שנה"ל תשע"ו

0618-1010-01
 מבוא ללוגיקה פילוסופית
 Introduction to Philosophical Logic
ד"ר לנצט רןשיעור גילמן278 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה, אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת-הקבוצות; תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת-הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות תחשיב-פסוקיות; פרדוקסים לוגיים וסמנטיים.
לימוד הקורס כולל הכנה של כ-13-10 עבודות בית, ובחינת סיום. שיעור הגשת התרגילים ישוקלל לציון הסופי במשקל של 10%, במקרה שציון זה יהיה גבוה מהציון בבחינת הסיום. יתר הציון יקבע על-ידי הבחינה.
דרישות-קדם: מבוא כללי ללוגיקה.
הקורס אינו מומלץ לתלמידים שהתקשו בקורס המבוא.
The aim of this course is to enhance the students’ knowledge of the first-order predicate calculus, as well as to survey a number of other topics that were not discussed in the general introductory course. Among the topics to be studied: elementary set-theoretic notions; first-order predicate calculus with identity, including a proof system and semantics; propositional modal logics; semantic and logical paradoxes.
 
0618-1012-01
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
ד"ר ריזנפלד תמ דנהשיעור גילמן223 א'1400-1200 סמ'  א'
הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4 ש"ס: שיעור + תרגיל. התרגיל צמוד לשיעור וכפוף לו, וציון אחד ניתן לכל הקורס.
תוכן הקורס:
1. הצגת מושג התקפות: טיעונים (תקפים, בטלים), פסוקים לעומת טענות, המעבר משפה טבעית לשפה פורמלית.
2. שפה פורמלית: הצגה כללית של תחשיב הפסוקים (כללי תצורה, קשרים לוגיים).
הצרנות משפה טבעית לפורמלית ומתן אינטרפרטציה לנוסחאות בשפה פורמלית.
3. סמנטיקה של ערכי אמת - בדיקת טענות וזיהוין כטאוטולוגיות, קונטינגנטיות, או אנטילוגיות; מושג הטאוטולוגיה המתקשר עם המושג של אמת לוגית.
4. טיעונים תקפים, בטלים, מבוססים. בדיקת טיעון תקף כטיעון אשר אין אינטרפרטציה שבה הקדמותיו אמיתיות ומסקנתו שקרית.
5.סיכום הסמנטיקה של ערכי אמת. דיון בתיאוריות של משמעות. הצגת תיאוריה חדשה (סינטקטית במקום סמנטית) שמתבססת על כללי היסק במקום ערכי אמת.
6-7.כללי היסק ברוח גנצן - הצגת מערכת של כללי היסק בה ניתן להוכיח מסקנות מתוך הקדמות באופן "תחבירי". משפט השלמות אשר מקשר בין מושג התקפות הסמנטי לבין מושג ההוכחה הסינטקטי.
8-9.הצגת שפה פורמלית מורחבת - תחשיב הפרדיקטים. פיתוח השפה ועיסוק ממוקד בבעיית ההצרנה - המעבר משפה טבעית לשפה הפורמלית המשופרת.
10.תחשיב הפרדיקטים המורחב - יחסים.
11-12.כללי היסק בתחשיב הפרדיקטים.
13.סוגיות בתולדות הלוגיקה.
14. סיכום.
מבנה זה של הקורס מאפשר להציג בפני התלמידים את הלוגיקה הן כנושא למחקר והן ככלי לניתוח השפה ולבדיקת טיעונים. בסיימו את הקורס יוכל התלמיד להתמודד בהצלחה עם טקסטים פילוסופיים ואחרים, תוך הבנת הטיעונים והנוסחאות המופיעים בהם.
השיעור מסתיים בבחינה המהווה 90% מהציון הכללי. 10% נוספים ניתנים על סמך עמידה בדרישות תרגיל הצמוד לשיעור.
Logic is an essential component both in the history of philosophy and in the understanding of modern philosophical texts. The course “Introduction to Logic” acquaints its students with basic logical tools by locating and assessing valid arguments. Development of the ability to analyze natural language enables exposing language’s logical structures. The first part of the course is devoted to sentential calculus, its semantics and syntax (via Gentzen – style derivation rules). The second part focuses on predicate calculus, ending with relations. The course enables the students to pursue their studies of logic as a field of research as well as providing with the essential tools for reading texts, philosophical and others, through the understanding of the arguments and formulae they present.
 
0618-1012-02
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' זינגר סתותרגיל גילמן319אא'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור

 
0618-1012-03
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' נויברגר רוןתרגיל גילמן320 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-04
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר מנור אסףתרגיל גילמן320 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-05
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר חזיזה אלירןתרגיל גילמן361אג'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-06
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' שחר קרןתרגיל גילמן320 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-07
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
גב' רווה חןתרגיל גילמן361 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-08
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר מרגלית תוםתרגיל גילמן319אה'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1012-09
 מבוא ללוגיקה
 Introduction to Logic
מר ברנר שחרתרגיל גילמן307 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור מבוא ללוגיקה - ראה סילבוס השיעור
 
0618-1015-01
 מבוא לפילוסופיה של השפה
 Introduction to the Philosophy of Language I
ד"ר מטר ענתשיעור גילמן144 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הניסיון להבין את מהות השפה מאפיין את המחשבה הפילוסופית לאחר משבריה במאה התשע-עשרה, ולפיכך כרוך גם בשאלת אפשרויותיה של הפילוסופיה. בשיעור המבוא מוצגות בפני התלמיד סוגיות יסוד – מהי משמעות, מהו הקשר בין שפה ועולם וכיצד קשורות שפה ומחשבה – תוך הדגשת השאלה על מהות הפילוסופיה עצמה לאור תפישות השפה החדשות. הסקירה נושאת אופי היסטורי ומתמקדת בפילוסופיה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20, בזרם המכונה "פילוסופיה אנליטית". הפילוסופים הנלמדים: פרגה, ראסל, קרנפ, ויטגנשטיין. סילבוס מפורט יועלה לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר.

דרישת קדם: מבוא ללוגיקה

השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Attempts to understand the nature of language characterize philosophical thought after philosophy's crises during the 19th century. They therefore involve the question of the possibilities open to philosophy. In the introductory course to the philosophy of language we'll discuss such fundamental questions as 'what is meaning?' and 'what is the relation between language, thought and world', putting a special emphasis on the linkage between them and the question of the essence of philosophy itself. We'll focus on the period of the first half of the 20th century, in the analytic tradition. Philosphers read: Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein.
0618-1016-01
 מבוא לפילוסופיה של הדת
 Introduction to the Philosophy of Religion I
מר מירב יואבשיעור גילמן144 ב'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס היא הקניית מושגי יסוד בפילוסופיה של הדת מבחינה תמטית והיסטורית. בין הנושאים שיידונו יהיו: הוויכוח בין הדת והפילוסופיה על מקורות ההכרה; מקורות הלגיטימיות של האמונה הדתית; הוכחות לקיום האל (ולאי-קיומו); שפה דתית; היתכנותם (או אי-היתכנותם) הלוגית של ההשגחה, הנבואה והנס; בעיית הרע; חילוניות, אגנוסטיציזם ואתאיזם. הנושאים השונים יוצגו באמצעות קריאה של טקסטים שונים מהעת העתיקה, מימי הביניים ומהעת החדשה תוך הבאה בחשבון של הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות של כתיבתם.
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן כיתה. הציון הסופי בקורס מורכב מציון המבחן.
The present course aims at introducing basic concepts in the philosophy of religion from a thematic and historical point of view. Among the topics to be discussed are: the quarrel between religion and philosophy regarding the sources of knowledge; the sources of the legitimacy of religious faith; proofs for the existence (or non-existence) of God; religious language; the logical possibility (or impossibility) of providence, prophecy, and miracles; the problem of evil; secularism, agnosticism, and atheism. The various topics will be presented through key readings from ancient, medieval, and modern times, while taking into consideration the historical and cultural circumstances of their writing.
Course requires: participation and a final exam. The final grade for the course is the grade of the exam.
0618-1018-01
 מבוא לתורת המוסר
 Introduction to Theory of Ethics
פרופ עזרא עובדיהשיעור גילמן144 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס יוצגו בקצרה כמה מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר. הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, ובהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר מידות (אריסטו), מוסר רגשות (יום), מוסר חובה (קאנט), ומוסר תועלת (מיל).
דרישות קדם: אין.
חובות התלמידים: הכרת החומר הנלמד בכתה וקריאת הביבליוגרפיה שתחולק בתחילת הקורס.
הקורס יסתיים בבחינת כתה.
ציון הבחינה יהיה ציון הקורס.
This course presents some basic concepts and approaches in Ethics. In the beginning of the course there is a brief presentation of Meta-Ethics, and than four major theories will be discussed in detail: Ethics of Virtues (Aristotle), Ethics of Feeling or Sentiments (David Hume), Deontological Ethics (Immanuel Kant), Utilitarian Ethics (John Stuart Mill).
0618-1019-01
 מבוא לפילוסופיה פוליטית
 Introduction to Political Philosophy
ד"ר שרון אסףשיעור גילמן144 ב'2000-1800 סמ'  א'
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן כיתה
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם
The course will present the central concepts, issues, and theories of Western political philosophy.
0618-1030-01
 מבוא לפילוסופיה יוונית
 Introduction to Greek Philosophy
ד"ר הררי אורנהשיעור גילמן144 ה'1600-1400 סמ'  א'
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.
דרישות: נוכחות בכל השיעורים
מטלת סיום: בחינת כיתה
הציון הסופי זהה לציון הבחינה
The course offers a survey of the development of Greek philosophy from the Presocratics through Plato to Aristotle. The course focuses on three explanatory approaches: explanations in terms of (1) whole and parts, (2) paradigm and copy and (3) universal and particular.
0618-1030-02
 מבוא לפילוסופיה יוונית
 Introduction to Greek Philosophy
ד"ר וייסר שרוןשיעור גילמן144 ד'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה מהווה מבוא לפילוסופיה עתיקה. השיעור יעסוק בעיקרי הגותם של סוקרטס, אפלטון ואריסטו אך יתחיל בסקירה של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים. מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את מושגי היסוד ואת הטיעונים העיקריים שהוצגו על ידי פילוסופים אלו אודות סוגיות מרכזיות כגון העולם הטבעי, האדם, המידה הטובה או הידע.
דרישות: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות.
ציון: מבחן כיתה.
This course in an introduction to ancient Greek philosophy. It will mainly focus on the philosophy of Socrates, Plato and Aristotle but will start with an overview of pre-Socratic philosophy. The aim of the course is to present the students with the basic concepts and the methods of argument used by these philosophers on different issues such as the natural world, man, virtue or knowledge.
0618-1031-01
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר רצבי נדבתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1200-1000 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1031-02
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר גולדבוים מיכאלתרגיל גילמן319אג'2000-1800 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1031-03
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר גלעד אורי דבתרגיל גילמן319אד'1000-0800 סמ'  א'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1031-04
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר מנור אסףתרגיל גילמן319אב'1000-0800 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1031-05
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר שפירא מתןתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1600-1400 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1031-06
 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
 Guided Reading: Greek Philosophy
מר קפלן גיאתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1600-1400 סמ'  ב'
בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.
This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.
0618-1032-01
 מבוא לפילוסופיה חדשה
 Introduction to Modern Philosophy
ד"ר נעמן נועהשיעור גילמן223 ד'1200-1000 סמ'  א'
בשיעור זה נכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (העת המודרנית המוקדמת – מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג׳ ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות וסוגיות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון: טבעה של האמת; טבעה של התבונה; התנאים לידיעה; תפיסות שונות של העצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט לסובייקט; ההבחנה בין גוף לנפש, ושאלות מרכזיות נוספות. נעקוב אחר דרך ההתפתחות של הרעיונות וגלגוליהם החל מן הפילוסופיה של דקארט, אבי הפילוסופיה המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.
התלמידים יתבקשו לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל. רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.
מטלת סיום: בחינת כתה.
This course is a survey of western European philosophy in the early modern period, with emphasis placed on Metaphysical and Epistemological issues. It covers the major figures and themes in the Seventeenth and eighteenth century's philosophy, including René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, David Hume, and Immanuel Kant.
The course introduces students to central themes in the early modern period, such as, for example, the nature of knowledge, truth, and reality; conceptions of the self, personal identity, the nature of ideas, mind-body problem, etc.
Students are required to read selected writings of the above philosophers.
0618-1032-02
 מבוא לפילוסופיה חדשה
 Introduction to Modern Philosophy
פרופ טאובר צבישיעור גילמן144 ג'1800-1600 סמ'  ב'
"עם דקארט מגיעים אנו באמת אל פילוסופיה עצמאית, המודעת לכך שהיא נובעת באורח עצמאי מן התבונה ושהתודעה-העצמית היא מומנט מהותי של האמת [...]. עם דקארט מתחילה להופיע באמת תרבות העת החדשה, מחשבת הפילוסופיה החדשה [...]" (היגל, תולדות הפילוסופיה).

מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפישות עקרוניות בפילוסופיה החדשה (המאות ה-18-17) עפ"י ההגות של נציגיה המרכזיים. הקורס יתמקד בעיקר בשיטות המטאפיסיות ובתפישות תורת-ההכרה של הוגי העת החדשה.
נושאי הקורס: 1) מבוא: מושג תולדות הפילוסופיה; תיחום אידיאי-היסטורי של "הפילוסופיה החדשה"; עמדות מדעיות "חדשות"; 4-2) רנה דקארט; 6-5) ברוך שפינוזה; 7) ג'והן לוק; 8) גוטפריד וו. לייבניץ; 9) ג'ורג' ברקלי; 10) דוד יום; 13-11) עמנואל קאנט; 14) סיכום: הישגיה של הפילוסופיה החדשה; הפילוסופיה המערבית שלאחר קאנט; הדיאלקטיקה של הנאורות.
ספרות: פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל. רשימת ספרות ראשונית ומשנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.
Course Objectives: Introducing the basic and essential concepts of western Modern Philosophy (17-18-centuries) according to its main thinkers. The course focuses on the metaphysical systems and the epistemological methods of these thinkers.
Course Topics: 1) Introduction: the concept of History of Philosophy; the cultural-historical limits of Modern Philosophy. 2-4) Rene Descartes; 5-6) Baruch (Benedict) Spinoza; 7) John Locke; 8) Wilhelm Gottfried Leibniz; 9) George Berkeley; 10) David Hume; 11-13) Immanuel Kant; 14) Conclusion: the achievements of Modern Philosophy; the Dialectic of Enlightenment.
Literature: Selected chapters from the above philosophers' writings. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.
0618-1037-01
 מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה
 Introduction to Metaphysics and Epistemology
ד"ר סנדרוביץ ירוןשיעור גילמן223 ג'1800-1600 סמ'  א'
שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במוקד העניין של הפילוסופיה בעת החדשה, והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת המבוא היא להציג בפני התלמידים את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות להבהירו: מסדתנות קארטזיאנית, מסדתנות נטורליסטית, וקוהרנטיזם. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, הוויה והתהוות (זמן), רצון חופשי ודטרמיניזם, זהות פרסונאלית ואחרות.
השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Since the early days of antiquity, epistemology, ontology, and metaphysics are fundamental fields of philosophical inquiry. The concept of knowledge is the main topic of epistemology, whereas that of ontology and metaphysics is the concept of being. This course introduces some main ideas and theories that are part of contemporary philosophical debates. In the first part, the concept of knowledge will be introduced. Particular attention will be given to the concept of justification and to the variety of standpoints from which it could be approached: foundationalism, coherentism and other theories. In the second part we will examine some metaphysical problems: the-mind-body problem, personal identity, time and becoming, free will and determinism, and similar issues.
0618-1041-01
 מבוא לפילוסופיה של המדע
 Introduction to the Philosophy of Science I
פרופ פיש מנחםשיעור גילמן144 ב'1600-1400 סמ'  א'

לאחר מבוא שיטתי קצר הסוקר גישות שונות בפילוסופיה של המדע, יוקדש עיקרו של הקורס לתיאור וניתוח תולדות המאמץ לבאר ביאור פילוסופי של המדע למן שלהי המאה ה-16. בתוך כך, וככל שיותיר הזמן, נדון בפילוסופיות המדע של בייקון ודקארט; בבעייתיות שהציבה להן הפיסיקה של ניוטון; באתגר שהעמיד החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי לגישות רציונליסטיות; בקושי שהציבה ביקורת האינדוקציה של היום לגישות האמפיריציסטיות; במשמעות הפילוסופית של פיצול הפיסיקה הבתר-ניוטונית לאנליטית וריאליסטית; בחידושה של הגישה האינסטרומנטליסטית במתמטיקה ובמדע בשלהי המאה ה-18; בבעיתיות הפילוסופית לנוכח לידת מדעי ההתהוות בראשית המאה ה-19; בפילוסופיית המדע הקאנטיאנית; באמפיריציזם האנטי-בייקוני שלאחר היום; במשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת המאה ה-20; ובעיקרי הגישות שפותחו בתגובה.
השיעור יסתיים בבחינת כיתה.

Following a brief survey of various approaches to philosophy of science, the course will historically chart and analyse several of milestone attempts to understand modern science, their background and shifting contexts. These will include: the two foundational philosophies of science that accompanied the rise of science during the 17th century: Francis Bacon's empiricist-inductivism and Rene Descartes' rationalism; the acute philosophical challenge af Newton's physics; the debate concerning the nature of the infinitesimal calculus; the birth of scientific instrumentalism in the Lagrange's analytical mechanics; the challenge of Hume's purist empiricism; Kant's philosophy of science; the philosophical challenge of the birth of the historical sciences; several major trends in 19th century philosophy of science; the philosophical challenge of early 20th century physics, and the nature of its two novel responses.
0618-1042-01
 מבוא לפילוסופיה הודית
 Introduction to Indian Philosophy
ד"ר רוה דניאלשיעור גילמן144 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס מספק מעין "תפריט טעימות" מהספקטרום הרחב של הפילוסופיה ההודית. התכנית היא "לטייל" יחד בין הוגים וטקסטים, החל בוודות, באופנישדות ובאפוסים הגדולים, דרך ספרות הסוטרות והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת-זמננו. במסענו המשותף נציג את "השאלות הגדולות" של הפילוסופיה ההודית, בדגש על הקשר שפה-אדם-עולם. נדבר על אסתטיקה ואתיקה בהודו הקלאסית, על לוגיקה ופילוסופיה של השפה, כל זאת לנוכח אופק מטאפיזי מובהק ואוברטונים אקזיסטנציאליים. נתוודע ל- ונחשוב על ועם מושגי יסוד דוגמת אָטְמַן ואַנָאטְמַן, דְהָרְמָה ומוֹקְשָה (עצמיות, עצמי-לא-מהותני, יומיומיות וחופש בהתאמה). ולבסוף, ננסה לחשוב איך "כל זה" מתכתב, לפחות באופן כללי או בראשי-פרקים, עם "פילוסופיה מערבית". כלומר לקורס גם ממד השוואתי ברור.
השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
קריאה ראשונית:
שלמה בידרמן, מסעות פילוסופיים: הודו והמערב (ידיעות אחרונות, 2004)
Daya Krishna, Indian Philosophy: A Counter Perspective (OUP 1991, 1996)
Bimal Krishna Matilal, Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge (Clarendon Press 1992)
The aim of the course is to provide basic acquaintance with major trends of Indian philosophy. We will embark together on a “road-trip” between texts and thinkers, from the Vedas and the Upanishads to the great epics, the sūtras, Buddhism and yoga, classical and contemporary ethics and aesthetics, and even old philosophical questions in contemporary Hindi cinema ("Bolllywood"). Furthermore, this course aims at opening a gate to "alternative" ways of thinking, based on different models of logic and rationality. In this respect, the course consists of a substantial comparative (India/West) dimension.
0618-1043-01
 מבוא לפילוסופיה מזרחית סינית
 Introduction to Oriental Chinese Philosophy
פרופ פת שמיר גליהשיעור גילמן281 ג'1600-1400 סמ'  א'
מהי ה"דרך" (dao) והיכן היא מצויה? מה בין חיפוש הדרך לבין החתירה הפילוסופית אל האמת? מהו ה"מופלא" בפילוסופיה של הדרך? מהי ידיעה? ואיך מתייחס המעשה לתיאוריה של הדרך?
בקורס נתוודע לתשובות שונות לשאלות אלו ולהשלכותיהן, מנקודות המבט של פילוסופיות אשר צמחו בסין. בפרט, נבחן רעיונות המתייחסים אל הדרך כאל תנועה הנמשכת עד אינסוף ומחייבת שינוי מתמיד וטרנספורמציה שאין בה יסוד קבוע.
בין הרעיונות שיידונו בקורס: שינוי, יין-יאנג, שורש, צ'י מתעצם, לב-נפש, אנושיות, ריטואל, צמיחה ושיפור עצמי, כיוון ההפוך, לדעת לא לדעת, אפס-מעשה, כך מעצמו.

ציון הקורס יקבע על-פי עמידה בבחינת כיתה.

What is the way (dao) and where is it to be found and how does a search for way differ from the philosophical search for truth? In the course we will encounter various responses to these questions from philosophical perspectives that developed in China. In particular we will consider ideas regarding the way as ongoing movement, which necessitates change and transformation with no fixed essence.
Ideas that will be dealt with in the course include change, yin-yang, flowing qi, heat-mind, humanity, ritual, self cultivation, turning backwards, knowing not to know, inaction, in itself so.

The course will be concluded with a final exam.
 

