שנה"ל תשע"ח

0631-1010-01
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
מר קבלאן מאדיתרגיל רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד

This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.

 

 
0631-1010-02
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
ד"ר שייחטוביץ ביאטהתרגיל רוזנברג102 ה'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד

This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.

 

 
0631-1120-01
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג002 ג'2000-1600 סמ'  ב'

סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.

 

The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

 

 
0631-1120-02
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותביה"ס לשפות102 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות102 ד'2000-1800 סמ'  ב'

סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.

The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

 
0631-1122-01
 דקדוק ב'
 Grammar II
פרופ פלד ישישיעור ותרוזנברג107 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג107 ד'1800-1600 סמ'  א'

דיון שיטתי בתחביר הערבית הספרותית הקלאסית והחדישה. בשעורים הראשונים מוצגים שלושה טיפוסי יסוד של המשפט הערבי, המהווים מודל לזיהוי וניתוח של משפטים ברמת מורכבות גבוהה בהמשך. לאחר מכן מתקיים דיון מפורט בשורה של תופעות תחביריות. התרגול מבוסס על זיהוי טיפוסי המשפט והתבניות השונות, ניתוח המשפט עפ"י טכניקה הנלמדת החל מהשיעור הראשון, ניקוד מלא של החומר ותרגום לעברית.

The course is devoted to a systematic study of the syntax of Written Arabic, classical and modern. Three basic sentence types will be presented that will constitute a model for the identification of structure and for the analysis of complex sentences. This will be followed by a detailed discussion of a list of syntactic phenomena. The exercises consist of: identification of sentence types, sentence analysis using a technique acquired during the first lessons, full vocalization of the text and its translation into Hebrew.

 
0631-1122-02
 דקדוק ב'
 Grammar II
ד"ר שייחטוביץ ביאטהשיעור ותרוזנברג001 א'1800-1400 סמ'  א'

דיון שיטתי בתחביר הערבית הספרותית הקלאסית והחדישה. בשעורים הראשונים מוצגים שלושה טיפוסי יסוד של המשפט הערבי, המהווים מודל לזיהוי וניתוח של משפטים ברמת מורכבות גבוהה בהמשך. לאחר מכן מתקיים דיון מפורט בשורה של תופעות תחביריות. התרגול מבוסס על זיהוי טיפוסי המשפט והתבניות השונות, ניתוח המשפט עפ"י טכניקה הנלמדת החל מהשיעור הראשון, ניקוד מלא של החומר ותרגום לעברית.

The course is devoted to a systematic study of the syntax of Written Arabic, classical and modern. Three basic sentence types will be presented that will constitute a model for the identification of structure and for the analysis of complex sentences. This will be followed by a detailed discussion of a list of syntactic phenomena. The exercises consist of: identification of sentence types, sentence analysis using a technique acquired during the first lessons, full vocalization of the text and its translation into Hebrew.

 
0631-1130-01
 מושגי יסוד באסלאם
 Basic Concepts in Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור גילמן282 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  א'

השיעור יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם נשענת דת האסלאם, כרקע לקראת דיון בתפישות האסלאם, אמונותיו ומצוותיו: התפישה האלילית הקדם-אסלאמית, מצוות היסוד ודמותו של הנביא מחמד, מייסד האסלאם. אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.
 

The course will first discuss the scriptures on which the Islamic religion is based, as a background for a further discussion of various perceptions, beliefs and religious commands: the pre-Islamic idolatrous perception, the pillars of the Islamic religion and the figure of Islam's founder, the Prophet Muhammad.

 

The lectures will be accompanied by the course's virtual site

 

 
0631-1132-01
 תרגיל במושגי יסוד באסלאם
 Exercise in Basic Concepts in Islam
מר גרוסמן אלימלךתרגיל רוזנברג209 ב'1200-1000 סמ'  א'

התרגיל נועד להקנות מידע בסיסי על מקורות האסלאם וספרות העזר שצמחה סביבם. במסגרת זו יילמדו לקראת סוף הקורס כללי הכתיבה של עבודה מדעית, אשר ייושמו בעבודת הסיכום.
מטלת הסיכום: עבודה

Tutorial in basic terms of Islam
The aim of this course is to provide basic information about the sources that the Islamic religion is based upon – the Qur’an and Muslim tradition-- and the additional literature that evolved around them. Further details about the topics discussed can be found at the Virtual on-line site of the course. Towards the end of the course students will be taught citation rules (through the Virtual on-line site), which they will use in the final assignment.

 
0631-1140-01
 מבוא לספרות ערבית מודרנית
 Introduction to Modern Arabic Literature
גב' קדרי שיבי מייסוןשיעור רוזנברג001 ב'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 –תקופת הרנסנס התרבותי הערבי- עד ימינו. הסקירה מתמקדת בז'אנרים ספרותיים שונים, במרכזם הסיפורת, השירה והדרמה. אנו נדון במקורות של הספרות הערבית בתקופה הנזכרת, בין אם הן מקורות מורשתיים או מערביים. אנו נדון גם כן בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשות הספרות החדשה הזו, ונראה זרמים ספרותיים חדשים אשר חדרו לספרות הערבית המודרנית. במהלך הקורס נקרא קטעים קצרים מיצירותיהם של אנשי ספרות מפורסמים, ונבחן את הספרות שלהם כהשתקפות לכתיבה הספרותית  החדשה. יתר על כן, נראה שישנה השפעה מערבית רבה על הספרות הזו, בין אם זה על המבנים שלה או על התכנים שלה.

This course reviews the development of Arabic literature since the middle of the 19th century –the period of al-Nahḍah (the renaissance)- to the day. The review focuses on different literary genres, which the basic of them are narrative, poetry and drama. We shall discuss the sources of the Arabic literature at this period of time, and whether they are heritage-based or western sources. Moreover, we shall discuss the social and cultural factors that led to the renewal of this literature, and see new schools of literary theory that found their ways to modern Arabic literature. Through this course, we will be reading literary excerpts for well-known literary figures, and examine literature as reflection of the new literary writing. Furthermore, we will see that there is a noticeable western cultural effect on this modern Arabic literature, whether it is on its forms or on its contents.

0631-1142-01
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' כרום נארימאןתרגיל רוזנברג102 ב'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מהמאה ה19- וה20-, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

 

The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

0631-1142-02
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' כרום נארימאןתרגיל רוזנברג002 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מהמאה ה19- וה20-, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

 

The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

0631-1150-01
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג002 ג'2000-1600 סמ'  א'

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).

הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.

This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.

0631-1150-02
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותרוזנברג211 א'2000-1600 סמ'  ב'

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).

הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.

This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.

0631-1210-01
 ערבית א'
 Arabic I
מר קבלאן מאדישיעור ותכיתות דן דוד209 א'1800-1400 סמ'  א'
ד"ר שייחטוביץ ביאטהשיעור ותכיתות דן דוד209 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ג'1600-1200 סמ'  א'

מטרות הקורס הן הקניית מיומנות קריאה (הקפדה על ניקוד פנימי וסופי) והבנת הנקרא של טקסטים בערבית; הכרת המבנים התחביריים של המשפט הערבי; הכרת הפועל הערבי (9 בניינים); הרחבת אוצר המילים.

