verbs, pronouns, and important expressions. Students will be able to cope with various texts at the end of the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work and homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% final exam with minimum grade of 60.
0668-1408-01
 צרפתית כתובה ומדוברת 3
 French Composition and Spoken French Beginners 3
גב' ז'אסינט נוריתשיעור ותביה"ס לשפות101 ד'1600-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. בשיעורים הראשונים נחזור על נושאים דקדוקיים שנלמדו בשנה א' (פעלים, זמנים, כינויי גוף וכו') שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם.יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. התלמיד יתחיל לכתוב קטעי חיבור קטנים בנושאים שונים.
נוכחות חובה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% בחנים בכיתה, השתתפות בכיתה (נוכחות פעילה) ועבודות בית, 60% בחינה סופית.
Course goals : to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the French language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements, how to develop an argument and how to express a personal opinion. Students will also be able to improve on their oral expression skills.

0668-1409-01
 צרפתית כתובה ומדוברת 4
 French Composition and Spoken French Beginners 4
גב' ז'אסינט נוריתתרגיל ביה"ס לשפות105 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס הינו המשך של סמ' א'. מטרת הקורס להקנות לסטודנט המשך מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. בשיעורים הראשונים נחזור על נושאים דקדוקיים שנלמדו בשנה א' (פעלים, זמנים, כינויי גוף וכו') שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. התלמיד ימשיך לכתוב קטעי חיבור קטנים בנושאים שונים. התלמיד יעבוד על טקסטים ספרותיים מתקדמים ויהיה עליהם לתרגם אותם מצרפתית לעברית .
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% בחנים בכיתה, השתתפות בכיתה (נוכחות פעילה) ועבודות בית, 60% בחינה סופית.

The purpose of the course is to grant students’ skills in the French language, to improve their written and oral proficiency, and to expand their familiarity with various types of texts – such as news articles, literature, contemporary texts and more. The course includes basic instruction, analysis of text structure, argument development in order to provide students with knowledge and tools to identify the main components in a text and to be able to communicate them. The course will stress on expanding vocabulary and proper use of the French language. Also, the course will provide students with oral expressions skills throughout the help of group discussions and personal proficiency.


0668-2532-01
 הסיפור הקצר בצרפת הטרום מודרנית
 The short story in Early Modern France
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1800-1600 סמ'  א'
הסיפור הקצר הצרפתי צומח בערים של ימי הביניים והוא מזוהה עם מעמד הבורגנות העולה, הן מבחינת עלילתו, דמויותיו וקהל היעד שלו. במהרה הסיפורים מקובצים באוספים ויתפרסמו בכל אירופה בשלל ווריאציות, עם הופעת הדפוס. הדקמרון של בוקציו וסיפורי קאנטרברי של צ'וסר נחשבים ליצירת מופת של הסוגה. נדון בהם ובקובץ הספורים הצרפתי שיופיע מאוחר יותר, ההפטמרון. מורכבות היחסים בין גברים לנשים מהווה את הנושא המרכזי, נבחן את ייצוג הדמויות ובעיותיהם, נבדוק את השתקפותן של סוגיות היסטוריות, השפעת הכנסייה ובקורת על הנזירים. ניכר ניסיון להציג מודל חדש של אהבה נוצרית וזוגית בהשפעת ההומניזם וחופש המחשבה. קולן ודעתן של הנשים נשמעים בסוגיות כגון אונס, הטרדה מינית ובכלל ביטויים חדשים שמציגים את מצב האישה באור לא שגרתי. בנוסף להפטמרון, מנגנון ספרותי מתוחכם כי אחרי הספור, מופיע הדיון המעלה שאלות מרתקות בקשר לפרשנות ולתורת השכנוע. נסיים עם הפיכתו של הסיפור הקצר לסוגה יותר אליטיסטית כאשר הסלונים של המאה ה17 מאמצים אותו באגדות של מדמואזל לאריטיה.
חובות השיעור : הצגה קצרה בכיתה : 30%, מבחן 70%
נוכחות חובה.
The genre of the French short story grew within the medieval towns and is identified with the raise of the Bourgeoisie as can be seen from its plot, characters and audience. Those stories quickly gathered in collections, will spread all over Europe with a lot of variations, with the invention of the print. Boccacio’s Decameron in Italy and Chaucer’s Canterbury Tales are considered as the master- pieces of the genre from the Early Modern Period. We’ll discuss the different pattern of relationship they offer as well as the French Heptameron, a collection of 72 short stories published during the French Renaissance. The relationships complexity between men and women is their main topic, we’ll discuss the representation of the characters, the reflection of historical problematics, the influence of the Church, the denunciation of the monks. The Heptameron suggests a new model of conjugal and Christian love, influenced by Christian Humanistic and free- thinking’ ideals. Women voices as well as ideas are heard on topics such as rape, sexual harassment, and in general new concepts on women condition. The Heptameron also uses a new literary device, as a debate follows the tale and raises interesting question of interpretation and argumentation.
Short presentation in class:30%, examination :70%

