שנה"ל תשע"ז

0631-1010-01
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
מר קבלאן מאדיתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד
This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.
 
0631-1010-02
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
גב' שייחטוביץ ביאטהתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1600-1400 סמ'  א'
קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד
This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.
 
0631-1120-01
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג001 ג'2000-1600 סמ'  ב'
סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.

The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

 
0631-1120-02
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג105 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג205 ד'2000-1800 סמ'  ב'
סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.
The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.
 
0631-1122-01
 דקדוק ב'
 Grammar II
פרופ פלד ישישיעור ותרוזנברג002 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג002 ד'1800-1600 סמ'  א'
דיון שיטתי בתחביר הערבית הספרותית הקלאסית והחדישה. בשעורים הראשונים מוצגים שלושה טיפוסי יסוד של המשפט הערבי, המהווים מודל לזיהוי וניתוח של משפטים ברמת מורכבות גבוהה בהמשך. לאחר מכן מתקיים דיון מפורט בשורה של תופעות תחביריות. התרגול מבוסס על זיהוי טיפוסי המשפט והתבניות השונות, ניתוח המשפט עפ"י טכניקה הנלמדת החל מהשיעור הראשון, ניקוד מלא של החומר ותרגום לעברית.
The course is devoted to a systematic study of the syntax of Written Arabic, classical and modern. Three basic sentence types will be presented that will constitute a model for the identification of structure and for the analysis of complex sentences. This will be followed by a detailed discussion of a list of syntactic phenomena. The exercises consist of: identification of sentence types, sentence analysis using a technique acquired during the first lessons, full vocalization of the text and its translation into Hebrew.
 
0631-1130-01
 מושגי יסוד באסלאם
 Basic Concepts in Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור גילמן282 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ד'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם נשענת דת האסלאם, כרקע לקראת דיון בתפישות האסלאם, אמונותיו ומצוותיו: התפישה האלילית הקדם-אסלאמית, מצוות היסוד ודמותו של הנביא מחמד, מייסד האסלאם. אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.
 
The course will first discuss the scriptures on which the Islamic religion is based, as a background for a further discussion of various perceptions, beliefs and religious commands: the pre-Islamic idolatrous perception, the pillars of the Islamic religion and the figure of Islam's founder, the Prophet Muhammad.
 
The lectures will be accompanied by the course's virtual site
0631-1132-01
 תרגיל במושגי יסוד באסלאם
 Exercise in Basic Concepts in Islam
מר גרוסמן אלימלךתרגיל רוזנברג104 ב'1000-0800 סמ'  א'

התרגיל נועד להקנות מידע בסיסי על מקורות האסלאם וספרות העזר שצמחה סביבם. במסגרת זו יילמדו לקראת סוף הקורס כללי הכתיבה של עבודה מדעית, אשר ייושמו בעבודת הסיכום.
מטלת הסיכום: עבודה

Tutorial in basic terms of Islam
The aim of this course is to provide basic information about the sources that the Islamic religion is based upon – the Qur’an and Muslim tradition-- and the additional literature that evolved around them. Further details about the topics discussed can be found at the Virtual on-line site of the course. Towards the end of the course students will be taught citation rules (through the Virtual on-line site), which they will use in the final assignment.

0631-1140-01
 מבוא לספרות ערבית מודרנית
 Introduction to Modern Arabic Literature
פרופ חורי ג'יריסשיעור רוזנברג001 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 עד ימינו. הסקירה מתמקדת בשלושת הז'אנרים המרכזיים, הסיפורת, השירה והדרמה; בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשותם ולהתקבלותם; בזרמים, באישים, ביצירות, ובהשפעות הבין-ספרותיות שסייעו לעיצובם ולהתגבשותם; ובמאפיינים התמאטיים והסגנוניים שליוו את התפתחותם.
This course reviews the development of Arabic literature since the mid-19th century to the present. The review focuses on three main genres, fiction, poetry and drama; Social and cultural factors that led to their renewal and acceptance; Trends, personalities, creations, and inter-literary influences which helped the formulation and accomplishment; And thematic and stylistic characteristics that accompanied that development.
0631-1142-01
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' קדרי שיבי מייסוןתרגיל רוזנברג002 ד'1800-1600 סמ'  ב'
מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מהמאה ה19- וה20-, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

מטלות הקורס:
עבודת אמצע - 20%
בחינה סופית - 80%
The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts
0631-1142-02
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' קדרי שיבי מייסוןתרגיל רוזנברג002 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מהמאה ה19- וה20-, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

מטלות הקורס:
עבודת אמצע - 20%
בחינה סופית - 80%
The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts
0631-1150-01
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג107 ג'2000-1600 סמ'  א'

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).
הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.
This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.
0631-1150-02
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותרוזנברג106 א'1800-1400 סמ'  ב'

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).
הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.
This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.
0631-1210-01
 ערבית א'
 Arabic I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג212 א'1800-1400 סמ'  א'
גב' שייחטוביץ ביאטהשיעור ותרוזנברג209 ג'1400-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג212 א'1400-1200 סמ'  א'
מטרות הקורס הן הקניית מיומנות קריאה (הקפדה על ניקוד פנימי וסופי) והבנת הנקרא של טקסטים בערבית; הכרת המבנים התחביריים של המשפט הערבי; הכרת הפועל הערבי (9 בניינים); הרחבת אוצר המילים.
The aims of the course are acquisition of reading skills (with a stress on case marks) and developing reading comprehension of Arabic texts. Syntactic structures of the Arabic sentence and the conjugation of Arabic verb (9 forms) will be learnt. The students will acquire basic vocabulary
0631-1214-01
 ערבית ב'
 Arabic II
מר קבלאן מאדישיעור ותכיתות דן דוד210 א'1600-1000 סמ'  ב'
מר אלון יוסףשיעור ותגילמן304 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מר גלעד אורשיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה, המהווה המשך לקורס "ערבית א'", מתמקד בקריאת טקסטים ברמות שונות ובנושאים שונים, יחד עם השלמת מספר נושאים דקדוקיים שלא נלמדו ב"ערבית א'". כמו כן, יתרגל הסטודנט תוך כדי לימוד הטקסטים את השימוש במילונים השונים. הטקסטים שיילמדו לקוחים מאתרי אינטרנט, עיתונים ומגזינים, סיפורים קצרים, ספרי לימוד, ספר הקוראן והמסורת המוסלמית הקדומה ועוד.

