שנה"ל תשע"ח

0627-1010-01
 מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1600-1400 סמ'  א'

מבוא לבלשנות

דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.

בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה.

במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:

 • תחביר, העוסק במבנה המשפט
 • סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
 • פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר
 • מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה
 • פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
 • רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
 • פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה
 • נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח

הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

 

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף (שתיהן בציון עובר לפחות).

Introduction to Linguistics

Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

The course introduces the main research directions in modern linguistics.

At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.

During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:

 • Syntax, studying the structure of sentences
 • Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them
 • Pragmatics, studying meaning as it relates to context
 • Morphology, studying the structure of words
 • Phonology, studying the structure of the system of speech sounds
 • Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue
 • Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language processing and production
 • Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain

Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.

Prerequisites: None

Course Requirements

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).  

 
0627-1011-02
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

See course syllabus

 
0627-1011-03
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

 
0627-1011-04
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' גלר נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1011-05
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' חלוץ נטעתרגיל ביה"ס לשפות102 ה'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-01
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
פרופ בתאל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  ב'

פונולוגיה מתחילים: ניתוח פונולוגי

פרופ' אותי בת-אל

תיאור הקורס

בקורס זה נבחן את הסדירות בבסיסם של תהליכים פונולוגיים, ונלמד להגיע להכללות, לפרמל חוקים, לזהות את הסדר בין החוקים, ולבנות יצוגים אשר גוררים את התהליכים ומושפעים על ידיהם. במהלך הקורס נסקור ונעריך שיטות ניתוח פונולוגי, תוך התייחסות לנתונים אמפיריים משפות שונות, כולל שפת ילדים.

נתייחס לשתי תיאוריות במסגרת הפונולוגיה הגנרטיבית: (א) התיאוריה הסטנדרטית (סוף שנות ה-60) המתרכזת בחוקים ובאינטרקציה ביניהם, ו-(ב) התיאוריה הלא-לינארית (תחילת שנות ה-80), המתמקדת בייצוגים ואילוצים. במסגרת התיאוריות האלו, נבחן כמה מרכיבים פונולוגיים: הגאים ותכוניות, מבנה הברה, מבנה מטרי (טעם) ומערכות טונליות.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, פונטיקה

דרישות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (3), מטלות (8-6) ומבחן.

מרכיבי ציון הקורס:* מטלות – 20%, מבחן – 80%.

נוסיף עד 5% לסטודנטים אשר, לפי שיקול דעתנו, לא צברו במטלות ובמבחן את הציון שמגיע להם על סמך הצטיינות בהרצאות ובתרגילים.

 

Begonning Phonology : Phonological Analysis

Prof. Outi Bat-El

Course Description

The course introduces the standard linear theory of Generative Phonology, developed during the 70s, as well as aspects of the Non-linear Theory of the early 80’s. Both theories are primarily couched within a rule-based approach to phonological systems, though the non-linear theory assumes also hierarchical representations and constraints.

We will consider universal and language-specific systematic regularities in sound-combinations that motivate phonological rules in various languages, the formal format of the rules, their interaction, and the properties of the representations to which they apply.

Throughout the course, we will evaluate methods of phonological analysis, aiming to account for the phonological knowledge of native speakers and how it is acquired. 

Prerequisites: Introduction to Linguistics, Phonetics

Course Requirements: Regular class attendance (lectures and sections), Reading (3), 6-8 assignments, and Final exam.

Course grade:* Assignments – 20%); Final exam – 80%.

*We take the liberty to add up to 5% to students who, in our judgment, did not accumulate in the assignments and exam the grade they deserve, based on their excellent performance in lectures and sections.

 
0627-1022-02
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' חיים מורתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

 
0627-1022-03
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' הנדלסמן נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

 
0627-1022-04
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' יברכיהו הדסתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

 
0627-1060-01
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור רוזנברג001 ד'1200-1000 סמ'  ב'

יסודות הבלשנות התיאורטית

 דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית (שלמות ונכונות), תקפות ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה.
הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית.
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר, ונתחיל לבנות מערכת חוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזירה, תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות (מיקוד.(

בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני:
•  הממשק עם המערכת המושגית – אופרציות לקסיקון
•  הממשק עם מערכת ההיסק – אספקט
•  הממשק עם מערכות ההקשר והצליל – טעם ופוקוס
בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות – קוגניטיביות ועצביות – לכמה מן ההכללות התיאורטיות שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, טרנספורמציות ועקבות.

דרישות קדם - אין

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף (שתיהן בציון עובר לפחות).

Foundations of theoretical linguistics

Dr. Aya Meltzer-Asscehr

Course Description

In this course we will start developing a theory of linguistic knowledge, focusing on adequacy requirements: observational adequacy, interface adequacy, processing and acquisition adequacy.

The course begins with a short recap of the assumptions of theoretical linguistics, and a presentation of the adequacy requirements from linguistic theories.

In the first section of the course we will develop a theory of the computational system, and start building a syntax generating the Hebrew language. We will discuss phrase structure rules, thematic roles and the theta criterion, and transformations (topicalization).

In the second section of the course we will exemplify the interfaces of the computational system with different components of linguistic knowledge:

 • The interface with the conceptual system – lexical operations
 • The interface with the semantic system – aspect
 • The interface with the systems of sound and inference from context – stress and focus

In the third section of the course we will present experimental evidence – cognitive and neuronal – for some of the theoretical generalizations discussed in the course. We will see, among others, evidence for the psychological reality of syntactic phrases, thematic properties and the theta criterion, transformations and traces.

Prerequisites: None

Course Requirements

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).  

0627-1060-02
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
מר שבנוב יחזקאלתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

0627-1060-03
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

0627-1060-04
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
גב' גלר נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

0627-1120-01
 פונטיקה
 Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותגילמן223 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  א'

פונטיקה

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.

בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.

החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

דרישות הקורס

 • דרישות קדם: אין.
 • מטלות: 6-8 מטלות כתובות יינתנו, כאשר 5 מתוכן יכללו בציון הסופי (5% למטלה). אם סטודנטים מגישים יותר מ-5 מטלות, 5 הטובות ביותר יכללו בציון. סטודנטים המגישים פחות מ-5 מטלות יאבדו 5% מהציון הסופי על כל מטלה שלא הוגשה. יש להגיש את כל המטלות לתא של עוזרת ההוראה עד 12:00 בתאריך הנקוב. ניתן להגיש לפני הזמן.
  מטלות משותפות או מטלות זהות באופן חלקי יזכו לציון 0% ויכללו בציון הסופי.
 • אתר הקורס: סטודנטים נדרשים לבדוק את אתר הקורס לעדכונים לפני כל שיעור.
 • בוחן תעתוק: סטודנטים שאינם משתתפים בבוחן התעתוק לא יוכלו לגשת לבחינה המסכמת.
 • בחינה מסכמת: בתאריך שנקבע על ידי האוניברסיטה.

הרכב ציון

 • בחינה מסכמת: 65%
 • מטלות: 25%
 • בוחן תעתוק: 10%
 • הציון הסופי של סטודנטים שציון הבחינה שלהם נמוך מ-60% יהיה ציון הבחינה בלבד (כלומר, ללא שקלול המטלות ובוחן התעתוק).

Phonetics

Dr. Evan-Gary Cohen

Course description

The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.

In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.

The theoretical studies will be accompanied by practical exercises in transcription.

Course prerequisites: None

Course requirements

 • Prerequisites: None.
 • Assignments: 7 written assignments will be given, 5 of which will be included in the final grade (5% per assignment). If students submit more than 5 assignments, the best 5 will be included in the final grade. Students submitting fewer than 5 assignments will lose 5% of the final grade for each assignment not submitted. All assignments will be submitted to the TA’s mailbox by 12:00 on the assigned date. Early submission is possible. No late submission whatsoever is possible.
  Joint assignments or partially identical assignments will be graded 0% and included in the final grade.
 • Website: Students are required to check for updates on the website before every lesson.
 • Transcription exam: Students who do not participate in the transcription exam cannot take the final exam.
 • Final exam: On the date specified by the university.

Grade breakdown

 • Final exam: 65%
 • Assignments: 25%
 • Transcription exam: 10%
 • The final grade of students whose exam grade is lower than 60% will be the exam grade (i.e. without assignments and the transcription exam).
0627-1142-01
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
ד"ר קדמון ניריתשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא לסמנטיקה

ד"ר נירית קדמון

תיאור הקורס

זהו מבוא ראשון לסמנטיקה של שפה טבעית – לאותו ענף בבלשנות העוסק במשמעות. נציג את תחום המחקר הנקרא סמנטיקה מודל-תיאורטית:  השאלות העיקריות שעוסק בהן התחום הזה, סוגי הנתונים הנחקרים, מושגים מרכזיים, כגון אמת, רפרנט, גרירה, השתמעות, קדם-הנחה, רב משמעות, וקומפוזיציונאליות; נדון בהבחנה בין "סנס" ו"רפרנט" ותפקידה בתיאוריה של המשמעות (ע"פ עבודתו של גוטלוב פרגה); לבסוף נפנה ללוגיקה, ונראה כיצד ניתן להשתמש בחוקים וטכניקות פורמאליים בחקר הסמנטיקה של שפה טבעית.

דרישת קדם:  מבוא לבלשנות

דרישות הקורס

חומר קריאה (חובה לקרוא!)

הגשת כל המטלות לאורך הסמסטר (ובזמן!) - 25% מהציון הסופי

בחינה סופית - 75% מהציון הסופי

 

*הערה חשובה: לכל מטלה יינתן ציון מספרי. קיימת חובת הגשה לכל המטלות בקורס.

יחד עם זאת – סטודנטים שיגיעו למרבית השיעורים והתירגולים (כלומר, יחסירו לכל היותר 4 מפגשים:

שיעורים או תרגולים) יקבלו צ'ופר – הם יוכלו להגיש מטלה אחת פחות, או לחילופין- אם יגישו את כולן, לא

תשוקלל להם המטלה בעלת הציון הנמוך ביותר.

Introduction to Semantics

Dr. Nirit Kadmon

Course Description:

A fairly slow-paced (though in-depth) introduction to truth-conditional semantics of natural language.  The main area of research in Semantics (the study of the interpretation of linguistic expressions) will be presented, covering central goals and methods of research and some central notions such as truth, reference, entailment, implication, presupposition, compositionality; then there will be some investigation into the distinction between 'reference' and 'sense', guided by Gottlob Frege's paper 'On Sense and Reference'; finally, we will turn to logic, and begin to see how formal techniques can be applied in the study of natural language semantics.

Course prerequisites: Introduction to Linguistics

Course Requirements:

Readings (obligatory!)

Homework assignments  -  25% of the final grade

Final examination  -   75% of the final grade

 

Note:  Each assignment will be given a numerical grade.  All assignments must be handed in.  However, students who are present at most classes and practicum sessions (missing at most 4 meetings, be they classes or practicum sessions) will be entitled to the following bonus:  They can choose not to hand in one assignment, or, alternatively, if they hand in all assignments, the one with the lowest grade will not enter the calculation of the homework grade (25% of the final grade).

0627-1142-02
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר ארב איתמרתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-03
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
גב' קריצין ניקולתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-04
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר קיסרי עמריתרגיל גילמן280 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-2011-01
 פונטיקה אקוסטית
 Acoustic Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  ב'

פונטיקה אקוסטית

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס מציג את תחום הפונטיקה האקוסטית, ואת חשיבות הפונטיקה האקוסטית במחקר הפונטיקה ומערכות פונולוגיות.

חלקו הראשון של הקורס דן בהיבטים פיזיים של הצליל (אקוסטיקה), כיצד למדוד, לנתח ולפרש אותם. אנחנו ממשיכים עם מבוא קצר למערכת האודיטורית, ולאחר מכן, התפישה.

חלקו השני של הקורס עוסק באופיין האקוסטי, האודיטורי והתפישתי של קבוצות צלילים שונות (תנועות, חוככים, סותמים, מחוככים, אפיים, צידיים).

החלק השלישי והאחרון של הקורס עוסק בנושאים נוספים כגון טעם ואינטונציה, תוך עיון במספר מחקרים.