The aims of the course are acquisition of reading skills (with a stress on case marks) and developing reading comprehension of Arabic texts. Syntactic structures of the Arabic sentence and the conjugation of Arabic verb (9 forms) will be learnt. The students will acquire basic vocabulary

0631-1214-01
 ערבית ב'
 Arabic II
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג103 א'1600-1000 סמ'  ב'
מר גלעד אורשיעור ותרוזנברג106 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מר הירש יוסףשיעור ותרוזנברג106 ה'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה, המהווה המשך לקורס "ערבית א'", מתמקד בקריאת טקסטים ברמות שונות ובנושאים שונים, יחד עם השלמת מספר נושאים דקדוקיים שלא נלמדו ב"ערבית א'". כמו כן, יתרגל הסטודנט תוך כדי לימוד הטקסטים את השימוש במילונים השונים. הטקסטים שיילמדו לקוחים מאתרי אינטרנט, עיתונים ומגזינים, סיפורים קצרים, ספרי לימוד, ספר הקוראן והמסורת המוסלמית הקדומה ועוד.

דרישות קדם: מיועד לתלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס "ערבית א'" או כאלה שיש להם ידע בערבית ספרותית ברמה של קורס זה לפחות.

This course, which is a continuation of the course "Arabic A", focuses on reading texts on different levels dealing with various topics, along with completing grammatical subjects that were not learned in "Arabic A". Moreover, the students will practice using various dictionaries as they study the texts. The texts to be read are taken from Internet websites, newspapers & magazines, short stories, school books, the Qur'ān, the Hadīth of the Islamic prophet Muhammad, etc.

 

Prerequisites: The course is designed for students who have completed successfully "Arabic A" or those who have knowledge in literary Arabic on the level of that course at least.

0631-1220-01
 האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני
 Early Islam and Modern Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותרוזנברג106 ה'1800-1600 סמ'  ב'

דת היא גורם מכריע בעיצוב המציאות לאורך ההיסטוריה, קל וחומר מורשת דתית היסטורית מפוארת, אשר ניתן לנסות לחקותה בנקודת זמן מסוימת. הקורס יוקדש להשתקפותה של מערכת המושגים הדתית הקדומה בדבריהם ובכתביהם של חוגים אסלאמיים כיום. במסגרת הקורס ייבחן תפקידם של הטקסטים הקאנוניים, הקוראן והמסורת המוסלמית, בעיצוב המציאות בת ימינו.

Religion is a pivotal element in the formation and construction of reality throughout history. This is all the more true for a rich historical religious heritage that serves as a model to be imitated at a certain period of time.The course deals with the reflection of the early set of religious terms in the writings]of Islamic circles today. The course will examine the role of canonical texts, the Qur'an and  Islamic tradition, in the formation of contemporary reality. 

0631-1330-01
 מבוא להלכה אסלאמית
 Introduction to Islamic Law
פרופ אדנג קמילהשיעור גילמן282 ב'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית (בעיקר הסונית) והמוסדות הקשורים בה. הוא יסקור את התפתחות ההלכה בימי הביניים, המקורות לגזירתה, האסכולות ההלכתיות וההבדלים שביניהן, תפקידי הקאדי והמופתי, והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית.

This course provides a general introduction to Islamic (mainly Sunni) law and its institutions. Among other things it will survey the development of the law in the Middle Ages, the sources from which it is derived, the schools of law and the differences between them, the functions of the Qadi and the Mufti and the role of the law in society.

 

0631-1333-01
 סדנת מיומנויות יסוד
 Basic Skills Workshop
מר גרוס כפירתרגיל רוזנברג001 ד'1600-1200 סמ'  א'

הסטודנטים ירכשו מיומנויות יסוד שישמשו אותם בהמשך לימודים: קריאה ביקורתית בטקסטים אקדמיים, תמצות ואינטגרציה של מקורות, כללי ציטוט בהערות שוליים וביבליוגרפיה, איתור מקורות בספרייה וכתיבת קורות חיים אקדמיים.

The workshop will include training in critical reading, summation and integration of academic texts, training in writing references and bibliographies, training in locating sources in libraries, and training in writing academic CVs.

0631-1334-01
 המקורות לחקר האסלאם
 Sources in the Study of Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן307 ה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יוקדש לסקירת כלל סוגי המקורות עליהם מבוסס חקר האסלאם: המקורות המוסלמים (הקוראן, המסורת המוסלמית והשירה הקדומה) והמקורות היהודיים והנוצריים שהשפיעו על עיצוב דת האסלאם. במסגרת הקורס יוקנו כלים ומיומנויות לשימוש ולעיון במגוון המקורות ויידונו גישות המחקר הרווחות בחקר האסלאם.המיומנויות שיוקנו במהלך הקורס, ייושמו בעבודת סיכום טקסטואלית-מחקרית. פירוט של נושאי הקורס מופיע באתר המקוון של הקורס (וירטואל), אשר ילווה את הלימוד בקורס.
דרישת קדם: הקורס "תרגיל למושגי יסוד באסלאם".

 

The course provides indispensable tools which enables students to examine and study the various sources which the research of Islam is based upon. The course will discuss the Islamic sources (Quran, early Muslim tradition and poetry) as well as the Jewish and Christian scriptures that had influenced the formation of the Islamic religion. Throughout the course different approaches to the study of Islam will be discussed.The skills acquired during this course will be applied in a summarizing paper of textual research.

Prerequisite course: “Tutorial in basic terms of Islam"

0631-2001-01
 טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית
 Socially Marginal Characters in Classical Arabic Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור ותגילמן306 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ה'1400-1200 סמ'  א'

הכרות עם שלל טיפוסי חברת שוליים, כפי שהם מוצגים ביצירה הספרותית בערבית מימי הביניים. עמידה על הדרכים בטווייתן של דמויות ספרותיות צבעוניות ומלאות חן, אשר שורשיהן בירכתיים חברתיים.

An acquaintance with a variety of marginal social characters, as presented in the medieval Arabic literature. A glance at some major literary characteristics involved in the formation of several colorful and graceful literary heroes of low social strata origins.

 

 

0631-2005-01
 מבוא לערבית יהודית
 Introduction to Judeo-Arabic
ד"ר טל אבישיעור רוזנברג106 ג'2000-1800 סמ'  א'

החלק התיאורטי: סקירת מאפייניה העיקריים של הספרות הערבית-יהודית ולשונה.לצד הדיון התיאורטי ייקראו וינותחו טקסטים בערבית-יהודית, למשל כתבי הרמב"ם (נפ. 1204). זאת לצד הקניית כלים בסיסיים לסטודנט בבואו לעסוק בתחום זה, כגון השימוש ב"מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים".

דרישת קדם: רמת פטור בערבית.

The theoretical part: Survey of the basic characteristics of the Judaeo-Arabic literature & language.

 The practical part: Reading & analyzing texts in Judaeo-Arabic That reflect those characteristics, for example the works of Maimonides (d. 1204).In addition, this course will provide the student with the essential tools needed for accurate reading and comprehension, for instance using a dictionary for texts written in Judaeo-Arabic.

