שנה"ל תשע"ט

0616-1003-01
 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות
 Introduction to Rabbinical Thought
פרופ בוהק גדעוןשיעור רוזנברג106 ב'1200-1000 סמ'  א'

מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נעקוב אחר התפתחותה של התרבות היהודית מימי בית שני לעולמם של חז"ל. נלמד על התהליכים והארועים העיקריים שעיצבו את התפתחותה של היהדות בשלהי ימי הבית השני ובימיהם של חז"ל, נציץ בקצרה לספרות היהודית הענפה של תקופת הבית השני, ונסקור בהרחבה את ספרותם של חז"ל עצמם. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים וממחקרים מודרניים. במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו מטלת כתיבה.

הנוכחות חובה.

Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we will trace the development of Jewish culture from the Second Temple period to the rabbinic period. We will study the main events and processes that shaped the development of Judaism in the late Second Temple period and in the rabbinic period, we will briefly look into the wide-ranging Jewish literature of the Second Temple period, and we will focus at greater length on rabbinic literature itself. The readings will consist of primary sources and modern research. Course requirements will include short summaries during the course, and a longer writing assignment at the end of the course.

 
0616-1004-01
 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות
 Introduction to Rabbinical Thought
פרופ בוהק גדעוןשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נסקור את עיקרי משנתם של חז"ל בתחומים כגון הלכה ואגדה, היחס להיסטוריה, היחס לתרבויות זרות ולגויים, היחס לנשים, תפיסת האל, שכר ועונש, הכישוף והנס, משיחיות וגאולה, בחירת עם ישראל, מעמדם של חכמים, וכו'. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים וממחקרים מודרניים. במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו מטלת כתיבה.

**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז”ל.

הנוכחות חובה.

Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we will survey the main features of rabbinic thought on such issues as halakha and aggada, their attitudes towards history, their attitudes towards other cultures and towards Gentiles, their attitudes towards women, their views of God, of rewards and punishments, of magic and miracle, of messianism and redemption, of the election of Israel, of the status of the rabbis themselves, and so on. The reading materials will consist of primary sources and modern scholarship. Course requirements will include short summaries during the course, and a longer writing assignment at the end of the course.

 
0616-1005-01
 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 Introduction to Jewish Mediaeval Philosophy 
מר מיכאליס עומרשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1600-1400 סמ'  ב'

השיעור יעסוק בשאלות המרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית היהודית בימי הביניים אודות האל, זיקתו לאדם, השלמות האנושית והחיים הדתיים, ויערך תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהגות זו. דרך דיון בהוגים כגון ר' סעדיה גאון, ר' שלמה אבן גבירול, ר' יהודה הלוי והרמב"ם, נבחן את האופן בו עוצבה המחשבה היהודית בימי הביניים נוכח שאלות היסוד של המקורות היהודיים הקדומים כמו גם זרמי מחשבה מן הסביבה התרבותית האסלאמית. הדיון יערך תוך שימת לב ליחסי הגומלין שבין התהוות ההגות היהודית בימי הביניים לבין תהליכי התקבלותה של הפילוסופיה היוונית בהגות הערבית ולאור היצירה הפילוסופית הערבית המקורית שהותירה חותם עמוק על ההגות היהודית בימי הביניים.

 The introduction to Medieval Jewish Philosophy will focus on the emergence of medieval Jewish Philosophy. Beginning with Saadyah Gaon, continuing with Solomon Ibn Gabirol, Yehuda Halevi and concluding with Moses Maimoindes, the introduction will present and analyze the fundamental questions dealt by Jewish philosophers and their impact on the development of new forms of Jewish religiosity. Special attention will be given to the impact of Platonic and Aristotelian philosophy on the emergence of medieval Jewish philosophy.

 
0616-1006-01
 מבוא לתורת הסוד
 Introduction to Jewish Mysticism 
פרופ מרוז רוניתשיעור רוזנברג106 ב'1600-1400 סמ'  א'

כיצד משחזרים את חזונו של יחזקאל וצופים במרכבה? כיצד חוזים בהיכל ה' עליו סיפר הנביא ישעיה? אלו הן חלק מן השאלות שהטרידו את המיסטיקאים היהודים באלף הראשון לספירה. נפתח את הקורס במוטיבים שהמסיטיקנים נטלו מן התנ"ך ומן הספרות החצונית כדי לבנות עולם רעיוני חדש ונדון במאפייניו של עולם זה – במסע הרוחני לעולמות עליונים, במאגיה שפיתחו וטיפחו, ב'מעשה בראשית' וב'מעשה מרכבה'.

אחר כך נמשיך ונבחן כיצד מתגלגלים רעיונות אלו ומשתנים באלף השני לספירה. המונחים המרכזיים אשר יעסיקו מעתה את המיסטיקאים לא יהיו עוד היכלות ומרכבה אלא ספירות ואין סוף. עתה נעסוק בעמודי התווך של הקבלה – בספר בהיר, בספרות הזוהר, בתורות הקבליות המתפתחות בצפת של המאה הט"ז. אולי נספיק עוד לגעת במקצת בחסידות. בכל אחת מן התחנות האלו נדון בקשת שלמה של נושאים – למן מעמדם החברתי של הכותבים ועד לשאיפותיהם הרוחניות וחוויותיהם המיסטיות. מקום מרכזי יתפסו, כמובן, הדיונים בהגותם בענייני האל ועבודת האל ואגב כך יבואו בירורם של מושגי יסוד, כגון, הספירות, צמצום, שבירה, תיקון, וצדיק.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

How did Jewish mystics try to reconstruct Ezekiel's vision of the divine chariot? How did they try to recreate Isaiah's vision of God's chambers? We will start our course by outlining the motifs taken by Jewish mystics in the first millennium CE from the Bible while describing their own journeys to the divine worlds. Then we will discuss the new developments in Jewish mysticism that take place in the second millennium; the common terms will not be 'Chariot' and 'Chambers' anymore but 'Sefirot' and 'infinity'.

In this course we will get acquainted with the major texts of Jewish mysticism; e.g. – Sefer Yezira, Sefer HaBahir, the Zohar and the Lurianic writings.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

 

 
0616-1010-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: בעקבות השואה והקמת המדינה
 Introduction to Modern Jewish Thought: Before and after the Holocaust
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  ב'

השואה והקמת מדינת ישראל הם שני אירועים דרמטיים שהתרחשו באמצע המאה העשרים ששינו לחלוטין את מצבו של העם היהודי ואת מצבם הקיומי של היהודים. חלק זה של הדיון המבואי בהגות היהודית המודרנית יוקדש להגותם של מי שהתמודדו עם משמעותם הפילוסופית והתיאולוגית של אירועים אלה  ועם ההכרח לברר מחדש סוגיות יסוד בקיום היהודי בתקופה זו.

הקורס יוקדש להוגי יהדות במאה העשרים ולדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות עכשוויות בהן: ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים. בין ההוגים שיידונו בקורס: עמנואל לוינס, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, יוסף שכטר, ר' מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, דוד הרטמן, הנס יונס, אליעזר ברקוביץ', חיים כהן, סינתיזה אוזיק, חיים כהן, אלבר ממי, ישעיהו ליבוביץ' ואחרים.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.

 

The Holocaust and the founding of the State of Israel are two dramatic events that occurred in the mid-20th century and completely changed the situation of the Jewish people and the existential condition of the Jews. This part of the Introduction to Modern Jewish Thought will be devoted to the work of thinkers who dealt with the philosophical and theological significances of these events and with the necessity to re-examine fundamental issues of Jewish existence during this period.

