שנה"ל תשע"ח

0616-1001-01
 התנאים - ספרותם ועולמם
 The Tannaim, their World and Literature
פרופ נעם ורדשיעור גילמן278 ג'1200-1000 סמ'  א'

סקירת ההיסטוריה של תקופת התנאים ותולדות אישים ואסכולות מרכזיים בתקופה זו. עיונים באופיים, מגמתם והגותם של ענפי הספרות התנאית: המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה.

הנוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

 

The course will review the history and development of the Tannaitic literature and describe prominent figures and schools which shaped it. It will examine the character, purposes and conceptions of the Mishnah, Tosefta and Halakhic Midrashim.   .  

 
0616-1002-01
 האמוראים - ספרותם ועולמם
 The Ammoraim: Their World & Literature 
פרופ נעם ורדשיעור גילמן278 ג'1200-1000 סמ'  ב'

היכרות עם תלמוד בבלי וירושלמי ועם מדרשי האגדה אגב לימוד סוגיות בהלכה ובאגדה. דיון באופיים, דרכי התהוותם, רקעם ההיסטורי ויחסיהם ההדדיים של שני התלמודים. עיון בבעיות עריכה ומסירה של כל אחד מהתלמודים.

הנוכחות חובה. מטלת סיום - בחינה.

 

The course will review the history and development of the Amoraic literature and describe prominent figures and schools which shaped it. It will examine the character, formation, historical background and mutual relations of the two Talmudim and the Aggadic Midrashim, as well as problems of edition and transmission.

 
0616-1005-01
 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 Introduction to Jewish Mediaeval Philosophy 
פרופ אפטרמן אדםשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  א'

המבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב (קורס סמסטריאלי) יתמקד בהגות הפילוסופית שנכתבה החל מהמאה העשירית על ידי סעדיה גאון ועד גדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים הרמב"ם. המבוא יתמקד בבעיות היסוד עמן התמודדו הפילוסופים היהודים בימי הביניים כגון בעיית אחדות האל, ההשגחה האלוהית, נבואה והתגלות, שלמות האדם והחוויה הדתית. במסגרת השיעור הסמסטריאלי נעמיד את ההגות היהודית בימי הביניים במאות הי'-י"ב בהקשר הפילוסופי הרחב יותר של הפילוסופיה היוונית והערבית תוך השוואה לזרמים הפילוסופים העיקריים שפעלו בסביבה המוסלמית והנוצרית והשפעתם העמוקה על עיצוב חיי הדת בימי הביניים. 
 

 The introduction to medieval Jewish philosophy (one semester) will focus on the emergence of medieval Jewish philosophy. Starting with Sadia Gaon, continuing with Shlomo ibn Gabirol, Yehuda Halevy up to Moses Maimonides, the introduction will present and analyze the basic ideas and issues dealt by Jewish philosophy and its impact on the development of new forms of Jewish religiosity. Special attention will be given to the impact of Platonic and Aristotelian philosophy on the articulation of medieval Jewish philosophy.

 
0616-1006-01
 מבוא לתורת הסוד
 Introduction to Jewish Mysticism 
פרופ מרוז רוניתשיעור גילמן279 ב'1600-1400 סמ'  א'

כיצד משחזרים את חזונו של יחזקאל וצופים במרכבה? כיצד חוזים בהיכל ה' עליו סיפר הנביא ישעיה? אלו הן חלק מן השאלות שהטרידו את המיסטיקאים היהודים באלף הראשון לספירה. נפתח את הקורס במוטיבים שהמסיטיקנים נטלו מן התנ"ך ומן הספרות החצונית כדי לבנות עולם רעיוני חדש ונדון במאפייניו של עולם זה – במסע הרוחני לעולמות עליונים, במאגיה שפיתחו וטיפחו, ב'מעשה בראשית' וב'מעשה מרכבה'.

אחר כך נמשיך ונבחן כיצד מתגלגלים רעיונות אלו ומשתנים באלף השני לספירה. המונחים המרכזיים אשר יעסיקו מעתה את המיסטיקאים לא יהיו עוד היכלות ומרכבה אלא ספירות ואין סוף. עתה נעסוק בעמודי התווך של הקבלה – בספר בהיר, בספרות הזוהר, בתורות הקבליות המתפתחות בצפת של המאה הט"ז. אולי נספיק עוד לגעת במקצת בחסידות. בכל אחת מן התחנות האלו נדון בקשת שלמה של נושאים – למן מעמדם החברתי של הכותבים ועד לשאיפותיהם הרוחניות וחוויותיהם המיסטיות. מקום מרכזי יתפסו, כמובן, הדיונים בהגותם בענייני האל ועבודת האל ואגב כך יבואו בירורם של מושגי יסוד, כגון, הספירות, צמצום, שבירה, תיקון, וצדיק.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

 
0616-1010-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: בעקבות השואה והקמת המדינה
 Introduction to Modern Jewish Thought: Before and after the Holocaust
פרופ מרגולין רוןשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  א'

השואה והקמת מדינת ישראל הם שני אירועים דרמטיים שהתרחשו באמצע המאה העשרים ששינו לחלוטין את מצבו של העם היהודי ואת מצבם הקיומי של היהודים. חלק זה של הדיון המבואי בהגות היהודית המודרנית יוקדש להגותם של מי שהתמודדו עם משמעותם הפילוסופית והתיאולוגית של אירועים אלה  ועם ההכרח לברר מחדש סוגיות יסוד בקיום היהודי בתקופה זו.                                      

הקורס יוקדש להוגי יהדות במאה העשרים ולדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות עכשוויות בהן: ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים. בין ההוגים שיידונו בקורס: עמנואל לוינס, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, יוסף שכטר, ר' מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, דוד הרטמן, הנס יונס, אליעזר ברקוביץ', חיים כהן, סינתיזה אוזיק, חיים כהן, אלבר ממי, ישעיהו ליבוביץ' ואחרים.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

The Holocaust and the founding of the State of Israel are two dramatic events that occurred in the mid-20th century and completely changed the situation of the Jewish people and the existential condition of the Jews. This part of the Introduction to Modern Jewish Thought will be devoted to the work of thinkers who dealt with the philosophical and theological significances of these events and with the necessity to re-examine fundamental issues of Jewish existence during this period.

