שנה"ל תשע"ז

0627-1010-01
 מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1600-1400 סמ'  א'

מבוא לבלשנות
ד"ר איה מלצר-אשר
11
הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.
בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה.
במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:
• תחביר, העוסק במבנה המשפט
• סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
• פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר
• מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה
• פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
• רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
• פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה
• נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח
הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע, בחינת סוף
 

Introduction to Linguistics

Aya Meltzer-Asscher

 

The course introduces the main research directions in modern linguistics.

At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.

During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:

·        Syntax, studying the structure of sentences

·        Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them

·        Pragmatics, studying meaning as it relates to context

·        Morphology, studying the structure of words

·        Phonology, studying the structure of the system of speech sounds

·        Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue

·        Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language processing and production

·        Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain

Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.

Prerequisites: none

Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams

 

 
0627-1011-02
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל רוזנברג105 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
 
0627-1011-03
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1011-04
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' גלר נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1011-05
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
מר אברהם תומרתרגיל ביה"ס לשפות102 ה'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-01
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  ב'

פונולוגיה מתחילים
אוון-גרי כהן
בקורס זה נבחן את הסדירות שבבסיסם של תהליכים פונולוגיים, ונלמד להגיע להכללות, לפרמל חוקים, לזהות את הסדר בין החוקים, ולבנות ייצוגים אשר גוררים את התהליכים ומושפעים על ידיהם. במהלך הקורס נסקור ונעריך שיטות של ניתוח פונולוגי, תוך התייחסות לנתונים אמפיריים משפות שונות, כולל שפות ילדים.
נתייחס לשתי תיאוריות במסגרת הפונולוגיה הגנרטיבית: התיאוריה הסטנדרטית של ה-SPE, אשר התפתחה בשנות ה-70, המתרכזת בחוקים, והתיאוריה הלא-לינארית המאוחרת יותר, המתרכזת בייצוגים ואילוצים.
במסגרות תיאורטיות אלו נבחן כמה מרכיבים פונולוגיים: הגאים ותכוניות, מבנה הברה, מבנה מטרי (טעם) ומערכות טונליות.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות ופונטיקה
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (2-1), מטלות ומבחן.

Beginning Phonology
Evan-Gary Cohen
In this course, we will examine the systematic regularities that motivate phonological processes, and learn how to draw generalizations, formulate rules, identify the interaction among the rules, and construct the representations triggered and affected by the processes. Throughout the course, we will provide and evaluate methods of phonological analysis, with reference to empirical data from various languages, including children’s languages.
We will study and evaluate two theories of Generative Phonology: The standard theory of the SPE developed during the 70s, which concentrates on rules, and the post-SPE theory which concentrates on representations and constraints.
Within these theoretical frameworks, we will relate to several phonological elements: segments and features, syllable structure, metrical structure (stress), and tonal systems.
Prerequisites: Introduction to Linguistics and Phonetics
Course requirements: Attendance of lectures and sections, reading (1-2 articles), assignments, and a final exam.

 
0627-1022-02
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' הנדלסמן נעהתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-03
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
מר אשרוב דניאלתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-04
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' פירר יעלתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1060-01
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור רוזנברג001 ד'1200-1000 סמ'  ב'
יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח
ד"ר איה מלצר אשר

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית (שלמות ונכונות), תקפות ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה.

הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית.

בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר, ונתחיל לבנות מערכת חוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזירה, תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות (מיקוד).

בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני:
• הממשק עם המערכת המושגית – אופרציות לקסיקון
• הממשק עם מערכת ההיסק – אספקט
• הממשק עם מערכות ההקשר והצליל – טעם ופוקוס

בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות – קוגניטיביות ועצביות – לכמה מן ההכללות התיאורטיות שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, טרנספורמציות ועקבות.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע, בחינת סוףFoundations of theoretical linguistics: Language and the brain
Aya Meltzer-Asscher
In this course we will start developing a theory of linguistic knowledge, focusing on adequacy requirements: observational adequacy, interface adequacy, processing and acquisition adequacy.
The course begins with a short recap of the assumptions of theoretical linguistics, and a presentation of the adequacy requirements from linguistic theories.
In the first section of the course we will develop a theory of the computational system, and start building a syntax generating the Hebrew language. We will discuss phrase structure rules, thematic roles and the theta criterion, and transformations (topicalization).
In the second section of the course we will exemplify the interfaces of the computational system with different components of linguistic knowledge:
·         The interface with the conceptual system – lexical operations
·         The interface with the semantic system – aspect
·         The interface with the systems of sound and inference from context – stress and focus
In the third section of the course we will present experimental evidence – cognitive and neuronal – for some of the theoretical generalizations discussed in the course. We will see, among others, evidence for the psychological reality of syntactic phrases, thematic properties and the theta criterion, transformations and traces.
Prerequisites: none
Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams
 
 
0627-1060-02
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
מר שבנוב יחזקאלתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1060-03
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1060-04
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain
גב' גלר נעהתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1120-01
 פונטיקה
 Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  א'

פונטיקה
אוון-גרי כהן
הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.
בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.
.
דרישות קדם: אין.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, 6-8 מטלות, בוחן תעתוק, מבחן מסכם.
Phonetics
Evan-Gary Cohen
The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.
In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.
The theoretical studies will be accompanied by practical exercise in transcription.

Prerequisites: None.

Course requirements: Attendance of lectures, 6-8 assignments, transcription exam, final exam.

0627-1142-01
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
ד"ר קדמון ניריתשיעור רוזנברג001 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
חלק 3: סמנטיקה קומפוזיציונאלית מודל-תיאורטית (אכסטנציונאלית) של פראגמנט של אנגלית הכולל פרדיקאציה וקַשָרים.
חלק 4: מבוא לא-פורמאלי לתחשיב

דרישות קדם: מבוא לבלשנות

This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality. 
0627-1142-02
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר שונפלד אביבתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-03
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
גב' קריצין ניקולתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-04
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר קיסרי עמריתרגיל רוזנברג104 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-2011-01
 פונטיקה אקוסטית
 Acoustic Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור גילמן306 ג'1600-1400 סמ'  ב'

פונטיקה

אוון-גרי כהן

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.

בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.

החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

.

דרישות קדם: אין.

חובות הקורס: נוכחות בשעורים, 6-8 מטלות, בוחן תעתוק, מבחן מסכם.

 

 

 

 

 

Acoustic Phonetics
Evan-Gary Cohen
The course introduces the field of acoustic phonetics, and the importance of acoustic phonetics in the study of phonetics and phonological systems.
We start with a discussion of the physical aspects of speech sounds (acoustics), how to measure, analyse and interpret them. We continue with a brief introduction to the auditory system, followed by perception.
Then we proceed to discuss the acoustic, auditory and perceptual nature of various classes of sounds (vowels, fricatives, stops, affricates, nasals, laterals).
The final part of the course deals with the acoustic correlates of stress and intonation.
The theoretical discussions are accompanied by specific case studies, practical exercises with speech analysis software (PRAAT) and assignments.
Prerequisites: Phonetics (minimum grade: 85%), Introduction to Linguistics, or Advanced Phonology (minimum grade 75%).
Course requirements: Attendance of lectures, reading assigned material, assignments, final paper.

0627-2105-01
 קריאה אקדמית
 Academic Reading
גב' זיידנברג הדסשיעור ותביה"ס לשפות103 ג'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה אקדמית – סילבוס שנה"ל תשע"ז, 2016-2017
תאור הקורס: המטרה המרכזית של הקורס "קריאה אקדמית" היא רכישה ופיתוח כלים להתמודדות עם טקסטים בלשניים. הקורס שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה בעל-פה ובכתב. הסטודנטים יקראו את הטקסט לפני השיעור ובכיתה יתקיים דיון שיטתי וביקורתי במאפיינים המייחדים כתיבה בלשנית, תיאורטית ואקספרימנטלית. במסגרת הדיון נעסוק במבנה הטקסט, סוגי הטיעונים ואישושם התאורטי והאמפירי, הנחות היסוד והפרדיקציות, מעמדן המרכזי של דוגמאות ודוגמאות נגד באישוש והפרכת תיאוריות בלשניות והיבטים מתודולוגיים שונים. המטרה המרכזית בקורס אינה לימוד התיאוריות המוצגות במאמרים, אולם תוך כדי הקריאה והדיון בהם, יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של ענפים בבלשנות.
במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם מספר מטלות כתיבה שמטרתן פיתוח מיומנויות-בסיס בכתיבת טיעון ובהעברת ביקורת בכתב. בנוסף לכך יתנסו הסטודנטים בחיפוש, בחירה וניתוח עצמאי של טקסט בלשני אותו יציגו בפני הכתה.