The course will be devoted to Jewish thinkers in the 20th century and to the exploring the conceptual responses to the Holocaust and contemporary issues such as: the purpose of the State of Israel, the future of Jewish existence in the Diaspora, the concept of Judaism as a culture, Jewish feminism and aspirations for the renewal of Jewish life. Among the thinkers that will be discussed in the course are: Emmanuel Levinas, Mordechai Kaplan, Avraham Yehoshua Heschel, Yosef Schechter, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rabbi Soloveitchik, David Hartman, Hans Jonas, Eliezer Berkowitz, Haim Cohen, Cynthia Ozik,  Albert Memmi, Yeshayahu Leibowitz and others.

 
0616-1011-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר
 Modern Jewish Philosophy: From Spinoza to Buber
ד"ר גובני יובלשיעור גילמן306 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס מוקדש לקריאה ודיון בכתביהם והגותם של פילוסופים יהודים בעת החדשה משפינוזה ועד בובר, ועוסק בשאלות כגון: כיצד התעצבה מחדש הבנתם העצמית של היהודים בעידן המודרני? מהם שורשיה הפילוסופיים של החילוניות היהודית? כיצד פילוסופים כמו קאנט, הגל ניטשה וקירקגור השפיעו על תפיסת היהדות של הוגים יהודיים? וכיצד תנאים היסטוריים ואינטלקטואליים שונים הניעו תובנות חברתיות ופוליטיות חדשות במרחב היהודי?

נוכחות חובה, מטלת סיום – עבודה

This course explores the thought of Jewish Philosophers in the Modern Era, from Spinoza to Buber, while engaging with questions such as: How did Jewish self-conceptions evolve in the Modern Era? What are the philosophical roots of Jewish Secularism? How did philosophers such as Kant, Hegel, Nietzsche and Kierkegaard influence Modern Jewish philosophers? And how did various historical and intellectual conditions lead to innovative political insights within Jewish culture?  

 

 
0616-1012-01
 בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית
 On Love and Desire in Jewish Thought: An Integrative Beit Midrash
פרופ מרוז רוניתשיעור ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא יוזמה חדשה של החוג ליצור מפגש לימוד חי ותוסס בין תלמידי התואר הראשון מכל תחומי הלימוד בפילוסופיה יהודית, תלמוד ולשון עברית ובין מגוון מרצים בתחומי מדעי היהדות השונים, על פני טקסטים שונים מתקופות שונות, בנושא הרחב של אהבה חשק, ותשוקה בספרות היהודית. כל מפגש יונחה על ידי אחד המרצים בחוג, שילמד טקסט מתחום התמחותו, מן המקרא, דרך חז"ל וספרות ימי הביניים, ועד הגות העת החדשה. הסטודנטים יכירו כל מרצה גם באמצעות מאמר אחד נבחר שיתבקשו לקרוא לקראת המפגש.

מלבד מרחב הנושאים והגיוון של המרצים, יתייחד הקורס גם באופי הבית-מדרשי שלו. מחציתו הראשונה של כל שיעור תוקדש ללימוד עצמאי מונחה של

הסטודנטים בחברותות, והמחצית השניה תוקדש לשיעור מפי המרצה. הקורס יתקיים בבית המדרש במרכז ע"ש צימבליסטה.

נוכחות חובה, מטלת סיום: בחינת בית **השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה

This novel departmental initiative seeks to create a lively learning encounter between BA students from all fields in Jewish philosophy, Talmud, and Hebrew literature, and a variety of faculty members in the different spheres of Jewish Studies, focusing on the wide-ranging topic of love, desire and Eros.  

Each session will be led by one faculty member, who will teach a text from his/her field of expertise, from the Bible, through rabbinic literature and medieval literature, up until modern Jewish philosophy. The students will also be acquainted with each lecturer through one of her/his articles, which they will be asked to prepare for the class. 

Besides offering a variety of subjects and teachers, the course is also characterized by its interactive nature. The first half of each session will be dedicated to independent, guided havruta learning by the students; the second half will be taught by the faculty member. The course will be held in the Cymbalista Jewish Heritage Center.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

 
0616-1014-01
 הפילוסופיה של הרמב"ם: ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
 The Philosophy of Moses Maimonides
פרופ לורברבוים מנחםתרגיל רוזנברג205 ד'1200-1000 סמ'  ב'

  מטרת הקורס להעניק לתלמידים הבנה ראשונית של מבנה יצירותיו של הרמב"ם על רקע טקסטים יסודיים אחרים של ימיה"ב. השיעור יבקש לפתח מיומנויות קריאה  בחיבור פילוסופי ביניימי. מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של חיבורים העוסקים בהלכה, בפרשנות בפילוסופיה ובתיאולוגיה.

 נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינת בית.

The class will impart basic skills in reading and analysing classic   medieval philosophical texts focusing on Maimonides' works. We will examine works in various genres: legal, hilosophical or theological  and commentaries.

 
0616-1015-01
 קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג: ת"נ למבוא לקבלה
 Thirteen century Kabbalistic texts
פרופ אפטרמן אדםתרגיל רוזנברג205 ב'1800-1600 סמ'  ב'

   בתרגיל נקרא מתוך ספר "שערי אורה" למקובל ר' יוסף ג'יקטיליה. חובת נוכחות והגשת עבודת סיום קורס.

  The tutorial will be dedicated to a close reading from the classic "Gates of Light" (Sha'are Orah) by the thirteenth century Castilian kabbalist Rabbi Joseph Gikatilla

 
0616-1016-01
 משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל
 Mishna, Midrash, Halakha and Aggada
פרופ רוזן צבי ישיתרגיל רוזנברג205 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 בתרגיל זה שילווה את המבוא למחשבת חז״ל נלמד יחד טקסטים נבחרים מתוך ספרות חז״ל: משנה, תוספתא, מדרשי התנאים, בבלי, ירושלמי ומדרשי האגדה הא״י. נעסוק בנושאים שונים ומגוונים, אך מוקד הקורס לה יהיה תמטי ואף לא ביבליוגרפי, אלא אוריינות ומיומנות טקסטואלית. בקיצור: נלמד ללמוד.

הנוכחות חובה.מטלת סיום- בחינה.

In this course, which accompanied the introductory course to Rabbinic Thought, we will read selected texts from rabbinic literature: Mishnah, Tosefta, Tannaitic  Midrashim, Bavli, Yerushalmi, and the Palestinian aggadic compilations. We shall discuss various issues, but our main concern will be neither thematic nor bibliographical, but rather literacy and textual skills.

 

 
0616-1017-01
 שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית
 Spinoza Mendelssohn
ד"ר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ג'1800-1600 סמ'  א'

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים ארופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין הבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בתרגיל זה, נקרא בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר. ננסה להבין את הדרכים בהם שלושה הוגים אילו מנסים להתגבר על המתחים בין יהדות למודרנה ובין אוניברסליזם ופרטיקולריזם, ונחשוב על משמעות מאמציהם לזהויות יהודיות בנות ימינו.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this course, we will engage in a thorough reading of Mendelssohn's Jerusalem, Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism and several texts by Martin Buber. We will focus on the way in which all three suggest to overcome the perceived dichotomies between Judaism and Modernity and between Universalism and Particularism, and reflect on the significance of their effort for contemporary Jewish identities.

