שנה"ל תשע"ז

0618-1010-01
 מבוא ללוגיקה פילוסופית
 Introduction to Philosophical Logic
ד"ר לנצט רןשיעור גילמן279 א'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת-הקבוצות; תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת-הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות תחשיב-פסוקיות; פרדוקסים לוגיים וסמנטיים.
לימוד הקורס כולל הכנה של כ-13-10 עבודות בית, ובחינת סיום. שיעור הגשת התרגילים ישוקלל לציון הסופי במשקל של 10%, במקרה שציון זה יהיה גבוה מהציון בבחינת הסיום. יתר הציון יקבע על-ידי הבחינה.
דרישות-קדם: מבוא כללי ללוגיקה.
הקורס אינו מומלץ לתלמידים שהתקשו בקורס המבוא.
The aim of this course is to enhance the students’ knowledge of the first-order predicate calculus, as well as to survey a number of other topics that were not discussed in the general introductory course. Among the topics to be studied: elementary set-theoretic notions; the first-order predicate calculus with identity, including a proof system and semantics; propositional modal logics; semantic and logical paradoxes.
 
0618-1012-01
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
ד"ר ריזנפלד תמ דנהשיעור גילמן144 א'1400-1200 סמ'  א'
הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4 ש"ס: שיעור + תרגיל. התרגיל צמוד לשיעור וכפוף לו, וציון אחד ניתן לכל הקורס.
תוכן הקורס:
1. הצגת מושג התקפות: טיעונים (תקפים, בטלים), פסוקים לעומת טענות, המעבר משפה טבעית לשפה פורמלית.
2. שפה פורמלית: הצגה כללית של תחשיב הפסוקים (כללי תצורה, קשרים לוגיים).
הצרנות משפה טבעית לפורמלית ומתן אינטרפרטציה לנוסחאות בשפה פורמלית.
3. סמנטיקה של ערכי אמת - בדיקת טענות וזיהוין כטאוטולוגיות, קונטינגנטיות, או אנטילוגיות; מושג הטאוטולוגיה המתקשר עם המושג של אמת לוגית.
4. טיעונים תקפים, בטלים, מבוססים. בדיקת טיעון תקף כטיעון אשר אין אינטרפרטציה שבה הקדמותיו אמיתיות ומסקנתו שקרית.
5.סיכום הסמנטיקה של ערכי אמת. דיון בתיאוריות של משמעות. הצגת תיאוריה חדשה (סינטקטית במקום סמנטית) שמתבססת על כללי היסק במקום ערכי אמת.
6-7.כללי היסק ברוח גנצן - הצגת מערכת של כללי היסק בה ניתן להוכיח מסקנות מתוך הקדמות באופן "תחבירי". משפט השלמות אשר מקשר בין מושג התקפות הסמנטי לבין מושג ההוכחה הסינטקטי.
8-9.הצגת שפה פורמלית מורחבת - תחשיב הפרדיקטים. פיתוח השפה ועיסוק ממוקד בבעיית ההצרנה - המעבר משפה טבעית לשפה הפורמלית המשופרת.
10.תחשיב הפרדיקטים המורחב - יחסים.
11-12.כללי היסק בתחשיב הפרדיקטים.
13.סוגיות בתולדות הלוגיקה.
14. סיכום.
מבנה זה של הקורס מאפשר להציג בפני התלמידים את הלוגיקה הן כנושא למחקר והן ככלי לניתוח השפה ולבדיקת טיעונים. בסיימו את הקורס יוכל התלמיד להתמודד בהצלחה עם טקסטים פילוסופיים ואחרים, תוך הבנת הטיעונים והנוסחאות המופיעים בהם.
השיעור מסתיים בבחינה המהווה 90% מהציון הכללי. 10% נוספים ניתנים על סמך עמידה בדרישות תרגיל הצמוד לשיעור.
Logic is an essential component both in the history of philosophy and in the understanding of modern philosophical texts. The course “Introduction to Logic” acquaints its students with basic logical tools by locating and assessing valid arguments. Development of the ability to analyze natural language enables exposing language’s logical structures. The first part of the course is devoted to sentential calculus, its semantics and syntax (via Gentzen – style derivation rules). The second part focuses on predicate calculus, ending with relations. The course enables the students to pursue their studies of logic as a field of research as well as providing with the essential tools for reading texts, philosophical and others, through the understanding of the arguments and formulae they present.
 
0618-1012-02
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר חזיזה אלירןתרגיל גילמן362אב'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-03
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' רווה חןתרגיל גילמן262 ב'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-04
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר חזיזה אלירןתרגיל גילמן262 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-05
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' נויברגר רוןתרגיל גילמן319אג'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-06
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר זכרוביץ' דורתרגיל גילמן262 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-07
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' רווה חןתרגיל גילמן319אד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-08
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' רשף שחרתרגיל גילמן362אה'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-09
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' אחישר שירהתרגיל גילמן319אה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1015-01
 מבוא לפילוסופיה של השפה
 Introduction to the Philosophy of Language I
ד"ר מטר ענתשיעור גילמן326 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הניסיון להבין את מהות השפה מאפיין את המחשבה הפילוסופית לאחר משבריה במאה התשע-עשרה, ולפיכך כרוך גם בשאלת אפשרויותיה של הפילוסופיה. בשיעור המבוא מוצגות בפני התלמיד סוגיות יסוד – מהי משמעות, מהו הקשר בין שפה ועולם וכיצד קשורות שפה ומחשבה – תוך הדגשת השאלה על מהות הפילוסופיה עצמה לאור תפישות השפה החדשות. הסקירה נושאת אופי היסטורי ומתמקדת בפילוסופיה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20, בזרם המכונה "פילוסופיה אנליטית". הפילוסופים הנלמדים: פרגה, ראסל, קרנפ, ויטגנשטיין. סילבוס מפורט יועלה לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר.
דרישת קדם: מבוא ללוגיקה
השיעור יסתיים במבחן.
Attempts to understand the nature of language characterize philosophical thought after philosophy's crises during the 19th century. They therefore involve the question of the possibilities open to philosophy. In the introductory course to the philosophy of language we'll discuss such fundamental questions as 'what is meaning?' and 'what is the relation between language, thought and world', putting a special emphasis on the linkage between them and the question of the essence of philosophy itself. We'll focus on the period of the first half of the 20th century, in the analytic tradition. Philosphers read: Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein.
 
0618-1016-01
 מבוא לפילוסופיה של הדת
 Introduction to the Philosophy of Religion I
ד"ר ורבין נחמהשיעור גילמן144 ג'1600-1400 סמ'  ב'
האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים שהוא קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים ועד המאה ה-21. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניהם של אנסלמוס, של תומס אקווינס ושל פיילי. נתבונן בשלל טיעונים לאי-קיום האל, כגון טיעונים לחוסר הקוהרנטיות של השיח הדתי, וטיעוני צדיק ורע לו. כמו כן, נתבונן בפילוסופים ובתיאולוגים הדוחים מכל וכל את הניסיון להציג טיעונים פילוסופים התומכים באמיתותה של האמונה הדתית, כגון קירקגור, בארת וישעיהו ליבוביץ. הללו רואים באמונה הדתית מחויבות ראשונית לאל או לצורת חיים מסוימת, אשר אינה נשענת על היגדים עובדתיים הניתנים לבחינה רציונלית.
קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בבחינה. ציון הקורס מורכב מציון הבחינה
Does God exist? Can one prove by means of a philosophical argument that He exists? In this course, we will examine different responses to these questions, from the 11th century to the 21st century. We will examine different arguments for God’s existence, e.g., Anselm’s Aquinas’s, and Paley’s arguments. We will examine various arguments for God’s non-existence, e.g., arguments to the incoherence of religious discourse and arguments based on the reality of evil. We will also examine various philosophers and theologians who reject the very attempt to devise philosophical arguments for God’s existence, e.g., Kierkegaard, Barth and Yeshayahu Leibowitz.

Credit for this course requires taking an exam
 
0618-1018-01
 מבוא לתורת המוסר
 Introduction to Theory of Ethics
פרופ עזרא עובדיהשיעור גילמן144 א'1200-1000 סמ'  א'
בקורס יוצגו בקצרה כמה מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר. הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, ובהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר מידות (אריסטו), מוסר רגשות (יום), מוסר חובה (קאנט), ומוסר תועלת (מיל).
דרישות קדם: אין.
חובות התלמידים: הכרת החומר הנלמד בכתה וקריאת הביבליוגרפיה שתחולק בתחילת הקורס.
הקורס יסתיים בבחינת כתה.
ציון הבחינה יהיה ציון הקורס.
This course presents some basic concepts and approaches in Ethics. In the beginning of the course there is a brief presentation of Meta-Ethics, and than four major theories will be discussed in detail: Ethics of Virtues (Aristotle), Ethics of Feeling or Sentiments (David Hume), Deontological Ethics (Immanuel Kant), Utilitarian Ethics (John Stuart Mill).
 
0618-1019-01
 מבוא לפילוסופיה פוליטית
 Introduction to Political Philosophy
ד"ר שרון אסףשיעור גילמן144 ב'2000-1800 סמ'  א'
מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם
The course will present the central concepts, issues, and theories of Western political philosophy.
 
0618-1030-01
 מבוא לפילוסופיה יוונית
 Introduction to Greek Philosophy
ד"ר הררי אורנהשיעור גילמן223 ה'1400-1200 סמ'  א'
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.
דרישות: נוכחות בכל השיעורים
מטלת סיום: בחינה
הציון הסופי זהה לציון הבחינה
The course offers a survey of the development of Greek philosophy from the Presocratics through Plato to Aristotle. The course focuses on three explanatory approaches: explanations in terms of (1) whole and parts, (2) paradigm and copy and (3) universal and particular.
 
0618-1030-02
 מבוא לפילוסופיה יוונית
 Introduction to Greek Philosophy
ד"ר וייסר שרוןשיעור גילמן144 ד'1600-1400 סמ'  ב'
קורס זה מהווה מבוא לפילוסופיה היוונית העתיקה. השיעור יעסוק בעיקרי הגותם של סוקרטס, אפלטון ואריסטו אך יתחיל בסקירה של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים. מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את מושגי היסוד ואת הטיעונים העיקריים שהוצגו על ידי פילוסופים אלו אודות סוגיות מרכזיות כגון העולם הטבעי, האדם, המידה הטובה או הידע.
ציון: בחינת סוף קורס.
This course in an introduction to ancient Greek philosophy. It will mainly focus on the philosophy of Socrates, Plato and Aristotle but will start with an overview of pre-Socratic philosophy. The aim of the course is to present to the students the basic concepts and the methods of argument used by these philosophers on different issues such as the natural world, man, virtue or knowledge.
 
0618-1031-01
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר גולדבוים מיכאלתרגיל כיתות דן דוד209 א'1600-1400 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-02
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר איתן אוריתרגיל כיתות דן דוד209 ב'1800-1600 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-03
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר אפטרמן הדרתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1600-1400 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-04
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר שפירא מתןתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-05
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר צ'אקיר רוןתרגיל כיתות דן דוד102 ג'1200-1000 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-06
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר סופרין-ויגודה יהונתןתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
 
0618-1031-07
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר סופרין-ויגודה יהונתןתרגיל גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  ב'

בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.

This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.

 
0618-1032-01
 מבוא לפילוסופיה חדשה
 Introduction to Modern Philosophy
ד"ר נעמן נועהשיעור גילמן144 ד'1400-1200 סמ'  א'
בשיעור זה נכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (העת המודרנית המוקדמת – מאות שבע עשרה ושמונה עשרה), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג׳ ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות וסוגיות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון: טבעה של האמת; טבעה של התבונה; התנאים לידיעה; תפיסות שונות של העצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט לסובייקט; ההבחנה בין גוף לנפש, ושאלות מרכזיות נוספות. נעקוב אחר דרך ההתפתחות של הרעיונות וגלגוליהם החל מן הפילוסופיה של דקארט, אבי הפילוסופיה המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.
התלמידים יתבקשו לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל. רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.
מטלת סיום: בחינת כתה.
This course is an introductory survey of western European philosophy in the early modern period, with a special emphasis on metaphysical and epistemological issues. It covers the major figures and themes in the seventeenth and eighteenth century philosophy, including René Descartes, Baruch-Benedict Spinoza, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, David Hume, and Immanuel Kant.
The course introduces students to central themes in the early modern period, such as the nature of knowledge, truth, and reality; conceptions of the self, personal identity, the nature of ideas, mind-body problem, etc.
Students are required to read selected writings of the above philosophers.
 
0618-1032-02
 מבוא לפילוסופיה חדשה
 Introduction to Modern Philosophy
ד"ר נעמן נועהשיעור גילמן144 ג'2000-1800 סמ'  ב'
בשיעור זה נכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (העת המודרנית המוקדמת – מאות שבע עשרה ושמונה עשרה), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג׳ ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות וסוגיות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון: טבעה של האמת; טבעה של התבונה; התנאים לידיעה; תפיסות שונות של העצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט לסובייקט; ההבחנה בין גוף לנפש, ושאלות מרכזיות נוספות. נעקוב אחר דרך ההתפתחות של הרעיונות וגלגוליהם החל מן הפילוסופיה של דקארט, אבי הפילוסופיה המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.
התלמידים יתבקשו לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל. רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.
מטלת סיום: בחינת כתה.
This course is an introductory survey of western European philosophy in the early modern period, with a special emphasis on metaphysical and epistemological issues. It covers the major figures and themes in the seventeenth and eighteenth century philosophy, including René Descartes, Baruch-Benedict Spinoza, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, David Hume, and Immanuel Kant.
The course introduces students to central themes in the early modern period, such as the nature of knowledge, truth, and reality; conceptions of the self, personal identity, the nature of ideas, mind-body problem, etc.
Students are required to read selected writings of the above philosophers.
 
0618-1037-01
 מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה
 Introduction to Metaphysics and Epistemology
ד"ר סנדרוביץ ירוןשיעור גילמן144 ד'1200-1000 סמ'  א'
שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה של הפילוסופיה בעת החדשה, והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת המבוא הזה היא להציג בפני התלמידים את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות להבהירו. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, הוויה והתהוות (זמן), רצון חופשי ודטרמיניזם, זהות פרסונאלית ואחרות. השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Since the early days of antiquity, epistemology, ontology, and metaphysics are fundamental fields of philosophical inquiry. The concept of knowledge is the main topic of epistemology, whereas that of ontology and metaphysics is the concept of being. This course introduces to the students some of the main ideas and theories that are part of contemporary philosophical debates. In the first part, the concept of knowledge will be introduced. Particular attention will be given to the concept of justification and to the variety of standpoints from which it could be approached. In the second part we will examine some metaphysical problems: the-mind-body problem, personal identity, time and becoming, free will and determinism, etc.
 
0618-1041-01
 מבוא לפילוסופיה של המדע
 Introduction to the Philosophy of Science I
ד"ר בלקינד אורישיעור גילמן144 ב'1600-1400 סמ'  א'
מטרתו של הקורס לסקור גישות פילוסופיות מרכזיות למדע בזמן ולאחר המהפכה המדעית של המאה ה17. הקורס יכלול בין היתר את הנסיונות המוקדמים של פרנסיס בייקון ורנה דקארט לתאר את תפקידם של הניסיון והתבונה בבניית הידע המדעי, את העקרונות הפילוסופים של גישתו של אייזק ניוטון למדע, הביקורת על היסקים מן הנסיון והספקנות של דייויד יום, ראשיתה של הגישה האינסטרומנטליסטית למדע בשלהי המאה 18, פילוסופיית המדע של עמנואל קאנט, עקרונות המדעים ההיסטוריים שמכילים את מושג ההתהוות, המשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת המאה ה20, ועיקרי הגישות הפילוסופיות שפותחו בתגובה למשבר זה. השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
The course will survey dominant philosophical accounts of science during and after the scientific revolution of the 17th century. The course will include the early attempts of Francis Bacon and Renee Descartes to describe the roles of experience and reason in constructing scientific knowledge, the philosophical principles of Isaac Newton’s philosophy of science, David Hume’s critique of inferences from experience and his skeptical outlook, the beginning of instrumental approaches to science at the end of the 18th century, Immanuel Kant’s philosophy of science, the principleד of historical sciences, the philosophical crisis that accompanied the fall of classical physics during the early 20th century, and the basic philosophical approaches developed as a response to this crisis.
 
0618-1042-01
 מבוא לפילוסופיה הודית
 Introduction to Indian Philosophy
פרופ רוה דניאלשיעור גילמן144 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מספק מעין "תפריט טעימות" מהספקטרום הרחב של הפילוסופיה ההודית. התכנית היא "לטייל" יחד בין הוגים וטקסטים, החל בוודות, באופנישדות ובאפוסים הגדולים, דרך ספרות הסוטרות והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת-זמננו. במסענו המשותף נציג את "השאלות הגדולות" של הפילוסופיה ההודית, בדגש על הקשר שפה-אדם-עולם. נדבר על אסתטיקה ואתיקה בהודו הקלאסית, על לוגיקה ופילוסופיה של השפה, כל זאת לנוכח אופק מטאפיזי מובהק ואוברטונים אקזיסטנציאליים. נתוודע ל- ונחשוב על ועם מושגי יסוד דוגמת אָטְמַן ואַנָאטְמַן, דְהָרְמָה ומוֹקְשָה (עצמיות, עצמי-לא-מהותני, יומיומיות וחופש בהתאמה). ולבסוף, ננסה לחשוב איך "כל זה" מתכתב, לפחות באופן כללי או בראשי-פרקים, עם "פילוסופיה מערבית". כלומר לקורס גם ממד השוואתי ברור.
קריאה ראשונית:
שלמה בידרמן, מסעות פילוסופיים: הודו והמערב (ידיעות אחרונות, 2004)
Daya Krishna, Indian Philosophy: A Counter Perspective (OUP 1991, 1996)
Bimal Krishna Matilal, Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge (Clarendon Press 1992)
דרישות: השתתפות בשיעורים וקריאה שוטפת משבוע לשבוע
הקורס מסתיים בבחינה
The aim of the course is to provide basic acquaintance with major trends of Indian philosophy. We will embark together on a “road-trip” between texts and thinkers, from the Vedas and the Upaniṣads to the great epics, the sūtras, Buddhism and yoga, classical and contemporary ethics and aesthetics, and even old philosophical questions in contemporary Hindi cinema ("Bolllywood"). Furthermore, this course aims at opening a gate to "alternative" ways of thinking, based on different models of logic and rationality. In this respect, the course consists of a substantial comparative (India/West) dimension.
 