הדיונים התאורטיים מלווים בתרגולים מעשיים עם תוכנה לניתוח אקוסטי (PRAAT).

דרישות קדם: פונטיקה (ציון מינימלי 85%) או פונולוגיה מתקדמים (ציון מינימלי 75%)

דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

 

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

Acoustic Phonetics

Dr. Evan-Gary Cohen

Course description

The course introduces the field of acoustic phonetics, and the importance of acoustic phonetics in the study of phonetics and phonological systems. We start with a discussion of the physical aspects of speech sounds (acoustics), how to measure, analyse and interpret them. We continue with a brief introduction to the auditory system, followed by perception.Then we proceed to discuss the acoustic, auditory and perceptual nature of various classes of sounds (vowels, fricatives, stops, affricates, nasals, laterals). The final part of the course deals with the acoustic correlates of stress and intonation. The theoretical discussions are accompanied by specific case studies, practical exercises with speech analysis software (PRAAT) and assignments.

Course prerequisites: Phonetics (minimum grade 85%) or Advanced Phonology (minimum grade 75%)

Course requirements

 • Prerequisites: Phonetics (minimum grade 85%) or Adv. Phonology (minimum grade 75%)
 • Attendance (bring handouts to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
 • Reading assigned material
 • Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
 • Homework assignments
 • Final paper

 

Grade breakdown

 • Assignments – up to 30%
 • Paper – at least 70%
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.
 • Students are required to receive a passing grade in the final paper. If the final paper's grade is lower than 60%, the final grade will be the paper's grade.

 

 

0627-2105-01
 קוראים בלשנות
 Readings in Linguistics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות103 ג'1600-1400 סמ'  א'

קוראים בלשנות

 דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לפתח כישורים בקריאה וכתיבה אקדמית באנגלית.

שפת ההוראה תהיה אנגלית, וכל שיעורי הבית יהיו באנגלית. בחני בקיאות יכולים להיכתב בעברית, וההשתתפות הפעילה של סטודנטים אפשרית גם בעברית. ציוני הקורס לא יושפעו על ידי רמת האנגלית – רק קוהרנטיות.

סטודנטים יקראו טקסטים דרושים לפני כל שיעור, והטקסטים יידונו וינותו בכיתה, תוך הדגשת המאפיינים של כתיבה  בלשנות תיאורטית וניסויית. בין הנושאים שיידונו יהיו מבנה מאמר, טיעון, ראיות אמפיריות, הנחות יסוד וניבויים, כמו גם התפקיד המרכזי של דוגמאות ודוגמאות-נגד באישוש או הפרכה של תאוריה בלשנית. למרות שמוקד הקורס אינו חקר התאוריות המוצגות בטקסטים, הסטודנטים ייחשפו למגוון דיסציפלינות בלשניות.

במהלך הסמסטר, התלמידים יגישו מטלות כתובות שמיועדות לפתח כישורים בסיסיים בארגומנטציה וכתיבה ביקורתית. כמו כן יהיו מספר בחני בקיאות על המאמרים שנקראו.

כל חומרי הקריאה נמצאים באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכנו במהלך הסמסטר. סטודנטים יופנו לחומרים הרלוונטים לפני כל שיעור.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות, פטור באנגלית
דרישות הקורס

ראו סילבוס באנגלית.

הרכב ציון

ראו סילבוס באנגלית.

 

 

 

 

Readings in Linguistics

Dr. Evan-Gary Cohen

 

Course description

The purpose of the course is to develop academic reading and writing skills in English.

The language of instruction will be English, and all homework assignments will be in English. Proficiency assessments may be taken in Hebrew and active participation of students may also be in Hebrew. Grading will not take English proficiency into account – only coherence.

Students will read required texts before each lesson, and the texts will then be discussed and analysed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the focus of the course is not the study of the theories presented in the texts, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.

During the semester, the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing and take several proficiency assessments pertaining to the articles.

All required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material before each lesson.

Course prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English

Course requirements

 • Prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English.
 • Attendance: Students missing 3 or more lessons cannot complete the course.
 • Reading assigned material.
 • Assignments: All assignments will be taken into account in the final grade. Students who do not submit and/or fail 3 or more assignments cannot complete the course. There is no late submission whatsoever. Assignments not submitted on time will be graded 0.
 • Proficiency assessments: Students will be required to take a proficiency assessment at the beginning of each lesson. The 5 best proficiency assessments will be taken into account in the final grade. Students who do not submit and/or fail three or more assessments cannot complete the course. Note, students arriving late who miss an assessment will be graded 0.

 

Grade breakdown

 • Assignments: 60% (assignments will be graded on a 0-4 scale)
 • Assessments: 40% (assessments will be graded on a 0-1 scale)
 • If the median grade in the course is <80%, the grades will all be adjusted accordingly. If the median grade in the course is >=80%, there will be no adjustment of the grades.

 

0627-2105-02
 קוראים בלשנות
 Readings in Linguistics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות103 ג'1400-1200 סמ'  ב'

קוראים בלשנות

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לפתח כישורים בקריאה וכתיבה אקדמית באנגלית.

שפת ההוראה תהיה אנגלית, וכל שיעורי הבית יהיו באנגלית. בחני בקיאות יכולים להיכתב בעברית, וההשתתפות הפעילה של סטודנטים אפשרית גם בעברית. ציוני הקורס לא יושפעו על ידי רמת האנגלית – רק קוהרנטיות.

סטודנטים יקראו טקסטים דרושים לפני כל שיעור, והטקסטים יידונו וינותו בכיתה, תוך הדגשת המאפיינים של כתיבה  בלשנות תיאורטית וניסויית. בין הנושאים שיידונו יהיו מבנה מאמר, טיעון, ראיות אמפיריות, הנחות יסוד וניבויים, כמו גם התפקיד המרכזי של דוגמאות ודוגמאות-נגד באישוש או הפרכה של תאוריה בלשנית. למרות שמוקד הקורס אינו חקר התאוריות המוצגות בטקסטים, הסטודנטים ייחשפו למגוון דיסציפלינות בלשניות.

במהלך הסמסטר, התלמידים יגישו מטלות כתובות שמיועדות לפתח כישורים בסיסיים בארגומנטציה וכתיבה ביקורתית. כמו כן יהיו מספר בחני בקיאות על המאמרים שנקראו.

כל חומרי הקריאה נמצאים באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכנו במהלך הסמסטר. סטודנטים יופנו לחומרים הרלוונטים לפני כל שיעור.

דרישות קדם ודרישות נוספות: מבוא לבלשנות, פטור באנגלית
דרישות הקורס

ראו סילבוס באנגלית.

הרכב ציון

ראו סילבוס באנגלית.

Readings in Linguistics

Dr. Evan-Gary Cohen

 Course description

The purpose of the course is to develop academic reading and writing skills in English.

The language of instruction will be English, and all homework assignments will be in English. Proficiency assessments may be taken in Hebrew and active participation of students may also be in Hebrew. Grading will not take English proficiency into account – only coherence.

Students will read required texts before each lesson, and the texts will then be discussed and analysed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the focus of the course is not the study of the theories presented in the texts, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.

During the semester, the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing and take several proficiency assessments pertaining to the articles.

All required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material before each lesson.

Course prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English

Course requirements

 • Prerequisites: Introduction to Linguistics, Exemption from English.
 • Attendance: Students missing 3 or more lessons cannot complete the course.
 • Reading assigned material.
 • Assignments: All assignments will be taken into account in the final grade. Students who do not submit and/or fail 3 or more assignments cannot complete the course. There is no late submission whatsoever. Assignments not submitted on time will be graded 0.
 • Proficiency assessments: Students will be required to take a proficiency assessment at the beginning of each lesson. The 5 best proficiency assessments will be taken into account in the final grade. Students who do not submit and/or fail three or more assessments cannot complete the course. Note, students arriving late who miss an assessment will be graded 0.

Grade breakdown

 • Assignments: 60% (assignments will be graded on a 0-4 scale)
 • Assessments: 40% (assessments will be graded on a 0-1 scale)
 • If the median grade in the course is <80%, the grades will all be adjusted accordingly. If the median grade in the course is >=80%, there will be no adjustment of the grades.
0627-2114-01
 רכישת שפה במודל הגנרטיבי
 Language Acquisition in the Generative Model
ד"ר בוטוויניק אירינהפרוסמינרביה"ס לשפות103 א'1400-1200 סמ'  ב'

רכישת שפה במודל הגנרטיבי 
ד"ר אירנה בוטוויניק 

תיאור הקורס

מטרת הקורס להציג את חקר רכישת שפת האם במודל הגנרטיבי. נתמקד בתופעות השונות הבאות לידי ביטוי בתהליך

הרכישה, נדון בבעיות שתופעות אלה מעלות לתיאוריה הגנרטיבית, ונעריך את הפתרונות המוצעים. אם הזמן יאפשר, נדון

בשאלות המרכזיות בחקר רכישת שפה שנייה במודל הגנרטיבי.

דרישות קדם ודרישות נוספות: תחביר מתחילים, פונולוגיה מתחילים

נושאים

1 . הנחות יסוד וקליטת שפה על ידי תינוקות

2 . רכישת הלקסיקון הפונולוגי, פונולוגיה מוקדמת

3 . עקרון התת קבוצה ותפקידו בתהליך רכישת השפה -

4 . רכישת התחביר: מבנה פסוקיות מוקדמות ; root infinitives ; נושא ריק מוקדם, רכישת שאלות, סביל וכבילה

5 . רכישת הסמנטיקה: הכמת האוניברסלי, טווח של כמתים

6 . סוגיות מרכזיות ברכישת שפה שנייה )אם יוותר זמן(

דרישות הקורס

הרכב הציון

5 תרגילים ( 20% )

מבחן מסכם ( 80% )

בונוס: תרגיל עם ציון ( 10% )

Language Acquisition in the Generative Model 
Dr. Irena Botwinik
 

Description

The goal of the course is to introduce the field of (native) Language Acquisition in the Generative model. Focusing on various phenomena attested in the process of language acquisition, we will address the problems these phenomena raise for the linguistic theory, and evaluate the existing analyses. If time permits, we will discuss the central questions in the research of second language acquisition in the Generative model.

Course prerequisites: Beginners Syntax, Beginners Phonology

Course requirements

Grade

5 assignments - 20%

Final exam – 80%

Graded assignment – 10% bonus

0627-2117-01
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
פרופ סילוני טלפרוסמינרביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  ב'

תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי ותנועה

פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

הקורס מאמץ את  ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד (processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, "לאחר ששרה שתתה מים נתגלו בבאר"). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע, למשל, תנועת "את מי" אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט "*את מי רקדת עם האישה שאוהבת?". נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים שבהם קיומה אינו ברור. לסיום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות העיבוד והייצור שנדונו.

דרישות קדם: תחביר למתחילים

הרכב הציון:

 • מבחן אמצע       40% 
 • מבחן סיום         50%   
 • מטלות              10%

יש לקבל בבחינת הסיום ציון עובר (60) לפחות כדי לעבור את הקורס.

 

Advanced Syntax: Syntactic Processingand Movement

Prof. Tal Siloni

Course Description

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious).  The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys.  For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet the woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.

Course Prerequisites: Syntax for Beginners

Course Requirements

Grading:

 • Midterm Exam    40%
 • Final Exam          50%
 • Assignments        10%

Students must receive at least a passing grade (60) in the final exam in order to pass the course.

0627-2117-02
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
מר כ"ץ יובלתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-2117-03
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
גב' ברנדל נועהתרגיל רוזנברג205 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-2130-01
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  א'

תחביר מתחילים

פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בייצוגם המבני של משפטים (תאוריית X-Bar), בתאוריית היחסה ובתאוריית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני.

דרישות קדם: יסודות הבלשנות התאורטית

דרישות הקורס

 

הרכב הציון:

 • מבחן אמצע       30% 
 • מבחן סיום         60%   
 • מטלות              10%

יש לקבל בבחינת הסיום ציון עובר (60) לפחות כדי לעבור את הקורס.

 

Syntax for Beginners

Prof. Tal Siloni

Course Description

The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.

