שנה"ל תשע"ט

0627-1010-01
 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
 Intro to Linguistics: Panoramic view
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור ביה"ס לשפות001 א'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

ד"ר אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.

בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה.

במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:

 • תחביר, העוסק במבנה המשפט
 • סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
 • פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר
 • מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה
 • פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
 • רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
 • פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה
 • נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח

הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף (שתיהן בציון עובר לפחות).

Intro to Linguistics:Panoramic view

Irena Botwinik

 

Course Description

The course introduces the main research directions in modern linguistics.

At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.

During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:

 • Syntax, studying the structure of sentences
 • Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them
 • Pragmatics, studying meaning as it relates to context
 • Morphology, studying the structure of words
 • Phonology, studying the structure of the system of speech sounds
 • Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue
 • Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language processing and production
 • Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain

Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.

Prerequisites: None

Course Requirements

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).  

 

 

 

 
0627-1011-02
 תרגיל מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
 Intro to Linguistics: Panoramic View - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל רוזנברג106 ד'1200-1000 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1011-03
 תרגיל מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
 Intro to Linguistics: Panoramic View - Exercise
גב' ג'רה עולאתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1600-1400 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1011-04
 תרגיל מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
 Intro to Linguistics: Panoramic View - Exercise
מר שבנוב יחזקאלתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1800-1600 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1011-05
 תרגיל מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
 Intro to Linguistics: Panoramic View - Exercise
גב' חלוץ נטעתרגיל ביה"ס לשפות102 ה'1200-1000 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1022-01
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
פרופ בת-אל פוקס אותישיעור גילמן144 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  ב'

פונולוגיה מתחילים: ניתוח פונולוגי

פרופ' אותי בת-אל

תאור הקורס 

בקורס זה נתייחס לשתי תיאוריות במסגרת הפונולוגיה הגנרטיבית: התיאוריה הסטנדרטית של ה-SPE (החל משנות ה-70) המתמקדת במערכות של חוקים, והתיאוריה הלא-לינארית המאוחרת יותר (שנות ה-80) המועשרת בייצוגים ואילוצים.

במסגרת תיאוריות אלו נבחן את הסדירות בבסיסם של תהליכים פונולוגיים, ונלמד להגיע להכללות, לפרמל חוקים, לזהות את הסדר בין החוקים, ולבנות יצוגים אשר דורשים את התהליכים ומושפעים מהם. בכל שלבי הקורס, נסקור ונעריך שיטות ניתוח פונולוגי על בסיס נתונים משפות שונות, מתוך מטרה לתאר והסביר את הידע הפונולוגי של בני ובנות האנוש.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות ופונטיקה

חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (2-1), מטלות (6-8) ומבחן.

הרכב ציון: מטלות – 20%, מבחן 80%. כישלון במבחן מהווה כישלון בקורס.

 

Beginning Phonology: Phonological analysis

 Outi Bat-El

Course description

The course introduces the standard linear theory of Generative Phonology, developed during the 70s, as well as aspects of the non-linear theory of the early 80’s. Both theories are primarily couched within a rule-based approach to phonological systems, though the non-linear theory is enriched with hierarchical representations and constraints.

We will consider universal and language-specific systematic regularities in sound-combinations that motivate phonological rules in various languages, the formal format of the rules, their interaction, and the properties of the representations to which they apply.

Throughout the course, we will evaluate methods of phonological analysis, aiming to account for the phonological knowledge of native speakers and how it is acquired. 

Prerequisites: Introduction to Linguistics and Phonetics

Course requirements: Attendance in lectures and sections, reading (1-2 articles), assignments (6-8), and a final exam.

Grade: Assignments – 20%, final exam – 80%. Students who fail the exam fail the course.

 
0627-1022-02
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' חיים מורתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1022-03
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' הנדלסמן נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1200-1000 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1022-04
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' זיידנברג הדסתרגיל גילמן306 ג'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1060-01
 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה
 Introduction to Linguistics: Building a Theory
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

ד"ר  אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית (שלמות ונכונות), תקפות ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה.
הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית.
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר, ונתחיל לבנות מערכת חוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזירה, תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות (מיקוד.(

בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני:
•  הממשק עם המערכת המושגית – אופרציות לקסיקון
•  הממשק עם מערכת ההיסק – אספקט
•  הממשק עם מערכות ההקשר והצליל – טעם ופוקוס
בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות – קוגניטיביות ועצביות – לכמה מן ההכללות התיאורטיות שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, טרנספורמציות ועקבות.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף (שתיהן בציון עובר לפחות).

הרכב הציון:       בחינת אמצע: 40%

                       בחינת סוף: 40%

                       מטלות: 20%

Intro to linguistics: Building a theory

Irena Botwinik  

Course Description

In this course we will start developing a theory of linguistic knowledge, focusing on adequacy requirements: observational adequacy, interface adequacy, processing and acquisition adequacy.

The course begins with a short recap of the assumptions of theoretical linguistics, and a presentation of the adequacy requirements from linguistic theories.

In the first section of the course we will develop a theory of the computational system, and start building a syntax generating the Hebrew language. We will discuss phrase structure rules, thematic roles and the theta criterion, and transformations (topicalization).

In the second section of the course we will exemplify the interfaces of the computational system with different components of linguistic knowledge:

 • The interface with the conceptual system – lexical operations
 • The interface with the semantic system – aspect
 • The interface with the systems of sound and inference from context – stress and focus

In the third section of the course we will present experimental evidence – cognitive and neuronal – for some of the theoretical generalizations discussed in the course. We will see, among others, evidence for the psychological reality of syntactic phrases, thematic properties and the theta criterion, transformations and traces.

Prerequisites: None

Course Requirements

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).  

Grade composition:     Midterm 40%

                                    Final exam 40%

                                    Assignments 20%

 

 
0627-1060-02
 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה
 Introduction to Linguistics: Building a Theory
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1200-1000 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1060-03
 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה
 Introduction to Linguistics: Building a Theory
גב' יריב דניאלהתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1400-1200 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1060-04
 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה
 Introduction to Linguistics: Building a Theory
מר שבנוב יחזקאלתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1120-01
 פונטיקה
 Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  א'

פונטיקה

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.

בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.

החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס

מטלות: 8 מטלות, כאשר 7 מהן להגשה (ראו לו"ז הגשות בסילבוס). מטלה 8 אינה להגשה. 5 מתוך המטלות להגשה יכללו בציון הסופי (5% למטלה). אם סטודנטים מגישים יותר מ-5 מטלות, 5 הטובות ביותר יכללו בציון. סטודנטים המגישים פחות מ-5 מטלות יאבדו 5% מהציון הסופי על כל מטלה שלא הוגשה. יש להגיש את כל המטלות לתא של עוזרת ההוראה עד 12:00 במועד הנקוב בסילבוס. ניתן להגיש לפני המועד, אולם אין אפשרות להגיש אחרי המועד.
מטלות משותפות או מטלות זהות באופן חלקי יזכו לציון 0% ויכללו בציון הסופי.

אתר הקורס: סטודנטים נדרשים לבדוק את אתר הקורס לעדכונים לפני כל שיעור.

בוחן תעתוק: סטודנטים שאינם משתתפים בבוחן התעתוק לא יוכלו לגשת לבחינה המסכמת..

בחינה מסכמת: בתאריך שנקבע על ידי האוניברסיטה.

הרכב ציון

בחינה מסכמת: 65%

מטלות: 25%

בוחן תעתוק: 10%

הציון הסופי של סטודנטים שציון הבחינה שלהם נמוך מ-60% יהיה ציון הבחינה בלבד (כלומר, ללא שקלול המטלות ובוחן התעתוק).

 

Phonetics

Evan-Gary Cohen

Course description

The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.

In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.

The theoretical studies will be accompanied by practical exercises in transcription.

Prerequisites: None

Course requirements

Assignments: 7 written assignments will be given, 5 of which will be included in the final grade (5% per assignment). If students submit more than 5 assignments, the best 5 will be included in the final grade. Students submitting fewer than 5 assignments will lose 5% of the final grade for each assignment not submitted. All assignments will be submitted to the TA’s mailbox by 12:00 on the assigned date. Early submission is possible. No late submission whatsoever is possible.
Joint assignments or partially identical assignments will be graded 0% and included in the final grade.

Website: Students are required to check for updates on the website before every lesson.

Transcription exam: Students who do not participate in the transcription exam cannot take the final exam.

Final exam: On the date specified by the university.

Grade breakdown

Final exam: 65%

Assignments: 25%

Transcription exam: 10%

The final grade of students whose exam grade is lower than 60% will be the exam grade (i.e. without assignments and the transcription exam).

 
0627-1142-01
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
ד"ר קדמון ניריתשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא לסמנטיקה

ד"ר  נירית קדמון                 

תיאור הקורס

זהו מבוא ראשון לסמנטיקה של שפה טבעית – לאותו ענף בבלשנות העוסק במשמעות. נציג את תחום המחקר הנקרא סמנטיקה מודל-תיאורטית:  השאלות העיקריות שעוסק בהן התחום הזה, סוגי הנתונים הנחקרים, מושגים מרכזיים, כגון אמת, רפרנט, גרירה, השתמעות, קדם-הנחה, רב משמעות, וקומפוזיציונאליות; נדון בהבחנה בין "סנס" ו"רפרנט" ותפקידה בתיאוריה של המשמעות (ע"פ עבודתו של גוטלוב פרגה); לבסוף נפנה ללוגיקה, ונראה כיצד ניתן להשתמש בחוקים וטכניקות פורמאליים בחקר הסמנטיקה של שפה טבעית.

דרישת קדם:  מבוא לבלשנות

דרישות הקורס

חומר קריאה (חובה לקרוא!)

הגשת כל המטלות לאורך הסמסטר (ובזמן!) - 25% מהציון הסופי

בחינה סופית - 75% מהציון הסופי

 

Introduction to Semantics 

Nirit Kadmon      

Course Description

A fairly slow-paced (though in-depth) introduction to truth-conditional semantics of natural language.  The main area of research in Semantics (the study of the interpretation of linguistic expressions) will be presented, covering central goals and methods of research and some central notions such as truth, reference, entailment, implication, presupposition, compositionality; then there will be some investigation into the distinction between 'reference' and 'sense', guided by Gottlob Frege's paper 'On Sense and Reference'; finally, we will turn to logic, and begin to see how formal techniques can be applied in the study of natural language semantics.

Course prerequisites:   Introduction to Linguistics

Course Requirements

Readings (obligatory!)

Homework assignments  -  25% of the final grade

Final examination  -   75% of the final grade

 

 
0627-1142-02
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר קיסרי עמריתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1142-03
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר ארב איתמרתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1200-1000 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1142-04
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
גב' צ'רקז ורדתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-2011-01
 פונטיקה אקוסטית
 Acoustic Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות102 ג'1800-1600 סמ'  ב'

פונטיקה אקוסטית

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס מציג את תחום הפונטיקה האקוסטית, ואת חשיבות הפונטיקה האקוסטית במחקר הפונטיקה ומערכות פונולוגיות.

חלקו הראשון של הקורס דן בהיבטים פיזיים של הצליל (אקוסטיקה), כיצד למדוד, לנתח ולפרש אותם. אנחנו ממשיכים עם מבוא קצר למערכת האודיטורית, ולאחר מכן, התפישה.

חלקו השני של הקורס עוסק באופיין האקוסטי, האודיטורי והתפישתי של קבוצות צלילים שונות (תנועות, חוככים, סותמים, מחוככים, אפיים, צידיים).

החלק השלישי והאחרון של הקורס עוסק בנושאים נוספים כגון טעם ואינטונציה, תוך עיון במספר מחקרים.

הדיונים התאורטיים מלווים בתרגולים מעשיים עם תוכנה לניתוח אקוסטי (PRAAT).

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונטיקה (ציון מינימלי 85%) או פונולוגיה מתקדמים (ציון מינימלי 75%)
דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

Acoustic Phonetics

Evan-Gary Cohen

Course description

The course introduces the field of acoustic phonetics, and the importance of acoustic phonetics in the study of phonetics and phonological systems. We start with a discussion of the physical aspects of speech sounds (acoustics), how to measure, analyse and interpret them. We continue with a brief introduction to the auditory system, followed by perception.Then we proceed to discuss the acoustic, auditory and perceptual nature of various classes of sounds (vowels, fricatives, stops, affricates, nasals, laterals). The final part of the course deals with the acoustic correlates of stress and intonation. The theoretical discussions are accompanied by specific case studies, practical exercises with speech analysis software (PRAAT) and assignments.