0618-1043-01
 מבוא לפילוסופיה מזרחית סינית
 Introduction to Oriental Chinese Philosophy
פרופ פת שמיר גליהשיעור גילמן223 ב'1400-1200 סמ'  א'
מהי ה"דרך" (דאו) והיכן היא מצויה? מה בין חיפוש הדרך לבין החתירה הפילוסופית אל האמת? מהו ה"מופלא" בפילוסופיה של הדרך? מהי ידיעה? ואיך מתייחס המעשה לתיאוריה של הדרך?
בקורס נתוודע לתשובות שונות לשאלות אלו ולהשלכותיהן, מנקודות המבט של פילוסופיות אשר צמחו בסין. בפרט, נבחן רעיונות המתייחסים אל הדרך כאל תנועה הנמשכת עד אינסוף ומחייבת שינוי מתמיד וטרנספורמציה שאין בה יסוד קבוע.
בין הרעיונות שיידונו בקורס: שינוי, יין-יאנג, שורש, צ'י מתעצם, לב-נפש, אנושיות, ריטואל, צמיחה ושיפור עצמי, כיוון ההפוך, לדעת לא לדעת, אפס-מעשה, כך מעצמו.
ציון הקורס יקבע על-פי עמידה בבחינת כיתה.
What is the way (dao) and where is it to be found and how does a search for way differ from the philosophical search for truth? In the course we will encounter various responses to these questions from philosophical perspectives that developed in China. In particular we will consider ideas regarding the way as ongoing movement, which necessitates change and transformation with no fixed essence.
Ideas that will be dealt with in the course include change, yin-yang, flowing qi, heat-mind, humanity, ritual, self cultivation, turning backwards, knowing not to know, inaction, in itself so.

The course will be concluded with a final exam.
 
0618-1059-01
 מבוא לאסתטיקה
 Introduction to Aesthetics
פרופ רונן רותשיעור גילמן144 ג'1400-1200 סמ'  ב'
אסתטיקה היא התחום בפילוסופיה שעוסק ביופי ובהנאה שקשורה בו. המבוא יעסוק בשאלה מדוע היופי וההנאה הם נושאים פילוסופיים, זאת דרך אופנים שונים לפרש את הקשר בין היפה לבין האמת בהיסטוריה של המחשבה על האמנות. ההוגים בהם יעסוק הקורס: אפלטון, אריסטו, אוגוסטינוס, אלברטי, קאנט, שופנהאואר, שילר, היגל, ניטשה, היידגר, ואחרים.
מן הנושאים בהם יעסוק הקורס:
מעשה האמן כתעתוע של אמת
היכן קיים היופי? האידיאה והחומר
האמנות כייצוג וכאשליה
יופי, חושיות ושיפוט אסתטי
הדימוי כאידיאה ברומנטיקה
ריבוי האמנויות
האמן כגאון או ככל אדם
הפוליטיקה של האמנות
הקורס יסתיים בבחינת כיתה.
Aesthetics is the philosophical domain consecrated to beauty and to the pleasure beauty produces. This introductory course will address the question of what makes beauty and pleasure philosophical issues through the relation of beauty to truth in the history of thought about art. The course will include the following topics: the artistic act and its deceptions, the ontological question of how beauty is (as idea or as matter), art as representation and illusion, beauty and aesthetic judgment, image as idea in Romanticism, the plurality of arts, the artist as genius or as “everyman”, the politics of art.
 
0618-1068-01
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' קדם קלובסקי רוניתרגיל כיתות דן דוד210 א'1600-1400 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-02
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' אליקים הדרתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1200-1000 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-03
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
מר לבנה אורןתרגיל גילמן362אד'1000-0800 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-04
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' ארן ביליתרגיל כיתות דן דוד210 ה'1200-1000 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-05
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
מר רוזנטל ארנוןתרגיל גילמן320 ב'2000-1800 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-06
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' מרק דפנהתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1200-1000 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-07
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
מר חובה יהונתןתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1800-1600 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-1068-08
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' נויברגר רוןתרגיל כיתות דן דוד102 ד'1200-1000 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
 
0618-2017-01
 שיעור יסוד - סוגיות במחשבה פוליטית עכשווית
 Issues in Contemporary Political Philosophy
ד"ר שרון אסףשיעור גילמן220 ב'1800-1600 סמ'  א'
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם סוגיות יסוד במחשבה הפוליטית בת זמננו ולהעניק כלים לניתוח וביקורת בסוגיות השונות. הקורס יתמקד בדיונים עכשוויים בדמוקרטיה, הקשר בין דמוקרטיה לתבונה, והיחס בין יסודות המשטר הדמוקרטי לעקרונות ליברלים ולערכים כמו חירות ושיוויון.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה פוליטית
דרישות הקורס: נוכחות, מטלת כתיבה
מטלות: 4 מטלות כתיבה במהלך הקורס ומבחן בית
מרכיבי ציון: 20% מטלות כתיבה (עובר) 80% מבחן בית
The aim of this course is to introduce some issues in contemporary political philosophy and to equip students with analytical and conceptual tools for understanding and assessing the main positions and arguments. The course will focus on issues related to democracy, such as: democracy and reason, the relation between democracy and liberal principles and values like liberty and equality.
 
0618-2019-01
 דרך ומימוש
 Practicing the Way ? Confucian Ethics in Action
שיעור ות ו'1000-0800 סמ'  ב'
פרופ פת שמיר גליהשיעור ותגילמן220 ד'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ות סמ'  ב'

הקורס משלב עשייה לצד לימוד עיוני, דרך נקודת מבט חדשנית המציעה חיבור בין לימוד וחוויה.  נבחן כיצד ניתן ליישם עקרונות קונפוציאנים קדומים המיוחסים לחכמי סין העתיקה, בישראל של המאה ה-21. תלמידי הקורס ילמדו את הראשון מבין "ארבעת הספרים" הקאנונים של סין -  "תורת הגדול" – טקסט ליבה משפיע ומכונן בציוויליזציה הסינית לדורותיה. הספר מכיל שמונה עקרונות להשגת שגשוג אנושי ברמה האישית, קהילתית, חברתית ואף עולמית. במהלך השיעור יוצג התהליך של "תורת הגדול" ככזה שפונה לכל אדם ללא הגבלת מקום וזמן, וקורא למימוש במעשה.

בחלק המעשי יצאו הסטודנטים אל תלמידי בתי ספר באזור המרכז ויעבדו איתם בשיטה שמציע הטקסט. "תורת הגדול" עוסק בשינוי פנימי שראשיתו בבחינת יחסי האדם אל סביבתו, בין אם מדובר בחפצים, צמחים, בעלי חיים, או בני אדם. מתוך חקירת הסביבה, נסללת דרך המאפשרת להתקדם לחקירת וטיפוח עצמנו ורגשותינו, מהם לבחינת והבנת היחסים הבין אישיים בתוך המשפחה, קהילה, חברה, ועולם. זהו תהליך לימוד מתמשך הנוגע בחוויית הסטודנט והטמעת השלבים בעצמו בשילוב המפגש עם תלמידי בית הספר, המפגש הבין-אנושי הכרחי לתהליך הלימוד האישי-פנימי והחיצוני-חינוכי. הפעילות המעשית תלווה בהנחיה צמודה של גב' ענבל שמיר, ובמערכים שיעזרו לסטודנטים במימושה של "דרך הלימוד" הקונפוציאנית.

יערכו שני מפגשים בנושא הפעילות המעשית - מפגש הכנה ראשוני יתקיים ביום ו' ה-24.3.2017 בשעה 10:00, ומפגש אמצע יתקיים ביום ד' ה-10.5.2017 בשעה 8:30.

כל סטודנט ישלים 20 שעות מעשיות לאורכו של הסמסטר במהלך שמונה מפגשים שיערכו בימי שישי בבתי-ספר (תיתכן גמישות בימי הפעילות על פי הצורך), זאת במטרה לייצר קשר הדוק בין הלימוד העיוני למימוש המעשי.

*סטודנט שלא יוכל להשתלב בפעילות בבתי הספר, תישקל אפשרות להכיר לו בפעילות חברתית אחרת באישור המרצה.

לא נדרשים תנאי קדם. מרכיבי הציון (שו"ת): 30% - השתתפות פעילה כולל הגשת 3 מטלות קצרות; 30% יומן שדה; 40% - עבודת סיום.

Practicing the Way – Confucian Ethics in Action

The course combines theoretical learning alongside practical activity, through a new approach of applied philosophy that offers connection between learning and experience. We will look at how to apply the principles of ancient Confucian wisdom, in Israel of the 21st century. The course will teach students the first of the "Four Books" canonic Confucian classics - "The Great Learning" – a core influential text which has shaped Chinese culture and society for many generations. The book contains eight principles for achieving human prosperity on personal, communal, social and even worldwide levels. During class we investigate the process of self-cultivation as approached by "The Great Learning",  which appeals to every person, regardless of space and time, within a call for a realization of its principles in human actions.

In the practical part, the students will visit school children in Tel-Aviv and work with them, according to the "eight stages" method which is presented in the text. "The Great Learning" deals with an inner change that begins with researching the human relations to the environment, objects, plants, animals, and humans. From this environmental investigation, a path is paved for expanding the exploration and for nurturing ourselves and our emotions, and furthermore to examine and understand the interpersonal relationships within the family, community, society, and the world. This is a continuous learning process that relates to the student's experience and to the implementation of the stages in their own self, combined with an encounter with school children. The inter-human encounter is essential to the learning process, both the internal-personal and external-educational. The practical activity will be accompanied by a close supervision of Ms. Inbal Shamir, and by lesson plans that will help students in teaching and practice the Confucian "way of learning".

.

There will be two meetings regarding the practical activity – an initial preparatory meeting will be held on Friday, 24.3.17 at 10:00 and a mid-session will be held on Wednesday, 10.5.2017 at 8:30.

Each student will complete 20 hours of practical activity throughout the semester, in eight sessions that will take place on Fridays in pre-schools (there might be flexibility in the activity dates, according to need), in order to create a strong connection between the theoretical study and the practical realization.

* If a student cannot become involved in a school, it is possible to consider an alternative social activity with the approval of the instructor.

Prerequisites are not required. Grade composition : 30% - Active participation includes filing of 3 short assignments; 30%  field log; 40% - final assignment.

 

 

 

 

 

 

In the practical part the students came to school children in the center and work with the text proposed method. "Great theory" is about an inner change began with a human relations to the environment, whether objects, plants, animals, or humans. From environmental investigation, paved way for progress the exploration and nurturing ourselves and our emotions, are examining and understanding the interpersonal relationships within the family, community, society, and world. This is a continuous learning process and student experience and implementation phases combined his own encounter with school, inter-human encounter is essential to the learning process personal-internal and external-educational. Accompanied by practical activities under supervision of Ms. Inbal Shamir, and arrays that will help students in realizing the "way of learning" Confucian.

Both meetings will be the subject of actual activity - initial preparatory meeting will be held on Friday at 10:00 at the -24.3.2017 and mid-session will be held on Wednesday, -10.5.2017 at 8:30.

Each student will complete 20 hours of practical length of the semester during eight sessions will take place on Fridays schools (possible flexibility during operations as appropriate), in order to create a strong connection between theoretical study practical realization.

* A student who could become involved in the schools, it will consider the possibility to meet other social activities with the approval of the instructor.

Prerequisites are not required. Grade composition (Q & A): 30% - Active participation includes filing of 3 short assignments; 30% log field; 40% - work done.

 
0618-2021-01
 The Aesthetics of Music
 The Aesthetics of Music
ד"ר די בונה אלוירהשיעור גילמן361 ה'1600-1400 סמ'  ב'

החוויה המוסיקלית היא חוויה אסתטית אשר לרב נתפסת כאקספרסיבית. ואם המוסיקה אקספרסיבית, מהן, אם כן, המשמעויות המועברות על ידה, אשר בתורן, הופכות אותה לכזו? קיימות מספר תשובות אפשריות לשאלה זו. ניתן לומר שהחוויה המוסיקלית אקספרסיבית משום שהיא מעוררת רגשות, או בשל פנייתה לדמיון, או שהיא חוויה מטאפורית שאינה ניתנת לצמצום. קורס זה יתמקד במשמעויות של המוסיקה. נבחן אותה במסגרת הדיון הנוכחי באסתטיקה אנליטית ונדון במספר טענות בפילוסופיה בת זמננו. בנוסף, תוצג סקירה של תפיסותיהם של אפלטון, רוסו, שופנהאואר וניטשה ביחס לערכה ולאקספרסיביות של המוסיקה.

 חומר הקריאה לקורס לקוח בעיקר ממאמרים בני זמננו בפילוסופיה אנליטית. הסטודנטים יתבקשו להגיש עבודה בסיום הקורס. הקורס יועבר בשפה האנגלית.

The experience of music is an aesthetic experience that is usually considered to be expressive. If music is expressive then the question is what are the meanings which can be conveyed by it and make it expressive. There are different answers to this question. We could say that musical experience is expressive because it arouses specific emotions, or that it is so since it appeals to imagination or, finally, that it is an irreducibly metaphorical experience. This course will focus on the problem of the meanings of music and its value. We will analyze this problem within the current debate in analytic aesthetics. A number of contemporary hypotheses will be discussed. Moreover, a short presentation of Plato’s, Rousseau’s, Schopenhauer’s, and Nietzsche’s views on the value and expressivity of music will be given.

 Readings will be taken primarily from contemporary essays in analytic philosophy. Students will be required to submit a final paper. The course will be taught in English.

 
0618-2023-01
 שיעור יסוד: הנאורות והנאורות-שכנגד
 The Enlightenment and the Counter-Enlightenment
ד"ר פרבר עיליתשיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור היסוד יוקדש לדיון בפילוסופיה של ה״נאורות״. בחלקו הראשון נדון בהגדרות שונות של מושג הנאורות, ביחס שבין נאורות ורציונליות, הקשר שבין נאורות ודת, רציונליות ורגש, ועוד. בחלקו השני של השיעור נדון בביקורות שונות של מושג הנאורות, בעקר בהקשר של דיונו הידוע של ישעיהו ברלין על מה שהוא מכנה ״הנאורות-שכנגד״. בין ההוגים שבכתביהם נקרא: דקרט, קאנט, רוסו, ברלין, הרדר, האמאן, אדורנו ופוקו.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות, קריאת שבועית של החומר.
סיום הקורס: כתיבת עבודת סיום.
The course will be devoted to the philosophy of “Enlightenment.” In its first part, we will discuss different definitions of the term “Enlightenment,” the relationship between enlightenment and rationality, enlightenment and religion, etc. In the second part of the course, we will discuss the different critiques of the enlightenment, mainly in the context of Isaiah Berlin’s famous discussion of the “Counter-Enlightenment.” Among the authors we will discuss: Descartes, Kant, Rousseau, Berlin, Herder, Hamann, Adorno and Foucault.
 
0618-2046-01
 "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה
 A Thousand Plateaus by Deleuze & Guattari-proposal for the Renewal of Philosophy
מר אבולעפיה אדםשיעור גילמן307 ג'1400-1200 סמ'  ב'
אלף מישורים (1980) נחשב לספרם החשוב והמשפיע ביותר של ז'יל דלז ופליקס גואטרי. באמצעות קריאה צמודה בספר נבקש לענות על השאלה: מהו טיבה השיטתי של הגישה הפילוסופית שהמחברים מציעים? בתוך כך נתייחס גם לשאלות הבאות: כיצד גישתם פותחת אפשרויות חדשות של מחשבה, ובאיזו מידה היא המשכית עם המסורת הפילוסופית המערבית? מה הופך את הצעתם של דלז וגואטרי לרלוונטית לזמננו? כיצד ומדוע בכלל גישה פילוסופית צריכה להיות רלוונטית לזמנה? דגש יושם על הקשר המהותי בין חברה ומחשבה כפי שזה בא לידי ביטוי בספר.
דרישות הקורס: נוכחות, הגשת שלושה דוחות קריאה קצרים לאורך הסמסטר, ועבודת סיום
ציון: 100% עבודת סיום
A Thousand Plateaus (1980) is considered to be Deleuze & Guattari's most important and influential book. Through a close reading of the book we will try to answer the question: what is the systematic nature of the philosophical approach proposed by the authors? This will entail some further relevant questions: how does their approach open up new possibilities for thinking, and to what extent is it continuous with the western philosophical tradition? What makes Deleuze & Guattari's relevant for our time? How and even why should a philosophical approach be relevant for its time? Emphasis will be put on the essential relation between society and thought that is expressed in the book.
 
0618-2047-01
 ניאו-הינדואיזם בעידן הגלובאלי: דת, חברה, מוסר
 Neo-Hinduism in the Global Age: Religion, Society, Ethics
מר ליבנה גורשיעור גילמן306 ד'1600-1400 סמ'  א'
בקורס זה נתמקד באתיקה ופילוסופיה פוליטית במחשבה ההודית המודרנית ונדון בה דרך כתביהם של הוגים הודים מודרניים דוגמת סוואמי ויוקאננדה, שרי אורובינדו, ומ.ק. גנדהי, אשר העניקו פרשנות מחודשת ל"דת ההינדואית" במטרה לכונן יסודות עבור המודרניות ההודית. בנוסף, נדון "בחומרים" מאת הוגים בני-זמננו הן בהודו והן במערב, המצביעים על הקשיים המעורבים בניסיון לנסח "הינדואיזם חדש." על-סמך דיון זה נבחן את הרלוונטיות של הפילוסופיה ההודית המודרנית לחשיבה על שאלות של צדק חלוקתי, יחסי דת ומדינה, המשבר במודל הרב-תרבותי וסוגיות פוליטיות וחברתיות נוספות המאפיינות את העידן הגלובאלי הנוכחי.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה לקראת השיעור והשתתפות בדיונים.
הערכה: עבודת סיום
 
This class focuses on ethics and political philosophy in modern Indian thought. We will read texts of modern Indian thinkers, such as, Swami Vivkananda, Sri Aurobindo and M.K. Gandhi, who attempted to construct the foundations for Indian modernity by reinterpretations of the "Hindu religion." In addition, we will discuss works written by contemporary scholars, from India and the West, who indicate the difficulties involved in the attempt to constitute "neo-Hinduism." On the basis of this discussion, we will examine the relevance of modern Indian philosophy to thinking on distributive justice, state and religion, the crisis of the multi-cultural model, and other social and political issues which characterize the current global age.
 