0618-1059-01
 מבוא לאסתטיקה
 Introduction to Aesthetics
פרופ כנען חגישיעור גילמן144 ב'1800-1600 סמ'  ב'
השיעור עוסק בשאלות מרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית אודות מקומה של האמנות ומעמדו של היפה בחיינו, תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהעת העתיקה ועד ימינו. כך, דרך דיון בהוגים כגון אפלטון, פלוטינוס, קאנט, שילר, קירקגור, ניטשה, פרויד, בנימין, היידגר ובודריאר, נבחן את האופן בו מאירה המחשבה האסתטית לא רק את התופעה האמנותית, אלא גם את מבנה הניסיון האנושי, את מבנה הסובייקט ואת שאלת האמת. הדיון יערך תוך תשומת לב ליחסי הגומלין שבין המחשבה הפילוסופית והאמנות המערבית, ובפרט, תוך ניסיון להבין את מקורו וגלגוליו של "הריב העתיק" בין הפילוסופיה והאמנות, או לחילופין את טבעה של האינטימיות המסובכת שביניהן.
בין הנושאים הנדונים:
• התשוקה אל היפה בפילוסופיה היוונית.
• אפלטון על המעמד האונטולוגי של האמנות
• אמנות והפוליס (והפוליטי)
* ייצוג, אשליה ופרספקטיבה בפילוסופיה המודרנית ובאמנות הרנסנס
• השיפוט האסתטי אצל קאנט וגלגוליו ברומנטיקה
• האדם האסתטי: על חיים אנושיים כיצירת אמנות
• אמת וטרגדיה
• מודרניות ואואנגרד
• אמנות והמצב הפוסט-פוסטמודרני
השיעור יסתיים בבחינת כיתה
A survey of key philosophical debates in the history of aesthetics concerning the place of beauty and art in human existence. Themes include:
1. The Birth of Modern Aesthetics (Baumgarten, Reflections on Poetry)
2. The Greeks, Art and Mimesis (Plato, Republic)
3. Beauty, Desire and Time (Plato, Symposium)
4. Representation, Illusion and Perspective in Early Modern philosophy and Renaissance art (Descartes, Alberti, Gormbrich).
5. Aesthetic Judgment (Kant, The Critique of Judgment)
6. The Aesthetic Life (Nietzsche)
7. Art and Psychoanalysis (Freud)
8. Modernity and Avant-Guard (Benjamin, Baudrillard)
0618-1068-01
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' מרק דפנהתרגיל כיתות דן דוד101 א'1200-1000 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-02
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' קדם קלובסקי רוניתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1800-1600 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-03
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' דושי שירהתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1400-1200 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-04
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
מר לבנה אורןתרגיל כיתות דן דוד101 ד'1000-0800 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-05
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' אליקים הדרתרגיל כיתות דן דוד101 ה'1800-1600 סמ'  א'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-06
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
מר ליסטיק יונתןתרגיל גילמן362אב'2000-1800 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-07
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' נויברגר רוןתרגיל כיתות דן דוד101 ג'1400-1200 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-08
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' חולב שירתרגיל גילמן261 ג'2000-1800 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-1068-09
 קריאה מודרכת: דקארט
 Guided Reading: Descartes
גב' ארן ביליתרגיל כיתות דן דוד102 ד'1600-1400 סמ'  ב'
המטרה המרכזית של התרגיל הינה הקנייה ופיתוח של יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובעל פה. בהנחיית מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד הטקסטים הפילוסופיים המכוננים של העת המודרנית, "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" מאת רנה דקארט ((René Descartes.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה אחר כמה ממהלכי המחשבה המרכזיים בהגות דקארט, לרבות שימושו בטיעונים ספקניים לשם ההגעה אל הוודאות הבלתי מעורערת בדבר קיום ה'אני' כ'דבר חושב'. תוך כדי כך, נחשפים הסטודנטים לכמה מן המאפיינים שמייחדים את הכתיבה והקריאה הפילוסופית, כמו גם לאסטרטגיה הטיעונית של הטקסט, להנחות היסוד המובלעות בו, למבנה הלוגי והרטורי שלו, ולמגוון ההקשרים - פילוסופיים, היסטוריים, ואחרים - שבתוכם הוא נטוע, ושעשויים להאירו מכיוונים שונים.
התרגיל שם דגש מיוחד על התנסות והשתתפות פעילה של הסטודנטים, בעל פה ובכתב. שיעורי התרגיל מתנהלים כדיון אקטיבי וביקורתי, במהלכו זוכים התלמידים להעמיד בביקורת עמדות פרשניות מקובלות, את עמדותיהם שלהם ואת אלה של חבריהם לכיתה. באופן זה מתנסה הסטודנט בדיון פילוסופי חי, ולומד לקחת בו חלק פעיל.
מטרה נוספת של השיעור היא הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס נדרש התלמיד לכתוב מספר תרגילים קצרים, בעזרתם הוא מתנסה בחילוץ הטיעונים והתובנות שעולים מן הקריאה בטקסט, כמו גם בניסוח מחשבות וביקורות עליהם.
דרישות הקורס: נוכחות (חובה); קריאה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה בכיתה; הגשת מטלות שבועיות בהתאם להנחיות המתרגל.
התרגיל מסתיים בבחינה. הציון הסופי של התרגיל מורכב מציון הבחינה המסכמת (40%) ומציוני התרגילים אותם הגיש התלמיד במהלך הסמסטר (60%).
The primary aim of the 'Guided reading' course is to provide the students with various reading and writings skills required analyze and evaluate to philosophical texts. Under the supervision of the course instructors, the students engage in a close and careful reading of one of the most central texts of modernity, Descartes’ “Meditations.” Through a close analysis of this canonical text, followed by a class discussion, the students are well acquainted with the foundations of Cartesian philosophy. The main goal of the course, however, is to advance the students’ abilities of reading and interpreting various forms of philosophical arguments, and of expressing themselves clearly in both writing and speaking. Besides its intrinsic merits, Descartes’ “Meditations” also serves to exemplify various strategies and lines of argument employed in other philosophical texts as well. The course focuses on exposing the logical and argumentative structures of the text, its implicit assumptions and commitments, as well as its rhetoric, its appeal to linguistic devices, and the various contexts wherein it can be posited.
Course requirements: attendance (mandatory); weekly reading and participation in class; short writing assignments throughout the semester.
The course ends with an exam. The final grade is composed of the final exam (40%), and the grades awarded for the short writing assignments (60%).
0618-2025-01
 שיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה
 Martin Heidegger: The Question of Being
פרופ כנען חגישיעור גילמן282 ב'1800-1600 סמ'  א'
השיעור עוסק בהגותו של הפילוסוף הגרמני, מרטין היידגר (1889-1976), מן הפילוסופים המשפיעים ביותר והשנויים ביותר במחלוקת במאה ה-20. במרכז השיעור דיון בשאלות המרכזיות שפותחת המחשבה של היידגר: שכחת ההוויה, החזרה לשאלה שנשכחה, האנליזה של Dasein, היות-בעולם, מכשיריות, אנשים אחרים, המרחב הציבורי, הלכי רוח, חרדה ומות, קיום אותנטי, סופיות וזמן, זמן ומשמעות, אמנות וטכנולוגיה. השיעור יעקוב אחר המהלכים המרכזים בספרו הנודע של היידגר, הוויה וזמן (1927), תוך מבט על התמורות המרכזיות שחלו בהגותו המאוחרת של היידגר. בין הטקסטים מן המאוחרים בהם נעסוק: ״נאום הרקטורט״, “מקורה של עבודת האמנות״,״השאלה על אודות הטכנולוגיה", “השפה".
השיעור יסתיים בבחינת בית.
This lecture course offers a discussion and interpretation of the central themes and questions opened up by Martin Heidegger's major, and extremely influential, philosophical work, Being and Time (1927).
0618-2056-01
 האם ישנה אמנות אחת?
 Why Are There Several Arts and Not Just One?
גב' עמיר רנןשיעור גילמן450 ד'1600-1400 סמ'  א'
קורס זה יידון בשאלה החשובה האם ישנה אמנות אחת או שישנן אמנויות רבות. סביב קריאה ודיון בטקסט נעסוק בשאלה האם מהותה של האמנות קשורה בריבוי מופעיה, על שונותם הגדולה, או שהאמנות מתקיימת מעבר לריבוי מופעיה, היכן שניתן לחשוב עליה באופן אחדותי?

הקורס יערך במתכונת של שולחן קריאה ויוקדש ברובו הגדול לקריאה של מאמרו של ז׳אן לוק ננסי
"Why Are There Several Arts and Not Just One?" In: The Muses. Tran. By Peggy Kamuf, Ed. By Werner Hamacher & David E. Wellbery, Stanford University Press, California, 1996.

השיעורים יתנהלו תוך קריאה משותפת בכתה של הטקסט וקריאה נוספת, בין השיעורים, של טקסטים נלווים אליהם הטקסט מפנה. העיקריים שבהם:

פרויד, ז. ״שלוש מסות על התיאוריה של המיניות״. בתוך: מיניות ואהבה תרגום דוד זינגר עריכה פרופ׳ עמנואל ברמן ואילנה שמיר, עם עובד, 2008.

Schilling, F.W.J. The Philosophy of Art, trans. Douglas W. Stott, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989.

Hegel. Aesthetics: Lectures on Fine Arts. Trans. T. M. Knox. The Clarendon Pres, Oxford 1975.

המשתתפים מתבקשים לבוא עם הטקסט המרכזי כבר לשיעור הראשון ולהקפיד על נוכחות, מוכנות והשתתפות פעילה בשיעורים.

דרישות קדם: מבוא לאסתטיקה

בסוף הקורס תינתן עבודת סיום.
סיום הקורס יותנה בנוכחות והשתתפות בשיעורים.
In this course we will address the important question : Is there one art or several arts? The course will be centered around reading of Jean Luc Nancy's text:

"Why Are There Several Arts and Not Just One?" In: The Muses. Tran. By Peggy Kamuf, Ed. By Werner Hamacher & David E. Wellbery, Stanford University Press, California, 1996.

Around the joint reading of this text we will discuss the essence of art: is it linked to the plurality of its manifestations, sometimes very different from one another, or does it exist beyond this plurality, where it can be unified?

The lessons will be comprised of a joint reading of the main text and further reading of related text such as:

Freud S. Three Essays on the Theory of Sexuality, trans. James Strachey, Basic Books, New York, 1962

Schilling, F.W.J. The Philosophy of Art, trans. Douglas W. Stott, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989.

Hegel. Aesthetics: Lectures on Fine Arts. Trans. T. M. Knox. The Clarendon Pres, Oxford 1975

The participants are requested to bring the principal text to the first meeting .
Attendance and active participation are mandatory.

0618-2068-01
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר בירך ברק יואבתרגיל גילמן362אא'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן362אג'2000-1800 סמ'  א'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.

דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
0618-2068-02
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
גב' ויילר מריםתרגיל כיתות דן דוד102 ג'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד102 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.

דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
0618-2068-03
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
מר סופרין יהונתןתרגיל כיתות דן דוד101 א'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל כיתות דן דוד101 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.

דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
0618-2068-04
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
גב' יונגרמן אנהתרגיל גילמן361אג'2000-1800 סמ'  ב'
תרגיל גילמן362אא'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.

דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
0618-2068-05
 קריאה מודרכת: יום וקאנט
 Guided Reading: Hume and Kant
גב' יונגרמן אנהתרגיל גילמן320 ה'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל גילמן362אב'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.

דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.
0618-2075-01
 סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית
 Subjectivity and Otherness in Modern Thinking
ד"ר נעמן נועהשיעור גילמן307 ד'1400-1200 סמ'  א'
בתולדות הפילוסופיה נהוג לזהות את הופעתו של הסובייקט המודרני עם הפילוסופיה של דקארט, כנקודת מפנה מכרעת בתולדות המחשבה המערבית. אך מושג הסובייקט המודרני זכה וזוכה לביקורות שונות, הן במסורת הקונטיננטלית והן בזו האנליטית, שלחלקן ניתן ביטוי מפורש כבר בעת המודרנית. במהלך השיעור נכיר תפיסות מודרניות שונות של סובייקטיביות ושל גופניות, וכן תפיסות שונות של יחסי אני-זולת, המתחייבות מהן. דגש מיוחד יינתן בהקשר זה להשקפת לייבניץ על מקומו של האחר המטרימה עמדות שונות בנות זמננו.
השיעור יסתיים בבחינת בית.
As the founding father of modern subjectivism, Descartes is often held as the philosopher with which we witness the emergence of the modern subject. The concept of modern subject, however pervasive, has been the subject of much criticism and debate by various continental and the analytic thinkers, of which some can be traced back to the modern era. In this seminar we will discuss various modern conceptions of subjectivity and of self-other relations. Special emphasis will be placed on Leibniz’s doctrine of the place of the other, which anticipates several current and 20th century perspectives of the issue.
0618-2098-01
 פילוסופיית האמנות של סטנלי קאוול
 Stanley Cavell?s Philosophy of Art
מר שמוגליאקוב פיוטרשיעור גילמן323 א'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס מוקדש להגותו של הפילוסוף האמריקאי סטנלי קאוול (1926 -) על אמנות, ובפרט לעיסוקו פורץ הדרך בקולנוע, המגלה בז'אנרים הבידוריים לכאורה של הוליווד הקלאסית מדיום של מחשבה על מערך לא טריוויאלי של נושאים פילוסופיים: ספקנות מטאפיסית, פרפקציוניזם מוסרי, היחסים שבינו לבינה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהבנתו היסודית של קאוול את המרחב האסתטי, הנענית לסיטואציה המודרניסטית באמנויות המסורתיות (בפרט – מוסיקה וציור), במחשבה מחודשת על מהות ההישג האמנותי, חשיבותה של האמנות, המושגים האסתטיים של המדיום והז'אנר, ותפקיד הביקורת. בחלקו השני של הקורס, נעקוב אחר קאוול בפרויקט המחקר האונטולוגי של הקולנוע, המבקש לבחון את משמעותם של תנאיי הייצוג היסודיים במדיום: הריאליזם האינהרנטי של הדימוי הצילומי, מעמדה הייחודי של הדמות האנושית על גבי מסך, תפקידה של עריכה ביצירת "העולם" של סרט ואחרים. בחלקו האחרון של הקורס, נתמקד בצמד ז'אנרים משלימים שקאוול מאפיין בקולנוע ההוליוודי (ושלא היו מוכרים לתיאוריה קולנועית לפניו): “קומדיית הנישואין מחדש" ו-"מלודרמת האישה האלמונית". בחלק זה עיקר עיסוקנו יהיה בניתוח קאוולי של סרטים ספציפיים, אשר יתנהל לרוב במישורם התוכני, החושף, לטענתו של קאוול, את זיקתם של סרטי הז'אנרים למחזותיהם של שייקספיר ואיבסן.
דרישות מקדימות: אין. מומלץ: מבוא לאסתטיקה.
הערות: 1) כל הקריאות של הקורס הנן בשפה האנגלית. 2) המשתתפים ידרשו לצפייה עצמאית ברשימה של סרטים וקריאה בכמה מחזות.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים (התלמיד\ה המחסיר\ה יותר משלושה שיעורים לא תקבל ציון); בוחן בקיאות על הסרטים והמחזות; הגשת 5 דוחות קריאה (כעמוד כל אחד); עבודת סיום (כחמישה עמודים).
חישוב הציון: בוחן בקיאות (20%), דוחות קריאה (30%), עבודה מסכמת (50%).
The class is dedicated to Stanley Cavell’s philosophy of art, and specifically to his groundbreaking engagement with film, which has discovered in the classical Hollywood a medium of thought about a unique constellation of philosophical subjects: metaphysical skepticism, moral perfectionism, and matrimony. We shall begin with exploring Cavell’s general understanding of the aesthetic realm, which was answering the modernist situation in the traditional arts (such as music and painting) by revisiting the meaning of artistic achievement, the importance of art, the role of criticism, as well as the aesthetic notions of medium and genre. We shall then follow Cavell in his project of the ontology of film, i.e. investigation of the fundamental conditions of representation within the medium: the inherent realism of the photographic image, the unique mode of being of the human figure on screen, the role of editing in constituting the “world” of a movie etc. The last part of the course will engage with Cavell’s analyses of particular movies within what he claimed to be two central and complementing genres of Hollywood’s cinematic thought: the remarriage comedy and the melodrama of the unknown woman.
0618-2102-01
 "את כל זה לעבור בלבוש פעוט" - פילוסופיה וילדות
 "To pass through it all in children's dress" - Philosophy an
מר הדר עמרישיעור גילמן278 ב'2000-1800 סמ'  ב'
מה יש לפילוסופיה לומר על הילדות ואילו שימושים היא עושה במושג זה? את הופעתו של מושג הילדות בפילוסופיה אפשר לבחון דרך פילוסופים הכותבים על ילדותם, כגון אוגוסטינוס, רוסו, בנימין, סימון דה בובואר וסטנלי קאוול, או בנוסף, דרך התיחסויות כלליות יותר לילדים וילדות. במובן מסויים, פילוסופיה היא עניין למבוגרים בלבד והילדות נמצאת על גבולה כמחוז לערגה, פוטנציאל לעתיד, דגם מוקטן, או תמונת ראי מהופכת לבגרות. הקריאה בטקסטים הרלוונטים תתבצע על פי מספר תימות מרכזיות, ״בדידות,״ ״זמן מופלא,״ ״בית-הספר,״ ״לבוש פעוט,״ ״דימוי נשמט,״ ו-״לשחק.״

• דרישות הקורס: נוכחות (אין להיעדר מיותר מ-3 שיעורים); השתתפות פעילה בשיעורים. רצוי להגיע מרקע באסתטיקה (אך מדובר בהמלצה ולא בחובה).

• מרכיבי הציון הסופי: הגשת 2 ניירות עמדה (20%), ציון העבודה המסכמת (80%), השתתפות פעילה ופוריה בשיעור עשוייה לזכות בתוספת של עד 5 נקודות, בהתאם לשיקול דעת
term "childhood"? We may explore the emerging of the term "childhood" in philosophy through the writing of philosophers, such as Augustine, Rousseau, Benjamin, De Beauvoir and Cavell, about their own childhood; another option is to explore this through more general references to children and childhood in philosophy. To some extent, philosophy is a matter for adults only, and childhood exists on its verge, as an object for longing, as future potential, a Miniature, or a mirrored picture, the opposite of adulthood. We will read together relevant texts, based on several themes, such as “loneliness,” “wondrous time,” “school,” “children's dress,” “likenesses half-guessed at,” and “playing.”
0618-2113-01
 שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו
 Substance, Nature, and Soul in Aristotle?s Philosophy
ד"ר הררי אורנהשיעור גילמן277 ב'2000-1800 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשלושה מושגי יסוד במטאפיסיקה של אריסטו: עצם, טבע ונפש. דרך בחינת מושגים אלה נראה כיצד ההבחנות האונטולוגיות של אריסטו בין עצם ותכונה, צורה וחומר, אקטואליות ופוטנציאליות משמשות אותו בפיתוח פילוסופיה הטבע ותורת הנפש.
דרישות:
נוכחות מלאה וקריאה שוטפת של המקורות
מטלת סיום: מבחן בית
הציון הסופי יקבע ע"פ ציון מבחן הבית
This course deals with three basic concepts in Aristotle’s philosophy: substance, nature, and soul. Through an analysis of these concepts we will see how ontological distinctions between substance and attributes, form and matter, actuality and potentiality play a role in Aristotle’s philosophy of nature and psychology.
0618-2123-01
 דמיון מוסרי
 Moral Imagination
גב' גודס ריצ'יטלי מורןשיעור גילמן278 ג'1800-1600 סמ'  א'
מהו תפקידו של כושר הדמיון בשיקולי-דעת מוסריים? כיצד ניתן לפתח תובנות מוסריות כלליות מתוך נרטיביים בדיוניים כגון: יצירות אמנות, מחזות, פרוזה ושירה? באיזה אופן ניתן לדמיין התקדמות לעבר אידיאל מוסרי אם אין אף דימוי ממשי שניתן להבנות עבורו? הקורס מבקש לדון בשאלות אלו ועוד באמצעות בחינת הקשר בין אסתטיקה ומוסר דרך מודלים מוסריים שונים בפילוסופיה ובתפקיד שכושר הדמיון משחק בהם החל מן המאה השמונה-עשרה ועד היום. נבקש להבחין, בהקשר זה, בין גישות מסורתיות אשר שמו את הדגש על החיבור בין דמיון ורגש כמרכזי להבנה המוסרית ובין גישות עכשוויות שממקמות את כושר הדמיון כאחראי על הבניית מושגים מתחום המוסר וכעומד בבסיס כל שיקול מוסרי באשר הוא. בקורס נקרא ונדון, בין היתר, בכתביהם של: דיוויד יום, ז'אן-ז'אק רוסו, עמנואל קאנט, ג'ון דיואי, מרת'ה נוסבאום, אייריס מרדוק וסטנלי קאבל.
דרישות הקורס: נוכחות, קריאת הטקסטים משיעור לשיעור, השתתפות פעילה והגשת עבודה מסכמת. בנוסף, על הסטודנט/ית להגיש שני מאמרי תגובה קצרים במהלך הסמסטר על חומר הקריאה לפי בחירה.
הקורס יסתיים בעבודת סיום.
הרכב הציון הסופי: 85% - עבודה מסכמת, 15% - איכות מאמרי התגובה, נוכחות והשתתפות פעילה.
What role does Imagination have in moral deliberations? How do fictional narratives such as artworks, plays, prose and poetry enable us to achieve moral insights? In what way can one imagine a progress towards a moral ideal given that such an ideal cannot be manifested in any concrete image? The course will examine these questions among others using the connection between Aesthetics and Ethics through different philosophical moral approaches from the 18th century until now, and explore the role Imagination plays in them. In this context, we will make the distinction between traditional accounts that emphasize Imagination and feeling as central to moral understanding, and contemporary accounts in which Imagination is taken to ground certain moral concepts and is seen as a condition to any moral calculi. During the course we will read and discuss selected writings by David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Dewey, Martha Nussbaum, Iris Murdoch, Stanly Cavell and more.
0618-2162-01
 שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית
 Introduction to Hellenistic Philosophy
ד"ר וייסר שרוןשיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה, נלמד את עיקרי הגותם של הפילוסופים הסטואיים, האפיקוראיים והסקפטיים (האקדמאיים). נראה כיצד אסכולות פילוסופיות אלו, אשר צמחו באתונה לאחר מותו של אריסטו, התמודדו עם שאלות הקשורות לאתיקה, לפיזיקה ולתורת ההכרה.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה יוונית.
ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 20%, מבחן כיתה 80%. (חובת השתתפות הינה תנאי לגשת למבחן)
This course is an introduction to the philosophy of the Stoics, the Epicureans and the Sceptics (Academics). These schools emerged in Athens after the death of Aristotle and played a crucial role up to the beginning of the Empire. We will study topics in ethics, physics and epistemology.
0618-2200-01
 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
 Introduction to the Philosophy of the 19th Century
ד"ר פרבר עיליתשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  א'
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט, האמאן והרדר, האידיאליזם הגרמני (פיכטה, היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), מיל וניטשה. לאורך כל הסמסטר נתמקד בעיקר בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה.