The course will be devoted to Jewish thinkers in the 20th century and to the exploring the conceptual responses to the Holocaust and contemporary issues such as: the purpose of the State of Israel, the future of Jewish existence in the Diaspora, the concept of Judaism as a culture, Jewish feminism and aspirations for the renewal of Jewish life. Among the thinkers that will be discussed in the course are: Emmanuel Levinas, Mordechai Kaplan, Avraham Yehoshua Heschel, Yosef Schechter, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rabbi Soloveitchik, David Hartman, Hans Jonas, Eliezer Berkowitz, Haim Cohen, Cynthia Ozik,  Albert Memmi, Yeshayahu Leibowitz and others.

 
0616-1011-01
 מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר
 Modern Jewish Philosophy: From Spinoza to Buber
ד"ר גובני יובלשיעור גילמן282 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס מוקדש לקריאה ודיון בכתביהם והגותם של פילוסופים יהודים בעת החדשה משפינוזה ועד בובר, ועוסק בשאלות כגון: כיצד התעצבה מחדש הבנתם העצמית של היהודים בעידן המודרני? מהם שורשיה הפילוסופיים של החילוניות היהודית? כיצד פילוסופים כמו קאנט, הגל ניטשה וקירקגור השפיעו על תפיסת היהדות של הוגים יהודיים? וכיצד תנאים היסטוריים ואינטלקואליים שונים הניעו תובנות חברתיות ופוליטיות חדשות במרחב היהודי?

נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

 

This course explores the thought of Jewish Philosophers in the Modern Era, from Spinoza to Buber, while engaging with questions such as: How did Jewish self-conceptions evolve in the Modern Era? What are the philosophical roots of Jewish Secularism? How did philosophers such as Kant, Hegel, Nietzsche and Kierkegaard influence Modern Jewish philosophers? And how did various historical and intellectual conditions lead to innovative political insights within Jewish culture?  

 

 
0616-1012-01
 בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית
 On Love and Desire in Jewish Thought: An Integrative Beit Midrash
פרופ אפטרמן אדםשיעור ב'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס הוא יוזמה חדשה של החוג ליצור מפגש לימוד חי ותוסס בין תלמידי התואר הראשון מכל תחומי הלימוד בפילוסופיה יהודית, תלמוד ולשון עברית ובין מגוון מרצים בתחומי מדעי היהדות השונים, על פני טקסטים שונים מתקופות שונות, בנושא הרחב של אהבה חשק, ותשוקה בספרות היהודית. כל מפגש יונחה על ידי אחד המרצים בחוג, שילמד טקסט מתחום התמחותו, מן המקרא, דרך חז"ל וספרות ימי הביניים, ועד הגות העת החדשה. הסטודנטים יכירו כל מרצה גם באמצעות מאמר אחד נבחר שיתבקשו לקרוא לקראת המפגש. 
מלבד מרחב הנושאים והגיוון של המרצים, יתייחד הקורס גם באופי הבית-מדרשי שלו. מחציתו הראשונה של כל שיעור תוקדש ללימוד עצמאי מונחה של הסטודנטים בחברותות, והמחצית השניה תוקדש לשיעור מפי המרצה. הקורס יתקיים בבית המדרש במרכז ע"ש צימבליסטה. 
נוכחות חובה, מטלת סיום: בחינה

This novel departmental initiative seeks to create a lively learning encounter between BA students from all fields in Jewish philosophy, Talmud, and Hebrew literature, and a variety of faculty members in the different spheres of Jewish Studies, focusing on the wide-ranging topic of love, desire and Eros.  
Each session will be led by one faculty member, who will teach a text from his/her field of expertise, from Bible, through rabbinic literature and medieval literature, up until modern Jewish philosophy. The students will also be acquainted with each lecturer through one of her/his articles, which they will be asked to prepare for the class. 
Besides offering a variety of subjects and teachers, the course is also characterized by its interactive nature. The first half of each session will be dedicated to independent, guided havruta learning by the students; the second half will be taught by the faculty member. The course will be held in the Cymbalista Jewish Heritage Center. 
Course requirement: a test. 

 
0616-1013-01
 מעזרא הסופר למשנת רבי: קריאה בספרות התנאית ומקורותיה
 Lkasgjlaksdgj
ד"ר בן שחר מאירתרגיל רוזנברג103 ג'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת התרגיל נתוודע לסוגות השונות של החיבורים היהודיים בימי בית שני והמשנה. באמצעות קריאה צמודה של הטקסטים נעמוד על דרכיו של המדרש, ועל האופנים שבהם דרשנים וחכמים פענחו ופירשו את המקרא על מנת למצוא בו מענה למצוקות הזמן שלהם ולשאלותיהם בתחומי התיאולוגיה, החוק והמוסר. נתמקד במדרשים הראשוניים בספר עזרא ובשיטותיהם הדרשניות של אנשי כת מדבר יהודה והפרושים. נעסוק במהפכה המדרשית והשלכותיה הטראגיות שנוצרה בבית מדרשו של ר' עקיבא. לבסוף נבחן את מעמדה של המשנה והשפעתה על החברה היהודית ואורחות חייה.

נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.

 
0616-1014-01
 הפילוסופיה של הרמב"ם: ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
 The Philosophy of Moses Maimonides
פרופ אפטרמן אדםתרגיל רוזנברג104 ב'1800-1600 סמ'  א'

 בתרגיל הטקסטואלי נתוודע לפילוסופיה של הרמב"ם מתוך כתביו המוקדמים.נעיין בחלקים מספר המדע במשנה תורה, בהקדמותיו לפירוש המשנה  ואף בחלק מאגרותיו.בתרגיל יינתן דגש על קריאה במקורות ראשוניים והכרת עולמו הניאו-אריסטוטלי של הרמב"ם המוקדם.התרגיל הוא הכנה ללימוד בספר מורה הנבוכים לרמב"ם.

הנוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

 This course is aimed at introducing the early philosophy of Maimonides. We will read through some of his early writings (not including the guide). The principles of his synthesis with Noe Aristotelian philosophy will be carefully examined.

 
0616-1015-01
 קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג: ת"נ למבוא לקבלה
 Thirteen century Kabbalistic texts
פרופ אפטרמן אדםתרגיל רוזנברג212 ב'1800-1600 סמ'  ב'

 בתרגיל נקרא מגוון של מקורות קבליים מהמאה הי"ג: החל ממספר הבהיר, קבלת גירונה, רמב"ן, יוסף  גיקטיליה, משבה די לאון, אברהם אבולעפיה ועוד. 

הנוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.


 

 In the course we will carefully read and analyze Kabbalistic text from the thirteen century including a variety of sources from Gerona and other centers and ecstatic kabbalah.

 
0616-1017-01
 שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית
 Spinoza Mendelssohn
מר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ג'1800-1600 סמ'  א'

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים ארופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין הבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בתרגיל זה, נקרא בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר. ננסה להבין את הדרכים בהם שלושה הוגים אילו מנסים להתגבר על המתחים בין יהדות למודרנה ובין אוניברסליזם ופרטיקולריזם, ונחשוב על משמעות מאמציהם לזהויות יהודיות בנות ימינו.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this course, we will engage in a thorough reading of Mendelssohn's Jerusalem, Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism and several texts by Martin Buber. We will focus on the way in which all three suggest to overcome the perceived dichotomies between Judaism and Modernity and between Universalism and Particularism, and reflect on the significance of their effort for contemporary Jewish identities.

 
0616-1018-01
 כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית
 Cohen&buber
מר פוגל ג'רמיתרגיל רוזנברג205 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים אירופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות וערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין היבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בסמסטר זה, נקרא בעיון רב פרקים בדת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ונשוחח על הרעיונות הפילוסופיים והתאולוגיים העומדים בבסיס הגותו. כמו כן, נבחן איך באמצעות רעיונות אלה הוא שואף ליהדות שמשמרת את ייחודה הפרטיקולרי למען מטרה אוניברסלית. כמו כן, נקרא פרקים מתוך הגותו של מרטין בובר, נחשוב על הדרכים בהן רעיונותיו נובעים מהגותו של כהן מצד אחד, ועל החידוש המשמעותי שלו מצד שני. ננסה גם לחשוב על הדרך בה התמורות ההיסטוריות הדרמטיות אליהן בובר היה עד, השפיעו על טיב החזון האישי, הפרטיקולרי והאוניברסלי של הגותו.

נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

 

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this semester, we will read several chapters of  Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism, and discuss the philosophical and theological ideas at the heart of his thought. We will, furthermore, explore how through these ideas he aspired to a Judaism that maintains its particularity for universal purposes. Finally, we will read several texts by Martin Buber, and reflect on the ways these ideas rise from Cohen's work on the one hand, and are significantly innovative on the other. We will also think on how the dramatic historical events Buber witnessed, influenced the personal, particular and universal aspects of his thought

 
0616-1019-01
 הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית
 Jewish Literature Between the Bible and the Zohar
פרופ בוהק גדעוןשיעור רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס לספק סקירה ראשונית של המגוון העצום של היצירה הטקסטואלית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים ושל מחקרה האקדמי של ספרות זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הספרות החיצונית מתקופת בית שני, את כתבי מדבר יהודה, את ספרותם של חז"ל, את הספרות ההלכתית המוקדמת, את ספרות התפילה והפיוט, את הספרות האסטרולוגית והמאגית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים, את הספרות המיסטית היהודית הקדומה, את פרשני המקרא והתלמוד בתקופה שעד המאה הי"ג, ואת הספרות הפילוסופית היהודית שעד מאה זו, ואת שירת החול היהודית של ימי הביניים. בכל פגישה נדון באחד מהקורפוסים הטקסטואליים הללו, הן באמצעות סקירה כללית של הקורפוס בכללותו ושל הטיפול המחקרי בו, הן באמצעות התמקדות בטקסט מייצג אחד. במהלך הקורס יגישו התלמידים עשר מטלות  כתיבה קצרות, ובסופו עבודה אחת בעלת היקף רחב יותר.

נוכחות חובה, מטלה סופית- עבודה.

The aim of this course is to provide a preliminary survey of the wide range of Jewish texts from Antiquity and the early Middle Ages, and of its academic study. During the course we shall get to know the Apocrypha and Pseudepigrapha of the Second Temple period, the Dead Sea Scrolls, Rabbinic literature, the early halakhic literature, the early prayer and the piyyut, the Jewish astrological and magical texts of Antiquity and the early Middle Ages, the early Jewish mystical literature, the Biblical and Talmudic commentators of the period up to the thirteenth century, the philosophical literature of this period, and medieval Jewish secular poetry. In each meeting we shall discuss one of these textual corpora, both by way of a general survey of the specific corpus and of its academic study and by examining one representative text. During the course the students will submit ten short writing assignments, and at its end one longer written work.

 

 
0616-1020-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (א)
 Reading Talmudic texts Workshop (part a) 
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  א'

הסדנה מוקדשת ללימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתפים גם תלמידים מתקדמים שיכולים להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.

רכיבי הציון: השתתפות פעילה במפגשים - 20%; עבודת סיום -80%

The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore 
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session. 
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts. 

 

 

 
0616-1021-01
 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (ב)
 Reading Talmudic Texts Workshop (Part B) 
ד"ר ווזנר שי עקביאסדנה ב'2000-1800 סמ'  ב'

הסדנה מוקדשת ללימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתפים גם תלמידים מתקדמים שיכולים להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

רכיבי הציון: השתתפות פעילה במפגשים - 20%; עבודת סיום -80%

The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore 
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session. 
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts. 

 

 

 
0616-2004-01
 זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו
 Reading Zohar as an Encoded Mystical Group Autobiography
פרופ מרוז רוניתשיעור רוזנברג102 ב'1400-1000 סמ'  ב'

ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, נתחבר ככל הנראה באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א. 'תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה.

בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר בזוהר, אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג. לקט הטקסטים אותו נקרא, ואשר נכנה בשם חטיבת 'חיי רשב"י' בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן, המשובצים בזוהר בפרשות שונות. יחדיו הם יוצרים, תחת מעטה סימבולי כבד, אוטוביוגרפיה קבוצתית. אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה, התיאולוגיה והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינה.

0616-2005-01
 קריאה בספר מורה הנבוכים
 Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed
פרופ לורברבוים מנחםשיעור רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת הקורס להעניק לתלמידים הבנה ראשונית של מבנה יצירתו הקלאסית של הרמב"ם מורה הנבוכים. השיעור עצמו יתבסס על התרגום הימי-ביניימי של שמואל אבן תיבון (אך התלמידים מוזמנים להביא איזה תרגום שמתאים להם ובאיזו שפה שנוחה להם). השיעור יבקש לפתח מיומנויות קריאה בחיבור פילוסופי ביניימי. מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של החיבור העוסקים בתפיסת הפרשנות ובתיאולוגיה הפוליטית שבתשתית החיבור.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינת בית.

0616-2411-01
 זוהר למתקדמים-זוהר ורעיא מהימנא
 Advanced Zohar
פרופ מרוז רוניתשיעור גילמן319אב'1800-1600 סמ'  א'

בקורסי הקריאה של הזוהר אנו קוראים זוהר. בקורס זה נקרא זוהר, אבל גם את אחד מפירושיו המוקדמים ביותר – הרעיא מהימנא (טקסט הנקרא על שם הרועה הנאמן, משה). למרות שטקסט זה נכתב מלכתחילה כפירוש הוא בכל זאת נדפס בספר הזוהר ונחשב זוהר. מתעתע? מבלבל? אכן כן. בקורס זה נעשה סדר בשתים משכבותיו המרובות של הזוהר, ונראה מה נשתנה בתוך שנים ספורות. אנו נלמד להבחין בין השכבות, ונראה כיצד התקווה העזה לגאולה אינה נותנת להם מנוח , דוחפת אותם ליצירתיות והתחדשות. אחת התופעות המעניינות תהיה העמידה על כך שהדמויות עברו עיצוב מחודש, וכך, למשל, במיוחד ר' פנחס בן יאיר מוצג כבעל תווי אופי אחרים מאשר בחטיבות אחרות בזוהר.

נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

0616-2412-01
 ניטשה והיהודים
 Nietzsche and the Jews
ד"ר גובני יובלשיעור רוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  א'

ניטשה, מבשר מות האלהים, מצא עניין מיוחד באנלוגיה של הדת היהודית בכלל וביהודים בני זמנו בפרט. בפאזה המקראית של הדת היהודית הוא מאתר ביטויים נשגבים של הרצון לעוצמה. בפאזה הכהנית הוא מאבחן ניוון, התנכרות מן הטבע ושלילת החיים שהולידו מתוכם את הנצרות.

בפאזה הגלותית, הוא טוען, הצליחו היהודים לשחזר את העוצמה שאבדה להם דווקא מתוך הסבל שעברו. ולכן, בהיותם נקיים מן הרסנטימנט שהטילו ברודפיהם הנוצרים, ובעלי עוצמה קיומית שצברו בגלות, ניטשה מבקש להשתמש ביהודים בני-זמנו כמנוף לחילוצה של אירופה מן הניוון שבו היא שקועה. היהודים מצידם, ובמיוחד אלה שלקחו חלק בכינונה של התרבות העברית, אם כי לא רק הם, לא נשארו אדישים כלפי ניטשה. עבורם, הפילוסופיה שלו לא היתה כלואה בד' האמות של העיון הספקולטיבי אלא השתרעה על פני החיים עצמם, בין לחיוב ובין לשלילה. כמספר הדמויות שנמנו עם מחייביו או שולליו של ניטשה כך מספר הפרשנויות שניתנו לו. ברנר המתייחס לריבוי פרשנויות זה כותב: 'כל התורות רכות הן ואפשר ללוש בהן כאשר תלושנה הנשים בבצק'. ואכן, המון ידיים עבריות לשו בבצק הניטשאני, כל אחת על פי דרכה.

הקורס מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נבחן את ביקורת הדת של ניטשה, בחלק השני נעמוד על מקומם של הדת היהודית והיהודים בפילוסופיה שלו, ובחלק השלישי נתמקד בפולמוס הניטשאני שהתנהל בתרבות העברית, החל מברדיצ'בסקי שהיה נושא הדגל של הניטשאנים העבריים וכלה באחד העם שהסתייג מן 'הצורה הארית' של הפילוסופיה הניטשאנית ומן 'צעקתם של איזו צעירים בעלי דמיון, שאכלו בוסר בכרמי זרים ורוצים שתקהינה שני כל העם'.

נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

The course explores Nietzsche's philosophical critique of religion in general and Judaism in particular. Nietzsche took a special interest in Judaism, which he divided into three main historical periods: In Judaism's biblical phase he detects sublime expressions of the will to power; In the clerical phase of the Second Temple era he diagnoses the atrophy that gave rise to Christianity; And in the diasporic phase, he asserts, the Jews managed to reconstruct their lost power out of the very suffering they were undergoing. Nietzsche's aim, furthermore, was to use contemporary Jews as levers with which to extract Europe from its degeneration. In addition, we shall focus on the polemics that took place in early twentieth century Jewish culture - among thinkers such as Berdichevsky, Brenner and Bialik - regarding the value of Nietzsche's philosophy.

 

0616-2413-01
 תפילות ישראל (סידור)
 Jewish Prayers; an Introduction
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג205 ד'1400-1200 סמ'  א'

עיקר הקורס הוא להקנות לתלמידים ידע והמצאות בספר החשוב ביותר בחיי היהודים; נוסף נלמד על התפתחות הן הסידור הן המחזורים ונדון בשאלות משמעות התפילות מבחינה הגותית ומוסרית. נבדוק תפילות וגרסאותיהן גם בספרות קומראן וגם בספרות חז״ל ונעקוב אחרי ספרות המחקר.