0618-2048-01
 נונסנס (אצל אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין)
 Nonsense (In Plato, Kant, Kierkegaard & Wittgenstein)
מר וורטהיים סו יהונתןשיעור גילמן279 ה'1400-1200 סמ'  ב'
על פי תפיסה מסורתית, מושג המובן מציין את הקבוע הממצע בין מחשבה או פסוק לתנאי האמת שלהם. שלילתו של המובן מציינת ע"פ אותה הבנה את היעדרה הפשוט של מחשבה. כנגד ומעבר לאותה תפיסה מסורתית, הנונסנס או האי-מובן אינו מציין את ניגודו או את שלילתו של המובן, כי אם את חיובו הגבולי של מובן שאינו עומד בפרופורציה נורמטיבית לאמת. החקירה של הנונסנס, אם היא מן האפשר, היא במובן זה החקירה של גבולות הזיקה המהותית בין האמת למובן. הקורס מוקדש לביאור של מושג הנונסנס (ושל מה שמבחין אותו מן הניגוד או השלילה של מושג המובן המסורתי) כפי שהוא מתנסח במתכונת עצמאית למחצה בכתבים של ארבעה הוגים: אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין.
דרישות קדם: אין (אך מומלץ: מבוא לפילו' של הלשון)
חובות התלמידים: נוכחות וקריאת חומרי הסילבוס
הקורס יסתיים בעבודת בית
מרכיבי הציון הסופי: 50% נוכחות, השתתפות בכיתה ועמידה בחובות הקריאה של הקורס, 50% עבודה מסכמת
According to a traditional understanding, the notion of sense signifies the truth-content of a thought or proposition. The lack of sense therefore signifies the simple failure to think a thought or make a claim. Against and beyond this traditional understanding, the notion of nonsense does not signify the simple lack or negation of sense but the affirmation of a sense which does not stand in normative proportion to the truth. The investigation of nonsense is, accordingly, the investigation of the limits of the relationship between truth and sense. The course is devoted to the clarification of the concept of nonsense as it emerges from the writings of four thinkers: Plato, Kant, Kierkegaard and Wittgenstein.
 
0618-2049-01
 היסטוריה פילוסופית של ההרמוניה במערב
 A Philosophical History of Western Harmony
מר בירך ברק יואבשיעור גילמן277 ה'2000-1800 סמ'  א'
הקורס יעסוק בהתגלגלותה של המחשבה המערבית על ההרמוניה, כפי שהיא מתבטאת בהופעותיו המרובות של הרעיון, על גלגוליו הפילוסופיים, המוזיקליים והמתמטיים. את חלקו הראשון של הקורס נקדיש לבירור היסטורי של מקורות מחשבת ההרמוניה באירופה, בעיקר כפי שהם עולים מכתבים במסורת הפיתגוראית-אפלטונית. כמו כן נבחן את ההתנגדויות שעלו כבר בעת העתיקה למסורת זו, ונדון בחישובו ויצירתו של הסולם הדיאטוני המוכר לנו כיום, כתוצר של מחלוקת זו. לאחר מכן יוקדש הקורס ל 5 תחנות משמעותיות בהתפתחותה של ההרמוניה במודרנה, תוך התייחסות היסטורית לתהליך האקדמיזציה של המוזיקה האירופאית והתמסדותן של טכנולוגיות מדידת הזמן, השוואת הטון וכתב התווים. נתחיל עם הגותו של דקארט, וננסה להבין מתוכה את פיתוחן של הטכנולוגיות פורצות הדרך למדידת זמן (המצאת השניה וה'מטוטלת ההרמונית'), ואת השפעתן על עיצוב תפיסת המוזיקה המודרנית. לאחר מכן נעבור לבארוק וננסה להבין בעזרת לייבניץ ומחשבתו על 'ההרמוניה הקבועה מראש' את מהפכת חצי הטון המושווה, המצאת הפסנתר, ולידתה של מסורת המוזיקה המולחנת. נמשיך עם רעיונותיו של קאנט על ההרמוניה בין כשרי ההכרה ומעמדה של המוזיקה, עם הערותיו של ויטגנשטין על כתב התווים ומערכות סימנים בכלל, ונסיים עם עבודתו של וולטר בנימין ונסיונותיו לאפיין את הזמניות הייחודית להרמוניה ולמוזיקה, על רקע הופעתה של טכנולוגיית ההקלטה.
דרישות קדם: אין. הקורס יסתיים בעבודה מסכמת. בנוסף תינתן אפשרות להצגת מאמר או נושא בכיתה, כיחידים או קבוצות, אשר תיכלל בציון הסופי (לא חובה). ציון: 80% עבודה מסכמת , 20% השתתפות לאורך הסמסטר.
The class is dedicated to the history of western thought and practice of 'Harmony', in it's philosophical, musical and mathematical forms. We will begin with an introductory dealing with the Pythagorean-Platonist origins of the European musical tradition, and an investigation of the cosmological debates surrounding the creation of the diatonic musical scale. We will then focus on 5 main junctions in the modern development of harmony, through emphasis on the invention of technologies for time measurement, equal temperament, and musical notation: Descartes and the creation of the second (Harmonic Oscillator), Leibniz and the pre-established harmony of the well-tempered piano, Kant and the Harmony of the faculties, Wittgenstein and notation systems, and finally Benjamin and the unique temporality of music considered in light of the newly invented sound recording technologies.
Prerequisites: None
 
0618-2053-01
 "העין את עצמה אינה רואה," שיקספיר והפילוסופים
 "for the Eye Sees Not Itself," Shakespeare and the Philosophers
מר הדר עמרישיעור גילמן306 ה'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יבקש להתחקות אחר הדיאלוג בין שיקספיר והפילוסופיה וינסה לנסח את ההצעה הפילוסופית, הטמונה, בקאנון השיקספירי, כאופציה רדיקלית לתפיסות, האימפריציסטית והרציונליסטית, כפי שנוסחו על ידי בני זמנו של המשורר האנגלי, פרנסיס בייקון ודקארט. את העניין הפילוסופי, ההולך וגובר, בעבודתו של שיקספיר, במאתיים השנים האחרונות, נבחן דרך ההפנמה של רעיונותיו אל תוך הפילוסופיה. בין השאר, נקרא בקורס טקסטים של שיקספיר, הסוחר מונציה, יוליוס קיסר ו-אגדת חורף, וטקסטים על שיקספיר, מאת בנימין, קאוול ודרידה.

• דרישות הקורס: נוכחות (אין להיעדר מיותר מ-3 שיעורים); השתתפות פעילה בשיעורים. רצוי להגיע מרקע באסתטיקה (אך מדובר בהמלצה ולא בחובה).
• מרכיבי הציון הסופי: הגשת 2 ניירות עמדה (20%), ציון העבודה המסכמת (80%), השתתפות פעילה ופוריה בשיעור עשוייה לזכות בתוספת של עד 5 נקודות, בהתאם לשיקול דעת
This course will try to follow the dialogue in between Shakespeare and Philosophy and, in doing so, will frame the Shakespearian philosophical suggestion as a radical option to the empiricists and rationalists’ thought, as formulated by Shakespeare's contemporaries - Francis Bacon and Descartes.
We will examine the ever-growing philosophical interest in Shakespeare's work in the last 200 years through the integration of his ideas into philosophy. We will read excerpts from texts written by Shakespeare, including The Merchant of Venice, Julius Caesar and The Winter’s Tale; we will also look into Benjamin's, Cavell's and Derrida's readings of Shakespeare.

 
0618-2054-01
 מושגי יסוד בפנומנולוגיה הוסרליאנית
 Basic Concepts of Husserlian Phenomenology
גב' זייץ פנינהשיעור גילמן280 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור מבואי זה להגותו של אדמונד הוסרל (1859-1938) מציע היכרות עם מושגי יסוד של הגות זו ועם התמודדותה עם שאלות על אודות התודעה. השיעור מבוסס על שלושה טקסטים מרכזיים של הוסרל וישולבו בו טקסטים נוספים בהתאם לעניין. חלקו הראשון של השיעור יבוסס על פרקים נבחרים מן החיבור "חקירות לוגיות" (1901, 1921). חלק זה מציג את התפיסה היסודית של הוסרל על פיה תודעה הינה התכוונות, ומנהיר את המובנים הנגזרים מתפיסה זו של מושגי היסוד ידיעה, אווידנציה ואמת. בחלקו השני של השיעור נעסוק בפרקים מן החיבור "אידיאות I" (1913) ונתוודע כך למעבר של הוסרל לפנומנולוגיה טרנסצנדטלית. במסגרת זו נדון הן בעקרונותיה של המתודה, הן בממצאי החקירה המרחיבים ומעמיקים את הבנת מבניה המהותיים של התודעה. החלק השלישי, המבוסס על קטעים מן החיבור "על הפנומנולוגיה של תודעת הזמן הפנימי" (1893-1917)) יוסיף להעמקתה של היכרות ראשונית זו באמצעות שילובן של חקירות המבקשות לברר כיצד, בעצם ההתכוונות שלנו לאובייקטים, אנו רוכשים תודעה של זמן.
הקורס יסתיים בבחינת-בית.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של המאה ה-19
דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה שבועית
מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינת-בית.
This introductory course of Edmund Husserl's thought (1859-1938) offers an acquaintance with its fundamental concepts and investigations of consciousness. The course is based on three central texts of Husserl; additional texts will also be considered. The first part of the course deals with selected excerpts of Husserl's Logical Investigations (1901, 1921). This part presents Husserl's conception of consciousness as intentionality and clarifies the derived senses of knowledge, evidence and truth. In the second part we will discuss excerpts from Ideas I (1913) in order to get acquainted with Husserl's development of method to transcendental phenomenology. In this section, we will discuss the principles of the method and the findings of these new investigations that broaden and deepen our understanding of the essential structures of consciousness. Our discussion of excerpts from On the Phenomenology of Internal Time Consciousness (1893-1917) will further deepen our initial understanding by integrating the investigations that seek to clarify how, by our very intention towards objects, we acquire a consciousness of time.
 
0618-2063-01
 Topics in the Metaphysics of Time and Modality
 Topics in the Metaphysics of Time and Modality
ד"ר סולומיאק אולהשיעור גילמן260 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יבחן את המטפיסיקה של הזמן ושל המודליות מפרספקטיבה אנליטית בת זמננו. נתמקד בשאלות הנוגעות למעמד המטפיזי של העבר, של העתיד ושל האפשרות, כמו גם למה שנדרש ממצב עניינים כדי שייחשב קונטינגנטי וזמני. נתחיל מהיכרות עם הדיונים העכשוויים בתחום זה, נבחן את ההבחנה בין תיאוריות-A ותיאוריות-B , כלומר תיאוריות של עכשוויות ושל נצחיות, וסוגים שונים של ריאליזם מודלי ושל אקטואליזם. לאחר מכן נעבור לבחון מספר שאלות מטא-מטאפיזיות הנוגעות לדיונים אלו: מה עומד בבסיס הוויכוחים האונטולוגיים בתחומים אלו? מה מתחייב מעמדה ריאליסטית לגבי חלוף הזמן ולגבי קונטינגנטיות מטאפיזית? לבסוף, איך נעריך את ההקבלות המבניות העמוקות בין התחום הזמני והתחום המודלי?

הקריאה תתבסס בעיקר על ספרות עכשווית בפילוסופיה האנליטית. הסטודנטים יידרשו להגיש עבודה סופית בקורס. הקורס יועבר בשפה האנגלית.

This course will be an exploration of the metaphysics of time and modality from a contemporary analytic perspective. Our primary focus will be on questions surrounding the metaphysical status of the past, the future, and the merely possible; as well as on what it takes for a state of affairs to be genuinely contingent and temporary. We’ll start by gaining familiarly with the contemporary debates surrounding these issues: We’ll examine A-theories and B-theories, presentism and eternalism, and varieties of modal realism and actualism. We’ll then move to consider some meta-metaphysical questions surrounding these debates: What’s at stake in the ontological disputes in these areas? What does it take to be a realist about temporal passage and metaphysical contingency? And finally, what should we make of the deep structural parallels between the temporal and modal domains?

Readings will be drawn primarily from contemporary work in analytic philosophy. Students registered for the course will be required to submit a final paper. The course will be taught in English.

 
0618-2068-01
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר מרגלית תוםתרגיל גילמן361אא'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן361אה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
 
0618-2068-02
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר ליסטיק יונתןתרגיל גילמן361אב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן361אה'1000-0800 סמ'  א'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
 
0618-2068-03
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר בירגר דרורתרגיל כיתות דן דוד211 א'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל כיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
 
0618-2068-04
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר לוין יונתןתרגיל גילמן362אג'2000-1800 סמ'  ב'
תרגיל כיתות דן דוד101 א'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
 
0618-2068-05
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
גב' חולב שירתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל כיתות דן דוד101 ד'1000-0800 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
 
0618-2200-01
 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
 Introduction to the Philosophy of the 19th Century
ד"ר פרבר עיליתשיעור גילמן280 ג'1600-1400 סמ'  א'
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט ומבקריו (הרדר), האידיאליזם הגרמני (היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), ולבסוף, התפיסה האסתטית וביקורת הדת של ניטשה. לאורך כל הסמסטר נדון בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה, ונתמקד בקשר שבין פילוסופיה והיסטוריה. רשימת הקריאה תופיע באתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
סיום הקורס: בחינה.
This class continues the historical overview presented in the “Introduction to Modern Philosophy.” We will open our discussion with a presentation of Kant, as a crucial point ending the eighteenth century and opening up the philosophical problems at stake in the nineteenth century. We will then discuss Kant’s contemporaries and critics (Herder), German Idealism (Hegel), Romantic and Materialistic responses to Kant (especially Marx), and finally, Nietzsche’s aesthetics and critique of religion. We will focus, throughout the semester, on the possibility, borders and nature of philosophy, while concentrating on the relationship between philosophy and history.
 
0618-2200-02
 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
 Introduction to the Philosophy of the 19th Century
ד"ר מטר ענתשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  ב'
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט, האמאן והרדר, האידיאליזם הגרמני (פיכטה, היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), מיל וניטשה. לאורך כל הסמסטר נתמקד בעיקר בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה.
רשימת ספרות ראשונית ומשנית תועלה על אתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
השיעור יסתיים במבחן.
This course continues the historical overview given in the Introductory Course to Modern Philosophy. We start by presenting Kant's philosophy as closing one philosophical époque and opening another. We then discuss Kant's contemporaries Hamann and Herder, German Idealism (Fichte, Hegel), romantic and materialist reactions to Hegel (Marx in particular), Mill and Nietzsche. We focus mainly on the question of the possibilities open to philosophy, its essence, presuppositions and limits.

 
0618-2201-01
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)
מר קורצוייל מאירתרגיל גילמן320 ג'2000-1800 סמ'  א'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.
 
0618-2201-02
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)
מר אבולעפיה אדםתרגיל כיתות דן דוד101 ד'1600-1400 סמ'  א'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.
 
0618-2201-03
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)
גב' כץ עדןתרגיל גילמן361אב'2000-1800 סמ'  ב'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.
 
0618-2201-04
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)
מר גולדשמידט דןתרגיל גילמן361אג'1800-1600 סמ'  ב'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.
 
0618-2201-05
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)
מר רוז אורןתרגיל כיתות דן דוד101 ד'1600-1400 סמ'  ב'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.
 
0618-2209-01
 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
 Philosophy of Religion II
ד"ר ורבין נחמהשיעור כיתות דן דוד102 ג'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשאלה האם ניתן לדבר עם ואודות האל. נתחיל בניסיון להבין את טיבעו של האל עליו ברצוננו לשוחח ושעימו מבקש האדם הדתי לקיים מערכת יחסים. נעסוק ב"אלוהי הפילוסופים", ב"אלוהי אברהם יצחק ויעקב" ובקשיים שונים אשר מושגי אלוהות אלה מעוררים. נתמקד בקושי לדבר אודות זה אשר "מושלם ממנו לא ניתן להעלות על הדעת" כפי שמבינים אותו ומתמודדים עימו הרמב"ם, תומס אקווינס וויטגנשטיין המוקדם. כמו כן, נתמקד בקושי לדבר אל "האל הגדול הגיבור והנורא" כפי שהלה מתגלה לאיוב.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של הדת.
קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים , הגשת עבודה קצרה בסוף הקורס, וכן בהשתתפות בתרגיל ומילוי המטלות הכרוכות בכך. הציון על הקורס מורכב מ 50% ציון השיעור ו 50% ציון התרגיל.
begin with an exploration of the nature of the God whom one may wish to address and about whom one may wish to speak. We shall discuss the “God of the philosophers”, the “God of Abraham, Isaac and Jacob” and some of the difficulties that emerge from each of these conceptions. We shall focus on the difficulty to speak about “that than which nothing greater can be conceived”, as Maimonides, Aquinas and the early Wittgenstein comprehend it. We shall also discuss some of the difficulties that are involved in addressing and maintaining a relationship with “the great the mighty, and the awesome God” as He reveals Himself to Job.