Prerequisites: Phonetics (minimum grade 85%) or Advanced Phonology (minimum grade 75%)

Course requirements

Attendance (bring handouts to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.

Reading assigned material

Keeping up-to-date with assignments and information on the course website

Homework assignments

Final paper

Grade breakdown

Assignments – up to 30%

Paper – at least 70%

Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

Students are required to receive a passing grade in the final paper. If the final paper's grade is lower than 60%, the final grade will be the paper's grade.

.

 
0627-2101-01
 סדנה מתקדמת בתחביר
 Advanced Workshop in Syntax
גב' ברנדל נועהסדנה גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  ב'

סדנה מתקדמת בתחביר

נועה ברנדל

תיאור הקורס

הקורס מרחיב את הדיון בעיבוד מבני Center Embedding (למשל, "החלב שהחתול שהכלב נשך ליקק התקלקל") ו-Garden Path (למשל, "חולצה מטיילת בוואדי"), וכן מתעמק במחקר תנועה תחבירית ובמגבלות המבניות החלות עליה. הקורס עוסק בשאלות כגון: מדוע, בנוסף למשפט: "אני מכיר את שרה", ניתן לומר (בהדגש המתאים) גם את המשפט: "את שרה אני מכיר", אך לצד המשפט: "אני מכיר את המורה שאוהבת את שרה" לא ניתן לומר (בכל הדגש שהוא) את המשפט: "את שרה אני מכיר את המורה שאוהבת"?

דרישות קדם: תחביר למתחילים בציון 90 ומעלה; במקביל: תחביר מתקדמים

דרישות הקורס

יפורטו בראשית הסמסטר.

יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר הקורס: moodle.tau.ac.il.

 Advanced Workshop in Syntax

Noa Brandel

Course Description

The course extends the discussion on processing of Center Embedding constructions (e.g., “The milk that the cat that the dog bit licked has gone bad”) and, mainly, Garden Path constructions (e.g., “The old train the young”), and also delves into the study of syntactic movement and the structural constraints imposed upon it. The course deals with questions such as: Why, in addition to the sentence: “I know Sarah”, it is also possible to say (with the proper focus) the sentence: “Sarah I know”, while the sentence “I know the teacher who likes Sarah” does not have the following parallel counterpart (regardless of focus): “Sarah I know the teacher who likes”?

Course Prerequisites: Syntax for Beginners with a score of 90 and above; simultaneously: Advanced Syntax

Course Requirements

The course requirements will be detailed in the beginning of the semester.

Students must follow the announcements posted on the course website: moodle.tau.ac.il.

 

 

 
0627-2105-01
 קוראים בלשנות
 Readings in Linguistics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות102 ג'1600-1400 סמ'  א'

קוראים בלשנות

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לפתח כישורים בקריאה וכתיבה אקדמית באנגלית.

שפת ההוראה תהיה אנגלית, וכל שיעורי הבית יהיו באנגלית. בחני בקיאות יכולים להיכתב בעברית, וההשתתפות הפעילה של סטודנטים אפשרית גם בעברית. ציוני הקורס לא יושפעו על ידי רמת האנגלית – רק מובנות ובהירות.

סטודנטים יקראו טקסטים דרושים לפני כל שיעור, והטקסטים יידונו וינותו בכיתה, תוך הדגשת המאפיינים של כתיבה  בלשנות תיאורטית וניסויית. בין הנושאים שיידונו יהיו מבנה מאמר, טיעון, ראיות אמפיריות, הנחות יסוד וניבויים, כמו גם התפקיד המרכזי של דוגמאות ודוגמאות-נגד באישוש או הפרכה של תאוריה בלשנית. למרות שמוקד הקורס אינו חקר התאוריות המוצגות בטקסטים, הסטודנטים ייחשפו למגוון דיסציפלינות בלשניות.

במהלך הסמסטר, התלמידים יגישו מטלות כתובות שמיועדות לפתח כישורים בסיסיים בארגומנטציה וכתיבה ביקורתית. כמו כן יהיו מספר בחני בקיאות על המאמרים שנקראו.

כל חומרי הקריאה נמצאים באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכנו במהלך הסמסטר. סטודנטים יופנו לחומרים הרלוונטים לפני כל שיעור.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות, פטור באנגלית


דרישות הקורס

ראו סילבוס באנגלית.

הרכב ציון

ראו סילבוס באנגלית.

 

Readings in Linguistics

Evan-Gary Cohen

Course description

The purpose of the course is to develop academic reading and writing skills in English. The language of instruction will be English, and all homework assignments will be in English. Proficiency assessments may be taken in Hebrew and active participation of students may also be in Hebrew. Grading will not take English proficiency into account – only coherence.

Students will read required texts before each lesson, and the texts will then be discussed and analysed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the focus of the course is not the study of the theories presented in the texts, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.

During the semester, the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing and take several proficiency assessments pertaining to the articles.

All required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material before each lesson.

Prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English.

Course requirements

Attendance: Students missing 3 or more lessons cannot complete the course (i.e. you are allowed to miss 2 lessons).

Reading assigned material.

Regular assignments: All but one assignments will be taken into account in the final grade. Late submission, whatever the reason, will be graded 0.

Presentation: Students who do not present on time cannot complete the course.

Final assignment: Students who do not submit the final assignment on time cannot complete the course.

Proficiency assessments: All but one proficiency assessments will be taken into account in the final grade. Students will be required to take a proficiency assessment at the beginning of some lessons. Note, students arriving late who miss an assessment and students who miss lessons in which an assessment is conducted will be graded 0 for that specific assessment.

Grade breakdown

Homework Assignments: 30%

Final assignment: 30%

Presentation: 20%

Proficiency Assessments: 20%

 

 
0627-2105-02
 קוראים בלשנות
 Readings in Linguistics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות103 ג'1400-1200 סמ'  ב'

קוראים בלשנות

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לפתח כישורים בקריאה וכתיבה אקדמית באנגלית.

שפת ההוראה תהיה אנגלית, וכל שיעורי הבית יהיו באנגלית. בחני בקיאות יכולים להיכתב בעברית, וההשתתפות הפעילה של סטודנטים אפשרית גם בעברית. ציוני הקורס לא יושפעו על ידי רמת האנגלית – רק מובנות ובהירות.

סטודנטים יקראו טקסטים דרושים לפני כל שיעור, והטקסטים יידונו וינותו בכיתה, תוך הדגשת המאפיינים של כתיבה  בלשנות תיאורטית וניסויית. בין הנושאים שיידונו יהיו מבנה מאמר, טיעון, ראיות אמפיריות, הנחות יסוד וניבויים, כמו גם התפקיד המרכזי של דוגמאות ודוגמאות-נגד באישוש או הפרכה של תאוריה בלשנית. למרות שמוקד הקורס אינו חקר התאוריות המוצגות בטקסטים, הסטודנטים ייחשפו למגוון דיסציפלינות בלשניות.

במהלך הסמסטר, התלמידים יגישו מטלות כתובות שמיועדות לפתח כישורים בסיסיים בארגומנטציה וכתיבה ביקורתית. כמו כן יהיו מספר בחני בקיאות על המאמרים שנקראו.

כל חומרי הקריאה נמצאים באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכנו במהלך הסמסטר. סטודנטים יופנו לחומרים הרלוונטים לפני כל שיעור.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות, פטור באנגלית


דרישות הקורס

ראו סילבוס באנגלית.

הרכב ציון

ראו סילבוס באנגלית.

 

Readings in Linguistics

Evan-Gary Cohen

Course description

The purpose of the course is to develop academic reading and writing skills in English. The language of instruction will be English, and all homework assignments will be in English. Proficiency assessments may be taken in Hebrew and active participation of students may also be in Hebrew. Grading will not take English proficiency into account – only coherence.

Students will read required texts before each lesson, and the texts will then be discussed and analysed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the focus of the course is not the study of the theories presented in the texts, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.

During the semester, the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing and take several proficiency assessments pertaining to the articles.

All required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material before each lesson.

Prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English.

Course requirements

Attendance: Students missing 3 or more lessons cannot complete the course (i.e. you are allowed to miss 2 lessons).

Reading assigned material.

Regular assignments: All but one assignments will be taken into account in the final grade. Late submission, whatever the reason, will be graded 0.

Presentation: Students who do not present on time cannot complete the course.

Final assignment: Students who do not submit the final assignment on time cannot complete the course.

Proficiency assessments: All but one proficiency assessments will be taken into account in the final grade. Students will be required to take a proficiency assessment at the beginning of some lessons. Note, students arriving late who miss an assessment and students who miss lessons in which an assessment is conducted will be graded 0 for that specific assessment.

Grade breakdown

Homework Assignments: 30%

Final assignment: 30%

Presentation: 20%

Proficiency Assessments: 20%

 

 
0627-2114-01
 רכישת שפה במודל הגנרטיבי
 Language Acquisition in the Generative Model
ד"ר בוטוויניק אירינהפרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  ב'

רכישת שפה במודל הגנרטיבי

ד"ר אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

מטרת הקורס להציג את חקר רכישת שפת האם במודל הגנרטיבי. נתמקד בתופעות השונות הבאות לידי ביטוי בתהליך הרכישה, נדון בבעיות שתופעות אלה מעלות לתיאוריה הגנרטיבית, ונעריך את הפתרונות המוצעים.

דרישות קדם ודרישות נוספות: תחביר מתחילים, פונולוגיה מתחילים

דרישות הקורס

הרכב הציון

5 תרגילים (20%)

מבחן מסכם (80%)

בונוס: תרגיל עם ציון  (10%)

 

Language acquisition in the Generative Model

Irena Botwinik

Prerequisites: Syntax 1, Phonology 1, Introduction to Formal Semantics

Course Description

The goal of the course is to introduce research in language acquisition in the Generative model. We will focus on various phenomena taking place in the process of language acquisition, discuss the accounts proposed for these phenomena and evaluate their scientific merit.

Prerequisites: Beginners Syntax, Beginners Phonology

Course Requirements

Grade

5 assignments (P/F) (20%)

Final exam (80%)

Bonus: Graded assignment (10%)

 

 
0627-2117-01
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
פרופ סילוני טלפרוסמינררוזנברג001 ה'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  ב'

תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי ותנועה

פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד (processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, "לאחר ששרה שתתה מים נתגלו בבאר"). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע, למשל, תנועת "את מי" אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט "*את מי רקדת עם האישה שאוהבת?"? נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים שבהם קיומה אינו ברור. לסיום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות העיבוד והייצור שנדונו.

דרישות קדם: תחביר למתחילים

דרישות הקורס

הרכב הציון:

מבחן אמצע       40% 

מבחן סיום         50%   

מטלות              10%

יש לקבל בבחינת הסיום ציון עובר (60) לפחות כדי לעבור את הקורס.

Advanced Syntax: Syntactic Processing

Tal Siloni

Course Description

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious).  The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys.  For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet the woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.

Course Prerequisites: Syntax for Beginners

Course Requirements

Grading:

Midterm Exam    40%

Final Exam          50%

Assignments        10%

Students must receive at least a passing grade (60) in the final exam in order to pass the course.

 
0627-2130-01
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  א'

תחביר מתחילים
פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בייצוגם המבני של משפטים (תאוריית X-Bar), בתאוריית היחסה ובתאוריית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

 דרישות הקורס

הרכב הציון:

מבחן אמצע       30% 

מבחן סיום         60%   

מטלות              10%

יש לקבל בבחינת הסיום ציון עובר (60) לפחות כדי לעבור את הקורס.

 

Beginning Syntax

Tal Siloni

Course Description

The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.

Course Prerequisites: Intro to linguistics: Building a theory

Course Requirements

Grading:

Midterm Exam    30%

Final Exam          60%

Assignments        10%

Students must receive at least a passing grade (60) in the final exam in order to pass the course.

0627-2130-02
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
גב' קרטנר מנדיתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2130-03
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר כ"ץ יובלתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1200-1000 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2130-04
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
גב' יריב דניאלהתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1200-1000 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2166-01
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
ד"ר כהן אבן-גריפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  א'

פונולוגיה מתקדמים

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

בקורס זה, אנחנו נלמד תאוריות פוסט-SPE על פונולוגיה גנרטיבית, בהתייחס לשלושה נושאים: מבנה הברות, טעם, והממשק הפונולוגי-מורפולוגי. האחרון מתייחס למורפולוגיה פרוזודית ולארגון הלקסיקון.