חומר הקריאה: חומר הקריאה הנדרש לקורס ימצא באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכן במהלך הסמסטר. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי לפני כל שיעור.
דרישות הקורס:
• נוכחות חובה בכל השיעורים. כל העדרות תגרור גריעה של 3 נקודות מהציון הסופי בקורס. סטודנטים שיעדרו משלושה שיעורים (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס.
• קריאת חובה של כל הטקסטים.
• הגשת מטלות וביצוע בדיקות בקיאות. ציוני כל המטלות ובדיקות הבקיאות ישוקללו בציון הסופי. סטודנטים שלא יגישו או לא יקבלו ציון עובר בשתי מטלות/בדיקות בקיאות (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס. מטלות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו ויקבלו את הציון 0.
• מבחן הסיום יכלול מאמר שלא נותח בכתה אותו יתבקשו הסטודנטים לנתח ולבקר באופן עצמאי. המאמר למבחן יפורסם באתר הקורס שבוע לפני מועד המבחן.
• אתר הקורס: יש לעקוב אחר הודעות ועידכונים המתפרסמים באתר הקורס
הרכב הציון:
• מטלות ובדיקות בקיאות – 30%
• פרזנטציה – 20%
• מבחן סיום – 50%. יש לקבל ציון עובר במבחן על מנת לעבור את הקורס

Course description: The purpose of the course “Academic Reading” is to develop academic reading skills. A special emphasis is put on active participation in writing and speech. The students will read the required text before each lesson, and the text will then be discussed and analyzed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the main focus is not the study of the theories presented in the articles, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.
In the course of the semester the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing.
The students will also experiment in the search, selection and independent analysis of a linguistic text which they will present to the class.
Reading materials: The required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material prior to each lesson.

Course requirements:
• Mandatory attendance. For each nonattendance, three points will be deducted from the final grade. Students who will be absent from three (or more) classes will not be eligible to take the final exam and complete the course.
• Mandatory reading of texts.
• Assignments and proficiency assessments. All assignments will be calculated in the final grade. Students who will not submit or obtain a passing grade in two (or more) assignments/proficiency assessments will not be eligible to take the final exam and complete the course.
No late submission. Any late submission will be given the grade 0.
• The final exam will include an article not discussed in class which the students will be required to analyze and criticize. The article for the final exam will be provided a week before the exam.
• Course website: Students must follow course updates and messages on the course website.
Grade:
• Assignments and proficiency assessments – 30%
• Presentation – 20%
• Final Exam – 50%. Students must obtain a passing grade in the final exam in order to pass the course

0627-2105-02
 קריאה אקדמית
 Academic Reading
גב' ברבי שיאשיעור ותרוזנברג209 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קריאה אקדמית – סילבוס שנה"ל תשע"ז, 2016-2017
תאור הקורס: המטרה המרכזית של הקורס "קריאה אקדמית" היא רכישה ופיתוח כלים להתמודדות עם טקסטים בלשניים. הקורס שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה בעל-פה ובכתב. הסטודנטים יקראו את הטקסט לפני השיעור ובכיתה יתקיים דיון שיטתי וביקורתי במאפיינים המייחדים כתיבה בלשנית, תיאורטית ואקספרימנטלית. במסגרת הדיון נעסוק במבנה הטקסט, סוגי הטיעונים ואישושם התאורטי והאמפירי, הנחות היסוד והפרדיקציות, מעמדן המרכזי של דוגמאות ודוגמאות נגד באישוש והפרכת תיאוריות בלשניות והיבטים מתודולוגיים שונים. המטרה המרכזית בקורס אינה לימוד התיאוריות המוצגות במאמרים, אולם תוך כדי הקריאה והדיון בהם, יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של ענפים בבלשנות.
במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם מספר מטלות כתיבה שמטרתן פיתוח מיומנויות-בסיס בכתיבת טיעון ובהעברת ביקורת בכתב. בנוסף לכך יתנסו הסטודנטים בחיפוש, בחירה וניתוח עצמאי של טקסט בלשני אותו יציגו בפני הכתה.

חומר הקריאה: חומר הקריאה הנדרש לקורס ימצא באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכן במהלך הסמסטר. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי לפני כל שיעור.
דרישות הקורס:
• נוכחות חובה בכל השיעורים. כל העדרות תגרור גריעה של 3 נקודות מהציון הסופי בקורס. סטודנטים שיעדרו משלושה שיעורים (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס.
• קריאת חובה של כל הטקסטים.
• הגשת מטלות וביצוע בדיקות בקיאות. ציוני כל המטלות ובדיקות הבקיאות ישוקללו בציון הסופי. סטודנטים שלא יגישו או לא יקבלו ציון עובר בשתי מטלות/בדיקות בקיאות (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס. מטלות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו ויקבלו את הציון 0.
• מבחן הסיום יכלול מאמר שלא נותח בכתה אותו יתבקשו הסטודנטים לנתח ולבקר באופן עצמאי. המאמר למבחן יפורסם באתר הקורס שבוע לפני מועד המבחן.
• אתר הקורס: יש לעקוב אחר הודעות ועידכונים המתפרסמים באתר הקורס
הרכב הציון:
• מטלות ובדיקות בקיאות – 30%
• פרזנטציה – 20%
• מבחן סיום – 50%. יש לקבל ציון עובר במבחן על מנת לעבור את הקורס

Course description: The purpose of the course “Academic Reading” is to develop academic reading skills. A special emphasis is put on active participation in writing and speech. The students will read the required text before each lesson, and the text will then be discussed and analyzed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the main focus is not the study of the theories presented in the articles, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.
In the course of the semester the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing.
The students will also experiment in the search, selection and independent analysis of a linguistic text which they will present to the class.
Reading materials: The required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material prior to each lesson.

Course requirements:
• Mandatory attendance. For each nonattendance, three points will be deducted from the final grade. Students who will be absent from three (or more) classes will not be eligible to take the final exam and complete the course.
• Mandatory reading of texts.
• Assignments and proficiency assessments. All assignments will be calculated in the final grade. Students who will not submit or obtain a passing grade in two (or more) assignments/proficiency assessments will not be eligible to take the final exam and complete the course.
No late submission. Any late submission will be given the grade 0.
• The final exam will include an article not discussed in class which the students will be required to analyze and criticize. The article for the final exam will be provided a week before the exam.
• Course website: Students must follow course updates and messages on the course website.
Grade:
• Assignments and proficiency assessments – 30%
• Presentation – 20%
• Final Exam – 50%. Students must obtain a passing grade in the final exam in order to pass the course

0627-2114-01
 רכישת שפה במודל הגנרטיבי
 Language Acquisition in the Generative Model
ד"ר בוטוויניק אירינהפרוסמינרביה"ס לשפות103 א'1400-1200 סמ'  ב'

רכישת שפה במודל הגנרטיבי 
ד"ר אירנה בוטוויניק 
תיאור הקורס
מטרת הקורס להציג את חקר רכישת שפת האם במודל הגנרטיבי. נתמקד בתופעות השונות הבאות לידי ביטוי בתהליך הרכישה, נדון בבעיות שתופעות אלה מעלות לתיאוריה הגנרטיבית, ונעריך את הפתרונות המוצעים. אם הזמן יאפשר, נדון בשאלות המרכזיות בחקר רכישת שפה שנייה במודל הגנרטיבי.

נושאים
1. הנחות יסוד
2. קליטת שפה על ידי תינוקות
3. רכישת הלקסיקון הפונולוגי, פונולוגיה מוקדמת
4. רכישת הלקסיקון הסמנטי: בעיית האינדוקציה; התחביר כמנוף לרכישת הלקסיקון
5. עקרון התת-קבוצה ותפקידו בתהליך רכישת השפה
6. רכישת התחביר: מבנה פסוקיות מוקדמות; root infinitives ; נושא ריק מוקדם, רכישת שאלות, סביל וכבילה
7. רכישת הסמנטיקה: הכמת האוניברסלי
8. סוגיות מרכזיות ברכישת שפה שנייה (אם יוותר זמן)

דרישות קדם
תחביר מתחילים, פונולוגיה מתחילים

דרישות הקורס
5-6 תרגילים (20%)
מבחן מסכם (80%)

Language Acquisition in the Generative Model 
Dr. Irena Botwinik
Description
The goal of the course is to introduce the field of (native) Language Acquisition in the Generative model. Focusing on various phenomena attested in the process of language acquisition, we will address the problems these phenomena raise for the linguistic theory, and evaluate the existing analyses. If time permits, we will discuss the central questions in the research of second language acquisition in the Generative model.
Topics
1. Basic assumptions.
2. Language perception of infants.
3. Acquisition of the phonological lexicon, and early phonology.
4. Acquisition of the semantic lexicon: the problem of induction; the syntactic bootstrapping of the lexicon.
5. The Subset Principle and its role in language acquisition.
6. Acquisition of syntax: the structure of early clauses; root infinitives; early null-subjects, wh-questions, passive, binding.
7. Acquisition of semantics: universal quantifier.
8. Central issues in Second Language Acquisition (if time permits).