0631-2006-01
 "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם
 The Muslim Brothers- Ideas and reality
מר שרנצל ישראלשיעור ותרוזנברג105 ג'1400-1000 סמ'  א'

האחים המוסלמים" הם ללא ספק התנועה החשובה והמשפיעה ביותר בעולם האסלאם בעשורים האחרונים. נקרא מכתבי כמה מראשי התנועה במהלך יותר מ- 80 שנות קיומה, וננסה להבין את התייחסותם לסוגיות יסוד בעולמה הרעיוני.  כמו כן נתחקה ,גם בעזרת מחקרים, אחר מקורות כוחה. הקורס יעסוק גם באקטואליה- התמודדות "האחים" עם השינויים במצרים ובעולם הערבי. 

נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות (קריאת טקסט בעזרת מילון).
נוכחות חובה בשעורים

This course will deal with the movement of the "Muslim Brotherhood" that celebrates its 80th anniversary in 2008. We shall read from the writings of its founders and leaders and try to understand how it became a major political and religious factor in the current Muslim world. we shall also deal with the "brothers" reaction to the changes in Egypt and the Arab world.

  

Good knowledge of Arabic is required

0631-2111-01
 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית
 Introduction to Islamic Theology
פרופ אדנג קמילהשיעור גילמן282 ב'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה יוצגו מושגים בסיסיים בתיאולוגיה האסלאמית, כגון: אופיו של האל ויחסו לאנושות, המלאכים והנביאים שנשלחו על ידיו, כתבי הקודש, סוגיית הגזירה האלוהית, תחיית המתים, יום הדין, גמול ועונש, גן עדן וגהינום.

In this course a series of basic concepts from Islamic theology will be discussed, such as the nature of God, his relation to humankind, his angels, prophets and sacred scriptures; the question of free will vs. divine predestination; resurrection, judgement day, divine reward and punishment, paradise and hell.

0631-2220-01
 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור רוזנברג001 א'1200-1000 סמ'  א'

מבוא להכרת בניין הספרות הקלאסית בשפה הערבית: ממסדיה - דוגמת שירת ערב העתיקה ותמורות האסלאם, וכן השפעות הגות יוון, תרבות פרס והודו (וכו'..) - ועד לעילית הטפחות הקשוטות של השירה והפרוזה מזמן השושלת העבאסית ולאחריה. סקירת הכוחות הפועלים בהעמדתה של יצירה ספרותית עשירה ומגוונת (למשל, מדבר ויישוב, ערביות ותרבות העמים...), תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.

A survey of major characteristics in medieval Arabic literature: Description of the bases and foundations of "Adab" literature, such as ancient pre-Islamic Arabic ethos and poetry, emergence and consolidation of Islam, Greek philosophy and Indo-Persian culture (etc.). A consideration of some forces (for example: nomad life and sedentary, Arabs and foreigners) involved in shaping and constructing a rich and diverse literary product, mainly high evolved prose genres of ʿAbbasid caliphate and later times

0631-2221-01
 חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע
 Egypt's Society & Religion in Litrature & Cinema
מר גרוס כפירשיעור ביה"ס לשפות102 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בסוגיות של דת וחברה במצרים של המאה ה-20, כפי שהן משתקפות בספרות ובקולנוע במצרים המודרנית.

The course will discuss paradigms in Egypt's religion and society in the 20th century, as they are represented in Egyptian modern literature and cinema. 

0631-2222-01
 תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Exercise in Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירתרגיל גילמן277 ה'1200-1000 סמ'  א'

קריאה מתוך כתבי שלושה מחשובי המחברים של הפרוזה הערבית בימי הביניים: אבן אלמקפע, אלג'אחט' ואבן קתיבה, כהכרה ראשונית עם אבני היסוד של ספרות ה"אדב". בחינת הצורות, התכנים והרעיונות הספרותיים, וכהדגמות לקורס "קווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית". תוך כך תרגול בתרגום, בהבנה ובניתוח של טקסטים קלאסיים (שימוש במילונים, אנציקלופדיות וכו'...).

A guided medieval Arabic prose reading, especially from writings of three of the most important authors: Ibn al-Muḳaffaʿ, al-Djגḥiẓ and Ibn Ḳutayba, as an initial acquaintance with the bases of "Adab" literature. An analysis of some literary concepts, ideas, forms and substances, along with enhancement of basic important tools needed in handling and understanding of such texts (use of dictionaries, encyclopedias, biographical sources…).

0631-2230-01
 קוראן ופרשנות
 Introduction to the Koran and Exegesis
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן279 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן279 ה'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא ללמוד את נושאיו ורעיונותיו העיקריים של הקוראן, תולדות נוסחו, מעמדו באסלאם, וכן לעמוד על עיקריה של הפרשנות האסלאמית לקוראן (תפסיר). הטקסטים שיילמדו לשם כך — מלבד הקוראן עצמו — לקוחים מתוך ספרות התפסיר, ועוסקים בקטעי קוראן שונים מתקופת מכה ומתקופת מדינה. הטקסטים ייקראו בצמוד לביבליוגרפיה (עברית ולועזית) הקשורה לכל עניין ועניין. פרטים נוספים על הקורס ועל ההנחיות ללומדים בו ניתן למצוא באתר המקוון (הוירטואל) המלווה את הלימוד בקורס.

The aim of the course is to study the main Qur'anic themes and ideas, the textual history of the Qur’an, its status in Islam, as well as the major trends in the Islamic Qur'an exegesis (tafsir). The Arabic texts that will be read for this purpose—apart from the Qur’an itself—are gleaned from the tafsir literature and relate to various Qur’anic passages from the Meccan as well as the Medinan periods. The texts will be read along with Hebrew and English bibliography relevant to the topic discussed. More information about this course, its themes and selected bibliography, are available at the virtual on-line site of the course.

0631-2240-01
 יסודות השירה המודרנית
 Fundamentals of Modern Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג001 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בהתפתחות השירה הערבית המודרנית בעת החדשה, מתחילת המאה ה- 19 עד ימינו, תוך דיון בהיבטים והאסכולות השונים, הצגת צורות וסוגות שונות של השירה. הקורס יעמוד על שינויים מבניים וגם תוכניים מתקופה לתקופה ויספק לסטודנטים מושגי יסוד וקווים מנחים בניתוח השירה המודרנית.

The course will deal with the evolution of modern Arabic poetry since the beginning of the 19th century to the present throughout discussion of different literary trends and schools, types and genres. The course will deal with thematic and structural changes from stage to another and will provide students with various basic concepts for analyzing and criticizing modern Arabic poetry.

0631-2242-01
 סיפורת מודרנית
 Modern Arabic Fiction
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותגילמן281 א'1400-1200 סמ'  א'

בקורס הזה נסקור את התפתחות הרומן הערבי המודרני, נעמוד על התחנות החשובות במסע ההתפתחות הזה, מעמד הרומן ביחס לז'אנרים אחרים בספרות הערבית המודרנית, הזרמים המרכזיים, היוצרים והיצירות הבולטים וכיו"ב. נבחר ברומנים ונובלות וספרום שלמים ונעמוד על מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים וייחודן של היצירות האלה ותרומתן להתפתחות הז'אנר, נערך השווה בין הספורים האלם עם נרטיבים קלאסיים ומידת השפעתם הרומן המערבי על התפתחות והתגבשות הזהות הערבית של הרומן הערבי המודרני. 

In this course we survey the evolution of the modern Arabic novel, discuss the important stages in this evolution and learn about the status of the novel in relation to other modern Arabic literary genres, the main currents, prominent writers and works, etc. A selection of novels and novellas will be chosen for analysis; we shall discuss their stylistic and linguistic characteristic, the works’ unique features and their contribution to the development of the genre. We compare these books with classical narratives and discuss how Western novels influenced the evolution and formation of the Arab identity of modern Arabic novels.