Course Prerequisites: Foundations of Theoretical Linguistics

Course Requirements

Grading:

 • Midterm Exam    30%
 • Final Exam          60%
 • Assignments        10%

Students must receive at least a passing grade (60) in the final exam in order to pass the course.

 

0627-2130-02
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר כ"ץ יובלתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-03
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר רוזנבוים עומרתרגיל רוזנברג205 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-04
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר דלל יקירתרגיל רוזנברג205 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2152-01
 פונולוגיה של מילים שאולות
 The Phonology of Loanwords
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות103 ב'1400-1200 סמ'  ב'

פונולוגיה של מילים שאולות

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס חוקר היבטים שונים של הפונולוגיה של מילים שאולות. חלקו הראשון של הקורס מתמקד בחשיבות הפונולוגיה של המילים השאלות בהבנת מערכות דקדוקיות, אופיה של ההסגלה (פונולוגית או פונטית?), גורמים שונים בהסגלת מילים שאולות (למשל תפישה, כתב, דקדוק אוניברסלי, מורפופונולוגיה, סוציובלשניות), ועוד.

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתחילים (פונולוגיה מתקדמים מומלצת)
דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

מטלות

ראה פירוט באתר הקורס

The Phonology of Loanwords

Dr. Evan-Gary Cohen

Course description

The course investigates different aspects of the phonology of loanwords. We first focus on the importance of loanword phonology in the understanding of grammatical systems, the nature of the adaptation (phonological or phonetic?), and continue with various factors in loanword adaptation (e.g. perception, orthography, UG, morphophonology, sociolinguistics), and more.

Course prerequisites: Beginning Phonology (Advanced Phonology is recommended)

Course requirements

 • Prerequisites: Beginning Phonology (Advanced Phonology is recommended)
 • Attendance is obligatory in lectures and tutorials. Students failing to attend 80% of the lectures or 80% of the tutorials cannot complete the course.
 • Reading assigned material is obligatory. The syllabus is in chronological order – start now.
 • Assignments: You will receive 4 assignments during the semester, which include problem solving and questions related to the assigned articles. You are free to discuss the assignments with others, but you must write up your answers independently (i.e. no copying). Submission is in PDF to my email (evan@post.tau.ac.il) by midnight on the required date. All late submissions regardless of the reason will be graded 0%. Only the best 3 assignments submitted will be included in the final grade.
 • Final exam or Final paper: Details during the course.

Grade breakdown

 • Regular track: Assignments=30%, Exam=70%
  or
 • Research track: Assignments=30%, Draft=10%, Paper=60%
 • A passing grade is required in the paper/exam. If the paper/exam grade is lower than 60%, the course grade will be based solely on the paper/exam.
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

 

 

0627-2166-01
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
ד"ר כהן אבן-גריפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  א'

פונולוגיה מתקדמים
אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

בקורס זה, אנחנו נלמד תאוריות פוסט-SPE על פונולוגיה גנרטיבית, בהתייחס לשלושה נושאים: מבנה הברות, טעם, והממשק הפונולוגי-מורפולוגי. האחרון מתייחס למורפולוגיה פרוזודית ולארגון הלקסיקון.

אנחנו נתחיל בדיון ביקורתי אודות התיאוריה מבוססת החוקים של ה-SPE ואחר כך נלמד את מושגי היסוד של תאוריות האופטימליות (OT).

עבור כל אחד מהנושאים הנ"ל, אנחנו נלמד תיאוריות קדם-OT, OT ונתייחס לסוגיות ברכישת שפה.

הקורס מניח פונולוגיה מתחילים בציון עובר.

ראה הרחבה באתר הקורס.

דרישות קדם : פונולוגיה מתחילים


דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

Advanced Phonology
Evan-Gary Cohen

Course description

In this course, we study post-SPE theories of Generative Phonology, with reference to the following three topics: syllable structure, stress, and the phonology-morphology interface. The latter refers to prosodic morphology and the organisation of the lexicon.

We start with a critical discussion of the SPE’s rule-based theory and then get acquainted with the basics of Optimality Theory (OT).

For each of the above-mentioned topics, we study pre-OT theories, OT accounts, and issues in language acquisition.

The course assumes Beginning Phonology with a passing grade.

Course prerequisites: Beginning Phonology

Course requirements

 • Prerequisites: Beginning Phonology
 • Attendance is obligatory in lectures and tutorials. Students failing to attend 80% of the lectures or 80% of the tutorials cannot complete the course.
 • Reading assigned material is obligatory. The syllabus is in chronological order – start now.
 • Assignments: You will receive 4 assignments during the semester, which include problem solving and questions related to the assigned articles. You are free to discuss the assignments with others, but you must write up your answers independently (i.e. no copying). Submission is to the TA’s mailbox before 16:00 on the required date. All late submissions regardless of the reason will be graded 0%. Only the best 3 assignments submitted will be included in the final grade.
 • Final exam or Final paper: Details during the course.

Grade breakdown

 • Regular track: Assignments=30%, Exam=70%
  or
 • Research track: Assignments=30%, Draft #1=10%, Draft #2=10%, Paper=50%
 • If the grade in the exam/paper is under 60%, then the final grade in the course will be the grade in the exam/paper (i.e. the assignments will not be considered, and the student will fail the course).
 • A passing grade is required in the paper/exam. If the paper/exam grade is lower than 60%, the course grade will be based solely on the paper/exam.
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

 

0627-2166-02
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
גב' הנדלסמן נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2166-03
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
מר הימלרייך רומןתרגיל רוזנברג205 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2177-01
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
ד"ר קדמון ניריתפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  א'

יסודות הסמנטיקה הפורמלית

דר' נירית קדמון

תיאור הקורס

זהו הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל הצורך בהקניית כלים פורמאליים יהיה לקורס אופי טכני למדי, והוא יכלול עיסוק רב בלוגיקות שונות ובתורת המודלים. יחד עם זאת לא נזנח את המוטיבציה הלשונית ואת הצד האמפירי, ונדון כאמור במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. אלה יכללו את הסמנטיקה של כימות, של צירופים שמנים מיודעים ולא-מיודעים, זמן (tense)  ומודאליות.

דרישת קדם:  מבוא לסמנטיקה

פטור מהקורס הנ"ל ניתן אך ורק לבעלי רקע מתאים, עפ"י שיקול דעת המרצה, וכפוף לתנאים הבאים:  א. אישור המרצה;

ב. התלמיד/ה ת/יקח על עצמו/ה לקרוא את כל חומר הלימוד של מבוא לסמנטיקה:  פרקים 1,2 בספר הלימוד  Chierchia & McConnell-Ginet 2000, מאמרו של גוטלוב פרגה "על מובן והוראה" ("On Sense and Reference"), והתמסיר PC-EXAMPLES.


דרישות הקורס:

תרגילים (מוגשים בזמן!) לאורך הסמסטר                             30% מהציון הסופי

עבודה (מטלה מסכמת, שמהווה למעשה בחינת בית)            70% מהציון הסופי

 

Foundations of Formal Semantics

Dr. Nirit Kadmon

Course prerequisites (if any):   Introduction to Semantics

Course Description

This is the first in a group of courses which aim to achieve in-depth familiarity with formal semantics of natural language and develop the student's ability to do independent research in this area.  The course combines (a) acquiring basic formal tools necessary for work in semantics, and (b) discussing a number of central issues in the semantics of natural language.  Hence the course will be rather technical in nature, dealing with different logical languages and their model theoretic semantics, but will also be concerned with the empirical side and the linguistic motivation for formal developments.

Course Requirements:

            regular homework assignments  -  30% of the final grade

            final assignment (serving as a take-home exam)   -   70% of the final grade

 

 

0627-2177-02
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
גב' קריצין ניקולתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-2177-03
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
מר שונפלד אביבתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.
0627-2189-01
 מבוא לפרגמטיקה
 Introduction to Pragmatics
פרופ אריאל מירהשיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  א'

מבוא לפרגמטיקה

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

נסקר את הנושאים הפרגמטיים הקלאסיים (פעולות דיבור, תחביר פונקציונלי), נציג את התיאוריות הפרגמטיות העקריות (גרייס, ניאו-גריסיאנים ותיאורית הרלבנטיות), ואז נעעשם תיאוריות אלה לנושאים הםפרגמטיים הקלאסיים על מנצ להגדיא את חלוקת העבודה בין הדקדוק לפרגמטיקה. התוצאה מפתיעה למדי: תופעות דקדוקיות רבות תסווגנה כפרגמטיות, ולהיפך לגבי תופעות פרגמטיות. צנסיים בדיון של אוניברסלים פרגמטיים.

דרישות קדם ודרישות נוספות:

מבוא לבלשנות, מבוא לסמנטיקה

דרישות הקורס

נוכחות חובה ופוטרת מהבחינה הסופית.

על הסטודנטים לקרא את כל חובות הקריאה ולהגיש 3 מתוך 4 המטלות. בשעור האחרון תתקיים בחינה (עובר/נכשל) על חומרי הקריאה.

סטודנטים שהחסירו 3 שעורים ומעלה יבחנו בבחינה סופית (עובר/נכשל) , אשר תכסה הן את חומרי הקריאה והן את חומרי הדיון הכיתתי.

בהנחה שהסטודנט/ית עברה את הבחינה (או בחינות) הציון הסופי יהיה ממוצע ציוני המטלות. העלאה בציון תנתן על סמך תרומה עקבית מקורית לדיון הכיתתי.

 

 

 

 

Introduction to Pragmatics

Prof. Mira Ariel

Course Description

We survey classical pragmatic topics (e.g. speech acts, functional syntax), we intoduce the major pragmatic theories (Grice, neo-Grice and Relevance theory), and we then apply these theories to the classical pragmatic topics in order to draw a clear-cut grammar/pragmatics division of labor. The result is quite surprising: Many grammatical phenomena end up being classified pragmatic, and vice versa for pragmatic phenomena. We end with a discussion of universals within pragmatic phenomena.

Course prerequisites (if any): Introduction to linguistics, Introduction to semantics

Course Requirements

Attendance is mandatory, and exempts students from the final exam.

Students read all the obligatory reading materials and submit 3 out of the 4 assignments. There will be a pass/fail test on the readings during the last class meeting.

Students who missed 3 or more meetings will in addition take a pass/fail final exam, which will cover all class and reading meaterials.

Provided the student has passed the required exam(s), the grade will be determined based on the average of the grades on the 3 submitted assignments. Extra points will be added for exceptional contribution to class discussions.

0627-2220-01
 ממשקים בין הלשוני/לחוץ-לשוני
 Linguistic/Extralinguistic Interfaces
פרופ אריאל מירהפרוסמינרביה"ס לשפות102 ג'2000-1800 סמ'  א'


ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

הקורס בוחן את היחסים המורכבים בין מובנים דקדוקיים/לקסיקליים לבין מובנים שמקורם חיצוני ללשון. נבחין בין מובנים לשוניים ו-: (1) המושגים האד-הוקיים שאותם מציגה הדוברת לשיח, מושגים הנגזרים בהיסק מן ההקשר; (2) מובנים נגזרים (אלה המכונים לא מילוליים); (3) אימפליקטורות שיחתיות; (4) מושגים קוגניטיביים. נבדק את היחסים המורכבים בין מובנים לשוניים וכל אחד מה-4 לעיל. שאלות רלבנטיות שיידונו: אילו מן המובנים לעיל תורמים לאינטרפרטציה של תנאי האמת הרלוונטיים למשפט?  אילו הינם אוניברסליים? איך ניתן להסביר את מובנים (1), (2), (3) מן המובנים הלשוניים? עד כמה הניסויים החדשים משכנעים בתמיכה שהם מעניקים לטענה שיצוג (4) מוטה על ידי הלשון (הספציפית)? האם אנו יכולים להסביר סמנטיסיזציה (יצירתם של מובנים לשוניים חדשים) כקונוונציונליזציה של  (1), (2), ו- (3)? תיאוריות בולטות בהן נדון הנן תיאוריות של היסקים פרגמטיים, תיאוריות פסיכובלשניות לגבי שפה (לא)מילולית, תיאוריות של גרמטיזציה, והצעות חדישות לגבי הקשר בין שפה וקוגניציה.