אנחנו נתחיל בדיון ביקורתי אודות התיאוריה מבוססת החוקים של ה-SPE ואחר כך נלמד את מושגי היסוד של תאוריות האופטימליות (OT).

עבור כל אחד מהנושאים הנ"ל, אנחנו נלמד תיאוריות קדם-OT, OT ונתייחס לסוגיות ברכישת שפה.

הקורס מניח פונולוגיה מתחילים בציון עובר.

ראה הרחבה באתר הקורס.

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתחילים


דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

Advanced Phonology

Evan-Gary Cohen         

Course description

In this course, we study post-SPE theories of Generative Phonology, with reference to the following three topics: syllable structure, stress, and the phonology-morphology interface. The latter refers to prosodic morphology and the organisation of the lexicon.

We start with a critical discussion of the SPE’s rule-based theory and then get acquainted with the basics of Optimality Theory (OT).

For each of the above-mentioned topics, we study pre-OT theories, OT accounts, and issues in language acquisition.

The course assumes Beginning Phonology with a passing grade.

Prerequisites: Beginning Phonology

Course requirements

Prerequisites: Beginning Phonology

Attendance is obligatory in lectures and tutorials. Students failing to attend 80% of the lectures or 80% of the tutorials cannot complete the course.

Reading assigned material is obligatory. The syllabus is in chronological order – start now.

Assignments: You will receive 4 assignments during the semester, which include problem solving and questions related to the assigned articles. You are free to discuss the assignments with others, but you must write up your answers independently (i.e. no copying). Submission is to the TA’s mailbox before 16:00 on the required date. All late submissions regardless of the reason will be graded 0%. Only the best 3 assignments submitted will be included in the final grade.

Final exam or Final paper: Details during the course.

Grade breakdown

Regular track: Assignments=15%, Exam=85%
or

Research track: Assignments=15%, Draft #1=5%, Draft #2=10%, Paper=70%

A passing grade is required in the paper/exam. If the paper/exam grade is lower than 60%, the course grade will be based solely on the paper/exam.

Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

 

0627-2166-02
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
מר הימלרייך רומןתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1400-1200 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2166-03
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
גב' הנדלסמן נעהתרגיל רוזנברג205 ד'1600-1400 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2177-01
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
ד"ר קדמון ניריתפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  א'

יסודות הסמנטיקה הפורמלית

ד"ר נירית קדמון

תאור הקורס

זהו הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל הצורך בהקניית כלים פורמאליים יהיה לקורס אופי טכני למדי, והוא יכלול עיסוק רב בלוגיקות שונות ובתורת המודלים. יחד עם זאת לא נזנח את המוטיבציה הלשונית ואת הצד האמפירי, ונדון כאמור במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. אלה יכללו את הסמנטיקה של כימות, של צירופים שמנים מיודעים ולא-מיודעים, זמן (tense)  ומודאליות.

דרישת קדם:  מבוא לסמנטיקה

פטור מהקורס הנ"ל ניתן אך ורק לבעלי רקע מתאים, עפ"י שיקול דעת המרצה, וכפוף לתנאים הבאים: 

א. אישור המרצה;

ב. התלמיד/ה ת/יקח על עצמו/ה לקרוא את כל חומר הלימוד של מבוא לסמנטיקה:  פרקים 1,2 בספר הלימוד  Chierchia & McConnell-Ginet 2000, מאמרו של גוטלוב פרגה "על מובן והוראה" ("On Sense and Reference"), והתמסיר PC-EXAMPLES.

דרישות הקורס

תרגילים (מוגשים בזמן!) לאורך הסמסטר                         30% מהציון הסופי

עבודה (מטלה מסכמת, שמהווה למעשה בחינת בית)         70% מהציון הסופי

Foundations of Formal Semantics

Nirit Kadmon

Course Description

This is the first in a group of courses which aim to achieve in-depth familiarity with formal semantics of natural language and develop the student's ability to do independent research in this area.  The course combines (a) acquiring basic formal tools necessary for work in semantics, and (b) discussing a number of central issues in the semantics of natural language.  Hence the course will be rather technical in nature, dealing with different logical languages and their model theoretic semantics, but will also be concerned with the empirical side and the linguistic motivation for formal developments.

Course prerequisites (if any):   Introduction to Semantics

Course Requirements

            regular homework assignments  -  30% of the final grade

            final assignment (serving as a take-home exam)   -   70% of the final grade

0627-2177-02
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
מר ארב איתמרתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1800-1600 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2177-03
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
גב' קציר ניקולתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2189-01
 מבוא לפרגמטיקה
 Introduction to Pragmatics
פרופ אריאל מירהשיעור ביה"ס לשפות102 ג'1800-1600 סמ'  א'

מבוא לפרגמטיקה

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

נסקר את הנושאים הפרגמטיים הקלאסיים (פעולות דיבור, תחביר פונקציונלי), נציג את התיאוריות הפרגמטיות העקריות (גרייס, ניאו-גריסיאנים ותיאורית הרלבנטיות), ואז ניישם תיאוריות אלה לנושאים הפרגמטיים הקלאסיים על מנת להגדיל את חלוקת העבודה בין הדקדוק לפרגמטיקה. התוצאה מפתיעה למדי: תופעות דקדוקיות רבות תסווגנה כפרגמטיות, ולהיפך לגבי תופעות פרגמטיות. צנסיים בדיון של אוניברסלים פרגמטיים.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות, מבוא לסמנטיקה

דרישות הקורס

נוכחות חובה ופוטרת מהבחינה הסופית.

על הסטודנטים לקרא את כל חובות הקריאה ולהגיש 3 מתוך 4 המטלות. בשעור האחרון תתקיים בחינה (עובר/נכשל) על חומרי הקריאה.

סטודנטים שהחסירו 3 שעורים ומעלה יבחנו בבחינה סופית (עובר/נכשל), אשר תכסה הן את חומרי הקריאה והן את חומרי הדיון הכיתתי.

בהנחה שהסטודנט/ית עברה את הבחינה (או בחינות) הציון הסופי יהיה ממוצע ציוני המטלות. העלאה בציון תנתן על סמך תרומה עקבית מקורית לדיון הכיתתי.

 

Introduction to Pragmatics                      

 Mira Ariel

Course Description

We survey classical pragmatic topics (e.g. speech acts, functional syntax), we intoduce the major pragmatic theories (Grice, neo-Grice and Relevance theory), and we then apply these theories to the classical pragmatic topics in order to draw a clear-cut grammar/pragmatics division of labor. The result is quite surprising: Many grammatical phenomena end up being classified pragmatic, and vice versa for pragmatic phenomena. We end with a discussion of universals within pragmatic phenomena.

Course prerequisites (if any): Introduction to linguistics, Introduction to semantics

Course Requirements

Attendance is mandatory, and exempts students from the final exam.

Students read all the obligatory reading materials and submit 3 out of the 4 assignments. There will be a pass/fail test on the readings during the last class meeting.

Students who missed 3 or more meetings will in addition take a pass/fail final exam , which will cover all class and reading meaterials.

0627-2220-01
 ממשקים בין הלשוני/לחוץ-לשוני
 Linguistic/Extralinguistic Interfaces
פרופ אריאל מירהפרוסמינרביה"ס לשפות102 ג'2000-1800 סמ'  א'

ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

פרופ' פרופ' מירה אריאל

 תיאור הקורס

הקורס בוחן את היחסים המורכבים בין מובנים דקדוקיים/לקסיקליים לבין מובנים שמקורם חיצוני ללשון. נבחין בין מובנים לשוניים ו-: (1) המושגים האד-הוקיים שאותם מציגה הדוברת לשיח, מושגים הנגזרים בהיסק מן ההקשר; (2) מובנים נגזרים (אלה המכונים לא מילוליים); (3) אימפליקטורות שיחתיות; (4) מושגים קוגניטיביים. נבדק את היחסים המורכבים בין מובנים לשוניים וכל אחד מה-4 לעיל. שאלות רלבנטיות שיידונו: אילו מן המובנים לעיל תורמים לאינטרפרטציה של תנאי האמת הרלוונטיים למשפט?  אילו הינם אוניברסליים? איך ניתן להסביר את מובנים (1), (2), (3) מן המובנים הלשוניים? עד כמה הניסויים החדשים משכנעים בתמיכה שהם מעניקים לטענה שיצוג (4) מוטה על ידי הלשון (הספציפית)? האם אנו יכולים להסביר סמנטיסיזציה (יצירתם של מובנים לשוניים חדשים) כקונוונציונליזציה של  (1), (2), ו- (3)? תיאוריות בולטות בהן נדון הנן תיאוריות של היסקים פרגמטיים, תיאוריות פסיכובלשניות לגבי שפה (לא)מילולית, תיאוריות של גרמטיזציה, והצעות חדישות לגבי הקשר בין שפה וקוגניציה.

 דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לפרגמטיקה ו/או יסודות הסמנטיקה הפורמלית

דרישות הקורס

הנוכחות בשעורים חובה, ופוטרת מן הבחינה הסופית.

על הסטודנטים לקרא לפחות את פרטי חובת הקריאה ולהגיש את 3 המטלות.

בשעור האחרון תתקיים בחינת עובר/נכשל על פריטי הקריאה.

סטודנטים שהחסירו 3 פגישות ומעלה יגשו בנוסף לבחינה סופית (עובר/נכשל) על כל חומרי הלימוד.

בהנחה שהסטודנט/ית עברה את הבחינה/ות הנדרשות הציון הסופי יקבע על פי ממוצע ציוני המטלות. הציון יועלה  במידה שהסטודנט/ית תרמה תרומה משמעותית ועקבית לדיונים הכתתיים.

 

Linguistic/extralinguistic interfaces

Mira Ariel

 Course Description

This course examines the complex relations between grammatical/lexical meanings and meanings which originate outside of language. We distinguish between linguistic meanings and: (1) the ad hoc context-induced narrowed down concepts they actually introduce into discourse; (2) derived (so-called non-literal) meanings; (3) conversational implicatures; (4) cognitive concepts. We examine the complex relations obtaining between linguistic meanings and each of the above. Relevant questions addressed: Which of the above meanings contribute to the truth-conditional interpretation of the sentence? Which are universal? How can we account for the derivation of (1), (2) and (3) from linguistic meaning? How convincing are current experiments testifying to language-specific biases in the development of (4)? Can we explain semanticization (the creation of new linguistic meanings) as the conventionalization of (1), (2), or (3)? Prominent theories to be discussed are pragmatic inferencing theories, psycholinguistic theories about literal/nonliteral language, theories of grammaticization, and current proposals about language and cognition.

Course prerequisites (if any): Introduction to pragmatics and/or Foundations of formal semantics

Course Requirements

Attendance is mandatory, and exempts students from the final exam.

Students read all the obligatory reading materials and submit 3 assignments. There will be a pass/fail test on the readings during the last class meeting.

Students who missed 3 or more meetings will in addition take a pass/fail final exam, which will cover all class and reading meaterials.

Provided the student has passed the required exam(s), the grade will be determined based on the average of the grades on the 3 submitted assignments. Extra points will be added for exceptional contribution to class discussions.

0627-2221-01
 תרגיל בלשנות חישובית מתחילים
 Computational Linguistics for Beginners - Exercise
גב' יפה נעהתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-2222-01
 בלשנות חישובית מתחילים
 Computational Linguistics for Beginners
ד"ר קציר רונישיעור ביה"ס לשפות401 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בלשנות חישובית מתחילים

ד"ר רוני קציר

תיאור הקורס

קורס זה מעניק יסודות מתמטיים וחישוביים לקראת קורסי המשך בבלשנות חישובית. הקורס מיועד לבלשנים עם מעט רקע מתמטי וחישובי או ללא רקע כלל. לא ידרש ידע מוקדם בתכנות. לא נדרש ידע מוקדם בתכנות. בתום הקורס, הסטודנטים יוכלו לתכנת ברמה בסיסית בשפת סקים. נושאים נוספים יכללו אלגוריתמים, מבני נתונים ומבוא למתמטיקה בדידה.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

דרישות הקורס

כ–10 מטלות, בד׳׳כ מיום חמישי ליום חמישי, וכן פרוייקט מסכם. הגשת המטלות והפרוייקט תיעשה בדוא׳׳ל, כאשר תשובות כתובות מוגשות כקובץ PDF.