0631-2243-01
 ספרות פלסטינית
 Palestinian Literature
ד"ר שיטרית אריאל מוריהשיעור גילמן280 ג'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה יעסוק בסיפורת פלסטינית, בעיקר סיפורים קצרים ופרקים מתוך רומנים נבחרים ואוטוביוגרפיות. מרבית הטקסטים נכתבו בערבית ספרותית אך נקרא גם בטקסטים פלסטינים שנכתבו בעברית. נדון ביצירות מגוונות בהקשרן החברתי והתרבותי תוך הדגשת ההיבטים הספרותיים. נצפה בקליפים ביו טיוב לצד הקריאה בטקסטים.

דרישת קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית

בחינה סופית – 100%

This course will be devoted to Palestinian literature, mainly short stories, chapters from selected novels and autobiographies. Most of the texts were written in Literary Arabic, but we will also read Palestinian texts that were written in Hebrew. We will discuss a broad range of texts in their social and cultural contexts, with particular interest in narrative techniques and literary strategies. We will watch YouTube clips to augment readings.

0631-2250-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'
 Exercise in Historiographical Religious Texts 1
מר קבלאן מאדיתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1200-1000 סמ'  א'

התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות, מוסרי המסורות וקובצי מסורות בולטים.

רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.

In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.

*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “'Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”

0631-2251-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים ב'
 Exercise in Historiographic Religious Texts
ד"ר שניצר עליזהתרגיל גילמן277 ב'1200-1000 סמ'  ב'

התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות וקובצי מסורות בולטים.

רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.

In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.

*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”

0631-2254-01
 תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים
 Exercise in Classical Literary Texts
ד"ר לרנר אמירתרגיל גילמן220 א'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה מתקדמת באסופות ספרותיות בערבית מימי הביניים. הכרות עם חומרים ספרותיים מגוונים, קביעה וביאור של הקשרם, ניתוח מבנה הטקסטים ושפתם, ומתן הרחבות למיניהן.

An advanced reading of some medieval Arabic literary sources. An acquaintance with diverse literary materials and forms, examination and explanation of the historical and artistic contexts, and analysis of literary structure and language.

0631-2255-01
 מלחמה ושלום באסלאם מראשיתו ועד ימינו: עיונים טקסטואליים
 War and Peace in Islam from its beginning to our days: a textual Journey
מר שרנצל ישראלשיעור ותרקנאטי409 ג'1400-1000 סמ'  ב'

עולמה של המלחמה (בדרך כלל תחת המושג ג'האד, אך לא רק) הוא מרכזי בהוויה האסלאמית מראשיתה ועד ימינו. הדבר בא לידי ביטוי במישור העקרוני- תיאורטי : פסוקי קוראן ופרשנותם, חדית'ים, דיונים הלכתיים ועוד. בקורס נקרא ונדון בחומרים אלו, ונצרף לכך  דיון  בהיסטוריה הריאלית, קרי במלחמות  ובהסכמי שלום בולטים של בני האסלאם , כגון מלחמות הנביא, כיבושי המאה ה- 7, מסעי הצלב, הסכמי שלום בין ישראל לשכנותיה, התנהלות ארגונים אסלאמיסטים במישור זה במאה -20 וה-21 וכדומה. חומר הקריאה –מקורות ראשוניים- הרוב בערבית וחלקו מתורגם, ומחקרים בעברית ובאנגלית.

Warfare is a major theme in Islamic theory and praxis. Usually under the headline Jihad, but not exclusively, the subject is discussed in Quranic verses, Hadith literature, and books of jurisprudence .We shall look  at these materials, and add to it a discussion of selected important episodes in Islamic history: wars of the prophet and of his heirs, wars in the period of the Crucades, the attitude of Islamist organizations in the 20th and 21 century, peace treaties between Israel and Arab countries, and more .We shall read original material mainly in  Arabic and in English translation, and studies in English and Hebrew.

 

0631-2423-01
 סוגת אלפרג' בעד אלשדה
 The Al-Faraj Al-Shidda (Relief After Hardship) Genre
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  ב'

בשם הזה "אלפַרַג' בַּעְד אלשֶדַה" נקראו חיבורים רבים, ל- אלמדאאני, אבן אבי אלדיניא, אלאזדי, למעשה זה שם של סוג ספרותי שבו מהווה ספרו של השופט אלתנוח'י את גולת הכותרת, נתמקד בסדרת ההרצאות בחקר סגנונו והשפעתו וערכו החברתי והדתי וההיסטורי.

מגמתה המוצהרת של ספרות זו, כפי שנוסחה על ידי אלתַנוּחֵ'י עצמו, היא לחזק את ידיהם של הנתונים בצרה, ולנטוע בהם את האמון בישועה שתבוא משמים.

בין דת ל-"אדַבּ" ובין מציאות לאגדות נולדו ספורים מעניינים שמשקפים במידה מסוימת את האמת ההיסטורית ואת החיים והקשיים והאתגרים שעמדו מול האנשים מכל שכבות העם. ביסוד הספורים  מונחה אמונה דתית חזקה. האנשים המתייסרים בתלאת, חייהם להשליך את יהבם על אלוהים.

בין מסורות דתיות הקרובות ל-חדית' حديث (אבן אבי אלדניא ابن ابي الدنيا) לבין ספורים ספרותיים (אלתנוח'י  التنوخي ואלסיוטי السيوطي) ועד ליצירה  בערבית- יהודית (חיבור יפה מן הישועה). באיזו מידה לפנינו חווית שעשועים ובאיזו מידה ערך ספרותי ודתי?

The name al-Faraj baʿda al-shidda is the title of many works. Among the authors of works of this name we find al-Madāʾinī, Ibn Abī al-Dunyā and al-Azdī. It became the name of a literary genre, which reached its apex with the work of this name by the judge al-Tannūkhī. In a series of lectures we shall focus on the study of this work’s style and its social, religious and historical value.

The genre’s express aim, as formulated by al-Tannūkhī himself, is to encourage those in trouble and to inculcate a belief in divine salvation.

The encounter between religion and adab and between reality and legend gave rise to interesting stories which in a way reflect historical truth and the difficulties and challenges which people of all classes of society faced in their lives. The stories are based on strong religious faith: People in trouble must put their trust in God.

We shall look at ḥadīth-like religious traditions (Ibn Abī al-Dunyā), literary tales (al-Tannūkhī and al-Suyūṭī) and Judeo-Arabic compositions (Ḥibbur yafe min ha-yeshuʿa). To what extent are they meant to amuse, and to what extent do they have literary and religious value?

0631-2434-01
 ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים
 Grammatical Analysis of Arabic Texts
ד"ר שייחטוביץ ביאטהשיעור רוזנברג205 ב'1800-1600 סמ'  ב'

שיעור זה מיועד לתלמידים אשר סיימו בהצלחה את הקורסים "דקדוק א'" ו"דקדוק ב'". הקורס מבוסס על קריאת קטעים ברמת מורכבות גבוהה הן בערבית ספרותית חדישה והן בערבית קלאסית. התרגול מתבסס על ניתוח הקטעים, ניקודם בצורה מדויקת ותרגומם לעברית. במהלך הקורס מטופלות בעיות תחביריות מורכבות אשר לא נדנו בקורס "דקדוק ב".