0668-2533-01
 היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית
 History of Migration in Contemporary France
ד"ר סקיולדו זורשר יאןשיעור ביה"ס לשפות101 ה'1200-1000 סמ'  א'
קורס זה מתמקד בהיסטוריה של ההגירה בצרפת העכשווית. נבחן כיצד ההגירה מאז אמצע המאה התשע-עשרה הפכה למרכיב מרכזי בבניית הזהות הצרפתית הלאומית. נבחן את המאפיינים הפוליטיים והחברתיים של גלי ההגירה הגדולים יחד עם עליית ביטויי שנאת הזרים, הגזענות והאנטישמיות בצרפת במאה ה - 19 ועד ימינו. במקביל, נדון בתולדות ההתיישבות הצרפתית והקמת "שדה נודד" (champ migratoire) קולוניאלי ופוסט קולוניאלי לצד צרפת המטרופוליטנית. נבחן אירועים היסטוריים ייחודיים ודמויות המפתח של התקופה בליווי טקסטים ספרותיים ועדויות מהתרבות הפופולרית על מנת להבין כיצד הפכה צרפת לאחת הזירות החשובות ביותר להגירה. נתייחס להיבטים לשוניים המאפיינים את גלי ההגירה ונעמוד על האופן בו הם עיצבו ועוד הינם מעצבים את תרבותה ואת שפתה של צרפת העכשווית.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה.
This course focuses on the History of Migration in Contemporary France. This will question how migration flows, since the mid-nineteenth century, have been part of the complex National French Identity. We will study the most important migratory waves, but also from the social and political point of view, the history of xenophobia, racism and the French anti-Semitism. In parallel, we will discuss the history of colonization and the establishment of a “migration field”, colonial and postcolonial, in Metropolitan France. Each course will be an opportunity to focus on historical moments - with their essential figures - mobilizing literature, and documents from popular culture in order to understand the processes that led France to one of the largest immigration countries in the world. Finally, this course wants to give prominence to the evolution of the French language, the scholar and popular talk, and give to students the use of a language in its many original features and meanings.
0668-2534-01
 מלך השמש וורסאי: צרפת במאה ה-17
 King Louis The XIVth and Versailles
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  ב'
בשלטונו הארוך ביותר בין כל מלכי צרפת, שבעים שנה, קבע לואי ה-14 סדר חדש בממלכה, המתואר ע"י ההיסטוריונים כתור הזהב של צרפת. השיעור יתמקד במאפיינים ההיסטוריים, הפוליטיים והתרבותיים של שלטונו וחצרו. אחרי פרשת פוקה וארמונו בוו לויקונט, נוצרה תרבות בידור ובילוי שהפכו את ארמון ורסאי לזירה התרבותית הראשונה באירופה עם מולייר ולולי, בין השאר. בעזרת הפאר וההדר, מלך השמש שלט בכל ביד ברזל, מרתק את האצולה המרדנית אליו ומרושש אותה, דואג לפקח על הסלונים הספרותיים שפורחים בפריס ובפרובינציה, מפקח על האקדמיה ללשון ומחסל את הצו מננט וההתנגדות היאנסניסטית לשלטונו. השיעור ידון בפולמוסי התקופה אשר תרמו לעיצובה של תרבות צרפת המודרנית. נדון ביצירות המשקפות את החצר ותרבותה או המתנגדות לה כגון הנסיכה דה קלאיו למאדאם דה לה פייט, משלי ז'אן דה לה פונטיין, התאטרון הצרפתי הקלאסי, קורניי ורסין, המכתבים של מאדאם דה סבינייה, ההגיגים והמכתבים הפרובינציאליים של בלאז פסקאל, פרקים מהממוארים של הדוקס דה סן סימון.
הצגה קצרה בכיתה : 30%, מבחן 70%
נוכחות חובה.