 
0616-1018-01
 כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית
 Cohen&buber
ד"ר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים אירופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות וערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין היבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בסמסטר זה, נקרא בעיון רב פרקים בדת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ונשוחח על הרעיונות הפילוסופיים והתאולוגיים העומדים בבסיס הגותו. כמו כן, נבחן איך באמצעות רעיונות אלה הוא שואף ליהדות שמשמרת את ייחודה הפרטיקולרי למען מטרה אוניברסלית. כמו כן, נקרא פרקים מתוך הגותו של מרטין בובר, נחשוב על הדרכים בהן רעיונותיו נובעים מהגותו של כהן מצד אחד, ועל החידוש המשמעותי שלו מצד שני. ננסה גם לחשוב על הדרך בה התמורות ההיסטוריות הדרמטיות אליהן בובר היה עד, השפיעו על טיב החזון האישי, הפרטיקולרי והאוניברסלי של הגותו.

נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה

**לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את התרגיל הנלווה למבוא להגות יהודית מודרנית.

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this semester, we will read several chapters of  Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism, and discuss the philosophical and theological ideas at the heart of his thought. We will, furthermore, explore how through these ideas he aspired to a Judaism that maintains its particularity for universal purposes. Finally, we will read several texts by Martin Buber, and reflect on the ways these ideas rise from Cohen's work on the one hand, and are significantly innovative on the other. We will also think on how the dramatic historical events Buber witnessed, influenced the personal, particular and universal aspects of his thought.

 

 
0616-1019-01
 הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית
 Jewish Literature Between the Bible and the Zohar
פרופ רוזן צבי ישישיעור רוזנברג104 ב'1400-1200 סמ'  א'

 מטרת הקורס לספק סקירה ראשונית של המגוון העצום של היצירה הטקסטואלית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים ושל מחקרה האקדמי של ספרות זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הספרות החיצונית מתקופת בית שני, את כתבי מדבר יהודה, את ספרות חז"ל, את התפילה והפיוט, את הספרות המיסטית היהודית הקדומה, את פרשני המקרא והתלמוד, ועוד. בכל פגישה נדון באחד מהקורפוסים הטקסטואליים הללו, באמצעות סקירה כללית של הקורפוס בכללותו ושל הטיפול המחקרי בו, ולאחר מכן נתמקד בטקסט מייצג אחד.

נוכחות חובה.

This course offers an initial survey of the vast variety of the post biblical Jewish texts from Antiquity to the Early Medieval period. We will become acquainted  with Second Temple literature, the Dead Sea scrolls, rabbinic literature, Liturgy and Piyyut, Early mysticism, Medieval commentaries of the Bible and the Talmud, and more.

 

 
0616-1020-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (א)
 Reading Talmudic texts Workshop (part a) 
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  א'

הסדנה מוקדשת ללימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתפים גם תלמידים מתקדמים שיכולים להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.

רכיבי הציון: השתתפות פעילה במפגשים - 20%; עבודת סיום - 80%

The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore 
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session. 
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.  

 

 

 
0616-1021-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (ב)
 Reading Talmudic Texts Workshop (Part B) 
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  ב'

הסדנה מוקדשת ללימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתפים גם תלמידים מתקדמים שיכולים להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

רכיבי הציון: השתתפות פעילה במפגשים - 20%; עבודת סיום -80%

**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.

The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore 
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session. 
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

 

 
0616-2004-01
 זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו
 Reading Zohar as an Encoded Mystical Group Autobiography
פרופ מרוז רוניתשיעור רוזנברג206 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג206 ב'1400-1200 סמ'  ב'

ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, נתחבר ככל הנראה באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א. 'תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה.

בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר בזוהר, אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג. לקט הטקסטים אותו נקרא, ואשר נכנה בשם חטיבת 'חיי רשב"י' בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן, המשובצים בזוהר בפרשות שונות. יחדיו הם יוצרים, תחת מעטה סימבולי כבד, אוטוביוגרפיה קבוצתית. אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה, התיאולוגיה והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינה.

 

The Book of Zohar is the only book to be held sacred other than the Bible and the Talmud. Its value lies also in its poetic characteristics as well as its putting forward unusual ideas, charged with strong emotions and abounding in mythical images. Thus it has become the most important source of inspiration in the field of Kabbalah ever since it was published at the end of the 13th century and has been nourishing Jewish culture throughout the centuries. Jewish tradition attributes the writing of the book to R. Shimeon Bar Yohay (Rashbi) who lived in the 2nd century CE, but researchers have convincingly proven that most of it was written in 13th century Spain, while some of it might be as early as the 11th century.

In this course we will focus on one of the Zohar's later strata – a collection of stories which tell the writers' imagined collective autobiography. We will learn how to read such a Zoharic text and how to decipher its symbolism and its poetics.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

 
0616-2006-01
 עיון מתקדם במורה הנבוכים
 Guide of the Perplexed: Advanced Class
פרופ לורברבוים מנחםשיעור גילמן307 ד'1200-1000 סמ'  א'

  מטרת הקורס להעניק לתלמידים תובנות ומיומנויות ניתוח בסוגיית הליבה התיאולוגית של יצירתו הקלאסית של הרמב"ם מורה הנבוכים. השיעור     עצמו יתבסס על התרגום הימי-ביניימי של שמואל אבן  תיבון (אך התלמידים מוזמנים להביא איזה תרגום שמתאים להם ובאיזו שפה שנוחה להם). מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של החיבור העוסקים בעצם האפשרות לשפה דתית ובתיאולוגיה השלילית של המורה.

  נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינת בית.

In this class we will read together the innermost chapters of Maimonides' great work focusing on the thorny metaphysical issues of  the meaning of religious language. Maimonides' celebrated Negative Theology will be at the heart of our study.

 
0616-2338-01
 סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות
 Chosen subjects in divorce
ד"ר דוד יחזקאלשיעור רוזנברג206 ג'2000-1800 סמ'  ב'

 בקורס זה נלמד על מאפייני הגירושין ביהדות ועל ייחודם. נלמד עליהם בתנך ובספרות התלמודית . נלמד על זכויות האישה וחובותיה, על גירושין ביזמתה ועל זכויות ילדי הגרושה.

נוכחות חובה. מטלה סופית: עבודה.

In this course we will discuss the properties of divorce in Judaism and how they are unique. We will learn it from the Bible and Talmud literature ,we will discuss women rights and duties, initiation of divorce by woman and the rights of children influenced by divorce

 
0616-2415-01
 סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
 Critical Reading and Academic Writing Workshop
גב' ישראלי נועהסדנה רוזנברג107 ג'1400-1200 סמ'  ב'

סדנה שמטרתה להנחיל כלי עבודה בסיסיים לקריאה ועיבוד של מקורות מחקריים מחד גיסא, ולכתיבת עבודות במתכונת אקדמית מאידך גיסא. בשיעורי הסדנה יושם הדגש על תרגול קריאה ביקורתית של מאמרים ומחקרים. בנוסף תכלול הסדנה מטלת כתיבה שבועית, לתרגול מיומנויות הכתיבה. נוכחות חובה.

The workshop aims to provide basic tools for reading primary and secondary sources on the one hand, and academic writing on the other. In the workshop we will emphasize the practice of critical reading of relevant texts. In addition, the workshop will include weekly writing assignments, in order to practice academic writing skills.

 
0616-2420-01
 קריאה ב"ספר חובות הלבבות"
 Reading in "The Duties of the Heart"
פרופ אפטרמן אדםשיעור רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  א'

בקורס נקרא בתרגום העברי של "כתאב אל הדאיה אלי פראיץ' אלקלוב"  كتاب الهداية الى فرائض القلوب (ספר חובות הלבבות) פרי עטו של בחיי בן יוסף אבן פקודה. התרגום העברי ממנו נקרא נערך על ידי יהודה אבן תיבון בשנת 1161. בקורס נעמוד על דרכו הרוחנית הייחודית של אבן פקודה. דרישות הקורס: נוכחות חובה והגשת עבודת סיום קורס.