Grammatical analysis of Arabic texts:
This course may be taken by students who successfully finished the courses Grammar I and Grammar II. Classes are devoted to reading and analyzing complex texts in both Classical and Modern Literary Arabic. Students will be required to analyze the texts, vocalize them accurately, and translate them into Hebrew. Complex syntactical issues will be discussed, which were not dealt with in Grammar II.

0631-2461-01
 טקסטים עיוניים קלאסיים
 Scholarly Classical Texts
ד"ר לרנר אמירשיעור ותביה"ס לשפות103 ה'1400-1200 סמ'  ב'

קריאת טקסטים עיוניים קלאסיים בתחום השפה והספרות מתוך יצירותיהם של מבקרים, סופרים, פילולוגים ופילוסופים ערבים, במיוחד מהתקופה העבאסית, דיון בסוגיות השונות שהעסיקו אותם, ניתוח מבנה וסגנון של הטקסטים תוך התבוננות מיוחדת בהתפתחות המחשבה וסגנון הכתיבה הערבי הקלאסי לאורך התקופה העבאסית.

This course carefully examines classical scholarly texts by Arab critics, writers, philologists and philosophers, especially during the Abbasid period. We will analyze the structures and styles of these texts while observing the development of classical Arabic thought and writing styles in that era.

0631-2463-01
 פקה אל-אקליאת: המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח
 Fiqh Al-Aqalliyyat: the Struggle for Hegemony in An Evolving
פרופ שביט אוריהשיעור גילמן455 ה'1400-1000 סמ'  א'

הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט בארצות לא-מוסלמיות, ויבחן במיוחד את המאבק בן-זמננו בין האסכולה הוסטית לאסכולה הסלפית. הלימודים יכללו עיון במושגי יסוד בהגירה ובפקה, דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב, ועיון בפתוות מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים – החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט ובתרבות פנאי.

The course will discuss the evolution of competing theological texts and religious edicts dealing with Muslim minorities in non-Muslim countries, paying in particular attention to the struggle between the wasati and salafi schools. Studies will include introduction to migration studies and fiqh, readings of theological texts dealing with Muslims in the West, and analysis of fatwas from fiqh al-aqalliyyat on a variety of issues – from finances to sports and leisure.

0631-2464-01
 המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו
 Islamic Holy Places According to the Quran and its exegesis
פרופ רובין אורישיעור ביה"ס לשפות401 ב'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור יתבסס על טקסטים בערבית מתוך הקוראן ומקורות התפסיר, שייקראו בהשוואה עם טקסטים מקראיים ומדרשיים, תוך ניתוחם הביקורתי לאור המחקר בן ימינו. הטקסטים שיידונו יעסקו בארץ ישראל ובערב, ובעזרתם ננסה לעמוד על תולדות מעמדם של האזורים הללו, כולל אתרים שונים בתוכם, לאורך הדורות. טקסטים אלה יסייעו גם להארת מקומו של עם ישראל בעיני האסלאם.

 

This course will be based on Arabic texts from the Quran and the Tafsir sources, which will be compared with biblical and midrashic texts, and analyzed in the light of modern research. The texts will revolve around Eretz Israel (the Holy Land) and Arabia, and will help us trace the history of the status of these regions, including precincts within them, through the ages. These texts will also shed light on the position of the People of Israel in the eyes of the Muslims.   

0631-2467-01
 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן
 Readings in the Philological Exegesis of the Qur'An
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג106 א'1800-1600 סמ'  ב'

מטרתו של הקורס היא לחשוף את התלמיד לספרות הידועה בשם מעאני ו/או אעראב אלקרא'אן, להיקפה ולגיווניה. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים נבחרים מתוך ספרות זו ובעמידה על העניינים הלשוניים הנדונים בהם, ועל הקשר שבין המבנה והמשמעות. מבין החיבורים שמהם ייבחרו הטקסטים לקריאה: מעאני אלקרא'אן לאלפראא', מעאני אלקרא'אן לאלאח'פש, מעאני אלקרא'אן ואעראבה לאלזג'אג', אעראב אלקרא'אן לאלנחאס, משכל אעראב אלקרא'אן למכי בן אבו טאלב, מג'מע אלביאן לאלטברסי, אלתביאן פי אעראב אלקרא'אן לאלעכברי, אלבחר אלמחיט לאבו חיאן ואלדר אלמצון לאלסמין אלחלבי.

The purpose of the course is to expose the student to the scope and diversifications of the literature known as Ma'ani and/or I'rab al-Qur'an. The course will focus on reading text selections from this literature and standing on the linguistic matters discussed in them and on the connection between structure and meaning.

0631-2468-01
 מבוא לפילוסופיה אסלאמית
 Introduction to Islamic Philosophy
ד"ר אגבאריה אחמדשיעור ותרוזנברג001 ה'1600-1400 סמ'  א'

הקורס ידגיש את מעמדה ההיסטורי של הפילוסופיה האסלאמית ויחבר אותה עם מסורת הפילוסופיה היוונית שקדמה לה, וכן את תרומתה לפילוסופיה המערבית שהגיעה בעקבותיה.
תוך כדי הקורס, התלמידים יערכו היכרות עם הבולטים מבין הפילוסופים המוסלמים, וכן עם עיקר הדוקטרינות שלהם, השאלות שהעסיקו אותם, ועם החשובים מבין כתביהם. התלמידים ייחשפו לטרמינולוגיה הפילוסופית האסלאמית הייחודית ויקראו ספרות רלוונטית.
דרישות הקורס: השתתפות במפגשים ובחינה בסוף הסמסטר.

 

The course will highlight the historical status of Islamic philosophy and connects it with the tradition of Greek philosophy, which preceded it, and its contribution to the Western philosophy which succeeded it.
During the course, students will be acquainted with the most prominent philosophers, their major doctrines, the questions that concerned them and the most important ones of their writings. Furthermore, the students will be exposed to the special terminology of the Islamic philosophy and read the relevant literature.

Course requirements: Participation in meetings and examination at the end of the semester.

0631-2473-01
 מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית
 Heritage and Identity in Modern Arab Intellectual Thought
ד"ר אגבאריה אחמדשיעור ביה"ס לשפות103 ה'2000-1800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בסוגית החזרה למורשת הערבית הקלאסית שאפיינה אינטלקטואלים ערבים רבים בחצי השני של המאה העשרים במטרה לעצב את זהותם האינטלקטואלית בצורה חדשה. בקורס נדון בהוגים שונים שמייצגים השקפות שונות כמו: אדוניס, מרווה, אל-ג'אבּרי, ארכּון, טראבּישי ואחרים.

 

דרישות הקורס: השתתפות במפגשים ובחינה בסוף הסמסטר.

The course will deal with the issue of heritage that characterized many Arab intellectuals in the second half of the twentieth century with the aim of reshaping their intellectual identityin new way. The course will discuss various thinkers representing different views like: Adunis, Husayn Mruwwa, Al-Jabiri, Arkun, Tarabishi and others.

0631-2484-01
 עיון בטקסטים שיעיים קלאסיים
 Study of Classic Shiitic Texts
גב' סמעאן לילהשיעור ביה"ס לשפות103 א'1600-1400 סמ'  ב'

הכרת הרקע ההיסטורי והפוליטי של השיעה הקדומה, אגב קריאת חומר מחקרי עיוני וקריאת טקסטים מקוריים עתיקים, בעיקר, מתחילתה של התנועה.