פירוט מרכיבי הציון הסופי:

מטלות: 30%

בחינה מסכמת: 60%

השתתפות: 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computational Linguistics for Beginners

Roni Katzir

Course Description

This is an introduction to computation designed for linguists with little or no background in the subject. The class will not require a programming background. By the end of the course, students will be able to do basic-to-intermediate level programming in Scheme. Other topics will include the basics of data structures and algorithms and an introduction to combinatorics and probability theory. The course website is on http://piazza.com/

Course prerequisites: Intro to linguistics: Building a theory

Course Requirements

There will be approximately 10 problem sets, usually distributed on a Thursday and due in PDF as an email attachment the following Thursday. Submissions in .doc, .docx, etc. will not be accepted. You are strongly encouraged to master the basics of LaTeX early in the semester and use it to write up your problem sets. A good place to start is http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf. We will be happy to assist you in making the switch. You are also encouraged to collaborate with your classmates on solving the problem sets. However, you must write up your answers on your own and list all your collaborators on each problem set. Collectively, the problem sets amount to 30% of the final grade.

Grade breakdown:

Problem sets: 30%

Final exam (date: TBD): 60%

Effort and participation: 10%

 

0627-2244-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים
 Statistics for Linguists
גב' יברכיהו הדסשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1000-0800 סמ'  א'

סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים

 הדס יברכיהו

תיאור הקורס

הקורס "סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים" הנו קורס בסיסי בסטטיסטיקה המיועד לבלשנים. בקורס נציג מושגי יסוד בתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, נראה דרכים שונות שבהן בלשנים יכולים להיעזר בכלים סטטיסטיים, נכיר מספר מבחנים סטטיסטיים חשובים, ונבין כיצד בוחרים במבחן המתאים למחקר מסוים. הדוגמאות והתרגילים בקורס יכילו נתונים הלקוחים מתחומי הבלשנות השונים.

השתתפות בקורס זה ובקורס ההמשך (סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים) מומלצת לכל סטודנט שמעוניין לערוך במהלך לימודיו מחקרים אמפיריים בבלשנות.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות

דרישות הקורס

חלוקת הציון: 10% - מטלות, 40% - מבחן אמצע, 50% - מבחן סוף

Statistics for Linguists: Beginners

 Hadas Yeverechyahu

Course Description

The course "Statistics for Linguists: Beginners" is an introductory course to statistics, aimed at linguists. We will present some fundamental concepts in the fields of descriptive and inferential statistics, see different ways in which linguists can benefit from statistical tools, introduce some important statistical tests, and understand how to select the suitable test for a certain research project. The examples and exercises in the course all contain data taken from the various disciplines of linguistics.

Participation in this course and the following course (Statistics for Linguists: Advanced) is highly recommended to any student who plans to conduct quantitative research in linguistics.

Course prerequisites: Introduction to Linguistics

Course Requirements

Grade breakdown: 10% - assignment, 40% - mid exam, 50% - final exam

0627-3005-01
 פונולוגיה ניסויית
 Experimental Phonology
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  ב'

פונולוגיה ניסויית

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס במלואו יקבלו את היסודות הדרושים לעריכת ניסויים.

אנחנו מתחילים בהצגת התחום (1 ברשימת הקריאה). אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה (2). החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים (3, 4, 5), וסוגי תופעות שנחקרים (6).

סטודנטים יערכו ניסוי כדרישה בקורס.

דרישות קדם: פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים. פונטיקה אקוסטית מומלצת, ניתן לקחת פונולוגיה מתקדמים במקביל.

דרישות הקורס

נוכחות: סטודנטים שאינם נוכחים ב-80% מהשיעורים לא יוכלו להשלים את הקורס.

קריאת מאמרים.

להתעדכן במשימות ומידע באתר הרקוס.

מטלות: סטודנטים שאינם מגישים את כל המטלות לא יוכלו להגיש עבודה סופית.

הצגה

עבודה סופית

ניתן להגיש את העבודה הסופית בזוגות, אולם יש להחליט על כך לפני הגשת מטלה 01.

הרכב ציון

שלבים: 20%

הצבה: 10%

עבודה סופית: 70%

הערה: אין הגשה באיחור, ללא קשר לסיבה/תירוץ. יש לתכנן את זמנכם בהתאם.

סטודנטים נדרשים לקבל ציון עובר בעבודה הסופית. אם ציון העבודה הוא נמוך מ-60%, הציון הסופי בקורס יהיה ציון העבודה.

 

Experimental Phonology

Evan-Gary Cohen

Course description

The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.

We begin with an introduction to the field (I on reading list). We follow with a discussion of methodology (II). The subsequent sections discuss various kinds of experiment (III, IV, V), and the kinds of phenomena dealt with (VI).

Students will conduct an experiment as a requirement for this course.

Prerequisites: Phonetics and Advanced Phonology. Acoustic Phonetics is advisable, Advanced Phonology can be taken simultaneously.

Course requirements

Attendance: Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.

Reading assigned material

Keeping up-to-date with assignments and information on the course website

Assignments: Students who do not submit all the assignments cannot submit a final paper.

Presentation

Final paper

The final paper may be submitted in pairs, however, this has to be decided before the submission of Assignment 01.

Grade breakdown

“Stages”: 20%

Presentation: 10%

Final paper: 70%

Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

Students are required to receive a passing grade in the final paper. If the final paper's grade is lower than 60%, the final grade will be the paper's grade.

0627-3015-01
 לקויות שפה התפתחותיות
 Language
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות401 ד'1600-1400 סמ'  ב'

לקויות שפה התפתחותיות 

ד"ר עינת שטרית

תיאור הקורס:הקורס מיועד להעניק לסטודנטים הכרות ראשונית עם מגוון לקויים שפתיים אצל ילדים 

דרישות קדם: רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

דרישות הקורס:

בחינה סופית: 100%

 

 

 

 

 

 

Developmental language impairments

Einat Shetreet

Course description: the course will introduce several language impairments in children.

Course prerequisites: Language acquisition: psycholinguistic approaches

Class requirements:

Final exam: 100%

0627-3020-01
 סמינר רכישת התחביר: רכישת שאלות
 Acquisition of Syntax Seminar
ד"ר בוטוויניק אירינהסמינר ביה"ס לשפות401 א'1400-1200 סמ'  א'

סמינר רכישת התחביר: רכישת שאלות-מה
ד"ר אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

הסמינר עוסק ברכישת שאלות-מה ברכישת שפת אם. בחלקו הראשון של הקורס נתרכז בהסברים שהוצעו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית להפקת שאלות-מה, ובחלקו השני בהבנתן על ידי ילדים בעלי התפתחות שפתית טיפוסית. אם יוותר הזמן, נעמוד על ההבדלים בין רכישה תקינה של שאלות לרכישתן על ידי ילדים עם לקויות שפה ((SLI וילדים כבדי שמיעה.

דרישות קדם ודרישות נוספות: תחביר מתחילים, תחביר מתקדמים, רכישה במודל הגנרטיבי

דרישות הקורס

הרכב הציון

קריאת מאמרים, הכנת תרגילים והשתתפות בשיעורים (20%)

הצגת מאמר (20%)

עבודה מקורית (60%).

לסטודנטים הלוקחים את הקורס כקורס בחירה: בנוסף לתרגילים השוטפים, תרגיל מסכם (50%), והמשקל של הצגת מאמר (30%).

 

 

Acquisition of wh-questions

 Irena Botwinik

Course Description

The seminar deals with the acquisition of wh-questions. In the first part of the course we will make acquaintance with the production of wh-questions and discuss the explanations provided for the attested patterns within the Generative model, and in the second part we will focus on the comprehension of wh-questions. If time permits, we will address the differences between typical acquisition of wh-questions and their acquisition by children with SLI and children with hearing impairment.

Prerequisites : Syntax 1, Syntax 2, Language acquisition in the Generative model

Course requirements

Grade

Assignments 20%

Article presentation 20%

Original paper 60%

For students taking the course as an elective: in addition to the regular assignments, a final assignment (50%), and the presentation of an article is 30%

 

 

0627-3112-01
 פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות
 Phonology and Morphology of Semitic Languages
פרופ בת-אל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות401 ב'1400-1200 סמ'  א'

נושאים בפונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות

פרופ' אותי בת-אל

תאור הקורס

הקורס יעסוק במגוון נושאים במורפולוגיה ופונולוגיה של שפות שמיות ברמת המבע והמילה. נבחן את התופעות בהיבט אוניברסלי מתוך מטרה להבחין בין אפיונים שמיים לאפיונים אוניברסליים.

במרכז הדיון תעמוד השאלה: במה נבדלת מורפולוגיה שאינה משורשרת (non-concatenative), המאפיינת שפות שמיות רבות, ממורפולוגיה משורשרת, המופיעה בכל השפות (גם בשפות שמיות)? שאלה זו תוביל אל הסוגיה השנויה במחלוקת לגבי המורפולוגיה השמית: האם מילים נגזרות משורשים או ממילים, כלומר האם השורש מהווה יחידה מורפולוגית.

דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים עם ציון 90 לפחות (החל משנה ג׳)

דרישות הקורס: נוכחות (חובה), קריאת מאמרים (הרבה) הצגת מאמר בכיתה, עבודת מחקר על תופעה פונולוגית ו/או מורפולוגית בשפה שמית.

ציון: הצגת המאמר – 20%; עבודה – 80%.

Issues in Semitic Phonology and Morphology

Outi Bat-El

Course description

The course will address phonological and morphological issues encounter in Semitic languages, with reference to the phrase level and word level. Throughout the course, we will search for the universal aspects of the phenomena, and inquire into the degree of distinction between Semitic and non-Semitic morphologies.

One of the main questions to be addressed in the course has to do with the difference between non-concatenative morphology, characterizing many Semitic languages, and concatenative morphology that appears in all languages (including Semitic). This question will lead to the debate regarding the base of derivation, or more specifically, whether  the consonantal  root a morphological unit?

Prerequisites: Advanced Phonology with a grade of 90 (3rd year BA and beyond)

Course requirements: Class participation, reading articles, original paper or a morphological and/or phonological phenomenon in a Semitic language within a theoretical framework of your choice.

Grade: Class presentation – 20%, paper – 80%.

0627-3144-01
 אופטימליות סגמנטלית
 Segmental Optimality Theory
ד"ר כהן אבן-גריסמינר ביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אופטימליות סגמנטלית

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הסמינר הינו המשך של פונולוגיה מתקדמים. אנחנו דנים בטיפול בתופעות פונולוגיות שונות במסגרת תאוריית האופטימליות. אנחנו מתחילים בדיון בתכוניות (קדם-SPE, קדם-OT, OT – חלק 1). אח"כ אנחנו מציגים גישות נוספות לתכוניות (cue constraints – חלק 2), ממשיכים בדיון בהרמוניה ווקאלית (חלק 3), טון (חלק 4), ומסיימים בדיון בהיבטים תאורטיים נוספים של OT (וריאציה, ריבוד לקסיקלי, אופטימליות סטוכאסטית, cue weighting, חריגים לקסיקלים – חלק 5).

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתקדמים, קוראים בלשנות
דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

Segmental Optimality Theory

Evan-Gary Cohen   

Course description

The seminar is a continuation of Advanced Phonology. We discuss the treatment of various phonological phenomena within Optimality Theory (OT) frameworks. We start with a discussion of features (post-SPE, pre-OT, OT – Part I). We then present other approaches to features (cue constraints – Part II), continuing with a discussion of vowel harmony (Part III), tone (Part IV), culminating with a discussion of additional theoretical aspects of OT (variation, lexicon stratification, stochastic OT, cue weighting, lexical exceptions – Part V). 

Course prerequisites: Advanced Phonology, Readings in  Linguistics[1]

Course requirements

Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.

Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – start now)

Keeping up-to-date with assignments and information on the course website

One class presentation

Final paper

Note: Second year BA students may take the seminar as a course subject to two requirements – (a) A grade of 90% or higher in Advanced Phonology, (b) approval by lecturer.

Grade breakdown

Class presentation – 10%

Final paper:[2] 90%

Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

[1] Readings in  Linguistics is required for BA students only.

