שנה"ל תשע"ו

0627-1010-01
 מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1600-1400 סמ'  א'
מבוא לבלשנות
ד"ר איה מלצר-אשר

הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.
בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה.
במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:
• תחביר, העוסק במבנה המשפט
• סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
• פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר
• מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה
• פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
• רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
• פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה
• נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח
הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע (מהווה 40% מהציון) , בחינת סוף

Introduction to Linguistics
Aya Meltzer-Asscher

The course introduces the main research directions in modern linguistics.
At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.
During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:
• Syntax, studying the structure of sentences
• Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them
• Pragmatics, studying meaning as it relates to context
• Morphology, studying the structure of words
• Phonology, studying the structure of the system of speech sounds
• Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue
• Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language processing and production
• Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain
Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.
Prerequisites: none
Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams


 
0627-1011-02
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
 
0627-1011-03
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות102 ד'1600-1400 סמ'  א'
גב' גולדשטיין קיילה
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1011-04
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' קליין סתיותרגיל רוזנברג205 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1011-05
 תרגיל מבוא לבלשנות
 Introduction to Linguistics - Exercise
גב' גלר נעהתרגיל רוזנברג205 ה'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-01
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
פרופ בתאל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות001 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  ב'
פונולוגיה מתחילים
אותי בת-אל
בקורס זה נבחן את הסדירות בבסיסם של תהליכים פונולוגיים, ונלמד להגיע להכללות, לפרמל חוקים, לזהות את הסדר בין החוקים, ולבנות יצוגים אשר גוררים את התהליכים ומושפעים על ידיהם. במהלך הקורס נסקור ונעריך שיטות של ניתוח פונולוגי, תוך התייחסות לנתונים אמפיריים משפות שונות, כולל שפת ילדים.
נתייחס לשתי תיאוריות במסגרת הפונולוגיה הגנרטיבית: התיאוריה הסטנדרטית של ה-SPE, אשר התפתחה בשנות ה-70, המתרכזת בחוקים, והתיאוריה הלא-לינארית המאוחרת יותר, המתרכזת בייצוגים ואילוצים.
במסגרות תיאורטיות אלו נבחן כמה מרכיבים פונולוגיים: הגאים ותכוניות, מבנה הברה, מבנה מטרי (טעם) ומערכות טונליות.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות ופונטיקה
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (2-1), מטלות ומבחן.

Beginning Phonology
Outi Bat-El
In this course, we will examine the systematic regularities that motivate phonological processes, and learn to draw generalizations, formalize rules, identify the interaction among the rules, and construct the representations triggered and affected by the processes. Throughout the course, we will provide and evaluate methods of phonological analysis, with reference to empirical data from various languages, including children’s languages.
We will study and evaluate two theories of Generative Phonology: The standard theory of the SPE developed during the 70s, which concentrates on rules, and the post-SPE theory which concentrates on representations and constraints.
Within these theoretical frameworks, we will relate to several phonological elements: segments and features, syllable structure, metrical structure (stress), and tonal systems.
Prerequisites: Introduction to Linguistics and Phonetics
Course requirements: Attendance in lectures and sections, reading (1-2 articles), assignments, and a final exam.

 
0627-1022-02
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' קליין סתיותרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-03
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' פירר יעלתרגיל רוזנברג102 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1022-04
 פונולוגיה מתחילים
 Beginners Phonology
גב' יברכיהו הדסתרגיל רוזנברג104 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
 
0627-1060-01
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור רוזנברג001 ד'1200-1000 סמ'  ב'
יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח
ד"ר איה מלצר אשר

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית (שלמות ונכונות), תקפות ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה.

הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית.

בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר, ונתחיל לבנות מערכת חוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזירה, תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות (מיקוד).

בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני:
• הממשק עם המערכת המושגית – אופרציות לקסיקון
• הממשק עם מערכת ההיסק – אספקט
• הממשק עם מערכות ההקשר והצליל – טעם ופוקוס

בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות – קוגניטיביות ועצביות – לכמה מן ההכללות התיאורטיות שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, טרנספורמציות ועקבות.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע, בחינת סוף
Foundations of theoretical linguistics: Language and the brain
Aya Meltzer-Asscher
In this course we will start developing a theory of linguistic knowledge, focusing on adequacy requirements: observational adequacy, interface adequacy, processing and acquisition adequacy.
The course begins with a short recap of the assumptions of theoretical linguistics, and a presentation of the adequacy requirements from linguistic theories.
In the first section of the course we will develop a theory of the computational system, and start building a syntax generating the Hebrew language. We will discuss phrase structure rules, thematic roles and the theta criterion, and transformations (topicalization).
In the second section of the course we will exemplify the interfaces of the computational system with different components of linguistic knowledge:
• The interface with the conceptual system – lexical operations
• The interface with the semantic system – aspect
• The interface with the systems of sound and inference from context – stress and focus
In the third section of the course we will present experimental evidence – cognitive and neuronal – for some of the theoretical generalizations discussed in the course. We will see, among others, evidence for the psychological reality of syntactic phrases, thematic properties and the theta criterion, transformations and traces.
Prerequisites: none
Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams

0627-1060-02
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra
גב' סקוטלסקי הגרתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1060-03
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra
גב' דוידוביץ הילהתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1060-04
 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
 Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra
גב' רוזנשיין שירןתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-1120-01
 פונטיקה
 Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ותגילמן223 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות001 ד'1400-1200 סמ'  א'
פונטיקה - סמסטר א', 2015-2016
0627.1120.01
אוון כהן
אתר האינטרנט: http://moodle.tau.ac.il דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעור: ב' – 12-14, @@@
ד' – 12-14, @@@ שעת קבלה: יום ב', 14:00-15:00, @@@
מבחן סופי: שיעור חזרה: @@@
מועד א: @@@
מועד ב: @@@ בוחן ברישום פונטי: 11.1.2016, 13.1.2016
(אין מועד ב' בבוחן ברישום פונטי)
דניאל אשרוב
שעת קבלה: @@@
דוא"ל: @@@ שיעורי תרגול עם דניאל אשרוב:
ב', 2.11.2015, 12-14 (ע"ח השיעור)
ב', 30.11.2015, 10-12 (לפני השיעור)
ב', 28.12.2015, 10-12 (לפני השיעור)

תאור הקורס:
הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.
בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

דרישות הקורס:
• הגשת מטלות: במהלך הקורס יינתנו 6-8 מטלות בכתב.
o הגשת המטלות לתאו של המתרגל, דניאל אשרוב, היא עד 12:00 בתאריך ההגשה.
o חובה להגיש את כל המטלות לבדיקה במועד שנקבע. שימו לב: ממטלה שתוגש לאחר המועד שנקבע יופחתו 10 נקודות מהציון הסופי, ללא קשר לסיבת האיחור.
o מטלות שיוגשו באיחור לא ייבדקו ויקבלו ציון 0. מטלות שלא יוגשו יקבלו ציון 0.
o אין להגיש מטלות משותפות או זהות באופן חלקי או מלא. גם אם עובדים בקבוצה, על כל סטודנט להגיש מטלה נפרדת שאינה זהה לאחרות. מטלות משותפות או זהות יזכו לציון 0. חלק מהמטלות ייבדקו ויינתן עליהן ציון ושאר המטלות ייבדקו במשותף, בשיעורי התרגיל, ולא יינתן עליהן ציון (=כל מי שיגיש יקבל 100).
o תלמידים בעלי שניים (או יותר) ציוני 0 לא יוכלו לגשת למבחן.
• מטלות המופיעות באתר האינטרנט של הקורס: על הסטודנטים לבקר באתר האינטרנט של הקורס לפני כל שיעור, להתעדכן בלוח ההודעות ולמלא אחר המטלות המופיעות באתר.
• בוחן ברישום פונטי: תלמידים שאינם ניגשים לבוחן ברישום פונטי לא יוכלו לגשת למבחן.
• מבחן סיום: יערך בתאריך המופיע בידיעון.
• הציון יחושב באופן הבא: 70% מבחן סוף סמסטר
20% ממוצע ציוני המטלות (כולל אפסים)
10% בוחן ברישום פונטי
• ציונו הסופי של תלמיד, שממוצע המטלות ו/או ציון מבחן סוף הסמסטר שלו נמוך מ60%, יהיה הנמוך מבין שני הציונים.

קריאה:
• לאופר, א. מבוא לבלשנות, יחידות 4-5: פונטיקה ופונולוגיה. תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה
• Ladefoged, Peter and Keith Johnson. 2010. A Course in Phonetics.
בספריה נמצאות מספר מהדורות של ספר זה ואין הבדלים מהותיים בין המהדורות השונות.

קריאה נוספת:
• IPA (1999). Handbook of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press.
• Ladefoged, P. and Maddieson, I. (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell.
• Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants: An introduction to the sound of languages. Oxford: Blackwell.
תכנית הלימודים*:

נושא קריאה מתוך:
A course in phonetics מטלות
להגשה* תאריכי
שיעורים*
1 מבוא: מהי פונטיקה (פונטיקה חיתוכית, אקוסטית ותפישתית), פונטיקה ופונולוגיה, פונמות ואלופונים, זוגות מינימליים, רישום פונטי ויתרונותיו Ch.1
Ch.2 19.10.2015
21.10.2015
2 מסלול הקול ואברי ההיגוי Ch.7: Articulatory targets 23.10.2015**
3 התכונות החיתוכיות של העיצורים: מקום חיתוך, אופן חיתוך, קוליות

הטבלה הפונטית של IPA Ch.7: Manners of articulation
Ch. 3: The consonants of English
Ch. 6: States of the glottis (23.10.2015)
26.10.2015
28.10.2015
4 מסומנות markedness (28.10.2015)
5 תרגול I: רישום פונטי (בקבוצות) 01 16.11.2015
6 חיתוך כפול וחיתוך משני: secondary & double articulations Ch. 7: Articulatory targets
Ch. 9: Secondary articulatory gestures
18.11.2015
20.11.2015**

7 עיצורים באוויר לא ריאתי (non-pulmonic consonants): Ejectives, Implosive, Clicks Ch. 6: Airstream mechanisms 02 20.11.2015**
8 תרגול II: סיכום עיצורים (בקבוצות) 03 23.11.2015
9 Overlapping gestures: תזמון איברי ההגוי, VOT, פרה-נזליזציה, instrusive consonants Ch. 6: Voice Onset Time 25.11.2015
30.11.2015
10 קוארטיקולציה ואלופוניה (Co-articulation and allophony): אלופונים, קו-ארטיקולציה Ch. 2: Phonology
Ch. 3: Rules for Eng. C allophones
Ch. 4: Rules for Eng. V allophones
04
2.12.2015
7.12.2015
11 תנועות: התנועות הקרדינליות, טרפז התנועות
התכונות החיתוכיות של התנועות: קדמיות התנועה, גובה התנועה ועיגול שפתיים, ATR, nasalization, rhotacization, length, דו-תנועות, חצאי-תנועות Ch. 1: The sounds of vowels
Ch. 4: English vowels
Ch. 9 05 9.12.2015
14.12.2016
16.12.2016
12 תרגול III: רישום פונטי (בקבוצות) 21.12.2015
13 סופרה-סגמנטלים (supra-segmentals): הברה, בולטות, טעם, אינטונציה, טון Ch. 1: Suprasegmentals
Ch. 5
Ch. 10 06 23.12.2015
28.12.2015
14 מבוא לפונטיקה אקוסטית: מדידות אקוסטיות, תדירות, ניתוח ספקטרוגרפי, שיטות לבדיקת דיבור (phonetic instrumentation, speech analysis) Ch. 8
07 30.12.2015
4.1.2016
6.1.2016
15 בוחן ברישום פונטי 11.1.2016
13.1.2016
שיעור חזרה 08 @@@
*נתון לשינויים ; ** ימי שישי, 10:00-13:00
Phonetics
0627.1120.01
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il
e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Mon./Wed. 12-14:00
Office hours: Mon. 14-15:00

Course Description:
The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.
In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.
The theoretical studies will be accompanied by practical exercise in transcription.

Course Requirements:
• 6-8 written assignments. Assignments not submitted will get a 0 grade. Students with two or more 0 grades will not be able to take the written exam.
• Keeping up-to-date with assignments and information on course website
• Transcription exam
• Final written exam

Grade:
• Final written exam – 70%
• Written assignments – 20%
• Transcription exam – 10%
• Students are required to get at least 60% in the final written exam in order to complete the course.

Note, there may be some changes in the course syllabus. The final syllabus will be published towards the beginning of the semester. In the event of any contradictions between this syllabus, and the syllabus in Hebrew published on the course website on Moodle, the Hebrew syllabus is binding.
0627-1142-01
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
ד"ר קדמון ניריתשיעור רוזנברג001 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  ב'
מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
חלק 3: סמנטיקה קומפוזיציונאלית מודל-תיאורטית (אכסטנציונאלית) של פראגמנט של אנגלית הכולל פרדיקאציה וקַשָרים.
חלק 4: מבוא לא-פורמאלי לתחשיב

דרישות קדם: מבוא לבלשנות

This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality. 
0627-1142-02
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר שונפלד אביבתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-03
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר פישמן אלוןתרגיל ביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-1142-04
 מבוא לסמנטיקה
 Introduction to Semantics
מר שפי איתמרתרגיל רוזנברג105 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-2011-01
 פונטיקה אקוסטית
 Acoustic Phonetics
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות103 ב'1800-1600 סמ'  ב'
פונטיקה אקוסטית
0627.2011
אוון כהן

אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: יום ב', 16-18.