נוכחות חובה- מטלת סיום עבודה.

Mainly intended to give basic knowledge of the Jewish Prayerbook, after all the most important book in Judaism for centuries. The curse will try to illuminate the growth and development of this collection. At a second stage we will turn to the Prayerbooks for the High Holidays. A main task will be to understand the contents of the prayers from a philosophical and ethical viewpoint. At times older versions (like those from Qumran) will be included. All this will be done against the background of scholarly investigations.

 

0616-2414-01
 זהות יהודית בגולה: היהדות ההלניסטית
 Jewish Identity in the Diaspora
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג208 ד'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה ודיון בספרות ההלניסטית-יהודית מאגרת אריסטאס, פסאודו-אורפאו, אריסטובולוס ועד פסאודו-פוקילידס, ספרי המקבים וחכמת שלמה. החיבורים יחספו לפני התלמידים את המאמצים של יהודי הגולה לשמור על הגדרה עצמית בה בשעה שהם מתפאלים מן הסביבה ההלניסטית המלומדת ומושכת. נראה גם את האפולוגטיקה אך גם נסיונות חיוביות של הגדרה עצמית שיש בה לא מאט סממנים גם של שמירה עך זהות יהודית בגולה של היום.

נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

Readings and discussion of Jewish literature from the (mostly) Egyptian diaspora of the Hellenistic period, incl. Aristeas, Pseudo-Orpheo, Aristobulos up to Pseudo-Phokylides, the Books of the Maccabees and the Wisdom of Solomon. These writings will offer an insight to the struggles of Hellenistic Jews to accommodate with Hellenism and yet staying faithful to some Judaism. Next to sheer apologetics there will be some efforts to new definitions of identity. The topic will bring us close even to problems of modern Jewish diaspora.

 

0616-2415-01
 סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
 Critical Reading and Academic Writing Workshop
גב' ישראלי נועהסדנה רוזנברג105 ג'1600-1400 סמ'  ב'

סדנה שמטרתה להנחיל כלי עבודה בסיסיים לקריאה ועיבוד של מקורות מחקריים מחד גיסא, ולכתיבת עבודות במתכונת אקדמית מאידך גיסא. בשיעורי הסדנה יושם הדגש על תרגול קריאה ביקורתית של מאמרים ומחקרים. בנוסף תכלול הסדנה מטלת כתיבה שבועית, לתרגול מיומנויות הכתיבה. נוכחות חובה.

The workshop aims to provide basic tools for reading primary and secondary sources on the one hand, and academic writing on the other. In the workshop we will emphasize the practice of critical reading of relevant texts. In addition, the workshop will include weekly writing assignments, in order to practice academic writing skills.

0616-2416-01
 אמונה וספק (חלק א')
 Faith Doubt & Disbelief I 
גב' ישראלי נועהשיעור רוזנברג105 ד'1600-1400 סמ'  א'

פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.

 


The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.

0616-2417-01
 אמונה וספק (חלק ב')
 Faith Doubt & Disbelief Ii 
מר פוגל ג'רמישיעור רוזנברג105 ד'1600-1400 סמ'  ב'

פריצתו של העידן החילוני מסופרת לעיתים קרובות כהתפשטותם ההדרגתית של הספק בדת ושל חוסר האמונה. ממצאים מדעיים ורעיונות פילוסופיים חדשים החלו לזעזע את הנחות העבודה התיאולוגיות שעמדו איתן למשך דורות. הקורס הזה יבחן את המהפכה הזו באופן מקיף, ויעשה זאת דרך ניתוח מעמיק של שני המושגים המרכזים שבה: אמונה וספק. בסמסטר הראשון, נועה ישראלי תנתח את מושג האמונה. הדגש יהיה על התפתחות האמונה במקורות היהודיים, עם אספקטים השוואתיים מסוימים. בסמסטר השני, ג'רמי פוגל יציג גילויים בולטים של ספק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מאז מקומו הבולט בתשאול הסוקרטי ועד להתפתחותו לכדי שיטה ביקורתית במודרנה על ידי דקרט ויום, והשפעתו על אמונה, דת ואלוהות, בחשיבה המודרנית ובעולם היהודי בפרט. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-עבודה.
לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.

The emergence of the secular age and of modern philosophy is often told as the gradual spread of religious doubt and the emergence of disbelief. New scientific discoveries and new philosophical ideas began shaking theologies that had been standing strong for centuries. This course will take a detailed look at this revolution, and will do so by delving into the two great protagonists of the battle it represents: Faith and doubt. Noa Israeli and Jeremy Fogel will provide a critical, historical analysis of faith, and then engage in a detailed examination of philosophical doubt and disbelief, from its origin in the Socratic method, to its ultimate battle against faith in the works of Hume, Nietzsche and others, as well as its secularizing impact on the modern Jewish thought and culture. Indeed, with the critical analysis of doubt in philosophy, this course will also provide a philosophical perspective on the social, existential and intellectual meanings of secularism and disbelief.

 

 

0616-2418-01
 חזיונות הקץ בעת העתיקה 1: בימי הבית השני
 Apocalypses and the ?End of Days? 1: Second temple literature
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג105 ד'1800-1600 סמ'  א'

הספרות האפוקליפטית התפתחה בימי הבית השני והיא בעצם רוב הספרות ה״חיצונית״. תיאורי הקץ, הופעתו של משיח ופועלו משוזרים בשיכתוב ההיסטוריה (התנ״כית-יהודית, כמובן) והרימיטולוגיזציה של כתבי הקודש. במרכז עומדים שאלות כגון מקור הרוע, אי-צדק או צדק האל, עולם המלאכים וחלוקת ישראל ל״טובים״ ול״רעים״. במסורת היהודית הפסיקו לכתוב ספרות חזיונות הקץ מסביב ל-150 לספירה כדי לחזור אליה רק במאה השביעית. בין היתר נעסוק גם בשאלה: למה?

נוכחות חובה, מטלת סיום עבודה.