[2] It is recommended that you write the final paper in English though your grade will not be affected by your language choice.

0627-3145-01
 סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה
 Seminar in Language Acquisition: Patterns in Phonological Acquisition
ד"ר אדם גליתסמינר ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ב'2000-1800 סמ'  ב'

סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה
 ד"ר גלית אדם

תיאור הקורס

 התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הראשונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית בהיבטים שונים, על בסיס מחקרים העוסקים בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית:

פרדיקציות תיאורטיות לגבי המבנים והתופעות המאפיינים את שלבי הרכישה הראשונים   

השפעת האוניברסאליות והמסומננות של מבנים על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית

השפעת שכיחויות בשפת היעד על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית

שונוּת (variation): מאפייני השונות ותפקידה בתהליך ההתפתחות הפונולוגית

חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') יוקדש להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית, וללימוד ההנחות התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט. בחלקו השני של הקורס (סמסטר ב'), נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה, השפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, השפעות פונולוגיות על הפקת מורפמות דקדוקיות.

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתקדמים, קוראים בלשנות

דרישות הקורס ומרכיבי הציון

קריאה שוטפת ונוכחות סדירה: לא יותר משתי היעדרויות בסמסטר

הצגת מאמר: 10%

הצגת רפרט: 10%

עבודת מחקר:  80% (ציון עובר: 60)

 

 

 

 

Seminar in Language Acquisition: Patterns in Phonological Acquisition

Galit Adam

 Course Description.  

The phonological processes involved in first language acquisition emerge during the production of the first words, and later on, they also affect the acquisition of morphology and syntax.

In this course, we will examine different approaches to the analysis and explanation of various aspects of phonological development, in typical and a-typical acquisition paths:

Theoretical predictions regarding the common structures and phenomena during the first stages of phonological development.

Universal grammar and its effect on the early productions and phonological development.

Frequencies effects on early productions and phonological development.

Variation: its patterns and its role in the course of phonological development.

The first part of the course (first semester) will be devoted to an overview of the main phenomena and properties related to typical and a-typical phonological development, and to the basic theoretical assumptions of phonological theory regarding first language acquisition. In the second part of the course (second semester), we will study in detail researches on specific topics, such as cluster simplification, the role of the Minimal Word in acquisition, and prosodic and segmental effects on syllable deletion, phonological effects on the acquisition of grammatical morphemes.

Course prerequisites (if any): Advanced phonology, Reading Linguistics

Course Requirements

Reading, following the course reading list.

Presentations: each student should present an article and her/his own work in progress.

Attendance: no more than 2 missing classes

A final seminar paper: an empirical and theoretical research

Grade breakdown

An article presentation: 10%

Work-in-progress presentation: 10%

Final paper: 80% (passing grade - 60)

 

0627-3199-01
 מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
 BA Seminar in Semantics
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1400-1000 סמ'  ב'

מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה

 ד"ר  נירית קדמון

תיאור הקורס

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים )  Theory  Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי שיאפשר הזמן.

דרישות קדם:   יסודות הסמנטיקה הפורמלית

דרישות הקורס

במשך הסמסטר:

            קריאת הספרות הרלבנטית (חובה)

            ייתכן שיהיו פה ושם שיעורי בית (חובה)

לכל המאוחר חודש לאחר תום הסמסטר:

            הגשת הצעה בת 1-1.5 עמודים של נושא לעבודה הסמינריונית    הנושא חייב להיות מאושר ע"י המרצה.

לכל המאוחר בתאריך שנקבע ע"י האוניברסיטה (כ3 חודשים לאחר תום הסמסטר):

            הגשת עבודה סמינריונית        (הוראות  מפורטות באתר הסמינר)

ציון העבודה הסמינריונית יהיה גם הציון הסופי בסמינר.

 

 

 

B.A. Seminar in Semantics

Nirit Kadmon

Course Description

This seminar will be concerned with several topics of central importance in the semantics of natural language, and will involve reading original papers in these fields.  We will study the Kamp-Heim theory (Discourse Representation Theory), intensionality and modality (reading from Angelika Kratzer's work), genericity, polarity sensitivity, and perhaps one or two other topics, as time permits.

Course prerequisites:   Foundations of Formal Semantics

Course Requirements 

During the semester:

            To do the relevant readings (obligatory)

            There may also be an occasional homework assignment (obligatory)

At the latest a month after the end of the semester: 

            Hand in a 1-1.5 page proposal for seminar paper topic.  The topic must be approved by the instructor.

At the latest on the university prescribed deadline (about 3 months after the end of the semester):

            Hand in a seminar paper.  (See detailed instructions on the seminar website)

The seminar paper grade will also be the final grade on the seminar.

 

0627-3210-01
 שפות פורמליות:דקדוקים, שפות ואוטומטה
 Formal Language Theory: Grammars Languages & Automata
שיעור סמ'  ב'

שפות פורמליות: דקדוקים, שפות ואוטומטה

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

 ראה סילבוס באנגלית

Formal Languages

Fred Landman

הקורס יינתן באנגלית

Course Description

Course objectives:

The class is an introduction to the study of the complexity of grammatical operations.

Topics:

The first half of the class is an introduction to the formal language theory and automata theory of regular and context free grammars in relation to linguistic issues.  In the second part of the class we look at linguistic phenomena that go beyong context free, discuss mildly context sensitive grammar formalisms (like tree adjoining grammars, linear context free rewrite systems, minimalist grammars, categorial grammars), and focus on the role of semilinear growth as a natural constraint on grammars for natural languages.

Course prerequisites: Foundations of Formal Semantics or permission from the instructor (for instance because of courses taken in other departments)

Course Requirements

-homework exercises during the semester

-take home exam

0627-4001-01
 סמנטיקה למתקדמים
 Advanced Semantics
פרופ לנדמן אלפרדשיעור ביה"ס לשפות102 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות102 ה'1400-1200 סמ'  ב'

סמנטיקה למתקדמים

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

 ראה סילבוס באנגלית

Advanced semantics

Fred Landman

 הקורס יינתן בשפה האנגלית

Course Description

Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena.  The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible.

Course prerequisites: Foundations of formal semantics

The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics. Students with comparable background from other departments should contact the instructor.

Course Requirements

-homework exercises during the semester

-Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report.

0627-4018-01
 תחביר בן זמננו
 Modern Syntax
פרופ הורבט זוליהשיעור ביה"ס לשפות401 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1400-1200 סמ'  א'

תחביר בן זמננו

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

ראה סילבוס באנגלית

Current Syntax 1                                      

Prof. Julia Horvath

Language of teaching: English

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

Course Description:

The course presents the major developments that took place within syntactic theory in the Principles and Parameter (P&P) framework in the period subsequent to the GB theory of the early '80s. It will introduce new hypotheses and analyses with focus on the syntactic argumentation and empirical diagnostics that motivate them.

The topics to be discussed in detail will include clause structure and functional categories, Small Clauses, secondary predication, the licensing of PRO, the D(eterminer)P(hrase) and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity and binding.

The course lays the foundation for doing research in current syntactic theory. This course, as well as its continuation “Current Syntax II”, is for anybody planning to specialize in syntax, but it is relevant as foundation also for those planning to specialize in domains such as psycholinguistics, language acquisitions, or neurolinguistics.     

Course prerequisites (if any): Advanced Syntax                                                                        

Course Requirements

Regular attendance and active class participation; 3-4 homework assignments; a final take-home exam.

Grade breakdown: assignments 10%; final take-home exam 90%

0627-4028-01
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות103 א'1400-1200 סמ'  א'
גב' נס טלשיעור רוזנברג105 ד'1400-1200 סמ'  א'

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   

ד"ר עינת שטרית

תאור הקורס

ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, תחביר מתחילים, סטטיסטיקה מתחילים לבלשנים

דרישות הקורס: מטלות, בחינת אמצע ובחינת סיום

Psycholinguistics: Research methods and experimental design

Einat Shetreet

Course Description

Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.

Prerequisites: Intro to linguistics, Syntax for Beginners, Beginner's statistics for linguists

Class requirements: The course has assignment, a midterm, and a final exam

 

 

 

 

 

 

 

0627-4038-01
 סמינר מ.א. בסמנטיקה - נושא נבחר
 MA Seminar in Semantics - Selected Topic
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות401 ה'1200-0800 סמ'  א'

סמינר מ.א. בסמנטיקה  - נושא נבחר

ד"ר נירית קדמון

 תיאור הקורס 

זהו סמינר שבו לומדים לעומק תחום מחקר נבחר, תוך קריאת מאמרי מחקר וחומר מקורי של המרצה.

דרישות קדם ודרישות נוספות:   סמינר מגוון סוגיות בסמנטיקה או סמנטיקה למתקדמים

דרישות הקורס

עבודה סמינריונית במועד ההגשה האוניברסיטאי.  (100% מהציון הסופי)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MA Seminar in Semantics – selected topic

Nirit Kadmon

Course Description

In-depth study of a selected research topic

Course prerequisites: BA Seminar in Semantics or Advanced Semantics

Course Requirements

seminar paper (handed in in accordance with university schedule) 100% of the grade

 

 

 

0627-4042-01
 אספקט פועלי: סמנטיקה וגזירה
 Aspectural Operations in the Middlefield
פרופ לנדמן אלפרדסמינר ביה"ס לשפות401 א'1600-1200 סמ'  ב'

אספקט פועלי: סמנטיקה וגזירה

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

ראה סילבוס באנגלית

MA Seminar in Semantics - Aspectual operations in the middlefield

Fred Landman

הקורס יינתן באנגלית

The class is open for MA students and advanced BA students in semantics

Course Description

After an introduction on the semantics of aspectual classes (states-activities-accoplishments-achievements), we will focus on this year's topic: Aspectual operations in the middle field

 The middle field is the name for the region between VP and the subject.  Semantically, we find here operations that map sets of events (or states) onto sets of events (or states).  These operations can be aspect – like the progressive, which focusses on events in progress (Fred is writing a book), and the perfect, which focusses on events as completed (Fred has written a book);  they can be perspective, point of view – taking an internal or an external perspective on events;  they can be modality, modal operators; or they can be tense, ordering events as past, present or future

We will study in detail the semantics of the progressive and of the perfect (and their relation to perspective).  And we will study aspect changing operations, in particular stativity operations, operations that map sets of events onto sets of states

An example of a stativity operation is the habitual operation that many theories postulate.  This is the operation that derives an habitual interpretation in the simple present sentence Fred smokes, as opposed to the present progressive Fred is smoking

We will see that this habitual operator is an aspect changing modal operator (which inputs a set of episodic smoking events,  and outputs a stative predicate that expresses a modal generalization)

Course prerequisites: Foundations of formal semantics

Course Requirements

Seminar paper

With permission, the class can also be taken as a non-seminar which requires a little paper

 

0627-4043-01
 נושאים בתיאורית התחביר ומסגרת המינימליזם
 Topics in Syntactic Theory and the Framework of Minimalism
פרופ הורבט זוליהסמינר ביה"ס לשפות101 ג'1600-1200 סמ'  ב'

 נושאים בתיאורית התחביר ומסגרת המינימליזם 

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

ראה סילבוס באנגלית

Topics in Syntactic Theory and the Minimalist  

 Prof. Julia Horvath

The course is taught in English

Course Description

This MA seminar – open to BA students (with special permission) – aims to explore a range of syntactic phenomena, accounts proposed for them, and their relation to models of the architecture of grammar, and more generally assumptions about the human language faculty.

Special attention will be paid to the relation of the phenomena and the proposed  analyses to recent minimalist conceptions regarding the design of the language faculty. We will discuss a selection of topics involving syntactic phenomena in a comparative perspective, within the framework of the Principles and Parameters theory.

The empirical generalizations and their accounts will be considered also with regard to recent ‘minimalist’ views of the architecture of the language faculty (UG) and its “optimal design” (the M(inimalist) P(rogram), outlined in Chomsky in the late 1990s, and developed in subsequent work).

The phenomena and issues to be discussed will relate to (a) the interaction and division of labor between the syntactic (computational, structure building) component and the systems it interfaces with (primarily the PF component, and information structure), and (b) the types and degrees of cross-linguistic variation and parameters of UG. 