Prerequisites: Introduction to philosophy of religion

Credit for this course requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the classes.
2) Submitting a short paper in the end of the course. 3) Participating in the discussion sessions (Targil) and fulfilling all of its requirements

 
0618-2209-02
 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
 Philosophy of Religion II
מר פולד רועיתרגיל כיתות דן דוד102 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה של הדת - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2223-01
 פילוסופיה הודית - שיעור המשך
 Introduction to Indian Philosophy II
ד"ר צהר רועישיעור גילמן278 א'1600-1400 סמ'  א'
השיעור מציג את מבני העומק של המחשבה הפילוסופית בהודו, וזאת דרך סקירת עמדותיהן של האסכולות הפילוסופיות המרכזיות בהודו ביחס לפולמוסים בתורת ההכרה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של הנפש ושל הלשון.
בין השאר נעסוק באפשרותה ותיקופה של ידיעה למול ספקנות טוטאלית, בשאלות אודות אפשרות קיומו של "אני " מתמשך ובעל זהות מובחנת, במעמדו וקיומו של עולם חיצון, ובשאלת משמעותו של הסבל האנושי, כפי שנדונו במשנתן של אסכולות פילוסופיות כגון הניאיא, המיממסה, הסאנקהיה והאדוַיטה-ודאנטה, ובאסכולות המדהמיקה והיוגצ'ארה הבודהיסטיות.
התרגיל הצמוד יעסוק בקריאה מודרכת של מספר טקסטים פילוסופיים ראשוניים (בתרגום לאנגלית) ומאמרים נלווים.
ביבליוגרפיה ראשונית:
Perrett, R. W. (2016). An Introduction to Indian Philosophy: Cambridge University Press.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
דרישות הקורס: קריאה משיעור לשיעור, השתתפות פעילה וחובת נוכחות בתרגיל. הציון הסופי יקבע ע"פ בחינת בית שתהווה 60% מהציון כאשר הציון של התרגיל הצמוד יהווה 40%.
The course presents some of the prominent Indian philosophical schools through their engagement with several fundamental debates in epistemology, metaphysics, philosophy of mind and philosophy of language. These revolve around, among other issues, the possibility of radical skepticism, of the existence of an enduring essential self or of an external world, and the meaning of human suffering;m discussed in the works of the Nyāya, Mīmāmsā, Advaita Vedānta, Sānkhya and the Buddhist Madhyamaka and Yogācāra schools.
 
0618-2223-02
 פילוסופיה הודית - שיעור המשך
 Introduction to Indian Philosophy II
מר מילר דורתרגיל כיתות דן דוד209 ה'1600-1400 סמ'  א'
התרגיל יוקדש לקריאה במבחר טקסטים ראשוניים (בתרגום) של האסכולות הפילוסופיות המרכזיות בהודו לצד מאמרים של הוגים בני זמננו, בהתאם ובצמוד לנושאים שבהם יעסוק שיעור ההמשך.
דרישות התרגיל – חובת נוכחות, קריאה שוטפת, והגשת התייחסות קצרה בכתב לחלק מהמקורות שידונו בכיתה.
ציון התרגיל (40%) יקבע עפ"י נוכחות פעילה, ההגשות, ומבחן בית קצר.
 
0618-2225-01
 פילוסופיה סינית -תרגיל צמוד לשיעור המשך
 Chinese Philosophy - Advanced
גב' פרים רננהתרגיל גילמן319אא'1800-1600 סמ'  א'

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך (0687.2470.01) - ראה סילבוס השיעור

 
0618-2303-01
 אמת
 Truth
ד"ר רכטר עפרהשיעור גילמן306 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שאלות אודות אמת העסיקו את הפילוסופיה מתמיד, לעיתים לצד מושגי היפה והטוב. בעוד מושג הטוב מאפיין את העיסוק באתיקה והעיסוק ביפה את האסתטיקה, איזה תחום מאפיין מושג האמת? מושג האמת מתפקד כרכיב בסיסי של מושגי יסוד בתחומים רבים. למשל, אפיון מושג הידיעה מתחיל מהשילוש: האמנה, הצדקה ואמת, וטיעון הוא תקף רק אם הוא משמר אמת. אך מושג האמת מובלע לא רק בהגדרות היסודיות של תורת ההכרה ושל הלוגיקה. למשל, הוא מובלע בהבחנה בין האנליטי והסינתטי, ההכרחי והאפשרי, הא פריורי והאמפירי. כיצד, אם כן, יש לגשת, לתאר ולחקור מושג זה עצמו?
פילוסופים רבים סברו שיש תכונה כזאת, אמת, שהיא תכונה של הדברים שאנו אומרים או חושבים. אבל נסיונות להציע הסבר נאות של אופיה של תכונה כזאת נתקלו בקשיים. בשיעור זה נכיר כמה נסיונות כאלה וכמה גישות למושג האמת המבקשות להתמודד עם קשיים אלה. ישנם פילוסופים הדוחים את ההנחה שיש בכלל משהו מעניין פילוסופית לומר על אמת. בנוסף נדון גם בפרדוקסים מפתיעים ומטרידים הנובעים מתכונותיו הבסיסיות ביותר והטריויאליות, לכאורה, של מושג זה.
קריאה: מאפלטון, לייבניץ, קאנט, פרגה, ראסל וג׳יימס, קרנאפ, קוויין, דאמט, טארסקי, דייוידסון, קריפקה ופילד.
דרישות קדם: אין. מומלץ מבוא לשפה.
דרישות הקורס: נוכחות וקריאה (בעזרת שאלות מנחות) והגשת שאלות בכתב.
מטלה מסכמת: בחינת כיתה.
מבנה הציון: 15% השתתפות, 85% בחינת כיתה.
Questions about truth have preoccupied philosophy throughout its history. What sorts of things can be true or false? Does truth depend on a relation between what we say or think and things in the world? Can there be in-principle unknowable truths? Why should it matter whether our beliefs are true or not? Is truth the end of inquiry? What distinguishes between the content of a true statement and its truth? What is special about the truth predicate? Is there such a property - truth - that attaches to things we say or believe? Many philosophers have held that there is, but attempts to provide an adequate account of that property have run into difficulties. We will learn about some of these attempts and some proposed ways around these obstacles. Some philosophers deny that there is philosophical interest in a positive account of truth. We'll consider some salient motivations for taking a philosophical interest in such an account, and in theories or definitions of truth. By these means we'll uncover surprising consequences of some of the most elementary and apparently trivial properties of the concept of truth and of the truth predicate. Readings from Plato, Leibniz, Kant, Frege, Russell, James, Ramesy, Quine, Dummett, Tarski, Davidson, Kripke, Putnam, Field.
 
0618-2334-01
 הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט -שיעור יסוד
 Kant's Critical Philosophy
ד"ר סנדרוביץ ירוןשיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  א'
השפעתה של משנתו של עמנואל קאנט (1784-1804), גדול הפילוסופים של העת החדשה, ניכרת גם בימינו בכל תחומיה של הפילוסופיה: תורת ההכרה, מטפיזיקה, תורת המוסר ואסתטיקה. את יצירתו הפילוסופית נהוג לחלק לשתי תקופות עיקריות של פעילות: התקופה הקדם-הביקורתית והתקופה הביקורתית. כתביו העיקריים מהתקופה הביקורתית כוללים את ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת התבונה המעשית, וביקורת כוח השיפוט. בשיעור זה נציע מבוא מקיף למשנתו של קאנט. במסגרתו נתחקה אחר התפתחותו האינטלקטואלית, ונסקור את עיקרי רעיונותיו כפי שאלו הוצגו בכתביו הביקורתיים. אחת ממטרותינו העיקריות תהיה לבחון את האופי השיטתי של הקשר שבין תחומיה השונים של הפילוסופיה שאותו מבקש קאנט להדגיש במכלול כתביו.
השיעור יסתיים בבחינת בית.
Immanuel Kant (1784-1804) is probably the greatest philosopher of modern times. His contribution to philosophy is notable in all areas of philosophy: epistemology, metaphysics, ethics and aesthetics. Kant's philosophical activity is usually divided into two periods: the pre-critical period and the critical period. His main writings from the critical period include the Critique of Pure Reason, the Critique of practical Reason, and the Critique of Judgment. This course provides an introduction to his philosophy. In it we will examine Kant's intellectual development and the main ideas related to the critical theory that was presented in his critical writings. Particular attention will be given to the systematic connections between the philosophical topics Kant discusses.
 
0618-2350-01
 תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
 Metaphysics and Epistemology II
פרופ וינטראוב רותשיעור גילמן307 ד'1200-1000 סמ'  א'
השיעור יעסוק בהבהרת שני תחומים מרכזיים אלה בפילוסופיה, יחסי הגומלין וההבדלים ביניהם. נתמקד לצורך זה במספר סוגיות חשובות, שיבחנו משתי נקודות הראות הללו, המטפיזית והאפיסטמולוגית: אמת, רציונליות, סיבתיות, אידיאליזם, אלוהים, הנפש, דטרמיניזם וחופש רצון, פטליזם.
מטלת השיעור: בחינת כיתה.
במקביל לשיעור יתקיים תרגיל שבועי, בו יידרש כל תלמיד להגיש לפחות שלוש עבודות.
יינתן ציון נפרד לשיעור ולתרגיל, כשכל אחד מהווה 50% מהציון הסופי.
The course will explore these two central areas in philosophy, illustrate the differences between them and the ways they are related. It will be structured around some central philosophical issues - truth, rationality, causality, Idealism, God, the mind, determinism and free will, fatalism - which will be examined from these two perspectives - the metaphysical and the epistemological.
There will be an end of term exam.
Students are also required to take the weekly discussion section (“targil”), in which they will be required to hand in at least three essays.
There will be a separate grade for the lesson and the “targil”, each of which will contribute 50% to the final grade.
 
0618-2350-02
 תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
 Metaphysics and Epistemology II
גב' כורם נעמיתרגיל גילמן319אב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת ההכרה ומטאפיסיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2400-01
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
פרופ פרידלנדר אלחנןשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ההמשך באסתטיקה יוקדש לבחינת היחסים שבין יופי אמת ומוסר במספר טקסטים יסודיים לפתיחת השדה של הדיונים העכשוויים בתחום האסתטיקה: ביקורת כוח השיפוט של קאנט, הרצאות על האסתטיקה של הגל, ׳מקור מעשה האמנות׳ של היידגר ו'יצירת האמנות בעידן השעתוק' של בנימין.
השיעור ילווה בתרגיל שיתמקד בקריאת בטקסטים של ההוגים שבהן נדון. ההשתפות בתרגיל חובה. הציון המסכם של השיעור יורכב ממומצע הציונים של העבודות במסגרת התרגיל ‪(40%)‬ ומבחן הכיתה המסכם של השיעור (60%). ‬
The course will be devoted to investigating the relation between beauty, truth and morality in several central texts that open the field of contemporary debates in aesthetics: Kant's Critique of Judgment, Hegel's Lectures on Aesthetics, Heidegger's "Origin of the Work of Art" and Benjamin's "The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility".
The students registered for the course are required to take the section in which the texts of the philosophers we shall discuss will be read.The final grade will be calculated in terms of the grade for the section assignments (40%) as well that of the final in class exam for the course (60%).
 
0618-2400-02
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
גב' דושי שירהתרגיל גילמן317אג'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: אסתטיקה - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2400-03
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
גב' שחר קרןתרגיל כיתות דן דוד101 ה'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: אסתטיקה - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2401-01
 פילוסופיה של השפה - שעור המשך
 Advanced Course in the Philosophy of Language
פרופ דרזנר אלישיעור גילמן307 ב'1600-1400 סמ'  א'
בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון. בלב הדיון בשיעור תעמוד שאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. בתרגיל נעסוק בסדרה של סוגיות מפתח נוספות בתחום, ביניהן פעולות לשון, אימפלקטורה, הצבעה והכרח. בין הפילוסופים שנקרא מכתביהם נמצאים אוסטין, ברנדום, גרייס, דאמט, דיוידסון, סרל, פודור, פרגה, פטנאם, קפלן, קריפקה קווין וראסל.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה.
חובות התלמידים – שיעור: קריאת חומר הקריאה, השתתפות, מבחן סיום.
חובות התלמידים – תרגיל: קריאת חומר הקריאה, השתתפות, הגשת מטלות כתיבה.
ציון סופי – שיעור: על סמך בחינה.
ציון סופי – תרגיל: על סמך מטלות כתיבה.
ציון משוקלל: 50% שיעור ו- 50% תרגיל
In this course we deal with several key issues in the philosophy of language. At the heart of the course stands the question of linguistic meaning: What it is, and what makes it the case that our utterances have the meaning they do. In the discussion section we will consider several further key topics in the field, such as speech acts, implicature, the nature of reference and necessity. Among the philosophers we will read are Austin, Brandon, Dummett, Davidson, Grice, Fodor, Frege, Kaplan, Putnam, Quine, Russell and Searle.
 
0618-2401-02
 פילוסופיה של השפה - שעור המשך
 Advanced Course in the Philosophy of Language
מר בן יאיר איתמרתרגיל ה'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה של השפה - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2528-01
 תרגיל צמוד לפילוסופיה של המדע
 Philosophy of Science - Tutorial
גב' גזית יעלתרגיל גילמן319אג'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה של המדע- שיעור המשך (0659.4613.01).
בתרגיל נקרא ונדון בטקסטים מרכזיים בפילוסופיה של המדע ממאה השנים האחרונות, רובם משתייכים למסורת האנליטית. נעקוב אחר מתווה הקורס "פילוסופיה של המדע המשך", דרך העמקה בשלוש סוגיות מרכזיות: ההבחנה בין אנליטי וסינתטי, מושג ההסבר, ושאלת הרציונליות והקדמה במדע. יחד נבחן את הגורמים לעיסוק בסוגיות אלו, את הקשרים ביניהן ואת ההקשרים הרלוונטים במסגרתם עולות; את הגישות והפתרונות השונים שהוצעו ואת השאלות והקשיים החדשים העולים מפתרונות אלו.
ציון התרגיל יורכב מעבודות שינתנו במהלכו ולקיחת חלק בשיעור.
 
0618-2582-01
 פילוסופיה דרך פרדוקסים: שיעור יסוד
 Philosophy Through Paradoxes
פרופ וינטראוב רותשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  ב'
נבחן מספר סוגיות מרכזיות בפילוסופיה דרך פרדוקסים. נדגים בכך את הטענה שפרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי; כל פרדוקס רציני מצביע על בעיה פילוסופית עמוקה ומאפשר דיון בה באופן חי. הסוגיות שנבחן הן: ספקנות, דילמת האסיר, הרציונליות של הצבעה בבחירות, החידה החדשה של האינדוקציה, המטפיזיקה והראציונליות של רגשות, דטרמיניזם וחופש רצון, אפשרות ההונאה העצמית.
דרישות מקדימות: רצוי מאוד קורס מבוא בלוגיקה.
מטלת הקורס: בחינת כיתה (משקל בציון 2/3) ותרגיל (משקל בציון 1/3).
We will examine some central philosophical questions by studying paradoxes. This will demonstrate that paradoxes aren’t just an intellectual curiosity; that every serious paradox points to a deep philosophical problem, and provides an opportunity for a stimulating engagement with it. We will consider the following issues: scepticism, the prisoner’s dilemma, the rationality of voting, the new riddle of induction, the metaphysics and rationality of emotions, determinism and free will, the possibility of self-deception.

Prerequisite: (highly recommended) an introductory course in logic.
The grade will be based on an end of term exam and two short essays to be handed in during the semester.
 
0618-2601-01
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
פרופ פרידלנדר אלחנןשיעור גילמן281 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור זה יוקדש להבנת מקומו של מושג החופש אצל מספר הוגים מרכזיים בעת החדשה. נרצה לבחון את הקשרים שבין חופש לבין מושגים מרכזיים אחרים בתחום המוסר כגון טבע, רצון ופעולה, חוק, חובה מוסרית, קהילה, אופי, חטא וגאולה. הבסיס לפיתוח שאלות אלה יהיה המרחב הנפתח בכתביו של קאנט. נקרא מתוך הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות, ביקורת התבונה המעשית והדת בגבולות התבונה בלבד. בחלקו השני של השיעור נתמקד ביקורתו של הגל על קאנט ובהבהרת הקשר שבין חירות לבין החיים האתיים (נקרא בפנומנולוגיה של הרוח ובפילוסופיה של המשפט). חלקו השלישי של השיעור יתמקד בביקורת המוסר ובקשר שבין חירות והתעלות עצמית בגנאלוגיה של המוסר ומעבר לטוב ולרוע של פרידריך ניטשה.
השיעור ילווה בתרגיל שיתמקד בקריאת בטקסטים של ההוגים שבהן נדון. ההשתפות בתרגיל חובה. הציון המסכם של השיעור יורכב ממומצע הציונים של העבודות במסגרת התרגיל ‪(40%)‬ ומבחן הכיתה המסכם של השיעור (60%). ‬
The course will be devoted to elaborating the concept of freedom in central thinkers of the modern age. We shall consider the relationships between freedom and other central concepts in moral theory, such as nature, will, duty, community, character, sin and redemption. The basis for developing this problematic will be sought in the space opened in Kant’s writings. We shall read from Groundwork of the Metaphysics of Morals, The Critique of Practical Reason and Religion Within the Bounds of Reason Alone. The second part of the course will be devote to Hegel’s critique of Kant and to his elaboration of the internal relation between freedom and ethical life. Our readings will focus on parts of the Phenomenology of Spirit as well as the Philosophy of Right. The third part of the course will focus on the critique of morality and the relation between freedom and self-overcoming in Nietzsche's Genealogy of Morals and Beyond Good and Evil.
The students registered for the course are required to take the section in which the texts of the philosophers we shall discuss will be read.The final grade will be calculated in terms of the grade for the section assignments (40%) as well that of the final in class exam for the course (60%).
 