Apocalyptic literature flourished - not only - in Israel during the second half of the 2nd temple period and forms the larger part of the “Old Testament Pseudepigrapha.” Descriptions of the near end, the Messiah and his deeds are either free inventions or fruit of re-written scripture and re-mythologized stories. Central questions regard the origin of evil, so-to-speak un-righteousness of God, the angelic world and the partition of Israel into mainly two groups, the “good” and the “wrong.” Jewish tradition stopped to wright apocalypses somewhere in the middle of the 2nd century C.E., however will come back to it after the closing of the babylonian talmud. One main question will be the reasoning for this interruption.

 

0616-2419-01
 חזיונות הקץ בעת העתיקה 2: ספרות חז"ל
 Apocalypses and the ?End of Days? 2: Rabbinic literature
ד"ר מאך מיכאלשיעור רוזנברג105 ד'1800-1600 סמ'  ב'

בספרות חז״ל משתנים חזיונות הקץ והרעיון המשיחי רבות אם כי הם לא נעלמים. יש לבדוק כיצד חז״ל בכל זאת משתמשים ברעיונות אלה, מה גרם לזהירות שלהם בשימוש בם ולמה וכיצד תיאורי הקץ והמשיח בכל זאת חוזרים. לצורך כך נבדוק טכסטים רלוונטיים (בעיקר בעברית אם כי פה ושם בארמית).

נוכחות חובה. מטלת סיום - עבודה.

 

In the rabbinic literature the apocalyptic traditions will enormously change, the figure of Messiah will be limited to his coming. The question remains: Why did the rabbis still kept this teaching in some form, why and what did they change, what caused their curiosity etc. After all: Why did these ideas did come back later?

0616-3501-01
 בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפילוסוף ותיאולוג
 Between Athens and Alexandria 1: Philo of Alexandria, the philosopher and theolo
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  א'

מבין כל היהודים ההלניסטיים בעת העתיקה בולט פילון מאלכסנדריה, הפילוסוף היהודי הראשון שמכתביו נשארו רוב  החיבורים. כפילוסוף הוא נע ונד בין אסכולת הסטואה ובין תלמידי אפלטון. אבל מאחרי כל הפילוסופיה שלו עומדת תפיסה דתית חזקה שמאוחר יותר חוזרת למחשבת ישראל (שלא בזיקה ישירה אצל הרמב״ם; כמקור להשראה אצל הנזיר הירושלמי). נשאלת ברצינות השאלה האם פילון היה המיסטיקאי הראשון במחשבת ישראל? הסמסטר הראשון יוקדש להיבטים אלה.

נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

Amongst the Hellenist Jews Philo is outstanding: The first Jewish philosopher who left behind a considerable amount of writing, nearly all his literary production. As philosopher he uses Platonic and Stoic topics in an eclectic way; yet behind his philosophy hides a Jewish theology. This will - partly come back to Jewish thought in the 19th century and even will influence the “Nazir Ha-Yerushalmy.” There is no clear answer to the question whether or not, and if so, to what degree Philo was the first Jewish mystic.

0616-3502-01
 בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה
 Between Athens and Alexandria 1: Philo of Alexandria, the interpreter of the Tor
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בהמשך לסמסטר הראשון נבדוק את פירושי פילון לתורה שהרי הוא מאגן את תפיסותיו הפילוסופיות-תאולוגיות בטכסט של ספרי בראשית ושמות (נ״ך בקושי הכיר). הכלי לפרשנותו הוא בעיקר האלגריה בין שהוא נעזר באלגוריות הלניסטיות ובין שהוא ממציאה בעצמו. לצד האלגוריות שלו יש כמות של פירושים המבוססים על ה״פשט״. בצורה כזאת פילון שימש מקור לפרשנות אבות הכנסיה, אך גם לחיהדות גרמניה במאה ה-19.

Following the first term this seminar will inspect Philo’s interpretation of Genesis-Exodus (the other parts of the Bible, Prophets and Writings he hardly knew). For Philo his philosophy and theology are grounded in scripture and need to be found there. His main advice for doing so is allegory, whether he uses know allegories from the Hellenistic world whether he invents his own. However, in some cases he prefers the plain meaning of the text. By this two-fold approach he became the forerunner of patristic interpretations from Origen onwards.

 

0616-3503-01
 סמינר בספר מורה הנבוכים
 Guide of the Perplexed
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג204 ד'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הסמינר לערוך קריאה קרובה בפרקי מפתח של תורת האלוהות שבמורה הנבוכים. פרקים אלו, חלק א פרקים נח-סג הם הליבה של החיבור כולו ומורכבים מאד מבחינה פילוסופית ותיאולוגית.

 

0616-3505-01
 על איילות ולוויתנים- מיתוס וקבלה
 Of Deers and Whales ?Myth and Kabbala
פרופ מרוז רוניתסמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה נשזור יחדיו כמה אופני מחשבה. הראשון יעסוק בדיונים מתודולוגיים בדבר טיבו של המיתוס למן יוון העתיקה ועד הפוסט-מודרניזם. השני יעסוק בכמה מן הויכוחים בדבר שאלת קיומו של מיתוס ביהדות – במקרא, אצל חז"ל ובקבלה. לצד אלו נייחד מקום נרחב לקריאתם של טקסטים קבליים ולשאלה באיזה אופן אפשר ליישם ביחס אליהם את ההיבטים המתודולוגיים הנזכרים.

0616-3506-01
 רליגיוזיות, חזרה אל הטבע ופילוסופיה:קריאה בכתבי א.ד.גורדון
 How Much Land Does a Jew Need? Revisiting A. D. Gordon?s Man and Nature
ד"ר גובני יובלסמינר רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ג'1800-1600 סמ'  ב'

'אין רוח האדם יכולה, ודווקא במידה שהיא עמוקה בה במידה אינה יכולה, להירגע בלי דת', קבע א.ד. גורדון, שבהגותו כמו גם באורחות חייו היה אחד מחלוציה של התרבות היהודית החילונית שהלכה והתגבשה בראשית המאה העשרים בארץ ישראל. גורדון אמנם ניתק את עצמו מכבליה של הדת היהודית המסורתית אך הוא ביקש להמשיך ולהזין את ליבתה הרליגיוזית של התרבות היהודית באמצעות הפשר המיוחד שהוא הקנה לשיבתו של האדם אל הטבע. בקורס נעסוק בסוגייות פילוסופיות שונות בהגותו של גורדון באמצעות קריאה בספרו האדם והטבע. 

