שנה"ל תשע"ו

0668-1222-01
 צרפתית למתקדמים 1
 Advanced French 1
תרגיל ביה"ס לשפות105 ד'1400-1200 סמ'  א'מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.
נוכחות חובה.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה.
Course goals: to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements and how to develop an argument

 
0668-1223-01
 צרפתית למתקדמים 2
 Advanced French 2
גב' ז'אסינט נוריתתרגיל ביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  ב'מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.
נוכחות חובה.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה.
Course goals: to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements and how to develop an argument

 
0668-1400-01
 ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
 French History through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עילישיעור ביה"ס לשפות102 ב'1600-1400 סמ'  א'
בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית – דרך ביטויים אמנותיים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפיכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד סוף המאה העשרים. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, מהפיכות, כיבושים אמפריאליסטיים, אקזוטיקה וקולוניאליזם, שאלות חברתיות ותנועות אסתטיות ופוליטיות. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, טקסים וסמלים. בחינה וקריאה בטקסטים ספרותיים ידועים, קטעי סרטים, יצירות אמנות וקריקטורות בעיתון.
חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים. (חובות קריאה – יחולקו במהלך הסמסטר)

הציון: מבחן סיכום.

שעת קבלה: על-פי תיאום במייל:ilai.rowner@gmail.com

Survey Course: French History through Literature, Art and Cinema
This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the Fifth Republic at the end of the twentieth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.
Course Requirements: Attendance and reading exercises throughout the semester
Final Grade: Exam.
 
0668-1401-01
 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
 Basic notions of Society, State and Language in France
ד"ר אמית אביבשיעור ותגילמן278 ג'2000-1800 סמ'  א'


תאור הקורס
קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גיאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

מנושאי הקורס:
• סמלים, מונומנטים ומיתוסים לאומיים.
• אזורי צרפת: הגיאוגרפיה של צרפת, הערים הגדולות, השפות של צרפת.
• פאריז מול הפרובינציה: פאריז לאורך השנים, סיור וירטואלי בפאריז.
• האזרח והמדינה בצרפת. מורשת המהפכה הצרפתית, דת בצרפת, מבנה החינוך הציבורי, השיטה הפוליטית בצרפת.
• האינטלקטואלים בזירה הציבורית: עיתונות, אמצעי תקשורת וקולנוע בצרפת, האינטלקטואלים של הגדה השמאלית.
• מהגרים בצרפת.
• יהודים בצרפת.
• צרפת בעידן הגלובליזציה: מודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים, האתגר האמריקאי, ארגון הפרנקופוניה, צרפת באיחוד האירופאי.
• ארצות דוברות צרפתית: התפשטות הקולוניאליזם ותוצאותיו, ארגון אליאנס, ארצות דוברות צרפתית באירופה, קנדה.


דרישות הקורס:
15% - נוכחות בכיתה, קריאת חובה
15% - בוחן אמצע סמסטר
70% - מבחן
This course serves as an introduction to contemporary French culture. We will examine various aspects of this culture through social, political, geographical and linguistic perspectives. Topics include: national identity in France, the structure of French administration and educational system, the role of different media in French society, intellectuals in public debates and the effects of modernization on economic and social structures. We will also study the source and meaning of national symbols, monuments, myths and ideologies. Special part will be dedicated to the role of France in the European Union and in the world.
 
0668-1402-01
 תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה וב
 Cultural and Literary French Movements:From the second half
ד"ר שילה דוריתשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1800-1600 סמ'  ב'

תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת

בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים
בשיעור המבוא נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.
נוכחות חובה.

In this introductory course we will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies.

 
0668-1403-01
 תרגיל לשיעור תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה
 Exercise to Cultural and Literary French Movements
ד"ר ראונר עיליתרגיל רוזנברג105 ב'1400-1200 סמ'  ב'

בתרגיל נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים. קריאת טקסטים משיעור לשיעור ועבודת פרזנטציה.

הציון: פרזנטציה והשתתפות בשיעור – 30%; מבחן סופי – 70%.


This exercise, will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies.


Course Requirements: Attendance and reading exercises throughout the semester
Final Grade: Exam – 70%, class presentation– 30%.
 