דרישות קדם: מיועד לתלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס "ערבית א'" או כאלה שיש להם ידע בערבית ספרותית ברמה של קורס זה לפחות.
This course, which is a continuation of the course "Arabic A", focuses on reading texts on different levels dealing with various topics, along with completing grammatical subjects that were not learned in "Arabic A". Moreover, the students will practice using various dictionaries as they study the texts. The texts to be read are taken from Internet websites, newspapers & magazines, short stories, school books, the Qur'ān, the Hadīth of the Islamic prophet Muhammad, etc.
 
Prerequisites: The course is designed for students who have completed successfully "Arabic A" or those who have knowledge in literary Arabic on the level of that course at least.
0631-1220-01
 האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני
 Early Islam and Modern Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותביה"ס לשפות102 ה'1800-1600 סמ'  ב'
דת היא גורם מכריע בעיצוב המציאות לאורך ההיסטוריה, קל וחומר מורשת דתית היסטורית מפוארת, אשר ניתן לנסות לחקותה בנקודת זמן מסוימת. הקורס יוקדש להשתקפותה של מערכת המושגים הדתית הקדומה בדבריהם ובכתביהם של חוגים אסלאמיים כיום. במסגרת הקורס ייבחן תפקידם של הטקסטים הקאנוניים, הקוראן והמסורת המוסלמית, בעיצוב המציאות בת ימינו.
Religion is a pivotal element in the formation and construction of reality throughout history. This is all the more true for a rich historical religious heritage that serves as a model to be imitated at a certain period of time.The course deals with the reflection of the early set of religious terms in the writings]of Islamic circles today. The course will examine the role of canonical texts, the Qur'an and  Islamic tradition, in the formation of contemporary reality. 
0631-1330-01
 מבוא להלכה אסלאמית
 Introduction to Islamic Law
פרופ אדנג קמילהשיעור גילמן278 ב'1200-1000 סמ'  א'
קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית (בעיקר הסונית) והמוסדות הקשורים בה. הוא יסקור את התפתחות ההלכה בימי הביניים, המקורות לגזירתה, האסכולות ההלכתיות וההבדלים שביניהן, תפקידי הקאדי והמופתי, והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית.
This course provides a general introduction to Islamic (mainly Sunni) law and its institutions. Among other things it will survey the development of the law in the Middle Ages, the sources from which it is derived, the schools of law and the differences between them, the functions of the Qadi and the Mufti and the role of the law in society.
 
0631-1334-01
 המקורות לחקר האסלאם
 Sources in the Study of Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותביה"ס לשפות102 ה'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יוקדש לסקירת כלל סוגי המקורות עליהם מבוסס חקר האסלאם: המקורות המוסלמים (הקוראן, המסורת המוסלמית והשירה הקדומה) והמקורות היהודיים והנוצריים שהשפיעו על עיצוב דת האסלאם. במסגרת הקורס יוקנו כלים ומיומנויות לשימוש ולעיון במגוון המקורות ויידונו גישות המחקר הרווחות בחקר האסלאם.המיומנויות שיוקנו במהלך הקורס, ייושמו בעבודת סיכום טקסטואלית-מחקרית. פירוט של נושאי הקורס מופיע באתר המקוון של הקורס (וירטואל), אשר ילווה את הלימוד בקורס.
דרישת קדם: הקורס "תרגיל למושגי יסוד באסלאם".
 
The course provides indispensable tools which enables students to examine and study the various sources which the research of Islam is based upon. The course will discuss the Islamic sources (Quran, early Muslim tradition and poetry) as well as the Jewish and Christian scriptures that had influenced the formation of the Islamic religion. Throughout the course different approaches to the study of Islam will be discussed.The skills acquired during this course will be applied in a summarizing paper of textual research.

Prerequisite course: “Tutorial in basic terms of Islam"
0631-2001-01
 טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית
 Socially Marginal Characters in Classical Arabic Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור ותרוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג205 א'1400-1200 סמ'  א'
הכרות עם שלל טיפוסי חברת שוליים, כפי שהם מוצגים ביצירה הספרותית בערבית מימי הביניים. עמידה על הדרכים בטווייתן של דמויות ספרותיות צבעוניות ומלאות חן, אשר שורשיהן בירכתיים חברתיים.

An acquaintance with a variety of marginal social characters, as presented in the medieval Arabic literature. A glance at some major literary characteristics involved in the formation of several colorful and graceful literary heroes of low social strata origins.

 

0631-2003-01
 כלכלה וחברה במזרח התיכון: קריאה בכתביהם של הוגים אסלאמיסטיים
 Economy and Society in the Middle East: Readings in Islamist Writings
מר גרוס כפירשיעור ותגילמן361 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בסוגיות כלכליות-חברתיות כפי שאלו משתקפות בכתביהם של הוגים אסלאמיסטים מרכזיים. כתבי הגות אלו נכתבו כמענה לאתגר הרעיוני שהציבו אידיאולוגיות ושיטות כלכליות מתחרות לאסלאם, אשר חדרו למרחב המוסלמי במאה ה-20. לאחר מבוא קצר לתורות כלכליות במאה ה-20 וכן מבוא היסטורי של תהליך התקבלותם של רעיונות קפיטליסטים וליברלים במרחב המוסלמי, הקורס יתעמק בהגות הסוציאליסטית והקומוניסטית הערבית, שזכתה לעדנה במחצית הראשונה של המאה ה-20 בקרב המשטרים ובכתביהם של אינטלקטואלים, הן במצרים והן בסוריה. בשלב זה נקרא בכתביהם של הוגי הדעות המרכזיים של מפלגת הבעת' והנאצריזם. הגות זו, המבקשת להחיל שיטות כלכליות מערביות במרחב המוסלמי, נתפסה בעיניהם של האסלאמיסטים כאיום וכאתגר שיש להגיב לו והיא המצע להבנת כתביהם בהקשרם ההיסטורי והרעיוני.
בחלק העיקרי של הקורס נקרא בכתביהם של הוגים אסלאמיסטים מובילים, אשר הקדישו את מיטב מאמציהם האינטלקטואליים להצגת האסלאם כשיטה כלכלית-חברתית שלמה, שעולה ביתרונותיה על השיטות האחרות שמקורן במערב. בכלל זה, נקרא את כתבי דובריה הבולטים של תנועת האחים המוסלמים במצרים ובסוריה בנושא זה (חסן אל-בנא, סיד קטב ומצטפא סבאעי), ובכתביהם של הוגים מרכזיים בזרם הוסטיה (יוסף אל-קרצ'אוי, מחמד אל-ע'זאלי ומחמד עמארה).
חלקו הרביעי והאחרון של הקורס יבחן את יכולתם של אותם פוסקים להתאים את ההלכה האסלאמית, בסוגיות כלכליות, לצרכים הכלכליים והחברתיים המשתנים בתקופה המודרנית. 