0618-2601-02
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
מר ירצקי אמירתרגיל גילמן306 א'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2601-03
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
מר מלמד נועםתרגיל גילמן361 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2601-04
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
גב' לביא יעלתרגיל גילמן319אא'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
 
0618-2746-01
 פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר
 Martin Heidegger's 'The Origin of the Work of Art'
מר שמוגליאקוב פיוטרשיעור גילמן304 א'1800-1600 סמ'  א'
"מקורו של מעשה אמנות" (1935-36) של מרטין היידגר הוא ללא ספק אחד הטקסטים החשובים והייחודיים שנכתבו על אמנות במאה ה-20. עם זאת, סגנונו הפייטני, מינוחו האידיוסינקרטי, וטענותיו ההיפרבוליות גורמות לחיבור להיתפס – גם עבור אלה המתאהבים בו ממבט ראשון – יותר כמסה מעוררת השראה של גאון מופרע מאשר כביטוי של עמדה פילוסופית קוהרנטית ומדויקת. מטרת הקורס – שבמרכזו קריאה מפורטת וביקורתית של "מקור המעשה" – היא לחשוף מתחת למעטה האקספרסיוניסטי עמדה חמורה, מבוססת ושיטתית לגבי מגוון נושאים מרכזיים באסתטיקה פילוסופית: ייחודן האונטולוגי של יצירות אמנות, תפקידה של ביקורת אמנות, מהותו של האקט היצירתי, חשיבותה של האמנות, ערכן היחסי של אמנויות שונות, היחס שבין פילוסופיית אמנות לאסתטיקה, וכיוצא באלו. הנחת היסוד של הקורס היא שמטרה זו מצריכה פיתוח וחיזוק הקשרים של הטקסט עם טקסטים ונושאים היידגריים אחרים. לפיכך, במקביל ל"מקורו של מעשה אמנות" (טקסט קצר יחסית שאותו נקרא במלואו), נקרא חלקים רלוונטיים מטקסטים אחרים של היידגר מתקופות שונות של פעילותו (וגם קצת קאנט והגל). כפי שנראה, בשביל להבין את דעותיו של היידגר על אמנות, עלינו להבין כמה וכמה נושאים כלליים יותר במחשבתו: המתודה הפנומנולוגית, היסטוריות של הוויה, מהותה של אמת, תפקידה של פילוסופיה, ואחרים. מבחינה זו הקורס יכול לשמש כמבוא לפילוסופיה של היידגר.
שימו לב: כל הקריאות לקורס הנן בשפה האנגלית.
דרישות מקדימות: אין. מומלץ: מבוא לאסתטיקה.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים (התלמיד\ה המחסיר\ה יותר משלושה שיעורים לא י/תקבל ציון); הגשת 5 דוחות קריאה (פסקה או שתיים); עבודת סיום (כחמישה עמודים).
הציון: 50% - דוחות קריאה; 50% - עבודה מסכמת.
Martin Heidegger’s “The Origin of the Work of Art” (1935-36) is widely recognized as one of the most unique and important texts written about art in the 20th century. At the same time, its poetic style, idiosyncratic terminology, and hyperbolic claims, make it appear – even to some of its most sympathetic readers – as inspiring musings of a genius gone wild, rather than as a bearer of a coherent philosophical position. The close reading of “The Origin,” which the offered course undertakes, interprets it – contra this superficial impression – in most rigorous terms of a strong, systematic and well-supported position on a variety of issues in philosophical aesthetics: ontological specificity of artworks, the role of the critic, the nature of artistic creation, the importance of art, etc. The presupposition of the course is that this interpretative aim requires development and substantiation of “The Origin’s” relations to other Heidegger’s texts and themes. We shall therefore, alongside “The Origin”, read – in part or in whole – a few other Heidegger’s texts (as well as some Kant and Hegel). To understand Heidegger’s views on art we’ll need to pursue some of the most fundamental topoi of his thought: such as phenomenological method, historicity of Being, the essence of truth, the ends of philosophy, and others. In this regard, the course may serve as an introduction to Heidegger’s philosophy.
 
0618-2845-01
 שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה
 Psychoanalysis and Philosoph
פרופ רונן רותשיעור גילמן280 ב'1600-1400 סמ'  ב'
זהו שיעור מבואי ביסודות המחשבה הפסיכואנליטית העוסק במשמעות הפילוסופית של מושגי היסוד הפסיכואנליטיים. השיעור יציג מספר מושגי יסוד בפסיכואנליזה: הלא-מודע, הדחף, הפנטזיה, התשוקה, המיניות וההעברה. כבסיס לדיון במושגים אלה ישמשו החיבורים הבאים של פרויד: "ההדחקה", "מעבר לעקרון העונג", "הזכרות חזרה ועיבוד" "דחפים וגורלותיהם" ו-"הבנות באנליזה". הניתוח של המושגים יעשה בהקשר של עבודתם של פרויד ושל לאקאן ולגבי כל מושג יידונו ההשלכות הפילוסופיות שלו. לדוגמה, בקשר ללא-מודע, תיבחן הזיקה בין המחשבה הפסיכואנליטית על הסובייקט לבין הקוגיטו הקרטזיאני; לגבי הדחף, הקשר בין הראשוניות שלו לבין שאלת המקור של השפה ושל הדיבור.
בסופו של הקורס תינתן בחינת בית.
יש חובת נוכחות בשיעורים.
An introductory course which addresses fundamental concepts in psychoanalytic thought and examines the philosophical meaning and the consequences of these concepts. The unconscious, drive, desire, sexuality, fantasy and transference will be presented through some of Freud’s classical texts: “Repression”, “Beyond the Pleasure Principle”, “Instincts and their Vicissitudes” “Constructions in Analysis” and others. In analyzing these concepts, their philosophical significance will be examined. For instance, the affinity between the psychoanalytic subject of the unconscious and the Cartesian cogito, the relation between the primordiality of the drive and the origin of language and speech.
Final requirement: home exam.
 
0618-2853-01
 ש. יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה
 Symbols - Language, Computation, Thought
פרופ דרזנר אלישיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  א'
בשיעור זה ננתח סדרה של הקשרים שבהם נעשה שימוש במושגים 'סימבול' ו-'תהליך סימבולי' – החל מאלה הקשורים לשפה, דרך דיונים בפילוסופיה של המתמטיקה ותורת החישוביות, וכלה בתיאוריות שעל פיהן חשיבה אנושית היא חישוב סימבולי. התמונה המתקבלת היא של מהלך אינטלקטואלי רב תחומי הנוגע לאנתרופולוגיה, בלשנות, מדעי המחשב, מדע קוגניטיבי וכמובן – פילוסופיה.
דרישות קדם: אין.
ציון: על סמך עבודה.
In this course we will examine a series of contexts in which there is appeal to the notions of symbol and symbolic process – from those that have to do with language, through discussions in the philosophy of mathematics and the theory of computation, to theories according to which human thought consists in symbolic computation. The emerging picture is of a multi-disciplinary conceptual development that spans such diverse domains of inquiry as anthropology, linguistics, computer science, cognitive science and, of course, philosophy.
 
0618-2865-01
 פילוסופיה של הנפש - שיעור יסוד
 Philosophy of Mind
ד"ר לוי יאירשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  ב'
פילוסופיה של הנפש חוקרת את טבעה של הנפש והיבטיה השונים - תפיסות חושיות, האמנות, כוונות, רגשות, תחושות, וכ״ו. האם הנפש היא עצם לא-חומרי? האם היא זהה למוח? האם היא מעין מחשב? האם הרעיון של נפש הוא בכלל פיקציה? נחקור שאלות אלה ואחרות תוך תשומת לב מיוחדת לשתי תכונות מרכזיות של הנפש: (i) למצבי הנפש השונים יש תפקיד מרכזי בהסברים של התנהגות (הרצון שלי לשתות קפה מסביר מדוע אני הולך לקפיטריה); (ii) מצבי נפש מסוימים מתאפיינים במוּדעוּת. נבחן את ניסיונותיהם השונים של פילוסופים להסביר את טבעה של הנפש באופן שמתיישב עם תכונות אלה.
תנאי קדם: אין.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת מטלות קריאה קצרות בציון ׳עובר׳.
מטלה מסכמת: מבחן כיתה.
הרכב הציון: 100% מבחן כיתה.
Philosophy of mind explores questions about the nature of the mind and mental states and events – perceptual experiences, beliefs, desires, emotions, sensations, and so on. What is the mind? Is it an immaterial substance? Is it the brain? Is it something like a computer? Is the idea of the mind nothing but a myth? In considering these and related questions we will pay particular attention to two central features of the mind: (i) that mental states play a central role in explaining behaviour (for example, my desire for coffee helps explain why I’m heading to the cafeteria); (ii) that some mental states are conscious: there is something it is like to feel pain, taste chocolate, or see a sunset. We will study the various ways in which philosophers have tried to give an account of the mind that makes sense of these features.
 
0618-2882-01
 פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד
 Greek Philosophy After Aristotle
ד"ר הררי אורנהשיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  א'
הקורס מציע סקירה של הפילוסופיה היוונית בתקופה ההלניסטית. נבחן את אונטולוגיה, לוגיקה, אפיסטמולוגיה, הפיסיקה והאתיקה של האסכולות ההלניסטיות השונות: סטואה, אפיקוראים, וספקנות.
דרישות: נוכחות וקריאה שוטפת של המקורות.
מטלת סיום: בחינת בית
הציון הסופי זהה לציון הבחינה.
The course offers a survey of the views developed by the Hellenistic philosophical schools: the skeptics, the Stoics and the Epicureans. We examine the conceptual changes that ultimately lead to the formulation of the philosophical questions that occupy a central place in contemporary discussions, for example, the possibility of secure knowledge, the status of the soul and mind, emotions, happiness and a moral way of life.
 
0618-3001-01
 דיוידסון - פירוש, שפה פעולה
 Davidson - Interpretation, Language, Action
פרופ דרזנר אליסמינר גילמן320 ב'1800-1400 סמ'  ב'
בסמינר זה נבדוק את הקשרים בין שני מרכיבים מרכזיים בפילוסופיה של דונלד דיוידסון – התפיסה הפרשנית של משמעות לשונית, והתפיסה הסיבתית של הקשר בין האמנה, רצון ופעולה. הדיון יסתמך בעיקר על טקסטים של דיוידסון עצמו, וכן על מקורות נוספים, בפרט כאלו העוסקים בתורת ההחלטות.
דרישות קדם – שפה המשך.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
In this seminar we will examine the connections between tow central components in the philosophy of Donald Davidson – the interpretive approach to linguistic meaning, and the causal conception of the relation between belief, desire and action. We will discuss primarily Davidson's own papers, but also other sources – in particular, contemporary work on decision theory.
 
0618-3002-01
 אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברומנטיקה
 Aesthetics in German Idealism and Romanticism
פרופ פרידלנדר אלחנןסמינר גילמן362אג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינר יתמקד בקריאה ודיון בטקסטים מרכזיים של הרומנטיקה והאידיאליזם הגרמני. בין ההוגים שנקרא: קאנט, שילר. גתה הלדרלין, קלייסט, פרידריך שלגל, הגל ושליגג. בין הנושאים שידונו - מהו פרגמנט? אמנות ושיטה, אוטומטיזם וחיים, מושג היעוד ויצירת האמנות, אמנות ומיתוס ועוד.
הסמינר יסתיים בכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
The seminar will focus on reading and discussing central texts of Romanticism and German Idealism. We will read from Kant, Schiller, Goethe, Hölderlin, Kleist, Friedrich Schlegel, Hegel and Schelling. Among the themes we will discuss: What is a fragment? Art and the system, automatism and life, art and destiny, art and myth
Requirements: Seminar paper or short paper
 
0618-3003-01
 סמכות פוליטית: בין אנרכיזם לעריצות
 Authority: Between Tyranny and Anarchism
ד"ר שרון אסףסמינר גילמן361אד'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן362אב'1400-1200 סמ'  ב'
תיאור קורס: שאלת הסמכות הפוליטית היא משאלות היסוד של המחשבה המדינית. מהי סמכות פוליטית? האם היא יכולה להיות מוצדקת? באילו תנאים הפעלת סמכות היא לגיטימית? בסמינר נבחן שאלות אלה וננתח את העמדות התיאורטיות המרכזיות לגביהן.
דרישות הקורס: נוכחות והצגת רפרט בכיתה
מטלות: הצגת רפרט בכיתה ועבודה סמינריונית/רפרט
מרכיבי ציון: 20% הצגה בכיתה 80% עבודה מסכמת (סמינר/רפרט)

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Political authority is among the fundamental issues of political thought. What is political authority? Can it be justified? Under what conditions is it legitimately employed? The seminar will investigate these and other questions about authority.
 
0618-3004-01
 טקסט, פרשנות, ופרקטיקה
 Text, Commentary, and Practice
פרופ פת שמיר גליהסמינר ג'1800-1400 סמ'  ב'
במרכז הסמינר יעמוד היחס בין ביטויים טקסטואליים, פרשנות, ופרקטיקה שעולה מהם, מנקודת מבט של החיבור המסמל את תחילת הניאו-קונפוציאניזם: טונגשו ("הספר החודר") של ג'ואו דון-אי (עם פרשנות ג'ושי). נתייחס לרעיונות המרכזיים העולים בחיבור: אותנטיות, שלמות, עיקרון, תנועה ומנוחה, אחדות וריבוי, חכמה ופיתוח עצמי. ננסה להבין את מעמד הרעיונות בטקסט של ג'ואו דון-אי מתוך בדיקה אם לחלקם מקורות דאואיסטיים ובודהיסטיים. נבחן את השלכות הרעיונות על ההומניזם הקונפוציאני משושלת סונג ואילך, ועל הפרקטיקה הקונפוציאנית אז והיום.
מרכיבי הציון: 40% השתתפות פעילה ועמידה בשתי מטלות. 60% עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
We will focus on Zhou Dunyi's Tongshu (The Penetrating Book) with Zhu Xi's commentary. We will refer to ideas at the heart of the text, including authenticity, principle, movement and tranquility, unity and diversity, sagehood and self cultivation. We will explore the implication of ideas on commentaries and interpretations, and how they are applied on practice.

Grade: 40% active participation including two assignments. 60% final paper.
 
0618-3005-01
 ידע מוסרי?
 Moral Knowledge?
ד"ר לוי יאירסמינר גילמן260 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן317אב'1600-1400 סמ'  א'
רובנו נסכים שרצח עם (למשל) הוא פעולה פסולה מוסרית. אבל איך אנחנו יודעים זאת? באופן כללי יותר: איך, אם בכלל, ניתן לרכוש ידע, או לפחות להיות מוצדקים בהאמנותינו, לגבי המעמד המוסרי של פעולות פסולות וראויות, טובות ורעות, צודקות ולא-צודקות, וכ״ו? האם אנחנו תופסים אמיתות כאלה באמצעות חוש מיוחד, בדומה לתפיסה חושית של אמיתות אמפיריות? האם הן ברורות מאליהן? האם ידע מוסרי הוא א-פריורי, בדומה לידע מתמטי, למשל? במהלך בירור עמדות אלה ואחרות באפיסטמולוגיה של המוסר, נבחן שלל אתגרים ספקניים לעצם האפשרות של ידע והצדקה בתחום המוסרי. הטיעונים הספקניים נשענים, בין השאר, על ההתפתחות האבולוציונית של מוסר אצל בני-אדם, הבעייתיות של עדות (testimony) מוסרית, ושאלת קיומם של מומחים מוסריים.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת מטלות קריאה קצרות בציון ׳עובר׳. מי שיבחר להציג רפרט בכיתה יהיה פטור מהחובה להגיש מטלות קריאה.
מטלה מסכמת: הגשת עבודת סמינר או רפרט.
הרכב הציון: 100% סמינר/רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Most of us would agree that genocide (for instance) is morally wrong. But how do we know it’s wrong? More generally, how can we ever know, or at least be justified in believing, that some acts are right or wrong, good or bad, just or unjust, and so on? Are such truths self-evident? Do we perceive them by a special moral sense, akin to sense perception? Are they known a-priori, similarly to e.g. mathematical knowledge? In the course of examining these and other views in moral epistemology, we shall encounter various skeptical challenges to the very possibility of knowledge and justification in the moral domain. These skeptical arguments are based on the evolutionary aetiology of human morality, the status of moral testimony, and the (in)existence of moral experts.

 
0618-3006-01
 מרקסיזם ופילוסופיה של השפה
 Marxism and the Philosophy of Language
ד"ר מטר ענתסמינר גילמן320 ג'1200-0800 סמ'  ב'
במשך מאות בשנים נתפשה השפה ככלי לייצוג פסיבי של העולם וכמנגנון מנטלי של האדם, המאפשר לו לקודד ולהעביר את מחשבותיו אל זולתו. עוד לפני המאה העשרים החלה תפישה זו להתפוגג, אולם רק במהלך המאה העשרים פותחו תפישות חלופיות, המדגישות את אופייה החברתי של השפה ואת הקשר המהותי בינה לבין פעולה ומעורבות בעולם, בפרקסיס.
רק מעט מן הספרות התאורטית המרקסיסטית דן בתפישת השפה המתאימה להשקפה פוליטית זו. בסמינר נתוודע לכמה טקסטים חשובים שעושים כן, ומן העבר השני, ננסה לראות באיזו מידה תפישות של שפה כפעולה (מן הסוג הוויטגנשטייני, בעיקר) עשויות למלא את החסר.
נקודת המוצא תהיה היכרות עם החומר הנלמד בשיעור המבוא לפילוסופיה של השפה. ספרות רקע תינתן מראש לכל המעוניין.
הנוכחות בפגישות הסמינר – חובה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Language was traditionally conceived as a passive tool for representing the world, residing in the mind and enabling individuals to transmit their thoughts to others. This picture has begun to lose its hold even before the 20th century, but in the last century it was replaced by detailed alternative pictures of language, which emphasized its social character and essential relation to action and to engagement in the world, to praxis.
Only a few Marxist theoreticians devoted serious discussions to the conception of language suitable for Marxism. During the seminar we’ll read several such Marxist texts; we’ll also try to examine the extent to which Wittgensteinian conceptions of language-as-action could be suitable candidates to fill the lacuna.
 
