שנה"ל תשע"ז

0633-3008-01
 סדנה לתרגום כתוביות
 Subtitle Translation
גב' אהרה זהביתסדנה ד'1800-1600 סמ'  א'
מטרות הקורס
·       היכרות עם תהליכי תרגום כתוביות והאילוצים הייחודיים לתרגום מהסוג הזה
·       הקניית ידע מעשי בתרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט
 
תיאור הקורס
תרגום כתוביות הוא תרגום משפה מדוברת לשפה כתובה, הוא שונה מתרגום מטקסט כתוב ולפיכך מצריך אסטרטגיות תרגום שונות. בקורס נלמד את המאפיינים של תרגום כתוביות ואת האילוצים הייחודיים שעל המתרגם להכיר בבואו לבצע את מלאכת התרגום.
במסגרת הקורס ניגע בהיבטים השונים של תרגום כתוביות כגון: מהן כתוביות, למה הן משמשות, אילוצים ייחודיים, תהליכי תרגום בטלוויזיה ובאינטרנט וסקירה טכנולוגית. לאורך הקורס נתרגל תרגום כתוביות תוך שימוש בתוכנות ובאתרי אינטרנט ייעודיים ליצירת כתוביות.
 
נושאי הקורס
·       הגדרות ומושגים בתרגום כתוביות וזהות מתרגמי הכתוביות
·       סקירת תהליכי הפקת כתוביות בטלוויזיה ובאינטרנט
·       אילוצים טכניים, לשוניים ותרבותיים
·       תרגול תרגום ותזמון כתוביות
·       תחום הכתוביות בעולם התרגום
 
דרישות הקורס
השתתפות ונוכחות חובה
הגשת מטלות לאורך הקורס 
עבודה מסכמת
0633-3011-01
 משפה לשפה : פרגמטיקה בתרגום
 Linguistics and Translation
ד"ר גולדפיין בן חמו טלשיעור גילמן361אב'1800-1600 סמ'  ב'
קורס זה  מבקש להציג את תרומתה של הבלשנות המודרנית לחקר התרגום. נעסוק בכמה עקרונות, מונחים והבחנות אשר הוצעו על ידי הבלשנות המודרנית, בעיקר בתחום הפרגמטיקה ותורת השיח, ונבדוק את הרלוונטיות שלהם לתחום התרגום. באופן ספציפי, נעסוק בסוגיית סימני ה"סובייקטיביות" בשפה ונברר מהן הבעיות המתעוררות בפעולת התרגום. נבדוק כמה קטגוריות לשוניות ויסודות טקסטואליים כגון דיקסיס, זמן לשוני, קוהזיה, סדר מילים, מודאליות וביצוע פעולות דיבור אשר באמצעותם, בין היתר, מסמן הדובר/כותב את נוכחותו בדבריו ומשאיר את רישומו על מבעו. במקביל נדון בהשלכות של סוגיה מורכבת זו לתחום התרגום ע"י דיון בבעיות העיקריות המופיעות בעת התרגום והשוואת תרגומים
0633-3024-01
 תרגום עסקי ומשפטי
 Business and Legal Translation
גב' נייזר כהן קרןסדנה גילמן456 ד'1800-1600 סמ'  ב'
 
.
0633-3025-01
 פרקי יסוד בלשון העברית א'
 Fundamentals of Language
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג105 ב'1200-1000 סמ'  א'
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
מהי לשון, תחומי הדעת השונים של הלשון, משפחות לשון, קווים מאפיינים של משפחת הלשונות השמיות, וריאציות של לשון: דיאלקטים לסוגיהם, משלבים לסוגיהם, דיגלוסיה.
רבדיה של הלשון העברית, לשון תקנית, לשון כתובה ולשון דבורה, לשון פורמלית ולשון בלתי פורמלית, קבילות לשונית ותקינות לשונית. מושגי יסוד מתחום הפונולוגיה ומתחום המורפולוגיה, תהליכים ותופעות החלים בלשון, דרכים להרחבת אוצר המילים: דרכי תצורה פנים לשוניות ושאילות מן הלועזית, דרכים ליצירת שורשים חדשים.  הכתיב החסר והכתיב המלא (חסר הניקוד). פרקי יסוד בתורת המשמעות: גישות שונות להבנת המושג משמעות, סוגי משמעות, רכיבי משמעות סמנטיים, סמנטיקה לקסיקלית דיאכרונית וסינכרונית: מעתקים סמנטיים ותוצאותיהם, שאילת משמעות, יחסים בין משמעים, צירופים כבולים לסוגיהם, הומונימיה פוליסמיה ורב משמעות הקשרית: מילונית ותחבירית. השפעתם של גורמים פרגמטיים על התקשורת הלשונית. ענייני תחביר בהקשרים טקסטואליים שונים.
0633-3027-01
 פרקי יסוד בלשון העברית ב'
 Fundamentals of Language Ii
ד"ר עמבר אורהשיעור רוזנברג107 ב'1200-1000 סמ'  ב'
ראה הסילבוס לקורס "פרקי יסוד בלשון העברית א'"
0633-3032-01
 סדנה לתרגום פרוזה אנגלית
 Translating English Prose
מר לוין שאולסדנה גילמן362אב'2000-1800 סמ'  ב'
סדנה זו אמורה להציג בעיות בהעברה של טקסטים ספרותיים מאנגלית לעברית. כל טקסט שהסטודנטים יתרגמו מייצג ז'אנר, סופר, תקופה – ובעיקר סוגיה מעניינת בתרגום. לאחר שנבחן את המאפיינים של כל טקסט, נשאל את עצמנו איך להעביר את הייחוד שלו בלי שהכול יאבד בתרגום. לא תמיד תהיה לנו תשובה, ודאי לא אחת ברורה.
הקורס מיישם סוגיות תרגום שהוצגו באופן תיאורטי בקורס המבוא לתורת התרגום, והוא פתוח רק לסטודנטים שעברו קורס זה.