הרכב הציון:
בחינה - 80%
נוכחות והשתתפות פעילה - 20%
The course will discuss socio-economic paradigms as they are represented in the writings of central Islamist scholars. These works were written in response to the challenge that was set by ideologies and economic systems in competition with Islam, which penetrated the Muslim space in the 20th century. The course will begin with a short introduction to economic doctrines of the 20th century as well as a historical introduction to the acceptance process of capitalistic and liberal ideas in the Muslim space.
The second part of the course will focus on the Arab socialist and communist contemplations, which was rejuvenated in the first half of the 20th century among regimes and writings of intellectuals, in Egypt and Syria. At this stage the students will be asked to read the writings of the prominent thinkers of the Ba'ath party and the Nasserism. This philosophy, which aims to manifest Western economic systems in the Muslim space, was conceived as a threat and a challenge in the eyes of the Islamists which must be responded, and is the basis for understanding the Islamist writings in their historic and ideological connotations.
In the third and main part of the course we will read the writings of leading Islamist scholars, who dedicated the majority of their intellectual efforts to presenting Islam as a complete socio-economic system that far outweighs the other systems originating in the West. The students will read the most remarkable writings of the Muslim Brotherhood movement in Egypt and Syria on this subject (Hasan al-Banna, Sayid Qutb and Mustafa Siba'i), and the writings of the main Wasati Scholars (Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali and Muhammad 'Imara).​
0631-2005-01
 מבוא לערבית יהודית
 Introduction to Judeo-Arabic
ד"ר טל אבישיעור ביה"ס לשפות103 ד'2000-1800 סמ'  א'
החלק התיאורטי: סקירת מאפייניה העיקריים של הספרות הערבית-יהודית ולשונה.לצד הדיון התיאורטי ייקראו וינותחו טקסטים בערבית-יהודית, למשל כתבי רב סעדיה גאון (המאה ה-10). זאת לצד הקניית כלים בסיסיים לסטודנט בבואו לעסוק בתחום זה, כגון השימוש ב"מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים".
The theoretical part: Survey of the basic characteristics of the Judaeo-Arabic literature & language.
 The practical part: Reading & analyzing texts in Judaeo-Arabic That reflect those characteristics, for example the works of Rav Saadiah Gaon (10th Century).In addition, this course will provide the student with the essential tools needed for accurate reading and comprehension, for instance using a dictionary for texts written in Judaeo-Arabic.
0631-2006-01
 "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם
 The Muslim Brothers- Ideas and reality
מר שרנצל ישראלשיעור ותרוזנברג002 ג'1400-1000 סמ'  ב'

האחים המוסלמים" הם ללא ספק התנועה החשובה והמשפיעה ביותר בעולם האסלאם בעשורים האחרונים. נקרא מכתבי כמה מראשי התנועה במהלך יותר מ- 80 שנות קיומה, וננסה להבין את התייחסותם לסוגיות יסוד בעולמה הרעיוני.  כמו כן נתחקה ,גם בעזרת מחקרים, אחר מקורות כוחה. הקורס יעסוק גם באקטואליה- התמודדות "האחים" עם השינויים במצרים ובעולם הערבי. 

נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות (קריאת טקסט בעזרת מילון).
נוכחות חובה בשעורים

This course will deal with the movement of the "Muslim Brotherhood" that celebrates its 80th anniversary in 2008. We shall read from the writings of its founders and leaders and try to understand how it became a major political and religious factor in the current Muslim world. we shall also deal with the "brothers" reaction to the changes in Egypt and the Arab world.
  