Reading in "The Duties of the Heart" 

In the course we will read from the 1161 Hebrew translation by Yehudah ibn Tibon  of the classic spiritual and moral guide "Book of Direction to the Duties of the Heart (كتاب الهداية الى فرائض القلوب‎) by Bahya ibn Paquda. The course will analyze ibn Paquda's spiritual and moral path. 

 
0616-2421-01
 שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה
 Spinoza's Critique of Religion
ד"ר גובני יובלשיעור רוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  ב'

ביקורת הדת של שפינוזה היא אחד מן הפרויקטים המקיפים ביותר והיסודיים ביותר בפילוסופיה של העת החדשה. במרכזו של פרויקט זה שפינוזה מבקש לתקן באמצעות הביקורת הפילוסופית את מושג אלהים של המסורת התיאולוגית. שכן התקפתו החזיתית והנועזת של שפינוזה על מושג אלהים של התיאולוגיה לא הובילה אותו למסקנה שמושג אלהים כשלעצמו הוא מושג שקרי, וככזה יש לבטלו מכל וכל. להיפך, תגליתו של שפינוזה הייתה שמושג אלהים הוא אכן מושג אמיתי ובעל חשיבות עליונה אלא שעד אליו הוקנה למושג זה פשר שגוי ומסולף. ולכן, על מנת לתקן את המושג המסורתי של אלהים שפינוזה מבקש לזקקו מכל סיגיה של האמונה התפלה ולצקת אותו לתוך תבניתה של התבונה. הקורס יוקדש לקריאה באתיקה, ולקטעים מתוך המאמר התיאולוגי מדיני.

Spinoza's critique of religion ranks among the most thorough and most comprehensive projects of modern philosophy of religion. Even though Spinoza's critique of religion is aimed at monotheistic religions in general, it is the Jewish religion and its fundamental concepts (prophecy, chosenness, divine law, and revelation) upon which he focuses. Spinoza is always mindful of the Jewish tradition in which he was brought up; whether its ancient biblical version or its later rabbinical and philosophical versions. The object of the course is a careful study of Spinoza's polemics with Jewish tradition while focusing on its theological and political context. To that end, we will undertake a close reading of the Ethics and we will read excerpts from the Theological-Political Treatise.

  

 
0616-3504-01
 ישו, פאולוס ויהודים אחרים - ראשית הנצרות כתנועה יהודית
 Jesus' Paul and other Jews: The beginning of Christianity as a Jewish movement
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  א'

ראשית הנצרות היא ביהדות של הבית השני אם כי בשינוים הגותיים מול המסורת היהודית שהתקבלה (לפעמים משקפת דווקא מסורות שנדחו). נעקוב אחרי ההתפתחות של תנועה שהתחילה כ"יהדות של אמת" והתרחקה ממספר סיבות.

**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

The beginning of Christianity lies in late 2nd temple Judaism, yet with different interpretations and preferences to traditions that have been rejected by later Jewish tradition. The class will follow the original movement as “true Israel” up to the most important changes that made Christianity a religion in its own right.

 

 
0616-3507-01
 אדיקות דתית במסווה פילוסופי : פילון מאלכסנדריה (א')
 Religious Devotion in a Philosophical Garb
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1600-1400 סמ'  א'

בכתביו הרבים ההוגה היהודי הלניסטי מציג את דת משה כפילוסופיה הן אפלטונית הן סטואית אך מאחורי הצגה זאת מסתתר רגש של אדיקות דתית. נבחן מספר טקסטים שמבהירים את המתח הזה.

In his many writings the Jewish-Hellenistic philosopher Philo of Alexandria intends to show at the religion of Moses is the best of platonic and stoic philosophy, yet behind his approaches lies a deep religious devotion. The class will clarify this tension and its consequences.

 
0616-3508-01
 חוויה, מיסטיקה ופרשנות: פילון מאלכסנדריה (ב')
 Experience, Mysticism and Interpretation: Philo of Alexandria 2
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1600-1400 סמ'  ב'

פילון מאלכסנדריה נחשב על ידי כמה חוקרים למיסטיקאי היהודי הראשון, אחרים שוללים טענה זאת. ללא ספק פילון מעיד על חוויות דתיות עמוקות אך הוא מציג אותן כפרשנות אלגורית לתורה. נבחן את הטקסטים הרלוונטים לאור המחקר המוקדש להם.

Some scholars find in Philo of Alexandria the first Jewish mystic, others deny that claim. There is no doubt that Philo had deep religious experiences that he offered as allegorical interpretation of the Pentateuch. We will read the relevant texts in light of modern scholarship.

 

 
0616-3509-01
 אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה
 Fathers and Mothers: Reading Midrash Genesis Rabba
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג206 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ב'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס זה נלמד מבחר פרשיות ממדרש האגדה האמוראי ׳בראשית רבה׳ שעניינם האבות והאמהות. נבחן כיצד המדרש מפרש את המקרא, מניין הוא מביא את חומריו, וכיצד הוא מגשר בין העולם המקראי וזה של קהלו. תוך כדי כך נלמד להכיר גם את עולמם של הדרשנים הארץ ישראליים הקדומים על הקשריהם השונים, בבית המדרש, בבית הכנסת ובשוק. בין הפרשיות שנבחן: אברהם ושרה במצרים, עקידת יצחק, מאבקי יעקב ועשיו, רחל ולאה, ומכירת יוסף. 

**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

In this course we will study a selection of passages on the “Forefathers” from the rabbinic Aggadic Midrash “Genesis Rabba.” We will examine how the Midrash reads the Bible, where does it bring its material from, and how does it bridge between the biblical world and that of its addressees. We will become acquainted  with the world of ancient homilists, and their multiple contexts in the academy, the synagogue and the marketplace. Among the passages we will study are those discussing Abraham and Sara in Egypt, the Sacrifice of Isaak, the struggles between Jacob and Esau, Rachel and Lea and Joseph in Egypt.

 
0616-3510-01
 מעמד האשה ביהדות הבית השני
 The place of women in 2nd temple Jewish society
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  ב'

בימי הבית השני נכתבו יחסית הרבה חיבורים שלא מצאו את מקומם באסופת המקרא או במסורת המאוחרת. כמה מהם דנים בדרך סיפור/סיפורת בנשים, אחרים מעידים על תפיסת הנשיות בעיני המחברים, ביניהם שושנה, יהודית ואחרים. גם כמה קטעי קומראן ודברים של פילון מאלכסנדריה שייכם לכאן. נבדוק את הטקסטים ואת המחקר (במיוחד הפמיניסטי) לגבי טקסטים אלה.

During the 2nd temple period a variety of works have been written that did not find their way into the Hebrew Bible or later Jewish tradition. These writings sometimes tell directly stories about women (as Susanna or Judith), at other times they allow to understand the authors evaluation of women like some writings from Qumran or from Philo of Alexandria. We will look through these passages and check them in front of (mostly) feminist research.