דרישות קדם: מבוא לפרגמטיקה ו/או יסודות הסמנטיקה הפורמלית

דרישות הקורס

הנוכחות בשעורים חובה, ופוטרת מן הבחינה הסופית.

על הסטודנטים לקרא לפחות את פרטי חובת הקריאה ולהגיש את 3 המטלות.

בשעור האחרון תתקיים בחינת עובר/נכשל על פריטי הקריאה.

סטודנטים שהחסירו 3 פגישות ומעלה יגשו בנוסף לבחינה סופית (עובר/נכשל) על כל חומרי הלימוד.

בהנחה שהסטודנט/ית עברה את הבחינה/ות הנדרשות הציון הסופי יקבע על פי ממוצע ציוני המטלות. הציון יועלה  במידה שהסטודנט/ית תרמה תרומה משמעותית ועקבית לדיונים הכתתיים.

 

Linguistic/extralinguistic interfaces

Prof. Mira Ariel

Course Description

This course examines the complex relations between grammatical/lexical meanings and meanings which originate outside of language. We distinguish between linguistic meanings and: (1) the ad hoc context-induced narrowed down concepts they actually introduce into discourse; (2) derived (so-called non-literal) meanings; (3) conversational implicatures; (4) cognitive concepts. We examine the complex relations obtaining between linguistic meanings and each of the above. Relevant questions addressed: Which of the above meanings contribute to the truth-conditional interpretation of the sentence? Which are universal? How can we account for the derivation of (1), (2) and (3) from linguistic meaning? How convincing are current experiments testifying to language-specific biases in the development of (4)? Can we explain semanticization (the creation of new linguistic meanings) as the conventionalization of (1), (2), or (3)? Prominent theories to be discussed are pragmatic inferencing theories, psycholinguistic theories about literal/nonliteral language, theories of grammaticization, and current proposals about language and cognition.

Course prerequisites (if any): Introduction to pragmatics and/or Foundations of formal

Course Requirements

Attendance is mandatory, and exempts students from the final exam.

Students read all the obligatory reading materials and submit 3 assignments. There will be a pass/fail test on the readings during the last class meeting.

Students who missed 3 or more meetings will in addition take a pass/fail final exam, which will cover all class and reading meaterials.

Provided the student has passed the required exam(s), the grade will be determined based on the average of the grades on the 3 submitted assignments. Extra points will be added for exceptional contribution to class discussions.

 

0627-2235-01
 אלגוריתמים לבלשנות חישובית
 Algorithms for Computational Linguistics
גב' גרונר טלישיעור ביה"ס לשפות401 ד'1000-0800 סמ'  ב'
מר רוזנבוים עומרשיעור ביה"ס לשפות401 א'1200-1000 סמ'  ב'

אלגוריתמים לבלשנות חישובית

מר עומר רוזנבוים

תיאור הקורס

נושאים:

 • חישוביות: מכונות טיורניג, CoRE, RE, R, רדוקציות טיורניג, משפט רייס.
 • שפות רגולריות: DFA ו-NFA, סגירות תחת פעולות רגולריות, ביטויים רגולריים, למת הניפוח, משפט FST ,Myhill-Nerode.
 • תכנות דינאמי.
 • HMM: מודל Baum-Welch, Viterbi, Backward, Forward, n grams.
 • Simulated Annealing.
 • שפות חופשיות הקשר: למת הניפוח, PCFG, Earley, CKY.

דרישות קדם ודרישות נוספות:

 • 0627-2222 - בלשנות חישובית מתחילים
 • יכולת תכנות בשפת פיתון

דרישות הקורס

 • ש"ב – 60%
 • מטלה סופית – 30%
 • השתתפות והשקעה – 10%

 

 

Algorithms for Computational Linguistics

Omer Rosenbaum

 

 

Course Description

Subjects:

 • Computability: Turing machines, R, RE, CoRE, Turing reductions, Rice’s theorem.
 • Regular languages: DFA, NFA, closure under regular operations, regular expressions, pumping lemma, Myhill-Nerode theorem, FST.
 • Dynamic Programminc.
 • HMM: n grams, Forward, Backward, Viterbi, Baum-Welch.
 • Simulated annealing.
 • Context free grammars: CKY, Earley, PCFG.

Course prerequisites:

 • 0627-2222 - Computational linguistics for beginners
 • Programming ability in Python

Course Requirements

 • HW (60%)
 • Final project (30%)
 • Participation and Effort (10%)
0627-2244-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים
 Statistics for Linguists
גב' יברכיהו הדסשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1000-0800 סמ'  א'

סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים

גב' הדס יברכיהו

תיאור הקורס

הקורס "סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים" הנו קורס בסיסי בסטטיסטיקה המיועד לבלשנים. בקורס נציג מושגי יסוד בתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, נראה דרכים שונות שבהן בלשנים יכולים להיעזר בכלים סטטיסטיים, נכיר מספר מבחנים סטטיסטיים חשובים, ונבין כיצד בוחרים במבחן המתאים למחקר מסוים. הדוגמאות והתרגילים בקורס יכילו נתונים הלקוחים מתחומי הבלשנות השונים.

השתתפות בקורס זה ובקורס ההמשך (סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים) מומלצת לכל סטודנט שמעוניין לערוך במהלך לימודיו מחקרים אמפיריים בבלשנות.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות

דרישות הקורס

חלוקת הציון: 10% - מטלות, 40% - מבחן אמצע, 50% - מבחן סוף

מטלות: מטלה שבועית, ללא ציון מספרי (10%). יש להגיש לפחות 3 מטלות על מנת לגשת למבחן האמצע ולפחות 6 מטלות על מנת לגשת למבחן הסיום.

מבחנים: בקורס מבחן אמצע (40%) שנושאו סטטיסטיקה תיאורית ומבחן סיום (50%) שנושאו סטטיסטיקה היסקית. יש לקבל ציון "עובר" בכל אחד מהמבחנים על מנת לקבל ציון "עובר" בקורס.

 

 

Statistics for Linguists: Beginners

Hadas Yeverechyahu

Course Description

The course "Statistics for Linguists: Beginners" is an introductory course to statistics, aimed at linguists. We will present some fundamental concepts in the fields of descriptive and inferential statistics, see different ways in which linguists can benefit from statistical tools, introduce some important statistical tests, and understand how to select the suitable test for a certain research project. The examples and exercises in the course all contain data taken from the various disciplines of linguistics.

Participation in this course and the following course (Statistics for Linguists: Advanced) is highly recommended to any student who plans to conduct quantitative research in linguistics.

Course prerequisites: Introduction to Linguistics

Course Requirements

Grade breakdown: 10% - assignment, 40% - mid exam, 50% - final exam

Assignments: Weekly assignments, without numeric grades (10%). Students must submit at least 3 assignments to take the mid exam and at least 6 assignments to take the final exam.

Exams: Mid exam on Descriptive Statistics (40%) and final exam on Inferential Statistics (50%). Students must obtain a passing grade in both exams in order to pass the course.

 

0627-2255-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים
 Advanced Statistics for Linguists
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות103 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים

דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

הקורס הינו קורס המשך של הקורס "סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים". בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם רעיונות וכלים בתחום הסטטיסטיקה ההיסקית. נתמקד במבחנים סטטיסטיים המתאימים לניתוח מערכי מחקר מרובי רמות ו/או משתנים ובכלים הבוחנים את תרומתם של כל המשתנים האפשריים לדפוס התצפיות שנמדד. נלמד איך לבצע את הניתוחים השונים ב-excel, SPSS ו-R.
ההשתתפות בקורס זה מומלצת לכל סטודנט/ית המתכננ/ת לערוך מחקר פסיכובלשני הדורש ניתוח כמותי-סטטיסטי.
מטרות הקורס:
א. להרחיב את הידע הסטטיסטי של הסטודנטים ולאפשר להם להעריך מאמרים המכילים ניתוחים סטטיסטיים מורכבים
ב. להעניק לסטודנטים כלים וידע שבעזרתם יוכלו לתכנן ולבצע מחקר פסיכובלשני הכולל ניתוח סטטיסטי
חומר הלימוד יכלול את הנושאים הבאים:

1. הגדרת הגורמים בניסוי

א. ניתוח לפי נבדקים ולפי פריטים

ב. מערך בין-נבדקי, תוך-נבדקי ומעורב

2. ניתוח שונות (ANOVA)

א. אנובה חד-גורמית

ב. אנובה דו-גורמית ורב-גורמית

ג. תיקונים להשוואות מרובות

3. רגרסיה
א. אפקטים קבועים ומקריים
ב. מודלים ליניארים מעורבים (linear mixed models) באמצעות R
ג. רגרסיה לוגיסטית

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, יסודות הבלשנות התיאורטית, סטטיסטיקה מתחילים לבלשנים

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות ומבחן בית

חלוקת הציון:   מטלות – 20%

                    בחינת סוף – 80%  

Advanced statistics for linguists

Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

This course is a continuation of the beginners' statistics for linguists course. In this course, we'll broaden our knowledge of ideas and tools in inferential statistics. We'll focus on statistical tests appropriate for analyzing experimental designs with multiple levels and/or factors, and tools examining the contribution of different possible variables to the observed pattern of results. We'll learn how to execute the different analyses in EXCEL, SPSS and R.

Participation in this course is recommended for students planning on carrying out psycholinguistic research which requires quantitative-statistical analyses.

The aims of the course are:

 1. To expand the statistical knowledge of the students, enabling them to evaluate studies which utilize complex statistical analysis
 2. To provide the students with tools enabling to design and carry out psycholinguistic research involving statistical analysis

Course material will include the following topics:

 1. Defining the design of an experiment:
  1. By-participants and by-items analyses
  2. Within-participants, between-participants and mixed designs
 2. Analysis of variance (ANOVA):
  1. One-way ANOVA
  2. Two-way and multiway ANOVA
  3. Multiple comparison procedures
 3. Regression:
  1. fixed and random effects
  2. linear mixed models with R
  3. logistic regression

Prerequisites: Intro to linguistics, Foundations of theoretical linguistics, Beginner's statistics for

Course Requirements

The course has assignments and a take-home exam

Grade composition:     Assignments – 20%

                                     Final exam – 80%

0627-3005-01
 פונולוגיה ניסויית
 Experimental Phonology
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות102 ג'1200-1000 סמ'  א'

פונולוגיה ניסויית

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס במלואו יקבלו את היסודות הדרושים לעריכת ניסויים.

אנחנו מתחילים בהצגת התחום (1 ברשימת הקריאה). אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה (2). החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים (3, 4, 5), וסוגי תופעות שנחקרים (6).

סטודנטים יערכו ניסוי כדרישה בקורס.

דרישות קדם: פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים. פונטיקה אקוסטית מומלצת, ניתן לקחת פונולוגיה מתקדמים במקביל.


דרישות הקורס

 • דרישות קדם: פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים. פונטיקה אקוסטית מומלצת, ניתן לקחת פונולוגיה מתקדמים במקביל.
 • נוכחות: סטודנטים שאינם נוכחים ב-80% מהשיעורים לא יוכלו להשלים את הקורס.
 • קריאת מאמרים.
 • להתעדכן במשימות ומידע באתר הרקוס.
 • מטלות: סטודנטים שאינם מגישים את כל המטלות לא יוכלו להגיש עבודה סופית.
 • הצגה
 • עבודה סופית
 • ניתן להגיש את העבודה הסופית בזוגות, אולם יש להחליט על כך לפני הגשת מטלה 01.

 

הרכב ציון

 • שלבים: 20%
 • הצבה: 10%
 • עבודה סופית: 70%
 • הערה: אין הגשה באיחור, ללא קשר לסיבה/תירוץ. יש לתכנן את זמנכם בהתאם.
 • סטודנטים נדרשים לקבל ציון עובר בעבודה הסופית. אם ציון העבודה הוא נמוך מ-60%, הציון הסופי בקורס יהיה ציון העבודה.

Experimental Phonology

Dr. Evan Gary-Cohen

Course prerequisites: Phonetics and Advanced Phonology. Acoustic Phonetics is advisable, Advanced Phonology can be taken simultaneously.

Course description

The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.