The theoretical topics discussed will include the following:

The operation Merge – external and internal

Units of the syntactic derivation – “size” of phases/cycles and locality 

The copy theory of movement  

Agree – phi-features and the role of Case

Functional elements and the cartographic trend

Displacements, economy and the interfaces  

Course prerequisites: Current Syntax 1

Course Requirements

The seminar can be taken either as a seminar or as a course (non-seminar).

Regular attendance and active participation is required.

The grade will be based on:

class participation and a brief class presentation (20%),

a seminar paper for those taking it as a seminar, or a small (non- seminar) paper, for those taking it as a course (80%).

Seminar paper due:   September 22, 2019

 

0627-4065-01
 שונות ברכישת שפה
 Variation in Language Acquisition
פרופ בת-אל פוקס אותיסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1400-1200 סמ'  א'

שוֹנוּת ברכישת שפה

פרופ' אותי בת-אל

תאור הקורס

זהו סמינר מחקרי על שוֹנוּת ברכישת שפה. במהלך הקורס נבחן היבטים אמפיריים ותיאורטיים של שונות שיטתית בין ילדים בהתפתחות הפונולוגית והמורפולוגית. נשתמש בנתונים האורך העומדים לרשותנו מילדים רוכשי עברית, אך אפשר יהיה גם להעשיר את הנתונים באמצעות מחקר רוחב.

בחקר השוֹנוּת נבחן גם את האינטראקציה בין עקרונות אוניברסליים ושכיחות, ואת הממשק בין פונולוגיה למורפולוגיה.

דרישות קדם: סטודנטיות/ים לתואר שני ודוקטורט החוקרות/ים רכישת שפה עם לפחות 90 בפונולוגיה מתקדמים וסמינר בפונולוגיה.

דרישות הקורס: השתתפות בכיתה, קריאת מאמרים, 2 הרצאות בכיתה (מאמר ומחקר), עבודת מחקר מקורית על שוֹנוּת בהתפתחות הפונולוגית ו/או המורפולוגית.

ציון: 2 הרצאות – 20%, עבודת מחקר – 80%

Variation in Language Acquisition

Outi Bat-El

Course description

This is a research seminar on variation in language acquisition. We will examine empirical and theoretical aspects of systematic inter-child variation in the phonological and morphological development. We will use the longitudinal data available from Hebrew acquiring children, but students are also encouraged to conduct a cross-sectional study.

In examining variation, we will also attend to the interaction between universal principles and frequency, and the interface between phonology and morphology. 

Prerequisites: Graduate students whose research is on language acquisition with at least 90 in advanced phonology and a seminar in phonology

Course requirements: Class participation, weekly readings, 2 class presentations (an article and your research), original paper on variation in phonological and/or morphological development.

Grade: 2 class presentations – 20%, paper – 80%.

 

0627-4068-01
 מעבר למילה: הפונולוגיה וממשקיה
 Beyond the Word ? Phonology?s Interfaces
ד"ר כהן אבן-גריסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1200-1000 סמ'  א'

מעֵבֶר למילה – הפונולוגיה וממשקיה

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הסמינר חוקר את יחסי הגומלין בין הדקדוק הפונולוגי לבין היבטים אחרים של מערכות דקדוק. אנחנו מתייחסים לתופעות פונולוגיות המושפעות על ידי גורמים מעבר לגבול המילה, ומתנתחים תופעות סגמנטליות (למשל, הידמות), פרוזודיות (למשל, השמטה או החדרה), סופרה-סגמנטליות (למשל, טון ואינטונציה), והאינטראקציה בין התופעות האלה לבין מבנה צירופים תחביריים וגבולותיהם, פרגמטיקה, וסמנטיקה.

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתקדמים  תלמידי מ.א.

דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

.il

 

Beyond the Word – Phonology’s Interfaces

Evan-Gary Cohen

Course description

This seminar investigates interactions between the phonological grammar and other aspects of grammatical systems. We address phonological phenomena affected by factors extending beyond the word, analyzing segmental phenomena (e.g. assimilation), prosodic phenomena (e.g. deletion, epenthesis), suprasegmental issues (e.g. tone, intonation), and the interaction of these phenomena with syntactic phrase structure and edges, pragmatics and semantics.

Course prerequisites: Advanced Phonology M.A students

Course requirements

Advanced Phonology, another proseminar in syntax, semantics or pragmatics  M.A. students

Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.

Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – start now)

Keeping up-to-date with assignments and information on the course website

Class presentations

Final paper

Grade breakdown

Class presentations – 20%

Final paper: 80%

There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

0627-4072-01
 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות
 Language acquisition: A psycholinguistic approach
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות501 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות501 ד'1600-1400 סמ'  א'

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

ד"ר עינת שטרית

תיאור הקורס

אחת השאלות המרתקות במחקר הבלשני והפסיכולוגי היא השאלה כיצד ילדים לומדים שפה. רב מוחלט של הילדים מתמחים במערכת המורכבת של שפה בגיל צעיר מאד, ללא מאמץ וללא לימוד מכוון. השיעור יעסוק בגישה פסיכובלשנית לרכישת שפה ראשונה ויסקור מגוון נושאים החל משיטות מחקריות בעבודה עם תינוקות וילדים וגישות תיאורטיות לרכישת שפה, וכלה בהתפתחות של רמות ייצוג שונות (פונולוגיה לקסיקון, תחביר, פרגמטיקה). הקורס יתמקד ברכישת שפה אצל ילדים עם התפתחות תקינה, אך יעסוק גם בנושאים של רכישת שפה שניה, שפת סימנים והפרעות שפה התפתחותיות. 

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה). אפשר גם במקביל

דרישות הקורס:

התנסות ניסויית: 10%

בחינה סופית: 90%

 

 Language acquisition: A psycholinguistic approach

Einat Shetreet

Course description

One of the most fascinating questions in linguistics and psychology is how children learn language. The vast majority of children master the complex system of language at a very early age, doing so effortlessly and without direct instruction. This class will take a psycholinguistic approach to language acquisition and will cover topics in experimental methodologies in babies, infants and children, major theoretical approaches to language acquisition, and the development of various levels of language representations. We will focus on typical first language acquisition. We will also explore issues in second language acquisition, sign languages and developmental language disorders.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class). Can be taken in parallel.

Course  requirements:

Experimental experience: 10%

Final exam: 90%

0627-4077-01
 נוירובלשנות: שפה ומוח
 Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות301 א'2000-1600 סמ'  ב'

נוירובלשנות: שפה ומח

ד"ר עינת שטרית

תיאור הקורס

נוירובלשנות הוא תחום מחקר בין-תחומי שמשלב נושאים מבלשנות, פסיכולוגיה ומדעי המוח הקוגנטיביים. הקורס מספק בסיס ללימודים מתקדמים בתחום הנוירובלשנות וכולל התמקדות במושגי יסוד, תיאור כללי של שיטות מחקר בתחום ושל גישות תיאורטיות ומחקריות שונות לשאלות בלשניות ופסיכובלשניות.

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה). אפשר גם במקביל

דרישות הקורס: מטלות ובחינה

Neurolinguistics: Language and the brain

Einat Shetreet

Course description

Neurolinguistics is an interdisciplinary field that involves topics from linguistics, psychology and cognitive neuroscience. This class provides a broad basis for advanced studies in the field. It will introduce students with basic terminology, general description of research methods, and theoretical and experimental approaches to linguistic and psycholinguistic questions.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class). Can be taken in parallel.

Course requirements: assignments and final exam

0627-4078-01
 בלשנות ניסויית
 Experimental Lingusitics
ד"ר שיטרית עינת רותסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ד'1800-1600 סמ'  ב'

בלשנות ניסויית  

ד"ר עינת שטרית

תאור הקורס

מטרת הסמינר היא להקנות לסטודנטים התנסות מעשית בעיצוב ניסויים, תוך דגש על חשיבה ביקורתית. במהלך הקורס, נקרא מאמרים על סמך נושא שיבחר על ידי הסטודנטים, נפתח רעיון למחקר ונכין יחד חומרים להרצת ניסוי או שניים, בהתאם למגבלות הזמן.

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה באישור המרצה) בציון 85 ומעלה

הרכב הציון:

הצגת מאמרים בכיתה והגשת שאלות/ביקורת לגבי מאמרים: 15%

השתתפות בדיון בכיתה: 15%

עבודה סופית: 70%

יש להגיש את השאלות לגבי המאמר המוצג בכיתה באותו השבוע עד שעה לפני השיעור.

יש להגיע לכל השיעורים.

Experimental linguistics

Einat Shetreet

Course description

This seminar aims to provide students a hands-on experience in designing experiments, with a focus on critical thinking. In this class, we will read papers (on a topic to be chosen by the students), develop a research question, and prepare the experimental materials for an experiment of two, depending on time limitations.

Course rerequisites: Psycholinguistics: Research methods and experimental design (or similar course) grade 85 and above

Course requirements

Paper presentation and question/comments submission 15%

active participation in class discussion 15%

Final assignment: 70%

 

0627-4090-01
 בלשנות חישובית מתקדמים
 Advanced Computational Linguistics
ד"ר קציר רונישיעור ביה"ס לשפות301 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות301 ה'1200-1000 סמ'  א'

בלשנות חישובית מתקדמים

ד"ר רוני קציר

תיאור הקורס

קורס זה מעניק מיומנויות בסיסיות הנדרשות לביצוע מחקר מקורי בבלשנות חישובית. הקורס מניח ידע בתכנות. נדון במכונות מצבים סופיות (automata ו– transducers) ודקדוקים חסרי הקשר, וכן ב- Hidden Markov Models וב- Maximum Entropy Models. נבנה כלי ניתוח מורפולוגי ומעבד תחבירי.

דרישות קדם ודרישות נוספות: בלשנות חישובית מתחילים או מבוא למדעי המחשב; ותחביר מתחילים

דרישות הקורס

כ–10 מטלות, בד׳׳כ מיום חמישי ליום חמישי, וכן פרוייקט מסכם. הגשת המטלות והפרוייקט תיעשה בדוא׳׳ל, כאשר תשובות כתובות מוגשות כקובץ PDF והקוד בפייתון.

פירוט מרכיבי הציון הסופי:

מטלות: 60%

פרוייקט מסכם: 30%

השתתפות: 10%

 

 

Advanced Computational Linguistics

Roni Katzir

Course Description

This course will build skills needed to conduct original research in computational linguistics. Programming ability is required. We will discuss finite-state tools (automata and transducers), as well as Hidden Markov and Maximum Entropy Models. We will build a morphological analyzer and a syntactic parser. The course website is on http://piazza.com/

Course prerequisites: Computational Linguistics for Beginners or Introduction to Computer Science; and Syntax for Beginners

Course Requirements

There will be approximately 10 problem sets, usually distributed on a Thursday and due the following Thursday, as well as a final project (due March 1, 2016). The problem sets and the final project should be submitted as email attachments. Written answers must be in PDF format, and code must be in Python. Submissions in .doc, .docx, etc. will not be accepted. You are strongly encouraged to master the basics of LaTeX early in the semester and use it to write up your answers. A good place to start is http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf. You are also encouraged to collaborate with your classmates on solving the problem sets. However, you must write up your answers on your own and list all your collaborators on each problem set.

Grade breakdown:

Problem sets: 60%

Final project: 30%

Effort and participation: 10%

0627-4090-02
 בלשנות חישובית מתקדמים
 Advanced Computational Linguistics
גב' רבינרסון טליתרגיל ביה"ס לשפות105 ג'1600-1400 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

0627-4095-01
 סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה
 Learning Seminar: Computation and Cognition
ד"ר קציר רוניסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות401 ה'1200-1000 סמ'  ב'

למידה: חישוביות וקוגניציה

ד"ר רוני קציר

תיאור הקורס

חלק א: חישוביות. בחלקו הראשון של הסמסטר נעסוק בגישות מתמטיות וחישוביות ללמידה. נבחן את משפט גולד המראה כי תחת הנחות מסוימות, אפילו מחלקות פשוטות של שפות אינן ניתנות ללמידה. מכאן נעבור לדיון בגישות הסתברותיות ללמידה, כדוגמת הרחבתו ההסתברותית של הורנינג למודל של גולד ופרדיגמת הלמידה בקירוב של וליאנט. נדון ברשתות עצביות מלאכותיות, שהוצעו כמודל כללי ללמידה בהשראת הביולוגיה.  כמו כן נדון בשיטות מונטה–קרלו ובאלגוריתמים גנטיים המשמשים לחיפוש במרחבי השערות גדולים. את חלקו המתמטי של הסמסטר נסיים עם המושגים של סיבוכיות קולמוגורוב ואינדוקציית סולומונוף המאפשרים לכמת את המידע המגולם בקלט נתון.