תיאור הקורס:
הקורס מציג את תחום הפונטיקה האקוסטית, ואת חשיבות הפונטיקה האקוסטית במחקר הפונטיקה ומערכות פונולוגיות.
חלקו הראשון של הקורס דן בהיבטים פיזיים של הצליל (אקוסטיקה), כיצד למדוד, לנתח ולפרש אותם. אנחנו ממשיכים עם מבוא קצר למערכת האודיטורית, ולאחר מכן, התפישה.
חלקו השני של הקורס עוסק באופיין האקוסטי, האודיטורי והתפישתי של קבוצות צלילים שונות (תנועות, חוככים, סותמים, מחוככים, אפיים, צידיים).
החלק השלישי והאחרון של הקורס עוסק בנושאים נוספים כגון טעם ואינטונציה, תוך עיון במספר מחקרים.
הדיונים התאורטיים מלווים בתרגולים מעשיים עם תוכנה לניתוח אקוסטי (PRAAT).

דרישות הקורס:
• דרישות קדם: פונטיקה (ציון מינימלי: 85%)
• נוכחות (להביא תמסירים לשיעורים). סטודנטים שאינם נוכחים ב80% מן השיעורים לא יוכלו לסיים את הקורס.
• קריאת חומר הלימוד
• התעדכנות עם המטלות והמידע באתר הקורס
• שיעורי בית
• עבודה מסכמת

ציון:
מטלות: 30%
עבודה: 70%
התלמידים נדרשים לקבל ציון עובר בכל אחד משני המרכיבים של הציון הסופי. אם אחד או יותר מהמרכיבים מקבל ציון הנמוך מ60%, אז הציון הסופי יהיה הציון הנמוך מבין שני הציונים.

יתכנו שינויים בסילאבוס. הסילאבוס הסופי יפורסם סמוך לתחילת הסמסטר. הסילאבוס המחייב הוא הסילאבוס באנגלית המפורסם באתר הקורס במודל.


Acoustic Phonetics
0627.2011
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il
e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Mon. 16:00-18:00, @@@ Office hours: Mon. 14:00-15:00, @@@

Course Description:
The course introduces the field of acoustic phonetics, and the importance of acoustic phonetics in the study of phonetics and phonological systems.
We start with a discussion of the physical aspects of speech sounds (acoustics), how to measure, analyse and interpret them. We continue with a brief introduction to the auditory system, followed by perception.
Then we proceed to discuss the acoustic, auditory and perceptual nature of various classes of sounds (vowels, fricatives, stops, affricates, nasals, laterals).
The final part of the course deals with the acoustic correlates of stress and intonation.
The theoretical discussions are accompanied by specific case studies, practical exercises with speech analysis software (PRAAT) and assignments.

Course Requirements:
• Prerequisites: Phonetics (minimum grade: 85%)
• Attendance (bring handouts to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
• Reading assigned material
• Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
• Homework assignments
• Final paper

Grade:
• Assignments – up to 30%
• Paper – at least 70%
• Note: Any assignment/paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.
• Students are required to receive a passing grade in the final paper. If the final paper's grade is lower than 60%, the final grade will be the paper's grade.


Homework assignments:
You will receive 4 (possibly more) assignments during the semester. You are free to discuss the assignments with others, but you must write up your answers independently (i.e. no copying) and hand them in on time. Each assignment submitted is worth up to 10% of the final grade, up until a maximum of 30%. If more than 3 assignments are submitted, only the 3 highest grades will be considered. Assignments not deemed to be the product of independent work will receive a zero grade included in the final average.

Final Paper:
The class will receive a suggested topic of the final paper, though you may select a topic for your final paper on your own (consult with me beforehand). We will discuss this during the semester. The papers must include acoustic analyses, measurements and diagrams.

Note: A paper submitted after the due date, even if permission has been granted, will have 10 points deducted from the final grade.

Timetable (subject to change):
1. First lecture: 29.2.2016
2. Last lecture: 6.6.2016
3. Final paper: 7.7.2016

Course structure (subject to change)
Subject Reading* Content
1 Introduction Ch. 1-3
2 PRAAT www.fon.hum.uva.nl/praat

3 Audition Ch. 4
4 Perception Ch. 5
5 Voicing and VOT Ch. 2
Lisker&Abramson (1964)
Cho&Ladefoged (1999)
Laufer (1998)
VOT (cross-linguistic)
VOT (cross-linguistic)
VOT (Hebrew, cross-linguistic)
6 Vowels Ch. 6
House (1976)
Most et al. (2000)
Duration (English)
General (Hebrew)
7 Consonants (intro) Jassem (1976) Consonant classes (Polish)
8 Fricatives Ch. 7
9 Stops and Affricates Ch. 8
Halle et al. (1976)
Billerey-Mosier (in preparation)
Warner (1996)
Watson (2010)
Plosives (English)
Voiced/voiceless/aspirated/ejectives (Kiowa)
Ejectives (Ingush)
Emphatics (Mehri)
10 Nasals and Laterals Ch. 9
11 Stress Lieberman (1976) General (American English)
12 Intonation Lehiste&Peterson (1976) General (English)
* All chapter numbers refer to Johnson 2012


Reading:
Course Book
Johnson, Keith. 2012. Acoustic and Auditory Phonetics 3rd Edition. Wiley-Blackwell, West Sussex.
Articles
1. Billerey-Mosier, R. in preparation. An acoustic analysis of Kiowa stops. <http://www.linguistics.ucla.edu/people/grads/billerey/papers/RBM_Kiowa_stops.pdf>
2. Cho, T. and Ladefoged, P. 1999. Variation and universals in VOT: Evidence from 18 languages. Journal of Phonetics 27:207-229.
3. Ferragne, E. and F. Pellegrino. 2010. Formant frequencies of vowels in 13 accents of the British Isles. Journal of the International Phonetic Association 40:1-34.
4. Halle, M., G. W. Hughes and J.-P. A. Radley. 1976. Acoustic properties of stop consonants. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 162-176.
5. House, A. 1976. On vowel duration in English. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 369-377.
6. Jassem, W. 1976. The acoustics of consonants. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 124-131.
7. Laufer, A. 1998. Voicing in contemporary Hebrew in comparison with other languages. Hebrew Studies 39:143-179.
8. Lehiste, I. and G. Peterson. 1976. Some basic considerations in the analysis of intonation. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 378-393.
9. Lieberman, P. 1976. Some acoustic correlates of word stress in American English. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 394-400.
10. Lisker, L. and Abramson, A. (1964). A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustical measurements. Word 20:384-422.
11. Most, T., O. Amir, Y. Tobin. 2000. The Hebrew vowels system: raw and normalized acoustic data. Language and Speech 43:295-308.
12. Paget, R.S. 1976. Vowel resonances. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 95-103.
13. Warner, Natasha. 1996. Acoustic Characteristics of Ejectives in Ingush. Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing. Philadelphia, PA. 1525-1538.
14. Watson, J. and A. Bellem. 2010. A detective story: Emphatics in Mehri. Proceedings of the Seminar for Arabian studies 40. Oxford: Archaeopress. 345-356.

0627-2105-01
 קריאה אקדמית
 Academic Reading
גב' זיידנברג הדסשיעור ותביה"ס לשפות102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
קריאה אקדמית – גב' הדס זיידנברג / גב' נועה קרני
תאור הקורס: המטרה המרכזית של הקורס "קריאה אקדמית" היא רכישה ופיתוח כלים להתמודדות עם טקסטים בלשניים. הקורס שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה בעל-פה ובכתב. הסטודנטים יקראו את הטקסט לפני השיעור ובכיתה יתקיים דיון שיטתי וביקורתי במאפיינים המייחדים כתיבה בלשנית, תיאורטית ואקספרימנטלית. במסגרת הדיון נעסוק במבנה הטקסט, סוגי הטיעונים ואישושם התאורטי והאמפירי, הנחות היסוד והפרדיקציות, מעמדן המרכזי של דוגמאות ודוגמאות נגד באישוש והפרכת תיאוריות בלשניות והיבטים מתודולוגיים שונים. המטרה המרכזית בקורס אינה לימוד התיאוריות המוצגות במאמרים, אולם תוך כדי הקריאה והדיון בהם, יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של ענפים בבלשנות.
במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם מספר מטלות כתיבה שמטרתן פיתוח מיומנויות-בסיס בכתיבת טיעון ובהעברת ביקורת בכתב. בנוסף לכך יתנסו הסטודנטים בחיפוש, בחירה וניתוח עצמאי של טקסט בלשני אותו יציגו בפני הכתה.

חומר הקריאה: חומר הקריאה הנדרש לקורס ימצא באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכן במהלך הסמסטר. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי לפני כל שיעור.
דרישות הקורס:
• נוכחות חובה בכל השיעורים. כל העדרות תגרור גריעה של 3 נקודות מהציון הסופי בקורס. סטודנטים שיעדרו משלושה שיעורים (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס.
• קריאת חובה של כל הטקסטים.
• הגשת מטלות וביצוע בדיקות בקיאות. ציוני כל המטלות ובדיקות הבקיאות ישוקללו בציון הסופי. סטודנטים שלא יגישו או לא יקבלו ציון עובר בשתי מטלות/בדיקות בקיאות (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס. בדיקות הבקיאות יקבלו ציון עובר-100/נכשל-0 בלבד. מטלות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו ויקבלו את הציון 0.
• מבחן הסיום יכלול מאמר שלא נותח בכתה אותו יתבקשו הסטודנטים לנתח ולבקר באופן עצמאי. המאמר למבחן יפורסם באתר הקורס שבוע לפני מועד המבחן.
• אתר הקורס: יש לעקוב אחר הודעות ועידכונים המתפרסמים באתר הקורס
הרכב הציון:
• מטלות ובדיקות בקיאות – 30%
• פרזנטציה – 20%
• מבחן סיום – 50%. יש לקבל ציון עובר במבחן על מנת לעבור את הקורס

Course description: The purpose of the course “Academic Reading” is to develop academic reading skills. A special emphasis is put on active participation in writing and speech. The students will read the required text before each lesson, and the text will then be discussed and analyzed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the main focus is not the study of the theories presented in the articles, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.
In the course of the semester the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing.
The students will also experiment in the search, selection and independent analysis of a linguistic text which they will present to the class.
Reading materials: The required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material prior to each lesson.

Course requirements:
• Mandatory attendance. For each nonattendance, three points will be deducted from the final grade. Students who will be absent from three (or more) classes will not be eligible to take the final exam and complete the course.
• Mandatory reading of texts.
• Assignments and proficiency assessments. All assignments will be calculated in the final grade. Students who will not submit or obtain a passing grade in two (or more) assignments/proficiency assessments will not be eligible to take the final exam and complete the course.
Proficiency assessments will be given a pass-100/fail-0 grade.
No late submission. Any late submission will be given the grade 0.
• The final exam will include an article not discussed in class which the students will be required to analyze and criticize. The article for the final exam will be provided a week before the exam.
• Course website: Students must follow course updates and messages on the course website.

Grade:
• Assignments and proficiency assessments – 30%
• Presentation – 20%
• Final Exam – 50%. Students must obtain a passing grade in the final exam in order to pass the course


0627-2105-02
 קריאה אקדמית
 Academic Reading
גב' זיידנברג הדסשיעור ותרוזנברג104 ג'1400-1200 סמ'  ב'
קריאה אקדמית – גב' הדס זיידנברג / גב' נועה קרני
תאור הקורס: המטרה המרכזית של הקורס "קריאה אקדמית" היא רכישה ופיתוח כלים להתמודדות עם טקסטים בלשניים. הקורס שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה בעל-פה ובכתב. הסטודנטים יקראו את הטקסט לפני השיעור ובכיתה יתקיים דיון שיטתי וביקורתי במאפיינים המייחדים כתיבה בלשנית, תיאורטית ואקספרימנטלית. במסגרת הדיון נעסוק במבנה הטקסט, סוגי הטיעונים ואישושם התאורטי והאמפירי, הנחות היסוד והפרדיקציות, מעמדן המרכזי של דוגמאות ודוגמאות נגד באישוש והפרכת תיאוריות בלשניות והיבטים מתודולוגיים שונים. המטרה המרכזית בקורס אינה לימוד התיאוריות המוצגות במאמרים, אולם תוך כדי הקריאה והדיון בהם, יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של ענפים בבלשנות.
במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם מספר מטלות כתיבה שמטרתן פיתוח מיומנויות-בסיס בכתיבת טיעון ובהעברת ביקורת בכתב. בנוסף לכך יתנסו הסטודנטים בחיפוש, בחירה וניתוח עצמאי של טקסט בלשני אותו יציגו בפני הכתה.