Good knowledge of Arabic is required
0631-2111-01
 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית
 Introduction to Islamic Theology
פרופ אדנג קמילהשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה יוצגו מושגים בסיסיים בתיאולוגיה האסלאמית, כגון: אופיו של האל ויחסו לאנושות, המלאכים והנביאים שנשלחו על ידיו, כתבי הקודש, סוגיית הגזירה האלוהית, תחיית המתים, יום הדין, גמול ועונש, גן עדן וגהינום.
In this course a series of basic concepts from Islamic theology will be discussed, such as the nature of God, his relation to humankind, his angels, prophets and sacred scriptures; the question of free will vs. divine predestination; resurrection, judgement day, divine reward and punishment, paradise and hell.
0631-2220-01
 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור רוזנברג001 א'1200-1000 סמ'  א'
מבוא להכרת בניין הספרות הקלאסית בשפה הערבית: ממסדיה - דוגמת שירת ערב העתיקה ותמורות האסלאם, וכן השפעות הגות יוון, תרבות פרס והודו (וכו'..) - ועד לעילית הטפחות הקשוטות של השירה והפרוזה מזמן השושלת העבאסית ולאחריה. סקירת הכוחות הפועלים בהעמדתה של יצירה ספרותית עשירה ומגוונת (למשל, מדבר ויישוב, ערביות ותרבות העמים...), תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.
A survey of major characteristics in medieval Arabic literature: Description of the bases and foundations of "Adab" literature, such as ancient pre-Islamic Arabic ethos and poetry, emergence and consolidation of Islam, Greek philosophy and Indo-Persian culture (etc.). A consideration of some forces (for example: nomad life and sedentary, Arabs and foreigners) involved in shaping and constructing a rich and diverse literary product, mainly high evolved prose genres of ʿAbbasid caliphate and later times
0631-2222-01
 תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Exercise in Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירתרגיל גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  א'
קריאה מתוך כתבי שלושה מחשובי המחברים של הפרוזה הערבית בימי הביניים: אבן אלמקפע, אלג'אחט' ואבן קתיבה, כהכרה ראשונית עם אבני היסוד של ספרות ה"אדב". בחינת הצורות, התכנים והרעיונות הספרותיים, וכהדגמות לקורס "קווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית". תוך כך תרגול בתרגום, בהבנה ובניתוח של טקסטים קלאסיים (שימוש במילונים, אנציקלופדיות וכו'...).
A guided medieval Arabic prose reading, especially from writings of three of the most important authors: Ibn al-Muḳaffaʿ, al-Djגḥiẓ and Ibn Ḳutayba, as an initial acquaintance with the bases of "Adab" literature. An analysis of some literary concepts, ideas, forms and substances, along with enhancement of basic important tools needed in handling and understanding of such texts (use of dictionaries, encyclopedias, biographical sources…).
0631-2230-01
 קוראן ופרשנות
 Introduction to the Koran and Exegesis
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן220 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן220 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא ללמוד את נושאיו ורעיונותיו העיקריים של הקוראן, תולדות נוסחו, מעמדו באסלאם, וכן לעמוד על עיקריה של הפרשנות האסלאמית לקוראן (תפסיר). הטקסטים שיילמדו לשם כך — מלבד הקוראן עצמו — לקוחים מתוך ספרות התפסיר, ועוסקים בקטעי קוראן שונים מתקופת מכה ומתקופת מדינה. הטקסטים ייקראו בצמוד לביבליוגרפיה (עברית ולועזית) הקשורה לכל עניין ועניין. פרטים נוספים על הקורס ועל ההנחיות ללומדים בו ניתן למצוא באתר המקוון (הוירטואל) המלווה את הלימוד בקורס.
The aim of the course is to study the main Qur'anic themes and ideas, the textual history of the Qur’an, its status in Islam, as well as the major trends in the Islamic Qur'an exegesis (tafsir). The Arabic texts that will be read for this purpose—apart from the Qur’an itself—are gleaned from the tafsir literature and relate to various Qur’anic passages from the Meccan as well as the Medinan periods. The texts will be read along with Hebrew and English bibliography relevant to the topic discussed. More information about this course, its themes and selected bibliography, are available at the virtual on-line site of the course.
0631-2240-01
 יסודות השירה המודרנית
 Fundamentals of Modern Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג002 ב'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתפתחות השירה הערבית המודרנית בעת החדשה, מתחילת המאה ה- 19 עד ימינו, תוך דיון בהיבטים והאסכולות השונים, הצגת צורות וסוגות שונות של השירה. הקורס יעמוד על שינויים מבניים וגם תוכניים מתקופה לתקופה ויספק לסטודנטים מושגי יסוד וקווים מנחים בניתוח השירה המודרנית.
The course will deal with the evolution of modern Arabic poetry since the beginning of the 19th century to the present throughout discussion of different literary trends and schools, types and genres. The course will deal with thematic and structural changes from stage to another and will provide students with various basic concepts for analyzing and criticizing modern Arabic poetry.
0631-2242-01
 סיפורת מודרנית
 Modern Arabic Fiction
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותגילמן282 ב'1600-1400 סמ'  א'
הסיפורת, ובעיקר הרומן, הנובלה והסיפור הקצר, תזכה במסגרת הקורס לדיון נרחב שיתמקד בהתפתחותה ההיסטורית, מעמדה ביחס לז'אנרים אחרים בספרות הערבית המודרנית, הזרמים המרכזיים, היוצרים והיצירות הבולטים וכיו"ב. הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך רומנים ונובלות וסיפורים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן להתפתחות הז'אנר.
Fiction, especially the novel, the novella and the short story, will be part of the course extensive discussion which will focus on its historical development, its position in relation to other genres in modern Arabic literature, mainstream, artists and the most prominent works and writers. Discussion will accompany the reading and analysis chapters from novels and novellas and intact stories, while highlighting the stylistic and linguistic characteristics, uniqueness of the works and their contribution to the development of the genre.
0631-2250-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'
 Exercise in Historiographical Religious Texts 1
מר קבלאן מאדיתרגיל רוזנברג002 א'1200-1000 סמ'  א'
התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות, מוסרי המסורות וקובצי מסורות בולטים.
רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.
In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.
*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “'Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”
0631-2251-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים ב'
 Exercise in Historiographic Religious Texts
ד"ר שניצר עליזהתרגיל גילמן307 ב'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות וקובצי מסורות בולטים.
רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.
In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.
*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”
0631-2254-01
 תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים
 Exercise in Classical Literary Texts
ד"ר לרנר אמירתרגיל רוזנברג002 א'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה מתקדמת באסופות ספרותיות בערבית מימי הביניים. הכרות עם חומרים ספרותיים מגוונים, קביעה וביאור של הקשרם, ניתוח מבנה הטקסטים ושפתם, ומתן הרחבות למיניהן.

An advanced reading of some medieval Arabic literary sources. An acquaintance with diverse literary materials and forms, examination and explanation of the historical and artistic contexts, and analysis of literary structure and language.
0631-2423-01
 סוגת אלפרג' בעד אלשדה
 The Al-Faraj Al-Shidda (Relief After Hardship) Genre
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור גילמן280 ד'1800-1600 סמ'  ב'
בין מסורות דתיות הקרובות ל-חדית' حديث (אבן אבי אלדניאابن ابي الدنيا) לבין ספורים ספרותיים (אלתנוח'י التنوخي ואלסיוטי السيوطي) ועד ליצירה  בערבית- יהודית  (חיבור יפה מן הישועה). באיזו מידה לפנינו חווית שעשועים ובאיזו מידה ערך ספרותי ודתי?
The scale between Hadith-like traditions (Ibn Abi al-Dunya) and literary narrative (al-Tanukhi, al-Suyuti). Comparing them to the Judaeo-Arabic collection (Hibur Yafeh min ha-Yeshu'a) by Nissim of Kairouan. Are we in front of an entertainment "Adab" and what are its more serious and literary values?
0631-2434-01
 ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים
 Grammatical Analysis of Arabic Texts
גב' שייחטוביץ ביאטהשיעור רוזנברג105 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור זה מיועד לתלמידים אשר סיימו בהצלחה את הקורסים "דקדוק א'" ו"דקדוק ב'". הקורס מבוסס על קריאת קטעים ברמת מורכבות גבוהה הן בערבית ספרותית חדישה והן בערבית קלאסית. התרגול מתבסס על ניתוח הקטעים, ניקודם בצורה מדויקת ותרגומם לעברית. במהלך הקורס מטופלות בעיות תחביריות מורכבות אשר לא נדנו בקורס "דקדוק ב'".
Grammatical analysis of Arabic texts:
This course may be taken by students who successfully finished the courses Grammar A and Grammar B. Classes are devoted to reading and analyzing complex texts in both Classical and Modern Literary Arabic. Students will be required to analyze the texts, vocalize them accurately, and translate them into Hebrew. Complex syntactical issues will be discussed, which were not dealt with in “Grammar B”.
0631-2455-01
 עיון בהגותם של אבות המודרניזם האסלאמי - מוחמד עבדה ורשיד רדא
 Reading in the Writings of Muhammad Abduh and Rashid Rida
מר שרנצל ישראלשיעור ותרוזנברג105 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג105 ה'1200-1000 סמ'  א'
בשלהי המאה ה- 19 וראשית המאה ה- 20, הולך ומתפתח במצרים ובמקומות נוספים זרם הגותי רב השפעה- המודרניזם האסלאמי- החותר למציאת מענה אסלאמי לאתגרי המפגש הטעון עם המערב וערכיו.
 