רשימת ספרות ראשונית ומשנית תועלה על אתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
השיעור יסתיים במבחן כיתה.
This course continues the historical overview given in the Introductory Course to Modern Philosophy. We start by presenting Kant's philosophy as closing one philosophical époque and opening another. We then discuss Kant's contemporaries Hamann and Herder, German Idealism (Fichte, Hegel), romantic and materialist reactions to Hegel (Marx in particular), Mill and Nietzsche. We focus mainly on the question of the possibilities open to philosophy, its essence, presuppositions and limits.
0618-2200-02
 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
 Introduction to the Philosophy of the 19th Century
ד"ר מטר ענתשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1600-1400 סמ'  ב'
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט, האמאן והרדר, האידיאליזם הגרמני (פיכטה, היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), מיל וניטשה. לאורך כל הסמסטר נתמקד בעיקר בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה.

רשימת ספרות ראשונית ומשנית תועלה על אתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
השיעור יסתיים במבחן כיתה.
This course continues the historical overview given in the Introductory Course to Modern Philosophy. We start by presenting Kant's philosophy as closing one philosophical époque and opening another. We then discuss Kant's contemporaries Hamann and Herder, German Idealism (Fichte, Hegel), romantic and materialist reactions to Hegel (Marx in particular), Mill and Nietzsche. We focus mainly on the question of the possibilities open to philosophy, its essence, presuppositions and limits.
0618-2201-01
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel,
מר לנדסברג אוריתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1600-1400 סמ'  א'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט, הגל וניטשה. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
0618-2201-02
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel,
מר אבולעפיה אדםתרגיל כיתות דן דוד101 ד'1600-1400 סמ'  א'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט, הגל וניטשה. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
0618-2201-03
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel,
מר רוז אורןתרגיל כיתות דן דוד101 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט, הגל וניטשה. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
0618-2201-04
 קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
 Guided reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel,
מר קורצוייל מאירתרגיל כיתות דן דוד101 ה'1400-1200 סמ'  ב'
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט, הגל וניטשה. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
0618-2209-01
 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
 Philosophy of Religion Ii
ד"ר ורבין נחמהשיעור גילמן277 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשאלה האם ניתן לדבר עם ואודות האל. נתחיל בניסיון להבין את טיבעו של האל עליו ברצוננו לשוחח ושעימו מבקש האדם הדתי לקיים מערכת יחסים. נעסוק ב"אלוהי הפילוסופים", ב"אלוהי אברהם יצחק ויעקב" ובקשיים שונים אשר מושגי אלוהות אלה מעוררים. נתמקד בקושי לדבר אודות זה אשר "מושלם ממנו לא ניתן להעלות על הדעת" כפי שמבינים אותו ומתמודדים עימו הרמב"ם, תומס אקווינס וויטגנשטיין המוקדם. כמו כן, נתמקד בקושי לדבר אל "האל הגדול הגיבור והנורא" כפי שהלה מתגלה לאיוב.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של הדת.
קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים והתרגילים, הגשת עבודת סיום בסוף השיעור והגשת מספר עבודות קצרות במהלך התרגיל. הציון יורכב מ 50% ציון השיעור (שיקבע על פי עבודת סיום) ו 50% ציון התרגיל.
The course deals with the question whether we can speak to and about God. We shall begin with an exploration of the nature of the God whom one may wish to address and about whom one may wish to speak. We shall discuss the “God of the philosophers”, the “God of Abraham, Isaac and Jacob” and some of the difficulties that emerge from each of these conceptions. We shall focus on the difficulty to speak about “that than which nothing greater can be conceived”, as Maimonides, Aquinas and the early Wittgenstein comprehend it. We shall also discuss some of the difficulties that are involved in addressing and maintaining a relationship with “the great the mighty, and the awesome God” as He reveals Himself to Job.

Prerequisites: Introduction to philosophy of religion

Credit for this course requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the classes.
2) Submitting a short paper in the end of the course. The final mark will be equally determined by the class' final mark (50% of the final mark) and by the exercise's final mark (50% of the final mark).
0618-2209-02
 פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
 Philosophy of Religion Ii
מר פולד רועיתרגיל גילמן305 ג'1200-1000 סמ'  א'
התרגיל בפילוסופיה של הדת יתמקד בשני הוגים, אוגוסטינוס ושפינוזה, ויתנהל באופן של קריאה מודרכת.

בחצי הסמסטר הראשון נכיר את ה"וידויים" של אוגוסטינוס. נראה כיצד אוגוסטינוס שוזר יחדיו תמות דתיות ופילוסופיות, נעמוד על אלמנטים נאופלטוניסטיים בהגותו, ונבחן את גישתו לפרשנות המקרא.

בחצי הסמסטר השני נקרא ב"מאמר תיאולוגי-מדיני" לשפינוזה. נלמד על גישת שפינוזה לפרשנות המקרא, נראה כיצד שפינוזה מכין את הקרקע למטאפיסיקה שלו, אותה הוא יציג בספרו "אתיקה", וכיצד הוא מתמודד עם מושגי היסוד של הדת - בראשם אלוהים.

הציון יחושב ע"פ 3 מטלות בחירה מתוך 4 ועוד מטלת חובה. כמו כן תילקח בחשבון השתתפות בכיתה, קריאה, והגשת מטלות קצרות בין שיעור לשיעור.
0618-2218-01
 דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית
 Dialogues and Debates in Indian Philosophy
ד"ר רוה דניאלשיעור גילמן306 ב'1200-1000 סמ'  א'
"מקובל לחשוב על חשיבה כמשהו אישי או פרטי", דאיה קרישנה כותב. "מקובל לחשוב זאת גם על יצירתיות. אך אין זה כך: כשאנשים נפגשים, משהו חדש מתחולל!". בשיעור זה נבקר ונשתתף בכמה דיאלוגים ופולמוסים, קלאסיים ובני זמננו. נבקר באופנישדות ובמהאבהארטה, נתחקה אחר פולמוסים בין אסכולות פילוסופיות יריבות, ונקנח בפילוסופיה הודית בת זמננו. בדרכנו ניגע בכמה מהשאלות הגדולות של הפילוסופיה ההודית, ובראשן שאלת הזהות העצמית. נצייר קווים לדמותם של הסידהאנטין ("הפילוסוף") והפורווה–פקשין ("היריב הפילוסופי"), שני השותפים לפולמוס, כמקרה מבחן של מה שאפשרי ובלתי-אפשרי ביחסים עצמי-אחר.
השיעור יסתיים בעבודת סיום.

ביבליוגראפיה ראשונית:
Daya Krishna (ed.) Discussion and Debate in Indian Philosophy: Issues in Vedānta, Mīmāṃsā and Nyāya (Indian Council of Philosophical Research, 2004)
http://www.scribd.com/doc/106522271/Discussion-and-Debate-in-Indian-Philosophy-D-krishna-Delhi-2004-600dpi-Lossy

Slavoj Žižek, "Philosophy is NOT a dialogue", in Philosophy in the Present by Alain Badiou and Slavoj Žižek (Polity Press, 2009)
"The enterprise of thinking", Daya Krishna writes, "is usually supposed to be a solitary exercise. Similar is the feeling about creativity. But this is a mistake. When people gather together, something new emerges!"
In this class we will visit and participate in several dialogues and debates in Indian philosophy, classical and contemporary. Our journey will take us from the Upaniṣads and the Mahābhārata, through the Sūtra-texts to current Indian philosophy. On our way we will touch on some of the mahā-questions of Indian philosophy, especially the question of self-identity. We will focus on the interplay between the Siddhāntin and the Pūrva-pakṣin, the philosopher and the "philosophical opponent", as a case-study of the (im)possibilities of the self-other relationship.
0618-2223-01
 פילוסופיה הודית - שיעור המשך
 Introduction to Indian Philosophy II
פרופ בידרמן שלמהשיעור גילמן277 א'1800-1600 סמ'  א'
מר ליבנה גור
הקורס השנה יתחלק לשני חלקים. חלקו הראשון יוקדש לפילוסופיה בודהיסטית, החל בספרות האבהידהרמה וכלה בטקסטים מהאיאניים. נדון בשאלת גבולותיה של השפה, בקשר שפה-מציאות, ובפירוק והרכבה של מושג הזהות העצמית. חלקו השני של הקורס יוקדש לאתיקה בפילוסופיה הודית, ויבחן דילמות מוסריות, בעיקר דרך הגותם של מ"ק גנדהי ושרי אורובינדו.

קריאה ראשונית: "בודהיזם: היסטוריה הגות ותרגול" מאת רופרט גתין (הוצאת אלטרנטיבות, 2014)
דרישות השיעור – קריאה משיעור לשיעור, השתתפות פעילה בכיתה והרבה סקרנות פילוסופית. הציון ייקבע עפ"י נוכחות פעילה, ועבודת סיום, שתהווה 50% מהציון המשוקלל עם הציון של התרגיל הצמוד שיהווה גם הוא 50%.
הקורס יסתיים בעבודת סיום.
The first half of the course focuses on Buddhist philosophy, from Abhidharma to Mahāyāna. We will discuss the limits of language, the connection between language and reality (or the word and the world), and questions of self-identity. The second half of the course focuses on Indian ethics. We will work with moral dilemmas through the writings of MK Gandhi and Sri Aurobindo.
0618-2223-02
 פילוסופיה הודית - שיעור המשך
 Introduction to Indian Philosophy II
מר מילר דורתרגיל כיתות דן דוד101 ב'1400-1200 סמ'  א'
בתרגיל נקרא ונדון במאמרים, בעיקר של הוגים בני זמננו (דוגמת דאיה קרישנה וארינדם צ'קרברטי), המאירים ומעירים על הטקסטים והנושאים בהם ידובר בשיעור ההמשך בפילוסופיה הודית.
דרישות התרגיל – מדיניות החוג מכתיבה חובת נוכחות במפגשי התרגיל. תידרש קריאה לקראת המפגשים והגשת התייחסות בכתב למאמר שנתבקשתם לקרוא. ציון התרגיל יקבע עפ"י נוכחות פעילה, הגשת התרגילים השבועיים ועבודת סיום.
In the tutorial (TARGIL) we will read essays by contemporary thinkers (such as Daya Krishna and Arindam Chakrabarti), that raise questions about- and contribute to the understanding of the main themes to be discussed in the advanced course in Indian Philosophy.
0618-2225-01
 פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
 Chinese Philosophy - Advanced
מר פורת רועישיעור גילמן362 ב'1400-1200 סמ'  א'
מטרתם של השיעור והתרגול השנה תהיה להעמיק בחלק מן הרעיונות הייחודיים המאפיינים את הפילוסופיה הסינית, באמצעות חקירה ישירה של חלק מן הטקסטים החידתיים יותר שהעמידה המסורת ובחינה של מספר מחלוקות מרכזיות שהעסיקו את הוגיה. בפרט, ננסה להתייחס לאופן שבו 'מסופר הסיפור' בפילוסופיה הסינית, תוך בחינה של היחס בין היגיון ואיגיון, חלום ומציאות, מתינות ושגעון, לוגיקה ופרדוקס, ועוד.

ציון הקורס יקבע על בסיס עבודת סיום (60%) והשתתפות בכיתה (40%), כולל קריאה של קטעים נבחרים משל מספר הוגים מייצגים וביניהם ג'ואנג-דזה, 'אסכולת השמות' (הלוגיקנים), שון-דזה, מו-דזה, מנציוס, האן פיי-דזה ומספר מחברים צ'אן בודהיסטים.
In the course we will explore some of the unique themes typical to Chinese Philosophy, by an intense reading in some of the more "obscure" texts and a thorough examination of several centric debates. Specifically, we will examine the way Chinese Philosophers 'tell a story', referring to the relation between rationality and irrationality, dream and reality, logic and paradox and more. Participants will be required to read texts of several thinkers and trends of thought, among them the Zhuangzi, 'School of names', Xunzi, Mozi, Mengzi, Hanfeizi and Chan Buddhism.

Grade: 60% final paper, 40% active participation.
0618-2225-02
 פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
 Chinese Philosophy - Advanced
גב' פרים רננהתרגיל גילמן317 ג'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
0618-2334-01
 הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט -שיעור יסוד
 Kant's Critical Philosophy
ד"ר סנדרוביץ ירוןשיעור גילמן220 ב'1400-1200 סמ'  ב'
השפעתה של משנתו של עמנואל קאנט (1784-1804), גדול הפילוסופים של העת החדשה, ניכרת גם בימינו בכל תחומיה של הפילוסופיה: תורת ההכרה, מטפיזיקה, תורת המוסר ואסתטיקה. את יצירתו הפילוסופית נהוג לחלק לשתי תקופות עיקריות של פעילות: התקופה הקדם-הביקורתית והתקופה הביקורתית. כתביו העיקריים מהתקופה הביקורתית כוללים את ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת התבונה המעשית, וביקורת כוח השיפוט. בשיעור זה נציע מבוא מקיף למשנתו של קאנט. במסגרתו נתחקה אחר התפתחותו האינטלקטואלית, ונסקור את עיקרי רעיונותיו כפי שאלו הוצגו בכתביו הביקורתיים. אחת ממטרותינו העיקריות תהיה לבחון את האופי השיטתי של הקשר בין תחומיה השונים של הפילוסופיה, שאותו מבקש קאנט להדגיש במכלול כתביו.
השיעור יסתיים בבחינת בית.
Immanuel Kant (1784-1804) is probably the greatest philosopher of modern times. His contribution to philosophy is notable in all areas of philosophy: epistemology, metaphysics, ethics and aesthetics. Kant's philosophical activity is usually divided into two periods: the pre-critical period and the critical period. His main writings from the critical period include the Critique of Pure Reason, the Critique of practical Reason, and the Critique of Judgment. This course provides an introduction to his philosophy. We will examine Kant's intellectual development and the main ideas related to the critical theory he presented in his critical writings. Particular attention will be given to the systematic connections between the philosophical topics Kant discusses.
0618-2350-01
 תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
 Metaphysics and Epistemology Ii
פרופ וינטראוב רותשיעור גילמן305 ד'1200-1000 סמ'  א'
השיעור יעסוק בהבהרת שני תחומים מרכזיים אלה בפילוסופיה, יחסי הגומלין וההבדלים ביניהם. נתמקד לצורך זה במספר סוגיות חשובות, שיבחנו משתי נקודות הראות הללו, המטפיזית והאפיסטמולוגית: אמת, רציונליות, סיבתיות, אידיאליזם, אלוהים, הנפש, דטרמיניזם וחופש רצון.
מטלת השיעור: בחינת כיתה (50% מהציון).
במקביל לשיעור יתקיים תרגיל שבועי, בו יידרש כל תלמיד להגיש לפחות שלוש עבודות (50% מהציון).
The course will explore these two central areas in philosophy, illustrate the differences between them and the ways they are related. It will be structured around some central philosophical issues - truth, rationality, causality, Idealism, God, the mind, determinism and free will - which will be examined from these two perspectives - the metaphysical and the epistemological.
There will be an end of term exam.
Students are also required to take the weekly discussion section (“targil”), in which they will be required to hand in at least two essays.
0618-2350-02
 תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
 Metaphysics and Epistemology Ii
גב' כורם נעמיתרגיל גילמן305 ה'1000-0800 סמ'  א'
במקביל לשיעור יתקיים תרגיל שבועי, בו יידרש כל תלמיד להגיש לפחות שלוש עבודות (50% מהציון).
Students are also required to take the weekly discussion section (“targil”), in which they will be required to hand in at least two essays.
0618-2382-01
 המטאפיזיקה של הלשון
 The Metaphysics of Language
מר וורטהיים סו יהונתןשיעור גילמן307 ב'1400-1200 סמ'  א'
בנימין, במאמרו מ-1918 על הלשון, וויטגנשטיין—בטרקטטוס, מבחינים, כל אחד בדרכו, בין מה שאנו מבטאים בעזרת או באמצעות הלשון לבין מה שמבטא את עצמו כ-לשון: בעצם היות הלשון. המטאפיזיקה של הלשון היא החקירה של הלשון מנקודת המבט של צדה השני של ההבחנה. הקורס מוקדש לחקירה מטאפיזית מעין זו של הזיקה המהותית בין שאלת ההוויה לשאלת הלשון על שני ציריה המרכזיים: הביטוי של ההוויה בלשון מצד אחד, והוויתה של הלשון עצמה—מן הצד השני. במהלך הסמסטר נקרא בארבעה הוגים שהמחשבה שלהם על הלשון מאורגנת סביב לשני הצירים הללו--רמב"ם, שפינוזה, בנימין וויטגנשטיין.
דרישות קדם: אין (אך מומלץ: מבוא לפילו' של השפה)
הקורס יסתיים בעבודת סיום.
Benjamin in his 1918 essay on language, and Wittgenstein, in the Tractatus, distinguish, each in his own way, between what we express through or by means of language and what expresses itself in or as language. The metaphysics of language is the investigation of language from the perspective of the latter half of the distinction. The course is dedicated to such a metaphysical investigation of the essential affinity between the question of being and the question of language in its two central axes: the expression of being in language, on the one hand, and the being of language on the other. Throughout the semester we will concentrate on the writings of four thinkers whose philosophy of language is ordered around these two fundamental questions—Maimonides, Spinoza, Benjamin and Wittgenstein.

Prerequisites: none (though recommended: introduction to the phil’ of language)
0618-2400-01
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
פרופ רונן רותשיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  א'
דרישת קדם: מבוא לאסתטיקה.
המושג "אסתטי" יכול לאפשר לנו להבין את ההתנסות הייחודית שהאמנות גורמת לנו. כדי לרדת לחקרה של החוויה האסתטית נבחן את הזיקה בין התיאורים הפילוסופיים של היופי ההנאה והאמת שהאמנות משיגה, לבין הסיפוק או הטלטלה שהאמנות גורמת לנו. לשם כך נתמקד בשלוש תחנות עיקריות בהיסטוריה של האסתטיקה: "ביקורת כוח השיפוט" של קאנט, האסתטיקה של היגל ו"מקור מעשה האמנות" של היידגר. אלה מייצגים גישות פילוסופיות שונות אל האופן הייחודי בו יצירת האמנות פועלת על נמעניה. נבחן כיצד תפיסות מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות ביחס לאמנות מתכתבות עם התפיסות האסתטיות של קאנט, היגל והיידגר. נבחן מהן ההשלכות שיש לתמורות בשדה האמנות על הפילוסופיה של האמנות.
הטקסטים של קאנט ושל היידגר הם קריאת חובה לקורס. בתרגיל הצמוד לשיעור תתאפשר קריאה צמודה בטקסטים אלו. נוכחות בשיעור והשתתפות פעילה בתרגיל הן חובה ומהוות תנאי לסיומו של הקורס. אין אפשרות לקחת את השיעור ללא התרגיל ולהיפך. הציון הסופי יורכב 50%/50% מן הציון בתרגיל ובשיעור.
בסיום הקורס תינתן בחינת בית, ובתרגיל ינתנו עבודות במהלך הסימסטר.
Prior requirement: Introduction to Aesthetics
The concept of the “aesthetic” is destined to clarify the unique experience caused by art. Hence, philosophical descriptions of beauty, pleasure and truth will support our investigation of the way art affects us. For the purpose of tracing the aesthetic we concentrate on three major signposts in the history of aesthetics: “Critique of Judgment” by Kant, Hegel’s lectures on Aesthetics and Heidegger’s “Origin of the Work of Art”. These represent diverse philosophical approaches to art’s unique mode of addressing our sensibilities. We will also look into modernist and post-modernist approaches to art and investigate their correspondence with Kant’s, Hegel’s and Heidegger’s views on aesthetics. We will examine the implications of radical changes in art’s practices on the philosophy of art.
Obligatory reading for the course includes excerpts from Kant and Heidegger.
Attendance of class meetings and active participation in the tutorial are obligatory. It is not possible to take the course without attending the tutorial.
Final obligation for this class includes a home exam and short writing exercises in the tutorial.
0618-2400-02
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
גב' סובינסקי נטעתרגיל כיתות דן דוד210 א'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור - אסתטיקה שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור.
0618-2400-03
 אסתטיקה - שיעור המשך
 Advanced Aesthetics
מר לוין יונתןתרגיל גילמן305 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור - אסתטיקה שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור.
0618-2401-01
 פילוסופיה של השפה - שעור המשך
 Advanced Course in the Philosophy of Language
ד"ר מטר ענתשיעור גילמן277 ב'1200-1000 סמ'  א'
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית של תפישות שפה פוסט-פרגיאניות בשנה בה הסתיים שיעור המבוא: 1950. נדון ביחסים בין מושגי המשמעות והאמת כפי שהם עולים במספר שיטות פילוסופיות וכן בקשר בין אלה לבין עמדות יסוד באשר למהות הפילוסופיה, תנאי האפשרות שלה וגבולותיה. בין הגישות הנסקרות: נטורליזם, פילוסופיית השפה הרגילה, תורות משמעות ריאליסטיות ואנטי-ריאליסטיות, סטרוקטורליזם ודקונסטרוקציה. בין ההוגים הנלמדים: קווין, אוסטין, גרייס, דיווידסון, דאמט, פטנם, קריפקה, סוסיר ודרידה.

החומר יחולק בין השיעור והתרגיל. בתרגיל, יתבקשו התלמידים להגיש עמוד כתוב פעם בשבועיים, על-פי מטלות ספציפיות שיקבלו.

סילבוס מפורט לפי שבועות, רשימות ביבליוגרפיות וחומר סרוק – לשיעור ולתרגיל – יועלו על אתר הקורס לקראת תחילת שנה"ל.

השיעור יסתיים במבחן בית. ציון הגמר ישוקלל באופן שווה משני הציונים שיינתנו על המטלות הללו.

דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה.
Continuing the historical overview of post-Fregean conceptions of language – which started in the Introductory Course – we'll discuss in the Advanced Course the relations between philosophical attitudes towards truth and meaning and fundamental ideas of the essence of philosophy, its conditions of possibility and its limits. The philosophical positions discussed include naturalism, ordinary language philosophy, realist and anti-realist theories of meaning, structuralism and deconstruction. Among the philosophers read: Quine, Austin, Davidson, Dummett, Putnam, Kripke, Saussure and Derrida.
0618-2401-02
 פילוסופיה של השפה - שעור המשך
 Advanced Course in the Philosophy of Language
מר בן יאיר איתמרתרגיל גילמן361אד'1000-0800 סמ'  א'
בתרגיל הצמוד לשיעור ההמשך, יתבקשו התלמידים להגיש עמוד כתוב פעם בשבועיים, על-פי מטלות ספציפיות שיקבלו.
0618-2422-01
 ויטגנשטיין - מאמר לוגי פילוסופי
 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus
פרופ פרידלנדר אלחנןשיעור גילמן307 ה'1800-1600 סמ'  ב'
בשעור זה נשאף להציג קריאה שיטתית וממצה של ספרו המוקדם של ויטגנשטיין. במוקד הדיון תעמוד השאלה של אפיון גבולות השפה באופן המגלה את הקשר הפנימי שבין הלוגי והאתי שויטגנשטיין שואף לבטא בספרו. כרקע לדיון בויטגנשטיין נקרא מכתביהם של פרגה וראסל.
השיעור יסתיים במבחן כיתה
The course is devoted to a systematic reading of Wittgenstein's early work. At the center of the interpretation is the question how drawing the limits of language reveals the internal connection between the logical and the ethical which Wittgenstein aims to express in his book. As a background to our discussion of Wittgenstein we will read from Frege and Russell's writings.
The course will end with an in-class exam
0618-2528-01
 תרגיל צמוד לפילוסופיה של המדע
 Philosophy of Science - Tutorial
גב' גזית יעלתרגיל גילמן305 ה'1400-1200 סמ'  ב'
בתרגיל נקרא ונדון בטקסטים מרכזיים בפילוסופיה של המדע במאה השנים האחרונות. טקסים אלו עוקבים אחרי מתווה הקורס "פילוסופיה של המדע המשך" אך אינם חופפים לתכנים שנלמדים בכיתה. הטקסטים שנקרא משתייכים ברובם למסורת האנליטית.
בתרגיל נעסוק בשלוש סוגיות מרכזיות: ההבחנה בין אנליטי וסינתטי, מושג ההסבר ושאלת הרציונליות והקדמה במדע. יחד נבחן את הגורמים לעיסוק בסוגיות אלו, ההקשרים הרלוונטים והקשרים בינהן; את הגישות והפתרונות השונים שהוצעו ואת הסוגיות והבעיות החדשות העולות מפתרונות אלו.
0618-2538-01
 הפילוסופיה של מרטין בובר: אני-אתה ושאלת האלוהים
 The Philosophy of Martin Buber: I-Thou and the Question of G
מר רותם שמואלשיעור גילמן278 ג'1800-1600 סמ'  ב'
השיעור יתרכז בקריאה בטקסטים מרכזיים מתוך הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר. נבקש להבין את מקומו של בובר בשדה הפילוסופי המערבי, את הייחוד של מחשבתו והחידוש שהיא מביאה לשיח הדתי, האתי והפנומנולוגי של המאה העשרים. נבקש להבין את הזיקה בין אני לאתה העומדת במרכז מחשבתו של בובר, הכרוכה בהבנה מיוחדת של מושגי הסובייקט, האחר והאל. נבקש ללמוד על אופן הכינון המתמיד של האני החי מתוך מערכות יחסים עמוקות עם סביבתו; נבקש להבין את הקשר המיוחד בין אני לזולת הכרוך בקשב ובאחריות; נדון במושג האל כפי שהוא מצטייר בפילוסופיה של בובר, באופן ה"התגלות" שלו מתוך הפגישה והדיבור, ונעמיק כך את הדיון בקשר שבין דת ואתיקה.
קריאה עיקרית – מתוך הטקסטים: "אני ואתה", "דו-שיח" ו"ליקוי האור האלוהי".
דרישות הקורס: נוכחות, קריאת הטקסטים והגשת מספר מטלות קצרות בעקבות הקריאה. הקורס יסתיים במבחן בית. הציון הסופי יקבע על סמך ציון הבחינה, תוך התחשבות במטלות הקצרות, בהשתתפות וביחס הרציני במהלך השיעורים.
מומלץ: מבוא לדת או מבוא למוסר.
This course is dedicated to Martin Buber's "Dialogical Philosophy". We will examine the uniqueness of Buber's thought and his contribution to the religious, ethical and phenomenological discourse of the twentieth century through a close reading of several important texts that shaped his thinking. The main focus of the course is the notion of the "I-Thou", central to Buber's thought, as it involves a unique understanding of the Subject, Other and God. We shall consider the constant formation of the human self and its profound relationship to its surrounding, examining the openness of the I towards the Other which involves both attention and responsibility. Finally, we will explore Buber's notion of God as a "revelation" that is manifested through Dialogue and Speech. These issues will provide us a wider perspective on the relationship between religion and ethics.
0618-2550-01
 שיעור יסוד - ביקורת הדת בהגות של פרויד
 Freud's Critique of Religion
פרופ טאובר צבישיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  ב'
"עוד מימי קדם יצר האדם לעצמו תפישת-אידאל של כוח כל-יכול ויודע-כל, אידאל שגילמו באליו. ואלים אלה, האדם יִחס להם כל מה שנראה לו כשרוי מעבר לגדר-ההישג למשאלותיו – או כל מה שהיה לו בגדר אסור. משום כך רשאים אנו לומר, כי אלים אלה היו אידאלים-של-תרבות. עתה התקרב האדם מאוד להשגת האידאל – כמעט נעשה אל הוא בעצמו! [...] יכול אתה לומר, כי נעשה האדם מין אל-של-תותבות..." (ז.פרויד, האי-נחת שבתרבות).

מטרת הקורס: הכרת תפישת הדת וביקורת הדת בהגות של פרויד, על רקע יסודות תורת-היצרים והעקרונות המטא-פסיכולוגיים שלו.
נושאי הקורס: הציוויליזאציה לפי פרויד; הדת כתרבות; הלהקה הקמאית, הרג האב הקדמון וקונפליקט אידיפוס; מאגיה-דת-מדע; הדת כנוירוזה; הדת כאשליה של התרבות; פרדוקס המצפון; יחסי ארוס-מוות; המונותאיזם (יהודי ונוצרי); משה וישוע; ביקורת הדת; תחליפי-דת.
אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאה מודרכת, דיון בכיתה.
ספרות ראשונית: החיבור "טוטם וטאבו", ב- כתבי זיגמונד פרויד; הוצ' דביר, כרך 3 (במהדורות החדשות מכונה הכרך כולו "טוטם וטאבו"). המאמרים: "עתידה של אשליה" ו"תרבות בלא נחת", ב- כתבי זיגמונד פרויד, כרך 5 (במהדורות החדשות מכונה הכרך כולו "תרבות בלא נחת"). "משה האיש ואמונת היחוד" [משה והמונותאיזם], הוצ' דביר, 1978. כמה מהחיבורים האלה יצאו לאור בתרגומים חדשים ע"י הוצ' רסלינג. רשימה של ספרות משנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת-כיתה.
Course Objectives: Introducing Freud’s concept and critique of religion on the background of his Theory of Instincts and meta-psychological principles.
Course Topics: Freud’s concept of civilization; religion as culture; the Primal-Horde, the killing of the Primal-Father and Oedipus-Complex; magic-religion-science; religion as neurosis; religion as an illusion of culture; the paradox of the conscience; the relations between Eros and the Death-Instinct; Jewish and Christian Monotheism, Moses and Jesus; the critique of religion; religion substitute.
Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom discussion.
Literature: Freud’s Totem and Taboo, The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, Moses and Monotheism. Secondary bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.
0618-2582-01
 פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה
 Paradoxes and Their Philosophical Significance
פרופ וינטראוב רותשיעור גילמן278 א'1200-1000 סמ'  ב'
פרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי. את הטענה שכל פרדוקס רציני מצביע על בעייה פילוסופית עמוקה נדגים בשיעור זה ע"י בחינת פרדוקסים בתחומים שונים: פילוסופיה של החלל והזמן (הפרדוקסים של זנון), תורת ההכרעה (הפרדוקס של Newcomb), לוגיקה ופילוסופיה של הלשון (פרדוקס הערימה), תורת האישוש (פרדוקס העורבים והחידה החדשה של האינדוקציה) והמטפיזיקה והראציונליות של רגשות (פרדוקס הרגשות ה"עקשניים").

דרישות מקדימות: רצוי מאוד קורס מבוא בלוגיקה.
מטלת הקורס: בחינת כיתה (משקל בציון 2/3) ושני תרגילים (משקל בציון 1/3).
Paradoxes aren’t just an intellectual curiosity. We will illustrate the claim that every serious paradox points to a deep philosophical problem and its solutions by studying paradoxes in different areas: the philosophy of space and time (Zeno’s paradoxes), the theory of rational choice (Newcomb’s problem), logic and the philosophy of language (the Sorites paradox), the theory of confirmation (the new riddle of induction and the paradox of the ravens) and the metaphysics and rationality of emotions (the paradox of “recalcitrant” emotions).
0618-2601-01
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
פרופ פרידלנדר אלחנןשיעור גילמן280 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור זה יוקדש להבנת מקומו של מושג החופש אצל מספר הוגים מרכזיים בעת החדשה. נרצה לבחון את הקשרים שבין חופש לבין מושגים מרכזיים אחרים בתחום המוסר כגון טבע, רצון ופעולה, חוק, חובה מוסרית, קהילה, אופי, חטא וגאולה. הבסיס לפיתוח שאלות אלה יהיה המרחב הנפתח בכתביו של קאנט. נקרא מתוך הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות, ביקורת התבונה המעשית והדת בגבולות התבונה בלבד. בחלקו השני של השיעור נתמקד ביקורתו של הגל על קאנט ובהבהרת הקשר שבין חירות לבין החיים האתיים (נקרא בפנומנולוגיה של הרוח ובפילוסופיה של המשפט). חלקו השלישי של השיעור יתמקד בקשר שבין חירות למימד הדתי של הקיום האנושי. נקרא במסה על החירות האונשית של שלינג ובחלקים נבחרים בכתביו של קירקגור.
השיעור ילווה בתרגיל שיתמקד בקריאת בטקסטים של ההוגים שבהן נדון. ההשתפות בתרגיל חובה. הציון המסכם של השיעור יורכב ממומצע הציונים של העבודות במסגרת התרגיל ‪(40%)‬ ומבחן הכיתה המסכם של השיעור (60%). ‬
The course will be devoted to elaborating the concept of freedom in central thinkers of the modern age. We shall consider the relationships between freedom and other central concepts in moral theory, such as nature, will, duty, community, character, sin and redemption. The basis for developing this problematic will be sought in the space opened in Kant’s writings. We shall read from Groundwork of the Metaphysics of Morals, The Critique of Practical Reason and Religion Within the Bounds of Reason Alone. The second part of the course will be devote to Hegel’s critique of Kant and to his elaboration of the internal relation between freedom and ethical life. Our readings will focus on parts of the Phenomenology of Spirit as well as the Philosophy of Right. The third part of the course will focus on the relation of freedom to the religious dimension of existence. We will read from Schelling’s Essay on Human Freedom as well as from various writings of Kierkegaard.
The students registered for the course are required to take the section in which the texts of the philosophers we shall discuss will be read.The final grade will be calculated in terms of the grade for the section assignments (40%) as well that of the final in class exam for the course (60%).
0618-2601-02
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
מר ירצקי אמירתרגיל גילמן305 א'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור


0618-2601-03
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
גב' פטיש נועהתרגיל גילמן320 ג'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור


0618-2601-04
 תורת המוסר - שיעור המשך
 Advanced Course in Moral Philosophy
מר מלמד נועםתרגיל כיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: תורת המוסר - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור


0618-2689-01
 מיל: מוסר ופוליטיקה
 Mill: Ethics and Politics
פרופ עזרא עובדיהשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בתפיסתו המוסרית והפוליטית של הפילוסוף האנגלי בן המאה התשע עשרה, ג'ון סטיוארט מיל. בקורס תוצג תפיסתו המוסרית התועלתית, ותפיסתו הפוליטית הליבראלית. תידון השאלה אודות הקשר בן תפיסה מוסרית מסוימת לבין ביטוייה הפוליטיים. תיבחן גם השאלה האם עמדה פוליטית ליבראלית מציעה פתרונות ברורים למחלוקות אודות חופש המחשבה והוויכוח, וכן לשאלת הפערים החברתיים והכלכליים בחברה מודרנית.

בבליוגרפיה ראשונית:
מיל, ג'ון סטיוארט. התועלתיות. מאגנס. ירושלים. תשצ"ג.
מיל, ג'ון סטיוארט. על החירות. מאגנס. ירושלים. תש"ן.

דרישות קדם: אין.
חובות התלמידים: קיימת חובת נוכחות. תיבדק נוכחות בתחילת כל שיעור.
הקורס יסתיים בבחינת כתה עם חומר סגור.
ציון הבחינה יהיה ציון הקורס.
This course deals with the ethical and political theory of the 19th century British philosopher John Stuart Mill. In this course Mill's utilitarian ethical philosophy will be presented, together with his liberal political philosophy. We will inquire into the link between a specific moral theory and its political implications.
0618-2722-01
 אריסטו אתיקה ניקומאכית
 Aristotle, Nicomachean Ethics
ד"ר וייסר שרוןשיעור גילמן260 ד'1200-1000 סמ'  א'
נעסוק בקריאה מעמיקה של אחד החיבורים המרכזיים של אריסטו, האתיקה ניקומאכית. נעמוד על המושגים המרכזיים, כגון אושר, מצוינות, אדם ומקור פעולותיו, וננתח את הטיעונים המרכזים של החיבור. עיקר הדגש יהיה קריאת הטקסט, אך נדון גם בגישות פרשניות שונות אשר הוצגו במחקר.
ציון: נוכחות והשתתפות 20%, מבחן כיתה 80%.
In this course we will read Aristotle’s Nicomachean Ethics. Through close attention to the arguments presented in this book, we will address issues such as happiness, virtue, emotions and rationality. Our attention will be mainly devoted to the arguments presented by Aristotle but we will also consider different scholarly approaches to this work.
0618-2745-01
 מטא אתיקה
 Metaethics
ד"ר לוי יאירשיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  א'
מטא-אתיקה עוסקת בשאלות אודות השדה האתי, ולא בנסיונות לנסח תיאוריה אתית כללית (תוצאתנות, דאונטולוגיה וכ״ו) או להתמודד עם דילמות מעשיות (הפלות, המתת חסד וכ״ו). האם מה שטוב ורע, מותר ואסור הוא עניין של עובדות אוביקטייביות או של טעם אישי? האם קיים ידע מוסרי ואם כן, מה מייחד אותו? האם השיפוטים המוסריים שלנו (״אסור לגנוב״) מביעים האמנות או לחילופין נטיות לב, העדפות וכדומה? מה, אם בכלל, הקשר בין עמדותינו המוסריות לבין המניעים שלנו לפעולה? הקורס יסקור את העמדות העיקריות בשאלות כגון אלה.
תנאי קדם: מומלץ מבוא למוסר
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת 3 סיכומים קצרים על חומר הקריאה במהלך הסמסטר שיקבלו ציון ׳עובר׳ / ׳נכשל׳.
מטלה מסכמת: מבחן בית.
הרכב הציון: 80% מבחן בית, 20% הגשת סיכומי קריאה בציון ׳עובר׳.
Metaethics studies the nature of moral thought and discourse, in abstraction from any particular ethical theory (consequentialism, deontology, etc.) or practical dilemmas (abortion, euthanasia, etc.) Are there facts about right and wrong, good and evil, or is it all rather a matter of taste? Is there such a thing as moral knowledge, and if so, what makes it special? Do moral judgments express beliefs or rather some conative attitude? What, if any, is the connection between moral judgment and moral motivation? We will examine such questions with an eye to surveying the main positions in the field.
0618-2755-01
 הומניזם קונפוציאני
 Confucian Humanism
פרופ פת שמיר גליהשיעור גילמן278 ב'1600-1400 סמ'  ב'
האם רעיון הדרך ( dao) עשוי לשמש בית קיבול ראוי להומניזם? אם כך - באיזה אופן? מהי "אנושיות" (רן) והאם ניתן לראות בה הגדרה של האדם באשר הוא? מה היחס בין זכויות האדם לחובותיו לפי הקונפוציאניזם? מה מעמד הלימוד והדיאלוג בהליכה בדרך? הקורס יכוון לארבע סוגיות מרכזיות בקונפוציאניזם: טבע האדם; מימוש עצמי; חינוך, דיאלוג ואחריות; ומעמדם האתי של הרגשות.
בקורס נבחן את האופי ההומניסטי הייחודי של הקונפוציאניזם העולה מהכתבים הקלאסיים.

דרישות קדם: השתתפות בשיעור מבוא לפילוסופיה סינית, או בשיעור מבוא לתולדות סין ותרבותה.
מרכיבי הציון: 40% - השתתפות פעילה כולל הגשת 3 מטלות קצרות; 60% - עבודת סיום.
Can the Confucian idea of Way (dao) be understood as a convincing foundation for a humanistic philosophy? If so - how? In order to respond to this question and to others that are related to it, we will focus on four themes: human nature; self-realization; education, dialogue and responsibility; and the Confucian ethic of feelings.
In the course, we will study the unique nature of Confucian humanism of Way (Dao) as an alternative to the humanism of the Age of Enlightenment.

Requirement: Introduction to Chinese Philosophy or Introduction to Chinese Culture and History.
Grade:40% - active participation (including 3 short papers); 60% - final paper.
0618-2776-01
 מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה
 Reality and Illusion: From the Upanishads to Shankara
ד"ר רוה דניאלשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  ב'
האוּפָּנִישָדות הן מאבני היסוד של הפילוסופיה ההודית. שנקרה, פרשן האוּפָּנִישָדות, נחשב לגדול הפילוסופים שהצמיחה הודו. השיעור יוקדש לקריאה קרובה של מספר פרקים אופנישדיים (בעיקר מהבְּרְהָדְאָרָנְיָקָה והצָ'אנְדוֹגְיָה) בפנייה מתמדת לפרשנותו הלא במיוחד נאמנה אבל המאוד יצירתית של שנקרה. ננסה לברר מהן השאלות העיקריות עימן מבקשים מחברי האוּפָּנִישָדות להתמודד, ולאיזה כיוונים לוקח שנקרה את הטקסט האופנישדי. נדבר על מציאות ואשליה (באמצעות המושגים מאיא וברהמן), על "פנים" ו"חוץ", על "ידיעה עצמית", על תפיסת השפה באוּפָּנִישָדות ובפרשנותו של שנקרה, ועוד.

השיעור יסתיים בעבודת סיום.

ביבליוגרפיה ראשונית:
Patrick Olivelle, The Early Upanişads (OUP 1998)
Eliot Deutsch, Advaita Vedānta: A Philosophical Reconstruction (Honolulu: East-West Center Press 1969)
The Upaniṣads are the cornerstones of Indian philosophy. Śaṅkara, the famous commentator of the Upaniṣads, is considered by many to be the greatest Indian philosopher.
In this course, we will read closely several Upaniṣadic chapters (mostly from the Bṛhadāraṇyaka and Chāndogya Upaniṣads), with constant reference to Śaṅkara's commentary. Our discussion will focus on illusion and reality (through the notions of Māyā and Brahman), "inwardness" and "outwardness", "self-knowledge", and on language as both a "disease" and its "cure", in the Upaniṣadic lore and in Śaṅkara.
0618-2845-01
 שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה
 Psychoanalysis and Philosoph
פרופ רונן רותשיעור גילמן277 ג'1400-1200 סמ'  א'
זהו שיעור מבואי ביסודות המחשבה הפסיכואנליטית העוסק במשמעות הפילוסופית של מושגי היסוד הפסיכואנליטיים. השיעור יציג מספר מושגי יסוד בפסיכואנליזה: הלא-מודע, הדחף, הפנטזיה, התשוקה, המיניות וההעברה. כבסיס לדיון במושגים אלה ישמשו החיבורים הבאים של פרויד: "ההדחקה", "מעבר לעקרון העונג", "הזכרות חזרה ועיבוד" "דחפים וגורלותיהם" ו-"הבניות באנליזה". הניתוח של המושגים יעשה בהקשר של עבודתם של פרויד ושל לאקאן ולגבי כל מושג יידונו ההשלכות הפילוסופיות שלו. לדוגמה, בקשר ללא-מודע, תיבחן הזיקה בין המחשבה הפסיכואנליטית על הסובייקט לבין הקוגיטו הקרטזיאני; לגבי הדחף, הקשר בין הראשוניות שלו לבין שאלת המקור של השפה ושל הדיבור.
בסופו של הקורס תינתן בחינת בית.
יש חובת נוכחות בשיעורים.
An introductory course which addresses fundamental concepts in psychoanalytic thought and examines the philosophical consequences of these concepts. The unconscious, drive, desire, sexuality, fantasy and transference will be presented through some of Freud’s classical texts: “Repression”, “Beyond the Pleasure Principle”, “Instincts and their Vicissitudes” “Constructions in Analysis” and others. In analyzing these concepts, their philosophical significance will be examined. For instance, the affinity between the psychoanalytic subject of the unconscious and the Cartesian cogito, the relation between the primordiality of the drive and the origin of language and speech.
Final requirement: home exam.
0618-2858-01
 חברה ומחשבה אצל דלז וגואטרי
 Society and Thought in Deleuze & Guattari
מר אבולעפיה אדםשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  ב'
במסגרת מספר ספרים שכתבו במשותף בשנים 1971-1991, ז'יל דלז ופליקס גואטרי ניסחו גישה פילוסופית הרואה בניתוח חברתי מרכיב יסודי של הפילוסופיה. הם הדגישו את האופנים שבהם תצורות חברתיות מעצבות צורות מחשבה, ומנגד כיצד צורות מחשבה מסוגלות לחלל תצורות חברתיות קיימות ולחולל צורות חדשות. באמצעות קריאה סלקטיבית בספריהם שנכתבו במשותף (אנטי אדיפוס, קפקא: לקראת ספרות מינורית, אלף מישורים, מהי פילוסופיה?) נבקש לשאול: מה הם היחסים המהותיים בין חברה ומחשבה בפילוסופיה של דלז וגואטרי, ומה מייחד את גישתם ביחס לפילוסופיות אחרות שעסקו בבעיה זו? מבעד לסגנון הכתיבה הדחוס והרב-כיווני נגלה כי דלז וגואטרי מנסחים תכנית ניסיונית אך קפדנית לחידוש המטפיזיקה כבעלת ברית של כוחות חברתיים מהפכניים, בעלת ברית שאינה כפופה לתכנית פוליטית נתונה.