The course will afford practical experience in translating literary texts of different genres from English into Hebrew, in order to deepen our acquaintance of the constraints and norms under which translators operate and the possible solutions available to them. Students will prepare weekly translation assignments to be analyzed in class, and a final translation assignment. 

 

Translation Workshop – English Prose
This workshop aims at presenting certain issues in English Hebrew translation of literary texts. Each text translated by the students represents a genre, an author, a period – and especially an interesting translation problem. Having identified the particular characteristics of each text, we will ask ourselves how to transfer them without losing much in translation. The answer will not alwys be obvious, or unequivocal.
The course exemplifies issues presented in the Introduction to Translation Studies, and is therefore only open to students who have taken it.

0633-3035-01
 סדנה לעריכת תרגום
 Editing Translation
ד"ר ברוך נחמהסדנה רוזנברג211 ב'1400-1200 סמ'  ב'

סדנה בעריכת תרגום

 

 

ד"ר נחמה ברוך

 

 

בסדנה נערוך טקסטים מתורגמים מאנגלית לעברית. עריכת התרגום מתמודדת עם קשיים המתעוררים במעבר מן הלשון האנגלית ללשון העברית משום שנדרשת הקפדה מרבית על נאמנות למקור מחד גיסא ועל נאמנות לעברית מאידך גיסא.

 

לימוד מלאכת עריכת התרגום ייעשה באמצעות עריכת טקסטים. הנושאים שיילמדו: הלשון הנורמטיבית בתרגום לעומת המקור, חלופות עבריות לסלנג או ללשון בלתי תקנית, סדר המילים במשפט, מושגים תלויי-תרבות, התאמת משלבים, הנהרות, הערות שוליים, לשון המספר לעומת לשון הדמויות.

 

נערוך טקסטים מספרי עיון, מספרי פרוזה, מן העיתונים ועוד.

 

 

 

Workshop in Editing Translated Texts (English-Hebrew)

 

 

Dr. Nehama Baroukh

 

 

The course deals with translated texts from English to Hebrew.

 

Editing translated text solves the linguistic difficulties arisen in the transition from English to Hebrew, considering the qualities of the original text on the one hand and the nature of the Hebrew on the other hand.

 

The issues that will be discussed: norms, syntax (words order), slang, culture depending terms, registers adjustment.

 

The students will edit fiction prose, nonfiction texts, newspaper essays etc.   

 

0633-3036-01
 בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית
 Hebrew translation in practice - Fundamental Issues and challenges
ד"ר אשר עמריסדנה כיתות דן דוד204 ב'1400-1200 סמ'  א'
בסדנה זו, נכיר מקרוב את הפנים השונים במלאכתו של המתרגם. נתוודע לארגז הכלים הבסיסי העומד לרשותו של המתרגם, ונלמד כיצד להיטיב להסתייע בו בעבודתנו. נתאר את הבעיות האינהרנטיות לכל המרה של טקסט בין תרבויות, אך נשים דגש מיוחד על מיפוי האתגרים האופייניים לתרגום מהשפה האנגלית לשפה העברית. נתנסה באופן מעשי באתגרים ובבעיות הללו באמצעות תרגום אינטנסיבי של טקסטים ממגוון רחב של תקופות, סגנונות וז'אנרים.
 
 
 
 
In this workshop, we will come to know the various facets of the translator's craft. We will familiarize ourselves with the basic apparatus available to the translator, and learn how to be best utilize it in our work. We will map the major difficulties inherent to the rendition of a text across cultures, and categorize the particular challenges typical to translation from English into Hebrew. Through the translation of texts from a wide range of styles, genres and periods, we will experience these challenges in practice and learn how to best deal with them.
 