חומר הקריאה: חומר הקריאה הנדרש לקורס ימצא באתר הקורס (moodle.tau.ac.il) ויעודכן במהלך הסמסטר. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי לפני כל שיעור.
דרישות הקורס:
• נוכחות חובה בכל השיעורים. כל העדרות תגרור גריעה של 3 נקודות מהציון הסופי בקורס. סטודנטים שיעדרו משלושה שיעורים (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס.
• קריאת חובה של כל הטקסטים.
• הגשת מטלות וביצוע בדיקות בקיאות. ציוני כל המטלות ובדיקות הבקיאות ישוקללו בציון הסופי. סטודנטים שלא יגישו או לא יקבלו ציון עובר בשתי מטלות/בדיקות בקיאות (או יותר) לא יהיו זכאים לגשת למבחן ולסיים את הקורס. בדיקות הבקיאות יקבלו ציון עובר-100/נכשל-0 בלבד. מטלות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו ויקבלו את הציון 0.
• מבחן הסיום יכלול מאמר שלא נותח בכתה אותו יתבקשו הסטודנטים לנתח ולבקר באופן עצמאי. המאמר למבחן יפורסם באתר הקורס שבוע לפני מועד המבחן.
• אתר הקורס: יש לעקוב אחר הודעות ועידכונים המתפרסמים באתר הקורס
הרכב הציון:
• מטלות ובדיקות בקיאות – 30%
• פרזנטציה – 20%
• מבחן סיום – 50%. יש לקבל ציון עובר במבחן על מנת לעבור את הקורס

Course description: The purpose of the course “Academic Reading” is to develop academic reading skills. A special emphasis is put on active participation in writing and speech. The students will read the required text before each lesson, and the text will then be discussed and analyzed in class, focusing on the characteristic features of theoretical and experimental linguistic writing. Among the issues discussed are article structure, argumentation, empirical evidence, underlying assumptions and predictions, as well as the central role of examples and counter-examples in affirming or refuting linguistic theories, and various methodological aspects. Although the main focus is not the study of the theories presented in the articles, the students will be exposed to a variety of linguistic disciplines.
In the course of the semester the students will submit written assignments designed to develop basic skills in argumentation and critical writing.
The students will also experiment in the search, selection and independent analysis of a linguistic text which they will present to the class.
Reading materials: The required reading materials will be provided on the course website (moodle.tau.ac.il) and updated throughout the semester. Students will be referred to the relevant reading material prior to each lesson.

Course requirements:
• Mandatory attendance. For each nonattendance, three points will be deducted from the final grade. Students who will be absent from three (or more) classes will not be eligible to take the final exam and complete the course.
• Mandatory reading of texts.
• Assignments and proficiency assessments. All assignments will be calculated in the final grade. Students who will not submit or obtain a passing grade in two (or more) assignments/proficiency assessments will not be eligible to take the final exam and complete the course.
Proficiency assessments will be given a pass-100/fail-0 grade.
No late submission. Any late submission will be given the grade 0.
• The final exam will include an article not discussed in class which the students will be required to analyze and criticize. The article for the final exam will be provided a week before the exam.
• Course website: Students must follow course updates and messages on the course website.

Grade:
• Assignments and proficiency assessments – 30%
• Presentation – 20%
• Final Exam – 50%. Students must obtain a passing grade in the final exam in order to pass the course


0627-2114-01
 רכישת שפה
 Language Acquisition
ד"ר שיטרית עינת רותפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  ב'
רכישת שפה 
ד"ר עינת שיטרית
תיאור קורס:
הקורס מהווה מבוא כללי למחקר על רכישת שפה. הקורס יספק סקירה כללית בנושאים שונים כגון שיטות מחקריות בעבודה עם תינוקות וילדים, גישות תיאורטיות לרכישת שפה, והתפתחות של רמות ייצוג שונות (פונולוגיה, תחביר, פרגמטיקה). הקורס יתמקד ברכישת שפה אצל ילדים עם התפתחות תקינה, אך יעסוק גם בנושאים של רכישת שפה שניה, דו-לשוניות, שפת סימנים והפרעות שפה התפתחותיות. 

Preliminary Syllabus:
*General intro to language learning:
--methodological issues
--theoretical approaches
--language evolution; emergent sign-languages; creolization
--learnability; parental input; negative evidence
*Development of speech perception; phonology
*Word learning:
--concepts; bootstrapping
--syntactic categories
--morphology
*Acquisition of syntax
--argument structure
--binding; Wh-questions; null subjects; infinitives
*Semantic/Pragmatic development
--quantifiers; implicatures
--role of prosody
*Misc.
--Bilingualism; second language acquisition
--atypical language development and language disorders


Language acquisition

Course description:
This course provides a general introduction to the study of language acquisition. The course will covers topics in experimental methodologies in infants and children, major theoretical approaches to language acquisition, and the development of various levels of language representations. We will focus on typical first language acquisition; however we will also explore issues in second language acquisition, bilingualism, sign languages and developmental language disorders. 

Preliminary Syllabus:
*General intro to language learning:
--methodological issues
--theoretical approaches
--language evolution; emergent sign-languages; creolization
--learnability; parental input; negative evidence
*Development of speech perception; phonology
*Word learning:
--concepts; bootstrapping
--syntactic categories
--morphology
*Acquisition of syntax
--argument structure
--binding; Wh-questions; null subjects; infinitives
*Semantic/Pragmatic development
--quantifiers; implicatures
--role of prosody
*Misc.
--Bilingualism; second language acquisition
--atypical language development and language disorders0627-2117-01
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
פרופ סילוני טלפרוסמינרביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות001 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מאמץ את ההנחה שייצור ועיבוד מבעים לשוניים מתבצעים באמצעות אותם כלים חישוביים . אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, 'לאחר ששרה שתתה מים נתגלו בבאר'). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע, למשל, תנועת 'את מי' אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט " *את מי פגשת את האשה שאוהבת?"? נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים שבהם קיומה אינו ברור. לסיכום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות העיבוד והיצור שנדונו.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2117-02
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
מר דלל יקירתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2117-03
 תחביר מתקדמים
 Advanced Syntax
גב' ברנדל נועהתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


0627-2130-01
 תחביר למתחילים
 Linguistic Analysis: Syntax
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור רוזנברג001 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' ברנדל נועהשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1400-1200 סמ'  א'
תחביר מתחילים
הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתיאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בייצוגם המבני של משפטים (תיאורית X’ ) בתיאורית היחסה, קונטרול ובתיאורית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני. תיערך בחינת אמצע )שמשקלה 30% מהציון הסופי(.
Syntax Beginners
The student will acquire the foundation f syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory. The course includes a midterm (30% of the final grade)
0627-2130-02
 תחביר למתחילים
 Linguistic Analysis: Syntax
גב' חייט איהתרגיל ביה"ס לשפות102 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-03
 תחביר למתחילים
 Linguistic Analysis: Syntax
מר זיאת משהתרגיל רוזנברג106 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2130-04
 תחביר למתחילים
 Linguistic Analysis: Syntax
מר דלל יקירתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.0627-2152-01
 פונולוגיה של מילים שאולות
 The Phonology of Loanwords
ד"ר כהן אבן-גרישיעור גילמן277 ב'1800-1600 סמ'  א'
המחלקה לבלשנות
אוניברסיטת תל אביב
תשע"ה
פונולוגיה של מילים שאולות
0627.2152.01
אוון כהן
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: ב', 16:00-18:00 שעת קבלה: ב', 14:00-15:00, ווב 409

תיאור הקורס:
הקורס חוקר היבטים שונים של הפונולוגיה של מילים שאולות. חלקו הראשון של הקורס מתמקד בחשיבות הפונולוגיה של המילים השאלות בהבנת מערכות דקדוקיות, אופיה של ההסגלה (פונולוגית או פונטית?), גורמים שונים בהסגלת מילים שאולות (למשל תפישה, כתב, דקדוק אוניברסלי, מורפופונולוגיה, סוציובלשניות), ועוד.
הערה: סטודנטים שלמדו את הקורס "הפונולוגיה של מילים שאולות 0627.3000.01 אינם יכולים לקחת קורס זה.
דרישות הקורס:
• דרישות קדם: פונולוגיה מתחילים (מומלץ פונולוגיה מתקדמים, גם במקביל לקורס זה)
• נוכחות (יש להביא את התמסירים והמאמרים לשיעורים). סטודנטים שאינם נוכחים ב80% מן השיעורים אינם יכולים לסיים את הקורס.
• קריאת חומרי הקורס (הסילאבוס הוא בסדר כרונולוגיה – התחילו עכשיו)
• 3-4 מטלות
• התעדכנות במטלות ומידע באתר הקורס
• עבודת סיום
ציון:
• מטלות – 30%
• טיוטה – 10%
• עבודת סיום – 60%
נוכחות:
סטודנטים שאינם נוכחים ב80% מן השיעורים אינם יכולים לסיים את הקורס.


מטלות:
במהלך הסמסטר, סטודנטים יגישו 3 מטלות (מתוך 4) המיישמות את התאוריות הנידונות בקורס. מטלות יכולות להיות מבוססות על שפה לבחירתכם, אך מומלץ שתבחרו באותה שפה לכל המטלות ולעבודה המסכמת. סטודנטים יכולים להגיש 4 מטלות. במקרה כזה, הציון הנמוך ביותר יורד מן הממוצע הסופי. מסטודנטים המגישים רק 2 מטלות יופחתו 10% מהציון הסופי. סטודנטים המגישים פחות מ2 מטלות לא יוכלו לסיים את הקורס.
עבודה מסכמת:
עליכם לבחור נושא לעבודתכם בעצמכם, אולם מותר (=רצוי) להתייעץ איתי מבעוד מועד. כל נושא הנוגע לפונולוגיה של מילים שאולות (אני פתוח מאוד לרעיונות חדשים) הוא קביל.
נושאים אפשריים (רשימה לא סופית):
• ניתוח מקורי (=אל תעתיקו) של קורפוס קיים
• ניתוח קורפוס שאתם אוספים
• חקר הסגלה online על ידי דוברים (כלומר, ראיות ניסוייות לתופעות פונולוגיות שנחשפו בחקר קורפוסים)
• שאילה מעברית בשפות אחרות (עברית של עולים, מילים עבריות בערבית, וכו')
יתכנו שינויים בסילאבוס. הסילאבוס הסופי יפורסם סמוך לתחילת הסמסטר. הסילאבוס המחייב הוא הסילאבוס באנגלית המפורסם באתר הקורס במודל.

Dept. of Linguistics
Tel-Aviv University
2015-2016

The Phonology of Loanwords
0627.2152
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Mon. 16:00-18:00, @@@ Office hours: Mon. 14:00-15:00, @@@

Course Description:
The course investigates different aspects of the phonology of loanwords. We first focus on the importance of loanword phonology in the understanding of grammatical systems, the nature of the adaptation (phonological or phonetic?), and continue with various factors in loanword adaptation (e.g. perception, orthography, UG, morphophonology, sociolinguistics), and more.

Course Requirements:
• Prerequisites: Beginning Phonology (Advanced Phonology, even simultaneously, is recommended)
• Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
• Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – fire at will)
• 4 homework assignments
• Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
• Final paper

Grade:
• Homework assignments – 30%
• Draft: 10%
• Final paper: 60%
• Note: Any assignment/paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.

Attendance
Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.Assignments
During the semester, students will submit 3 (out of 4) assignments implementing the theories discussed during the course. Assignments are graded from 0-5 (5=10% of the final grade). It is recommended your assignments focus on the same language you select for your final paper. Students may submit 4 assignments, rather than 3. In this case, the lowest graded assignment will be removed from the final grade. Students who only submit 2 assignments, will have 10% deducted from their final grade.
Assignments will be submitted as DOC/PDF with the following file name format: the assignment #, the student's name, the ID number, no spaces or punctuation marks (e.g. 03YisraelLevy012345678).
Students who submit fewer than 2 assignments cannot complete the course.

Final Paper:
You are required to select a topic for your final paper on your own, though you may (=should) consult with me beforehand. Basically, any paper regarding the phonology of loanwords is fine (I am very open to new ideas). The following is a very, very brief list of possible types of topic:
• An original analysis (=don’t copy) of an existing corpus
• An analysis of a corpus which you construct (more time consuming, though much more gratifying)
• Hebrew borrowings in other languages (Olim Hebrew, Hebrew words used in Arabic etc.)
Very important: data. Your paper cannot be written on the basis of a handful of lexical items, so make sure your corpus is rich in data. There is no such thing as "sufficient data". The more, the merrier. Make sure your data is presented in an organised and systematic manner. Of course, it goes without saying that you have some theoretical statement to make about the data (it needn't be completely original). You're not just organising a corpus and presenting it. Your paper will be submitted in two stages – a draft and a final version (though consultation is recommended, only one draft may be submitted). The draft will allow you the necessary feedback to continue your study, so stick to the following requirements:
• The format must be that of a linguistics paper (see "How2Write"), as in Advanced Phonology.
• The draft should include all the sections (even if they're empty at the initial stage) of the final paper, to give me an idea of the layout and projected study.
• Present the language(s) you're dealing with along with the relevant language background(s).
• Give a general idea of the sort of data you'll be dealing with. You must supply some data to give me an idea of the type of study you're doing.
• Discuss a little theory.
• Address questions to me in the draft itself, if you feel the need.
• Final paper: Your paper may be no longer than 10 pages (excluding references and data tables in appendices), 1.5 or double spaced A4 sheets. Your analysis should be comprehensive, coherent and original. This isn't an MA thesis or doctoral dissertation (though it may serve as the basis for one).
The final paper will be submitted as DOC/PDF with the following file name format: The student's name, the ID number, no spaces or punctuation marks.

