שנה"ל תשע"ז

0651-1001-01
 קריאה מודרכת 1
 PPEL Tutorial 1
מר בלכר שישיעור גילמן317אה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס כולל קריאה והערכה ביקורתית של טקסטים נבחרים העוסקים בממשק בין התחומים השונים של לימודי הפכ”מ. מטרתו להעניק לתלמידים היכרות עם סוגיות היסוד האפייניות לפכ”מ ועם צורת המחשבה המייחדת כל תחום.

 

החלק הראשון של קורס יתמקד ביסודות פילוסופיים ומיתודולוגיים של תחומי המחקר הנלמדים וביסודות המושגיים והרעיוניים שלהם. החלק השני יתמקד בסוגיות ספציפיות כמו, צדק חלוקתי, פוליטיקה ופיתוח, הפלות, אקולוגיה ודורות עתידיים, ופטרנליזם.

 

מרכז הקורס: ד”ר אסף שרון מתרגלים: ברק רוזן וחובב זהב.  מטלות: שתי מטלות כתיבה במהלך כל סמסטר, הרכב הציון 80% מטלות כתיבה, ו20% השתתפות והגשת עבודות שבועיות.
 

 
0651-1002-01
 קריאה מודרכת 2
 PPEL Tutorial 2
מר אגמון שי שמעון יהודהשיעור כיתות דן דוד209 ה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס כולל קריאה והערכה ביקורתית של טקסטים נבחרים העוסקים בממשק בין התחומים השונים של לימודי הפכ”מ. מטרתו להעניק לתלמידים היכרות עם סוגיות היסוד האפייניות לפכ”מ ועם צורת המחשבה המייחדת כל תחום.

 

החלק הראשון של קורס יתמקד ביסודות פילוסופיים ומיתודולוגיים של תחומי המחקר הנלמדים וביסודות המושגיים והרעיוניים שלהם. החלק השני יתמקד בסוגיות ספציפיות כמו, צדק חלוקתי, פוליטיקה ופיתוח, הפלות, אקולוגיה ודורות עתידיים, ופטרנליזם.

 

מרכז הקורס: ד”ר אסף שרון מתרגלים: ברק רוזן וחובב זהב.  מטלות: שתי מטלות כתיבה במהלך כל סמסטר, הרכב הציון 80% מטלות כתיבה, ו20% השתתפות והגשת עבודות שבועיות.

 
0651-1003-01
 פילוסופיה של מדעי החברה
 Philosophy of Social Science
שיעור סמ'  ב'
ד"ר ארבל אילנהשיעור גילמן307 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור גילמן449 ה'1400-1200 סמ'  ב'

 

הפילוסופיה של מדעי החברה בוחנת את המיתודולוגיות, אופני ההסבר והיסודות המושגיים והנורמטיבים של מדעי החברה. מטרת הקורס היא לספק מבוא לסוגיות היסוד של התחום ולהעניק כלים להבנה וניתוח של סוגיות אלה. קורס יעסוק, בין היתר בשאלת מושג ההסבר והסיבתיות במדעי החברה, במושג הרציונליות, במטפיזיקה של

 

ישים חברתיים ובתיאוריות ביקורתיות ביחס למדעי החברה והנחות היסוד שלהם.

 

מרצה: ד”ר אילנה ארבל מטלות: עבודת סיכום הרכב הציון: 100% עבודת סיכום

 
0651-1005-01
 סטטיסטיקה לפכ"מ
 Statistics for PPEL
שיעור ות סמ'  ב'
ד"ר פרל נירשיעור ותגילמן307 ה'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד205 ג'1700-1400 סמ'  ב'

דרישות קדם – קורס הכנה במתמטיקה.

חובות התלמידים: בכל שבוע יינתן תרגיל בית. על התלמיד להגיש לפחות 80% מהתרגילים.

חובת נוכחות: אין.

הקורס עוסק במושגי יסוד בהסתברות ובהסקה סטטיסטית. יילמדו הנושאים הבאים:

הסתברות:

מרחב מדגם, מאורעות; אקסיומטיקה של ההסתברות; קומבינטוריקה; הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייז, אי תלות; משתנה מקרי בדיד (פונקציית התפלגות, תוחלת, שונות), כולל התפלגויות מיוחדות;  משתנה מקרי דו-מימדי בדיד; משתנה מקרי רציף (פונקציית צפיפות, פונקציית התפלגות מצטברת), כולל התפלגויות מיוחדות (אחיד, מעריכי, נורמלי). משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי לבינום.