 

 
0616-3511-01
 עם סגולה ובחירת עם ישראל
 Am segulah and the selection of the jews
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג208 ב'1800-1600 סמ'  א'

רעיון בחירת עם ישראל והאיכויות המיוחדות של עם ישראל הם מהנושאים המרכזיים והחשובים בהגות היהודית החל מהמקרא ועד היום. בקורס נתמקד בשני צמתים מרכזיים בהם הרעיונות המקראיים והרבניים התפרשו מחדש: הראשון ספרו של המשורר והמיסטיקן היהודי יהודה הלוי "ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה" (كتاب الحجة والدليل في نصر الدين الذليل, כִּתָּאבּ אלחַגׇ'ה ואלדׇּלִיל פִי נַצְר אלדִּין אלדַ'לִיל) הידוע בתרגומו העברי של יהודה אבן תיבון כ"ספר הכוזרי". השני: קבלת המאה הי"ג ובעיקר ספר הזוהר.  במקורות הנ"ל נבחן כיצד התפרש רעיון הבחירה של עם ישראל ורעיון הסגולה של ישראל באופן מטפיזי ומיסטי. 

 

Am segulah and the selection of the jews

The course will examine two medieval Jewish classic theological and mystical sources and the manner they interpret two fundamental biblical ideas: the selection of the israel and the special qualities of the jews. 

The course will focus on two major medieval sources: كتاب الحجة والدليل في نصر الدين الذليل, in its hebrew translation by ibn tibbon ("Kuzari") and thirteenth century Kabbalah and the Zohar. The course will analyze their metaphysical and mystical interpretations of the biblical and rabbinical ideas.

 

 

 
0616-3512-01
 האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון
 A. D. Gordon's Man and Nature
ד"ר גובני יובלסמינר רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  ב'

'אין רוח  האדם יכולה, ודווקא במידה שהיא עמוקה בה במידה אינה יכולה, להירגע בלי דת', קבע א.ד. גורדון, שבהגותו  כמו גם באורחות חייו היה אחד מחלוציה של התרבות היהודית החילונית שהלכה והתגבשה בראשית המאה העשרים בארץ ישראל. גורדון אמנם ניתק את עצמו מכבליה של הדת היהודית המסורתית אך הוא ביקש להמשיך ולהזין את ליבתה הרליגיוזית של התרבות היהודית באמצעות הפשר המיוחד שהוא הקנה לשיבתו של האדם אל הטבע. בקורס נעסוק בסוגייות  פילוסופיות שונות בהגותו של גורדון באמצעות קריאה בספרו האדם והטבע. 

Aaron David Gordon (1856‑1922), the “teacher of truth”, as he was admiringly called by Martin Buber, was one of the iconic figures in Early 20th Century Hebrew culture. However, his presence remains as vital as ever. In fact, the last few years have seen a renewed interest in Gordon, which is expressed not only in a significant wave of papers and books published about him, but also in public readings and communal study of his writings, organized by young people whose interest in Gordon is not academic, but spiritual, existential and cultural. What is it about Gordon, the thinker and the dreamer, that enables him, in spite of the century that has passed since his death, to once again, enchant the minds and capture the imagination of young people and gain a vital presence in contemporary Hebrew culture? This course will seek to answer this question by means of a thorough reading of A. D. Gordon’s magnum opus, Man and Nature.

 

 
0616-4107-01
 קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים
 Reading Jewish Magical Texts
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הסמינר להכיר את עולמה של ספרות הכישוף היהודית בעת העתיקה, בימי הביניים, ובעת החדשה. לשם כך, נתמקד בקריאה של מבחר גדול של ממצאים ארכאולוגיים וכתבי יד מאגיים יהודיים -- החל בקערות ההשבעה הבבליות וקמיעות המתכת הארץ-ישראליים, עבור דרך הפרגמנטים המאגיים מגניזת קהיר וכלה בכתבי-יד מאגיים יהודיים מספריות שונות בעולם. בתחילת הקורס נתמקד בטקסטים שכבר פורסמו, אולם בהמשכה נעבור לקרוא טקסטים שלא פורסמו מעולם, אותם נקרא מצילומים דיגיטליים באיכות גבוהה. במהלך קריאת הספרות המאגית ננסה להבין אילו סוגים של פרקטיקות מאגיות היו חביבות על יהודים בתקופות שונות, מי היו האנשים שעסקו במאגיה ומי היו לקוחותיהם, ומה עוד ניתן להסיק מתוך ספרות זו על עולמם החברתי, התרבותי והדתי של יהודים בתקופות שונות. המטלה המסכמת של הסמינר תהיה הכנת טקסט מאגי אחד לפרסום, או בהיקף מצומצם (רפרט) או בהיקף נרחב יותר (עבודה סמינריונית).

לסמינר אין דרישות קדם, אולם היכרות טובה עם השפה הארמית ו/או הערבית תהווה יתרון ניכר. 

The aim of this Seminar is to study the Jewish magical tradition from antiquity to the present. To do so, we shall read a wide selection of archaeological finds and of Jewish manuscripts -- beginning with the Jewish-Babylonian incantation bowls and the Palestinian-Jewish amulets, moving to the magical texts from the Cairo Genizah, and ending with Jewish manuscripts with magical texts and recipes from different libraries and collections. We shall begin the seminar with previously-published magical texts, but will then move to reading unpublished texts, from high quality digital photographs. Reading the magical texts, we shall try to understand which types of magical practices were favored by Jews in different periods, who were the people who dealt with magic and who were their clients, and what else may be deduced from this literature  concerning the social, cultural, and religious world of Jews in different periods. The final paper will consist of an edition of a previously-unpublished magical text, either a basic edition (referat) or a more detailed edition (avodah seminaryonit).

The seminar has no prerequisites, but good knowledge of Aramaic and/or Arabic would be an asset.

 
0616-4232-01
 מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה
 Tractate Goyim : the Bavli and Yerushalmi on Idolatry
פרופ רוזן צבי ישיסמינר רוזנברג206 ד'1200-0800 סמ'  א'
פרופ נעם ורד

בקורס זה נלמד סוגיות נבחרות במסכת עבודה זרה בשני התלמודים. הקורס בנוי במתכונת בית מדרשית: הקדמה שלאחריה לימוד מונחה בחברותות, ואז שיעור מסכם. עניינו של השיעור כפול: מתודולוגי ותמטי. ברמה המתודולוגית נלמד להשוות את סוגיות הבבלי והירושלמי. ברמה התמטית נבחן שאלות של אוניברסליזם ופרטיקולריזם ושל יחס לאחר בספרות חז״ל. מסכת עבודה זרה היא מפתח קריטי לשאלות אלה שכן שם אנו מגלים לראשונה הן טיפול מפורט בשאלות והן המשגה של הבעיה עצמה. ענייננו בהתאם לכך אינו רק בחשיפת המסרים העולים מן הסוגיות אלא בעצם ההמשגה של יחסי האחר הדתי, האתני והלאומי.

**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

In this course we will study selected sugyot from tractate Avoda-Zara in the two Talmudim. The course is structured in a special format: an introductory hour, followed by a guided study in small groups and then a concluding session. Its goal is double: methodological and thematic. In the first level we shall learn to compare Babylonian and Palestinian sugyot. In the second, thematic, level we will examine questions of universalism and particularism and of the attitude toward ethnic and religious Others in rabbinic literature.