We begin with an introduction to the field (I on reading list). We follow with a discussion of methodology (II). The subsequent sections discuss various kinds of experiment (III, IV, V), and the kinds of phenomena dealt with (VI).

Students will conduct an experiment as a requirement for this course.

Course requirements

 • Prerequisites: Phonetics and Advanced Phonology. Acoustic Phonetics is advisable, Advanced Phonology can be taken simultaneously.
 • Attendance: Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
 • Reading assigned material
 • Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
 • Assignments: Students who do not submit all the assignments cannot submit a final paper.
 • Presentation
 • Final paper
 • The final paper may be submitted in pairs, however, this has to be decided before the submission of Assignment 01.

Grade breakdown

 • “Stages”: 20%
 • Presentation: 10%
 • Final paper: 70%
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.
 • Students are required to receive a passing grade in the final paper. If the final paper's grade is lower than 60%, the final grade will be the paper's grade.
0627-3144-01
 אופטימליות סגמנטלית
 Segmental Optimality Theory
ד"ר כהן אבן-גריסמינר ביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אופטימליות סגמנטלית

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הסמינר הינו המשך של פונולוגיה מתקדמים. אנחנו דנים בטיפול בתופעות פונולוגיות שונות במסגרת תאוריית האופטימליות. אנחנו מתחילים בדיון בתכוניות (קדם-SPE, קדם-OT, OT – חלק 1). אח"כ אנחנו מציגים גישות נוספות לתכוניות (cue constraints – חלק 2), ממשיכים בדיון בהרמוניה ווקאלית (חלק 3), טון (חלק 4), ומסיימים בדיון בהיבטים תאורטיים נוספים של OT (וריאציה, ריבוד לקסיקלי, אופטימליות סטוכאסטית, cue weighting, חריגים לקסיקלים – חלק 5).

דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים
דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmental Optimality Theory
Evan-Gary Cohen

Course description

The seminar is a continuation of Advanced Phonology. We discuss the treatment of various phonological phenomena within Optimality Theory (OT) frameworks. We start with a discussion of features (post-SPE, pre-OT, OT – Part I). We then present other approaches to features (cue constraints – Part II), continuing with a discussion of vowel harmony (Part III), tone (Part IV), culminating with a discussion of additional theoretical aspects of OT (variation, lexicon stratification, stochastic OT, cue weighting, lexical exceptions – Part V). 

Course prerequisites: Advanced Phonology

Course requirements

 • Advanced phonology
 • Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
 • Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – start now)
 • Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
 • Two class presentations (one, if you're taking this as a regular course)
 • Final paper

Grade breakdown

 • Class presentations – 20%
 • Final paper:[1] 80%
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

[1] It is recommended that you write the drafts and the final paper in English though your grade will not be affected by your language choice.

 

0627-3146-01
 סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית
 Topics in Typical and A-Typical Phonological Development
ד"ר אדם גליתסמינר ביה"ס לשפות401 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ב'2000-1800 סמ'  ב'

מסלולי התפתחות טיפוסיים וא-טיפוסיים ברכישת פונולוגיה

דר' גלית אדם

תיאור הקורס

התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הראשונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית בהיבטים שונים, על בסיס מחקרים העוסקים בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית:

 • פרדיקציות תיאורטיות לגבי המבנים והתופעות המאפיינים את שלבי הרכישה הראשונים   
 • השפעת האוניברסאליות והמסומננות של מבנים על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית
 • השפעת שכיחויות בשפת היעד על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית
 • שונוּת (variation): מאפייני השונות ותפקידה בתהליך ההתפתחות הפונולוגית

חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') יוקדש להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית, וללימוד ההנחות התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט. בחלקו השני של הקורס (סמסטר ב'), נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה, השפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, השפעות פונולוגיות על הפקת מורפמות דקדוקיות.

דרישות קדם : פונולוגיה מתקדמים (באישור מיוחד אפשר ללמוד במקביל בסמסטר א')

דרישות הקורס ומרכיבי הציון

 • קריאה שוטפת ונוכחות סדירה: לא יותר משתי היעדרויות בסמסטר
 • הצגת מאמר: 15%
 • עבודת מחקר:  85% (ציון עובר: 60)

 

 

 

 

Typical and atypical developmental paths in the acquisition of phonology

Dr. Galit Adam

Course Description

The phonological processes involved in first language acquisition emerge during the production of the first words, and later on, they also affect the acquisition of morphology and syntax.

In this course, we will examine different approaches to the analysis and explanation of various aspects of phonological development, in typical and a-typical acquisition paths:

 

 • Theoretical predictions regarding the common structures and phenomena during the first stages of phonological development.
 • Universal grammar and its effect on the early productions and phonological development.
 • Frequencies effects on early productions and phonological development.
 • Variation: its patterns and its role in the course of phonological development.

The first part of the course (first semester) will be devoted to an overview of the main phenomena and properties related to typical and a-typical phonological development, and to the basic theoretical assumptions of phonological theory regarding first language acquisition. In the second part of the course (second semester), we will study in detail researches on specific topics, such as cluster simplification, the role of the Minimal Word in acquisition, and prosodic and segmental effects on syllable deletion, phonological effects on the acquisition of grammatical morphemes.

Course prerequisites: Advanced phonology

Course Requirements and grade breakdown

 • Regular attendance: no more than 2 missing classes
 • Presentation of an article: 15%
 • Final paper: 85% (passing grade: 60%)

 

 

0627-3199-01
 מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
 BA Seminar in Semantics
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות105 ד'1400-1000 סמ'  ב'

מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה

דר' נירית קדמון

תיאור הקורס:

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים )  Theory  Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי שיאפשר הזמן.

דרישות קדם:   יסודות הסמנטיקה הפורמלית

דרישות הקורס:

במשך הסמסטר:

            קריאת הספרות הרלבנטית (חובה)

            ייתכן שיהיו פה ושם שיעורי בית (חובה)

לכל המאוחר חודש לאחר תום הסמסטר:

            הגשת הצעה בת 1-1.5 עמודים של נושא לעבודה הסמינריונית    הנושא חייב להיות מאושר ע"י המרצה.

לכל המאוחר בתאריך שנקבע ע"י האוניברסיטה (כ3 חודשים לאחר תום הסמסטר):

            הגשת עבודה סמינריונית        (הוראות  מפורטות באתר הסמינר)

ציון העבודה הסמינריונית יהיה גם הציון הסופי בסמינר.

הסטודנטים מוזמנים להתייעץ עם המרצה במשך התהליכים של בחירת נושא ושל המחקר וכתיבת העבודה.

 

 

 

 

 

B.A. Seminar in Semantics

Dr. Nirit Kadmon

Course Description:

This seminar will be concerned with several topics of central importance in the semantics of natural language, and will involve reading original papers in these fields.  We will study the Kamp-Heim theory (Discourse Representation Theory), intensionality and modality (reading from Angelika Kratzer's work), genericity, polarity sensitivity, and perhaps one or two other topics, as time permits.

Course prerequisites:   Foundations of Formal Semantics

Course Requirements: 

During the semester:

            To do the relevant readings (obligatory)

            There may also be an occasional homework assignment (obligatory)

At the latest a month after the end of the semester: 

            Hand in a 1-1.5 page proposal for seminar paper topic.  The topic must be approved by the instructor.

At the latest on the university prescribed deadline (about 3 months after the end of the semester):

            Hand in a seminar paper.  (See detailed instructions on the seminar website)

The seminar paper grade will also be the final grade on the seminar.

Students are encourage to consult with the instructor during the processes of finding a topic and working on the seminar paper.

 

0627-3240-01
 סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה
 Acquisition of Syntax Seminar: Relative Clauses Acquisition
ד"ר בוטוויניק אירינהסמינר ביה"ס לשפות105 א'1200-1000 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 א'1200-1000 סמ'  ב'

סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה

דר' אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

הסמינר עוסק בחקר ההיבטים השונים של רכישת התחביר כשפת אם. בחלקו הראשון של הקורס נתרכז בהסברים שהוצעו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית להפקת משפטי זיקה והבנתם על ידי ילדים בעלי התפתחות שפתית טיפוסית. לאחר מכן, נעמוד על ההבדלים בין רכישה תקינה של משפטי זיקה לרכישתם על ידי ילדים עם לקויות שפה ((SLI, ילדים כבדי שמיעה ומבוגרים הסובלים מאפזיית ברוקה (agrammatism, Broca's aphasia).

דרישות קדם: תחביר מתקדמים, רכישת שפה במודל הגנרטיבי

דרישות הקורס

הרכב הציון

קריאת מאמרים, הכנת תרגילים והשתתפות בשיעורים (20%)

הצגת מאמר (20%)

עבודה מקורית (60%).

לסטודנטים הלוקחים את הקורס כקורס בחירה: בנוסף לתרגילים השוטפים, תרגיל מסכם (50%), והמשקל של הצגת מאמר (30%).

Acquisition of Syntax Seminar: Relative Clauses Acquisition

Dr. Irena Botwinik

Course Description

The seminar deals with certain aspects of the acquisition of syntax in first language.  In the first part of the seminar we will focus on the explanations proposed in the Generative framework for the production and comprehension of relative clauses by typically developing children. Then we will compare typical acquisition of relative clauses with their acquisition by hearing-impaired children, children with SLI, and individuals with Broca's aphasia. 

Course prerequisites: Advanced Syntax, Language Acquisition in the Generative Model

Course requirements

Grade

Reading of the articles, preparation of the assignments and active participation in class (20%)

Presentation of an article (20%)

Final paper (60%)

For students who take the course as elective: in addition to the aforementioned assignments, a graded final assignment (50%), and presentation of an article (30%)

 

0627-3280-01
 דו-לשוניות: התפתחות, ידע, ושימוש
 Bilingualism
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור ביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  ב'

דו-לשוניות: התפתחות, ידע, ושימוש

דר' אירנה בוטוויניק

תיאור הקורס

דו-לשוניות היא תופעה מאוד נפוצה, אולם טבעה לא ממש ברור, ולעתים מבלבלים בינה לבין רכישת שפה שנייה. מטרת הקורס, אם כן, היא להבהיר את טבעה של התופעה, את מאפייני הרכישה הדו-לשונית, את האופן שבו דו-לשוניות באה לידי ביטוי בקרב הדוברים הבוגרים, כמו גם את השלכותיה הפסיכולוגיות והנוירולוגיות.

דרישות קדם: תחביר מתחילים, פונולוגיה מתחילים

נושאים

 1. מונחים מרכזיים בחקר הדו-לשוניות והגדרת התופעה
 2. רכישה דו-לשונית סימולטנית ורכישה דו-לשונית עוקבת
 3. ידע: תופעות אופייניות (adult code-switching)
 4. שימוש: עיבוד דו-לשוני;  מוח דו-לשוני

  דרישות הקורס

  הרכב הציון

  5 תרגילים: 30% (אחד התרגילים הוא עם ציון ושוויו 10%)

  מבחן: 70%

  הצגת מאמר: בונוס של 10%

Bilingualism: Its development, knowledge, and use

Dr. Irena Botwinik

Course Description

The phenomenon of bilingualism is quite wide-spread, but its nature seems to be quite obscure, often confused with second language acquisition. The goal of the course is to clarify the phenomenon, specifying the characteristics of its acquisition, its manifestation in adulthood, as well as its psychological and neurological consequences.

Course prerequisites: Beginners Syntax, Phonology, Intro to Semantics

Course requirements

Grade

5 assignments – 30% (one of the assignments is graded – 10%)

Final exam -70%

Article presentation – 10% bonus

0627-3888-01
 מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה
 Mathematical Models and Structures for Semantics
פרופ לנדמן אלפרדשיעור ביה"ס לשפות101 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות102 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יינתן בשפה האנגלית

ראה סילבוס באנגלית

Mathematical models and structures for semantics

Prof. Fred Landman

Course Description

The class teaches mathematical techniques and structures that are used in semantics and in computatational modelling of semantics, in relation to semantic applications.

We will be particularly concerned with the following topics:

-General notions of relational and functional structures and preservation of structural properties (homomorphisms).

-partial orders, partitions, properties of linear orders and interval structures in relation to temporal-modal semantics, vagueness and the comparative, and the semantics and pragmatics of questions.