דרישות הקורס: נוכחות, הגשת חמישה דוחות קריאה קצרים לאורך הסמסטר, ועבודת סיום
ציון: 100% עבודת סיום
Within several books written together in the years 1971-1991, Gilles Deleuze and Felix Guattari proposed a philosophical approach that sees social analysis as a fundamental component of Philosophy. They emphasized the manners in which social formations influence forms of thought, and conversely the ways in which forms of thinking are capable of desecrating existing social formations and inspiring new ones. Through a selective reading of their co-authored books (Anti-Oedipus, Kafka: Towards a Minor Literature, A Thousand Plateaus, What is Philosophy?) we shall ask: what are the essential relations between society and thought in Deleuze & Guattari's philosophy, and what is unique to their approach in relation to other philosophies that dealt with this problem. Beyond their dense and multi-directional writing style, we will find that Deleuze & Guattari formulate an experimental yet rigorous program for the renewal of Metaphysics as an inherent ally of revolutionary social forces, an ally that nevertheless should not be subordinated to any political program.
0618-2865-01
 פילוסופיה של הנפש - שיעור יסוד
 Philosophy of Mind
ד"ר לוי יאירשיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  ב'
פילוסופיה של הנפש חוקרת את טבעה של הנפש והיבטיה השונים - תפיסות חושיות, האמנות, כוונות, רגשות, תחושות, וכ״ו. האם הנפש היא חומר רוחני? האם היא זהה למוח? האם היא מעין מחשב? נבחן שאלות אלה ואחרות תוך תשומת לב מיוחדת לשתי תכונות מרכזיות של הנפש: (i) למצבי הנפש השונים יש תפקיד מרכזי בהסברים של התנהגות (הרצון שלי לשתות קפה מסביר מדוע אני הולך לקפיטריה); (ii) מצבי נפש מסוימים מתאפיינים במודעות. נבחן את ההסברים השונים שמספקים פילוסופים לטבעה של הנפש באופן שמתיישב עם תכונות אלה.
הקורס אינו מיועד לתלמידים שהשתתפו בקורס: "בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים".
תנאי קדם: אין.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה.
מטלה מסכמת: מבחן כיתה.
הרכב הציון: 100% מבחן כיתה.
Philosophy of mind explores questions about the nature of the mind and mental states and events – perceptual experiences, beliefs, desires, emotions, sensations, and so on. What is the mind? Is it an immaterial substance? Is it the brain? Is it something like a computer? In considering these and related questions we will pay particular attention to two central features of the mind: (i) that mental states play a central role in explaining behaviour (for example, my desire for coffee helps explain why I’m heading to the cafeteria); (ii) that some mental states are conscious: there is something it is like to feel pain, taste chocolate, or see a sunset. We will study the various ways in which philosophers have tried to give an account of the mind that makes sense of these features.
0618-2880-01
 שיעור יסוד - תיאוריות של מקור השפה
 Theories of the Origin of Language
ד"ר פרבר עיליתשיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  א'
בקורס נדון בשאלת מקור השפה האנושית במחשבה הפילוסופית של המאה ה-18. ננתח את מושג ה"מקור" על גרסאותיו השונות ונדון בבעייתיות הפילוסופית הטמונה בו; נבחן אלטרנטיבות שונות של מענה על שאלת מקור השפה: תיאולוגיות, פסיכולוגיות, פיזיולוגיות וחברתיות; נברר באיזה מובן מצביעה שאלת מקור השפה על ההבחנה היסודית בין האדם לחיה, ובאילו מובנים היא מצביעה דווקא על הקירבה ביניהם; נדון ביחסים בין שפה ורגשות, ונשאל על אודות הקשר בין שפה ומוסיקה, דיבור וביטוי קולי.
חובות: נוכחות בשיעורים, קריאה שבועית וכתיבת עבודת סיום.
The course examines the question of the origin of language in eighteenth century philosophy. We will analyze the term “origin” and its different meanings and discuss its inherent philosophical problematics; present the various alternatives in answering the question of the origin of language: theological, psychological, physiological and social; We will inquire how the question of the origin of language differentiates between human and animal, and how, on the other hand, it points at their inherent similarity; We will discuss the relationship between language and emotions, and explore the connection between language and music, speech and voice.
0618-2886-01
 הפילוסופיה של היוגה: קריאה קרובה
 Pantajala Yoga: A Philosophical Reading
ד"ר רוה דניאלשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  ב'
השיעור יתמקד ביוגה-סוטרה לפטנג'לי. נקרא יצירה קאנונית זו מאל"ף עד ת"ו, בפנייה לפרשניה הקלאסיים (ויאסה), המודרניים (שרי אורובינדו) והעכשוויים (קרישנה-צ'נדרה בהטצ'ריה). נדון בחוטים פילוסופיים ופסיכולוגיים ביוגה הקלאסית, וננסה לשרטט את תפיסת החופש העולה ממנה, מתוך זיקה לתפיסות דומות ושונות בפילוסופיה הודית ומערבית כאחד.
השיעור יסתיים בעבודת סיום.
This class focuses on Patañjali's Yogasūtra. We will read this canonic text from A to Z with constant reference to its classical (Vyāsa), Modern (Sri Aurobindo) and Contemporary (Krishnachandra Bhattacharyya) commentators. We will discuss philosophical and psychological "threads" of classical yoga, and reflect on its freedom conception, vis-à-vis similar and different conceptions of freedom in Indian and Western philosophies.
0618-2954-01
 פרקים בפילוסופיה של החינוך
 Selected Topics in Philosophy of Education
פרופ טאובר צבישיעור גילמן278 ג'1200-1000 סמ'  א'
"[...] והחינוך יהא, אפוא, בקיאות בעצם הדבר הזה: בְּהַפְנָיָה; דהיינו – הידיעה כיצד יוסב אותו כוח-נשמה בדרך קלה ויעילה ביותר, ואינו בא ליצור בכוח זה את הרְאִיָה, כי אם מניח שזו כבר מצויה בו, אלא [שכוח-נשמה זה] אינו מכוּוָן לצד הנכון, ואינו מביט אל אשר צריך היה; ולכך יביאנו החינוך" (אפלטון, פוליטיאה).
"האדם הוא הבריה היחידה הזקוקה לחינוך. כלומר, בחינוך אנו מבינים טיפול (הזנה, השגחה), משמעת (עיבוד-טיפוח) והשכלה, לרבות תרבות. מכאן נובע שהאדם הוא עולל, חניך ותלמיד" (קאנט, על החינוך).

מטרת הקורס: הכרה של כמה רעיונות פדגוגיים מתולדות ההגות וניתוח מושגי-ביקורתי שלהם.
נושאי הקורס: פילוסופיה של החינוך; לימוד הסגולה הטובה לפי אפלטון – קריאה בקטעים נבחרים מן הדיאלוג מנון; דמוקרטיה וחינוך: פרקים נבחרים מכתבי ז'אן-ז'אק רוסו, ג'והן דיואי, אלכסנדר ס. ניל, הרברט מרקוזה ואחרים; חינוך אסתטי: פרקים נבחרים מכתבי עמנואל קאנט ופרידריך שילר; הביקורת של ניטשה על החינוך הבורגני – קריאה בקטעים נבחרים מ-על עתיד מוסדות החינוך שלנו ומ-שופנהאואר כמחנך. הערה: נושאי הדיון עשויים להשתנות קמעא, בהתאם לדרישה ולעניין מצד התלמידים.
דרכי הוראה: הרצאות, קריאת טקסטים ודיון בכיתה.
ספרות: אפלטון, מנון ב-כתבי אפלטון, כרך א' (הוצ' שוקן); ניטשה, מסות על חינוך לתרבות (הוצ' מאגנס); פרקים נבחרים מכתבי רוסו, קאנט, שילר, דיואי, ניל, מרקוזה ואחרים יחולקו לתלמידים כתדפיסים במהלך הקורס. רשימת ספרות ראשונית ומשנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.
Course Objectives: Introducing pedagogical ideas from the history of western philosophy and the conceptual-critical analysis of them.
Course Topics: Philosophy of education; Learning-teaching the moral virtue – reading in Plato's Meno; Democracy and education: selected chapters from the writings of J-J.Rousseau, J.Dewey; A.S.Neill, H.Marcuse and others; Aesthetic education: selected chapters from the writings of I.Kant and F.Schiller; Nietzsche's critique of the bourgeois education – reading in On the Future of Our Educational Institutions and Schopenhauer as an Educator.
Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom-discussion.
Literature: Selected chapters from the above philosophers' writings. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.
0618-2980-01
 קריאה בוויטגנשטיין
 Reading in Wittgenstein
ד"ר מטר ענתשיעור גילמן361 ב'1600-1400 סמ'  א'
בשיעור נקרא קטעים שונים מתוך כתביו הפוסט-טרקטטיים של ויטגנשטיין, בין היתר מתוך המחברת הכחולה והמחברת החומה, חקירות פילוסופיות, וההערות שקובצו בכרך Culture and Value. נרצה לברר מה הקשר בין הדיונים השונים ומהי ההצעה הפילוסופית העולה מן הקריאה בכתבים – בפרט לגבי מושג הקריאה עצמו.

מטלת השיעור: עבודת סיום.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה
In this course we'll read excerpts from Wittgenstein's post-Tractarian writings, such as The Blue and Brown Books, Philosophical Investigations and Culture and Value. We'll try to understand the philosophical picture offered by Wittgenstein in these writings – especially regarding the concept of writing itself.
0618-2981-01
 שיעור יסוד - סוגיות בפילוסופיה של המשפט
 Philosophy of Law
ד"ר שרון אסףשיעור גילמן277 ד'1600-1400 סמ'  א'
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם סוגיות היסוד של הפילוסופיה של המשפט ולהעניק כלים לניתוח וביקורת בסוגיות השונות, ביניהן: ההבדל שבין נורמות משפטיות לנורמות מוסריות, הקשר בין משפט ופוליטיקה, מהותה של חוקה, והטעמים להגנה על נורמות חוקתיות.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה פוליטית
דרישות הקורס: נוכחות, מטלת כתיבה
מטלות: מטלת כתיבה ומבחן בית
מרכיבי ציון: 40% מטלת כתיבה 60% מבחן בית
The aim of this course is to introduce the basic issues and debates in the philosophy of law and to provide analytical tools for analysis of the various positions in the field. Among the topics to be discussed are: the distinction between legal and moral norms, the relation between politics and the law, constitutions and the reasons for defending constitutional norms.
0618-3428-01
 מה אנחנו חייבים לדורות הבאים?
 Moral Duties to Future Generations
ד"ר לוי יאירסמינר גילמן362אג'1600-1200 סמ'  א'
אנחנו משפיעים בדרכים רבות, ישירות ועקיפות, על גודל האוכלוסיה והרכבה- הדוגמא הפשוטה ביותר היא ההחלטה להביא ילדים לעולם. השפעות אלה מעלות שאלות שקשה למצוא להן פתרון ברור במסגרת התיאוריות המוסריות המקובלות: מהן, אם בכלל, החובות המוסריות שלנו כלפי אנשים ש(עדיין) אינם קיימים? האם התווספות של אנשים חדשים היא בהכרח שינוי לטובה? האם יש מובן שבו הבאת אדם חדש לעולם מיטיבה עם (או מזיקה ל)אותו אדם? אלה מקצת השאלות שנדון בהן. כפי שנגלה, לצד היותן מורכבות מבחינה תיאורטית, יש לשאלות אלה גם חשיבות מעשית במישור האישי והציבורי, למשל בכל הנוגע להתמודדות עם התחממות כדוה״א. ניעזר במקרה של התחממות כדוה״א כדי להמחיש ולבחון את שאלת חובותינו המוסריות כלפי הדורות הבאים.
תנאי קדם: מוסר המשך/פוליטית המשך.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה.
מטלה מסכמת: הגשת עבודת סמינר או רפרט. הצגת רפרט בכיתה היא מטלת רשות שעשויה לתרום לציון.
הרכב הציון: הציון ייקבע ע״ס הסמינר או הרפרט. הצגת רפרט בכיתה תתרום עד 10% נוספים לציון.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Many of our decisions affect changes in the population, causing more or fewer people to exist, as for example when we decide to bring new life into the world. But traditional ethical theories were formulated with existing people in mind, and it is no easy task to figure out how these theories apply to any moral obligations we may have to future people. Do we make the world better by creating more people? If so, do we always make the world better by creating more people, or could there be too many people? Can I harm or benefit a person by bringing her into existence? These are some of the questions we shall consider in this seminar. As well as being theoretically complex, these questions also have pressing practical applications. For we must be able to answer them if we are to adequately assess questions of private morality and public policy – for instance, policy to slow down climate change. Climate change will serve as the central practical application for testing our views on ethics and future generations.
0618-3429-01
 אמנות ופוליטיקה
 Art and Politics
פרופ טאובר צביסמינר גילמן362אג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן362אה'1400-1200 סמ'  ב'
"אני מקווה לשכנע […], שיש ללכת בדרך האסתטיקה על מנת לפתור את הבעיה המדינית למעשה, הואיל ואין זה אלא היופי, שבו עובר האדם אל החירות"; "ביצירת-אמנות יפה באמת אין חשיבות כלל לתוכן, אלא רק לצורה. […] מושג סתירתי הוא זה של אמנות מלמדת (דידאקטית) או אמנות מתקנת (מבחינה מוסרית), שכן מאומה אינו ניצב בניגוד גדול יותר למושג היופי מאשר מתן מגמה מסויימת לרגש" (פרידריך שילר, על החינוך האסתטי של האדם בסדרת מכתבים).
"במצב שבו לא תוכל המציאות האומללה להשתנות אלא באמצעות פראקסיס פוליטי רדיקאלי, מן-הדין לצדק את העיסוק באסתטיקה. חוסר טעם הוא להכחיש את יסוד הייאוש הכלול בהתעסקות זו: הנסיגה אל עולם בדוי שבו ניתן לשנות את הנסיבות הקיימות ולהתגבר עליהן אך ורק בתחומו של הדמיון" (הרברט מרקוזה, הממד האסתטי).

מטרת הקורס: הכרת עיונים מתולדות ההגות המערבית, המתייחסים לזיקות שבין אמנות לפוליטיקה.
נושאי הקורס: הקורס עוסק בעיקרו של דבר בחיבור של פ.שילר, על החינוך האסתטי של האדם בסדרת מכתבים (1795), ובחיבור של ה.מרקוזה, הממד האסתטי (1978). כמו כן, עולות בו לדיון תפישותיהם של אפלטון, רוסו, היינה, מארקס, ברטון, ברכט, קאמי, אדורנו, ואחרים. הערה: הנושאים עשויים להשתנות קמעא בהתאם לעניין התלמידים.
אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאת טקסטים, דיון, הכנות אישיות לכתיבת עבודה סמינריונית.
רשימות ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים בתחילת הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Course Objectives: Introducing ideas from the history of western philosophy concerning the relations and affinities between art and politics.
Course Topics: Relevant discussions of Plato, Rousseau, Heine, Marx, Breton, Brecht, Camus, Adorno and others, but mainly Schiller's On the Aesthetic Education of Man (1795) and Marcuse's The Aesthetic Dimension (1978).
Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.
A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A seminar or referat paper.

0618-3528-01
 דיון בבעיות אקטואליות
 Discussion of Actual Problems
פרופ עזרא עובדיהסמינר גילמן262 א'1400-1000 סמ'  א'
הסמינר עוסק בהיבטים המוסריים, החברתיים והפוליטיים של סוגיות אקטואליות. במסגרתו יבחנו נושאים כגון הפלות, הנדסה גנטית, פונדקאות, חופש הדיבור, עונש מוות, זכויות ילדים, איכות הסביבה ועוד. מטרתו של הסמינר אינה להתיר את הדילמות הכרוכות בסוגיות אלה, אלא לבחון את ההיבטים השונים שלהן ואת היתרונות והחסרונות הכרוכים בכל הצעה לפתרונן.
דרישות קדם: ככל סמינר לתואר ראשון (מבוא+שעור המשך בפילוסופיה של המוסר או פילוסופיה פוליטית ועמידה בבחינת הבקיאות).
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים והגשת רפראט בכתה.
הקורס יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית או רפראט כתוב.
ציון העבודה או הרפראט יהיה ציון הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
This seminar deals with the ethical, social and political aspects of actual moral issues and dilemmas. The course inquires into issues such as abortions, genetic engineering, surrogacy, freedom of speech, capital punishment, children rights, environment, etc. The course does not pretend to resolve the moral dilemmas which are involved in these issues, but tries to study their different aspects, and the pros and cons of the proposed solutions to each problem.
0618-3556-01
 רגשות
 Emotions
פרופ וינטראוב רותסמינר גילמן362אא'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן362אד'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר יתמקד במספר סוגיות פילוסופיות שמעוררים הרגשות: המטפיזיקה שלהם (האם מכילים מרכיב תחושתי/קוגניטיבי? האם כרוכים בהכרח במרכיב פנומנלי?), האפשרות לשפוט אותם כ(אי-)רציונלים, האפשרות לחוות אותם ביחס לאובייקטים דמיוניים, והעובדה התמוהה שבהקשר אמנותי (טרגדיה), אנו נהנים מצפיה בסבל. כמקרה מעניין (ואולי בלתי טיפוסי) נבחן את רגש האהבה.
דרישות הסמינר: נוכחות לפחות ב-2/3 מהפגישות וקריאה לקראתן, כתיבת 3 תרגילים (1/3 מהציון) ועבודה סמינריונית (2/3 מהציון).

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
The seminar will focus on several philosophical issues raised by the emotions: their metaphysics (Do they incorporate a cognitive element? Do they necessarily involve an affect?), can they be assessed as (ir)rational? Can the emotions be directed at fictional characters? How can we account for the (puzzling) value, even enjoyment of the pain/suffering engendered by works of art? We will examine more closely a particularly interesting, and perhaps atypical, emotion: love.
Requirements: participation in, and reading for, at least 2/3 of the meetings, two essays and a seminar paper.
The grade will be based on the three essays (1/3) and the seminar paper (2/3).
0618-3651-01
 חופש כמושג פוליטי
 Liberty as a Political Concept
ד"ר שרון אסףסמינר גילמן320 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ד'1400-1200 סמ'  ב'
תיאור קורס: הסמינר יעסוק ברעיון החירות ובאופנים השונים בהם הוא נתפס בפילוסופיה הפוליטית וכן בהגנות הפילוסופיות על ערך החירות ויחסה לערכים פוליטיים אחרים.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה פוליטית
דרישות הקורס: נוכחות והצגת רפרט בכיתה
מטלות: הצגת רפרט בכיתה ועבודה סמינריונית/רפרט
מרכיבי ציון: 20% הצגה בכיתה 80% עבודה מסכמת

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
The seminar will examine the different conceptions of liberty and the philosophical arguments defending the value of liberty and its relations to other values.
0618-3652-01
 תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות
 Theories of Linguistic Meaning
פרופ דרזנר אליסמינר גילמן320 ב'1800-1400 סמ'  ב'
במסגרת סמינר זה נעסוק במספר סוגיות עכשוויות בדיון הפילוסופי במשמעות לשונית. בין הנושאים שנבחר מתוכם: תורות משמעות המושתתות על מושג האינפורמציה (של דרצקה וממשיכיו), תורות העושות שימוש בכלים מתחום האבולוציה על מנת להנהיר את מושג המשמעות (כגון זו של מיליקן), ותורות משמעות ייצוגיות. נתמקד בטקסטים וכותבים עכשוויים, על מנת לקבל תמונה מעודכנת של התחום.
תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה, קורס המשך בפילוסופיה של השפה.
חובות הסמינר: נוכחות והשתתפות בפגישות הסמינר, הכנת חומר הקריאה באופן שוטף, הגשת רפראט בכתה.
חובות סיום הסמינר: כתיבת עבודה סמינריונית / רפראט.
ציון: על סמך העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
In this seminar we will study current topics in the philosophical debate over the nature of linguistic meaning. Among the discussions we will choose from: Information-theoretic theories of meaning (due to Dretske and his followers), theories of meaning that appeal to evolution (such as Millikan's) and representational theories of meaning. Our focus will be on current texts and writers.
0618-3654-01
 על יחס, קרבה וזיקה
 On Relation, Kinship and Affinity
פרופ פרידלנדר אלחנןסמינר גילמן260 ה'1400-1000 סמ'  א'
הסמינר יוקדש להבנת המבנה של קרבה משמעותית כפי שזו מתגלה בהכרת הטבע, בזיקות לשוניות ובקשרי אהבה. קריאה רציפה של מאמרו של ולטר בנימין ״ קרבה מתוך בחירה לגתה״ תלווה את הדיון שלנו לכל אורכו של הסמסטר. בנוסף לקריאה מתוך כתביו הספרותיים והמדעיים של גתה, ומתוך הגותו של בנימין נקרא גם במשתה ובפאידרוס של אפלטון, בטקסטים נבחרים של הרומנטיקה המוקדמת, ובכתביהם של קירקגור, ניטשה קסירר וסטנלי קאבל.
על משתתפי הסמינר לקרוא את הרומן של גתה קרבה מתוך בחירה (מתורגם לעברית תחת הכותרת דבקות) לפני תחילת הסמינר
דרישות: נוכחות והשתתפות, הגשת תגובה בכתב במהלך הסמסטר, הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
This seminar will be devoted to the concept of affinity, as it pertains to the knowledge of nature, to correspondences in meaning, as well as to relationships of love. The reading of Walter Benjamin’s essay ‘Goethe’s Elective Affinities’ will orient our advance throughout the seminar. In addition to readings from Goethe’s poetic and scientific writings, and from Benjamin’s early works, we shall also read from Plato’s dialogues (the Phaedrus and the Symposium) as well as from the writings of the early Romantics, Kierkegaard, Nietzsche, Cassirer and Cavell.
All participants in the seminar must read Goethe's novel Elective Affinities prior to the beginning of the term.
0618-3655-01
 דאיה קרישנה וכופרים אחרים
 Daya Krishna and Other Heretics
ד"ר רוה דניאלסמינר גילמן262 ג'2000-1600 סמ'  ב'
דאיה קרישנה (1924-2007) הוא מהפילוסופים (ההודיים) הבולטים במחצית השנית של המאה ה-20. הסמינר יעסוק בהגותו. נקרא בהרחבה אותו ועליו, וננסה להבין מהם החומרים הפילוסופיים, בהודו ובמערב, שאיתם הוא מתכתב. אפרופו "השפעות פילוסופיות" נתמקד בעיקר בכתבי קרישנה-צ'נדרה בהטצ'ריה, "אבי הפילוסופיה ההודית בת זמננו". התכנית היא לשרטט "פרופיל פילוסופי" של דאיה קרישנה, בהסתמך על הקורפוס הרחב שהשאיר אחריו, מאמרים, ספרים ומכתבים, ולהתחקות אחר כמה מהפרויקטים הגדולים שלו: "פילוסופיה כדיאלוג", "ידיעה בלא ודאות", ולבסוף הפרויקט עם הכותרת הקנטיאנית "הקדמות לכל היסטוריוגראפיה בעתיד". עניין "הכפירה" מהכותרת יתחוור תוך כדי דיון.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Daya Krishna (1924-2007) is one of the most creative and influential (Indian) philosophers in the second half of the 20th century. This seminar focuses on his writings. We will delve deeply into his vast corpus, attempting to sketch his "philosophical profile", taking into account material (Indian and Western) which influenced his thought. In this respect, we will focus primarily on the creative work of Krishnachandra Bhattacharyya. Drawing on Daya Krishna's books, papers and letters, we will discuss several of his main projects: "Philosophy as Dialogue", "Knowledge without Certainty" and "Prolegomena to any future Historiography". The question of "heresy", apropos Daya Krishna's philosophical writing, will become transparent as we read his thought-provoking essays.
0618-3656-01
 שפינוזה: קריאה ב"אתיקה"
 Reading Spinoza's Ethics
ד"ר נעמן נועהסמינר גילמן262 ה'2000-1600 סמ'  א'
במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, ״אתיקה״, על חמשת חלקיו. ננסה להבין מהי לפי שפינוזה תכליתה הקיומית, התרפויטית, של הפילוסופיה, וכיצד יכול האדם להקנות טעם ומשמעות לחייו באמצעות העיון הפילוסופי. נתמקד בזהות בין הנפש לגוף, בפסיכולוגיה המוסרית של שפינוזה (תורת האפקטים), בתפיסתו המוסרית והחברתית, ולבסוף בגרסתו החילונית לרעיון המסורתי של גאולת הנפש. במסגרת הקריאה בחלק האחרון והאניגמטי ביותר של ה״אתיקה״, ננסה להבין כיצד יכולה הנפש לפי שפינוזה להתגבר על התכלות הגוף ולחוות את נצחיותה במהלך החיים.
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת שתי תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
The seminar is dedicated to a close reading of Spinoza's Ethics. We will discuss Spinoza's therapeutic objectives in this work and his conception of blessedness and salvation as the highest goals attainable in the present life through philosophical reasoning.
0618-3657-01
 השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל
 Divine Providence in the Works of Maimonides, Kierkegaard an
ד"ר ורבין נחמהסמינר גילמן362אד'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בדרכים שונות בהן הובן מושג ההשגחה האלוהית, הן באלה המבינות את ההשגחה במונחים של התערבות אלוהית במהלך הרגיל של מאורעות בעולם כדי להבטיח גמול הולם לצדיקים ולרשעים, והן באלה המבינות את ההשגחה במונחים של יכולת אנושית לממש טוב עליון כלשהו אשר אינה מערבת התערבות אלוהית. נתמקד בתפיסותיהם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל, המפנימות את מושג ההשגחה ומתארות אותה במונחים של השגה שכלית, ו/או אהבה. נעסוק באופן בו מתנהלים חייו של המאמין המושגח, באושרו, סבלו, אהבותיו לאדם ולאל, וביחס המורכב ביניהם.