 

 
0616-4234-01
 ראשית הקבלה - מן המזרח מערבה
 The Origins of Kabbalah; The Move From the East to the West
פרופ מרוז רוניתסמינר רוזנברג208 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ב'1200-1000 סמ'  ב'

זוג ספרים, ספר יצירה וספר הבהיר, מציב את התשתית לכל הקבלה. בספר יצירה מופיע לראשונה מושג הספירות וספר הבהיר מציג מערך דימויים חדש – למשל: 'האילן שהוא הכל'. עוד הוא מציג את השילוב המוזר בין מחשבה ניאופלטונית למיתוס גנוסטי, שילוב הנותן את הדחף להתפתחויות העתידיות בקבלה. הספר האחד נכתב במזרח התיכון והשני במזרח התיכון ובפרובנס, לכל המאוחר עד ראשית המאה ה-י"ג. זוג ספרים זה עדיין מעורר מחלוקת רבה בקרב החוקרים – מתי נכתבו ומה בעצם נאמר שם. בסמינר זה נסקור את הדעות המרכזיות בעניינם של ספרים אלו וננסה להבין מה קיסמם: מה יש בו בספר יצירה שגרם לכך שיצוטט אלפי פעמים בקבלה? מה יש בספר הבהיר שאיפשר לקבלה להתפתח באלף השנים הבאות? אולם בסמינר זה נעסוק גם בגורם שלישי שהיה לו אולי השפעה על התפתחות הקבלה באירופה – תורת הסוד המתפתחת בביזנטיון. כאן ננסה להצביע על הסימנים לקיומה של תורה זו, למאפייניה ולמידת השפעתה על הקבלה במערב אירופה.

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

Sefer Yezira and Sefer HaBahir lay the foundations of Kabbalah. The first one (which was written in the Middle East) coins the term 'Sefirot' and the second one (which was written partly in the Middle East and partly in Provence) brings in the idea of 'The Tree that is All'.  In this seminar we will get acquainted with the academic disputations about the actual meaning of their contents and discuss a possible third source of influence on the development of European Kabbalah – texts written in Byzantium.

 

 
0616-4235-01
 על מטטרון ומלאכים אחרים
 On Metatron and Other Archangels
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  ב'

המלאך מטטרון עומד במוקד של סיפורים וחשיבה דתית יהודית כבר אלפיים שנה. מטטרון  הוא מלאך יוצא דופן בעל מאפיינים אלוהיים ובעל עבר מיוחד (כאדם) ותפקידים מיוחדים שנועדו רק לו בעליונים. מאז ספרות חז"ל והמיסטיקה היהודית הקדומה עומד מטטרון במוקד הדמיון הדתי וגם במוקד של פולמוסים דתיים חשובים. 

בסמינר נתחקה אחר דמותו המרתקת של המלאך מטטרון ומלאכים נוספים ביניהם יהואל, ענפיאל ואליהו הנביא ונתחקה אחר הייצוגים השונים שלהם בספרות העצומה שהתחברה על המלאכים כולל בספרות המאגית. הסמינר יתחקה אחר דמותם של מלאכים אלה בספרות המיסטיקה היהודית הקדומה ובספרות חז"ל ומקומם בפולמוס מול הנצרות. בהמשך נעיין בחיבורים מיוחדים שהוקדשו למלאכים בספרות האשכנזית ובתאולוגיה היהודית של המאה הי"ב. בחלקו האחרון של הסמינר נעסוק במקומם של המלאכים בקבלה של סוף המאה השלוש עשרה ובספרות הזוהר. 

On Metatron and Other Angels

The advanced M.A seminar will be dedicated to the study of the massive research published in recent years on Metatron and other archangels. The seminar will investigate Metatron's role and functions in ancient Jewish mysticism and in rabbinic literature, Ashkenazi esotericism and 12th century Jewish theology and 13th century Kabbalah and the Zohar

 
0616-4236-01
 טקסט ופרשנות
 Text and interpretation
פרופ נעם ורדסמינר רוזנברג206 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1600-1400 סמ'  ב'

 הסמינר, המיועד לסגל החוג ולתלמידים מתקדמים, יארח בכל שבוע חוקר/ת בכל תחומי הדעת של החוג, הן מתוך החוג ובית הספר והן מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל, אשר יאיר את הנושא של טקסט ופרשנות במסורת היהודית מזווית אחרת. הקורס יהיה חובה לתלמידי תואר שני של החוג  , אשר ייחשפו דרכו לחוקרים בעלי שם מן העולם וגם למחקר המתנהל בחוג עצמו. מטלת סיום הסמינר תהיה רפרט.

**סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג.

The seminar, designated for the department's faculty and graduate students, will host a guest-lecturer every week, either from within the department and School of Jewish Studies and Archaeology, or from other universities in Israel and abroad, who will illuminate a text and its interpretation in Jewish tradition from diverse angles. The seminar is obligatory for the students of Masters-Degree, who will thus be exposed to world renowned scholars as well as to the research taking place within their own department.

 

 

 
0616-4237-01
 לב שסטוב והערעור המקראי על ההכרחיות הפילוסופית
 Lev Shestov: Existential reading in the Bible and the Jewish sources
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג206 ד'1000-0800 סמ'  ב'

לב שסטוב (1866 – 1938) הפילוסוף היהודי רוסי שנפטר בפריס, נחשב באירופה לשותפם של קירקגור והיידגר בעיצובה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. ספרו אתונה וירושלים, יצירתו החשובה ביותר עומד לראות אור לראשונה בעברית אך שמו של שסטוב כלל לא נודע היום בקרב קוראי העברית. בסמינר נדון ברעיונות מרכזיים באתונה וירושלים בכדי להבין את קריאתו של שסטוב בתנ"ך ובמקורות היהדות כמניחים את שחרורו של האדם מכבלי ההכרח הכובל שביסוד המחשבה הפילוסופית והמדעית אותה הוא מנתח באמצעות דיוניו במחשבה הפילוסופית היוונית. כאחד ממבקריו ומוקיריו של ניטשה נבחן באיזה מובן קריאתו של שסטוב הושפעה מניטשה ומה תרומתו הייחודית לקריאה האקזיסטנציאליסטית בתנ"ך.

Lev Shestov (1866 – 1938) The Jewish Russian philosopher who died in Paris, was regarded in Europe as one of the founders of existentialism together with Kierkegaard and Heidegger. His book Athens and Jerusalem,  his major work will be published in Hebrew soon but no one among the Hebrew readers know him anymore. In the seminar we'll discuss the main ideas of this book in order to understand Shestov's new reading in the Bible and the Jewish heritage as liberating Human beings from the chains of necessity, meaning  philosophical and scientific thinking, all this based on his readings in Greek  philosophy. As one of the best reviewers of Nietzsche we'll examine in what sense his reading were influenced by Nietzsche and what is his unique contribution to the existentialist reading of the bible.

 
0616-4238-01
 הבעש"ט כמקובל
 The Besht as a Mystic
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג208 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ד'1800-1600 סמ'  ב'

ר' ישראל בעל שם טוב כפי שמעיד שמו כמגיקון יהודי גדול, כבעל שם. הסמינר יבקש לעיין בתורותיו המובאות בשמו כדי להבין את הפרופיל שלו כמיסטיקן יהודי ואת המהפכנות שבמיסטיקה שלו. ניתוח זה ייערך על רקע טקסטים מרכזיים של קבלת האר"י מחד ושל קבלה שבתאית מאידך.

**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

 

As is clear from his title Israel Baal Shem Tov founder of Hassidism  and know by the acronym, Besht was a celebrated magician and healer - a Ba'al Shem. The seminar will examine his profile as a mystic. We will read his own teachings as imparted by students who knew him personally -- and these text will be analysed against the background  of both Lurianic and Sabbatean Kabbalah.