0627-2117-01
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
פרופ סילוני טלפרוסמינרביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מאמץ את ההנחה שייצור ועיבוד מבעים לשוניים מתבצעים באמצעות אותם כלים חישוביים . אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, 'לאחר ששרה שתתה מים נתגלו בבאר'). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע, למשל, תנועת 'את מי' אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט " *את מי פגשת את האשה שאוהבת?"? נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים שבהם קיומה אינו ברור. לסיכום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות העיבוד והיצור שנדונו.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2117-02
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
מר דלל יקירתרגיל גילמן278 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2117-03
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
גב' ברנדל נועהתרגיל רוזנברג205 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2130-01
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  א'
תחביר מתחילים
הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתיאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בייצוגם המבני של משפטים (תיאורית X’ ) בתיאורית היחסה, קונטרול ובתיאורית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני. תיערך בחינת אמצע )שמשקלה 30% מהציון הסופי(.
Syntax Beginners
The student will acquire the foundation f syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory. The course includes a midterm (30% of the final grade)
0627-2130-02
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר רוזנבוים עומרתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-03
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
גב' ברנדל נועהתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-04
 תחביר למתחילים
 Syntax for Beginners
מר דלל יקירתרגיל גילמן278 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2166-01
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
ד"ר כהן אבן-גריפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  א'

פונולוגיה מתקדמים
אוון-גרי כהן
הקורס מציג תיאוריות גנרטיביות אשר התפתחו אחרי ה-SPE, תוך התמקדות במבנים פרוזודיים (מבנה הברה ומבנה מטרי) והממשק בין פונולוגיה ומורפולוגיה (עם דגש על מורפולוגיה שמית). נתחיל עם בחינה ביקורתית של התיאוריה המבוססת על חוקים ונמשיך עם העקרונות של תיאוריית האופטימליות, המבוססת על אילוצים. נשווה בין הגישות התיאורטיות בכל נושא.
במהלך הקורס נעקוב אחרי הירידה במעמדם של החוקים, אשר היו במרכזה של התיאוריה הסטנדרטית, והעלייה במעמדם של הייצוגים הלא-לינארים והאילוצים על הייצוגים. בסופה של ההתפתחות התיאורטית עומדת תיאוריית האופטימליות, המתבססת על אילוצים בלבד.
דרישות קדם: פונולוגיה מתחילים
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (17-14), מטלות ועבודה מקורית.

Advanced Phonology
Evan-Gary Cohen
This course introduces post-SPE theories of Generative Phonology, with reference to prosodic structure (syllable structure and metrical structure) and phonology-morphology interface (with emphasis on Semitic morphology). We will start with a critical view of the rule-based theory and then get acquainted with the basics of the constraint-based approach of Optimality Theory (OT). For each topic we will compare the pre-OT theories of the 80s with the OT accounts.
Throughout the course we will observe the deterioration in the status of rules, which were the center of attention in the standard theory, and the rise of non-linear representations and constraints on representations. At the end of the theoretical development stands the constraint-based approach of OT, which eliminates rules entirely.
Prerequisites: Beginning Phonology
Course requirements: Attendance of lectures and sections, reading (14-17 articles), assignments, an original paper.

0627-2166-02
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
מר אשרוב דניאלתרגיל רוזנברג205 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2166-03
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
מר אשרוב דניאלתרגיל רוזנברג205 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2177-01
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
ד"ר קדמון ניריתפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  א'


קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל הצורך בהקניית כלים פורמאליים יהיה לקורס אופי טכני למדי, והוא יכלול עיסוק בלוגיקות שונות ובתורת המודלים. יחד עם זאת לא נזנח את המוטיבציה הלשונית ואת הצד האמפירי , ונדון כאמור במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. אלה יכללו את הסמנטיקה של כימות, של צירופים שמנים מיודעים ולא-מיודעים, זמן (tense ) ומודאליות.
דרישות קדם: מבוא לסמנטיקה

This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.

0627-2177-02
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
גב' קריצין ניקולתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.
0627-2177-03
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
מר רז נעםתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.
0627-2189-01
 מבוא לפרגמטיקה
 Introduction to Pragmatics
פרופ אריאל מירהשיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  א'
פרופ' מירה אריאל
נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה לשונית (הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות) מפרגמטיקה מרכזית (עקרונות רציונליים כלליים הממומשים בין היתר, בתקשורת אנושית).
Introduction to Pragmatics

We survey classical pragmatic topics (e.g. speech acts, functional syntax), we intoduce the major pragmatic theories (Grice, neo-Grice and relevance theory), and we then apply these theories to the classical pragmatic topics in order to draw a clear-cut grammar/pragmatics division of labor. The result is quite surprising: Many grammatical phenomena end up being classified pragmatic, and vice versa for pragmatic phenomena.. We end with a discussion of universals within pragmatic phenomena.

0627-2220-01
 ממשקים בין הלשוני/לחוץ-לשוני
 Linguistic/Extralinguistic Interfaces
פרופ אריאל מירהפרוסמינרביה"ס לשפות102 ג'2000-1800 סמ'  א'

ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

הקורס בוחן את היחסים המורכבים בין מובנים דקדוקיים לבין מובנים שמקורם חיצוני ללשון. נבחין בין מובנים לשוניים ובין (1) המושגים האד-הוקיים המוצגים בשיח, מושגים הנגזרים בהיסק מן ההקשר; (2) מובנים הנגזרים מתוך השימוש הלשוני במבע הספציפי (המכונים לא מילוליים); (3) אימפליקטורות שיחתיות; (4) מושגים קוגניטיביים. נבדק את היחסים המורכבים בין מובנים לשוניים וכל אחד מארבעת המובנים האחרים. שאלות רלבנטיות שיידונו: אילו מן המובנים לעיל תורמים לאינטרפרטציה של תנאי האמת הרלוונטיים למשפט? אילו הינם אוניברסליים? איך ניתן להסביר את מובנים (1), (2), (3) מן המובנים הלשוניים? עד כמה הניסויים החדשים משכנעים בתמיכה שהם מעניקים לטענה שתפיסת מושגים קוגניטיביים מוטה על ידי הלשון (הספציפית)? האם אנו יכולים להסביר יצירתם של מובנים לשוניים חדשים כקונוונציונליזציה של (1), (2), ו- (3)? תיאוריות בולטות בהן נדון הנן תיאוריות של היסקים פרגמטיים, תיאוריות פסיכובלשניות לגבי שפה (לא)מילולית, תיאוריות של גרמטיזציה, והצעות חדישות לגבי הקשר בין שפה וקוגניציה.


‘The linguistic-extralinguistic interface’

This course examines the complex relations between grammatical/lexical meanings and meanings which originate outside of language. We distinguish between linguistic meanings and: (1) the ad hoc context-induced narrowed down concepts they actually introduce into discourse; (2) derived (so-called non-literal) meanings; (3) conversational implicatures; (4) cognitive concepts. We examine the complex relations obtaining between linguistic meanings and each of the above. Relevant questions addressed: Which of the above meanings contribute to the truth-conditional interpretation of the sentence? Which are universal? How can we account for the derivation of (1), (2) and (3) from linguistic meaning? How convincing are current experiments testifying to language-specific biases in the development of (4)? Can we explain semanticization (the creation of new linguistic meanings) as the conventionalization of (1), (2), or (3)? Prominent theories to be discussed are pragmatic inferencing theories, psycholinguistic theories about literal/nonliteral language, theories of grammaticization, and current proposals about language and cognition.

THE LINGUISTIC-EXTRALINGUISTIC INTERFACE
(WITH INTRODUCTION TO PRAGMATICS)
Shaul Lev
Shaulle3@post.tau.ac.il

Course outline
Ch. Title Topic Reading
1 Introduction to pragmatics
1a. Introduction A taste of pragmatic puzzles
The goal of pragmatics Ariel 2010
1b. Pragmatic topics Speech acts Austin 1962
Functional syntax; Subordination, Cleft Sentences, VIP mi
1c. Inferential pragmatic theories Gricean theory Grice 1975, Ariel 2010: 5.1
Neo-Gricean theories Horn 1984 Ariel 2010: 5.2
Relevance theory Sperber and Wilson 1986/1995, Ariel 2010: 5.3
2 Synchronic interfaces: Combining the linguistic with the extralinguistic
2a. Linguistic / extralinguistic divisions of labor Literal and non-literal meanings Ariel 2002
Linguistic codes versus extralinguistic inferences. Ariel 1999
2b. Pragmatics of explicit communication Conveyed meaning Giora and Fein 1999
Linguistic underdeterminacy Carston 2002:1
What is said \ Explicature Carston 2002:2
3 Language system interfaces
3a. Is language arbitrary?
Motivation in grammar Ariel 2008: 4
The unfolding of language Deutscher 2005: 7
3b. The innateness question
The mapping problem – object naming Bowerman & Choi
Carey 2001
The mapping problem - Spatial coordinates Levinson 2001
Finger and hand Brown 2005
3c. The universality question Language and conceptual universals Rosch 1974
Grammatical categories: Riau Indonesian Gil 2010
3d. Language and cognition Color Terms and color perception Foley 1997:7
Levinson 2000
Kay and Regier 2007
Gilbert et al. 2006
3e. Can Language affect cognition? Whorf hypothesis
Miura et al. 1993
Boroditsky et al. 2003
Kay and Kempton 1984
4 The diachronic interface: Turning the extralinguistic into linguistic
4a. Grammaticalization How does inference turn into code? Ariel, 2008: Ch. 7.7+ Ch. 6
Explicatures, conveyed meanings, background assumptions. Traugott and Heine 1991

0627-2235-01
 אלגוריתמים לבלשנות חישובית
 Algorithms for Computational Linguistics
מר שפר יונתןשיעור ביה"ס לשפות101 א'1200-1000 סמ'  ב'
קורס זה מעניק מיומנויות בסיסיות הנדרשות לקורסים מתקדמים בבלשנות חישובית. נדון במכונות מצבים סופיות (automata ו-transducers) ודקדוקים חסרי הקשר (כולל דקדוקים הסתברותיים), וכן ב-Hidden Markov Models ו-Maximum Entropy Models.
 