קבלת קרדיט על סמינר זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהמפגשים, הגשת 4 דוחות קריאה בהיקף של חצי עמוד (ללא ציון), והגשת רפרט (8-10 עמודים) או עבודה סמינריונית (15-20 עמודים). הציון מורכב מציון העבודה. השתתפות משמעותית תזכה את הסטודנטים בתוספת של עד 5 נקודות.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
The seminar is concerned with the meaning of "divine providence" and with the diverse manners in which it was understood throughout the ages. We will examine conceptions of providence in terms of intervention in the ordinary state of things, as well as conceptions that interiorize God's providence, describing it in terms of a particular human capacity to comprehend or to love. We will focus on the Maimonidean, Kierkegaardian and Weilian conceptions of God's providence, which belongs to the latter group, and on the relation between suffering and love in the life of the believer who enjoys God's providence to its fullest.
0618-3658-01
 פסיכולוגיה עתיקה: תורת הנפש בפילוסופיה יוונית
 Theories of the Soul in Ancient Philosophy
ד"ר וייסר שרוןסמינר גילמן319אא'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אד'1600-1400 סמ'  ב'
מהי הנפש? במה הנפש האנושית שונה מזו של בעלי חיים אחרים? כיצד המחשבה הרציונלית והרגשות קשורות לנפש? לשאלות אלו נוסחו מספר תשובות בפילוסופיה העתיקה. עיקר עבודתנו בקורס יהיה סקירה של תורת הנפש של הוגים מרכזים מהתקופה הקלאסית וההלניסטית, כגון אפלטון, אריסטו, אפיקורוס וכריסיפוס. לאחר מכן, נעמוד בקצרה על אימוץ דוקטרינות אלו בפילוסופיה היהודית ההלניסטית (פילון) ואצל אבות הכנסייה הקדומים.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה יוונית.
ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 30%, עבודה סמינריונית או רפרט 70%. (חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה).

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
What is the soul and what is its role? In what respect does the human soul differ from that of other living beings? How do rational thinking and emotions relate to the soul? The philosophers of the Classical and Hellenistic period gave various answers to these questions. In this course, we will examine the ancient theories of the soul. We will mainly concentrate on Plato and Aristotle and the Hellenistic philosophers. Afterwards, we will shortly examine how these motives have been adopted in Hellenistic Judaism (Philo) and in early Christianity.
0618-3661-01
 הפנומנולוגיה של הזמן
 The Phenomenology of Time
ד"ר סנדרוביץ ירוןסמינר גילמן362אג'1800-1400 סמ'  ב'
בסמינר זה נבקש להתחקות אחר מגוון הקשרים שבין היבטיו השונים של ההיבט הטמפורלי של הניסיון—הזמן כפי שזה נחווה. בחלקו הראשון של הסמינר נתמקד באופן בו נידון הקשר בין ההוויה, תודעת הזמן והניסיון הזמני אצל אריסטו, אוגוסטינוס, לוק, יום וקאנט. בחלקו השני של הסמינר נבחן את תורתו של הוסרל אודות תודעת הזמן הפנימי ואת יחסיה של זו לכמה ממושגי היסוד של תורתו. במסגרת זו נבקש גם להעריך את עמדתו של הוסרל ביחס להשקפות חלופיות לגבי מושג ההווה המדומה (the specious present). בחלקו האחרון נבחן את התגובה של היידגר למסורת הזו.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
In this seminar we will examine the varieties of aspects of the experience of time. In the first part of the seminar we will examine the ways in which the connections between the concepts of being, of temporal experience, and the consciousness of time are discussed by Aristotle, Augustine, Lock, Hume, and Kant. In the second part we will examine Husserl's phenomenology of time and of internal time consciousness, and its relation to some of the fundamental concepts of his theory. We will try to compare Husserl's account of the specious present to some other present day accounts. In the final part we will examine Heidegger's response to this tradition.
0618-3814-01
 אמת
 Truth
ד"ר רכטר עפרהסמינר גילמן262 ב'2000-1600 סמ'  א'
שאלות אודות אמת העסיקו את הפילוסופיה מתמיד. מהי אמת? האם היא תלויה ביחס בין דברים שאנו חושבים או אומרים לדברים בעולם? לאילו דברים אפשר לייחס אמת או שקר? האפשר שתהיינה אמיתות שאי אפשר באופן עקרוני לדעת? מדוע זה משנה או חשוב שמה שאנו חושבים יהיה אמיתי ולא שקרי? האם השגת אמיתות היא מטרתה או תכליתה של חקירה באשר היא? מה בעצם ההבדל בין תוכנה של טענה אמיתית לאמיתותה? מה מיוחד בפרדיקט האמת? האם יש תכונה כזאת -- אמת -- שהיא תכונה של הדברים שאנו אומרים או חושבים? פילוסופים רבים חשבו שכן, אבל נסיונות להציע הסבר נאות של אופיה של תכונה כזאת נתקלו בקשיים. נכיר כמה נסיונות כאלה וכמה גישות למושג האמת המבקשות להתמודד עם קשיים אלה. ישנם פילוסופים הדוחים את ההנחה שיש בכלל משהו מעניין פילוסופית לומר על אמת. נתייחס למספר מוטיבציות לעניין הפילוסופי בשאלות על אמת, בתיאוריות או בהגדרה של אמת. בדרך זו נעמוד על השלכות מפתיעות של תכונותיו הבסיסיות ביותר והטריויאליות לכאורה של מושג זה.
קריאה: הסמינר מבוסס על טקסטים מאריסטו, לייבניץ, וקאנט, פרגה, ראסל וג׳יימס, סטרוסון ואוסטין, רמזי, קוויין, דאמט, טארסקי, דייוידסון, קריפקה ופילד.
דרישות הקורס: נוכחות וקריאה (בעזרת שאלות מנחות) מידי שבוע. הגשת שאלות בכתב, והצגת רפראט בכתה כהכנה לעבודה מסכמת (רפראט או עבודה סמינריונית).
מבנה הציון: 30% השתתפות והצגת רפראט בכתה, 70% עבודה מסכמת.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Questions about truth have preoccupied philosophy throughout its history. What sorts of things can be true or false? Does truth depend on a relation between what we say or think and things in the world? Can there be in-principle unknowable truths? Why should it matter whether our beliefs are true or not? Is truth the end of inquiry? What distinguishes between the content of a true statement and its truth? What is special about the truth predicate? Is there such a property - truth - that attaches to things we say or believe? Many philosophers have held that there is, but attempts to provide an adequate account of that property have run into difficulties. We will learn about some of these attempts and some proposed ways around these obstacles. Some philosophers deny that there is philosophical interest in a positive account of truth. We'll consider some salient motivations for taking a philosophical interest in such an account, and in theories or definitions of truth. By these means we'll uncover surprising consequences of some of the most elementary and apparently trivial properties of the concept of truth and of the truth predicate. Readings from Aristotle, Leibniz, Kant, Frege, Russell, James, Strawson, Austin, Ramesy, Quine, Dummett, Tarski, Davidson, Kripke, Putnam, Field.
0618-3838-01
 חיים דרך מוות
 Life Via Death
פרופ פת שמיר גליהסמינר גילמן362אב'1800-1400 סמ'  א'
הפילוסופיה של הדרך על גווניה השונים מוכרת כפילוסופיה שאין בה עיסוק במוות אלא התמקדות בחיים. הטקסטים הקלאסיים נמנעים על-פי רוב מדיון במוות והשתמעויותיו השונות, אך ניתן למצוא ברבים מהם רמזים לניסיונות פילוסופיים שמתפתחים מאוחר יותר, ואשר ניתן לראות בהם הצעות להתמודדות עם המוות דרך התמקדות בחיים. בסמינר נתייחס לשאלות כמו מהו מוות, האם הוא "הפסקה" וחידלון? האם הוא "מאורע בחיים" או שהוא מחוץ להם? מה השלכותיה של תפיסת המוות על החיים? האם ניתן להתכונן למוות? האם הוא "רע"? והאם המעשה האנושי מאפשר להתגבר על המוות ולהשיג מעין-נצח?
בהמשך הסמינר יציגו המשתתפים טקסטים פילוסופיים המתייחסים למוות, ועליהם גם תכתב העבודה מסכמת.
ציון הסמינר יקבע על סמך השתתפות פעילה - 20%, פרזנטציה - 20%, ועבודת סיום - 60%.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Chinese philosophies are usually known as philosophies that focus on life, and do not discuss death. Classical texts usually avoid a discussion on death, and yet, one can find in many of them allusions and spurs for later attempts at understanding questions regarding death; can it be identified with “cessation” or is it an “event in life”? Do we experience death, and if so what are its implications? Should knowledge of death influence the way we live our lives? Can one prepare for death? Is death “bad”? Should it be feared, or can we overcome death?
Students are welcome to work on a text of their choice for class presentation and for the final paper.
The Seminar grade will be determined by active participation - 20%, a short class presentation - 20%, and a final paper - 60%.
0618-3840-01
 עמנואל לוינס: מובן ואחרות
 Emmanuel Levinas: Alterity and Sense
פרופ כנען חגיסמינר גילמן449 א'2000-1600 סמ'  א'
הסמינר מוקדש לפענוח הגותו של עמנואל לוינס, מהפילוסופים המשפיעים ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20, הידוע בשל תפנית רדיקאלית שהוא מבקש לחולל בפילוסופיה: תפנית אתית. האתיקה של לוינס מבוססת על הבנה ייחודית של מושג ה"אחר", על הכרה באחרות רדיקלית שכלפיה נותרת המחשבה המושגית-שיטתית עיוורת. לפי לוינס, סגירות זו של המחשבה המערבית משכפלת נטייה שהיא מרכזית ליומיום שלנו: זו הנטייה לשכוח, להתעלם, מתביעתה של אחרות קיצונית הנוכחת תמידית בחיינו – אחרותו של הזולת.
אך, באיזה מובן בדיוק חומק האחר מכל ניסיון של ה-אני להבינו? האם כל סוג של מחשבה, כל סוג של דיבור, בהכרח משטיח את האחר? האם הסגירות של ה-אני היא אכן מהותית למבנה ה-אגו? כיצד מעצבים גבולות השפה את השיחה עם האחר? האם ניתן לחרוג מעבר לגבולות אלה וכיצד? מה היא האלטרנטיבה עליה מצביע לוינס ומה השלכותיה לגביה הבנה חדשה של שדה המשמעות בו אנו חיים? במרכז הסמינר, דיון וקריאה צמודה בספרו של לוינס כוליות ואינסוף (1962).

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
The seminar offers a discussion and interpretation of central themes in Levinas' philosophy, based on a close reading of Totality and Infinity (1962).
0618-3857-01
 דיאלוג פילוסופי כמעצב סגנון חיים: מה אנו רוצים מהפילוסופיה
 The Philosophical Dialogue as Constituting Life Style
פרופ לאור נתנאלסמינר גילמן361אד'1200-0800 סמ'  ב'
הדיאלוג הינו כלי מרכזי לחקירת רעיונות ולהתפתחות זהות פילוסופית. ניתן להצביע על סגנונות שונים של דיאלוגים פילוסופיים, ולזהות הנחות יסוד פילוסופיות שונות שבבסיסם. בין הנחות אלה ישנן כאלה, שהן עקרוניות בדיון אודות אפשרות החקירה הפילוסופית של המציאות.
על רקע זה, הסמינר הנוכחי בנוי במתכונת סדנה בה הדיאלוג משמש לברור שאלות פילוסופיות, כפי שהן משתקפות בקורפוס הפילוסופי ובחיי היום-יום של המשתתפים. השאלות תדונה גם במאמרים אשר מייצגים תפיסות עולם חלופיות בפילוסופיה של מאה ה-20 . (Agassi, Bartley, Buber, Feyerabend, Habermas, Polanyi, Popper, Russell)
המשתתפים בסמינר יציגו את המאמרים האמורים ויונחו על מתודולוגיה של מחקר במדעי הרוח וכתיבה פילוסופית. בתוך כך תתאפשר בחינה של השאלות והנחות היסוד הפילוסופיות של המשתתפים, וההקשרים שלהן. תשומת לב מיוחדת תוקדש להשלכות של הבחירות הפילוסופיות על זהות וסגנון חיים.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Dialogue is a fundamental tool for the exploration of ideas and the development of philosophical identity. There are various styles of philosophical dialogue, given different philosophical presuppositions. Among the latter are conjectures fundamental to the discussion regarding the role of philosophy as a field investigating reality.
Against this background the seminar operates as a workshop in which the dialogue is serving for the inquiry of philosophical questions. These questions come up in the context of everyday life as well as the philosophical corpus. Participants are invited to present philosophical problems emerging in everyday life, and the philosophical corpus is the 20th century's: the work of Agassi, Bartley, Buber, Feyerabend, Habermas, Polanyi, Popper, and Russell.
Participants are guided about principles of research methodology in the Humanities, and present selected papers of the above mentioned philosophers. In so doing, we gain the opportunity to learn about the participants' philosophical concerns and presuppositions.
A special attention will be given to the implications of philosophical choices on lifestyle and identity
0618-3862-01
 ליוטאר: הדיפרנד
 Lyotard: the Differend
ד"ר מטר ענתסמינר גילמן450 ב'1200-0800 סמ'  ב'
ז'אן-פרנסואה ליוטאר ראה בספרו הדיפרנד את אחד משיאי יצירתו. הספר מעמיד את השקפתו הפוסט-מודרניסטית על פילוסופיית השפה (דרך דיונים בפילוסופיה יוונית, קאנט, היגל, ויטגנשטיין, לווינס ופילוסופים אחרים) וכורך אותה בדיונים בתורת המוסר, תפישת המשפט ופילוסופיה פוליטית. מעל לכל מרחפת כל העת השאלה מהי המתודולוגיה הפילוסופית הראויה והאפשרית בעידן הפוסט-מודרניסטי.
במהלך הסמינר, נקרא יחדיו את הספר מראשיתו ועד סופו. בצד הקריאה המשותפת, יכתבו הסטודנטים מדי פעם טקסטים קצרים הדנים בסעיפים שונים בספר, לבחירתם, ויציגו את הרהוריהם בכיתה. על הרפראטים הללו יקבלו את הציון הסופי. תלמידים שיבקשו לסיים את הקורס בעבודה סמינריונית יוכלו, כמובן, להגיש עבודה כזו עם תום הסמסטר.
זהו הספר: Jean-Francois Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute

הסמינר ניתן בתחומים פיל' של השפה וכן תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית. תלמידים שלא למדו את שיעור המבוא בפיל' של השפה מתבקשים ליצור אתי קשר מראש, כדי להשלים קריאה לצורך קבלת רקע הכרחי.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Jean-François Lyotard regarded his book, The Differend: Phrases in Dispute, as one of the pinnacles of his whole oeuvre. The book presents his postmodern view on the philosophy of language (through discussions of Greek Philosophy and the philosophies of Kant, Hegel, Wittgenstein, Levinas as well as other philosophers) and connects it to discussions in moral philosophy, conceptions of law and political thought.
In the seminar, we'll read the whole book closely together. Students will submit written reflections about sections of their choice, and these will be discussed in class. Grades for the seminar would be given to these presentations instead of a final essay, yet students who wish to write a seminar paper would naturally be able to submit one at the end of term.
0618-4002-01
 סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
 Research Seminar: Existential Issues From an Analytic Perspe
פרופ וינטראוב רותהדרכה אי סמ'  ב'
נהוג לחשוב שהפילוסופיה האנליטית עוסקת בתיאוריות מופשטות ו"מנותקות מהחיים", וגם כשהיא נסובה אודות נושאים "ארציים" יותר, דיוניה עקרים ותפלים. נבדוק סברה זו ע"י בחינת דיונים אנליטיים בסוגיות קיומיות: המוות (ומדוע – אם בכלל – הוא רע), האמונה הדתית, הרציונליות של הרגשות, טיעון המדרון החלקלק, דטרמיניזם וחופש הרצון, דילמות מוסריות ועוד.
הקורס יתקיים במתכונת של הדרכה אישית: אחרי פגישת הקדמה קבוצתית, יכתוב כל תלמיד מספר עבודות במהלך הסמסטר, וייפגש עם המרצה לדיון עליהן.
הציון יתבסס על ציוני העבודות.

הפגישה הראשונה תיערך ביום א', 28.2.16, בשעה 14:00, בחדר 261.