Aaron David Gordon (1856‑1922), the “teacher of truth”, as he was admiringly called by Martin Buber, was one of the iconic figures in Early 20th Century Hebrew culture. However, his presence remains as vital as ever. In fact, the last few years have seen a renewed interest in Gordon, which is expressed not only in a significant wave of papers and books published about him, but also in public readings and communal study of his writings, organized by young people whose interest in Gordon is not academic, but spiritual, existential and cultural. What is it about Gordon, the thinker and the dreamer, that enables him, in spite of the century that has passed since his death, to once again, enchant the minds and capture the imagination of young people and gain a vital presence in contemporary Hebrew culture? This course will seek to answer this question by means of a thorough reading of A. D. Gordon’s magnum opus, Man and Nature.

0616-4001-01
 קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי
 Encounters of Text and Material Findings
ד"ר שטיבל גיאסמינר רוזנברג204 ד'1200-1000 סמ'  א'
פרופ נעם ורד

הקורס יבחן את יחסי הגומלין בין הממצא הארכאולוגי ובין טקסטים מימי בית שני ומתקופת חז"ל ואת הדרך שבה הם מבארים זה את זה ושופכים אור חדש על זמנם. בקורס ייסקרו מקרי מבחן הנוגעים בשאלת הבסיס של הגישות השונות לפענוח העבר. במהלך הקורס תיבחנה סוגיות של זהות, היסטוריוגרפיה, עיצוב זכרון, קבלה והתנגדות.

By examining the reciprocal relationship between archaeological findings and texts from the Second Temple and rabbinic periods, the seminar will show both how they elucidate each other and illuminate the historical reality of that era. The test cases studied will relate to fundamental scholarly debates concerning the different methods of decoding the past, touching on issues of identity, historiography, and collective memory in the process.

0616-4002-01
 פניו השונים של המיתוס
 The Various Faces of Myth
פרופ כהן יורםסמינר גילמן281 ד'1600-1400 סמ'  א'
פרופ מרגולין רון

 הסמינר שבו ישתתפו תלמידינו כמו גם מרצים ואנשי סגל של בית הספר, יהווה מסגרת לבחינת סוגיות היסטוריות-תרבותיות רחבות המשותפות לתחומי העניין של החוגים השונים של בית-הספר ושל כלל מדעי הרוח. נושא הסמינר הוא פניו השונים של המיתוס. הסמינר יציג את הסוגיות התיאורתיות והמחקריות בשיח אודות מיתוס ותפקידו בהיבטים חברתיים והיסטורים מגוונים. הסמינר יעניק לנו את הבמה להציג תוכן אקדמי אך גם יאפשר לנו לדון בהיבטים מתודולוגיים ולפתח שיח בינתחומי בין התלמידים והמרצים, המגיעים מתחומים שונים.

הסמינר ייפתח בהרצאות מבוא של פרופ' רון מרגולין ופרופ' יורם כהן שינהלו את המפגשים. נושאי ההרצאות:

רון מרגולין: ממיתוס יווני למובנו העכשווי של המושג מיתוס

יורם כהן: מיתוס ומיתולוגיה בעקבות גילוי כתבי המזרח הקדום: מבוא מתודולוגי

גיא דרשן: סיפור הבריאה הכוהני על רקע תרבויות הסביבה – חומר מורשה וחידוש

משה מורגנשטרן: מאגיה, מיתוס וריטואל בקרב מנדאיים

מאירה פוליאק: מיתוס ה'מחבר' האלוהי: על המשגת המחבר המקראי (בערבית: ׳מֻדַוִּן׳)
ותפקידיו כ'רושם־-מעתיק', 'מאסף־-עורך' ו'יוצר־-מספר' בהגות הקראית הימי ביניימית

נועם מזרחי: בליעל: מיתוס ודמונולוגיה בשלהי ימי הבית השני לאור מגילות קומראן

רונית מרוז: החושך הרוחץ בנהר פיו של הקב"ה ­– גוונים מתונים ומוקצנים במיתוס של הקבלה

יונתן בן הראש: "ייחוד השושנים" – עיון במיתוס קבלי בסוד קריאת שמע בספר הזוהר

מנחם לורברבוים: מיתוס בחקר התיאולוגיה היהודית

מאיר חזן: המחלוקת בתנועת העבודה על הנצחת מגשימי הציונות

מוטי גולני: "חברים מספרים" - על זיכרון והשכחה במקרה הציוני-ישראלי

רן ברקאי: מיתוס הפרא האציל: האם לבני אדם פרהיסטוריים היתה תודעה אקולוגית?

The School of Jewish Studies and Archaeology will provide by this seminar a platform for students and faculty alike to question and investigate historical and social issues which stand at the core of the departments of the School and of the Humanities in general.

The seminar will introduce the theoretical and methodological issues in present discourse about Myth and Mythmaking. It will examine the role of Myth and its functions from different historical and social perspectives.

The seminar will include ten guest lecturers and  will engage in an interdisciplinary dialogue and discussions about research methods between students and faculty.

(The seminar will open with two introductory lectures by Prof. Ron Margolin and Prof. Yoram Cohen (co-organizers and moderators).

The Seminar of the School of Jewish Studies and Archaeology will provide a platform for students and faculty alike to question and investigate historical and social issues which stand at the core of the departments of the School and of the Humanities in general.

The seminar will introduce the theoretical and methodological issues in present discourse about Myth and Mythmaking. It will examine the role of Myth and its functions from different historical and social perspectives.

The seminar will not only present academic content but also discuss research methods, as students and faculty alike, as well as guest lecturers, will engage in an interdisciplinary dialogue.

The seminar will open with two introductory lectures by Prof. Ron Margolin and Prof. Yoram Cohen (co-organizers and moderators).