דרישת קדם:
* מודלים חישוביים (ניתן לקחת במקביל); או
* בלשנות חישובית מתחילים וגם שפות פורמליות
בנוסף נדרשים כישורי תכנות טובים.
 
This course aims at building basic skills needed for more advanced classes in computational linguistics. We will discuss finite-state tools (automata and transducers) and context-free grammars (including PCFG), as well as Hidden Markov and Maximum Entropy Models.
 
Prerequisites: 
* Computational Models (possibly in parallel); or 
* Computational Linguistics for Beginners and Formal Languages.
In addition, good programming skills are required.
 
 
0627-2244-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים
 Statistics for Linguists
גב' יברכיהו הדסשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1000-0800 סמ'  א'

 

סטטיסטיקה לבלשנים למתחילים (Statistics for Linguists) 
חלוקת הציון: 10% - מטלות, 40% - מבחן אמצע, 50% - מבחן סוף 

תיאור הקורס:

הקורס הינו קורס מבוא בסיסי בסטטיסטיקה, המיועד לבלשנים. בקורס נציג מושגי יסוד בתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, נראה דרכים שונות שבהן בלשנים יכולים להיעזר בכלים סטטיסטיים, נכיר מספר מבחנים סטטיסטיים חשובים, ונבין כיצד בוחרים במבחן המתאים למחקר מסוים. הדוגמאות והתרגילים בקורס יכילו נתונים הלקוחים מתחומי הבלשנות השונים.

השתתפות בקורס זה ובקורס ההמשך (סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים) מומלצת לכל סטודנט שמעוניין לערוך במהלך לימודיו מחקרים אמפיריים בבלשנות.

 

Statistics for Linguists
Fall Semester

Course description:

This course is an introductory course in statistics, aimed at linguists. During the course we will present some fundamental concepts in the fields of descriptive and inferential statistics, see different ways in which linguists can make use of statistical tools, introduce some important statistical tests, and understand how to select the appropriate test for a certain research. The examples and exercises in the course all contain data taken from the various disciplines of linguistics.

Participation in this course and the following one (Advanced Statistics) is highly recommended to any student who plans to conduct a quantitative research in linguistics.

 

0627-2255-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים
 Advanced Statistics for Linguists
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סילבוס לקורס: סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים – Advanced statistics for linguists, שיעור


שם המרצה: איה מלצר-אשר

קורס מס':  0627-2255-01      שנת לימודים: תשע"ז     סמסטר: ב   היקף שעות: 2   לתואר: ראשון

 

השיעורים יתקיימו ביום ה', 8-10

שעת קבלה: ווב 413, יום א' 10-12

טלפון: 03-6405024    

דוא"ל: ameltzer@post.tau.ac.il

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, יסודות הבלשנות התיאורטית, סטטיסטיקה מתחילים לבלשנים


תיאור הקורס

הקורס הינו קורס המשך של הקורס "סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים". בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם רעיונות וכלים בתחום הסטטיסטיקה ההיסקית. נתמקד במבחנים סטטיסטיים המתאימים לניתוח מערכי מחקר מרובי רמות ו/או משתנים ובכלים הבוחנים את תרומתם של כל המשתנים האפשריים לדפוס התצפיות שנמדד. נלמד איך לבצע את הניתוחים השונים ב-excel, SPSS ו-R.
ההשתתפות בקורס זה מומלצת לכל סטודנט/ית המתכננ/ת לערוך מחקר פסיכובלשני הדורש ניתוח כמותי-סטטיסטי.
מטרות הקורס:
א. להרחיב את הידע הסטטיסטי של הסטודנטים ולאפשר להם להעריך מאמרים המכילים ניתוחים סטטיסטיים מורכבים
ב. להעניק לסטודנטים כלים וידע שבעזרתם יוכלו לתכנן ולבצע מחקר פסיכובלשני הכולל ניתוח סטטיסטי
חומר הלימוד יכלול את הנושאים הבאים:

1. הגדרת הגורמים בניסוי

א. ניתוח לפי נבדקים ולפי פריטים

ב. מערך בין-נבדקי, תוך-נבדקי ומעורב

2. ניתוח שונות (ANOVA)

א. אנובה חד-גורמית

ב. אנובה דו-גורמית ורב-גורמית

ג. תיקונים להשוואות מרובות

3. רגרסיה
א. אפקטים קבועים ומקריים
ב. מודלים ליניארים מעורבים (linear mixed models) באמצעות R
ג. רגרסיה לוגיסטית

 

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות ובחינת בית

חלוקת הציון:   מטלות – 20%

                     בחינת בית  – 80%  

תאריך בחינת בית:  20.7.2017

Course syllabus: Advanced statistics for linguists – סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים, lecture course

 

Aya Meltzer-Asscher

Course no.: 0627-2255-01     academic year:  2016/17    semester: b    number of hours: 2    degree: B.A   

 

Class will be held on: Thursdays, 8-10

Reception hours: Webb 413, Sundays, 10-12

Telephone: 03-6405024

E-mail address: ameltzer@post.tau.ac.il

Prerequisites: Intro to linguistics, Foundations of theoretical linguistics, Beginner's statistics for linguists

 

Course Description

This course is a continuation of the beginners' statistics for linguists course. In this course, we'll broaden our knowledge of ideas and tools in inferential statistics. We'll focus on statistical tests appropriate for analyzing experimental designs with multiple levels and/or factors, and tools examining the contribution of different possible variables to the observed pattern of results. We'll learn how to execute the different analyses in EXCEL, SPSS and R.

Participation in this course is recommended for students planning on carrying out psycholinguistic research which requires quantitative-statistical analyses.

The aims of the course are:

To expand the statistical knowledge of the students, enabling them to evaluate studies which utilize complex statistical analysis

To provide the students with tools enabling to design and carry out psycholinguistic research involving statistical analysis

Course material will include the following topics:

Defining the design of an experiment:

By-participants and by-items analyses

Within-participants, between-participants and mixed designs

Analysis of variance (ANOVA):

One-way ANOVA

Two-way and multiway ANOVA

Multiple comparison procedures

Regression:

fixed and random effects

linear mixed models with R

logistic regression

 

Course Requirements

The course has assignments and a take-home exam

Grade composition:     Assignments – 20%

                             Take-home exam – 80%

Date of take-home exam: July 20th, 2017

0627-3005-01
 פונולוגיה ניסויית
 Experimental Phonology
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות103 ג'1200-1000 סמ'  א'

פונולוגיה ניסויית
אוון-גרי כהן
הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס במלואו יקבלו את היסודות הדרושים לעריכת ניסויים.
אנחנו מתחילים בהצגת התחום. אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה. החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים, סוגי תופעות שנחקרים, ולבסוף, השימוש והתוקף של ניסויים בעת רכישה.
דרישות קדם: פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים (ניתן לקחת במקביל). מומלץ פונטיקה אקוסטית.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאת מאמרים, מטלות, עבודה מסכמת.
Experimental Phonology
Evan-Gary Cohen
The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.
We begin with an introduction to the field. We follow with a discussion of methodology. The subsequent sections discuss various kinds of experiment, and the kinds of phenomena dealt with. Time permitting, we will discuss the use and validity of experiments during acquisition.

Prerequisites: Phonetics and Advanced Phonology (can be taken simultaneously). Acoustic Phonetics is advisable.

Course requirements: Attendance of lectures, reading assigned material, assignments, final paper.

0627-3144-01
 אופטימליות סגמנטלית
 Segmental Optimality Theory
ד"ר כהן אבן-גריסמינר ביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אופטימליות סגמנטלית
אוון-גרי כהן
הסמינר הינו המשך של פונולוגיה מתקדמים. אנחנו דנים בטיפול בתופעות פונולוגיות שונות במסגרת תאוריית האופטימליות. אנחנו מתחילים בדיון בתכוניות (קדם-SPE, קדם-OT, OT – חלק 1). אח"כ אנחנו מציגים גישות נוספות לתכוניות (cue constraints – חלק 2), ממשיכים בדיון בהרמוניה ווקאלית (חלק 3), טון (חלק 4), ומסיימים בדיון בהיבטים תאורטיים נוספים של OT (וריאציה, ריבוד לקסיקלי, אופטימליות סטוכאסטית, cue weighting, חריגים לקסיקלים – חלק 5).
.
דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאה, שתי הצגות כיתתיות, עבודה סופית. 