חשוב מאוד להגיע לפגישה הראשונה של סמינר המחקר. זו הפגישה הקבוצתית היחידה, ואחריה יתנהל הסמינר במתכונת של פגישות אישיות. לקראת הפגישות האישיות תידרשו להגיש עבודות, ואופיין, מטרת הסמינר ואופן התנהלותו יוסברו בהרחבה - תוך מתן הזדמנות לשאילת שאלות - בפגישה הראשונה.
It is often thought that analytic philosophy is mainly concerned with abstract issues, removed from “real life”, and even when it is (rarely) concerned with more practical questions, its treatment of them is arid and uninspiring. The purpose of this course is to examine this prevalent opinion by examining analytic treatments of several “existential” issues: death, the meaning of life, the rationality of emotions, determinism and free will and moral dilemmas.
The course is conducted in the format of individual tutorials, in preparation for each students are required to read a paper and submit an essay on it.
The grade will be based on the essays.
0618-4009-01
 הפנומנולוגיה של הוסרל
 Husserl's Phenomenology
ד"ר סנדרוביץ ירוןסמינר גילמן361אד'1400-1000 סמ'  א'
אדמונד הוסרל נחשב לאבי המסורת הפנומנולוגית במאה ה20. לעבודתו הפילוסופית הייתה השפעה מכרעת על כתביהם של היידגר, סארטר, מרלו פונטי, לווינס, דרידה ושל רבים אחרים. בסמינר זה נבחן היבטים מרכזיים של תורתו ושל שלבי התפתחותה השונים. לסמינר ארבעה חלקים. בחלקו הראשון נבחן את תפיסת האינטציונאליות של הוסרל, כפי שזו מוצגת בחלק החמישי ובחלק השישי של ספרו חקירות הגיוניות. בחלקו השני נדון בכמה נושאים מרכזיים של הפנומנולוגיה של הזמן הפנימי. בחלקו השלישי נעסוק בהיבטיה השונים של המתודה של השימה בסוגריים (אפוכה) שהוסרל מציע באידאות I ובהבחנה בין נואמה ונואזיס. בחלקו הרביעי נדון בפנומנולוגיה הבשלה של הוסרל כפי שזו מצגת בהגיונות הקרטזיאניים. דגש מיוחד ייתן לשאלת פתרון בעיית הנפשות האחרות שאפשר להציע במסגרתה של עמדתו.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Edmond Husserl is considered to be the father of the phenomenological tradition in the 20th century. His philosophical work had considerable impact on the writings of Heidegger, Sartre, Merleau Ponty, Levinas, Derrida, and many other philosophers. In this seminar we will discuss some main issues of his theory and its development. In the first part we will study his theory of intentionality as it is presented in the part V and part VI of his Logical Investigations. In the second part we will address some main issues presented in his On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time. In the third part we will examine various aspects of his phenomenological method (the epoche) and the distinction between noesis and noema as it is presented in Ideas I. In the final part we will discuss Husserl's mature theory as it is presented in his Cartesian Meditations. Particular attention will be given to his attempt to resolve the problem of other minds.
0618-4028-01
 "המטאפיזיקה של הנעורים": כתביו המוקדמים של בנימין
 "metaphysics of Youth": Benjamin's Early Writings
ד"ר פרבר עיליתסמינר גילמן362אא'1600-1200 סמ'  ב'
בסמינר נדון בשורשי מחשבתו של וולטר בנימין, פילוסוף ומבקר יהודי-גרמני השהתפרסם בעקר דרך כתביו המאוחרים על תרבות ואמנות, ואומץ בחום בשני העשורים האחרונים ע״י חוקרי תרבות, אמנות וספרות. מטרתו של הסמינר היא לחזור לראשית המחשבה של בנימין, ולחשוף את הבסיס המוקדם והמוכר פחות של כתיבתו. הסמינר יוקדש לקריאה צמודה ודיון בכתביו המוקדמים של וולטר בנימין (בין השנים1915-1926) בהם הוא עוסק, בין השאר, בשאלות של נעורים, זכרון, לשון, תרגום ומטאפיזיקה.
חובות: נוכחות, קריאה שבועית, הגשת שתי עבודות קצרות במהלך הסמסטר, הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
The seminar will explore the roots of Walter Benjamin's thought. Benjamin, a German-Jewish philosopher and critic, is renowned mostly for his later works on culture and art and was warmly adopted in the recent two decades by numerous culture, art and literary critics. The aim of the seminar is to explore Benjamin's earlier works, in an attempt to reveal the early, less famous, foundations of his writing. The seminar will be devoted to close readings and discussions of Benjamin's early writings (from 1915-1926) in which he contemplates questions of youth, memory, language, translation and metaphysics.
0618-4046-01
 פילוסופיה וטרנספורמציה
 Philosophy and Transformation
ד"ר רוה דניאלסמינר כיתות דן דוד102 ב'2000-1600 סמ'  א'
מטרת הסמינר היא "לעבוד" עם המושג "טרנספורמציה", לבחון אותו בהקשרים שונים, לקרוא תיגר על היתכנותו, לפרק אותו לסוגיו, לחשוב על האפשרויות (וההבטחה) הגלומות בו ולחילופין על האשליה שהוא מכונן. לשם כך "ננדוד" בין חומרים מהודו ומהמערב. בין הטקסטים שיידונו: "כה אמר זרתוסטרא" לניטשה, "הגלגול" לקפקא, "אדיפוס המלך" לסופוקלס, "זהות" לקונדרה, ו"שנתיים, שמונה חודשים ועשרים ושמונה לילות" לרושדי. מהצד ההודי של הסקאלה, נקרא ונדון בקטעים מהגותו של שרי אורובינדו, כולל פרשנותו לבהגווד-גיטא (בפניה מתמדת ליצירה קלאסית זו, ומתוך ניסיון להציג לה "קריאה חדשה"). נדון גם בספרו המסקרן של ראם-צ'נדרה גנדהי "אני הנני אתה" (I am Thou). ארינדם צ'קרברטי, ג'ון טייבר וגאיטרי ספיבק יהיו "התיאוריה" שאיתה ודרכה "נטפל" בחומרים השונים במעבדה הפילוסופית שלנו.
בחירת הטקסטים מרמזת שהשאלה בה"א הידיעה שתידון בסמינר היא שאלת הזהות האישית. שאלה נוספת, "פרקטית" בואו נקרא לה, היא האם הפילוסופיה עשויה לא רק לדבר על טרנספורמציה אלא גם לחולל טרנספורמציה, וכמובן איך ובאיזה מובן.
התנאי לשיעור ההמשך מתייחס לתלמידי התואר הראשון בחוג ובהקבצי הפילוסופיה בלבד.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
The seminar aims to work with the notion of transformation, to reflect on it in different contexts, to think of the possibilities (and the promise) which it brings along, and alternately of its illusionariness and impossibility. Among the texts to be discussed: Nietzsche's "Thus Spake Zarathustra", Kafka's "Metamorphosis", Sophocles' "Oedipus the King", Kundera's "Identity" and Rushdie's "Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights". At the Indian end of the scale, we will read and discuss essays by Sri Aurobindo, including his commentary of the Bhagavadgītā (with constant reference to this classic text). We will also touch on Ramchandra Gandhi's "I am Thou". Arindam Chakrabarti, John Taber and Gayatri Spivak will provide the theory through which we will read the different materials in our "philosophical laboratory". The material selection indicates that the main question to be reflected upon in the seminar is the question of self-identity. Another question, "practical" if you wish, is whether philosophy can only discuss transformation, or does it have the power to actually bring about transformation.
0618-4047-01
 פנים Panim: על הופעת הסובייקטיביות
 The Face: On the Presentation of Subjectivity
פרופ כנען חגיסמינר גילמן449 א'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר בוחן את הפנים האנושיים כמפתח להבנה פילוסופית אלטרנטיבית של מושג הסובייקטיביות. בסמינר נעסוק בפילוסופים בני המאה ה-20, שהדיון שלהם בפנים האנושיים פותח אפשרויות חדשות להבנת נוכחותו של הסובייקטיבי במרחב הציבורי. בעקבות פילוסופים אלה, ננסה להצביע על האפשרות של ״פילוסופיה קונקרטית״ של הסובייקט, פילוסופיה שנמצאת בזיקה ויחסי גומלין עם מלאכת הדיוקן (הפורטרט) כפי שזו באה לידי ביטוי באמנויות השונות.
בין ההוגים שנקרא: רוזנצווייג, בנימין, בלנשו, סרטר, לוינס, דלז, איריגראי, אגמבן, ז׳אן-לוק ננסי.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
This seminar examines the human face as a prism for a new philosophical understanding of subjectivity and specifically of subjectivity's unique, embodied, presence within the public domain. We shall focus on a group of 20th century thinkers whose treatment of the face opens up possibilities for a “concrete philosophy”, one that sees in the arts of portraiture a viable model for thinking the enigma of subjectivity. Readings include: Rosenzweig, Benjamin, Blanchot, Sartre, Levinas, Deleuze, Irigaray, Agamben, J.L. Nancy.
0618-4048-01
 מפעולה אישית לפעולה משותפת
 From individual action to collective action
ד"ר לוי יאירסמינר גילמן361אב'1400-1000 סמ'  ב'
חלקו הראשון של הסמינר יעסוק בשאלות המתעוררות בניסיון להבין את טבעה של הפעולה האנושית. למשל, האם כל פעולה של אדם היא רצונית? מה ההבדל בין פעולה מכוונת לפעולה בלתי מכוונת? האם כוונה היא מצב נפשי עצמאי, או שניתן להעמידה על מצבים נפשיים אחרים? ועוד. בחלקו השני של הסמינר ניעזר בתובנות מן החלק הראשון כדי להבהיר את הרעיון של פעולה משותפת. השאלה שתנחה אותנו כאן תהיה, אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת שקבוצת אנשים תיחשב כמי שפועלת יחד (בונה בית או מארגנת מסיבה)?
תנאי קדם: אין.
מטלות: הצגת רפרט בכיתה ועבודה מסכמת (רפרט או סמינר).
הרכב הציון: 20% הצגה בכיתה, 80% עבודה מסכמת.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
The first part of the seminar will focus on questions to do with the nature of individual human action. For example, are all acts voluntary? What distinguishes intentional from non-intentional acts? Is intention a sui generis mental state, or is it reducible to other mental states (specifically, a belief/desire pair)? The second part of the seminar will build on the insights gained in the first part to shed light on the nature of collective action. Our guiding question here will be, when is it correct to say of us that we are acting together (building a house, campaigning for a political party, etc.)?
0618-4049-01
 סמינר מחקר - פילוסופיה וביוגרפיה
 Biography and Philosophy - a Tutorial for Ma Students
ד"ר נעמן נועההדרכה אי סמ'  ב'
How far, we must ask ourselves, is a book influenced by its writer’s life – how far is it safe to let the man interpret the writer? How far shall we resist or give way to the sympathies and antipathies that the man himself rouses in us – so sensitive are words, so receptive of the character of the author? These are questions that press upon us when we read lives and letters, and we must answer them for ourselves.
Virginia Woolf

עד כמה נפרדת היצירה הפילוסופית מן האישיות והביוגרפיה של המחבר? באיזו מידה עלינו להכיר את הביוגרפיה של הפילוסוף ואת הקשר הכתיבה שלו, לצורך הבנת רעיונותיו? קבוצה אחרת של שאלות נוגעת לסגנון הכתיבה הפילוסופי האוטוביוגרפי, ולכתיבה פילוסופית בגוף ראשון. מה מחייבת קריאה של טקסט פילוסופי הכתוב בלשון אוטוביוגרפית, כדוגמת ה״הגיונות״ של דקארט או ״הזיות של מטייל בודד״ של רוסו? מה הופך כתיבה כזו לפילוסופית, למרות הממד הקונקרטי שלה? באיזו מידה היא עשויה ואמורה לחרוג מן ההקשר המיוחד של המחבר ולייצר תובנות פילוסופיות כלליות? שאלות אלה העסיקו פילוסופים שונים וביניהם דקארט, ניטשה, ויטגנשטיין, סארטר, פוקו, באדיו, ואחרים, ואנו נדון בהם מזויות שונות.
הסמינר מתקיים במסגרת של פגישות אישיות. במפגש הראשון יוצגו היבטיה השונים של הסוגיה, ותוצע רשימת נושאים וטקסטים הבוחנים אותה מנקודות מבט שונות. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מן הנושאים המוצעים ולכתוב עליו חיבור קצר בשלבים, בהנחיה אישית של המרצה.

הנוכחות במפגש הראשון של הסמינר מהווה תנאי להשתתפות בו.
הפגישה הראשונה תיערך ביום ד', 2.3.16, בשעה 14:00, בחדר 260.
How far, we must ask ourselves, is a book influenced by its writer’s life – how far is it safe to let the man interpret the writer? How far shall we resist or give way to the sympathies and antipathies that the man himself rouses in us – so sensitive are words, so receptive of the character of the author? These are questions that press upon us when we read lives and letters, and we must answer them for ourselves.
Virginia Woolf

Is the philosopher’s biography relevant to our assessment of the greatness and the contents of her work? Or rather, should biography and philosophy be kept quite distinct from one another? Is autobiographical philosophy, such as Descartes’ “Meditations” or Rousseau’s “Reveries of the Solitary Walker,” requires a distinctive kind of reading? These questions have occupied various thinkers such as Descartes, Nietzsche, Wittgenstein, Foucault, Badiou, and others, which we shall address from different angels.
The first meeting of the seminar introduces students to these and other related questions and provides them with a recommended bibliographical list. Students are required to choose one of these questions and write a paper progressively, under personal guidance.
0618-4050-01
 פילוסופים קוראים את שפינוזה
 Philosophers Read Spinoza
ד"ר נעמן נועהסמינר גילמן455 ה'2000-1600 סמ'  ב'
הפילוסופיה של ברוך שפינוזה, אחד ההוגים המשפיעים ביותר בעת המודרנית, זכתה לפרשנותם של הוגים שונים במסורת הקונטיננטלית החל מסוף המאה ה-18 ועד זמננו. במפגשי הסמינר נכיר סוגיות מרכזיות בפילוסופיה של שפינוזה מתוך ה״אתיקה״ ו״מאמר תיאולוגי מדיני״, ונבחן קריאות שונות אשר ניתנו לה על ידי מספר פילוסופים במסורת האידיאליסטית הגרמנית, ברומנטיקה, בפילוסופיה היהודית המודרנית, ובצרפת ואיטליה במאה ה-20. נקרא פרשנויות ותגובות לשפינוזה על ידי הוגים כגון היגל, שלינג, פיכטה, לסינג, מנדלסון, יעקובי, הרדר, גתה, הרמן כהן, נגרי, ודלז.
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת שתי תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Spinoza’s philosophy had a most profound impact on various thinkers and trends in German Idealism, Modern Jewish scholarship, Romanticism, and French and Italian philosophy from the late 18th century to current days. The seminar will focus on central themes in Spinoza’s “Ethics” and “Theological-Political Treatise” and on how they had been interpreted by philosophers such as Hegel, Schelling, Fichte, Lessing, Mendelssohn, Jacobi, Herder, Goethe, Hermann Cohen, Negri, and Deleuze.
0618-4051-01
 סמינר מחקר: פלטוניזם
 Platonism-Research Seminar
ד"ר רכטר עפרההדרכה אי סמ'  ב'
אחד המאפיינים של המסורת האנליטית והמהפך הלשוני מתבטא בחיפוש אחר ״הבסיס הלוגי״ למטפיזיקה. בסמינר נחזור לרעיון הזה מנקודת המבט של עניין מחודש במתחים בין נומינליזם‎ ופלטוניזם בפילוסופיה בת ימינו. כפשוטו, הדיבור על יחסים או תכונות, על טענות, אולי גם על יצירים לשוניים, יצירות מוזיקליות, עולמות אפשריים, חלקים ושלמים ודמויות ספרותיות, ובוודאי הדיבור בשפת המתמטיקה על אובייקטים מתמטיים שונים, הוא באופיו פלטוניסטי: ללא ניתוח או הסבר מיוחד, נסוב הדיבור השגור בתחומים אלה ואחרים על אובייקטים אבסטרקטיים, שקיומם וטבעם לא מותנה בשפה כלשהיא בה ניתן לתאר אותם, או לא תלוי בהכרתנו ולא בפעילויותינו. במוקד הסמינר נבחן סוגיות מובהקות לנסיונות להבהיר את תוכנו של פלטוניזם מתמטי, והשלכות אפשריות לסוגיות בתחומים אחרים.‎
הסמינר הוא מסגרת הדרכה אישית לכתיבת עבודה שתושלם בשלבים לפי תכנית ולוח זמנים מפורט, ותוגש בסוף הסמסטר. הסמינר ייפתח בהרצאת מבוא ובעקבותיה פגישות אישיות. במהלך חציו השני של הסמסטר יקוימו גם פגישות משותפות.

הפגישה הראשונה תיערך ביום ד', 2.3.16, בשעה 12:00, בחדר 496.
In this seminar we will revisit the pursuit in the analytic tradition of a "logical basis" for metaphysics from the point of view of recent work on mathematical platonism. The seminar will thus bring some topics in the study of the philosophy of language in line with their traditional origins in logic, the philosophy of logic, and the philosophy of mathematics. The seminar will be a framework within which students will carry out a guided writing project beginning with a proposal to be approved, draft submission in fixed steps culminating in a term paper to be handed in before the end of the term. Meeting times and submission deadlines will be set on our first meeting.
0618-4052-01
 הפילוסופיה הסטואית: אתיקה, פיזיקה ואפיסטמולוגיה
 Stoic Philosophy: Ethics, Physics, and Epistemology
ד"ר וייסר שרוןסמינר גילמן317אד'1600-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם הפילוסופיה של הסטואה, אסכולה פילוסופית מרכזית של התקופה ההלניסטית והרומית. נתחיל בסטואה העתיקה, נעמוד על הסוגיות המרכזיות הנוגעות לאתיקה, אפיסטמולוגיה ופיזיקה. לאחר מכן, נלמד את ההוגים המאוחרים יותר, כגון אפיקטטוס ומרקוס אורליוס.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה יוונית
ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 30%, עבודה סמינריונית או רפרט 70%. (חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה)

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
The aim of this course is to introduce the students to the philosophy of the Stoics. Stoicism is one of the most important schools of the Hellenistic and Roman period. We will start with the ancient Stoa, and study topics related to ethics, physics and epistemology. Afterwards, we will study later Stoic philosophers such as Epictetus and Marcus Aurelius.
0618-4053-01
 סמינר מחקר: הפילוסופיה פוגשת את עבודת האמנות
 Research Seminar: Philosophy meets the Work of Art
פרופ כנען חגיהדרכה אי סמ'  א'
פגישות הסמינר תתקיימנה בימי שני עליהם תינתן הודעה מראש, בשעות 18:00 - 20:00, בחדר 304.
הפגישה הראשונה תתקיים ביום שני, 26.10.2015 בשעה 18:15.

הסמינר ישמש סדנא למחקר וכתיבה על המפגש בין פילוסופיה לאמנות חזותית. הסמינר מיועד לתלמידי מ.א בפילוסופיה, בעלי רקע חזק ועניין מובהק באסתטיקה, באמנות, ובפילוסופיה קונטיננטלית (רקע זה יהווה תנאי מקדים להשתתפות). הדיון והכתיבה בסמינר יתפתחו מלימוד מפגשים ספציפים בין פילוסופים ליצירות אמנות. לתלמידים שנרשמים לסמינר: אנא בואו לפגישה הראשונה לאחר שבחרתם במפגש/טקסט אחד בו תרצו להתמקד במהלך הסמסטר מתוך הרשימה שלעי״ל (הטקסטים נמצאים באתר הקורס). בהקשר זה, אנא הקדישו גם זמן ללימוד עצמאי מכין, שיאפשר לכם לתת פרזנטציה קצרה על יצירת האמנות עצמה בה בחרתם והרקע ההסטורי הרלוונטי להבנתה.

המפגשים המוצעים לדיון וכתיבה שלכם:
1. היידגר והנעליים של ואן-גוך
“Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art״
2. מייקל פריד על היידגר וג׳ף וול
Michael Fried, “Jeff Wall and Absorption; Heidegger on Worldhood and Technology” in Why Photography Matters as Art as Never Before
3. סרטר על ג׳קומטי
ז׳.פ. סרטר, ״הציורים של ג׳קומטי״ ו-״ג׳קומטי: החיפוש אחר המוחלט״
4. פוקו ו״בנות הלוויה״ של ולאסקז
--מישל פוקו, ״לאס מנינס״ מתוך המילים והדברים
5. סטנלי קאבל על היצ׳קוק
Stanley Cavell, “North by Northwest”
6. ליוטאר על ברנט ניומן
J.F. Lyotard, “Newman: The Instant” and “The Sublime and the Avant-Guard” in The Inhuman
7. דרידה על הצילום של בונום
J. Derrida, Athens Still Remains
This seminar will be conducted as a writing workshop dedicated to deciphering specific philosophical encounters with specific works of art.
The seminar is intended for graduate students in philosophy with a strong background in aesthetics, philosophy of art and continental philosophy.
Students are asked to choose one of the following projects and come prepared with a short presentation for our first meeting. Texts can be found in the seminar's website.
Options for research:
1. Heidegger on van Gogh's shoes
2. Michael Fried on Heidegger and Jeff Wall
3. Sartre on Giacometti
4. Foucault on “las Meninas”
5. Cavell on Hitchcock
6. Lyotard on Barnett Newman
7. Derrida on Bonhomme's photography
0618-4054-01
 סבל וידיעה
 Suffering and Knowledge
ד"ר פרבר עיליתסמינר גילמן317אד'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בשאלת הקשר בין סבל לבין ידיעה. בחלקו הראשון של הסמינר נדון בפנומנולוגיה של חוויות הסבל (פיזי ונפשי), באופנים היחודיים בהם אנחנו חווים את עצמנו כסובלים ובידיעה העצמית שאנו יכולים לזכות בה מתוך חווית הסבל. בחלקו השני של הסמינר נדון בשאלה כיצד אנו חווים את סבלם של אחרים ונשאל האם ניתן לדעת סבל של אחר (אדם או בעל-חיים), מה תוקפה של ידיעה או אי-ידיעה כזו ומהן השלכותיה המוסריות.
חובות: נוכחות, קריאה שבועית, הגשת שתי עבודות קצרות במהלך הסמסטר, הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
The seminar will deal with the relationship between suffering and knowledge. In the first part of the seminar we will discuss the phenomenology of suffering (physical as well as psychological), the distinct way in which we experience ourselves as suffering and the unique form of self-knowledge that we can possibly gain from the experience of suffering. The seminar's second part, will focus on our experience the suffering of others and explore whether we can know another' (human or animal) suffering or pain, what is the validity of such knowledge and what are its moral implications.
0618-4055-01
 מחשבה מיתית
 Mythical Thinking
פרופ פרידלנדר אלחנןסמינר גילמן320 ה'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יוקדש לבחינת של היחס שבין מחשבה פילוסופית ומיתוס. נקרא באפלטון, שלינג, קסירר, בנימין וויטגנשטיין כמו גם בכתבים מרכזיים של האנטרופולוגיה המודרנית.
דרישות: נוכחות והשתתפות, הגשת תגובה בכתב במהלך הסמסטר, הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Our seminar will be devoted to reflection on the relation of thought and myth and to the idea of mythical thinking. We will read from Plato, Schelling, Cassirer, Benjamin and Wittgenstein, as well as from central writings of modern anthropology.
Requirements: Participation, written response during the terms, and final seminar paper or short paper.
0618-4056-01
 סוגיות בלתי-צפויות בפילוסופיה השוואתית
 Unexpected Issues in Comparative Philosophy
פרופ שרפשטיין בן-עמיסמינר ב'1300-1100 סמ'  א'
סמינר ב'1300-1100 סמ'  ב'
עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.

The Nonsense of Kant and Lewis Carroll: Unexpected Essays in Philosophy. Art. Life. And Death. Chicago University Press, Chicago, 2014.
Everyone must bring a copy to class.

0618-4374-01
 סמינר מחקר - זכויות אדם
 Human Rights - Research Seminar
פרופ עזרא עובדיההדרכה אי סמ'  ב'
סמינר זה יהיה במתכונת של הוראה אישית Tutorial ובו יכתוב כל תלמיד שתי עבודות קצרות. ככלל, יעסוק הסמינר הן בהיבטים התיאורטיים והן המעשיים של זכויות אדם, והטקסטים שיקראו בו על ידי התלמידים הם בעיקר מאמצע וסוף המאה העשרים, כולם נוגעים לזכויות או זכויות אדם.
דרישות קדם: ככל סמינר מחקר.
חובות התלמידים: הגשת שתי עבודות במהלך הסמסטר.
ציון הקורס יהיה שקלול ציוני המטלות.
הפגישה הראשונה תיערך ביום ב', 29.2.16, בשעה 09:00, בחדר 260.
This seminar has the format of tutorial where each student should submit two assignments that refer to contemporary writings on Human Rights.
0618-4692-01
 ספר המדינה לאפלטון
 The Republic by Plato
פרופ עזרא עובדיהסמינר גילמן317אא'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בדיאלוג המפורסם ביותר של אפלטון: המדינה (פוליטאה). בסמינר יבחן בעיקר המודל האוטופי של מדינה שהציע אפלטון כאלטרנטיבה לאתונה שבה חי ופעל. כעיקרון תתנהל קריאה שיטתית של הספר על פי סדר הספרים בו.
דרישות קדם: ככל סמינר.
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים והגשת רפראט בכתה.
הקורס יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית או רפראט כתוב.
ציון העבודה או הרפראט יהיה ציון הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
This seminar deals with Plato's most familiar dialogue: The Republic. The seminar inquires the utopian model of a state, which was proposed by Plato as an alternative to Athens at his time. In the seminar we read the dialogue in its order from book 1 to 10.
0618-4839-01
 פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מאת היגל
 Chapters in "Phenomenology of the Spirit" by Hegel
פרופ טאובר צביסמינר גילמן361אג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן361אה'1400-1200 סמ'  א'
 "הכל עומד על כך שנבין ונבטא את האמיתי לא [רק] בתור עצם [[Substanz, אלא בה-במידה גם בתור נושא [Subjekt]." (ג.ו.פ.היגל, פנומנולוגיה של הרוח).