-Supremum and infimum operations.  Properties of lattices and Boolean algebras. Applications to the semantics of singular and plural count nouns and mass nouns. 

-Building complex structures: filter and ideal structures; Applications to interval structures and event structures in relation to tense and aspect.

Course prerequisites: Foundations of formal semantics (or equivalent background)

Course Requirements

homework exercises during the semester

take home exam

0627-4001-01
 סמנטיקה למתקדמים
 Advanced Semantics
פרופ לנדמן אלפרדשיעור ביה"ס לשפות102 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות102 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס יינתן בשפה האנגלית

 ראה סילבוס באנגלית

Advanced semantics

Prof. Fred Landman

הקורס יינתן בשפה האנגלית

Course Description

Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena.  The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible.

Course prerequisites: Foundations of formal semantics

The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics. Students with comparable background from other departments should contact the instructor.

Course Requirements

-homework exercises during the semester

-Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical

sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report.

 

0627-4018-01
 תחביר בן זמננו
 Modern Syntax
פרופ הורבט זוליהשיעור ביה"ס לשפות401 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1400-1200 סמ'  א'

תחביר בן זמננו 1

פרופ' ג'וליה הורבט

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

                                                                                      

Course Description

The course presents the major developments that took place within syntactic theory in the Principles and Parameter (P&P) framework in the period subsequent to the GB theory of the early '80s. It will introduce new hypotheses and analyses with focus on the syntactic argumentation and empirical diagnostics that motivate them.

The topics to be discussed in detail will include clause structure and functional categories, Small Clauses, secondary predication, the licensing of PRO, the D(eterminer)P(hrase) and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity and binding.

The course lays the foundation for doing research in current syntactic theory. This course, as well as its continuation “Current Syntax II”, is for anybody planning to specialize in syntax, but it is relevant as foundation also for those planning to specialize in domains such as psycholinguistics, language acquisitions, or neurolinguistics.

                                                                                           Course prerequisites (if any): Advanced Syntax

Course Requirements

Regular attendance and active class participation; 3-4 homework assignments; a final take-home exam.

Grade breakdown: assignments 10%; final take-home exam 90%

Current Syntax 1

Prof. Julia Horvath

Course Description

The course presents the major developments that took place within syntactic theory in the Principles and Parameter (P&P) framework in the period subsequent to the GB theory of the early '80s. It will introduce new hypotheses and analyses with focus on the syntactic argumentation and empirical diagnostics that motivate them.

The topics to be discussed in detail will include clause structure and functional categories, Small Clauses, secondary predication, the licensing of PRO, the D(eterminer)P(hrase) and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity and binding.

The course lays the foundation for doing research in current syntactic theory. This course, as well as its continuation “Current Syntax II”, is for anybody planning to specialize in syntax, but it is relevant as foundation also for those planning to specialize in domains such as psycholinguistics, language acquisitions, or neurolinguistics.  

Course prerequisites (if any): Advanced Syntax                                                                                          

Course Requirements

Regular attendance and active class participation; 3-4 homework assignments; a final take-home exam.

Grade breakdown: assignments 10%; final take-home exam 90%

0627-4028-01
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות103 א'1000-0800 סמ'  א'

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, תחביר מתחילים, סטטיסטיקה מתחילים לבלשנים

דרישות הקורס

מטלות, בחינת אמצע ובחינת סיום

Psycholinguistics: Research methods and experimental design

 Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.

Prerequisites: Intro to linguistics, Syntax for beginners, Beginner's statistics for linguists

Course Requirements

The course has assignment, a midterm, and a final exam

 

 

0627-4028-02
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
גב' נס טלתרגיל ביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  א'

תרגיל זה צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

See course syllabus.

0627-4029-01
 פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
 Psycholinguistics: Introduction to
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות401 ב'1000-0800 סמ'  ב'

מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים

דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

בקורס זה נכיר בקצרה כמה מן התיאוריות המשפיעות ביותר בתחום עיבוד המשפטים מעשרות השנים האחרונות:

 • תיאוריות סדרתיות-מודולריות: תיאורית ה-garden path של Frazier
 • תיאוריות מקבילות-אינטראקטיביות: MacDonald, Pearlmutter, & Seidenberg
 • תיאוריות מבוססות זיכרון-עבודה: תיאורית ה-DLT של Gibson
 • תיאוריות מבוססות-שכיחות: תיאוריות ה-suprisal של Levy
 • תיאורית good-enough processing של Ferreira

   

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

דרישות הקורס

קריאה, הגשת מטלות (ארבע מטלות במהלך הסמסטר), בחינת סוף.

הרכב הציון:     מטלות – 20%

                    בחינת סוף – 80%

 

 

Introduction to theories of sentence processing

Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

In this course we will discuss several influential theories of sentence processing from the last few decades:

 • Serial-modular approaches: Frazier's Garden Path theory
 • Parallel-interactive approaches: MacDonald, Pearlmutter, & Seidenberg
 • Working-memory based theories: Gibson's DLT
 • Frequency-based approaches: Levy's Surprisal theory
 • Ferreira's Good-Enough Processing

Prerequisites: Intro to linguistics, Beginner's syntax, Psycholinguistics: research methods and experimental design

Course Requirements

Assignments: 20%

Final exam: 80%  

 

 

0627-4030-01
 פרגמטיקה ודקדוק
 Pragmatics and Grammar
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות401 ג'2000-1600 סמ'  ב'

פרגמטיקה ודקדוק

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

כל הבלשנים מניחים כיום שגורמים פרגמטיים (הקשריים, חוץ-לשוניים) משחקים תפקיד מכריע בתקשורת האנושית (הביטויים הלשוניים אינם מגדירים במפורש את המסר אליו כיוונה הדוברת). אך אין הסכמה, ביחוד בקרב פרגמטיקונים, על גבולות הפרגמטיקה. איזה קריטריונים צריכים לשמש להבחנה בין פרגמטיקה ודקדוק? מהי חלוקת העבודה ביניהם? אנחנו נבקר את ההגדרות הקלאסיות , ונציע את האבחנה בין קוד לבין היסק במקומן. על פי גישה זו, הדקדוק מורכב מכללים קבועים (למדי) והפרגמטיקה מהליכים היסקיים, המתבססים על הרציונליות שלנו. מתוך נקודת מוצא זו ננתח תופעות אחדות בהן מתיחת הקו בין הפרגמטי לדקדוקי קשה ו/או שנויה במחלוקת (למשל, כמתים סקלאריים, או).

דרישות קדם: 

תלמידי מ.א

תלמידי ב.א יתקבלו בתנאי שהשיגו ציון של 90 ומעלה בפרו"ס ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני


דרישות הקורס

נוכחות חובה (עד 2 חיסורים לא יחשבו).

קריאת חובה (8 פריטים)

בחינת עובר/נכשל על קריאות החובה בשעור האחרון

סטודנטים שהחסירו יותר מפעמיים ידרשו לקחת בחינה סופית (בתאריך??) על כל חומרי הלימוד.

יש להגיש סמינר במועד ההגשה האוניברסיטאי

Pragmatics and Grammar

Prof. Mira Ariel

Course Description

All linguists now accept that pragmatic (i.e., contextual, extralinguistic) factors play a crucial role in human communication (linguistic forms underdetermine speakers’ intended messages). But there is no agreement, least of all among pragmatists, on the delimitation of pragmatics. What criteria should be used to distinguish pragmatics from grammar? What is the division of labor between grammar and pragmatics? We will critique the classical definitions of pragmatics, and offer instead the code Vs. inference distinction. According to this approach, grammar consists of stipulated codes, and pragmatics consists of inferential processes, based on our rationality. We will then proceed to analyze a few phenomena where drawing the grammar/pragmatics division of labor is difficult and/or controversial (e.g., scalar quantifiers, or).

Course prerequisites (if any):

MA students.

BA students will be admitted with a grade of 90 or above in the Linguistic/Extralinguistic Interfaces proseminar

Course Requirements

Attendance is required (up to 2 absences excused)

8 reading items

Pass/fail exam on the obligatory reading materials (last class)

Students who miss more than 2 meetings will have to take a final pass/fail exam on all the materials in addition.

seminar paper must be handed in (the latter in accordance with the university schedule).

The grade is based on the seminar paper.

0627-4031-01
 עיבוד לשוני של מספרים וכמויות
 Linguistic Aspects of Numbers and Quantities
ד"ר שיטרית עינת רותסמינר ביה"ס לשפות401 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 א'1400-1200 סמ'  ב'

עיבוד לשוני של מספרים וכמויות

דר' עינת שיטרית

תיאור הקורס: כמתים הם מונחים לוגיים שאין להן רפרנט מוחשי בעולם, ומשמעותם תלויה בהקשר שבו הם מוצגים. לעתים קרובות יש להם משמעויות חופפות או מספר משמעויות אפשריות שנקבעות על סמך ההקשר. בנוסף, דוברים שונים מייחסים בהקשר זהה משמעויות שונות לכמתים. בשל גורמים אלה, רכישת משמעותם של כמתים היא תהליך איטי, דבר המשתקף בביצוע של ילדים בניסויים שבחנו הבנה של כמתים. בסמינר נדון בתופעות שונות בעיבוד ורכישת כמתים, נחשף למגוון שיטות מחקר שבחנו את הנושא ונבחן בצורה ביקורתית את העדויות הקיימות כיום. במהלך השנה, הסטודנטים בקורס יפתחו הצעת מחקר, יכינו חומרים להרצת ניסוי ולבסוף יצטרכו להריץ ניסוי ולהציג את תוצאותיו בכיתה.

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה).

הרכב הציון:

הצגת מאמרים בכיתה: 15%

הגשת שאלות/ביקורת לגבי מאמרים והשתתפות בדיון בכיתה: 15%

עבודה סופית: 70%

 

Linguistic processing of numbers and quantities

Dr. Einat Shetreet

Course description: Quantifiers are logical words with no concrete referent in the world, and their meaning depends on the context in which they appear. In many cases, the meanings of quantifiers overlap, and adult speakers use different meanings in the same contexts. Because of these, the acquisition of quantifiers meaning is often delayed in children, as indicated by several experimental results. In this seminar, we will discuss different phenomena in quantifier acquisition, explore possible explanation for children’s low performance with quantifiers, and examine the experimental evidence. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class).

Course requirements:

Paper presentation 15%

Submitting questions/comments about the weekly paper & active participation in class discussion 15%

Final exam: 70%

 

0627-4032-01
 סמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית - נושא נבחר
 Formal Semantics and Pragmatics - Selected Issue
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות401 ה'1200-0800 סמ'  א'

סמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית - נושא נבחר

דר' נירית קדמון

תיאור הקורס

זהו סמינר שבו לומדים לעומק תחום מחקר נבחר, תוך קריאת מאמרי מחקר וחומר מקורי של המרצה.

דרישות קדם: סמינר מגוון סוגיות בסמנטיקה או סמנטיקה למתקדמים

דרישות הקורס

עבודה סמינריונית במועד ההגשה האוניברסיטאי.  (100% מהציון הסופי)

 

Formal Semantics and Pragmatics – selected topic

Dr. Nirit kadmon

Course Description

In-depth study of a selected research topic

Course prerequisites: BA Seminar in Semantics or Advanced Semantics

Course Requirements

seminar paper (handed in in accordance with university schedule) 100% of the grade

 

0627-4041-01
 התיאוריה התחבירית לאור המינימליזם
 Syntactic Theory in Light of Minimalism
פרופ הורבט זוליהסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1600-1200 סמ'  ב'

הקורס ינתן בשפה האנגלית

ראה סילבוס באנגלית

Syntactic theory in light of Minimalism – seminar

Prof. Julia Horvath

Course Description

This MA seminar – open to BA students (with special permission) – aims to explore a range of syntactic phenomena, accounts proposed for them, and their theoretical implications, especially in relation to recent minimalist conceptions regarding the design of the language faculty. We will discuss and analyze a selection of topics involving syntactic phenomena and cross-linguistic variation within the framework of the Principles and Parameters theory. The empirical material presented will be examined with respect to versions of the recent ‘minimalist’ perspective on the architecture of the language faculty (UG) and its “optimal design” (the M(inimalist) P(rogram), outlined in Chomsky in the late 1990s, and developed in subsequent work).