ייקראו גם טקסטים מתקופות שונות בימי הביניים, כדי לעמוד על התפתחות התנועה ועל תהליך גיבוש עקרונותיה העיקריים של הדוקטרינה השיעית, בעיקר, האמאמית.

בנוסף לקריאת טקסטים שיעיים בעלי אופי פוליטי ודתי ייקראו בשיעורים טקסטים ספרותיים הן פרוזה והן שירה. ייקראו גם טקסטים המתארים את שבחן של הערים הקדושות אצל השיעה, נג'ף וכרבלא אגב השוואה לטקסטים מקבילים בעלי אותו אופי באסלאם הסוני.

0631-2494-01
 השירה הפלסטינית במאה ה-20
 The Palestinien Poetry during the 20th Century
פרופ חורי ג'יריסשיעור רוזנברג103 ב'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הזה נועד לספק ללומדים אינפורמציה אודות ההתפתחות של השירה הפלסטינית מתחילת המאה עשרים עד ימינו. ברור שבסוג זה של קורסים תיעשה סקירה ספרותית והיסטורית בצורה סימולטנית כדי להראות את השפעת ההתפתחויות ההיסטוריות-פוליטיות על התפתחות השירה הפלסטינית מבחינת הסגנון, הצורה והתוכן. הקורס יתייחס בו בזמן למעמדה של השירה הפלסטינית בקונטקסט הספרותי הפלסטיני מצד ובקונטקסט הכלל ערבי מצד שני. בקןרס יובאו לדיון בכל שלב שירים חשובים שמייצגים בצורה מהימנה את התקופה בה הם נכתבו, ייעשה ניתוח כולל של טקסטים אלה תוך התייחסות למשורר עצמו, מעמדו הספרותי ותרומתו לשירה הפלסטינית בכלל, מאז ודיע אלבוסתאני (1888-1954) ואבראהים טוקאן (1905-1941) עד מחמוד דרויש (1941-2008), סמיח אל-קאסם (1939-2014). הקורס יתייחס גם לשירתם של משוררים צעירים בני זמננו.

This course intends to provide learners with information about the development of the Palestinian poetry from the beginning of the twentieth century to the present. It is clear that in this type of courses a literary and historical review will be simultaneously made, to show the influence of historical-political developments on the evolution of the Palestinian poetry, in terms of style, form and content. Furthermore, the course will address the status of Palestinian poetry in the Palestinian literary context, on the one hand, and the Arab general context on the other. A comprehensive analysis of the texts from different modern periods will be made, with reference to the poet himself, his literary status and his contribution to Palestinian poetry in general, since Wadia Albostani (1888-1954) and Ibrahim Tukan (1905-1941), till Mahmoud Darwish (1941-2008) and Samih al-Qasim (1939-2014). The course will also address the poetry of contemporary young poets

0631-3003-01
 קוראן ותורה: בין שני כתבי הקודש
 Qur'an & Torah: Between Two Scriptures
ד"ר שניצר עליזהסמינר רוזנברג212 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג212 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר מוקדש לדיון בתפקידה של ה'תורה' בעיצוב האסלאם בראשיתו, על רקע הקוראן. הדיון יתבסס על עיון במסורות יהודיות-מוסלמיות, הכוללות סיפורי נביאים ועמים קדומים, מצוות וחוקים, אמונות ורעיונות, מימרות מוסר ואתיקה ומשלי חוכמה, המצוטטים לעיתים כמעט כלשונם מן ה'תורה". במסגרת הסמינר תיבחן דרך התמודדותם של חכמי אסלאם קדומים עם מסורות אלה בזיקה למצוות הקוראן ותפישותיו.

This course is dedicated to discuss the role of the Torah in relation to the Qur'an. The discussion will be based upon scrutinizing Jewish-Islamic traditions, including the stories of the prophets and ancient peoples, commandment and laws, beliefs and ideas, moral phrases and wisdom parables, quoted from the Torah.

Furthermore, there will be an examining of the confrontation of early Muslim Scholars with these traditions in relation to the Quran's commandment and perceptions.

 

As a seminar, this course requires participation by all students.

 

0631-3310-01
 שירה ערבית קלאסית
 Classical Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יעסוק בניתוח השירה הקלאסית לתקופותיה השונות: הג'אהלית, הראשדייה, האומיית, העבאסית, האנדלוסית. שירים מכל התקופות יידונו וינותחו, תוך התמקדות בהתפתחות המבנית, הרטורית וגם התוכנית של השירה הקלאסית. ייעשה שימוש במונחים ביקורתיים ערביים קדומים וחדשים, בין היתר בתורת המשקל וגם ברטוריקה הערבית.

The course will deal with poetic texts from different classical periods: Jahiliyya, Rashidiya, Umayyad, Abbasid, Andalusian. Throughout the course we inquire into the thematical, artistic and structural evolution of classical poetry. The course will focus on various basic concepts used by classical and modern Arab scholars for analyzing and criticizing classical Arabic poetry, among them prosody and rhetoric.

0631-3311-01
 תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
 Modern Theoretical Texts
גב' כרום נארימאןתרגיל רוזנברג205 א'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה מעמיקה של טקסטים עיוניים מודרניים, דיון סביב הנושאים והסוגיות שהעסיקו הן את המשכילים והן את המבקרים הערבים במאה ה- 20, במיוחד בתחומי הספרות והשפה הערבית. הסטודנט ייחשף לסוגים שונים של טקסטים עיוניים: מאמר, טקסט ביקורתי, טקסט בתחום ההיסטוריה של הספרות, טקסט עיוני בסגנון ספרותי וכו' וביחד ננתח את הסגנון והמבנה של טקסטים אלה ונדון בהתפתחות הסוגיה המוצגת בתקופות שונות, מה שיקנה לסטודנט כלים לניתוח וביקורת.

This course conducts thorough reading of literary theoretical modern texts. Additionally, it will discuss themes which have preoccupied Arab intellectuals and critics in the 20th century, especially in Arabic literature and language. Students will deal investigate different types of scholarly texts: academic, literary criticism, analytical, historical, etc. We will analyze the styles and structures of these texts and trace the development of certain debates in time. This focus aims to provide students with tools for analysis and criticism.

0631-3320-01
 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
 Classical Literary Genres
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותגילמן306 ד'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק בעיקר בפרוזה הערבית הקלאסית, והתפתחותה לאורך הדורות על סוגותיה השונות: רטוריקה, איגרת, מקאמה (מחברת), מעשייה, ביקורת ספרותית, פרשנות וכו', תוך התמקדות במבנה ובתוכן של הטקסטים והתבוננות מיוחדת ביחסה של הביקורת הערבית הקדומה כלפי הסוגות השונות.

The course will deal, basically, with Arabic prose, the stages in its evolution, and its genres: rhetoric, letter, Maqama, anecdote, literary criticism, commentary etc. The course will focus on the structure and the content of the texts, with a special focus on how ancient Arab criticism treated the different genres.