חלק ב: קוגניציה. בחלקו השני של הסמסטר נבחן תוצאות ניסוייות לגבי מה שבני אדם ואורגניזמים אחרים מסוגלים ללמוד. נדון בניסויים שהובילו ביהיוויוריסטים כדוגמת ווטסון וסקינר לאמץ גישה אמפיריציסטית רדיקלית ובעובדות שגרמו לאתולוגים כלורנץ וטינברגן להדגיש את מרכזיותו של האינסטינקט. נבחן תוצאות המראות כי בני אדם מצליחים לחלץ תבניות סטטיסטיות מסוימות מתוך קלט בלתי מעובד אך נכשלים בחילוץ תבניות אחרות, השונות מן הראשונות אך במקצת. נסיים את הסמסטר בשימוש בטיפולוגיה לבחינת חלוקת העבודה בין המולד לנלמד ובנקודת המבט על קשר זה המוצעת על ידי גישות אבולוציוניות לשינוי שפה.

דרישות קדם ודרישות נוספות: בלשנות חישובית למתקדמים

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים; קריאת מאמרים; והגשת עבודה. העבודה תוגש כקובץ PDF בדוא׳׳ל (בכיתוב רותי זוסמן) עם ציון כותרת העבודה והאם היא מוגשת כעבודה סמינריונית.

פירוט מרכיבי הציון הסופי:

השתתפות: 30%

עבודה: 70%

 

Learning: Computation and Cognition

Roni Katzir

Course Description

Part I: Computation. In the first half of the semester we will explore mathematical and computational approaches to learning and learnability. We will study Gold's theorem from 1967 that shows that under certain assumptions, learning of even very simple classes of languages is impossible. We will proceed to discuss probabilistic approaches to learning, such as Horning's modification of Gold's paradigm and Valiant's paradigm of Probably Approximately Correct learning. We will discuss artificial neural networks, which have been proposed as a general, biologically motivated approach to learning. We will also cover Monte Carlo methods and genetic algorithms, which have been used to search through large and complex spaces of hypotheses. We will end the mathematical part of the semester with the notions of Kolmogorov Complexity and Solomonoff Induction, which allow us to quantify the total amount of information in a given input.

Part II: Cognition In the second half of the semester we will look at experimental attempts to determine what can and cannot be learned. We will review the experiments that led behaviorists such as Watson and Skinner to adopt a radical empiricist approach and the evidence that convinced ethologists such as Lorenz and Tinbergen to emphasize instinct. We will examine results that show that humans are very good at extracting certain kinds of statistical regularities from unanalyzed data but very bad at learning other, seemingly similar patterns. We will end the semester by looking at what can be said about the division of labor between innateness and learning based on typological generalizations and at the nuanced view on this connection offered by evolutionary approaches to language change.

Course prerequisites: Advanced Computational Linguistics

Course Requirements:

Attendance and participation; reading; and a research paper. Submission of the final paper should be as a PDF attachment (+ any relevant code files) in an email copying Ruti Zusman and specifying the title of the paper and whether you are submitting it as a seminar paper.

Grade breakdown:

Participation: 30%

Final paper: 70%

 

 

0627-4143-01
 קולוקויום מחקרי א'
 Colloquium a
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  א'
פרופ סילוני טל
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ סילוני טל

בקולוקוויום הבין-תחומי נדונים מחקרים עכשוויים בנושאים שונים בתחומי התיאוריה הבלשנית וחקר השפה. בקולוקוויום משתתפים אנשי החוג לבלשנות, מרצים מחוגים אחרים בפקולטה למדעי-הרוח ומפקולטות אחרות, חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, ותלמידי מחקר מתקדמים. הקולוקוויום מאפשר לסטודנטים להתוודע למחקרים עדכניים וליצור קשר עם חוקרים מחוץ לחוג. סטודנטים במסלול המחקרי הרשומים לקורס יציגו את עבודת המחקר שלהם במסגרת הקולוקוויום באישור המנחה ובתאום עם מנחות הקולוקוויום.

הציון בקורס יתבסס על ההרצאה. תכנית ההרצאות המפורטת תתפרסם לקראת ראשית הסמסטר. 

The Interdisciplinary Colloquium discusses current research on various topics within linguistic theory and more broadly, regarding the study of natural language. Participants of the colloquium are members of the Department of Linguistics, faculty members from other departments in the Faculty of Humanities and from other faculties, researchers from universities in Israel and abroad, and advanced graduate students. Participation in the colloquium series provides students with direct experience with on-going up-to-date research in a range of different domains and opportunity to establish relations with researchers from outside the department. MA students of the research track registered for the course will present their thesis research in the framework of the colloquium, subject to approval by their supervisor and in coordination with the organizers of the colloquium. Their grade will be based on their presentation. A detailed schedule of the colloquium lectures will be announced by the beginning of each semester.

0627-4147-01
 קולוקוויום מחקרי ב'
 Colloquium b
קולוקויו סמ'  א'
קולוקויו סמ'  ב'

בקולוקוויום הבין-תחומי נדונים מחקרים עכשוויים בנושאים שונים בתחומי התיאוריה הבלשנית וחקר השפה. בקולוקוויום משתתפים אנשי החוג לבלשנות, מרצים מחוגים אחרים בפקולטה למדעי-הרוח ומפקולטות אחרות, חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, ותלמידי מחקר מתקדמים. הקולוקוויום מאפשר לסטודנטים להתוודע למחקרים עדכניים וליצור קשר עם חוקרים מחוץ לחוג. סטודנטים במסלול המחקרי הרשומים לקורס יציגו את עבודת המחקר שלהם במסגרת הקולוקוויום באישור המנחה ובתאום עם מנחות הקולוקוויום.

הציון בקורס יתבסס על ההרצאה. תכנית ההרצאות המפורטת תתפרסם לקראת ראשית הסמסטר. 

The Interdisciplinary Colloquium discusses current research on various topics within linguistic theory and more broadly, regarding the study of natural language. Participants of the colloquium are members of the Department of Linguistics, faculty members from other departments in the Faculty of Humanities and from other faculties, researchers from universities in Israel and abroad, and advanced graduate students. Participation in the colloquium series provides students with direct experience with on-going up-to-date research in a range of different domains and opportunity to establish relations with researchers from outside the department. MA students of the research track registered for the course will present their thesis research in the framework of the colloquium, subject to approval by their supervisor and in coordination with the organizers of the colloquium. Their grade will be based on their presentation. A detailed schedule of the colloquium lectures will be announced by the beginning of each semester.

0627-4150-01
 דימיון מבני ותפיסתי
 Structural and Perceptual Similarity
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות105 ד'1400-1200 סמ'  ב'

דמיון מבני ותפיסתי

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס עוסק במושג הדמיון במערכות פונולוגיות. אנחנו ננסה להגדיר את המושג החמקמק הזה בהקשרים פונולוגיים (ולא-פונולוגיים). חלקו הראשון של קורס מתמקד בהגדרות שונות של המושג, הן מנקודת מבט פונולוגית, והן מהיבטים אחרים כגון דמיון חזותי, דמיון פסיכולוגי ועוד. אנחנו ממשיכים עם חקר תפקיד הדמיון בתחומי פונולוגיה שונים (מילים שאולות, חריזה וכו').

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתקדמים (בציון 90% לפחות). תלמידי מ"א  שאינם מהחוג לבלשנות יקבלו חומרי רקע והדרכה אישית לפני תחילת הסמסטר והינם פטורים מפונולוגיה מתקדמים.
דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural and Perceptual Similarity

Evan-Gary Cohen

Course description

The course investigates the notion of Similarity within morphophonological systems. We will endeavour to define this elusive notion within phonological (and non-phonological) contexts. We start by focusing on various definitions, both from a phonological point of view, as well as from other aspects such as visual similarity, psychological similarity and more. We continue with an investigation of the role of similarity in various phonological domains (rhyming, rhotics, blends, reduplication). Additional phonological phenomena also involving similarity will be mentioned (hypocoristics, speech errors, word games, priming, paradigm leveling etc.).

Course prerequisites: Advanced Phonology (at least 90%). MA students who are not from the linguistics department will receive background material and personal guidance before the beginning of the semester and are exempt from Advanced Phonology.

Course requirements

MA students who are not from the linguistics department will receive background material and personal guidance before the beginning of the semester from the lecturer, and are exempt from taking Advanced Phonology.

Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.

Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – fire at will)

Keeping up-to-date with assignments and information on the course website

One class presentation

Final paper

Grade breakdown

Class presentation – 10%

Final paper:[1] 90%

Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

[1] It is recommended that you write the drafts and the final paper in English though your grade will not be affected by your language choice.

0627-4191-01
 סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה
 Parsing Seminar: Computation and Cognition
ד"ר קציר רוניסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ה'1600-1400 סמ'  א'

עיבוד: חישוביות וקוגניציה 

ד"ר רוני קציר

תיאור הקורס

חלק א: חישוביות. בחלקו הראשון של הסמסטר נעסוק בגישות מתמטיות לעיבוד תחבירי. נסקור תחילה מספר אלגוריתמים בסיסיים לניתוח באמצעות ייצוגים רגולריים וחפשיי–הקשר, הן באופן דטרמיניסטי והן באופן הסתברותי. נדון במושגי היכולת הגנרטיבית החלשה והחזקה של דקדוק, תוך בחינה מפורטת של תנאי קבילות רגישי הקשר, דקדוקי צירופים מבוססי תכוניות, ותחשיב למבק. מכאן נפנה לייצוגים בעלי רגישות הקשר מוגבלת כדוגמת דקדוקים קטגוריאליים קומבינטוריים, דקדוקי הצמדת עצים, ודקדוקים מינימליסטיים.

חלק ב: קוגניציה. בחלקו השני של הסמסטר נדון בנסיונות להבין כיצד פועל המעבד התחבירי האנושי. נתחיל בעבודות הקלאסיות של ינגבה, מילר וחומסקי, וקימבל, ומשם נמשיך לאיפיונים של עומס זכרון תחת אסטרטגיות עיבוד שונות. נדון בהיפותזת הכשירות החזקה וברלוונטיות שלה לשאלה האם צירופים בלתי קנוניים הם חלק מן הדקדוק. נדון בהצעות הקושרות קשיי עיבוד למושג הגיאומטרי של תלויות פתוחות ברשתות הוכחה וכן בנסיונות אחרים לאפיין קשיי עיבוד במונחי ניהול משאבים. כמו כן נדון בגישות המקשרות קשיי עיבוד לתכולת המידע של רכיב הקלט הנוכחי.

דרישות קדם ודרישות נוספות: בלשנות חישובית למתקדמים

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים; קריאת מאמרים; והגשת עבודה. העבודה תוגש כקובץ PDF בדוא׳׳ל (בכיתוב רותי זוסמן) עם ציון כותרת העבודה והאם היא מוגשת כעבודה סמינריונית.

פירוט מרכיבי הציון הסופי:

השתתפות: 30%

עבודה: 70%
 

 

 

 

 

Parsing: Computation and Cognition

Roni Katzir

Course Description

Part I: Computation. In the first half of the semester we will cover mathematical and computational approaches to parsing. We start by reviewing the basic algorithms for parsing with regular and context-free formalisms, both deterministically and probabilistically. We discuss the notions of weak and strong generative capacity, looking in detail at context-sensitive node admissibility conditions, generalized phrase-structure grammar, and the Lambek calculus. We then turn to mildly context-sensitive formalisms, focusing in particular on combinatory categorial grammars, tree-adjoining grammars, and minimalist grammars.

Part II: Cognition. In the second half of the semester we discuss attempts to understand how human parsing works. We start with the classical proposals of Yngve, Miller and Chomsky, and Kimball, and then proceed to characterizations of the memory loads in different parsing strategies. We discuss the Strong Competence Hypothesis and its relation to the question of whether non-canonical constituents should be part of the grammar. We will look at proposals that tie processing difficulties to the geometric notion of open dependencies in proof nets, along with other attempts to capture processing costs in terms of resource management, such as Gibson's dependency locality theory. We also discuss approaches, such as Hale's surprisal and entropy-reduction proposals, that relate processing difficulty to the information content of the current input element.