King Louis the 14th had the longest reign among French Kings during which he set up a new order in the kingdom, described by the Historians as the French golden Age. The course will deal with the historical, political and cultural features of his reign and his court. Following Fouquet’s affair, and his splendid castle at Vaux-le-Vicomte, a culture of entertainment and pleasure turned Versailles castle into the first cultural scene of Europe with the theater of Molière and the music of Jean-Baptiste Lully, among many others. The splendor and the magnificence were used by the king as a sophisticated mean to impose his reign and to keep the aristocrats next to him and eventually ruins them. He carefully controlled the literary salons which bloomed both in Paris and in the province, as well as the French Academy, he cancelled the edict of Nantes and expulsed the protestant and the Jansenists opposed to his regime from France. The course will present the main polemics which shaped French modern culture and XVIIth century French famous works : Madame de La Fayette, The Princess of Cleves, Jean de La Fontaine, Fables, extracts from the French theater of Corneille and Racine, some of Madame de Sévignés’ Letters, Pascal, Thoughts and the Provincial Letters as well as passages from Saint Simon’s Memoirs.
Short presentation in class: 30%, examination: 70%
0668-2535-01
 עולמו של רבלה
 The world of Rabelais
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1800-1600 סמ'  ב'
נזיר, כומר, רופא אך מעל הכל סופר, פרנסוא רבלה חיבר לפחות ארבעה ספרי מופת המתארים באופן קרנאבלי את לידתם, חינוכם וקרבותיהם של הענקים גרגנטוא ובנו פנטגרואל. בספר ה-3 פנטגרואל ופמלייתו הססגונית מבקרים אצל מיטב מומחי תקופת הרנסנס כדי לדעת אם כן או לא להתחתן. למרות התשובות השליליות החד משמעיות הבירור נמשך בהפלגה על הים בספר ה-4, מלאת סכנות ואיים בעלי שמות עבריים. השיעור יציג את ייחודה של כתיבתו של רבלה תוך התייחסות לאסכולות הביקורתיות הדנות בה, כגון זו של מיכאל בכטין (על אסטטיקת הגרוטסקה) והמחקרים האחרונים של פ. ריגולו, מ. ז'נרה ומ. הושון. השיעור ישלב הסברים היסטוריים ותרבותיים על תקופת הרנסנס, עם ההתנסות בפרשנות הטקסט ורכישת מיומנות בקריאת מאמרים ביקורתיים לרוב באנגלית.
חובות השיעור : הצגה קצרה בכיתה : 30%, מבחן 70%
נוכחות חובה.
Monk, priest, physician but above all a writer, François Rabelais wrote at least four books, considered as a master-piece of the French Renaissance Literature. He describes in a carnival style the birth, the education and the fights of giants, Gargantua and his son, Pantagruel who gave their names to the first two books. In the third book, Pantagruel and his colorful party are visiting the best specialists of their time in order to answer the question: is it worth to get married? In spite of the unanimous negative answer, the quest for an answer goes on through the Fourth Book describing a cruise over a nightmarish ocean. The course will deal with Rabelais’unic style and the different thesis of modern criticism concerning its meaning (M. Bakhtine and the Grotesque, F. Rigolot and Christian inter-text and M. Huchon, historical and linguistic approach). The course will offer historical and cultural explanations on the period of the Renaissance, and a try to interpret the novels with the help of scientific articles in English.
Short presentation in class: 30%, examination : 70%
0668-2536-01
 עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)
 The French Enlightenment French Literature in the 18th C
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  ב'