0631-3415-01
 קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי
 Studies in the Writings of Sibawayhi and Zamaxshari
פרופ פלד ישיסמינר ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'2000-1800 סמ'  א'

קורס זה מציג ללומד את יסודות החשיבה התחבירית של מדקדקי ימי הביניים. הלימוד מתבסס על קריאת קטעים העוסקים בבעיות יסוד בתחביר הערבי מ"אלכתאב" לסיבויה, מדקדק בין המאה השמינית, ומ"כתאב אלמפצל" לזמח'שרי עם פירושו של אבן יעיש. שני המדקדקים האחרונים הם מהמאות ה12- וה13- בהתאמה. בין הנושאים הנדונים: משלימי הפועל למיניהם, פעלי העזר, המשפט השמני, משפטי התנאי. נדונות תמורות יסוד בתיאוריה ובטרמינולוגיה הדקדוקית לאורך השנים.

This course presents the basic concepts of medieval Arabic grammatical thinking. Classes will be devoted to reading and analyzing texts dealing with fundamental issues in Arabic syntax. The texts will be taken from Sמbawayhi’s al-Kitגb (8th century) and from Zamaxנarמ’s Kitגb al-Mufaṣṣal (12th century) and Ibn Yaʿמנ’s commentary (13th century). Among the topics to be discussed: verb complements, auxiliary verbs, the nominal sentence and conditional sentences. Special attention will be given to developments in theory and grammatical terminology throughout the years.

0631-3424-01
 ספרי מסעות מימה"ב
 Travel Accounts in the Middle Ages
פרופ אדנג קמילהסמינר ביה"ס לשפות101 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ב'1400-1200 סמ'  א'

קורס זה דן בספרים שנכתבו בימי הביניים על ידי מחברים מוסלמים, בעיקר מצפון אפריקה ואלאנדלוס, על אודות מסעותיהם ברחבי העולם המוסלמי ומעבר לו. הם מתארים את חוויותיהם ואת המנהגים והאמונות של עמים שונים. בין הטקסטים שינותחו: חיבוריהם של אבן אלערבי, אבן ג'ובייר, אבן בטוטה, אלעבדרי ואבן ח'לדון.

This course deals with accounts written by medieval Muslim authors, especially from al-Andalus and North Africa, about their travels in the world of Islam and beyond. They describe their experiences and their observations of customs and beliefs that differed from their own. Among the authors whose work will be discussed are Ibn al-'Arabi, Ibn Jubayr, Ibn Battuta, al-'Abdari, and Ibn Khaldun.  

0631-3427-01
 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספ' הערבית בת ימי הביניים לספ' עולם
 Interactions between Medieval Arabic and World Literature
ד"ר לרנר אמירסמינר רוזנברג211 א'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד209 ה'1200-1000 סמ'  ב'

פרשיות נדודיהם של חומרי ספרות בין היצירה בשפה הערבית בימי-הביניים – גבוהה ("אַדַבּ") כמו גם יותר עממית (למשל "אלף לילה ולילה") – ובין ספרות העולם העתיק ובן ימי-הביניים (מבבל למשל, מהודו, פרס, אירופה, הספרות היהודית ועוד...), ומקומה של הספרות הערבית כחולייה מקשרת בין מזרח ומערב.

The migration of literary materials between medieval Arabic literature – high (adab), as well as more popular (e.g. the Arabian Nights) – and world literature from ancient and medieval times (e.g. Babylonian, Indian, Persian, European, the Jewish literature, etc.). The position of Arabic literature as a link between east and west.

0631-4002-01
 עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית
 Studies in Middle Arabic and Judaeo-Arabic
פרופ בסל נאסרסמינר ביה"ס לשפות101 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות101 ד'2000-1800 סמ'  ב'

כהקדמה תיסקר תולדות השפה הערבית, אגב הדגשת תקופת ימי-הביניים, שבה צמחה הערבית-הבינונית ובתוכה הערבית-היהודית. ייקראו טקסטים מאותה התקופה , אגב הדגשת ההבדלים הלשוניים ביו הערבית-הבינונית (כולל הערבית-היהודית)
לבין הערבית הקלאסית. במילים אחרות יודגשו ההבדלים הלשוניים באופן כללי. בסוף הקורס התלמידים יידרשו לנתח טקסט ולעמוד על המאפיינים הלשוניים שלו.

דרישות קדם:
הקורס ערבית-בינונית וערבית-יהודית פתוח לתלמידי שנה ג', שלמדו את הקורסים עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים או מבוא לערבית-יהודית.

Studies in the literary genre "al-Faraj ba'da al-Shiddah" in Judaeo-Arabic by Rabbi Nisim Ga'on from Qayrawan. This study will be accompanied by a linguistic analysis. In the end of the course, the sudents will be requested to translate to Hebrew a text belongs to this genre and to prepare a grammatical description based on J. Blau,
A Grammar of Judaeo-Arabic (in Hebrew).

0631-4012-01
 סוגיות באטומיזם אסלאמי
 Issues About Islamic Atomism
ד"ר אגבאריה אחמדסמינר ביה"ס לשפות301 ה'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות301 ה'2000-1800 סמ'  ב'

בסמינר נעסוק באחת התיאוריות המשפיעות בכּלאם האסלאמי שתחילה פותחה על ידי המלומדים של המועתזלה ולאחר מכן היא עברה למלומדים של אשעריה. תיאוריה זו ניסתה לספק תמונת עולם פיזיקלית אטומיסטית שלפיה החלל והזמן מחולקים לחלקיקים בלתי מתחלקים. בסמינר נתמקד בהשלכות התיאולוגיות השונות של תיאוריה זו על סוגיות כגון שכר ועונש, חופש הבחירה, בריאת העולם, וזהותו של האדם.

דרישות הקורס: השתתפות במפגשים. שקלול ציון: רפרט 20% ועבודה סמנריונית 80%.

The seminar will discuss one of the influential theories in Islamic Kalam that first was developed by Mu`tazila scholars and later was transmitted to theirrivals- the Ash`ariyya scholars. This theory attempted to provide an atomistic worldview of the physical world in which space and time are divided into indivisible atoms. In the seminar we will discuss different theological implications of this theory on issues such as reward and punishment, free will, creation of the world, and the identity of man.

0631-4044-01
 נשים על ומאחורי כס המלכות בהיסטוריה האסלאמית
 Women On & Behind the Throne in Islamic History
פרופ אדנג קמילהסמינר רוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג103 ד'1800-1600 סמ'  ב'

קורס זה דן בנשים ששלטו בפועל במלכות, נסיכות, שפחות ונשים אחרות בעלות השפעה באימפריה העבאסית, הפאטמית והממלוכית, וכמו כן בתימן ובח'ליפות האומיית באלאנדלוס. הטקסטים שינותחו נלקחים מכרוניקות היסטוריות, ספרות ביוגרפית, ספרי מסעות ושירה.

This course deals with female rulers, queen consorts, princesses, slaves and other  influential women behind the throne in the Abbasid, Fatimid and Mamluk empires, as well as in Yemen and in Umayyad al-Andalus. The texts to be analysed are taken from historical chronicles, biographical literature, travel accounts and poetry.

0631-4145-01
 הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו
 The Arabic Dialect of the Galilee and Its Grammar
פרופ בסל נאסרסמינר רוזנברג211 א'2000-1600 סמ'  א'

מאפייניו הלשוניים של הדיאלקט, השעורים יתבססו על הקלטות שייעשו בכפרים שונים בגליל. התלמידים ילמדו תחילה כיצד לתעתק ההקלטות ואח"כ לבדוק את המאפיינים הלשוניים העולים מן ההקלטה ויכתבו מעין דקדוק לטקסט המוקלט.