Segmental Optimality Theory
Evan-Gary Cohen
The seminar is a continuation of Advanced Phonology. We discuss the treatment of various phonological phenomena within Optimality Theory (OT) frameworks. We start with a discussion of features (post-SPE, pre-OT, OT – Part I). We then present other approaches to features (cue constraints – Part II), continuing with a discussion of vowel harmony (Part III), tone (Part IV), culminating with a discussion of additional theoretical aspects of OT (variation, lexicon stratification, stochastic OT, cue weighting, lexical exceptions – Part V).

Prerequisites: Advanced Phonology.

Course requirements: Attendance of lectures, reading, 2 class presentations, final paper.

0627-3145-01
 סמנריון ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה
 Seminar in Language Acquisition: Patterns in Phonological Ac
ד"ר אדם גליתסמינר ביה"ס לשפות401 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סוגיות ברכישת פונולוגיה

דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים (אפשר ללמוד במקביל בסמסטר א')

הקורס עוסק בסוגיות הקשורות להתפתחות פונולוגית מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות.
התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הראשונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית על היבטיה השונים:
א. התפתחות סגמנטלית
ב. התפתחות פרוזודית (מבנה ההברה, הרגל והמילה הפרוזודית)
ג. האינטראקציה בין היחידות הפונולוגיות השונות (סגמנטליות ופרוזודיות) בתהליך הרכישה
ד. השפעות פונולוגיות על רכישת המורפולוגיה והתחביר

חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') יוקדש להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית, וללימוד ההנחות התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט, עם דגש מיוחד על ההבחנה בין עקרונות אוניברסאליים לבין השפעות שפת היעד. בחלקו השני של הקורס (סמסטר ב'), נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה, השפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, ועוד.
Topics phonological development
The course is concerned with topics related to phonological development, using the frameworks of Prosodic Phonology and Optimality Theory.
The phonological processes involved in first language acquisition already emerge during the production of the first words, and later on, they affect the acquisition of morphology and syntax.
In this course, we will examine different approaches to the analysis and explanation of various aspects of phonological development:
a. Segmental development
b. Prosodic development (the structure of the syllable, the foot and the prosodic word)
c. The interaction between the different phonological units (segmental and prosodic) in the course of acquisition.
d. Phonological effects on the acquisition of morphology and syntax.
The first part of the course (first semester) will be devoted to an overview of the main phenomena and properties related to typical and a-typical phonological development, and to the basic theoretical assumptions of phonological theory regarding first language acquisition, paying special attention to the distinction between universal principles and the influence of the ambient language in early acquisition. In the second part of the course (second semester), we will study in detail researches on specific topics, such as cluster simplification, the role of the Minimal Word in acquisition, and prosodic and segmental effects on syllable deletion.0627-3199-01
 מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
 BA Seminar in Semantics
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות101 ד'1200-0800 סמ'  ב'

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים ) Theory Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי שיאפשר הזמן

This seminar will be concerned with several topics of central importance in the semantics of natural lanaguage, and will involve reading original papers in these fields. We will study the Kamp-Heim theory (Discourse Representation Theory), intensionality and modality (reading from Angelika Kratzer's work), genericity, polarity sensitivity, and perhaps one or two other topics, as time permits
prerequisites: Foundations of Formal Semantics

0627-3210-01
 שפות פורמליות:דקדוקים, שפות ואוטומטה
 Formal Language Theory: Grammars Languages & Automata
פרופ לנדמן אלפרדשיעור ביה"ס לשפות101 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות101 ה'1600-1400 סמ'  א'

FORMAL LANGUAGE THEORY Fred Landman

:Course objectives
.The class is an introduction to the study of the complexity of grammatical operations

:Topics
The first half of the class is an introduction to the formal language theory and automata theory of regular and context free grammars in relation to linguistic issues. In the second part of the class we look at linguistic phenomena that go beyong context free, discuss mildly context sensitive grammar formalisms, and focus on the role of semilinear growth 
as a natural constraint on grammars for natural languages

Prerequisit
: Foundations of Formal Semantics or permission from the instructor (because of courses taken in other departments)

Reading material: Lecture Notes will be handed out
:Requirements
Homework exercises during the semester-
.Takehome exam-


FORMAL LANGUAGE THEORY                                               Fred Landman           
 
Course objectives:
The class is an introduction to the study of the complexity of grammatical operations.
 
Topics:
The first half of the class is an introduction to the formal language theory and automata theory of regular and context free grammars in relation to linguistic issues.  In the second part of the class we look at linguistic phenomena that go beyong context free, discuss mildly context sensitive grammar formalisms, and focus on the role of semilinear growth as a natural constraint on grammars for natural languages.
 
Prerequisit:  Foundations of Formal Semantics or permission from the instructor (because of courses taken in other departments)
 
Reading material:  Lecture Notes will be handed out
Requirements:
-homework exercises during the semester
-Takehome exam.
 
 
 
 
 
0627-3240-01
 סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה
 Acquisition of Syntax Seminar: Relative Clauses Acquisition
ד"ר בוטוויניק אירינהסמינר ביה"ס לשפות102 א'1200-1000 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות102 א'1200-1000 סמ'  ב'
תקציר
הסמינר עוסק בחקר ההיבטים השונים של רכישת התחביר כשפת אם. בחלקו הראשון של הקורס נתרכז בהסברים שהוצעו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית להפקת משפטי זיקה והבנתם על ידי ילדים בעלי התפתחות שפתית טיפוסית. לאחר מכן נעמוד על ההבדלים בין רכישה תקינה של משפטי זיקה לרכישתם על ידי ילדים עם לקויות שפה (SLI), ילדים כבדי שמיעה ומבוגרים הסובלים מאפזיית ברוקה (agrammatism, Broca's aphasia)
נושאים
1. מבוא – רכישה במודל הגנרטיבי, משפטי זיקה וניתוחיהם
2. הפקת זיקה (ברכישת צרפתית)
3. הפקת זיקה בעברית
4. הבנת משפטי זיקה
5. משפטי זיקה בהתפתחות א-טיפוסית (SLI וילדים כבדי שמיעה) ובקרב אגרמטיים 

חובות והרכב הציון: קריאת מאמרים, הכנת תרגילים והשתתפות בשיעורים (20%), הצגת מאמר (20%), עבודה מקורית (60%).
לסטודנטים הלוקחים את הקורס כקורס בחירה: בנוסף לתרגילים השוטפים, תרגיל מסכם (50%), והמשקל של הצגת מאמר (30%).
Description
The seminar deals with certain aspects of the acquisition of syntax in first language. In the first part of the seminar we will focus on the explanations proposed in the Generative framework for the production and comprehension of relative clauses by typically developing children. Then we will compare typical acquisition of relative clauses with their acquisition by hearing-impaired children, children with SLI, and individuals with Broca's aphasia.
If time permits, we will shift attention to second language acquisition, and discuss the problems this process poses for the Generative model, focusing on particular syntactic phenomena (e.g. null prepositions, the acquisition of morphology, optionality in near-native grammar).
Topics
1. Introduction – language acquisition in the Generative Model, relative clauses (RCs) and their analyses
2. Production of RCs (in the acquisition of French)
3. Production of RCs in Hebrew
4. Comprehension of RCs
5. RCs in a-typical development and in agrammatic aphasia
6. Second language acquisition: central issues 
Grade
Preparation of assignments and participation in class - 20%
Presentation of an article – 20%
Seminar paper- 60%

For students taking the course as an elective:
Presentation of an article – 30%
Final assignment (in addition to the regular ones) – 50%  
0627-3280-01
 דו-לשוניות: התפתחות, ידע, ושימוש
 Bilingualism
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור גילמן281 ד'1400-1200 סמ'  ב'
תיאור
דו-לשוניות היא תופעה מאוד נפוצה, אולם טבעה לא ממש ברור, ולעתים מבלבלים בינה לבין רכישת שפה שנייה. מטרת הקורס, אם כן, היא להבהיר את טבעה של התופעה, את מאפייני הרכישה הדו-לשונית, את האופן שבו דו-לשוניות באה לידי ביטוי בקרב הדוברים הבוגרים, כמו גם את השלכותיה הפסיכולוגיות והנוירולוגיות.

נושאים
I. רכישה: דו-לשוניות סימולטנית ודו-לשוניות עוקבת
II. ידע: עיבוד דו-לשוני; מוח דו-לשוני
III. שימוש: תופעות אופייניות וטבען (adult code-switching)

הרכב הציון 
5 תרגילים: 30% (אחד התרגילים הוא עם ציון ושוויו 10%)
מבחן: 70%
הצגת מאמר: בונוס של 10%

מאמרים (חובה ורשות)

Introduction  

 

 

 

 

 

Description
The phenomenon of bilingualism is quite wide-spread, but its nature seems to be quite obscure, often confused with second language acquisition. The goal of the course is to clarify the phenomenon, specifying the characteristics of its acquisition, its manifestation in adulthood, as well as its psychological and neurological consequences.
0627-4001-01
 סמנטיקה למתקדמים
 Advanced Semantics
פרופ לנדמן אלפרדשיעור ביה"ס לשפות401 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1200-1000 סמ'  ב'

ADVANCED SEMANTICS Fred Landman

Course objectives
Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena. The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible

Topics
 
    .The role of the principle of compositionality of meaning in semantically interpreted grammars-
.Using the theory of types and its Boolean semantics-
.The operation of lambda abstraction and the uses of lambda conversion-
.Semantic interpretation through type shifting principles-
The semantics of transitive verbs, scope relations and intensional contexts-
.The Partee triangle of definite, indefinite and quantificational noun phrases-
.Aspects of the semantics of plurality-

Prerequisits: Foundations of Formal Semantics
The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics

Since the course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible, students interested in semantics are advised to take this course as soon after Foundations of Formal Semantics as they can, since this will enable them to start participating in advanced courses and seminars
(Note that Advanced Semantics is not in competition with the BA-seminar on semantics, in fact, it is profitable to take both simultaneously)

Reading material: Lecture Notes Advanced Semantics will be made available in class 

:Requirements
      .Homework exercises during the semester-
.Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical-
.sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report
ADVANCED SEMANTICS Fred Landman

Course objectives:
Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena. The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible.