Timetable (subject to change):
1. First lecture: 19.10.2015
2. Special lesson: 18.12.2015, Friday, 10:00-13:00
3. NO LESSONS: 2.11.2015, 9.11.2015
4. Draft: 17.12.2015 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
5. Last lecture: 11.1.2016
6. Final paper: 11.2.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)

0627-2166-01
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
פרופ בתאל פוקס אותיפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  א'
פונולוגיה מתקדמים
אותי בת-אל
הקורס מציג תיאוריות גנרטיביות אשר התפתחו אחרי ה-SPE, תוך התמקדות במבנים פרוזודיים (מבנה הברה ומבנה מטרי) והממשק בין פונולוגיה ומורפולוגיה (עם דגש על מורפולוגיה שמית). נתחיל עם בחינה ביקורתית של התיאוריה המבוססת על חוקים ונמשיך עם העקרונות של תיאוריית האופטימליות, המבוססת על אילוצים. השוואה בין התיאוריות תיערך לגבי כל נושא.
במהלך הקורס נעקוב אחר הירידה במעמדם של החוקים, אשר היו במרכזה של התיאוריה הסטנדרטית, והעלייה במעמדם של הייצוגים הלא-לינארים והאילוצים על הייצוגים. בסופה של ההתפתחות התיאורטית עומדת תיאוריית האופטימליות, המתבססת על אילוצים בלבד.
דרישות קדם: פונולוגיה מתחילים
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (17-14), מטלות ועבודה מקורית.

Advanced Phonology
Outi Bat-El
This course introduces post-SPE theories of Generative Phonology, with reference to prosodic structure (syllable structure and metrical structure) and phonology-morphology interface (with emphasis on Semitic morphology). We will start with a critical view on the rule-based theory and then get acquainted with the basics of constraint-based approach of Optimality Theory (OT). For each topic we will compare the pre-OT theories of the 80’ with the OT accounts.
Throughout the course we will observe the deterioration in the status of rules, which were the center of attention in the standard theory, and the rise of non-linear representations and constraints on representations. At the end of the theoretical development stands the constraint-based approach of OT, which eliminates the rules entirely.
Prerequisites: Beginning Phonology
Course requirements: Attendance in lectures and sections, reading (14-17 articles), assignments, an original paper.

0627-2166-02
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
מר אשרוב דניאלתרגיל רוזנברג105 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2166-03
 פונולוגיה - מתקדמים
 Advanced Course in Phonology
גב' קרני נועהתרגיל רוזנברג205 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

 

0627-2177-01
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
ד"ר קדמון ניריתפרוסמינרביה"ס לשפות103 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרביה"ס לשפות103 ד'1200-1000 סמ'  א'


קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל הצורך בהקניית כלים פורמאליים יהיה לקורס אופי טכני למדי, והוא יכלול עיסוק בלוגיקות שונות ובתורת המודלים. יחד עם זאת לא נזנח את המוטיבציה הלשונית ואת הצד האמפירי , ונדון כאמור במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. אלה יכללו את הסמנטיקה של כימות, של צירופים שמנים מיודעים ולא-מיודעים, זמן (tense ) ומודאליות.
דרישות קדם: מבוא לסמנטיקה

This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.

0627-2177-03
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 Fundamentals of Formal Semantics
מר אברהם תומרתרגיל גילמן277 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality.
0627-2185-01
 מבוא לסוציובלשנות
 Introduction to Sociolinguistics
ד"ר גפטר רועישיעור ביה"ס לשפות001 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לסוציובלשנות
שפה מהווה משאב חשוב בהבניית זהות. החל בבחירה באיזו שפה לדבר, וכלה בהבדלים עדינים בהיגוי ובבחירות לקסיקליות, וריאציות שונות בשפה מתפרשות כאילו הן אומרות משהו בעל משמעות חברתית לגבי הדובר. סוציובלשנות היא התת-תחום של בלשנת המוקדש לבחינת יחסי הגומלין בין שפה לבין צירים חברתיים - הן ברמת ההבדלים בין דוברים שונים (הנבדלים בגיל, זהות אתנית, מגדר וכדומה) והן בהבדלים במסגרת הדיבור של דובר יחיד (המשתנה על פי רמת הפורמליות, הסיטואציה והסגנון)
בקורס זה נסקור מספר גישות לעיסוק בתחום מחקר זה, תוך התמדקות בסוציובלשנות כמותית, כמו גם מתודולוגיות אתנוגרפיות וניתוח השיח. אנו נבחן כמה תופעות מהעולם הדובר אנגלית אשר זכו לעניין רב במחקר - וריאציות ברמה הפונולוגית, התחבירית והלקסיקלית - ונמשיך להתנסות מעשית במחקר של נתונים לגבי השפה העברית.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות
דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות ובחינת סוף
Introduction to sociolinguistics
Language is a powerful resource in the construction of identity. From the choice of which language to speak in, and on to subtle differences in pronunciation and lexical choices, variation in language is interpreted as having something socially meaningful to say about the speaker. Sociolinguists is the subfield of linguistics dedicated to exploring the interaction between linguistic variation and social axes – both between different speakers (varying across age, ethnicity, gender, and so forth) and within the speech of a specific speaker (varying within formality, settings and style).
The course will survey various approaches to this area of investigation, with a focus on quantitative sociolinguistics as well as on more ethnographic methodologies and discourse analysis. We will examine several well-researched phenomena in the English speaking world – looking at phonological, syntactic and lexical variation – and move on to a hands-on exploration of Hebrew data.
Prerequisites: Introduction to Linguistics
Course requirements: weekly assignments and a final exam
0627-2189-01
 מבוא לפרגמטיקה
 Introduction to Pragmatics
פרופ אריאל מירהשיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  א'
פרופ' מירה אריאל
נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה לשונית (הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות) מפרגמטיקה מרכזית (עקרונות רציונליים כלליים הממומשים בין היתר, בתקשורת אנושית).
Introduction to Pragmatics

We survey classical pragmatic topics (e.g. speech acts, functional syntax), we intoduce the major pragmatic theories (Grice, neo-Grice and relevance theory), and we then apply these theories to the classical pragmatic topics in order to draw a clear-cut grammar/pragmatics division of labor. The result is quite surprising: Many grammatical phenomena end up being classified pragmatic, and vice versa for pragmatic phenomena.. We end with a discussion of universals within pragmatic phenomena.

0627-2220-01
 ממשקים בין הלשוני/לחוץ-לשוני
 Linguistic/Extralinguistic Interfaces
פרופ אריאל מירהפרוסמינררוזנברג102 ג'2000-1800 סמ'  א'

ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

הקורס בוחן את היחסים המורכבים בין מובנים דקדוקיים לבין מובנים שמקורם חיצוני ללשון. נבחין בין מובנים לשוניים ובין (1) המושגים האד-הוקיים המוצגים בשיח, מושגים הנגזרים בהיסק מן ההקשר; (2) מובנים הנגזרים מתוך השימוש הלשוני במבע הספציפי (המכונים לא מילוליים); (3) אימפליקטורות שיחתיות; (4) מושגים קוגניטיביים. נבדק את היחסים המורכבים בין מובנים לשוניים וכל אחד מארבעת המובנים האחרים. שאלות רלבנטיות שיידונו: אילו מן המובנים לעיל תורמים לאינטרפרטציה של תנאי האמת הרלוונטיים למשפט? אילו הינם אוניברסליים? איך ניתן להסביר את מובנים (1), (2), (3) מן המובנים הלשוניים? עד כמה הניסויים החדשים משכנעים בתמיכה שהם מעניקים לטענה שתפיסת מושגים קוגניטיביים מוטה על ידי הלשון (הספציפית)? האם אנו יכולים להסביר יצירתם של מובנים לשוניים חדשים כקונוונציונליזציה של (1), (2), ו- (3)? תיאוריות בולטות בהן נדון הנן תיאוריות של היסקים פרגמטיים, תיאוריות פסיכובלשניות לגבי שפה (לא)מילולית, תיאוריות של גרמטיזציה, והצעות חדישות לגבי הקשר בין שפה וקוגניציה.


‘The linguistic-extralinguistic interface’

This course examines the complex relations between grammatical/lexical meanings and meanings which originate outside of language. We distinguish between linguistic meanings and: (1) the ad hoc context-induced narrowed down concepts they actually introduce into discourse; (2) derived (so-called non-literal) meanings; (3) conversational implicatures; (4) cognitive concepts. We examine the complex relations obtaining between linguistic meanings and each of the above. Relevant questions addressed: Which of the above meanings contribute to the truth-conditional interpretation of the sentence? Which are universal? How can we account for the derivation of (1), (2) and (3) from linguistic meaning? How convincing are current experiments testifying to language-specific biases in the development of (4)? Can we explain semanticization (the creation of new linguistic meanings) as the conventionalization of (1), (2), or (3)? Prominent theories to be discussed are pragmatic inferencing theories, psycholinguistic theories about literal/nonliteral language, theories of grammaticization, and current proposals about language and cognition.

THE LINGUISTIC-EXTRALINGUISTIC INTERFACE
(WITH INTRODUCTION TO PRAGMATICS)
Shaul Lev
Shaulle3@post.tau.ac.il

Course outline
Ch. Title Topic Reading
1 Introduction to pragmatics
1a. Introduction A taste of pragmatic puzzles
The goal of pragmatics Ariel 2010
1b. Pragmatic topics Speech acts Austin 1962
Functional syntax; Subordination, Cleft Sentences, VIP mi
1c. Inferential pragmatic theories Gricean theory Grice 1975, Ariel 2010: 5.1
Neo-Gricean theories Horn 1984 Ariel 2010: 5.2
Relevance theory Sperber and Wilson 1986/1995, Ariel 2010: 5.3
2 Synchronic interfaces: Combining the linguistic with the extralinguistic
2a. Linguistic / extralinguistic divisions of labor Literal and non-literal meanings Ariel 2002
Linguistic codes versus extralinguistic inferences. Ariel 1999
2b. Pragmatics of explicit communication Conveyed meaning Giora and Fein 1999
Linguistic underdeterminacy Carston 2002:1
What is said \ Explicature Carston 2002:2
3 Language system interfaces
3a. Is language arbitrary?
Motivation in grammar Ariel 2008: 4
The unfolding of language Deutscher 2005: 7
3b. The innateness question
The mapping problem – object naming Bowerman & Choi
Carey 2001
The mapping problem - Spatial coordinates Levinson 2001
Finger and hand Brown 2005
3c. The universality question Language and conceptual universals Rosch 1974
Grammatical categories: Riau Indonesian Gil 2010
3d. Language and cognition Color Terms and color perception Foley 1997:7
Levinson 2000
Kay and Regier 2007
Gilbert et al. 2006
3e. Can Language affect cognition? Whorf hypothesis
Miura et al. 1993
Boroditsky et al. 2003
Kay and Kempton 1984
4 The diachronic interface: Turning the extralinguistic into linguistic
4a. Grammaticalization How does inference turn into code? Ariel, 2008: Ch. 7.7+ Ch. 6
Explicatures, conveyed meanings, background assumptions. Traugott and Heine 1991

0627-2221-01
 תרגיל בלשנות חישובית מתחילים
 Computational Linguistics for Beginners - Exercise
מר שפר יונתןתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
Computational Linguistics for Beginners: Programming and Computational Tools (4 credit hours, first semester)

This is an introductory class in computational linguistics designed for linguists with little or no background in the subject. The class will not require a programming background. By the end of the course, students will be able to do basic-to-intermediate level programming in a language chosen for its appropriateness to the relevant work. Other topics will include the basics of data structures and algorithms and an introduction to Formal Language Theory.
Section (2 credit hours): Math and computer science students are exempt
Prerequisites: Foundations of Theoretical Linguistics

0627-2222-01
 בלשנות חישובית מתחילים
 Computational Linguistics for Beginners
ד"ר קציר רונישיעור ביה"ס לשפות105 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ביה"ס לשפות105 ה'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה מעניק יסודות מתמטיים וחישוביים לקראת קורסי המשך בבלשנות חישובית. הקורס מיועד לבלשנים עם מעט רקע מתמטי וחישובי או ללא רקע כלל. לא ידרש ידע מוקדם בתכנות. לא נדרש ידע מוקדם בתכנות. בתום הקורס, הסטודנטים יוכלו לתכנת ברמה בסיסית בשפת סקים. נושאים נוספים יכללו אלגוריתמים, מבני נתונים ומבוא למתמטיקה בדידה.

דרישת קדם: יסודות הבלשנות התאורטית

This class provides mathematical and computational foundations that are necessary for advanced classes in computational linguistics. It is designed for linguists with little or no background in math and computation. The class does not require a programming background. By the end of the course, students will be able to program in Scheme at a basic level. Other topics will include the basics of data structures and algorithms and an introduction to discrete mathematics.