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה – 14 (1715) לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט (1799) היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו – הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה- מגבשים ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות נתאר וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה הזו וגם כמה מן השוליות יותר,שגם הן תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

1. רוסו- הוידוים
2. הוידוים המשך
3. החינוך על פי רוסו – אמיל
4. רוסו- החוזה החברתי
5. וולטר ורוסו
6. פרבו- מנון לסקו
7. לקלו – יחסים מסוכנים
8.הספרות הארוטית
9.קזוט –השטן מאוהב
10. בומרשה – הספר מסויליה, נשואי פיגרו
11.נאומי המהפכנים
12. המהפכה והיהודים
13. הכרזת זכויות האדם והאזרח.
 


The period between the death of Louis XIV (1715) and the rise of Napoleon Bonaparte (1799) is one of the most fascinating in the intellectual and cultural history of France, both in terms of literary works produced as well as in terms of political thought. This is an era of casting doubt, of rationalism and tolerance, and the search for happiness. Philosophers such as Voltaire, Diderot, and Rousseau—working closely with their colleagues in other European countries—developed and exalted the universal values that would later find political expression in the French revolution. The lectures in this series describe and analyze the important works written in this period together with some lesser works that contribute to our understanding of the intellectual and cultural melange of the time.

Second Semester
1. Rousseau—The Confessions (part 1)
2. The Confessions (part 2)
3. Rousseau - Emile, or On Education
4. Rousseau—The Social Contract
5. Voltaire and Rousseau
6. Antoine Francois Prevost—Manon Lescaut
7. Pierre Choderlos de Laclos—Dangerous Liaisons
8. Erotic Literature
9. Jacques Cazotte—The Devil in Love
10. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais—The Barber of Seville and The Marriage of Figaro
11. The Speeches of the Revolutionaries
12. The Revolution and the Jews
13. The Declaration of the Rights of Man and Citizen
0668-2538-01
 שיח הבחירות בצרפת ובישראל: סוגיית הזהויות הלאומיות
 Electoral Discourse in France and Israel: the Question of National Identities
מר קלזבסקי דודשיעור ותביה"ס לשפות301 ד'2000-1800 סמ'  ב'

קורס רב תחומי זה נמצא בצומת שלושה תחומי ידע: חקר השיח, סוציולוגיה אלקטורלית, ופילוסופיה פוליטית. הוא מבקש לבחון כיצד סוגית הזהות מבנה את אופן הדיון  בשיח הבחירות מאז סוף שנות ה-2000, בצרפת ובישראל. במקרה של צרפת, הניתוח יתמקד בדיונים סביב סוגית ההגירה, עיקרון ה"רב תרבותיות" וסוגיית "הפרברים", עם מכלול הסטריאוטיפים החיוביים והשליליים הקשורים אליהם. בהקשר לישראל, נעסוק בדיונים ופולמוסים שהתפתחו בבחירות 2013 ו-2015 עם דגש על הסטריאוטיפים שהשתמשו בהם כדי לתאר, בין היתר, "חרדים", "איליטות שמאלניות חילוניות אשכנזיות", "דתים ללאומים", ו"ערבים". בסוף הסמ' תתקיים בחינה.

 

 

 

This multidisciplinary course borrows tools from three academic fields: Discourse Analysis, Electoral Sociology, and Political Philosophy. It aims at showing how identity issues structured the electoral debate since the late 2000s, both in France and in Israel. In the case of France, the analysis will focus on argumentation related to immigration, “ethnic diversity”, and the issue of "suburbs", with its double set of positive and negative stereotypes. For Israel, electoral debates of 2013 and 2015 will be analyzed in terms of stereotypes and representations mobilized to describe, in particular, the "haredim/ultra-Orthodox Jews", the " Ashkenazi secular elites of the left", the "Religious Zionists", and the "Arabs".