0618-3008-01
 בעית האינטואיציה אחרי קאנט
 The Problem of Intuition After Kant
ד"ר רכטר עפרהסמינר גילמן304 ה'2000-1600 סמ'  א'
בין אם כמושא השראה או מושא להתנגדות, מהווה הרעיון של אינטואיציה, במובן השאוב מקאנט, גורם לא אכזב בהשפעתו על בני זמנו של קאנט והרבה אחריו. ואולם, ההבחנה של קאנט בין אינטואיציות למושגים ועמה ההבחנה בין האנליטי והסינתטי עברה גלגולים מאתגרים בידיו של פרגה ולפניו בולצאנו, והתקפות קטלניות בידיו של קוויין. אל מול גילויי הגיאומטריה הלא אאוקלידית ויישומה בפיזיקה נדמה כי טענות קאנט בדבר האידיאליות, הא פריוריות והצורניות של החלל והזמן מופרכות, וכי מצוי בהן לכל היותר עניין הסטורי ופרשני ותו לא. האמנם? בסמינר זה נחזור למושג האינטואיציה הקאנטי וננסה לבחון מחדש את המסקנות שנגזרו מהתפתחויות אלה. נעיין בהשלכות של השפעות כאלה על ההבחנה בין האינטואיטיבי והאינטלקטואלי בקאנט מנקודת מבטו של העניין המחודש בנושא זה, המאפיין את המחשבה בת ימינו.
דרישות הקורס: השתתפות, והגשת שאלות על חומר הקריאה.
מטלה מסכמת: עבודת סמינר או רפרט.
מבנה הציון: 15% השתתפות, 85% עבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
In this seminar we will distinguish between notions of intuition to which the analytic tradition has reacted. Kant’s concept-intuition distinction and his conception of space and time as ideal, a priori forms of intuition were considered refuted and obsolete in light of the discovery of non euclidean geometries and their deployment in physics, the logical discoveries and criticism by Frege, and the attack on the analytic-synthetic by Quine. In this seminar we will revisit these reactions and reconsider the implications that they have been taken to have.
0618-3009-01
 הרציונליזם הביקורתי ושיברו: הערות על סגנון חיים פילוסופי
 Critical Rationalism and its Breakdown: Comments on Philosophical Lifestyle
פרופ לאור נתנאלסמינר גילמן320 ד'1200-0800 סמ'  ב'
בעולם הרוח שאחרי הפוזיטיביזם, הרציונליות הביקורתית רואה בדיאלוג אמצעי מרכזי לברור והתפתחות רעיונות, כמו גם לפיתוח זהות פילוסופית. השקפה זאת מותקפת ללא הרף הן הכיוון השמרני, שרואה בשימורה של המסורת הקהילתית את הכלי המרכזי לקיום החיים הטובים, והן מצד אלה שמטילים ספק באפשרות ייתכנותו של דיאלוג רציונאלי מקדם, ומציעים להתבונן בדיאלוג רק באמצעות מושגים של שדות חברתיים, יחסי כוח ונרטיביות.
תוך עיון במאמרים של הוגים מרכזיים, נדון בשאלה האם דיאלוג רציונאלי הוא אפשרי, ומה הם התנאים ההכרחיים לקיום דיאלוג מקדם. נשתמש בסמינר כמעבדה חברתית לבירור השאלה איזה סגנון חיים מנביעה כל אחת מההשקפות שנדון בהן, וכיצד נראה סגנון חיים דיאלוגי.
הסמינר יערך במתכונת סדנא, בה יעלו לדיון גם השקפותיהם האישיות של המשתתפים והקשר בין השקפות אלו לבין סגנון החיים בהתנהלות היומיומית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
In the post-positivist philosophical era, Critical Rationalism suggests dialogue as the means for inquiry and development of ideas, reflecting one's philosophical identity. This view has been under attack on the one hand, from the conservative corner, that views the preservation of communal tradition as the main resource for the practice the good life, and on the other hand, by those who doubt the possibility of open rational dialogue, suggesting dialogue is given only within social spheres, power relationships and narrative. We shall be reading selected articles of central thinkers, and discuss the feasibility of rational dialogue and its enabling conditions. The seminar will serve as a social lab to investigate the various lifestyles implicated by the different views discussed. Most importantly, we shall search for the characteristics of various dialogic lifestyles.

The seminar will operate as a workshop, to allow participants to raise and explore their personal views and everyday lifestyles.
0618-3010-01
 הפילוסופיה הפוליטית של רוסו
 Rousseau's Political Philosophy
ד"ר ענבר אבנרסמינר רוזנברג212 ה'2000-1600 סמ'  ב'

רוסו טען שהגותו כולה נובעת מעקרון אחד, לפיו הטבע עשה את האדם טוב ומאושר ואילו החברה משחיתה ומאמללת אותו. בסמינר נקרא את כתביו החברתיים והפוליטיים המרכזיים של רוסו על מנת להבין את רעיונותיו על טבע האדם וטיבם של החברה והמוסדות הפוליטיים. נתחיל בביקורת החברתית המהפכנית של רוסו ולאורך הסמינר נבחן כיצד התיאוריה הפוליטית שלו מבקשת לתקן את פגמיה ועוולותיה של החברה המודרנית. נעסוק בשאלות כגון: כיצד נראית מדינה שוויונית וצודקת ומה המחיר שמשלם האזרח על חברותו בה? מה משמעות טענתו של רוסו שניתן לכפות על אדם להיות חופשי? מה הקשר בין אהבה-עצמית ואי-שוויון חברתי? לצד קריאה צמודה בכתביו של רוסו נקרא גם ספרות פרשנית עכשווית ולקראת סיום נדון ברלוונטיות של רוסו לשאלות פוליטיות בנות זמננו, כגון בעיית אי-השוויון.   
הציון יחושב 20% (כולל פרזנטציה בכיתה) ו-80% עבודת רפראט/סמינר

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.

Rousseau claimed that his philosophy is grounded in the principle that “nature made man happy and good, but society depraves him and makes him miserable.” Through careful reading of Rousseau’s central social and political writings we will examine his ideas on the nature of man, human society and the state. We will inquire how Rousseau’s political theory addresses and seeks to remedy the defects and inequities that Rousseau diagnoses in modern society. What norms and institutions would render a society free and equal? What price does an individual citizen pay for belonging to such a society? What does Rousseau mean when he says that a person can be forced to be free? What is the relation between self-love (amour-propre) and social inequality? In addition to a close reading of texts by Rousseau we will read some contemporary scholarly literature and explore Rousseau’s relevance to questions in contemporary political theory.

0618-3295-01
 המדינה של אפלטון
 The Republic of Plato
ד"ר וייסר שרוןסמינר גילמן320 ב'1400-1000 סמ'  ב'
נעסוק בקריאה מעמיקה של אחד הדיאלוגים המרכזיים של אפלטון: המדינה. החיבור מעלה מספר סוגיות הקשורות לאפיסטמולוגיה, לאתיקה, ולפילוסופיה פוליטית. תוך ניתוח של הארגומנטים המוצגים בחיבור, נדון במספר סוגיות, כגון הצדק באדם ובמדינה, הידע, נפש האדם ומקור פעולותיו, מקומה של האומנות במדינה.
ציון: נוכחות והשתתפות (הכוללת הצגת מאמרים ופרזנטציה של נושא העבודה בסוף הסמסטר) 20%. עבודת רפראט או סמינר 80%. חובת השתתפות הינה תנאי לגשת העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
A careful reading of one of the most important dialogues of Plato, the Republic, will introduce the students to the main topics addressed in this book, relating to ethics, epistemology and political philosophy. Through close attention to the arguments presented in this book, we will address issues such as justice in man and in the state, man’s psychology and sources of motivation, the definition of knowledge as well as the place of art in the ideal state.
0618-3498-01
 על כאב וביטוי
 On Pain and Expression
ד"ר פרבר עיליתסמינר ביה"ס לשפות105 ג'1400-1000 סמ'  א'
בסמינר נדון בקשר שבין חוויית הכאב לבין האפשרות, או חוסר האפשרות לבטא אותה. נדון במושג ה"ביטוי" העומד בלב השפה כמו גם בלבו של הכאב, ונשאל מה בין ביטוי פיסי לביטוי לשוני, ומהו היחס בין צעקת כאב לבין המילה "כאב". נדון בשאלת הקשר בין כאב וביטוי קולי מצד אחד, לבין ביטוי בכתב או דימוי מן הצד השני. נשוחח על הפנומנולוגיה של חוויית הכאב, הבעיות שונות הנוגעות לאפשרות לבטא את כאבנו (טיעון השפה הפרטית, בעיית הנפשות האחרות, ועוד), ולבסוף, ניגע בשאלות אלו בהקשר האסתטי שלהן ונדון ביצירות אמנות שונות, ויזואליות וספרותיות, העוסקות בכאב.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות, קריאת שבועית של החומר, הגשת תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
סיום הקורס: כתיבת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
The seminar will center on the problem of the relationship between the experience of pain and the possibility or impossibility of its expression. We will discuss the concept “expression” standing at the midst of both language and pain and think about the difference between physical expression and linguistic expression, asking for instance, what is the relation between the scream of pain and the word “pain”. We will discuss the relationship between pain and vocal expression on the one hand, and pain and its expression in writing or image on the other. The seminar will be devoted to the phenomenology of the experience of pain, the different problems inherent to the possibility of its expression (private language argument, the problem of other minds, etc.), and finally, will touch on these questions in the aesthetic realm, inquiring into visual and literary works of art dealing with pain.
0618-3528-01
 דיון בבעיות אקטואליות
 Discussion of Actual Problems
פרופ עזרא עובדיהסמינר גילמן317אב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן320 א'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר עוסק בהיבטים המוסריים, החברתיים והפוליטיים של סוגיות אקטואליות. במסגרתו יבחנו נושאים כגון הפלות, הנדסה גנטית, פונדקאות, חופש הדיבור, עונש מוות, זכויות ילדים, איכות הסביבה ועוד. מטרתו של הסמינר אינה להתיר את הדילמות הכרוכות בסוגיות אלה, אלא לבחון את ההיבטים השונים שלהן ואת היתרונות והחסרונות הכרוכים בכל הצעה לפתרונן.
דרישות קדם: שעור המשך בפילוסופיה של המוסר או פילוסופיה פוליטית. 
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים והגשת רפראט בכתה.
הקורס יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית או רפראט כתוב.
ציון העבודה או הרפראט יהיה ציון הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
This seminar deals with the ethical, social and political aspects of actual moral issues and dilemmas. The course inquires into issues such as abortions, genetic engineering, surrogacy, freedom of speech, capital punishment, children rights, environment, etc. The course does not pretend to resolve the moral dilemmas which are involved in these issues, but tries to study their different aspects, and the pros and cons of the proposed solutions to each problem.
0618-3656-01
 שפינוזה: קריאה ב"אתיקה"
 Reading Spinoza's Ethics
ד"ר נעמן נועהסמינר גילמן262 ה'2000-1600 סמ'  א'
במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, ״אתיקה״, על חמשת חלקיו. ננסה להבין מהי לפי שפינוזה תכליתה הקיומית, התרפויטית, של הפילוסופיה, וכיצד יכול האדם להקנות טעם ומשמעות לחייו באמצעות העיון הפילוסופי. נתמקד בזהות בין הנפש לגוף, בפסיכולוגיה המוסרית של שפינוזה (תורת האפקטים), בתפיסתו המוסרית והחברתית, ולבסוף בגרסתו החילונית לרעיון המסורתי של גאולת הנפש. במסגרת הקריאה בחלק האחרון והאניגמטי ביותר של ה״אתיקה״, ננסה להבין כיצד יכולה הנפש לפי שפינוזה להתגבר על התכלות הגוף ולחוות את נצחיותה במהלך החיים.
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת מספר תגובות כתובות בהיקף של 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון).
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
The seminar is dedicated to a close reading of Spinoza's Ethics. We will discuss Spinoza's metaphysical and epistemological principles as well as his moral psychology and ethics. A special emphasis will be placed on Spinoza’s doctrine of the eternity of the mind as the highest goal attainable in this life and his enigmatic notion of “experience of eternity.”
0618-4002-01
 סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
 Research Seminar: Existential Issues From an Analytic Perspective
פרופ וינטראוב רותהדרכה אי סמ'  א'

נהוג לחשוב שהפילוסופיה האנליטית עוסקת בתיאוריות מופשטות ו"מנותקות מהחיים", וגם כשהיא נסובה אודות נושאים "ארציים" יותר, דיוניה עקרים ותפלים. נבדוק סברה זו ע"י בחינת דיונים אנליטיים בסוגיות קיומיות: המוות (ומדוע – אם בכלל – הוא רע), הרציונליות של האמונה הדתית, הרציונליות של הרגשות, טיעון המדרון החלקלק, דטרמיניזם וחופש הרצון, דילמות מוסריות ועוד.
הקורס יתקיים במתכונת של הדרכה אישית: אחרי פגישת הקדמה קבוצתית, יכתוב כל תלמיד מספר עבודות במהלך הסמסטר, וייפגש עם המרצה לדיון עליהן.
הציון יתבסס על ציוני העבודות.
הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 2.11.16 בשעה 14:00 בחדר 261 בבניין גילמן.

It is often thought that analytic philosophy is mainly concerned with abstract issues, removed from “real life”, and even when it is (rarely) concerned with more practical questions, its treatment of them is arid and uninspiring. The purpose of this course is to examine this prevalent opinion by examining analytic treatments of several “existential” issues: death, the meaning of life, the rationality of emotions, determinism and free will and moral dilemmas.
The course is conducted in the format of individual tutorials, in preparation for each students are required to read a paper and submit an essay on it.
The grade will be based on the essays.
0618-4024-01
 פילוסופיית הנפש של עמנואל קאנט
 Kant's Philosophy of Mind
ד"ר סנדרוביץ ירוןסמינר גילמן320 ב'2000-1600 סמ'  א'
בסמינר זה נבקש לבחון את פילוסופיית הנפש של עמנואל קאנט ואת יחסה לעמדות בפילוסופית הנפש בת זמננו. קאנט אמנם לא ייחד מקום נפרד לדיון במושג הנפש, אך להשקפותיו לגבי נושאים שונים שקשורים למושג הנפש תפקיד מכריע בעיצובה של משנתו הביקורתית. במסגרת הסמינר נבחן את עמדותיו לגבי תוכן נפשי, תודעה ותודעה עצמית, אחדות התודעה, שאלת הגוף והנפש, בעיית הנפשות האחרות, פסיכולוגיה מוסרית ונושאים נלווים.
הסמינר יסתיים בהגשת רפרט או עבודה סמינריונית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
In this seminar we will examine Kant's philosophy of mind and its relation to current relevant discussions in the philosophy of mind. The concept of mind is central to Kant's critical theory. His views regarding the variety of topics related to this philosophical area apparently shaped his philosophy. In the seminar we will examine Kant's views regarding intentionality and mental content, consciousness and self-consciousness, the unity of consciousness, the mind-body problem, moral psychology, and related topics.
0618-4048-01
 מפעולה אישית לפעולה משותפת
 From Individual Action to Collective Action
ד"ר לוי יאירסמינר גילמן361אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן361אד'1600-1400 סמ'  ב'

חלקו הראשון של הסמינר יעסוק בשאלות המתעוררות בניסיון להבין את טבעה של הפעולה האנושית. למשל, האם כל פעולה של אדם היא רצונית? מה ההבדל בין פעולה מכוונת לפעולה בלתי מכוונת? האם כל אדם פועל כדי להשיג את מה שנתפס בעיניו כטוב? כיצד יש להבין מקרים של חולשת רצון? ועוד. בחלקו השני של הסמינר ניעזר בתובנות מן החלק הראשון כדי להבהיר את הרעיון של פעולה משותפת. נחקור את הדמיון והשוני בין פעולה אישית ופעולה משותפת, ונברר אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת שקבוצת אנשים תיחשב כפועלת יחד.
מטלות: נוכחות, קריאת החומר, הגשת מטלות קריאה, הצגת רפרט בכיתה והגשת רפרט או סמינר.
הרכב הציון: 25% הצגה בכיתה, 75% רפרט/סמינר.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.

The first part of the seminar will focus on questions to do with the nature of individual human action. For example, are all acts voluntary? What distinguishes intentional from non-intentional acts? Do we always act to achieve what we perceive to be good? How should we understand cases of weakness of will? And so on. The second part of the seminar will build on the insights gained in the first part to shed light on the nature of collective action. We shall investigate the similarities and differences between individual and collective action, and ask when is it correct to say of us that we are acting together.
0618-4057-01
 שלינג
 Schelling
פרופ פרידלנדר אלחנןסמינר גילמן320 ה'1400-1000 סמ'  ב'
בסמינר נקרא מתוך מספר טקטסים מרכזיים של שלינג: המכתבים הפילוסופיים על דוגמטיזם וביקורתיות, שיטת האידיאליזם הטרנסצנדנטלי, מאמר על החופש האנושי, ההרצאות על המיתולוגיה, ההרצאות על הפילוסופיה הפוזיטיבית .
הסמינר יסתיים בכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
In this seminar we will read some central texts of Schelling: The Philosophical Letters on Dogmatism and Criticism, The System of Transcendental Idealism, Essay on Human Freedom, Lectures on Mythology, The Grounding of Positive Philosophy.
Requirements: Seminar paper or short paper.
0618-4058-01
 סמינר מחקר: פסיכולוגיה של המוסר
 Research seminar: Moral psychology
ד"ר לוי יאירהדרכה אי סמ'  א'

הן פילוסופים והן פסיכולוגים מתעניינים באופן שבו אנחנו מבצעים שיפוטים, מקבלים החלטות, ופועלים בתחום המוסרי. בסמינר הזה יוכלו הסטודנטים לבחון תיאוריות שונות לגבי המנגנונים הנפשיים המובילים להתנהגות בשלל הקשרים מוסריים ונורמטיביים כגון חולשת רצון, התמכרות, כפייתיות, הונאה עצמית, אגואיזם ואלטרואיזם, אופי ומצבנוּת (situationism), ועוד. הסטודנטים יוכלו לבחור האם להתמקד בעבודותיהם (גם) במחקר אמפירי-פסיכולוגי, ויופנו לטקסטים רלוונטיים.
הקורס יתנהל רובו ככולו במתכונת של מפגשי הדרכה אישיים (tutorials). לאחר פגישה קבוצתית ראשונה (אליה חשוב מאוד להגיע) ובה יוצגו בהרחבה נושא הסמינר ומתכונתו, יכתוב כל סטודנט עבודות קצרות על תתי-נושא לבחירתו. העבודות יידונו בפגישות האישיות עם המרצה. ציון הסמינר יתבסס על העבודות.
מטלות: נוכחות במפגש הראשון, הגשת עבודות קצרות שיידונו במפגשים האישיים.
הרכב הציון: 100% העבודות.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ב', 31.10.16 בשעה 12:00 בחדר 304 בבניין גילמן.