 

 
0616-5001-01
 דת וחברה בעת העתיקה
 Religion and Society in Antiquity
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  א'

סמינר זה, המיועד לתלמידים לתארים מתקדמים בכל התחומים הקשורים בעולם היווני-רומי (הסטוריה עתיקה, הסטוריה ותרבות יהודית עתיקה, ספרות חז"ל, לימודים קלאסיים, ארכיאולוגיה, הנצרות הקדומה, וכו'), מאמץ גישה רב-תחומית לחקר הדת בעת העתיקה. האם ניתן בכלל לדבר על "דת" בעולם העתיק? אלו סוגים של עובדות ופעילויות מגדירות "דת" בעולם העתיק - הריטואלים שלה? מרכזי הפולחן? הכהונה? כתבי הקודש? עד כמה היו אנשים בעת העתיקה מודעים לריבוי ה"דתות" בעולמם, וכיצד הגיבו לריבוי זה? כדי לענות על שאלות אלו נבחן מקורות מכל הסוגים מהעת העתיקה, לרבות ספרות והיסטוריוגרפיה, ארכיאולוגיה, אמנות, אפיגרפיה, וכו'. נעזר גם בתיאוריות מודרניות על דת ועל הקשריה החברתיים.

הסמינר יתנהל בשפה האנגלית. סמינר דומה יועבר באוקספורד ע"י פרופ' מרטין גודמן, ובמרץ 2019 נארח את פרופ' גודמן ותלמידיו לסדנה משותפת של יומיים, בה משתתפי שני הסמינרים יציגו את עבודותיהם.

הסמינר מתוכנן כחלק מתוכנית דו-שנתית, עם נושא נפרד בשנה השנייה, ותכנון לסדנה משותפת של יומיים שתיערך באוקספורד ב-2020, בהנחה שיימצא המימון הדרוש.

 

 

This seminar, intended for graduate students in all fields relating to the Graeco-Roman world (ancient history, ancient Jewish history and culture, rabbinic literature, Classics, archaeology, early Christianity, and so on), will take a multi-disciplinary approach to the study of religion in antiquity. Can we speak about "religion" in the ancient world? What kinds of facts and practices define a "religion" in antiquity - its rituals? its cultic centers? its priesthood? its sacred writings? How aware were people in antiquity of the variety of "religions" all around them, and how did they treat this variety? To answer such questions we will be examining all types of sources from the ancient world, including literature and historiography, archaeology, art, epigraphy, and so on. Modern theory on religion and its social contexts will be brought to bear as well.

The seminar will be taught in English. A similar seminar will be taught by Prof. Martin Goodman at the University of Oxford, and in March 2019 we will host Professor Goodman and his students for a two-day workshop in which the participants in both seminars will present their works.

The seminar is planned as part of a two-year program, with a different topic for the second year and a two-day workshop to be held in Oxfordin 2020, contingent on the procurement of funding.

 
0616-6001-01
 קומראן: האתר, הספרים, ההגות; הלכה ומבנה
 Qumran: the Place, the People and the Law and Structure
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג102 ד'2000-1800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר במאה ה-20: מעל 800 חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן. מה כלול בטכסטים? האם מדובר בקוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.

 This class will deal with the most important finding (reg. Judaism) of the 20th century: The over 800 texts found around Tel Qumran. What precisely do they contain? Who wrote them? Are they the product of one group or more – and if so what kind of groups? The Essenes as suggested mostly? What theological sociological and other ideas are uttered in these scrolls? Etc.

Introduction; The ‘Community’, its structure and spiritual world; Qumran Law and the Relations to Later Rabbinic Literature; The ‘Teacher of Righteousness’; Calendar; The Priests

 

 
0616-6002-01
 קומראן: ההגות הדתית והחברתית
 Qumran: the Religious and Social Thought
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג102 ד'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר במאה ה-20: מעל 800 חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן. מה כלול בטכסטים? האם מדובר בקוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.

**שני השיעורים על הקומראן יועברו בשפה האנגלית.

 על תלמידי התואר הראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, במהלך התואר.

This class will deal with the most important finding (reg. Judaism) of the 20th century: The over 800 texts found around Tel Qumran. What precisely do they contain? Who wrote them? Are they the product of one group or more – and if so what kind of groups? The Essenes as suggested mostly? What theological sociological and other ideas are uttered in these scrolls? Etc.

 
0616-6003-01
 זוהר למתקדמים - (חלק א')
 Reading the Zohar-A Course for Advanced Students (a)
פרופ מרוז רוניתשיעור רוזנברג103 ד'1200-1000 סמ'  א'

 

זוהר למתקדמים (א)

0616.6003.01            זוהר למתקדמים -  (חלק א')

Reading the Zohar –A Course for Advanced Students (a)

פרופ' רונית מרוז       סמ' א'       ד'         12-10                                                    שיעור

**תנאי קדם: הקורס זוהר למתחילים.

**ניתן להירשם לשני חלקי השיעור או לכל אחד בנפרד.

 

הזוהר הוא טקסט זר ואניגמאטי, והעיון בו גורר את קוראיו לקשת של תגובות –התפעלות, התנערות מוחלטת ממנו בטענה שהטקסט חסר פשר כשלעצמו' קריאה ריטואלית ושינון שאינם מנסים כלל להתמודד עם התכנים, וכמובן גם התמודדויות שונות עם תכניו. החוקרים ברחבי העולם משקיעים מאמצים רבים כדי לפענחו ולהראות את הראציונאל שבתוכו כמו גם את ערכיו הספרותיים והפיוטיים. הקורס שלנו יתאפיין בנסיון לנתח את הטקסט באמצעות ההצלבה של כמה מתודולוגיות שונות, הצלבה שתוביל לפענוח הפורה באופן המירבי – אידאיות, ספרותיות, פילולוגיות, קודיקולוגיות והסטוריות.

בקורס זה נקרא קטעים מחלקים שונים בזוהר כאשר החוט המקשר ביניהם יהיה לא רק התוכן אלא גם ההיבט המתודולוגי. למשל: מה הן השיטות באמצעותן אנו מפענחים הלכה למעשה את הרובד הסימבולי של קטע מסוים בזוהר? מהם המאפיינים הפואטיים של הטקסט? מה הם אופנייה של האינטרטקסטואליות בזוהר? כיצד מבחינים בין סגנונות שונים של טקסט?

בחלק א של הקורס (סמסטר א) נתמקד בהשוואה בין כמה דרשות מרהיבות ובפרט בהקדמת הזוהר. כך למשל נשווה בין הדרשה הפותחת את הקדמת הזוהר (ועוסקת בשכינה כשושנה) לבין הדרשה הפותחת את פרשת בראשית (ועוסקת בבריאת הספירות, 'מאמר בריש הורמנותא'). האם הן מציגות את טיעוניהן השונים באותה דרך? האם הן שייכות לאותו רובד ספרותי?

בחלק ב של הקורס (סמסטר ב) נתמקד ביחסים הפנימיים בין טקסטים שונים בזוהר – כיצד סיפור או דרשה עושים שימוש בחומרים זוהריים קדומים להם. כאן נעסוק במיוחד בסיפור היפה – 'רב מתיבתא'.

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

The Zohar is an unusual and enigmatic text, and perusing it leads the reader to a whole spectrum of reactions; from total disavowal of it after declaring it to be meaningless to a ritualistic reading and memorization of it which makes no effort to deal with the actual content of the text.  Researchers throughout the world invest great efforts to decipher the Zohar’s inner rational as well as its literary and poetical values.  To this end they employ a variety of literary, philological, codicological, historical and other methodologies.  Thus we shall examine several Zoharic texts in light of a variety of methods in order to gain the most fruitful understanding. We will ask such questions as – what methods should we use when we actually decipher the symbolic layer?  What are the modes of intertextuality in the Zohar? and so forth.