בקורס נקרא מכתביהם של שניים מההוגים המרכזיים של זרם זה- מחמר עבדה ורשיד רדא (תוך ניסיון לעמוד גם על ההבדלים ביניהם),וכן מאמרי מחקרי אודות מפעלם.נבדוק גם כיצד נתפס מפעלם בראייה מצרית מודרנית.
 
נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות(קריאת טקסט בעזרת מילון).
נוכחות חובה
 
This course will deal with the thought of two prominent Muslim thinkers –Muhammad Abduh and Rashid Rida , who are considered the founders of Islamic Modernism .This important school of thought searched(in the last quarter of the 19 th century and the beginning of the 20th century) for ways to reconcile Islam with the challenges-practical and ideological- posed by the growing western influence.
Good knowledge of Arabic is required.
0631-2461-01
 טקסטים עיוניים קלאסיים
 Scholarly Classical Texts
ד"ר לרנר אמירשיעור ותרוזנברג105 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קריאת טקסטים עיוניים קלאסיים בתחום השפה והספרות מתוך יצירותיהם של מבקרים, סופרים, פילולוגים ופילוסופים ערבים, במיוחד מהתקופה העבאסית, דיון בסוגיות השונות שהעסיקו אותם, ניתוח מבנה וסגנון של הטקסטים תוך התבוננות מיוחדת בהתפתחות המחשבה וסגנון הכתיבה הערבי הקלאסי לאורך התקופה העבאסית.
This course carefully examines classical scholarly texts by Arab critics, writers, philologists and philosophers, especially during the Abbasid period. We will analyze the structures and styles of these texts while observing the development of classical Arabic thought and writing styles in that era.
0631-2463-01
 פקה אל-אקליאת: המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח
 Fiqh Al-Aqalliyyat: the Struggle for Hegemony in An Evolving
פרופ שביט אוריהשיעור רוזנברג209 ה'1400-1000 סמ'  א'
הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט בארצות לא-מוסלמיות, ויבחן במיוחד את המאבק בן-זמננו בין האסכולה הוסטית לאסכולה הסלפית. הלימודים יכללו עיון במושגי יסוד בהגירה ובפקה, דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב, ועיון בפתוות מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים – החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט ובתרבות פנאי.
The course will discuss the evolution of competing theological texts and religious edicts dealing with Muslim minorities in non-Muslim countries, paying in particular attention to the struggle between the wasati and salafi schools. Studies will include introduction to migration studies and fiqh, readings of theological texts dealing with Muslims in the West, and analysis of fatwas from fiqh al-aqalliyyat on a variety of issues – from finances to sports and leisure.
0631-2464-01
 המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו
 The Islamic holy places according to the Quran and its exegesis
פרופ רובין אורישיעור ביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור יתבסס על טקסטים בערבית מתוך הקוראן ומקורות התפסיר, שייקראו בהשוואה עם טקסטים מקראיים ומדרשיים, תוך ניתוחם הביקורתי לאור המחקר בן ימינו. הטקסטים שיידונו יעסקו בארץ ישראל ובערב, ובעזרתם ננסה לעמוד על תולדות מעמדם של האזורים הללו, כולל אתרים שונים בתוכם, לאורך הדורות. טקסטים אלה יסייעו גם להארת מקומו של עם ישראל בעיני האסלאם.

 

This course will be based on Arabic texts from the Quran and the Tafsir sources, which will be compared with biblical and midrashic texts, and analyzed in the light of modern research. The texts will revolve around Eretz Israel (the Holy Land) and Arabia, and will help us trace the history of the status of these regions, including precincts within them, through the ages. These texts will also shed light on the position of the People of Israel in the eyes of the Muslims.   
0631-2467-01
 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן
 Readings in the Philological Exegesis of the Qur'An
מר קבלאן מאדישיעור ותביה"ס לשפות103 א'1800-1600 סמ'  ב'
מטרתו של הקורס היא לחשוף את התלמיד לספרות הידועה בשם מעאני ו/או אעראב אלקרא'אן, להיקפה ולגיווניה. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים נבחרים מתוך ספרות זו ובעמידה על העניינים הלשוניים הנדונים בהם, ועל הקשר שבין המבנה והמשמעות. מבין החיבורים שמהם ייבחרו הטקסטים לקריאה: מעאני אלקרא'אן לאלפראא', מעאני אלקרא'אן לאלאח'פש, מעאני אלקרא'אן ואעראבה לאלזג'אג', אעראב אלקרא'אן לאלנחאס, משכל אעראב אלקרא'אן למכי בן אבו טאלב, מג'מע אלביאן לאלטברסי, אלתביאן פי אעראב אלקרא'אן לאלעכברי, אלבחר אלמחיט לאבו חיאן ואלדר אלמצון לאלסמין אלחלבי.
The purpose of the course is to expose the student to the scope and diversifications of the literature known as Ma'ani and/or I'rab al-Qur'an. The course will focus on reading text selections from this literature and standing on the linguistic matters discussed in them and on the connection between structure and meaning.
0631-3003-01
 קוראן ותורה: בין שני כתבי הקודש
 Qur'an & Torah: Between Two Scriptures
ד"ר שניצר עליזהסמינר רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג209 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הסמינר מוקדש לדיון בתפקידה של ה'תורה' בעיצוב האסלאם בראשיתו, על רקע הקוראן. הדיון יתבסס על עיון במסורות יהודיות-מוסלמיות, הכוללות סיפורי נביאים ועמים קדומים, מצוות וחוקים, אמונות ורעיונות, מימרות מוסר ואתיקה ומשלי חוכמה, המצוטטים לעיתים כמעט כלשונם מן ה'תורה". במסגרת הסמינר תיבחן דרך התמודדותם של חכמי אסלאם קדומים עם מסורות אלה בזיקה למצוות הקוראן ותפישותיו.
This course is dedicated to discuss the role of the Torah in relation to the Qur'an. The discussion will be based upon scrutinizing Jewish-Islamic traditions, including the stories of the prophets and ancient peoples, commandment and laws, beliefs and ideas, moral phrases and wisdom parables, quoted from the Torah.
 