0668-2592-01
 צרפתית למתקדמים 3
 Advanced French 3
ד"ר עוזיאל סילביתרגיל ביה"ס לשפות101 ב'1200-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. כוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.
נוכחות חובה.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה.
Course goals : to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the French language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements, how to develop an argument and how to express a personal opinion. Students will also be able to improve on their oral expression skills.
0668-2593-01
 צרפתית למתקדמים 4
 Advanced French 4
גב' ז'אסינט נוריתתרגיל ביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  ב'
.מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. כוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.
נוכחות חובה.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה.
Course goals : to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the French language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements, how to develop an argument and how to express a personal opinion. Students will also be able to improve on their oral expression skills.
0668-2594-01
 יצירות מופת של צרפת הקלאסית
 French Culture Master Pieces from the Middle- Ages to the XVIIth century
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יועבר בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים לעברית.
שיעור זה יעסוק במושגים וביצירות שעצבו את התרבות הצרפתית מימי הביניים ועד למאה ה17.
נעמוד על יחסי הגומלין בין אירועים היסטוריים, שינויים חברתיים ובחירות אסתטיות תוך כדי דיון במושג ה"קאנון". השיעור ידון ביצירות המופת של כל תקופה ותקופה על פי ציר הזמן אך גם ציר ההתפתחות התרבותית המסביר את צמיחתן של תנועות רעיוניות וסוגות ספרותיות חדשות (שירה, רומן, סיפורים קצרים, משלים, תיאטרון, הגות ועוד). לאורך הקורס, נעמוד על השינויים החלים במעמדם של אנשי הרוח, במיקומה של השפה ושל הידע, ביחס לשלטון עליהם ובמוסדות שהוא מייסד כדי לדאוג בו-זמנית לפיתוחם אך גם לפיקוחם.
חובות השיעור : בחינת ביניים: 20% ובחינה סופית: 80%
נוכחות חובה.
This course will be held in Hebrew and will be based upon recent Hebrew translations of the masterpieces of French Literature from the Middle- Ages to the XVIIth century. The works will be analyzed while focusing on their historical, ideological and social context and dealing with the changing notion of canonical work. The development of the different genres, thematics and styles will be presented through the significant stages in French culture.
Intermediary exam : 20%
Final exam : 80%
0668-2595-01
 קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית
 Female Voices in Modern French Literature
ד"ר חרובי דינהשיעור ביה"ס לשפות102 ג'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מרכזיות (קולט, בובואר, דורס, קרדינל, סרוט, דריוסק, ארנו) וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם הערכי של ספרות קנונית גברית?
נבחן סוגיות שונות כגון: יחסי אם בת, הגוף הנשי והכתיבה, ועוד
בסוף הקורס תתקיים בחינה.
נוכחות חובה.

The course will focus on the works of major female writers (Colette, Beauvoir, Marguerite Duras, Marie Cardinal, Nathalie Sarraute, Marie Darrieussecq, Annie Ernaux) and will try to unlock what the female voice has to offer: Do the female writers successfully characterize unique experiences of the female subjectivity? Do they offer new strategies that challenge the value system of the male canonical writers?
The course will examine issues such as mother- daughter relations, the female body and women writing
0668-2597-01
 צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית א'
 France in the 20th Century: Political and Cultural History 1
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  א'
לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68 - אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות בחינוך הממלכתי, פריצות דרך בקולנוע, בתאטרון ובספרות. לרבות מן הסוגיות הנידונות השלכות אקטואליות.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

סמסטר א'

• פריס 1900, היריד העולמי, הראינוע של האחים לומייר
• הפרדת הדת מן המדינה – החוק מ-1905
• בית הספר של הרפובליקה
• מלחמת העולם הראשונה בספרות
• מלחמת העולם הראשונה בקולנוע
• הזרם הסוריאליסטי
• החזית העממית, בלום, האנטישמיות
• הריאליזם הפיוטי של שנות השלושים
• הקולוניאליזם הצרפתי
• אלבר לונדר והעיתונות בין המלחמות
• עלייתן של התנועות הפשיסטיות
• משטר וישי
• הקולנוע בתקופת הכיבוש
In addition to harsh wars and political events, including a period of foreign occupation, France was witness to significant social and cultural developments in this period. This lecture series will cover the major historical stations—world wars, the Algerian War, May 1968—and will also analyze the influence of prominent personalities and watershed works. The course will raise issues such as the place of religion in France, changes in national education, and innovations in cinema, theater and literature. Each lecture will be immediately followed by a relevant film, either a film from the period discussed, or a new film that reconstructs the period.