0633-3038-01
 סדנה לתרגום טקסטים וקטעי עיתונות
 Translating Theoretical and Journalisttic (press clippings) Texts
גב' רוזנבליט דפנהסדנה גילמן304 ד'2000-1800 סמ'  א'
גב' נייזר כהן קרן
מטרת הסדנה היא להציג בפני הסטודנטים את תחום התרגום העיוני כמו גם תרגום קטעי עיתונות.
בחלקו הראשון של הקורס נציג בקצרה את תחום תרגום קטעי העיתונות. נדון בשוני בין תרגום קטעי עיתונות לבין תרגומים אחרים, כגון תרגום כתוביות, תרגום אקדמי, תרגום משפטי וכו'. נדון בחופש "היצירתיות" בתרגום מסוג זה. נדון בתרגום טקסטים שונים, כגון טקסט חדשותי, טקסט כלכלי, טקסט במשלב ציני/אירוני. נסקור ערוצי טלוויזיה חדשותיים ואתרי אינטרנט בשפות שונות. 
-        הסטודנטים יכירו את השפה העיתונאית – הכותרות הקצרות, חופש "היצירתיות" ועוד.  
-        יכולות חיפוש מקוונות – הכרת הרשת, הכרת מקורות חיפוש, תרגום ושיפור יכולות החיפוש במהלך הקורס.
-        הסטודנטים ילמדו להבחין ולנתב בין סוגי הכתבות השונות, בין אם הן חדשותיות, כלכליות וכד' ואופן התרגום השונה בהתאם לטקסט.
-        התנסות בתרגום קטעי עיתונות שונים ומגוונים.
0633-3040-01
 לוקליזציה
 Localization
גב' נוי ליאתשיעור גילמן458 ד'2000-1800 סמ'  ב'

בקורס לוקליזציה נסביר מהי לוקליזציה, באלו תחומים עושים לוקליזציה, באלו סוגי תוכן מטפלים ומהם מאפייני התוכן הדיגיטלי. בנוסף נציג את הגורמים השונים הפועלים בתחום. חלק מהקורס יוקדש לנושא של התאמה תרבותית של אתרי אינטרנט תוך התייחסות למרכיבים טקסטואליים ואחרים. כמו כן נדבר על אתגרים מיוחדים בשפות הנכתבות מימין לשמאל. הקורס יכלול גם הכרה של כלי תרגום מסוגים שונים ושימוש מעשי באחד מכלי התרגום הנפוצים (MemoQ), ונושאים כמו טרמינולוגיה, בקרת איכות וקצת על ניהול פרויקט לוקליזציה.

 

Course description:
We live in an era in which the use of computers and mobile devices, mobile apps, and websites keeps growing fast, with different types of digital content. The users nowadays mostly expect the digital content to be available in their own language and adapted to their culture. That's where localization comes in. But localization is more than just translating text, and it has its own challenges.
In the localization course, we are going to discuss some of those challenges. This course focuses on some specific concepts and technologies involved in localization. The students will become familiar with the most common practices of localization and 
will learn to work with common software applications, like MemoQ, and other tools for the translator and localizer. 

0633-3050-01
 בין תרגום ואדאולוגיה
 Translation and Ideology; Between Theory and Practice
ד"ר אשר עמריסדנה רוזנברג103 ב'1600-1400 סמ'  ב'

 

בקורס זה, נבחן כיצד התרגום הספרותי יכול לשמש כלי להעברת מסרים אידאולוגיים גלויים וסמויים בסוגיות כגון זהות לאומית, מיניות ומגדר, מוסר ודת. הקורס יציג את התיאוריות המרכזיות בשדה המחקר, ויביא מקרי מבחן המדגימים את כוחם של יסודות אידאולוגיים ואת היקף השפעתם בתרגום הספרותי, ובתרגום בכלל. נוסף לכך, נתנסה בעצמנו בתרגום טקסטים אקדמיים (ואחרים) העוסקים, בדרכים שונות, בסוגיות אידיאולוגיות. תרגום הטקסטים, וניתוח תרגומים אקדמיים קיימים, יסייעו לנו לעמוד על ייחודם של הטקסטים האלה ועל האתגרים שהם מציבים למתרגם.

 

 

The purpose of this course is to examine how literary translation can become a vehicle for transmission of overt and covert ideological messages relating to questions of national identity, gender and erotics, morals and religion. The first part of the course will present the dominant theories in this field of research, and inquire into cases of manipulative interference in translation that exemplify the power and range of influence ideological factors have in literary translation. The second part of the course will be dedicated to practice: the actual translation of academic texts that have something to do with ideology; thus dealing with some of the specific challenges inherent to these texts.