Furthermore, there will be an examining of the confrontation of early Muslim Scholars with these traditions in relation to the Quran's commandment and perceptions.
As a seminar, this course requires participation by all students.
0631-3310-01
 שירה ערבית קלאסית
 Classical Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג205 ב'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יעסוק בניתוח השירה הקלאסית לתקופותיה השונות: הג'אהלית, הראשדייה, האומיית, העבאסית, האנדלוסית. שירים מכל התקופות יידונו וינותחו, תוך התמקדות בהתפתחות המבנית, הרטורית וגם התוכנית של השירה הקלאסית. ייעשה שימוש במונחים ביקורתיים ערביים קדומים וחדשים, בין היתר בתורת המשקל וגם ברטוריקה הערבית.
The course will deal with poetic texts from different classical periods: Jahiliyya, Rashidiya, Umayyad, Abbasid, Andalusian. Throughout the course we inquire into the thematical, artistic and structural evolution of classical poetry. The course will focus on various basic concepts used by classical and modern Arab scholars for analyzing and criticizing classical Arabic poetry, among them prosody and rhetoric.
0631-3311-01
 תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
 Modern Theoretical Texts
פרופ חורי ג'יריסתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'2000-1800 סמ'  ב'
קריאה מעמיקה של טקסטים עיוניים מודרניים, דיון סביב הנושאים והסוגיות שהעסיקו הן את המשכילים והן את המבקרים הערבים במאה ה- 20, במיוחד בתחומי הספרות והשפה הערבית. הסטודנט ייחשף לסוגים שונים של טקסטים עיוניים: מאמר, טקסט ביקורתי, טקסט בתחום ההיסטוריה של הספרות, טקסט עיוני בסגנון ספרותי וכו' וביחד ננתח את הסגנון והמבנה של טקסטים אלה ונדון בהתפתחות הסוגיה המוצגת בתקופות שונות, מה שיקנה לסטודנט כלים לניתוח וביקורת.
This course conducts thorough reading of literary theoretical modern texts. Additionally, it will discuss themes which have preoccupied Arab intellectuals and critics in the 20th century, especially in Arabic literature and language. Students will deal investigate different types of scholarly texts: academic, literary criticism, analytical, historical, etc. We will analyze the styles and structures of these texts and trace the development of certain debates in time. This focus aims to provide students with tools for analysis and criticism.
0631-3320-01
 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
 Classical Literary Genres
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג205 ד'2000-1800 סמ'  א'
הקורס יעסוק בעיקר בפרוזה הערבית הקלאסית, והתפתחותה לאורך הדורות על סוגותיה השונות: רטוריקה, איגרת, מקאמה (מחברת), מעשייה, ביקורת ספרותית, פרשנות וכו', תוך התמקדות במבנה ובתוכן של הטקסטים והתבוננות מיוחדת ביחסה של הביקורת הערבית הקדומה כלפי הסוגות השונות.
The course will deal, basically, with Arabic prose, the stages in its evolution, and its genres: rhetoric, letter, Maqama, anecdote, literary criticism, commentary etc. The course will focus on the structure and the content of the texts, with a special focus on how ancient Arab criticism treated the different genres.
0631-3415-01
 קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי
 Studies in the Writings of Sibawayhi and Zamaxshari
פרופ פלד ישיסמינר ביה"ס לשפות105 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות105 ד'2000-1800 סמ'  א'
קורס זה מציג ללומד את יסודות החשיבה התחבירית של מדקדקי ימי הביניים. הלימוד מתבסס על קריאת קטעים העוסקים בבעיות יסוד בתחביר הערבי מ"אלכתאב" לסיבויה, מדקדק בין המאה השמינית, ומ"כתאב אלמפצל" לזמח'שרי עם פירושו של אבן יעיש. שני המדקדקים האחרונים הם מהמאות ה12- וה13- בהתאמה. בין הנושאים הנדונים: משלימי הפועל למיניהם, פעלי העזר, המשפט השמני, משפטי התנאי. נדונות תמורות יסוד בתיאוריה ובטרמינולוגיה הדקדוקית לאורך השנים.
This course presents the basic concepts of medieval Arabic grammatical thinking. Classes will be devoted to reading and analyzing texts dealing with fundamental issues in Arabic syntax. The texts will be taken from Sמbawayhi’s al-Kitגb (8th century) and from Zamaxנarמ’s Kitגb al-Mufaṣṣal (12th century) and Ibn Yaʿמנ’s commentary (13th century). Among the topics to be discussed: verb complements, auxiliary verbs, the nominal sentence and conditional sentences. Special attention will be given to developments in theory and grammatical terminology throughout the years.
0631-3426-01
 חייו ותורתו של אבן חזם מקורדובה
 The Life and Works of Ibn Hazm of Cordoba
פרופ אדנג קמילהסמינר רוזנברג212 ב'1800-1400 סמ'  א'

חייו ותורתו של אבן חזם מקורדובה 

הקורס דן בחייו ותורתו של הסופר, התיאולוג וחכם ההלכה המפורסם אבן חזם מקורדובה (מת 456/1064), שנחשב לאחד המלומדים הבולטים בהיסטוריה של אל-אנדלוס. אבן חזם, שהשתייך לאסכולה הט'אהרית, תקף בחריפות את רוב הזרמים התיאולוגים ואסכולות ההלכה בתוך האסלאם. כמו כן הוא התפלמס נגד דתות אחרות, ובמיוחד נגד היהדות והנצרות. הטקסטים שינותחו בקורס כוללים סקיצות ביוגרפיות שנכתבו על ידי אוהדי אבן חזם ואויביו, קטעים אוטוביוגרפיים, וקטעים נרחבים מתוך חיבוריו של אבן חזם בתחומי ההלכה, התיאולוגיה, האתיקה, התיאוריה הפוליטית ועוד.
 
הרכב הציון:נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים: 40%, עבודה סמינריונית (כ-25 עמ') או רפראט (כ-15 עמ'): 40%, מטלות שונות: 20%
The Life and Works of Ibn azm of Cordoba
 