0668-2598-01
 צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב'
 France in the 20th Century: Political and Cultural History 2
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  ב'
לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68 - אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות בחינוך הממלכתי, פריצות דרך בקולנוע, בתאטרון ובספרות. לרבות מן הסוגיות הנידונות השלכות אקטואליות.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

·        השחרור והטיהור

·        מנהיגותו של דה גול

·        הזרם האקסיסטנציאליסטי

·        הרפובליקה הרביעית והישגיה

·         מלחמת הודוסין – דיאן ביאן פו

·         ז'ורז' ברסנס

·         פייר מנדס פראנס

·        התיאטרון החדש – יונסקו ובקט

·         הגל החדש

·         מלחמת אלג'יריה

·        חוקת הרפובליקה החמישית

·        מאי 68

·        שנות מיטראן

 

In addition to harsh wars and political events, including a period of foreign occupation, France was witness to significant social and cultural developments in this period. This lecture series will cover the major historical stations—world wars, the Algerian War, May 1968—and will also analyze the influence of prominent personalities and watershed works. The course will raise issues such as the place of religion in France, changes in national education, and innovations in cinema, theater and literature. Each lecture will be immediately followed by a relevant film, either a film from the period discussed, or a new film that reconstructs the period.

0668-2599-01
 עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)
 The French Enlightenment French Literature in the 18th C
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  א'

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה – 14 (1715) לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט (1799) היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו – הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה- מגבשים ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות נתאר וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה הזו וגם כמה מן השוליות יותר,שגם הן תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

• עידן הנאורות בצרפת – מבוא היסטורי
• מונטסקיה – המכתבים הפרסיים
• מונטסקיה – רוח החוקים
• לסג' - ג'יל בלס ותיאטרון היריד
• מריבו – משחק האהבה והגורל, אי העבדים
• וולטר – המכתבים האנגליים
• וולטר – זאדיג ומיקרומגס
• וולטר- קנדיד
• וולטר והיהודים, המאבקים המשפטיים
• דידרו – ז'אק הפטליסט ואדונו
• דידרו- פילוסופיה
• דידרו- התיאטרון, פרדוקס השחקן
• מפעל האנציקלופדיה


The period between the death of Louis XIV (1715) and the rise of Napoleon Bonaparte (1799) is one of the most fascinating in the intellectual and cultural history of France, both in terms of literary works produced as well as in terms of political thought. This is an era of casting doubt, of rationalism and tolerance, and the search for happiness. Philosophers such as Voltaire, Diderot, and Rousseau—working closely with their colleagues in other European countries—developed and exalted the universal values that would later find political expression in the French revolution. The lectures in this series describe and analyze the important works written in this period together with some lesser works that contribute to our understanding of the intellectual and cultural melange of the time.

First Semester
1. The Enlightenment in France—Historical introduction
2. Montesquieu—Persian Letters
3. Montesquieu—The Spirit of the Laws
4. Alain-Rene Lesage—Gil Blas and The Fairground Theater
5. Pierre de Marivaux—The Game of Love and Chance, The Island of Slaves
6. Voltaire—Letters on the English
7. Voltaire—Zadig and Micromegas
8. Voltaire—Candide
9. Voltaire and the Jews, the Legal Struggles
10. Diderot—Jacques the Fatalist
11. Diderot—Philosophy
12. Diderot—Theater, Paradox the Actor
13. The Encyclopedia Project
0668-4231-01
 פורום אד"ר
 Adarr Forum
קולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  א'
פרופ עמוסי רות
קולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  ב'