Both philosophers and psychologists have long been fascinated by how our capacity to make judgments, reach decisions, and perform actions is exercised in the moral domain. In this seminar, students will have the opportunity to examine different theories concerning the mental mechanisms at play in various moral and normative contexts, such as weakness of will, addiction, compulsion, self-deception, egoism vs. altruism, character vs. situationism, and so on. Students will be able to choose whether to focus (partly) on the empirical-psychological research on these questions, and will be referred to relevant literature.
The seminar will mostly be conducted as a series of one-on-one tutorials. After the first group meeting (which students are strongly encouraged to attend), where the topics and structure of the seminar will be explained, students will prepare short essays on topics of their choice. The essays will be discussed in the tutorials, and will form the basis for the final mark.
0618-4059-01
 אינטרטקסטואליות ודיאלוג
 Intertextuality and Dialogue
פרופ רוה דניאלסמינר גילמן361אג'1400-1000 סמ'  ב'
את טיעון האינטרטקסטואליות נבנה דרך ג'וליה קריסטבה ודאיה קרישנה. לאחר מכן נדון בשורה של טקסטים, קלאסיים ובני זמננו, שכל אחד מהם מדגים את הטיעון, ושיחדיו יוצרים פאזל פילוסופי שהחוט המקשר בין חלקיו השונים הוא מושג הדיאלוג, והמפגש "הבלתי אפשרי" בין אני והאחר. בהקשר הזה יעלו גם שאלות של תרגום, תרגום לא רק משפה לשפה, אלא תרגום כמה שנמצא בלב ליבה של כל תקשורת אנושית. הפאזל או הקולאז' הטקסטואלי שעליו נעבוד יכלול חומרים מאת שרי אורובינדו, קרישנה-צ'נדרה בהטצ'ריה וראם-צ'נדרה גנדהי. בנוסף, נעבוד גם עם הקאמה-סוטרה, יצירה קלאסית מסקרנת (מהמאות הראשונות לספירה), על "הפילוסופיה של היומיומיות", או "החופש שביומיומיות", שבגין הממד הארוטי שלה והאופן השטחי שבו הוצגה במערב לא זכתה כמעט בכלל להתייחסות פילוסופית.
דרישות נוספות: השתתפות פעילה בפגישות הסמינר וקריאה שוטפת משבוע לשבוע.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
We'll start by reconstructing the intertextuality argument through Julia Kristeva and Daya Krishna. Consequently, we'll discuss several texts, classical and contemporary, that illustrate and substantiate the argument, and which together create an intriguing textual jigsaw-puzzle. The inner-thread that connects the different pieces of the puzzle is the concept of dialogue; the "impossible" dialogue between "me" and the "other". Our puzzle or philosophical collage will consist of materials by Sri Aurobindo, Krishnachandra Bhattacharyya and Ramchandra Gandhi. We will also work with the Kāmasūtra, a classical text composed sometime in the beginning of the 1st millennium CE, dedicated to the philosophy of "everyday life". Owing to its explicit erotic dimension, and its shallow presentation in the West, the text hardly received philosophical attention.
0618-4060-01
 בעיית הרע בפילוסופיה ובדת
 The Problem of Evil in Philosophy and Religion
ד"ר ורבין נחמהסמינר גילמן320 ג'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר עוסק בגרסאות שונות של בעיית הרע בפילוסופיה של הדת ובתיאודיצאות שונות, היינו, בניסיונות שונים להצדיק את שלמותו המוסרית של האל לנוכח סבלם של חפים מפשע או להתמודד עם חוסר שלמותו. נעסוק בטיעונים לחוסר הקונסיסטנטיות של האמונה התאיסטית, בטיעונים אווידנטים, בבעיה הקיומית אשר המפגש עם סבל וייסורים מזמן עבור המאמין, ובדחיית התיאודצאות כולן כניסיונות בלתי ראויים, הן פילוסופית, הן אתית והן דתית להתמודדות עם סבל וייסורים.
קבלת קרדיט על סמינר זה מותנית בנוכחות בלפחות שני שלישים מהמפגשים, הגשת 4 דוחות קריאה בהיקף של חצי עמוד (ללא ציון), והגשת רפרט (8-10 עמודים) או עבודה סמינריונית (15-20 עמודים). הציון מורכב מציון העבודה. השתתפות משמעותית תזכה את הסטודנטים בתוספת של עד 5 נקודות.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
The seminar is concerned with different versions of the problem of evil, logical, evidential and existential, and with the manners in which different theodicies attempted to address them. Anti-theodicies too, which reject the very attempt to defend God's moral perfection will be examined and evaluated from a philosophical, ethical and religious perspective.

Credit for the seminar requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the meetings.
2) Submitting 4 book-reviews. The length of each will consist of a single paragraph and they will not be marked; and 3) the submission of a written paper in the end of the seminar. Students who significantly contribute to the discussion will be awarded up to 5 extra points for their participation.
0618-4062-01
 סמינר מחקר: הפילוסופיה של ההיסטוריה
 Research Seminar:the Philosophy of History
ד"ר פרבר עיליתהדרכה אי סמ'  ב'

כיצד חושבת הפילוסופיה על ההיסטוריה? כיצד היא מתייחסת להיסטוריה של הפילוסופיה? מה בין זמניות, התפתחות ומחשבה פילוסופית? כיצד חושבת הפילוסופיה על היחסים בין עבר וזכרון, טראומה, אובדן וחזרתיות, היסטוריה ודימוי, אלימות וחיים? בין הכותבים שבכתביהם נקרא: קאנט, הגל, מארקס, ניטשה, פרויד, בנימין ואחרים. מטרת סמינר המחקר היא לפתח את יכולות הכתיבה של התלמידים ולכן רובו יוקדש לעבודת כתיבה עצמאית של התלמידים שתהיה מלווה בפגישות אישיות עם המרצה לאורך הסמסטר.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בפגישה הראשונה חובה, פגישות אישיות עם המרצה לאורך הסמסטר, הגשת עבודות ועמידה בלוחות זמנים.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 16.3.2017, בשעה 10:00, בחדר 260, בבניין גילמן.

How does philosophy think about history? How does it treat the history of philosophy? What is the relationship between temporality, development and philosophical thought? How does philosophy think about the relationship between the past and memory, trauma, loss and repetition, history and images, violence and life? Among the authors we will discuss in the seminar: Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Benjamin, and others.
The purpose of the seminar is to develop the students' writing skills, and it will therefore be focused on independent writing, accompanied by one-on-one meetings with the lecturer throughout the semester. In addition, we will have one group meeting at the beginning of the semester (details about the date and time will be announced). Attendance in the first meeting is mandatory.
0618-4063-01
 סמינר מחקר: מודרניזם ופילוסופיה
 Research Seminar: Modernism and Philosophy
ד"ר מטר ענתהדרכה אי סמ'  א'

יש לא מעט הגדרות ואפיונים מתחרים לזרם המודרניסטי, שפרץ לתרבות המערבית – בספרות, בשירה, במוסיקה, בתיאטרון ובאמנויות הפלסטיות – בשלהי המאה התשע-עשרה, ונתן את הטון בזירה הזו בערך עד למלחמת-העולם השנייה. אין ספק, עם זאת, שמודעות עצמית ובחינה של יסודות המדיום ותנאי-האפשרות שלו הן מהאפיונים המובהקים ביותר של המודרניזם, ובכך ניכרת השפעתו של קאנט. המודרניזם, לפיכך, הוא זרם פילוסופי בעליל. את הטענה הזו, והיבטים שונים שלה, ננסה לבחון בסמינר המחקר. במהלך הסמינר יתבקשו התלמידים להגיב לטקסטים פילוסופיים המנסים להבהיר את הנחות היסוד המכוננות את המחשבה והפעולה המודרניסטיות וכן את האלמנטים המודרניסטיים המופיעים בספרות הפילוסופית במחצית הראשונה של המאה העשרים.
בפגישה הראשונה של הסמינר תוצג הסוגיה ותחולק רשימת מאמרים העוסקים בנושא מזוויות שונות. אחריה יתבקשו התלמידים לחבר שני חיבורים קצרים המבטאים את דעתם. החיבור הראשון יתייחס למאמרים אשר יציגו את הסוגיה באופן כללי. החיבור השני – ליישום מסוים שלה, לפי בחירת הכותב/ת. שני החיבורים יידונו בפגישות אישיות, יתוקנו לאחר הפגישות ויידונו בשנית.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 2.11.16 בשעה 18:00 בחדר 362א' בבניין גילמן.

A research seminar is given as tutorial: students are required to write two essays on the given topic and discuss it through several proposed articles. The present seminar focuses on the relationship between the artistic modernist movement – which was influenced by Kant’s notion of critique and conditions of possibility – and philosophical trends, themes and works.
0618-4064-01
 ללכת עד הסוף: לאן מוליך המפנה הלשוני?
 Radical Consequences of the Linguistic Turn
ד"ר מטר ענתסמינר גילמן320 ג'1400-1000 סמ'  א'
בסמינר נבחן את הבעיות שעלו מיד עם כינונו של מה שזכה לימים לכינוי "המפנה הלשוני": העיקרון, לפיו הדרך לבירור מהותה של המחשבה עוברת בבירור מהותה של השפה. האופי השונה של שתי הספירות הללו – מחשבה ושפה – הוכר כבר על-ידי פרגה כמציב אתגרים לא פשוטים בפני הפרוגרמה שלו, ואלה הלכו והתחדדו עם פיתוחן של פרשנויות רדיקליות לתובנה לפיה השפה אינה מערך-ייצוג מבודד ומיוחס אלא היא פרקטיקה, השלובה מעצם מהותה בסך פעולותינו.
בסמינר נפתח בקריאה מכתבי פרגה, ונעבור לבחינת הסוגיה דרך כתביהם של ויטגנשטיין, אוסטין, דאמט, דרידה, ליוטר, בטלר ואחרים. נגלה שלמפנה הלשוני – כאשר הוא מאומץ "עד הסוף" – עשויות להיות השלכות פילוסופיות כבדות-משקל לא רק על אפשרותה של פילוסופיה אלא גם על תפישת מדעי-הרוח, מדעי-החברה, ועל אופייה של האקדמיה בכלל.
נקודת המוצא תהיה היכרות עם החומר הנלמד בשיעור המבוא לפילוסופיה של השפה. ספרות רקע תינתן מראש לכל המעוניין.
הנוכחות בפגישות הסמינר – חובה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
The aim of this seminar is to examine the problems arising from the Linguistic Turn, i.e., the methodological principle according to which a philosophical account of thought should be attained through a philosophical account of language. The essential difference between these two spheres – thought and language – had already been acknowledged by Frege. Subsequent developments of the conception of language as practice rather than a privileged representation of thought made the problems resulting from this difference manifest.

We start by discussing several of Frege’s writings, and then examine aspects of this topic through writings of Wittgenstein, Austin, Dummett, Derrida, Lyotard, Butler and others. We will find out that the idea embedded in the Turn, when interpreted thoroughly and radically, bears far-reaching philosophical consequences for philosophy, the humanities, the social-sciences and for the academia in general.
0618-4065-01
 סמינר מחקר: תורת הרגשות בפילוסופיה העתיקה
 Theories of Emotions in Ancient Philosophy
ד"ר וייסר שרוןהדרכה אי סמ'  א'

סוגיית הרגשות היא סוגיית יסוד בפילוסופיה העתיקה הן בתקופה הקלאסית והן בתקופה ההלניסטית והרומית. סוגיית הרגשות מעלה מגוון רחב של שאלות כגון: מהו רגש ומהו תפקידו? מה הזיקה בין הרגשות לבין תורת הנפש, המוסר וההכרה? הקורס מיעוד לתלמידים בעלי רקע בפילוסופיה עתיקה ובעלי עניין בפילוסופיה של נפש. מטרת הסמינר היא לפתח את היכולת של התלמידים לגבש שאלת מחקר ולשפר את הכתיבה האקדמית. לפיכך הסמינר יתמקד במספר מטלות כתיבה הנסובים סביב בחירת הנושא, ניסוח השאלה, בניית מהלך העבודה וכתיבתה. המטלות להגשה כוללות: 1. רשימה מקורות וביבליוגרפיה 2. סיכומי מאמרים ומקורות 3.הצגת שאלת מחקר. 4. ראשי פרקים של העבודה 5. כתיבת העבודה הסופית. בראשית השנה, יתקיים מפגש אחד שבו יוצגו נושאי הסמינר. הנוכחות במפגש היא חובה. שאר המפגשים יהיו אישיים. הציון יינתן על סמך המטלות שיוגשו, המפגשים האישים והעבודה הסופית. הודעה על המועד המפגש הראשון תתפרסם לקראת תחילת הסמסטר.
חובות: נוכחות במפגש הקבוצתי הראשון, עמידה בלוחות זמנים, הגעה לפגישות האישיות והגשת כל מטלות הכתיבה.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 3.11.16 בשעה 10:15 בחדר 450 בבניין גילמן.

The topic of emotions plays a fundamental role in ancient philosophical discourses, from the classical period and up to Roman one, including Hellenistic philosophy. Issues to be addressed are what is the definition of the emotions and what role do they play? How does the theory of emotions interact with the metaphysics of the soul, with ethical discourses and epistemology? The seminar is intended for students with some background in ancient philosophy who have an interest in philosophy of the mind. The seminar aims mainly at developing the students' ability to clearly formulate a research question and to improve their academic writing skills. To this end, the students shall submit several writings assignments during the semester revolving around defining the topic of the paper, finding the sources and secondary material, presenting the structure of the main argument, etc. The writing assignments include 1. bibliography and sources 2. summaries of secondary materials and sources 3. presentation of the research question 4. presentation of the plan and structure of paper and finally 5. the final paper. In addition to the first group meeting, in which attendance is mandatory, the course will be conducted in the format of individual tutorials. The grade will be based on the writing assignments as well as on the individual meetings.
0618-4066-01
 לחיות על פי הטבע בפילוסופיה הסטואית
 Living According to Nature in Stoic Philosophy
ד"ר וייסר שרוןסמינר גילמן320 ו'1200-0800 סמ'  ב'
לפי הפילוסופיה הסטואיים, האדם החכם חיי על פי הטבע. כדי להבין מה משמעות קביעה זו, השלכותיה, וכיצד ניתן להגיע לחיים שעל פי הטבע, נבחן כיצד היא מתקשרת עם סוגיות יסוד בפילוסופיה של הטבע, בתיאולוגיה, במטפיזיקה, ובאתיקה של הסטואה. נדון בתפיסה הסטואית של האושר, הרציונליות והמצוינות האתית ונעמוד על ההגדרה הסטואית של הטבע. בנוסף, נלמד כיצד יש לגשת למקורות ולהתייחס לתורה שנמסרה לרוב דרך פרגמנטים.
.ציון: נוכחות והשתתפות (הכוללת הצגת מאמרים והצגת נושא העבודה בסוף הסמסטר) 20%. עבודת רפראט או סמינר 80%. חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
The Stoics claimed that the wise man lives in accordance with nature. What is the meaning of this claim, its implications and how is it possible to achieve this end? In order to answer these questions, we will examine how ‘living in accord with nature’ relates to topics in natural philosophy, theology, metaphysics as well as in ethics. We will discuss the Stoics’ conception of happiness, virtue and rationality, their definition of nature and the natural world. We will also study the main tenets of their theory of knowledge. The course will also focus how to approach and read the different sources of the Hellenistic Stoa and how to deal with fragments.
0618-4067-01
 סמינר מחקר: מתמטיקה בפילוסופיה
 Mathematics in Philosophy
ד"ר רכטר עפרההדרכה אי סמ'  ב'

במסורת הפילוסופית מראשיתה גילו הוגים שעסקו במטפיזיקה ובאפיסטמולוגיה עניין מיוחד במתמטיקה. שאלות הנוגעות לידיעת המתמטיקה ולמתודולוגיה המובהקת למתמטיקה מילאו תפקידים מרכזיים במחשבה הפילוסופית מאפלטון לברקלי, להוסרל לברטרנד ראסל. מלבד העניין ההסטורי בשאלות אלה, יש בהן עניין פילוסופי דווקא מנקודת מבט בת זמננו. בכתבי קאנט אפשר למצוא את הביטוי ״פילוסופיה של המתמטיקה״, אך רק בשלהי המאה ה19 וראשית המאה ה20 מתגבשת הפילוסופיה של המתמטיקה כדיסציפלינה בפני עצמה, לאמעט בזכות העבודה הכבירה של פרגה, ראסל ודדקינד, ויטגנשטיין והילברט, גדל קויין ואחרים. בסמינר יחוברו ויוגשו בהנחייתי שתי עבודות קצרות, האחת העוסקת בטקסט מוקדם ואחת במקור מאוחר יותר.
הסמינר הוא מסגרת הדרכה אישית. נפתח בהרצאת מבוא בה יוצגו הנושאים, המקורות ולוח הזמנים. בעקבותיה יתקיימו פגישות אישיות. בחלקו השני של הסמסטר יתקיים מפגש בו יוצגו נושאי העבודות בפורום המלא. הציון מבוסס על העבודות, הרפרטים והמפגשים האישיים.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 15.3.2017, בשעה 14:00, בחדר 362א', בבניין גילמן.