This course deals with the life and works of the well-known writer, theologian and legal scholar Ibn azm of Cordoba (d. 456/1064), who is regarded as one of the most important thinkers in the history of al-Andalus. Ibn Hazm, who belonged to the Zahiri madhhab, attacked most of the legal schools and theological currents in Islam, as well as other religions, especially Judaism and Christianity. The texts read during this course include biographical sketches by admirers and detractors, autobiographical passages, and extensive sections from Ibn azm's writings in the fields of theology, law, political theory, ethics etc.
Mandatory class attendance and active participation contribute to 40% of the final grade. In addition to various assignments (20%), students are required to write a final seminar paper (ca. 25 pages) or a "referat" (ca. 15 pages): 40%.
0631-3427-01
 מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב
 Migrating Literary Materials Between Medieval Arabic and World Literature
ד"ר לרנר אמירסמינר רוזנברג212 א'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג212 ה'1200-1000 סמ'  ב'
פרשיות נדודיהם של חומרי ספרות בין היצירה בשפה הערבית בימי-הביניים – גבוהה ("אַדַבּ") כמו גם יותר עממית (למשל "אלף לילה ולילה") – ובין ספרות העולם העתיק ובן ימי-הביניים (מבבל למשל, מהודו, פרס, אירופה, הספרות היהודית ועוד...), ומקומה של הספרות הערבית כחולייה מקשרת בין מזרח ומערב.
The migration of literary materials between medieval Arabic literature – high (adab), as well as more popular (e.g. the Arabian Nights) – and world literature from ancient and medieval times (e.g. Babylonian, Indian, Persian, European, the Jewish literature, etc.). The position of Arabic literature as a link between east and west.
0631-3435-01
 הדרמה והתיאטרון בתרבות הערבית
 Drama and theater in Arabic culture
סמינר רקנאטי409 ד'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות301 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 עד ימינו. הסקירה מתמקדת בשלושת הז'אנרים המרכזיים, הסיפורת, השירה והדרמה; בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשותם ולהתקבלותם; בזרמים, באישים, ביצירות, ובהשפעות הבין-ספרותיות שסייעו לעיצובם ולהתגבשותם; ובמאפיינים התמאטיים והסגנוניים שליוו את התפתחותם.
The course covers the development of drama and theater in modern Arabic culture. The discussion focuses on the uniqueness of the genre, artists and works of prominent, mainstream, and unique stylistic and thematic features. The discussion will be accompanied by the reading and analysis of entire plays or segments of them, emphasizing stylistic and linguistic characteristics, uniqueness of the plays and their contribution to the development of the genre.
0631-4002-01
 עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית
 Studies in Middle Arabic and Judaeo-Arabic
פרופ בסל נאסרסמינר ביה"ס לשפות301 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות301 ד'2000-1800 סמ'  א'
כהקדמה תיסקר תולדות השפה הערבית, אגב הדגשת תקופת ימי-הביניים, שבה צמחה הערבית-הבינונית ובתוכה הערבית-היהודית. ייקראו טקסטים מאותה התקופה , אגב הדגשת ההבדלים הלשוניים ביו הערבית-הבינונית (כולל הערבית-היהודית)
לבין הערבית הקלאסית. במילים אחרות יודגשו ההבדלים הלשוניים באופן כללי. בסוף הקורס התלמידים יידרשו לנתח טקסט ולעמוד על המאפיינים הלשוניים שלו.

דרישות קדם:
הקורס ערבית-בינונית וערבית-יהודית פתוח לתלמידי שנה ג', שלמדו את הקורסים עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים או מבוא לערבית-יהודית.

Studies in the literary genre "al-Faraj ba'da al-Shiddah" in Judaeo-Arabic by Rabbi Nisim Ga'on from Qayrawan. This study will be accompanied by a linguistic analysis. In the end of the course, the sudents will be requested to translate to Hebrew a text belongs to this genre and to prepare a grammatical description based on J. Blau,
A Grammar of Judaeo-Arabic (in Hebrew).
0631-4004-01
 שופטים ובתי משפט בעולם המוסלמי מימי הביניים עד לתקופה העות'מאנית
 Qadis and Courts in the Muslim World From the Middle Ages Till the Ottoman Perio
פרופ אדנג קמילהסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות401 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שופטים ובתי משפט בעולם המוסלמי - מימי הביניים עד התקופה העות'מאנית
הקורס דן במערכת המשפט באיזורים שונים בעולם המוסלמי מימי הביניים עד התקופה העות'מאנית. בקורס ינותחו טקסטים במגוון סוגים, כגון כרוניקות היסטוריות, ביוגרפיות של שופטים, ספרי אדב אל-קאדי, פתוות, פסקי דין ועוד.
הרכב הציון:נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים: 40%, עבודה סמינריונית (כ-25 עמ') או רפראט (כ-15 עמ'): 40%, מטלות שונות: 20%
Qadis and Courts in the Muslim World. From the Middle Ages to the Ottoman Period
This course deals with the legal system in different areas of the Muslim world from the Middle Ages to the Ottoman period. Different types of texts will be analysed, such as historical chronicles, biographical entries on judges, Adab al-qadi works, fatwas, court documents a.o. 
Mandatory class attendance and active participation contribute to 40% of the final grade. In addition to various assignments (20%), students are required to write a final seminar paper (ca. 25 pages) or a "referat" (ca. 15 pages): 40%.
0631-4010-01
 אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה
 Al-Farabi on Prophecy and Philosophy
ד"ר אגבאריה אחמדסמינר כיתות דן דוד101 ד'2000-1600 סמ'  ב'

אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה                                     

הסמינר יעסוק בהגותו של אל-פאראבי (נפטר בשנת 950) הנחשב בעיני רבים לפילוסוף המוסלמי הכי גדול, הן מבחינת המקוריות שלו, והן מבחינת גישתו הביקורתית. במהלך השיעורים נקרא מתוך חיבוריו השונים ונתמקד ביחס המעניין שהוא קבע בין פילוסופיה ודת, וכן בין פילוסוף ונביא. ותוך כדי כך, ננסה לבדוק את ההשלכות השונות של יחסים אלה על אופייה של המדינה, על תורת המוסר, ולבסוף על הלכה ותיאולוגיה.

   קבלת קרדיט:

   רפרט 20%

   עבודה 80%

Al-Farabi on Prophecy and Philosophy

The seminar will deal with the philosophy of Al-Farabi (died in 950), generally regarded as the greatest philosopher in Islam, both in terms of his originality, and in terms of his critical approach. During the meetings we will read texts from his various writings and will focus on the Interesting relation he established between philosophy and religion, and between philosopher and prophet. In doing so, we will try to examine the various implications of such relationships on state’s nature, ethics, law and theology.