הסקה סטטיסטית:

מבוא להסקה סטטיסטית (אוכלוסייה, מדגם מקרי); אמידה נקודתית, אומד נראות מקסימלית; רווח סמך לתוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות; בדיקת השערות – מושגי יסוד, הלמה של ניימן ופירסון. בדיקת השערות על תוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות, שוויון  שונויות; טעויות ועוצמה; מתאם ורגרסיה.

Probability and statistics as models for the description of random phenomena. Basic concepts in probability: Sample space, events, probability function, combinatorial analysis, conditional probability, total probabilities formulae, Bayes theorem, and independence. Random variables: Discrete random variable and probability function, continuous random variable and density function, cumulative distribution function, expectation and variance. Two-dimensional random variables. Central limit theorem, normal approximation to binomial.  Statistical inference: Sampling. Estimation, maximum likelihood estimation. Confidence intervals for the mean, proportion, and mead difference. Tests of hypothesis, Neyman–Pearson lemma, errors in inference and power. Correlation and regression

 
0651-1007-01
 מתמטיקה לפכ"מ
 Mathematics for PPEL
שיעור ות סמ'  א'
ד"ר גורביץ אנהשיעור ותגילמן307 ג'1200-0900 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ה'1000-0800 סמ'  א'
 1. מבוא לחשיבה מתמטית ומושגי יסוד – טיעון לוגי, מושג הקבוצה, שייכות והכלה. משפט והוכחה, הוכחה בדרך השלילה והוכחה באינדוקציה.
 2. מושגי יסוד על פונקציות – מושג הפונקציה, מקור וטווח, פונקציה חח"ע, פונקציה על, פונקציה הפוכה. שוויון עוצמות בין קבוצות.
 3. המספרים הממשיים – קבוצות של מספרים: המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונליים והממשיים. פעולות החשבון, מספרים אי-רציונליים, קבוצות של מספרים ממשיים וסופרמום של קבוצה. ערך מוחלט ואי-שוויון המשולש.
 4. פונקציות ממשיות – המישור הממשי, משוואות של ישר ושל פרבולה, פולינומים ופונקציות רציונליות, פונקציית שורש, פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית, הגדרת פונקציה בתחום מפוצל. משמעות גיאומטרית במישור הממשי של פונקציה חח"ע, פונקציה על ופונקציה הפוכה. פעולות על פונקציות והרכבת פונקציות.
 5. גבולות – מושג הגבול של פונקציה ממשית- הגדרה ודוגמאות. יחידות הגבול, אריתמטיקה של גבולות, כלל הסנדוויץ', חישובי גבולות. גבולות חד צדדיים. גבול שהוא אינסוף וגבול באינסוף.
 6. רציפות של פונקציות – פונקציה רציפה בנקודה ובתחום, משפטים על פונקציות רציפות בקטע, נקודות אי-רציפות של פונקציה.
 7. נגזרת של פונקציה והאינטגרל הלא מסוים – הגדרת הנגזרת, כללי אריתמטיקה, נגזרות חד-צדדיות. הקשר בין גזירות לרציפות. נגזרת של פונקציה רציונלית, של פונקציית שורש ושל הפונקציות הטריגונומטריות. פונקציה קדומה ואינטגרל לא מסוים. משמעות גיאומטרית, משיק לגרף הפונקציה.
 8. משפטים על פונקציות גזירות – כלל השרשרת, גזירה של פונקציה סתומה, משפטים על פונקציות גזירות בקטע, כלל ל'הופיטל.
 9. חקירת פונקציות – תחומי עלייה וירידה, תחומי קמירות  (אי-שוויון ינסן) ונקודות פיתול , אסימפטוטות ופתרון בעיות קיצון.
 10. פיתוח טיילור של פונקציה – פולינום טיילור ודוגמאות, פיתוח טיילור כקירוב פולינומיאלי של פונקציה.
 11. האינטגרל המסויים – שטח מתחת לגרף הפונקציה וכלל ניוטון-לייבניץ. אינטגרציה בחלקים והחלפת משתנים באינטגרל.
 12. פונקציות במספר משתנים – נגזרות חלקיות, הדיפרנציאל, מישור משיק לגרף של פונקציה בשני משתנים ופיתוח טיילור מסדר שני בשני משתנים.
 13. בעיות קיצון במספר משתנים – פתרון בעיות קיצון וקביעת סוג הקיצון באמצעות נגזרות חלקיות מסדר ראשון ושני, בעיות עם אילוצים ושיטת כופלי לגרנז', קירוב הריבועים הפחותים.
 