Philosophy of mathematics has traditionally been one of great importance to philosophers interested in metaphysics and epistemology. Issues related to the nature of mathematics, and our knowledge of mathematics, were central to the work of Kant, and played an important role in the work of thinkers ranging from Plato to Berkeley to Husserl to Bertrand Russell. Apart from their historical significance, such questions are found of renewed philosophical interest. In the late 19th and early 20th centuries, philosophy of mathematics emerged as a discipline in its own right, thanks to seminal work of Frege and Russell and Dedekind, Wittgenstein, Brouwer, Hilbert, and Gödel, among others. On all of these figures Kant’s Critical philosophy has had a significant influence. By considering the influences of selected Kantian theses the students will be introduced to some of the classical questions in philosophy of mathematics. In this tutorial, students will compose two short papers - one concerning an early text and one on a later text. The sources and themes will be presented in an expository first meeting that will be followed by individual instruction. Toward the end of the term a class meeting will be held in which individual presentations will be discussed. Final grade is based on the two short papers, instruction meetings and class presentations
0618-4068-01
 לאקאן ומחשבה פוליטית
 The Social and the Political in Psychoanalysis
פרופ רונן רותסמינר גילמן320 ב'1400-1000 סמ'  א'
פרויד כותב ב"פסיכולוגיה של ההמון" שהרגש החברתי נעוץ בעוינות שמתועלת להצבה של אובייקט משותף כאידיאל.עבור פרויד הפוליטיקה החברתית מורכבת מאידיאלים שאינם אלא צורות של סיפוק התוקפנות היסודית המצויה בכל אדם ואדם. ברוח דומה לאקאן טוען באחד הסמינרים שלו שהלא מודע הוא פוליטי. בסמינר זה נבחן מדוע עבור הפסיכואנליזה המבנה החברתי, ההתאגדות של הקולקטיב, האידיאולוגיה המשותפת, העמדה הפוליטית - אינם זרים או חיצוניים לעמדה הנפשית. עבור הפסיכואנליזה הפוליטי לא עומד בסתירה לאחד-אחד.
במהלך הסמינר נעסוק בחלקים מתוך הטקסטים היסודיים של פרויד שעוסקים בקיום החברתי ("טוטם וטאבו", "תרבות ללא נחת", "פסיכולוגיית ההמון והאנליזה של האני") ובסמינר של לאקאן משנת 1970העוסק בארבעה מבנים של שיח חברתי. בנוסף נקרא מאמרים מן השנים האחרונות מתוך הפסיכואנליזה (של ז'יז'ק, מילר ואחרים) ומחוצה לה (רנסייר, באדיו).
הנוכחות בשיעורי הסמינר היא חובה.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Freud writes in "Group Psychology" that the social sentiment is grounded in hostility that is later channeled to the positioning of a common object as ideal. That is, for Freud, social politics is constituted by ideals which are forms of satisfying the aggressiveness immanent in every person. In a similar spirit, Lacan claims in one of his seminars that the unconscious is political.
In this seminar we will examine why for psychoanalysis the social structure, the collective community, the shared ideology, the political opinion – are not alien or external to the psychic position. For psychoanalysis the political does not contradict the singularity of the one.
The students' presence in all class meetings is obligatory.
0618-4069-01
 סמינר מחקר: על אמונה ומאמינים
 Faith and the Faithful
ד"ר ורבין נחמההדרכה אי סמ'  א'

הסמינר עוסק בשאלה מהי אמונה ובסוגים שונים של מאמינים, הן באלה הרואים באמונה יחס אל טענה אשר יכולה להיות אמיתית או שקרית, רציונלית או אי-רציונלית, והן במאמינים פידאיסטים, הרואים את האמונה כאבסורד או כמחויבות, רגשית, מוסרית או ריטואלית, אשר לא ניתן להצדיקה בכלים רציונליים.
מטרת הסמינר היא לפתח את יכולת הכתיבה והמחקר של הסטודנטים ולפיכך חלק הארי שלו יורכב מפגישות הנחיה אישיות צמודות, אשר במהלכן הסטודנטים יגישו הצעת מחקר, ושתי טיוטות, כבסיס למפגשים האישיים. במהלך הסימסטר יתקיימו שתי פגישות משותפות לכל הרשומים לסמינר: האחת בשבוע הראשון של הסימסטר, בה יוסבר אופן העבודה. השנייה לקראת סופו. במהלך הפגישה השנייה, ננהל דיון מעמיק על שאלת הסמינר אשר במהלכו יציגו הסטודנטים את פירות מחקרם, ומסקנותיהם הראשוניות.
חובות: השתתפות בשני המפגשים הקבוצתיים, עמידה בלוחות הזמנים, הגעה לפגישות האישיות, הגשת הצעת המחקר והטיוטות הכתובות בזמן, והגשת עבודת הסיום.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 3.11.16 בשעה 12:00 בחדר 260 בבניין גילמן.

The seminar deals the nature of faith and with different types of believers. It focuses on those who view faith as a propositional attitude, which can be true or false, rational or irrational, and on fideist believers, for whom faith cannot be justified by rational means but is, rather, an emotional, moral or ritualistic commitment, which, is either non-rational or absurd.

The purpose of the seminar is to sharpen up the student's writing capabilities. It, therefore, consists mostly of one-on-one tutorials in the course of which the students will have to submit a research proposal, and two drafts of their final paper. There will be two group meetings too. The first group meeting will take place during the first week of term; the second toward the end of the term. During the first meeting, the seminar questions and bibliography will be introduced. The second meeting will consist of a group discussion, in the course of which the students will present the preliminary results of their research.

0618-4070-01
 הגל: הרצאות על האסתטיקה
 Hegel's Aesthetics: Lectures On Fine Art
ד"ר פרבר עיליתסמינר גילמן304 ה'1400-1000 סמ'  א'
פרופ פרידלנדר אלחנן
בסמינר נדון בספרו של הגל, ״אסתטיקה: הרצאות על האמנות.״ ספר זה מאגד בתוכו הרצאות ומאמרים שונים שכתב הגל על האמנות במחצית הראשונה של המאה ה-19, ובהם הוא דן בשאלות שונות הנוגעות למהותה של האמנות, מושג היופי, הקשר בין אמנות והאבסולוטי, ונוגע במדיומים שונים כמו מוזיקה, ציור, פיסול ושירה. הסמינר יועבר במשותף ע״י פרופ׳ אלי פרידלנדר וד״ר עילית פרבר, ויוקדש לקריאה צמודה בספר.
נדרש ידע מוקדם באסתטיקה.
הקורס וחובות התלמידים: נוכחות, קריאת שבועית של החומר, הגשת תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
סיום הקורס: כתיבת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
The seminar will focus on Hegel’s “Aesthetics: Lectures on Fine Art.” This book brings together lectures and other texts Hegel has written in the first half of the nineteenth century, and in which he deals with questions regarding the essence of art, the concept of beauty, the relationship between art and the absolute, and touches in his discussion on different aesthetic mediums such as music, painting, sculpture and poetry. The seminar will be co-taught by Prof. Eli Friedlander and Dr. Ilit Ferber, and will be devoted to a close reading of the book.
0618-4326-01
 שפינוזה: מאמר תיאולוגי-מדיני
 Spinoza: Theological-Political Treatise
ד"ר נעמן נועהסמינר גילמן320 ה'2000-1600 סמ'  ב'
בחיבורו "מאמר תיאולוגי מדיני" שפורסם בעילום שם בשנת 1670, מציע שפינוזה מודל חדשני של פרשנות המקרא וסוג חדש של תיאוריה פוליטית הקוראים תיגר על ההשקפות המקובלות על טבע החברה, הדת והמדינה. חיבור זה, מן המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המחשבה המערבית, מהווה דוגמא מרתקת ונדירה של פילוסופיה מעשית או שימושית המכוונת לתכלית חברתית ופוליטית ולא פילוסופית-תיאורטית גרידא. אך בצד תכליתו המעשית, החיבור נועד גם להגן על הדוקטרינות הפילוסופיות הרדיקאליות של שפינוזה שנכללו באותה עת בטיוטת ה״אתיקה״ אך טרם ראו אור. במהלך הסמינר ננסה להבין את התמות המרכזיות של "מאמר תיאולוגי מדיני", המפורשות והמובלעות, ואת המוטיבציות שהביאו לכתיבתו. כמו כן ננסה לזהות את ההנחות המטאפיסיות שביסוד חיבור זה ולבחון את יחסן למטאפיסיקה של ה"אתיקה".
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת מספר תגובות כתובות בהיקף של 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון).
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
This course is an introductory survey of western European philosophy in the early modern period, with a special emphasis on metaphysical and epistemological issues. It covers the major figures and themes in the seventeenth and eighteenth century philosophy, including René Descartes, Baruch-Benedict Spinoza, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, David Hume, and Immanuel Kant.
The course introduces students to central themes in the early modern period, such as the nature of knowledge, truth, and reality; conceptions of the self, personal identity, the nature of ideas, mind-body problem, etc.
Students are required to read selected writings of the above philosophers.
0618-4860-01
 סמינר מחקר: מטא-פילוסופיה
 Meta-Philosophy
ד"ר נעמן נועההדרכה אי סמ'  ב'

בסמינר זה נעסוק ביחסה של הפילוסופיה אל עצמה. נבחן תשובות עכשוויות שונות לשאלות כגון: מהי הפילוסופיה ומהי תכליתה; באיזו מידה ניתן לראות את הפילוסופיה כדיסציפלינה העומדת ברשות עצמה; האם יש ערך תארפויטי לעיסוק הפילוסופי; מהו היחס בין תיאוריה פילוסופית לפרקסיס; מהי הרלבנטיות של הפילוסופיה לחיי היומיום; ומהו הקשר בין פילוסופיה לקדמה.
הסמינר מתקיים במסגרת של פגישות אישיות. במפגש הראשון יוצגו היבטיה השונים של הסוגיה, ותוצע רשימת נושאים וטקסטים הבוחנים אותה מנקודות מבט שונות. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מן הנושאים המוצעים ולכתוב עליו חיבור קצר בשלבים, בהנחיה אישית של המרצה.
הנוכחות במפגש הראשון של הסמינר מהווה תנאי להשתתפות בו.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 16.3.2017, בשעה 12:00, בחדר 260, בבניין גילמן.

The question at the focus of this seminar is how present day philosophy relates to itself and to its history. We will discuss various contemporary perspectives on the issue, with special emphasis on questions such as, for example, what is philosophy and what are its goals; to what extent is philosophy an independent discipline?; does philosophy have a special subject-matter of its own?; Can philosophy have a therapeutic value? Is philosophy a purely theoretical and contemplative activity or is it also a form of praxis? To what extent should philosophy be considered an independent discipline? Is there any philosophical progress? What kind of relations exist between philosophy and the conduct of life?
The first meeting of the seminar introduces students to these and other related questions and provides them with a recommended bibliographical list. Students are required to choose one of these questions and write a paper progressively, under personal guidance.

Attendance in the seminar’s first meeting is mandatory.
0618-4901-01
 רציונליות תיאורטית ומעשית
 Theoretical and Practical Rationality
פרופ וינטראוב רותסמינר גילמן361אא'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן362אד'1400-1200 סמ'  ב'

בסמינר נבחן את הרציונליות (הצדקה) כמאפיינת האמונות ורצונות מצד אחד, ופעולות מצד שני. נשאל שאלות לגבי הרציונליות בשני התחומים, ונערוך השוואה ביניהם.

סוגיות מרכזיות: מה הקשר בין רציונליות תיאורטית ואמת? האם תיתכנה מחלוקות רציונליות, או שמא פערים בדעות מהווים בסיס לספקנות ומחייבים השעיית שיפוט? האם עיקרון הטעם המספיק הוא עיקרון רציונליות מעשית/תיאורטית? האם שיפוטי רציונליות (בשני התחומים) הם מוחלטים או יחסיים? האם אפשר לדבר על רציונליות של העדפות מעבר לרציונליות אינסטרומנטלית, או (כמו שיום חשב) שהתבונה היא ה"עבד של התשוקות"? האם רצונות רציונליים הם בהכרח הדוניסטים? אנוכיים? האם תיתכן הצדקה (מוסרית/דתית/קיומית/פרגמטית) להאמנה שלא ע"ס שיקולים אינטלקטואלים טהורים?                                        

מטלות הסמינר: נוכחות בשיעורים וקריאה לקראתם, הגשת שלושה תרגילים ועבודה סמינריונית (או רפרט).

סמינר מ.א. הפתוח לתלמידי ב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.

We will be examining rationality as it pertains to beliefs on the one hand, and desires and actions on the other, and comparing the two.

Questions we will be asking: What is the relationship between epistemic rationality and truth? Can there be rational disagreements, or are conflicting opinions a basis for scepticism, calling for belief suspension? Is the principle of sufficient reason a valid principle of rationality (theoretical and practical)? Are judgements of rationality (of both kinds) absolute or relative? Can aims/desires be assessed as (ir)rational or is practical rationality exhausted by the (instrumentalist) choice of appropriate means to given ends? Are rational desires hedonistic? Can altruism be rational, or even rationally required? Is it ever justified to believe against the evidence?

 Requirements: participation in, and reading for, at least 2/3 of the meetings, submitting three essays and a seminar paper.

The grade will be based on the three essays (0.3) and the seminar paper (0.7).

0618-6457-01
 מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים בני זמננו
 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)
גב' בכר ורדשיעור ותגילמן261 ה'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס זה נקרא טקסטים עכשוויים בתחום חקר התודעה ונדון בהם.
דרישות הקורס: קריאה שבועית והגשת מטלות כתיבה קצרות במהלך הסמסטר.
קורס ייעודי לתלמידי שנה ב' במסלול חקר התודעה
הקורס יסתיים במבחן בית.
In this course we will read and discuss contemporary texts in the field of consciousness studies.
Course requirements: weekly readings and short writing assignments during the semester.
The course will conclude with a take-home exam.
0618-7458-01
 לוגיקה - שיעור המשך
 Advanced Logic
ד"ר רכטר עפרהשיעור גילמן305 ב'1800-1600 סמ'  א'
בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם מושגי היסוד של הלוגיקה תוך הרחבתה למטה לוגיקה. שלא כמו בשיעורים קודמים בהם הוצגו תחשיב הפסוקים והפרדיקטים (או לוגיקה מודאלית) כמנגנונים לטיפול שיטתי ופורמלי בתקפות של טיעונים, בשיעור זה נעסוק בלימוד שיטתי של מנגנונים אלה עצמם.
נוכיח את משפט הקומפקטיות לתחשיב הפסוקים, משפט הרקורסיה, משפט הדדוקציה, ומשפטי הנאותות והשלמות לתחשיב הפסוקים והפרדיקטים. נתעכב על מושגי עקביות, נאותות, שלמות, כריעות ואי תלות. לקראת סוף הקורס נהיה מוכנים לנסח כמה מן התוצאות הלימיטטיביות החשובות ביניהן משפט אי הכריעות של תחשיב פרדיקטים מסדר ראשון, משפטי אי השלמות של גדל, ומשפט אי הגדירות של טרסקי.
השיעור נועד לתלמידי פילוסופיה, והוא מתוכנן לפתוח צוהר ולפתח אוריינות גם למי שאין להם רקע או מיומנויות טכניים מובהקים.
לשיעורים צמודים תרגילים, ובאתר הקורס מנוהל פורום מודרך לשיתוף בתרגול ובעיבוד החומר הנלמד.
קריאה: נשתמש במהדורה השניה של Endertoon, H, A Mathematical Introduction to Logic. תמסירים והוכחות בידי המרצה וכל חומר נוסף ימצא באתר הקורס.
דרישות הקורס: נוכחות בהרצאות ובשיעורי התרגול. הגשה של לפחות 10 מהתרגילים.
מטלה מסכמת: בחינה.
ציון: בחינה 85%, תרגילים 15%.
דרישות קדם: מבוא ללוגיקה פילוסופית.
The course extends the students' familiarity with the basic notions of logic to the meta-logic of the propositional calculus and of first order logic. The topics covers include a set theoretic characterization of formal languages and formal systems of logic, induction and recursion and a rigorous presentation of the basics of model theoretic semantics, proof of the compactness theorem for propositional logic and of soundness and completeness of propositional and predicate logic. We will cover the deduction theorem, the notions of consistency, decidability and independence. Toward the end of the course we'll be ready to look at some of the important limitative results such as the undecidability of first order logic, Gödel's incompleteness theorems and Tarski's indefinability theorem. The course is designed for advanced undergraduate students in philosophy and presupposes no special technical skills or background beyond what is studied in the prerequisite Introduction to Logic and Philosophical Logic in this department.
Text: Enderton, H, A Mathematical Introduction to Logic. 2nd edition. In addition, notes and handouts by the lecturer and any additional material will be posted on the course website.
Requirements: Attendance in lectures and Section is obligatory. Submission of at least 10 of the assigned problem sets is required for eligibility to take the final exam.
Grade: 85% final exam, 15% weekly problem sets.
Prerequisite: Introduction to Logic; Philosophical Logic.
0618-7458-02
 לוגיקה - שיעור המשך
 Advanced Logic
גב' כורם נעמיתרגיל גילמן261 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: לוגיקה שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
0618-7585-01
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
פרופ עזרא עובדיהשיעור גילמן279 ב'1200-1000 סמ'  א'
השיעור יעסוק בביקורת הדמוקרטיה כצורת משטר. בקורס יועלו סוגיות הקשורות לנושא, כגון ההבחנה בין דמוקרטיה פרוצדוראלית ודמוקרטיה מהותית (מטריאלית), דמוקרטיה ואוכלוקרטיה, שלטון הרוב מול עריצות הרוב, סובלנות, הזכות לסירוב במשטר דמוקרטי, ועוד.
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים ובתרגיל הנלווה לקורס.
השיעור יסתיים במבחן כתה עם חומר סגור.
הציון מתחלק חצי חצי בין ציון התרגיל, לציון הבחינה של השיעור.
In this course we will deal with a critical discussion of democracy as a form of government. The course will discuss several issues, such as the distinction between procedural democracy and substantive (or material) democracy, democracy and ochlocracy, the rule of the majority versus the tyranny of the majority, tolerance, the right to refuse in democracy, etc.
0618-7585-02
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
מר קופרמן יוסףתרגיל גילמן305 ב'1400-1200 סמ'  א'
מטרת התרגיל: היכרות ישירה עם שלושה טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית; רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיון.
דרכי הוראה: דגש על דיון בכיתה וקריאה מודרכת, לצד מספר הרצאות מבוא.
ספרות: אריסטו, פוליטיקה ספר ג'; מקיאוולי, הנסיך; ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע.
מטלות התרגיל: 1) הגשת שלוש מטלות כתיבה קצרות (סיכום והבעת עמדה) במהלך הסמסטר, בציון "עובר". 2) הגשת שתי מטלות כתיבה ארוכות יותר במהלך הסמסטר (לפי שאלות מנחות) משלוש אפשריות – הציון של כל אחת מהן מהווה 50% מציון התרגיל. ציון התרגיל עצמו מהווה 50% ממכלול הציון של שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.
0618-7585-03
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
מר איתן יובלתרגיל גילמן305 ג'1000-0800 סמ'  א'
מטרת התרגיל: היכרות ישירה עם שלושה טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית; רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיון.
דרכי הוראה: דגש על דיון בכיתה וקריאה מודרכת, לצד מספר הרצאות מבוא.
ספרות: אריסטו, פוליטיקה ספר ג'; מקיאוולי, הנסיך; ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע.
מטלות התרגיל: 1) הגשת שלוש מטלות כתיבה קצרות (סיכום והבעת עמדה) במהלך הסמסטר, בציון "עובר". 2) הגשת שתי מטלות כתיבה ארוכות יותר במהלך הסמסטר (לפי שאלות מנחות) משלוש אפשריות – הציון של כל אחת מהן מהווה 50% מציון התרגיל. ציון התרגיל עצמו מהווה 50% ממכלול הציון של שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.