פורום תלמידי המחקר של קבוצת ADARR והתואר השני בתכנית לתרבות צרפת מורכב מסדרת הרצאות אורח, כולל סדנא יום עיון בסמסטר א'  על טיעונים וכשלים עם פרופ' Plantin מליון-2, צרפת בסמסטר א' ויום עיון עם פרופ' Ruth Wodak  על השימוש בפחד בשיח הפוליטי (בשיתוף עם החוג לתקשורת). מפגשים נוספים עם פרופ' עמוסי מתקיימים סביב נושאים בתחומי חקר הספרות, חקר השיח ורטוריקה, על בסיס ניתוח טקסטים השאובים מן החומר עליו עובדים תלמידי המחקר השונים. הפורום מתקיים פעם לשבועיים (אך יתכנו שינויים לפי התאריכים של המרצים אורחים מחו"ל). לוח מפגשים מדויק ייעלה באתר התכנית ובלוח המזכירות בתחילת כל סמסטר. 
תלמידי התואר השני ימסרו בסוף השנה עבודה בכתב בתאום עם המרצה. 
הפורום מתקיים בצרפתית, עם אפשרות של מושבים בעברית או באנגלית. התלמידים המתקשים בהבנת הצרפתית יכולים לקבל סיוע – יש לפנות אל המרצה. 

The research forum of the ADARR group and the Master program of the French Culture program consists of a series of guest lectures, including a workshop with Prof.Christian Plantin from Lyon-2, France in the first semester, and a one-day conference with Prof. Ruth Wodak on fear in political discourse in the 2d semester. Other meetings with Prof. Ruth Amossy will deal with subjects related to various approaches to literature, media and political discourse, etc. on the basis of texts borrowed from the students’ subject matter. The forum takes place every two weeks (but changes are to be expected following the arrival dates of guests from abroad). The exact schedule will be published in the internet and in the department’s office at the beginning of each semester. 
The MA student will submit a paper at the end of the year (in coordination and under the supervision of Prof. Amossy) 
The forum is in French, with a possibility of some lectures in Hebrew or in English. Students who have difficulties in French are invited to see Prof. Amossy to get some help. 

0668-4550-01
 הפולמוס בזירה הציבורית: עימותים ואלימות מילולית
 Public controversies in the democratic sphere
פרופ עמוסי רותסמינר ביה"ס לשפות101 ג'1800-1600 סמ'  א'

 החיפוש אחר הסכמה וקונסנזוס תופש מקום מרכזי בחברה הדמוקרטית. על אף זאת, השיח הציבורי של ימינו גדוש בפולמוסים. ניהול המחלוקות בזירה הציבורית חורג מן המסגרת של הדיון הרציונלי והדיאלוג: הוא לובש לעתים קרובות צורה של פולמוס, קרי, עימות המקצין את הניגודים ומפצל את הקהל לקבוצות עוינות, תוך השמצת היריב וביטולו. נבחן את ההתנהלות השיח הפולמוסי כפי שהוא מתבטא בתקשורת ובזירה הציבורית על רקע האידאל הרטורי המבקש למנוע אלימות ולהשיג הסכמה דרך דיון רציונלי. כן נעמוד על התפקידים החברתיים והפוליטיים של הפולמוס הציבורי באמצעות מקרי בוחן בתרבות הצרפתית והישראלית.

 התלמידים יציגו בכיתה טקסטים תיאורטיים המשמשים בסיס למחקר ויציגו רפרט הדן במקרה בוחן לבחירתם. עבודת הניתוח של מקרה הבוחן תלווה בפגישות אישיות עם המרצה.

הסמינר מתקיים בצרפתית.

In spite of the search for agreement and consensus characterizing democratic regimes, today public discourse is full of controversies. The way they are dealt with often departs from the framework of rational debate and dialogue: we are faced with polemics, namely, verbal confrontation dichotomizing positions and polarizing the audience into two hostile groups, while attempting to discredit and defeat the adversary. Against the backdrop of the rhetorical ideal that aspires at preventing violence and tries to achieve agreement on the basis of a rational discussion, we will explore the way polemical discourse works in the media and the public sphere. We will look into the social and political functions it fulfils through the analysis of case studies borrowed from the French and the Israeli culture.

The students will present in class theoretical texts at the basis of the research, and will present a case study of their choice. Personal meetings with the teacher will take place in addition to the seminar.