Prerequisites: Foundations of Theoretical Linguistics
0627-2244-01
 סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים
 Statistics for Linguists
גב' יברכיהו הדסשיעור ביה"ס לשפות103 ג'1000-0800 סמ'  א'
סטטיסטיקה לבלשנים למתחילים (Statistics for Linguists)
סמסטר א' תשע"ו

מבחן אמצע: 8.12.2015; מועד ב: 25.12.2015
מבחן סיום: 7.2.2016; מועד ב': 18.3.2016
חלוקת הציון: 10% - מטלות, 40% - מבחן אמצע, 50% - מבחן סוף
תיאור הקורס:
הקורס הינו קורס מבוא בסיסי לסטטיסטיקה המיועד לבלשנים. בקורס נציג מושגי יסוד בתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, נראה דרכים שונות שבהן בלשנים יכולים להיעזר בכלים סטטיסטיים, נכיר מספר מבחנים סטטיסטיים חשובים, ונבין כיצד בוחרים במבחן המתאים למחקר מסוים. הדוגמאות והתרגילים בקורס יכילו נתונים הלקוחים מתחומי הבלשנות השונים.
מטרות הקורס:
• לדעת לקרוא ניתוחים סטטיסטיים במאמרים בלשניים;
• לדעת להשתמש בסטטיסטיקה בסיסית במחקרים שלכם;
• לדעת איך לבנות נכון ניסויים כך שיהיה אפשר לבצע סטטיסטיקות בקלות;
• לקבל כלים שיאפשרו לכם לשאול את השאלות הנכונות בהתייעצויות עם סטטיסטיקאי;
Statistics for Linguists
Fall Semester

Course description:
This course is an introductory course in statistics, aimed at linguists. During the course we will present some fundamental concepts in the fields of descriptive and inferential statistics, see different ways in which linguists can make use of statistical tools, introduce some important statistical tests, and understand how to select the appropriate test for a certain research.

The examples and exercises in the course all contain data taken from the various disciplines of linguistics: First and second language acquisition, phonetics, syntax, psycholinguistics, neurolinguistics, etc.

Participation in this course and the following one (Advanced Statistics) is highly recommended to any student who plans to conduct a quantitative research in linguistics.


Course objectives:
a. To enable students to evaluate papers in linguistics which contain statistical analyses.
b. To make students aware of the potential applications of statistical methods in their own work, provide them with the tools needed to analyze the results of an experimental linguistic study, and the information necessary to engage in an efficient discussion with a statistician in order to conduct statistical analyses which are not taught in this course.
0627-3005-01
 פונולוגיה ניסויית
 Experimental Phonology
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות103 ד'1800-1600 סמ'  א'
פונולוגיה ניסויית
0627.3005.01
אוון כהן
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: ד', 16:00-18:00 שעת קבלה: ב',
14:00-15:00
תיאור הקורס:
הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים
ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה
ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס המלואו יקבלו את היסודות הדרושים
לעריכת ניסויים.
אנחנו מתחילים בהצגת התחום ) 1 ברשימת הקריאה(. אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה ) 2 .)
החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים ) 3 , 4 , 5 (, סוגי תופעות שנחקרים ) 6(, ולבסוף,
השימוש והתוקף של ניסויים בעת רכישה ) 7 .)
סטודנטים יערכו שני ניסויים במהלך הסמסטר כדרישה לקורס )אמצע סמסטר, עבודת סיום(.
דרישות הקורס:
 פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים )מומלץ פונטיקה אקוסטית, אפשר מתקדמים במקביל
לקורס(
 נוכחות )יש להביא את התמסירים והמאמרים לשיעורים(. סטודנטים שאינם נוכחים
ב 80% מן ההרצאות לא יוכלו לסיים את הקורס.
 קריאה
 התעדכנות במטלות ומידע באתר הקורס
 ניסוי אמצע סמסטר
 עבודת סיום
ציון:
 דרפט ראשון – 30%
 ניסוי מסכם – 70%
יתכנו שינויים בסילאבוס. הסילאבוס הסופי יפורסם סמוך לתחילת הסמסטר. הסילאבוס
המחייב הוא הסילאבוס באנגלית המפורסם באתר הקורס במודל.
Dept. of Linguistics
Tel-Aviv University
2015-2016
Experimental Phonetics and Phonology
0627.3005.01
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Wed. 16:00-18:00, @@@ Office hours: Mon. 14:00-15:00, @@@

Course Description:
The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.
We begin with an introduction to the field (I on reading list). We follow with a discussion of methodology (II). The subsequent sections discuss various kinds of experiment (III, IV, V), and the kinds of phenomena dealt with (VI). Time permitting, we will discuss the use and validity of experiments during acquisition (VII).
Students will conduct an experiment as a requirement for this course.

Course Requirements:
• Phonetics and Advanced Phonology (Acoustic Phonetics is advisable, AdvPhon can be taken simultaneously)
• Attendance (bring handouts and papers to class) – students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course
• Reading
• Keeping up-to-date with assignments and information on course website
• Draft – students who do not submit a draft cannot submit a final paper
• Final paper

Grade:
• Draft – 30%
• Final paper: 70%
• Note: A draft or a final paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.

Timetable (subject to change):
1. First lecture: 21.10.2015
2. Special lesson: 4.12.2015, Friday, 10:00-13:00
3. NO LESSONS: 4.11.2015, 11.11.2015
4. Draft due: 16.12.2015 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
5. Last lecture: 13.1.2016
6. Final paper due: 18.2.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)

Draft: We will discuss the format during the semester.

Final paper: An experiment of your choice.
Lessons:
Content* Lesson # Date Handouts Remarks
Introduction 1 21.10.2015 Ohala 2007
Planning your experiment
How to write
Methodology 2 28.10.2015 Boersma&Weenink 2013
Best et al. 2001
3 18.11.2015 Pater et al. 2004
4 25.11.2015 Vendelin&Peperkamp 2006
5 2.12.2015 Kawahara 2011
Production 6 4.12.2015 Ferragne&Pellegrino 2010
Bolozky&Kreitman 2007 FRIDAY 10:00-11:30
7 4.12.2015 Cohen et al. 2013
Pierrehumbert et al. 2004 FRIDAY 11:30-13:00
Perception 8 9.12.2015 Cao&Sarmah 2007
9 16.12.2015 Gerrits&Schouten 2004 Submit draft
10 23.12.2015 Elman et al. 1977
Mesgarani et al. 2014
Priming & lexical decision 11 30.12.2015 Sumner&Samuel 2005
Syllables & stress 12 6.1.2016 Dupoux et al. 1999
Dehaene-Lamertz et al. 2000
13 13.1.2016 Berent et al. 2008
*Subject to change


0627-3144-01
 אופטימליות סגמנטלית
 Segmental Optimality Theory
ד"ר כהן אבן-גריסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות401 ד'1400-1200 סמ'  ב'
אופטימליות סגמנטלית
0627.3144.01
אוון כהן
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: ב', 12:00-14:00
ד', 12:00-14:00 שעת קבלה: ב', 14:00-15:00

תיאור הקורס:
הסמינר הינו המשך של פונולוגיה מתקדמים. אנחנו דנים בטיפול בתופעות פונולוגיות שונות במסגרת תאוריית האופטימליות. אנחנו מתחילים בדיון בתכוניות (קדם-SPE, קדם-OT, OT – חלק 1). אח"כ אנחנו מציגים גישות נוספות לתכוניות (cue constraints – חלק 2), ממשיכים בדיון בהרמוניה ווקאלית (חלק 3), טון (חלק 4), ומסיימים בדיון בהיבטים תאורטיים נוספים של OT (וריאציה, ריבוד לקסיקלי, אופטימליות סטוכאסטית, cue weighting, חריגים לקסיקלים – חלק 5).
דרישות הקורס:
• פונולוגיה מתקדמים
• נוכחות (יש להביא את התמסירים והמאמרים לשיעורים). סטודנטים שאינם נוכחים ב80% מן ההרצאות לא יוכלו לסיים את הקורס.
• קריאת חומרי הקורס (הסילאבוס הוא בסדר כרונולוגיה – התחילו עכשיו)
• התעדכנות במטלות ומידע באתר הקורס
• שתי הצגות בכיתה (אחת, אם אתם לוקחים קורס זה כקורס רגיל)
• עבודת סיום
ציון:
• הצגות כיתתיות – 20% (10%, אם אתם לוקחים קורס זה כקורס רגיל)
• עבודת סיום – 80% (90%, אם אתם לוקחים קורס זה כקורס רגיל)
הצגות כיתתיות:
כל תלמידי הסמינר נדרשים להציג פעמיים במהלך הסמסטר. ההצגות יכולות להיות:
• ניתוח שלכם של מאמר לבחירתכם הרלוונטי לעבודתכם
• כל היבט של מחקרכם הנוכחי

עבודה מסכמת:
עליכם לבחור נושא לעבודתכם בעצמכם, אולם מותר (=רצוי) להתייעץ איתי מבעוד מועד. כל העבודות צריכות לכלול ניתוח OT של תופעות מסויימות.
מומלץ לעבוד על שפה שאתם מכירים ממחקרים קודמים. אינם יכולים למחזר את עבודתכם מפונולוגיה מתקדמים, אולם מותר לכם להמשיך ולעבוד על השפה שאותה ניתחתם בפונולוגיה מתקדמים.

יתכנו שינויים בסילאבוס. הסילאבוס הסופי יפורסם סמוך לתחילת הסמסטר. הסילאבוס המחייב הוא הסילאבוס באנגלית המפורסם באתר הקורס במודל.

Segmental Optimality Theory
0627.3144
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il
e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Mon. 12:00-14:00, @@@
Wed. 12:00-14:00, @@@ Office hours: Mon. 14:00-15:00, @@@

Course Description:
The seminar is a continuation of Advanced Phonology. We discuss the treatment of various phonological phenomena within Optimality Theory (OT) frameworks. We start with a discussion of features (post-SPE, pre-OT, OT – Part I). We then present other approaches to features (cue constraints – Part II), continuing with a discussion of vowel harmony (Part III), tone (Part IV), culminating with a discussion of additional theoretical aspects of OT (variation, lexicon stratification, stochastic OT, cue weighting, lexical exceptions – Part V).

Course Requirements:
• Advanced phonology
• Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
• Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – start now)
• Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
• Two class presentations (one, if you're taking this as a regular course)
• Final paper

Grade:
• Class presentations – 20%
• Final paper: 80%
• Note: Any assignment/paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.

Class presentation:
Seminar students are required to give two class presentations during the semester, while course students are required to give one class presentation. It is recommended that the first presentation be part of your ongoing study, though the presentations can be either of the following:
• Your take on a paper of your choice which is relevant to your study (not a paper on the course syllabus)
• Any aspect of your current study (data, preliminary analysis, etc.)
Final Paper:
You are required to select a topic for your final paper on your own, though you should consult with me beforehand. All papers have to incorporate an OT analysis of certain phenomena.

It is advisable to work on a language you are familiar with from previous studies. You may not recycle your Advanced Phonology paper, though you may continue working with the language you analysed for Advanced Phonology.

Very important: data. Your paper cannot be written on the basis of a handful of lexical items, so make sure your corpus is rich in data. There is no such thing as "sufficient data". The more, the merrier. Make sure your data are presented in an organised and systematic manner. Of course, it goes without saying that you have some theoretical statement to make about the data (it needn't be completely original). You're not just organising a corpus and presenting it:
• Draft: Includes whatever you've done to date. Must include language background and data regarding phenomenon. May optionally include some analysis, or a discussion of possible directions in analysis.
• Final paper: You are restricted to a maximum of 15 A4 pages with 1.5 or double spacing. Your analysis should be original, comprehensive and coherent. This isn't an MA thesis or doctoral dissertation (though it may serve as the basis for one…).

The requirements for a course paper (as opposed to a seminar paper) are reduced, and papers may consist of comparative studies without original research.

Timetable (subject to change):
1. First lecture: 29.2.2016
2. Draft: 5.5.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
3. Last lecture: 8.6.2016
4. Final paper (course): 7.7.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
5. Final paper (seminar): 18.9.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)

Students taking seminar as regular course must notify me of this at the beginning of the semester.


0627-3146-01
 סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית
 Topics in Typical and A-Typical Phonological Development
ד"ר אדם גליתסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות501 ב'1600-1400 סמ'  א'

סמינר ברכישת שפה: סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית
קורס שנתי
דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים (באישור מיוחד אפשר ללמוד במקביל בסמסטר א')

התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הראשונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית בהיבטים שונים, על בסיס מחקרים העוסקים בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית:
o פרדיקציות תיאורטיות לגבי המבנים והתופעות המאפיינים את שלבי הרכישה הראשונים
o השפעת האוניברסאליות והמסומננות של מבנים על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית
o השפעת שכיחויות בשפת היעד על ראשית הרכישה ועל מהלך ההתפתחות הפונולוגית
o שונוּת (variation): מאפייני השונות ותפקידה בתהליך ההתפתחות הפונולוגית
חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') יוקדש להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית, וללימוד ההנחות התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט. בחלקו השני של הקורס (סמסטר ב'), נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה, השפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, השפעות פונולוגיות על הפקת מורפמות דקדוקיות.

Topics in typical and a-typical phonological development
The phonological processes involved in first language acquisition emerge during the production of the first words, and later on, they also affect the acquisition of morphology and syntax.
In this course, we will examine different approaches to the analysis and explanation of various aspects of phonological development, in typical and a-typical acquisition paths:

o Theoretical predictions regarding the common structures and phenomena during the first stages of phonological development.
o Universal grammar and its effect on the early productions and phonological development.
o Frequencies effects on early productions and phonological development.
o Variation: its patterns and its role in the course of phonological development.