0651-1008-01
 חוק סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט
 Authority and Interpretation: Introduction to the Philosophy of Law
פרופ בנבג'י יצחקשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  א'

בחלקו הראשון הקורס יבחן מהו חוק: מה הופך נורמה - כלל התנהגות מקובל בחברה - לכלל בעל תוקף משפטי. האם, ובאיזו מידה, מנבא הכלל המשפטי את ההתנהגות של הגופים שאוכפים את החוק ושמכריעים מחלוקות משפטיות. האם, ובאיזו מידה, נורמות מוסריות מעורבות בפרשנות הולמת של החוק. האם יש תשובה משפטית אחת למחלוקות משפטיות, או שמא מערך הכללים המשפטיים מתאפיין באי-היקבעות (indeterminacy) כרונית. החלק השני של הקורס יעסוק במבחר קטן של שאלות יסוד בפילוסופיה של המשפט: על ההבדל צדק מתקן לצדק חלוקתי, ההבחנה בין מעשה למחדל, וההבחנה בין כוונה לצפיות, בדין הפלילי, והבסיס המוסרי לסייגים באחריות פלילית.

מרכיבי הציון בקורס:

 1. בחינה מסכמת (100%) – הבחינה תיערך ללא ספרים.

 

 
0651-1010-01
 קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה
 Economics Justice and Politics
פרופ מרגלית יותםשיעור גילמן362 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור סמ'  ב'

זהו קורס אינטגרטיבי המיועד לתלמידי פכ"מ שנה ב'. השאלה המנחה לאורך הסמסטר היא: ממה נובעות המחלוקות הפוליטיות לגבי המדיניות הכלכלית-חברתית הרצויה? האם אלו נובעות מהשקפות עולם מנוגדות, אינטרסים שונים, אי הסכמה לגבי עובדות היסוד הרלוונטיות, או אולי מחלוקת לגבי האפקטיביות של צעדי מדיניות מסוימים?  קורס זה יבחן את ההיבטים התאורטיים והאמפיריים של סלעי מחלוקת מרכזיים בנושאים הנוגעים לצדק חלוקתי, אי שוויון, מדיניות תעסוקה ורווחה. מעבר לבחינת שאלות אידאולוגיות ועובדתיות, הקורס יעזור לסטודנטים לפתח שיטות לניתוח ביקורתי של מחלוקות פוליטיות עכשוויות.

 
0651-1011-01
 החלטה ורציונליות
 Decisions and Rationality
פרופ דקל עדישיעור גילמן307 ד'1900-1600 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד209 א'1700-1400 סמ'  ב'
שיעור סמ'  ב'

הקורס יעסוק בתאוריות הנוגעות לקבלת החלטות של פרטים בסיטואציות שונות. חלקו העיקרי של הקורס יעסוק בתורת המשחקים ויבחן קבלת החלטות באינטראקציות הכוללות מספר מקבלי החלטות (שחקנים). הוא יתחיל בדיון אודות קבלת החלטות תחת תורת תוחלת התועלת ויחקור את האפיון האקסיומטי של העדפות הניתנות לייצוג על ידי מודל זה ובנוסף ידון בהרחבה של המודל להסתברויות סובייקטיביות. נציין ביקורות אודות מודלים אלו ונתבונן במודלים אלטרנטיביים. נלמד משחקים מצורה אסטרטגית (נורמלית) בהם שחקנים פועלים באופן סימולטאני כמו דילמת האסיר ומשחקים מצורה רחבה בהם שחקנים פועלים אחד אחרי השני, כמו במשחקים חוזרים סופיים ומשחקי מיקוח סופיים. בנוסף, נתייחס לגרסאות האינסופיות של משחקים אלו. נלמד מושגי פתרון למשחקים כגון מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חלש וחזק, שיווי-משקל נאש ושיווי-משקל תת-משחקי משוכלל; נעסוק גם בנושאים כמו משא ומתן מחודש. נציג יישומים קלאסיים של משחקים בספרות: תחרות כמויות ומחירים של קורנו וברטרנד, משחקי מיקום של הוטלינד ודאוונס, משחקי הצבעה ועוד. נלמד משחקים עם אינפורמציה לא מלאה, מושג שיווי-משקל נאש במשחקים אלה (נקרא לרוב שיווי-משקל נאש-בייסיאני) ויישומים כמו מכרזים, תקשורת, הצבעות ומוניטין.