Topics:
-The role of the principle of compositionality of meaning in semantically interpreted grammars.
-Using the theory of types and its Boolean semantics.
-The operation of lambda abstraction and the uses of lambda conversion.
-Semantic interpretation through type shifting principles.
-The semantics of transitive verbs, scope relations and intensional contexts.
-The Partee triangle of definite, indefinite and quantificational noun phrases.
-Aspects of the semantics of plurality.

Prerequisits: Foundations of Formal Semantics
The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics.

Since the course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible, students interested in semantics are advised to take this course as soon after Foundations of Formal Semantics as they can, since this will enable them to start participating in advanced courses and seminars.
(Note that Advanced Semantics is not in competition with the BA-seminar on semantics, in fact, it is profitable to take both simultaneously.)

Reading material: Lecture Notes Advanced Semantics will be made available in class. 

Requirements:
-homework exercises during the semester
-Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical
sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report.
0627-4018-01
 תחביר בן זמננו
 Modern Syntax
פרופ הורבט זוליהשיעור ביה"ס לשפות401 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1400-1200 סמ'  א'
תחביר בן זמננו
הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית מאז תיאורית ה- GB של שנות ה- 80' המוקדמות. הנושאים שנדון בהם בפירוט יכללו: מבנה המשפט, קטגוריות פונקציונליות, secondary predication,, licensing of PRO, הD(eterminer)Phrase ומבנה נומליזציות, VP-shells, Reflexivity לעומת כבילה. הקורס מספק בסיס למחקר בתיאורית התחביר העכשווית ולמסגרת התכנית המינימליסטית.
דרישות הקורס: נוכחות סדירה והשתתפות פעילה, מטלות בית ובחינת בית סופית.
דרישות קדם: תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

הערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית. זהו קורס משותף ל- BA ול-MA
MA/BA Course
CURRENT SYNTAX

The course will present the major developments that have taken place within
syntactic theory since the GB theory of the early 1980s.
The topics to be discussed in detail will include clause structure, functional
categories, secondary predication, the licensing of PRO, D(eterminer)Phrase
and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity vs. binding of anaphors and pronominals. The course lays the foundation for doing research in current syntactic theory, and for the minimalist program framework.

Course requirements: Regular attendance and class participation, occasional
homework assignments and a final take-home exam.

0627-4028-01
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות103 א'1000-0800 סמ'  א'
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
ד"ר איה מלצר-אשר
ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.
הקורס יכסה את הנושאים הבאים:
שבוע 1: יסודות ניתוח כמותי – חזרה קצרה על סטטיסטיקה לבלשנים
שבוע 2: בניית השערות ובחינתן
שבועות 3-5: שיטות ניסוי וכיצד לבחור ביניהן. כמה מן הטכניקות שיידונו הן:
• מדידות דיוק
• מדידות דירוג
• מדידות זמן תגובה (למשל, קריאה בקצב אישי)
• מטלות עקיפות ובו-זמניות
שבועות 6-10: בניית חומרי הניסוי
• הימנעות מרעש
• הימנעות מגורמים מתערבים
• הימנעות מאפקטים של חזרה
שבוע 11: הרצת הניסוי
שבועות 12-13: עיבוד נתונים וניתוח סטטיסטי
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, סטטיסטיקה מתחילים (אפשר במקביל), תחביר מתחילים (אפשר במקביל)
דרישות הקורס: הגשת מטלות, מבחן אמצע ומבחן סוף
הערה: הקורס דורש עבודה עם התוכנה הסטטיסטית SPSS הקיימת בחדרי המחשבים באוניברסיטה

טקסט המלווה את הקורס:
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.

Psycholinguistics: Research methods and experimental design
 
Aya Meltzer-Asscher
 
Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.
 
The class covers the following topics:
 
Week 1: Fundamentals of quantitative analysis – short review of statistics for linguists
 
Weeks 2: Hypothesis formation and testing
 
Week 3-5: Different experimental techniques and how to select among them. Some techniques that will be discussed:
o   Accuracy measures
o   Rating tasks
o   Reaction time measures (e.g. self-paced reading)
o   Indirect and concurrent tasks
 
Weeks 6-10: Constructing experimental materials
o   Avoiding noise
o   Avoiding confounds
o   Avoiding repetition effects
 
Week 11: Running an experiment
 
Weeks 12-13: Data processing and statistical analysis
 
 
Prerequisites: Introduction to Linguistics, Beginner's Statistics, Beginners Syntax
 
Course requirements: assignments, midterm and final exam
 
Note: the course requires working with the SPSS program, which is available in the university’s computer labs
 
Course textbook
 
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.
 
 
0627-4028-02
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
גב' נס טלתרגיל רוזנברג105 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-4029-01
 פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
 Psycholinguistics: Introduction to
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות105 ב'1200-1000 סמ'  ב'
מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
איה מלצר-אשר
בעת עיבוד משפטים, אנו קובעים את משמעות המשפט על סמך רצף המלים הנקלט. בקורס זה נכיר מושגים הקשורים לתהליכים והמנגנונים העומדים בבסיס הבנת משפטים, ונדון בתיאוריות שונות שניסו להסביר את היכולת המורכבת הזו. בין השאר, נדון בנושאים הבאים:
- עיבוד אינקרמנטלי
- מודלים מקבילים וסדרתיים של עיבוד
- מודולריות, אינטראקטיביות, וסוגי האינפורמציה הרלוונטיים בעיבוד משפטים
- עיבוד דו משמעות מבנית
- עיבוד מבני תלות תחבירית

דרישות הקורס: מטלות, בחינת סיום
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
Introduction to theories of sentence processing
Aya Meltzer-Asscher
During sentence processing, we determine the meaning of the sentence based on the sequence of incoming words. In this course, we will get to know the basic concepts related to the processes and mechanisms underlying sentence comprehension, and discuss different theories attempting to account for this complex ability. Among other topics, the material will include:
-          Incremental processing
-          Serial and parallel processing models
-          Modular and interactive models, and information types relevant for sentence processing
-          Processing syntactic ambiguity
-          Processing dependencies
Course requirements: assignments, final exam
Prerequisites: intro to linguistics, foundations of theoretical linguistics, psycholinguistics: research methods and experimental design
0627-4031-01
 עיבוד לשוני של מספרים וכמויות אצל ילדים
 Linguistic Aspects of Childhood Learning of Numbers and Quantities
ד"ר שיטרית עינת רותסמינר ביה"ס לשפות105 א'1800-1400 סמ'  א'
עיבוד לשוני של מספרים וכמויות אצל ילדים
תיאור סמינר:
כמתים הם מונחים לוגיים שאין להן רפרנט מוחשי בעולם, ומשמעותם תלויה בהקשר שבו הם מוצגים. לעתים קרובות יש להם משמעויות חופפות או מספר משמעויות אפשריות שנקבעות על סמך ההקשר. בנוסף, דוברים שונים מייחסים בהקשר זהה משמעויות שונות לכמתים. בשל גורמים אלה, רכישת משמעותם של כמתים היא תהליך איטי, דבר המשתקף בביצוע של ילדים בניסויים שבחנו הבנה של כמתים. בסמינר נדון בתופעות שונות ברכישת כמתים ובהסברים אפשריים לביצוע הנמוך של ילדים ונבחן בצורה ביקורתית את העדויות הקיימות כיום. במהלך השנה, הסטודנטים בקורס יפתחו הצעת מחקר, יכינו חומרים להרצת ניסוי ולבסוף יצטרכו להריץ ניסוי ולהציג את תוצאותיו בכיתה.

דרישות הקורס: הצגת מאמרים בכיתה; תכנון והרצת ניסוי; כתיבת עבודה סמינריונית לתיאור הניסוי.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות בציון מעל 85; רכישת שפה
Linguistic aspects of children learning of numbers and quantities
Short description:
Quantifiers are logical words with no concrete referent in the world, and their meaning depends on the context in which they appear. In many cases, the meanings of quantifiers overlap, and adult speakers use different meanings in the same contexts. Because of these, the acquisition of quantifiers meaning is often delayed in children, as indicated by several experimental results. In this seminar, we will discuss different phenomena in quantifier acquisition, explore possible explanation for children’s low performance with quantifiers, and examine the experimental evidence. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.