The first part of the course (first semester) will be devoted to an overview of the main phenomena and properties related to typical and a-typical phonological development, and to the basic theoretical assumptions of phonological theory regarding first language acquisition. In the second part of the course (second semester), we will study in detail researches on specific topics, such as cluster simplification, the role of the Minimal Word in acquisition, and prosodic and segmental effects on syllable deletion, phonological effects on the acquisition of grammatical morphemes.
0627-3199-01
 מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
 BA Seminar in Semantics
ד"ר קדמון ניריתסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1200-0800 סמ'  ב'

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים ) Theory Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי שיאפשר הזמן

This seminar will be concerned with several topics of central importance in the semantics of natural lanaguage, and will involve reading original papers in these fields. We will study the Kamp-Heim theory (Discourse Representation Theory), intensionality and modality (reading from Angelika Kratzer's work), genericity, polarity sensitivity, and perhaps one or two other topics, as time permits
prerequisites: Foundations of Formal Semantics

0627-3240-01
 סמינר: רכישת התחביר
 Language Acquisition Seminar: Acquisition of Syntax
ד"ר בוטוויניק אירינהסמינר ביה"ס לשפות103 א'1400-1200 סמ'  ב'
תקציר
הסמינר עוסק בחקר ההיבטים השונים של רכישת התחביר כשפת אם. בחלקו הראשון של הקורס נתרכז בהסברים שהוצעו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית להפקת משפטי זיקה והבנתם על ידי ילדים בעלי התפתחות שפתית טיפוסית. לאחר מכן נעמוד על ההבדלים בין רכישה תקינה של משפטי זיקה לרכישתם על ידי ילדים עם לקויות שפה ((SLI, ילדים כבדי שמיעה ומבוגרים הסובלים מאפזיית ברוקה (agrammatism, Broca's aphasia)
אם הזמן יאפשר, נדבר על דו לשוניות ונעמוד על האתגרים שרכישת שפה זרה מציבה לתיאוריה הגנרטיבית, תוך כדי התמקדות בתופעות לשוניות ספציפיות. 
נושאים
1. מבוא – רכישה במודל הגנרטיבי, משפטי זיקה וניתוחיהם
2. הפקת זיקה (ברכישת צרפתית)
3. הפקת זיקה בעברית
4. הבנת משפטי זיקה
5. משפטי זיקה בהתפתחות א-טיפוסית (SLI וילדים כבדי שמיעה) ובקרב אגרמטיים
7. רכישת שפה שנייה: סוגיות מרכזיות
חובות והרכב הציון: קריאת מאמרים, הכנת תרגילים והשתתפות בשיעורים (20%), הצגת מאמר (20%), עבודה מקורית (60%).
לסטודנטים הלוקחים את הקורס כקורס בחירה: בנוסף לתרגילים השוטפים, תרגיל מסכם (50%), והמשקל של הצגת מאמר (30%).Description
The seminar deals with certain aspects of the acquisition of syntax in first language. In the first part of the seminar we will focus on the explanations proposed in the Generative framework for the production and comprehension of relative clauses by typically developing children. In the second part we will compare typical acquisition of relative clauses with their acquisition by hearing-impaired children, children with SLI, and individuals with Broca's aphasia.
If time permits, we will shift attention to second language acquisition, and discuss the problems this process poses for the Generative model, focusing on particular syntactic phenomena (e.g. null prepositions, the acquisition of morphology, optionality in near-native grammar).
Topics
1. Introduction – language acquisition in the Generative Model, relative clauses (RCs) and their analyses
2. Production of RCs (in the acquisition of French)
3. Production of RCs in Hebrew
4. Comprehension of RCs
5. RCs in a-typical development and in agrammatic aphasia
6. Second language acquisition: central issues 
Grade
Preparation of assignments and participation in class - 20%
Presentation of an article – 20%
Seminar paper- 60%

For students taking the course as an elective:
Presentation of an article – 30%
Final assignment (in addition to the regular ones) – 50%  
0627-3280-01
 דו-לשוניות: התפתחות, ידע, ושימוש
 Bilingualism
ד"ר בוטוויניק אירינהשיעור ביה"ס לשפות102 א'1200-1000 סמ'  א'
תיאור
דו-לשוניות היא תופעה מאוד נפוצה, אולם טבעה לא ממש ברור, ולעתים מבלבלים בינה לבין רכישת שפה שנייה. מטרת הקורס, אם כן, היא להבהיר את טבעה של התופעה, את מאפייני הרכישה הדו-לשונית, את האופן שבו דו-לשוניות באה לידי ביטוי בקרב הדוברים הבוגרים, כמו גם את השלכותיה הפסיכולוגיות והנוירולוגיות.

נושאים
I. רכישה: דו-לשוניות סימולטנית ודו-לשוניות עוקבת
II. ידע: עיבוד דו-לשוני; מוח דו-לשוני
III. שימוש: תופעות אופייניות וטבען

הרכב הציון
3-4 תרגילים: 30%
מבחן: 70%
הצגת מאמר: בונוס של 10%

מאמרים (חובה ורשות)
Volterra, V. and Tauschner, T. 2007. The acquisition and development of language by bilingual children. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter13.
Genesee, F. 2007. Early bilingual language development: One language or two? The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 14.
Meisel, J. 2007. Code-switching in young bilingual children: The acquisition of grammatical constraints. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 15.
Poplack, S. 2007. Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en español: Toward a typology of code-switching. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 10.
Myers-Scotton, C. and Jake, J. 2007. Matching lemmas in a bilingual language competence and production model: Evidence from intrasentential code-switching. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 11.
Muysken, P. 2007. Code-switching and grammatical theory. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 12.
Green,D. 2007. Control, activation, and resource: A framework and a model for the control of speech in bilinguals. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 16.
De Bot, K. 2007. A bilingual production model: Levelt's 'speaking' model adapted. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 17.
Kroll, J. and de Groot, A. 2007. Lexical and conceptual memory in the bilingual: Mapping form to meaning in two languages. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 18.
Grosjean, F. 2007. The bilingual's language modes. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 19.
Obler, L., Zatorre, R., Galloway, L., and Vaid, J. 2007. Cerebral lateralization in bilinguals: methodological issues. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 20.
Paradis, M. 2007. Language lateralization in bilinguals: Enough already!. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 21.
Abutalebi, J., Capra, S., and Perani, D. 2007. The bilingual brain as revealed by functional neuroimaging. The Bilingualism Reader, edited by Li Wei, Chapter 21.Description
The phenomenon of bilingualism is quite wide-spread, but its nature seems to be quite obscure, often confused with second language acquisition. The goal of the course is to clarify the phenomenon, specifying the characteristics of its acquisition, its manifestation in adulthood, as well as its psychological and neurological consequences.
0627-3615-01
 רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל
 Multilingualism and Language Contact in Israel
ד"ר גפטר רועיסמינר ביה"ס לשפות103 ג'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ה'1600-1400 סמ'  ב'
רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל

שפות אינן מדוברות בחלל ריק, ובמקרים רבים הן נמצאות במגע עם שפות אחרות.
בקורס זה נעסוק בתופעות לשוניות הקשורות למגע בין לשונות, ונתמקד הן בכלים תיאורטיים לחקר ההשפעה ההדדית של שפות ובאילו נסיבות מתאפשרת השפעה כזאת (ברמת הפונולוגיה, התחביר והלקסיקון) והן בדרכים לחקור את האספקטים הסוציובלשניים של חברה רב-לשונית, בדגש על השפות המדוברת בישראל. בין הנושאים שנבחן יהיו: תרומתן של שפות נוספות בתהליך התעצבותה של העברית החדשה, מגע הגומלין וההשפעה ההדדית בין עברית וערבית, וההשפעה של אנגלית על עברית.


דרישות קדם: מבוא לסוציובלשנות (או אישור מרצה) דרישות הקורס: הגשת מטלות והגשת עבודה מסכמת


Multilingualism and language contact in Israel

Languages are not spoken in a vacuum, and in many cases they are in a state of contact with other languages. In this course we will explore linguistic phenomena that are related to language contact. We will focus both on theoretical tools for investigating the ways in which languages can influence each other (in the domains of phonology, syntax and the lexicon) and when such effects are possible, as well as on how to research the sociolinguistic aspects of a multilingual society, with a special focus on the languages currently spoken in Israel. Some topics we will explore include: the effect of other languages in the shaping of Modern Hebrew, the contact between Hebrew and Arabic and how each affects the other, and the influence of English on Hebrew.

Prerequisites: Introduction to Sociolinguistics (or instructor’s approval) Course requirements: Assignments and a final paper

0627-4001-01
 סמנטיקה למתקדמים
 Advanced Semantics
ד"ר קדמון ניריתשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות102 ד'1800-1600 סמ'  א'
ADVANCED SEMANTICS Nirit Kadmon
Course objectives:
Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena. The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible.

Topics:
-The role of the principle of compositionality of meaning in semantically interpreted grammars.
-Using the theory of types and its Boolean semantics.
-The operation of lambda abstraction and the uses of lambda conversion.
-Semantic interpretation through type shifting principles.
-The semantics of transitive verbs, scope relations and intensional contexts.
-The Partee triangle of definite, indefinite and quantificational noun phrases.


Prerequisites: Foundations of Formal Semantics
The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics.

Since the course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible, students interested in semantics are advised to take this course as soon after Foundations of Formal Semantics as they can, since this will enable them to start participating in advanced courses and seminars.
(Note that Advanced Semantics is not in competition with the BA-seminar on semantics, in fact, it is profitable to take both simultaneously.)

Reading material: Lecture Notes Advanced Semantics by Fred Landman on webpage tau.ac.il/~landman/

Requirements:
-homework exercises during the semester
-Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report.
ADVANCED SEMANTICS Nirit Kadmon
Course objectives:
Advanced semantics teaches techniques for developing semantically interpreted grammars – how to associate syntactic structures compositionally with semantic interpretations, and how to use such grammars to study sophisticated semantic phenomena. The course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible.

Topics:
-The role of the principle of compositionality of meaning in semantically interpreted grammars.
-Using the theory of types and its Boolean semantics.
-The operation of lambda abstraction and the uses of lambda conversion.
-Semantic interpretation through type shifting principles.
-The semantics of transitive verbs, scope relations and intensional contexts.
-The Partee triangle of definite, indefinite and quantificational noun phrases.


Prerequisites: Foundations of Formal Semantics
The course is open for BA-students and MA-students who have taken Foundations of Formal Semantics.

Since the course teaches techniques that make the advanced semantic literature accessible, students interested in semantics are advised to take this course as soon after Foundations of Formal Semantics as they can, since this will enable them to start participating in advanced courses and seminars.
(Note that Advanced Semantics is not in competition with the BA-seminar on semantics, in fact, it is profitable to take both simultaneously.)

Reading material: Lecture Notes Advanced Semantics by Fred Landman on webpage tau.ac.il/~landman/

Requirements:
-homework exercises during the semester
-Each student chooses a semantics paper with considerable linguistic and technical sophistication from a selection of such papers presented and writes a critical reading report.
0627-4018-01
 תחביר בן זמננו
 Modern Syntax
פרופ הורבט זוליהשיעור ביה"ס לשפות401 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות401 ה'1400-1200 סמ'  א'
תחביר בן זמננו
הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית מאז תיאורית ה- GB של שנות ה- 80' המוקדמות. הנושאים שנדון בהם בפירוט יכללו: מבנה המשפט, קטגוריות פונקציונליות, secondary predication,, licensing of PRO, הD(eterminer)Phrase ומבנה נומליזציות, VP-shells, Reflexivity לעומת כבילה. הקורס מספק בסיס למחקר בתיאורית התחביר העכשווית ולמסגרת התכנית המינימליסטית.
דרישות הקורס: נוכחות סדירה והשתתפות פעילה, מטלות בית ובחינת בית סופית.
דרישות קדם: תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

הערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית. זהו קורס משותף ל- BA ול-MA
MA/BA Course
CURRENT SYNTAX

The course will present the major developments that have taken place within
syntactic theory since the GB theory of the early 1980s.
The topics to be discussed in detail will include clause structure, functional
categories, secondary predication, the licensing of PRO, D(eterminer)Phrase
and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity vs. binding of anaphors and pronominals. The course lays the foundation for doing research in current syntactic theory, and for the minimalist program framework.

Course requirements: Regular attendance and class participation, occasional
homework assignments and a final take-home exam.

0627-4023-01
 סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה
 Seminar in Neurolinguistics: Broca's Area
ד"ר מלצר אשר איה טובהסמינר ביה"ס לשפות401 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר בנוירובלשנות: איזור ברוקה
ד"ר איה מלצר-אשר

בעשרות השנים האחרונות הוצעו תיאוריות שונות לגבי תפקידו של איזור ברוקה בעיבוד משפטים, ביניהן:
• איזור ברוקה תומך בתנועה תחבירית
• איזור ברוקה תומך בעיבוד היררכי ובבניית עצים תחביריים
• איזור ברוקה תומך בתהליכי לינאריזציה
• איזור ברוקה תומך בזיכרון עבודה
• איזור ברוקה תומך בשליטה קוגניטיבית

בסמינר זה נדון בהיפותזות השונות לגבי איזור ברוקה ובעדויות עבורן, ונבחן אותן בצורה ביקורתית, תוך התייחסות למחקרים על האנטומיה של איזור זה, למחקרים נוירופסיכולוגיים, ולמחקרי הדמיה.