Meeting times: The course will meet as follows: One week of 6 hours of class alternating with one week of two hours practice with the teaching assistant.

 

Material: The course will cover single-person decision-making and multi-person interactive decision-making, i.e., game theory. In single-person decision making it will cover thoroughly the basic model of expected utility including the study of risk attitudes and the axiomatic characterization of the EU model, and it will also discuss the basic model of subjective expected utility. It will discuss criticisms of these models based on experimental evidence, and present some of the alternative models. In doing so we will touch upon what is often called behavioral economics. In the game-theory segment of the course we will explore strategic-form (simultaneous move) games and extensive-from (dynamic) games (including finitely repeated games and finite-horizon models of bargaining, and - time permitting - infinitely repeated games, infinite models of bargaining, and wars of attrition) and solution concepts used to solve and study such games (iterated (strong and weak) dominance, Nash equilibrium, subgame perfect equilibrium. We will study the theory and basic applications such as the Cournot and Bertrand models of pricing, Hotelling/Downs location games, strategic voting games, and more. Time permitting we will also study games with incomplete information and perfect Bayesian equilibrium, and auctions.

 

There will be some assigned readings from books and research papers, but the main source of material will be the class; participation in the class is absolutely necessary.

 

Grading: The course will be graded based on a final exam. There will be weekly problem sets; submitting 80% is required in order to take the exam.

 
0651-1011-02
 החלטה ורציונליות
 Decisions and Rationality
תרגיל סמ'  ב'
מר פרנקו-קורמוש שאולתרגיל גילמן317 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בתאוריות הנוגעות לקבלת החלטות של פרטים בסיטואציות שונות. חלקו העיקרי של הקורס יעסוק בתורת המשחקים ויבחן קבלת החלטות באינטראקציות הכוללות מספר מקבלי החלטות (שחקנים). הוא יתחיל בדיון אודות קבלת החלטות תחת תורת תוחלת התועלת ויחקור את האפיון האקסיומטי של העדפות הניתנות לייצוג על ידי מודל זה ובנוסף ידון בהרחבה של המודל להסתברויות סובייקטיביות. נציין ביקורות אודות מודלים אלו ונתבונן במודלים אלטרנטיביים. נלמד משחקים מצורה אסטרטגית (נורמלית) בהם שחקנים פועלים באופן סימולטאני כמו דילמת האסיר ומשחקים מצורה רחבה בהם שחקנים פועלים אחד אחרי השני, כמו במשחקים חוזרים סופיים ומשחקי מיקוח סופיים. בנוסף, נתייחס לגרסאות האינסופיות של משחקים אלו. נלמד מושגי פתרון למשחקים כגון מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חלש וחזק, שיווי-משקל נאש ושיווי-משקל תת-משחקי משוכלל; נעסוק גם בנושאים כמו משא ומתן מחודש. נציג יישומים קלאסיים של משחקים בספרות: תחרות כמויות ומחירים של קורנו וברטרנד, משחקי מיקום של הוטלינד ודאוונס, משחקי הצבעה ועוד. נלמד משחקים עם אינפורמציה לא מלאה, מושג שיווי-משקל נאש במשחקים אלה (נקרא לרוב שיווי-משקל נאש-בייסיאני) ויישומים כמו מכרזים, תקשורת, הצבעות ומוניטין.