The phenomena to be discussed will relate in particular to issues of (a) the interaction and division of labor between the syntactic (computational, structure building) component and the systems it interfaces with (PF, semantics, information structure), and (b) parameters of grammar assumed to capture cross-linguistic variation. 

The theoretical topics addressed will include the following:

The operation Merge: phrase structure and movements

Units of the syntactic derivation – phases/cycles and their “size”; locality 

The copy theory of movement; economy

Agree – phi-features, Case, and the labeling of categories

Functional elements, feature-checking, parameters, and the cartographic trend

Optional movements and the role of the interfaces

 

Course prerequisites: Current Syntax 1

 

Course Requirements

The seminar can be taken either as a seminar or as a course (non-seminar).

Regular attendance and active participation is required.

The grade will be based on:

 1. class participation and a brief class presentation (20%),
 2. a seminar paper for those taking it as a seminar, or a small (non- seminar) paper, for those taking it as a course (80%).

Seminar paper due:   September 16, 2018

Language: The course is taught in English

0627-4046-01
 פרגמטיקה של תורת המשחקים
 Gametheoretic Pragmatics
פרופ לנדמן אלפרדסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1600-1200 סמ'  ב'

הקורס יינתן בשפה האנגלית

ראה סילבוס באנגלית

Game theoretic Pragmatics

Prof. Fred Landman

Course Description

Many types of pragmatic inferences are inferences based on the relation between what the speaker actually utters in a conversation in relation to what the speaker could have uttered.  In classical Gricean pragmatics, such inferences are derived from a series of rationality principles, principles guiding co-operative rational language exchange.  

Game theoretic pragmatics uses the methods of game theory to study pragmatic phenomena of this kind.

In it's simplest form, in game theoretic pragmatics the conversational context is modelled as a language game between speakers that want to convey a piece of information and have choices on what to utter and hearers that have choices on how to interpret what they hear.  Game equilibriums represent the rational choices that speech participants have in what to utter and what to conclude from this.  This forms a simple formalization of certain aspects of the Gricean program.  Too simple, as is generally recognized.  Game theoretic pragmatics is actually concerned with techniques on how to modify this basic picture in order to come up with sophisticated and empirically adequate models of what goes on in the pragmatics of alternatives. 

In this context we will read papers that study the pragmatic applications of various techniques that have been introduced in gametheoretic modeling of this kind, like epistemic interpretation to deal with of (un)awareness, interpretations in terms of strategies for co-operation versus strategies of debate; dealing with noise and non-co-operation; further, interpretations strategies that go beyond classical static game theory, by allowing strategies based on the results of series of games, in particular, iterated best-response strategies and models of evolutionary game theory.  The paper below gives some flavor of what is to be expected in the seminar.

Michael Franke 2013 Game-theoretic Pragmatics, Philosophy Compass 8/3 269-284 10.1111/phc3.12015

Course prerequisites: Foundations of formal semantics (or equivalent background)

Course Requirements

When taken as a seminar:  (possibly) homework exercises, and a seminar paper

When taken as a course: (possibly) homework exercises, and a final assignment in which the student writes a critical reading report of a  paper from the literature on the topic of the seminar

Seminar paper or assigment paper are to be handed in before the final date for seminar papers as determined by the department and the university.

0627-4072-01
 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות
 Language acquisition: A psycholinguistic approach
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות105 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות105 ד'1600-1400 סמ'  א'

רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

דר' עינת שיטרית

תיאור הקורס

אחת השאלות המרתקות במחקר הבלשני והפסיכולוגי היא השאלה כיצד ילדים לומדים שפה. רב מוחלט של הילדים מתמחים במערכת המורכבת של שפה בגיל צעיר מאד, ללא מאמץ וללא לימוד מכוון. השיעור יעסוק בגישה פסיכובלשנית לרכישת שפה ראשונה ויסקור מגוון נושאים החל משיטות מחקריות בעבודה עם תינוקות וילדים וגישות תיאורטיות לרכישת שפה, וכלה בהתפתחות של רמות ייצוג שונות (פונולוגיה לקסיקון, תחביר, פרגמטיקה). הקורס יתמקד ברכישת שפה אצל ילדים עם התפתחות תקינה, אך יעסוק גם בנושאים של רכישת שפה שניה, שפת סימנים והפרעות שפה התפתחותיות. 

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה). אפשר גם במקביל

דרישות הקורס

הצגת מאמרים בכיתה: 15%

מטלה ניסויית: 15%

בחינה סופית: 70%

 

 

Language acquisition: A psycholinguistic approach

Dr. Einat Shetreet

Course description

One of the most fascinating questions in linguistics and psychology is how children learn language. The vast majority of children master the complex system of language at a very early age, doing so effortlessly and without direct instruction. This class will take a psycholinguistic approach to language acquisition and will cover topics in experimental methodologies in babies, infants and children, major theoretical approaches to language acquisition, and the development of various levels of language representations. We will focus on typical first language acquisition. We will also explore issues in second language acquisition, sign languages and developmental language disorders.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class). Can be taken in parallel.

Course requirements

Paper presentation: 15%

Experimental experience: 15%

Final exam: 70%

 

0627-4075-01
 סוגיות נבחרות בנוירובלשנות
 Selected Topics in Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ד'1800-1600 סמ'  ב'

סוגיות נבחרות בנוירובלשנות

דר' עינת שיטרית

תיאור הקורס

הסמינר יעסוק במספר סוגיות בתחום הפסיכובלשנות והנוירובלשנות, כגון: pronoun resolution  וambiguity resolution, תוך דגש על עיצוב ניסויים וחשיבה ביקורתית. במהלך הקורס, סטודנטים יפתחו הצעה למחקר נוירובלשני (בERP או בfMRI) ויכינו חומרים להרצת ניסוי.

דרישות קדם: נוירובלשנות: שפה ומוח (או קורס דומה במדעי המח). שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה).

הרכב הציון

הצגת מאמרים בכיתה: 15%

הגשת שאלות/ביקורת לגבי מאמרים והשתתפות בדיון בכיתה: 15%

עבודה סופית: 70%

 

Selected topics in neurolinguistics

Dr. Einat Shetreet

Course description

This seminar will explore selected topics in psycholinguistics and neurolinguistic, focusing on the experimental design and critical thinking. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class).

Class requirements

Paper presentation 15%

Submitting questions/comments about the weekly paper & active participation in class discussion 15%

Final paper: 70%

0627-4077-01
 נוירובלשנות: שפה ומוח
 Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות103 א'2000-1600 סמ'  ב'

נוירובלשנות: שפה ומח

דר' עינת שיטרית

תיאור הקורס: נוירובלשנות הוא תחום מחקר בין-תחומי שמשלב נושאים מבלשנות, פסיכולוגיה ומדעי המוח הקוגנטיביים. הקורס מספק בסיס ללימודים מתקדמים בתחום הנוירובלשנות וכולל התמקדות במושגי יסוד, תיאור כללי של שיטות מחקר בתחום ושל גישות תיאורטיות ומחקריות שונות לשאלות בלשניות ופסיכובלשניות.

דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות (או קורס דומה). אפשר גם במקביל

דרישות הקורס

מטלת טרום-ניסוי: 15%

בחינה סופית: 85%

 

Neurolinguistics: Language and the brain

Dr. Einat Shetreet

Course description: Neurolinguistics is an interdisciplinary field that involves topics from linguistics, psychology and cognitive neuroscience. This class provides a broad basis for advanced studies in the field. It will introduce students with basic terminology, general description of research methods, and theoretical and experimental approaches to linguistic and psycholinguistic questions.

Course prerequisites: Experimental methods in Psycholinguistics (or a similar class). Can be taken in parallel.

Course requirements

Experimental experience 15%

Final exam: 85%

0627-4081-01
 אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
 Electrophysiology in language research
ד"ר מלצר אשר איה טובהסמינר ביה"ס לשפות105 ב'1400-1200 סמ'  א'

אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה

דר' איה מלצר-אשר

תיאור הקורס

בסמינר זה נערוך היכרות עם מחקר אלקטרופיזיולוגי של עיבוד שפה. הקורס יתחיל בהיכרות עם המושג "רכיב ERP", וממשיך בדיון אודות הרכיבים השונים שאודותם נטען במהלך השנים שהם משקפים תהליכים לשוניים שונים. נקדיש תשומת לב מיוחדת לרכיב ה-P600 ואופיו. בעבודה הסופית תינתן לסטודנטים הזדמנות לערוך מחקר ERP עצמאי.

דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

דרישות הקורס

הקורס דורש קריאת מאמרים משבוע לשבוע והגשת עבודה מסכמת.

ציון העבודה המסכמת מהווה 100% מציון הקורס.

Electrophysiology in Language Research

Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

In this course we will get acquainted with electrophysiological research of language processing. The course begins with an introduction of the term 'ERP component'. It continues with discussion of the different components claimed to reflect different linguistic processes. Special attention will be given to the P600 component and its nature. In the final paper, students will get a chance to perform independent ERP research.

Course prerequisites: Beginners syntax, Psycholinguistics: Research methods and experimental design,

Course Requirements

The course requires weekly reading and submission of a final paper. Submission date:

The grade in the course is the grade of the final paper.

0627-4085-01
 סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית
 Seminar in Psycholinguistics: Processing of Long-Distance Dependencies
ד"ר מלצר אשר איה טובהסמינר ביה"ס לשפות401 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 א'1000-0800 סמ'  ב'

עיבוד מבני תלות תחבירית

דר' איה מלצר-אשר


תיאור הקורס

בסמינר זה נתמקד במנגנוני העיבוד הפעילים בעת עיבוד מבני תלות תחבירית (long-distance dependencies), כגון פסוקיות זיקה ושאלות-wh. נבחן מחקרים שנערכו בשיטות שונות, ואשר ניסו להבין את האסטרטגיות שבהן נוקט המעבד האנושי בבואו לעבד מבנים מורכבים אלה. בין השאר, נעסוק בנושאים הבאים:

 • מנגנוני זיכרון עבודה בעיבוד תלויות
 • השפעת מגבלות תחביריות על אסטרטגיות העיבוד
 • עיבוד בשפות head-final
 • השפעת מבנה הארגומנטים של הפועל על עיבוד בזמן אמת

במהלך הקורס, הסטודנטים יעצבו ניסוי ויריצו אותו על מספר משתתפים.

 

דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים, סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים

דרישות הקורס

הקורס דורש קריאת מאמרים משבוע לשבוע והגשת עבודה מסכמת.

ציון העבודה המסכמת מהווה 100% מציון הקורס.

 

Processing of long-distance dependencies

Dr. Aya Meltzer-Asscher

Course Description

In this seminar we'll focus on the processing mechanisms involved in the processing of long-distance dependencies, e.g. relative clauses and wh-questions. We'll examine studies carried out in a variety of methods, which aimed to characterize the strategies adopted by the parser as it processes these complex structures. We'll touch on the following issues, among others:

 • Working memory mechanisms in dependency processing
 • The interaction of grammatical constraints and processing strategies
 • Processing in head-final languages
 • The interaction of verb argument structure and real time processing

During the course, students will design an experiment and run it on a number of participants.

Course prerequisites: Beginners syntax, Psycholinguistics: Research methods and experimental design, Beginner's statistics for linguists

Course Requirements

The course requires weekly reading and submission of a final paper.

The grade in the course is the grade of the final paper.

0627-4143-01
 קולוקויום מחקרי
 Colloquium
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  א'
פרופ סילוני טל
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ סילוני טל

בקולוקוויום הבין-תחומי נדונים מחקרים עכשוויים בנושאים שונים בתחומי התיאוריה הבלשנית וחקר השפה. בקולוקוויום משתתפים אנשי החוג לבלשנות, מרצים מחוגים אחרים בפקולטה למדעי-הרוח ומפקולטות אחרות, חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, ותלמידי מחקר מתקדמים. הקולוקוויום מאפשר לסטודנטים להתוודע למחקרים עדכניים וליצור קשר עם חוקרים מחוץ לחוג. סטודנטים במסלול המחקרי הרשומים לקורס יציגו את עבודת המחקר שלהם במסגרת הקולוקוויום באישור המנחה ובתאום עם מנחות הקולוקוויום.