Class requirements: presentation of papers in class; designing and running an experiment; writing a final paper to describe the experiment.
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics (grade: 85+); language acquisition
0627-4036-01
 סמינר מ.א. בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית - נושא נבחר
 MA Seminar in Formal Semantics and Pragmatics - Selected Issue
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות105 ה'1200-0800 סמ'  א'
נושאים בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמאליות

סמינר מ.א.

סמינר המ.א. בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמאליות עוסק כל שנה בנושא שונה - בדרך כלל נושא על גבול הסמנטיקה והפרגמטיקה - תוך לימוד הנושא הנבחר לעומקו. שימו לב שהוא גם נושא מספר שונה כל שנה, כך שסטודנט/ית יכול/ה בהחלט לקחת מספר סמינרי מ.א. כאלה, והם יכולים להחשב כולם במניין השעות (ניתן לקחתם או כסמינר או כשיעור בחירה).

דרישות קדם: סמינר ב.א. (מגוון סוגיות...) או סמנטיקה מתקדמים
The M.A. seminar in formal semantics and pragmatics is an in-depth study of some topic – usually a topic which involves the interface between semantics and pragmatics – a different topic each year. Note that this seminar carries a different number each year, which means that a student can, if they like, take several M.A. seminars for credit (they can be taken either as a seminar or as an elective).
Prerequisites: BA Seminar in Semantics or Advanced Semantics
0627-4041-01
 התיאוריה התחבירית לאור המינימליזם
 Syntactic Theory in Light of Minimalism
פרופ הורבט זוליהסמינר ביה"ס לשפות501 ג'1600-1200 סמ'  ב'

הקורס ינתן בשפה האנגלית

ראה סילבוס באנגלית

Syntactic theory in light of Minimalism
MA seminar – Open to BA students (with special permission)
This seminar aims to explore a range of syntactic phenomena and their theoretical implications for recent minimalist conceptions regarding the design of the language faculty. We will discuss and analyze a selection of topics involving syntactic phenomena and cross-linguistic variation within the framework of the Principles and Parameters theory. The empirical material presented will be examined in relation to the recent ‘minimalist’ perspective (the M(inimalist) P(rogram) outlined in Chomsky (1995, 2004), and subsequent work) on the architecture of the language faculty (UG) and the notion of its “optimal design”. The phenomena to be discussed will relate in particular to issues of (a) the interaction and division of labor between the syntactic (computational, structure building) component and the systems it interfaces with (PF, semantics, information structure), and (b) the nature of parameters of grammar assumed to capture cross-linguistic variation.
The theoretical topics addressed will include the following:
The operation Merge: phrase structure and movements
Units of the syntactic derivation – phases/cycles and evidence for their size; locality
The copy theory of movement
Agree with/Attract ‘closest’ (in terms of c-command) – intervention (minimality) effects
Agree – phi-features, Case, and the labeling of categories
Functional elements, feature-checking, parameters, and the cartographic trend
Optional movements and the role of the interfaces
The seminar can be taken either as a seminar or a course (non-seminar).
Regular attendance and active participation is required. The grade will be based on class participation, a brief class presentation, and a seminar paper for those taking it as a seminar, or a small (non-seminar) paper, for those taking it as a course.
Prerequisites: Current Syntax 1 (or Advanced Syntax, with instructor’s approval
0627-4045-01
 הסמנטיקה של שמות מסה ושמות ספירים
 The Semantics of Mass Nouns and Count Nouns
פרופ לנדמן אלפרדסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1600-1200 סמ'  ב'

MA Seminar - Semantics of Mass nouns and Count nouns Fred Landman

:Course objectives
The class divides into a tutorial and an intensive study of some the most recent literature on the topic

:Topics
We start with a tutorial on the Boolean apporach to the semantics of singular and plural count nouns (following the work of Link 1983 and many others), where the key semantic notions are atomicity (for singularity) and closure under sum (for plurality).   The main topic of the seminar will be the semantics of mass nouns. In recent years, within Boolean semantics, new approaches have been developed by Susan Rothstein and by myself, which, instead of using atomicity as the central notion, propose disjointness as the basic notion on which the difference between count nouns and mass nouns is based. Susan Rothstein has a book coming out this year, and I have develop the formal theory in a book which will appear next year. Part of this material will be central in the seminar. Our main concern will be to show how the framework opens up new linguistic questions and uncovers new linguistic data in study of the semantics of mass nouns, in ways that were never available to the atomicity-based theories

Prerequisits: Foundations of Formal Semantics
.The course is open to MA students and advanced BA students in semantics

Reading material: Papers and book-manuscripts provided in the course of the class

Requirements: Seminar paper
.The class can also be taken as a course, in which case a little paper is required

MA Seminar - Semantics of Mass nouns and Count nouns  Fred Landman

Course objectives:
The class divides into a tutorial and an intensive study of some the most recent literature on the topic.

Topics:
We start with a tutorial on the Boolean apporach to the semantics of singular and plural count nouns (following the work of Link 1983 and many others), where the key semantic notions are atomicity (for singularity) and closure under sum (for plurality).
The main topic of the seminar will be the semantics of mass nouns. In recent years, within Boolean semantics, new approaches have been developed by Susan Rothstein and by myself, which, instead of using atomicity as the central notion, propose disjointness as the basic notion on which the difference between count nouns and mass nouns is based. Susan Rothstein has a book coming out this year, and I have develop the formal theory in a book which will appear next year. Part of this material will be central in the seminar. Our main concern will be to show how the framework opens up new linguistic questions and uncovers new linguistic data in study of the semantics of mass nouns, in ways that were never available to the atomicity-based theories.

Prerequisits: Foundations of Formal Semantics
The course is open to MA students and advanced BA students in semantics.

Reading material: Papers and book-manuscripts provided in the course of the class.

Requirements: Seminar paper
The class can also be taken as a course, in which case a little paper is required.


0627-4072-01
 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות
 Language acquisition: A psycholinguistic approach
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור ביה"ס לשפות105 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות105 ד'1800-1600 סמ'  ב'
רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות
תיאור קורס:
אחת השאלות המרתקות במחקר הבלשני והפסיכולוגי היא השאלה כיצד ילדים לומדים שפה. רב מוחלט של הילדים מתמחים במערכת המורכבת של שפה בגיל צעיר מאד, ללא מאמץ וללא לימוד מכוון. הקורס יתמקד בגישה פסיכובלשנית לרכישת שפה ראשונה ויסקור מגוון נושאים החל משיטות מחקריות בעבודה עם תינוקות וילדים וגישות תיאורטיות לרכישת שפה, וכלה בהתפתחות של רמות ייצוג שונות (פונולוגיה, תחביר, פרגמטיקה). הקורס יתמקד ברכישת שפה אצל ילדים עם התפתחות תקינה, אך יעסוק גם בנושאים של רכישת שפה שניה, שפת סימנים והפרעות שפה התפתחותיות.
דרישות הקורס: במהלך הקורס סטודנטים יתבקשו להציג מאמר או שניים בכיתה וכן לבצע ניסוי עם ילד.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות

Language acquisition: A psycholinguistic approach
Course description:
One of the most fascinating questions in linguistics and psychology is how children learn language. The vast majority of children master the complex system of language at a very early age, doing so effortlessly and without direct instruction. This class will take a psycholinguistic approach to language acquisition and will cover topics in experimental methodologies in babies, infants and children, major theoretical approaches to language acquisition, and the development of various levels of language representations. We will focus on typical first language acquisition; however we will also explore issues in second language acquisition, sign languages and developmental language disorders.
Class requirements: students will present a paper or two in class, as well as conduct an experiment with a child.
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics

0627-4075-01
 סוגיות נבחרות בנוירובלשנות
 Selected Topics in Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות101 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סוגיות נבחרות בנוירובלשנות
תיאור סמינר:
הסמינר יעסוק בשאלות עכשיויות בתחום הפסיכובלשנות והנוירובלשנות, תוך דגש על עיצוב ניסויים וחשיבה ביקורתית. במהלך השנה, הסטודנטים בקורס יפתחו הצעת מחקר, יכינו חומרים להרצת ניסוי ולבסוף יצטרכו להריץ ניסוי ולהציג את תוצאותיו בכיתה.
דרישות הקורס: הצגת מאמרים בכיתה; תכנון והרצת ניסוי; כתיבת עבודה סמינריונית לתיאור הניסוי.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות בציון מעל 85; נוירובלשנות:שפה ומוח

Selected topics in neurolinguistics
Short description:
This seminar will explore current topics in psycholinguistics and neurolinguistic, focusing on the experimental design and critical thinking. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.
Class requirements: presentation of papers in class; designing and running an experiment; writing a final paper to describe the experiment.
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics (grade: 85+); Neurolinguistics: brain and language

0627-4077-01
 נוירובלשנות: שפה ומוח
 Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור רוזנברג103 א'2000-1800 סמ'  ב'
נוירובלשנות: שפה ומוח
תיאור קורס:
נוירובלשנות הוא תחום מחקר בין-תחומי שמשלב נושאים מבלשנות, פסיכולוגיה ומדעי המוח הקוגנטיביים.
הקורס מספק בסיס ללימודים מתקדמים בתחום הנוירובלשנות וכולל התמקדות במושגי יסוד, תיאור כללי של שיטות מחקר בתחום ושל גישות תיאורטיות ומחקריות שונות לשאלות בלשניות ופסיכובלשניות.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות;