In light of such considerations we will delve in the first semester (course a) into the comparison of different homilies; we will compare, for example, the art of writing detected in the homily on the Rose (at the beginning of Hakdamat HaZohar) with that of the homily about the creation of the Sefirot (beginning of Genesis). On the second semester (course b) we will examine the inner relations of different homilies and stories in the Zohar. Here we will pay special attention to the marvelous story of "Rav Metivta"

 

Course requirements: regular attendance in classes and writing a paper. 

 
0616-6004-01
 זוהר למתקדמים - (חלק ב')
 Reading the Zohar - a Course for Advanced Students (B)
פרופ מרוז רוניתשיעור רוזנברג103 ד'1200-1000 סמ'  ב'

קורס 5 – זוהר למתקדמים (ב)

0616.6004.01            זוהר למתקדמים - (חלק ב')

Reading the Zohar – A Course for Advanced Students (b)

פרופ' רונית מרוז       סמ' ב'        ד'         12-10                                                    שיעור

**תנאי קדם: הקורס זוהר למתחילים.

**ניתן להירשם לשני חלקי השיעור או לכל אחד בנפרד.

  

הזוהר הוא טקסט זר ואניגמאטי, והעיון בו גורר את קוראיו לקשת של תגובות –התפעלות, התנערות מוחלטת ממנו בטענה שהטקסט חסר פשר כשלעצמו' קריאה ריטואלית ושינון שאינם מנסים כלל להתמודד עם התכנים, וכמובן גם התמודדויות שונות עם תכניו. החוקרים ברחבי העולם משקיעים מאמצים רבים כדי לפענחו ולהראות את הראציונאל שבתוכו כמו גם את ערכיו הספרותיים והפיוטיים. הקורס שלנו יתאפיין בנסיון לנתח את הטקסט באמצעות ההצלבה של כמה מתודולוגיות שונות, הצלבה שתוביל לפענוח הפורה באופן המירבי – אידאיות, ספרותיות, פילולוגיות, קודיקולוגיות והסטוריות.

בקורס זה נקרא קטעים מחלקים שונים בזוהר כאשר החוט המקשר ביניהם יהיה לא רק התוכן אלא גם ההיבט המתודולוגי. למשל: מה הן השיטות באמצעותן אנו מפענחים הלכה למעשה את הרובד הסימבולי של קטע מסוים בזוהר? מהם המאפיינים הפואטיים של הטקסט? מה הם אופנייה של האינטרטקסטואליות בזוהר? כיצד מבחינים בין סגנונות שונים של טקסט?

בחלק א של הקורס (סמסטר א) נתמקד בהשוואה בין כמה דרשות מרהיבות ובפרט בהקדמת הזוהר. כך למשל נשווה בין הדרשה הפותחת את הקדמת הזוהר (ועוסקת בשכינה כשושנה) לבין הדרשה הפותחת את פרשת בראשית (ועוסקת בבריאת הספירות, 'מאמר בריש הורמנותא'). האם הן מציגות את טיעוניהן השונים באותה דרך? האם הן שייכות לאותו רובד ספרותי?

בחלק ב של הקורס (סמסטר ב) נתמקד ביחסים הפנימיים בין טקסטים שונים בזוהר – כיצד סיפור או דרשה עושים שימוש בחומרים זוהריים קדומים להם. כאן נעסוק במיוחד בסיפור היפה – 'רב מתיבתא'.

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

The Zohar is an unusual and enigmatic text, and perusing it leads the reader to a whole spectrum of reactions; from total disavowal of it after declaring it to be meaningless to a ritualistic reading and memorization of it which makes no effort to deal with the actual content of the text.  Researchers throughout the world invest great efforts to decipher the Zohar’s inner rational as well as its literary and poetical values.  To this end they employ a variety of literary, philological, codicological,  historical and other methodologies.  Thus we shall examine several Zoharic texts in light of a variety of methods in order to gain the most fruitful understanding. We will ask such questions as – what methods should we use when we actually decipher the symbolic layer?  What are the modes of intertextuality in the Zohar? and so forth.

In light of such considerations we will delve in the first semester (course a) into the comparison of different homilies; we will compare, for example, the art of writing detected in the homily on the Rose (at the beginning of Hakdamat HaZohar) with that of the homily about the creation of the Sefirot (beginning of Genesis). On the second semester (course b) we will examine the inner relations of different homilies and stories in the Zohar. Here we will pay special attention to the marvelous story of "Rav Metivta"

 

Course requirements: regular attendance in classes and writing a paper. 

 
0616-6006-01
 חסידות ותנועת המוסר
 Hassidism and the Musar Movement
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג103 ב'1800-1600 סמ'  ב'

קורס זה הוא מבוא כללי להכרת שתי התנועות הרוחניות החדשות שצמחו במזרח אירופה בשלהי המאה השמונה עשרה ובמאה התשע עשרה. הקורס יתמקד ברעיונות ובאישים מרכזיים ובסקירת ההתפתחות ההיסטורית של שתי התנועות. החסידות היא תנועה רוחנית חברתית שהציבה אלטרנטיבה הנהגתית להנהגה הרבנית של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה. ר' ישראל בעל שם טוב, המגיד ממזריטש, ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' פנחס מקוריץ ועשרות תלמידיהם חוללו מהפכה רוחנית-חברתית בעולם היהודי על בסיס תפיסת עולמם שהעמידה במרכז החיים הדתיים את ההתקשרות הרוחנית שבין אדם לאלוהים ובין אדם לצדיק ועדתו. תנועת המוסר מיסודו של ר' ישראל סלנטר הייתה תשובה רוחנית שצמחה מתוך עולמם של המתנגדים הלמדנים בליטא של אמצע המאה התשע עשרה וסופה. הקורס יוקדש להבנת קווי הדמיון והשוני שבין שתי התנועות ולבחינת טיב תרומתן ליהדות המאה העשרים וימינו. 
ביבליוגרפיה נבחרת: גרשם שלום, השלב האחרון; משה אידל, החסידות בין אקסטאזה למאגיה; רון מרגולין, מקדש אדם; ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו; זאב גריס, ספר, סופר וסיפור; רחל אליאור, חרות על הלוחות; דב כ"ץ, תנועת המוסר; עמנואל אטקס, ר' ישראל סלנטר. 
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

This course is a general introduction to two innovative spiritual movements that arose in Eastern Europe in the late 18th and early 19th century. The course will focus on the central figures and ideas of these movements and examine their historical development. Hassidism is a social and spiritual movement that offered an alternative leadership to the traditional rabbinical leadership of Eastern European Jewry. Rabbi Israel Baal Shem Tov, the Maggid from Mezeritch, Rabbi Yaacov from Polnae, Rabbi Pinchas from Koritz and many of their students generated a spiritual and social revolution in the Jewish world. This revolution was based on a worldview that put man's spiritual relationship to God, as well as to the Tzadik and his community, at the center of religious life. The Musar movement, founded by Rabbi Israel Salanter, was a spiritual response that arose from the world of the erudite Mitnagdim in Lithuania in the middle and late 19th century. The course will look at the differences and similarities of these two movements, as well as their contribution to Judaism in the 20th century and today. 
Bibliography: Gershom Scholem, The Latest Phase; Moshe Idel, Hasidism: Between Ecstasy and Magic; Ron Margolin, The Human Temple; Tsippi Kauffman, In All Your Ways Know Him; Zeev Gries, Book, Writer and Story; Rachel Elior, Harut al Haluhot; Dov Kats, The Musar Movement; Emanuel Etkes, Rabi Israel Salanter.