 

0616-4003-01
 פמיניזם-דת-אנטי-שמיות
 Feminism, Religion, Anti-semitism
ד"ר מאך מיכאלסמינר רוזנברג206 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ב'1800-1600 סמ'  ב'

 כבר בסוף המאה ה-19 התבטא הפמיניזם האמריקאי גם כדתי. בעולם היהודי הבעיה קשה יותר מבחינות רבות. אך בגל השלישי של הפמיניזם הצטרפו גם אלמנטים אנטי-שמיים. במהלך הסמינר נדון בעיקר בתאוריות פמיניסתיות - הן יהודיות הן נוצריות - וננסה להבין את הפוטנציאל לשינוי חברתי בעיקר ביהדות.

 

Already in its beginnings in 19th century U.S.A. feminism was related to religion - then mainly the Christian one. Within the Jewish traditional world the problem is even much harder from different spectrums. Yet, in the “Third wave” of feminism we encounter not a few anti-semitic views. The seminar will check feminist theories, Jewish and Christian, and will seek how to translate these into social practice. For the anti-semitic claims biblical and New Testament texts will be explored.

 

0616-4004-01
 האר"י והבעש"ט
 Rabbi Issac Luria and the Ba'al Shem Tov
פרופ לורברבוים מנחםסמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'1200-1000 סמ'  ב'

שאלת היחס שבין חוגו של הבעש"ט לבין קבלת האר"י היא מהשאלות החמורות במחקר. הסמינר יבקש לעיון בסוגיה זו על ידי הקבלת דמות הבעש"ט המוצגת בחיבורים הנ"ל לדמותו של האר"י כפי שהיא עולה בעיקר מספר פרי עץ חיים שהיה בידי למידי הבעש"ט.

0616-4005-01
 השם המפורש: פילוסופיה, איזוטריקה ומיסטיקה
 Tetragrammaton: Philosophy, esotericism and mysticism
פרופ אפטרמן אדםסמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר המתקדם יתמקד בנושא השם המפורש במקורות יהודיים החל מספרות חז"ל ועד קבלת המאה השש עשרה. בסמינר נעיין בהיבטים פילוסופיים, אזוטריים ומיסטיים הקשורים לשם המפורש ולשמות אלוהיים נוספים.

 

 The Advanced seminar will investigate the mystery of the Tetragrammaton in a wide variety of Jewish sources spanning from ancient Jewish and rabbinic sources, Jewish liturgy, Ashkenazi sources, medieval Jewish theology and philosophy including Maimonides, classic kabbalah, Zohar up to sixteen century kabbalah.

0616-4006-01
 אוטוביוגרפיות של מיסטיקנים ביהדות ומחוצה לה
 Mystical Autobiographies in different Religions
פרופ מרוז רוניתסמינר רוזנברג207 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ד'1800-1600 סמ'  ב'

גרשם שלום, מייסד חקר הקבלה, התלונן כי לצערו (להבדיל מן המיסטיקנים הנוצרים) המיסטיקנים היהודים מציגים בהרחבה תיאולוגיות מיסטיות אך אינם חולקים עמנו את חוויותיהם האישיות, אם בדרך של אוטוביוגרפיות מיסטיות אם בדרך אחרת. היום אנו יכולים לומר שאין טענה זו מדויקת. הסיבה העיקרית לכך היא מאז שגרשם שלום פעל למדנו לקרוא טקסטים ידועים באופנים חדשים, ובעיקר אימצנו צורות קריאה חדישות מתחום הספרות. היום איננו דבקים עוד במתכונת ספרותית פורמלית שהיא הקרויה 'אוטוביוגרפיה' ואין בלתה. המונח החדש המאפשר גמישות רבה היא – 'אגודוקומנט', דהיינו כל מסמך אישי המתאר משהוא מקורות חייו של הכותב, מחוויותיו או תקוותיו.

את הקורס נפתח בדיון עקרוני במושגים 'אוטוביוגרפיות' ו'אגודוקומנטים'. לאחר מכן נדון בדוגמאות קצרות וארוכות מתחומים שונים בכלל העולם וגם בעולם היהודי. המוקדים העיקריים של הקורס יהיו הטקסטים של ר' יצחק דמן עכו ובעל תיקוני זוהר (ראשית המאה הי"ד), ר' יוסף קארו ור' חיים ויטל (מאה ט"ז–י"ז) וכן ר' נחמן מברסלב (מאה י"ח–י"ט).

0616-4007-01
 מתודות של מחקר
 Methods of Research and Writing in Jewish Studies
פרופ בוהק גדעוןסמינר רוזנברג206 ד'2000-1800 סמ'  א'
סמינר רוזנברג206 ד'2000-1800 סמ'  ב'

מטרת הסמינר להכיר גישות שונות ושיטות עבודה שונות במדעי היהדות, וללמוד כיצד חוקרים  שונים אוספים חומרי גלם מחקריים, מסדרים ומנתחים אותם, וכותבים מאמר או ספר אקדמי. בדרך נלמד גם כיצד לסכם מאמרים אקדמיים ולהשתמש בהם בצורה מושכלת. לצורך כך נקרא מגוון רחב של מאמרים אקדמיים, ומספר קטן של ספרים אקדמיים, בכל התחומים של חקר התרבות היהודית (מהתנ"ך עד הפלמ"ח) ומגישות מחקריות שונות, כולל גישות פילולוגיות, היסטוריות, פילוסופיות, סוציולוגיות, פנומנולוגיות, וכדומה. כמו כן נדון -- בחציו השני של הקורס -- בעבודות המחקר של התלמידים עצמם, במטרה לסייע להם במחקר ובכתיבה.

The aim of this seminar is to get to know different approaches and methods in Jewish Studies, and see how different scholars collect their research sources, order and analyze them, and write an academic paper or monograph. On the way, we shall also learn how to summarize academic papers and use them in an intelligent manner. To do so, we shall read a wide range of academic papers, and a small number of academic monographs, from all fields of Jewish culture studies (from Antiquity to the present) and from different scholarly disciplines, including philological, historical, philosophical, sociological, phenomenological and other approaches. We shall also discuss -- in the second half of the course -- the research projects of the students themselves, in order to assist them in their  own research and writing.