דרישות קדם: פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים; נוירובלשנות: שפה ומוח
דרישות קורס: קריאה שבועית, עבודה סופית

ביבליוגרפיה חלקית

Bornkessel-Schlesewsky, I., Schlesewsky, M., & von Cramon, D. Y. (2009). Word order and Broca's region: Evidence for a supra-syntactic perspective. Brain and Language, 111, 125-139.
Caplan, D., Alpert, N., Waters, G., & Olivieri, A. (2000). Activation of Broca's area by syntactic processing under conditions of concurrent articulation. Human Brain Mapping, 9, 65-71.
Friederici, A. D., Meyer, M., & von Cramon, D. Y. (2000). Auditory language comprehension: An event-related fMRI study on the processing of syntactic and lexical information. Brain and Language, 74, 289-300.
Friederici, A. D., Ruschemeyer, S. A., Hahne, A., & Fiebach, C. J. (2003). The role of left inferior frontal and superior temporal cortex in sentence comprehension: Localizing syntactic and semantic processes. Cerebral Cortex, 13, 170-177.
Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use with Broca's area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-21.
Hickok, G., & Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. Trends in Cognitive Sciences, 4, 131-138.
Rogalsky, C. & Hickok, G. (2011). The role of Broca's area in sentence comprehension. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 1664-1680.


Seminar in Neurolinguistics: Broca's area
Aya Meltzer-Asscher

In the last decades, different hypotheses were proposed with regard to the role of Broca's region in sentence comprehension. Among them:
• It supports syntactic movement
• It supports hierarchical processing and phrase structure building
• It supports linearization processes
• It supports working memory
• It supports cognitive control
In this seminar we'll discuss the different hypotheses and the evidence supporting them, and examine them critically while relying on anatomical, neuropsychological and imaging studies.
Prerequisites: Psycholinguistics: research methods and experimental design; Neurolinguistics: Language and the brain
Course requirements: weekly reading, final paper

Selected references
Bornkessel-Schlesewsky, I., Schlesewsky, M., & von Cramon, D. Y. (2009). Word order and Broca's region: Evidence for a supra-syntactic perspective. Brain and Language, 111, 125-139.
Caplan, D., Alpert, N., Waters, G., & Olivieri, A. (2000). Activation of Broca's area by syntactic processing under conditions of concurrent articulation. Human Brain Mapping, 9, 65-71.
Friederici, A. D., Meyer, M., & von Cramon, D. Y. (2000). Auditory language comprehension: An event-related fMRI study on the processing of syntactic and lexical information. Brain and Language, 74, 289-300.
Friederici, A. D., Ruschemeyer, S. A., Hahne, A., & Fiebach, C. J. (2003). The role of left inferior frontal and superior temporal cortex in sentence comprehension: Localizing syntactic and semantic processes. Cerebral Cortex, 13, 170-177.
Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use with Broca's area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-21.
Hickok, G., & Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. Trends in Cognitive Sciences, 4, 131-138.
Rogalsky, C. & Hickok, G. (2011). The role of Broca's area in sentence comprehension. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 1664-1680.

0627-4027-01
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
ד"ר מלצר אשר איה טובהשיעור ביה"ס לשפות103 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות103 ד'1000-0800 סמ'  א'
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
ד"ר איה מלצר-אשר
ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.
הקורס יכסה את הנושאים הבאים:
שבוע 1: מבוא – הקדמה קצרה לתחום הפסיכובלשנות, ההיסטוריה שלו והקשר שלו לבלשנות תיאורטית
שבוע 2: יסודות ניתוח כמותי – חזרה קצרה על סטטיסטיקה לבלשנים
שבועות 3-4: בניית השערות ובחינתן
שבועות 5-6: שיטות ניסוי וכיצד לבחור ביניהן. כמה מן הטכניקות שיידונו הן:
• מדידות דיוק
• מדידות דירוג
• מדידות זמן תגובה (למשל, קריאה בקצב אישי)
• מטלות עקיפות ובו-זמניות
שבועות 7-8-9: בניית חומרי הניסוי
שבוע 10: הרצת הניסוי
שבועות 11-12-13: עיבוד נתונים וניתוח סטטיסטי
שבוע 14: סיכום – צעדים חיוניים בביצוע מחקר ובדיווח עליו; שיקולים אתיים במחקר על בני אדם
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, פונולוגיה מתחילים, סטטיסטיקה (אפשר במקביל), תחביר מתחילים (אפשר במקביל)
דרישות הקורס: הגשת מטלות, מבחן אמצע (מהווה 40% מהציון)  ומבחן סוף
הערה: הקורס דורש עבודה עם התוכנה הסטטיסטית SPSS הקיימת בחדרי המחשבים באוניברסיטה

ביבליוגרפיה נבחרת:
Harley, T.A. (2008). The Psychology of Language: From Data to Theory, 3rd edition. Hove: Psychology Press.
Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Blackwell Publishing.
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.


Psycholinguistics: Research methods and experimental design

Aya Meltzer-Asscher

Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.

The class covers the following topics:

Week 1: Setting the stage - a short introduction to the field of psycholinguistics, its history and its relation to theoretical linguistics

Week 2: Fundamentals of quantitative analysis – short review of statistics for linguists

Weeks 3-4: Hypothesis formation and testing

Week 5-6: Different experimental techniques and how to select among them. Some techniques that will be discussed:
o Accuracy measures
o Rating tasks
o Reaction time measures (e.g. self-paced reading)
o Indirect and concurrent tasks

Weeks 7-8-9: Constructing experimental materials (controlling non-experimental factors, creating lists, randomizing)

Week 10: Running an experiment

Weeks 11-12-13: Data processing and statistical analysis (dealing with outliers, performing analysis, drawing conclusions)

Weeks 14: Essential steps in carrying out and reporting an experiment, ethical considerations in research with humans

Prerequisites: Introduction to Linguistics, Beginners Phonology, Statistics, Beginners Syntax

Course requirements: assignments, midterm and final exam

Note: the course requires working with the SPSS program, which is available in the university’s computer labs

Selected References

Harley, T.A. (2008). The Psychology of Language: From Data to Theory, 3rd edition. Hove: Psychology Press.
Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Blackwell Publishing.
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.
0627-4027-02
 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
 Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design
גב' קשב מעיןתרגיל רוזנברג205 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
0627-4030-01
 פרגמטיקה ודקדוק
 Pragmatics and Grammar
פרופ אריאל מירהסמינר ביה"ס לשפות102 ג'2000-1600 סמ'  ב'
פרגמטיקה ודקדוק

כל הבלשנים מניחים כיום שגורמים פרגמטיים (הקשריים, חוץ-לשוניים) משחקים תפקיד מכריע בתקשורת האנושית (הביטויים הלשוניים אינם מגדירים במפורש את המסר אליו כיוונה הדוברת). אך אין הסכמה, ביחוד בקרב פרגמטיקונים, על גבולות הפרגמטיקה. איזה קריטריונים צריכים לשמש להבחנה בין פרגמטיקה ודקדוק? מהי חלוקת העבודה ביניהם? אנחנו נבקר את ההגדרות הקלאסיות , ונציע את האבחנה בין קוד לבין היסק במקומן. על פי גישה זו, הדקדוק מורכב מכללים קבועים (למדי) והפרגמטיקה מהליכים היסקיים, המתבססים על הרציונליות שלנו. מתוך נקודת מוצא זו ננתח תופעות אחדות בהן מתיחת הקו בין הפרגמטי לדקדוקי קשה ו/או שנויה במחלוקת (למשל, כמתים סקלאריים, או).
Mira Ariel: PRAGMATICS AND GRAMMAR

Course description

All linguists now accept that pragmatic (i.e., contextual, extralinguistic) factors play a crucial role in human communication (linguistic forms underdetermine speakers’ intended messages). But there is no agreement, least of all among pragmatists, on the delimitation of pragmatics. What criteria should be used to distinguish pragmatics from grammar? What is the division of labor between grammar and pragmatics? We will critique the classical definitions of pragmatics, and offer instead the code Vs. inference distinction. According to this approach, grammar consists of stipulated codes, and pragmatics consists of inferential processes, based on our rationality. We will then proceed to analyze a few phenomena where drawing the grammar/pragmatics division of labor is difficult and/or controversial (e.g., scalar quantifiers, or).

0627-4077-01
 נוירובלשנות: שפה ומוח
 Neurolinguistics
ד"ר שיטרית עינת רותשיעור רוזנברג205 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג205 ד'1600-1400 סמ'  ב'
נוירובלשנות: שפה ומוח 
ד"ר עינת שיטרית
תיאור קורס:
הקורס מהוה מבוא לנוירובלשנות, תחום מחקר בין-תחומי שמשלב נושאים מבלשנות, פסיכולוגיה ומדעי המוח. מטרת הקורס היא לספק בסיס נרחב ללימודים מתקדמים בתחום. הקורס יכלול מבוא למגוון רחב של נושאים בנוירובלשנות, החל מתהליכים פשוטים של תפיסת דיבור וכלה בהבנת משפט ושיח. הקורס יאיר באופן ספציפי את התפקיד הייחודי של נוירובלשנות בחקר שפה ומוח (מעבר לתרומה של שיטות פסיכובלשניות) ואת סוג השאלות שניתן לשאול באמצעות השיטות שפותחו עד כה. 
Preliminary syllabus:
* Introduction:
--intro to cognitive neuroscience; intro to neuroanatomy; intro to methods
--brain localization; ERP & MEG components
--lesions and aphasia
* Language representations in the brain:
--auditory /speech perception; phonology
--speech production
--lexicon; morphology
--syntax and sentence processing
--pragmatics and discourse processing
* Misc.:
--the right hemisphere
--interaction with other cognitive systems
--the bilingual brain
--reading


Neurolinguistics: Language and the brain
Course description:
The course provides an introduction to neurolinguistics, an interdisciplinary field that involves subjects from linguistics, psychology and cognitive neuroscience. The aim of this course is to provide students with a broad basis for advanced studies in the field. The course will cover a wide range of topics, starting from low-level perceptual processes, and up to sentence-level and discourse representations. Special attention will be given to the unique role of neurolinguistics in our understanding of language and the brain (on top of findings from psycholinguistics methods) and to the kind of linguistic questions that can be investigated using methods from cognitive neuroscience. 
Preliminary syllabus:
* Introduction:
--intro to cognitive neuroscience; intro to neuroanatomy; intro to methods
--brain localization; ERP & MEG components
--lesions and aphasia
* Language representations in the brain:
--auditory /speech perception; phonology
--speech production
--lexicon; morphology
--syntax and sentence processing
--pragmatics and discourse processing
* Misc.:
--the right hemisphere
--interaction with other cognitive systems
--the bilingual brain
--reading0627-4090-01
 בלשנות חישובית מתקדמים
 Advanced Computational Linguistics
ד"ר קציר רונישיעור ביה"ס לשפות105 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות105 ה'1200-1000 סמ'  א'
קורס זה מעניק מיומנויות בסיסיות הנדרשות לביצוע מחקר מקורי בבלשנות חישובית. הקורס מניח ידע בתכנות. נדון במכונות מצבים סופיות (automata ו– transducers) ודקדוקים חסרי הקשר, וכן ב- Hidden Markov Models וב- Maximum Entropy Models. נבנה כלי ניתוח מורפולוגי ומעבד תחבירי.

דרישת קדם: בלשנות חישובית למתחילים או מבוא למדעי המחשב ותחביר מתחילים
Advanced Computational Linguistics (4 credit hours, first semester)

This course aims at building basic skills needed to conduct original research in computational linguistics. Programming ability is required. We will discuss finite-state tools (automata and transducers) and context-free grammars, as well as Hidden Markov and Maximum Entropy Models. We will build a morphological analyzer and a syntactic parser.


Prerequisites: Computational Linguistics for Beginners or Introduction to Computer Science and

Intro Syntax.

 0627-4090-02
 בלשנות חישובית מתקדמים
 Advanced Computational Linguistics
מר שפר יונתןתרגיל ביה"ס לשפות101 ה'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
0627-4095-01
 סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה
 Learning Seminar: Computation and Cognition
ד"ר קציר רוניסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות401 ה'1200-1000 סמ'  ב'
חלק א: חישוביות. בחלקו הראשון של הסמסטר נעסוק בגישות מתמטיות וחישוביות ללמידה. נבחן את משפט גולד המראה כי תחת הנחות מסוימות, אפילו מחלקות פשוטות של שפות אינן ניתנות ללמידה. מכאן נעבור לדיון בגישות הסתברותיות ללמידה, כדוגמת הרחבתו ההסתברותית של הורנינג למודל של גולד ופרדיגמת הלמידה בקירוב של וליאנט. נדון ברשתות עצביות מלאכותיות, שהוצעו כמודל כללי ללמידה בהשראת הביולוגיה. כמו כן נדון בשיטות מונטה–קרלו ובאלגוריתמים גנטיים המשמשים לחיפוש במרחבי השערות גדולים. את חלקו המתמטי של הסמסטר נסיים עם המושגים של סיבוכיות קולמוגורוב ואינדוקציית סולומונוף המאפשרים לכמת את המידע המגולם בקלט נתון.

חלק ב: קוגניציה. בחלקו השני של הסמסטר נבחן תוצאות ניסוייות לגבי מה שבני אדם ואורגניזמים אחרים מסוגלים ללמוד. נדון בניסויים שהובילו ביהיוויוריסטים כדוגמת ווטסון וסקינר לאמץ גישה אמפיריציסטית רדיקלית ובעובדות שגרמו לאתולוגים כלורנץ וטינברגן להדגיש את מרכזיותו של האינסטינקט. נבחן תוצאות המראות כי בני אדם מצליחים לחלץ תבניות סטטיסטיות מסוימות מתוך קלט בלתי מעובד אך נכשלים בחילוץ תבניות אחרות, השונות מן הראשונות אך במקצת. נסיים את הסמסטר בשימוש בטיפולוגיה לבחינת חלוקת העבודה בין המולד לנלמד ובנקודת המבט על קשר זה המוצעת על ידי גישות אבולוציוניות לשינוי שפה.