0668-1404-01
 תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
 Exercise to French History through Literature, Art and Cinem
גב' כץ יבגניהתרגיל רוזנברג209 ד'1800-1600 סמ'  א'
התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאות ה-19 וה-20 ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו. הסטודנטים יחשפו לז'אנרים שונים של יצירות:
לצד טקסטים ספרותיים, התרגיל יעסוק גם בסרטי קולנוע וביצירות אמנות. במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות למאמרים ביקורתיים. באמצעות ניתוח זה הסטודנטים יתוודעו לאופן שבו מאורעות תרבותיים מרכזיים, אשר בהם דן השיעור, מוצגים ומעובדים ע"י היוצרים הצרפתים במאות ה-19 וה-20. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרוש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים.

חומר הקריאה נמצא באתר הקורס או בספריה.

אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il

דרישות הקורס:
קריאת טקסטים משיעור לשיעור
מטלות במהלך הסמסטר – 30%
מבחן סופי – 70% (תנאי המעבר בקורס הוא ציון 60 במבחן)
The exercise complements the introductory course of Dr. Ilai Rowner: “The History of France through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th and the 20th centuries and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works. The student will be exposed to different genres of works: along with literary texts this exercise will also include
 
0668-1406-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1
 French Composition and Spoken French Beginners 1
מר והל איבשיעור ותגילמן304 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות105 א'1400-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת בסוף השנה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה הצרפתית , נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות.
הסטודנט יגיש עבודה בכל שיעור, אחת לשבועיים או שלושה שבועות יינתן בוחן בכיתה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך השנה.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The goal of this course is to grant students, with no previous knowledge of French, an advanced level by the end of the year. During the first semester students will learn basic French grammar, phonetics, simple sentences, the structure of the verb system, and the structure of the noun system. Students will acquire basic reading skills.
At each lessons students are required to bring and hand over their hand home works. every lesson. There will be a quiz every 2-3 weeks. Students must obtain a grade of 60 at the end of the first semester to continue to the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work, homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% midterm exam with minimum grade of 60 .
 
0668-1407-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2
 French Composition and Spoken French Beginners 2
מר והל איבשיעור ותביה"ס לשפות105 א'1400-1000 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות105 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך מסמ' א'. הסטודנט ילמד לכתוב ולהבין טקסטים ברמה יותר מתקדמת, ילמד פעלים, כינויי גוף, ביטויים חשובים ונחוצים. הכוונה שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The course is a continuation of the first semester course. Students will learn to write and understand more advanced texts, verbs, pronouns, and important expressions. Students will be able to cope with various texts at the end of the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work and homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% final exam with minimum grade of 60.
 
0668-4231-01
 פורום אד"ר
 
קולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  א'
קולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  ב'
פורום תלמידי המחקר של קבוצת ADARR והתואר השני בתכנית לתרבות צרפת מורכב מסדרת הרצאות אורח, כולל יום עיון בסמסטר א'. מפגשים נוספים עם פרופ' עמוסי מתקיימים סביב נושאים הקשורים לגישות בחקר הספרות, חקר השיח וברטוריקה, על בסיס ניתוח טקסטים השאובים מן החומר עליו עובדים תלמידי המחקר השונים. הפורום מתקיים פעם לשבועיים (אך יתכנו שינויים לפי התאריכים של המרצים אורחים מחו"ל). לוח מפגשים מדויק ייעלה באתר התכנית ובלוח המזכירות בתחילת כל סמסטר.
תלמידי התואר השני יתנו בסוף השנה עבודה בכתב לפי תאום עם המרצה.
הפורום מתקיים בצרפתית, עם אפשרות של מושבים בעברית או באנגלית. התלמידים המתקשים בהבנת הצרפתית יכולים לקבל סיוע – יש לפנות אל המרצה.
The research forum of the ADARR group and the Master program of the French Culture program consists of a series of guest lectures, including an international conference in the first semester. Other meetings with Prof. Ruth Amossy will deal with subjects related to various approaches to literature, media and political discourse, etc. on the basis of texts borrowed from the students’ subject matter. The forum takes place every two weeks (but changes are to be expected following the arrival dates of guests from abroad). The exact schedule will be published in the internet and in the department’s office at the beginning of each semester.
The MA student will submit a paper at the end of the year (in coordination with Prof. Amossy)
The forum is in French, with a possibility of some lectures in Hebrew or in English. Students who have difficulties in French are invited to see Prof. Amossy to get some help.