הציון בקורס יתבסס על ההרצאה. תכנית ההרצאות המפורטת תתפרסם לקראת ראשית הסמסטר. 

The Interdisciplinary Colloquium discusses current research on various topics within linguistic theory and more broadly, regarding the study of natural language. Participants of the colloquium are members of the Department of Linguistics, faculty members from other departments in the Faculty of Humanities and from other faculties, researchers from universities in Israel and abroad, and advanced graduate students. Participation in the colloquium series provides students with direct experience with on-going up-to-date research in a range of different domains and opportunity to establish relations with researchers from outside the department. MA students of the research track registered for the course will present their thesis research in the framework of the colloquium, subject to approval by their supervisor and in coordination with the organizers of the colloquium. Their grade will be based on their presentation. A detailed schedule of the colloquium lectures will be announced by the beginning of each semester.

0627-4150-01
 דימיון מבני ותפיסתי
 Structural and Perceptual Similarity
ד"ר כהן אבן-גרישיעור רוזנברג205 ד'1400-1200 סמ'  ב'

דמיון מבני ותפיסתי

דר' אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס עוסק במושג הדמיון במערכות פונולוגיות. אנחנו ננסה להגדיר את המושג החמקמק הזה בהקשרים פונולוגיים (ולא-פונולוגיים). חלקו הראשון של קורס מתמקד בהגדרות שונות של המושג, הן מנקודת מבט פונולוגית, והן מהיבטים אחרים כגון דמיון חזותי, דמיון פסיכולוגי ועוד. אנחנו ממשיכים עם חקר תפקיד הדמיון בתחומי פונולוגיה שונים (מילים שאולות, חריזה וכו').

דרישות קדם ודרישות נוספות: פונולוגיה מתקדמים (בציון 90% לפחות). תלמידי מ"א  שאינם מהחוג לבלשנות יקבלו חומרי רקע והדרכה אישית לפני תחילת הסמסטר והינם פטורים מפונולוגיה מתקדמים.


דרישות הקורס

ראה פירוט באתר הקורס

 

הרכב ציון

ראה פירוט באתר הקורס

Similarity

Dr. Evan-Gary Cohen

Course description

The course investigates the notion of Similarity within morphophonological systems. We will endeavour to define this elusive notion within phonological (and non-phonological) contexts. We start by focusing on various definitions, both from a phonological point of view, as well as from other aspects such as visual similarity, psychological similarity and more. We continue with an investigation of the role of similarity in various phonological domains (rhyming, rhotics, blends, reduplication). Additional phonological phenomena also involving similarity will be mentioned (hypocoristics, speech errors, word games, priming, paradigm leveling etc.).

Course prerequisites: Advanced Phonology (at least 90%). MA students who are not from the linguistics department will receive background material and personal guidance before the beginning of the semester and are exempt from Advanced Phonology.

Course requirements

 • Prerequisites: Advanced Phonology (at least 90%)
  MA students who are not from the linguistics department will receive background material and personal guidance before the beginning of the semester from the lecturer, and are exempt from taking Advanced Phonology.
 • Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
 • Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – fire at will)
 • Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
 • One class presentation
 • Final paper

Grade breakdown

 • Class presentation – 20%
 • Draft – 10%
 • Final paper:[1] 70%
 • Note: There is no late submission whatsoever, regardless of the excuse/reason. Plan accordingly.

 

[1] It is recommended that you write the drafts and the final paper in English though your grade will not be affected by your language choice.

 

 

0627-4174-01
 מורפולוגיה
 Morphology
פרופ בתאל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  ב'

מורפולוגיה

פרופ' אותי בת-אל

תיאור הקורס

הקורס מוקדש בעיקרו ליסודות המורפולוגיה הגנרטיבית הסטנדרטית ולסוגי השאלות המוצגות כאשר המחקר המורפולוגי עוסק במבנה המורפולוגי הנראה לעין.

נבחן את סוגי התהליכים/יחסים המורפולוגיים שיש בשפות, ונבהיר את המושגים "תהליך" ו"יחס" תוך התייחסות למבנה הלקסיקון ולתפקידו. נתייחס לנושאים קלאסיים במחקר מורפולוגי, כמו יחסים פרדיגמאטיים, פרודוקטיביות  וחוסר סיסטמטיות, נטייה לעומת גזירה, ומורפולוגיה מבוססת-שורש לעומת מורפולוגיה מבוססת-מילה.

נתייחס לנתונים אמפיריים משפות שונות, עם דגש על שפות שמיות – אבן היסוד בחקר המורפולוגיה הפרוזודית והממשק בין מורפולוגיה לפונולוגיה. במסגרת זו נסקור גם תהליכים כמו הכפלה וקיצוץ והממשק בין פונולוגיה ומורפולוגיה ברכישת שפה והתפתחות היסטורית.

דרישות קדם:     תלמידי/ות תואר שני - פונולוגיה מתקדמים

                        תלמידי/ות תואר ראשון – פונולוגיה מתקדמים בציון 90

דרישות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאת מאמרים, הצגת שאלת מחקר ועבודה מקורית.

מרכיבי ציון הקורס: נוכחות והשתתפות – 10%, עבודה – 90%.

Morphology

Prof. Outi Bat-El

Course description

The course is devoted primarily to basic notions in traditional generative morphology, and the type of questions addressed when the domain of morphology is the study of overt word structure.

We will look at the types of morphological process/relations languages employ, and clarify the notions of ‘process’ and ‘relation’ with respect to the function/structure of the lexicon. We will also introduce traditional issues such as productivity, inflection vs. derivation, and word-based vs. morpheme-based morphology.

Much of our empirical basis will be drawn from Semitic languages, which will naturally take us into prosodic morphology and the phonology-morphology interface. In this context, we will also review processes like truncation and reduplication, and phonology-morphology interface in language acquisition and historical linguistics.

Prerequisites: MA students – Advanced Phonology

                        BA students – Advanced Phonology grade 90 and above

Course Requirements: Class attendance, reading, presentation of research question, and original paper.

Course grade:  Attendance and participation – 10%; Final paper – 90%.

 

0627-4300-01
 ממשק הלקסיקון והתחביר
 The Lexicon-Syntax Interface
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות401 ה'1600-1400 סמ'  ב'

ממשק הלקסיקון והתחביר

פרופ' טל סילוני

תיאור הקורס

נדון בחלוקת העבודה בין הלקסיקון המנטלי לרכיב התחבירי. הנחה מקובלת וטבעית היא שערכים הקשורים זה לזה קשר תמאטי (מושגי), כגון קִפּל, קֻפּל, התקפל או קִפּול, קשורים  זה לזה באמצעות תהליכי גזירה. ישנם חילוקי דעות בנוגע לרכיב הדקדוקי שבו מתרחשת הגזירה. בלשנים המצדדים בגישת הלקסיקון הפעיל טוענים שתהליכי הגזירה האלה מתרחשים בחלקם בלקסיקון. גישתם גורסת שהלקסיקון המנטלי הוא רכיב שאופרציות יכולות לחול בו. בלשנים אחרים, לעומתם, טוענים שהלקסיקון אינו אלא מילון מושגים מנטלי (רשימת ערכים), שלא מתבצעות בו אופרציות. תהליכי הגזירה כולם, אם כך, הם תחביריים.

במהלך הסמסטר נבדוק תהליכי גזירה של פרדיקטים שונים. נבדוק את תהליך הגזירה הקושר בין פעלים אנאקוזטיביים (למשל, 'נפל', 'התקמט') ומקבילותיהם היוצאות ('הפיל','קימט'), וכן בין פעלי מתנסה-מושא ('הרגיז', 'ריגש') לפעלי מתנסה-נושא ('התרגז', 'התרגש'). נבחין בין תהליך זה לתהליך יצירת פעלי 'גרימה' (קוזטיביים כגון 'הריץ'). נעסוק גם בפעלים ובתארים בסביל ('הודבק', 'דבוק'), פעלים חוזרים (רפלקסיביים, כגון 'הסתבן'), ובפעלים הדדיים (רסיפרוקליים, מסוגו של 'התכתב'). נבדוק את אופיים של סוגי פעלים אלה, את מבנה הרשת התמאטית שלהם, האם הארגומנט המשמש להם נושא הוא ארגומנט חיצוני או פנימי, איזה תהליך גזירה מייצר את הפעלים, והאם הוא לקסיקאלי או תחבירי, או בשפות מסויימות לקסיקאלי ובאחרות תחבירי.

 

דרישות קדם: תחביר בן זמננו 1

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה בכיתה, בחינת אמצע ועבודת בית. 

הרכב הציון

 • השתתפות בכיתה ותרגילים      20%
 • בחינת אמצע                          40%
 • עבודת בית                            40%   

 

The Lexicon-Syntax Interface

Prof. Tal Siloni

Course Description

We will discuss the division of labor between the lexicon and the syntax. It is standardly assumed that entries thematically (conceptually) related such as kipel, kupal, hitkapel, and kipul are derivationally related. There is a debate however as to whether the various derivational operations take place in the lexicon or in the syntax. Some linguists believe that the lexicon is an active component of grammar where derivational, thematic operations can take place (as traditionally assumed). Others argue that the lexicon is mere lists of entries, and all derivations take place in the syntax. In order to shed light on the issue, we will explore the derivations of unaccusative verbs (such as, nafal or hitkamet), causative verbs (heric), verbal and adjectival passives (hudbak, davuk respectively), reflexive verbs (histaben), and reciprocal verbs (such as hitkatev and also hitmazeg). We will examine the nature of these types of verbs, their thematic grid, the type of argument (internal or external) serving as their subject, the operation deriving them and whether it is lexical or syntactic, or in certain languages lexical and in others syntactic.

Course Prerequisites: Current Syntax 1

Course Requirements

Attendance, active participation in class, midterm, and a final paper.

Grading:

 • Participation and exercises        20%    
 • Midterm                                      40%
 • Final paper                                 40%

 

0627-4350-01
 סמינר מחקרי: או : היבטים סמנטיים ופרגמטיים
 Research Seminar: Or: Semantic and Pragmatic Aspects
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות301 ה'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ה'2000-1800 סמ'  ב'

סמינר מחקרי: או בקורפוס, בניסויים ובשאלונים

פרופ' מירה אריאל

תיאור הקורס

הסמינר מתמקד בניתוח הקשר או. כל תלמיד/ה תקח על עצמה/ו להוביל, לפתח ולהריץ מחקר קורפוס או ניסוי או שאלון הנוגע להתפרשות או העברי או האנגלי. הקבוצה כולה תקרא את ספרות הרקע תדון בה, ותתרום לכל עבודה אמפירית שתוצע על ידי התלמידים.

דרישות קדם: פרגמטיקה ודקדוק וגישות פרגמטיות


דרישות הקורס

נוכחות חובה ופוטרת מבחינה סופית.

קריאת כל חומרי הקריאה

הובלה של שעורים אחדים על נושא המחקר האמפירי שנבחר על ידי התלמיד/ה

Research seminar: Or in corpus, experiments and questionnaire

Prof. Mira Ariel

Course Description

The seminar focuses on the analysis of or. Each student will take upon her/himself to lead, develop and run a corpus research or an experiment or a questionnaire pertaining to the interpretation of Hebrew or English or. The whole group will read the relevant literature, will discuss it and contribute to all the empirical projects proposed by the students. 

Course prerequisites (if any): Pragmatics and grammar, Pragmatic approaches

Course Requirements

Attendance is mandatory, and exempts students from the final exam.

All the required readings

Lead a few class discussions on topic of choice for empirical work

Grade will be based on the seminar paper submitted

 

0627-9998-01
 בחינת גמר לתלמידי התואר השני - מסלול ללא תיזה
 Final Exam for MA Students
בחינת גמ סמ'  א'
0627-9998-02
 בחינת גמר לתלמידי התואר השני - מסלול ללא תיזה
 Final Exam for MA Students
בחינת גמ סמ'  ב'
0627-9999-01
 עבודת גמר
 MA Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
0627-9999-02
 עבודת גמר
 MA Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'