מטרת הקורס: הכרת היסודות של הגות היגל באמצעות קריאה בפרקים נבחרים מתוך ספרו: פנומנולוגיה של הרוח (1807).
אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאה מודרכת, דיון, הרצאות רפראט (למעוניינים בכך), הכנות אישיות לכתיבת עבודה סמינריונית.
ספרות: Hegel’s Phenomenology of Spirit (tr. A.V.Miller). לעברית תורגמו שני פרקים: ג.ו.פ.היגל, הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח (מאגנס, 1996); יצחק קליין, הדיאלקטיקה של האדון והעבד, (אוניברסיטת חיפה, עם עובד, 1978; עמ' 73-64) רשימה של ספרות משנית תחולק בתחילת הקורס.
חובות התלמיד: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Course Objectives: Introducing the foundations of Hegel's philosophy by reading selected chapters of his Phenomenology of Spirit (1807).
Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.
Main Text: Hegel’s Phenomenology of Spirit (tr. A.V.Miller). A Bibliography of secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A seminar or referat paper.
0618-4856-01
 סמינר מחקר: מטפיזיקה - זמן, זהות פרסונאלית, בעיית התודעה
 The Metaphysics of Time: Ma Tutorial
ד"ר סנדרוביץ ירוןהדרכה אי סמ'  א'
במסגרת סמינר מחקר זה נדון בכמה סוגיות מרכזיות שקשורות למטפיזיקה של הזמן, של הזהות הפרסונאלית ושל שאלת המודעות. נקדיש מקום הן לדיון בשאלות אלו על ידי הוגי העבר והן לעיסוק בהם בזמננו. דגש מיוחד יינתן לשאלות בהן בולטת הזיקה בין תחומי הדיון שכל אחד מהם קובע: הקשר שבין זמן ותודעת זמן, זהות פרסונאלית ומודעות עצמית ונושאים דומים אחרים. בין הסוגיות שתידונה: הבחנתו של מקטגרט בין שני טיפוסי סדרות זמניות (סידרה A וסדרה B), הוויה והתהוות, זמן ושינוי, תודעת זמן וזמניות, זמן ואובייקטיביות, החלוף הזמני, הבעיה הקשה של התודעה (בעיית האיכויות), הקשר בין תודעת זמן, עצמיות ומודעות עצמית ועוד.
סמינר זה הוא סמינר מחקר – סמינר בהדרכה אישית. בראשית השנה יתקיים מפגש אחד שבו יוצגו נושאי הסמינר. במסגרת הסמינר יידרשו התלמידים לכתוב שתי עבודות קצרות שיתבססו על טקסטים שדנים באחת הסוגיות מתחומו של הסמינר. כל עבודה תידון במסגרת פגישה אישית עם מורה הקורס. הציון יינתן על סמך העבודות שיוגשו ועל סמך המפגשים האישיים. 

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ג', 20.10.15, בשעה 18:15 בחדר 261.
This seminar addresses some issues related to the metaphysics of time, the nature of personal identity and the problem of consciousness. Particular attention will be given to issues that connect these philosophical domains: consciousness of time, personal identity and self-consciousness, and similar issues. The topics that will be discussed include McTaggart's distinction between A series and B series, being and becoming, time and change, time and objectivity, the status of the temporal passage, the hard problem of consciousness (the problem of qualia), the link between temporal consciousness, selfhood and self-consciousness, and similar issues.
The seminar is a tutorial. We will meet together at the beginning of the semester in order to present the topics of the seminar. The students are required to submit two short papers: one in the middle of the semester and another at the end of the semester. I will personally meet each student in order to discuss the submitted papers. The final grade will be based on these papers and the personal meetings.
0618-4897-01
 סמינר מחקר: האוניברסיטה
 Research Seminar: The University
ד"ר מטר ענתהדרכה אי סמ'  א'
"חשוב מאד שהקהילה המלומדת באוניברסיטה תקבל פקולטה משלה שתהיה חפה מהוראות השלטון בקביעת החומר הנלמד בה, פקולטה שאינה צריכה לחלק הוראות ועקב כך הנה חופשיה להעריך כל דבר הקשור לעניין המדעי, כלומר לאמת." (עמנואל קאנט)

בסמינר יתבקשו התלמידים להגיב לטקסטים פילוסופיים המנסים להבהיר את הנחות היסוד המכוננות את האוניברסיטה, לבחון את אפשרותן ואת המשתמע מהן בדמוקרטיות ה"ניאו-ליברליות" בנות-זמננו.

בפגישה הראשונה של הסמינר תוצג הסוגיה ותחולק רשימת מאמרים העוסקים בנושא מזוויות שונות. אחריה יתבקשו התלמידים לחבר שני חיבורים קצרים המבטאים את דעתם. החיבור הראשון יתייחס למאמרים משל קאנט והיידגר. החיבור השני – למאמר מתוך רשימה שתחולק בפגישת ההיכרות, בראשית הסמסטר. שני החיבורים יידונו בפגישות אישיות, יתוקנו לאחר הפגישות ויידונו בשנית.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ב', 19.10.15, בשעה 16:15, בחדר 449.
A research seminar is given as tutorial: students are required to write two essays on the given topic and discuss it through several proposed articles. The present seminar focuses on the concept of the university: the presuppositions underlying it, their coherence, and their consequences – especially in contemporary "neo-liberal" democracies. Among the texts offered for discussion are articles by Kant, Heidegger, Derrida, Dworkin and Rorty.
0618-4919-01
 סמינר מחקר: רגשות והלכי רוח
 Emotions and Moods
ד"ר פרבר עיליתהדרכה אי סמ'  א'
מה בין פליאה, חרדה, בושה ושעמום, לפילוסופיה? מהו מקומם של רגשות והלכי רוח במחשבה הפילוסופית? כיצד חושבת הפילוסופיה על אודותיהם, וכיצד היא חושבת מתוכם? מהו ההבדל בין רגש והלך רוח? שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכז סמינר המחקר.
מטרת הסמינר היא לפתח את יכולות הכתיבה של התלמידים ולכן הוא יהיה בנוי סביב כתיבת עבודה אחת בשלושה שלבים. במהלך הסמסטר יגישו התלמידים הצעת מחקר, טיוטה ועבודה סופית, שילוו בפגישות אישיות ובהנחייה צמודה של המרצה. המפגש הראשון יהיה קבוצתי והנוכחות בו היא חובה. שאר המפגשים יהיו אישיים. הודעה על המועד המפגש הראשון תתפרסם לקראת תחילת הסמסטר.
חובות: נוכחות במפגש הקבוצתי הראשון, עמידה בלוחות זמנים, הגעה לפגישות האישיות והגשת עבודת סיום.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום רביעי, 21.10.15, בשעה 14:15, בחדר 260.

What is the relationship between wonder, anxiety, shame, boredom and philosophy? What is the role emotions and moods play in philosophical thought? How does philosophy think about them, and how does it think from within them? What is the difference between emotion and mood? These questions among others, will stand at the heart of this research seminar.
The goal of the seminar is to develop the students' writing skills, and it will therefore be focused on writing a single paper in three stages. During the semester, the students will submit a research proposal, draft and final paper – all accompanied by one-on-one meetings with the lecturer. In addition, we will have one group meeting at the beginning of the semester (details will be announced). Attendance in the first meeting is mandatory.
0618-4946-01
 אסתטיקה בעת הזו
 Aesthetics of This Time
פרופ רונן רותסמינר גילמן361אג'1400-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בפילוסופיה בת זמננו בבואה לדון באמנות שטרפה את כל מושגי היסוד של האסתטיקה המסורתית. מהי הפוסט-אסתטיקה? מהם מאפייניה? מהן הבעיות המרכזיות שעוסקת בהן פילוסופיית האמנות בת זמננו? בסמינר נקרא מכתביהם של הוגים כמו אלן באדיו, ז'אק רנסייר וז'אן לוק ננסי, ונבחן את התייחסותם לאסתטיקה דרך אמנויות "מסורתיות" ודרך האמנויות "החדשות": צילום ומחול.
יכולים להשתתף בסמינר תלמידים שלמדו שיעור המשך באסתטיקה (או קורס מקביל) בלבד.
ציון הסמינר על סמך עבודה כתובה (רפרט או עבודת סמינר) והשתתפות פעילה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
This seminar will examine how contemporary philosophy deals with art which has undermined all fundamental concepts of traditional aesthetics. What is post-aesthetics? What is its distinctive position? What are the main questions contemporary philosophy of art addresses?
In this seminar, through the writings of philosophers who have written considerably about art, like Alain Badiou, Jacques Rancière and Jean-Luc Nancy, the current view on aesthetic problems will be analyzed by way of the "new" arts: photography and dance, two arts whose artistic status has been doubted for many years.
This seminar can be attended by students who completed the class on advanced aesthetics or (or a parallel class).
Evaluations will be given on the basis of a written essay and active participation in class. The students' presence in all class meetings is obligatory.
0618-6456-01
 מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה מודרכת בטקסטים בני זמננו
 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (A)
גב' בכר ורדשיעור ותגילמן317 א'1600-1400 סמ'  ב'
התפתחויות מדעיות של העת האחרונה ושגשוגן של דיסציפלינות חדשות כמדעי המוח הובילו הוגים רבים בימינו לאמץ תפישת עולם פיזיקליסטית בנוגע לנפש. תפישה זו מניחה זהות בין מוח לנפש (או במינוח העכשווי יותר – תודעה), וגורסת כי תופעות מנטליות כגון חוויות, מחשבות ורגשות ניתנות להסבר מדעי במונחים של תהליכים ומצבים פיזיולוגיים. גישות אלה עולות בקנה אחד עם שאיפת המדע לייצר הסבר כוללני לכל התופעות באשר הן, ויתרונן הוא בפשטותן וחסכנותן התיאורטית. עם זאת, ישנם המפקפקים בסיכויי הצלחתו של פרוייקט רדוקטיבי זה. במהלך הסמסטר נקרא מספר מאמרים המשקפים מחלוקת זו ומציגים טיעונים בעד ונגד התפישה הפיזיקליסטית.
השיעורים יערכו במתכונת של קריאה מודרכת: קריאה צמודה של טקסטים ודיון בהם. הציון ייקבע על-פי מטלות בית. בקורס זה חלה חובת נוכחות.
Scientific developments of recent times and the prosperity of new disciplines such as neuroscience have led many contemporary philosophers to adopt physicalist views of the mind. According to these views, mind is identical to brain, and mental states such as experiences, thoughts and feelings, can be explained in terms of of physiological processes and states. Such views are consistent with science goal to find a complete explanation of all phenomena, and they are preferable due to simplicity and parsimony of their theoretical accounts. However, much debate exists about the likelihood of success of this reductive project. During the semester we will read and discuss several articles presenting arguments for and against physicalism.
The grade will be based on writing assignments. Attendance in this course is mandatory.
0618-6457-01
 מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים בני זמננו
 The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)
גב' זייץ פנינהשיעור ותכיתות דן דוד102 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מהווה המשך של הקורס "מושג הנפש בתקופתנו (א)" ובו נקרא מספר מאמרים עכשוויים בפילוסופיה של הנפש. נעסוק באחד הדיונים המרכזיים הנוגעים לשאלת הקשר בין תודעה ותודעה-עצמית, דיון העוסק בשאלה כיצד אנו מבינים את הטענה בדבר היותם של מצבינו המנטליים מצבים מודעים. במסגרת זו נכיר את העמדה על פיה טענה לגבי מודעות כרוכה תמיד בקביעה שמבנה התודעה הוא הירארכי, ואת החלוקה הפנימית בתוכה: מצב של מודעות הופך מודע בזכות יחס בינו ובין רפרזנטציה מסדר-גבוה יותר, ועל כן (1) מדובר בתפיסה מסדר-גבוה (High Order Perception; HOP) או (2) מדובר במחשבה מסדר גבוה (High Order Thought; HOT). העמדה הנוספת שנכיר היא זו על פיה התודעה איננה הירארכית; ניתן להסביר מצבים מודעים באמצעות מונחים מסדר אחד בלבד.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. הציון יהיה מבוסס על ציוני עבודות בית שיינתנו במהלך הסמסטר, וכן על ההשתתפות בדיונים בכיתה. הנחיות מדויקות וסילבוס מפורט יימסרו בשיעור הראשון.
This course is a continuation of the course “The Concept of Mind (A)”. During the course we will read several contemporary texts in philosophy of mind. We will deal with one of the central controversies concerning the question of the relationship between consciousness and self-consciousness, specifically, the controversy about the question how are we to understand mental states being conscious states. We will get acquainted with the position according to which claiming about conscious mental states implies a hierarchical structure of consciousness, and its inner division: a mental state is conscious thanks to its relation with a higher-order representation, hence, (1) Higher-Order Perception (HOP), or (2) Higher Order Thought (HOT). We will also get acquainted with the opposing position according to which there is no hierarchy within consciousness, i.e., that conscious states can be accounted for while consciousness is still understood as one-layered.

Course attendance is mandatory. The grade will be based on written assignments that will be submitted during the semester, and on the participation in class. Precise instructions will be given in the first lesson.
0618-6458-01
 בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים
 The Issue of Consciousness: Psychological and Neuronal Aspec
מר פרמן זיושיעור גילמן305 א'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס ננסה להבין מהי מודעות, ולבחון את ההנחות הפילוסופיות שעליהן נשענים המחקרים המנסים למצוא את התשתית העצבית לחוויה המודעת, ואת ההשלכות שלהם על הבעיה הפסיכופיזית. בין השאר, הקורס יעסוק בנושאים הבאים: בעיית הQualia-, הפער ההסברי לגבי המודעות, שאלת האינטרוספקציה כאבן בוחן למודעות, רצון חופשי, מצבי מודעות שונים, מודעות מלאכותית, גבולות המודעות ועוד.
דרישות קדם לקורס - אין
דרישות הקורס וחובות התלמידים: הגשת משוב על חומרי קריאה – נקודות בונוס (5)
האופן בו יסתיים השיעור: בחינת בית
מרכיבי הציון הסופי: בחינת בית 100%
This course will try to untangle the concept of consciousness. We will examine the psychological and philosophical assumptions underlying the studies aimed at finding the neural correlate of conscious experience, and their implications on the psychophysical problem. Among others, the course will deal with the following matters: Qualia, explanatory gap, introspection, free will, consciousness states, artificial consciousness and the boundaries of consciousness.
0618-6459-01
 בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים
 The Problem of Consciousness: Philosophical Perspectives
ד"ר וקסלר פלשנר אסףשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  א'
בקורס נכיר את התיאוריות הפילוסופיות המרכזיות בתקופתנו של נפש ותודעה: דואליזם, ביהביוריזם, תורת הזהות הנפשית-מוחית (פיזיקליזם) ופונקציונליזם (לרבות מודל המחשב של הנפש), בד בבד עם הנושאים המרכזיים המעסיקים פילוסופים של הנפש, כגון תוכן נפשי, סיבתיות נפשית וקוואליה.
דרישות הקורס: נוכחות; קריאה משבוע לשבוע; הגשת מטלות בית במהלך הסמסטר.
הקורס יסתיים בבחינה. הציון הסופי יקבע על סמך ציון הבחינה (80%) וציוני המטלות (20%).
דרישות קדם: אין
The course examines the main contemporary philosophical theories of mind and consciousness, namely dualism, behaviorism, the mental-physical identity theory, and functionalism (including the computational theory of mind), as well as central topics in the philosophy of mind, such as mental content (intentionality), mental causation, and qualia.
0618-7458-01
 לוגיקה - שיעור המשך
 Advanced Logic
ד"ר רכטר עפרהשיעור גילמן319אה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס מיועד להעמיק את היכרות הסטודנטים עם מושגי היסוד של הלוגיקה ולהרחיבה למטה לוגיקה. נוכיח את משפט הקומפקטיות לתחשיב הפסוקים, משפט הרקורסיה ומשפטי הנאותות והשלמות לתחשיב הפסוקים והפרדיקטים. נתעכב על משפט הדדוקציה, עקביות, כריעות ואי תלות. לקראת סוף הקורס נהיה מוכנים לגלות כמה מן התוצאות הלימיטטיביות החשובות ביניהן משפט אי הכריעות של תחשיב פרדיקטים מסדר ראשון, משפטי אי השלמות של גדל, ומשפט אי הגדירות של טרסקי. השיעור מיועד לתלמידי פילוסופיה ומתוכנן לפתוח צוהר לתחום חשוב זה גם למי שאין להם רקע או כישורים טכניים מובהקים.

קריאה: נשתמש במהדורה השניה של Endertoon, H, A Mathematical Introduction to Logic. תמסירים והוכחות בידי המרצה וכל חומר נוסף ימצא באתר הקורס.
דרישות הקורס: נוכחות בהרצאות ובשיעורי התרגול חובה. הגשה של לפחות 10 מהתרגילים.
ציון: בחינה 85%, תרגילים 15%.
דרישות קדם: מבוא ללוגיקה פילוסופית.
0618-7458-02
 לוגיקה - שיעור המשך
 Advanced Logic
גב' כורם נעמיתרגיל גילמן305 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: לוגיקה - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור
0618-7585-01
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
פרופ טאובר צבישיעור גילמן278 ה'1200-1000 סמ'  א'
"המדיניות אומרת: 'היו פקחים כנחשים', ואילו המוסר מוסיף (בחינת תנאי מגביל) לכך: 'אך בלי מירמה, כיונים'. אם שניהם אינם יכולים להתקיים יחד באותו צו עצמו, כי אז קיימת מחלוקת ממש בין מדיניות למוסר [...]" (קאנט, לשלום הנצחי).
"מעולם [עד למהפכה הצרפתית], מאז שהשמש ניצבת ברקיע והפלנטות סובבות אותה, לא הוכר [העיקרון] שהאדם עומד על הראש, כלומר על המחשבה, והוא בונה לפיה את הממשות" (היגל, הפילוסופיה של ההיסטוריה).
"אופן החיים החמריים מתנה את תהליך-החיים החברתי, המדיני והרוחני בכללו. לא תודעת האנשים היא הקובעת את הווייתם, אלא להיפך, הווייתם החברתית היא הקובעת את תודעתם" (מארקס, לביקורת הכלכלה המדינית).

מטרת הקורס: הכרת היחסים בין ההיסטוריה, הפוליטיקה והמוסר בתפישות פילוסופיות שונות מתולדות ההגות המערבית החדשה.
דרכי הוראה: הרצאות, קריאה-מודרכת, דיון.
נושאי ההרצאות: קאנט – בין מדיניות מוסרית למוסר מדיני; היגל – בין "מוסריות" ל"אתיקה"; מרקס – ביקורת המדינה והמוסר כ"אידאולוגיה"; פופר – ביקורת ההיסטוריציזם; מרקוזה – החברה החד-ממדית. הערה: הנושאים עשויים להשתנות קמעא, גם בהתאם לעניין התלמידים.
ספרות: פרקים נבחרים מחיבורי ההוגים הנ"ל, ובהם: קאנט, לשלום הנצחי; היגל, פילוסופיה של המשפט; מארקס, המאניפסט הקומוניסטי; פופר, דלות ההיסטוריציזם; מרקוזה, האדם החד-ממדי. רשימות ממוקדות של ספרות ראשונית וספרות משנית תמסרנה לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה. ציון הקורס מהווה 50% ממכלול הציון על שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.
Course Objectives: Introducing the relationship between history, politics and ethics in various political concepts of modern western philosophy.
Course Topics: Kant – between moral politics and political ethics; Hegel – "Morality" and "Ethical Life"; Marx – critic of the state and morality as ideology; Popper – critic of Historicism; Marcuse – one dimensional society.
Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom discussion.
Literature: Selected chapters of the above philosophers' writings, inter alia: Kant, Perpetual Peace; Hegel, Philosophy of Right; Marx, The Manifesto of the Communist Party; Popper, The Poverty of Historicism; Marcuse, One Dimensional Man. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.

0618-7585-02
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
מר פרלמן אוריתרגיל גילמן317 א'1400-1200 סמ'  א'
מטרת התרגיל: היכרות ישירה עם שלושה טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית; רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיון.
דרכי הוראה: דגש על דיון בכיתה וקריאה מודרכת, לצד מספר הרצאות מבוא.
ספרות: אריסטו, פוליטיקה ספר ג'; מקיאוולי, הנסיך; ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע.
מטלות התרגיל: 1) הגשת שלוש מטלות כתיבה קצרות (סיכום והבעת עמדה) במהלך הסמסטר, בציון "עובר". 2) הגשת שתי מטלות כתיבה ארוכות יותר במהלך הסמסטר (לפי שאלות מנחות) משלוש אפשריות – הציון של כל אחת מהן מהווה 50% מציון התרגיל. ציון התרגיל עצמו מהווה 50% ממכלול הציון של שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.
0618-7585-03
 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
 Political Philosophy: Advanced Course
מר איתן יובלתרגיל גילמן305 ג'1000-0800 סמ'  א'
מטרת התרגיל: היכרות ישירה עם שלושה טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית; רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיון.
דרכי הוראה: דגש על דיון בכיתה וקריאה מודרכת, לצד מספר הרצאות מבוא.
ספרות: אריסטו, פוליטיקה ספר ג'; מקיאוולי, הנסיך; ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע.
מטלות התרגיל: 1) הגשת שלוש מטלות כתיבה קצרות (סיכום והבעת עמדה) במהלך הסמסטר, בציון "עובר". 2) הגשת שתי מטלות כתיבה ארוכות יותר במהלך הסמסטר (לפי שאלות מנחות) משלוש אפשריות – הציון של כל אחת מהן מהווה 50% מציון התרגיל. ציון התרגיל עצמו מהווה 50% ממכלול הציון של שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.