The course includes a description of the grammar and vocabiolary of the dialect, prominence of its distinctive features and exclusive vocabulary. The discussions will be based on recordings of old speakers who still keep the main features of the dialect.

0631-4147-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  ב'

בסמינר המחלקתי ניתנות הרצאות בתחום השפה, הספרות והתרבות הערבית ודת האסלאם על ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות.
המפגשים מתקיימים אחת לשלושה שבועות ונוכחים בהם מורי ותלמידי החוג. חובת נוכחות חלה על תלמידי התואר השני.

 

Within the framework of the Departmental Seminar lectures are given in the fields of Arabic language, literature and culture as well as Islamic studies by lecturers from different universities.
The meetings take place once every three weeks and are attended by teaching staff and students of the Department. For MA students, attendance is compulsory.

0631-4167-01
 נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב
 Selected Topicsin the Writings of the Medieval Arab
ד"ר שייחטוביץ ביאטהסמינר ביה"ס לשפות105 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס מוקדש לדיון בסוגיות מרכזיות בכתביהם של מדקדקים ימי הביניים: החלוקה לחלקי הדיבר, אעראב, בנאא' וכו'. נקרא קטעים מכתביהם של סיבויה, אלזג'אג'י, אלג'רג'אני ואלאסתראבאד'י, ונראה את ההתפתחויות שחלו עם השנים בכתיבה הדקדוקית הערבית .

The course is dedicated to several central topics in the medieval Arabic grammatical literature: the division into parts of speech, ʾiʿrāb, bināʾ, etc. We will read excerpts from the writings of Sībawayhi, al-Zajjājī, al-Jurjānī and al-ʾAstarābāḏī, and will see the developments in the medieval grammatical theory over the time.

0631-4169-01
 השורשים הקלאסיים של השירה העממית המודרנית
 The Roots of Modern Arabic Folksongs
פרופ חורי ג'יריססמינר רוזנברג205 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג205 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מנסה להתחקות אחרי השורשים של השירים העממיים הפופולאריים בעת החדשה, ההתפתחות שלהם מבחינת המבנה והתוכן. סוגים שונים של שירה עממית קלאסית יובאו לניתוח ודיון, תוך מבט אל העת החדשה והתחקות אחר ההתפתחויות שחלו על סוגים אלה. השוואות בין מודלים קלאסיים ומודרניים קאנוניים ובלתי קאנוניים ייעשו ומסקנות יוסקו בהקשר הזה, תוך התייחסות בין היתר למשקל, חרוז, מבנה, רטוריקה ותוכן של כלל הסוגים.

The course shall inquire into the evolution of the modern Arabic folksong by examining some classical folksongs from various aspects: thematic, structural, prosodic, rhetorical and etc. many texts, classical and modern shall be studied, analyzed and discussed in order to examine the relations between the ancient and the modern, the changes and developments that occurred in attempt to explore the roots of all the modern kinds of Arabic folksongs.

0631-4171-01
 דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
 Religion, Immigration and Globalization in Cinema
פרופ שביט אוריהסמינר גילמן305 ג'1800-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות שבין דת, הגירה וגלובליזציה, ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב. הדיונים בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות דתית בת זמננו.

 

 

 

The course will explore concepts including globalization, Orientalism, migration and Muslim minorities through discussions of classic secondary and primary texts as well through six feature movies that intrdouce different aspects of these concepts.

0631-4246-01
 "הרומן" הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני
 The Arabian "Romance" From Classic to Modern Times
ד"ר שיח' אחמד חאלדסמינר רוזנברג212 א'1600-1400 סמ'  א'

בקורס הזה נצא למסע ארוך בין הנרטיבים הערביים הקלסיים ונעמוד על הסגנון והתוכן והקונטקסט הדתי והתרבותי וההיסטורי של הטקסטים המגוונים האלה ונחקור מידת השראתם והשפעתם על הספרות בתקופה המודרנית.

 בסדרת ההרצאות נבחר לקט של ספורים ואגדות וטקסטים מעניינים שהם אבן דרך להתפתחות הנרטיב והספור הערבי, נחקור את מידת השפעת ותרומת תרביות האחרות במיוחד, ההודית והפרסית, על התפתחות והעשרת הנרטיב והסיפור הערבי.

הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך אגדות וסיפורים וקטעי חומר נרטיבים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן הספרותית.

In this course we take an extended journey among classical Arabic narratives, studying the style, the contents and the religious, cultural and historical contexts of these multifaceted texts and analyzing how they inspire and influenced more modern literature.

The lecture series will present a selection of interesting stories, legends and texts that constitute milestones in the development of Arabic narrative fiction. We examine the influence and contributions made by other cultures, especially those of India and Persia, that affected the evolution and enrichment of Arabic narrative prose.

The discussion will be accompanied by reading and analysis of chapters from legends and tales and other comprehensive narrative passages, with stress on the works’ unique stylistic and linguistic characteristics and their literary contribution.

0631-4347-01
 תאוריות ספרותיות מודרניות
 Moderen Literal Theories
פרופ חורי ג'יריססמינר גילמן361 ב'1800-1400 סמ'  א'

הקורס יעסוק בתאוריות והגישות השונות שקשורות לספרות והביקורת הספרותית לאורך המאה שנים האחרונות. בקורס תיעשה סקירה ספרותית-היסטורית דרכה ננסה להציג את עיקר ההתפתחויות בתחום הביקורת הספרותית ואת המונחים ששמשו את החוקרים והמבקרים הספרותיים בתקופות שונות ולפי האסכולות השונות, החל מתאוריית המימזיס (החיקוי) של הפילוסופים היוונים, דרך הסמיולוגיה שיוסדה ע"י פרדיננד דה סוסיר, הגישה הקונסטרוקציה והדקונסטרוקציה, הפמיניזם ועוד. הקורס יביא את כל התיאוריות הללו לדיון ויספק ללומדים כלים להתמודד עם הטקסטים הספרותיים בצורה שיטתית ולפי הגישות השונות. הקורס ישלב בין תיאוריה לפרקטיקה.

The course shall deal with various theories and approaches related to literature and literary criticism over the past century. It shall include a literary-historical review through which we will attempt to present the main developments in the field of literary criticism and the terms used by researchers and literary critics in different periods and according to various schools, from the theory of mimesis of the Greek philosophers through the semiology established by Ferdinand de Saussure, Deconstruction, feminism etc. The course shall discuss all these theories in depth and provide the learners with tools to deal with the literary texts systematically and according to the different approaches. Hence, the course shall combine theory and practice

 

0631-5554-01
 מיומנויות יסוד לתואר שני
 M.A Basic Skills
מר גרוס כפירתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1600-1200 סמ'  א'

הסטודנטים ירכשו מיומנויות יסוד שישמשו אותם בהמשך לימודים: קריאה ביקורתית בטקסטים אקדמיים, תמצות ואינטגרציה של מקורות, כללי ציטוט בהערות שוליים וביבליוגרפיה, איתור מקורות בספרייה וכתיבת קורות חיים אקדמיים.

The workshop will include training in critical reading, summation and integration of academic texts, training in writing references and bibliographies, training in locating sources in libraries, and training in writing academic CVs.