דרישות: נוכחות והשתתפות, קריאה, ועבודה סמינריונית

דרישות קדם: בלשנות חישובית מתקדמים
Part I: Computation. In the first half of the semester we will explore mathematical and computational approaches to learning and learnability. We will study Gold's theorem from 1967 that shows that under certain assumptions, learning of even very simple classes of languages is impossible. We will proceed to discuss probabilistic approaches to learning, such as Horning's modification of Gold's paradigm and Valiant's paradigm of Probably Approximately Correct learning. We will discuss artificial neural networks, which have been proposed as a general, biologically motivated approach to learning. We will also cover Monte Carlo methods and genetic algorithms, which have been used to search through large and complex spaces of hypotheses. We will end the mathematical part of the semester with the notions of Kolmogorov Complexity and Solomonoff Induction, which allow us to quantify the total amount of information in a given input.

Part II: Cognition In the second half of the semester we will look at experimental attempts to determine what can and cannot be learned. We will review the experiments that led behaviorists such as Watson and Skinner to adopt a radical empiricist approach and the evidence that convinced ethologists such as Lorenz and Tinbergen to emphasize instinct. We will examine results that show that humans are very good at extracting certain kinds of statistical regularities from unanalyzed data but very bad at learning other, seemingly similar patterns. We will end the semester by looking at what can be said about the division of labor between innateness and learning based on typological generalizations and at the nuanced view on this connection offered by evolutionary approaches to language change.

Requirements: attendance and participation, reading, and a research paper

Prerequisites: Advanced Computational Linguistics

0627-4143-01
 קולוקויום מחקרי
 Colloquium
פרופ הורבט זוליהקולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  א'
קולוקויוביה"ס לשפות103 ה'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ סילוני טל
בקולוקויום הבין-תחומי נדונים נושאים עכשוויים בתחומים השונים של התאוריה הבלשנית וחקר השפה. בקולוקויום ישתתפו אנשי החוג לבלשנות, מרצים מחוגים אחרים בפקולטה למדעי-הרוח, חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, ותלמידי מחקר מתקדמים.


0627-4150-01
 דימיון מבני ותפיסתי
 Structural and Perceptual Similarity
ד"ר כהן אבן-גרישיעור ביה"ס לשפות102 ד'1600-1400 סמ'  ב'
דמיון
0627.4150.01
אוון כהן
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: ד', 14:00-16:00 שעת קבלה: ב', 14:00-15:00

תיאור הקורס:
הקורס עוסק במושג הדמיון במערכות פונולוגיות. אנחנו ננסה להגדיר את המושג החמקמק הזה בהקשרים פונולוגים (ולא-פונולוגים). חלקו הראשון של קורס מתמקד בהגדרות שונות של המושג, הן מנקודת מבט פונולוגית, והן מהיבטים אחרים כגון דמיון חזותי, דמיון פסיכולוגי ועוד. אנחנו ממשיכים עם חקר תפקיד הדמיון בתחומי פונולוגיה שונים (מילים שאולות, חריזה וכו').
דרישות הקורס:
• דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים (ציון 90% ומעלה)
תלמידי מ"א שאינם מהחוג לבלשנות יקבלו חומר רקע והדרכה ממרצה הקורס לפני תחילת הסמסטר, והם פטורים מפונולוגיה מתקדמים.
• נוכחות (יש להביא את התמסירים והמאמרים לשיעורים). סטודנטים שאינם מגיעים ל80% מן השיעורים לא יוכלו לסיים את הקורס.
• קריאת חומרי הקורס (הסילאבוס הוא בסדר כרונולוגיה – התחילו עכשיו)
• התעדכנות במטלות ומידע באתר הקורס
• הצגה כיתית
• עבודת סיום
ציון:
• הצגה כיתתית– 20%
• טיוטה ראשונה – 10%
• עבודת סיום – 70%
הצגות כיתתיות:
כל תלמידי הקורס יתנו הצגה כיתתית אחת במהלך הסמסטר. ההצגה יכולה להיות:
• ניתוח שלכם של מאמר לבחירתכם העוסק בדמיון בכל תחום מחקר
• כל היבט של מחקרכם הנוכחיעבודה מסכמת:
עליכם לבחור נושא לעבודתכם בעצמכם, אולם מותר (=רצוי) להתייעץ איתי מבעוד מועד. כל נושא הנוגע לדמיון פונולוגיה הוא נושא ראוי.
יתכנו שינויים בסילאבוס. הסילאבוס הסופי יפורסם סמוך לתחילת הסמסטר. הסילאבוס המחייב הוא הסילאבוס באנגלית המפורסם באתר הקורס במודל.

Structural and Perceptual Similarity
0627.4150
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il
e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Wed. 14:00-16:00, @@@ Office hours: Mon. 14:00-15:00, @@@

Course Description:
The course investigates the notion of Similarity within morphophonological systems. We will endeavour to define this elusive notion within phonological (and non-phonological) contexts. We start by focusing on various definitions, both from a phonological point of view, as well as from other aspects such as visual similarity, psychological similarity and more. We continue with an investigation of the role of similarity in various phonological domains (rhyming, rhotics, blends, reduplication). Additional phonological phenomena also involving similarity will be mentioned (hypocoristics, speech errors, word games, priming, paradigm leveling etc.).

NOTE: Students who took the course "Similarity 0627.3009" cannot take this course.


Course Requirements:
• Prerequisites: Advanced Phonology (at least 90%)
MA students who are not from the linguistics department will receive background material and personal guidance before the beginning of the semester from the lecturer, and are exempt from taking Advanced Phonology.
• Attendance (bring handouts and papers to class). Students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course.
• Reading assigned material (the syllabus is in chronological order – fire at will)
• Keeping up-to-date with assignments and information on the course website
• One class presentation
• Final paper

Grade:
• Class presentation – 20%
• Draft – 10%
• Final paper: 70%
• Note: Any assignment/paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.


Class presentation:
Students will give one class presentation during the semester. The presentation can be any one of the following (and if you have other ideas, present them to me privately):
• Data and/or preliminary analysis of your ongoing similarity research (much preferred)
• Your take on a paper of your choice referring to the notion of similarity (in any domain!)
Your presentation should be around 10 minutes long. It may be shorter, but try not to allow it to become considerably longer.
Final Paper:
You are required to select a topic for your final paper on your own (see the many possible domains above too), though you must consult with me beforehand. Basically, any paper regarding the role of similarity in morphophonology is fine. Note, all papers have to deal with linguistic data.
MA students who are not from the linguistics department may present papers from other research domains, provided the papers deal with the concept of language in general.

Very important: data. Your paper cannot be written on the basis of a handful of lexical items, so make sure your corpus is rich in data. There is no such thing as "sufficient data". The more, the merrier. Make sure your data is presented in an organised and systematic manner. Of course, it goes without saying that you have some theoretical statement to make about the data. You're not just organising a corpus and presenting it.

You will submit one draft of your paper, getting the necessary feedback to continue your study. This draft must follow the course timetable and minimally include the following:
• The sort of data (not necessarily a complete corpus) you're dealing with along with the relevant language background. Give a general idea of the sort of phenomena observed, and the questions the data raise.
• A little on the possible theoretical frameworks you'll be applying, the layout of your paper, etc.
• Final paper: Your paper may be no longer than 15 pages (including references, not including appendices with complete data tables), 1.5 or double spaced A4 sheets. Your analysis should be original, comprehensive and coherent.

Timetable:
1. First lecture: 2.3.2016
2. Draft: 5.5.2016 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
3. Last lecture: 8.6.2015
4. Final paper: 14.7.2015 (PDF or DOC, via email, by 23:59)

0627-4191-01
 סמינר עיבוד: חישוביות וקוגניציה
 Parsing Seminar: Computation and Cognition
ד"ר קציר רוניסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות401 ה'1600-1400 סמ'  א'
חלק א: חישוביות. בחלקו הראשון של הסמסטר נעסוק בגישות מתמטיות לעיבוד תחבירי. נסקור תחילה מספר אלגוריתמים בסיסיים לניתוח באמצעות ייצוגים רגולריים וחפשיי–הקשר, הן באופן דטרמיניסטי והן באופן הסתברותי. נדון במושגי היכולת הגנרטיבית החלשה והחזקה של דקדוק, תוך בחינה מפורטת של תנאי קבילות רגישי הקשר, דקדוקי צירופים מבוססי תכוניות, ותחשיב למבק. מכאן נפנה לייצוגים בעלי רגישות הקשר מוגבלת כדוגמת דקדוקים קטגוריאליים קומבינטוריים, דקדוקי הצמדת עצים, ודקדוקים מינימליסטיים.
חלק ב: קוגניציה. בחלקו השני של הסמסטר נדון בנסיונות להבין כיצד פועל המעבד התחבירי האנושי. נתחיל בעבודות הקלאסיות של ינגבה, מילר וחומסקי, וקימבל, ומשם נמשיך לאיפיונים של עומס זכרון תחת אסטרטגיות עיבוד שונות. נדון בהיפותזת הכשירות החזקה וברלוונטיות שלה לשאלה האם צירופים בלתי קנוניים הם חלק מן הדקדוק. נדון בהצעות הקושרות קשיי עיבוד למושג הגיאומטרי של תלויות פתוחות ברשתות הוכחה וכן בנסיונות אחרים לאפיין קשיי עיבוד במונחי ניהול משאבים. כמו כן נדון בגישות המקשרות קשיי עיבוד לתכולת המידע של רכיב הקלט הנוכחי.

דרישות: נוכחות והשתתפות, קריאה, ועבודה סמינריונית

דרישות קדם: בלשנות חישובית מתקדמים
Part I: Computation. In the first half of the semester we will cover mathematical and computational approaches to parsing. We start by reviewing the basic algorithms for parsing with regular and context-free formalisms, both deterministically and probabilistically. We discuss the notions of weak and strong generative capacity, looking in detail at context-sensitive node admissibility conditions, generalized phrase-structure grammar, and the Lambek calculus. We then turn to mildly context-sensitive formalisms, focusing in particular on combinatory categorial grammars, tree-adjoining grammars, and minimalist grammars.
‏Part II: Cognition. In the second half of the semester we discuss attempts to understand how human parsing works. We start with the classical proposals of Yngve, Miller and Chomsky, and Kimball, and then proceed to characterizations of the memory loads in different parsing strategies. We discuss the Strong Competence Hypothesis and its relation to the question of whether non-canonical constituents should be part of the grammar. We will look at proposals that tie processing difficulties to the geometric notion of open dependencies in proof nets, along with other attempts to capture processing costs in terms of resource management, such as Gibson's dependency locality theory. We also discuss approaches, such as Hale's surprisal and entropy-reduction proposals, that relate processing difficulty to the information content of the current input element.

‏Requirements: attendance and participation, reading, and a research paper

Prerequisites: Advanced Computational Linguistics

0627-4420-01
 מתודולוגיות מחקר
 Research Methodologies
פרופ בתאל פוקס אותישיעור ביה"ס לשפות103 ב'2000-1600 סמ'  א'
מתודולוגיות מחקר
אותי בת-אל

הקורס עוסק בכל הסוגיות הרלוונטיות לתהליך העבודה של תלמידי/ות מחקר. להלן כמה מהן:
◂כתיבת קורות חיים אקדמיים ◂יחסי תלמיד/ה-מנחה ◂הגדרת נושא המחקר ◂ארגון הרעיונות ומהלך הכתיבה ◂איזון בין קריאה וכתיבה ◂שיחרור מחסומי כתיבה ◂כתיבת תקצירים ◂הכנת תמסירים, מצגות ופוסטרים ◂הגשת הרצאה בכנס ◂מה (לא) לכלול בהרצאה/מאמר/עבודת המחקר ◂למי (לא) לאמר תודה.
הקורס מהווה גם קבוצת תמיכה חיונית לתקופה המעט תזזיתית של עבודת המחקר.
דרישת קדם: הקורס מיועד לתלמידי/ות מחקר (מ.א. עם תזה או דוקטורט) עם כיווני מחקר
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, מטלות כתיבה שונות (קורות חיים, תקציר וכו'), הצגה בקורתית של מאמר לבחירתך, הרצאה אודות המחקר שלך (עם מצגת ו/או תמסיר).

Research Methodologies
Outi Bat-El
The course addresses all the issues relevant for the working process during your graduate studies. Here are just a few:
►Writing an academic CV ►Student-advisor relations ►Defining a research topic ►Organizing your thoughts and your writing procedures ►Balancing reading and writing ►Overcoming writer’s block ►Writing abstracts ►Preparing handouts, PP presentations, and posters ►Delivering a talk ►What (not) to include in your talk/paper/thesis ►Whom (not) to acknowledge
The course also functions as a support group, which is of vital importance given the demanding and often frustrating task of writing a thesis.
Prerequisite: You must be a research student (M.A. with thesis or Ph.D.) with a (vague) research topic
Course requirements: Attendance, various written assignments (CV, abstract, etc.), a critical presentation of an article of your choice, a talk about your research (with PPP and/or handouts(.