Course prerequisites: Advanced Computational Linguistics

Course Requirements:

Aattendance and participation, reading, and a research paper. Submission of the final paper should be as a PDF attachment (+ any relevant code files) in an email copying Ruti Zusman and specifying the title of the paper and whether you are submitting it as a seminar paper.

Grade breakdwon:

Participation: 30%

Final paper: 70%

 

0627-4202-01
 גישות פרגמטיות
 Pragmatic Approaches
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות101 ג'2000-1600 סמ'  ב'

גישות פרגמטיות 

]פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

הסמינר ידון בשלוש גישות המאפיינות את שלל התיאוריות בתחום הפרגמטיקה. נפתח בתיאוריות המסבירות אינטרפרטציות על בסיס היסקים פרגמטיים (גרייס, ניאו-גריסיאנים ורלבנטיות). תיאוריות אלה מפרידות הפרדה מוחלטת בין הדקדוק לפרגמטיקה. נעבור לתיאוריות המשלבות היבטים פרגמטיים מסויימים לתוך הדקדוק: יחסי צורה-פונקציה קונבנציונליים לחלוטין, למרות שאינם רלבנטיים לתנאי האמת של הטענה המובעת. נסיים בתיאוריות המתמקדות בהשפעות הגומלין של הדקדוק והפרגמטיקה: כיצד עקרונות פרגמטיים מניעים כללים דקדוקיים, וכיצד אלה האחרונים מייתרים לפעמים את העקרונות הפרגמטיים עליהם הם מושתתים.

דרישות קדם ודרישות נוספות: תלמידי ב.א והשלמות: (ציון 85 בפרו"ס ממשקים)

דרישות הקורס

נוכחות חובה (העדרות עד 2 פגישות לא תחשב אי נוכחות)

בחינת בקיאות על חמרי הקריאה המחוייבים תערך בשעור האחרון

תאריך הגשת עבודה סמינריונית: במועד ההגשה האוניברסיטאי.

הציון יקבע על פי ציון העבודה הסמינריונית

 

Pragmatic Approaches: MA seminar

Mira Ariel

Course Description

The seminar discusses the three leading approaches to pragmatics. We start off with theories which aim to account for interpretations based on pragmatic inferences (Grice, neo-Grice and relevance theory). Such theories draw an absolute distinction between grammar and pragmatics. We then move on to theories which incorporate some pragmatic principles within grammar, those which account for purely conventional form/function correlations that do not pertain to truth conditions. We end with theories focusing on feedback relations between grammar and pragmatics: how pragmatic principles motivate grammatical rules and how the latter sometimes render redundant the pragmatic principles they have evolved from.

Course prerequisites (if any): Undergraduates and hashlamot students: Linguistic/extralinguistic Interfaces proseminar with a grade of 85

Course Requirements

Attendance is required (up to 2 absences excused)

8 reading items

Pass/fail exam on the obligatory reading materials (last class)

seminar paper must be handed in (the latter in accordance with the university schedule).

The grade is based on the seminar paper.

0627-4306-01
 כבילה, רפלקסיביטי ורפלקסיביזציה
 Binding, Reflexivity and Reflexivization
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1600-1400 סמ'  ב'

כבילה, רפלקסיביטי ורפלקסיביזציה)
פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

שפות נוקטות דרכים שונות כדי להביע את רעיון הרפלקסיביות, או במלים אחרות, כדי ליצור מבנים רפלקסיביים. למשל, עברית עושה זאת באמצעות מבנה פריפרסטי הכולל פועל וכינוי אנפורי (רפלקסיבי) ( דן ניער את עצמו)  או באמצעו פועל רפלקסיבי (דן התנער). השימוש בפועל רפלקסיבי מוגבל לקסיקלית. לשפות אחרות דרכים אחרות/נוספות להבעת רפלקסיביות. שפות רומנס ושפות סלביות מערביות ודרומיות משתמשות בקליטיק (se) להביע רפלקסיביות. לקומפלקס קליטיק-פועל התנהגות מעורבת: מצד אחד, הוא חולק תכונות מסוימות עם המבנים הפריפרסטיים המקבילים. מצד שני, הוא בעל מאפיינים של פועל רפלקסיבי. יתר על כן, בהולנדית אנחנו מוצאים אלמנט רפלקסיבי בעמדת הארגומנט ((zich, אבל המבנה שבו הוא מופיע דומה מבחינות רבות למבנים הכוללים פועל רפלקסיבי יותר מאשר למבנים פריפרסטיים.  כדי לזרות אור על הקשת הרפלקסיבית, נבחן את ההתנהגות של המבנים הרפלקסיביים השונים ונמקמם על הספקטרום המשתרע בין מבנים פריפרסטיים בצד אחד לפעלים רפלקסיביים מהצד המנוגד. אם יתאפשר, נדון גם במבנים הכוללים אנטסדנט מקומי, מבנים הכוללים אנטסדנט לא-מקומי וכאלה שאינם כוללים אנטסדנט כלל.

דרישות קדם: תחביר בן זמננו 1

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה בכיתה, בחינת אמצע ומטלת סוף.

הרכב הציון

השתתפות בכיתה, יתכנו כמה תרגילים               20%

בחינת אמצע                                                  30%   

מטלת סוף סמסטר                                          50%   

 

 

 

Binding, Reflexivity and Reflexivization 

Tal Siloni

Course Description

Languages employ various ways to express the notion of reflexivity, or in other words, to form a reflexive construction. For example, in Hebrew this can be done by means of a periphrastic construction involving a verb and a anaphor in argument position (dan ni’er et acmo) or by means of a reflexive verb (dan hitna’er). The latter method is lexically restricted. Other languages exhibit additional ways to describe reflexivity. Romance languages and West and South Slavic languages use a verbal clitic (se) to convey the notion of reflexivity. The clitic-verb complex exhibits a mixed behavior: On the one hand, it shares certain properties with the corresponding periphrastic construction. But on the other hand, it shows characteristics of a reflexive verb. Moreover, Dutch uses a reflexive element in argument position (zich), but the latter gives rise to a construction that in many respects is more similar to constructions involving a reflexive verb than to periphrastic constructions. In order to shed light on this syntactic spectrum of reflexivity, we will examine the behavior of the various reflexive constructions and try to locate them on the spectrum spreading between periphrastic constructions on one edge and reflexive verbs on the opposite edge. Time permitting, we will also compare between reflexive constructions involving a local antecedent, non-local antecedent, and those in involving no antecedent at all.

Course Prerequisites: Current Syntax 1

Course Requirements

Attendance, active participation in class, midterm, and a final take-home assignment.

Grading:      

Participation and possibly a couple of exercises         20%

midterm                                                           30%    

Final take-home assignment                                        50%

 

0627-4355-01
 סמינר מתודולוגי מתקדם: סוגיות סמנטיות ופרגמטיות
 Advanced Methodological Seminar: Semantic and Pragramtic Issues
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות101 ה'2000-1800 סמ'  א'

סמינר מתודולוגי מתקדם: סוגיות סמנטיות ופרגמטיות

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

הסמינר יתפקד כבמה להצגת עבודות מחקר מקוריות של דוקטורנטים ומסטראנטים מתקדמים בבלשנות. לאחר מבוא קצר לתחום הסמנטיקה/פרגמטיקה, כל שבוע ת/יציג תלמיד/ה אחר/ת עבודת מחקר שערכ/ה בנושא סמנטי/פרגמטי. ההרצאה, בת שעה, תלווה במצגת במתכונת של הרצאת הקולוקויאום המחלקתי בחוג לבלשנות. לאחר ההרצאה יערך דיון כיתתי בהרצאה. כל מרצה ת/יתבקש לבחר מאמר רקע להרצאתה/ו אותו יקראו כל המשתתפים לפני ההרצאה. בסוף הקורס יגישו התלמידים את העבודה לאור ההערות שעלו בדיון. העבודה תהיה כתובה במתכונת של מאמר מדעי, לפי הפורמאט של כתב עת שת/יבחר כל תלמיד/ה.

סעיף זה יכלול את מטרות הקורס ותכניו. ניתן גם לכלול הסבר לגבי מהלך השיעורים (שטות הוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים וכד')

דרישות קדם ודרישות נוספות: אישור המרצה

דרישות הקורס

ראה לעיל.

Advanced methodological seminar: Semantic and pragmatic topics

Mira Ariel

Course Description

This section will include a description of the course content and objectives. You may wish to include also an explanation about teaching methods, use of technology, guest lecturers, etc.

This methodological seminar will serve as a platform for doctoral students, as well as advanced M.A students to present their original, ongoing research in the field of pragmatics and/or semantics. Following an introduction to the semantics/pragmatic interface (the first 2 weeks), each meeting will be devoted to one student presenting a powerpoint talk in the format of the Linguistics Colloquium lectures. The one-hour lecture will be followed by class discussion. Each student will assign a paper for the class to read ahead of time, as background for her/is lecture.

Course prerequisites (if any): Professor's approval

Course Requirements

See above, plus, at the end of the semester each student will submit a written paper about her research, which should incoporate changes and/or responses to comments and criticisms s/he received in the class discussion. The paper should be written as if it were to be submitted to a journal of the student's choice.

 

 

0627-4420-01
 מתודולוגיות מחקר
 Research Methodologies
פרופ בת-אל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות401 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות401 ב'1600-1400 סמ'  ב'

מתודולוגיות מחקר

פרופ' אותי בת-אל

תאור הקורס 

הקורס עוסק בכל הסוגיות הרלוונטיות לתהליך העבודה של תלמידי/ות מחקר. להלן כמה מהן: 

◂כתיבת קורות חיים אקדמיים  ◂יחסי תלמיד/ה-מנחה  ◂הגדרת נושא המחקר  ◂ארגון הרעיונות ומהלך הכתיבה  ◂איזון בין קריאה וכתיבה  ◂שיחרור מחסומי כתיבה ◂כתיבת תקצירים  ◂הכנת תמסירים, מצגות ופוסטרים  ◂הגשת הרצאה בכנס  ◂מה (לא) לכלול בהרצאה/מאמר/עבודת המחקר  ◂למי (לא) לאמר תודה.

הקורס מהווה גם קבוצת תמיכה חיונית לתקופה המעט תזזיתית של עבודת המחקר.

דרישת קדם: הקורס מיועד לתלמידי/ות מחקר (מ.א. עם תזה או דוקטורט) עם כיווני מחקר

חובות הקורס: נוכחות בשעורים, מטלות כתיבה שונות (קורות חיים, תקציר וכו'), הצגה בקורתית של מאמר לבחירתך, הרצאה אודות המחקר שלך (עם מצגת ו/או תמסיר).  

Research Methodology

Out Bat-El

Course description

The title of the course should actually be “everything you wanted to know about being a graduate student but you never dared to ask”. If you are a research student (MA with thesis or PhD), this course is just for you. The purpose of the course is to introduce you to everything needed for navigating throughout the academia during your studies, and to make sure you makes some progress in your research during this year. The course also functions as a support group, which is of vital importance given the demanding and often frustrating task of writing a thesis.

You cannot even imagine the diversity of issues involved in being a research student. Here are just a few, all and more will be discussed during the course. • Writing an academic CV • Establishing relationship with your advisor • Defining your research topic • Organizing your thoughts • Acknowledging the contribution of others to the content of your work • Writing an abstract • Preparing handouts, PP presentations, and posters • Delivering a talk • Deciding what (not) to include in your talk/paper/thesis • Moving when you are stuck.

Prerequisite: You must be a research student (M.A. with thesis or Ph.D.) with a research direction and a (vague) topic in mind

Course requirements: Attendance, 2 class presentations, assignments (5-7(, and evaluation of the progress you have done in your research

Grade: Class presentations – 30%; your progress – 20%; assignments – 50%.

0627-6100-01
 שעות ניסוי בבלשנות
 Participation in Lingusitics Experiments
עבודה מע סמ'  א'
0627-6100-02
 שעות ניסוי בבלשנות
 Participation in Lingusitics Experiments
עבודה מע סמ'  ב'
0627-9998-01
 בחינת גמר לתלמידי התואר השני - מסלול ללא תיזה
 Final Exam for MA Students
בחינת גמ סמ'  א'
0627-9998-02
 בחינת גמר לתלמידי התואר השני - מסלול ללא תיזה
 Final Exam for MA Students
בחינת גמ סמ'  ב'
0627-9999-01
 עבודת גמר
 MA Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
0627-9999-02
 עבודת גמר
 MA Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'