0631-4140-01
 תורת המשקל והחרוז בשירה הערבית
 Meter and Rhyme in Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריססמינר גילמן361אד'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בשניים ממרכיביה הבסיסיים של השירה הערבית הקלאסית והניאו-קלאסית: הרטוריקה והמשקל; בין היתר יתייחס הקורס לחרוז בשירה הערבית על גווניו וסוגיו השונים. ייעשה דיון מעמיק בתורת המשקל כפי שטבע אותה לראשונה אל-חליל בן אחמד (718- 786), יסודותיה, עקרונותיה והרציונאל שלה. כמו כן יציג הקורס את 16 המשקלים השונים תוך דיון רחב בכל משקל, ונגזרותיו השונות. בחלק הזה של הקורס הסטודנט ילמד ויתרגל את ניתוח המשקל הערבי. בחלק השני של הקורס תובא לדיון תורת הרטוריקה הערבית והתפתחותה לאורך דורות, תוך התייחסות מיוחדת לרטוריקה בעיניהם של: אבן אל-מועתז (861- 909), אל-עסקרי (920- 1005), עבד אל-קאהר אל-ג'ורג'אני (1010- 1078), אבן אל-את'יר (1163- 1239), חאזם אל-קרטאג'ני (1211- 1285) ואחרים. בחלק הזה יובאו לדיון סוגיות רטוריות מיוחדת תוך התמקדות בהשקפת עולמו של כל אחד מאנשי הדעת המוזכרים.

The course will deal with two of the basic components of the classical and new-classical Arabic poetry: meter and rhetoric. At the first part of the course the theory of Arabic prosody coined by al-Khalil bin Ahmad (718-786) will be presented, with a special discussion of its rational, roots, concepts and components. The students shall be exposed to the 16 formal meters of the Arabic poetry. They shall learn how to analyze the Arabic meters of the poetry. Among others, the course shall deal with the various types of rhymes that the Arab scholars discussed. The second part of the course is dedicated to the science of rhetoric and its development along the time. The course will discuss basic rhetoric issues that interested the Arab scholars with special emphasis on the approaches of: Ibn al-Mu’taz (861-909), Abo Hilal al-Askari (920-1005), Abd al-Qahir al-Jurjani (1010-1078), Ibn al-Athir (1239-1163), Hazim al-Qartajani (1211-1285).       

0631-4147-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  ב'
בסמינר המחלקתי ניתנות הרצאות בתחום השפה, הספרות והתרבות הערבית ודת האסלאם על ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות.
המפגשים מתקיימים אחת לשלושה שבועות ונוכחים בהם מורי ותלמידי החוג. חובת נוכחות חלה על תלמידי התואר השני.
 
Within the framework of the Departmental Seminar lectures are given in the fields of Arabic language, literature and culture as well as Islamic studies by lecturers from different universities.
The meetings take place once every three weeks and are attended by teaching staff and students of the Department. For MA students, attendance is compulsory.
0631-4167-01
 נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב
 Selected Topicsin the Writings of the Medieval Arab
גב' שייחטוביץ ביאטהסמינר ביה"ס לשפות101 ב'2000-1800 סמ'  ב'
נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב
הסמינר יוקדש לדיון בסוגיות לשוניות שונות בכתביהם של מדקדקי ימי הביניים, כגון: אלחאל, אלתמייז, אלמפעול לה וכיוב'. נקרא קטעים מכתביהם של סיבויה, אבן ג'ני, אבן אלא'נבארי, אלזמח'שרי, אבן יעיש ואחרים.
Selected Topics in the Writings of the Medieval Arab grammarians
Several topics will be discussed in this seminar, such as al-āl, al‑tamyīz, al-mafʿūl lahu and others. We will read excerpts from the writings of Sībawayhi, Ibn Jinnī, Ibn al‑ʾAnbārī, al-Zamaxšarī, Ibn Yaʿīš and others.

 
0631-4168-01
 השירה העממית כמקור השראה למשורר המודרני
 The Folksong As a Source of Inspiration for the Modern Poets
פרופ חורי ג'יריססמינר רוזנברג102 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ב'2000-1800 סמ'  א'
הקורס עוסק בהשפעת השירה העממית הערבית על הסגנון, השפה, התוכן והמבנה הכללי של השירה הערבית המודרנית. טקסטים של מיטב המשוררים המודרניים יובאו לדיון, תוך התייחסות לאלמנטים העממיים שבתוכם ואשר שאובים מהספרות העממית בכלל והשירה העממית בפרט. סוגיות שונות של המודרניזציה יובאו, בין היתר, לדיון, ייעשה דיון מעמיק בתרומת הטקסט העממי לטקסט הספרותי ה "תקני" מכל הבחינות.
The course deals with the impact of the folksongs on the language, the style, the structure and the content of modern Arabic poetry. We shall read and discuss poetic texts of the most popular Arab poets, with particular attention to the folkloric elements that were adopted, containing the style and structure of the folksongs, the language and the special motifs of the folk literature. Furthermore, we shall discuss some aspects of modernity in Arabic poetry and its contribution to the emergence of the phenomenon of adopting the folkloric elements in modern Arabic literature.

0631-4170-01
 מגעים בינתרבותיים בראי הסיפורת הערבית
 Intercultural Contacts in Arabic fiction
ד"ר שיח' אחמד חאלדסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות501 ד'1400-1200 סמ'  א'

בקורס זה נדון בסוגיות שונות במגעים הבינתרבותיים של הסיפורת הערבית עם תרבויות, ספרויות ושפות אחרות. בין הסוגיות שהדיון מתמקד בהם: השפעת התרגומים על התפתחות מודלים ספרותיים חדשים, ההתערבות הלשונית הזרה ושאלת הזהות הלשונית והתרבותית, והקשרים אינטרטקסטואליים עם כתבי הקודש ויצירות מופת עולמיות ותרומתם לטקסטים הערביים. הדיון בסוגיות אלה ילווה בקריאת חומרים תיאורטיים וביקורתיים הדנים בתופעות אלה. כמו כן, ינותחו יצירות סיפוריות ערביות שמתקיימות בהן תופעות אלה, כדי להדגיש את תרומת המגעים הבינתרובתיים להעשרתן, גיוונן וייחודן של היצירות.

 

 

In this course we will discuss issues of intercultural contacts of Arabic fiction with other literatures, cultures and languages. The discussion focused on issues including: the impact of translation on the development of new literary models, interference of a foreign language and the question of linguistic and cultural identity, and intertextual relations with Holy Scripture and worldwide masterpieces and their contribution to the Arab texts. The discussion on these issues will be accompanied by reading theoretical and critical materials that discuss these phenomena. Arabic fictional works with these phenomena will be also analyzed in order to emphasize the contribution of intercultural contacts to the enrichment, diversity and uniqueness of these works.
0631-4171-01
 דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
 Religion, Immigration and Globalization in Cinema
פרופ שביט אוריהסמינר גילמן304 ג'1800-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות שבין דת, הגירה וגלובליזציה, ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב. הדיונים בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות דתית בת זמננו.

 

 

The course will explore concepts including globalization, Orientalism, migration and Muslim minorities through discussions of classic secondary and primary texts as well through six feature movies that intrdouce different aspects of these concepts.