Neurolinguistics: Language and the brain
Course description:
Neurolinguistics is an interdisciplinary field that involves topics from linguistics, psychology and cognitive neuroscience. This class provides a broad basis for advanced studies in the field. It will introduce students with basic terminology, general description of research methods, and theoretical and experimental approaches to linguistic and psycholinguistic questions
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics

0627-4081-01
 אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
 Electrophysiology in language research
ד"ר מלצר אשר איה טובהסמינר רוזנברג103 ב'1400-1200 סמ'  א'
אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
איה מלצר-אשר

בסמינר זה נתוודע למחקר אלקטרופיזיולוגי של עיבוד שפה. בתחילת הקורס נערוך היכרות עם המושג 'רכיב ERP'. לאחר מכן נדון ברכיבים השונים המשקפים על פי הטענה תהליכי עיבוד לשוני שונים. נקדיש תשומת לב רבה במיוחד לרכיב ה-N400, שנחקר רבות ב-35 השנים האחרונות. כמו כן נדון בשיקולים מתודולוגיים בעריכת מחקרי ERP. בעבודת הסמינר, הסטודנטים יוכלו להתנסות בהרצ עצמאית של ניסוי ERP.
דרישות הקורס: קריאת מאמרים, עבודה מסכמת.
דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

Electrophysiology in language research
Aya Meltzer-Asscher
In this course we will get acquainted with electrophysiological research of language processing. The course begins with an introduction of the term 'ERP component'. It continues with discussion of the different components claimed to reflect different linguistic processes. Special attention will be given to the N400 component, which was vastly studied in the last 35 years. In the final paper, students will get a chance to perform independent ERP research.
Requirements: reading, final paper
Prerequisites: beginner's syntax, psycholinguistics: research methods and experimental design
0627-4085-01
 סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית
 Seminar in Psycholinguistics: Processing of Long-Distance Dependencies
ד"ר מלצר אשר איה טובהסמינר ביה"ס לשפות401 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 א'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר פסיכובלשנות – עיבוד מבני תלות תחבירית
בסמינר זה נתמקד במנגנוני העיבוד הפעילים בעת עיבוד מבני תלות תחבירית (long-distance dependencies), כגון פסוקיות זיקה ושאלות-wh. נבחן מחקרים שנערכו בשיטות שונות, ואשר ניסו להבין את האסטרטגיות שבהן נוקט המעבד האנושי בבואו לעבד מבנים מורכבים אלה. בין השאר, נעסוק בנושאים הבאים:
- מנגנוני זיכרון עבודה בעיבוד תלויות
- השפעת מגבלות תחביריות על אסטרטגיות העיבוד
- עיבוד בשפות head-final
- השפעת מבנה הארגומנטים של הפועל על עיבוד בזמן אמת
במהלך הקורס, הסטודנטים יעצבו ניסוי ויריצו אותו על מספר משתתפים.

דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים, מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים, סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים
דרישות הקורס: קריאה, עבודה סופית
Seminar in psycholinguistics: Processing of long-distance dependencies
 
In this seminar we'll focus on the processing mechanisms involved in the processing of long-distance dependencies, e.g. relative clauses and wh-questions. We'll examine studies carried out in a variety of methods, which aimed to characterize the strategies adopted by the parser as it processes these complex structures. We'll touch on the following issues, among others:
-         Working memory mechanisms in dependency processing
-         The interaction of grammatical constraints and processing strategies
-         Processing in head-final languages
-         The interaction of verb argument structure and real time processing
During the course, students will design an experiment and run it on a number of participants.
Prerequisites: Beginners syntax, Psycholinguistics: Research methods and experimental design, Beginner's statistics for linguists, Introduction to theories of sentence processing
Course requirements: reading, final paper
0627-4143-01
 קולוקויום מחקרי
 Colloquium
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  א'
פרופ סילוני טל
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ סילוני טל
בקולוקויום הבין-תחומי נדונים נושאים עכשוויים בתחומים השונים של התאוריה הבלשנית וחקר השפה. בקולוקויום ישתתפו אנשי החוג לבלשנות, מרצים מחוגים אחרים בפקולטה למדעי-הרוח, חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, ותלמידי מחקר מתקדמים.


0627-4202-01
 גישות פרגמטיות
 Pragmatic Approaches
פרופ אריאל מירהסמינר רוזנברג102 ג'2000-1600 סמ'  ב'
גישות פרגמטיות (סמינר מ.א.)

הסמינר ידון בשלוש גישות המאפיינות את שלל התיאוריות בתחום הפרגמטיקה. נפתח בתיאוריות המסבירות אינטרפרטציות על בסיס היסקים פרגמטיים (גרייס, ניאו-גריסיאנים ורלבנטיות). תיאוריות אלה מפרידות הפרדה מוחלטת בין הדקדוק לפרגמטיקה. נעבור לתיאוריות המשלבות היבטים פרגמטיים מסויימים לתוך הדקדוק: יחסי צורה-פונקציה קונבנציונליים לחלוטין, למרות שאינם רלבנטיים לתנאי האמת של הטענה המובעת. נסיים בתיאוריות המתמקדות בהשפעות הגומלין של הדקדוק והפרגמטיקה: כיצד עקרונות פרגמטיים מניעים כללים דקדוקיים, וכיצד אלה האחרונים מייתרים לפעמים את העקרונות הפרגמטיים עליהם הם מושתתים.

Pragmatic approaches

The seminar discusses the three leading approaches to pragmatics. We start off with theories which aim to account for interpretations based on pragmatic inferences (Grice, neo-Grice and relevance theory). Such theories draw an absolute distinction between grammar and pragmatics. We then move on to theories which incorporate some pragmatic principles within grammar, those which account for purely conventional form/function correlations that do not pertain to truth conditions. We end with theories focusing on feedback relations between grammar and pragmatics: how pragmatic principles motivate grammatical rules and how the latter sometimes render redundant the pragmatic principles they have evolved from.
0627-4296-01
 תחביר בן זמננו 2
 Current Syntax 2
פרופ סילוני טלשיעור ביה"ס לשפות401 ה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להרחיב את הידע התיאורטי וההיכרות עם תופעות תחביריות, וכן לפתח מבט כולל ביחס לתחביר ולארכיטקטורה של הדקדוק. יחד עם תחביר בן-זמננו I, קורס זה בונה יסודות איתנים לצורך עבודת מחקר מקורית בתחביר. במסגרת הקורס נכסה תחומים עיקריים בתיאוריה התחבירית ונדון במודלים עכשוויים של הדקדוק. הקורס יציג תופעות מרכזיות, כמו מבני אליפסיס, סוגי משפטי זיקה, טווח כמתים, מבני פוקוס, רקונסטרוקציה, נטישת מלת היחס או מבני פערים פרזיטיים. ואת הניתוחים שהוצעו עבורן.

דרישות: השתתפות פעילה בכיתה, ובחינת בית. יתכנו מטלות.

 דרישת קדם:  תחביר בן-זמננו 1

 

 

 

 

 

 

CURRENT SYNTAX 2 

MA course 

The goal of the course is to expand knowledge of syntactic phenomena and theory, and further elaborate a comprehensive view of syntax and the architecture of Grammar. Together with Current Syntax 1, this course provides a solid, broad foundation for undertaking original research in syntax. In the course we cover various central domains of syntactic theory and discuss current models of Grammar. The course presents major empirical phenomena and their proposed analyses, such as ellipsis constructions, types of relative clauses, focus constructions, quantifier scope, reconstruction phenomena, preposition stranding, and parasitic gap constructions.

Course requirement: active class participation, possible homework assignments, and a final take-home assignment

Prerequisite: Current Syntax 1      

0627-4350-01
 סמינר מחקרי: או : היבטים סמנטיים ופרגמטיים
 Research Seminar: Or: Semantic and Pragmatic Aspects
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות301 ה'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות301 ה'2000-1800 סמ'  ב'

סמינר מחקרי: או

הסמינר מתמקד בניתוח הקשר או. נשווה בין הניתוח של אריאל ומאורי לבין הניתוח הגרייסיאני הקלסי (גרייס, הורן, אך גם גישת הגרמטיזציה של קירקיה) מחד, והניתוחים החדשים יותר של זימרמן, סימונז אלונסו-אובלה מאידך. מטרת הסמינר לפתח וליישם שיטות מחקר אמפיריות (מחקרי קורפוס, ניסויים עם מבוגרים וילדים ושאלונים) על מנת להכריע בין הגישות.

Research seminar: Or

The seminar focuses on analyzing the connective or. We will compare between Ariel and Mauri's analysis and the classical Gricean analysis (Grice, Horn, but also Chierchia's grammaticization approach) on the one hand, and the newer analyses by Zimmerman, Simons and Alonso-Ovalle on the other hand. The goal of the seminar is to develop and apply empirical methods (corpus, experiments with adults and children, questionnaires) in order to decide between the three approaches.