 
0651-1019-01
 תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית - פכ"מ
 Introduction to Political Philosophy
מר גולדשטיין אוריתרגיל גילמן277 א'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם

 
0651-1019-02
 תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית - פכ"מ
 Introduction to Political Philosophy
מר גולדשטיין אוריתרגיל רוזנברג104 ב'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם

 
0651-2030-01
 כלכלנים חברתיים
 Progressive Economists
מר פלד מיכהשיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  א'
שיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הסטודנטים בקורס משתתפים בסמינר לימודים שנתי העוסק בכלכלה וחברה ובנושאים אקטואליים במדיניות ציבורית, תוך דגש על מתן כלים ביקורתיים לניתוח הדיסציפלינה בעזרת שאלות פילוסופיות, היסטוריות וסוציולוגיות על הפרקטיקה בכלכלה. בנוסף יינתנו לסטודנטים מיומנויות מקצועיות ויידונו סוגיות שונות של מדיניות כלכלית במטרה שהידע התיאורטי והמעשי ישתלב בפרקטיקום שיבצעו בהמשך הקורס.

הסמינר מועבר על ידי מיטב המרצים מהאקדמיה, מהשירות הציבורי, ממכוני מחקר ומגופים בחברה האזרחית. מטרת הסמינר היא להציע העמקה בנושאי חברה וכלכלה תוך התמקדות בסוגיות כגון אי שוויון, צמיחה, התפתחות המחשבה הכלכלית ומדיניות רווחה בעולם, לצד הבנת פעולתה של המדינה ושל מוסדות ושווקים כלכליים מרכזיים כגון שוק העבודה, מערכת המס ומערכת החינוך. כל זאת, לצד הקניית כלים מעשיים להשתלבות במוקדי חשיבה ועשייה מרכזיים ככלכלנים בעלי ראייה כלכלית רחבה ומתקדמת.

 

הפעילות החברתית מתקיימת במסגרת תכנית התמחות יחידה מסוגה בישראל המעניקה לסטודנטים לכלכלה כבר במהלך התואר הראשון היכרות עם השירות הציבורי וכלים לעיצוב וניתוח מדיניות. התוכנית נבנתה במיוחד על מנת להעניק לסטודנטים כלים מעשיים, ניסיון יקר ערך והיכרות עם אנשי מקצוע מובילים. התוכנית פותחת בפני משתתפיה צוהר לשירות הציבורי ולתהליכי עיצוב מדיניות חברתית-כלכלית בתוכו, כמו גם היכרות עם תחומי מדיניות מרכזיים המעצבים את חיי האזרחים והקבוצות השונות בישראל. במסגרת ההתמחות, מובילים המשתתפים פרויקט כלכלי עבור גוף ציבורי. פרויקט זה מהווה בסיס לפיתוח מדיניות ציבורית המבוססת על עקרונות כלכליים איתנים וחשיבה חברתית מתקדמת. הפרויקטים נשענים על שאלות מחקר כלכליות בתחומי מדיניות שונים, אשר נבחרו בשיתוף פעולה עם גופי הציבור עבורם מתבצע הפרויקט. הפרויקטים מציבים עבור הסטודנטים אתגרים כלכלים, מקצועיים וערכיים מגוונים.

 

 מרכיבי הציון: 15% השתתפות פעילה בשיעורים ובפעילות המעשית, 50% מטלת סיכום  35% התמחות

 

 
0651-3001-01
 סמינר פכ"מ
 PPEL Seminar
ד"ר שרון אסףסמינר סמ'  א'
סמינר סמ'  ב'

המטלה המסכמת של לימודי פכ”מ היא כתיבת סמינר מחקר אישי. סמינר פכ”מ הוא

הזדמנות ייחודית לתלמידי פכ”מ לכתוב עבודה מחקרית על נושא בו יש להם עניין

מיוחד. טווח הנושאים רחב במיוחד, כולל כל נושא שנכנס תחת ההגדרה הרחבה של

פכ”מ, מהמטפיזיקה של הזמן ועד הפרטת הרכבת או שיטת האלקטורים האמריקאית.

השלב הראשון הוא בחירת נושא ואיתור מרצה שיוכל להנחות את כתיבת העבודה

ולהעניק לה ציון בסוף השנה. בשלב השני יש לגבש רשימת קריאה ולנסח ראשי פרקים

(טנטטיביים). בסוף השנה נקיים שני ימי סדנא מרוכזים בהם יוצגו העבודות בפני

הקבוצה כולה.